- ג"נק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ןוויסב ב"כ * חלש תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


ימשגה ףוגה שוביכב הנווכה תילכת
העיגיו הבשחמ ךותמ


,ה"בקה תעדל דוגינב היה אלש דבלב וז אל ,םילגרמה חוליש
דצמ אקווד * תואיצמה בייוחמו הרות יפ-לע היה אלא
הזב היה לבא * ךכ לע יוויצ תויהל ךירצ היה אל ותוטישפ
דצמ אל הז היהיש - הנווכה תילכתל רושקה - ףסונ ןיינע
ק"כ תחישמ * וניבר השמ לש "ותעדמ" אלא ה"בקה יוויצ
ונרוד אישנ ר"ומדאתשרפ (םינשה בורב) םיארוק - ןוויס שדוחד הנורחאה תבשה - זומת שדוחה םיכרבמ תבשב
ןבומ ,ןתוא םיארוק וב ןמזה םע תורושק הרותה תוישרפש ,1ה"לשה בתכש המ יפ-לעו .חלש
;חלש תשרפד ןכותל וז תבש ןיב רשקו תוכייש שיש

תבשב תשגדומה תדחוימה הדובעל עגונב הארוה (הרות) דומלל רשפא חלש תשרפמ :רחא ןונגסב
,זומת שדוחה םיכרבמ תבש המכו-המכ-תחא-לע ,2"היתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ" יכ ,וז
.ונתרות ןתמ ןמזד שדוחה - ישילשה שדוח ,ןוויס שדוחד הנורחאה תבש איהש

:הומת הרואכלד .השמ ידי-לע םילגרמה תחילש םעטב םישרפמד רואיבה םידקהב הז ןבויו

לבא ,"ךתעדל - ךל חלש" :4ל"זח ורמא 3"םישנא ךל חלש" השמל ה"בקה לש ורובידל עגונב
ךלמנ השמו ,'וכ ונינפל םישנא החלשנ ורמאו לארשי וארש יפל" ,"ךתוא הווצמ יניא ינא"
.6"'וכ הבוט איהש םהל 5יתרמא ינא רמא ,הניכשב

- 5"הבחרו הבוט ץרא"ל םתוא איביש לארשי ינבל חיטבה ה"בקהש ןוויכמ :הלאשה תלאשנו
,השמ ךמס אל יכו - 7"רבדה יניעב בטייו"ש דעו ,םילגרמה תחילשב ךרוצ היהש השמ רבס המל
!?ה"בקה לש ותחטבה לע ירמגל ,םולשו סח

תא שובכל ךליל םאה ררבל ידכב אל) התיה םילגרמה חולישב הנווכהש ,8םישרפמה םיראבמו
ךרד הזיאב תעדל ידכב (אלא ,ה"בקהמ החטבהו שרופמ יוויצ היה ,הז לע יכ ,לארשי-ץרא
ובישיו 'וג ונינפל םישנא החלשנ" 9בותכב שרופמכו .לארשי-ץרא תא שובכל לק רתוי ןפואו
."ןהילא אובנ רשא םירעה תאו הב הלענ רשא ךרדה תא - רבד ונתוא

אובמו םיכרדה תעדל" םילגרמ םיחלוש הז ינפלש ,תוצרא שוביכו המחלמב רדסה אוהש יפכו
ץראה תא שובכל רתוי חונ ךרד וזיאמו םדוק ומחלי תורייע ולא םע תעדל ידכב "םירעה
.'וכו

יכ") עבטה ךרדב המחלמל ןנוכתהל ךירצו 10סנה לע ןיכמוס ןיא (הרות יפ-לע)ש ןוויכמו
- (11"'וכ בראהלו רמשהלו ץלחהל םימחלנב הווצי לבא סנה לע וישעמ לכב ךומסי אל בותכה
תעד לע ךומסל הצר אל ,םוקמ-לכמ לבא) םילגרמ חולשל ("רבדה יניעב בטייו") השמ רבס ןכל
.("הניכשב ךלמנ"ו ,ומצע

:אישוק דוע םישרפמה םיצרתמ הז יפ-לעו

הז השעו ,"הניכשב ךלמנ"ש וליפא רמאנ אל ,12"רזעי תא לגרל" השמ חלשש םילגרמל עגונב
השמש ןכתייה :הומת הרואכלו .13עשוהי חלשש םילגרמה םג הז ךרד-לעו .ותעדל (ירמגל)
!?ונתשרפד םילגרמה חולישמ תואצותה וארש ירחאל טרפבו ,םמצע תעדמ םילגרמ וחלש עשוהיו

קר אל ,"הב הלענ רשא ךרדה תא" תעדל ידכב םילגרמ חוליש ןיינע :ןבומ ל"נה יפ-לעו
ץרא תא שובכל ה"בקה יוויצ םייקל (הרות יפ-לע) ךרדה והז ,הברדא אלא ןורסח הזב ןיאש
ףכית) וניש םהש הז דצמ היה ,תויוצר יתלב תואצות ויה ונתשרפד םילגרמהמש המו .14ןענכ
יאדכ םאה (אלא ,"הב הלענ רשא ךרדה תא" אל) תוארל וכלהו] השמ תוחילשמ (15ןתכילהב
היה ךכו) םבשחב ,םילגרמ חולשלמ ךכ-רחא עשוהיו השמ וענמנ אל ןכלו .[ץראה תא שובכל
.תוחילשה תא ומייקי ולא םילגרמש (לעופב

אל המל ,םילגרמ ךירצ ץראה שוביכלש ןוויכמ :אסיג ךדיאל הלאשה תלאשנ הז יפ-לע
?השמ לש ותעדל ריאשהו ,הז לע ה"בקה הוויצ

חולישל (עבט יפ-לע) ךירצ ץראה שוביכלש ןוויכמ :תנתונה איה ,הברדאש ,הזב רואיבהו
םייקל ידכבש ומצעמ ןבומ רבכ ,ןענכ ץרא תא שובכל ה"בקה יוויצ ירחאל ירה - םילגרמ
.הז טרפ לע יטרפ יוויצב ךרוצ ןיאו ,םילגרמ חולשל ךירצ הז יוויצ

:רבדל אמגוד

לא ךל ךלו קחצי תא תבהא רשא ךדיחי תא ךנב תא אנ חק" וניבא םהרבאל ה"בקה הוויצ רשאכ
יצע תחקלו רומחה תא שובחל םג ותווצל ךירצ היה אל - 16"הלועל םש והלעהו הירומה ץרא
םש והלעהו" םהרבאל 'ה יוויצ שיש ירחאל יכ ,(17ומצעמ הז השע םהרבאו) שאו תלכאמו הלוע
ךירצ הזלש ,ומצעמ ןבומ - םהרבא תולדתשה ידי-לע תויהל ךירצ 'ה יוויצ םויקו - "הלועל
וכליי הז לכ םעש רומח תשיבח - הז ינפלו ,תלכאמו שא ,םיצע ול היהישו ןיכהל םהרבא
!הירומה ץראל

,אמגודלו .יוויצ ןיא "הוצמ ירישכמ" לעש ,הרותה תווצמ לכל עגונב אוה הז ךרד-לעו
.'וכו למזיא ןיכהל יוויצ ןיאש ,הלימ תווצמ

וינב ךנחל המצע ינפבו תשרופמ הווצמ ןיא הרותה ןמש הז ראבל רשפא הז יפ-לעו]
.18הזב תועד המכו ובויח ירדגב אירטו אלקש ךוניחה ןיינעב שי ללכבו .ויתונבו

לע ויתועידיב היולת (לדגישכל ףכית) ותולדגב םדאה תגהנהש תוטשפב ןבומ :הומת הרואכלו
?ךנחל (הרותה ןמ) יוויצ ןיאש ןכתייה ןכ םאו .19ותונטקב לביקש ךוניחבו ,הז רבד

ךירצה קונית ,ןטק לצא טרפבו] 20םאב יולת ךוניחה רקיעש לעופב םיאור :הומת רתויבו
!?םאה לע אלו באה לע איה םירפוס-ירבדמ (וליפא) ךוניחה תווצמ ןכ יפ-לע-ףאו .[ומאל

אוה [םאה ידי-לע ךוניח טרפבו] ךוניחש ןוויכמ :הברדאש ,21הזב םירואיבה דחא רמול שיו
תווצמו הרותל לידגישכש ידכב הזב וקסעתיש טושפ ירה ,22םדאה עבט יפ-לע חרכומה רבד
.[23םמייקי

ךרוצל םהש םיניינעה ןיכהל יוויצ ןיאש הז :םיניינעה תוימינפב הז לע םעטה רמול שיו
םייקל ךיא אוה ולכשב עגייתיו בושחיש ידוהיל תונמדזה תתל ידכב הז ירה ,הווצמה םויק
.הווצמה תא

הווצמ יניא ינא ךתעדל ךל חלש" וניבר השמל רמא ה"בקהש הזב שוריפה רמול שי הז יפ-לעו
תויהל ךירצו ,יוויצ הז לע םירמוא אל ,ץראה שוביכד יוויצה םייקל ךיא ךרדה יכ - "ךל
.אוה ותעדב הז לע עגייתהל ךירצש - "ךתעדל"

(א) - ץראה שוביכד יוויצה םויק ןפואל עגונב) ל"נה םיניינע 'בש ,ףיסוהל שיו
םויק ןפואש (ב)ו (םילגרמה חוליש) עבט יפ-לע אלא סנ יפ-לע אל תויהל ךירצ שוביכהש
:ץראה שוביכל דחוימב םיכייש - (הווצמה תא םייקמה םדאה לש "ךתעדל" תויהל ךירצ יוויצה

-ץראל סנכיל וצר אל םילגרמהש הזש ("תידיסחה השרפה") 24ונתשרפ הרות-יטוקילב ראובמ
הלעמלש ,רבדמב תודדובתה לש בצמ תילענה םתגרדמ "דריל" וצר אלש הז דצמ היה לארשי
ןמ םחל - ןכומה ןמ לכה ה"בקה םהל ןתנ רבדמב יכ) הסנרפה תוגאדו ,םייצרא םיניינעמ
ולכיו ,(27'וכו םדעב וניגהו םתוא וגיהנהש דובכה יננעו 26םירמ לש הראבמ םימ ,25םימשה
.היישעהו דומילה תומילשב ,המילש החונמב ךרבתי 'ה דובעלו הרות דומלל

