- א"נק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ןוויסב 'ח * אשנ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


,תואיצמה לוטיבב הדובעה תישאר
הכוכיזב - התילכתו הכשמה ךא


םתויהב הניא "שאר תא אשנ" רמאנ אל יררמ ינבבש הביסה
* ךפהל אלא ,ןושרג ינבו תהק ינב תמועל ךרע יתוחפ
יחרכה יאנתו םלועב הניכשה תארשהמ קלח אוה לוטיבה
םגו הניכשה תארשה הלחה הבש הרות-ןתמב םג ןכל * התארקל
תועונת יתש םיאצומ ונא ,המלשוה איה הבש ןכשמה תמקהב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תואיצמו לוטיב - תויכפה,םילח םה םהב תוישרפהל םידעומה לש תוכיישה תודוא ,1םיעודיה ה"לשה ירבד יפ-לע
ןתמ ןמז ,תועובשה גח ירחאלש תבשב (וז הנשבכ ,2םינשה בורב) ןירוקש ,אשנ תשרפש ןבומ
.הרות -ןתמד ןכותהל תוכייש הל שי ,ונתרות

,3הבר שרדמב אתיאדכ ,השרפה תליחתב דימ תזמורמ הרות (ןתמ) םע אשנ תשרפד תוכיישה
4"תהק ינב שאר תא אשנ" יוויצה ירחאל אב "ןושרג ינב שאר תא אשנ" יוויצהש הז לע םעטהש
היהש יפל" אוה - "רוכבל דובכ בותכה קלח םוקמ לכבש וניצמו רוכב ןושרגש יפ-לע-ףא" -
."'וכ ןושאר אציש רוכבמ םינינפמ איה הרקי יוה 'וכ הרותה םשש ןוראה ןעוט תהק

,(6ןפוסב ןתלחתה ןתליחתב ןפוס ץוענו) 5םותיחה רחא ךלוה לוכהש ,השרפה םויסב םגו
לעמ וילא רבדמ לוקה תא עמשיו ותא רבדל דעומ להוא לא השמ אובבו" - הרות תודוא רבודמ
"וילא רבדמ לוקה"ש דעו ."וילא רבדיו םיבורכה ינש ןיבמ תודעה ןורא לע רשא תרופכה
.7"יניסב ומע רבדנש לוקה אוה" - הרות-ןתמ םע רושק (העידיה א"הב "לוקה")

:(י"שר שוריפבו) ונתשרפ שירב הלאש םידקהב ןבוי (רתוי קמועב) הזב רואיבה

רמאנ ןכ-יפ-לע-ףא - יררמ ינבו ןושרג ינב ,תהק ינב ,םייולה לכ תא ונמש יפ-לע-ףא
דוקפת" קר רמאנ םלצאש) יררמ ינב לצא אלו ,ןושרג ינבו תהק ינב לצא קר "שאר תא אשנ"
?(8"םתוא

םהל קלחש שאר תואישנ ןהב רמאנ ןושרג ינבו תהק ינבב"ש ,הז לע רואיבה 9שרדמב אתיאו
היה אלש יררמ ינב לבא ,רוכב היהש לע ןושרגלו ,ןוראה דובכ רובעב תהקל ,דובכ ה"בקה
םהב רמאנ אל ,םינדאו םידומעו םיחירבו םישרק אלא היה אל םאשמ תדובעו טושפ ינב אלא
."שאר תא אשנ

האור אוה םג יכ ,ארקמל שמח ןבל ,ארקמ לש וטושפב ,טשפה ךרד לע םג איה וז הישוק םנמא
.יררמ ינב לצא רמאנ אל "שאר תא אשנ"ש קוליחה םיבותכה תוטשפב

םג ןבוי השרפה תליחתב (10ארקמ לש וטושפ - וניינעש) י"שר ירבד יפ-לעש רמול שיו
ינב לע ךיתיוויצש ומכ" י"שר שרפמ "םה םג ןושרג ינב שאר תא אשנ" קוספה לע :הז ןיינע
."הדובע ללכל ועיגהש שי המכ תוארל תהק

םע (אלא ,אמלעב ןיינמ םע אל) רושק "שאר תא אשנ"ש ,11הזב רואיבה רחא םוקמב ראבתנו
המכ" ,12"אשמ תדובעל ןייוארה" ,אשמ תדובעל םימיאתמה חוכ ילעבהד תובישחו שאר תואישנ
;הדובע ללכל ועיגהש שי

תהק ינב לצא קר היה (אשמ תדובעל יוארה חוכ לעבכ תובישחו שאר תואישנ) הז ןיינעו
,יררמ ינב לצא אלו ןושרג ינבו

תובישחו שאר תואישנה םלצא היה אל ,"אשמ תדובע"ד רדגב היה אל םדיקפת רקיעש ןוויכמו
.הכוראב םש ראובמכ ."אשמ תדובעל ןייוארה" םע הרושקה

"םיאלפומ םיניינע" םג םנשי י"שר שוריפבש עודיכ] 13םיניינעה תוימינפב הזב רואיבה
:[15"הרות לש הניי"ו 14

שדקמ יל ושעו" - ימשגה הזה םלועב הניכשה תארשה הלעפנ ודי-לעש ,איה ןכשמה תלועפ
.16"םכותב יתנכשו

לע ריתסמו םילעמ אוה ומצע דצמש ,םלועב תוקולא יוליג היהיש - תאז לועפל ידכבו
ןכשמה תמורתב תויהל ךירצ היה ,דחא דצמ (א) :םיניינע 'ב תוללכב םיכירצ ויה - תוקולא
תיישעל עגונב המכו-המכ-תחא-לעו .םדאה תואיצמ - 17"בוט ןוצר" ,"וביל ונבדי רשא"
ןיינע תויהל ךירצ היה הז םע דחיב לבא (ב) 17.בל ימכחב ךרוצ היה הזלש וילכו ןכשמה
ברעי אלש - 19"ימשל יל - שדקמ יל ושעו" םגו ,17"ימשל יל - המורת יל וחקיו" :לוטיבה
.ה"בקה רובע ,"ימשל" היהיש אלא ,'וכו םכחה ,בידנה אוה אוהש ,ותואיצמ לש תוינפ םוש

ןושלמ "יול" אוה תוללכב םניינעש - ןכשמה אשמב םייולה תדובעב םג ויה ולא תועונת 'בו
וילכו ןכשמה תאישנ ידי-לע ,"תומלועב ףוס ןיא רוא" רבחל ,(20"ילא ישיא הוולי") רוביח
ןכשמה אשמב יררמ ינב תדובעל ןושרג ינבו תהק ינב תדובע ןיבש קוליחה תוללכב והזש - 21
:22

ויה ןכלו .(לוטיבל איבמש תורירמ ןושלמ יררמ) לוטיבה תדובע - איה יררמ ינב תדובע
אלא הדימע ןיא" ,לוטיבה ןיינע אוה הדימעש ,23"םידמוע םיטיש יצע" םהש ,םישרקה יאשונ
םדאל אהי אלש ןוצרה לוטיב תניחב ונייהו ,לכו לכמ תומצעה לוטיב תניחב" ,24"הקיתש
.25"'וכ דחא 'הל ןוצרה תלוז רחא ןוצר

- (הברדא אלא ,תואיצמה רדעהו לוטיב אל) רקיעב איה ןושרג ינב תדובעו תהק ינב תדובע
הרותה דומילב הדובעה - תוללכבו ,השודק ץיפהלו לועפל - הכילה ךרדבו תוטשפתה לש ןפואב
.(26הלעמל הטמלמ הכילהו הטמל הלעמלמ הכילה) תווצמה םויקו הליפתה תדובע

דיקפתה ול שי ילכ לכו ,םיבושח םילכ םהש ,ןכשמה ילכו ןוראה יאשונ תהק ינב ויה ןכלו
ךרד לעו ;הרותה ןיינע - ןוראהמ ליחתמ ,"םכותב יתנכשו" לועפל ןכשמב 'ה תדובעב דחוימה
.תווצמד םישובלה ךרד לע ,ןכשמה תא םיפיקמה ,תועיריה יאשונ ויה ןושרג ינב הז

לוכיש ינפל :ל"נה םיניינע 'ב תויהל ךירצ (ןכשמב) הטמל הניכשה תארשה היהיש ידכבו
תויהל ךירצ (הכילה - תוטשפתה לש ןפואב הדובע ידי-לע) םלועה תוימשגב הניכשה ךישמהל
קותשלו דומעל" ,לוטיבו הדימע ךרדב קותשלו דומעל" ,לוטיבו הדימע ךרדב הדובע(ה תמדקה)
םירבדל קקותשמו ץפחו הצור םדאהש תורז תונוצרה ןהו הז תמועלבש ךוליהו תוטשפתה ןמ
הליחת אוביש ידי-לע אוה ,תוקולאב ךוליהה תויהל הז ךוליהמ ךפהתיש ידכו 'וכ םירז
.27"'וכ ןוצר לוטיב תניחב אוהו ,הדימע תניחבל

