- ד"נק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה ןוויסב ט"כ * חרוק תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


רוביש לע רעטצמ השמ ליחתה"
"תוחולה


וז הדיריש עדי אל יכו ,תוחולה רוביש לע השמ רעטצה עודמ
הארוה ןאכמ * !?"היישותל םיילפכ" דעו ?היילע ךרוצל איה
- רעצה לודג ךכ ידכ דעו ,הז ןיינע לע רעטצהל שי ןכאש
תריטפל עגונב םג ךכ *"רעטצת לא" השמל רמול ךירצ ה"בקהש
וב ורבתשנש םויכ . . םיקידצ לש ןתתימ השק"ש קידצ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "תוחולה,ןבומ - "אמלע ארבו אתיירואב לכתסא" ,רמאמכ ,הרותב םתלחתה םיניינעה לכש ןוויכמ
.הרותב ליחתהל םיכירצ אלוליהה םויד םיניינעה םגש

השוריפב הרותה ירהש ,אינתה רפס - תודיסחה תרותד בתכבש הרותמ ליחתהל שי אפוג הרותבו
הנשמ" ורפסל ותמדקהב ם"במרה בתכש ומכ ,הפ-לעבש הרות םע דחיב בתכבש הרות - הנתינ
דע ,ד"בח יאישנ לש םתרותש ,תודיסחה תרותל עגונב םג ןבומ הזמו ,"הקזחה די" ,"הרות
.תודיסחה תרותד בתכבש הרות - אינתה רפס םע דחיב הנתינו הרושק ,אלוליהה לעבל

יוביר וב םנשיש - ומצע אינתה רפסב דומילה תא וליחתי ובש קרפו ןיינעל עגונבו
רשקב אינתה רפסב דומילה רתויב םיאתמ ,אלוליהה םויב ונדמעבש ,ןבומ ירה - םיניינע
םויד ןיינעב הכוראב ראובמ םשש ,ח"כו ך"ז ןמיס שדוקה תרגא :אלוליה םויד ןיינעל
.םיקידצ לש אלוליהו תוקלתסה

רבחמה ןואגה ינב םינברה ידי-לע ורדוסש תורגאהמ ןה (ח"כו ך"ז) ולא תורגאש - ריעהלו]
רפסד ןורחאה קלחבש תורגאה ןכ-ןיאש-המ ,אינתה רפסמ קלחכ (ומוקמ אלממו ונב ללוכ)
.[(ןורחא-סרטנוק) אינתה

םהיאצאצו 'וכ ישפנכ רשא ייערו ייחא ייבוהא" :תוביתב תחתופ ך"ז ןמיס שדוקה-תרגא
."'וכ םתיא

והזש ,לארשי -תודחאו לארשי-תבהא ,"ךומכ ךערל תבהאו"ד ןיינעה תא שיגדמ - "ייבוהא"
הרותה לכ איה וז" :וזמ הריתיו ,(חי,טי םישודק י"שר שוריפו ירפס) "הרותב לודג ללכ"
,"הרותב ללכ" איה וז הווצמש דבלב וז אל :רמולכ ,(א,אל תבש) "אוה השוריפ ךדיאו הלוכ
םיפסונ םיניינע םנשיש תויהל לוכי זאש ,"לודג ללכ" אלא ,םתס "ללכ" קר אל - אפוג הזבו
יניינע לכ ראשו ,"הלוכ הרותה לכ איה וז" ,תאז דוע אלא ,"לודג ללכ" םה םגש הרותב
ךערל תבהאו" תווצמד ("אוה השוריפ") רואיבהו שוריפה אלא םניא - "ךדיאו" - הרותה
."ךומכ

:"'וכ ישפנכ רשא ייערו ייחא (יבוהא)" - ךישממו

תוירבה תא בהוא" ,"אמלעב תוירב"ל סחיב הבהאל דע - תוגרד המכו המכ ןנשי לארשי-תבהאב
"ישפנכ רשא ייערו ייחא ייבוהא" השגדהה יהוזו .בל קרפ אינתב ראובמכ ,"הרותל ןברקמו
ייחא"ל הבהאה תמגודב ,תומילשה תילכתב תויהל ךירצ ("ייבוהא") לארשי-תבהאד ןיינעהש -
."ישפנכ רשא ייערו

.הז ןיינעב ףיסוהל ךיישש םיראותה ראש לכ םילולכ הזבש - "'וכ" ףיסומו

:"םתיא םהיאצאצו" - ךישממו

ןקזה ר"ומדא לש ושוריפ תודוא הז ינפלש תודעוותהב רבודמכ - אוה "םהיאצאצ"ד שוריפה
,"םינב ינב ןכ םג םה וניאצאצ ללכב"ש ,"וניאצאצ" תביתב (ז"מסר ח"וא) ךורע-ןחלושב
.תורודה לכ ףוס דע וינב ינבו וינב

"'וכ ישפנכ רשא ייערו ייחא ייבוהא"ד ןיינעהש ,וניה ,"םתיא םהיאצאצו" שוריפה והזו
םהינב - "םהיאצאצ"ל סחיב םג אלא ,וז שדוקה-תרגא הבתכנ םהלש םידיסחל סחיב קר אל אוה
"םהיאצאצ"ל הבהאהש ,ונייה ,"םתיא םהיאצאצ"ד ןפואבו ,תורודה לכ ףוס דע םהינב ינבו
."'וכ ישפנכ רשא ייערו ייחא ייבוהא" - ,םמצעב םהילא הבהאה תגרדו ןפוא ותואב איה

"היישותל םיילפכב םמחנלו . . םיאכדנ בל לע רבדל יתאב" - אוה המצע תרגאה ןכות
:קידצ תריטפל רשקב

ליחתה" :תוחולה תריבשל עגונב (א,ו"מפ ר"ומש) שרדמב אבומ "היישותל םיילפכ"ד ןיינעה
אלא ויה אלש תונושארה תוחולב רעטצת לא ה"בקה ול רמאו ,תוחולה רוביש לע רעטצמ השמ
אוה אדה ,תודגאו שרדמ ,תוכלה םהב אהיש ךל ןתונ ינא םיינשה תוחולבו ,דבל תורבדה תרשע
."היישותל םיילפכ יכ המכח תומולעת ךל דגיו ביתכד

רוביש לע רעטצמ השמ ליחתהש" הרותה תרפסמ המ םשל :רבסהו רואיב שורד ,הרואכלו
רמא" םיכישממ דימו ףכית רשאכ ,השמ לש ורעצמ דומלל שיש הארוההו דומילה והמ - "תוחולה
,וניבר השמ לש וחבש ךפיה - הרואכל - אוה הז רופיס :וזמ הריתיו !?"רעטצת לא ה"בקה ול
!?"היישותל םיילפכ"ד ןפואב ויהי תוינש תוחולש ומצעמ ןיבהל ול היהש

:הזב רואיבהו

רעצה תא לטבמ הז ןיא - "היישותל םיילפכ"ד ןפואב ויהי תוינש תוחולש םיעדוי רשאכ םג
לודג רעצל םרוג תוחולה תריבש לש ערואמש תוטשפב ןבומכ ,תונושאר תוחולה תריבש לע
...!רתויב הלענו בושח רבד גישהל ידכ איה הזב הנווכה תילכת םא םג - תאזו ,רתויב

שי ןכאש - "תוחולה רוביש לע רעטצמ השמ ליחתה" שרדמה רופיסמ דומלל שיש הארוהה יהוזו
,"רעטצת לא" השמל רמול ךירצ ה"בקהש - רעצה לודג ךכ ידכ דעו !הז ןיינע לע רעטצהל
יוליעל אובל ידכ - איה תוחולה תריבשד הנווכהש ןוויכמ ,שואי ידיל אובי אלש ,ונייה
."היישותל םיילפכ"ד ןפואב תוינש תוחולד

ןפואב תוינש תוחולד יוליעל םיכוז - תוחולה תריבש לש רעצה ידי-לע :אילת אהב אהו]
.["היישותל םיילפכ"ד