ול תושעל איה הנווכה תילכת יכ ,28"לודג תועט" התיה (םילגרמה לש) וז הטיש םנמא
ןמ תאצל ךרוצ היה ןכלו .תוקולאו תוינחור השעיי םלועה תוימשגמש ,םינותחתב הריד ךרבתי
העירז ,השירח) םיימשג םיניינעב קוסעל ךירצ םשש ,תבשונ ץרא ,לארשי-ץראל סנכילו רבדמה
.ךרבתי ול הריד תוימשגהמ תושעל ידכב ,('וכו

ול הריד "םינותחת"ה תושעל ידכב איה ץראב תובשייתהו ץראה שוביכב הנווכהש ןוויכמו
שוביכהש (א) :"ןותחת"ה ירדגב רושק תויהל ךירצ תובשייתהו שוביכה ןפוא םג ןכל - ךרבתי
יוויצ יפ-לע אל) היהי שוביכל ךרדהש (ב)ו ,עבטה ךרדב םינפ לכ לע הזיחא ול היהי
.שוביכה תא םייקמה םדאה ,29"ןותחת"ה לש "ךתעדל" (אלא ,הלעמלמ

:ןוויס שדוח םויסב זומת שדוחה םיכרבמ תבש םע חלש תשרפד רשקה ןבוי ל"נה יפ-לע

:30םינוש הדובע ינפוא ינש םה זומת שדוחו ןוויס שדוח

31הרות -ןתמ - אוה (ישילשה שדוח) ןוויס שדוח לש וניינע
ועמשו יניס רה די לע ודמעש ןפואב היה ,ולביק לארשי ינבש הרותה תלבק םגו .(הלעמלמ)
ירחאלש שדוחה) זומת שדוח לש וניינע ןכ-ןיאש -המ .ה"בקהמ ,הלעמלמ םיאבש ךיא תורבדה
םמצע חוכב םתדובע םיליחתמו יניס רהמ "םיכלוה" לארשי ינבש ךיא אוה (32הרותה תלבק
.הרות ןתמב הז ינפל ולביקש תוארוהה יפ-לע ,ךרבתי ול הריד םלועהמ תושעל

הכרבה יכ - ןוויס שדוחד הנורחאה תבשה איה זומת שדוח םיכרבמ תבשש ,הזב רמול שיו
תומילשה ,ישילשה שדוחד הנורחאה תבשמ םילבקמ (זומת שדוחב) םלועב הדובעל חוכ תניתנהו
.יאתילת ןאירוא ,הרות ןתמד לכה-ךסו

זומת שדוח םיכרבמ תבשמ םידמולש - 33"ובל לא ןתי יחהו" - הארוהה ןבות הז יפ-לע
:חלש תשרפב

םוקמ לכבו ןמז לכב יחצנ אוה ץראה שוביכל יוויצה םג ,תיחצנה הרותב םיניינעה לכ ומכ
ץראה תא ואלימ" ,םלועב וקלחו תימהבה ושפנו ופוג תא "שובכל" יוויצה ונשי ידוהי לכל -
םגתפכ ,(35"תוצראה לכמ תשדוקמ" איהש - לארשי -ץרא) תוקולאל ילכ םתושעל ,34"הושבכו
.36"לארשי-ץרא ןאכ השע" - קדצ-חמצה לש עודיה

ידוהי רשאכ ,(הרות ןתמד שדוחה ירחאל אבה) זומת שדוחב הריתי השגדהב איה וז הדובעו
.תודהיו הרותב התוא "שובכל" םלועל סנכנ

:הלופכ הארוה - חלש תשרפמ הארוהה ול שי וז הדובעבו

דומללו "יניס רה"ב ראשהל ףידעש בושחל לוכי ידוהי :הדובעה םצעל עגונב שארל לכל
תונויסנל סנכיל ךירצ המלו ,םלועה תוימשגב הדובע ,תווצמה תדובעב קסעתהלו דרילמ ,הרות
רשפאו ,37"ץראב בשויה םעה זע"ש הז דצמ ,לוח יניינעב ותדובעב תויהל םילוכיש תוקיפסו
ראשייש בטומ ,39"היבשוי תלכוא ץרא"ש דעו ,38"ונממ אוה קזח יכ 'וג תולעל לכונ אל"
.תסנכה-תיבו שרדמה-תיב ילתוכ 'דב בשיל

ףוגב המשנה תדיריד הנווכה תילכתש הוויצ ה"בקהש - םילגרמה תועטמ דומילה אב הז לע
דואמ ץראה הבוט" - הברדאו .לארשי-ץרא התושעלו ןענכ ץרא תא שובכלו סנכיל אקווד איה
יפכמ הלעמל) בוטד תומילשה תילכת הלגתמ תימשגה ץראב הדובעה ידי-לע אקווד ,40"דואמ
הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנ יכ ,"דואמ דואמ"ד ןפואל דעו ,(ינחור םוקמב הזש
.41אקווד םינותחתב

- הברדא אלא ,ול עירפמ וניא םלועהש קר אלש ,ידוהיב םג תומילשה תילכת לעופ הזש דעו
.ךורע-ןיאב היילע ולצא לעופו ותוא היחמה םחלה השענ הזש ,42"םה ונמחל"

:"ךתעדל" תויהל ךירצש ,הדובעה ןפואל עגונב ץראה שוביכד הארוהה םג שי הזל ףיסונו
שובכל ךיא (םלועה עבטל םאתהב) םיכרדה לכ אוצמלו שפחלו ותעדו ולכשב עגייתהלו בושחל
."לארשי-ץרא" ונממ תושעלו םלועה תוימשג
ךרכ ,ח"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ח"משת'ה זומת שדוחה םיכרבמ ,חלש תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 511-507 'מע ,ג
.(א זצר) בשיו פ"ר כ"בשות קלח (1

.ב"ע שיר ,דצ ג"חז האר (2

.(ב ,גי) ונתשרפ שיר (3

.דועו .פ"הע י"שרפ .(י"עה תסריג פ"ע) ב"ע שיר ,דל הטוס (4

.ח ,ג תומש (5

.םש הטוס י"שרפ הארו .םש ונתשרפ י"שרפ (6

.גכ ,א םירבד (7

.םש ח"הוא םג הארו .ונתשרפ שיר ן"במר (8

.בכ ,םש םירבד (9

.ב ,דס םיחספ (10

.םש ן"במר (11

.בל ,אכ תקוח (12

.8 הרעהבש ח"הואבו ן"במרב עמשמ ןכו .(ונתשרפ תרטפה) עשוהי רפס תלחתב םיבותכה תוטשפב עמשמדכ (13
."ךכ לע והוויצ ת"ישהש קר ותעדמ עשוהי השע אל יאדוב"ש (ג ,אנ) עשוהי חלשיו ה"דר ונתשרפ ת"וקלב ע"צו

בשחש םושמ קר םילגרמה חולישל םיכסה ומצע השמ םגו "הבוט איהש םהל יתרמא ינא" ה"בקה רמאש המו (14
םילגרמה חולישב לארשי ינב תנווכ פ"ע אוה - (גכ ,א םירבד י"שרפ) "בכעמ יניאש וארתשכ םכב ורזחת אמש"
םחלשש ןפואהכ) םילגרמה חוליש לבא .(ונתשרפ שיר ח"הוא האר) 'וכ שובכלו תולעל םיכירצ םא ןוחבלו רותל
.םינפבכ ,יוצרו בוט רבד הז ירה - שובכל ןפוא הזיאב רותל (השמ

.וכ ,גי י"שרפ (15

.ב ,בכ אריו (16

.ו ,ג םש (17

הארו .ב"ס ג"משס תבש 'לה ז"הדא ע"וש .ט"ה ז"פ בלול 'לה .ט"ה ג"פ תיציצ 'לה ם"במר .א ,טכ ריזנ (18
.נ"שו .ותלחתב ךונח ךרע תידומלת 'קיצנא

.(ו ,בכ ילשמ) הנממ רוסי אל ןיקזי יכ םג וכרד פ"ע רענל ךונח ש"מכ (19

באה ומכ םהינב תחכות לע תווצמ םישנה" (34 'מע "רענל ךונח"ב קתענ) א ,דמ תויתואה רעש ה"לש הארו (20
."'וכ תיבב רתוי תויוצמו תויונפ םהש םעטמ ,םהמ רתויו

.ז"משת פ"שחא תחיש האר - הזב רואיב דוע .ז"משת ש"הגח תחיש הכוראב האר (21

.תוטשפב הארנכ ,ח"עב(ה בור) כ"וכב כ"אשמ (22

ן"במרב ש"מכ ,חרכומה רבד (הרואכל) אוה הז םגש ףא - (ז ,ו ןנחתאו) "ךינבל םתננשו" יוויצ שיש אהו (23
תובישחו לדוגל הפסוה והז יכ - "םדמלנ אל םא םתוא ועדי ךיאו ,תווצמה ונינב ועדיש םיווצמ ונחנא" םש
.ןיינעה

ךיא ועדי תווצמב םוכנחיש ידי -לע יכ ,חרכומ וניא (םינטקה וינבל הרות דמלל) הזש יפל ,רמול שי ילואו
.םמייקל

.ךליאו ג ,ול (24

.ד ,זט חלשב (25

.ב ,כ תקוח י"שרפ (26

.ד ,ח בקע .בל ,י ךתולעהב י"שרפ (27

.ב ,חל םש הארו .ב ,זל םש ת"וקלה ןושל (28

(אלא השממ אל) האב םילגרמ חולשל העצההש הז לע םעטה םג והזש ,(םיניינעה תוימינפב) רמול שיו (29
דכ ,א םירבד) "איבוברעב - םכלוכ ילא ןוברקתו"ד ןפואב התיה לארשימ העצההש - וזמ הריתיו .לארשימ
.(םש י"שרפבו

אוה זומת שדוחו (האב הרעה האר) *ישילשה שדוח אוה ןוויס שדוחש הזל םאתהב םג אוה ןמקלד קוליחה (30
הרומ יעיברו עיפשמה 'יחב לע רקיעב הרומ ישילשש - יעיברו ישילש ןיב שרפהה מ"כב ראובמכ - יעיברה שדוח
.(נ"שו .ז"משת חרק פ"ש תחיש הכוראב האר) לבקמ 'יחב לע רקיעב