ומכו .השודקב הכילהו תוטשפתה ךרדב הדובעה תושעלו ,ןכשמ הז לע "תונבל" לוכי ךכ-רחאו
םישרק"ה לע םידמענ (ןכשמה ילכ - םכותבו) ןכשמה לכו תועיריהש ,ימשגה ןכשמב היהש
.לוטיבה ןיינע - (יררמ ינב אשמ ויהש) םינדאהו םיחירבהו "םידמוע

םנורסח דצמ הז ןיא 28"שאר תא אשנ" רמאנ אל יררמ ינב לצאש הזש רמול שי הז יפ-לע
,לוטיבב התיה םתדובעש ,םתלעמ התיה הזב ,הברדא - אלא ,שאר תואישנמ התוחפ הגרדב ויהש
.(דובכ תלבק) שאר תאישנ (ךפיהו) תלילש

ה"בקה םהל קלחש שאר תואישנ ןהב רמאנ ןושרג ינבו תהק ינבב"ש ,ל"נה שרדמה ןושלבו
םיחירבו םישרק אלא היה אל םאשמ תדובעו טושפ ינב אלא היה אלש יררמ ינב לבא ,'וכ דובכ
:"שאר תא אשנ םהב רמאנ אל ,םינדאו םידומעו

שאר תאישנד ןיינעה עגונ - תוטשפתהו ךוליה איה םתדובעש ,ןושרג ינבו תהק ינב לצא
םהש המ אוה יררמ ינבד ןיינעה ןכ-ןיאש-המ ;29"'ה יכרדב וביל הבגיו" ךרד לע ,דובכו
םהב רמאנ אל"ש הזב איה םתלעמ ןכלו ,תואיצמו רויצ תלילש ,לוטיבה תדובע ,"טושפ ינב"
."שאר תא אשנ

ינבו תהק ינב ןיבש קוליחהב י"שר שוריפב ל"נה רואיבב ימינפה ןכותה והזש רמול שיו
חוכ ילעבכ תובישחו שאר תואישנה םהל שי ןושרג ינבו תהק ינבש - יררמ ינבל ןושרג
,(חוכ ילעב) םדאה חוכ דצמ אבש תוטשפתה ךרדב הדובע לע הרומ הזש ,אשמ תדובעל םייוארה
ןפואב וניא יררמ ינב תדובע ןכ-ןיאש-המ ,אשיל חוכה ול שיש (השודקד) תואיצמ אוהש
.לוטיב ךרדב הדובע אלא ,'וכ תובישחו שאר תאישנד

:הרות-ןתמל ונתשרפד תוכיישה םג ןבות הז יפ-לע

רמאו הנושאר הריזג לטב" זאש ,הרות-ןתמ ידי-לע אב ןכשמב הניכשה תארשהל חוכה
לע 'ה דריו' 30רמאנש ליחתמה ינאו ,םינותחתל ודריי םינוילעהו םינוילעל ולעי םינותחתה
םלועה תוימשגב לועפל חוכ תניתנה היה הזש ,הטמל לארשי-ינבל הרותה ןתנו ,31"'יניס רה
.32הכוראב תומוקמ המכב ראובמכ ,השודק לש "אצפח" היהתש

לכל עגונב יללכ יוויצ הזש) "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" - ןכשמב םלשנ הזב תומילשהו
הז ידי-לעש ,ןכשמ ומיקה 34םהלש הדובעו היישעה ידי-לע לארשי-ינבש ,(33תושדקמ יתב
םוקמב "םכותב יתנכשו" - וילכו ןכשמב השודק הלעפנו ,ןכשמהד (םשג) אצפחב השודקה העבקנ
.םלועב םיימשג םירבדו ימשג

ןכל - (תוטשפתהו לוטיב) ל"נה תועונת 'בל םיכירצ םלועב תוקולא ךישמהל ידכש ןוויכמו
:םיניינע 'ב ןכ םג הרות-ןתמב היה

37אריו" ,36"ןתמשנ החרפ רובידו רוביד לכ 35לע" - לארשי-ינב לצא לוטיב לעפ הרות-ןתמ
.39"הנחמב רשא םעה לכ דרחיו" ,38"קוחרמ ודמעיו ועוניו םעה

לט" ,40"םיתמה וב תויחהל דיתעש לטב םהל הריזחה" "ןתמשנ החרפ"ש ירחאל ,אסיג ךדיאל
אלש" ןפואב 42הרותד יוליגה לבקל ולכויש לארשי-ינבל חוכהו זועה ,41"זוע ארקנש הרות
.43"םתואיצממ ולטבתי

ולוכ םלועה לכב יללכ לוטיב לעפ הרות-ןתמ :םלועב םג ל"נה םיניינע 'ב ויה הז ךרד לעו
הרות-ןתמב לעפנ ,48אסיג ךדיאלו ,44"'וכ העג אל רוש ,חרפ אל ףוע ,חווצ אל רופצ" -
.48"הטקשו . . ץרא" זא השענ ןכלו ,םלועה םויק

:הרות-ןתמב ל"נה תויכפה תועונת 'בל םעטהו

םימלש םילכ (םלועה המכו-המכ-תחא-לעו) לארשי-ינב ויה אל ןיידע הרות-ןתמבש ןוויכמ
47('וכו םירצמ תולגד האמוטה דצמ טרפבו) תואיצמב דחאתי הזש ןפואב השודקו הרותה לבקל
,םמצע דצמ לוטיב ,48דחא שיאכ - ןחיו ,יללכ לוטיב שארל לכל תויהל ךירצ היה ןכלו -
:לודגה רואה "לבקל" ולכי אל יכ ,('וכו ןתמשנ החרפ) רובידה דצמ לוטיב ךכ-רחאו

אל" הרות יכ ,(ןתמשנ החרפ) תואיצמה רדעהו לוטיב ראשייש אל איה לוטיבה תנווכ םנמא
םלעהה לטבל ידכ קר אוה לוטיבה אלא ,םיפוגב תומשנל הטמל הנתינ הרותה ,49"איה םימשב
.ותומילשב רואה תא לבקל ךכוזמו ןכומ תויהל הז ידי-לעו ,תוקולאל דגנמה םלועד רתסהו
.ה"בקה םע תודחאתהל דעו ,ידוהי לש ותואיצמב רודחי הזו

,ומצע חוכב הדובעה ידי-לע ולעפי ,יניס רה דמעממ "וכלה" רבכ רשאכ ךכ-רחא םגש דעו
.הלעמ הלעמל תולעל ,הכילהו תוטשפתהד תידימת העונתב

,הרות-ןתמ תעשב היהש םלועב יללכה לוטיבה חוכבש - ולוכ םלועה לכב לועפל הז ךרד לעו
-רחא לעופב היהש יפכ ,"םכותב יתנכשו" וב היהיש ,50םלועה תא ךכזלו ררבל ךכ-רחא ולכוי
.51ןכשמב ךכ


:52הרותה תלבקל הנכהב םג וניצמ ל"נה םיניינע 'ב

,רמאי ה"בקהש המ לכ לבקל לוע-תלבקו לוטיב - 53"השענ" (קר) לארשי-ינב ורמא שארל לכל
לבקנו ןיבנו דמלנש ,54"עמשנו השענ" ורמא ךכ-רחאו ,הדובעה תלחתהב דוסיה והזש
תוטשפתהה תויהל ךירצ ,לוטיב ,דוסיה ונשיש ירחאלש תרמוא תאז ,הרות ירבדה תוימינפב
.55הרותה דומילב הנבהו "עמשנ"ב

:םיניינעה 'ב (הגשהו הנבהב הרותה דומיל) אפוג "עמשנ"ב םג הנשי ,רתוי תויטרפבו
שיא ,וברמ עמשש םיניינעה ןיבהלו דומלל ךירצ שארל לכל .56"רבסמל רדהו שניא רמגיל"
םג ,הלוכ הרותה לכ הלעמלמ הנתינ הרות-ןתמבש ,יניסמ הרות לבקש וניבר השמ דע שיא יפמ
,ומצע חוכב הרותה דומיל - "רבסמל" תויהל ךירצ ךכ-רחאו ;57שדחל דיתע קיתו דימלתש המ
,הרות-ןתמב ןתינש המ ,לעופה לא חוכה ןמו טרפה לא ללכה ןמ "איצוהל"ו ,הרותב שדחלו
.58"הל אשפאל" דעו
'מע ,ג ךרכ ,'ח"משת תויודעוותה םחנמ תרות' .ח"משת'ה ןוויסב ב"י ,אשנ תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 461-457
.בשיו פ"ר כ"בשות קלח (1