:קידצ תריטפל עגונב ןבומ הז ךרד לעו

הרות -רפס" תמגודב איה ,ןלציל אנמחר ,ידוהי לש ותריטפש (א ,הכ ק"ומ) ארמגב אתיא
הלגנב 'וכו לודגו קידצ ,קידצ לש ותריטפ תודוא רבודמ רשאכ המכו-המכ-תחא-לעו ,"ףרשנש
סח ,הרות-רפס תפירש לע םחנתהל ןיאש ןבומו !הרותה תוימינפב 'וכו לודגו קידצ ,הרותד
...!הרות-רפס ףרשנ ףוס לכ ףוסש ןוויכמ ,הרות-ירפס 'גו 'ב ויהי המוקמבש ךכב ,םולשו

- "היישותל םיילפכ"ד ןפואב היילע ךרוצל איה וז הדיריש םירואיבה לכ ירחאל ,ןכלו
לש ןתתימ השק" :(ז,י בקע י"שרפב אבוה) ל"זח ןושלבו ,קידצה תריטפ לע רעצה רתויב לודג
הזה םלועב קידצה לש ותואיצמ הרסחש ןכתייה - "תוחולה וב ורבתשנש םויכ . . םיקידצ
לארשי-ינב תא גיהנמ ,היתווצמו הרותה יניינע לע ושפנ תא רסומש ,ףוגב המשנ ,ימשגה
...!םהיכרוצ לכל גאודו

םיכרד הברה ירה - "היישותל םיילפכ"ד ןפואב הזמ האצותכ אוביש יוליעה לדוג ינפמ םאו
התיה אל וליא וליפאו !הז יוליע איבהל ידכ תונוש םיכרד אוצמל לוכי יאדוובו ,םוקמל
...!הזה םלועב קידצה לש ונורסח לע רעצה תא טעממ הז ןיא - 'וכ תרחא ךרד

םיאב הז ידי-לעש םירואיבה לכ ירחאלש - תולגה ןיינע תוללכל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
!רתויב רמו ער תולגב םיאצמנש הזמ רעצה לודג ףוס לכ ףוס ירה ,'וכו רתוי לודג יוליעל

תילכתש םיעדויש ןוויכמ ,םולשו סח שואי ידיל אובל אלש תוריהז קר השורד - רומאכו
יוליע ,"היישותל םיילפכ"ד ןפואב רתוי לודג יוליעל אובל ידכ - איה וז הדיריב הנווכה
.'וכ ןילודיג ילודיגו ןילודיג ,וידימלת ידימלתו וידימלת לצא (םג) לעפנש

ותילכתש רואיבה ידי-לע ,יוצר יתלב ןיינע לע המחנ - אוה שדוקה-תרגאד ןכותהש ,אצמנו
."היישותל םיילפכ"ד ןפואב רתוי לודג יוליע -

:ך"ז ןמיס - וז שדוקה-תרגא לש הרפסמב םג זמורמ הז ןיינע ןכותש רמול שיו

אוה הז רבדש שיגדהל םיכירצ זאש ,יכפה ןיינעל תורשפא הנשי רשאכ קר ךייש "ךז" גשומה
ואיצוהל םיכירצש ,תיזה ךותב רוגאש ןמש - "רואמל תיתכ ךז תיז ןמש" :אמגודלו ,"ךז"
:(א,ופ תוחנמ) הנשמה ןושלבו ,ךז וניאש תיז ןמש ונשי אפוג הזבו ,'וכ תיזה תפילקמ
םיכירצ - "רואמל"ש בותכה שיגדמ ןכלו ,"'וכו םינמש השולש השולש ןהבו ןה םיתיז השולש"
.אקווד "ךז ןמש"

ידי-לעש ,'וכ הדירי לש ןיינע ,תיזה תושיתכ - "תיתכ" ידי-לע לעפנ ("ךז") הז יוליעו
ןורתי" לש ןפואב אלא ,"רוא" קר אל - ("היישותל םיילפכ") רתוי לודג יוליע לעפנ הז
.("רואמל ריתכ") "רואמ"ה ןיינע - "רואה

:ח"כ ןמיס שדוקה-תרגאב םג זמורמ הז ןיינע

הרפד ןיינעה תמגודב איה םיקידצ תריטפש ןקזה ר"ומדא ראבמ ח"כ ןמיס שדוקה-תרגאב
,ןיפנא ךיראד האמיתס אחומו האליע המכח תניחב . . ןוילעה שדוק תניחב" איהש ,המודא
םיניינעה תא תרהטמ איהש דעו ,"ארוהנל אכושח אכפהתאו ורירבתא המכחב . . רמתיא הלעו
,םיקידצ תריטפ ןכ ומכו ,ארוהנל אכושח אכפהתאד ןפואב ,"הגונמ הטמ הטמל"ש םינותחתה
תונודזה לע םג ףא ,רודה ןווע לע רפכל ץראה ברקב תועושי לעופו . . 'ה דסח ריאמ" זאש
."'וכ ארוהנל אכושח אכפהתאו . . הגונמ הטמלש תואמטה תופילק 'גמ ןהש

תילכתל אובל ידכ ,רתויב הטמ הטמל הדיריה ןיינע שגדומ וז שדוקה-תרגאבש ,אצמנו
הנשמה ירבדכ - הרהטה ןיינעבש תילענ יכה הגרדה יהוזש ,המודא הרפד יוליעל דע ,יוליעה
יהוזש ,תאטחו שדוק ,המורת ,רשעמ ,ןילוח :הרהטב תוגרד שמח ןנשיש (ב"ער ,חי הגיגח)
.ןירוהנ לכ הינימ ןיילגתאו ועירפתאד ,"הערפל תישימחה" תמגודבו ךרד לע ,תישימחה אגרד

:ונקדצ חישמ םע רושק המודא הרפד ןיינעהש - הזב ףיסוהל שיו

תאיב ינפל םג תונברק בירקהל םילוכיש תועד ןנשי - תונברקה ןיינע תוללכל עגונב
םימעפ המכ רבודמכ ,הזה ןמזב חספ ןברק תברקהל עגונב הזבש אירטו אלקשה עודיכו ,חישמה
.(ךליאו 220 ב"י ךרכ ש"וקל האר)

ידי -לע השעיתש שרדמה ירבדמ (רופיס ךרדב) הארוה הנשי - המודא הרפל עגונב ,םנמא
ר"לי) "חישמה ךלמ ףורשל דיתע תירישע ,תיבה ברחש דע ושענ תורפ 'ט" :אקווד ונקדצ חישמ
.(ג"פס המודא הרפ 'לה ם"במר ,תקוח פ"ר

תילכתל םיאב ,'וכ םירוריבה תדובעב קוסעל ידכ הטמ הטמל הדיריה ידי-לעש ,אצמנו
חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב השעיתש ,המודא הרפ - ונממ הלעמל ןיאש יוליעה
.ונקדצ

:"חכ" ןמיס - וז שדוקה-תרגא לש הרפסמב םג זמורמ הז ןיינעש - ףיסוהל שיו

רוא תניחבבש תויחה ןיבש קוליחה ראובמ ד"י קרפ אלוליהה לעבד "ינגל יתאב" ךשמהב
,'וכ תושבלתהה ידי-לע יוניש תויהל לוכי חוכ תניחבבש תויחב קרש ,חוכ תניחבבש תויחל
.'וכ ברעתמ וניאש יפל ,ללכ תולעפתהו יוניש םוש וב ךייש אלש היחמה רואב ןכ-ןיאש-המ

רוריבב קוסעל ידכ אקווד תושבלתה לש ןפואב הטמ הטמ תדרל "חוכ"ה לש ותנוכת :רמולכ
הז לע רמול ךיישש ךכ ידכ דע ,'וכ יונישו הדירי וב תלעופ וז תושבלתהש ןפואבו ,הטמה
,חעקת 'מע רומא ת"הוא האר) תודיסח ישורדב ראובמכ ,(ג,גס 'יעשי) "יתלאגא ישובלמ לכו"
.(ךליאו טסק 'מע ט"כרת מ"הס .ךליאו חמר 'מע ז"כרת מ"הס

