- נ"ק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ןויסב 'א * רבדמב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


ותואיצמ תילגתמ הרות-ןתמב
םלועה לש תיתימאה


תואיצמב תרדוחו תכשמנ הרותהש אוה הרות-ןתמ לש שודיחה
אלא המצע ינפב תואיצמ םלועל ןיאש הלגתמ ךכב * םלועה
לש םתדובע ידי-לע השענ הז יוליג * הרות - הלוכ-לכ
ה"בקהל ףתוש" םישענ הדומילו הרותה תא םתלבקבש ,לארשי
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "תישארב השעמבךותמ" :שרפמו ,"שדוחל דחאב יניס רבדמב ,רבדיו" תוביתה י"שר קיתעמ ,השרפה תלחתהב
ןיינמ עדיל ןאנמ לגעב ולפנשכו ,ןאנמ םירצממ ואצישכ ,העש לכ םתוא הנומ וינפל ןתביח
."םאנמ רייאב דחאבו ןכשמה םקוה ןסינב דחאב ,ןאנמ ןהילע ותניכש תורשהל אבשכ ,םירתונה

:הז י"שר שוריפב רואיב םישרודה םיניינעהמ

לארשי ינב תדע לכ שאר תא ואש" ,ינשה קוספב קר רבודמ - לארשי ינב ןיינמ תודוא (א
,ןושארה קוספה לע ("'וכ םתוא הנומ וינפל ןתביח ךותמ") ושוריפ י"שר שרפמ עודמו ,"'וג
!?לארשי ינב ןיינמ רבד לע רובידה ןכות רכזנש ינפל דוע ,"'וג יניס רבדמב 'וג רבדיו"

הב - "שדוחל דחאב יניס רבדמב ,רבדיו" - אקווד ולא תובית קוספהמ י"שר קיתעמ עודמ (ב
?קוספבש תוביתה ראשמ רתוי ןיינמה ןיינעל תוכייש ןהל ןיאש העשב

,"ינשה שדוחל דחאב" ףיסוהל ךירצ היה ,"שדוחל דחאב" תוביתה קיתעמ י"שרש ןוויכמ (ג
בתוכו "ינשה" תבית י"שר טימשמ עודמו ,"םאנמ רייאב דחאב" ,ושוריפב הז ריכזמש םג המו
?םתס "שדוחל דחאב"

.םדאה תדובעב - "ובל לא ןתי יחהו" - הארוההו דומילה והמ (ד

רבדמב תשרפ ןירוק םלועל"ש רבדמב תשרפ תלחתהל ושוריפבש - רואיבה תדוקנ רמול שיו
ךותמ" ןיינמל ףסונ ,הרות -ןתמל םיכיישה םיניינעה יטרפ י"שר שיגדמ ,1"תרצע םדוק יניס
קיתעמ ךכל םאתהבו ,2הרות-ןתמב "םימעה לכמ ונתרחב התא"ד ןיינע והזש ,"וינפל ןתביח
דחאב יניס רבדמב ,רבדיו" ,הרות-ןתמד ןיינעה ןכותל םיכיישה תוביתה קוספהמ י"שר
.ןמקלדכ ,"שדוחל

:הרות-ןתמד ןיינעה ןכות םידקהב ןבויו

הלגתמש ,ונייה ,םלועה תואיצמב תרדוחו הלגתמו תכשמנ הרותהש - הרות-ןתמד שודיחה רקיע
רמאמב ימינפה ןכותה והזש ,הרות - ותואיצמ לכ ,אלא ,המצע ינפב תואיצמ וניאש םלועב
הרותה םילבקמ לארשי םא םהל רמאו תישארב השעמ םע ה"בקה הנתה . . הטקש 'וג ץרא" ל"זר
איה ותואיצמ לכש וב רכינ היהיש ,ותתימאל םלועה םויק השענ הרות-ןתמבש ,"םימייקתמ םתא
.הרותה

,"הרותה תא םילבקמ לארשי םא" ,הרותה תלבק - לארשי לש םתדובע ידי-לע השענ הז לכו
ףתוש" תניחבב לארשי םישענ הז ידי-לע ,רשא ,םלועב תוקולא יוליג לארשי םילעופ הדי-לעש
-לע השענ ,(הרות) תוקולא ,םלועהד תיתימאה ותואיצמ יוליג ,יכ ,3"תישארב השעמב ה"בקהל
.אקווד לארשי ידי

רמאמכ - ("לארשיל הרות הנתינ תבשב"ש ליעל רכזומכ) תבשה םויל תוכיישהמ םג ריעהלו
,רשא ,4"תישארב השעמב ה"בקהל ףתוש השענ . . ולוכיו רמואו תבש ברעב ללפתמה לכ" 3ל"זר
ןפואב הדובעה תישענ ,5"היושע ךתכאלמ לכ"ש ףאד ,תבשה םויד הדובעל םג ךייש הז ןיינע
.6"תבשה תא גנעמה" - הזמ הריתיו ,5"גנוע תבשל תארקו" ,גונעתה ןיינעבו

דחאב יניס רבדמב ,רבדיו" - ונתשרפ תלחתהמ י"שר קיתעמש תוביתהב זמורמ הז ןיינעו
:"שדוחל

ומכ ,םלועה ארבנ םהבש תורמאמ2 הרשע םע תורושקה ,תורבדה תרשע לע זמרמ - "רבדיו"
תורמאמ הרשעו תורבדה תרשע לע יאקד 8ל"זח ושרדו "שדוקה לקשב ףכה הרשע הרשע" 7בותכש
תרדוח (תורבדה תרשע) הרותהש ,ונייה ,9"שדוקה לקש" - תחא תואיצמ םישענו םידחאתמש יפכ
ןיינע אוה םלועה תואיצמ לכש ,תחא תואיצמ םישענש דע (תורמאמ הרשע) םלועה תואיצמב
.הרותה

יאב לכל םנח . . (יניס) רבדמב המל" הרות-ןתמל עגונב ל"זר רמאמכ - "יניס רבדמב"
,11"ם"וכעל האנש הדריש" - "יניס"ו ,10!(רקפה רבדמכ) "םה םנח הרות ירבד ךכ ,םלועה
םלועה ירדגב הרותה תלועפ םג ללוכ ,הרות-ןתמד ןיינעה םע רושק "יניס רבדמ"ש ,ונייה
-לע ,12(רתסהו) םלעה ןושלמ "םלוע"ד ("'וכ האנש הדרי") םייוצר -יתלבה םיניינעה לטבל
.הרות - איה תיתימאה ותואיצמש םילגמש הז ידי

,"דחא םוי" האירבה תלחתהב בותכש המ ךרד לע ,ןושאר אלו ,אקייד "דחא" - "שדוחל דחאב"
םלועב שדחתנו הלגתנ ודי-לעש - הרות-ןתמב ותמגודו ,13"ומלועב דיחי ה"בקה היהש"
(שודיח ןושלמ "שדוח") שודיחה ,"שדוחל דחאב" תוביתהב זמורמכ ,ה"בקה לש ותודחא
."ומלועב דיחי" ,םלועב ה"בקה לש ותודחאד

הרות-ןתמ יניינע לע זמרהבש ןוויכמ - "ינשה" תבית י"שר טימשה עודמ ןבומ הז יפ-לעו
"ינשה שדוחה"ד ןמזה עגונ אלו ,תודחאה ןיינעד שודיחה ,"שדוחל דחאב"ד ןיינעה קר עגונ
."ינשה שדוחב" אלו "ישילשה שדוחב" היה הרות-ןתמ (ב) ,תודחאה ןיינע ךפיה (א) -

י"שר ףיסומ - "שדוחל דחאב יניס רבדמב רבדיו" תוביתה קוספהמ קיתעמ י"שרש ירחאלו
ידגב ,םלועה תואיצמב תוקולא יוליג השענ ודי-לעש ,הרות-ןתמד ןיינעה רואיבו שוריפב
:שממ ןמזהו םוקמה

הרות -ןתמ ןמזב ,ירה ,םלועב הלועפל עגונב אוה הרות-ןתמד שודיחה רקיעש יפ-לע-ףא
ולביק ובש ןויסב ישימח תמגודבו ךרד לע) הרותה ילבקמ ,לארשי לצא הלועפה רקיע התיה
,םלועה תואיצמב לועפל םתדובע רקיע הליחתה הז ירחאלו ,("עמשנו השענ" םמצע לע לארשי
יתנכשו שדקמ יל ושעו" - 14הרות-ןתמד ןיינעה םלשנ ודי-לעו ובש - ןכשמה תמקהמ לחה
תשבלתמו תנכושש םש לע" ,אקייד "הניכש" ,אקווד הטמל הניכשה תארשהו יוליג ,15"םכותב
.16"ןימלע לכ ךות

- "ןכשמה םקוה ןסינב דחאב" (קוספהמ תוביתה תקתעה ירחאל) ושוריפב י"שר בתכש המ והזו
אל ,ונייה ,אקווד ןכשמה תמקה ידי-לע תישענ םלועב הלועפל סחיב הרות-ןתמד תומילשה ,יכ
,שממ לעופב ןכשמה תמקה אלא ,(לארשי לש םבל תובידנ) 17"בל בידנ לכ" ,ןכשמה תבדנ קר
.םלועה תואיצמב תוקולא יוליגו תכשמה ,"םכותב יתנכשו"ד ןיינעה השענ הז ידי-לעש

-ןתמד תומילשה) ןכשמה תמקהד הלועפהש זמרל - "לגעב ואטחשכ" הז ינפל י"שר םידקמו
לעופב וב היהש םלועב םג אלא ,יוצר-יתלב ןיינעל תורשפא וב שיש םלועב קר אל איה (הרות
ודי לע ,רשא ,ןכשמה םקוה הזכ םלועב - לגעה אטח ,הדיריה תילכתל דע ,יוצר-יתלב ןיינע
.םלועב תוקולא יוליג - הרות-ןתמד ןיינעה םלשנ

רואיבב י"שר ףיסומ ,"לגעב ואטחשכ" הז ינפלו ,"ןכשמה םקוה" רבד-לע ושוריפבש ,אצמנו
השענ ("יניס רבדמב") הרות ןתמד יוליגה רקיעש - םוקמה ירדג - "יניס רבדמב"ד ןיינעה
.ל"נכ ,לגעה אטח ירחאל ןכשמה תמקה ידי לע

יפכ) "שדוחל דחאב" קר אל- ןמזה ירדג - "שדוחל דחאב"ד ןינעה רואיבב ףיסומ ןכ ומכו
הזבש ,"'וכ רייאב דחאבו 'וכ ןסינב דחאב" טרפמו ףיסומ אלא ,(ליחתמה רובידב קיתעמש
,18"םיסנ יסנ"ל זמורש ,"ןסינב דחאב" קר אל - אפוג הזבו ,ןמזה ירדגב הכשמהה תשגדומ
."רייאב דחאב" םג אלא

עגונב - "ובל לא ןתי יחהו" - םדאה תדובעב הארוההו דומילה רואיבל םיאב ןאכמו
:הרותה דומילל