.תועובשה גח (ךרבתמ הינימשו) ינפלש תבשב אשנ תשרפ ןירוק - םינשה ראשבו (2

.ב ,םש הארו .א ,ו"פ - ונתשרפ שיר (3

.ב ,ד רבדמב (4

.א ,בי תוכרב (5

.ז"מ א"פ הריצי רפס (6

.(ונתשרפ ףוס) םש י"שרפ (7

.טכ ,ד ונתשרפ (8

.ב ,אכ ונתשרפ ת"וקלב אבוה .ד ,ו"פ ונתשרפ ר"בדמב (9

.דועו .ח ,ג תישארב י"שרפ (10

.ךליאו 46 'מע ח"יח ש"וקל (11

.ב ,ד רבדמב י"שרפ (12

.'בהו (ורואיבו) 'אה אשנ ה"ד ונתשרפ ת"וקל האר - ןמקל אבהב (13

.(א ,אפק) ולש תועובש 'סמב ה"לש (14

.טבש ט"כ "םוי םויה" (15

.ח ,הכ המורת (16

.י"שרפבו ב ,םש (17

.ךליאו י ,הל להקיו (18

.י"שרפבו ח םש המורת (19

.דל ,טכ אציו (20

.ךליאו ד ,םש הארו .ב"ע שיר ,כ םש ת"וקל (21

,תודי 'ג םה (יררמ ינבו ןושרג ינב תהק ינב) םייולב תוגרד 'גה תוללכבש ,(ג ,אכ) םש ת"וקל האר (22
.ש"ייע

.וט ,וכ המורת (23

.א ,טל הטוס (24

.ג ,כ םש ת"וקל (25

.ג"ערת אשנ ה"דס .ב ,הכ .ג ,דכ םש (26

.ג ,בכ .ג ,כ םש ת"וקל (27

ולשת'א 'מע .ולת'א 'מע .ךליאו מר 'מע ונתשרפ ת"הוא .ב ,הכ .ג ,גכ .ב ,אכ םש ת"וקל םג האר (28
.ג"ערת אשנ ה"דס .ךליאו

.ו ,זי ב"הד (29

.כ ,טי ורתי (30

.וט אראו אמוחנת .ג ,ב"יפ ר"ומש (31

.נ"שו .ךליאו 211 'מע ז"טח ש"וקל האר (32

.ח"בהיב 'לה שיר ם"במר האר (33

.נ"שו .ךליאו 150 'מע א"כח ש"וקל הכוראב האר - הלעמלמ יוליגה י"ע הז היה הרות-ןתמב כ"אשמ (34

.ד ,ט"כפ ר"ומש .ב ,חפ תבש (35

.(ד"לפר םש םג הארו .ו"לפס אינת) שממ תואיצמב לוטיב והזש (36

.וט ,כ ורתי (37

יררמ ינבד לוטיבה םע רשקב הז ןיינע איבמש - בעק 'מע ונתשרפ א"ח רבדמב יעצמאה ר"ומדא ירמאמ האר (38
.(םידמוע)

.זט ,טי םש (39

.םש ר"ומשו תבש הארו .(ב ,ומ) ו"לפס אינתה 'ל (40

.םש אינת (41

.(א ,ומ) םש אינת האר - ל"עלד יוליגה םגו (42

.םש אינת (43

.ט"כפס ר"ומש (44

הז םע דחיבו ,"הדער ןתזחא"ש ע"הוא לע לוטיבו דחפ לפנ ת"מד לוקה י"עש ,א"עס ,זטק םיחבזמ ריעהלו (45
("ןתי ומעל זוע 'ה") לארשיל הרותה תניתנד הלעמה ושיגרהש דעו ,(תוטשפתה לש העונת והזש) "הריש ורמא"
."םולשב ומע תא ךרבי 'ה" הז לע ורמאו

.א ,חפ תבש (46

'מע ב"ח ב"רעת ךשמה) 'וכ הלעמלמ יוליגה י"ע יניס רה דמעמב םהמ הקספ ד"הע אטחמ אמהוזה םגו (47
.(אלקתת

.י"שרפבו .ב ,טי ורתי (48

.ב ,טנ מ"ב .בי ,ל םיבצנ (49

.םש ב"רעת ךשמה .אר 'מע ח"נרת מ"הס האר (50

רמא דימ ןכל" ,ןתמשנ החרפו ת"מ תעשב רוא יוליגה לובסל ולכי אל לארשיש ןוויכש ,ד"לפ אינת האר (51
."'וכ 'תי ודוחי יוליג אוהש ותניכש תורשהל םישדקה ישדק ובו ןכשמ ול תושעל םהל

,האמוט ירעש ט"מהמ הרהטהו לוטיבה (א) :ולא תודובע 'ב ויה - הרות-ןתמל הנכהה ימי ט"מב םג ז"דעו (52
'סמ דומילד הגהנההד םימעטהמ דחא והזו] הרות-ןתמ הז ותנותח םויל ה"בקהל לארשי-ינב רהטל ,"ונרהטל"
דע דסחבש דסחמ תודמה תוטשפתהב הדובעה י"ע ,הרות-ןתמל י"נבד תוקקותשהה (ב) .[**הריפסה ימיב *הטוס
.ן"ונה רעשל דע ,הניב ירעש ט"מ ,תוכלמבש תוכלמ

-----------

.א"ס ל"נכ .ש"הגחל תוכימסב םלועל ןירוקש ,אשנ 'פ - ונתשרפב אוה הטוס תשרפש ריעהל (*

דעו ,לוטיבה תילכת לע הרומה ,(זי ,ה ונתשרפ) ןכשמה עקרקב רפע י"ע אוה הלעבל השאה תרהטש ריעהלו (**
.(יררמ תדובע) םידמוע םיטיש יצעו ןכשמה ינדאמ וליפא רתוי הטמל והזש


.ג ,דכ םיטפשמ (53

.ז ,םש (54

.ח"משת מ"וזת פ"ש תחישמ סרטנוק האר (55

.א ,גס תבש (56

גר 'מע) א"ס זט ךרכל םיאולימ ש"ות הארו .ד"ה ב"פ האפ ימלשורי .ב ,טי הליגמ .א"ה ו"פ םילקש האר (57
.נ"שו .(ךליאו

.(א ,המק) ו"כס ק"הגא .ב"ס ב"פ ז"הדאל ת"ת 'לה הארו .ב ,בי א"חז (58
חישמ םע תויחל


זרזמ תיטרפה 'הדיחי' יוליג
תיללכה 'הדיחי' יוליג


םלועה לכב 'הדיחי'ה יוליג הז ידי-לעו

-לעו) "אצת יתאמ השדח הרות"ד שודיחהל םיאב הדי-לעש הדובעה ךרד םג תזמורמ אשנ תשרפב
:חישמה תומיב ("השדחה ץראהו םישדחה םימשה" םג הז ידי

בכוכ ךרד" קוספב זמורמכ ,חישמ תמשנמ ץוצינ שי לארשימ דחאו דחא לכבש עודיה םדקהבו
דחא לכבש ןוויכ ,לארשימ דחאו דחא לכ לע םג יאקו ,אחישמ אכלמ דוד לע יאקש ,"בקעימ
,תיללכה הדיחיה תניחבמ ץוצינ איהש ,הדיחיה תניחב - חישמ תמשנמ ץוצינ שי לארשימ דחאו
.ונקדצ חישמ לש ותמשנ

םילעופו םירהממו םיזרזמ לארשימ דחאו דחא לכבש הדיחיה תניחב יוליג ידי-לע ,ןכלו
יתאמ השדח הרות"ד יוליגה היהי זאש ,ונקדצ חישמ תאיבב תיללכה הדיחי תניחבד יוליגה
ץראהו םישדחה םימשה" םג הז ידי-לעו ,הרותבש הדיחיה תניחב ,הרותה תוימינפ ,"אצת
."םלוע לש ודיחי" ,ולוכ םלועה לכב הדיחיה תניחב יוליג ,"השוע ינא רשא השדחה

:אשנ תשרפ םויסו תלחתהב זמורמ הז ןיינעש ,רמול שיו

ךיישש ,"'וג םה םג ןושרג ינב שאר תא אשנ"] לארשי-ינבד ןיינמהב - אשנ תשרפ תלחתהב
דבלב יול טבש אל" ם"במרה ןיד-קספכ ,יול טבש תגרדב םהש יפכ לארשי-ינב לכד ןיינמהל םג
ה"בקה םע תימצעה תורשקתהה דצמ אוה לארשי-ינב ןיינמ יכ ,"'וכ שיאו שיא לכ 'וכ אלא
לודגה ןכלש) לארשי-ינב לכ לצא הוושב איהש ("העש לכ םתוא הנומ וינפל ןתביח ךותמ")
,םתמשנ םצע דצמ - (דחאמ תוחפ בשחנ וניא הגירדמב ןטקהו דחאמ רתוי בשחנ וניא הגירדמב
.הדיחיה תניחב