,ונממ הטמל ןיאש ןותחתד רוריבל דע ,הטמה רוריב תא לועפל ידכ - איה הזב הנווכהו
.ונממ הלעמל ןיאש יוליעה תילכתל םיאב הז ידי-לע אקוודש

הלעמל "חוכ"ה ראשי אל עודמ ,הרואכלד ,אקווד תושבלתה לש ןפואב הדיריב חרכהה םעטו
ררבמה רשאכ קר תויהל לוכי רוריבה תומילשו תיתימאש ןוויכמ - הטמה רוריב תא לעפי םשמו
השענש ךכ ידכ דע תאז שיגרמש ,ונייה ,"רצ ול םתרצ לכב"ד ןפואב ררבתמה ישובלב שבלתמ
.ךורע-ןיאבש ןפואב איה רוריבה תלועפ זאש ,"רבדב עגונ"

דעו ,"היישותל םיילפכ"ד יוליעל םיאב הז ידי-לעש הטמה רוריבד הדובעה) ל"נה ןיינע
:אלוליהה לעב לש ומשב םג זמורמ (הדיתעה הלואגד יוליעל

יהוזש ,"רחא ןב יל 'ה ףסוי" - וניינעש ,"ףסוי" - אוה אלוליהה לעב לש ןושארה ומש
םיילפכ"ד יוליעל םיאב הז ידי-לעש הבושתה תדובע ,"ןב" - "רחא"מ תושעל הדובעה
."היישותל

דחא לכל תודהיהו הרותה תצפה לע ושפנ תא רסמש - אלוליהה לעב לש ותדובע התיה וזו
ונממ תושעל - "רחא" לש בצמו דמעמב אצמנ רשאכ םג ,אוהש בצמו םוקמ לכב לארשימ דחאו
."ןב"

אייקידצ אבתאל אתא חישמ" ,רמאמכ - ונקדצ חישמ תאיב תא םילעופ הבושתה ידי-לע ,הנהו
.הבושתה תדובע - אוה חישמ לש שודיחהש ,ונייה ,"אתבויתב

םג איה הנווכה יאדווב אלא ,דבלב םיקידצד הבושתה תדובעל הנווכה ןיאש ,ןבומו
רפסב רבודמ םתודואש ,םינוניב - םיקידצ תגרדמ הטמלש ולא לש הבושתה תדובעל (רקיעבו)
אצמנש ידוהי וליפא - וזמ הריתיו ,ול בוטו עשר וליפאו ,"םינוניב לש רפס" - אינתה
ופוס יאדוובו ,"חדנ ונממ חדי אל" רמאנ וילע םג ירהש ,ןלציל-אנמחר ,ול ערו עשר תגרדב
.הבושת תושעל

לעב לש ינשה ומשב זמורמ (הבושתה תדובע ידי-לע תלעפנה) הדיתעה הלואגה ןיינע תוללכו
,"וניבא התא יכ" קחציל ורמאי אובל דיתעלש (ב,טפ תבש) ל"זר רמאמכ ,"קחצי" - אלוליהה
ןוילעה גונעתה תניחב הלגתי" זאש (ג"ער ,אכ אציו א"ות) תודיסח ישורדב הכוראב ראבומכו
."'וכ ארוהנל אכושחמ אכפהתאו איפכתא תניחבב הטמלש םירוריבה ידי-לע אוהו הלעמלש

אלוליהה לעב לש ותדובע ןפואב זוע רתיבו תאש רתיב קוסעי דחאו דחא לכש ןוצר יהיו
תודהיהו הרותה תצפהד ןיינעה תוללכ והזש ,"ןב" "רחא"מ תושעל ,"רחא ןב יל 'ה ףסוי" -
לארשי-תבהא ךותמ ,םולש יכרדו םעונ יכרדב ,תעגמ ודיש םוקמו םוקמ לכב תונייעמהו
.לארשי-תודחאו

ןוויכמ ,"ךרדב ךרק רשא" ,"קלמע"ד ןיינעה - ללוכ ,תולגה יישקמ לעפתהל ןיא יאדוובו
."היישותל םיילפכ"ד ןפואב ,רתוי לודג יוליעל אובל - איה הזב הנווכהש םיעדויש

תדובע"ה תמגודב ,וטושפכ "םינבלבו רמוחב" וניא ןורחאה תולגהש םיעדוי רשאכ טרפבו
,"'וכ אתכלה ןוביל אד םינבלבו רמוחו-לק אד רמוחב" - אלא ,םירצמ דובעשב התיהש "ךרפ
העידיש - (תומש פ"ר) רוא הרותב ןקזה ר"ומדא ראבמש יפכ ,הרותה דומילב העיגיו הדובע
דואמ רבדה ךילא בורק"ד ןפואל דעו ,רתוי לקנב היהת תולגה ןמזד הדובעהש תלעופ וז
."'וג

רבד" דועייה םויקל שממ בורקב םיכוז - ליעל םירומאה םיניינעה לכב הדובעה ידי-לעו
וז 'יוה רבד"ש ראובמ הבש הייגוס התואב - (ב,חלק תבש) ארמגב אבומכ] "ץקה הז 'יוה
.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב ,["הכלה

,ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתוברו ,ןקזה ר"ומדא - םכותב םהו ,רפע ינכוש וננרו וציקהו
,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ אלוליהה לעבל דע

.בבל בוטו החמש ךותמו ,שממ ונימיב הרהמב - הז לכו

- 863-853 'מע ,ב ךרכ ,'מ"דשת תויודעוותה' - מ"דשת'ה טבש ד"וי ,חלשב תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב

חישמ םע תויחל


איה הדיריה םגש שיגדמ זומת 'ג
היילעהמ קלח


"יעיברה םוצ"ב תוימינפה תולגל חוכ

ןיינע תוללכל עגונב םג לעופ - היילעה תלחתה איה תולגה תדיריש שגדומ ובש - זומת 'ג
.תולגה

םוצ" ינפלו ,יעיברה שדוחב הלואגה גח תעיבקד ימינפה םעטה רמול שיש רחא םוקמב ראבתנ
רבכ הליחתמ ,הלואגה לש ןושארה רודו תולגה לש ןורחא רוד ,הז ונרודבש ןוויכ - "יעיברה
תוימינפה םועטלו שיגרהל ולכויש םג ללוכ ,הדיתעה הלואגה ןיעמ "תוצצונתה"הו "המיעט"ה
יפכ) "החמשו ןושש" - (תולגהו ןברוחה ןיינע תוללכ "םירצמה ןיב" תלחתה) "יעיברה םוצ"ד
ןושש ליבשב אוה (תולגו ןברוח) םוצהש דבלב וז אל ,ונייה ,(אובל דיתעל יוליגב ויהיש
החמשו ןושש לש ןיינע אוה ותוימינפב ,אפוג םוצהש ,הזמ הריתי אלא ,(הלואגה) החמשו
ודיחי ונב תאוצ ומצעבו ודובכב ץחורה ארונו לודג ךלמ לשמכ" ,הבהאה תוימינפ תולגתה)
םוצ" ינפל דועו ,הלואגה גח ונשי יעיברה שדוחבש הז ונרודב הלגתנ ,ןכלו ,("ותבהא בורמ
םידעומלו החמשלו ןוששל היהי"ש "יעיברה םוצ"ד תוימינפה תולגל חוכ תניתנ - "יעיברה
."םיבוט

אל) איה ירה המצע תולגל הכילההש יולגב םיאור ובש - זומת 'גב רתויב שגדומ הז ןיינעו
...ל"נכ ,הלואג לש הלחתה (אלא ,היילע ךרוצ קר

הלואגה לעב ירבדב אלפנ זמר

'וכ ונילג וננוצרמ אל" ,זומת 'גב הלואגהו רסאמה לעב ירבד ךשמהב - הזב ןיינע דועו
הזבש ,"'וכ ונלאגי 'תי אוהו 'וכ ונלגה 'תי ונכלמ וניבא ,'וכ בושנ ונא וניתוחוכב אלו
:אלפנ ןיינע זמורמ