וילאמ אוה רובידהש תורוהל ,ם"מ תפסותב רוביד ןושלמ רבדמש 19תודיסח ישורדב ראובמ
אוה וליאכ ומצע יפמ אצוי . . רובידה ןיאש" ,ונייה ,((קיריחב 'מה)"רבדמ" ומכ) אליממו
רחא הנועכ ןעת ינושלש אלא ,ךתרמא איה הרותהש ,ךתרמא ינושל ןעת 20בותכש ומכ קר ,ולש
לארשימ דחאו דחא לכל חוכ ןתינש - הרות-ןתמב לעפנ הז ןיינעו ,"רמוא אוהש המ רמואה
ארוקה לכ"ש ,ךכ ידכ דעו ,"יניסמ השמל הרמאנש שממ 'ה רבד םהיפמ תאצויה הכלה תויהל"
רהמ םויה הלבק וליאכ האריו המיא וילע לופת" ,ןכלש ,21"ודגנכ הנושו ארוק ה"בקה הנושו
."'וכ המיאב ןאכ ףא עיזבו תתרבו האריבו המיאב ןלהל המ" 22ל"זר רמאמכ ,"יניס

הרותב ידוהי לש ורובידש - י"שר קיתעמש "רבדמב רבדיו" תוביתב רבדה זמורמש רמול שיו
רבד ,ה"בקה לש ורוביד ,םא יכ ,ולש רוביד הז ןיאש ,ונייה ,"רבדמ"ד ןפואב תויהל ךירצ
.שממ 'ה

השגדהבו ,הרותה תלבקל היוארה הנכהה איה (הרותב דומילה ןפואל עגונב) וז הארוהו
,"ונתרות ןתמ ןמז"ל דימו ףכית םיסנכנ רבדמב תשרפ תבשמ ,רשא ,וז הנש תועיבקב הריתי
,ה"בקה לש ורוביד ,"רבדמ"ד ןפואב היהת וז הרימאש - "תועובש ליל ןוקית" תרימאמ לחה
.ודגנכ ארוקו בשויש ה"בקה ,ארוקה רחא הנועכ

הז ידי-לע ,יניס רהמ התע לבקמש ומכ הרותה דומיל - הז ןיינעש שיגדהלו ףיסוהל שיו
טבה ילבמ ,ןטק דעו לודגמל ,לארשימ דחאו דחא לכ לצא ךייש - ודגנכ הנושו ארוק ה"בקהש
.רמאק יאמ עדי אלש ץראה-םע וליפא ,הרותה תנבהו תעידיב ובצמו ודמעמ לע

:יכ ,רמאק יאמ עדי אלש ץראה-םע לצא ןורתיו הלעמ שי תמייוסמ הניחבמ - הברדאו

,ירה - רתוי תילענ הגשהו הנבהל ךייששכ המכו-המכ-תחא-לעו ,תולימה שוריפ ןיבמש ידוהי
רשאמ רתוי הלודג תולעפתהו תובהלתה ךותמ איה תועובש ליל ןוקיתב "תורבדה תרשע" ותרימא
הרותה יקוספ ראש יבגל המכו -המכ-תחא-לעו ,תורבדה תרשע ינפלש ורתי תשרפ יקוספ תרימא
.'וכ

תולעפתהו תובהלתה ךותמ ולוכ תועובש ליל ןוקית רמוא - רמאק יאמ עדי אלש ידוהי לבא
הנושו ארוק ה"בקה יזא ולא םיקוספ רמואש שממ הז עגרבש ול םירמואשכ טרפבו ,הלודג
!רתויב ותובהלתה לדגת יאדוובו יאדווב ירה ,ודגנכ

ונשי רמאק יאמ עדי אלש ץראה-םע לצא - ודגנכ הנושו ארוק ה"בקהש - הז יוליעש ,ריעהלו
יאמ עדי אלש ףא הרותה דומיל תבוח ידי אצוי םהבש ,בתכבש הרות יקוספ תרימאב קר אל)
םגש - םויו םוי לכב ותמגודו .'וכו הפ-לעבש הרותד תוינשמה תרימאב םג (אלא ,23רמאק
הרותמ םינהכ תכרב יקוספ קר אל) הרותה תכרב רחאל רמוא ,רמאק יאמ עדי אלש ץראה-םע
יוליעה תודוא 24ה"לשה ירבדב - וניצמ וזמ הלודגו ,הפ-לעבש הרותמ הנשמ םג (אלא ,בתכבש
םיאנתה תומש תרכזהל עגונב הז ךרד לעו) הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות לש תומש" תרימאד
."םלוכ דמלו ןייע וליאכ בשחנ תויהל ליעות תומשה תאירקש . .(25םיארומאהו

:לעופל עגונבו

-ןתמל הנכהה תודוא םעפה דוע ררועל שי ,"ונתרות ןתמ ןמז" ינפל תורופס תועש ונדמעב
הלבק וליאכ ,"'וכ ןאכ ףא 'וכ ןלהל המ" ,יעבדכ הרותה דומיל ידי-לע - שארל לכל ,הרות
.רומאה ןפואב "תועובש ליל ןוקית" תרימאמ לחה ,יניס רהמ םויה

םיכירצש םשכ ,רמולכ ,תלוזה לע הלועפל עגונב םג אלא ,ומצעל עגונב קר אל - השגדהבו
םידומ לכה"ש טרפבו ,הבחרה לש ןפואב ,'וכ היתשו הליכא ,גחה יכרצ לכ ול ויהיש לדתשהל
ול ויהיש לדתשהל םיכירצ ןכ ומכ ,27"התשמו לכאמב וב חמשיש" ,26"םכל ימנ ןניעבד תרצעב
.הרותה תלבקל המיאתמה הנכהה - שארל לכלו ,םיינחורה גחה יכרצ

לכ לע לועפלו ררועל - תועובש ליל ןוקית תרימאל דע ורתונש תועשה תא לצנל שי ,ןכלו
התע הלבקמ וליאכ ,יוארה ןפואב היהת ןוקיתה תרימאש (וילא עיגהל םילוכיש) דחאו דחא
ןונגסב) ול םיריבסמש הז ידי-לע ,"'וכ ןאכ ףא 'וכ האריבו המיאב ןלהל המ" ,יניס רהמ
,תוינוציח תועונת ידי-לע םישענ אל "'וכ האריו המיא" ,ירהש - רבדה םעט (ול ןבומה
הז עגרבש - לכשב הנבההמ האצותכ ,בלה שגר ידי-לע םא יכ ,'וכ הנאו הנא ומצע תא ענענל
!ודגנכ הנושו ארוק ה"בקה שממ

ול שי ומצעל עגונב ,יכ ,רתויב זרדזהל שי תלוזה לע הלועפ תודוא רבודמ רשאכש ,ןבומו
עגונב לבא ,ןוקיתה תרימאל דע תועש המכ וראשנש ןוויכמ הז ןיינע לועפל יאנפ ןיידע
תרימא ינפל םעפה דוע והשגפי םא עדוי ימ ,דימ וילע לועפל זרדזי אל םא - תלוזהל
.וירבד תא עומשל יאנפ ול היהי אל ילוא והשגפי םא וליפאו ,ןוקיתה

הכזנ הרותה תלבקל הנכהה רבד לע תוררועתההו רובידהמש - רקיעה אוהו - ןוצר יהיו
תא תעדיו"ד ןיינעה םג ללוכ ,"אצת יתאמ השדח הרות" - תומילשה תילכתב הרותה תלבקל
.תומילשה תילכתב "'יוה

- תומילשה תילכתב ("םתוא הנומ וינפל ןתביח ךותמ") לארשי ינב ןיינמ םג היהי זאו
ידי-לעו ,29ה"בקה ידי -לע היהיש ירישעה ןיינמ ,28"הנומ ידי לע ןאצה הנרובעת דוע"
.שממ ונימיב הרהמב המילשהו תיתימאה הלואגב ,30ונקדצ חישמ
,ג ךרכ ,'ח"משת תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ח"משת'ה ,ןוויסב 'ה ,רבדמב תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 405-399 'מע
.ד"ס ח"כתס ח"וא ע"ושוט .ב"ה ב"יפ הליפת 'לה ם"במר .ב"עס ,אל הליגמ תופסות (1

.ד"ס ס"ס ח"וא ז"הדא ע"וש האר (2

.ח"סרסר ח"וא ז"הדא ע"וש .ב"ער ,טיק תבש (3

.א"כס ו"שס ח"וא ז"הדא ע"וש .ט ,כ ורתי י"שרפו אתליכמ (4

.גי ,חנ 'יעשי (5

.א"עס ,חיק תבש (6

.ופ ,ז אשנ (7

.ב ,אי ג"חז (8

שדק" .("שדוק יארקמ" קר אל) "שדק"ד ע"וה תבש ירהש - תבשה םויל "שדוקה לקש"ד תוכיישהמ םג ריעהל (9
.(ב ,דצ ג"חז) "הימרגב הלמ

.ז ,א"פ ונתשרפ ר"בדמב (10

.א"עס ,טפ תבש (11

.מ"כבו .ג ,ב ןנחתאו .ד ,זל חלש ת"וקל (12

.(ח ,ג"פ ר"במ) י"שרפבו ה ,א תישארב (13

.ךליאו 150 'מע א"כח ש"וקל .ת"ישה ינגל יתאב ה"דר .ב ,ג"יפ ר"בדמב האר (14

.ח ,הכ המורת (15

.(ב ,זנ) א"מפ אינת (16

.בכ ,הל להקיו (17

.םש א"שרהמ ג"אדחו י"שרפבו .א"ער ,זנ תוכרב האר (18

.מ"כבו .ךליאו ב ,זס ורתי א"ות האר (19

.בעק ,טיק םילהת (20

.דלרתת זמר הכיא ש"לי .ח"יפר ר"אבדת האר (21

.נ"שו .א ,בכ תוכרב (22

.נ"שו .ב"פס ז"הדאל ת"ת 'לה האר (23

.ה"הגהב ךליאו א"עס ,גי (24

.ב"כפר ילאפינאמ ןהכה ל"ירהמל (זונגה רוא רפסמ ינש קלח) הדוהיל תאזו רפס האר (25

.ב ,חס םיחספ (26

.םש י"שרפ (27

.גי ,גל 'ימרי (28

.אשת פ"ר ש"לי (29

.םש 'ימרי פ"הע ע"בית (30
חישמ םע תויחל


ןיינע םוש תולגב ראשיי אלש
ידוהיל ךיישה


הרות יניינעל םיניינעה לכ טקלל - הדובעה

:ס"שה לכ תא הפיקמש הבחר יכה היגוס איה - "עמשנו השענ" - הנווכו השעמד היגוסה

דבלמש - השעמב תויולתה תווצמב :הרותה תווצמ לכב םיכייש - "הנווכ"ו "השעמ"ד םירדגה
היישעה - רובידב תויולתה תווצמב ;הווצמה תנווכ םג ןהב שי וטושפכ השעמב ןמויק
הבשחמב תויולתה תווצמב םגו ;רובידבש הנווכהו ,("השעמ יווה ויתפש תמיקע") רובידבש
איה ןטושפכ תולימה שוריפד הבשחמה - "ךיקלא 'ה יכנא" הנושארה הווצמה ומכ ,בלה תנווכו
- 'יוה ,יכנאש ימ יכנא - יכנא :ימינפה שוריפהו ןכותה איה הנווכהו ,הבשחמבש השעמה
.הזב אצויכו ,ךתויחו ךחוכ - ךיקולא ,הווהמ ןושלמ