------------

,"'וכ םירבד השולשב לכתסה" - איה ותלחתהו ,ישילש קרפ - וז תבשב םידמולש קרפה (א) ל רשקהמ ריעהלו (*
ימויה רועיש (ב) .(ט"ס .ז.ש ח"משת'ה ק"וחא פ"ש תחישמ סרטנוק הכוראב האר) תובב השלש - אפוג הזבו
םדגנכו ,הניכש הנחמו היול הנחמו לארשי הנחמ רבדמב ויה תונחמ שולש - (א"יה ז"פ ח"בהיב 'לה) ם"במרב
הנחמכ רונקינ רעש אוהש הרזעה חתפ דע תיבה רה חתפמו ,לארשי הנחמכ תיבה רה דע םילשורי חתפמ ,תורודל
.(א ,דק) ט"סת ז"וקת) ת"גח דגנכ (םילארשי םייול םינהכ) םהש - הניכש הנחמ םינפלו הרזעה חתפמו ,היול
.(העש 'מע ונתשרפ רהזל צ"יול יטוקיל הארו


ת"מש רכזנ כ"בשותבש הזב שגדומכ ,שדוחה לכל רושקו ךייש הז ירה שדוחה תליחתב היה הרות ןתמש ףאד (31
,[(ב ,ופ תבש) ארמגב תועד 'ב הזב שיש דע] שדוחב םוי הזיאב רכזנ אלו (א ,טי ורתי) "ישילשה שדוחב" היה
ז"ה - "יאתילת אמוי" "ישילשה םויב" (זט ,םש ורתי) נ"שמו] "יאתילת אחרי" - (א ,חפ םש) פ"עבשותב ןכו
.[ת"מל (הלבגה) הנכה ימימ א"כ ,שדוחב ישילשה םוי אל

ש"הס) הרות ןתמ ירחאלש ןושארה קר ותויהל ,ש"הגחד ינשה םוי דחוימב בבחמ היה ט"שעבהש הזמ ריעהל (32
הדובעה ןיינע ליחתה זאש - אוה ת"מ ירחאלש םויהד הלעמהש ,1028 'מע ד"ח ש"וקל הארו .(135 'מע ד"שת
.הכוראב ש"ייע ,הטמהד

.ב ,ז תלהק (33

.חכ ,א תישארב (34

.הז ק"שד ימויה רועיש - ב"יה ז"פ ח"בהיב 'לה ם"במר (35

.הפת 'מע א"ח (צ"יירוהמ) ר"ומדא שדוק תורגא (36

.חכ ,גי ונתשרפ (37

.אל ,םש (38

.בל ,םש (39

.ז ,די ונתשרפ (40

.ךליאו ב ,זל ונתשרפ ת"וקל (41

.ט ,םש ונתשרפ (42
חישמ םע תויחל


ןיב קוליח היהי אל אובל דיתעל
לארשי ללכל יול טבש


עשוהי ידי-לע םילגרמה חוליש - הזל הנכהה

:סחניפו בלכ םה עשוהי חלשש "םישנא םיינש"ש ל"זח ישרדמב ראובמ

ומע תרחא חור התיה"ש ןוויכ ,השמד םילגרמהמ ראשנש (עשוהי לע ףסונ) ידיחיה אוה - בלכ
עשוהי וחלש המל - יול טבשמ ,ןהכה ןרהא ןב רזעלא לש ונב ,סחניפ לבא ."'וג ירחא אלמיו
?"לארשי ראשכ המחלמ ןיכרוע אל" יול טבש ירה ,השוביכ ךרוצל ץראה תא תוארל

רשע-השולשל קלחתתש לארשי ץרא הדיתע" ארמגה ירבד יפ-לע - הזב רואיבה רמול שיו
:"דחא יול רעש" בותכש ומכ ,ץראב קלח לבקי יול טבש םגש ,"םיטבש

ותרשל 'ה תא דובעל לדבוהש ינפמ - ויחא םע התזיבבו לארשי-ץרא תלחנב יול הכז אל המל"
ךתרותו בקעיל ךיטפשמ ורוי רמאנש ,םיברל םיקידצה ויטפשמו םירשיה ויכרד תורוהלו
אלא . . ןילחונ אלו לארשי ראשכ המחלמ ןיכרוע אל ,םלועה יכרדמ ולדבוה ךכיפל ,לארשיל
."ךתלחנו ךקלח ינא רמאנש ,םהל הכוז אוה ךורב אוהו ,וליח 'ה ךרב רמאנש ,םשה ליח םה

ץראה האלמ יכ רמאנש ,תמאהו המכחהו העדה הברת םימיה ןתואב"ש ןוויכ ,אובל דיתעל לבא
האלמ יכ רמאנש . . דבלב 'ה תא תעדל אלא םלועה לכ קסע היהי אל"ש דעו ,"'ה תא העד
היהיש םלועה יכרדמ יול טבשד הלדבהב ךרוצ היהי אל - "םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה
.ץראב הלחנו קלח יול טבש םג לבקי ןכלו ,תומילשה תילכתב זא

תוקלחתהמ הלעמלש תודחאה תגרד םע הרושק אובל-דיתעלד םיטבש ג"יל "הקולח"הש ,רמול שיו
:דחא היירטמיגב ג"י -

םתקולחמ הלאו רמאנש ,ומצעב ןהל קלחמ ה"בקה"ש ןפואב היהת אובל דיתעל ץראה תקולח
םלוע לש הקולחכ אל" ןכלש ,תודחא לש ןפואבו דצמ איה הקולחה םגש ןבומ הזמש ,"'ה םואנ
סדרפ הדש ,סדרפ הדש ול ןיא ןבל הדש ול שי םדא הזה םלועה ,אבה םלוע לש הקולח הזה
רעש רמאנש ,קמעבו הלפשבו רהב ול ןיאש דחאו דחא לכ ךל ןיא אבה םלועל ,ןבל הדש ול ןיא
."'וכ ומצעב ןהל קלחמ ה"בקה ,דחא יול רעש דחא הדוהי רעש דחא ןבואר

תכשמה ידי-לע םלועה רוריב השענ הזה ןמזבש - (םיניינעה תוימינפב) הזב הרבסההו
אובל דיתעלו ,םלועבש תוקלחתהב תשבלתמ ןכלש ,םלועל תכיישה תוקולאה תגרד יוליגו
תוקלחתההמ הלעמלש תוקולאה תגרד יוליגו תכשמה םג היהת (םלועה רוריב םלשויש ירחאל)
יול טבש אל" - יול טבש תגרדב םלוכ ויהיש לארשיד תודחאה ידי-לע ,הטושפה תודחא ,םלועד
'ה היהיו םישדק-שדוק שדקתנ הז ירה . . ותוא וחור הבדנ רשא 'וכ שיאו שיא לכ אלא דבלב
..."םיולל םינהכל הכזש ומכ . . םימלוע ימלועלו םלועל ותלחנו וקלח

יול רעש" םג ,םיטבש ג"יל ץראה קלחתתשכ ,אובל דיתעל ץראה תומילשל הנכההש רמול שיו
ידי-לע םילגרמה חולישב הליחתה ,הרותבו לארשיבש תודחאה תגרד דצמו ידי-לע ,"דחא
םג (השמ חלשש םילגרמהמ ,בלכ לע ףסונ) חלשש הז ידי-לע השמד תוחילשה לע ףיסוהש ,עשוהי
.דחא היירטמיגב ג"יה טבש ,יול טבשמ ,סחניפ תא
,ג ךרכ ,'א"שנת תויודעוותה - םחנמ-תרות' - א"שנת'ה זומת שדוחה םיכרבמ ,חלש תשרפ תבש תוחישמ)
(364-362 'מע

יהויחבמ ריתי


ונלוכ תא הנימ ונרוד אישנ
"ץראה" תא רותל - םיחולשל


תוחילשה עוציבל ולכשב שמתשהל ךירצ חילשה

רוד ,רודהמ דחאו דחא לכל ןתנ - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ - ונרודבש וניבר השמ
,תולגהד "םימעה רבדמ"ב הדובעהד םינורחאה םיירישה רומגל תוחילשה ,תולגה לש ןורחאה
לארשי-ץרא הדיתעש) םלועה לכדו ,לארשי-ץראד תומילשב שוביכו הסינכל ךרדה תא ןיכהלו
...(ולוכ םלועה לע טשפתתש

ןמ טמתשהלו ותבוחמ ררחתשהל לוכי וניא דחא ףא ןכלו - ונרוד לש תוחילשה איה תאזו
דחא לכ - הברדא אלא ,םלוכ ירחא "ררגנ"ש ןפואב םינפ-לכ-לע וא דצה ןמ דומעלו תוירחאה
הנשיו ,"ליח ינב לכ לארשי -ינב םכיחא ינפל ורבעת םיצולח" - המידק תכלל לדתשהל ךירצ
."םכינפל ץראה השבכנו" החטבהה

םילבלבתמ - הצוח תונייעמה תצפהו תודהיה תצפהב קוסעל הארוה םילבקמ רשאכש ולאכ םנשי
תודיסחב סרטנוק וא ,הלגנב רפס הזיא ;"הצוח"ה הפיא :תולאש ינימ לכ םע םיאבו דימ
.'וכו 'וכו הזל ךירצ תונכה הזיא ;ינשל דיגהל ךירצ המ ;ץיפהל ךירצ הזב אצויכו

תמייוסמ תוחילשב קוסעל ונרוד אישנד יוויצה ונשיש רחאלש ,ל"נה הארוהה האב הז לע
אוה ולכשב שמתשי ,תעד-רב ותויהב ,חילשהש ךירצ - הצוח תונייעמה תצפהו תודהיה תצפהב
עגונב יעבימ אל - תוחילשה תא םייקל ךיא תומיאתמו תובוט יכה םיכרדה תא אוצמלו שפחלו
אוצמלו ,יטרפה בצמה תא ךירעהל םג אלא ,ותוחילש תא םייקל ידכ ךירצש םיחרכומה םירבדהל
.הזב אצויכו ,ץיפהל סרטנוק ,רפס הזיאו ,ינשה םע רבדל ךיא תומיאתמה תויתואה