ןבומ ,ירה ,"'תי ונכלמ וניבא" ידי-לע אלא "'וכ וניתוחוכב אל" איה הלואגהש ןוויכ
,ו"חו ו"ח ,בכעל הביס וז ןיא ,"וניתדובעו ונישעמ"ב והשמ רסח רשאכ םגש ,טושפ םגו
ונכילויו 'וכ וניחדנ ץבקיו ונלאגי"ש ,ה"בקה לש ותלועפ תא ,דבלב דחא עגרל וליפא
."ןמא ונימיב הרהמב השודקה ונצראל קדצ לאוג חישמ ידי-לע תויממוק

חוצחצ" םג הדובעה לכ המייתסנ רבכו "ןיציקה לכ ולכ" רבכש ירחאל המכו-המכ-תחא-לעו
.שממ דימו ףכת אובל הכירצ הלואגהש יאדווב ירה ,"םירותפכה

תצפהב קוסעל דחאו דחא לכ לש ותוחילשו ודיקפת תודוא ליעל רומאה לכ ,אלימבו ןכלו
הלואגה לש השירדהו השקבהמ ,ו"ח ,והשמ וליפאו ללכו ללכ שילחמ וניא ,תודהיהו הרותה
!"יתמ דע" - ףקותה לכב

הכזנ - זומת 'גב םיליחתמש הלואגה ימיב טרפבו ,הלואגה תודוא רובידהמש ןוצר-יהיו
ןבכיע אל" ,שממ דימו ףכת ,ונקדצ חישמ ידי-לע המלשהו תיתימאה הלואגב שממ סנכינו
."ןיע ףרהכ וליפא

המשנ ,הלואגה לעב םע דחיב זומת ג"י-ב"י הלואגה ימי תא גוגחנ ,אלימבו הזל ךשמהבו
.םשארב אוהו ,"רפע ינכוש וננרו וציקה" ,ףוגב
-544 ,543 'מע ,'ג ךרכ ,ח"משת תויודעוותה םחנמ-תרות - ח"משת זומתב 'ג ,חרוק תשרפ תבש תחישמ)
(545

יהויחבמ ריתי


תינעת לש ןיינע שי אלוליהה םויב
החמש לש ןיינעו


םלוכ םידחאתמ ודי-לעש רודה אישנ לש וניינע

אישנה" הז םע דחיבו ,"רודל דחא רבד" ,אוה דחא - (אלוליהה לעב) רודה אישנש ןוויכמ
ודי-לעו ובש - שארל לכל - וניינעש ,ןבומ ירה - "לארשי להק לכ בל" ,"לוכה אוה
לוכה" - תחא תואיצמל םישענו [ויתוחרואו ויכרדב םיכלוהה טרפבו] ורוד ינב לכ םידחאתמ
..."אישנה אוה

הז ידי-לע - לעופב השעמב יוטיב ידיל האב ('וכ המשנה דצמש) וז תודחאתה רשאכ טרפבו
[הרותב םיעובקה םירועישה לע הפסוהב] אלוליהה לעב לש ותרות דומילב םיפיסומ םלוכש
ןינעה תוללכ לע הפסוהב] אלוליהה לעב לש תוארוהו םייוויצל םאתהב םיבוט םישעמ םויקבו
ותואב םלוכ םידחאתמ ,אוה ומוקמב אצמנ דחאו דחא לכש תורמלש ,ונייה ,[תווצמה םויקד
.לעופב השעמ לש ןיינע

,וידחי ףסאתהלו סנכתהל םיכירצ ןמזל ןמזמ הנה - תודחאה ןיינעב רתוי דוע ףיסוהל ידכו
עגונב תובוט תוטלחה דחיב טילחהלו ,אלוליהה לעב לש ותרותב ןיינע דחי דומלל ידכ
ןפואבו ,תעגמ םדיש םוקמ לכב תודהיהו הרותה תצפהב אלוליהה לעב לש ותוחילש יולימל
.ולא םיניינע לכב - "ורוזעי והער תא שיא"ד
םוגרת - 891-885 'מע ,ג ךרכ ,'מ"דשת תויודעוותה' - מ"דשת'ה טבש ג"י ,ישילש םויל רוא תוחישמ)
(ישפח


הלואגל תוכימסב דחוימב ךייש אלוליהה םויב םויסה

.אלוליהה םויב תכסמ םויס ךורעל גהנמה עודי

ןיינע (א) :תוקלתסהו אלוליהה םויל עגונב הגהנה ינפוא 'ב וניצמ ,הנהד - רבדה םעטו
החמש לש ןיינע (ב) ,וניבר השמ לש תוקלתסהה םוי ,רדאב העבשב גוהנש יפכ - תינעת לש
תוליהקב שי ,ךכל םאתהבו .י"בשר לש תוקלתסהה םוי ,רמועב ג"לב גוהנש יפכ - אלוליהו
.החמש לש ןיינע וא ,תינעת לש ןיינע - תוקלתסה םויל עגונב הגהנה ינפוא 'ב לארשי

םויב תכסמ םויס ךורעל הצועיה הצעה יזא - תועדה 'ב תבוח ידי תאצל ידכ ,ןכלו
לש הרמגל הדועס ןישוע" ירהש ,החמש לש ןיינעב בויח ונשי זאש ,אלוליההו תוקלתסהה
.(ו"כס ו"מרס ד"וי א"מר .ט ,א"פ ר"שהש) "הרות

,ולא ונימיל דחוימב תכייש (תועדה 'ב תבוח ידי תאצל תולדתשהה) וז הגהנהש - ריעהלו
(בי ,דנ היעשי) רמאנ הדיתעה הלואגל עגונב ירהש - הדיתעה הלואגל תוכימסב םיאצמנ רשאכ
דח . . יארומא ירת . . הב יגילפ" (א ,הע ב"ב) ל"זח ורמאו ,"ךייתושמש דוכדכ יתמשו"
םישרפמה לכ ירבדכ"ש ,ונייה ,"ןידכו ןידכ יוהל ה"בקה והל רמא ,הפשי רמא דחו םהוש רמא
.תועדה לכל םיאתמה ןפואב - (םש י"שרפ) "תונבהל הדיתע
יתלב - 873-872 'מע ,ג ךרכ ,'מ"דשת תויודעוותה' - מ"דשת טבשב ד"וי ,חלשב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


רודה אישנ לש םייולג םיתפומ


,יברה רובס ,'םיתפומ'ה ןיינעמ ולגד אל ד"בחבש יפ-לע-ףא
תא םג לצנל שי ,ךשוחה תלדגהו תורודה תדירי ללגבש
תובתכתה * םיתפומה ןיינע איבמש תינחורה תוררועתהה
םיארמ רשאכ" * הז ןיינעב ונתוח ןיבל יברה ןיב תניינעמ
בתוכ ,"!תוררועתהל איבהל רבדה ךירצ ,םייולג םיתפומ
יברה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

אל שיאל ךא ,הפצרה לע ולגלגתה 'םיתפומ'ה שטירזממ דיגמה לצאש ,רמא ןקזה ר"ומדא ק"כ
םילגלגתמש דע ,םיבר ךכ לכ םה םיתפומה ונרוד אישנ יברה לצאש המוד .םמירהל יאנפ היה
ףפוכתהל ךירצ וניא בוש 'יאנפ' ול ןיאש ימ םגו ,םוקמ לכבו ןחלושה לעו הפצרה לע םה
...די גשיהבו םייניעה הבוגב םיחנומ םה ןכש ,םמירהל ידכ

אלא - םיתפומ ןיא וא םיתפומ שי םא - תואיצמ לש הלאש קר אל אוה םיתפומה ןיינע לבא
.םיתפומהמ 'ןיינע' ושע אל הליחת הנווכב תורודה ךרואל ד"בחב .הטיש לשו ךרד לש הלאש
.תורחא תורצחב ילוא היה לבוקמש ,הז קוסיעל וזבש ףא ויה תמייוסמ הדימב

.המ-תדימב תשדחמו הנוש התייה יברה לש ותשיגש הארנ ,היגוסה לש ינורקעה דצב םגש אלא
ןיינעמ םג בטימהו ברימה תא קיפהל יברה לדתשה ,השודק תפסותל רבד לכ לצנל וכרדכ
:ןלהל םיאבומה םיעטקהמ םג ראשה ןיב דומלל ןתינ הייגוסה ידדצ לע .םיתפומה

