- ט"מק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה רייאב ג"כ * יתוקוחב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


הב שדחל רשפאו תיפוס-ןיא הרותה
"וכלת" - לובג ילב


אלא ,ללכב תווצמה םויקל סחייתמ וניא "וכלת יתוקוחב םא"
* "הרות למע" - ההובגה התגרדב הרותב תולולכ ןהש יפכ
אוה טושפה ןעמשמש םיקוח לש ןושל הרותה תטקונ עודמ
-הרותב דחוימבו הרותב שדחל רשפא ללכב םאה * ?תווצמ
ר"ומדא ק"כ תחישמ * ?יניס-רהב הנתינ רבכש ףא ,בתכבש
ונרוד אישנלש ןכותה) היתווצמו הרותה לכ תודוא הב רבודמ ארקיו רפסד 2הנורחאה השרפה 1תלחתה
.3"םתוא םתישעו ורמשת יתווצמ תאו וכלת יתוקוחב םא" - (ללכב ארקיו רפס

הז לוכי - וכלת יתוקוחב םא" :(ארקמ לש וטושפ יפל ונייהד) קוספה לע י"שר שוריפכו
םייקמ ינא המ אה ,רומא תווצמה םויק ירה ורמשת יתווצמ תאו רמוא אוהשכ ,תווצמה םויק
."הרותב םילמע ויהתש ,וכלת יתוקוחב םא

לע ,ללכב תווצמו הרות םויק תודוא אל - רקיעב) רבדמ השרפב קוספהש ,ןבומ הז יפ לעו
ארקיו רפס לכד לכה-ךס רותב (םג) - 4היתווצמו הרותה לכ תומילש תודוא (אלא ,ליגרה ךרד
:ל"נכ ,5הרותה תווצמ ןיינע שגדומ ובש

תווצמ ,תווצמה לכ ןהו הרות ןה ללוכ "םתוא םתישעו ורמשת יתווצמ תאו וכלת יתוקוחב"
םהש יפכו .7("םתישעו") השע תווצמו ,(6השעת-אל תווצמ הז רומש - "ורמשת") השעת אל
8"הרותב םילמע" אלא ,(ללכב תווצמה םויקמ קלח הזש יפכ) הרותה דומיל םתס אל :םתומילשב
ידי-לעש ,10הרותב העיגיו למע ידי-לע איה הרותה דומיל תומילשש 9תומוקמ המכב ראובמכ ,
דומילב תולדג םג תפסונ הזלו .11ללכב הרות-דומלת (תווצמ)ב תומילשו שודיח ףסוותמ הז
םתישעו ורמשת יתווצמ" ,השעמ ידיל הרותה איבמש הז ידי לע - (אפוג הרות למעב) הרותה
-תחא-לעו ,הרותה דומילמ האצותכ אוה תווצמה םויק רשאכ :אסיג ךדיאל הז ךרד לעו ;"םתוא
.תפסונ תומילש הז ירה ,"הרותב םילמע"מ המכו-המכ

שמתשמ עודמ ןיבהל ךירצ ,הרותה לע יאק "וכלת יתוקוחב"ש ל"נה י"שר שוריפ יפ-לע
אוהשכ 'וכ לוכי" דומילהל ךירצו) תווצמ לע יאק ללכבש "יתוקוחב" ןושלב הליחתב קוספה
?12הרותה לע שוריפב יאקש ןושלב אלו ,("'וכ רמוא

:הקיקח ןושלמ - "יתוקוחב"ב 13ןקזה ר"ומדא שוריפ יפ-לע דחוימב ןבוי הזב רואיבהו

ינפב תואיצמ םניאש אלא ,קקחנה רבדב םידחוימש קר אל ,אוה הקיקחה תויתואד שודיחה
ידי לעש ףאש ,ףלקה לע הביתכה תויתואכ אלד ,וקקחנ ובש רבדה קר אוה םתואיצמ לכו ,המצע
.םהיניב דירפהל רשפאש דע ,ףלקל ףסונ רבד (םיראשנ) םה ירה,ףלקה םע םידחאתמ הביתכה

בתכמ" - (14הלוכ הרותה לכ םיללוכה ,תורבדה תרשע ונתינ םהבש) תוחולבש שודיחה והזו
היבו הינימ תוקוקח ויה תורבדה תרשעד תויתואה :15"תוחולה לע תורח 'וג םיקולא
ויה סנב תוחולבש ך"מסו ם"מ"ש 16ל"זח ורמא ןכלש] רבעל רבעמ - הזמ הריתיו .תוחולהב
ול היה (חולה לכ תא רדוח קקחה היהש) םהירבע ינשמ הארנ היה בתכהו ליאוהד" ,"םידמוע
ם"מ תויתואה ויה ,"רבעל רבעמ" התיה אל הקיקחה םאו ,"דמוע היה סנבש אל םא לופיל
.[קקחנ אלש תוחולה לש ןותחתה קלחב זחאהל םילוכי ך"מסו

דחא רבד איה (תירבה תוחול ינש) הרוקמב איהש יפכ הרותה יכ ,17הז לע םעטה רמול שיו
ומכ ,דרפנ רבד אל) םה םש היתויתואש דעו ,18דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא - ה"בקה םע
הרותה תויתואש ,תוחולהב אטבתמ הז ירה ןכלו ,תוקלא איה םתואיצמ (אלא ,הביתכה תויתוא
קלח ראשנ אלש ךכ ,"רבעל רבעמ" הקיקח - דעו ,חול (ןבא)ה לש היבו הינימ םה ,תוחולבש
הרותהש ומכ ,הז ירחאלו] תואה םע קוקח אלש המ (תואה קוקחש הפיא ןבאה קלח) ןבאהמ
.[ריינ לע דעו 19ףלקה לע ויד - בתכבש הרותב תשבלתמ איה - הטמל הלשלתשנ

ידכב אוה - "הרותב םילמע" לע "יתוקוחב" ןושלב שמתשמ קוספהש הזש רמול שי הז יפ-לע
ןכ םג תויהל ךירצ ךכ ,הקיקחה תויתוא איה (תוחולה) םצעב הרותהש םשכש ,ידוהיל דמלל
ןפואב תויהל ךירצ ודומיל ;(20אתיירואב ןארשקתמ לארשי ירהו) הרות דמולש ידוהי לצא
ירה - םידרפנ םירבד ינש םיראשנ םה לבא ,הרות םע דחאתמ (ולש לכשה -) אוהש הזל ףסונבש
קר אל) וב תייהנ הרותה יכ ,הרות היהת ותואיצמ לכו ,המצע ינפב תואיצמ םוש היהת אלש
רבעמ" הקוקח (הזמ הריתי)ו הקוקח - היבו הינימ הקוקח (אלא ,ףלקה לע וידכ "בותכ"
,הרות(ה תויתוא)ב קוקח וניאש ותואיצממ טרפ םוש ראשנ אלש ךכ - "רבעל

דומילשכ :"הרותב םילמע" אוה "וכלת יתוקוחב"ש שוריפה םע םג םיאתמ הזש ,רמול שיו
ומכ הרותב עגייתמ יזא ,(דרפנ רבד אל) ותואיצממ קלח והזש ,הקיקח לש ןפואב אוה הרותה
לע ףסונ רבד אוה לבא וילא רבוחמש רבדב ומכ חרכומה יפכ קר אלו) ולש רבדב עגייתמש
וליפא) ריכשו ולש קסעב עגייתמש תיבה-לעב ןיבש קוליחה ומכ - הז ןיעמו ,(ותואיצמ
.(רתויב רוסמה

םימייקמש - ("םתוא םתישעו ורמשת יתווצמ") תווצמה םויקב אב הז ירה "הרותב םילמע"מו
.הקיקח ,"יתוקוחב"ד ןפואב (םיטפשמו תודע םג) תווצמה לכ

"יתוקוחב"ד ןיינעבש ושוריפש ,"וכלת יתוקוחב" - קוספה ךשמה ןיבהל ךירצ הז יפל
:היבו הינימ הריתס הז ירה הרואכלד ,21"וכלת" תויהל ךירצ

,("וכלת") הפסוה(ו יוניש) הזב ךייש ,ףלקה לע ףסונ רבד םהש ןוויכ ,הביתכה תויתואב
.הזב אצויכו ,ינש בתכ ןושאר בתכ ,22"בתכ יבג לע בתכ" - הכלהד ןפואב אוהש יפכ דעו

!?"וכלת" ךייש ךאיה - וקקחנ ובש רבדה קר איה םתואיצמ לכש ,הקיקחה תויתואב לבא

- "יתוקוחב" - אפוג הקוקחה תואב לבא ;קוקח אל ןיידעש רבדבש קלחב הקיקח ףיסוהל רשפא
תיתימא הכילהש "וכלת"ד ןיינע המכו-המכ-תחא-לעו ,הפסוה םוש הרואכל תויהל רשפא יא
!םדוקה ובצמו ודמעממ ירמגל קתענש השוריפ

ךירצ (המצע הקיקחב) "יתוקוחב"ב ,"וכלת יתוקוחב" ידוהי לכל םיווצמ ןכ-יפ-לע-ףאו
.םייכפה 'בד רוביח תרמוא תאז - תיתימא הכילה דע ,"וכלת" תויהל

:הרותל עגונב - לשמנב םג הז ךרד לע

,תוכלהב ןה . . שדחל" (םג אלא ,הרותב בותכש המ דומילל ףסונב) בייוחמ דחאו דחא לכ
.24"הל אשפאל" ,23"רתסנב ןה ,הלגנב ןה ,תודגאב ןה

ןהימעטב לופלפהו תוכלהה ימעט קמועל תילכתו ץק ןיא"ש ,הפ-לעבש הרותב - הרואכלו
ימכח ידי-לע התלגתנ הפ -לעבש הרותד הלוככ הבורש] 25"תשרדנ הרותהש תודימב ןהיתושרדבו
(וא) . . םהב תשרדנ הרותהש תודימה ןמ דחאב םתעד יפמ םידמולש" ,רודו רוד לכב לארשי
;27"תילכתו ץק ןיאל תוכלה ישודיח ןכ םג ושדחתי"ש ךייש - [26"הרותל גייס םואשעש

עובק רפסמו ,ןוערגת אלו ןופיסות אלש ןפואב ה"בקהמ הנתינש 28בתכבש הרות לבא
השפאל" היהיש הרואכל ךייש אל - רתוי אלו תוחפ אל ,'וכו תוקספה ,תוישרפ ,תויתואהד
.הרותה ישוריפב קר - המצע הרותהב ("וכלת") "הל