,ונייה ,"השעמו רוביד ,הבשחמב םייקל םדאה ךירצ תווצמה לכ"ש תודיסח ישורדב ראובמכו
ךירצ תיטרפ הווצמ לכש ,תיטרפ הווצמ לכל עגונב םג אלא ,תווצמה תוללכל עגונב קר אל
...השעמו (הווצמה תכרב) רוביד ,(הווצמה תנווכ) הבשחמ - שפנה ישובל 'ג לכב המייקל

:הלואגה ןיינע םע םג הז רשקלו ףיסוהל שיו

- אחישמד אתבקעד אתבקעב טרפבו ,"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ"ד הנווכה תילכת
אלש ,"לארשי-ינב דחא דחאל וטקולת םתאו" ,המילשהו תיתימאה הלואגה תא זרזלו רהמל
ןה ,"םתא םבהזו םפסכ" ,ושוכר וליפא אלא ,ומצעב ידוהיה קר אל ,תולגב ןיינע םוש ראשיי
תוצוצינ לכו ,השודק יצוצינ שי ידוהי לש ונוממב םג ירהש ,תוימשגב ןהו תוינחורב
"טוקיל" ירהו ."דחא דחאל וטקולת"ד ןפואב ,תולגהמ ואציי ,'וכ טרפבש טרפל דע ,השודקה
,די רחאלכ טוקיל ךייש אלש יעבמ אל ,רמולכ ,אקווד התומילשב הנווכ לש ןפואב אוה יתימא
תוקסעתה תויהל ךירצ אפוג הנווכבש ,תאז דוע אלא ,הנווכ ךותמ ,םא יכ ,'וכ וירוחאמ
ךותמ הפיה וא ,הפיה ךותמ תלוספה רורבל ,ומכ ,םיטרפ יטרפו םיטרפה לכל עגונב הריתי
.הזב אצויכו ,תלוספה

ןיעמ - "םימיה תירחא"ב לארשימ דחאו דחא לכ לש ותדובע תויהל הכירצ ךכל םאתהבו
לש וחולש ,לארשימ דחאו דחא לכש - "לארשי-ינב דחא דחאל וטקולת םתאו"ד ןיינעה תמגודו
טקלל ,ומצעל עגונב ןה ,"'וג וטקולת םתאו"ד הדובעב לדתשהל ךירצ ,ותומכ - ןוילעה םדא
טקלל ,תלוזהל עגונב ןהו ,תווצמו הרות יניינעל ויניינע יטרפ לכו ושפנ תוחוכ לכ תא
.היתווצמו הרות ,תודהי יניינעב םהילע לועפלו ,ףטו םישנ םישנא ,םידוהי

שגדומ וב םגש ,"הרות סוניכ"ב תופתתשה רותב - ליעל רומאה לכב רובידהש ןוצר-יהיו
דחא לכ תדובעב ותלועפ לעפי - "םלועל האנהו םהל האנה םיקידצ לש סוניכ" ,טוקילה ןיינע
םתאו" ,ה"בקה ידי-לע טוקילהו סוניכה תלועפ תא זרזיו רהמיש - רקיעהו ,לארשימ דחאו
םישעמה לכ ,וניתדובעו ונישעמ לכד טוקילה םג ללוכ ,"לארשי-ינב דחא דחאל וטקולת
המילשהו תיתימאה הלואגב ,'וכ השודקה תוצוצינ לכ םע ,(תונווכ) תובשחמהו םירובידהו
.שממ דימו ףכית ,ונקדצ חישמ ידי-לע
- 438-435 'מע ,ג ךרכ ,'ח"משת תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ח"משת'ה תועובשה גחד 'ב םוי תחישמ)
(הגומ יתלב

יהויחבמ ריתי


םיכירצ ונרוד אישנל םיכיישה לכ
תונייעמה תצפהב קוסעל


רודה ינבמ דחאו דחא לכ לע בויחה

:היישעה ןיינע - "ונתרות ןתמ ןמז" ,תועובשה גחד םיירקיעה םיניינעהמ

םיננוכתמ וילאש ןיינעה תמגודו ןיעמ איהש הנכה - הרותה תלבקל לארשי-ינב תנכה תודוא
השענ 'ה רבד רשא לכ" וא ,"השענ 'ה רבד רשא לכ" ורמא לארשי-ינבש בתכבש הרותב רפוסמ -
ןיינעכ ותובישח קר אל - הברדאו ,("השענ") היישעה ןיינע שגדומ הז קוספב םגש ,"עמשנו
היישעו העימש תודוא רבודמשכ םגש ,ונייה ,"עמשנ"ל סחיב ותובישח םג אלא ,ומצע ינפב
..."עמשנ" ךכ-רחאו "השענ" ,היישעה ןיינע לע איה השגדהה רקיע ,וידחי

:המדקהבו

ןקסע" לש רדגב אוה ירה וילא ךיישש ימ לכש זירכהו עידוה ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב לועפל ךירצש ,ונייה ,"ירוביצ

ל"זח ןושלכ - ונרוד אישנל ותוכייש דצמ השענ אלא ,ותריחבבו ונוצרב יולת וניא הז רבד
ןמשה עבטכ ,"ותעיגנב חושמ ןכ םג אהת ןמש חושמב תעגנ םא" ,"ןהדיאו אניהד יבגל ברק"
.'וכ ותעידיב אלש וא ,ךכב ונוצר ןיא םא וליפא ,רבד לכב עפעפמש

,לוקב ומסריפ אלא ,דוסב רבדה ריתסה אל ונרוד אישנש - ןדיד ןודינב המכו-המכ-תחא-לעו
תצפהב קוסעל בייח הז ונרודב דחאו דחא לכש - לודג שער לוקב אלא ,ליגר לוקב קר אלו
ימ קר אל ,םמצע תונייעמה ץיפהל ,ונייה ,הצוח תונייעמה תצפהל דע תודהיהו הרותה
הכוראב ראובמכ ,"הצוח"ה םוקמל דע הצפה לש ןפואב טשפתיש ,ומצע ןייעמה אלא ,ןייעמה
...(הווש ןכותה לבא ,הנוש ןונגסבו רוציקב יכ םא) וירמאמב ןכו ויתוחישב

אל ,ונייה ,הפסוה ןושלמ - "ףסוי" - ןושארה ומש :ונרוד אישנ לש ומשב םג שגדומכו
קר אל - אפוג הזבו ,הנהכו הנהכ דימת ףיסוהל אלא ,הז ינפל ושענש תולועפב קפתסהל
חמצה שוריפכ ,"רחא ןב יל 'ה ףסוי"ד ןפואב םג אלא ,'וכו וידימלת ,ותיב ינבל עגונב
הדובעהש ,ונייה ,החמשו קוחש ןושלמ - "קחצי" - ינשה ומשו ;"ןב" - "רחא"מ תושעל קדצ
םדאל רוסא"ש ףאד ,"וניפ קוחש אלמי"ד ןפואל דע ,החמש לש ןפואב תויהל הכירצ הז לכב
,ינאש הווצמ לש ןיינעב ירה ,"וניפ קוחש אלמי זא רמאנש ,הזה םלועב קוחש ויפ אלמיש
ןיליפת אנא היל רמא . . אבוט חדב הווהד הייזח" ל"נה היגוסב "בר השעמ"מ חכומדכ
אלמי"ד ןפואב החמש היהתש (בויח ונשי - הברדאו) רתומ הווצמ יניינעבש ,ונייה ,"אנחנמ
.הזה ןמזב םג "וניפ קוחש

ןה ,וירשוקמו וידיסח ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל תוכייש םהל שיש ולא לכ ,ןכלו
תניחבב ,ותומצע תא סינכה הבש ,ותרות ודמלש ולא ןהו ,םינפ לא םינפ ותוארל וכזש ולא
,רמולכ ,תירוביצ תונקסעל רסמתהל תוכזהו הבוחה םהילע תלטומ - "תיבהי תיבתכ ישפנ אנא"
- הז לכו ,הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפהב ונרוד אישנ לש ותוחילש תא אלמל
ידי-לע אל) םלועב םימש םש שדקל ה"בקה לש וחולש אוה לארשימ דחאו דחא לכש ךכל הפסוהב
ינא" - ףוגב המשנה תדיריד הנווכה תילכת יולימ ידי-לע (אלא ,םולשו סח םיישקו תונויסנ
אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ"ש ולוכ םלועב תולגל ,"ינוק תא שמשל יתארבנ
םלועל ךולמי 'ה"ש - הז רמואו ועבצאב הארמ - יולגב וארי ולוכ םלועבש דע ,"ודובכל
."דעו
- 430-426 'מע ,ג ךרכ ,'ח"משת תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ח"משת'ה תועובשה גחד 'ב םוי תחישמ)
(הגומ יתלב
יבר יצוצינ


"םידיסח תודעוותה"


עיבהש הרקו ,םידיסחה תויודעוותה תא דואמ דדוע יברה
ןפואב םימייוסמ םינמזב םידיסח ודעוותה אל עודמ האילפ
ןייצ הבש יברה לש תודעוותהב * הביבסה לכ תא ריעסיש
תואריהל הכירצ ךיא * היסורב םידיסח לש תודעוותה
הנושאר המישר * םירוחב לש תודעוותה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ח"הרה ידיסחה ר"דשל יברה הרוה (162 'מע (ג) א"ישת 'םחנמ תרות') א"ישת ןוויס שדוחב
:םהיתורוזפב ש"נאל רוסמל בוט-םש ןויצ-ןב

ןכש ,החמש ךותמו ,תודחאו הבהא ךותמ ,תידיסח תודעוותה ךורעל ןוכנו יאדכ
ומצע ינפב בשויש דיחיה תלועפמ רתוי הברה לועפל םילוכי תודעוותה ידי-לע
.רפסה ןמ דמולו

רעד") תימצע הזזהו עוזעזב ךרוצה רבד לע - תודעוותהב - ררועל שי
ךרוצ ןיא הז ליבשבש שיגדהלו ףיסוהלו ,("הזזה ןוא לסיירט רענעגייא
םיליהת לטיפאק תרימא ידי-לע תאז לועפל םילוכי אלא ...םימי 'ג לש תינעתב
תורוש דומיל ,י"שר שוריפ םע שמוח קוספ דומיל ידי -לע ,יוהמל יעבדכ
.יוהמל יעבדכ ("תודיסח לקיטש א") תודיסח תצק ,אינתב תודחא

םימעפל :("לאמא יוו") ךכ םימעפו ךכ םימעפ תויהל הלוכי תודעוותהה -
.עצמאב םימעפלו ,הז ירחאל םימעפל ,הז ינפל

ןיידע םאו ,שולשו םיימעפ ,תחא םעפ הזב לדתשי דחאו דחא לכש אוה רקיעה
רוזחי - הזב קספה השענ םאו ,תיעיבר םעפ תאז השעיו לעפתי אל - ליעוה אל
.הרוא ןרקב דמועש ("ןפאכ ךיז רע טעוו לאמאטימ") עתפל חכווי זאו ,ךישמיו

