- ב"נק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ןויסב ו"ט * ךתולעהב 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול הלואגלו רסאמל הנש 70 תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ןהכה ןורהא לש "ותעד השלח" עודמ
ןכשמה תכונחב


וניא ןהכה ןורהא יבגל י"שר בתוכש "ותעד השלח" יוטיבה
לע הניכשה תארשה * שרדמה ןושלב עיפומ וניא םגו יתרגש
וחיכוה םימי ב"י ךשמב ןהכה ןורהא שומישו לארשי-ינב
* וב וקלח לעו לגעה אטח לע ה"בקה תחילס תא רוריבב
ק"כ תחישמ * !ותלעמ דצמ אקווד האב ןורהא לש תעדה תשלוח
ונרוד אישנ ר"ומדא,רמולכ ,2הז ןמזל תכיישה עובשה תשרפ - ןמזה םע תויחל םיכירצש 1הארוהה העודי
.עובשה תשרפד הארוההו דומילה םע "תויחל"

דחא לכ ,"יחה" תניחבב אוהש ימ לכש - "ובל לא ןתי יחהו" 3בותכה ןושלב זמרה רמול שיו
ךירצ ,"םייח םכיקלא 'הב םיקבדה םתאו" 4רמאנ םהילע ,ףטהו םישנהו םישנאה לארשימ דחאו
ךרואו ונייח" ,הרותה יניינע (7"שפנה אוה םדה" ,תויחה ןכשמ ובש) 6ובל לא 5ןתיל
ובל לא םנתיל ,עובשה תשרפכ ,הז ןמזל םיכיישה הרותה יניינע - דחוימבו ללוכ ,8"ונימי
.9"םהב יחו" תויהל ידכ

אחרי" ,הרות -ןתמל ךיישה ןמזב םיאצמנש ןוויכמ ,ירה - ךתולעהב תשרפ תבש ,וז תבשבו
11("יאתילת אחרי"בש) תבשה םויב טרפבו ,10"יאתילת ןאירוא" הנתינ ובש "יאתילת
שי - "לארשיל הרות הנתינ תבשב אמלע ילוכד" 12ל"זר רמאמב תשגדומ הרות-ןתמל ותוכיישש
יללכ ןיינעב הארוהו דומיל (13י"שר שוריפו ,השרפה תלחתהו שארב - דחוימבו) וז השרפב
.ןמקלדכ ,הרותב ירקיעו

הרונמה תשרפ הכמסנ המל" :14שרפמו ,"ךתולעהב" תבית י"שר קיתעמ השרפה תלחתהב
,הכונחב םהמע היה אלשכ ותעד זא השלח םיאישנה תכונח ןרהא הארשכש יפל ,םיאישנה תשרפל
."תורנה תא ביטמו קילדמ התאש םהלשמ הלודג ךלש ךייח ה"בקה ול רמא ,וטבש אלו אוה אל

רואיב שורד ןיידע ,לבא ,15רחא םוקמב תויטרפבו הכוראב רבכ ראבתנ הז י"שר שוריפ
:"ותעד השלח" י"שר ןושל קוידב רבסהו

ךשמהב ומכ ,העיבתו הלאש ןושל וא ,רעצ לש ןושל - אוה אד-ןוגכ םיניינעב ליגרה ןושלה
אלש דעו ,ליגר-יתלב ןושל אוה - "ותעד השלח" לבא ;הזב אצויכו ,"ערגנ המל" :16ונתשרפ
!הרותה לע י"שר שוריפב ותמגוד וניצמ

:17שרדמה ןושל םע י"שר ןושל םיוושמשכ רתוי שגדומ הז ןושלב קוידהו

וליאו ;20"יל יוא רמוא היה ,19"רצימ היה" ,18"המוגע ושפנ ןרהא היה"ש וניצמ שרדמב
תנווכש ,ןבומ הזמש ,"ותעד השלח" - ליגר יתלב ןושל בתוכו 21שרדמה ןושלמ הנשמ י"שר
,ומצע ינפב ןיינעכ (אלא ,רעצהמ האצותכ קר אל) "ותעד השלח"ד ןיינעה תא שיגדהל י"שר
.22"ותעד השלח" ,תושילח וב השענש ,ןרהא לש ("ותעד") תעדה ןיינע תשגדה ,רמולכ

:23ארקמל שמח ןבל םג תנבומ - הזב הרבסההו

תילכת עדיל - םלועבש םיארבנה ראש יבגל םדאה לש ותלעמ - "תעד"ה ןיינע תילכתו רקיע
תילכת יולימל רושקה לכב 25ותעד קימעהלו ,(24"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא") ותאירב
.תומילשה תילכתב ותאירב

- ןרהא לש דחוימה ודיקפתל עגונב התילכתו הרקיע - ןרהא לש "ותעד" ,ןדיד ןודינבו
'ה ינפל דומעל" ,'הל תרשמ ,27"אוה תוריש הנוהכ ןושלו ,יל ןהכ אהיש" ,26"יל ונהכל"
תילכתב היהתש ןכשמה תדובעל רושקה לכב ותעד קימעהל ,ןכשמב ותדובע ידי-לע ,28"ותרשל
.תומילשה

- "הכונחב םהמע היה אלשכ ותעד זא השלח םיאישנה תכונח ןרהא הארשכ"ש ןבומ הז יפ-לעו
םהמע היה אלש" ותוארב ,ירה ,ןכשמב הדובעה ליבשב רקיעב איה "ותעד"ד תואיצמהש ןוויכמד
הניינע רקיע ,יכ ,("ותעד השלח") תעדה תואיצמב תושילח ולצא השענ ,ןכשמהד ,"הכונחב
.ןכשמה תכונח ליבשב ותעדב שמתשהל לוכי וניאש תעדל חכונ ,עתפלו ,ןכשמה תדובע ליבשב

:רואיב רתיל

לכמש עדי עודי - "וטבש אלו אוה אל ,הכונחב םהמע ףתתשה אלש" ןרהא הארש ירחאל םג
תישענ ןכשמב הדובעה תוללכש ,ונייה ,"ותרשל 'ה ינפל דומעל" וטבשו אוה רחבנ לארשי-ינב
-ינב ראש ןכ-ןיאש-המ) "ךותרשיו ךילע וולי"ש םיולה לש םתרזעב ,וינבו 29ןרהא ידי-לע
.םיאישנה לש םהיתונברק תא ןרהא בירקה "םיאישנה תכונח"ב םגש - הזמ הריתיו .(31לארשי

- ןכשמה תכונחב תופתתשהל תבשחנ הניא םיאישנה תונברק תברקהב ןרהא לש ותלועפש ,אלא
םויק ךשמה לכל דוסיו הלחתהכ הריתיו תדחוימ הפסוה לש ןיינע אוה ןכשמה תכונח ,יכ
,34'וכ תונתמ ול םינתונש ,33"רענל ךונח" ,וטושפכ 32ךוניחה ןיינע תמגודב ,ןכשמה
הב ןיאו ,ןכשמב הליגרה ותדובעמ קלח איה םיאישנה תונברק תברקהב ןרהא תלועפ וליאו
.ןכשמה תכונחד ןיינעה דצמ הריתי הפסוה םושמ

דבלב ןכשמה תכונחב ותופתתשה רדעהש - "הכונחב םהמע היה אלשכ ותעד זא השלח" ,ןכלו
רקיעש ןוויכמ ,יכ ,תעדה תושילחל המרג (ודי-לע ויה ןכשמה תדובע יניינע ראש לכש ףא)
-תחא-לעו) ןכשמב םייוסמ ןיינע ונשישכ ,ירה ,ןכשמה תדובע ליבשב איה ותעד לש תואיצמה
לוכי וניא ,אלימבו ,ותופתתשה אלל השענש (ןכשמה תכונח ומכ ירקיע ןיינע המכו-המכ
תדובע יניינע ראש לכב קסועש ףא) הז םייוסמ ןיינעב ןכשמה תדובע ליבשב ותעדב שמתשהל
.ןכשמה תדובע ליבשב הרקיעש ,הלוכ תעדה תואיצמב 35תושילח לעופ הז ירה ,(ןכשמה

:"הכונחב םהמע היה אלשכ ותעד זא השלח"ד ןיינעה רואיבב ףיסוהל שיו

,"יול לש וטבש לבקמ ה"בקה ןיא יליבשב אמש יל יוא רמוא (ןרהא) היה"ש אתיא 20שרדמב
חבזמל ברקל אריתמ ןרהא היהש ינימש שיר םינהכ תרותב בותכש ומכ ,לגעב קלח יל היהש לע"
ידכ דע ,לגעה אטחמ םשור ראשנ ןיידעש רובס היה ןרהא ,רמולכ ,36"ינימשה םויב הז םעטמ
טבשד אישנה ותויהל ,"וטבש אלו אוה אל" ,ןכשמה תכונחב ףתתשהל הכז אל הז ללגבש ,ךכ
.37יול

ריכזמ וניאו ,"הכונחב םהמע היה אלשכ ותעד זא השלח" קר בתוכ י"שרש ןוויכמ ,םנמא
היה"ש 38ינימש תשרפב ושוריפ ךרד לע - 'וכ ותמשאב איה רבדה תביסש ששח ןרהאש המואמ
ןכ לע - "לארשיל הניכש הדרי אל יליבשבו ילע ה"בקה סעכש ינא עדוי רמואו רעטצמ (ןרהא)
אל הכונחב םהמע היה אלש" ךכל הביסהש ששחל םוקמ היה אל ןאכש רבוס י"שרש ,רמול ךירצ
.'וכ ותמשאב איה "וטבש אלו אוה