םעפ לכבש ךייש (םיטפשמ) תוילכשה תווצמב :תווצמה ימעט דומילב הז ןיעמו הז ךרד לעו
- 'םיקוח'ל עגונב לבא ,'תודע' (םיארקנש תווצמ)ב הז ןיעמו ,תווצמה ימעט תנבהב ףסוותי
."הירחא רהרהל תושר ךל 30ןיא"ו "יתרזג הריזג יתקקח 29הקוח" ל"זח ורמא

אירטו -אלקשה קלחב ךייש (הרותב שודיחו הפסוה) "וכלת" :המצע הפ-לעבש הרותב םג ךכ
ךרד לע) העובק איהש ,יניסמ השמל הכלהב אל לבא ,הזב אצויכו הרות ישוריפב ,לופלפהו
התאש) ןידל םאו ,לבקנ הלבק םא" - 31הנשמה ןושלבו .ו"ח תאז תונשל רשפא יאו ('הקיקח'
."הבושת שי (ךמצעמ רמוחו לק ןד

תויהל ךירצ הרותבש הקיקחה קלחב :"וכלת יתוקוחב" - םירמוא ןכ-יפ-לע-ףא ,הנהו
."וכלת"

הרואכלו ."םתוא םתישעו ורמשת" רמאנ (בותכה ךשמהב) "יתווצמ" לע :רתוי לודג שודיחהו
- "ורמשת" ןושלה םש רתוי םיאתמ הרואכל היה ,הקיקח ותועמשמ "יתוקוחב"ש ,ל"נה יפ-לע -
היה "וכלת" ןושלה :ךדיאלו ;"םתישעו"ו ,הרות לש (הכלה) הקיקח(ה תויתוא) תא ורמשייש
ךייש םשש ,(םיטפשמ) תוילכש תווצמ םג ,תווצמה לכ ללוכש ,"יתווצמ"ב רתוי הרואכל םיאתמ
!תווצמה ימעט תנבהבו לכשב הפסוהו הכילה

השמל ןתינ לכה שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכ" 32ל"זח רמאמ יפ-לע ןבוי הזב רואיבה
הז ןיא ירה ,"יניסב השמל ןתינ לכה" םא :ל"נה הריתס הנשי הרואכל הזב םגש ."יניסב
?"שדחל" הז לע םירמוא ךיא - שודיח

"רמול" וא "תורוהל" אלא) "שדחל" ןושלה אבומ אל םשש 33תומוקמ המכב אסריגה יפל
ןתינש ללכמ וא ,רחא טרפמ טרפ דמול דימלתהש ,איה הנווכהש רמול רשפא ,(הזב אצויכו
תאבומה) הצופנה הסריגה יפל לבא ;34הזב אצויכו ןהב תשרדנ הרותהש תודימה יפל יניסב
קר אל - ונייה ,שודיח - ושוריפ הרותה ןושל קוידב "שדחל"ש ,"שדחל" 35(תומוקמ יובירב
הרותב לעופ הזש אלא ,36דבלב םלעהה יוליג ,ללכ ןותמ וא טרפ ךותמ טרפ דמול דימלתהש
אקווד זאש - תמאב קיתו דימלת אוה םאב ,ךרעב אלש דעו שודיח (הרותה ידוסיו יללכ יפל)
,("וכלת" לש יתימאה ןיינעה) יתימא שודיח והז

!?"יניסמ השמל ןתינ לכה" רמאנש המ םע םיאתמ הז דציכ - הז יפ-לעו

,ףוס ןיא איה הרותה ,דח אלוכ ה"בוקו אתיירואש ןוויכ :הזב רואיבה תדוקנ רמול שיו
הקיקחה קלחב וליפא ,הרותבש ,ןבומ ןכל .(לוכיבכ ה"בקה ומכ) הלבגהו הדידמ לכמ הלעמל
.רתוי דועו רתוי דוע ףסותיהל דימת רשפא ,יניסמ השמל ןתינש ("יתוקוחב") הבש

םאב ,"וכלת" ,דימת ףסותיהל ךירצ ,ףוס-ןיאד ןפואב איה הלעמל הקיקחש ןוויכ :הברדאו
.37אפוג הקיקחב הלבגה לע הרומ הז ירה ואל

אתיירוא"ש הז דצמ ("יתוקוחב") הרותב ףסותינש ("וכלת") שודיחהש ,עבק ה"בקה םנמא
תדובעב םייולתה םיניינעה לכ ומכ) הרותל ומדקש לארשי ידי-לע לעפנ - "דח אלוכ ה"בוקו
יכ ,ןתח וארקנ לארשיו הלכ תארקנ הרותש 39ל"זר רמאמכ - 38(וניתדובעו ונישעמ ,םדאה
םע ה"בוק םירבחמ ,לארשיד הרותה דומיל ידי-לעש עודיכ ,הרותב םיכישממו םיעיפשמ לארשי
- "הליחת הרותב וכרב"ד ןיינעה ךרד לע] 41ה"בוקב הרות רבחמ היה דודש ךרד לע ,40הרותה
.[הרותה ןתונ םע הרות םירשקמ הז ידי-לעש

ךשמנ הז ידי-לעו ,ודגנכ הנושו ארוק ה"בקה ,הרותב הנושו ארוקה לכ 52ל"זח רמאמכו
דריו" היה זאש יפ-לע-ףא) עיזבו תתרבו האריבו המיאב ןלהל 43המ"ש דעו ,ותרותב ה"בקה
44יכ ,"עיזבו תתרבו האריבו המיאב ןאכ ףא (44"'וכו םיקרבו תולוקו "יניס רה לע 'ה
ויהש םיניינעה לכ םילעפנו "ודגנכ הנושו ארוק ה"בקה" השענ ןאכ הז דומיל ידי -לע
.הטמל הלעמלמ הרותה ןתנ ה"בקהש "ליחתמה ינאו" היה זאש אלא] הנושארה םעפב הרות-ןתמב
- ליחתמ אוה ,(לוכיבכ) ומצע חוכב הרות ךכ-רחא דמלי ידוהיש ,התייה הזב הנווכה לבא
.[הרותב עיפשמש דעו

ינב םילגמ הז ידי-לע הברדא - ו"ח הרותה לע ףסונ רבד וניא הרותב שודיחה :ךדיאל לבא
,הקיקח לש ןפואב "דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא"ש ךיא הרותב (תילענ רתויה) אגרדה לארשי
.המצע ("יתוקוחב") הרותב ("וכלת") שודיחה השענ וז אגרד דצמש

שודיח אוהש הז םע דחיב - (קיתו דימלתה ידי-לע) הרותב "שדחל"הש ןבומ הז יפ-לעו
היהת אלו 46יניסמ השמל הנתינש (הרותה יללכ לע דסוימש) הרותהמ קלח אוה - 45יתימא
.(ו"ח ףסונ רבד אלו) היבו הינימ םיקוקחש הקיקחה תויתוא ומכ - ו"ח תפלחומ
,ג ךרכ ,'ט"משת תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ט"משת'ה רייא ב"כ ,יתוקוחב תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(187-182 'מע
.(ז"מ א"פ הריצי רפס) 'וכ ןתליחתב ןפוס ץוענ ירהו (1

.הנכות לע הרומה ("יתוקוחב") השרפה לכ םשו (2

וניב 'ה ןתנ רשא תורותהו םיטפשמהו םיקוחה הלא" - (החכותהו תוכרבה ירחאל) ןיינעה םויסב םג ןכו (3
.(ומ ,וכ ונתשרפ) "השמ דיב יניס רהב לארשי ינב ןיבו

עגונב איה (השרפה לכ םשו) התלחתהש - הרותה תוישרפ ראש יבגל יתוקוחב 'פב שודיחה ןבוי ז"פעו (4
תקוח תאז 'פב םגו ,תווצמה לכ ללכנ אל (םיטפשמה הלא 'פ ומכ) תוישרפה ראשב כ"אשמ ,צ"מותה לכ תומילשל
המודא הרפ תוצמ ד"ע קר אוה ןכותה לעופב ירה .(תקוח פ"ר ת"וקל) הרותה לכ תוללכ לע יאק הזש ףא ,הרותה
ןמקלדכ ,תומילשב םהש יפכו ,תוטשפב צ"מותה לכ ד"ע אוה 'וג יתוקוחב וליאו ,(הרותה לכ ללכנ הזבש אלא)
.םינפב

.רחא םוקמב אלו ,ארקיו רפס םויסב אקווד יתוקוחב 'פ תעיבק קתמוי ז"פע (5

.ב ,כ תוכרב האר (6

.12 הרעה 315 'מע ז"יח ש"וקל הארו .מ"כבו .ןאכ רקי ילכ .ןאכ כ"ותל ןרהא ןברק האר (7

םילמע ויהתש .וכלת יתוקוחב םא" רוציקב שרפמ וניאו ,"'וכ לוכי" ד"סקה םידקמ י"שרש םעטה רמול שיו (8
אנקסמה בתוכ אלא ,(ארקמ לש וטושפ 'יפב - ךרדה הז ןיא יכ) אישוקה םידקמ וניאש מ"כב וכרדכ ,"הרותב
:תוישוקה וצרותי אלימבש ןפואב

שוריפ "וכלת יתוקוחב םא"ש) אנקסמה יפל םגש י"שר זמרמ ("'וכ תווצמה םויק הז לוכי") וז המדקה י"ע
אוה הרות דומלת יכ ,"תווצמה םויק" לע יאק "יתוקוחב"ש שוריפה ירמגל ללשומ וניא ("הרותב םילמע ויהתש"
םויקש ןוויכ אלא ,(השעמ ידיל איבמש דומיל לודגו ,םלוכ דגנכ הרות דומלת - הברדאו) תווצמ ג"ירתהמ 'א
הוצמ לע (קר) יאק הזש רמול רבתסמ ,"תווצמה (לכ) םויק הז לוכי"ש ףאש ןבומ ,ןאכ רומא רבכ תווצמה
ויהתש" ,הרותה דומילב תילענ אגרד - אפוג הזבו ,םלוכ דגנכש ,הרות דומלת תוצמ - תווצמה לכמ תדחוימ
הכוראב האר - כ"חא רמאנש "ורמשת יתווצמ"בש תווצמה לכ ללכב אוה םתס הרות דומלת תוצמ יכ) "הרותב םילמע
.(314 'מע ז"יח ש"וקל

.ךליאו גפש 'מע .ךליאו חע 'מע ו"סרת ךשמה האר (9

.(ב"ער ,ו הליגמ) ןימאת לא תאצמו תעגי אל ל"זרממ ריעהל (10

.דחוימ למעל קוקזה ,םירפסבש רומח ,ארקיו רפס םויסב - השגדהבו (11

תווצמ ללוכ ז"ה - הברדאו ,תווצמ ללוש וניא (הרות לע יאקש) "יתוקוחב"ש ןבומ י"שרפ יפלש ףאו (12
בותכה ךישממש טרפבו ,הרותב םילולכ תווצמהש ןאכ עגונ המל :רואיב ךרוצ אפוג הז ירה - (8 הרעה ל"נכ)
?"םתוא םתישעו ורמשת יתווצמ" טרפמו

