- ח"מק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה רייאב ז"ט * רהב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


-אשדוקב היב אנרטקתא אריטק דחב"
"אוה-ךירב


לכ י"בשר לש ותדובע הלגתמו הריאמ הנש לכב רמועב ג"לב
ול קינעמ דחאו דחא לכב שיש י"בשר לש ץוצינה * וייח ימי
לכל * ה"בקב תוקבדו תודחאתה לש ךרד - וכרדב תכלל חוכ
ןכו ,"ותנמוא ותרות" היהתש ,הרותה דומיל תעשב ,שארל
ר"ומדא ק"כ תחישמ * תושרה יניינעב ףאו תווצמה םויקב
ונרוד אישנ.יאחוי ןב ןועמש יברד 2אלוליה םויו 1תוקלתסה םוי אוה רמועב ג"ל

םוי) רמועב ג"לש רמא י"בשרש עודיכ ,רמועב ג"לד החמשה לע םימעטה דחא םג והז
לכ"ש םוי - הז םויב 4"י"בשר תחמש חומשל הווצמ" ןכלו ,3ותחמש םוי אוה (ותוקלתסה
תניחבב" ריאמו הלגתנו ,5הלעמל הלוע "וייח ימי לכ דבע רשא ותדובעו ותרותו וישעמ
הנש לכב הנשנו רזוח הז ךרד לעו ,6"ץראה ברקב תועושי לעופו 'וכ הטמל הלעמלמ יוליג
.7הז םויב

רבדמ המכו-המכ-תחא-לעו ,'ה תדובעב הארוה תחקל ידוהי ךירצ ערואמ לכמש עודיה יפ-לע
הארוהו דומיל םג תויהל ךירצ - (8הארוה ןושלמ הרות) תווצמו הרות ,תודהיל רושקה
לכ לע ,לארשי ינב לכ לשו י"בשר לש ותחמש םויו אלוליהה םוי ,רמועב ג"למ 'ה תדובעב
.הלוכ הנשה

ג"ל םויב םיריאמו םילגתמש ,י"בשר לש "ותדובעו ותרותו וישעמ"מ תאז דומלל םילוכיו
.רמועב

:("רמאו ןועמש יבר חתפ") י"בשר רמא (רמועב ג"ל) ותוקלתסה םויבש ,9רהוזב רפוסמ
היב אנרטקתא אריטק דחב אמלע יאהב אנרטקתאד ןימוי לכ ,10ותקושת ילעו ידודל ינא"
.11"תקבדתא היב אטהל היב אדיחא היב יתמשנ ,ה"בקב

וימי לכ י"בשר לש (תירקיעה) הדובעה האטבתה ךכבש ,ןבומ 12"'וכ ןימוי לכ" ןושלהמ
תומילשל י"בשר עיגה - ותוקלתסה תעבש אלא) 3ה"בקה םע רושק תויהל - "אמלע יאהב"
.(הדובעה

.דחאו דחא לכל הארוה הזב שיש ןבומ ,(רהוזב) הרותב רופיס והזש ןוויכמו

דוסי קידצ 15ביתכד אוה אנא" אוה דחא םאש דע ,14"הילע ינב"מ היה י"בשרש יפ-לע-ףאו
םדיב התלעו לאעמשי 'רכ ושע הברה") י"בשר תגרדב םניא וליפא לארשי ינב בורו ,16"םלוע
,י"בשרל תומדתהל לוכיש 18"והזיאו הז אוה ימ" ןכ םאו - (17"םדיב התלע אלו י"בשרכ
י"בשר וליפאש ,"'וכ אדיחא היב ,ה"בקב היב אנרטקתא"ד הדובעה טרפבו ,ותדובעמ דומללו
- ותוקלתסה תעב קר הזל תומילשב עיגה

השמד ץוצינ אוה י"בשרש הזמ ןבומכ] י"בשר לש חוכ וב שי דחא לכש ןוויכמ ,םוקמ לכמ
דומלל םילוכי - [21לעופב השעמל דע ולצא לעופה ,20השמ תניחב וב שי דחא לכו ,19וניבר
שדחה רוניצהו ךרדהמ 18"והנמ ץמשו והצק ספא" םינפ לכ לע לועפל חוכ תניתנ תחקלו ונממ
ןיעמ) ולצא היהיש דעו - ("'וכ אנרטקתאד ןימוי לכ 'וכ ןועמש יבר 22חתפ") חתפ י"בשרש
עגונב םינפ לכ לע ,"תקבדתא היב אטהל היב ,ה"בקב היב אנרטקתא 'וכ ןימוי לכ"(ד
.הזמ תואבש תואצותהל

:הזב ןיינעה רמול שיו

"דרפנ" רבד (יולגב) אוה הליחתכלמש ,הזכ ןפואב טרפב םדאה תאו םלועה תא ארב ה"בקה
.תווצמהו הרותה ךרד תא ותריחבבו ונוצרמ רוחבל ךכ-רחאו ךנחתהל וילעו תווצמו הרותמ

דמול אוה ,ןתומילשב ןמייקמש תויהל לוכי - תווצמו הרות לעופב םייקמ רבכ רשאכ ,ןכלו
שי :םידרפנ םירבד ינש םיראשנ תווצמו הרות(ה ןתונ)ו אוה לבא ,תווצמ םייקמו הרות
לש תואיצמ שיש (ונוק תא שמשמ אוהש העשב םג) שגרומש תרמוא תאז ."ינוק"ה שיו "ינא"ה
.ונוק תא שמשמ (םדאה) אוהו "ינא" םדא

ונתמו ואשמב קסוע אוה רשאכ אלא ,תווצמה םויקו דומילה ןמזב אל המכו-המכ-תחא-לעו
.ותואיצמ רתוי דוע תשגרומ ,'וכ

היב אטהל היב אדיחא היב 'וכ ה"בקב היב אנרטקתא 'וכ ןימוי לכ"ד ןפואב) י"בשרה תדובע
הרותה םויקב 'ה תדובעל ףסונבש ,דחא לכ תדובעב חוכ הסינכהו שודיח הלעפ ("תקבדתא
היב"ד ןיעמ ולצא ויהי "ןימוי לכ"ש ,ותואיצמ לכל רודחל הלוכי ,תומילשה תילכתב תווצמו
ותואיצמ לכש ,י"בשרכ אמגודו ןיעמ דעו] ה"בקה םע דחואמו רשוקמ היהיש ,"'וכ אדיחא
.[24"אמלעב אנמיס אנא" - 23רמאש ומכ ,ה"בקה לע ןמיס התיה

:ידוהי לש הרותה דומילב - שארל לכל שגדומ הז ןיינע

"ותונמוא ותרות" לע 26םיקסופו ס"שב אמגודהש דעו) 25"ותונמוא ותרות" התיה י"בשר לצא
.("וירבחו י"בשר"מ איה

,27"ותונמוא" הז ןיא לבא ,הרות דומלל ידוהי לוכי (הרות יפ-לע) םלועה רדס דצמ
דחואמ אוה זא םגו ,28(הרותב אל) םיניינע ראשב תויהל הלוכי הרות יפ-לע "ותונמוא"
אלו והומכ דוחי ןיאש אלפנ דוחי"ב (הרותה ןתונ םע אלימבו) הרותה םע דומילה ןמזב
אוה םהבש דעו ,םירחא םיניינעב םג קסעתמש ןוויכמ לבא .29"'וכ ללכ אצמנ וכרעכ
לכבו ולוכ םויה לכב (יוליגה) תומילשב היהי דוחייהש תויהל לוכי וניא - "ותונמוא"
.(דמולש הרותבו דומילה ןמזב קר אלא) םיניינעה

םויה לכ הרות דמלש קר אל :"ותונמוא ותרות"ש ,שודיחה היה י"בשר לצא ןכ-ןיאש-המ
.הרות איה (ותואיצמ לכ םע הרושקה) "ותונמוא"ש אלא ,ולוכ

- 30הרותה ןתונ םעו הרותה םע ('וכ אלפנ דוחיב) דומילה ידי-לע ירמגל דחאתנ ןכלו
.31"'וכ אדיחא היב ה"בקהב היב אנרטקתא"

הרותה דומילב - י"בשר תדובעמ תאז דומלל לוכי דחא לכו ,הזמ הנשיש הנושארה הארוהה
:ולש

'רכ ושע הברה") ולוכ םויה לכ ךשמב "ותונמוא ותרות" תגרדב םניא לארשי בורש יפ-לע-ףא
תא דחא לכבש י"בשרה ןתונ ,םוקמ לכמ - ("םדיב התלע אלו י"בשרכ םדיב התלעו לאעמשי
ותונמוא ותרות"ד ןפואב הזב ירמגל חנומ היהי הרות דמולש ולא תועשב םינפ לכ לעש ,חוכה
ןיא הרות דמול רשאכ יכ ,ולבלבל לוכי וניא רבד םושו ,("אדיחא היב") ירמגל דחאתמש ,"
.ולצא םוקמ םיספות םילבלבמה םירבדה

יכ) הרותה ןתונ ,ה"בקה לש (- שוריפב) "ותרות" איה הרותהש שיגרמש ןפואב אוה דומילהו
.32("הליחת הרותב וכרב"ה ולצא שי

ךליד ארוביח יאה"מ ליחתמ) הרותה תוימינפ ,י"בשר לש ותרות דומילב - דחוימב ללוכ
תודיסח תרותב 34הינימ "ןוסנרפתי"ד ןפואב תראבתמ איהש יפכ ,(33"רהוזה רפס והיאד
,י"בשר לש חוכה ונשי הז לעש ,הרותה תוימינפ םע דחיב הרותד הלגנ דומיל - םגו ,ד"בח
.35הרותה תוימינפו הרותד הלגנ רביחש

תאז .תווצמה ןתונ םעו הווצמה םע דחא רבד ידוהיה השענ - הווצמ םייקמשכ הז ךרד לעו
ךותמ השועו ,ירמגל וב רדוחש ךיא וילע רכינ ,לעופב הווצמ םייקמש הזל ףסונבש תרמוא
.ותואיצמו ותויחמ קלח אוהש רבדכ ,הזב אצויכו גונעתו תויח