יפכו .ןטק יכה טרפ לכ ןכומה ןמ ול תתל ךירצש ,"קנופמ דיחי ןב" ומכ תויהל םיכירצ אל
לואשל ליחתהו ,תמייוסמ תוחילש וילע ליטהש חלושמ הזיא לע םעפ רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כש
ח"ומ ק"כ רמא "תודיחי"המ אציש ירחאלו - תוחילשה םייקל ךיא םיטרפ-יטרפו םיטרפ תודוא
!"םיה לא ינוליטהו ינואש" רמואו "קנופמ דיחי ןב" ומכ גהנתמ הלהש ,ר"ומדא

דועו ,םתונקז תעל םירוהל דלונש דיחי ןב ומכו ,ה"בקה לש "דיחי ןב" םנמא אוה ידוהי
ותוא םיווצמ רשאכ ;"קנפתהל" ךירצ אל הז םע דחיב לבא - (ט"שעבה תרותכ) הזמ רקי רתוי
קר אלו ,שממ וילא םינווכתמש :תויטרפבו ול וטרפיש דע תוכחל ךירצ וניא ,והשמ תושעל
םתא להנמש וירבח לש לוח יניינעב השעמה ימיב "וליפאו" ,לעופב ולש השעמה אלא ,עמושכ
.הזב אצויכו ,הייתשו הליכא תונקל הפיא ץעייתמו ,םיקסע

לוכיש םיניינעה לבא ;ול םירמוא - תעדל לוכי אל ומצע דצמש םיניינעהו תוחילשה םצע
ויה אלש ומכ ,ומצעמ חרכומו ןבומ הז יכ ,ול דיגהל םיכירצ אל - ומצעמ ןיבהל ךירצו
ופוג רמוח תחקל ,'וכו הלוע יצעו שאו תלכאמו רומח תחקל ךירצש םהרבאל דיגהל םיכירצ
.'וכו תימהבה שפנו

ורובע תוכז הז ירה - תוחילשה םויקל עגונב םיטרפה לכ ול םירמוא אלש הז :רקיעו דועו
.ומצע חוכב תוחילשה תא םייקיש ותוא תוכזל ידכב

עגונב ןווכל םגו ,ותוחילשב חילצהל תוחכה לכ ול ןתונ חלשמהש ,טושפו ןבומ :הזל ףסונו
אוה ,הנטקה ולש עבצאה תא םישמ (חילשה) אוה רשאכ דימו ,ומצעמ ןיחבהל ךירצש םיניינעהל
.רעושמה ןמ הלעמל - דעו חילצמ
,ג ךרכ ,'ח"משת תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ח"משת'ה זומת שדוחה םיכרבמ ,חלש תשרפ תבש תוחישמ)
(512-511 'מע

יבר יצוצינ


"תיציצל םכל היהו"


תויציצה תאצוה לעו ןטק-תילט תשיבל לע ררועמ יברה
* ידוהי ותויה תא ושיגדיו לכ-ןיעל וארייש ידכ ,הצוחה
* םידלי םיארנ םהבש םירויצב םג תויציצה וארייש דיפקמ
ק"כ לש תיציצה תדימ יפ-לע ,ןטק-תילטה רועישב ןויד
אחישמד אתבקעב אקווד הווצמה תובישח * צ"יירוהמ ר"ומדא


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

רפיסש המ יברה רפיס (217-215 'מע א"כשת 'שדוק תוחיש') א"כשת זומתב ב"י תודעוותהב
:ז"פרת תנשב רסאמה לע צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ

תונומת [תומלוצמ=] תוחקלנ ויה ,רהוסה תיבב גוהנ היהש רדסה יפכ
בשוי היהש - יברה לש ומוי רדס יטרפ םהל ועדונ אלש ןוויכמו .םיריסאהמ
העיגה - ותינעת תא רבוש ברעב קרו םויה לכ םצ ,תוכיראב ללפתמו ואתב
.דמע וב הליפתב עטק ותואב תוננובתהב עוקש היה יברה .ומלצל םירהוס תצובק
ללפתמו תילטב ףוטע ידוהי םוקמה ילתוכ ןיב תוארל םיליגר ויה אל םירהוסה
תאז לכב .זע םשור םהילע השע רבדהו (...!הזכש רבדמ לעפתהל אלש יאדוובו)
יברהש הארנכ .ומלצל ולכויו םהילא הנפייש ידכ וענענלו ודיב זוחאל וסינ
םדיבש םייוג תצובק הארו הנפנשכו ,םש קיספהל רוסאש םוקמב הליפתב זחא
רמוש היה םהיניבש יפ-לע-ףא) ולהבנ םה .ודיב לוטיב תעונת השע - המלצמ
.םוקמה תא ובזעו (אלכה-תיב

לע יברה בשייתה - ותליפת תא םייס רבכ יברהו - תינשב ובששכ ,ןמז רובעכ
עברא לכש ךכ ןטק-תילטה תא שרפו ושארל ("עקלומראי") הפיכהשכ אסיכה
ול רמולו חכוותהל וסינ םה .ואריי - וירוחאמש םייתשה םג - תויציצה
םאש ןעט אוה ךא ...!תויציצה הב וארייש בושח אל - אלכב תחקלנה הנומתש
.והומליצ ןכא ךכו !...הארנ אוהש יפכ ומלצל םהילע - ומלצל םיצור

:אוה הז רופיסמ יברה קיפהש חקלה

,ותואיצמ לכ") ףקותה לכב יברה דמע ,הרידא הכלממ ידיב רוסא ותויה תורמל
ואריו" לש ןפואבו ,תיציצהו ןטק-תילטה ןיינע םג והזש ("תוטשפתההו םצעה
...םירהוסה תא חירבהל די תעונתב היה ידש ןכו ,"ךממ

לש וחולש" ירה (ולשמ תופסותו "םיצנוק" אלל) יתימא חילש אוה חילש רשאכ
תקחשמ העשהש יממ לעפתהל ול ןיא אליממ .ומע ךלוה רומג-קידצהו "ותומכ םדא
!"ךממ ואריו"ה םייוקיש ידכ ,די יחמב ,אמלעב זמרב ידו ,ול

האנ ח"ארגהו םדוקה יברה

?ןטק-תילטה רועיש תדימ יהמ

,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש ורדחב תירחשה תליפת םויס םע ,י"שת רייא שדוחב דחא רקוב
םייח-םהרבא ברה לש ורועיש תרכזה ידכ ךות ,ןטק-תילטה רועיש לע יברה תא לאשו דחא שגינ
תוארל רשפאו [צ"יירהומ] ר"ומדא ק"כ לש ןטק-תילטה ונשי ירה" :ביגה יברה .וירפסב האנ
ךרדמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ זחא - האנ םייח -םהרבא ברהל עגונב ,ונייה - ללכב .ותדימ תא
ךומסל רשפאש יתעמש ללכב ךא ,שוריפב ונממ יתעמש אל הז טרפל עגונבש תורמלו .ודומיל
.(153 'מע 'תישארב ימי' רפסב םג הבלוש ,ןהכ לאוי ברה םשב ,ג"הצ ברה תמישרמ) "וילע

"הימופמ קיפנד ןוויכ"

- ד"ישת רייא ג"י תרגיאב) םהיתוברל םידיסח לש תורשקתהה תדימ לע יברה דיעה דעה
תומדיהל ללכב םהיתוכילהו םהיבתכמ ןונגסב םילדתשמש" (אל 'מע ,ט ךרכ ,שדוק-תורגיא
- וכלת םכיקלא 'ה ירחא" :(א,אי הטוס) ל"זר רמאמ יפ-לע ,הזב תוחצה עודי רבכו .םברל
."ובר רחא דימלת ןכ-ןיאש-המ ,'וכו הניכש רחא ךלהל םדאל ול רשפא יכו

גהנמכ גהנתהל םידיסח ולדתשה ןטק-תילטה יבג-לעש םירוחשה םיספה תדימב וליפא
ע"נ ב"שרהומ יברה היהש הז תמגודב לודג-תילט ב"לשת ולסכב יברל אבוהשכ .םיר"ומדאה
.הזכ תילט שבלו ,דואמ חמש - שבול

יברה בתכש תא 13 'מע (ה"נשת 'חלש' שדוק-תבש ברע) זמ ןוילג 'תורשקתה'ב ונמסרפ רבכ
:(קרב-ינב ד"בא) ל"ז אדנל בקעי יבר ח"הגהל ב"לשת הכונחד 'בב

קתעוהש" [ןנוכתו הנבת שדוקה ץראמ לודג-תילט=] ו"תקהאמ ג"ט ןאכל ואיבה
דובכ=] ר"תכ לש [לודג-תילטהמ=] ג"טהמ ('וכו רוחשו ןבלד םיספה בחור)
איבמה ירבדמ [ןאכ דע=] כ"ע ."זאמ שטיוואבוילב גוהנה יפכ אוהש ,[ותרות
ץראב=] ק"האב עמש ךכש - (לאערטנוממ ןהכה 'יש לעדאר 'וכ ח"הרה םימתה)
.("[שדוקה

"רבד"ב שממ שי םאב ,תויטרפב רבד רשפ ינעידוי םא [ןח תאושתו=] ח"תו
.ל"נה

גהנ (שדוקב םישמשמהו םיריכזמה תודע יפל) זאמו רבדה רשפ תא יברל בתכ ל"ז אדנל י"רגה
.וזכ תילט שובלל יברה

קדצ-חמצהו ןקזה ר"ומדא ידגבמ

םיעגונ ןכש הלאכב המכו-המכ-תחא-לע ,הכלהל תורישי םיעגונ םניאכ םיארנש םיטרפב ךכ םא
'מע ,ב ךרכ ,שדוק-תורגיא) סאלגנירג באז-םחנמ ברהל יברה בתכ ה"שת ןסינ שדוחב .הכלהל
:(גל

. . וניבר תיב גהנמ אוה ןכ ,ישמב תחתמ םירופת ןכ םג ןטק-תילט לש תופנכה
תשודק דובכ רשא . . [ע"נ צ"יירהומ=] א"טילש ר"ומדא ימחו ירומ ק"כ רפיס
ידגבמ ראשנהמ ישמ תכיתח תילטה גראו ישמה ןיב רפות היה ע"נ ר"ומדא
לצאו םינפלמש ינמיה ןרקב היה בור יפ-לע .'וכו קדצ-חמצה ,ןקזה ר"ומדא
.םיבקנה