.ונתשרפ שיר ת"וקל (13

.בי ,דכ םיטפשמ י"שרפ הארו .א"ה ו"פ םילקש ימלשורי (14

.זט ,בל אשת (15

.םש י"שרפבו א ,דק תבש (16

.('ח שורד ן"רה תושרד האר) אנגמל אסינ 'ה דיבע אלש ףא (17

.הרעהב 66 'מע ת"ש'ה מ"הס הארו .א ,גע ג"חז האר (18

.ד ,ומ םש ת"וקל האר (19

.םש ג"חז (20

,זמ .ב ,םש הארו .הקיקחה תויתוא 'יחבב ,אקווד יתוקוחב איה הכילהה 'יחב :(ד ,המ) םש ת"וקל האר (21
.דועו .ג-בכקתת ע"ס םש ת"הוא .ךליאו גנשת 'מע ונתשרפ צ"מאהדא ירמאמ םג הארו .רואיבה ש"ייעו .ב

.נ"שו .א ,טי ןיטיג האר (22

.ב"ס ב"פ ז"הדאל ת"ת 'לה הארו .(א ,המק) ו"כס ק"הגא (23

.ב ,בי א"חז (24

.ה"ס א"פ םש ת"ת 'לה (25

.ב"ה א"פ םירממ 'לה ם"במר (26

.םש ת"ת 'לה (27

.הקיקח 'יחבבש הרות ש"כמבו (28

.דועו .ח ,ג םש אמוחנת .תקוח פ"ר ר"בדמב (29

.ב ,זס אמוימ .תקוח פ"ר י"שר (30

.ב ,וט תותירכ .ב ,וע תומבי (31

.34 הרעהבש ש"וקלב ןמסנהב הארו .דועו .ז"מפר ר"ומש .ד"ה ב"פ האפ ימלשורי .ב ,טי הליגמ האר (32

.תמדוקה הרעהבש תומוקמב (33

.253 'מע ט"יח ש"וקל האר (34

.21 הרעה 252 'מע םש ש"וקלב ןמסנ (35

.גצש 'מע ו"סרת ךשמה האר (36

רויצ לש תומילש) ףוס ול שיש רבד - אוה תומילשה ןיינע תולשלתשהה רדסו האירבה יקוח פ"ע ,ונייה (37
לע ףיסוהל ךייש ןיא זאו ,רבעל רבעמ תוקוקח תויתואהש ,איה הקיקחה ןיינע לש תומילש - ד"ודנבכ ,(םייוסמ
,ןכלו ,ףוס הל ןיאו רויצ הל ןיא "תומילש" - ('תי ותומצעב תשרשומש הרותו) 'תי ותומצעב לבא ;דוע הז
."וכלת" - איה הקיקחה ןיינע תומילש

.(שדחל אלו) ובר תרות לבקל ונינע דימלת - הרואכלד ."שדחל דיתע קיתו דימלת"ש קוידה ןבומ ז"פעו (38
רתוי ידימלתמ ד"ע - הרותה לבקמ י"ע אקווד אוה הרותב שודיחהש זמורמ הזבש ל"יו ?ברה י"ע ל"צ שודיחהו
.(א ,ז תינעת) םלוכמ

.נ"שו .ב ,טמ םיחספ האר (39

.מ"כבו .181 'מע ה"שת מ"הס .ג"ער ,זמ חלש ת"וקל (40

.ב ,בכר ג"חזב ה"כו .(מ"כבו ,123 'מע ה"שת מ"הס .א ,אנ חלש ת"וקלב אבוה) (חצק) ח"נס ריהבה 'ס (41
.נ"שו .51 הרעהבו ה"ס ט"משת'ה רמועב ג"ל סרטנוק הארו .דועו

.ג ,חס א"ות הארו .דלרתת זמר הכיא ש"לי .ח"יפר ר"אבדת האר (42

.א ,בכ תוכרב (43

.ב ,זס א"ות (44

לכה (ל"זח ושדיחש) פ"עבשותד םיניינעה לכ הרואכלד םגה"ש (דועו .גצש .גפש 'מע) ו"סרת ךשמה האר (45
םהלש העיגיה י"עו ,"אקווד םתעיגיו םמצע חכב שודיח 'יחבב ןה פ"עבשות יניינע לכ" תמאב הנה ,"כ"בשותמ
שודיחה והזש ראובמ םש ו"סרת ךשמהב אלא ."ס"אד תימצעה םלעה 'יחבמ א"כ דבל ק"הות 'יחבמ אל" וכישמה
.כ"בשותב םג ךשמנ הז שודיחש אוה ןאכ רבודמהו ,כ"בשות יבגל פ"עבשותב

הלעמלש ,(דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא) "ס"אד תימצעה םלעה"ב תשרשומ איהש ומכ הרותה "הנתינ" ת"מב יכ (46
.הרותב יולגב הז ןיינע םיכישממ לארשיו ;יוליגו הכשמה 'יחבב האבש ומכ הרותה 'יחבמ
חישמ םע תויחל


ךירצו ריוואב היולת רבכ הלואגה
לעופב הדירוהל קר


'תימינפ החנא' ידי-לע תאז לועפל רשפא

שדח ןפואב ליחתהל דחאו דחא לכל קוזיח ףיסוי - "קזחתנו קזח קזח" הזרכההו רפסה םויס
םירועישה קוזיחל ףסונ) הרותב םישדח םירועיש - "וכלת יתוקוחב"ד ןפואב - ירמגל
,הרותה תוימינפבו הרותד הלגנב ,םיברב םירועיש - ללוכ ,(התע דע םיעובקהו םימייקה
...ולא תותבשב תובא-יקרפ דומלל לארשי גהנמ םויקב קוזיח - ללוכ

חוצחצב וניתדובעו ונישעמד םיירישה ,תונורחאה תולועפה תא ומילשי רבכש - רקיעו דועו
ןיציקה לכ ולכ רבכש ןיד-קספה ל"נכו ,התע דע היהש לודג יכה יובירה ירחאל ,םירותפכה
ריוואב רבכ "יולת"ו ןכומה ןמ רבכ ונשיש ןושלמ םג "יולת" ,הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו
םוקמ הזיאבו ןטק עגרב תושעל דחאו דחא לכ לוכי הזש - לעופב ודירוהל קר ךירצו ,הז חטש
הזש ןפואב עגרל ןנובתיש הז ידי-לע - התע תודעוותהה תעשב םג - היהיש בצמו דמעמו
ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תודעו ןיד-קספה ונשי הז לעש ,תימינפ החנא ולצא ררועי
:הרות החיטבהו ,המילש הבושת איה תידוהי החנאש - ('וכו יבו'צגרה ,לארשי ילודג המכו)
.ןילאגנ ןה דימו (ב - הבושת ןישוע לארשי (א

םודאל ולגש ,לוכיבכ ה"בקה לש - הבושתב אלא יולת רבדה ןיא ל"נכו - הבושתה איבמ הזו
ינב דחא דחאל וטקולת םתאו ,ךתובש תא ךיקלא 'ה בשו - י"בשרה ןיד-קספכ ,םהמע הניכש
ףכת ,ישילשה שדקמה-תיבב ,שדוקה-ריע םילשוריב ,שדוקה-ץראל דחי םלוכ םיכלוהו ,לארשי
.שממ דימו
,ג ךרכ ,'ט"משת'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ט"משת'ה רייאב ב"כ ,יתוקוחב תשרפ תבש תחישמ)
(192 'מע


...הנשמ הניא סוסה לש ותבשחמ

,ונייה ,"םחנ" תרימאל םוקמ ןיא הז םויבש - ךכ ידכ דע איה רמועב ג"לד החמשה לדוג
!תולגו ןברוח לש ןיינע לכמ הלעמל אוה י"בשר לש ותחמש םויש

הניא 'ןבת'ה תודוא סוסה לש ותבשחמש םגתפ עודי ירה - תאז םיאור םניאש ולאכ שיש המו
לש םדיקפת - הברדאו ...הלגעב םיבשויה 'םימכח'ה םיבשוח היתודואש תואיצמה תא הנשמ
םיסוסה תא תוכהל ךרוצ שיש אלא ,םצפח זוחמל םימכחה תא איבהלו עייסל 'םיסוס'ה
םיסוסה תא תוכהל (א) :רבדבש תואסריגה 'בכו ,ןבומכ 'םעונ לקמ'ב - ("דרעפ יד ןסיימש")
ןרעוו ןלאז ייז") "םתויסוס" לטבתתש דע םיסוסה תא תוכהל (ב) ,םיסוס םהש ועדייש ידכ
!םיפוגב תומשנ לש בצמב םיאצמנ רשאכ - תאזו ,("דרעפ סיוא

דומלל וכרטצי אל זאש - ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל םיכוזש דעו
,םהמע ןרהאו השמו ,שממ לעופב שדקמה-תיב הנבייש ןוויכמ ,'םחנ' םירמוא ןיאש 'םירפס'ב
!םהמע י"בשרו
1734-1735 'מע ,ג ךרכ ,'מ"דשת'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות' - מ"דשת'ה יתוקוחב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב -

יהויחבמ ריתי


לש חורב תוחילשה יולימב קסעתהל
בוריקו הבהא


םימחרו דסח לש ןפואב תואישנ

,בוריקו הבהא לש חורב תויהל תוכירצ תודהיה תצפהו תונייעמה תצפה יניינעב תולועפה לכ
י"בשר לש ותגהנה תודוא ליעל רומאכ ,םולש יכרדו םעונ יכרדבו ,תיתימא לארשי-תבהא ךותמ
."ןידה ןמ ולוכ םלועה לכ תא רוטפל ינא לוכי" רמאש

:ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותגהנה ןפואב םג שגדומ הז ןיינעו

ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ) ויבא לצא לעפו שקיב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש רופיסה עודי
.'וכ םימחרו דסח לש ןפואב היהת ותואישנש (ע"נ

הבהאו דסח לש ןפואב התיה ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותגהנהש לעופב םיאור ןכאו
.ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ ,לארשימ דחאו דחא לכל תיתימא לארשי-תבהא ,'וכ

:ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותגהנה תודוא ןמקלד רופיסהמ האלפנ הארוה הנשי - הזל רשקבו

,ש"רהמ ר"ומדא וא צ"צה ר"ומדא לש דיסח היה ובס - םידיסח תחפשמל ןב היהש דחא ידוהי
דרי תונוש תוביסמ הנה - 'וכ ןדמל היהו םיבוט תונורשכ ול ויה ומצעבו ,'וכו לודג ןדמל
הניכו ,בתכמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ול בתכ םעפ ,ןכ-יפ-לע-ףאו .'וכ שריפו הנש ,ותגרדממ
.נ"ונ א"יא ח"ווה :םידבכנ םיראתב ותוא