תועש ראשל עגונב - י"בשר תדובעד "'וכ אדיחא היב"מ ינש דומיל ונשי הזל ףסונב
:"'וכ אדיחא היב"ד ןיעמ תויהל ךירצ זא םגש ,תושרה ירבדב קסועשכ ,םויה

םויקו הרותה דומילב ל"נה תוגרד 'ב ךרד לע) תוגרד יתש ןנשי םמצע תושרה ירבדב הדובעב
:(דחא רבד םהש וא ,םידרפנ םירבד 'ב םה תווצמו הרותו םדאהש :תווצמה

(ןתמו אשמ ,הניש ,היתש ,הליכא ומכ) "ךישעמ לכ"ש ,36"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ" (א)
.'ה תדובעל ךכ-רחא איביש הנווכ םע ,םימש םשל השוע

םשל אל ,"והעד" השענ ("ךיכרד") םדאה לש םיכרדה לכבש ,37"והעד ךיכרד לכב" (ב)
םמצע םהב ,םוי םויה ייחב םהב ךלוה םדאהש םיכרדבש ,39"והעד" םמצע םהב אלא ,38"והעד"
.ךרבתי 'ה תא "עדי"

'ה דובעל חוכ ול היהיש ידכב ,"םימש םשל" איה ותליכאש הזל ףסונ :הליכאב אמגודל ומכ
לכאמב שיש יקולא ץוצינה דצמ הז ירה ,הליכאהמ חוכ לבקמש המ אפוג הזש ,עדוי - ךרבתי
'יוה יפ אצומ לכ לע יכ םדאה היחי ודבל םחלה לע אל 41קוספה לע 40ל"זיראה שוריפכ]
"'יוה יפ אצומ"ה אלא ,"ודבל םחלה" הז ןיא םדאה תא היחמו ןיזמ םחלהש הזש .םדאה היחי
.[םחלב שיש

.ה"בקה תא עדוי אפוג םהבש ,"ךיכרד לכב" ,תושרה יניינע לכב הז ךרד לעו

לכו ,םדא לכו ,םלועבש טרפ לכש ,(42ט"שעבה תרותב) ןנובתמש הז ידי-לע - תוללכבו
האירבה לכ תווהתהל ףסונבו .ךרבתי 'המ שדחמ עגרו עגר לכב םיווהתמ - םהב ךלוהש ויכרד
הלעה לע וליפא) טרפבש טרפ לע םג דעו ,43תיטרפ החגשהב םהילע חיגשמ םג ה"בקה ,הלוכ
.(דצ לא דצמ ךפהתמו לגלגתמה

ט"שעבה תרות ךרד לעו .'ה תעידי ,"והעד"ב ןיינע אצומ ,"ךיכרד"ד טרפ לכבש - תויטרפבו
- 'ה תדובעב הארוה דומלל ךירצ עמוש וא האור םדאש (ןטק יכה טרפ וליפא) רבד לכמש 44
."והעד"

דימ ירה ,46הרות דומלל ןיידע לוכי וניאו ,45ותנשמ רועינשכ דימ :םויה תלחתהמ לחה
ךינפל ינא הדומ" ,ה"בקהל הדומ - (םדאה תואיצמ) "ךיכרד"מ קלח והזש ,יח אוהש שיגרמשכ
."יתמשנ יב תרזחהש 'וכ

קוסע רשאכ לוחה ימיב םג ,"ךיכרד"מ טרפבש טרפו טרפ לכ ,םויה לכ ךשמב הז ךרד לעו
לעפנ םהמ דחא לכ ידי-לע אלא ,ומצע ינפב לדבנו דרפנ טרפכ ראשנ וניא ,לוח יניינעב
."והעד"

ףסונ) איה "םימש םשל ויהי ךישעמ לכ" לע "והעד ךיכרד לכב"ד הלעמהש ,ףיסוהל שיו
אגרדב קר אל) איה ותעידי :עדויש הגירדמהל עגונב םג (תוקלא עדוי אפוג "ךיכרד"בש הזל
49ךרבתי ותומצע ,48ותוא עד - "והעד"ב טושפה שוריפהכ .47ומצע ה"בקהב (אלא ,"םימש"ד
.(50"ואצמה תתימא")

אל"ש אגרדה איה העידיה תילכתש - הזב שוריפה ללוכ ,51"ךעדנ אלש העידיה תילכת"ש דעו
,(םיבר ןושל םיכרדו ,ךלש םיכרדה ,"ךיכרד") ותואיצמב אצמנש יפכ ידוהיש ,52"ךעדנ
.ה"בקה םע דחאתמו רשקתמ

") תעד לש ןפואב אלא ,אמלעב העידי וניא "ךיכרד לכב" תויהל ךירצש "והעד"הש ,ףיסוהלו
קזחו ץימא רשקב ותעד רשקמש ,("אנרטקתא" ךרד לע) תורבחתהו תורשקתה" ןושלמ ,("והעד
לכב רדוח הזש תרמוא תאז ,53"'וכ אוה -ךורב ףוס-ןיא תלודגב קזוחב ותבשחמ עקתיו דואמ
."אדיחא 'יב" ,דחא רבד השענש דעו ,ותואיצמ
- 306-302 'מע ,ג קלח 'ח"משת תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ח"משת'ה רייא ו"טו רמועב ג"ל תוחישמ)
(שידיימ םוגרת
.מ"כבו .ז"פ ע"הפס רעש ח"עפ (1

אלוליה ןיינע ןיבהל ה"ד הארו .א"עס ,חיר א"חז םג הארו .ב ,וצר .א"עס ,אצר ג"חז - אטוז ארדא (2
וסרת 'מע ב"ח ארקיו יעצמאה ר"ומדא ירמאמ .אק 'מע ד"סקת מ"הס .א 'מע אינזאל ךלהתא מ"הסב - י"בשרד
.דועו .ךליאו אצר 'מע ח"ערת מ"הס .ךליאו אסר 'מע ד"נרת מ"הס .ךליאו

.א"עס ,אצר .ב ,זפר םש ג"חז הארו .םש ח"עפ .בי שורד ע"הפס ןיינע תונווכה רעש (3

.ו"מ א"פ רייא 'סמ םידיסח תנשמ (4

י"בשרד אלוליה ןיינע ןיבהל ה"ד .ג-ב ,שד רמועב ג"לה רעש רודיס הארו .(ב-א ,זמק) ך"זס ק"הגא (5
.2 הרעהבש

.(א ,חמק) ח"כס ק"הגא (6

אבוה ,ם"יבבוש ןוקית 'סב ז"מר האר) ל"זיראה 'יפכ ,(חכ ,ט רתסא) "םישענו םירכזנ הלאה םימיה"ד (7
.(ט"כפ א"דיחהל דוד בל 'סב 'תנו

.דועו .ב ,גנ ג"חז האר (8

.א ,בצר .א ,חפר ג"חז - אטוז ארדא (9

.אי ,ז ש"הש (10

.(דועו .(ךליאו דמ ע"ס) ולוכיו ה"ד ו"סרת ךשמה .א"עס ,גמ אובת ת"וקל האר) ח"אדב מ"כב אבוה ןכ (11
."'וכ אדיחא היב יתמשנ"ו "'וכ אנרטקתא אריטק דחב" (9 הרעהבש) אטוז ארדאב י"בשר ירמאמ 'בד רוביח אוהו

םיונע ועמשי ישפנ ללהתת 'הב ביתכד ארק יאהב אמוי לכ אניוה לכתסמ" (םש ג"חז) רמאש הממ ןבומ ןכו (12
- "תקבדתא היב אטהל היב אדיחא היב יתמשנ אהד יאדו ישפנ ללהתת 'הב ,אלכ ארק םייקתא אנדיאהו ,וחמשיו
,"ארק יאהב אמוי לכ אניוה לכתסמ"ש ןוויכ לבא ,"אלכ ארק םייקתא (ותוקלתסה תעשב) אנדיאה" אקוודש ףאד
תומילשהש אלא) וייחב (הז ןיעמ פ"כע) הזל עיגה יאדובו ,וז אגרדל עיגהל וימי לכ לדתשה י"בשרש ,ןבומ
.("אנדיאה" אקווד םייקתנ ("אלכ ארק"ו) הזב

.דועו .א ,גסק ח"אד םע רודיס .ב"עס ,בי ןנחתאו ת"וקל האר - "אריטק דחב" קוידהו (13

.ב ,המ הכוס (14

.הכ ,י ילשמ (15

.א"עס ,הנר א"חז (16

.ב ,הל תוכרב (17

.וניבר השמל עגונב (א ,גס - ד"מפ) אינתב ש"מ ד"ע (18

.ב ,בלק ג"חז הארו .מ"כבו .ב ,זש .ב ,שד םש רודיס םג הארו .ד ,בס ךלמה קמע (19

.ב ,גל תוכרבמ .ב"מפר אינת (20

בקע) "'וג 'ה תווצמ תא רומשל 'וג א"ה תא דובעלו ותוא הבהאלו ויכרד לכב תכלל ךיקלא 'ה תא האריל" (21
.(בי ,י

.מ"כבו .ח"ערת םימשה רשאכ יכ ה"ד האר (22

ח"רפת מ"הס .טנק 'ע ו"סרת ךשמה .ךליאו א ,טנש יחיו ת"הוא .יק 'מע ד"סקת מ"הס הארו .א ,הכר א"חז (23
.דועו .גמ 'מע

.(דועו .ךליאו בנ 'מע םש ד"סקת מ"הסב ראבתנ .א ,חל ב"חז) "י"בשר אד 'ה ןודא ינפ ןאמ" רמאנש דעו (24

.א ,אי תבש (25

.ה-ד"ס ד"פ ז"הדאל ת"ת 'לה .וק ס"וס ח"וא ז"הדא ע"ושו ע"ושוט .םש תבש (26

.םינפב ל"נכ ,םדיב התלע אלו (ותונמוא ותרות) י"בשרכ .םדיב התלעו לאעמשי 'רכ ושע הברה - הברדאו (27