:(גיש 'מע םש) ח"שת ינש רדאב יברה בתכ ,ל"ז דורלסקא והילא-םהרבא ברה ,ףסונ דיסחל

ק"כ לש ןטק-תילטב רשא ול יתרמא רבכ - ןטק-תילטב תיציצה יבקנ ןיינעב
.וזכ הרוצב םה א"טילש ר"ומדא ח"ומ

...ה"בקהל "עגונ"

תוחיש') ו"לשת אשנ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב יברה עימשהש ,תובא-יקרפב רואיב בגא
:יברה רמוא ,(331-330 'מע ,ב ךרכ ,ו"לשת 'שדוק

לש ןטק-תילט ול עגונו ,םלועה םע תוכייש ול היהתש ומצע תא ליפשמ ה"בקה
תויהל ךירצ הז ןיא - .'וכו תיציצו תופנכ עברא הנייהתש ,ןטק ידוהי דלי
'ד ךא ,ןטקה לש וכרע יפל רבדה ןיאש םושמ ,המא לע המא לש רועיש לעב
ועיגהבש אלא ,םינש שולשל ועיגה ינפל ןטק לצא רבכו .תויהל תוכירצ תופנכ
ה"בקהל עגונו .ןטק-תילט תשיבלב (תועיבקב) וליגרהל םירדהמ םינש שולשל
...הווצמ רודיהל אוה ךנחתמ דציכו ,דליה לש ןטק -תילטה חנומ ןפוא הזיאב

...רימחמ - דיסח

יברה סחייתה (276 'מע מ"שת 'שדוק תוחיש') מ"שת ןוושחרמב 'ב 'ג םויל רוא תחישב
:ראשה ןיב רמאו ,תודיסחה לש הכרד תליחתב הררשש תודגנתהל

עמושה היה - ןיליפת תוגוז ינש חינמה והשימ לע רפוסשכ יזא ,הפוקת הרבעשכ
תוגוז ינש אוה חינמ ןכל "דיסח" אוה הלהש ינפמ ,ןבומ רבד הז - ביגמ
,דימ םיעבוק ויה - ןטק-תילטה רועישל עגונב רימחהש והשימ היהשכ .ןיליפת
.!דיסח אוהש םושמ ?ךורא ןטק-תילט אוה אשונ עודמ

קתענ) 14-9 'מע 'א ךרכ 'בקעי ןורכז'ב ץישפיל י"ר לש ותודעל ןייצל שי רגסומ רמאמב]
םויקב רודיהה ןיינעב תודיסחה תעפשה לע ,(212 'עה 220 'מע 'א ךרכ 4 'סמ 'ד"בח םרכ'ב
:תווצמה

,חלכ םהילע רבעש תווצמ המכו ,וקזחתנ ונמע ינומה ידיב תויופר ויהש תווצמ המכ"
ןמזהש תוביבח תווצמ המכ . . הברה םהב וקדקדו םודסיו ורזח וחכתשנש תוכלה . . וחצחוצ
ימולש ידיב םג דואמ ופייתהו ורדהתה ,םינימ 'ד ,הכוס ,ןיליפת ,תיציצ ןוגכ ,אמרג
םילעופה ושיגריש ילבמ ,םהילע םידיסחה תעפשהמ ,'םידגנתמ' ןירקתמד ,לארשי ינומא
.["הזב םילעפנהו

"רשפאש רודיהה לכ"

:(טכש 'מע ד"י ךרכ 'שדוק תורגא') ויתורגיאמ תחאב יברה בתוכ .רודיהה ןיינעב דועו

עגונהב אטישפו רתויב ןוכנ ,היהתש הווצמ הזיאב רשפאש רודיהה לכ רשא טושפ
'וכ תווצמב וינפל האנתה ,והוונאו יל-א הז ל"זר תשרדכו תילטו תיציצל
וילע ךישמהל תיציצ תפיטעב הנווכה העודי ירהו (ב,גלק תבש) האנ תיציצ
יניינע ראש לכ לע עיפשמ הזב ירשפאה רודיהה לכ ןכלש . . ךרבתי ותוכלמ
םיניינעה לכב המשל הדובע ,קופקפ םוש ילב םילחר רמצמ היהיש ןה ,םדאה
הימחנ ירבד ת"וש ,ןקזה ונבר לש ונחלושבו ךורע -ןחלושב אבומכו 'וכו 'וכו
.דועו

"םיברה וניתונוועב"

,ג"י ךרכ ,תוחיש -יטוקילב םג וספדנ) 'םהרבאד אתולצ' רודיסל תורעהב יברה ןייצמ ךדיאל
:(199 'מע

רמוח לככו הלטבל הכרב וז ירה - ואל םאבו רועיש וב היהיש ךירצ ןטק-תילטה
םהלש ןטק-תילטב ןיאש םנשי דואמ םיבר םיברה וניתונוועבו . . הז ןיד
תעב - לודג-תילט שבולה רשא ,יכה ואלב וקספ רבכו - 'וכו יוצרה רועישה
.רועיש וב שיב וליפא ךמוס הז לעו ןטק-תילטה תא רוטפל ןווכל וילע ותכרב
ןיא ןיידעו יאדו רועיש םהלש ןטק-תילטב ןיאש ולא לכב רשא ,ןבומ הזמו
...לודג-תילט לע ךרבמהמ ועמשי - לודג-תילט םישבול

"תיציצל ךוניח"

הלאשל יברה סחייתה (ךליאו 73 'מע 'א ךרכ ה"לשת 'שדוק תוחיש') ה"לשת ירשתב ג"יב
לע עיפשהל לדתשמ אוה ןיא עודמ - שדוק-תבש תורנ תקלדה עצבמ לע ותזרכה םע - והולאשש
?(לודג) תילט שובלל (םידליו) םירוחב

תקלדה תבוחל המוד הנניא תיציצ תווצמ ןיינע תוללכ - הלגנ יפ-לע - תישאר
לודג -תילט תונקל (ןידה רקיעמ) בייוחמ ונניא לודג וליפא ירהש ,תורנ
בייח תופנכ 'ד וב שיש דגבב תוסכלו שובלל םדא הצור םאש" אלא ,ושבוללו
."תיציצ וב תושעל

שי ("אחתירד אנדיעב") השק העשבש םינייצמ (א,אמ תוחנמ תכסמב) ל"זח ךא
.'וכו הנעט ררועתת אלש ידכ ריהז תויהל
:("אתשבש היפרוח בגא" תניחב אלא הז ןיאו) וז הישוקל םוקמ ןיא - תינש
לש תדרפנ הווצמ ןיא ןכלו ,ןטק-תילט - תיציצ שובלל םידלי אליממ םיכנחמ
שובל רבכש ןוויכמד - "הלאש"הו םיקסופב אירטו אלקשה עודיכו) לודג -תילט
...!(לודג-תילטה לע ךרבל לוכי ךיא ןטק-תילטב

ךירצ"ש תרופסתה ןיינעמ הנושבש (טכ 'מע 'ב ךרכ 'םחנמ לכיה') עבוק ןכא יברה ,בגא
."'וכו ןטק-תילט תשיבל ןכ-ןיאש-המ ,םינש שולשל םדוק אל תויהל

ב"הראב רעונה ךוניח

-תוצראב רעונה ךוניח רבדב תבקונ החיש יברה עימשה ו"טשת הרות-תחמש םוי תודעוותהב
:אטבתה ראשה ןיב .(בנ 'מע ו"טשת 'שדוק תוחיש') תירבה

תא וניש אלש ,(םירצמב) םש םינייוצמ לארשי ויהש דמלמ" רמאנ לארשי םע לע
לכ םישפחמו ףקות יד םירודח אל (ונימיב=) ףוסבלו ,"םשובלו םנושל םמש
םיסנמ - ויתואיפ וחמצ .ידוהי אוהש רכינ היהי אל דליה לעש תולובחת ינימ
םיריתסמ - תויציצ ול שי .(...ירמגל ןרזוגל םילוכי אלש הרקמב) ןריתסהל
ךלהמ קחרמ רכינ תויהל רבדה ךירצ בוחרב ךלוה ידוהי דלישכ !תויציצה תא
...!ידוהי ןאכ ךלהמש - לימ

'תיאבצ' העפוה

גהנ ,770 -ב םהיסוניכב 'םשה תואבצ' ילייח ינפל תודחוימה ויתוחישב רופס-ןיא םימעפ
.ץוחב ויתויציצשכ ךלוה ןוגריאב רבחה דליש הדבועה תא ןייצל יברה

.ץעסו'צסממ םידלי תצובק 770-ב הרקיב ('םשה תואבצ' דוסיי תנש) א"משת טבש 'כ 'א םויב
םידליה םע דחיב ללפתיש יברהמ ושקיב החנמה תליפת תארקל .תניינעמ תינכת םרובע הכרענ
.עיתפה יברה ךא ,החיש רמאי יברהש הפיצ אל דחא ףא .םיכסה יברהו

ךירצ 'םשה תואבצ' םע ידוהי דלי לש רשקה יכ ,ראשה ןיב יברה רמא החישה לש ינשה עטקב
(ימויה שמוח רועישמ קוספ לע י"שר שוריפ) "םהינפל ךורע ןחלושכ" טלובו יולג תויהל
.תויציצה תא דימ םיאור ידוהי דלי לצאש ונייהו

-יטוקיל) הנושארב ,תורעה יתש עטקה ילושב ואב ,ההיגה יברהו סופדל החישה הנכוהשכ
:רמאנ ,19 הרעה - (311 'מע ,אכ ךרכ ,תוחיש

וארייש ,(טל,וט חלש) "ותוא םתיארו" רמאנ תיציצ תווצמל עגונבש ריעהלו
א ףיעס חי ןמיס םש ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלוש . . הארו . . דימת תיציצה
ואבוהש םירפסב האר לבא .םירחא לצא הייארב (םג) אוה "ותוא םתיארו"ש
.א"יס ח"ס םש תונחמה לכל ףסאמ רפסבו םש ךורע-ןחלושה ילכ יאשונב