ךכ אוה ובצמו ודמעמש דחאל ולא םיראת בתוכש ןכתייה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תא ולאש רשאכ
אל ל"נה ידוהיה - ללכבו ,'וכ ומע רבידו הז ידוהי ומצעב שגפ ר"ומדא ח"ומ ק"כ] ךכו
- וילא ןכ בתכש םיאור םירחא רשאכ טרפבו ,[ובצמו ודמעמ תא ועדי לוכהו וישעמ תא ריתסה
המכל ותוא הארה יאדוובש ,בתכמה תא לביקש ידוהיל דע ,בתכמה רבע וכרדש ריכזמהמ לחה
דחאו דחא לכ לש יתימאה ונוצרש ם"במרה ןיד קספ יפ-לע :ר"ומדא ח"ומ ק"כ בישה - !?המכו
םאו ,יעבדכ אוה ל"נה ידוהי לש יתימאה ובצמ ירה - "'וכ תווצמה לכ תושעל" אוה לארשימ
א"יא ח"ווה" םיראתה תא בותכי דחא ידוהילש ,םידוהי ןיב קלחל אוה לוכי דציכ ,ןכ
ונשי לארשימ דחאו דחא לכ לש ודיצל רשאכ - ולא םיראת בותכי אל ינש ידוהילו ,"נ"ונ
!ליעלד ם"במרה ןיד קספ

סחיב לארשימ דחאו דחא לכל סחייתהל - ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותגהנה תשגדומ הז רופיסב
.ושפנ תוימינפ דצמש תיתימאה ותלעמ תרכה ידכ ךות ,הביחו הבהא לש

לכב ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותוחילש יולימב תוקסעתהה תויהל הכירצ וז חורבו
.הצוח תודהיהו תונייעמה תצפהד םיניינעה

ולש "םיחולש" רותב תחאו דחא לכ תא הנימ ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש ןוויכמ ,הנהו
דחאו דחא לכ לש ותלוכיו וחוכבש יאדווב ירה - תודהיה תצפהו תונייעמה תצפהב קוסעל
שקבמ וניא ה"בקהש םשכ ןכלו ,"םארובל ןימוד םיקידצ" ירהש ,התומילשב וז תוחילש אלמל
המשנ ףוס-לכ-ףוס אוה קידצהש ןוויכמ - הברדאו .םיקידצב םג אוה ןכ ,ןחוכ יפל אלא
.דחאו דחא לכ לש ויתוחוכל םאתהב אלא הניא ותוחילשש יאדווב ירה ,ףוגב

...ותריחבבו ונוצרב אלא יולת רבדה ןיאו
- 1725 'מע ,ג ךרכ ,'מ"דשת'ה תויודעוותה - םחנמ-תרות' - מ"דשת'ה יתוקוחב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


(ב) הרידאמו הרות לידגמ


,תונוש תונעט םע דדומתהל יברה ץלאנ תונושארה םינשב
לצא 'תושי' םורגת הרות ישודיח יצבוק תאצוה ןהיפלש
אוה ךפיההש בתוכו ,תילכתב תאז ללוש יברה * םידימלתה
םיצבקה תאצוה אקוודש תואיצמה החיכוהש יפכו ,ןוכנה
* תודיסחהו הלגנה דומילב תובהלתהו תויח תפסות תררוע
"הרונמה ינק" לש םרופיס


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

םילשוריבש "תמא תרות" תבישי ידימלת וילא ונפשכ ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ייחב דוע
םהל בתכ "הדובעו דומיל יניינעב תוררועתהו הרות לש ןולע" רואל איצוהל ושקיבש ,ו"ת
:(טלק 'מע 'ט ךרכ צ"יירהומ ר"ומדא 'שדוק תורגא')

ידיסח תדעב גוהנכ רדוסמ תויהל ךירצ לוכה לבא ,ןוכנ רבד אוה . . ןיינעה תוללכ הנה"
מ"מרה ח"הרהו ג"הרה ינתח דובכ םהל הנעי חטבו" :לעופל עגונבו ."םדקמו זאמ ד"בח
.(1016 'מע 'ג ךרכ 'ךלמ ימי' רפסב ותומילשב עיפומ בתכמה םוליצ) "א"טילש

ינתחל רמוחה לכ תא וחלשי" :(זק 'מע םש שדוק-תורגיא) םידימלת םתוא ווטצנ ןכ ינפל
."ושעי ויתוארוהכו ןהאסרואינש א"טילש מ"מרה ג"הרה

תויח תפסות

'מ"דשת תויודעוותה') מ"דשת םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב יברה רמא ןכמ רחאל םינש
:(991 'מע ,ב ךרכ

תויח" םידימלתה לצא םילעופו םירידחמ תובישיה ישאר ויה ונינפלש תורודב
,אוה בצמה - "(הימתב) ארד רושכא" - םויכ לבא ,הרותה דומילב "תובהלתהו
הדימב תובהלתהו תויח םהידימלתל םירידחמ םניא תובישיה ישארש ,וננובאדל
תפסות םידימלתה לצא לועפל תופסונ םיכרד שפחל ךרוצ שי ,ןכלו ,היוארה
.הרותה דומילב תויח

הרותב שודיח רמול ךירצ ןמזל ןמזמש עדוי דימלתה רשאכ - הזב םיכרדה תחאו
אלש ידכ ,הרותה דומילב תויח הפיסומ וז העידי ירה ,הבישיב וירבח ינפל
...ותומילשב ןיינעה תא עדוי וניאש ותוא וספתיש וירבח ינפל שייבתי

ןמ - וז הבישי לש תמצמוצמ תרגסמב וראשי אל ולא הרות ישודיחש ידכו
תנמ לע ,דחוימ 'ץבוק'ב םסיפדהלו ,בתכה לע ולא םישודיח תולעהל יוארה
."רידאיו הרות לידגי" - הז ידי-לעו םוקמו םוקמ לכב תאז ץיפהלו םסרפל

- תוידיסחה תובישיה ידימלת לש םטע ירפמ "הרות יצבוק" רואל ואציי רשאכ
תובישיבש תימדת רוציל םיסנמש ולא לכל תצחומ הבושת וז הדבוע היהת
.יעבדכ הרותה דומילב םיקסוע אל תוידיסחה
יברה רמא ,ב"נשת ןוושחרמ שדוח-שארד 'בל רואב תובישיה ידימלתל הנורחאה 'תודיחי'ב
:(251 'מע 'א ךרכ ,ב"נשת שדוק-תוחיש)

,הזכ ןפואב שודיחל דעו ,"הל השפאל" - הרותב שדחל חוכה ןתינ םכמ דחא לכל
גוהנכ ,טרפבו .הרותב יתימא שודיח שדיחש ,'קיתו דימלת'ד םשה וילע לוחיש
םיעיגמש דע םהילע םיעגייתמש םיניינעה םתוא םסרפל םילדתשמש - הנורחאל
ןפואב וא ,בתכב םוסרפ - הרותה יללכ לע תדסוימה ,תיתימא אירטו אלקש ידיל
.תונורחא יכה םינשב ,הזב םימעפ המכ רבודמכו .סופדד

ד"בח תובישיב םידימלתה לופלפ

ףסוי-המלש יבר ח"הגהל יברה בתוכ (גיר 'מע ,אכ ךרכ ,שדוק-תורגיא) ג"ישת ןוויסב ט"כב
:ןיוז

ובו ינרות ץבוק דחיב םלוכ וסיפדי ד"בחד תובישיהש יתעדב הלעש ןמזמ הז
םאו ,ותעד-תווח ינעידוהל אנ - ימשר יתלב ןפואבו .םידימלתהמ הרות ישודיח
.ל"נהל םימיאתמה םידימלת 'תמא תרות'ו דול ידימלת ןיב םנשי

דדועל הברה ןכא יברהש איה הדבוע לבא ,ונידיל העיגה אל םנמא ןיוז ברה לש ותבושת
-תורגיא) הנש התוא לש בא-םחנמ 'זב בתכ ךכו .םתספדהו םידימלתה לש הרות ישודיח תביתכ
:(הלש 'מע ,ז ךרכ ,שדוק

הנה ,םידימלתהמ רקיעהו םימ"רהמ הרות ישודיח הבו תרבוח תספדהל עגונב
קרו ,םידימלתהמ הרות ישודיחל םישדקומ םהש ולא ומכ תורבוחב גוהנ ללכב
רבדה יאדכ . . םהישודיחמ הזיאב םימ"רהמ םג הב םיפתתשמ םידדוב םירקמב
תרבוח לכב ספדויש חרכומש אלא .ליעל רכזנה ךרד לע תרבוח רואל-איצוהל
רתוי םיכיישה תוחישהו םירמאמה ולאמ) החישו תודיסח רמאמ הזיא תרבוחו
ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא ק"כ בתוכש המ חוכשל ןיא ףוס-ףוס יכ ,(תובישי ינבל
...'םימימת יכמות' תובישי תילכת רבד לע

:םכסמו םילשמ יברה

,לעופל רתוי בורק היהישכו .ליעל רכזנה ליבשב רמוחה ןיכהל יאדכ ןפוא לכב
ילואו 'תמא תרות' תבישיד הזכ ןיינע . . םע הדחאל םא טילחהל היהי רשפא
תושעל םנוצר םא - אלימבו ,הזב טילחהל [םדקו]מ דוע לבא ,ןאכ הבישיהד םג
הליחתבש םג רשפאש ןוויכ ,הזכ ןפואב ושעי ,םיבתוכש םעטה ינפמ ,יאשחב הזב
.תורחא תורבוחל הופרצי ךכ-רחאו המצע ינפב תרבוח םהלש הבישיה םסרפת

,'םימת ךרדב הליכשא') הז אשונב בוש יברה בתוכ ד"ישת תבטב א"כבו ןמז ףלח םייתניב
:(95 'מע ,ג"משת תרודהמ

אל זאמו ,םלצא ןכומ רבכ הרות תרבוחה ליבשב רמוחהש ובתכ זאמ הזש אלפל
. הבוטל ונילע אבה טבש ד"ויל וסיפדיש היה ןוכנהמו .הז תודוא רבד יתעמש
טייצראיהו תוקלתסההל רשקב יבתכממ םידחא ןכ םג תרבוחהב סיפדהל שי זאו .
ןכ םג ףרצל שי ילואו ,םיסרטנוקה תומדקהב םינוש םינמזב וספדנש ורדסו
.םלצא אצמנ רבכ חטבש ,וז הנש ולסכ ט"יד יללכ בתכמ קתעה