תוירבלו םימשל בוט

עיפשמל בתכ ןתואש ,תואבה תורושה ןמ דומלל ןתינ ,םידיסח תויודעוותה יברה רקיי המכ דע
:(הפ 'מע ט ךרכ שדוק-תורגיא) ד"ישת תנשב בונמנ ןסינ 'ר ח"הרה םסרופמה

הרות אלא בוט ןיאו תובוט תורושב שישכ ךכ-לכ םירחאמ רשא לע לבחו
הזב יתנווכש ןבומו . . םימשלו תוירבל לופכ בוט והזש תידיסח תודעוותהו
לבקל םיקקותשמ ויה םינמזה לכב םאו .התודוא בתוכש רמועב ג"לד תודעוותהל
[א]תבקע ונרודב המכו המכ תחא לע ,תוינחורב ןהו תוימשגב ןה תובוט תורושב
.'וכו םוי ךל ןיאש אחישמד

םוקמ לכבו ןמז לכב

יכ יברה אטבתה (404 'מע ,א ךרכ 'ט"משת תויודעוותה') ט"משת אציו תשרפ תבש תודעוותהב
יכ ,תודעוותה תושעל דחוימ םעטל ךירצ ןיא - אוה ונמז םוי לכ" תודעוותה רבד לש ותימאל
לדוג תודוא ר"ומדא ח"ומ ק"כד תוחישה יפ-לע המכו-המכ-תחא-לעו ,'דימת התשמ בל בוט'
."תידיסח תודעוותהד ןיינעה

:(208 'מע ,ב ךרכ 'ז"משת תויודעוותה') יברה הרוה ז"משת תנשב

'ד"בח תיב'ב םג תידיסח תודעוותה ךרעית םעפל םעפמש לדתשהל דחא לכל שי
- םינפ לכ לעו ,ומצעב - בוט המ) "רוזחלו" . . תיטרפה ותרידב ,יטרפה
ומצעב דומלל הכזש ,ונרוד אישנ לש ותרותמ (רוזחל לוכיש והשימ ןימזהל
.ולא תומא 'דב ותויהב עומשלו

!קפסה לע אלפ

ילבמ תודעוותה הנוכנ םא" הלאשב יברל ד"בח-רפכ יבשותמ םידיסחה דחא הנפ ז"ישת תנשב
:(גק-בק 'מע ד"י ךרכ שדוק-תורגיא) ובישה יברה ."הרות ירבד [הב ועימשיש=] עמשיש

רבודמ םש=] ('ג קרפ תובא) שרופמ הנשמ רבד אוהש אד ןוגכב קפסה םג אלפה
ראובמה יפ-לע דוחיבו ['וכו "הרות ירבד םהיניב שיו ןיבשויש" המכ לע
תארשהש ףאו ,אירש אתניכש הרשע יב לכאד ןיינע תומוקמ המכב תודיסחב
:גכ ןמיס שדוקה תרגא ןייע=] הרות ירבדב םירבדמ םניאש ףא אוה הניכשה
,[74 ,59 'מע ה"שת .97 'מע ד"שת תוחישה רפס הארו "'וכ יתוברמ יתעמש"
תאזכ תעב עמשנה הרות רבד לכ רקיו חרכומ המכ דע ןבומ אסיג ךדיאל לבא
.הניכשה תארשהד

וא) תקולחמל הז ידי-לע ומרגי אלשכ םירומא םירבד המב רשא טושפו" :דועו ףיסומ יברה]
.[..."(תודעוותהה לוטיבל

תודעוותה לש היפוא

,תורגסמ ןהל עבקו ,תויודעוותהה לש יוארה ןייפוא לע תחא אל יברה רביד םינשה ךשמב
ט"משת אציו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב עימשהש םירבד המגודל הנה .םינוש םיללכו םיגייס
:(404 'מע ,א ךרכ 'ט"משת תויודעוותה')

תיישעב אטבתי הזש יאדכ - 'ידיסח שדוח' אוה ולסכ שדוחש הזל םאתהב
םישנל ןהו םישנאל ןה ,םוקמו םוקמ לכב שדוחה ךשמב תוידיסח תויודעוותה
.ףט םג ףרצל יאדכו (דרפנב ,ןבומכ)

הלגנ ,הרותה דומילל תוררועתה ירבדו הרות ירבד ורבדי ולא תויודעוותהב
תושעל - דחוימבו .הצוח תונייעמה תצפהו תודהיה תצפהו ,תודיסחו
.שדוחה לש םיבוט םימיב תויודעוותה

"םידיסחה ינקזמ המכ לש גהונה"

:הבושתה הנה ?תויודעוותהה תעב החכותו תרוקיב ירבד תעמשהל רשאב המו

שיאל ונפ אל ,תודעוותהב םירבדמ ויהשכ - זאמ םידיסחה ינקזמ המכ לש גהונה
שרודה ןיינעה רבד לע ורבידש אלא ,םינווכמ םה ימל שגדוה אל אלימבו ,יטרפ
ימל טלבוי אלש ולאכ תויתואב היה הז רוביד םגו ,ונקתל ךיא ןפואהו ןוקית
םעד) הפורתה ומצעל חקול דחא לכ עמושה היה אליממ ךרדבו ,םינווכמ םה
המדקהה ריכזהל - םיברב אלו דיחיב םירבדמשכ - תאז דוע .ול עגונה (טפעצער
ינפמ אל ,םיאתמה יפל לועפל ךירצש הרמאש יממ תמאה תא לבק ,הזב תיללכה
.ןכ תמאהש םושמ אלא ורמוא ינולפ ןב ינולפש

ןוקיתל רשקב "תיללכ הדוקנ" רותב (גמק 'מע וט ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בתכ ולא םירבד
.ןרדעהל תוביס המכ ןייצש ימל תלוזה לע העפשה תורשפאו בצמ

"םולשל םכתאצ"

:יברה לש תויתרגש יתלב תויודעוותה המכ לש יקלח רוכזיא ןלהל

(הלעמל 'ןטקה לאז'ב) 770-ב המייקתה ,י"חשת לולאב 'ט ,אצת יכ תשרפ ינש םויל רואב
יברה סנכנ עתפל .ו"ת השודקה ונצראל רנזופ 'יש אשוז 'תה תעיסנ דובכל םידיסח תודעוותה
'החנה'כ המשרנ ףא החישה) תוחילשה תדובע תלעמב הכורא החיש עימשהו בשייתה ,שרדמה-תיבל
.(תואישנה תליחתמ םינשה תורשע ךשמב רידנ רבד ,יברה תוריכזמ ידי-לע המסרופו

...!היסורמ רמוחו-לק

הליג ב"משת ןסינב ג"יל רואב 'להוא'המ יברה בושב המייקתהש (תימואתפ) תודעוותה םויסב
:(1270 'מע 'ג ךרכ 'ב"משת תויודעוותה') יברה

ש"נא םע (ןופלטב) ורביד תועש רפסמ ינפלש ,תחמשמ הרושב ילא העיגה התע הז
.תידיסח תודעוותה לש םויסב םידמוע םתוא ואצמו ,(היסורב) תוצעומה תירבבש

םשש םויה :(תוטשפבו) הבושתה התיה ?"םתדעוותה םואתפ המ" - הלאשה לע
ג"י םש רבכ היה ןאכמ ורשקתהש העשב ירה ,תועש 6-7-ב ןאכמ תרחואמ העשה
.'קדצ חמצ'ה לש אלוליהה םוי לגרל תודעוותה וכרע ןכלו ,ןסינב

םיניינעה םיכירצ דציכ ,אופיא ,ןבומ - לזרבה ךסמל רבעמ ךכ םירבדה םא
!ןאכ תויהל

.חבושמ הז ירה הברמה לכו ,וז תודעוותהב וישכע וכישמיש יוארה ןמ ךכיפל

:יברה ףיסוה (1272 'מע םש) ךשמהב

,'להוא'ה ןמ יתאבשכ ,תועש המכ ינפל ילא העיגה ,תיטרפ החגשהבש תויה
דוע ףיסוהל ךירצ הז ירה - היסורב תודעוותהה םויק רבד לע הבוטה הרושבה
דובכל - יכה ואלב תודעוותהב םיכישממ ויה יאדווב ,תודעוותהה תדימב רתוי
- תוכיאבו תומכב םינפוא המכו המכ תויהל םילוכי הפסוהב לבא ;אלוליהה םוי

בצמ ותואבו הנידמ התואב םיאצמנה םידוהי םא :רמוחו לק דומלל שי ירה
םה ,ךכ לע םתוא ררוע אל דחא ףאש תורמל ירה ,'וכו 'וכו המיאו דחפ תחתו
:תוטישפבו ,םמצעמ וררועתנ

ונב רמוחו לק ;דעוותהל שי ןכלו ןסינב ג"י והז - "?המל" תרמוא תאז המ
תונידמב םיאצמנה הלאב רבודמה רשאכ תלפוכמו הלופכ הדימבו רמוחו לק לש
ןה ,חבושמ הז ירה ףיסומה לכ ,רומאכו .וללה תולבגהה ןהב תומייק אלש
...תוכיאב ןהו תומכב

'הקשמ'ל תועמ

ליבשב הקשמ רובע תועמ א"טילש ר"ומדא ק"כ ןתנ" :םשרנ ז"כשת ןסינ שדוחמ יטרפ ןמויב
."[ןיטיול] [ל"ז] ('יש) לאומש 'רל ןסינ ג"י

.ולא םימיב תויודעוותה רובע 'הקשמ'ל תועמ םעפל םעפמ יברה ןתנ ןכ םג תורחא םינשב
אל ןהבש תופוקתב ,ירשתב ג"יו ןסינב 'ב םימיב תויודעוותהל תועמ ןתנ םימעפל ןכ ומכ
.(אסר 'מע - ירשת .גי ,בע 'מע ןסינ 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר) ומצעב םהב דעוותה

צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תחישמ המישר ןכו ןייה רובע תועמ תתל יברה גהנ תונושארה םינשב
ימיב דעוותהל הרוהשכ 28 'מע 'ב ךרכ א"ישת 'םחנמ תרות' האר .תודעוותהב הדמלל תנמ לע
.(א"ישת) ןסינ ט"יו י"ח

המש ארקנ המל

ןייצ (1232 'מע 'ב ךרכ 'מ"דשת תויודעוותה' - מ"דשת םירופ תודעוותה) תחא תונמדזהב
:יברה

בותכה ןושל ךרד לע - (תורוד המכו המכמ לבוקמו גוהנה םש) תודעוותה
- ושוריפש ,"דעומ" ןושלמ ,(ג,ג סומע) "ודעונ םא יתלב וידחי םינש וכליה"
ירחאל רבדה השענ זאש ,(עובק ןמז םהל שיש םילגרו םידעומ ומכ) עובק ןמז
.המיאתמה הנכהה

ןיו"או ינשב 'תודעוותה'