ר"ומדא ק"כ בתכמ קתעה" םסרפתה השראווב ספדנש 'םימתה' ץבוק לש היינשה תרבוחב
םתוסחייתהו ןילופו ד"בח :ונכותו "'יש ברה ונתחל בתכש שטיוואבוילמ א"טילש [צ"יירהומ]
.'םיתפומ'ה ןיינעל הרישי תוסחייתה ךות ,דיגמה ברהו בוט-םש-לעבהל

רבכש המ רוריבב םסרפתה ,ג"משת תנשב צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש שדוק-תורגיא וספדנשכ
ךרעש םיבתכמה חתפמב .ונרוד אישנ יברל רגוש בתכמהש ,ןכל םדוק ימשר אל ןפואב עודי היה
,ןהאסרואינש" :(אסש 'מעב ןיול 'יש ד"שר רידהמה ידי-לע טטוצ) בתכמה תא יברה רידגה
."[מ"ההו ט"שעבהל םתוסחייתהו ןילופו ד"בח ,ב"צ תבט ד"כ ןילרב ,מ"מרה

ילודג יניעבש צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ בתוכ (בכ-טי םיפיעס) תרגיאה לש ןורחאה הקלחב
תוישעמה וליפא .תודיסחה דובכב העיגפ ןיעמ ,תולפשו תונטק םיתפומה וויה ד"בח ידיסח
תובורק םיתעלש ,צ"יירה בתוכ ,ףא .השיחלב ד"בח ידיסח ברקב ורבע תומסרופמהו תועודיה
,תוערואמהו תוישעמה יניינעמ םג ,רפסב ולעה אל ,רוד לכב ד"בח ידיסח רשא לע" רעטצה
,עדיל ונחנא םיאמצו םיבאת יכ ,רבדה תמא . . עבטה יכרדמ םיאצוי םיתפומ יפלא םהב ויהש
,םישודקה וניתובר וניתובא תשודק דובכ ייח תוחרואב ןטק רתויה רבד ףא ,דאמב ונל רקיו
המ תעדל ונילע הז םע לבא ,הגהנהו הכרדהב דוסי איה הלק םג העונת רשא ונחנא םיעדוי יכ
."לפטה המו רקיעה

:ךכ וירבד םתוחו

םוש תשרוד הניא ,םישודקה וניתובר וניתובא ק"כ דוה ,'ה ידבעב ונתנומא
תלעות איבמ הז םג תויהל ,הז םג עדיל ונל היה םיענש אלא ,תפומו תואב דעס
לע ,בלבש הדובעב תוקסעתההו ,ןויעב תודיסחה דומיל איהש ,רקיעהב הדבכנ
.(זעש 'מע םש) תודיסחה תרות תארוה יפ-לע םלוע ייחב םג תויהל תנמ

"שפנב תוממור לעופ"

629 ןוילג 'ד"בח רפכ'ב הנושארל םסרפתה ד"נשת בא-םחנמ שדוחב ,ןכמ רחאל הנש םישיש
עובש רובעכ ונתוח ק"כל ונרוד אישנ יברה רגישש הבושתה בתכמ 19 'מע (בא-םחנמב ז"כ)
.ל"נה בתכמה תלבק םוימ

:חתפנ אוה ךכו

ב"צרת טבש 'ב [שדוק-תבש יאצומ] ק"שצומ .ה"ב

א"טילש ר"ומדא ח"ומ ק"כ

.ינעיגה ,רבעה שדוחל ד"כמ - םירבד ימושיר - ק"כ בתכמ

.וז הרקי הנתמ לע הדוא ,בלה קמועמו

:יברה בתוכ ךשמהב

יעמשב ,רבכמ הז יל השקוהש המ לע ,רואיב תפסות שקבלמ לכוא אל קפאתא
םיזחוא ןיא ד"בחב=] "םיתפומ ןופ טינ ןעמ טלאה ד"בח אב" :םירמואו םירזוח
םיענומו .הז ותשודק דובכ בתכמב םג יתאצמ הז ןיעכו ,'וכו 'וכו [םיתפוממ
.'וכו םירבדמה תא םיקיתשמ םגו .הזב רבדלמ םמצע תא

םבלו םחומ יכ .אד ןוגכל וכרצנ אל יאדווב ,םינושארה םידיסחב חניתהו
,תובבלה ומטמטתנ 'וכו םיתעה קוצ ינפמ רשא ,ולא ונימיב לבא .'וכו םיכז
טייקלדייא א שגרנ וניאש דע ,ןיינע לכ תוימשגב ,םיימשג יניינעב םיעקשומו
-לע ןקתל השק הז ,הרואכלו .שפנב [תוממורתהו תונידע=] טייקנביוהרעד ןוא
זיא סע םעראוו ,ןערירנא טינ טעוו סע ,עיגי אל יכ ,הנבהו הלכשה רבד ידי
המ .[ךכב ליחתהל ,יאדמ ןידע רבדהש םושמ=] ןבייהנא טימרעד ףא ,לדייא וצ
האיצי ,שפנב תוממור לעופש ,םיקידצה תואלפנ ירופיסו םיתפומ ןכ ןיאש
,הלפשה שפנב םג הזזה לעופ הזו .'וכו תוימשגהמ תצקמב ומצע תא רענל ןוצרו
...ןכ םג לפש בצמב תאצמנה וא

"!ךשוחב רוא הארי םואתפ עתפל"

םיתפומב ךרוצה לע ונרוד אישנ יברה תנעט בטיה תטרופמ הב רשא המישר האב ,וז תרגיא דצל
:םש בתכנ ראשה ןיב .וננמזב

- תוממורה שגר ררועיו ,םדאה יניעב עבטה תוימשג ךכזיש רבד ןיא ,הרואכלו
.אחישמ תובקעב טרפבו .עבטה דודישו תפומכ ושפנב - טייקנבייהרעד

ןיאש ,ןלציל אנמחר ,הטיש הטשפו תונימל תכפהנ תוכלמה רשא ,ולא ונימיבו
תוינחורהו לכשה יכ .וב םילשומה םייעבטה םיקוחו םשגהו רמוחה םא יכ םלועב
.ומצע ינפב םויק םהל ןיאו שבלי רשא ותרוצו ,םשגה תודלות אלא םניא

'וכו םיתעה קוצ ינפמ ירה דחא 'דב םינימאמ םלוכ רשא לארשי ינב םע
ישעמב תשגרנו תרכינ הניאו ,דבלב ףיקמ ךרדב איה םדא ינב םתסב הנומאה
.ללכ ויתוכולהתו םיימוי -םויה םדאה

םדא לש וחומו ולכש הלילו םמוי םהב םיעקשומש הסנרפה תודרט בור ינפמ םג
אל םימיה ךשמב רשא רשפא-יאו ,ותסנרפ תא ודי לע אוצמל םודרק קר םישענ
.ותנבהו ולכש ,םדאה ישוח הז לכ םישגי

אריבמ - העשל קר ולו - םדאה תא הלעמ רשב יניעל הארנה תפומ ירה התע
,ונילע אל אצמנ ובש ךשוחב רוא הארי םואתפ עתפל יכ .המר ארגיאל אתקימע
ווהמה אוה ינחורה יכ ,ךכ לכ ךושחו בע וביבסש תימשגה ןיא רשא שיגרי
אוהש ,לוכה ארוב םהילע הובג לע הובגו 'וכו העש לכבו תע לכב ומייקמו
.ירמוחהו ימשגה הזה םלועב םג טלושו לשומה

"עוזעז רבדה לעופ"

םירבדהמ הלוע ךכ .ןיד אמלעב ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ייחב רבכ ל"נה ותטישב קיזחה יברה
.(ט"כשת שדוק-תוחיש) ט"כשת ינימש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב ומצעב רפיסש

לע רפסל ינוצר יכ ול יתרמא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא יולג 'תפומ' יתיאר םעפ
תודיסח שורדב ראובמה] ןיינעה ונשי ירה :יל ר"ומדא ח"ומ ק"כ .םירחאל ךכ
לארשי ינבל ,לבא .םירצמו הערפ ךרוצל קר והזש "םיתפומו תותוא"ל עגונב
תמדאב - םיתפומו תותוא"ד [ךכמ םהל ףסותית אל תלעות םושו הזב ךרוצ ןיא
.'וכו אקווד "םח ינב