הרונמה 'ינק' תעבש

יכמות' תבישי תלהנהמ יברה שקיב זא .זע רתיבו תאש רתיב אשונה בוש ררועתה ט"ישת ףרוחב
העבשו הלגנה תרות דומילב תפסות םמצע לע ולבקיש םירוחב העבש רוחבל תיזכרמה 'םימימת
רואב יברה לש ורדחל וארקנ םידימלתה .תודיסחה דומילב תפסות םמצע לע ולבקיש םידימלת
לש תופסות םמצע לע לבקל םהל הרוה רשא ,(אפ 'מע ,ט"ישת שדוק-תוחיש) ט"ישת ולסכב 'ול
- תוכיאב םג אלא תומכב קר אל ףיסוהל םהמ עבת ןכ .הבישיה ירדס ינמזל ץוחמ דומיל
.תובהלתהבו תויחב היהי רבדהש ,תישפנ בל תמישב

יכמות' תבישי ידימלת ןיבמ ורחבנש תוצובקה ידימלת" :ךכ םתודוא בתכנ יד"בחה ןוקיסכלב
770 א"טילש ר"ומדא ק"כ שרדמה תיבב םידמולה) .י.נ ןילקורבב שטיוואבויל 'םימימת
."'תצרפו' לש ןפואב רתויב הרותה דומילל םמצע תא ורסמייש (יווקראפ ןרטסיא

תדחוימ החיש יברה עימשה (י-חצ ,ט-חצ ט"ישת שדוק-תוחיש) ט"ישת ולסכב ט"י תודעוותהב
יברה ."תוימינפב הרונמה ינק העבשו הלגנב הרונמה ינק העבש" :ראותב םתוא הניכו םתודוא
םהו ורחביש ןוגינ דחי ןגנל םהל הוויצ אוה .םהיתומש תא זירכהו 'םייחל' רמול םהל הרוה
...'םיקולא יכ' לש ןוגינב 'תצרפו' ונגינ

תרבוחה העיפוה - בוט-םש-לעבה תוקלתסהל םייתאמה תנש תלחתה - ט"ישת תועובשה גח תארקל
ידי-לע ורמאנש תודיסחבו הלגנב םיניינע :הללכש ,"םידימלתה לופלפ ץבוק" לש הנושארה
.םש הקתענש החישה תאו תרבוח התואל 'רבד חתפ'ה תא היגה יברה .תורומאה תוצובקה ידימלת

"המכח הברת"

בתכמ (ריכזמ טניווק .א :םותחה לע) יברה תוריכזמ הרגיש תועובשה גח רחאל םידחא םימי
:(טמת 'מע ,אכ ךרכ ,שדוק-תורגיא) טרופמ

"ויחי םהילע 'ה . . ב רשא 'םימימת יכמות' הבישיה תלהנה דובכל

!הכרבו םולש

רואל אצי רשא םידימלתה לופלפ ץבוק תא םכל ונא םיחלוש תדחוימ הליבחב"
.ל"נהכ םיצבק דוע ועיפוי ןמז ךשמבש םיווקמו .תועובשה גח ברעב

ידי-לע ורמאנ רשא ,תודיסחב העבשו הלגנב םירועיש וכותב ללוכ הזה ץבוקה
תעצה י"פע - םהמ ורדוס וז הנשד ולסכ שדוחמ לחה רשא ,ויחיש םידימלת ד"י
םידומילה לע ףסונ רשא ,תודיסחבו הלגנב ,תוצובק 'ב - א"טילש ר"ומדא ק"כ
.תצרפו לש ןפואב תאש רתיב דומילל םמצע ורסמ ,ל"תת הבישיה ירדסב

,םדומיל ןפוא ,ל"נה תוצובק תודסייתהמ רתוי םיטרפ" :בתכמב שגדומ 'רגסומ רמאמ'ב
העומשה יפ -לע םכל עודי חטב ,ת"ישהזעב םתחלצהו ויחיש םידימלתה תדיקשו תורסמתה
."'וכו

:ךשמהבו

.םכתבישי ידימלת ןיבמ םג ל"נכ תוצובק 'ב רדסל םכל םיעיצמ וננה הזבו
,וז אלטציאל םייוארש הלא ךותמ תויהל םיכירצ הזל םירחבנה םידימלתהש ןבומ
אוה העבש רפסמה .בוטה םנוצרב אלא אוהש חרכה הזיא ךותמ אל הז םישועשו
.אקווד-ואל

ורמאיש ,ןאכ גוהנה הזל םג בל ומישת חטב ל"נה תוצובקה תא ורדסתש רחאלו
הז ירחאו ,ותצובק יפל דחא לכ ,תודיסחב ןיינעו הלגנב ןיינע םידימלתה
רואל םידימלת ילופלפ איבהל ולכויש הזכ ןפואבו בתכה לע ותוא ואיבי
.יללכה ץבוקהמ קלחכ וא דחוימ ץבוק רותב םא ,סופדה

:םתחנ בתכמה

.הכרבבו דובכב .שארמ ןח תאושתו .הזב השענה לכמ ונעידוהל אנ

"ןיזרוזמל אלא ןיזרזמ ןיא"

רואל-איצוהל תובישיב רבדב םיעגונה לכ תא דדועו הרוקה יבועל ומצעב יברה סנכנ ךשמהב
,דולב םימימת-יכמות תבישי להנמל בתכ ךכו .תודיסחבו הלגנב הרות ישודיח לש םיצבק
:ט"ישת זומתב ח"יב ,(גסת 'מע ,יח ךרכ שדוק-תורגיא) ףלוו 'יש םירפא ח"הרה

,ימשב םג ןיינעה רסמנ חטב ,'וכו לופלפ תרבוח רודיס תודוא בתוכש המב
דועל הפיחד הז ןתי חטב ,הזב וניינעתיש םיינש וא דחא םינפ לכ לע אצמישכו
.המכח הברת םירפוס תאנק ל"זרמכו םידימלת

:(ופת 'מע םש) ןמסורג לארשי יבר ןואגה ,הבישיה שארלו

האצוהש םידימלתה לופלפ תרבוחה (האר םג ילואו) ותרות דובכל עדונ יאדווב
.הפד םימימת יכמות ידימלתמ תודיסחבו הלגנב הרות ישודיח הבו ,הפ רואל
םימימת יכמות ידימלתמ םג הז ךרד לע רואל ואיצויש רתויבו רתויב ןוכנהמו
אלא ןיזרזמ ןיא וניוטצנ לבא ,הז תודוא דדועל רתומל יאדוובו .דולד
י"חל םא רואל ואיצויש רתויב םיאתמהמ ירה ,תוירשפא שי קר םאו .ןיזרוזמל
.ןוצרה ינפב דמועה רבד ךל ןיאו ,הבוטל ונילע אבה ירשת שדוחל וא לולא

:ט"ישת לולא א"י םויב (הכקת 'מע םש) ל"ז ןמלסק םייח-המלש ברה עיפשמל םגו

,'וכו םישודיחל םיכייש םניאש ,םידימלתה לופלפ תרבוחל עגונב בתוכש המב
אלו הרבסהב איה השגדה רקיעש ןאכ תספדנה תרבוחהש ,דוסיה עדוי יניא
.תודיסחה קלחב קר אלו ןכ םג הלגנה קלחב הז ןוגכב היה יאוולהו ,םישודיחל
ןבומ ,הז לע רתוי םהמ עובתל ןיאו םטושפכ םיניינעה םניבהל ידש בתוכש המו
םהמ עובתל שיו ,ןכ וניא בצמהש יתווקתש אלא ,ובתככ אוה בצמה םאב רעצה
והז אלש ינפמו ,ליעלד םישודיחה תלילשב אלא ,ובתכמב בתוכש הממ רתוי הברה
-המכ-תחא-לעו םייחה ץע סרטנוקב ראובמכ ,הלגנב אל םגו ןוכנה דומילה ךרד
תודיסח יניינעב תורבסהב םיניינע זאמ םיסיפדמ ויה יאולהו ,תודיסחב המכו
היהש רקיעבו ,םהיבג לע םידמועהל םגו םידימלתהל דחוימ קשח הז ןתונ היהש
.םחירכמ הבישיה רדסש ינפמ קר אלו ,יעבדכ תודיסחה דומילל המכ ךישממ

:ובתכמ תא םתוח יברה

ל"נכ יכ הנורחאה הדוקנ ליבשב דוחיב ףוחד ריהמב הז יבתכמ יננה חלוש
ףא הזל םג רסמתי עיפשמהשו םדקהב ל"נה תרבוח רואל ואיצויש רבדה חרכומ
.לעופב השעמה אוה רקיעהש

תודימ ג"י םיריאמ זאש ז"הדא ירבדכו ןוצר תע לולא ימי ולצניש ןוצר יהיו
רומאה ןפואב אקווד תודיסחו הלגנה דומילב םידימלתה וררועתיש ,םימחרה
תרבוחב םסיפדהל ויהי םיניינע המכו המכ יאדווב זאש ,ןויעו הקמעהב
.הרומאה

...?תלוכיה ושכר יתמ

המכ דוע יברה רגיש כ"שת ףרוחב .יברה לש ונוצר תמשגה תא וענמ םינוש םיישקש הארנ
:(חמת 'מע אכ ךרכ שדוק-תורגיא) בתכ כ"שת ולסכב 'טב .אשונב םיטרופמ םיבתכמ

לופלפ ץבוק תכירעב תוניינעתהה רדעה לע ,רעצב הלוהמ האילפה הנבומ
לכ לע רואל עיפויש היה ןוכנהמו ,הז רבד לע יתבתכש המכ הזש ףא ,םידימלתה
לעו ,תבט ד"כ םויל עיפוי הנה ,ןמזה רבע הארנכש ןוויכו ,ולסכ ט"יל םינפ
דמועה רבד ךל ןיאו .הבוטל ונילע אבה טבש ד"וי םוימ רחואי אל םינפ לכ
.ןוצרה ינפב

תובישחה תא יברה שיגדמ וב (חמק-ומק 'מע טי ךרכ) טרופמו ךורא בתכמ רגיש תבטב 'כבו
:תודיסחה תרותב םירואיב לש הברה

:םתלאשלו ,םבתכמל הנעמב

המכו המכ הזש המ דואמ דואמב רעצמש ,טושפ םגו ןבומ רשא ,םעפה דוע לופכא
.לעופל אצי אל התע דעו ,םידימלתה לופלפ ץבוק רבד לע יתררוע םישדוח

רשא ,הבישיה לע ארקנ םימימת יכמות םש םאבש ,טושפ םגו ןבומ ןכ (ב
הבישיה ידסימ וניאישנ ןוצר עודיו ,םייחה ץע סרטנוקב הכוראב ראובמכ
ךרדכ אלו ,תיתימא הגשהו הנבהב אקוודו ,תודיסחה דומיל הב חרכומ ,הילהנמו
.[ןילופ ידיסח=] "םידיסח ת"גח"