.(הנשמב) א ,בפ ןישודיק האר (28

.ה"פ אינת (29

הרעהבש ו"סרת ךשמה האר) הרותה תוימינפו הרותד הלגנ י"בשר רביח - המצע הרותב םג - הז םעטמו (30
.(האבה

םג הארו .(י"בשר לש "ותונמוא ותרות" םע "אדיחא היב" רשקמש) ךליאו המ ע"ס םש ו"סרת ךשמה האר (31
.בכק'א 'מע סחניפ ת"הוא .א ,גמ אובת ת"וקל

ע"וש .םש םירדנ ן"רב אבוה - הנוי וניבר הארו .ז"מס ח"וא ח"ב .ב"ע שיר ,הפ מ"ב .א ,אפ םירדנ האר (32
.זמ ס"ר ח"וא ז"הדא

.ב ,דכק ג"חז (33

.דועו .םש ז"וקתל ךלמ אסכ .ורפסל ךלמ שדקמה תמדקה הארו .ופוסב ו"ת ז"וקתה ןושל (34

.ה"כפ ח"לרת ךרבל םדא בייח ךשמה האר (35

.א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ב"ימ ב"פ תובא (36

.םש ע"ושוטו ם"במר הארו .ו ,ג ילשמ (37

רבדב אובי ןעמל ךישעמ תושעל בושחל ךתעד ןת ל"ר ,'ה תא עד ךנינע לכב :םש ילשמ ד"וצמ שוריפכ (38
.םמצע "ךיכרד לכב" אוה "והעד"הש ןבומ ,"והעד ךיכרד לכב" בותכה ןושל תוטשפמ לבא .'ה רבד םייקל תלעות

.דועו .907 'מע ג"ח ש"וקל האר (39

.בקע פ"ר ל"זיראהל ת"ל (40

.ג ,ח בקע (41

.א"פ א"הויהעשב אבוה (42

.ךליאו ו"כקס תופסוה בוט םש רתכ האר (43

.ךליאו ט"יקס םש ט"שכ האר (44

.ותליחתב ז"הדא רודיס (45

.ו"ס א"ס ז"הדא ע"ושו ע"ושוט (46

.(מ"כבו .ב ,דל ונתשרפ ת"וקל) א"זד תודמה םה "םימש" :ז"בז םירושק ולא םיניינע ינשד ,רמול שיו (47
םשל" קר איה הדובעה אלימבו ,תואיצמל םה םישגרנ ןכל םיארבנל םוקמ תניתנ שי תודימה יבגלש ןוויכמו
הדובעה ןכלו ,תוקלא איה המצע םיארבנה תואיצמ - םיארבנל רוקממ הלעמלש ס"אוא תומצע יבגל כ"אשמ ;"םימש
."והעד ךיכרד לכב" איה

םצעה םש אוה 'יוהד ,"'יוה לא חטב" (ה קוספ) ז"נפל כ"שמל ךשמהב אב "והעד ךיכרד לכב"ש ריעהל (48
.(ךליאו א"ספ א"ח נ"ומ .ט"יש ס"דרפ)

שודיחה ירהו - עגר לכב ןיאמ שי שודיחהב תוננובתהה י"ע אוה והעד ךיכרד לכבש ליעל ראובמהמ ריעהל (49
.(כ"ס ק"הגא) תומצעה חכב קר אוה ןיאמ שי

.'וכ ואצמה תתימא 'וכ ןושאר יוצמ םש שיש עדיל :ורפס שירב ם"במרה ןושלכו (50

.ב ,אצק ה"לש .ל"פ ףוס ב"מ םירקיע .ב"פ ח"ח םלוע תוניחב האר (51

'מע ה"שת ש"הס הארו .ךליאו 26 'מע ת"ש'ה תוחישה 'ס האר) אתוחינב "ויתייה ויתעדי"ב שוריפה ד"ע (52
.(דועו .ק"וחא פ"ש תחיש .63 'מע ג"שת .85

.ג"פס אינת (53
חישמ םע תויחל


היהת הלואגב לארשי-ץראל הסינכה
תחנבו הבושב


"'הל תבש ץראה התבשו" דימ םייקתי ךכיפלו

."'הל תבש ץראה התבשו םכל ןתונ ינא רשא ץראה לא ואובת יכ" - רמאנ רהב תשרפ תלחתהב

ירחאל אלא וניא ,"'הל תבש ץראה התבשו" ,הטימשה תווצמ םויקש ןוויכמ :הישוקה העודיו
,"ךמרכ רומזת םינש ששו ךדש ערזת םינש שש"ד המדקהה ירחאלו ,וקלחש עבשו ושבכש עבש
עודמ - (םיבותכה ךשמהב שרופמכ) "'הל תבש ץראל היהי ןותבש תבש תיעיבשה הנשבו" ,זאש
יכ") ץראל הסינכב דימו ףכיתש ,ונייה ,"'וג ץראה התבשו 'וג ץראה לא ואובת יכ" רמאנ
!?"'הל תבש ץראה התבשו" יזא ("ץראה לא ואובת

ץראה התבשו" איה הנווכה תילכתש תעדל םיכירצ ץראל הסינכב דימו ףכיתש - הזב רואיבהו
התבשו"ד תימינפה הנווכב הרודח "'וג ךדש ערזת םינש שש"ד הדובעה םג ,זאש ,"'הל תבש
..."'הל תבש ץראה

,"'הל תבש ץראה התבשו 'וג ץראה לא ואובת יכ"ד שוריפב ליעל רומאה לע ףסונ ,הנהו
,שממ וטושפכ םג שרפל שי - "'הל תבש ץראה התבשו"ד תימינפה הנווכב הרודח ץראל הסינכהש
:הדיתעה הלואגב ץראל הסינכל סחיב

םעפב ץראל הסינכבכ ,המחלמו שוביכ לש ןפואב היהת אל הדיתעה הלואגב ץראל הסינכה
.דימו ףכיתו ,"תחנו הבושב" ,החונמ ךותמ אלא - וקלחש עבשו ושבכש עבש ,הנושארה

ירהש - "ךמרכ רומזת םינש ששו ךדש ערזת םינש שש"ד הדובעל וכרטצי אל ,הזל ףסונו
"תלימ ילכו תואקסולג" םתויה םע רשא ,"תלימ ילכו תואקסולג איצותש לארשי ץרא הדיתע"
,םגישהל ידכ תיעבט הלועפב ךרוצ היהי אל ,םוקמ לכמ ,(םימשהמ אל) "ץראה"מ ואציש
...ןמז ךשמ ןיתמהל ךרוצ היהי אלש ךכ ,סנ ךרדב םאיצות לארשי-ץראש ןוויכמ

,הקולחו שוביכל ןיתמהל וכרטצי אלש ןוויכמ - הדיתעה הלואגב ץראל הסינכב ,הז יפ-לעו
קרו ;וטושפכ "'הל תבש ץראה התבשו" דימו ףכית ירה - םרכבו הדשב הדובע לש םינש ששלו
- "ךדש ערזת םינש שש" םג היהי ,אקווד םינותחתב הריד תויהל ךירצש ןוויכמ ,הז ירחאל
."םכירכא רכנ ינבו םכנאצ וערו םירז ודמעו"ד ןפואב

ל"זחב רפוסמה יפ-לע - רמועב ג"לד אלוליהה לעב ,י"בשרל דחוימב ךייש הז ןיינע םגו
היה אל י"בשר לצאש ,ךכ ידכ דעו ,('וכ ימורל והוחלש ןכלש) "םיסינב דמולמ" היה י"בשרש
ךליד ארוביח יאהב"ש ,רומאכ ,רקיעו דועו ,(ןקזה ר"ומדא םגתפכ) תולגו ןברוח לש ןיינע
תבש ץראה התבשו 'וג ץראה לא ואובת יכ" היהי זאש ,"םימחרב אתולג ןמ היב ןוקפי . .
.שממ וטושפכ - "'הל
,ג ךרכ ,'ז"משת תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ז"משת'ה ,רמועב ג"ל ברע ,רומא תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 279 ,275 'מע

יהויחבמ ריתי


תחאו דחא לכ לע ליטה ונרוד אישנ
תונייעמה תא ץיפהל תוחילשה


רמועב ג"למ הזב ףיסוהל

."רקיעה אוה השעמה" ,לעופב השעמל עגונב רמועב ג"לד ןיינעה תוללכמ הארוה דומלל שי

ותחמש םוי ,רמועב ג"לד הארוהה ,ןכלו .הרותה תוימינפ יוליג - אוה י"בשר לש וניינע
.הרותה תוימינפ תצפהו יוליג םע םירושקה םיניינעה לכב ףיסוהל שיש - איה י"בשר לש

אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ אוה ,י"בשר לש "ומוקמ אלממ"ד תוחילשה יולימ - רתוי תויטרפבו
ןכות והזש ,הצוח תונייעמה תצפהב קוסעל תוחילשה תא תחאו דחא לכ לע ליטה רשא ,ונרוד
רמאנ "הצוח ךיתונייעמ וצופי"ש יפ-לע -ףא יכ ,הרותה תוימינפ יוליג - י"בשר לש וניינע
תוימינפד יוליגה תוללכ םע רושק הז ירה ,תודיסחה תרות ,ט"שעבה לש ותרותל עגונב
-לע ,"ןוסנרפתי" ,הגשהו הנבה לש ןפואב הראבתנו התלגתנש יפכ ,י"בשר לש ותרות ,הרותה
.ד"בח תודיסח תרות ידי