(לארשי -ינב לכ תא םיללוכש) לארשי יאישנ ב"י לכ לש םתודחאתהב - אשנ תשרפ םויסבו
םויל דחא אישנ" רמא ה"בקהש ירחאל םגו ,חבזמהו ןכשמה תכונחל וידחי םלוכ ואבו ובדנתהש
םויב ובירקה םלוכ וליאכ בותכה םהילע הלעה" ,"'וג םנברק תא ובירקי םויל דחא אישנ
דצמ איה (התומילשבו התתימאל) וז תודחאתהש ,"ןורחא םויב ובירקה םלוכ וליאכו ןושאר
.הוושב לארשי -ינב לכ לצא איהש ,הדיחיה תניחב ,המשנה םצע

:וז תבש תחנמב ןירוקש ךתולעהב תשרפ תלחתהב םג זמורמ הז ןיינעש ,ףיסוהל שיו

השקמ הרונמה השעמ הזו 'וג תורנה תעבש וריאי הרונמה ינפ לומ לא תורנה תא ךתולעהב"
'ז ,םיגוס 'זל (תוללכב) םיקלחנ לארשי-ינבש ףאש - "איה השקמ החרפ דע הכרי דע בהז
ינפ לומ לא" םתראהב םלוכ םידחאתמ ,םוקמ לכמ - הרונמה ינק תעבש ,'ה תדובעב תוגרדמ
לכד תיתימאה תודחאתהה ,רומאכו ,("הלוכ בהז תרונמ") "בהז השקמ" םתויהבו ,"הרונמה
.הדיחיה תניחב ,המשנה םצע דצמ איה לארשי-ינב
-316 'מע ,ג ךרכ ,'א"שנת תויודעוותה םחנמ-תרות' ;א"שנת'ה ןוויסב ב"י ,אשנ תשרפ תבש תחישמ)
(317

יהויחבמ ריתי


תולגתהל רתויב תרשכומ וז תבש
"השדח הרות"ה


הרותה דומילב הפסוהו תושדחתה ידי-לע

לגוסמו רשכומ יכה ןמזה אוה . . אשנ תשרפ ,הרות ןתמ ןמז רחאלש תבשה םויש ןוויכ
הנכהב איה אמרג ןמזהש לעופל השעמל הארוההש ןבומ - "אצת יתאמ השדח הרות"ד תולגתהל
."אצת יתאמ השדח הרות" דועייה םויקל (שממ לעופב האיבמו המגודו ןיעמ)

,הרותב םישודיח שדחמש דע גונעתו תויח ךותמ הרותה דומילב הפסוהו תושדחתה - תוטשפבו
לכ"ש עודיכ ,"הברה םידימלת ודימעה" ,תלוזה לע הלועפהל עגונב ןהו ,ומצעל עגונב ןה
ןה הלגנב ןה תודגאב ןה ,הרותב שדח לכש שדחלו המכח תומולעת תולגל לוכי לארשי שיא
דומילב הפסוהו תושדחתה - דחוימבו ללוכ ,"רבדב בייוחמו ,ותמשנ שרוש תניחב יפכ ,רתסנב
חישמ לש ותרותמ "המיעט"ו המגודו ןיעמ ,תודיסחה תרותב התלגתנש הרותה תוימינפ תצפהו
.אחישמ אכלמ דוד תאיב םילעופו םירהממו םיזרזמ הז ידי-לע ןכלש ,("וכז םייח הימעוט")

ילימ") תובא יקרפ תרימא לע ףסונש ומצע לע לבקי דחאו דחא לכש רתויב ןוכנו יאדכו
םע (תוחפה לכל) תחא הנשמ ןויעב דמליו ףיסוי ,ץיקה תותבשמ תבש לכב ("אתודיסחד
.היליד ארועיש םופל דח לכ ,הנשמה ישרפמד םישוריפה
(322 'מע ,ג ךרכ ,'א"שנת תויודעוותה-םחנמ תרות' ;א"שנת'ה ןויס ב"י ,אשנ תשרפ תבש תחישמ)


לארשי ללכ דיתעל עגונ ידוהי ךוניח

הכירצש תולדתשהל עגונב איה - ליעל רומאה לכמ תחקל שיש תוירקיע יכה תוארוהה תחא
ושדיח לארשי-ינבש ,ונתרות ןתמ ןמזמ התע הז ונאובב טרפבו ,לארשי ידלי ךוניחב תויהל
:"ונתוא םיברוע ונינב"ש ,םידליה ךוניחל עגונב - םגו ,תודהיו הרות םע רשקה

םהש לארשי ידלי שפחל ךרוצ ןיאש (...בצמ ותורקל ללכב רשפא םא) םויכ בצמה וננובאדל
.תודהיו הרותד ת"יב-ף"לאב ,תעדב םיינע

!ידוהי ךוניח םילבקמ םניאש ,ןלציל אנמחר ,לארשי ידלי םיפלאו תואמ שי

םדיקפתש ולא םג - םהמו ,םיידוהי תודסומו םינוגריא תואמ םנשיש ,הזב הלהבהה רקיעו
םהש םיבוטה םירבדה לכ ירחאל ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,'וכו ידוהי ךוניחו תודהי ץיפהל גואדל
םיכירצש הממ ךרעב אלש - ךוניחל עגונב - הז ירה ,םה םיברש אטישפו אטישפו ,םישוע
...!רדרדתמו ךלוה בצמה - ליהבמו .תושעל

ךוניח ולבקי לארשי ידליש - 'וכו 'וכו האלפנה תוציחנב ךיראהל ללכו ללכ ךרוצ ןיאו
.לארשי-םע לכדו דיתעב םהייחל עגונ הזש המכו ,ידוהי

אלא - הזל רשקב םישועש תודעוובו תופיסאב אלו הז רבד לע תוקעצב קפתסהל אל ,רקיעהו
ךירצ - הז ןמזב םנשיש תולעמה לכ םע . . ונתרות ןתמ ןמזמ וישכע ונאובבש :לעופב השעמה
ןתינ םשש ,שדוקה-ץראב דחוימבו ,הזב םירושקה תודסומה - המכו-המכ-תחא-לעו ,דיחי לכ
שדח הדימ הנקב ,דחוימב הזב שממ לעופב לועפל ליחתהל - תולק רתיב ל"נה לכב לועפל
.הזב אצויכו תובישי ,םירדח ,הרות דומלתב לארשי ידלי סינכהל ,ירמגל
-465 'מע ,ג ךרכ ,'ח"משת תויודעוותה - םחנמ תרות' ;א"שנת'ה ןויס ב"י ,אשנ תשרפ תבש תחישמ)
(466

יבר יצוצינ


היהי תודעוותהב םירבדמה שאר
ונקדצ-חישמ


ןוויכל חתפתהל הלוכיש "תוטשפתה לש העונת"מ תוריהז
ןיי * ותלעמ תרכהו הבהא ךותמ קר - תלוזל ריעהל * ילילש
הנורחאו הינש המישר * היסורב תידיסח תודעוותהמ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

"הנווכהו 'תוימינפ'ה"

.הווצמ לש החמשו תובהלתהו תויח - איה תודעוותהב הנווכהו 'תוימינפ'ה

א"כשת זומתב א"כ יעיבר םויב הילגנאמ םיחרואה ינפל תדחוימ החישב יברה ריבסה ךכ
.(243 'מע א"כשת 'שדוק תוחיש')

,'נ"שת תוחישה רפס') נ"שת תנשמ החיש ילושב העיפומה הרעהב ,תניינעמ תואטבתה דועו
:(149 הרעה ,352 'מע ,ב ךרכ

תבית הב שיש - (תודעוותה) "יתדעונו"ב םג זמרנ תויחצנה ןיינעש ,ריעהל
חצנ רמאנש םוקמ לכ" (א,דנ ןיבוריע) הכרבל םנורכז ונימכח ורמאו ,"דעו"
.תימלוע קספה ול ןיא דעו הלס

לאכימ ךאלממ רתוי

הרוה (511 'מע ג"כשת 'שדוק תוחיש') ג"כשת הכונח תבש ,בשיו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
יכ ףיסוה אוה ."הכונח תאז דע הכונח ימימ םוי לכב תויודעוותה םייקל" - יברה
םישימחו האמה תנש לגרל - ןקזה ר"ומדא לש ותרותמ ןיינע לע רוזחל שי הלא תויודעוותהב
.ותוקלתסהל

?תודעוותההמ תאצל הכירצש הלועפה יהמ

תלגוסמה תידיסח תודעוותה לש התלעמ לדוגב ןקזה ר"ומדא לש ותרמא העודי
.תוימשגב םג תלעופ - תוינחורב התלועפל ףסונו ,לאכימ ךאלממ רתוי לועפל