,הזמ רתוי דועו ,םייתשו הנש ,וזכ הבישיב םיאצמנה םידימלתש ,טושפ ירה
ןפואבו ,תודיסחה תרותד םיניינע הזיאב הגשהו הנבה םלצא תויהל הכירצ
.ולא םיניינעב םיניבמש המ ,בתכב םגו רובידב רוסמל םילוכיש

חטב ,םיאצמנ םירמאמו םיסרטנוק ,םירפסל [תומוקמ יארמ=] מ"מ המכש ןוויכו
רבדל רשא ,תורוהל םתלוכיב שי ,רתויו םייתנשו הנש לש דומיל ירחאלש
ידי-לעש יאדוובש] ינש םוקמב ןכ םג אצמנו ינולפ םוקמב ינולפ ןיינעב
.[הנבהו הרבסהב ףסותנ ,ינש םוקמב רבודמה

יטוקילו ,רוא הרות ,אשידק אינתה רפס לש םיניינע חתפמ וספדנש ירחאלו
העיגי אלב וליפאו ,רתוי םייושיק ילב ,רומאה תושעהל לוכי ירה ,הרות
.יעבדכ

אב אל התע דעש ,הזל תיתימאה הביסה יהמ ,לודג ןויע ךירצ הז יפ-לעש
.תודיסחה תרותל ךיישה קלחב איה העינמה ,םבתכ יפכש ,ל"נה ץבוק לעופל

ףכית ,ןאכל ואבש ,דולד םידימלת המכב ירהש ,רתוי דוע תלדגתמ ההימתה (ג
אלש ,יאדווב ירהו .ל"נהכ המיאתמ הרבסהב בותכל םתלוכיבש ,רורב היה םאובל
.ןאכל דולמ ךרדב םאצמיה ךשמב ,הזב תלוכיה ושכר

..."תונעטה ואב דצ הזיאמ"

תעפוה תא עונמל תולוכיש תוביסהו תונעטה לכ תכרפהב יברה קסוע תרגיאה לש אבה קלחב
:ץבוקה

,רומאה ןיינע לכד לוכיבכ תושדחתה לע ללכב םירערעמה הלאכ םנשי ילוא (ד
:רבדב תובושת יתשו ,אד ןוגכב וגהנ אל ירה ,הנש האמו םישימח ינפלש ןוויכ

ירה ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ י"ע אשראווב וספדנש ,"םימתה" תורבוח הארש ימ (א)
.רומאהכ הקלחמ םג םש תאצמנ

יפ-לע ,תונעטה ואב דצ הזיאמ ,ולא ןוגכ םיניינעב הניחבה העודי (ב)
,לעופל עגונהב תואצותה תוארל - אוהו .(ןוויס ג"כ) םוי םויה חולב ראובמה
לכ לע תויח םהב ףסותנ ,רומאהב וקסעתהש םידימלתה ולאש ,שחומב םיאורו
םהירבחמ המכ וכישמהש אלא דוע אלו ,ובתכ םתודוא םיניינעה דומילב םינפ
החירכה ןכ .םתודוא ועדי אל זא דעש ולאל םג םיניינעה ומסרפתנ ןכ .הזל
.ואל עמוש התא - ןה ללכמו .ל"נה םיניינעב רתוי הנבהו רתוי ןויע הביתכה

רבד לע הביתכב ןיינעתהל םוקמ ןיאש 'תהל םיריבסמש ידי-לעש ,יתנווכ
שחומב םיאור ,'וכו יעבדכ הרבסהו שודיחל םוקמ לכ ןיאשו ,ולא םיניינע
.רומאהמ תואצותה

,רומאהב רמאמ תביתכ ידי-לע רשפא ,םיאריו םיששוחש ,הלאכ םנשי ילוא (ה
.םיבתוכה לש םמצע ךרע תרכהב הברתי

ששחל םוקמ שי הלגנה קלחב הביתכב םג ירהש ,הזב ןבומ ןיאש לע ףסונ) הנה
םירמאמה רוזחל םידימלתה םיחירכמ םאב ,ןכ םג םייק רומאה ששח (הנה ,רומאה
םמצע לש תויתואב רבדה חרכה ריבסהלו ,תודיסח ודמליש ,הלומעת להנל ,םיברב
...'וכו 'וכו

טעמתנ (ל"נה תעפוהו הביתכה רדעה) הז ידי-לעש ,טושפ םגו ןבומש ףאו
לעש ,ץוחבש הצוחהו תומא 'דד הצוחהו ומצעד הצוחה ,הצוח תונייעמה תצפהב
בורק רתויבו) ל"ז ט"שעבה לש ק"הגאב ,ונתיאמ דחאו דחא לכ הווטצנ ירה הז
...הז לכ רבד לע עודי הלהנההל םג יאדווב ירה ,וניאישנ וניתוברמ (ונל

םהב ףסותנ"ו ובתכנש םיניינעב "רתוי הנבהו רתוי ןויע הביתכה החירכה"ש שיגדמ יברה]
."ובתכ םתודוא םיניינעה דומילב םינפ לכ לע תויח

םישודיח יבתוכ לע תוכז דמלל (ב,מק תבש תכסמל םישודיח) רפוס םתחה בתכ הז ןיעמ
.[םיניינעה תריכזל םיעייסמ שדחמש םישודיחה ךא תרבוג החכשהש םושמ ,וננמזב

"לצב הייה"

ףיסוה (92 'מע 'םימת ךרדב הליכשא') מ"שת רדא שדוח-שארד 'א ,טבשב 'ל ,א םוי תחישב
תלעות םג אובת ץבוק תאצוהב ןכש - הקדצה ןיינע תא םג תללוכ םיצבקה תאצוהש ,יברה
.תלוזל

ךילע תודיסח ךא ,השעית לצב" יעצמאה ר"ומדא תבושתב יברה בישה - תושי לש תונעטה יפלכ
אוה רקיעה יזא ("ונקדצ חישמ תאיבל רתוי םיברקתמש לככ") ונתפוקתבש רמאו - "רוזחל
הווצמ רמוש"ש אוה יאדוו רבד ךא ,ינחורה בצמל םג בל םישל ךרוצ שי םנמא" .לעופב השעמה
."תושעל וילע - תוששח ול שי םא וליפאו ,"ער רבד עדיי אל

הלאל דעו ת"יב-ף"לאל םיקוקזה הלאמ ,לוכה לש םתולעתהל םורגל ונדיקפתש ,ףיסוה יברה
."רידאיו הרות לידגי" תניחבב םהש

..."ץוחמו תיבמ םיבוכיעו תועינמ"

ןמלסק םייח -המלש ברה ת"הרה עיפשמל בתכמ יברה רגיש (תבטב 'כב) םויב וב .כ"שתל רוזחנ
:בתוכ אוה ובו (גנת-בנת 'מע ,אכ ךרכ שדוק-תורגיא)

יתפקשה הארי ונממו ,דולד םימימת יכמות תלהנה םש לע יבתכמ קתעה הפ רגסומ
לופלפ ץבוקב תודיסחל הקלחמ רבד לע הלילשל םבתכש םימעטהל עגונהב יתרבסו
המכו המכ יכ ,הבר תוקפאתה ירחא בתכנ בתכמהש - ףיסוהל דועו .םידימלתה
.סומלוקב ראשנ דוע

ןבומכ) םישדח המכ ינפלמ ,ל"נה ספדנ היה םאבש ,ילצא קפס ילב רשא רקיעהו
ףא ,ח"אד תרותב םידמול םיפסותמ ויה ירה ,(הלגנהו תודיסחה קלח םע דחי
ולדתשה המכ דע עודי לבא .לודג יכה קמועב םאהו ,המכ רורב עדוי יניאש
תוברעו החטבה לבקל ילבמ ,תודיסחה דומיל ץיפהל וניאישנ וניתובר ונוויצו
ושעיש ןפואב אקוודו רמאמה תרזחמ ומשרתי םישנא תוירישע המכו המכש ,םדוקמ
.לודג יכה ליכשמו דבועל

יכ .ללכו ללכ יל תנבומ הניא ןיינעה לכל ולש תודגנתהש ,רמאל ינחרכומ
.ללכ םימיאתמ םניא ,הזל םיאתמ היהיש דימלת ןיאש ,בתוכש םימעטה ןבומכ
ת"ותמ ואבש םידימלתה םע ןאכ רובידה ירחאל ,ת"ות תלהנהל יבתכמב ל"נכו
םעט תואיצמ םצעש ,הזכ גוסמש אלא ,םימעט דועל םוקמ שיש ןבומ .ןאכל דולד
.ל"נה קלח תספדה תלעותב הרכהה רתוי דוע לידגמ - הזכ

םינפבמ םירתסההו תומלעהה םיבוכיעה תועינמה לכ תורמל רשא ןוצר יהיו
טשפתיו ,םימחרבו דסחב ,תצרפוד ןפואבו וניאישנ וניתובר וחצני ,ץוחבמו
ץראה האלמו 'יהיש ידע ,רואו ףיסומ ךלוהו ףיסומד ןפואב ח"אד תרות דומיל
.םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד

..."הריתסה ראבל םבוטמ"

םימי העברא רגישש תפסונה תרגיאהמ םג דומלל רשפא ,יברה לש ובילל ןיינעה עגנ המכ דע
:"םימימת יכמות" תלהנהל (ונת-הנת 'מע ,אכ ךרכ שדוק-תורגיא) ןכמ רחאל

-לע רשא ,הכונח ימד םהל ונתנש 'יש םידימלתה תמישר הלבקתנ ןמז הזיא ינפל
ק"כ ןושלב רשא ,תודיסחה תרות םידמולה ולא ליבשב אוה ןיינע ,הארוהה יפ
[240=] ם"ר המישרהבו ,ל"ז ט"שעבה תרות איה איה ,ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא
.וברי ןכ ,ךרעל םידימלת

המכו המכ םהמ רשא ,ל"נהכ םידימלתה רפסמ ןיבמ רשא ,טושפ םגו ןבומ
דומיל הב גהנוה הדסוויה תעמ רשא ,הבישיב םינש המכו המכ הז םידמולש
ת"גח תטישכ אלדו ,הגשהו הנבהב תרמוא תאז ,אקווד ד"בח תודיסח ,תודיסחה
המכ תויהל ויה םיכירצ ,ישונאה עבטב וליפא ליגרה ךרד לע - .ל"קו ,םידיסח
םילוכיש ,הזב הניחבה רשא ,המיאתמ הרבסהב תודיסחב םיניינע וניביש המכו
לעב רמאיש קר אלו (תויתוא ענעגייא טימ) םהלש םיימצע תויתואב הז ריבסהל
.םירבדבש ןכותהל תוכייש ול ןיאו ,ינולפ םוקמב רומאה ןושלב הפ