םלעהב תויהל הרזח ךכ-רחאו ,רתויב הרותה תוימינפד יוליגה היה י"בשר לש ורודב ,הנהד
טרפבו ,"המכחה תאז תולגל הווצמו רתומ" זאמש ל"זיראה לש ונמז דע ,(רהוזב אבומכ) 'וכ
- הגשהו הנבה לש ןפואב (ד"בח תודיסח טרפבו ,תיללכה) תודיסחה תרות יוליג ירחאל
תואיצמ תויה תורמלש ,ונייה ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןפואב יוליגל דע ,"ןוסנרפתי"
קר אל) ומצע "ןייעמ"ה תא םיאיבמ ,םוקמ לכמ ,וכופיהו רבד "הצוח"ה תואיצמו "ןייעמ"ה
הצפה לש ןפואב םא יכ ,ןיפיט ןיפיט קר אלו ,"הצוח"ה לא (ןייעמה ימ תוטשפתה
.("וצופי")

תצפהב קוסעל תוחילשה תא תחאו דחא לכ לע ליטה ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ - רומאכו
לע ומכ םישנה לע תלטומ וז תוחילשש ,ונייה ,תחאו דחא לכ - השגדהבו ,הצוח תונייעמה
,(קוליח לכ אלל ,שממ םישנאה לש ומכ ןבויחש אלא ,הזב תובייח ןה םגש קר אל) םישנאה
ךכ-רחאו ,"םישנה ולא - בקעי תיבל רמאת הכ" ,םישנאל םישנ ומדק הרות ןתמב - הברדאו
רה לע 'יוה דריו" - אוה הרות-ןתמד ןיינעה רקיע ירהו ,םישנאה - "לארשי ינבל דיגתו"
.הרותה תוימינפד יוליגה ןכות והזש ,הבכרמ השעמ ,תוקולא יוליג ,"יניס
יתלב - 1722 'מע ,ג ךרכ ,'מ"דשת תויודעוותה - םחנמ-תרות' - מ"דשת'ה יתוקוחב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


הרידאמו הרות לידגמ


לש רואל-האצוהל הפינע תוליעפב יברה לחה ג"לשת ץיקב
תויונמדזהבו זאמ * םוקמו םוקמ לכב הרות-ישודיח יצבוק
יפלא ,ודודיעבו יברה תארוהב רואל-ואצי תורחא תופסונ
,תובישי ינב לש םדומלת ירפ ,הרות-ישודיח לש םיצבק
םייתש ךותמ הנושאר המישר * דועו םינבר ,'םיללוכ' יכרבא


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ג"לשת בא-םחנמ שדוחה םיכרבמ ,(תירבה-תוצראב) יעסמ-תוטמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:יברה הרוה ,(273 'מע ג"י ךרכ תוחיש-יטוקיל)

ךיישה 'ללוכ' אקווד ואל) 'ללוכ' שי םש םוקמ לכבש אוה בוטו ןוכנ רבד
הרות ישודיח ץבוק רואל ואיצוי ('ללוכ' םש שיש םלועב םוקמ לכ אלא ,ד"בחל
השענו .םהב דומלל דימ ולכויש ידכב ירשפא יכה םדקהבו ,תודיסחבו הלגנב -
.םיברד הרות דומלת הז ידי-לע

םיכייש יאדווב תוהובגה תותיכד םיכרבאהש - תובישיל עגונב הז ךרד לעו
-לכ-לע םתלוכיב תונטקה תותיכ וליפאו ,הרות ישודיח יצבוק רואל איצוהל
. . הלא םיניינע רואל איצוהלו אתיירואד אלופלפב לואשלו תושקהל םינפ
-לכ-לעו) לולא שדוח-שאר םדוק רואל ואציי םיצבקהש אוה בוטו ןוכנ רבדו
םירפסב ראובמכו) הטימשה תנש הזב םייסל ידכב (לולא שדוח עצמאל - םינפ
ךותמ הרותה דומילב ףיסוהל ולכוי לארשי-ינבש ידכב אוה הטימשה ימעטמ דחאש
.החונמ

:שיגדה יברה

.רבדה תומילשב עוגפל אל ל"נהב תוזירזה ידי-לעש ןפואב לבא

ןיב םירבדה תא םסרפל שקיבו ק"האל בוקודוח ברה רשקתה שדוק תבשה יאצומב
.בחרה רוביצב ןכו ש"נא

הספדהל יברה תוארוה

ידי-לע ורגושש ,םיחולשה םידימלתה לש תיעיברה הצובקה ירבח ועידוה ןכמ רחאל המ ןמז
דחוימ םילופלפ ץבוק רואל -איצוהל םתנווכ לע ,הילרטסואבש ןרובלמב הלודגה הבישיל יברה
וחלש ,ותספדה ינפל ."הרות ישודיח ץבוק" םשב ,(דסומב םיימוקמה םידימלתה לשו) םהלש
,םתעיסנ םרטב יברהמ עומשל וכז ותואש ,רמאמ לש תהגומ אל 'החנה' ףוריצב יברה לא ותוא
.והיגהל יברהמ ושקיבו ,'קה ורדחב 'תודיחי'ב

םימזויה תא הכיז ךא ,העש התואב וסיפדהל אלש הרוה ףאו רמאמה תא היגה אל יברה םנמא
:(זק 'מע ,ב"נשת הילרטסוא ,'ךלמה ייא' רפס) רואל-האצוהל תועגונה תוארוה תרושב

.(הז טימשהלו) אמרג ןמזה ןיא - רמאמה עגונב (1

.לולא ימי - םויה 'יהי המדקהה (2

.ןהכה 'יש - בתכנ 'יהי ןהכ אוהש ימ לכ (3

תנוכמב אלו סופדב ץבוקה תא סיפדהל=] ןפארגימימל אלו ,סיפדהל (4
.[לופכש

.[תיב-ףלא יפ-לע=] ב"א י"פע 'יהי תומשה (5

.יעבדכ םירמאמה לכ והגוה יאדווב (6

ףתתשמ יברה

יברה םהילע ליטה ,(תישימחה 'הצובק'ל) הילרטסואל םיחולשה תאצ ינפל ,ה"לשת רייאב ג"כב
-רה-תלחנב ,ד"בח-רפכב ,לואירטנומב ,770 דילש - םיללוכה יכרבאל רוסמל תדחוימ תוחילש
וידיל עיגי ה"לשת זומתב ג"יבש אוה יברה לש ונוצר יכ - הילרטסואבו םילשוריב ,ד"בח
.הנשה-שאר ברע דע ףסונ ץבוקו ,'ללוכ'ה לש ךורכו ספדומ הרות ישודיח לש ץבוק

- הדנקב ,םייאקירמא םירלוד - תירבה-תוצראב) תורטש םייתאמ 'ללוכ' לכל רסמ יברה
-ץראבש 'םיללוכ'ה תשולש רובע י"ל 600-ו תונידמה עבטמ - הילרטסואב ,םיידנק םירלוד
תא ובישי ,וז השקבב ודמעי אלש ימ יכ יברה ריהבה דוע .(י"ל 200 'ללוכ' לכל ,שדוקה
.תופתתשהה ימד

דומילב תובהלתה

שטייד םולש-םייח 'ר ח"הגה ,קדצ-חמצ ללוכ שארל 'תודיחי'ב יברה רמא (ה"לשת) הנש התואב
:(גיר-ביר 'מע 'ב ךרכ 'םחנמ לכיה')

,("ןענרעל ןיא ןכאק ךיז לאז ןעמ") םידומילב תובהלתהה איה ללוכה תרטמ
.הרות ישודיח ץבוקב ףקתשהל ךירצ - םידומילב תובהלתהה לש - הז ןיינעו
לע םיחיכומ םה ירה - "עמש את"ו "והנימרו" לש ןפואב םיאב םישודיחה םאבו
.הצרנה דומילה ןפואו ךרד

םבג לע לודג

הרות-ילהוא תבישי-שאר םויכ) יקצילרג ךורב-קחצי-םהרבא 'תה בתכ ז"כשת רייא שדוחב
:שדוקה-ץראב וירבחל (קרוי-וינב

,לואירטנומב םג .'הרות לש סוניכ' 770-ב ןאכ םייקתה חספ דעומה-לוחד 'א םויב"
תאמ הרות ישודיח ץבוק אצי וטנורוטב .םיסוניכ ומייקתה תומוקמ דועבו וטנורוטב ,וגקישב
ר"ומדא ק"כ . . 'יש טחוש עשילא ןושרג 'תה אוה ךרועה .'וכ תובישיה ידימלת דוגיא
ןכו ,'וכ ("ןעקוקרעביא לאז") רמוחה לע רובעי 'יש קילטנמ יכדרמ ברה רשא הוויצ א"טילש
."היה

תכרעמה דיקפת

ןוידל דחוימב ד"בח תובישיב םיעיפומה םייעובשה 'םיצבק'ל יברה סחייתה תחא תונמדזהב
:(99 'מע ,א ךרכ ,ג"משת תויודעוותה) רמאו 'וכו תוחישב

יואר םאה עובקלו ,הנחלושל עיגמה רמוחה תא רקבל 'תכרעמ'ה לש הדיקפת
םה וישודיחש ול רמולו בתוכ לכ לש ומכש לע חופטל אלו) הז רמוח סיפדהל
אל הדי לע ספדנש ץבוקהש ךכל תיארחא "תכרעמ"ה יכ ,('וכו םיאלפנ םישודיח
."הגומ וניאש רפס" תניחבב היהי

לק רבד הז ירה (תכרעמה דיקפת והזש) 'וכ תונורסח אוצמלו רקבל" יכ ,יברה ףיסוה דוע
..."הזב אצויכו שודיחה תביתכ םצע רשאמ רתוי

"תועידי יתלביק"

לצא 'תודיחי'ב א"טילש זלעבמ ר"ומדאה ק"כ רקיבשכ (119 'מע 'המכחה לצב') א"משת תנשב
:"ליעומ אוה המכ דע תעדל וחכונש ןיינע" לע יברה ומע חחוש ,יברה

ירבדב םהיניב ולפלפי םהש גשומה תא םידימלתה לצא םירידחמשכ :אוה ןיינעה
ךכ-לכ םינווכמ םניאש םיתיעל הרוק םא ףא ,זא הנה ,םיניינע ושדחיו הרות
רבכש ול םירמואו "תורבג"ה ןיינע תא םהב םירידחמש אפוג הז ךא - (תמאל)
.דומילב תויח ול ןתונ אפוג הז - ולצא "ןמזה אב"