דומיל תפסות - 'להוא יבשוי' לע ןה ולעפי תויודעוותההש ןוצר יהיו
וזיא דצמ םאש - 'קסע ילעב' לע ןה .ויתודימ עבט יוניש ןיינעבו ,הדיקשו
היכרד' לש ןפואבו תונייעמה תצפהב 'הבחרה' היהיש - רסח היה היהתש הביס
...'שדוקב ןילעמ' ,'םעונ יכרד

"תוליעפ תויודעוותה"

תודעוותהל םירושקה םידחוימ החיתפ יטפשמ בותכל יברה גהנ טבשב ד"ויל םיקרבמב
:(512-511 'מע זט ךרכ תוחיש-יטוקיל) היתואצותו

...םהירחאלש םימיה לכב םהיתוריפו םכשמהו תוליעפ תויודעוותהו אלוליה

:ןוילגה ילושב הקימעמ רואיב תרעה דוע ףיסוה יברה

דחא לכב הלעמו - םהיתוריפ (הז לע ףסונ)ו תכשמנ המצע הלועפה :םכשמהו
.(אלוליההד) ינגל יתאב ליחתמה רוביד - [רמאמ=] שירמ םג ןבומכו ,דחאו

(582 'מע ,כ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) ותרתוכבש הכרב קרבמ רגשל יברה גהנ ולסכב ט"יל

:דועו ד"בח רפכב םילודגה [תויודעוותהב=] סנעגניירבראפהב םיפתתשמהל

םייחל ,םייחל .א"טילש ולסכ ט"יד םילודגה סנעגניירבראפהב םיפתתשמה לכל
.הכרבלו

יוצרה ןוויכל קר - 'תוטשפתה'

ק"כ לש ורואית לע (הק 'מע י"חשת 'שדוק תוחיש') יברה רזח ח"ישת ולסכב ט"י תודעוותהב
ילעב םידיסח וחכנ הבש ,ח"מרת ולסכ ט"י תגיגח ןפוא רבדב ת"רצח תנשב צ"יירהומ ר"ומדא
םה .('הדובע') תודיסחה תדובע םוחתב ןהו ('הלכשה') תודיסחה תנבה םוחתב ןה הרוצ
תוקולא תגשהב גונעתה ןיינעב ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ ירוביד תוללכמ דואמ וגנעתה
ענעקירג" לודג גונעתב םייתניב ולכא םגונעת דצמ .תודעוותה התואב הררשש הריוואהמו
.ולסכ ט"י תודעוותהב ולכואל םינש םתואב גוהנ היהש לכאמ ,[תמסוכ תסייד=] "עשאק

לצנלו ףילחהל ךירצ אל תודעוותהב ינחורה רשועהמ גונעתה תאש זא אטבתה ב"שרהומ ר"ומדא
.תוקולאל 'ילכ' תוימשגה תא תושעל שי אלא ,("עשאק ענעקירג") לכאמ ותוא תליכאל

ןמזב תשרדנה תוריהזה יבגל - י"חשתב תודעוותה התואב - ונרוד אישנ יברה קיסה ךכמ
:רמא הכו ,תודעוותהמ םינהנש

רצוויהל לולעש המ תא לולשל שי . . תידיסח תודעוותה לש םייוליעה לכ רחאל
וניאש ששח שיש 'עשאק ענעקירג'ל תאז ולצני אל 'וכו גונעתה לדוג דצמש -
.ושפנ תוואת אלמל טושפ אלא ףוגה תואירבל גואדל ידכ וליפא

תוחצ ירבד תרימאד ןיינעל יתנווכ ,'עשאק ענעקירג'ל אקווד יתנווכ ןיא
השענ לוכהו [תלוזב תילולימ הפלצה=] 'ןעטייווצ א ןגאזניירא' םע דחיב
.תידיסח תודעוותה - השודקד רויצב (לוכיבכ=)

םיריהז תויהל שי - השודקד וז וליפא - תוטשפתה לש העונתב םיאצמנ רשאכ
.םירחא םיניינעל לצונת אל וז העונתש

'תוקובא'מ ורהזיה

הנש התוא לש הבאושה-תיב-תחמש תחישב יברה רביד תצקמב הנוש ןונגסב המוד הדוקנ לע
הכוס תכסמבש הנשמב ל"זח רואיתל סחייתהשכ הז היה .(גכ 'מע י"חשת 'שדוק תוחיש')
:וב אצויכו ,"םהידיב רוא לש תוקובאב םהינפל ןידקרמ ויה השעמ ישנאו םידיסח"

ןפואל דע הכומנה אטוידל אוה דרוי ,תולשלתשה יובירב אוה רשאכ ,ןיינע לככ
לש תוקובא' ותלוז לע ינולפ קרוז תודעוותה תעשב םימעפל . . יוצר יתלב
תודחאב דחאל תודעוותהה לש הדיקפת םוקמב .'םיחתור םימ' וילע ךפושו 'רוא
.יכפה ןיינע השענ - תובבלה בוריקבו

אוהש םושמ הז ןיא בור יפ-לע ירה ,ותלוז לע ךפוש אוהש םיחתור םימ םתוא
ולצא :ךפיהל אלא ,םימ םתוא תטילקל הנוכנ תבותכ הווהמ ותלוזש רובס
ןיינעל אוה 'ספתנ' זאו ,םתוא 'ןקורל' ןכיה שפחמ אוהו םיחתור םימ ורבטצה
.םש םכפושל לכויש ךכל הליע שמשל לוכיש םייוסמ

ידכו םעונ יכרדב תושעיהל הכירצש החכותה ןיינעל דוגינב אוה הז רבד
םכחותמ ערה רציהו ...ותלוזל ביטיהל ידכ הז ןיא ולצא ךא .תלוזהל ביטיהל
(צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ) יברה תחיש תא ותרזעל סייגמ אוהו ("רעקניגולק א")
ויה םידיסחה ילודג ףאו ,הלוחה תא אלא אפורה תא לואשל ןיא ולא םיניינעבש
התואב שרופמש םושמ העיד ול תווחל דחא ףאל תושר ןיא אליממ .ןכ םיגהונ
.אפורל אלו הלוחל רסמנ ןיינעהש החיש

,תיתימא תודידי ךותמ השענ רבדהש - הדיצב הרבוש ירה החיש התואב ,ןכבו
םניא םירבדהשכ ןכ-ןיאש-המ .ומע ביטיהל ידכו ותלוז תלעמ תרכה ךותמו
...ולא םיניינע ךרוצלו חוכמ םישענ

ויהי תויודעוותההו יוצרה םוקמב ויהי רוא לש תוקובאהש ךרבתי םשה ןתי
. יוצרה ןפואב

?"הניר לוק"ה היא

היה המודו ,יברה לש תופוכתה ויתויודעוותה ודמע םיידיסחה םייחה זכרמב רשאכ ,ונרודב
םזיו ןברידש יברה הז היה - הניפל םמצע ןיבל םניב םידיסח תויודעוותה וקחדנ עגרל יכ
.םידיסח תודעוותה תכירע

:תודחא תואמגוד ןלהל

הליפתה ינפל "לבקמ ינירה" ףיסוהל יברה עיצה מ"דשת ולסכב ט"י תודעוותה לש המויסב
.וז ותעצה תא בוש יברה ריכזה הכונח תבש ,ץקמ תשרפ שדוק-תבשב .הפוסב "םיקידצ ךא"ו
ןפואבו ןותיעב תאז וסיפדהש הז ידי-לע העצהה םוסרפב וקסעש ימל הדוה החיש התוא םויסב
.רודיסב תאז קיבדהלו רוזגל ולכויש

ןיקסר דוד ברה ח"הרהל יברה ארק (111 'מע 'מ"דשת - הנש לש המושיר') החישה םויס םע
...ךכ לע תדחוימ תודעוותה ךורעל הרוהו "םייחל" ול גזמו

'מע ,ב ךרכ ,'מ"דשת תויודעוותה') מ"דשת ןטק-םירופ ןשוש ,אשת יכ תשרפ שדוק-תבשב
שיגדה יברה) םיבר תודיסח ירפס וספדנ הנורחאה הפוקתבש הדבועל יברה סחייתה (1093
רבד ,('וכו תומוקמ יארמו םינויצ תפסותב 'הרות יטוקיל' לש השדח הרודהמ תספדה דחוימב
ויהש המ תרומתו .םידיסח לצא - זוע רתיבו ,לארשי-ינב לצא הלודג החמש איבהל היה ךירצש
וגהנמכ םלוע" לעופל ירה - "םידיסחה ילהואב הלהצו הניר לוק" עומשלו תוארל םיכירצ
...!םירחא םיניינעב םיחנומ ...!"גהונ

הספדהל וגאדו םהיניעמ הניש ורידהש 'הרות יטוקיל'ה תספדהב םיקסעתמה תא ךריב יברה
תידיסח תודעוותה ךורעל ידכ הקשמ קובקב םהל ונתי - ליעל רבודמהל ךשמהבו" .הריהמ
יטוקילמ לחה ,תודיסחה תרותב - דחוימבו ,הרותה דומילב הפסוה תודוא וררועי הבש ,הלודג
."'וכו הרות