ללכו ,םירמאמו םיסרטנוק םירפס המכ םנשי תודיסחה תרותב רשא ןוויכו
,יאדווב ,דחא םוקמב םירישעו הז םוקמב םיינע הרות ירבד ,השודקה ונתרותב
םוקמ שי ,הילהנמו הבישיה ידסיימ ןוצרל םיאתמ אוה קרש ,רומאה דומילבש
.ינש םוקמב תאצמנה הרבסהה ידי-לע דחא םוקמב רומאה תואלמל

,םידימלתה לופלפ ץבוק רואל ואיצוי רשא ,העצהה האב רשאכש ,ןבומ רומאהמ
לכ ןיבמ :ישוקה תויהל ךירצ היה ,םהמ העבש םינפ לכ לע קיפסמ הלחתהבשו
,םינושארה העבש רותב ורחבי םהמ הזיאב ,םיכיישה ל"נה

הארנכ ,ל"נה ועיצהו ורבד תעמ ורבע םישדח המכו המכש ףא :אוה ךופיהבו
תועידיה יפכ םינפ לכ לע ,לעופבש ןיינע לכ ןיאש אטישפו ,הזב הזזה לכ ןיא
.ח"אד תודיסחה תרות ידמול םידימלתהב וליאכ אוה בוכיעה רקיעו .ןאכ

תורשפאה רדעהל ,הכונח ימד ילבקמ ם"ר תמישרהמש ,הריתסה ראבל םבוטמו
.רומאהל םימיאתמ העבש םינפ לכ לע אוצמל

תורפ אשונ יברה דודיע

םיימעפ םינפ לכ לע" עובק רבדכ - תובישיב םיצבק תאצוה לש - הז ןיינע יברה עבק ו"לשתב
יברל ורסמנשכ ירה ןסינב א"יכ םידחוימ םיעוריאבו ,(92 'מע 'םימת ךרדב הליכשא') "הנשב
.תובישיה יצבוק םג הלא ןיב ויה ,תונתמ

:(ז"לשת ןסינ א"י תודעוותה ךלהמ) רבוסוס ןהכה ל"ז ריאמ-קחצי 'רה ונמויב םשר ךכו

,הרות -ילהוא ידימלת ,הילרטסואד םיחולשה םידימלת :םילופלפ ץבוק יברל ורסמ ןכ ומכ"
הבישי ידימלת ,לטאיס הבישי ידימלת ,ןוטסירומ ידימלת ,ימאימ הלודג הבישי ידימלת
יכמות' תבישי שאר) קילטנמ יכדרמ 'ר ברה שגינ ךכ-רחא .זיראפב הבישי ידימלת ,יטנסניס
."הרות יבבוחמו 770 -מ ץבוקה תא א"טילש ר"ומדאל רסמו (.י.נב 'םימימת

יברהו "תוריכזמ"ה תועצמאב תאז סינכהל ושקיב הבישיה ירוחבש םימעפ ויה עודיה יפכ
.(םימעפל ותואטבתהכ - "ושעי ןכו וארי םהמ"ש ידכ הארנכ) םיברב אקווד תאז ושעיש שקיב

"ארומל יש ונתי"

ךבנזייא ףסוי-היננח ברה ח"הגה םזי (יברל 75-ה תדלוה םוי) ז"לשת ןסינב א"י לגרל
תובישיה ישארו הרותה ילודג תופתתשהב ,'הכלה יניינעו הרות ישודיחל דחוימ ץבוק' תאצוה
ברה - םילודגה םינואגה :םהב הרותה ילודג רשע-השימח קלח ולטנ ובו השודקה ונצראב
,ןיוז ףסוי-המלש ברה ,ןמסורג לארשי ברה ,רטלא םחנמ-סחניפ ברה ,ךאברעיוא ןמלז-המלש
רזעילא ברה ,רפוס ןנחוי ברה ,םואבלדנמ השמ ברה ,רבליז ןימינב ברה ,יטלו'ז לאלצב ברה
.ןוסרואינש ןועמש-ךורב ברהו הקדצ הדוהי ברה ,יקסניצלפ

תועובשה גח ברעב ,ןכמ רחאל יברה רגיש הז רפסב קלח ולטנש הרותה ילודגמ המכו המכל
:(212 'מע 'ונכלמ םוי' רפסב ספדנ) ראשה ןיב בתכ הבו תרגיא ,ז"לשת

ידי-לע םג ןהלש יוטיבה לע טרפבו .תדלוהה םויל תוכרבה לע ןח תאושת
...'דחוימ ץבוק'ב רואל איצוהש הרות ישודיח

תמזוי ירפ אוה ףא ,םינומשה תנש לגרל ,"םימכח דובכ" ראופמה ףסאמה עיפוה ב"משת תנשב
םינואגה :המגודל ונייוצי .הרות ילודג םיעבראל בורק קלח ולטנ ובו ,ךבנזייא ברה
השנמ ברה ,גנורפשריה סחניפ ברה ,לואש אבא ןויצ-ןב ברה ,ןייטשניפ השמ ברה - םילודגה
.ןרטש השמ ברהו רסקלפ קחצי ברה ,גרעבלע החמש ברה ,ןיילק

.םינורחאהו םינושארה די-יבתכמ תובר תוזונג וספדנ ףא הז ךרכב

רפסה ט"משתבו ,(ת"הק) םילשורי ימכחמ - 'ןויצ ירעש' ץבוק מ"דשתב םסרופ ךכל ךשמהבו)
אוה ףא םידומע 515 ןב ,ד"בח-תדוגא-יריעצ תאצוהב "זפ תרטע - םימכח דובכ" ראופמה
ןכ-םג עיפוה ,דחוימב ראופמ ,ףסונ ץבוק .(דועו .םינורחאהו םינושארה די יבתכב רטועמ
רשא ץבוקב .ומש "םלוע רוא" - ו"נשת תנש זומתב 'ג לגרל ,ד"בח-תדוגא-יריעצ ידי-לע
ילופלפ םהבו 'מע 867 םיליכמה םיכרכ ינש דורב יולה בקעי-רזעילא ברה ידי-לע ךרענ
.רודה ילודג לש תובר תורשע תאמ אתיירואד

לארשי-ץרא תרותכ הרות ןיא

'עצבמ'ל ךופהי הרות יצבוק ןיינע יכ יברה שקיב ב"משת תנשב ,תמדוקה ונתמישרב רפוסמכ
,ולוכ םלועב םירעו תונידמב םיראופמ םירפסו םיצבק תורשע ועיפוה זא .ןסינ א"יל ךשמהכ
'א ברה םזיש "ךלמ ןורושיב יהיו" רפסה המגודל ןייוצי .דועו הילגנא ינבר ,הפוריא ינבר
רפסה שארב דחוימ בתכמ בתכש) ןייטשנייפ השמ ברה - םילודגה םינואגה ופתתשה ובו בוטמש
םייח ברה ,סעביל ברה ,סעלאי ברה ,קי'צייבולוס יולה בד-ףסוי ברה ,(יברה דובכל
יולה ןרהא ברהו (וקיסקמ לש הבר) גרבשרה .א.א ברה ,(ןפרעווטנא לש הבר) הטריוויירק
.קי'צייבולוס

יבושחו וקורמ ינבר תאמ וקורמב עיפוהש 'הרות ירבד ץבוק' םג ןייוצי םיימוקמ םיצבקמ
.הידמול

םוי') ג"משת ולסכ ג"כב יברה בתכ ,ביבא-לתב תיתדה הצעומה ר"וי ,ןמנייש סחניפ רמל
:(330-329 'מע 'ונכלמ

םשה אלמיש ןוצר יהיו ...ח"ת ח"תו ,הרות לש הדובכ רפסה תלבק יננה רשאמ
ישודיח טרפבו ,הפסוהבו הרות יצבוקד רואל האצוהב ךישמהל הבוטל םתולאשמ
(דחוימבו) ריע לש הבושיי ןיינע תיתימא הז ירהו ,ריעה יבשות לש הרות
שדוקה-ץראדו םיברה תוכזו לארשי ץרא תרותכ הרות ןיא ל"זח ורמאו ,לארשיב
."תעייסמתודיסחה ינייעממ


יתוקוחב תשרפ


יתוקוחב תשרפ

לע הרומ "יתוקוחב" .ירקיעה הנכותל הריתסב הרואכל דמוע - "יתוקוחב" - השרפה לש המש
ללגב קרו ךא םתוא םימייקמ ונאו ,םהבש תלעותה תא םישיגרמ ונא ןיאש ,םיילכש-לע םיקוח
רבד ,ןמויק יא לע שנועהו תווצמה רכש לע רבודמ המצע השרפב וליאו .'ה ייוויצ םתויה
?תווצמה םויקבש תלעותה תא שיגדמה

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ראבמ

ץוח רבד םוש םייק אלש ךכ ,ה"בקל טלחומ לוטיבל זמור ,הקיקח ןושלמ ,"יתוקוחב"
האור וניא וז הגרדל עיגהש ימ .ןבאהמ קלח ןהש ןבאב תוקוקחה תויתוא תמגודב ,תוקולאמ
- יקולא בוט אלא ,(ללכ ומצעל תואיצמ אוה ןיא ןכש) ישיא בוטו תלעות הווצמ רכשב
.ימשגו ינחור ,בוט לכ תואיבמ ןה ,בוטה תילכת אוהש ,ה"בקה ןוצר ןה תווצמהו ליאוהש
(165 'מע ,בכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ג,וכ) וכלת יתקחב םא

םתאש לוע-תלבק התואב ,"םיטפשמ"ה תוברל ,תווצמה לכ תא ומייקת םא - "יתוקוחב םא"
ןפואב היילע איהש ,תיתימא היילעלו 'הכילה'ל וכזת - "וכלת" יזא ,"םיקוח"ה תא םימייקמ
םתיילע ןכש ,'םידמוע' םיארקנ םיכאלמהש עודיכו .התמדוקמ ךורע-ןיאל תילענ הגרד לכש
.תגרודמ הניא ןתיילעש םש לע ,'םיכלהמ' תוארקנ תומשנה וליאו ,הגרדהו רדסב איה
(91 'מע ,ש"ת םירמאמה רפס)


(ג,וכ) וכלת יתקחב םא

(י"שר) הרותב םילמע ויהתש

?הרות למע ןיבל "וכלת" ןיב רשקה המ

.למעה תמרב תוידימת היילעו הכילה ךותמ ,םויל םוימ ותעיגיב ףיסוהל דמולה לע :אלא
.םויהל קיפסמ וניא רבכ ,שממ שפנה יוצימ דע היה םא ףא ,לומתא לש הרותה למע
(1024 'מע ,ג ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