:רמאנ - 20 - האבה הרעהב

. . תווצמ ג"ירת לכ תריכזל האיבמה תיללכ הווצמ איה תיציצ תווצמש ריעהלו
ןטק-תילט שבולה ךכיפל ,תווצמה רוכזל ידכ אוה תיציצה תשיבל םעטש ןוויכו
םישבולה ןתואו ,תווצמה רוכזיו והוארי דימתש ידכ וידגב לע ושבולל רהזיי
ידי-לעש דימת תיציצה וארייש ןפואב ותוא ושבלייש ורהזיי םידגבה תחת ותוא
.(חי ףיעס םש ,ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלוש) דימת תווצמה ורכזי ןתייאר

עודמ הבחרהב יברה ריבסה ,'ידוקפ' תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב ,ןכמ רחאל תועובש רפסמ
תיציצה תאשל ןיא םתעדלש םיפסונ םירפסל ,ץוחב תיציצה תאישנ ןיינעב םידליל החישב ןייצ
ק"כמ .םינפב אקווד הלבק יפ-לע ךא ,ץוחב ןתאשל שי הכלה יפ-לעש ריבסה יברה .ץוחב
םויהמ קלחש הזכ ןפואב ךלה אוהש רחאמ גוהנל שי ךיא היאר איבהל רשפא-יא צ"יירה ר"ומדא
שיש רחאמ ךא ,תויולג תויציצב תכלל שי - השעמל .תוסוכמ רחא קלחו תויולג תויציצה ויה
.הנוש םתעדש םירפסל ןייצ ןכל ,תאז עובתל השק םשש תומוקמ

"תויציצה ואריש"

רזוחש רענ הארנ רויצבו לולא שדוח תארקל תרבוחל רויצ ןכוהשכ ,מ"דשת בא-םחנמ שדוחב
:(241 'מע 'ויתוחרואב הכלנ' רפס) יברה ריעה ,ץיקה תשפוחמ התיבה

!"תויציצה ואריש

תוחיש') ו"טשת זומתב ג"י תודעוותהב יברה רפיס - תולודג הלעפו הציצהש תיציצ תלועפ לע
תוגוז רוגישל (ךוניח יניינעל זכרמה) ח"למה תוחילשל רשקב ,(בצר-אצר 'מע ו"טשת 'שדוק
.היתווצמו הרותה רוא תא םבילב תיצהל תחדינה תידוהיה הרוזפב רקבל ץיקה ןמזב םירוחב

ןכו .תויציצה תחא ודגב ףנכמ הטלב ורוקיב ךלהמבו םעפ עסנ תוחילשל אציש םירוחבה דחא
ףנכ תיציצ ףאו ,םוקמ ותואבו םוי ותואב ררשש ברשהמ האצותכ ושאר תאפמ "האפ"ה הציצה
העפשה ,תוקומע רבדה עיפשה וב שגפש םידוהיה דחא לע ךא .תונלטבמ האצותכ הבברתשנ ודגב
ריתוהש םשורה לדוגמ עדי אל רוחב ותואש תורמל .ולש תווצמה םויקב הכפהמל האיבהש
.ורוקיב

םידליהו תיציצ

האר) םידליה תא לואשל גהנ יברה .םיבר םידלי 'תודיחי'ל יברל סנכיהל וכז םינשה ךשמב
םיטוח המכ ?המכ דחיב ?ךל שי תויציצ המכ" :(14-13 'מע דכק ןויליג 'תורשקתה' המגודל
.המ דגנכ עדוי אוה םא לאוש יברה היה ,בישמ דליה היה םא ."?המכ לוכה-ךסבו ?דחא לכב
!בל דגנכ :רמוא יברה היה עדי אלשכ

!לארשי-תבהאו תיציצ תווצמל םידליה תא ךנחל הצור יברהש חכומב ושח

"גהנמה טשפ ונימיב"

ןוידל תוחיש-יטוקיל לש יעובשה ןוילגה שדקוה ,'חלש' תשרפ שדוק-תבשב ,ט"משת תנשב
:םיאבה םיניינעמה םירבדה ונייוצ 3 הרעהב .ץוחב תיציצה תשיבל אשונב

גהנמה תויהל ךירצש ךיא חיכוהלו עובקל אב אל החישהבש רואיבה לכ :יעדומל תאזו"
םימייקה םיגהנמה יקוליח ימעט ריבסהל קר אלא ,היטשפו ארהנ ארהנ יכ ,ןטק-תילטה תשיבלב
א"ס ב"ח (ףסוי ע"רגהל) תעד-הווחי ת"וש האר - הלאשה תוללכל" :םש רמאנ דועו] "הזב
.["םש ונמסנש םירפסבו

תויודעותה') ג"משת תנשבש ,וז המישרב תואבומה בורב םג שגדוה רבכש יפכ ,םנמא ןייוצי
'רו אייח 'רש רהוזה ירבד רואיב בגא הז אשונל יברה סחייתה (759 'מע ,ב ךרכ ,'ג"משת
לארשי ילודג לצא הזב תועד 'ב םנשיש ןוויכמ :רמאו] ץוחב תיציצ םע וכלה אל יסוי
םוקמ לכב ,רמולכ ,'וכ םוקמהו ןמזה גהנמ יפל - איה הזב הגהנהה ירה ,(ונינפלש תורודב)
עגונב [לבא ,הרותה דומילב אירטו אלקשל רשקב קר אוה הז לכ הנהו .וניינע ינפל ןמזו
תכלל םיכירצש יאדווב ירה ,ץוחב תיציצ םע תכלל גהנמה טשפ ולא ונימיבש ןוויכמ - לעופל
אנורב י"רהמ ת"ושב רכזומש ששח - 'וכ ארהויכ יזחמד ששח לכ הזב ןיאו) ץוחב תיציצ םע
גהנתהל הצור וניאש ךכב הארמ אוה ירה ,הזכ ןפואב גהנתמ וניאש ימ :הברדאו (חי ןמיס
ןמ שורפל אלו) ץוחב תיציצ םע תכלל ךירצ םימש ארי ידוהי לכ . . 'וכ םיאריה גהנמכ
.(רוביצה

...תיציצמ רמוחו-לקב ןקז

רוחב ענכשל (אצ 'מע ,'ג ךרכ ,'גהנמו הכלה ירעש' - ג"כשת תנשמ תרגיאב) יברה קקזנשכ
ול בתוכ ,ןכ תושעלמ ענמנ אוה ןניגבש תוביס רפסמ ןייצ הלהו ןקזה לודיג אשונב הבישי
:ראשה ןיב יברה

ןורחאה ןמזב ,ל-אל הדות ,לבא ,ארהויכ יזחמד ןיינעהל ל"נהב ותנווכ ילוא
,תוגהנה המכו המכ דוע אלא ,דבלב וז אלו .ללכו ללכ ארהויכ יזחמ אל ירה
טושפו ,תויאטילה תובישיב וליפא ןיינעה טשפש ,ץוחבמ תוארנ תויציצהש ןהמו
תויציצה ויהיש ןיינעל המוד הז ןיא ,ןדיד ןודינב ןיריתמה תעדל וליפאש
.ץוחבמ
בצמה יכ יברה זירכה - (?א"לשת וא) ל"שת תנשב םיברב תודעוותהב - תרחא תונמדזהב ףא
."ורמאי המ" ינפמ םישייבתמ ןיאו - ץוחב תויציצב םיכלוהש אוה ,'ה ךורב ,תירבה-תוצראב

תיציצב ט"שעבה סינכהש תויחה

רמא (2536 'מע ,ד ךרכ ,'מ"דשת תויודעוותה') מ"דשת 'אובת יכ היהו' ה"ד תודיסח רמאמב
:יברה

םדאהש ,םהב יחו םדאה םתוא השעי רשא קוספה לע העודיה דיגמה ברה תרותכו
ואר םילודג םיקידצבו . . ולש תווצמה םויק ידי-לע תווצמב תויח ףיסומ
תויח ופיסוה םהלש תווצמה םויק ידי-לעש ךיא תוימשגב יולגב םימעפל
תיציצ םישבולש ידי-לע לארשי לכש םגהד ,אוה הזבש שודיחהד .תווצמב
-םש-לעבה לצא הנה ,'וכו תויח הב םיכישממ הז ידי-לעש ,הווצמה תא םימייקמ
רמול שיו .ועעונתה םיימשגה תיציצהש ,תיציצהב יולגב הארנ הז היה ע"נ בוט
תפסות ךשמנ הכרבה ידי-לעש תווצמה תכרב והזו ,תווצמב הפסוהה ןיינע והזש
.ןמצע תווצמהב

אוה רוקמה הרואכלו - קייודמה רוקמה ןויצ אלל "םידיסחה רופיס"מ רבדה אבומ םש רמאמב]
ט"שעב' רפסב קתענ) 'אובת יכ' תשרפ (בונדיוקמ םולש יבר צ"הרהל) 'םולש ירבד' רפסב
תויחל שפנ היה ולש תיציצהש ,ע"יז 'קה ט"שעבה לע ל"ז ז"אא רפיס :(בלק 'מע ב"ח ,'ת"הע
הווצמה תיישע תשודק ידי-לע יכ ,ףוגה עונענ ילב םמצע תא ענענל םילוכי ויה רשא ,שממ
.'וכ תויחו שפנ םהל ךישמה

רמצב השודק לש ץוצינ

- רוציקבו .241 'מע ב ךרכ א"לשת 'שדוק תוחיש') א"לשת תועובשה גחד 'ב םוי תחישב
הלבק יפ-לע ןיינע לע יברה עיבצה (61 הרעה 44 'מע ,די ךרכ ,תוחיש-יטוקילב הרעהב
:(רוהט ילבק ןיינעב רבודמ ןושאר טבמבש תורמל) הלגנה תרותב םג יוטיב אצומש

- רמצב הווצמה תא ומייקש ירחא ירה ,תיציצ ונממ תושעל רמצ םיחקול רשאכ
וא השודק ישימשת דימת םיראשנ םהו ,םימלוע ימלועלו דעל ךכ ראשנ אוה
ךפהו ,הלועפה תא רבכמ בזע הווצמה תא םייקש םדאה הרואכל .הווצמ ישימשת
לכ לעפנ אל םדאב יכ ףאש אלא ?הווצמה עציבש ינפל ומכ קוידב םדא תויהל
וב ראשנ ירה הווצמל עייסש דצמש ,יוניש לעפנ - תיציצה - ץפחב ךא ,יוניש
והז - הווצמה (תשודק)ב קלח "לבקמ" תניחבב תויהל ךפהו ,הווצמהמ קלח
.הלגנה יפ-לע רבסהה