תבחרומהו היינשה הרודהמה תא ןוסגילז 'יש ןרהא לאכימ 'ר ת"הרה ידיסחה רידהמה ןיכהשכ
.יברהמ תוקתרמ תובושת לבקל (הנש התוא לש זומת 'ח םויב) הכז ,מ"דשת תנשב 'םוי םויה'ל
,ראשה ןיב ,םסרופ) בתכ יברהו תודעוותה תלימ לש ביתכה ןפואל הסחייתה ןהמ תחא
:(268 'מע 'הנש לש המושיר'ב

[יפ לע=] פ"ע ן"יואו יתשב [םוקמ לכב תויהל ךירצ=] מ"כב ל"צ תודעוותה
.דיה [רפסב=] 'סב תואמגוד יוביר שיו .האפסות (א ,ט) ז"ע

"ולעפי אלש רשפא יא"

הזב תואצותה האור דימת אלש בתוכש המו .תודעוותה ןגראמש וקלח ירשאו
הרות ירבד םירבדמש יאדווב המצע תודעוותהה ןמזב ירה - ,'וכו תוריפהו
,םתלועפ ולעפי אלש [םייח םיקולא ירבדל=] ח"אדל רשפא יא ירהו ,תוררועתהו
שיאל עגונהב וליפא תעמוש המשנש 'קה וניאישנ וניתובר תעדוה תמסרופמו
.'וכו הרות ילעבב רבודמהש ןדיד ןודינב טרפבו . . תילכתב טושפ

חילש תוכורא םינש שמישו ררוגתהש ,ל"ז קי'צפוק המלש 'ר ח"הרהל יברה בתכ ל"נה םירבד
.(סק 'מע ז"ט ךרכ שדוק-תורגיא) אתא-תירקב

!הנכה השורד

,שארמ הנכה הרסח .(התודוא בתוכש תודעוותהה ומכו) ...ה יניינע לכבש המ רעצמש ןבומ"
רבכ ורבעש םינשמו .דעוותהל םוקמ שי ינולפ םויבש עודי רבכ הנשה תליחתבש יפ-לע-ףא
.(דסש 'מע ו"ט ךרכ שדוק -תורגיא) ז"ישת תנשב יברה בתכ "הנכה הצוחנש המכ דע וחכונ

קוחיר עונמל

הזש - ןעגניירבראפ ןשידיסח א - תודעוותה רדסי העיסנה םדוק יאדוובו
וניא םוקמה קוחיר זא . . ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ומגתפ תא חוכשל אלש לועפי
םג םייקתתש הלוכי תורשקתההו ,םידיסחה ןיב קוחיר םולשו סח לועפל ךירצ
איה אייחד אנליאב דחי םלוכ תורשקתה ידי-לע קזחתת דוע הברדאו ךכ-רחא
.תודיסחה יכרדב הגהנההו תודיסחה תרות

םוקמ קיתעהל דמעש דיסחל (זער 'מע 'ד ךרכ שדוק-תורגיא) יברה הרוה ל"נה םירבדכ
!וירוגמ

...!המייקתה אלש תודעוותה

יברה דעוותה (ישיש םויל רוא) ןכ ינפלש הלילב .ישיש םויב ולסכ ט"י לח מ"דשת תנשב
'כ ,תבשב .(יברה ןושלב - "תישארה תודעוותה") םינווגמו םינוש םיגוחמ בר להק דמעמב
רדסהש הנעטב (655-654 'מע 'ב ךרכ 'מ"דשת תויודעוותה') תבקונ החיש יברה עימשה ולסכ
וכרעי ,[תרעוס 'תבש תלבק'=] "תבש תלבק עקיד'מערוטש" ירחאלש - תויהל ךירצ היה
ף"כד תודעוותהל יוארכ ,[תורעוס תויודעוותה=] "תויודעוותה עקיד'מערוטש" םידיסחה
םירבדה בצמ היה אל שממ לעופב וליאו .'וכ תאש רתיב - הברדאו ,הנשב הנש ידימכ ,ולסכ
תדועס תא דועסל ידכ ,ותיבל דחאו דחא לכ ךלה - 'םידיסח תודעוותה' ךורעל םוקמב :ךכ
...!תבשה

'וכו הבישיה ישארלו 'םיעיפשמ'ל ,להקה יגיהנמל תינפומ - יברה ךישמה - הרקיעב הנעטהו
!ולסכ ף"כ לילב תידיסח תודעוותה ןגראל ןוכנל ואצמ אלש ןכתייה -

ידכ םהיתב תונולח ץפנל ואב אלש יאדוובו ,דעוותהל השקבב םהילא ונפ אלש הדבועה
אל אוה םדיקפת ירהש ,המוקמב הניא - ודעוותיש (תוינחורב וא ,הטושפכ) םתנשמ םררועל
.םמצעמ עיפשהל לדתשהל םהילע ,הברדא אלא ,ועיפשיש השקבב םהילא ואוביש דע ןיתמהל
!קינהל הצור הרפה קניל הצור לגעהש הממ רתוי :ל"זח ןושלבו

התיה ,הארנה יפכ ,לבא - אוהש םוקמ הזיאב תודעוותה התיה םנמאש - יברה ףיסוה - ןכתיי
לש המויק תודוא םלוכ ועדי אל יאדוובו ,דבלב ("ךיז טעקשושעג") תושחלתה לש ןפואב וז
יפכ ...!"הצוח"ב םג תרכינ היהתש ןפואב התיה אל התלועפש אטישפו ,וז תודעוותה
!"השער אל סטייה-ןוארק תנוכש" ...!תויהל הכירצ תודעוותהש

ודיצמ המכסהב וא הארוהב וז התיהש ובשחי אלש ידכ ,ךכ לע רבדמ אוה יכ ריהבה יברה
!"ינוצר ךפיה איה וזכ הגהנה" - הברדא אלא ,ךכל

!?םבג לע לודג ילב

םניב ודעוותהו 770-ב שרדמה תיבב םירוחב תצובק הבשי תולילהמ דחאבש עריא ז"כשת ףרוחב
תומוקמ יארמ בתכה לע ןייציש ,'הלגנ לעב' רוחב ,םהמ דחא וענכיש םביל בוטכ .םמצע ןיבל
לע הלח הניא ש"יי תייתשב טעמל יברה רזגש 'הריזג'ה יכ קיסהל רשפא םהמש הלגנה תרותב
דחאמ שקיבו 'ןותחתה ןדע ןג'ל שגינ קתפה תא רוחב לטנ ותכאלמ תא םייסשכ .םירופ
.יברל קתפה תא רוסמל ליאויש ,'תודיחי'ל סנכיהל דמעש ,(ש"נא לע הנמנ אלש) םיחכונה

:הבישיה תלהנה יפלכ השק הנעט עיבהו ,ןיינעה לכמ ללכ החונ התיה אל יברה לש ותעד
ובתכ ףוסבל !?םבג לע דמועה לודג אלב םמצע ןיבל םניב ודעוותי םידימלתש זאמ עמשנ ןכיה
ב"יא ברה יפמ) םפגב דעוותהל אלש םמצע לע ולביקו יברה תחילס תא ושקיב ,קתפ םירוחבה
.(קרוי-וינמ יקצילרעג

...המכו המל - 'הקשמ'

הבחרהב האר] 'הקשמ' תחיקלב םצמצל היה תויודעוותהה אשונב יברה לש ויתונקתמ תחא
ידוהי םע להינש חיש-וד לע יברה רפיס תויונמדזהה תחאב .[בי-אי תונוילג 'תורשקתה'ב
:(1336 'מע ,ג ךרכ 'ב"משת תויודעוותה') 'הקשמ'ל רשקב

עודיכ) תויסוכ 'דמ רתוי הקשמ תייתשד רוסיאה תודוא ידוהי םע םעפ יתרביד
קיפסמ הז ןיאש שיגרמ אוהש ןעט רשאכו ,(הז ןיינעב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבד
ירחאל ,ןכ םאו ,'הטיח'מ השענ ('ףרש ןיי') 'הקשמ' ירה :ול יתרמא ,ורובע
,'תבתוככ' וא 'תיזכ') 'הטיח'מ השענה 'םחל' לכאי ,תויסוכ 'ד התשיש
...םחלה תליכא ידי-לע 'הקשמ'ד תלעותה תא לבקי זאו ,(הזב אצויכו

:(ןבומכ ,עבקש תולבגהב) 'הקשמ' לע 'םייחל'ה תרימא ןיינע תוללכ תא יברה ראיב ךשמהב

ןיינעה תמגודב והזש - 'הקשמ' תייתשד ןיינעה תוללכל עגונב רואיבה עודיכו
.'וכ האירה תוכריס תא ריסהל ידכ הטיחשה ינפל המהבה תא ןיקשמש

:םדאה תדובעב הזב רואיבהו

המישנה ןיינעש עודיו ,המישנה תלועפ תא לועפל - אוה האירה לש הדיקפת
םה תולשלתשה רדסד םיניינעה לכ ירהש ,בושו אוצרד ןיינעה תוללכ לע הרומ
אלו יטמ הזמ הלעמלו ,"בושו אוצר תויחהו" רמאנש ומכ ,בושו אוצרד ןפואב
.'וכו יטמ

העונתה םשש האירב םייוסמ קלח ונשיש . . השוריפ האירב אכריס ,הנהו
.בושו אוצרד העונתה ללכ ןיא הז קלחבש וא ,יטיא בצקב איה בושו אוצרד

אוהש ,("רעקניגולק רעד" ארקנה) ערה רציה תלועפ ידי-לע תישענ וז אכריסו
."'וכ ךכ השע ול רמוא םויה" ל"זח רמאמכו ,םייוסמ ןיינע לע לפטנ

ןפואב היהת בושו אוצרד העונתה תוללכש לועפלו אכריסה תא לטבל ידכו
םימ ןיא" ,(הטיחשה םדוק המהבה תא ןיקשמ) םימ לש ןיינעל םיקוקז - םיאתמה
םוקמל הובג םוקממ םידרויש םימה תמגודב) לוטיב לש ןפואבו ,"הרות אלא
בוט רצי םדא זיגרי"ד ןיינעה תוללכ והזש ,"היהת לכל רפעכ ישפנו" - (ךומנ
ותבשחמב זגורו שער לוקב ערה ורצי איהש תימהבה שפנ לע זוגרל" ,"'וכ
.(ט"כ קרפ) אינתב הכוראב ראובמכ ,"'וכ

וטושפכ - "ףרש ןיי" - "םימ"ל םימעפל םיקוקז תולגה ךשוח דצמ ,הנהו
.אכריסה תא ריסהל ידכ ,("ןהמ ולשלתשנש")

רשאכ - אפוג הזבו ,(ל"נכ) רתומה רועישה תודוא םירומא םירבדהש ,ןבומו
קר 'הקשמ' חקול אוה אלא ,(ו"ח רבדבש ימשגה םעטה דצמ) רבדב תוינפ ול ןיא
.אכריסה תא ריסהל ידכ

הקדצו רודיס תקולח לע יברה עידוה ט"לשת תועובשה גח ברעל רוא תודעוותהב :אשונ ותואבו
תוחיש') הרוה ראשה ןיבו .םדי לע 'םייחל' תרימאו תודעוותהב םיחכונה תו/םידליה לכל
:(44 'מע 'ג ךרכ ט"לשת 'שדוק

אצויכו הדוס לע 'םייחל' םש ורמאי - 'םישנ תרזע'ב תואצמנה תודליה לכ
...!הזב

"תיללכה תודעוותהל דע"

זומת א"כ תחיש .220 'מע 'ב ךרכ א"ישת 'םחנמ תרות') יברה ןייצ תויונמדזה רפסמב
אלש צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ירבד תא (284-283 'מע 'א ךרכ ח"לשת 'שדוק תוחיש' .א"כשת
.האבה תודעוותהל דע הקספה םישוע קר אלא ,תודעוותה םימייסמ

:ףיסוה ח"לשת תנשבו

בשוי" 'הו וידחי ופסאתי םידוהיה לכש - תיללכה תודעוותהל אובנש דע
שממ בורקב ,ונקדצ חישמ תאיבב .(תינעת תכסמ םויסב ל"זח ירבדכ) "םהיניב
."ןדיד אלגעבועובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

רבדמב תשרפ שדוק-תבש
1"סחוימה םוי" - ןוויסב 'ב

.2'םימחרה בא' םירמוא ןיא

. תדובע תאז" :ישילשל םימייסמ 'אשנ' תשרפ ישימחו ינש ימיבו תבש-תחנמב הרותה תאירקב
.3(גל,ד) "ןהכה ןרהא . . יררמ ינב .