לש םבצמש יפכו ,("ןדיא עקידעבעל") םייח םידוהי םנשי לעופלש ,יתבשה
סאד טעוו") תומימח םהב לעפי הז ירה ,תפומ םעמושבש ,איהה תעב לארשי -ינב
תולימגו הדובע הרותב קוזיח לועפי רבדהו ("ןעמעראוונא ןצאגניא ייז
.!םידסח

ףוגב) יברה רביד (284 'מע ו"כשת שדוק-תוחיש - ו"כשת םירופ תודעוותהב) םימיל :בגא
:ונתוח םע (ליעל וטטוצש המישרהו בתכמה דוסי-לע הארנכ) הז חוכיו לע (ישילש

תודיסחב רבסומש יפכ ,םנמא תמאש אישנה יברהמ םעפ עבת והשימש עודי
שי ידוהי ררועל ידכ ."םירצמ ץראב יתפומ תא יתתנו" הערפל םישורד םיתפומש
יברה לש ךוראה בתכמב רבסומש יפכ - הגשהו הנבה לש םיניינע ול קינעהל
םירחא םידיסח יפלכ ונעטש קוליחהל םאתהב - 'םימתה'ב רבכ ספדנש אישנה
.(ןילופ)

,ולא ונימיב ,לעופב םיחכונש יפכ ךא .םילופלפו תויארב אוה הז לכ ירה
רמאמ םיקינעמשכ ןכ ןיאש המ .עוזעז תלוזה לצא רבדה לעופ 'תפומ' םיארמשכ
,ופוס דעו ותליחתמ ותוא דמול אוהשכ םג ירה ,הגשהו הנבהב קומע תודיסח
תא לוכאל בשייתמו אוה ךלוה ןכמ רחאל ירה ,םירבדה ןכות תא ןיבמ םא ףאו
...!"לעגוק"ה

:יברה ףיסוה ןאכו

המל סחיב לודג יובירב םיתפומה ןיינע תא אישנה יברה לצא וארש הביסה יהוז
ףסונ ירה ךכב ןנובתהלו בוקעל וצרש ולא לכל עודיכו - .וינפלש רודב היהש
יפכ) 'תפומ' התיה ןיד אמלעב ותויח םייחב ותואיצמ םצעש הדבועה לע
(י"שת טבש ד"וי ינפל) תוקלתסהה ןיינע היהש ינפל הנש 17 םיאפורה ואטבתהש
אלו ,םיעודי םיטרפה לכ אלש ףאו - ירמגל עבטה ךרדב אלש היה ןיינעה לכו
םיתפומ ווח ןאכ םיחכונהמ קלחו םיתפומ המכו המכ ויה ירה ,םיברל ומסרפתנ
!רשב יניעב ולא

..."םיבשוימ םישנא םניה סעקינ'ד"בח"

:רפיסו יברה ךישמה ,ליעל הטטוצש ט"כשת ינימש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב

אל ,יכרד רבע ןיינעהש ףאו .ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש יולג תפומ עריא התע םג
.הז ןיינעב גוהנל דציכ ודמלי ונממו ,יולג תפומ ותוא רפסאו שייבתא

,םינקילבופרו םיטרקומד - תוגלפמ יתש תודדומתמ הב תוריחבל וכרענ רשאכ
תונוכשה תא קלחל ("ןטאדידנאק") םיגיצנה ןיינעב םוכיס ידיל תוגלפמה ואב
שרדמה יתבו תויסנכה יתב ,תודסומה לכ תלעותל אלש הזכ ןפואב (םירוזיאהו)
.'וכו

רשוי ,קדצל דגונמ הז ירהש ,תאז לטבל לדתשהל שיש יתרמא ,ךכ לע יתעמששמ
.רסחי אל ףסכש יתבשה .בר ףסכ שורד ךכ ךרוצלש ינובישה .'וכו 'וכו הקוחהו
יוכיס ןיא בוש - אשונב הטלחה ידיל ואב תוגלפמה יתשש ןוויכמש ונעט בוש
.(דבלב תחא הגלפמ ידיב יולת רבדה היה םא ןכ-ןיאש-המ) הלטבל

לועפל ובריסו אשונב לועפל ולכויש ךכל עייסל ונווכתה אל ןכא םידוהי
.ךכב לועפל חילצת שטיוואבויל אמש וששח םג םה ךא .אשונב

לש םיבוט םידידי םניהו ,םירשקב םידמועה ןיד יכרועו םיטפושמ עדונ רבדה)
עידוהל םהמ ושקיבו ןיד ישנא םתואל םיחילש ורגיש וללהו - שטיוואבויל
.(...תוועמה ןוקיתל תונמדזהה רבכ הפלחש

תלבק דצמ וכלהו ,ןיינעהב ולדתשי ("הכ ןיבו הכ ןיב") ןפוא לכבש יתשקיב
םידוהי לש םכרדכש אלא ,(ךכל םוקמ היה אל רבכ לכש יפ-לעש ינפמ) לוע
אל רשאכ ,יאדמ תרחואמ העשב ועיגה םה (...העש תיצחמכב דימת םירחאמה)
.רוערע שיגהל רבכ ןתינ

תלעות התיה אליממו ,רוערעהו הנעטה תא לביקש שדח םדא םש בשי ,יולג סנ שחרתה ןאכו
.רוערעה תשגהמ

םיעגר 15-ב רחיא אוהו [טפשמה תיב] "טראק"ל תכלל הלה ךירצ היה ןכמ רחאלו
.רעשה תליענ רחאל

זאו .סנכיהל חילצה אוה ףא רחא והשימל תלדה וחתפשכש 'תפומ' היה ןאכ םגו
רבדהש תצקמב תוחפל ולעפ םירבדה ירה ,לעפנ לועפל וצרש המ לכ אל םנמא -
תא תוארהל שייבתה ,יתנחבה ,ל"נה תוליעפל חילשה .םדוקה ןפואב ראשנ אל
.רובעל ןיינעה חילצה אל טפשמבש יל עדונ תאז ררבל יתשקיבשכ .יינפב וינפ
הרותב רושקה אשונב לדתשה אוה ירה ,ןכתייה ירהש ,הלה שייבתה אליממ
ךרוצלו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש וחוכב ךלוה ינאו ,יחוכב ךלה אוהו ,תווצמו
ינממ 'אבחתה' אליממו ,הלועפה החילצה אל לעופלו ,בר ףסכ ואיצוה ותוחילש
.םישדוח 8-7 ךשמ

תא לטיב ןוטגנישאווב "טראק םירפוס"הש עדונ םימי 8-7 ינפל ירה ,לעופל
.בוש הנכרעית "תוריחב"הש ועבקו ...ירמגל ןיינעה לכ

אל םייתניבש ןמזה לכ ירהש ,ינתוח לש שממ יולג תפומ אוה הז ןיינע
.שממ אליעלד אתורעתאב לעפנ הזו ,הז ןיינעב רתוי ללכ ולדתשה

,וירחא ןיררוע ןיאש םוכיס ידיל ואב תוגלפמה יתשש הדבועה לע טבה ילבמו
,ולאכ םיניינעב ברעתי "טראק םירפוס"הש חיכש אל ללכבו ,םלשוה רבדהו
.'וכו אליעלד אתורעתאב רבדה אב םוקמ לכמו ,ןיינעה תמלשה ירחא טרפבו

:רמאו דוע ףיסוה יברה

"למוט ןצנאג א" הז רבדמ םישוע ויה ,ןילופ ידיסח ןיב שחרתמ רבדה היה םא
םיניינעב םינפ לכ לע) םיבשוימ םישנא םניה סעקינ'ד"בח ,("לודג שער")
.ךכ לע רפסל םה םישייבתמ ,(ולא

אלא "ונל ורפיס וניתובא"ש ןיינע הז ןיא ,םימי 8-7 ינפל שחרתה הז עוריא
.ויחולש ידי-לע להנתהש אישנה יברה לש יולג תפומ והז