,תיציצ ונממ ושעש ידי-לעו ,'וכו רמצב השודק לש ץוצינ יוצמ הלבק יפ-לע
.הווצמב עייסמ אוהש ךכב לעפנ הזו ,השודקב הלעתמו תולגהמ ץוצינה אצוי

...תילטה תחת ןושיל

-תבשה םויב דחוימב הליפתה תדובעב קוסעל יברה עבת ה"כשת חנ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:(71 'מע 'א ךרכ ה"כשת 'שדוק תוחיש') זא אטבתה ראשה ןיב .שדוק

ורבחש רקיעה ,תילטה תחת ןשיי םא וליפאש ,םעפ רמול םיגהונ ויהש יפכו
ותגהנה תא "הקחי" ורבחש ידכ ,קומע ןיינעב תוננובתהב קוסע אוהש בושחי
...(הליפתל הנכהכ=) םיניינעב ןנובתי אוה ףאו

תיציצ תוכלה תודמלמ םישנ

(עק-טסק 'מע 'ג ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש') יברה ןייצמ ם"במרה דומיל תנקת רבד-לע ותחישב
:האבה הדבועה תא

,'וכ 'יוהל תושעל תע רשא לארשי ילודג לכ ןיד-קספ - םינורחאה תורודבו
תוכירצה תוכלהו בתכבש הרות ןדמלל תונבל רפס-יתב ודסיו לעופב השעמ ושעו
רפס ןכות - הבושת ,תורשי תועד ,'וכ ותאריו ותבהאו 'ה תעידי - ללוכ)
.("די"בש עדמה

םינבל רפס-יתבב תודמלמ םישנש לארשי ילודג תמכסהב בר השעמ - וזמ הרתיו
.הזב אצויכו תיציצ תוכלה ללוכ םינטק

תיציצ ישבולל תועבטמ

יכדרמ ר"רהל יברה בתכ (116 'מע 'א ךרכ 'ךלמ שדקמ' רפס) ה"לשת רדא שדוח-שארד 'אב
:ל"ז רקנימק

ןיליפתב קויד םמצע לע ולבקיש הלאל תועבטמ קלחל (?יתשקב) ותושרב ןבומכ
...(תיציצ)

םדוק המ - ןיליפתו תילט

ורמאנש (גצק-חפק 'מע ארקיו ,'קחצי-יול תראפת - םחנמ-תרות'ב ופסאנ) יברה תוחישב
תסנכה-תיבל הסינכ לע רבודמ םהב ,'רבדמב'ו 'םישודק' תוישרפ רהוזל ויבא ירבדל רואיבכ
תחנה ינפל תילטה תשיבל אוה ליגרה רדסהש דועב תיציצל ןיליפתה תא םידקמ רהוזהשכ
העיפומ (םש האבוה אלש) ןיינעל תפסונ תוסחייתה :בגא] ראשה ןיב יברה רמא - ןיליפת
:[209-208 'מע א"לשת 'שדוק תוחיש' א"לשת רבדמב פ"ש תחישב

לוע תלבק הניינע תילט - לוע-תלבק םע םהינש םירושק ןיליפתו (תיציצ) תילט
לוע תלבק הניינע תילט - רתוי תוללכב .תיטרפ לוע תלבק ןיליפתו ,תיללכ
תשיבל תמדוק ללכ ךרדב ןכלו .תווצמ לוע תלבק הנינע ןיליפתו ,םימש תוכלמ
תוכלמ לוע תלבקש ןפואב אוה הדובעה רדסש ןוויכ - ןיליפתה תחנהל תילטה
.תווצמה לוע תלבקל תמדוק םימש

ןיא ,תוינחורב שפנ-חוקיפ לש בצמ ומכ ,םידחוימ םיבצמב קרו :ףיסומ (19 הרעהב) םשו
.יללכ לוע תלבקל יטרפ לוע תלבק םידקהל םילוכי ךרוצה הרקמבו ,הדובעה רדסב בשחתהל

תשיבלב הליחת לדתשהל ךרוצ ןיאש - 'ןיליפת עצבמ'ב אמגודל שגדומ הז רבד
תולדתשההש ךכל ףסונ) ןמצע ןיליפתהמ ליחתהל םיכירצו םילוכי אלא ,תילט
הלוגסהב ךרוצה ללגב איה (. . תיציצ תווצמב אלו) אקווד ןיליפת תווצמב
...'ץראה ימע לכ וארו' ןיליפת תווצמבש תדחוימה

'םירענה לכ'ב גהנמה

,םהילע תילט ןיסרופ ("םירענה לכ םע") הרות-תחמשב םירענה תיילע תעבש לארשי גהנמ
תנשב יברה הליג ךכ - רפיס צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ."לאוגה ךאלמה" ןזחה רמוא ןכמ-רחאלו
- (פש 'מע ירשת ד"בח יגהנמ רצוא הארו .דמ 'מע ו"טשת 'שדוק תוחיש') ו"טשת
.רתוי הברה הלענ ןיינעהש םושמ .הז גהנמב וגהנ אל שטיוואבוילבש

רחמש ,אופיא יתעצה .ונשי יאדווב הז ןיינע םינפ-לכ-לע ךא" :רמאו יברה ףיסוה
תא 'ךישמי' הז רבדו הלעמו שמח ליגמ םידליה תא ואיבי (הרות-תחמש םוי=) תודעוותהל
.רתוי םילענה םיניינעה תא םגו ,'לאוגה ךאלמה' לש ןיינעה

לארשי תבהאו תיציצ

תא יברה הוושיה (89-92 'מע המכחה לצב) מ"שת תנשב ארוגידסמ ר"ומדאה ולצא רקיבשכ
ךרבל רשפא-יא ךכ ,דבלב םינימ 'ג לע ךרבל רשפא יאש םשכ :םינימה תעבראל תיציצ תווצמ
'תחא הציצ' אלא וניא לודג -ןהוכ תגרדב אוהש ימ םג :ינחורה חקלהו .תויציצ 'ד לע אלא
!םידוהי בוריקו לארשי תבהא אוה ןבומהשכ ,תויציצה 'ג דועל הקוקזה

!?תלכתה שודיח

'שודיח'ל תונויסינה יניינע (הלק 'מע 'א ךרכ וביסמב ךלמה המגודל האר) ורכזוהשכ
ונברש ןוויכמש ריבסהש ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ירבד לע יברה רזח ,תונוש תופוקתב תלכתה
.ךכל םיכסהל רשפא -יא - תלכת ןיא הזה ןמזבש םירבוסה ירבדכ תוטישפב טקנ ןקזהתודיסחה ינייעממ


חלש תשרפ


חלש תשרפ

:'ה-תדובעב - "חלש" - ונתשרפ םשמ הארוהה

'דמ ץוח ,ונממ ץוחש םוקמל ויתומא 'דמ ותוא םיחלוש ,רמולכ .תוחילש ןושלמ אוה "חלש"
השע" :'קדצ-חמצ'ה יברה לש עודיה ומגתפכ ,'לארשי-ץרא' םש תושעל ידכ ,תוינחורה ויתומא
רנב םש םג ריאהלו ,הרותמו תודהימ 'קוחר םוקמ'ל תאצל שי :רמוא יווה ."לארשי-ץרא ןאכ
.רוא הרותו הווצמ
(ו"משת חלש תשרפ תבש תחישמ)


(ל,גי) םעה תא בלכ סהיו

דע םהירבדב יפוד לכ היה אל הרואכל אולהו ,הז בלשב רבכ םילגרמה תא קיתשהש בלכ האר המ
?אל ותו היבשויו ץראה לע ררבל םשקיב ונבר השמש תולאשה לע ובישה קר םה ןכש ,ןאכ

םעה קזוח לע הליחת לאש השמ :םירבדה רדס תא וכפהש הארש םושמ םתוסהל רהימ בלכ אלא
הנמשה") ץראה ביט לע ןכמ רחאל קרו ,המחלמה רדסל בושח היהש רבד ,("הפרה אוה קזחה")
הליחת ובישהו רדסה תא וניש םילגרמה םלוא .המחלמה לש רכשהו חוורה והזש ,("הזר םא איה
בשויה םעה זע") ץראה יבשוי לש םתרובג לע ךכ-רחאו ,("איה שבדו בלח תבז") ץראה לע
דמע דימ - סרפ לבקל תנמ לע הדובע ,רכשה תא ושיגדהו ומידקהש בלכ עמש רשאכ .("ץראב
.םקיתשהו
(1313 'מע ,ד ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(אל,גי) ונממ אוה קזח יכ

(הל הטוס) םשמ וילכ איצוהל לוכי וניא 'תיבה לעב' וליפא לוכיבכ

'ה יסינ תא ואר ןכש ,תואלפנו םיסינ תושעל ה"בקה לש ותלוכיב םילגרמה ונימאה יאדו
םלועהמ םיקתונמ לארשי ויה םש ,דבלב רבדמל המיאתמ תיסינ הגהנהש ונעט םה לבא .רבדמב
,עבטה יקוחו ירדג ךותל סנכיהל םידיתע םה םש ,לארשי-ץראל רושקה לכב וליאו ,ירמוחה
- רתוי םיקזח ץראה יבשוי ויה עבט יפ-לעש ןוויכמו .תיעבט-לע הגהנהל תורשפא םוש ןיא
.רבדמב ראשיהל שיו סנה לע ךומסל ןיא

תגהנה לע םג לשומ ה"בקה יכ הלגתיש - "ינד-א חוכ אנ לדגי התעו" השמ שקיב הז דגנכ
ותועמשמ ךא ,תודיסחה תרותב ראובמכ ,תיעבטה הגהנהל רוקמה אוה 'ינד-א' םש ןכש .עבטה
יפל עבטה תוכרעמ תא דדשלו תונשל ודיבו ויתוירב לכל ןודא ה"בקהש ,איה הז םש לש
.ונוצר
(173 'מע ,חי ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(בל,גי) איה היבשוי תלכא ץרא