.ו קרפ - תובא יקרפ .'ךתקדצ' םירמוא ןיא

:הרות ןתמל תונכה

תבהאב הפסוהה ידי-לע - הרותה תלבקו הרות ןתמל הנכהה איה וז תבשב הדובעה רקיע"
תוכלה ,הרותה תוימינפו הלגנ דומילב ףיסוהל תובוט תוטלחה תלבק ;לארשי תודחאו לארשי
.4ם"במרהל ד"יה רפס דומילב טרפבו ,תוקוספ

הרותה ,תודהיה תצפהל תולועפה לכב זוע רתיבו תאש רתיב הנכהה ימימ םוי לכב קוסעל
דחא לכש דואמב ןוכנ ,החלצהב תולועפה ויהיש ידכבו ,םיעצבמה תרשעב םיללכנה ,היתווצמו
שולש - בוט המו ,העיקשה ינפל םוי לכב הקדצל ונתי ,תולועפב תוקסעתמהו םיקסעתמהמ
.5"הקזח הווה ינמיז אתלתב"ש ,םויב םימעפ

:תבש יאצומ

.6'שודק התאו' 'םעונ יהיו' םירמוא ןיא

.7ןונחת םירמוא ןיא - ללכב דעו - שדוחב ב"י דע

.8ותפוח םויב ןתח אלא ,תועובשה גח דע םינעתמ ןיא

ןושאר םוי
ןוויסב 'ג

.הלבגה ימי תשולש תליחת

ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ חור התיה אל ,תועובשה גח ברע םדוק ,הלבגה ימיב ורפתסהשכ
.9הזמ החונ

ישילש םוי
תועובשה גח ברע ,ןוויסב 'ה

.10םויה רפתסהל הווצמ

,לעופ ידיל האיבמש המיאתמה תוננובתה ,עמשנל השענ תמדקה ןיינעב ןנובתהל שי הז םויב
לעו ,תועובשה גחבש ר"ומדא ח"ומ ק"כ תרות העודי ירה ,בוט-םוי ברע אוה הז םויש ףאו
רשכומה ןמז אוה ןכלו ,דגנכש דצהל (ךכ-לכ) הטילש ןיא תועובשה גח (ןיעמו) ברעב הז ךרד
.11'וכ הדובעהו הרותה דומיל תבוטל לוכה תושעל

הפסוה - הקדצב טרפבו ,םידסח תולימגו הדובע הרותד ןיווקה 'ג לכב הז םויב ףיסוהל שי
.12"השדח החיתפ" לש ןפואב תדחוימ

-לעו .תועובשה גח דעב םג ונתי הז תועובשה גח ברעב - םוי לכב הקדצ תניתנב םיליגרה
.13בוט-םוי ברעו שדוק תבש ברע לכב הז-ךרד

,תועובשה גחל עגונב הריתי השגדהבו ,םיקוקזה לכל גחה יכרוצ תניתנ תודוא ריכזהל שי
.14לבקמה דצמ ןהו ןתונה דצמ ןה

הנוכמ ברה] םינבר םיאב ויה וב יכ ,'תוצ"מה גח' שטיוואבוילב ארקנ היה תועובשה גח
.15יברל םידיסח [קדצ-הרומ :'ץ"ומ'

.16"תוימינפבו החמשב הרותה תלבקל" :חסונב גחה תכרב לחאל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

:גחל תונכה

,ד"בח לש תובר תוליהקב ןכו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש שרדמה-תיבב :תסנכה-תיב טושיק
.17גחה דובכל תונליא תדמעהו םיבשע תחיטשב וגהנ אל

תבשה-ןועש תא ןווכל רוכזל שי .גחב שא תקלדהו לושיב ךרוצל 18הקולד שא ריאשהל יוצר
.19תועובש לילב שרדנכ הרואתל

קילדת ,זא הקילדה אלש ימ .תוחולב בוקנה ןמזב (תבש ברעב ומכ) םיקילדמ :תורנה תקלדה
קילדהל" :(21תבשב ומכ ,הקלדהה רחא - ונגהנמל) תכרבמ הקילדמה .20הדועסה ינפל הלילב
וכרבי אל ,המצעל תשדקמה השא ןכו ,קילדמה שיאש םירמוא שי .ונייחהשו "בוט-םוי לש רנ
.22שודיקב קר אלא הקלדהב 'ונייחהש'

וכרבי זאש ,תועובשה גחב ףכית הנושארה םעפ קילדהל [תונבה] וליחתיש ןוכנו יאדכ"
שדוק-תבשב ליחתהל תורדהמהו . . בוט-םוי רנ תקלדה תווצמ םויק תלחתה לע םג ונייחהש
.23"השדח הלמש ןהל ונקי - תמדוקה

,יעיבר םוי
תועובשה גח ,ןוויסב 'ו

" רמועה תריפס ימי ט"מ ומלשויש ידכ ,םיבכוכה תאצ רחאל דע תיברע ללפתהל םיניתממ
.24בוט-םוי תסינכ ינפל ,"הנייהת תומימת

:תובוט תוטלחה

ןכו ,םימש תאריב הדובעהו הרותה דומיל תבוטל לוכה תושעל רשכומה ןמז אוה תועובשה גח"
הנשה-שארב תועיקתה ןמז תמגודכ ,גרטקמה ןטשמ עירפמ ןיאב הרותל עגונהב הבושתב קסעתהל
.25"םירופיכה םוצד שודקה םויו

:תועובש ליל ןוקית

'ןוקית' רמול ,ונגהנמ ןכו ,וגהנ םבור .תועובש לילב םירע ראשיהל לארשי לכ וגהנ
.26(וב וספדנש םישידקה תא םירמוא ןיא ךא) ספדנכ

:27ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תזרכה

לילב רועינ היהיש ימל חיטבמ אוהש םש בותכו ,יעצמאה ר"ומדא די-בתכ ידי-תחת שי"
.28"'הרות רתכ'ל הכזיש ,הלילה לכ תועובש

,הבר-אנעשוה ,חספ-לש-יעיבש :הטימה-לעש עמש-תאירק שטיוואבוילב וארק אלש תוליל ויה"
.חספ לש ןושאר לילו ,תועובש ליל

עיגהב (29הנושאר השרפ) עמש-תאירק אורקל [ב"שרוהמ ר"ומדא] ק"כ גהנ הליל לכב ללכב"
.ךכב וניחבה אלש אלא ,(29הלילה לכ וליפא) ןכמ רחאל רע ראשנ םא וליפא ,הליל תוצח
תאירק ןיינעב םימעפל רבדמ היה - ל"נכ - הטימה-לעש עמש-תאירק ארוק היה אל ןהב תולילב
.30"עמש-תאירקד תולימה שוריפב םימעפלו ,עמש

:31'תועובש ליל ןוקית' חסונל םינוקית

הפב דחא . . םינפב תנמאנ. . " :אוה הריצי רפסד םויסה ,32יתיארש םיסופדה לכב (א)
."בלב דחאו

ךירצו .ללכ ןבומ וניא הז חסונ (ירה ,בוט רבדב םויס רסחש הזל ףסונ) יכ .ןוכנ וניאו
'ג .תנמאנ. . " :ומצע-ינפב רפסכ ספדנה הריצי רפסד תואצוה המכו המכב אוהש ומכ ,תויהל
,הקיתש :ןושלל תובוט 'ג .בלב דחאו הפב דחא רבדמהו ,ןישלמהו ,ער רוביד :ןושלל תוער
."תמא רובידו ,ןושלה תרימשו

ןנא" :י"בשר לש ורמאמ תקתעהב (דועו) אטיוואלסב ספדנש 'ןוקית'ב :ןיינעל ןיינעמו (ב)
.םיקוספ ינש קר ואבוה ,". . ביתכד ,אתלימ אילת אתוביבחב

,'ךיקולא 'ה תא תבהאו' :ביתכד ,אתלימ אילת אתוביבחב ןנא" :רהוזבכ תויהל ךירצו
."'ה רמא םכתא יתבהא' ביתכו ,'םכתא 'ה תבהאמ' :ביתכו

ספדנכ 'תונווכ'ה ןווכל אלשו 'ןוצר יהי'ה תואחסונ רמול אלש ש"נא ןיב ץופנ גהונ
.33'ןוקית'ב

.34תוליבט עברא הווקמב לובטל םיגהונ ,רחשה תולע ינפל טעמ ,רקובה תרומשאב

,ויכרצל אציי .הרותה תכרב ךרביש דע דומלל רוסא ,תואדווב רחשה הלעשמ ,ןכמ רחאל
לכ ךרביו ,35הדועסל םידי-תליטנ ןידכ תודפקהה לכ םע ,ןיגוריסל םימעפ שש וידי לוטיו
הניש ריבעמה ,תורצקה תוכרבה ;36המשנ יקולא ;37רצי רשא ;36םידי תליטנ לע :תוכרבה
.38הרותה תכרבו

.39הנווכב ללפתהל לכויש ידכ ,טעמ ןשייש בוט

-םויו תבש לכבש ,הליגרה העשב הליפתה הליחתה וניאישנ וניתובר לש שרדמה-תיבב :תירחש
.40בוט

.םותי שידק .ונעישוה .םוי-לש-ריש .לבקתת שידק .םלש ללה

,הלעמו שדוח ןבמ) תו/םינטק-ינטקה םג ,לארשי ינב לכ :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תנקתמ
.42תורבידה תרשע תאירק תעב (תוחפה לכל) תסנכה-תיבב ויהי (41ןכ ינפל ףאו

.43םלוע לש ונוביר .תחא םעפ - תודימ ג"י .הרות ירפס ינש םיאיצומ

.45'תומדקא' םירמוא ןיאו ,44תור תליגמ םיארוק ןיא

תורבידה תרשע תא .השרפה ףוס דע "ישילשה שדוחב"מ ורתי תשרפב םיארוק ןושארה רפסב
הרותה-רפס לא וינפו ,להקה דמוע - תורבידה תרשע תאירק תעשב .46'ןוילעה םעט'ב םיארוק
.47