םיניינעב םיקוסע םהש ינפמ ,וז תודעוותהב ףתתשהל ואובי אלש ולא וליפאו
רשאכש דע ,'וכו ןואפיקו תורירק לש העונתב םיאצמנש ינפמ וא ...םילענ
"הרוטרפמט"ב םיאצמנ םניאש םה םינעוט השודקו םוח לש ןיינע תודוא רבודמ
,םהמ ולעפתי אלש דבלב וז אל הנה ...הנוש הריוואבו חורב םיאצמנ םה ,וז
,השודק יניינע לכב םוחו תובהלתה לש הריוואל םתוא םג ופחסי :הברדא אלא
ואצמיי אל םא םג תאזו ,הצוח תונייעמהו תודהיה תצפה ,היתווצמו הרות
..."וינפב אלש םדאל ןיכז" ירהש ,וז תודעוותהב ףתתשהל ןוכנל

ורוזעי והער תא שיא

"וריבח לכש לעפתמש הממ ררועתמו לעפתמ הז םדא לכש ןיאו ,תווש תועדהו םילכשה לכ ןיא"
.אינתה רפסל ותמדקהב ןקזה ר"ומדא בתכ ךכ -

הלגנב רואיבמ רתוי ולעפתיש ולאכ שי" - יברה רמא - תודעוותהב םירבדמשכ אליממו
םירואיבה תא אוצמל שי ןכלו ,הרותה תוימינפב רואיבמ רתוי ולעפתיש ולאכ םנשיו ,הרותד
."וניינע יפל גוחו םוקמ לכל םימיאתמה תויתואהו

!לארשימ דחאו דחא לכל ךיישה ןפואב ןיינעה תדוקנו ןכות - ךישמה - שיגדהל בושחש המ

תא השאו) והער תא שיא דדועל ,'ורוזעי והער תא שיא'ש - רקיעו דועו
.לארשי תודחאו לארשי תבהא יניינע לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל (התוער

:יכ הליפתב םייס יברה

-ינב לכד "הלודג תודעוותה" םייקתת - הבוטל ונילע אבה תבשה םוי אובב
שאר"ו . . "רפע ינכוש וננרו וציקה"ו ,"הנה ובושי לודג להק" ,שממ לארשי
...םעה לכל הרות דמליש ,ונקדצ חישמ - היהי וז תודעוותהב "םירבדמה

...היסורב םידיסח תודעוותהמ ןיי

יכ ואר ,תבשה תויודעוותהב שודיקה ינפל ןיי וסוכל גזומ יברה היהשכ ,תובר םינש ךשמב
שדוקב םישמשמה .ועיבג ךות לא ונכות תא ןקורמו ןטק ןיי קובקב אוה לטונ ןכל םדוק
דיפקה יברהו היסורב תידיסח תודעוותהמ אבוהש ןיי הז היה יכ רפסל ועדי םיריכזמהו
.שדיק וילעש ןייב םעפ לכ ובברעל

רובע תודעוותההמ ןיי קובקב ןתי יכ יבמופב עידוהשכ יברה עיתפה ג"משת תנשב ,ךדיאל
.("המיאתמ תונמדזהב תאז םהל וריבעי יאדוובו") היסורב ךרעיתש םידיסח תודעוותה

םיידיסח םיכודיש...ל הלוגס

וכרעיש ידכ םיעסונה ש"נאל ד"ישת חספ-לש-ןורחא יאצומ תודעוותהב ןיי יברה קליחשכ
:(טער 'מע ד"ישת 'שדוק תוחיש') אטבתה םהירוגמ תומוקמב תויודעוותה

םושמ ןניי לעו ,ןניי םושמ . . ןתפ לע ורזג" (ב ,זי תבש) ל"זח םירמוא ןיי לע
[יברה לש=] תידיסח תודעוותהמ ןיי וחקיישכ ןכ םא .בוריק לעופ הזש םושמ ,"ןהיתונב
...!םיידיסח-םיכודיש ושעי םהו ,תודיסחל בוריק רבדה םהילע לעפי

,'א"ישת - םחנמ-תרות') יברה רמא א"ישת הרש-ייח תשרפ שדוק-תבש תודעוותה םויס תארקל
:(96-95 'מע ,'א ךרכ

טיג'מ") חירה ןמ םינהנ השעמ תעשב . . חיר לש ןיינע איה תידיסח תודעוותה
תרסהמ הנהנ הז ,[האנ הרמא=] "טראוו טוג א" עמשש הנהנ הז ,("קעמש א
.לעופל עגונב המואמ ראשנ אל הז ירחאלו ,הזב אצויכו ןיינע הזיאב הישוק
הליכא לש ןפואב םג היהיש אלא ,דבלב חיר לש ןפואב ראשיי אלש איה הנווכה
.שממ לעופ ידיל אוביש ,ונייה ,הייתשו

לע וחכשיו ..."טנלו'צ" לוכאל התיבה וכליי ףכיתו ,םייתשל בורק איה העשה
דחא לכש - רומאכ - לעופל עגונב םירבדה תדוקנ תא אופא רוכזל שי .רבודמה
.ותוא השעיו תושעל וילע הווצמ יברה היה ןיינע הזיא ומצעל רייצי

ןדיד אלגעב יזא - תושעל וילע הווצמ יברהש רבדה תא השעי דחא לכ רשאכו
.המילשה הלואגה לא יברה ונכילויתודיסחה ינייעממ


אשנ תשרפ


אשנ

:םשה תדובעב - "אשנ" - ונתשרפ םשמ תוארוהה

לכ ןכש .'עיפשמ' םג אלא 'לבקמ' קר אל תויהלו "המרה" תניחבב תויהל בייח ידוהי לכ .א
ןיינעב תוחפל ,םירחא לע עיפשהל לגוסמ ,ינחורה ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ ,דחאו דחא
בייח ינחור 'ןויבאו ינע' םג ןכ ,הקדצ תתל בייח לארשיב ינעה םג תוימשגבש םשכ .םייוסמ
.ונממ התוחפ הגרדב אצמנש ימל עיפשהלו תתל

ההבגה ,'אשנ' לש בצמו דמעמב אוה אצמנ תודהי יניינע לכל עגונבש תעדל ךירצ ידוהי .ב
.ךכב חילצי יאדו ,הבוט הלועפ תושעל טילחמ אוהשכו ;הלבגהו הדידמ לכל לעמ ,תוממורו
(ו"משת ,ה"משת אשנ תשרפ תבש תוחישמ)


(בכ,ד) םה םג ןושרג ינב שאר תא אשנ

(י"שר) תהק ינב לע ךיתיוויצש ומכ

:רבדה םעט .תהק ינב תא בותכה םידקמ תאז-לכבו ,רוכבה היה ןושרג

.(שוריג ןושלמ ןושרג) "ערמ רוס" ,ערה תייחדו שוריג לש הדובעל זמור - ןושרג

תהקי ולו" ןושלמ תהק) "בוט השע" ,םיבוט םישעמו תווצמ לש ץוביקו הפיסאל זמור - תהק
.("םימעה תפיסא" ושוריפש ,"םימע

,"בוט השע" ךכ-רחאו "ערמ רוס" םדוק אוה הדובעה רדס יכ ,תהק ינפל דלונ ןושרגש והז
ןכמ רחאל קרו ("ערמ רוס") ךולכלה תא םיקנמ הליחתבש ,ךלמה תרידל ןומרא תנכה לשמכו
.("בוט השע") םיאנ םילכ וכותל םיסינכמ

,"בוט השע"ל דבלב הנכה אוה "ערמ רוס" ןכש ,תהק ינב תא בותכה םידקה תאז-לכבו
.ול םדוק "בוט השע" - הרטמהו הנווכה תניחבמו
(19 'מע ,גי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ז,ה) םתאטח תא ודותהו

רפס) הבושתה םע םתוא רמולו ל-אה ינפל ונאטחש םיאטחהו תונוועה לע תודוותהל ונוויצש
(גע השע ,ם"במרהל תוצמה

:םירבד יודיו לש תימינפה תועמשמה תא ראבמ 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ

,הריבעבש הוואתהמ תרצונ שפנה .'שפנ'ו 'ףוג' תלעב הפילק תרצוי 'ה ןוצר לע הריבע לכ
איהש ,הטרחה ירה ,הילע הדוותמו ותאטח לע טרחתמ םדאשכ .הריבעה השעממ ארבנ ףוגהו
תמיקע" ןכש ,השעמ ומכ בשחנש ,יודיווהו ;הפילקה 'שפנ' תא תקלסמ ,אטחה ןמ ןוצרה תריקע
.הפילקה 'ףוג' תא לטבמ ,(צ אעיצמ אבב) "השעמ יווה ויפ
(76 'מע ךיתווצמ ךרד)