,הז ששחל םוקמ ןיאש רבכ ררבתנ םיאולימל ינימשה םויב ,יכ - תוטשפב - רבדה םעטו
עדנו וניניב הניכש הרשתש ונחרטש חרוטה לכ" םהירבדל הנעמב) לארשיל וניבר השמ ירבדכ
לעש ,ינממ בושחו יאדכ יחא ןרהא ,ושעת 'ה הוצ רשא רבדה הז" :38("לגעה ןוע ונל רפכתנש
,ןכש ןוויכמו ,39"וב רחב םוקמהש ועדתו םכב הניכש הרשת (אקוד) ותדובעו ויתונברק ידי
ב"י הנוהכב שמשמו דמועו ,וב רחב םוקמהש וארש ירחאל - םיאישנה תכונח המלשנשכ ירה
.'וכ יוצר-יתלב ןיינעמ שושחל םוקמ ןיאש יאדווב - 'וכ םימי

- "וטבש אלו אוה אל" ובתכב ('וכ ששחל םוקמ ןיאש) הז ןיינע שיגדמ י"שרש רמול שיו
,אוה יול טבש ,רמולכ ,"רשכ טבשה לכ"ש 40הז ינפל י"שר בתכ יול טבשל עגונב ,ירהש
רמול ןכתיי אל ,אלימבו ,"לגעב ועט אל" טבשה ישנא לכש לארשי יטבש לכמ ידיחיה ,הברדא
תילכתב היה יול טבשש העשב הב ,לגעה אטח ללגב ןכשמה תכונחב ףתתשי אל יול טבש אקוודש
!לארשי יטבש לכמ רתוי לגעה אטחד הלילשה

תעדה תושילחל הדיחיה הביסהש - "הכונחב םהמע היה אלשכ ותעד זא השלח" י"שר שרפמ ןכלו
אלש" הדבועה קרו ךא (םא יכ ,'וכ רעצ לש שגרל הביס ,ותמשאב אוה רבדהש ששחה אל) איה
הזמ ותעד השלח ,ןכשמה יניינע לכ ליבשב וב רחב םוקמהש ועדיב ,ןכש ,"הכונחב םהמע היה
.ל"נכ ,ןכשמה תכונחב (טרפבו) ףתתשהל הווטצנ אלש

ויה רשא םישנא יהיו" - ינש חספ ןיינעב השרפה ךשמהב רפוסמה םג ראבל שי הז יפ-לע
ןברק תא בירקה יתלבל ערגנ המל םדא שפנל םיאמט ונחנא 'וג ורמאיו 'וג םדא שפנל םיאמט
:41"לארשי-ינב ךותב ודעומב 'ה

המל" םתנעטל הנעמה איה איה "םדא שפנל םיאמט ונחנא" םתרימא :42ןבומ וניא הרואכל
!?"לארשי-ינב ךותב ודעומב 'ה ןברק תא בירקה יתלבל ערגנ

:ליעל רומאה ךרד לע - הזב רואיבהו

םעטה וניבהו ועדיש ,ונייה ,"םדא שפנל םיאמט ונחנא"ש - םהה םישנאה ורמא - תמא ןה
-ינב לכ רשאכ - םה ונעט - ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,ודעומב 'ה ןברק בירקהל םילוכי םניאש
הביסה היהת) לארשי-ינב לכ םע ףתתשהל םילוכי םניא םה וליאו 'ה ןברק םיבירקמ לארשי
קר אל ,ונייה ,"ערגנ (המל)" ןושלה קוידכ - םתואיצמ לכב ןוערג השענ יזא ,(היהתש וזיא
הרסח ףוס לכ ףוסש ןוויכמ ,ערגנ ונחנאש אלא ,(הוצמ לש אצפח) םייוסמ רבד ונתאמ ערגיש
!וז הווצמ ונל

רסחש ,ונייה ,"הכונחב םהמע היה אלש" ותוארבש - ןרהאל עגונב ליעל רומאה ךרד-לעו
ירקיע) ותעד תוללכב (ןוערג) תושילח השענ ,ןכשמה תדובעב (ירקיעו) םייוסמ ןיינע ולצא
...(ותואיצמ

.ונוקל םדאה תדובעב האלפנ הארוה םידמל - (ןרהא לש) "ותעד השלח" - הז ןיינעמו
:המדקהבו

,הז שדוחב) הרות-ןתמב ,ירהש ,לארשימ דחאו דחא לכ תדובעל םג ךייש ןרהא לש וניינע
.ןרהא לש ותגרד ,44"םילודג םינהכ" ,43"םינהכ תכלממ" לארשי ושענ ("יאתילת אחרי"
. . שיאו שיא לכ אלא דבלב יול טבש אל" 45לבויו הטימש תוכלה ףוסב ם"במרה ןיד קספכו
הז ירה . . ודבועלו ותרשל 'ה ינפל דומעל לדבהל ועדמ וניבהו ותוא וחור הבדנ רשא
."םישדק שדוק ושידקהל ןרהא לדביו" 46רמאנש ומכ ,ןרהא לש ותגרד - "םישדק שדק שדקתנ

:רתוי תויטרפבו

47בותכש ומכ ,(םינהכה תדובע תמגוד) ןכשמה ןיינעב איה לארשימ דחאו דחא לכ לש ותדובע
ןכשמה ,48דחאו דחא לכ ךותב ,םכותב אלא רמאנ אל וכותב ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"
.ויתומא 'דו ותיבב ,המינפ ובלבש ינחורה שדקמהו

'ה רנ 49בותכש ומכ רנ היורק המשנה" ,יכ - "תורנה תא ךתולעהב"ד ןינעה םג ללכנ הזבו
"םדא תמשנ 'ה רנ" תא קילדהל - "תורנה תא ךתולעהב" - איה םדאה תדובעו ,50"םדא תמשנ
דחאו דחא לכבש "'ה רנ" ,ומצעל עגונב ןה ,52"רוא הרותו הווצמ 51רנ" ידי-לע ריאתש
םהש תורנ 'ז הב שיו הרונמ ארקנ לארשי תומשנ תוללכ"ש ,53לארשי-ינב תוללכל דע לארשימ
50"'וכ שא יפשרכ הבהאמ שיו םימכ ךושמ הבהאמ דבוע שי ,'ה תדובעב לארשי-ינב יגוס 'ז
55וריאי הרונמה ינפ לומ לא"ש ותדובעב לועפל ,ונייה ,(54תודמה 'ז לכב טרפמו ךלוהו)
ןווכמ םבל היהיש לארשי תומשנ תורנה הלעמ היה"ש ןרהא לש ותלועפ תמגוד) "תורנה תעבש
57לכ ןיעל יולגב רכינ היהיש דע ,(56"הרונמה ינפ לומ תניחב אוהש אוה-ךורב ףוס-ןיאל
...58"הלוכ בהז תרונמ" תניחבב םה לארשי לכש

,ןכשמה תכונח תניחבב אוהש ןיינעב וקסע לארשימ המכו המכש עמוש וא האור ידוהי רשאכ
הרותה יניינעב (תועידיב ןטק וא םינשב ןטק) ידוהי לש (הכונח) ךוניחה תלועפ :אמגודלו
התאש םהלשמ הלודג ךלש" ,הברדאו ,59ךוניח לש ןיינע הז םגש] הרונמה תקלדה ןכו ,תווצמו
רנ"ב ,לארשי-ינבד םיגוסה 'ז לכ ,"םדא תמשנ 'ה רנ" קילדהל ["תורנה תא ביטמו קילדמ
םהמע היה אל" אוהש ותוארב ,ירה - תודהיהו הרותה תצפה ידי-לע ,"רוא הרותו הווצמ
!"הכונחב םהמע היה אלשכ ותעד זא השלח" ,תעדה תושילח ולצא תויהל ךירצ ,"הכונחב

תויהל ךירצ - "ותרשל 'ה ינפל דומעל לדבהל (תעד ןושל) ועדמ וניבה" :רחא ןונגסב
הדובעה ידי-לע ,"ותרשל 'ה ינפל דומעל"ד ןיינעב אלא הניא "ועדמ"ד תואיצמה לכש ןפואב
היה אל אוהו םירחא ידי-לע ןכשמה תדובעב םייוסמ רבד השענ רשאכש ,ךכ ידכ דע ,ןכשמב
ליבשב אלא הניאש ןוויכמ ,תעדה תואיצמ לכב תושילח ולצא השענש ,"ותעד זא השלח" ,םהמע
וז ירה - םהמע היה אלש הזמ ותעד השלח אל םאו ;"ותרשל 'ה ינפל דומעל" ,ןכשמה תדובע
םינפ לכ לע) "ותרשל 'ה ינפל דומעל לדבהל ועדמ וניבה"ש אגרדל עיגה אל ןיידעש החכוה
.ותעד תואיצמ לכ יהוזש ,(תומילשב

:רואיב רתיל

הבשחמה ,ירה ,61"םלועה ארבנ יליבשב רמול בייח דחאו דחא לכ" 60ל"זח ורמאש ןוויכמ
רבד השענשכ תעדה תושילח ידכ דע ,ןכשמה יניינעב הדובעו הלועפ לכב ףתתשהל ךירצ אוהש
.הוואג םושמ הב ןיא - ותופתתשה אלל םייוסמ

,ןכשמה יניינעב הדובעו הלועפ לכב ףתתשי ומצעב אוהש חרכה ןיא ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
.הזב אצויכו רחא ידי-לע תושעהל רבדה לוכי ,62"הזב הז םיברע לארשי לכ"ש ןוויכמ ,ירהש

אוהו (ןכשמה תכונח לש) ןיינעב וקסע לארשימ המכו המכש עמוש וא האורשכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
אצויכו סונא היהש ןוויכמ ,ותמשאב היה אל רבדהש יפ-לע-ףא ,ירה - הכונחב םהמע היה אל
רשאכ ,םוקמ לכמ ,63ןכשמה יניינעב תרחא הדובעב קוסע היה וז העשבש ,הזמ הריתיו ,הזב
'ה ינפל דומעל לדבהל ועדמ וניבה" ,ןכשמה תדובע ליבשב אלא הניא ולש תעדה תואיצמ לכ
תדובע ליבשב איה תעדה תואיצמש ועדיב ,ןכש ,ועיגרהל םירבסהה לכ וליעוי אל - "ותרשל
רשא הביסה היהת) ותופתתשה אלל ןכשמה תדובעב םייוסמ רבד השענש הדבועה ,ירה ,ןכשמה
!תעדה תושילח ולצא תלעופ (היהת
,ג ךרכ 'ח"משת תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ח"משת'ה ןוויסב ט"י ,ךתולעהב תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(493-487 'מע
.ךליאו 29 'מע ב"שת ש"הס .ןושח 'ב "םוי םויה" (1