:םייס יברהו

,םישקעתמ םאש ,ליעל רומאהל ךשמהב והז - ?ולא םירבד ינא רפסמ המ ןיינעב
,'וכו ףקותב םיכלוה קר םא ירה ,עבטה ךרדב םייוכיס ןיאש םוקמב וליפא ירה
.תאז עצבל רשפא

.('וכו הבוט תשקבל) שטיוואבויל תרזעל וקקדזי םהש ולעפי רשא דע

.ה"בקה לש וחוכב והז ךא ,'וכו לכשב שמתשהלו עבטה ךרדב תכלל שיש ףאו
הרות דומלל ,םילובלב לכ אלל תבשל םהילע ,םידוהיל עגונש המ ,רקיעהו
.'וכו םהש םוקמ לכב תווצמ םייקלו

!וליבשב יברה ףפוכתיי יוויצה אלמי םא

:יברה רמוא (87 'מע ה"כשת שדוק-תוחיש) ה"כשת ךל ךל תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב

ויהש אלא ,םיתפומ ולגלגתה שטירזמב יכ ןקזה ר"ומדא רפיסש המ עודי
ונל עגונ המ ,הרואכל .םוהיבגה אל וליפאו רתוי םילענ םיניינעב "םיחנומ"
שי התע ףאש הארוה ןאכמש אלא ?שטירזמב ןקזה ר"ומדא לש ותדובע ןפוא
ןכ השעי םאש) םשפחל ךרוצ ןיא םוקמ לכמש אלא 'איה תאלפנ אל' ירהש םיתפומ
.(ןילופ...ל והוחלשי

תא וליפא היבגהל אלו וילע וליטהש יוויצה עוציבב חנומ תויהל וילע
תולאשמ תא אלמיו 'תפומ'ה תא היבגי ומצעב אישנה יברהש הכזי זאו ,'תפומ'ה
תא ול קינעמו ומצע תא אישנה יברה ףפוכמ זא :רחא חסונב] הבוטל ובבל
"הרצק םתעדו ךמע יכרצ םיבורמ" ירהש ,[הבוטל ובבל תולאשמ תואלמל 'תפומ'ה
ךייש םיתפומה ןיינע ןכש ,רתוי םילענ םיניינעב קוסעל ךירצ ומצע אוה ךא
םגתפה עודי ירהש ,הזכ ןפואב הז היה םש וליפאש בשוח ינניאו .ןילופב
םלצאש רמול רשפא-יאו [ךימסהו רחבומה=] "ענעטעמס"ה תא לטנ ןקזה ר"ומדאש
.ןילופב הדובעה רדס אוה ןכש םירמוא ד"בחבש אלא ,ירמגל ךפיהל הז היה

..."חיטבמ יננה הז חוכב"

-ףא יכ ,יברה רמא (גצק 'מע ד"ישת שדוק-תוחיש) ד"ישת חלשב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
,םיתפומ ףא ושע ,ךכל םיקוקז ויהש העשב ירה םיתפוממ וקיזחה אל שטיוואבוילבש יפ-לע
:ךישמהו

תוכימסב ונא םיבצינ ירהש ,רתויב לודג ךשוחה רשאכ ,טרפב התע ירה אליממ
תא רובשל ידכ ירה ,ךשוחה רבוג ךכ רקובה ברקש לככו רחשה תולעל רתי
לש הכרדמ הזש עירפמ אלו ,'םיתפומ'ל עיגהל םיחרכומ םירתסההו תומלעהה
.עצבתי ןיינעהש דבלבו ,ןילופ תודיסח

:חיטבמ יננה הז חוכבו ...םיתפומב ךרוצ שי התעש ןוויכמו

.וז הנשב ,ודקפי [אמייקו אייח אערזב=] דקפיהל םיקוקזה הלא לכש (1
הלאו .יברה ירחא [קחצי-ףסוי=] םש םהל וקינעי .םידיסח ויהי םהש יאנתב
וקינעי - זנכשא גהנמכ ןכ םייורק םהירוהש דצמ הז םש קינעהל םילוכי םניאש
.לדנעמ םחנמ - 'קדצ חמצ'ה לש ומש םהל

.הבחרהב הסנרפ םהל היהתש - הסנרפל םיקוקזה הלא (2

.הנממ ורטפיי ,יהשלכ הרוחש הרמ םהל שיש ולא (3

ולהנתי יברה לש ויתודסומ לכו ,תודיסחה תרותד תונייעמה תצפה היהתש (4
- םיאטח ומתי" רמאנה םהב םייוקי ,ולא תודסומ םיבכעמו םיענומהו .החלצהב
לע 'ןישלמ'ה=) "רודגיבא"ל היהש ףוס ותוא םהל היהיש ..."םיאטוח אלו
.'הקשמ' םהמ שקבמו םידיסחל עיגמ היהש (ןקזה ר"ומדא תפוקתב םידיסחה

וצופי' םייוקיו תועינמה ולטבתיתש ...תודיסח תספדהמ םיענומה ולא (5
.החלצהב היהיו 'הצוח ךיתונייעמ

...הכרב שקבמ ידוהישכ

ידוהיב ,לארשי -ץראב שחרתהש השעמ יברה רפיס ,(הפק 'מע םש) תודעוותה התואב ,ןכ ינפל
:רובעל וילע היהש השק חותינל ותכרב תא שקיבו האופר-תיבב זפשואמ היהש

'ה לש ויתוכרב ןה ולא ירה ?הכרב ונממ ענמא ,הכרב ינממ שקבמ ידוהישכ ,ונ
לכב ןיליפת תחנהב ליחתיש יאדכש יתפסוהו םילחיש הכרב ול יתחטבה .ךרבתי
םיאפורהו 'חותינ'ה תא וכסח .םילחה עתפלו ומצע לע תאז לביק אוה .םוי
רפיס ,הז רבד לע והולאשו ותמלחה רשפל ואלפתה םילוחה ראששכ .דואמ ואלפתה
תחנהב ונא ףא ליחתנ ,אוה ןכ םא ,וטילחה םהמ םיברו ןיליפת תחנה לע םהל
.ןכ ושעו .ןיליפת

חינהל תלוזה לע לועפל ידכ התייה ידוהיה לש 'ותלחמ' לכש ,ךישמה יברה
!ןיליפת

יברה לש וחוכב

םג האור - (247 'מע ג"ישת 'שדוק תוחיש') ג"ישת חספ לש ןורחאב יברה רמא - הצורש ימ"
.לכשה יניע תא רוועמ ("רעקניגולק"ה) ערה רציהש אלא .םויה

:רפיסו יברה ךישמה ןאכו

דוע לחהש טפשמה .הסנכה-סמ םולשת-יא ןיגב הלשממה םע טפשמ להינ ינולפ
בתכ אוה התע .םיבר םיזוחאב תיביר החמצ םייתניבו בר ןמז ךשמנ םינש ינפל
הקדצל יתפסוה ןסינ שדוחל .ורוהש המ תושעל ול ורוהו ךכ לע [יברה לא=]
םייתסה טפשמה (וינפב אלש םדאל ןיכז ירהש) ותעדמ אלש (ותוכזל) ורובע
.םיזוחא םישישמ רתויב הכז אוהו ,החלצהב

םידדצ ינש ןאכ ןיא ,ןידל יטרפ שיא תעבות הלשממה רשאכש ,ןבומ ללכב
...!יברה לש וחוכב אלא הניא תיעבט-לע ךרדב טפשמה תחלצהו ,םיווש

ללוחמש םיתפומ תרוש יברה רפיס (חס-זס 'מע ו"טשת שדוק-תוחיש) ו"טשת תישארב תבשב םג
ידיסח-ןקסע לע םהמ דחא .טרפהו ללכה יניינעב [צ"יירהומ ר"ומדא ק"כל ונווכתהב] יברה
:(טס 'מע םש) םתח וירבד םויסב .תייצמ וניא אוהו ,םייולג םיתפומ ול וארהש