,הכלה יצבוק םסרפל תוגהונה תובישיהש תומוקמ המכב גיהנהל יתשקיב ןכלו
תאז וגיהניש - םירגובמה םירוחבהמ וליפא וא תובישיה ישארמ םישודיח יצבוק
.הזב "ויחי" םה םגש ,םירגובמ םניא ןיידעש םירוחבה לצא םג

רמוא ם"במרהש יפכ הנה ,"המשל אלש" לש ןיינע והזש רמול יצמית םא וליפאו
ירבדב "היחי"ש רקיעה ,המשל אלש היהיש - "וכרד יפ-לע רענל ךונח" לע
..."המשל" ידיל אובי ןכמ רחאלו ,הרות

:יברה רמא ךשמהב

לעפ הזש ,תועידי ךכ-רחא יתלביק ,ולא םיצבק םסרפל וליחתה ןמז ךשמבש רחאל
.תונטקה תותיכב וליפא תונוש תותיכב הדיקשו הדמתהב הברה

...םייפסכה םיניינעב החלצה

ל"כנמ וילא הולנ ,מ"דשת ףרוחב יברה לצא א"טילש ארוגידסמ ר"ומדאה ק"כ לש ורוקיבב
תודוא (ךליאו 255 'מע 'המכחה לצב') יברל רפיסש ,ןהכ קחצי-םייח 'ר ןקסעה ,ויתודסומ
תישארב ארוגידסמ ר"ומדאה ריכזה ותוא] השמ 'ר ר"ומדאה םש לע - "השמ תעד" ללוכה
ידוד תאמ ,השמ תעד תובושתו תולאש" :228 'מע םש 'המכחה לצב' האר - יברה םע השיגפה
רפיסו ,["ןילבול ימכח" תבישי אישנו ,אקארק -ןאיובמ ר"ומדא ,ןמדירפ השמ 'ר ינקז
השיש רואל-ואצי התע תעלו ,"השמ תעד" םשב הרות ישודיח יצבוק רואל םיאיצומ םעפל םעפמש
.םיצבק

םילדתשמש רמא כ"יח 'ר רשאכו ,םיצבקה לש רואל-האצוהה תורידת תודוא ןיינעתה יברה
:יברה ביגה ,הנשב דחא ץבוק רואל איצוהל

תודוא רבודמ רשאכ לבא ,םירופיכה-םוי ליבשב בוט הז ירה - "הנשב תחא"
לכל ,רתוי הלודג תורידתל עיגהל לדתשהל םיכירצ - הרות ישודיח יצבוק
!םישדוח 'ג וא 'בל דחא תוחפה

'ג וא 'בל תחא תרבוח וא ץבוק רואל אצי ךרבתי 'ה תרזעבש ומסרפת רשאכ
ךרד לעו ,שממ לעופב ןכ תושעל זרזתו דדועתש תובייחתה וז היהת - םישדוח
,"יניס רהמ דמועו עבשומ"ד ןיינעה תורמלש ,"תווצמה תא םייקל םיעבשנ"
.העובשה ןיינע דצמ תמייוסמ הווצמ םויקב דחוימ ףקות ףסונ

הרותה דומילב קוזיחו דודיע ףיסות הרות ישודיח יצבוקד רואל האצוה ,ללכב
תולעהל םה םיכירצ (תובורק םיתיעל) ןמזל ןמזמש םעדיב ,ללוכה יכרבא לצא
ןיינע םנמא והז - !סופדב םימסרפתמ םהישודיחו ,הרות ישודיח בתכה לע
.המשל אב המשל אלש ךותמ - רומאכ - לבא ,"המשל אלש"ד

םיכירצש אוה םויכ בצמה - ללוכה רובע ףסכ ףוסאל םיכירצ רשאכ :הזל ףסונו
קיפסמ אל :ןכלו ,שושימה שוחב וששמל םילוכיש ,שממ לעופ לש רבד תוארהל
םיכירצ אלא ,ללוכה יכרבא לצא הרותה דומיל לש האלפההו תולדגה תא ראתל
הרות ישודיח יצבוק לש רואל האצוהש ךכ ,הרות ישודיח לש ץבוק תוארהל
הלודג החלצה םג איבת - ללוכה רובע םיבדנמש ולא ןיב םמוסריפו ,תורידתב
.םייפסכ םיניינעב רתוי

תא ןייצ יברה .ל"ז ןיווז ברה תא בטיה ריכה יכ יברל כ"יח ברה רפיס םירבדה ךשמהב
."םירפס לש רואל האצוהו רוביחב ותולדג תודוא םכל עודי יאדווב" יכ הדבועה

:יברה רמא ,"הבר ארפס" היה ןיוז ברהש כ"יח 'ר ביגהשכ

רוביח תודוא) תאז ריכזהל יתנווכ .'וכ הרורב הפשו ריהב ןונגס ול היה
.הרות ישודיח יצבוקד רואל האצוה תודוא ליעל רבודמהל רשקב (םירפס

"?הביסה המו וריסחה המ"

ספוט (327-326 'מע ,ינש ךרכ ,'ךלמ שדקמ' רפס) 'תוריכזמ'ה הרגיש ט"לשת חספה גח ינפל
יצבוק לש רואל האצוהל רשקב תולאש תרוש לע בישהל ושקבתנ םהבש ,םיללוכה תולהנהל דחוימ
.הרות ישודיח

"הרותה תודחא"

"םינומשה תנש" - ב"משת ןסינ א"י ריהבה םויב ,ןכל םדוק םיימוי .ב"משת ןסינב ג"י
יכ הארנש השדח העיבת ראשה ןיב עבת יברה .תימואתפ תודעוותה הכרענ - יברה תדלוהל
:(1269 'מע ,ג ךרכ ב"משת תויודעוותה) לבת יבחרב םינקסעהו יברה יחולשל הנווכ

לכ ירה - 'וכו םילוחיאו תוכרב ונתיש םלצא ולעפו םהילע ועיפשהש ולא לכ
התואב - תאז םגו ,הרותה דומילב ופיסויש לדתשהל שי ,הזל םיכיישה םהמ הלא
ובש ץבוק רואל ואיצויש . . (םיינוציחה םיניינעה ומכ) םוסרפ לש הדימ
םישנא המכמ הרות ישודיח ץבקל וילע ןכמ רחאל . . "הרות ישודיח" וספדוי
"חילש" לש ותדובע תא לקי םג הזו ;םיבר ושעי ןכו וארי םהמו ,וידחי
ישודיח הברה ויהיש העשבו .רבד ותוא השעי אוה םגש ,תרחא ריעב וא הנידמב
.תולגה ץק בוריק :רקיעה לא אובנ יזא ,הרות

עצבל דציכ םינפואו םיכרד המכו המכ דמלת תוננובתהו "דוע םכחיו םכחל ןת"ש ףיסומ יברה
.רתויב הבוטה הרוצב תאז

. . הרותב םילודג לש הרות ישודיח תספדה ידי-לע יכ - םיברה תלעות" לדוגב םייסמו
."םימש םש שודיקב ףיסומ רבדה

ינפואו יקלח לכ דוחיאב קדצ-חמצה יברה לש ותולדג לע (1272 'מע םש) יברה חחוש ךשמהב
םייוסמ קלחל רושק דחאו דחא לכש ןוויכמד ,םישודיחה יצבוק ןיינעל ךשמהב ףיסוהו ,הרותה
!"הרותה תודחא" לש ןיינע ןאכ השענ ,דחא ץבוקב םינוש םירמאמ תספדהב ירה ,הרותב

!"תועובשו םימי וזבזב"

ותשקב לע יברה רזח ,(ךליאו 1579 'מע םש) תועובשה גח לש ינשה םויב ,םיישדוחכ רובעכ
:םירבדה תא דדיחו

םיכלוה ןכלו ,בתכ לש ןפואב הרות ישודיח המכ רבכ ולביקש הזב םיקפתסמה שי
םע ורביד קרש ולאכ שי ;ולא הרות ישודיח תספדה תודוא בושחל ילבמ ןושיל
שיו ,בתכב וליפא תאז ולביק אל ןיידעו ,הרות ישודיח תביתכ תודוא ינולפ
תע" היהת רשאכש םיבשוחו ,הזב קוסעל ללכ וליחתה אלש "תושומנבש תושומנ"
...!הרות ישודיח תביתכ תודוא ינולפ םע ורבדי יזא "ןוצר

ןייעל דחאו דחא לכ לוכי זאש) וכרכנו וספדנ אל ולא םיצבקש ןמז לכ
תילכת העצבתה אל - (לעופב השעמ ידיל איבי דומילהש ןפואבו ,םהב דומללו
!ללכ ןיינעה

תועובשו םימי וזבזבש" םרג יעבדכ ןיינעב תוקסעתה רדעהש ,(1581 'מע םש) אטבתה ףא יברה
תוללכ רובעו ,םתיב ינב רובע ,םרובע הלואגה ןיינע תוללכ תא לועפל ולכי םהבש םישדוחו
...!"לארשי

"רואל האצוה"

יברה ריכזה (2237 'מע 'ד ךרכ םש) ךליו-םיבצנ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב ,הנשה םויסב
ובתכש ולא לכ תא דחאל" - (לארשי) תודחא לש אשונה תא בוש ("ררועל םוקמה ןאכו")
."ולא םיצבקב הרות ישודיח

ינש שיגדמ הז ןושל עבטמש רמאו - "רואל האצוה" ןושלה קוידב אלפנ רבד יברה עימשה ןאכ
הספדהה ידי-לעש אלא ,תואיצמב ולא הרות ישודיח ויה ץבוקה תספדה םדוק םג (א) :םיטרפ
ונייה ,"רואל האצוה" תניחבב איה הספדהה (ב) ."רואל האצוה" - םתוא םילגמו םיאיצומ
תורמל) רואה ןיינעב דחוימ יוליע - "רוא" תניחבב "הרותה ישודיח" תויהל תמרוג הספדההש
.("לארשי יניע ריאמ" םישודיחה בתוכ היה ןכ ינפל םגש