.(א ,זצר) בשיו פ"ר כ"בשות קלח ה"לש האר (2

.ב ,ז תלהק (3

.ד"לפס נ"רד תובא הארו .ד ,ד ןנחתאו (4

.(נ"שו .א"ער ,גנ ב"ב האר) "ןתונ אוה הפי ןיעב ןתונה לכ" - אקייד "ןתי" (5

.ףוגה ירבא לכב ךשמנ ודי לעש - (ב ,אכר .ב"ער ,אסק ג"חז האר) "ןיפייש לכל גילפ אבל"ו (6

.גכ ,בי האר 'פ (7

לכד ,יתאד אמלעל ןייחו אמלע יאהל ןייח שנ רב דיחא היבד ייחד אנליא :ונתשרפ שיר רהזה רמאממ ריעהל (8
.'וגו םה םייח יכ ד"הה ,ייח יולמ לכו ןייח איהד ןיגב . . ןייח היל תיא הב ידחאו אתיירואב לדתשאד ןאמ

.ה ,חי ירחא (9

.א ,חפ תבש (10

."יאתילת אחרי"ב תישילשה תבשה איה ךתולעהב תשרפ תבשש ,ריעהל (11

.ךליאו א ,חפ להקיו .ג ,ע ורתי א"ות הארו .ב ,ופ םש (12

םינש שמח ןב"ל םג ךייש הז ירה ,(ח ,ג תישארב י"שרפ) "ארקמ לש וטושפל אלא יתאב אל ינא"ש ןוויכמד (13
ט"כ "םוי םויה) "הרות לש הניי"ו (א ,אפק ה"לש) "םיאלפומ םיניינע" םג וב שי ,הז םע דחיבו ;"ארקמל
.(ארקמ לש וטושפ דמול אוה םגש ךכל ףסונ) םילודגבש לודגל םג - (טבש

.הז י"שר שוריפ אבוה םהבש 'וכ םישרפמהו םיסופדה - 1 הרעה 92 'מע ח"יח ש"וקל האר (14

.תמדוקה הרעהבש ש"וקל (15

.ז ,ט (16

.ב"ויכו ,"וניתובר ושרד" בתוכ אלו ,ארקמ לש וטושפב ןכ שרפמ י"שרש ,אלא ,י"שר שוריפל רוקמה (17

.ב הוצת אמוחנת (18

.ותוללכב יול טבשל עגונב - ג ,ו"טפ ונתשרפ ר"בדמב .ה ,ג ונתשרפ אמוחנת (19

.ו ,םש ר"בדמב (20

לש ונינע ןיא ,ירהש ,ארקמ לש וטושפל םאתהב ל"צ - שרדמה ןושלב אוה י"שר ןושלשכ םגש ךכל ףסונ (21
שרדמה ןושלמ י"שר הנשמ תומוקמ כ"וכבש אהמ חכומדכ) ארקמ לש וטושפ שרפל אלא ,שרדמה ןושל קיתעהל י"שר
.י"שר יללכב פ"מכ רבודמכ ,(ארקמ לש וטושפל םאתהב

בשחש ןוויכמ ,ןכשמה תכונחל תוכיישה ד"ע העיבת ןרהאל התיה אל ד"ודנבש ראובמ (22 הרעה) םש ש"וקלב (22
היה" ןושלה י"שר בתוכ אל ,ןכלו ,לגעה אטחמ םשור ולצא ראשנש יפל ןכשמה תכונחב ףתתשהל יואר וניאש
.ש"ייע ,דבלב רבדה תושילח ,םא יכ ,רבדה ול עיגמש בשוחשכ (רקיעב) ךיישש ,"רצימ

,אלא ,'וכ רעצה תאצותו תדימ רואית קר אל ,ונייה ,ומצעלשכ "ותעד השלח" ןושלה רווחמ וניא ןיידע ,לבא
.ה"ס ןמקל הארו - .םינפבכ ,תושילח לש ןפואבו ,תעדה ןיינע לע השגדהה

.המואמ ףיסוהל ךירצ וניאו ,"ותעד השלח" ש"מב י"שר קפתסמ ,ןכלש (23

.ןישודיק 'סמ ףוס אתיירבו הנשמ (24

ותבשחמ עקתיו דואמ קזחו ץימא רשקב ותעד רשקמש ,תורבחתהו תורשקתה ןושל 'וכ תעדהו :ג"פס אינת האר (25
.קזוחב

.ג ,חכ הוצת (26

.פ"הע י"שרפ (27

.ח ,ד"וי בקע (28

אל םדא לכו" (זי ,זט ירחא) רמאנ הבש - הנשב תחא םישדקה שדקב (ג"הכ) ןרהאל תדחוימה הדובעה טרפבו (29
."ותאצ דע שדוקב רפכל ואובב דעומ להואב היהי

.ב ,חי חרק (30

תונברקה לע םידמוע ,אלא ,שדקמב הדובע םישוע םניאש - (םדמעמב לארשי) "דמעמ ישנא" םג ללוכ (31
לע דמוע וניא אוהו ברק םדא לש ונברק היהיש רשפא יא"ש ןוויכמ ,ןברקה לעבכ (לארשי לכ לש םתוחילשב)
.(ו"פר שדקמה ילכ 'לה ם"במר) "ויבג

."הנוהכה ךוניח םויל - םיאולימלו" (זל ,ז וצ) י"שרפמ ריעהל (32

.ו ,בכ ילשמ (33

.מ"כבו .א ,טכ אשנ ת"וקל .ד ,טכ בשיו א"ות (34

תדובע יניינע לכל עגונב לועפל הכירצו הלוכי ותעד ירהש - ו"ח תעדה לוטיב אל לבא ,אקייד תושילח (35
.ןכשמה

.םש ר"בדמבל ו"זרהמה 'יפ (36

.חי ,זי חרק (37

.גכ ,ט (38

אשת י"שרפב אבוה) לארשיב אלו יב ןוחרסה הלתיש בטומ . . ןרהא רמא" (ג ,י"פ ר"קיו) ל"זראממ ריעהל (39
ךייח . . םיקלא ךחשמ ןכ לע ןבייחלמ תאנשו ינב תא קדצל תבהא קדצ תבהא ןרהאל ה"בקה ול רמא . . (ה ,בל
ליבשב ושפנ תריסמ) לגע תיישעב ןרהא תלועפש ,ונייה ,"התא אלא הלודג הנוהכל רחבנ אל יול לש וטבש לכמש
!הלודג הנוהכל רחבנש הביסה איה (לארשי תלצה

.טמ ,א רבדמב .וכ ,בל אשת (40

.ךליאו ו ,ט (41

.פ"הע ח"הואו ונרופס האר (42

.ו ,טי ורתי (43

.פ"הע ט"העב (44

תנשב) וז תבש יאצומ ,ןושאר םויב - (םויל פ"גד ם"במרה ירועישב) ולא תוכלהד דומילה תלחתהש ,ריעהל (45
.(ח"משת

.גי ,גכ א"הד (46

.ח ,הכ המורת (47

.מ"כבו .ד ,דל ונתשרפ ת"וקל .דועו .א ,טס ה"לש .פ"הע ךישלא האר (48

.זכ ,כ ילשמ (49

.ונתשרפ שיר ת"וקל (50

.גכ ,ו ילשמ (51

ןמשה ש"ע הווצמ רנ וארקנ תווצמהו ,הליתפהו ןמשה ובש ילכה ש"ע רנ וארקנ י"שנ :רתוי תויטרפבו (52
.(ךליאו ג ,גל םש ת"וקל - הכוראב האר) הליתפו ןמשב זחאנו הלתנה רואה איה הרותו ,הליתפהו

.(ה"ה ד"פ תוכרב ימלשורי) םלועה לכל האצוי הרוא הנממש הרונמה המגוד ,םלועה לכב - םדי לעו (53

אוה אצמנ לבא ,(זלש 'מע ונתשרפ ת"הואבש ותקתעהב אל ןכו) דוסיה תדימ ראיב אל םש ת"וקלבש ריעהל (54
.דועו .לש 'מע ת"הואבש הז ה"דב

ריעהלו .(לבקמה רוא ,הנבלל דוגינב) עיפשמה רוא - הדובעב ותמגודש ,שמשה רוא - רואה תומילשל דעו (55
יטוקל הארו ,"'וכ אלכל ריהנד אשמש . . 'וגו ותפוחמ אצוי ןתחכ אוהו חתפ הדוהי יבר" :ונתשרפ שיר רהזמ
.תודעוותהב הכוראב ראבתנ - (ד-געש 'מע) םשל צ"יול

.ד"עס ,ל םש ת"וקל (56

םכתא תולעל ,ךתולעהב" :(י"שרפד ןושאר סופדב אבוה - ד ונתשרפ אמוחנת) ל"זראמ ד"ע ,ע"הואל םג (57
אוה תודע" :ג ,דכ רומא י"שרפמ ריעהלו ."לכל ריאמש ימל לארשי םיריאמ ךאיה םירמוא ויהש תומואה ינפב
'זב זומרי זמר ךרדב" :ונתשרפ שיר ח"הואה 'יפ םג הארו ."לארשיב הרוש הניכשהש םלוע יאב לכל (יברעמ רנ)
לארשי םהש יברעמה חכונל םיריאמ ןלוכ יכ זמרו ,ירישעה ללכל זומרי א"כ תומוא 'ע םהש םלועה תומואל תורנ
."ןח יעדויל עודיכ ברעמה תניחב םהש

.ב ,ד הירכז (58

הקלדה לכב הרונמה אוה ךנחמש שדח השעמ השועכ םוי לכ" הרונמה תקלדהבש םש ח"הואה 'יפמ ריעהלו (59
."הקלדהו