םויבו" ריטפמל םיארוק ינשה רפסב .שידק-יצח םירמואו המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ
םגש םיגהונ שיו .ריטפמל םכחו לודג םילעמ .48לאקזחיד הבכרמב םיריטפמו ,"םירוכיבה
.49הדובכ ינפמ ,הדימעב התוא ארוק ריטפמה םע שחלב וז הרטפה ארוקה

תרכזה ןמזב תסנכה-תיבמ אצוי ,םייחב וירוהש ימ .תומשנ תרכזה - הרטפהה תוכרב רחאל
תומשנ ריכזמ וניא ךא ,תסנכה-תיבב ראשנ ,ומיא וא ויבא תומל הנושארה הנשב לבא .תומשנ
.50

תרכזהב .51רוכזי תרימא תעב הרותה-רפס לש םייחה ץעב זוחאל וקייד וניאישנ וניתובר
.52"תינולפ תב/ןב" :םירמוא תומשנ

.ירשא .53'םימחרה בא' רמול יאשר ,תומשנ ריכזמ וניאש ימ םג .'םימחרה בא' םירמוא
.שידק-יצח .וללהי

:ףסומ תליפת

.54"רפכל םיריעש ינשו" ("רפכל ריעשו" םוקמב) םירמוא "םהיכסנו םתחנמו" הקסיפב *

תלהת' רודיסב תונורחאה םינשב ןקתנש יפכ רמול ךירצ "ןמחר ךלמ . . וניקולא" הקסיפב *
יפכו ,םירודיסה בורבכ אלו) (ץמקב 'נ אבשב 'ל) םהיונל :םינשיה ד"בח ירודיס יפ-לע ''ה
.55((קיריחב 'ל) "םהיונל" :''ה תלהת' רודיסב םג רבעב היהש

ידי םג .תילטה תחת םיסינכמ םידליה תא םגו ,תילטב םהינפ תא םיסכמ לוכה .םיפכ תאישנ
.56תילטב תוסוכמ םינהוכה

,"ךכרבי" :םילימהמ תחא לכב ,עצמאלו םנימיל ,םלאמשל םהינפ תא םינפמ םינהוכה
.57"םולש" ,"ךל" ,"ךילא" ,"ךנוחיו" ,"ךילא" ,"ךרמשיו"

- ךרמשיו .ונימיל ושאר בסימ - 'ה .עצמאב ושאר ךרבתמה - 'ךכרבי' תבית םירמואשכ
.ולאמשל - ךנוחיו .עצמאב - ךילא .ונימיל - וינפ .עצמאב - 'ה .ולאמשל - ראי .עצמאב
- ךל .עצמאב - םשיו .ולאמשל - ךילא .עצמאב - וינפ .ונימיל - 'ה .עצמאב - אשי
.58עצמאב - םולש .ונימיל

העשב - "םלוע לש ונוביר" להקה רמוא בוט-םוי לש ףסומב םהיפכ םיאשונ םינהוכהשכ
םינגנמשכ .עומשל ךירצ ,םילימה תא םירמוא םינהוכהשכ לבא ,אקווד םינגנמ םינהוכהש
ינפל םינגנמשכ .קידצה . . םלוע לש ונוביר" להקה רמוא ,"םשיו" הלימה ינפל םינהוכה
."הבוטל . . םשכו" - "םולש" תלימ ינפל םינגנמשכ ."עשילא . . םאו" - "ךל" תלימ
.58"ינצרתו יננחתו ינרמשתו" םימייסמ ,"םולש" תלימ םירמוא םינהוכהשכו

.59"'!בוט לזמ' תועובשה גחב רמול םיגהונ ויה םינושארה םידיסח"

דובכ ותחונמו ,(כ"קת) א"עיז מ"גבנ ט"שעב לארשי יבר ונרומ תוקלתסהל הנשה םוי םויה
.60'זובי'זמב

הנורחא הכרב םיכרבמ ךכ-רחא .62שודיק רחא תירחשב םלכואל םיגהונ :61בלח ילכאמ
תיעיבר םויה םיתוש ןכ .64רשב תללוכה ,בוט-םוי תדועס םילכואו ,63תחא העש םיניתממו
.65בוט-םוי תחמשל ןיי

םוי לארשיל לבוקמו חונש תוארהל ידכ - תועובשה-גחב תדחוימה התבוח :בוט-םוי תדועס
.67"ימוסבל" ןיא יאדו ךא .66הרותה וב הנתינש

רופיס רפסל םגו בוט-םוי תדועס תעב תועובשה גחב 'הרות' רמול ,םייברה לצא אוה גהנמ"
תא םג ריכזהל גהונ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .69ךכ גוהנל ןוכנו .68"ט"שעבה ונרוממ
.70ךלמה דודו וניבר השמ

ונרוד אישנ יברה גהנ [העיקשה ינפל ינש בוט-םויב ומייקתהש] תועובשה-גח תויודעוותהב
.ת"תח ירועיש רבד-לעו ,ךוניח רבד-לע ררועל

71ןקזה ונברל תובבה עברא ןוגינ תא הז םויב םינגנמ ,םילגרה תשולש לש ןורחא םוי לכבכ
.

72תועובשה גחל דחוימב תכייש ,'וכו בוט םוי תחמשב םידוהי חמשל תסנכה-יתבל 'הכולהת'ה
.

ישימח םוי
73גח-ורסא ,ןוויסב 'ז

.םימשבה לע אלו רנה לע םיכרבמ ןיא .'יתעושי ל-א הנה' :ליגרכ םיליחתמ .הלדבה

םימיב וא] גח-ורסא לכב םיכרוע ,(הרות-ןתמ ןמזב רמוחו לקו) םילגרה תשולש לכב גוהנכ
הזב ףתתשמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .רשפאש םוקמ לכב 'הרות סוניכ' [ול םיכומסה
.74סוניכה דובכל תועובשה גחד תודעוותהב רמאש תדחוימ החישב

רשקב ,םישנל םג 'הרות סוניכ' - דרפנ םויב - ךורעל ר"ומדא ק"כ עיצה ,75ט"לשת תנשב
תורנו הייתשו הליכאה תורשכ ,החפשמה תרהט טרפבו ,לארשי תונבו ישנל םיעגונה םיניינעל
,ולא תויונמדזהב ורמאנש הרות -ישודיח יצבק תספדה תודוא ררוע ןכ .בוט-םויו שדוק-תבש
.ללכבו

:םימולשתה ימי

.76ןמזה תדריטב ודבאי אלש ,גחה ייוליג תריצא - םניינע

םיניינעה לכ ושענ תועובשה גחב םא םג תכייש ןימולשתה ימיד הקדצבו הרותב הפסוהה
.77ולא םימיב דחוימ ןפואב 'שדוקב ןילעמ'ד ןפואב תישענו ,תומילשב

םויה תלעמ ירואיב .(ו ,טי תומש) "שודק יוגו םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו" לארשי ינבל רמאנ םויב ובש (1
.די ס"ר - ומש תודואו ,זט-בי םינמיס 'תועובש - םידעומה ירעש' 'סב ואבוה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ יבתכב

.ז"הדא רודיס פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (2

גוהנ וניאש ,ק"ק גהנמ תא םג םש איבה המ םשל ע"צו) ד"בח-ללוכ חול ,ת"הרק רדסב 'ה תלהת רודיס (3
.(ונלצא

.229 'מע ש"ייעו ,(הגומ) 221 'מע םש (4

.141 'מע גי קלח תוחיש-יטוקיל (5

.ג"ס הצר 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (6

."ךנעי . . חצנמל" ינפל ז"הדא רודיסמ ,44 'מע םיגהנמה רפס (7

.א ק"ס געקת 'יס א"גמ ,כ"ס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (8

.נ"שו ,םש םיגהנמה רפס .ןוויס 'ג םוי םויה (9

םש הרורב הנשמ הארו .א"ס א"לקת 'יס ע"וש) בוט-םוי דובכל רפתסהל הווצמ ,תולודג ושאר תורעש םא (10
.(תורעהבו ג"פר ותכלהכ מ"הוח 'סבו ,א ק"ס ןויצה רעשב

.חעק 'מע ג"ח טקולמ - םירמאמה רפס (11

.טעק 'מע םש (12

.ג"ס 315 'מע חכ קלח תוחיש-יטוקיל (13

.390 'מע ג"ח ח"משת ,1536 'מע ג"ח ג"משת תויודעוותה (14

תוחישה רפסב ,תוכיראב ןייינעה רואיב .(קדצ-חמצה ןמזמ לחה ,םש הארנכ) 137 'מע ו"צרת תוחישה רפס (15
.ךליאו 487 'מע ב"ח נ"שת

ד"בח יגהנמ רצוא האר ,ב"שרוהמ ר"ומדאמ דוע - חטבו ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כמ ורוקמ חסונהש ריכזהו (16
.נ"שו טפר 'מע

תוריפ לע ןינודינ תרצעבש ריכזהל - תונליאו ,יניס רה ביבס ולדגש - םיבשע) ולא םיגהנמ יכ םא (17
ד"בח יגהנמ רצוא - ד"בח-ללוכ חולב ףאו ,ו"ט-ד"יס דצת 'יס ז"הדא ע"ושב ואבוה (םהילע וללפתיו ןליאה
.ש"עו ,גצר 'מע

רצוא ,אכש 'מע א"ח וביסמב ךלמה - ונגהנמל 'רוכזי' ימיל ללכ ןיקילדמ ןיא ,שממ 'המשנ רנ' יכ םא (18
.דכר 'מע ירשת-לולא ד"בח יגהנמ

ה"כס ג"יפ התכלהכ תבש תרימש האר ,בוט-םויבו תבשה םוי םצעב תבש-ןועשב םייוניש תכירע תודוא (19
.ל"ס ב"יפ תבשב לחש פ"ע .ל 'יס א"ח בשוח השעמ ת"וש .חי-זי 'יס ח"וא ג"ח רמוא עיבי ת"וש .ךליאו

הארו .'דסח תרות'ה לעב ןואגה קספ .ג"לס ה"כרת םירפא הטמ .א"ח ד"וי רוטל השירדה (ןב) תמדקה (20
.ול 'מע ק"שנ יניד רוציקב ןמסנה

.גולפ אל םושמ ,ח"ס גסר 'יס ז"הדא ע"וש (21

.ז"יס ב"כפ תבשב לחש פ"ע (22

.שדח דגב אלב הכרב תודוא ןוילגה-ילושבו םש הארו .אסר 'מע א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש (23

.ב"ס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (24

ק"כ הרוהו .וע 'מע ה"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא ,תובישיה ינבל בתכמ ךותמ ,ןוויס ד ,םוי םויה (25
םחנמ תרות') "ויתודוא םיעדוי םניאש הלא ןיב ומסרפל םגו ,ודמלל םיכירצ ,הז בתכמ" :ונרוד אישנ ר"ומדא
.119 'מע ב"שת תוחישה רפס הארו .(92 'מע ,י"שת 'תויודעוותה -