דגנכ םינווכמ תישארב תשרפ תליחתב םיעיפומה "רוא" םימעפ שמחש (ה"פ ר"ב) שרדמב רמאנ
אריו" ;תומש - "רוא יהיו" ;תישארב - "רוא יהי םיקולא רמאיו" :הרות ישמוח השימח
,םדא לש ויניע תוריאמה) תובר תוכלה אלמ אוהש ,ארקיו - "בוט יכ רואה תא םיקולא
ןיבו רואה ןיב םיקולא לדביו" ;(כ"תמ ,בוט יכו רוא ,םיראות ינש וב ולפכנ ךכיפלו
.םירבד - "םוי רואל םיקולא ארקיו" ;רבדמב - "ךשוחה

לע הרומ המשש השרפב םייתסהל האי ולו האנ ול ירה ,תוכלהב הבורמ ארקיו שמוחש ןוויכמו
.תדחוימ העיגיו למעב ךרוצ שי ולא תוכלה לש ןיירוב לע דומעל ידכ ןכש ,הרות למע
(1305 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ד-ג,וכ) םתעב םכימשג יתתנו . . וכלת יתוקוחב םא

ךרדב םעפ ךלה אסוד-ןב אנינח יברש (דכ תינעת) ארמגב רפוסמ :שטירזממ דיגמה ברה שרפמ
קספ דימו ,"?רעצב אנינחו תחנב ולוכ םלועה לכ" :רמאו אנתה ללפתה .םשג תדרל ליחתהו
.םשגה

:בותכה זמרש והז

יזא ,םיקידצ םכלוכ ויהת םא - וכלת יתוקוחב םא"

.םיברה דגנ ,קידצ אוהש ,דיחיה תליפת ליעות אל זא ןכש - "םתיעב םכימשג יתתנו"
(גמ 'מע הרות-רוא)


(ו,וכ) ץראב םולש יתתנו

(וטק ג"חז) אמלעד אמלש ,אתיבד אמלש ,אעראד אמלש

ןיבל ("ץפח ץרא" ארקנש) ידוהיה לש בוטה ורצי ןיב םולש תנכשה ונייה - "אעראד אמלש"
."ךירצי ינשב ,ךבבל לכב" (ט"פ תוכרב) ל"זר רמאמכ ,בוטל ךפהתמ ערה רצי םגש ,ערה ורצי

םה םידליה ךוניחו תיבה תגהנה רשאכ .םידליל םירוה ןיב םולש תנכשה - "אתיבד אמלש"
ןיאו םידליל םירוה ןיב תועד יקוליח ןיא ,הרותה חורב ונייה ,בוטה-רצי לש ונוצר יפ-לע
.םולש היתוביתנ הרותה ןכש ,תורודה ןיב רעפ

תעבש (זטק םיחבז) ל"זר רמאמכ .ולוכ םלועב ףא םולש הניכשמ הרותה - "אמלעד אמלש"
הנע רשאכו ,םהינזואל עיגמש שערה רשפ והמ והולאשו םעלב לא םלועה תומוא ואב הרות-ןתמ
ומע תא ךרבי 'ה ,ןתי ומעל זוע 'ה" :ורמאו וחתפ ,לארשיל הרותה תא ןתונ ה"בקהש םהל
."םולשב
(ג"משת רייאב ה"כ תחישמ)


החכותה תשרפ

:ןקזה ר"ומדא ק"כ רמוא

,רתויב תואשינו תומר תוכרב ןהש אלא דוע אלו ,תוכרב אלא ןניא החכותבש תוללקה
.רתסומ ןפואב אלא םלועל תדרל תולוכי ןה ןיא ,תולענ הכ ןתויהלו

:קדצ-חמצה ר"ומדא ךכ לע ףיסומ

יברו יימסע-ןב ןתנוי יברמ ךרבתהל ונב תא חלש י"בשרש (ט ןטק דעומ) ארמגב רפוסמ
ויבא לא ןבה רזחשכ קרו ,והוללק וכרבל םוקמב הנה ,םלצא סנכנשכ ךא ,םירג-ןב הדוהי
םימכח ינש ואר המ :הזב קדקדל שיו .תורתסומ תוכרב אלא ןניא 'תוללק'הש י"בשר ול ריבסה
אמלע' ,רתויב תילענ הגרדמ וכשמנ ולא תוכרב ,אלא ?תוללק תומדב םתכרב תא ריתסהל ולא
.תוללק לש יוסיכב םלועל ןדירוהל חרכה היה ןכלו ,'איסכתאד
(חמ 'מע ארקיו הרות-יטוקיל)

תוחרכומ ויה ולא תוכרבש ןוויכמ :רומאה רופיסב קדקדל ףיסומ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
?י"בשר ןתוא הליג דציכ ןכ-םא ,םלענו רתסנ ןפואב םלועל אובל

זאו ,"ותרובגב שמשה תאצ" תניחב ,ומלעהמ "איסכתאד אמלע" הלגתי חישמה תאיבב :אלא
םלוע ןיעמ" ריאה י"בשר לצאו .בוט םצעב םה הז םלועמ םיאבה םירוסייה ךיא לכה וארי
ימינפה בוטה תא האר אוהו "איסכתאד אמלע" לש רתסהה םייק היה אל ויבגלש ךכ ,"אבה
.ןתולגל ודיב היה ןכל ;ולא 'תוללק'בש
.(283 'מע ,א ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

יתוקוחב תשרפ תבש
רייאב ד"כ

ןבומ היהיש תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.1הליפתה -ךכ רחאו ,םלוכל

ךרבמו ,('וכו 'דומעי' ול םיארוקש אלב) ומצעמו ,ארוק-לעבה הלוע 'ישילש' תיילעל
.ליגרכ ,ומשב ותוא םיכרבמ ןכמ רחאל .2הירחאלו הינפל

םדאל (תימשר אל) תאז עיצהל שי ,תולעל הצור וניאש וא ,יול וא ןהכ אוה ארוק-לעבה םא]
הכזיו ודעב ןגת הרותה תוכז יאדוובו ,ךכל בדנתי יאדו - ול בושח הרותה דובכש ימו ,רחא
.[תוכרבה לכל

קיספי ארוקהש יוצר .דומעל גוהנ ,ארקיו רפס לכ תא םייסמה ,השרפה לש ןורחאה קוספב
לכ רמוא רפסה םויסב .קוספה תאירק תא בטיה עמשי רוביצהש ידכ ,קוספה תליחת ינפל העמק
.4"קזחתנו קזח קזח" :3הרותל הלועה םג ותיאו ארוקה וירחאו ,רוביצה

.םיקלח 17-ו 19:10 העשב ,ישיש םויל רוא :דלומה

הלימ -תירב וב שי םא םג ,'םימחרה בא' םירמואו ,ישישה םויב ןוויס שדוח-שאר םיכרבמ
.5המודכו

םע [שמוחה תאירק םויס תא] תאז רשקל יאדכ 'קזח תבש'ב" :תסנכה-תיבב תודעוותה
,("תבשו תבש לכב תוליהק ליהקהל" תבש לכבש תודעוותהה לע הפסוהב) תדחוימ תודעוותה
,'אבר אשודיק' םיאבגה םיניכמ קזח תבשבש לארשיב תושודק תוליהק המכו המכב גהנמהכ
תלבק םגו) הרות ירבד תרימאב ופיסוי ובש - תומוקמה לכב הז גהנמ ושדחיו וקזחי יאדוובו
לש הרמג'ד החמשהב ופיסויו (רודיהב תווצמה םויקו הרותה דומילב ףיסוהל תובוט תוטלחה
. (הרות תחמשב הלוכ הרותה לש הרמגל םישועש החמשה ךרד-לע ,הרותב םלש רפס םויס) 'הרות
.[ןבומכ 'םיכרבמ תבש'ד תודעוותהה ןיינעל ףסונב ,תאז לכ] .6".

.ישימח קרפ - תובא יקרפ

ישימח םוי
שדוח-שאר ברע ,רייאב ט"כ

.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

.[זלק ,חכק ,כק ,זטק תונויליג 'תורשקתה'ב הנורחאל וטרופ שדוח-שארו ח"רע יגהנמ]

ישיש םוי
שדוח-שאר ,ןוויסב 'א

.7תבש-ברעב לח םא וליפא ,שדוח-שארב רפתסהל אלש םיגהונ


.30 'מע םיגהנמה רפס (1

.31 'מע םיגהנמה רפס .גנת 'מע ו"טח ק"גא (2

"ועמשת אל םאו" קוספהמ לחה ,רוריבב האירקה תא עמשי להקהש יאנתב ךא ,ךומנ לוקב החכותה תא אורקל גוהנ
רזוח ךליאו (דמ) "תאז םג ףאו" קוספבו ,ליגרכ ארוקש (במ) "בקעי יתירב תא יתרכזו" קוספה דבלמ ,(די,וכ)
חספ 'לה לאירבג יעטנו ,הנ-ד"נס ד"פ תועובשל חספ ןיב .ד,חע ע"ושוציק .ז"ס חכת 'יס ח"רפ) ליגרכ אורקל
.(נ"שו ז"מסר ג"ח

יכ" :םעטהו .קספה ששחמ ,'קזח' רמאי אל הלועהש א"כפ האירקה ןחלש 'סב ש"מכ אלדו .םש םיגהנמה רפס (3
ונלש אחסונ יכ ,[תאז] רמוא [הלועה] אוה םגו .(ט"ס זסק 'יס ז"הדא ע"וש האר) םויסה תאירקל ךייש אוה
'תורשקתה'בו ,הפר 'מע ןוויס-ןסינ 'ד"בח יגהנמ רצוא'ב ןמסנה הארו .די 'מע ד"ח ק"גא - "קזחתנו איה
.ופוסב ,וע ןויליג

צ"הרהל םייח תוחראו טלק ס"וס ח"וא א"מרב ,תבש לש הרותה תאירק רדס םהרדובאב םינוש תואחסונ האר (4
.דועו ,םש אקניפסמ

םיאולימ ,'ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק' - ןוויס תליחתבו רייא ףוסב ופכתש תוברה תוגירההו תורצה ללגב (5
חספ ןיב הארו .(גי ק"ס ש"הדבב גפ 'יס ש"הוצקב ש"מכ אלדו) ורודיסב ז"הדא ןושל קויד פ"ע ,דפר 'יסל
.נ"שו ,ד"ס ט"לס םש לאירבג יעטנו ,ו"ס ג"פ תועובשל

.233 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפס (6

.ופוסב בלק ןויליג 'תורשקתה'ב הזב ןמסנה האר - םיינרופיצ יבגל אל ךא ,א"ס סר 'יס ז"הדא ע"וש (7

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il