.ג"ה ב"יפ ןירדהנס 'לה ם"במר הארו .הנשמב - א"עס ,זל ןירדהנס (60

.םלועה לכד יללכה ןכשמב אוהש ףא ד"ודנ ןיעמ השענ ז"יעש (61

.זל ,וכ יתוקוחב י"שרפ .ז"טה א"יפ תועובש 'לה ם"במר .נ"שו .א"עס ,טל תועובש (62

םהלשמ הלודג ךלש"ש ררבתי (הז עדיל לוכי וניא ע"עלש ףא) רבד לש ופוסבש ןכתיש ,אלא ,דוע אלו (63
."'וכ
חישמ םע תויחל


לש ןורחאה חוצחצה אלא ראשנ אל
ןורחאה רותפכה


ישילשה שדקמה תכונח איה הלועפ לכ

ןבומכו .הלואגה לש ןושארה רוד תויהל הכזיש תולגה לש ןורחאה רוד אוה הז ונרוד
הבושתל רתלאל" - םינש תורשע ינפל - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד העודיה הזרכההמ
תא חצחצל" אלא ראשנ אלו ,הדובעה לש המויסב םידמוע רבכש ןוויכמ ,"הלואגל רתלאל
!ןורחאה רותפכה לש ןורחאה חוצחצה - ולא ונימיבו ,"םירותפכה

המכו-המכ -תחא-לעו ,תווצמו הרותה יניינעב הלועפו הלועפ לכ ,ולא ונימיבש ,ןבומ הזמו
הנכותש תודהיהו הרותה ,רוא הרותו הווצמ רנ תצפה ידי-לע "תורנה תא ךתולעהב"ד הלועפה
ךוניח) תכונחד ןיינעה רתויבו רתויב הב שגדומ - "םהלשמ לודג ךלש"ד ןפואב ןכשמה תכונח
...ישילשה שדקמה-תיב ןיינב (הנכהו

הרטפהב דועייה םויקל שממ בורקב הכזנ "תורנה תא ךתולעהב"ד הדובעה ידי-לעש ןוצר-יהיו
לבבורז לא 'ה רבד הז ילא רמאיו 'וג הלוכ בהז תרונמ הנהו יתיאר" :ךתולעהב תשרפד
ןמזב םגש ונייה ,"וישכע ןמז לע ןכ םג יאק"ש ףאש ונתשרפד הרות-יטוקילב ראובמכ ,"'וג
םה ירה ("לבב תולגב זא ויה םהו ץראב יל היתערזו םש-לע לבבורז םשב וארקנ"ש) תולגה
לכמ" ,"בהז תרונמ השענ לבב תולג ידי-לע אקווד" ,הברדאו ,"הלוכ בהז תרונמ" תניחבב
ירוכב ינב" - ורוכב ונב תא הדופ ה"בקהשכ ,"אובל דיתעלא יאק וז הניחב רקיע ,םוקמ
.תולגה רציממ ,"םירצממ" - "לארשי

- (ארקמ לש) וטושפכ "תורנה תא ךתולעהב" - ןרהא ידי-לע הרונמה תקלדה םיאור םג זאו
לע דמועו הלוע ןהכה ןרהא ,("ןוילע הננוכי אוה"ש) ןויצב ןהכ הארי ,ישילשה שדקמה-תיבב
.תישילשה הלואגב ,ישילשה שדקמה-תיבב ,תולעמ שולש

הדובעה םגש ןוויכמ ,"ןיע ףרהכ םוקמה ןבכיע אל" ,שממ ונימיב הרהמב - הז לכו
.וניניע הניזחתו היהי - "ןיע ףרה"כ וליפא ,בוכיע לכ אלל היהת "תורנה תא ךתולעהב"ד
'מע ,ג ךרכ ,'ח"משת תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ח"משת'ה ןויס ט"י ,ךתולעהב תשרפ תבש תוחישמ)
(498-493

יהויחבמ ריתי


"'ה רנ" תקלדה ןיינעב קדצ-ןובשח
ותלוזבו ומצעב


םירחא םידוהי לע עיפשהל חוכ שי דחא לכל

ירה ,עובשה תשרפ םע ,ןמזה םע תויחל םיכירצש ןוויכ הנה ,ךתולעהב תשרפ תבשב ונדמועב
,"תורנה תא ךתולעהב"ב ותדובעל עגונב קדצ ןובשח השעיו ןנובתי דחא לכש םיאתמה ןמז הז
ןיב ,"רוא הרותו הווצמ רנ"ב רתוי דוע ריאת איהש ,"םדא תמשנ 'ה רנ"ה תקלדהב ףיסוהל
."הילאמ הלוע תבהלש"ש ןפואל דע ,םירחאל עגונב ןיבו ,ומצעל עגונב

(ולא תוטלחהב ףקות רתוי דוע ףיסומ הזש ,םיברב טרפבו) תובוט תטלחה טילחהל :תוטשפבו
.עיגהל רשפאש םוקמו םוקמ לכב תודהיהו הרותה תצפהב ףיסוהל

תא תעדל ךירצ ידוהיו ,םירחא םידוהי לע עיפשהל חוכ שי דחא לכלש ,ליעל רבודמכו
,םנקתל ידכב ומצע תונורסח תעדל ךירצש םשכש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודיכ ,ולש תוחוכה
.םהב ףיסוהלו םלצנל ידכב ומצע תולעמ תא תעדל ךירצ םג ךכ

לא חוכה ןמ ויתולעמ תא איצומו ,ולש העפשהה תולועפב ףיסומ אוהש הז ידי-לע ,הברדאו
.ךרואו בחור קמועב ,רתוי דוע ףיסוהל לכויש ,ויתוחוכב רתוי דוע ףיסומ הז ירה ,לעופה

ותדובעב םג אטבתהל רבדה ךירצ ,"רוא הרותו הווצמ רנ"ב "ךתולעהב" תדובעל ףסונו
ותואיצמ לכש דע ,"'ה יפ לע" םהש םהב םג שגרויש ,םדאה ייחב תועסמב ,תושר יניינעב
.הכוראב ל"נכ ,"םדא תמשנ 'ה רנ"ד שאבו רואב "הילאמ הלוע"

ידכ קר אל ,ה"בקהמ םידועייהו תוכרבה לכ תא לבקמ אוה ,הזכ ןפואב גהנתמ ידוהיש העשבו
עבטה ןמ הלעמל לארשיל עיפשמ ה"בקה הנה תאז ללגב" אלא ,םילבלבמה םיניינעהמ וילע ןגהל
ינוזמו ייח ינבב ,עבטה ךרדמ הלעמלש ןפואב חילצי - ולש םייעבטה םיניינעבש ,"עבטב
םהב וניתונש ימי" ,תובוט םינשו םימי תוכיראל ,המשנה תואירבו ףוגה תואירבבו ,יחיוור
אלו ,הזמ הריתיו ,הנש םירשעו האמ וימי ויהו" דע ,"הנש םינומש תורובגב םאו הנש םיעבש
.םינש רתוי הברה דוע אלא ,ןרהא תונש ג"כק קר

.המילשהו תיתימאה הלואגב ,םייחצנ םייחל ,ללכ קספה אלל ,םירבועש דעו

,שדוקה ץראב םיאצמנ ,וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב ,לארשי ינב לכו
לודג ןהכ ןרהאש ךיא ,ןויצב (ןהכ הארי)ו ,ישילשה שדקמה-תיבב ,שדוקה ריע םילשוריב
- השגדהבו ,"הילאמ הלוע תבהלש"ד ןפואב ,"תורנה תא ךתולעהב" - הרונמה תא קילדמ
.אוה-ךורב ףוס-ןיא דעו ,ףוס-ןיא דע ,ליח לא ליחמ ,היילע רחא היילעב ,"הלוע"
'מע ,ג ךרכ ,'ט"משת תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ט"משת'ה ןוויסב א"כ ,ךתולעהב תשרפ תבש תחישמ)
(377-376

יבר יצוצינ


םינושאר לש םתרות


הביח לש דחוימ סחי הליג ,ללכב םירפס תאצוה דדועש ,יברה
ךזה םנונגסב" * םינושארה לש םהירפס תאצוהל דודיעו
ןיא הליחתכלמ רשא ןפואבו דומלתה םיב ךרד םיריאמ ,רצקהו
הרוש * יברה םהילע אטבתמ ,"'וכו תוכריפ ,תוישוקל םוקמ
הנושאר המישר * דודיעו תוראה ,תוארוה לש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

םע 'םירלוד'ה תקולח ךלהמב ויתושיגפ וא יברה לש ויתורגיא יפוליח רחא בקעש ימ לכ
תדחוימ הביח .םהירפס תא רואל איצוהל םדודיעב עיקשהש םוצעה טהלב חכונ ,םיינרות םישיא
ענמנש יפ-לע-ףא ."םיריהבו םיריאמ" םהירבד רשא ,םינושארה ירפס תרדההב םיקסועל שחר
תרותב רואל ואציש םירפסל ריאהלו ריעהל ,העד תווחל יברה הברה ,םירפסל תומכסה ןתממ
."םדא ינבכו םיכאלמכ" םינושארה

(קירטיח 'יש ןרהא ברה) ידיסח רוחבל (טלש-חלש 'מע ,כ ךרכ ,שדוק-תורגיא) יברה בתכ ךכ
:תבש תכסמ לע ד"ירה יקספו שוריפ תא רידההל א"כשת תנשב הכזש

ילעב ,םיכאלמכ םינושאר ,םינושאר לש ןתרותב קסוע תויהל וקלח ירשאו
.םייח ונא םהיפמ רשא תופסותה

ןפואבו דומלתה םיב ךרד םיריאמ ,רצקהו ךזה םנונגסב תובר םימעפל רשאו
.'וכו תוכריפ ,תוישוקל םוקמ ןיא הליחתכלמ רשא

קוליחב ,וניאישנ וניתובר ויתובא םשב ,הזב ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודיכו
ןיד יקסופ ,השקה רבד םיראבמ תורופס תורושב רשא ,םינושאר לש םנונגס
,םינורחא לש םנונגס ןכ-ןיאש-המ .םיריאמ םירבדהו ,'וכו השעמל הכלהל
דע הרות לש התמחלמב ןתמו אשמו אירטו אלקש אתיירואד אלופלפב םיכיראמה
ומכ רואהו תוטישפה התואב הניא - זא םגו ,ןיד קספו הנקסמ ידיל םיאבש
.םינושארה ירפסב