(בי,ה) ותשא הטשת יכ

(ג הטוס) תוטש חור וב סנכנ ןכ-םא-אלא הריבע רבוע םדא ןיא

חכומש יפכ ,'המ דרפיהל ןפוא םושב לוכי וניאו הצור וניא ,םילקבש לק וליפא ,ידוהי לכ
לכש ןוויכמו .ה"בקב רופכל אלש ידכ ושפנ תא רוסמל ןכומ לארשימ דחאו דחא לכש הדבועהמ
.הריבע רובעלמ םדאה תא עיתרהל הכירצ וז העידי התיה ,'המ םדאה תא קיחרמו דירפמ אטח
קשחהו הוואתה ונייה ,'תוטש חור'ה איה הריבע רובעל םדאה לגוסמ תאז תורמלש הביסה
ךכמ האצותכו ,חורה יניינעל םדאה לש ותושיגר תא תררקמ וז 'תוטש חור' .םלועה יניינעל
.המגפנ אל 'הב ותוקבד יכ ול המדנו אטחהמ רצונש דוריפב ללכ שיגרמ אוה ןיא
(114 'מע י"שת םירמאמה רפס)


(גי,ה) הרתסנו השיא יניעמ םלענו

תסנכ לש 'שיא'ה ,ה"בקהש ,איה הריתסו יוניק לש תימינפה תועמשמהש ,םירפסב ראובמ
.ערה-רציה םע ונייה ,"רחא שיא םע ירתסת לא" :ריהזהו 'אניק' ,לארשי

רביד אלמ ארקמ אולהו ,אימש יפלכ (תורתתסה) 'הריתס' ןכתית דציכ :הזב קדקדל שיו
?"'ה םואנ ,ונארא אל ינאו םירתסמב שיא רתסי םא" :(גכ הימרי) בותכה

:רומאה קוספה לע בוט-םש-לעבה לש ושוריפב הנומט וז הלאשל הבושתה

לבא ,הדובעו הרותל רסמתמו הניפב רתתסמ םדאשכ - "םירתסמב שיא רתסי םא"

יזא ,חור-סגו הוואג לעב ,ומצע יניעב 'ינא' אוה - "ינאו"

.(וט ןיכרע) "םלועב רודל םילוכי אוהו ינא ןיא" - "'ה םואנ ונארא אל"
(1033 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)


היהי רשא רפעה ןמו שרח ילכב םישודק םימ ןהכה חקלו
(זי ,ה) םימה לא ןתנו ןהכה חקי ןכשמה עקרקב

:בוט-םש-לעבה שרפמ

.םעה תא ררועלו חיכוהל ודיקפתש ימל זמור "ןהכ"

,םימל ולשמנש ,הרות ירבד תחקל 'ןהכ'ה לע - "שרח ילכב םישודק םימ ןהכה חקלו"

.וחקל יעמוש לע וירבד ולבקתיש ידכ ,הצילמו לשמב םתוא לבתלו

תא ןקתלו ררועל ותלוכימ 'ןהכ'ה האגתי םא - "םימה לא ןתנו ןהכה חקי 'וג רפעה ןמו"
ואצמי הוונעו תולפש םירודח ויהי וירבד רשאכ קר .םיעמשנ וירבד ויהי אל בוש ,ותלוז
.םתלועפ תא ולעפיו עמושה בל לא תוליסמ
(דל 'מע בוט-םש-רתכ)


(הכ,ו) ךילא וינפ 'ה ראי

.יתימאה וצפחו ןוילעה ןוצר תוימינפ ונייה - "וינפ"

השודקד ארטסלו לארשיל קרו ךא איה ןוילעה ןוצר תוימינפ תראה - "ךילא וינפ 'ה ראי"
רבד ןתונה םדאכ ,'םיירוחא' תניחבמ םתויח תא םילבקמ ארחא ארטסו ם"וכעה וליאו ;אקווד
.ובג ירוחאמ וכילשמש ,ואנושל

ויתוחפשו וידבע זאש ,םידבכנה וירש רובעב הלודג הדועס השועש ךלמל ,המוד רבדה המל
איה םירשה לא העפשהה .תומצעה תא םיקקלמ םיבלכה וליאו לכואה ירייש תא קר םילכוא
העפשהה וליאו ;הדועסה תכירעב ךלמה לש ימינפה ונוצרו ותנווכ יהוז ןכש ,תימינפ העפשה
.'םיירוחא' תניחב ,תינוציח העפשה איה םיבלכהו ךרעה יתוחפל
(ןייעמו סרטנוק)

רודו רוד תורצוא


הלואגלו רסאמל הנש םיעבש


צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ רסאנ ובש םויה ,ןוויסב ו"ט לגרל
יבבחמ" לא יברה חלשש בתכמ ךותמ קלח םיאיבמ ונא ,ע"נ
תישארל הנש תואלמב ,"רתאו רתא לכב היקסועו הידמול הרות
טוריפ ובו "םינברה וינתחמ דחאל" בתכש בתכמ ןכו ,ורסאמ
וייח ימיב וירסאמ לכ
הרות יבבחמ לכלו ש"נאל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ בתכמ


ח"פרת ןוויס ו"ט 'א ,ה"ב


ויחי םהילע 'ד ,רתאו רתא לכב ,היקסועו הידמול הרות יבבחמ לכ לאו ,ש"נא ונדידי לא


הכרבו םולש


הקלחמב דארגנינעל ריעב ינרעלאפש רהוסה תיבב ינורסא רשא ירסאמל ןושאר םוי םויה
ו"טב ,ינדא חכ אנ לדגי התעו רדסל יעיברה םויל רואב ,םישישו האמ רפסמ רדחב תישישה
ךיתונכשמ בקעי ךילהא ובוט המ רדסל ןושארה םוי דע יתינוע םשו .ז"פרת ןויס שדוחל
,אמארטסאק יטלקמ ריע לא הלוגב תאצל יתחרכוה םויב וב רשא ,זומת שדוחל השולשב ,לארשי
.םינש שולש םש תבשל

וניאנוש וניחא תנשלה תועצמא ידי לע יל אב תולגהו רסאמה רשא ,רורב םיעדוי לכה
.ןוטלשהו הנידמה יקוח דגנ ,לארשיו השמ תד ירמושב םימקונה ,ונידנמ

רשא ,וניתנידמ יבחרמ לכב הרות תצברהב בקעי תנשוש תחרפה תא תאש ולכי אל הלאה םישנאה
.ת"ליה ,בקעי תיבב הלכ תושעל ו"ח הז םעו ,ינאכדל אווש תולילע ואדב ןכ לע

דעל םתובקעב םיכלוההל ולכי אלו ,ולכ אל יכ םישודק תובא תוכזו ,ונמת אל יכ 'ד ידסח
יתירב תא ול ןתונ יננה רדסל ישילשב ,זומת שדוחל רשע-םינשה םויב הנה ,םיחצנ חצנלו
.יל הנתינ הלואג ,םולש

ירמוש ,השודקה וניתרות יבבחמ לכ תא םג םא יכ ,זומת ב"יב ה"בקה לאג דבלב יתוא אל
יטרפה ובצמ םע בשחתה ילבמ) לארשימ שיא לכ יכ ,הנוכי לארשי םשב רשא לכ תא םגו ,הווצמ
.ותרותו 'ד םע םימת ובבל (תווצמה םויקו תרימשב

עדונ אוהה םויב יכ ,הרות תצברה יקסוע תלואג גח םוי אוה ,זומת שדוחל רשע-םינש םויה
יפ לע איה תרתומ ,תדה קוזיחו הרות תצברהב יתדבע רשא הלודגה הדובעה יכ ,לכ ןיעל יולג
.הנידמה יחרזא ראשלכ תד ירמושל שפוח תוכז תנתונה ,הנידמה קוח

אוה יואר ,אווש תולילעו תונישלמה ךשוח ילפרע תא שרג םיברד הרותה תוכז רוא רשא םויה
...וניינע יפל רתאו רתא לכב תודהיהו הרותה קוזיחב תוררועתהו תודעוותה םויל ועבוקל

הידמולו הרות יבבוח וניחא לכ תא ךרבל יננה ,הרותה תצברה יקסוע תלואג גח םוי תארקלו
ךותב םהל עיפשיו ,בוטה ורצוא תא 'יוה חתפי יכ ,ויחי םהילע 'ד ,םיברב םירועיש ידיגמו
ץמוא ףיסוהל םבל קזחיו ,יד ילב דע הבורמ הכרבו םייח תעפש ,ויחי לארשי ינב וניחא ללכ
הרותב םיקסוע ,םינב ינבו םינב תוארל ,ונלוכ הכזנו ,תודהיה תקזחהו הרות תצברהב
.הבוט הסנרפו הבחרה ךותמ תווצמבוא"טילש םינברה וינתחמ דחאל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ בתכמ