!תולועפה לכב עויס

םירבד בוש יברה שידקה (337-335 'מע ,א ךרכ ,ג"משת תויודעוותה) ג"משת תישארב תבשב
תומוקמ שי לבא ,ולא םיצבק וספדנ רבכ םהבש תומוקמ םנמא שי" יכ ורמואב אשונל םיבחרנ
:םנונגסב ןפוד יאצוי םירבד יברה ףיסוה ןאכ ."םייתלצעב ןיינעה להנתמ םהבש

:םינושמו םינוש םיצורית ינפמ - רבדה תביסו

וז אל :ונייה ,הז ונרודב םג שודיח רבד הז ירה - םה םינעוט - שארל לכל
,שדח רבד הז ירה אפוג ונרודב אלא ,הז ןיינע ועבת אל םדוקה רודבש דבלב
!?תוזירזה תילכתב הז ןיינעב קוסעל חרכהה לדוג והמ ,ןכ םאו

הרות ישודיח ץבוק סיפדי אוהש איה הנווכהש רמאי ימ :ןעוטש ימ שיו
ץבוקב ףתתשהל ורובע קיפסמ ,ןכ םאו .הנטק ריעב אצמנ אוה ירה - ומוקמב
בושחיש ךכ ידכ דע "הוואג לעב" אל אוה ;רתוי יזכרמ םוקמב םיסיפדמש
!ומצע ינפב הרות ישודיח ץבוק איצוהל יוארו בושח אצמנ אוה ובש םוקמהש

וריבחמ רתוי הלענ בצמו דמעמל עיגי ןמזה ךשמבו ,ויתולעמב טעמל ןיא םנמא
אוה אצמנ םינפ-לכ-לע התע תעל לבא ,רתוי יזכרמ םוקמ שארב דמועו אצמנש
ןמ הז ןיא - הווהב תויהל הכירצ םיצבקה תספדהש רחאמו ,'וכ הנטק ריעב
ובצמו ודמעמב יכ ,ומצע ינפב ץבוק סיפדהל וזכ הלודג ומצעל לוטייש יוארה
...!"ארהויכ יזחמ" הז ירה הוהב

אלא - ל"נה אירטו אלקשו תונובשח לכ תושעל המ ןיאש תעדל םיכירצ ,ןכלו
- (לעופב השעמ ,ץעה לע ןזרג=) "וחאלפ אד וראפאט" ,"רקיעה אוה השעמה"
ודחאתיו ופתתשי םהבש הרות ישודיח יצבוק רואל ואיצוי םוקמו םוקמ לכבש
- סופד לש ןפואב רואל ואציי ולא םיצבקו ,םינוש םיגוחמ םידוהי המכו המכ
ולכויש ,הווהל עגונב - רקיעהו ,תורודל אוה סופדבש רבדש עודיה םגתפכ
.דימו ףכית ,שממ לעופב ולא םיצבקב דומלל

שממ לעופב םיצבקה תספדה ידי-לעש ,ןבומ - "רקיעה אוה השעמה"ש רחאמו
,ינולפ לש ויתונווכ ויה המ טבה ילבמ - תאזו ,הז ןיינעבש הרטמה הגשוה
ירה - היהיש ןפוא לכב יכ ,הזב ףתתשהל וילע לועפל וחילצה ןפוא הזיאבו
ףוס ןישוריג תוכלה) ם"במרה ןיד-קספמ ןכש-לכמבו ,יעבדכ אוה יתימאה ונוצר
םאתהב אוה לעופב השעמה ירה ,הייפכ לש ןיינעל םיקוקז רשאכ םגש ,(ב קרפ
סנוא םילטבמ רשאכ ןכלו ,"ופקתש אוה ורצי" אלא ,ונוצר תוימינפו תיתימאל
-לע יכ ,ינולפל תאז רמול ןיאש ןבומ] .יתימאהו ימצעה ונוצר הלגתמ - הז
.[ןיינעה תיתימא אוה ןכ לבא - תיכפה העונת ולצא ררועל םילוכי הז ידי
ותוא וכיזש הז לע הדות ריסא ינולפ היהי ףוס לכ ףוסש - ךכ ידכ דעו
.ולא םיצבקב ףתתשהל

דדועל הבוחה תלטומ םהילעו ,יעבדכ רבדב וקסעש ולא שממ לעופב וארש יפכו
םג - יזח את :םהל רמולו ,הזב הלועפה תא ומייס אל ןיידעש ולא תא זרזלו
םיישקה לכ לע רבגתהל יתחלצה ןכ-יפ-לע-ףאו ,םיישק המכו המכ ויה ילצא
םיכירצ ויהש ולא וליפא - ףוס לכ ףוסו ,הליחתב יתרעישש יפכמ רתוי תולקב
.הז ןיינעב ףתתשהל םתוא וכיזש הז לע ודוה םה םג ,'וכו םהמע חכוותהל

,ונייה ,"אל תמא" - הזב שוריפה עודיכ] 'אלתמא'ב אבש ימ שי ,הנהו
ןיאש ומצעב אוה הדומ ןמז ירחאל הנה ,"תמא" והזש הליחתכל רמוא םא וליפאש
דסומ ול שיו ,תודהיה תצפהב קסוע אוהש תויה :ןעוטו - ["אל תמא" - תמא הז
לכ תא חינהל אוה לוכי דציכ - תודליו םידלי תורשע םידמול ובש ךוניח
!?הרות ישודיח ץבוק תספדהב םיניינעה

הז ןיא - םהב דומלל םילוכיש םיספדנה םירפס יוביר שי הז םוקמבש טרפבו
המכ וליפא ןאכ שיו - דומלל המ היהי אל הז ץבוק תספדה ילולש "הממש רבדמ"
ראש תא חינהל אוה לוכי דציכ ,ןכ םאו ,םינוש תומוקמב וספדוהש םיצבק
!?אקווד הז םוקמב הרות ישודיח ץבוק סיפדהל םיכירצש םושמ ויניינע

ראשב המואמ ערגת אל ץבוקה תספדהש דבלב וז אל - ול םירמוא הז לע הנה
דעו ,תודהיה תצפהד תולועפה לכב עייסת ץבוקה תספדה :הברדא אלא ,תולועפה
תובוחב עוקש ותויה תרומת ,ולש דסומה רובע םיפסכ סויגב ול עייסי רבדהש
!שארל לעמ

ץבוקה תספדהש ןעטת תימהבה שפנה רשאכ :ונניינעל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
ףסונו ,ויתולועפ ראש רובע ולא םיפסכל קוקז אוהו ,תויפסכ תואצוהב הכורכ
םע שגפיהל ךירצ אוה יכ ,ץבוקה תספדהב הז עגרב קוסעל יאנפ ול ןיא :הזל
הז ירחאלש עגרב םא עדוי ימו ,ולש דסומה רובע ףסכ ונממ לבקל ידכ ינולפ
ול םירמוא הז לע הנה - 'וכו ופסכמ תתל הצריש חור-בצמב ינולפ היהי
,ונייה ,םוקמה ישנא תאמ םיפסכ סויגב ול עייסת הז םוקמב ץבוקה תספדהש
דיב ונתי - הז םוקמב ספדנש הרות ישודיח ץבוק ודיבו םהילא שגי רשאכש
.הז ץבוק תספדה ילול םינתונ ויהש הממ רתוי לודג יובירבו הבחר

רשאכ ,ןכלו ,(א,זמ הטוס) "ויבשוי לע םוקמ ןח"ד ןיינעה ונשי :תוטשפבו
הז ץבוקבו ,הרות ישודיח ץבוק הז םוקמב וסיפדהש ול םיארמו ידוהיל םיאב
אצויכו ,ותיב די לע רגש ,הז םוקמד ברה ידי-לע ובתכנש הרות ישודיח םנשי
ןתיש וילע לעופ הז ירה - ...[שדוקה ץראב ספדנש ץבוק ול םיארמש אלו] הזב
.רתוי הבחר דיב

עייסי הז ןיינעש םישיגדמ - הז ןיינעב לבלבת אל תימהבה שפנהש ידכ ,ןכלו
,םהב עוקשש תובוחה לכמ תאצל לכויש ךכ ,ולש דסומה רובע םיפסכ סויגב ול
.תימהבה שפנה לצא םג לבקתת וז ארבסו

...!ךומכ ךערל תבהאו

אלש יברל בתכ ,הרות ישודיח יצבוק תספדהב קסעתהש ,םייוסמ םוקמב ד"בח תבישי ישארמ דחא
ךכ לע ביגה יברה .ותוחילש יהוז םא קפתסמו תורבוח ןתוא לע יברהמ הנעמ לבקל הכז
:(291 'מע "מ"דשת'ה - ונייח תיבב - הנש לש המושיר ןמויב" ומסרופ םירבדה)

ק"הותב רמאנש ןוויכ ילש הבוגת התיה אל ולש ןיליפת עצבמ לע םג ירה!?
.ךומכ ךערל תבהאו [השודקה ונתרותב=]

ם"במרב םישודיח יצבק

'מע 'ס"שו ם"במרה לע םינרדה םחנמ תרות') ו"משת הרפ תשרפ ,וצ תשרפ תבש תודעוותהב
:רמא הכו ,ימויה ם"במרה דומיל לש ינשה רוזחמה םויס תוגיגחל יברה סחייתה (גפר

:ןמקלדכ - תישפנ השקב - יתשקבו יתעצה

לע הרות ישודיח ץבוק וסיפדי - ם"במרה םויס ךרענ ובש םוקמו םוקמ לכב
הרות ישודיחו "םינרדה"ה תא - הנושארבו שארב - לולכיש ,ם"במרה רפס
ותנשמב הרות ישודיח ראש ןכו ,םויסה תגיגח תעב ורמאנש ם"במרה לש ותנשמב
תואר יפל ,הספדהל םייוארה - ם"במרה דומילב םיפתתשמה ובתכיש ם"במרה לש
.חבושמ הז ירה - תוכיאבו תומכב - הברמה לכו ,ץבוקה תכרעמ יניע