הנה הרוא ולוכ לכיהה אלמו לודג לכיהב אצמנה שיא - הזל אמגוד ורמאו
ןכ-ןיאש-המ ;הזב אצויכו ןולח ,תלד והז םאב ,ול שורדה תא אצומ דימו ףכית
'וכו תובבלה וטעמתנו ךשוח שמי רשא דע ךשוחה רבגתנ רשא ,םינורחאה תורודב
ליחתמ ,ללח אצומש דע ששגמ ,חתפה אוצמל הצורו לכיהב אצמנה שיאה ירה -
םג ילואו חותפ ןולח אלא וניא וא הצוח ךילומה חתפה והז םאה תויאר שפחל
;הייארל ,הגשהו הנבה העימש המוד הניאו .ביבסמו דצה ןמ תויאר ,םוטא ןולח
תלילשו אירטו אלקש ידי לע הנקסמ ,ולא תוגרד תואצמנ הלכשהב םג רשא
לכש דע רורב ןיינעה תא האורש ,לכשה ןיעב הייאר וא ,'וכו םירתוס םיניינע
...השילחהל אל וליפאו הנקסמה רותסל ולכוי אל תוכריפו תוישוק

'מע ,ט"ישת 'שדוק תוחיש') ט"ישת םירופ תודעוותהב יברה אטבתה המוד ןכותב יכ ,ןייוצי)
(הרבעהב אלא הניא םא ףא) םינושארב תוקבדתהה אקווד יכ ,ריבסה ךשמהב .(ךליאו 35-ולק
.םלצאכ ולצא םיריאמ םיניינעהש תעייסמ

"םייח ונא םהיפמ"

הנשמ" ולש ת"ושה רפסב עדונ) תירבה תוצראב םיקסופה ילודגמ ,ןיילק השנמ יבר ןואגה
תוכלה" - הפוקת התואב םסרפתהל דמעש רפסהמ ההגה ילע ז"ישת תנשב יברל רגיש ,("תוכלה
גהנמכו וכרדכש ,יברה .("תוכלה הנשמ" םשב אוה ףא) רבחמה לש ףיקמ שוריפ םע "תולודג
בתכמ ול קינעה (טלר 'מע 'ג ךרכ 'םחנמ לכיה' :הוושה) תומכסה תקנעהמ ענמנ ד"בח יאישנ
:תואבה תורושב חתפנה (הצש-גצש 'מע ,וט ךרכ ,שדוק-תורגיא) תורעה תפסותב דודיע

תוכלה יאמקמ דחד רפסה לש רואל האצוהב ותעיגי רבד לע עדוויהל יל םענ
עיפוי בורקבש וחילצהו ךרבתי םשה והכיז רשאו ,ףיקמ שוריפ םע תולודג
.סופדב רפסה

ללכמ) תולודג ללכב הרותבו הרותב םיליח הברי הבחרה ךותמ רשא ןוצר יהיו
. . (א,דלק ארתב אבב) ל"זר שוריפכ ןטק רבדו לודג רבד ,תונטקו (אכיאד
הזיא הזב קתעומ ,םייח ונא םהיפמ רשא םינושארה ירבד אתלימד אתוביבחלו
...יתא חינה רשא ,הזה רפסה תליחתמ ,ספדנה הלעב תורעה
- "תולודג תוכלה"ה לעב - שרפמ וניאש עטקב רסוח ונשי םש ויתורעהמ תחאבש ,בתוכ יברה
:תיעמשמ-דח עבוק יברה .הינפל וא הבותכה תריסמ ירחאל םא םינתח תכרב רמאיהל הכירצ יתמ
.תוריהבמו תופלאמ תורעה דועו ."איה [תבייחתמה=] החכומד סופדהו קיתעמה תטמשה ידידל"

..."ןמז יל יתחקל"

לצא תועיבקב רקבל גהנש - יריאמהל "הריחבה תיב" ירפס דחוימב - םינושארה ירידהממ דחא
םהרבא ברה היה - תונוש תויוחילש וילע ליטה ףאו רידת ודדוע יברהו 'תודיחי'ב יברה
.ג"משת תנשב רטפנש ,(רעביירש) רפוס

-תורגיא) ט"ישת ינש רדאב ב"יב יברה בתוכ ךכ לעו ,'תודיחי'ב רקיב ט"ישת תנשב רבכ
:(אסר 'מע ,יח ךרכ ,שדוק

לע איפוקמ םינפ לכ לע רובעל ,הל תוכימסב ןמז יל יתחקל ונתחישל ךשמהב
ינשה רפס לע ןכ םג . . ארתב אבב תכסמ לע הריחבה תיב ,ותרושת - רפסה
.תואווקמ לע הריחבה תיב אוהו ,ילש הירפסב אצמנה ,רואל איצוהש

םיכאלמכ םינושאר תרות רוא ץיפהל הכרבבו דובכב") דודיעו לוחיא ירחאל
.יברה לש תוניינעמ תורעה תרוש האב ("רודו רודל הילע םירדלו ץראל םיריאמ

ידי לע") הטמשוהש תחא הביתש יברה רובס - ארתב-אבב תכסמ לע תורעהה ןיבמ - הנושארב
.םירתוימ םיקוידו םירואיב ךוסחת ("די-בתכה קיתעמ ידי-לע וא [רדסה=] רעצעזה רוחבה

(ב .היגוסב ףסונ ןיד ןבוי יריאמה לש וירבד יפ-לעש (א :יברה ריבסמ תופסונ תורעהב
האוושה לע ריעמ (ג .א"בטירהו א"בשרה תעדל יריאמה תעד ןיב האוושה לע עיבצמ יברה
םוקמ ןיא םיקסופה ירואיב יפלש רובסו ,ה"מרהו יריאמה תעד ןיב ךורעל רידהמה שקיבש
.וז האוושהל

רידהמה הב עגייתנש הישוק ץרתמ יברה .תואווקמ תכסמל יריאמה לע תורעה תרוש האב ךשמהב
תוינע יפל הארנ אניפתסמד אלול") רובסו ("'וכ הברה יתעגי"ש ירחא "לודג ןויע ךירצו")
!תוישוק שולש תוצרותמ הז "ןוקית"ב .לובלבל ומרגש תובית רפסמ וטמשנש ("רורב יתעד

:יברה בתוכו - "םינקז ב"ל"ב איה החיתפה רשאכ "םינקז םישולש"ל יברה סחייתמ םויסב
ומצע תא ןופרט יבר הנמ אל וירבדב שרפל שי ,סופדה תועט ןאכ ןיאש רמול יצמית םאו"
ולעפ םינקזהש בותכה ןונגסב שרפמד ןוויכ ,ילילגה יסוי יבר תא אל ןכו ,ותונתוונע ינפמ
."ילילגה יסוי יבר לש ודימ ליאה תא ליצמ היה אל רשא

"בושח יכה םוקמ הארמ"

ןמרקוצ שירעבוד יבר ןואגה תשקבל ,ג"ישת תנשב רבכ תורעה יברה ריעה יריאמה ירפס לע
לע תורעהמ סופד ילע יברל רגיש רשא ,(אעק-טסק 'מע ,ז ךרכ ,שדוק-תורגיא) ולופובמ
לע יריאמה ירפס ודי תחת ויה אלש הדבועהו לבגומה ונמז ףא לע .תואווקמ תכסמל יריאמה
הנה") רידהמה לש ודובכו םינושארה תא ותוביבח בורמ ירה ,הרהט תכסמו ל"נה תכסמ
לש ויתורעה תשולש לע תוגשה בתכו יברה םהילע רבע ("ודובכ ינפמו אתלימד אתוביבחל
.רידהמה

לאירבג יבר ('לאירבג יעטנ') עדונה םירפסה רבחמל יברה בתכש םירבד ןאכ טטצל ןיינעמ
יבר לבוקמה ןואגה - יברה לש ויבא לש תמסרופמה ותבושת תא תוושהל שקיב רשא ,רענניצ
'מע ,ט ךרכ ,תוחיש-יטוקיל האר) קסירבמ םייח יבר ןואגה לצא ונחביה תעב - קחצי-יול
וללהב הארי ןכו" :(א,גע) ןיבוריע תכסמב יריאמה ירבדל ,תברעמ המצע הכוס ןיינעב (91
."רצחב בוריע ןיכירצ ןיא הכותבש תבשהש ,תוכוסה גחב תחא הכוסב ןילכואש

:(240 'מע 'ז תרבוח 'ךלמל ק"ידצ') מ"דשת תנשב בישה יברה

היה אל איסורבש עדוי יאדווב - .בושח יכה םוקמ הארמה לע ןח תאושתו לבקתנ
.(ללכב אוהה ןמזב וספדנ אל ןיידעש - םהמו) ל"נה םירפס אצמנב

דומילה רקיע (התע םגו) תומוקמ המכבש לע ףסונ" :(םש) ףיסוה ותונתוונעב יברה יכ םא
ירה - "ומוקמ ןאכ ןיאו .הז ירחאלש םירופס םירפסו תופסות י"שר שוריפ םע ארמגב אוה
,תוחיש-יטוקיל) ןייצמ ראשה ןיב .יריאמה שוריפ תא תומוקמ דועב ריכזמ יברה תא וניצמ
תרמאל רוקמ תובותכ תכסמב יריאמה ירבדמ (48 הרעהל ןוילגה ילושב 404 'מע ,יח ךרכ
."לארשי ץרא ןאכ השע" וניתובר

,[יריאמהל] הריחבה תיב ירפסב" :(בסר 'מע ,יח ךרכ ,שדוק-תורגיא) יברה עבוק דוע
אל וננמזב חטבש ףאו ,םישודיחו םישוריפ ורפסבכ אלדו םיניד יקספ םהב הנווכה הארנכש
ואבש ולא םיניד יקספב הדוסיו הכלהה ךלהמ רקחל לבא ,הריחבה תיבמ הכלה םדא קוספי
."[םייפרגוילביב םיטרפ=] רומאה תעידי הבושח יריאמה ירחאל