םידיסח"ש ,ומצע 'ןוקית'ב םג רמאנה ,רומא 'פ רהוזמ ורוקמו ,םש א"מה פ"ע ,ג"ס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (26
.133 'מע ג"ח נ"שת תויודעוותה הארו ."הרותב םילמע ויהו ,הז הלילב םינשי ויה אל םינושארה

דומלל שיש 'וכו א"דיחהמ איבמ סש 'מע ב"ח הרות לארשי גהנמ 'סב) אקווד 'ןוקית'ה תרימא תודוא הארוה
תויתוא אוה 'ןוקית'הש ,ה"ע ןמלסק ח"שר עיפשמה ח"הרהמו .ש"ייע ,םש בקעי קחכ אלד ,הז רדסב אקווד
.וצר 'מע ד"בח יגהנמ רצואב האר ,(יעצמאה ר"ומדאמ ןמקל האר ,הרות רתכ - הז הלילל ךייש ןכלו ,הרותה
.םויב ונמייסי ,הלילב ומייסל קיפסה אלש ימש ,םשו

תונשב 'ןוקית'בש םישידקה תרימאל אצי אל ףאו ,רוביצה םע אלו ,ורדחב 'ןוקית'ה תא רמוא היה יברה
.(וצר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא) ח"משתו ה"כשת תולבאה

.3 'מע 'םולש תרות - תוחישה רפס'מ ,44 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (27

ןיינעש תודיסחב ראובמה פ"ע ,ןמלסק ח"שר ח"הרה ריבסהו .אפש 'מע ו"סקת םירמאמה רפסל םינייצמו (28
.הרותה דומילב גונעתו ןוצרל הכזיש איה הזב הנווכהש - גונעתו ןוצר אוה רתכה

.נ"שו ,1 'מע ו"צרת תוחישה רפס (29

.100 'מע ב"שת תוחישה רפס (30

.םילק םייונישב ,315 'מע חכ קלח תוחיש-יטוקיל (31

.םינפבכ וז תועט הנקתנ (158 'מע ה"לשת םילשורי ,לוכשא תאצוהב םוליצ-סופד) םייהלדר תאצוהב (32

-רדא א"י םוי םויה .חי 'מע א"ח ב"שרהומ ר"ומדא ק"גא :ב"ויכב 'עו .חיר 'מע א"ח וביסמב ךלמה האר (33
.דועו .א

רחשה-תולע םדוק לובטל ףידע הרואכלו .'ןוקית'בו ,ז ק"ס דצת 'יס םייחה ףכב אבומ ,תונווכה רעש (34
.םויכ 3:04 העשב אוהש ,ל"ז האנ ח"ארגה תעדל

.נ"שו 1 'מע םיגהנמה רפס הארו ,(305 'מע א"ח ע"ושל תופסוהב ספדנ) ז"הדא רודיס (35

תודיחיב הארוה תאבומ גיר 'מע ב"ח 'םחנמ לכיה'בו .ד ס"ר א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש 'יאשחב הארוה' (36
.לעופב ונגהנמ ןכש

וז הכרב יכ ,הנכרבי אל ויכרצל אצי אל םאש ,בתכ ג ק"ס םש ןחלשה-ידבבו ב"ס ה 'יס ןחלשה-תוצקב (37
הארו .ש"ייע ,ל"זיראה םשב ג ק"ס ו 'יס ףסוי יכרבה כ"כ רבכו ,דימת ונקתנש רחשה תוכרבמ קלח הניא
.תמדוקה הרעהבש תודיחיב

.(347 'מע א"ח ע"ושל תופסוה) ז"הדא רודיס (38

ידכ לוכאל בטומ" :קדצ-חמצה ר"ומדא םשב ,טבש ד"וי םוי םויה הארו .225 'מע די קלח תוחיש-יטוקיל (39
."לוכאל ידכ ללפתהל רשאמ ללפתהל

.ש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (40

.256 'מעו ,251 'מע גכ קלח תוחיש-יטוקיל (41

.315 'מע חכ קלח תוחיש-יטוקיל (42

ןיידע ועמש אלש םישנא השיש ובו ,םידליל החונה העשב הרותה תאירקל דחוימ ןיינמ םינגראמ םיבר ד"בח יתב
הנשמ האר ,תולרגה תכירע רבדב .'וכו םיסרפ םיקלחמו ,תוררועתה ירבד ,םיקוספה תרימא כ"חאו ,האירקה תא
.הזב רתיהל (נק 'מע) בל ס"וס ומק 'יס ןחלשה תוצקו בכש ס"וס הרורב

.ז"הדא רודיס (43

'יס) ז"הדא ע"ושב אבוהש ףא ,ד"בח ידיסח לצא ללכ גוהנ וניא הז גהנמ ןכאו .וסק תוא רודיסה יקספ (44
.הש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .וצר .ב-אעק 'מע א"ח וביסמב ךלמה - (ג"יס דצת ,ז"יס צת

-יטוקיל .ז"יס מ"פ ללוכה רעש הארו .ורודיסבו (ז"ס דצת) ז"הדא ע"ושב אבוהש ףא .םש םיגהנמה רפס (45
וביסמב ךלמה) ע"נ ויבא גהנמכ ,ומצע ינפב תאז רמול גהנ ונרוד אישנ יברה ק"כ ךא .231 'מע גל קלח תוחיש
.(גש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא) ארבגל ארבג ןיב ךשמהבו ,האירקה תלחתה ינפל ,(אעק 'מע א"ח

.לילכ ןיינעה טמשנ (שד 'מע) ד"בח יגהנמ רצואבש אלפלו .א"יס דצת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח ללוכ חול (46

.םש ד"בח יגהנמ רצוא הארו .44 'מע םיגהנמה רפס (47

.ה"ס םש ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (48

.ו"ס םש ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (49

.נ"שו ,אכר 'מע ירשת-לולא ד"בח יגהנמ רצוא ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא תארוה (50

.טש 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' .233 'מע די קלח תוחיש-יטוקיל (51

םידרפסה גהנמש ריעהל .וסק 'מע ב"ח 'וביסמב ךלמה' ,יברה גהנ ןכו ,259 'מע 'רוא הרות' רודיס (52
וריכזהשכ ףאו ,באה םשב - םיזנכשאה גהנמו ,םאה םשב (הבצמה ג"ע םושרל ןכו ,הליפתב) תומשנ ריכזהל
לע תוינשמ דומללו שידק רמול שקיבשכ ךא) אקווד באה םש תעדל שקיב ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ינפל םירטפנ
.(833 'מע ב"ח ךלמ ימי ,ומא םשב וריכזה ,ויבא

ב"ח וביסמב ךלמה - גוהנל ןוכנ ןכש יברה תארוהו .כר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ (53
.טנ-חנ 'מע

ןויליג ,ןילקורב 'הרות לידגי' ץבוק .ו"טס מ"פ ללוכה רעש .םויה תבוחל ריעשו םחלה-יתש םע ריעש = (54
.בי

.םיקדקדמה די םהב הטלש אלש םינשיה זנכשא ירודיס לכב אוה ןכו (55

.נ"שו חכ-ז"כס ב"יפ (ח"משת) 'השעמל הכלה תיציצ' .58 'מע א"ח םירוביד יטוקל .ירשת וט ,םוי םויה (56

.ח"נס חכק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע (57

.11 'מע זמק ןויליג 'תורשקתה' האר ,הזב ומצע יברה תגהנה תודוא .42 'מע םיגהנמה רפס (58

.(304 'מע ג"ישת שדוק-תוחישב ז"ע רואיב) 121 'מע ת"ש'ה ץיק תוחישה רפס (59

ד"בח יגהנמ רצואבו ,נ"שו ,333 'מע ט"צרת תוחישה רפסב האר ,תוקלתסהה םויל רשקב אנקסמהו ןוידה לע (60
םוליצ .דכ קרפ ב"ח ,ו"משת ד"בח רפכ ,ת"הק תאצוה 'ט"שעב לארשי יבר' האר ,תוקלתסהה תודוא .יש 'מע
.הז םויב 'ד"בח ימי'ב ,הבצמה

ךלמה דודש יפל ;תבשב םילכה רישכהלו טוחשל ולכי אלש) גהנמה ימעטב .ז"טס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (61
האר - (בלחו שבדל הלשמנ הרותהש ינפמ ;רשב תליכאב םירוסאו םויב וב ןיננוא לארשי לכ ויהו תרצעב קלתסנ
.נ"שו ,ךליאו אר 'מע 'ו ךרכ 'םש ילהא' ץבוקב הכוראב

-ללוכ חול .זש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - יברה גהנמ .14 'מע ,ח 'תומישר' - צ"יירוהמ ר"ומדא גהנמ (62
.ד"בח

'יס ד"ויח גהנמו הכלה ירעש .זט ק"ס טפ 'יס ד"וי ך"של םינייצמו ,הרטפהה ה"ד תועובש תכסמ ה"לש (63
שש הירחא םיניתממש השק הניבג דבלמ ,ןבומכ ךא ,האמחו בלחב םג ,תאז .חש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו ,אי
השש תדמועה 'הערמ' תניבג איצוהל ,"תושק" ןניא ,םויכ ק"הראב ןירדהמל תורשכה תוניבגה בור) תועש
.('םעט תכשומ'ש ,תירגלוב הניבגל סחיב ןודל שיו ,םישדוח

.ז"ס א"פ ותכלהכ מ"הוח הארו .ז"ס ט"כקת 'יס ז"הדא ע"וש - הווצמ (64

.בי-י"ס םש ותכלהכ מ"הוח הארו .198 'מע ז"הדאל 'רוא הרות' ,תיעיבר ל"צו .םש ז"הדא ע"וש - הבוח (65
.(87 'מע ב"ח א"לשת שדוק-תוחיש) המצע שודיקה סוכב םג החמש תבוח ידי תאצל ןתינ

.בלש 'מע א"ח (קירטיח ברהל) םירבד-תומישר הארו .יח ףיעס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (66

.נ"שו 38 'מע םיגהנמה 'ס ,ר"ומדא ק"כ תמישר (67

.140 'מע ד"שת תוחישה רפס (68

.389 'מע ד"כשת שדוק-תוחיש (69

.איש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (70

.גיש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .גמ 'מע א"ח םינוגינה-רפס האר (71

ו"טשת תנשב התיה הנושארה הכולהתה .ביש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .252 'מע ח"ח תוחיש-יטוקיל (72
.(נ"שו ,7 'עה 17 'מע טפ ןויליג .9 'מע המ ןויליג 'תורשקתה')

,24 'מע חכ קלח תוחיש-יטוקילב ראבתנ .ט"יס דצת 'יס ז"הדא ע"וש האר ,הז םויב תדחוימה החמשה לע (73
ג"ח ב"משת תויודעוותה הארו .ט"יס ח"לשת ש"החד 'ב םוי תחיש (74 .אמק 'מע ב"ח 'ךלמה ןחלש' 'סב ק"הלבו
.294 'מע ג"ח ט"משת תויודעוותה .1581 'מע

.ו"נס 'תה תחנה ,תועובשה גחד 'ב םוי תחיש (75

.285 'מע ץ"חרת תוחישה רפס - ז"הדא ירבדמ (76

.ט"יס 'תה תחנה ,ט"לשת רבדמב ק"שצומ תחיש (77


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il