הפסוהה הבוטש וא ,םלש ץבוק ידכ הרות ישודיח קיפסמ ןיאש תומוקמבו
...םירחא תומוקמ םע ףתתשהל םילוכי - ץבוקהד 'ךלמ תרדה'ל

.ם"במרה לש ותדלוה םוי לגרל וסיפדי . . הז ץבוקו

."הלודג יכה תוזירזב היהת ליעל רכזנה לכב תוקסעתההש" :שיגדה יברה

"ךלמ תרדה"

תצובק העיצה ,ם"במרב ימוי דומילל יברה תנקת רחאל הרצק הפוקת ,ןכל םדוק םייתנש
ומסרפתי וב 'ךלמ תרדה' ץבוק םסרפל 770-ב תיזכרמה 'םימימת יכמות' תבישימ םידימלת
.ם"במרה לע םילופלפו םירמאמ

אוהש ןויערה םצעל עגונב יברה בתכ (250 'מע הנש לש המושיר) מ"דשת ןוויסב ה"כ םויב
."טושפכ" :שודקה ונושלבו ,יבויח

דחוימ ץבוק עיפוי יכ ,הרוה ליבקמב ."ץעיימה דעו םהילא ופרציש יאדכ" :ףיסוה יברה
'וכו תורצק תורעהו תואחסונ יוניש תורוקמו [תומוקמ יארמ=] מ"מ ינויצ"ב קוסעיש דרפנב
."

ובו םדוק םויב סינכהש לופלפל הבוגתב יקצילרעג ב"יא ברהל יברה בתכ ,ןכמ רחאל םוי
:ישימח סוכ תודוא חרוק תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב יברה ירבדל סחייתה

[ןח תואושתו לבקתנ=] ח"תו 'תנ

[ובתוכל לופלפה תא ריזחת 'תוריכזמה'ש=] ריזחהל

"ךלמ תרדה תכרעמ" םע רבדתיו

.ץבוקהב הז סינכהל יאדכה

םיחונימ יבגל תובושח תורעה ריעה םעפ ידמו 'ךלמ תרדה' לש 'רבד חתפ'ה תא היגה יברה
.ם"במרב תורדגהותודיסחה ינייעממ


רהב תשרפ


רהב תשרפ

:םדאה תדובעב - "רהב" - ונתשרפ םשמ הארוהה

רשפא-יאש רה תמגודב ,ישוק םושמ עתריהל אלו ןתיא דומעל ידוהי בייח תודהי יניינע לכב
הכלה אל םלועמ המשנה" - ע"נ ב"שרה ר"ומדא ק"כ לש עודיה ומגתפכו .ומוקממ וזיזהל
."תולגל

אוהש ,ידוהילש ,ןבומ ןכ-םאו ,"ךלמ - ךלמ דבע" (זמ תועובש) ורמא ל"זר :ןכ לע רתי
לש ודובכ אלא ישיאה ודובכ הז ןיא ןכש ,ודובכ לע לוחמל רוסא ,אוה-ךירב-אשדוקד אדבע
.ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ
(163 'מע ,בכ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)

* * *

:ףסונ דומיל

השרפב וליאו ,היילעה תילכת ,הרות-ןתמ לש בגשנה דמעמה תא ריכזמ ,"רהב" ,ונתשרפ םש
.םילילא תדובעל שמשל רכמנש ידוהי - הדיריה תילכת לע רפוסמ המצע

,םלועהמ תודדובתה ךות ,רבדמב הבישיה ךשמה תא רשפאל ידכ ונל הנתינ אל הרותה :ךדמלל
הליפנו הדירי םג רשפאמש המ ,לארשי-ץרא לש תיעבטה הגהנהל סנכיהל לכונש ידכ הנתינ אלא
הווצמ רנב םלועב ררושה ךשוחה תא ריאהל איה הרטמה .ונתשרפב רפוסמ הילעש וז תמגוד
.רוא-הרותו
(304 'מע זי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(א,הכ) יניס רהב

ןהיתוללכ ורמאנ ןלוכ ףא ,יניסמ היקודקדו (היתוטרפו) היתוללכ ורמאנ הטימש המ
(י"שר) יניסמ ןהיקודקדו

תוטרפו יניסב ורמאנ תוללכ" לאעמשי יבר יפל וליאו ,אביקע יבר לש ותעד איה וז הטיש
.(וטק םיחבז) "דעומ-להואב

:וז אתגולפ לש תימינפה התועמשמ

אוה שודק" ותדלות דצמש ,ןהוכ היה לאעמשי יבר ןכש ,קידצה תדובע ונייה - לאעמשי יבר
."ויקולאל

ךרע תורודה רדס האר) םירג ןב היה אביקע יבר יכ ,הבושת-לעב תדובע ונייה - אביקע יבר
.('אביקע יבר'

לכ תדובע רשאכ ,(עמש-תאירק תעב) םויה תליחתב שפנ-תוריסמב יד קידצה תדובעב ,הנהו
דוסי) "תוללכ" קרש לאעמשי יבר רמוא ןכל .תעדו םעט יפ-לע ,רדוסמ ןפואב איה םויה רתי
;(רדסו בושיי םוקמ אל ,רבדמ אוה יניס) שפנ-תוריסמל זמורה ,"יניס"ב ורמאנ (הדובעה
.תרדוסמ הדובעל זמורה ,"דעומ להוא"ב ורמאנ (הדובעה יטרפ) "תוטרפ" וליאו

םירודח הדובעה יטרפ םגש ךכ ,תידימת שפנ-תוריסמ ךותמ איה הבושת-לעב תדובע ,ךדיאל
."יניס"מ ורמאנ "תוטרפ"ה ףאש אביקע יבר רובס ןכלו ,שפנ-תוריסמב
(283 'מע ,זי ךרכ תוחיש-יטוקל)


'הל תבש ץראה התבשו םכל ןתנ ינא רשא ץראה לא ואבת יכ
(ב,הכ)

קוסעל ליחתמו ,וראווצ לע םייחיר לטונו החפשמ ייחב רדתסמ םדאשכ - "ץראה לא ואובת יכ"
,אמלעד ילימב ,םייצרא םיניינעב

לש תינחורה םתולעתה םשל תויהל תבייח וז תוקסעתהש תעדל וילע - "'הל תבש ץראה התבשו"
.("תבש") ןילוחהו תויצראה

"תבש" םוקמבש ,המצע תיעיבשה הנשה תא ףא הלעמ ,לוחה תונש שש לש תינחורה תולעתההו
.(ד קוספ) "ןותבש תבש" תישענ איה (ב קוספ)
(442 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


תבש ץראה התבשו םכל ןתנ ינא רשא ץראה לא ואבת יכ
(ג-ב,הכ) ךמרכ רמזת םינש ששו ךדש ערזת םינש שש ,'הל

.הדובעה תונש ששל תמדוק ןותבשה תנשש עמשמ בותכה ןושל תמיתסמ

:ןקזה ר"ומדא שרפמ

.הבהאו אוצר ןושלמ - "ץרא"

,הליפתה תעב ובילב 'ה תבהא ררועמ םדא רשאכ - "ץראה לא ואובת יכ"

,הלעמלמ
האבש הבהאל הכוז אוהש אלא דוע אלו - "םכל ןתונ ינא רשא"

ה"בקהל תטלחומ תולטבתהל עיגהל וילע וז תילענ הבהא םע דבב דב - "ץראה התבשו"
.("הער היח יתבשהו" ןושלמ "התבשו")

ןכש ,יעבדכ הרות דומלל ול רשפא ,ותלפתב וללה תודימה יתש תא שכר םדאהש רחאל קרו
.םילדבנ םירבד ינשכ ותרותו - דמולה - אוה ירה לוטיבו הבהא אלל הרות דמולה

:ךשמהב רמאנש והזו

,םחלל ולשמנש ,הנשמ ירדס השש דומיל - "ךדש ערזת םינש שש"

.ןייל הלשמנש ,(הנשמ ירדס הששל שוריפ איהש) ארמגה דומיל - "ךמרכ רומזת םינש ששו"
(טל ארקיו הרות-יטוקיל)

* * *

:ןמקלדכ בותכה רדס תא ראבמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

לארשיב תיב םימיקמ םה ,םהלש תיטרפה 'ץרא'ל סנכנ ריעצ גוזשכ - "ץראה לא ואובת יכ"
,ןטב ירפב םתוא ךרבמ ה"בקהו

ונייה ,"יתבש" תויהל בייח דליהש תעדל םהילע לכ-תישאר - "'הל תבש ץראה התבשו"
לש תיזכרמהו הנושארה הדוקנה יהוז .השודקו הרותב ונייעמ לכו ,ןילוח תוגאדמ ררחושמ
.ולודיגו וכוניח

,םחל ,"ךדש" קר אל ול תתל שי ,לעופב דליה לש וכוניחב םיליחתמשכ ,רתוי רחואמ בלשב
,ןתכלהכ תווצמה םויק לע דיפקהל וכנחל שיש דבלב וז אל :רמולכ .תוריפ ,"ךמרכ" םג אלא
ו ןידה תרושמ םינפל לש הרוצב תווצמה תרימשל וכנחל שי אלא ,םחלה ומכ חרכומ אוהש רבד
.גונעתו ןודיע תפסות םשל םיאבש וללה תוריפכ ,הווצמ רודיה
(245 'מע ,בי ךרכ תוחיש יטוקל)


(ז,הכ) לכאל התאובת לכ היהת ךצראב רשא היחלו ךתמהבלו

ךתמהבל הלכ - הדשה ןמ היחל הלכ ;תיבה ןמ ךתמהבל לכאה - הדשה ןמ תלכוא היחש ןמז לכ
(י"שר) תיבה ןמ