תולגה לש ארתב-אבב

ירפס רידהמ - רלשרה השמ יבר ןואגה רבע (נ"שת זומת שדוח-שארב) הקדצל תורטשה תקולחב
(61 'מע 'תועושי חימצמ תוקדצ ערוז' ץבוקב ראותמכ) חיש-ודהמ רצק עטק ןלהל .םינושארה
:וניבל יברה ןיב

?םירפסהמ רלשרה :יברה

.ןכ :רלשרה ברה

.הצוח תונייעמה תצפהב ךכרד חילצי ךרבתי םשה :יברה

."םיאבה םירפסה רובע - ףסונ רלוד" יברה ול קינעה הרצק החיש רחאל

.הנוי וניבר לש םירפס ינש לש רואל האצוהב התע קסוע יננה :רלשרה ברה

?תכסמ וזיא לע :יברה

.ארתב-אבב :רלשרה ברה

?ארתב-אבב תכסמל וקיפסי םירפס ינש :יברה

.ןכ :רלשרה ברה

אבב"ה היהתש ,תולגה םויס אוה "ארתב אבב"ש בותכ רהוזב .ךחילצי ךרבתי םשה :יברה
.תולגה לש "ארתב

"םדא ינבכו םיכאלמכ"

תירק רפסה תא רלשרה ברה רגיששכ ,(וטק-דיק 'מע ,די ךרכ ,שדוק-תורגיא) ז"ישת תנשב רבכ
ןתצפהב וליח רשייו" :יברה וכריב ("הפוקל םינזא תפסותב רואל איצוה רשא") רידההש רפס
.תוניינעמ תורעה תרוש ול רגישו ,"םדא ינבכו םיכאלמכ םה רשא ,םינושאר לש םתרות לש

.םלשה ב"רד אתינגרמ רפסה תא ןודנולמ ןירפלייה ןנחלא יבר ןואגה רגיש ח"ישת תנשב
וז הבושת לע ןח תאושת ןח תאושתו" :ךכ לע ול הדוה (ח"ישת תבט ג"ימ תרגיאב) יברה
הרידאהלו הרות לידגהל אתיירואל םיליח ריבגיש ןוצר יהיו ,ילא רפסה חולישב ובבל תמישו
."אוה ךירב אשדוקד םיתסו אילגד תודחא ,ארקנ ינא ךכ בתכנ ינאש ומכ ,דועיה םיוקיו . .
.אתלימד אתוביבחל תורעה יתש ףריצו

רידהמל םיללכ

:יברה בתוכ (553-551 'מע ,דכ ךרכ ,תוחיש-יטוקילב ספדנ) רחא בתכמב

איצוה ודובכש ,ד"בארהל הנשה-שארל השרדה לע םעפה דוע יתרבע וז תונמדזהב
.הפוקל םינזא תפסותב רואל

תשרפ הבר שרדמב אסריגל - אירול דוד יבר ןואגה - ל"דרה תרעשה יכ יברה חיכומ ראשה ןיב
.תובושח תורעה דועו .ד"בארה לש וז השרד חסונ יפל תקדוצ - "םהיניע" ארקיו

םירמוא ןיא ישימחה םויב" :יכ ד"בארה ירבד לע יברה לש ותרהבה איה רתויב תניינעמה
."ףות ונתו הרמז ואש בקעי יקלאל ועירה וניזוע םיקלאל ונינרה

םאש רמול [ד"בארה] וניבר תנווכ ילוא" :תונושארה םילימה תעברא חונעיפב טבלתה רידהמה
אלו ,'ב 'מע 'ל ה"ר 'מגב שרופמ רשאכ א"פ רומזמ תירחשב ןירמוא ןיא עובשב 'ה םויב לח
ךירצו אוה קיתעמה תועטש רמאנ וא .'וכו לבסמ יתוריסה קוספמ קר רישב םייוולה וליחתה
.". . ןירמוא ונא" ןירמוא ןיא םוקמב תויהל

:תושבושמ תואסריגל ןוקיתו תונורתפ תאיצמב םיבושח םיללכ יברה ונדמלמ ןאכ

(א :תונוכת יתש ןב תויהל ךירצ רעושמה ןוקית חסונ - הזב אצויכו הזב הנהו
בותכלו תועטל םוקמ תניתנ (ב .ןיינעה תוללכלו וירחא אבהל האלמ המאתה
.אצמנה חסונה

השרדב :ל"נה (א-ל תומיאתמ ןיא - 'א ותרעהב ודובכ עיצמש תואחסונה יתשו
םיקוספ םירמוא ןיאש הליחתהל םעט המ - ועקת קוספה לע תדסוימה הנשה שארל
לכב ירהו .הנשה שארב אקווד ואלו 'ה םויב עובש לכב םתוא םירמואש וא ,ולא
היה הז ןידו .(ףסומב וא ,תירחשב) ל"נה םירמוא םייוולה ויה הנשה שאר
- הזה ןמזב גהונ הז ןיא ירהש רמול יצמית םאו .השרדל הלחתה שמשל לוכי
.םמצע םיקוספב ליחתהל היה לוכי ירה

רזעב :ושוריפו - א"א .ה"ב (א :תובית ישארב תויהל ךירצש יל הארנ ןכלו
- א"א ה"רב (ב .םירמוא ונא הנשה שארב - וא .ףסא רמא .(םשה ךורב וא) םשה
ד"ויל הנטק ש"יר ןיב םיקיתעמה דחא העט ןמזה ךשמבו .ליעל רכזנכ שוריפו
:ושוריפו - א"א 'תב (ג .תובית ישארה חונעיפב תועטל םרג הזו .הלודג
.הזב אצויכו .ףסא רמא םילהתב

"הפוקל םיינזא"

הרעה" יברה ןייצמ (וז המישר ונחתפ ןהב) תבש תכסמ לע ד"יר יקספו שוריפ רפסל ויתורעהב
שוריפו הפסוה לכ ילבמ ,אוהש ומכ ס"שה ןושל קיתעמ - הז רפסב תומוקמ המכב" :"תיללכ
תואסרג ייוניש רבחמה ינפל ויה ילואו .הכלהל עגונ וניאו ןיד-קספ וניאשכ - וליפאו
."הנוכנה אסריג עובקל אב ותקתעהבו הלא תומוקמב

לע םימייוסמ םייוניש יברה ליטמ - רבח הל אצמנ אלש אסריג בשייל ידכ - דבב דבו
:ויקיתעמ

רוביד תליחתב ,ס"שהמ םיקיתעמ ןיא - ס"של םשוריפב םינושאר המכ הנהד
ןכו .ס"שהד ןוילגה לע שוריפה ובתכש וא ,תובית 'גב אלא םשוריפ לש ליחתמה
אל (ל"נה הריתסב ןיחבה אל ירהש) ןקייד היה אלש קיתעמהו .ןאכ ד"ירה השע
.זדירבמעק [תרודהמ=] תוינשמ ול ןמדזנש וא ,הנשמה ןושל תקתעהב םג קייד
,ל"נכ רבח ול וניצמ אל ןכלו ,הז חסונ לע םותח ד"ירהכ אבר ארבג ואל לבא
.ד"ירה ימיממ ותש םיברש ףא

אלא וניא יכ ,שדח עטק אוהש רבס רידהמהש םייוסמ עטק לע יברה ריעמ םש ויתורעה ןיב)
.(הנושארה הקסיפל ךשמה

:(בסר 'מע ,יח ךרכ ,שדוק-תורגיא) "הפוקל םינזא"ב ובריש םירידהמהמ שקיב יברה

. םהיניינעו םירפסה ירבחמל עגונהב םג אלא ,םירפסה ןכותל עגונהב קר אלו
םע הז די-בתכ הוושוה םאב ,לודג רקיעו ,רפסה ספדנ ונממ די בתכה רואית .
לכב קיידל ירשפא םאב ,הז רפסל סחיהל עגונ והז ירהו . . םירחא די -יבתכ
-יבתכהמ דחא דומעמ םינפ-לכ-לע םולצת תתל םיליגר ןכו ,'וכו הלימו הלימ
םה ימו ,ודומיל תטישו רבחמה תודלותמ םיקרפ-ישאר הז לע ףסונו ,די
.רפסה לא סחיב םירקיע םג םה ירה ,םינורחאה םיטרפ ינש רשא ,ויתובר

ישודיח תספדהל ותכרב תא שקיבש ,ו"ת םילשורימ ץילרג ברהל יברה בתכ ו"משת תנשב
:א"בשרה

...חבושמ [הז ירה=] ז"ה תוחתפמב הברמה לכ

שוכרל ולכוי לוכהש ידכ "שפנ לכל הווש" היהי םירפסה ריחמש שקיב ףא יברה
.ולא םירפס

"םיריהבו םייח הרותה יניינע"

ארמג" תכירע התיה םינושארה יפל ס"שה תרדהה םוחתב ושענש םיאלפומה םיטקייורפה דחא
,שדוק-תורגיא) יברה ול בתכ ז"ישת תנשב .ל"ז האנ ךורב יבר דיסחה ןואגה ידי-לע "המלש
:(ב 'מע ,וט ךרכ

תכסמ רואל איצוהל הנכהב שדוקב ותדובע תודוא בתוכ וב ,ובתכמ לע הנעמב
ירבדב בחר רואיב ףוריצב ,די יבתכ המכמ תואחסונה תאוושהב םיחספ
.תוהגהו תורעה םע וז תכסמ לע םינושארה ישוריפ הזל ףרוצמו ,םינושארה

,ונתרותב תונופצו תומולעת חנעפל חילצי ודיב 'ה ץפח רשא ןוצר יהיו
לכוי בורקבשו . . השעמל הכלהב םיעגונ היניינעמ המכ רשא וז תכסמב טרפבו
.הבחרהו החונמ ךותמ אד ןוגכב םיליח ףיסוהלו .רמגומה לע ךרבל