ראשיהל ופידעה אלא ,תוישעמה תווצמה םויקב םש קוסעלו ץראל סנכיהל וצר אל םילגרמה
יקולאה רואל 'ילכ' וניא םלועהש ,היה םקומינו םמעט .תוינחורב תווצמה תא םייקלו רבדמב
.ירמגל ותואיצמ לטבתת ,הז רוא וב הלגתי םאו ,תוימשגב תווצמה םויק ידי-לע וב הלגתמה

ץראה תואיצמ לוטיבל איבת תימשגה ץראב תוקולא תכשמה - "איה היבשוי תלכוא ץרא" והז
.הילע םירדהו

תווצמ ידי -לע אקווד ,רמולכ ."דואמ דואמ ץראה הבוט" בלכו עשוהי ונע וז הנעט לע
לטבתי אל םלועהש דבלב וז אלו ,("דואמ") לבגומ-יתלב יקולא רוא םלועב םיכישממ תוישעמ
תושעל איה םלועה תאירב תרטמ לכ ןכש ,ודועיי תא אלמי ךכב - הברדא אלא ,ךכמ האצותכ
.ה"בקל 'הריד' ונממ
(חל 'מע ,רבדמב ,הרות-יטוקיל)


תא וניאר םשו .תודמ ישנא הכותב וניאר רשא םעה לכו
(גל-בל,גי) קנע ינב םיליפנה

םעה לכו" םתס ורמא אלו ,("וניאר םשו" ,"וניאר רשא") הייארה ןיינע תא ושיגדה םילגרמה
.הזב אצויכו "םיליפנ םנשי םשו ,תודימ ישנא הכותב רשא

:רבדה םעט

אל ידכ השק תינחור המחלמ להנל וכרטצי לארשי-ינבש םילגרמה ועדי םתוחילשל ואציש ינפל
ועתרנ אל םה םלוא ,השודק ץראל ץראה תא ךופהלו ןענכ ץרא תובעותמ םיעפשומ תויהל
ץראל ועיגה רשאכו ,הייארל העימש המוד הניאש אלא .םנוחצינב םיחוטב ויהו וז המחלממ
לפנ - היופצה הדבכה המחלמה לע בורקמ ודמעו הב בשויה םעה תוהמ תא םהיניע-ומב וארו
."לכונ אל" וזירכהו םברקב םביל
(296 'מע ,ח ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


לא ונתא איבהו 'ה ונב ץפח םא .דאמ דאמ ץראה הבוט
(ח -ז,די) תאזה ץראה

םילוכי ויהו םלועה תודרטמ םיררחושמ ויה םשש םושמ רבדמה תא בוזעל וצר אל םילגרמה
י"בשר רמאמכו .העירזבו השירחב קוסעל וכרטצי לארשי-ץראב וליאו ,הרותה דומילל רסמתהל
."הילע אהת המ הרות 'וכ ערוזו 'וכ שרוח םדא רשפא" :(הל תוכרב)

:בלכו עשוהי ונע הז לע

םירוריבה תדובעב תוקסעתההו ץראל הסינכה ידי-לע אקווד - "דואמ דואמ ץראה הבוט"
."דואמ" םיימעפ לש ןפואב ,הלענ רוא יוליגל םיכוז ,תוישעמ תווצמ םויקב

,לארשי-ץראל וסנכיי לארשי-ינבש ,ה"בקה לש ונוצרו וצפח אוה ךכ - "'ה ונב ץפח םא"
.הנעמו הנעט םוש ילב ,הטושפ לוע-תלבקב הז יוויצ םייקל שיו
(ו"משת חלש תשרפ תבש תחישמ)

P.

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ
חלש תשרפ שדוק-תבש
ןוויסב ג"כ

היהיש תודיסח רמאמ העשכ ךשמב םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא - רקובב םכשה
.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ

העשב םיליהת תרימא - םיכרבמ תבשב ;10:00 העשב הליפתה - הליגר תבשב ,יברה לש ןיינמב
.10:30 העשב הליפתהו ,8:00

.('םיקלח' אלל) 07:55 ,רקובב שדוק-תבש םוי :דלומה

."ןושארה םויב 1ותרחמלו שדוק-תבשה םויב זומת שדוח-שאר" :שדוחה םיכרבמ

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

תאמ םיעבות םירבדמה ישאר ירה תודעוותה לכב הנה ,אבורד אבור" .תסנכה תיבב תודעוותה
:םיבוסמה

;םהיכרדו םהיתוגהנה וביטייש *

;תויועיבקה ורמשיישו ,ח"אד דומלל םיתיע ועבקיש *

.םייקלו 2תושעל תנמ לע היהי דומילה רשאו *

-רוביד [רמאמ]ב בטיה ראובמ [םיישיא םיניינעב=] החכותה ןפואו ןיינע תוללכ הנהו
.5הישפנד אבילא ודמלל ש"נאמ דחאו דחא לכל יואר רשא ,"4לשומה חור 3םא" :ליחתמה

םינפ תנבלה םושמ םהב ןיאש םיניינעו םירבד לע קר איה תודעוותהה תעב וז החכוה םנמא"
.6"הלודג הביחבו הבהאב וחיכוה והער תא שיאש ,םדקמו זאמ היהש ומכ ,םולכ אלו


תודעוותהמ רואה אוביש הזכ ןפואב םיכרבמ תבשד תודעוותהה ורדסי - ועמשיי יתעדל םא"
. ומצע תבשה םויב אקווד היהת האבהה תלחתהו ,םידעוותמהמ דחאו דחא לכ לש םתיבב םג וז
תיבב םג רפסלו ,םתיבב תבש תדועס דועסל ולכויש - הזכ ןפואב [תודעוותהה תא=] הרדסל .
.7טרפב הז דחוימ םיכרבמ תבש רבד-לעו ,ללכב םיכרבמ תבש רבד-לע

.ג קרפ - תובא יקרפ :החנמ

ישימח םוי
ןוויסב ח"כ

םעיגהב ,יאפוריאה אכבה קמעמ ה"ע תינברה ותייערו ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תלצה םוי
.8(א"שת) ב"הראל םולשל

:םייזכרמה תודסומה תשולש דוסייב ,תונייעמהו תודהיה תצפהב השדח הפונת הלחה הז םויב
ר"ומדא ק"כ ,םדסיימ ידי-לע ורסמנש ,'ךוניח יניינעל זכרמ'ו 'ת"הק' ,'לארשי הנחמ'
דחא לכ לש "לעופה דעו שאר בשוי"כ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ונתח לוהינל ,ע"נ צ"יירוהמ
.9םהמ

תויודעוותהו הצוח תודהיהו תונייעמה תצפהל ,10הלוגס םויכ ונבר ק"כ ידי-לע עבקנ
תובוט תוטלחה תלבקו תודעוותה םויל לארשימ םיבר ידי-לע עבקנ רבכ" :ונושלבו .תוידיסח
הלא תויודעוותהמ תואצותה ואר רבכו ,הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפהד תולועפה לכב
.11"הקזח ינש שולשמ רתוי ךשמב לעופב השעמב

זומתב 'גל תונכה

תולעל דחאו דחא לכ ךירצ הבש ,זומתב 'ג אלוליהה םוי ינפלש חרוק תשרפ תבש תארקל
ש"נא לכ תא תוכזל ידכ הזל וננוכתיש הרותב אורקל םיכיישה לכ תא ררועל שי ,הרותל
.םימימתהו'ר ח"הרה םשב - םיכרבמ תבש תרחמלש ,בורקה 'א םוי תא לולשל ידכ ,תאז םיפיסומ וזכ תועיבקב קר (1
.ה"ע ןאמרעטסוש יכדרמ

.("דומלל" :םוי םויהב) 5 הרעהב הנמסנ ,וז ק"גאב ה"כ (2

.("םאו" :םוי םויהב) ק"גאבו ,רמאמב ,(ד,י תלהק) קוספב ה"כ (3

םירמאמה רפסב הנורחאלו ,(716 'מע ב"ח 'םיסרטנוק - םירמאמה רפס') 'ד"מל סרטנוק'ב ותעשב ספדנ (4
-לעו ,םרוד אטח תא ,תוקדד תוקדב ,םמצעב םיאצומ רודה ילודגש המ תודוא רבודמ הז רמאמב .זטר 'מע ד"פרת
.רמאמה ינפל ספדנה בתכמבו ש"ייע ,רודה תא םיחיכומ הז-ידי

.ירשת דכ ,םוי םויה .בצר 'מע ג"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא (5

.םש םוי םויה ,די 'מע ד"ח ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא (6

.ג 'מע י ךרכ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא (7

.וט קרפ א"ח 'ךלמ ימי' רפסב םירבדה תשרפ (8

.חי-זי םיקרפ ,ב"ח םש האר (9

תולעב לע םלועה תומוא ורערע ןוויס ה"כבש ,ג"פ תינעת תליגממ איבמ 274 'מע גל קלח תוחיש יטוקלב (10
וכלה" רשאכו "םימי השולש ןמז ונל ונת" ושקיבו ,"תחצינ הבושת" אסיספ ןב ההיבג םהל בישהו ,לארשי ץרא
וכלה ,תועוטנ ןהשכ םהימרכ ,תועורז ןהשכ םהיתודש ,םיאלמ ויהשכ םהיתב וחינה דיימ ,הבושת ואצמ אלו
וחרבו

ףוסב) ןוויס ח"כ םויבש אצמנ ,ןוויס ה"כב להנתה חוכיווהש ןוויכו "בוט םוי םויה ותוא ושעו . . םהל
י"ע - השדח הפונת האיבהש ,הז םויב ותלצה םע תאז רשקמו .םלועה תומואמ לעופב הלצהה התיה (םימיה תשולש
דע ,ןותחתה רודכ יצחד ("לארשי ץרא ןאכ השע") 'ץראה שוביכ'ד הדובעהב - הרותה םע ףקותב הדימעה
.ש"ייע ,יתימאה םמוקמל "וחרבו וכלה"ש ,ןמצע תומואה םג אלא ,םהיסכנבש השודק יצוצינה קר אל םיררבתמש

.545 'מע ב"ח ט"משת תוחישה רפס (11


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il