הדשהשכ ,הריצקו העירז לש םינשה תשש ןכש .'שיה לוטיב' אוה הטימש תווצמ לש הנכות
ויתוריפו הדשה - הטימשב וליאו ;תואיצמו תושי תניחבב םה ,הדשה לעבל םיכייש הלוביו
.'שי'ה לוטיב - רחא םדא לכל הווש תיבה לעבו ,םירקפומ

היחהו םדאה םיווש ,לוטיבה םצוע תמחמ ןכש ,היח תליכאב םדא תליכא בותכה הלתש והז
.לוכיבכ
(במ ארקיו הרות-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו יניד

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

רהב תשרפ שדוק-תבש
רייאב ז"י

.1(בכ-ו,בל הימרי) "שבדו בלח תבז ץרא . . הימרי רמאיו :הרטפה

.2'ךתקדצ' םירמוא ןיא החנמב

.יעיבר קרפ - תובא יקרפ

ןושאר םוי
3רמועב ג"ל ,רייאב י"ח

.2ןונחת םירמוא ןיא

.4םידליל הווצמ-תרופסת דבלמ ,רמועב ג"לב םג םירפתסמ ןיא

ק"האבו) תסנכה-תיבב הלילב תורנ יוביר קילדהל םיגהונ שי .י"בשר אנתהד אלוליה םוי
וחמשיש אוה ונוצר יכ ,6"שפנו בל לכב" החמש םישועו 5(תויבמופ 'תוקלדה'ב לוכה וגהנ
.7הז םויב

םיבורחה רכזל ,םיבורח לוכאל וגהנ יברה לש ויבא תיבב .8רמועב ג"לב םיציב לוכאל וגהנ
.9הרעמב םתויה ןמז ךשמב ונב רזעילא יברו י"בשר ונוזינ םהמש

ונרודבש ,הרותה תוימינפ תצפהו יוליגב ץמוא תפסותלו תוררועתהל ,איה הלוגס תע"
.11הז םויב 'לארשי -תבהא' לע תדחוימ השגדה .10"התרותו תודיסחה תונייעמב התלגתנ
.13הקדצל תדחוימ הפסוה הז םויב םינתונו ,12הקדצ לש תיבגמ תודעוותהב וב םיכרוע

םהל םיריבסמו ,םידליה לכ תא םיפסוא רמועב ג"ל םויב :לארשי תוצופת לכב טשפש גהנמ
םינתונו ,15הדשה לא לויטל םהמע םיאצוי ךכ-רחא .14'וכו י"בשר תודוא ,אמויד אניינעמ
תע" םושמ [הרות דומילל המיאתמה העשב השענ] הז לכו ,םביל תא וחמשיש הקיתמ ינימ םהל
.16זוע רתיבו תאש רתיב םכוניחב ףסונ הז ידי-לעש ,". . 'הל תושעל

רתא לכב ,לודג םוסריפבו םע בורב לארשי ידליל םיסוניכבו תוכולהתב תאז םישוע ונימיב
תדחוימ החיש רמואו סוניכבו הכולהתב םימעפל ףתתשמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .17רתאו
ההושו ,םידליה וסנכתה ובש 'הדש'ל עסונ היה 'קה ןויצהל וכרדב .רתויב םדדועו ,םדובכל
.ןויצה לא ךישממ ךכ-רחאו טעמ םש

תכירעב הדשל אצוי היה .םינייוצמה םיבוט-םימימ רמועב ג"ל היה יעצמאה ר"ומדא לצא"
הברה זא וארו .םידוקירבו םינוגינבו תולשובמ םיציב תליכאו הקשמ תייתש ,הלק הדועס
אשונב תושקב יברל רוסמל וגהנ ךכו .אמייקו אייח אערזב הדיקפל עגונב רקיעב ,"םיתפומ
.18הז תוכזב דקפיהל וכז תובר תוחפשמו ,רמועב ג"ל םויב הז

.19"בירעמל החנמ ןיב ,ברע תונפל רמועב ג"לב דעוותהל תבשל םיגהונ ויה םידיסח לצא"

לכ עסיתש חרכההמ ןיא ,אסיג ךדיאל לבא ,ןורימל העיסנ רדסל םיכירצ ,הזל םיכיישה"
.20"םמוקמב תודעוותה ונגראי םיראשנהו . . הבישיה

.21תויודעוותה םויה וכרעי ד"בח תונבו ישנ םג

.33 'מע םיגהנמה רפס (1

,ה"ס גצת 'יס ז"הדא ע"וש הארו .'ךנעי . . חצנמל' ינפל ,ז"הדא רודיסב ןונחתל רשקב רומאה פ"ע (2
.(357 'מע א"ח ע"ושל תופסוהב) ח"ס אלק 'יס ז"הדא ע"ושל 'הימחנ ירבד'ה תומלשהו

יכיראתב םג תונשל ודיפקה אל ונחסונל וניששכ יכ - "רמועל" רופסל אוה ונחסונש תורמל - רמועב (3
ןילופ ירפסב :רבדב זמר יברה בתכ רחא םוקמב .(טר 'מע א"יח ק"גא) ןשיה חסונה ראשנו ,המודכו םיבתכמ
השמ לביקש רוא ותואל הלעתנו" ,"השמ ץוצינ היה" י"בשרד ריעהל - 'השמ' היירטמיגב 'רמועב ג"ל'ש אבומ
.337 'מע ז"ח תוחיש-יטוקיל - (תומוקמ המכב הז ךרד לעו ,'ד ב"ס ךלמה קמע) "תוינש תוחול לבקל הלעשכ

.ןיאושינ תודוא דפר 'מע םש הארו .ד-גפר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .גצת ס"וס ת"עש האר (4

,די 'מע ג"ח ב"שרוהמ ר"ומדא ק"גא - הזב ופתתשה וניתוברו ,ןורבחבו םילשוריב םג תוקלדהב וגהנ רבעב (5
'מע ח"יח ק"גא .ךליאו ו"טס ח"יפ תועובשל חספ ןיב 'ס האר ,וימעטו גהנמה יטרפל .330 'מע ט"צרת ש"הס
.וסר

.זיק 'מע ,(מ"שת ןילקורב ,ת"הק תאצוה) ז"הדא ק"גא (6

הארו .'וכו א"דיחה ,םידיסח תנשמהמ ,דועו 1304 'מע ד קלח תוחיש-יטוקיל פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (7
.ש"ייע ,"הלודג החמשב תויהל םלוכ םיכירצש אוה טושפ רבד - הז םויב" :1994 'מע ג"ח ה"משת תויודעוותה
.460 'מע ב"ח נ"שת תוחישה רפסב אבומה םג האר ,י"בשר תחמשב םיקיתעה םיגהנמל רשקב

'מע ד"בח יגהנמ רצוא - םוח עבצב לושיבה תעשב העבצנ ןתפילקש םיציב לוכאל גהנש ,רפוסמ יברה לעו (8
תעשבו ,ןחלושה לע השק הציב תחנומ התיה ל"שת רמועב ג"ל תודעוותהב ךא .ורדחב יברה תאז השע כ"דב] .פר
.[40 'מע 84 ןויליג 'מ"יב' - הקלח לכאו ,םיקלח העבראל יברה התוא ךתח תודעוותהה

.1395 'מע ג"ח ב"משת תויודעוותה (9

.גכר 'מע כ קלח ק"גא (10

.דועו ,362 'מע ג"ח ו"משת תויודעוותה (11

.2017 'מע ג"ח ה"משת תויודעוותה (12

.319 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה םג האר (13

בורק ,וניאישנ וניתובר לצא ורמאיש וניאר אלש ('יאחוי רב' טויפ ומכ) י"בשר לש וחבשב םיטויפה םגו (14
.271 'מע ג"ח ז"משת תויודעוותה - הבשחמב םלצא היהש רמול

'סב ואבוהש םירפס ,ד"פ ג"מ רייא שדוח ירמאמ רכששי ינב ,רמועב ג"לב תשקב םירוי תוקוניתהש גהנמה (15
רייא ו"ט ,רהב פ"ש תוחישמ סרטנוק .77 'מע ב"ח א"ישת תויודעוותה הארו .ו"לס ח"יפ תועובשל חספ ןיב
.תוכיראב 5 הרעה (ה"נשת ל"י) הגומ ,ו"משת'ה רמועב ג"לו

.268 'מע ג"ח ז"משת תויודעוותה ,1727 'מע ג"ח מ"דשת תויודעוותה (16

תנשב שבל - תוזרכו םיטלשב הוולמ הדעצ - 'דאראפ'ה תרוצ תא .ג"שת תנשב היה ונייח תיבב סוניכ (17
טוריפ האר - הנשב הנש ידימ ךלוהו ףיסומו ,ק"הראב םג תוכולהת ךורעל הארוה התיה מ"שת תנשב .ז"טשת
.זער 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב םינשה

הזב רואיב .רמועב ג"ל 'םוי-םויה'ו ,טיקת 'מע ג ךרכ םירוביד יטוקלמ ,43 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (18
.60 'מע י"שת 'תויודעוותה - םחנמ תרות'ב

ה"ר ח"הרהמ הלגנ פ"ע ןינעה רואיב םג םשו .119 'מע א"שת תוחישה רפסמ ,םש ד"בח-םיגהנמה רפס (19
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ - הרעהבו ,שטיראפמ

,ד"יס ח"לשת ינש חספל רוא ,רומא ק"שצומ תחישב הארו .נ"שו ,דצ 'יס 'רמועה תריפס - םידעומה ירעש' (20
ךרדב ללכ ןבומ הז ןיאש דע ,תגלפומ החמש ושיגרה ,ןורימב רמועב ג"לב ויהש םתואש ,אלפ רבד אבומ םירפסבש
זאש ינפמ ,םעטה ראבמו .(הרע 'מע םיגהנמה ימעט 'סב םג האר) תוטשפב םש םדאה שגרה אוה ךכ ךא ,עבטה
.לארשימ דחאו דחא לכבש וניבר השמ תגרד תמגודב ונייה ,"...אנרטקתא אריטק דחב" י"בשרב םייקתה

.טע 'מע א"יחו זמ 'מע ג"יח ק"גא (21זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il