רפיס (14 -15 'מע נ"שת ןוושחרמב י"ח) 405 ןויליג 'ד"בח רפכ'ל ותעשב קינעהש ןויארב
:ראשה ןיב האנ ח"הגה

םינושארה תכסמה יפד הנומש לע ןושארה ךרכל הנווכה] 'המלש ארמג' רפסה תספדה ךרוצל"
-תוצראל יבשומ יתקתעה [(ו"משת תנשב עיפוה - וט-ט םיפסונה םיפדה תשש לע ינשה ךרכה)
אישוק א"טילש ר"ומדא ק"כ תא יתלאש ['הנושארה תודיחי'ב] . . םייתנשכ ךשמל תירבה
.'ינולפ רמאמב םג איה אישוק התוא ירה' :א"טילש ר"ומדא ק"כ יל רמאו ,םייוסמ רמאמב
םייח ,תודיסחו הלבק ,הלגנ ,הלוכ הרותה יניינע לכ א"טילש ר"ומדא ק"כ לצאש יתיאר
ףיסוה דועו ,ודמל התע הז וליאכ ולצא 'ירט' היה וילע ומע יתרבידש ןיינע לכ .םיריהבו
."ולש תינואגה תוקמעה ןמ ול

הלואגה ןיינעב םייסמ

ישוריפ תא רידההש ,טטשנזייא שריה-יבצ-םחנמ יבר ןואגהל יברה רגיש תופלאמ תורעה תרוש
ךכב ךישמהו (אמ -טל 'מע ,'ט ךרכ ,שדוק-תורגיא) ד"ישת תנשב רבכ ,הרותה לע ן"במרה
:(בק-אק 'מע י"ח ךרכ םש) ט"ישת תנשב

רגישש ךרכה לע ףסונ=] םיקלחה ראש רמגומה לע ךרבי בורקב רשא ןוצר יהיו
השע רשא תא ראבל ,לארשי לכ יניעל דע ["'א ךרכ הרותה לע ן"במרה שוריפ"
,ולא םינושאר לש םתרות רואיב ,הז םג רשא ןוצר יהיו .(ן"ב) השמ ('רה)
תצפהד ןיינעהד תוטשפתהה רהמי אתיירואד םיתסהו אילגה תא ורביח רשא
הז האריו ןוכי ,הרותה לע ושוריפ ףוסב ן"במרה ןונגסבו ,הצוח תונייעמה
.ונימיב הרהמב . . לאוש ונבבל רשא תא איבי יכ .םעה לכ יניעל

.ם"במרה תמדקהמ ן"במרה עפשוה ושוריפל ותמדקה תא ובתוכב יכ יברה ריעמ תניינעמ הרעה
יתעד תוינע יפל") עבוקו "החיתפ"הל םיקוספה תא ףריצ רשא רידהמה לע קלוח ףא יברה
םירפס המכב ליגרכ ,הלואגה ןיינעב תמייתסמ החיתפהו" .המדקההל אובמ םהש ("רורב
."(הרותה לע ן"במרה שוריפ תוללכ םויסכו)תודיסחה ינייעממ


ךתולעהב תשרפ


ךתולעהב תשרפ

:ונוקל םדאה תדובעב - (תורנה תא) "ךתולעהב" - ונתשרפ םשמ הארוהה

ךכ ,וייח תא וב ריאהלו רוא הרותו הווצמ רנ קילדהלו תולעהל ידוהי לכ לש ותבוח
:דועו תאז .ותלוזל םג הז רוא איבהלו ,םיטרפה לכ לע םייחב וכרד תא ול ריאת הרותהש
איבהל ונתבוחמ ךכ ,("םלועל האצוי הרוא ונממש") ולוכ םלועה לכל ריאה הרונמה רואש םשכ
.ובייחתנ ןהבש תווצמה עבש תא םייקל ןהילע לועפלו ,םלועה תומואל םג הרותה רוא תא

תגשהו דומיל ,הרותה לש ינויעה קלחל זמור "שאר תא אשנ" :תמדוקה השרפל ךשמהכ אב רבדה
איהש יפכ הרותה ,ישעמה קלחה לע הרומ "ךתולעהב" וליאו ,שארבש חומה ידי-לע הרות ירבד
.רוא הרותו הווצמ רנב םתוא הריאמו ולוכ םלועה לעו םדאה לע העיפשמ
(ח"משת אשנ תשרפ תבש תחישמ)


(ד,ח) בהז השקמ הרנמה השעמ הזו

:לארשי לש םהיתולוגסל תוזמור "השקמ" הלימה לש תויועמשמה שולש .הרונמל לשמנ לארשי-םע

לכבש שפנ-תוריסמה חוכ םש לע ,אתוילעמל "ףרוע השק םע" וארקנ לארשי-ינב :השק ןושל (א
תומשנה - "הכרי"מ ,ידוהי לכב היוצמ וז הניחב .ה"בקהל ילכש-לע לוטיב ונייהו ,ידוהי
.רתויב תוהובגה תומשנה - "החרפ" דע ,רתויב תוכומנה

לא" (וצר ג"ח רהוז) ל"זר רמאמכ ,ןארובל לוכיבכ תומוד לארשי תומשנ :שקיה ןושל (ב
."יתמואת אלא יתמת ירקת

םכישעמ וושה . . דחי ופסאו וטקלתה) (ב הינפצ) "ושוקו וששוקתה" ומכ :הפיסא ןושל (ג
תובשחמה לכ תא ףוסאל שי תורומאה תוגרדה יתש תא תולגלו ררועל ידכ .(י"שר ,םכנוק תעדל
.ארובה ןוצרל םמיאתהלו אמלעד ילימב םירוזפה תונוצרהו
(בסש ,דנש 'מע רבדמב ,הרותה-רוא)


(ד,ח) אוה השקמ החרפ דע הכרי דע

,תונוילעה תוניחבל זמורש ,"החרפ" ןהו ,לארשיב תותוחפה תוגרדל זמורה ,"הכרי" ןה
ףוגב םה םירבדהש יפכ .והער ידעלב םלשומ וניא דחא לכו ,המלש תחא המוק ,ןה "תחא השקמ"
.לגרל קוקז שארה םג אלא ,שארל הקוקז לגרהש דבלב וז אלש ,םדאה
(גל 'מע רבדמב הרות-יטוקיל)


וא םכל הקחר ךרדב וא שפנל אמט היהי יכ שיא שיא
(י,ט) 'הל חספ השעו םכיתרדל

:שטירזממ דיגמה ברה שרפמ

,ושפנ תא אמיטו אטחב לשכנש ידוהי שי םא - "שפנל אמט היהי יכ שיא שיא"

,רשיה ךרדמ קחרתהש - "הקוחר ךרדב וא"

תמחמ 'ה תא דבוע אוהש ינפמ וא ,םלועה תוגונעתל תורסמתהה איה ךכל הביסה - "םכל"
.שנועה תארי ךותמ ונייה ,("םכל") דבלב ומצעל ותגאד

ודימעיו וינב ויחיש ידכ אלא םימש םשל וניא תווצמבו הרותב וקוסיע - "םכיתורודל וא"
.וירחא תורוד

הבושתב רוזחלו (חס הפ - חספ) ויאטח לע ה"בקה ינפל תודוותהל וילע - "'הל חספ השעו"
.המלש
(המ 'מע הרות-רוא)


(י,ט) הקחר ךרדב וא

(י"שר) תיבב ומע הצמו ץמח - ינש חספ

ומע הצמו ץמח" ןכל .הבושתה תדובעל זמור ,םייוסמ ןורסח אלמלו ןקתל דעונש ,ינש חספ
ושענ תונודז" ,בוטל ,ערה תא למסמה ,ץמחה תא םג ךופהל הבושת-לעב לש וחוכב ןכש ,"תיבב
לב'ב אוה ץמחה ,םיקידצה תדובעל זמורש ,ןושאר חספב וליאו .(ופ אמוי) "תויוכזכ ול
.וקיחרמו ותוא החוד אלא ער םע ללכ קסעתמ וניא קידצה ןכש ,'אצמי לב'ו 'הארי
(118 'מע ,יח ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ב,י) ףסכ תרצוצח יתש ךל השע

:שטירזממ דיגמה ברה שרפמ

אוה ה"בקה ףאו ,דבלב הרוצ יצח אלא וניא םדאה .הרוצ יאצח יתש - "תורצוצח יתש"
תלימב זמרנ רבדה) המלש הרוצ תרצונ דחי םתורבחתהבו - לוכיבכ דבלב הרוצ יצח תניחבב
רבדל היהנ ,ךרבתי םלוע לש ופולא ,'אה ףוריצב קרו ,"םד" אלא וניא ומצעל םדאה :"םדא"
.("םדא" - םלש

הזע הבהא םהיניב רורשל תבייח ,"הרוצ יאצח יתש" םה לארשיו ה"בקהש ןוויכמ - "ףסכ"
ודבל דחא לכו "דחא םצע" םהינשש ,ןבו באב אוהש יפכו ,("יתפסכנ ףוסכנ" ןושלמ "ףסכ")
."הרוצ יצח" אלא וניא
(המ 'מע הרות-רוא)

* * *

:'קדצ חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ךכ לע ףיסומ

אלא ("םימת") המלש הרוצ וניא םדא :"ךיקולא 'ה םע היהת םימת" (חי םיטפוש) רמאנש והז
.("ךיקלא 'ה םע") ה"בקה םע דחייתמ אוה רשאכ
(סש 'מע רוא-להי)


םתערהו םכתא ררצה רצה לע םכצראב המחלמ ואבת יכו
(ט,י) תרצצחב

:בוט-םש-לעבה שרפמ

הלבקל וילע - "תורצוצחב םתוערהו" ,תונערופו הרצ וזיא םדאל העיגמשכ - "ררוצה רצה"
תלבקו .(הדרח ררועמה רפושה לוקל דוגינב ,החמש ררועמ תורצוצחה לוק) החמשבו הבהאב
."הצר"ל "הרצ"ו "רצה" תא תכפוה הבהאב םירוסי
(בי 'מע בוט-םש-רתכ)