.ד"צר רייא ז"י 'ד ,ה"ב


בותכ לוכה יכ ףא ,אמארטסאק טלקמ ריעב יתולג ימיו ירסאמ ימי תודוא ךתלאש לע הנעמב
,םיללוכ םימשורו םידחא םיעטק קר ,םתולגל רשפא-יא תונוש תוביס ינפמ לבא ,ייתומישרב
.אוהש ימ דובכב העיגפ םהב ןיאש המ

יתשו ,ןשיה ןוטלש ימיב יתרסאנ םימעפ שמח יכ ,יעיבשה רסאמה אוה ז"פרת תנשב רסאמה
.שדחה ןוטלש ימיב םימעפ

ותצע יפ לע - רשאכו ,הנש הרשע תחא ןב יתויהב יתודליב שטיוואבוילב ןושארה רסאמה
םג יתמשר ,רפסב ייתונורכז םושרל ב"נרת תנשב יתלחתה - ןסינ 'רה ירומ לש ותארוהו
.ג"נרת תמישרב םשרנו הז ערואמ

תרבח רפסה תיבד םירומה לש םתונישלמ יפ לע ,ב"סרת רייא שדחב שטיוואבוילב ינשה רסאמה
.שטיוואבוילב הלכשה יציפמ

ןויצ ילעופ תגלפמ ירבח לש םתופתתשה תביסב ו"סרת תבט שדחב שטיוואבוילב ישילשה רסאמה
.שטיוואבוילב הרטשמה דגנ תוממוקתהב

.ק דמולמה ידוהיה לש ותנשלה תביסב ע"רת תבט שדחב דארגארטעפב יעיברה רסאמה

ינידו יקוח רמוח תגשהב יתולדתשה תביסב ו"ערת טבש שדחב דארגארטעפב ישימחה רסאמה
.אבצה תדובעמ ,שדוקב םיתרשמה ןירוטפ

.ד בוטסורב עיצקעסוועייה שאר תנשלה תביסב ,ןד בוטסורב פ"רת זומת שדחב ישישה רסאמה

.םלוכמ דבכנה אוה יעיבשה הז קר ,תועש ירסאמ ויה םלוכ םנמא

תיבב ףוגה רסאמ םא .לשמהמ דבוכמ לשמנהו ,לשמנהמ לק אוה לשמה רשא םלועבש גהונב
שפנו ףוגה רסאמב תיקלאה שפנה לש יוניעה לודג המ הנה ,יוניע אוה ןבאו ץע לש םירוסאה
.[תאזב קמעתהל ונתבוחמ=] ןפיטראפ םעד ןיא ךעז ףראדעב ימ ,תימהבה

םינש עבשכ הז יכ תואהו ,תדחוימ האנה יל םרוג םיתיעל הנה ,יעיבשה רסאמה יכ דחכא אל
תועומשה ןתוא ימצעל רייצלו דדובתהל דעומ יל חקול יננה ןמזל ןמזמ ירה ,ערואמה ירחא
.םהה םימיב יתמלחו יתיאר יתעמש רשא תומולחהו תוזחמה ,םירובידהו

,תורחב ,תורענ ,תודליה ימי ,תועובק תופוקת ול שי וייח ימיב רשא תאז דבלמ הנה ,םדאה
וא ,םינוניבו םיליגר םא ,ויתונורשכ בצמ דבלמו ,הבישו הנקז תולדגה ימי ,תוכרבא
החגשהה ירה תאז לכ דבלמ הנה ,להוצו זילע וא בצעו ןשייב םא ועבט ןכו ,םיאלפנו םיריאמ
ויתונורשכ םיחתפמו םדאה עבט םינשמ םימעפל רשא תודחוימ תופוקת ול תנמזמ הנוילעה
.המדאה ינפ לע םדאה ייח תילכתב לכתסהל ,דחוימ הבוג לע ודימעהל

הפוקתה איה ,ויתונורשכ תוחתפתהו םדאה לש ושפנ ךלהמ לע התלועפב הקזח רתויה הפוקתה
ןמ העיד הזיא ליבשב ץרמבו הדיקשב הלומעת תדובע דעב ,םירוסייו םייוניעב הרישעה
.ותד קוזיחו םויק דעב ויצחולו ויפדור םע םחולו קבאתמ אוהש ימ טרפבו ,תועידה

םימשורב איה הרישע הנה הז םע ,שפנה ירוסייו ףוגה יוניעב הכובס התויה םע וז הפוקת
.םדאה ייחב רואה ימי םהו םיקזח

הנה אלכו רסאמ לש ערואמ םג המו ,דואמל דבכנו אוה בושח וזלה הפוקתב ערואמו ערואמ לכ
םג םא יכ תולילהו םימיה קר אל ןייצל אוה יואר םלגרל האבה תינחורה תלעותה לדוגל
תעד קזוחו הגלפומ תלעות איבמ יוניעו ףוגיס רעצ לש עגרו העש לכ יכ ,םיעגרהו תועשה
.םירוביגבש רוביגל ךפהנ שלחה םג יכ ,לבגומ יתלב

שדוחל רשע-השימח יעיבר םויל רוא 'ג לילב הליל תישילשה העשה לע עבר לחתוה רסאמה
,ז"פרת זומת שדוחל ישילשב ןושארה םויב םיירהצ היינשה יצח העש דע ךשמנו ז"פרת ןוויס
.גרובסרטפ - דארגנינעל ריעב

.טונימ רשע-השימחו תועש הרשע תחא םוי רשע הנומש

עסמב יתאצי ברע תונפל תינימשה יצח העשב הנה תועש ששכ יתיבב יבכעתה ירחא םויב ובו
יתבכעתהו ,זומת שדוחל העברא - ינשה םויב - תרחמל המש יתאבו ,אמארטסאק ריעל ךלוהה
.םיירהצב הנושארה יצח העש זומתב רשע-השולש יעיברה םוי דע תולגב

...תועש הרשע-עבשו םימי העשת.בפ-פ 'מע ,ב ךרכ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ 'שדוק-תורגא'ב םיעיפומ םאולמב םיבתכמה ינש)
(ךליאו טע 'מע ג ךרכ
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןימולשתה ימי

.1ןמזה תדריטב ודבאי אלש ,גחה ייוליג תריצא - םניינע

םיניינעה לכ ושענ תועובשה גחב םא םג תכייש ןימולשתה ימיד הקדצבו הרותב הפסוהה
.2ולא םימיב דחוימ ןפואב 'שדוקב ןילעמ'ד ןפואב תישענו ,תומלשב

תועובשה גחב םתאבהו ,תועובשה גח ינפלש םימיב םידלי יסוניכ תודוא 3רבודמל ךשמהב
:המסרפל תנמ לעו ,הארוה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עיצה ,תורבידה תרשע תאירקל ומצע

בוט המו ,תועובשה גחל ןימולשתה ימיב םג ,תונב ןהו םינב ןה לארשי ידלי סנכלו ףוסאל
-יתבב םסנכל תחא םעפ :םיימעפ - בוט המו ,תחא םעפ םסנכל ,ללכב דעו ןוויסב ב"י דע -
,תסנכה-תיבב םסנכל םעפ דועו ,ליגרה םדומיל רדס לע הפסוהב ,הרות םה םידמול םש רפסה
."הליפת וב ןילדגמש םוקמ"

הזל ףסונב שדוקה-ץראבו .שדוקה-ץראבש תסנכה-יתבו רפסה-יתבב גוהנל שי הז-ךרד-לע
תרעמבו ,ונממ הזז הניכשה ןיאש יברעמה לתוכב דחוימבו ,םישודקה תומוקמב םג םתוא וסנכי
.4ונמיא לחר רבקב םגו ,(ךכל ןוישר ולבקי יאדוובו) הלפכמה

אשנ תשרפ שדוק-תבש
ןוויסב 'ט

.'ךתקדצ' אלו 'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.א קרפ - תובא יקרפ

ישילש םוי
ןוויסב ב"י

.ןימולשתה ימי םויס

,לארשי תודחאו תבהאב ,התצפהו הרות ירועישב ,ןעוציבו תובוט תוטלחהל םיאתמ ןמז
.5הקדצה תניתנבו

יעיבר םוי
ןוויסב ג"י

.ליגרכ ןונחת םירמוא - יעיבר םויל רוא ,תיברע תליפת - ךליאו ןאכמ
.285 'מע ץ"חרת תוחישה רפס - ז"הדא ירבדמ (1

.ט"יס 'תה תחנה ,ט"לשת רבדמב ק"שצומ תחישמ (2

.249 'מע ג"כח תוחיש יטוקל ,מ"שת ןויס ח"רעב (3

.259 'מע םש תוחיש יטוקל ,מ"שת אשנ פ"ש תחישמ (4

.323 'מע ג"ח ט"משת תויודעוותה פ"ע (5


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il