הלואגלו רסאמל הנש 70


תומח תועמדו ןיליפתה תא יתהבגה"
"ייניעמ ורשנ


ןהבו ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לש ויתומישר ךותמ םיעטק
שחרתהש ,םסרופמה ורסאמב הווחש םירוסייה תכסמ רואית
הזה ןמזב םהה םימיב"הייריב וטפשיי ךתוא"

רשא ,הלבח יכאלממ דחא - טוידרס די לע יתרסמתנ םינוש םירדחב םיבר םילוגלג ירחא
רשא ,הריתי המיא ליטמ ,ןייז-ילכה יוביר םע ,ותשבלמו םימעוזה וינפ ,והארמ ,והבוג
.המש תבשל יילעש הקלחמה התוא לא ינליבוי

יכ רמושל יתרמא הז דיקפ רדח תאמ יאצויבו ,ידגב סיכב י"שרד ןיליפת יתחקל יתכלה םרט
וינפו ,שפנ-תוואב חקלש המ ףסכ תועבטמ הזיא ול ןתאו ,ידגבו ילימרת תאשל ילע דבכי
דוע הברה םאה ויתלאשו ,לפאו רצק [רודזורפ=] ראדעיראקב ונסנכנ ךכ ךותבו .בוטל ונתשה
דועב תכלל ונילע יכ ,רתויו העש יצח דע רחאתהל לכוי ךכוליה ןפואב יכ יננעיו .תכלל
...תוליחמו [םירודזורפ=] ןיראדעיראק המכ

הליחתמ ךתוא ונעי אל םג ,היילתב אלו הייריב וטפשיי ךתוא - יל רמוא - יתעמשש יפכ
...היילתמ רתוי הפי התימ איה הייריה תתימו ,םירחאל םישועש ומכ

רשפא ול יתרמא רפסל םייסשכו ,רפסמה ירבד יילע ולעפ אל המכ דע ימצע לע דואמב יתאלפנ
.ןיליפתה סיכ והאראו האלה ךלנ ןכ ירחאו ,ישארבו עורזב ןיליפתה חינאו הלק העש הכחת

.ליהבמו ארונ ףצקב םקרזיו ידימ ןיליפתה תא ףוטחיו ,הער היחל ךפהנ עגרכ

.יתא המ יתעדי אל ,יתמהדנ עגרלו ,ייניעמ ורשנ תומח תועמדו ןיליפתה תא יתהבגה

ךרדב יכ יתננובתהו - ידיב ןיליפתה - ךלאו .יתררועתנ "ירחא ךל" טוידרסה תדוקפ לוקל
.ןיליפתה שיבלא יכוליה

,דואמב יילע דיבכהש המ תומוק שולש םורב לזרב לש תולעמב תולעל ונילע היה הכ ןיבו
.דבוכב יתכלהו

"לגלגתאו םלוסה דרומב יתלפנ"

עודמ לוקב ילא ארקיו ,תובילש הזיא יתילע םרט דוע ינאו היינש המוקב היה רבכ הוולמה
שפניהל יילע המוקו המוק לכ לעו יננה הפר יכ תונע לוקב ול יתינעו ,עדרפצכ שחור התא
.[םיעגר=] ןיטונימ הזיא

,די-לשה יתשבל הנושאר המוקל יתעגהשכו ,ןיליפתה שיבלא הנושאר המוקב יאובב יכ טילחאו
השרפ יתלחתהו ,יתכלה הכו ,שאר לשה יתשבל היינש המוקל יכוליהבו יב ריכה אל הוולמהו
,שפניהל דמוע היינשה המוקב ינאו תבהאו קוספ יתרמג םרט דועו ,עמש-תאירקד הנושאר
.ןיליפתהב דמוע יננה יכ הארו יילא הנפו תישילשה המוקב הוולמהו

יתלפנ יכונאו יירוחאל ינפחדיו שולשו םייתשו תחא יחל תכמ ינכיו ילא דרי תשקמ ץחכ
.ינמיה ךריב לודג באכ יתשגרה ,ודרפתה יתומצע לכו ןמודכ לגלגתאו םלוסה דרומב

בחתנ דחאה והצקו םינשל לזרבה רבשנ ילפנבו ,לזרבו רוע לש הרוגח אשונ רבכמ הז יכנא
-ןיאב יתבכשו םוקל יתלוכי אל יכ דע דואמב לודג באכהו ,ינמיה ךריל בוריקב ןטבה ףוסב
.םינוא

"ךלומגכ ךל םלשי לוכה האורה םיקולאה"

ינליהבה ליהבמ ףצקבו ינטבבו יבגב שולשו םיימעפ יב טעב ולגרבו ,יילא דרי הוולמה
תישילשה םעפל עמשא אל םאו םוקל יילע הווצמו - רעוולאווער - חדקא תינמיה ודיב ,םוקל
.יב הריי זא

ץפח התא םאו ,םוקל לכוא אל יל רזוע התא ןיא םאו ,םוקאו ,םוקל - יתרמא - יל רוזע
.ךבאו ,ךלומגכ ךל םלשי ,לוכה האורה םיקולאה קר האור שיא ןיא ,אוה ךחוכב ינתימהל

ןיטונימ הזיא בכשל יתחרכוהו ,יתלוכי אלו םוקל יל רוזעיו ולימרתב חדקאה חינה הוולמה
...תיציצ תשרפו "עומש םא היהו" יתרמא יבכשבו ,[םיעגר=]

"הנישה דעומ אב"

."ןשיל בכש ,הנישה דעומ אב" עמשנ זורכה לוקו היפנכ השרפ הלילהו רבע םויה

ןתנ רכ םג .ק וא .ס ריסאה םע ןשי אוה יכ ורמאב ומוקמ תא יל הניפ .ש ידוהיה ריסאה
םתחנאו הנותחתה המוקה לא םילבומה שער לחתוי העש דועב יכ ,ןשיל ורהמ יל רמאיו ,יל
.בלה תא דיערמו שיערמה םתקעצו

יכ אריו בנשאה ךרד טיבה עיטעפ רמושה .יתבשי דוע יכונאו םמוקמב ובכש רבכ םיריסאה
-תחאה העשב קר רשא ,ול יתדגה יכונא .ןשיל ינריהזיו תלדב רשא רוחה תא חתפיו רע ינדוע
עיגה רבכ םאה יל דיגי ןכ לע רשאו ,ןשיל הבכשא ןכ ירחאו ,תיברע ללפתהל לכוא הרשע
.רומאה דעומ

תאמ רוזחאו תבשל יתראשנ יכנאו ,ול ךליו רוחה תא רוגסיו ,הלימ יצח ףא ינבישה אל אוה
.הפ-לעב עדא רשא

.ול יתרמא רשא דעומה עיגה יכ ,יל דגיו ,בנשאהב טיבמ רזכאה עיטעפו ,ןמז הזיא רבע

תלד תחיתפ וירחאו ועמשנ םידבכ םידעצ לוקו ,עמש תשרפ עצמאב ינדועו תיברע יתללפתה
הווצמו דיקפ לוק ינשה רבעמו ,ןונחת תמיהנב שיא תללי עמשנ עגרכו ונרדחמ קוחר אל רדח
יילגרו יידי .תישירח הטיקשו ,עמשיי אל ולוק רשא ויפ לע םכידי ומיש - איסור ןושלב
היירי הירחאו - ייא ,ייא - הנושמ האירק רצחהמ עמשנ םואתפו ףלעתאו עגר דוע םידעור
.הבור הנקב

"ינכמתי םורממ חור"

יעמושב ינתוזחא םידחפ ,תחא הלימ ףא דיגהל יתלוכי אל יכ דע ייניעמ חתפנ תועמד ןייעמ
עגרכ ךא .העמשנ שיא תלליו תחתפנ תלד םעפה דועו ,ונרדח רבע לא םיברקתמ םידעצ לוק
היירי ןכ ירחאו ויבואכמ תמצועמ חנוגה ללח תקעצו הבור הנק תיירי ועמשנ םואתפו קתתשנ
.קתשנו תישילשו היינש

תויריו םיגרהנ תללי ,רצחה רבעמ העמשנ הלומה ונלוק עמש תרימא תעבו ללפתאו יתצמאתה
.ייניעל יתתנ אל המונת רשא ןבומכו .םויה ריאה יכ דע הבור הנק

ייבואכמ ,אוהה תוומלצה ינפ לע תפחרמ תוומ רצח תטיקשו ,ןולחה ירוחמ אב רק חור
.םירדתסמ ייתובשחמו ינכמתי םורממ חור ,יתיאמ רס ידחפ ,טעמב וטקשוה

ןיבו ,ללכב אנרעילאפש םג רשא - ביתכ "ודובכ ץראה לכ אולמ" התייה הנושארה הבשחמה
,ןושארה וניבא ,ר"ומזאא ק"כ דוה לש ורסאמו ,ילוואפארטעפה רצבמ לש ורויצ הנה עגר
...ץיקהב םלוחו ,ייניע דגנל ,ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז לודגה וניבר
(1344-1336 'מע ,ה ךרכ ,ק"הלב םירוביד יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו יניד

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ךתולעהב תשרפ שדוק-תבש
ןוויסב ז"ט

דע אלו "אוה דג ערזכ ןמהו" דע "םיננואתמכ םעה יהיו"מ לוקה תא םיכימנמ הרותה תאירקב
.1(ו-א,אי) ללכב

.ב קרפ - תובא יקרפ


'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה יפמ) ה"ע ןאמרעטסוש יכדרמ 'ר ח"הרה ,ונייח תיבב ארוק-לעבה גהנ ןכ (1
םג רוביצה לכ עמשיש הזכ לוקב ארקיש ריהזה מ"מו ,"םיטרחתמ םהש תוארהל" חכת 'יס ח"רפמ ורוקמו ,(בורביל
.(ג,ג) םימחר ירעשו (א,אס ב"ח) ח"ירהמ יטוקלל םינייצמו .ןבומכ ,וללה םיקוספה תאזכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il