!תוררועתהל איבהל רבדה ךירצ ,םייולג םיתפומ םיארמ רשאכתודיסחה ינייעממ


חרוק תשרפ


חרוק תשרפ


?עשר לש ומש לע הארקנ הרותב השרפש הדבועה תא ןיבהל רשפא דציכ

,תקולחמבש יבויחה ןיינעה תא שיגדהל ידכ חרוק לש ומש לע תארקנ השרפהש ,אוה רואיבה
,לודג ןהכ תגרדב תויהל ןוצרה - הז ןיינע .לודג ןהוכ תויהל חרוק לש ותפיאש תא ונייה
לכ לש ובילב היהיש אוה יוארו ,"ךכב הצור ינא ףא" וניבר השמ ןושלכ ,בוט רבד אוה
.ידוהי
(537 'מע ,ג ךרכ ח"משת תויודעוותה ,ח"משת חרק פ"ש תחישמ)


(א,זט) חרק חקיו

(ח"פ אבר םלוע רדס) חרק תעילב התיה םילגרמ תאיב רחא

רופיסל ךשמהב הררועתה חרוק תקולחמש םושמ ,םילגרמה לש םבוש רחאל העריא חרוק תשרפ
:םילגרמה

תודרטמ קחרה ,הוולשבו החונמב הרותה דומילל רסמתהלו רבדמב ראשיהל וצר םילגרמה
,ועט םהש לוכל חכוה רשאכ .לארשי-ץראב תוישעמה תווצמה םויקב קוסעל וצר אלו ,םלועה
חרוק דמע ,רקיעה אוה השעמה ןכש ,תוישעמ תווצמ םש םייקל ידכ ץראל סנכיהל םיכירצשו
לבקמ ,ונבר השמל תומדיהל לוכיש םדא ןיא - הרותה דומיל אוה רקיעה םא אלימ :ןעטו
?"ואשנתת עודמ" - םיווש לארשי לכ הזבש ,תווצמה השעמ אוה רקיעהש רחאמ ךא ;הרותה

תויהל ךירצ תווצמה השעמ - "רקוב" :רמולכ .(ה קוספ) "'ה עדיו רקוב" השמ הנע הז לע
יוליגו תעידי ידיל ואיביש ךכ - "'ה עדיו" ,ותאריו 'ה-תבהא לש ימינפ תויחו רואב ראומ
םויקל השמ לש תווצמה םויק ןיב לודג לדבה ונשי ירה תווצמה תנווכ תניחבמו .תוקולא
.לארשי לכ לש תווצמה
(1048 'מע ד ךרכ תוחיש יטוקל)


(ו,זט) תותחמ םכל וחק ושע תאז

(י"שר) ךכב הצור ינא ףא ,הלודג הנוהכ םישקבמ שיא נ"ר םתא

,השמ בישה הז לע .רבדבש יוליעה לדוג ללגב הלודג הנוהכ ושקב םישנאה םישימחו םייתאמ
ב לבא ;הז ןוצרב םהל ףתוש אוה םגש אלא דוע אלו ,איה היוצר ןכא וז םתפיאשו םתנווכש
.וילע קולחל הלילחו "דחא לודג ןהכ אלא ונל ןיא" - לעופ
(188 'מע חי ךרכ תוחיש יטוקל)


(אי,זט) 'יוה לע םידענה ךתדע לכו התא

.תילכש-לעו תיעבט-לע הגהנה לע הרומה ,'יוה םשל ודגנתהש היה ותדעו חרוק לש םאטח רקיע
קלח חרוק :רמולכ ."האר המודא הרפ ,השמ לע קולחל חרוק האר המ" שרדמב ל"זר ורמאש והז
.ונתשרפל תקוח תשרפ הכמסנ ןכל .תוילכש-לע תווצמ םהש ,הרותבש םיקוחה לע
(137 'מע א"שת תוחישה רפס)


(ל,זט) היפ תא המדאה התצפו 'ה ארבי האירב םאו

םהל רמא .ומירחהל ריעה ימכח וצר הזמ האצותכו ,דורב ריעב תפומ םעפ הארה בוט-םש-לעבה
" םילימה לש תובית ישארב זמרנ ומשש ,ייבא םע דחי יתישעש המ יתישעש ועד :בוט-םש-לעבה
."'ה ארבי האירב םא

?"'וגו האירב םאו" רמאנ אולהו :ולצא ולאש

ירדס השישל תזמורש ,'ו תואה ילב המואמ לועפל לגוסמ היה אל ייבא :בוט-םש-לעבה הנע
.םונהיג יפ תא םגו ןדע-ןג יפ תא ךישמהל רשפא הרותה ידי-לע .הנשמ
(בכ ןמיס - תופסוה - בוט םש רתכ)


(גכ,זי) םידקש למגיו

(י"שר) תוריפה לכמ חירפהל רהממה

םדאה תא םינד עפשה רבוע ובש לכיה לכב הנה ,ימשגה הזה םלועל יקולא עפש ךשמנו דרוישכ
תבכעתמ ,ונידב בייח אצוי םדאה םא .הלבקל יואר אוה םא ,וז העפשה הדעונ ורובעבש
תכשמנשכ ךא .ימשג דסחכ םלועל תכשמנ הניאו ,ינחור דסחכ ,םינוילעה תומלועב העפשהה
ןיד אלב ,תומלועה לכ ךרד תוריהמב תדרוי איה ,םינהוכה וינבו ןרהא תועצמאב העפשה
."ורבד ץורי הרהמ דע" תניחבב ,טפשמו
(הנ 'מע רבדמב הרות יטוקל)


ךילע ווליו ךתא ברקה . . יול הטמ ךיחא תא םגו
(ב,חי) ךותרשיו

תדובע ,ךדיאל .("ילא ישיא הוולי םעפה" ומכ) ה"בקב תוקבדו תורשקתה לע הרומ "יול"
ינש םיבשייתמ ךיא .שדוקב םיתרשמ םניא םמצע םה וליאו ,םינהוכל עייסל קר איה םייוולה
?םירבדה

:תנתונה איה אלא

תא ושיגרה אל ,ןוילע יתרשמ תויהל ולכוי םהש ,דבלב םינהוכל ורזע םייוולהש ןוויכמ
וז תטלחומ תולטבתה אקוודו ;(שדוקב םיתרשמ) השודקד תואיצמ אל וליפא ,ללכ תואיצמ םמצע
.ה"בקה םע תיתימא תוקבדל האיבמ
(ה"משת חלש תוחיש יטוקל)


(בי,חי) 'הל ונתי רשא . . רהצי בלח לכ

לכ רמוא אוה ןכו . . בוטהו האנה ןמ היהיש ,בוטה ל-אה םשל אוהש רבד לכב ןידה אוהו
(חבזמ ירוסיא תוכלה ףוס ם"במר) 'הל בלח

ק"כ דמע ,תירבה-תוצראב םייתדה רפסה-יתבבו תובישיב םידומילה רדס תלאש הררועתהשכ
ידומיל וליאו ,ןנער שארה זאש ,רקובב ומייקתי שדוקה ידומילש ךכ לע צ"יירה ר"ומדא
.םירהצה רחא ומייקתי לוחה

.הובגל שידקהל שי ,"בלח" תניחב אוהש ,חבושמהו רחבומה ןמזה תא :ומע וקומינו ומעטו
(326 'מע ,ב ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

חרוק תשרפ שדוק-תבש
זומת ח"רד 'א ,ןוויסב 'ל

םירדחב הרותב וארקי - קיפסמ תוילעה רפסמ ןיא םא .הרותל תולעל ולדתשי 1וז שדוק-תבשב
.םיאורקה רפסמ לע ףיסוהל אל לבא ,2םינוש

.לרוגה יפ-לע וא - ןיינמה בור יוצירב - הרובחבש לודגה היהי 3ריטפמש ולדתשי

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.תסנכה-תיבב תודעוותה

.ד קרפ - תובא-יקרפ

ןושאר םוי
שדוח-שארד 'ב ,זומתב 'א

.[זלק,חכק,כק,זטק :תונויליג 'תורשקתה'ב וספדנ שדוח-שאר יגהנמ בור]

וניא תירחשב ,ותליפת םייסש רחאל רכזנו הליפתה תרזחב אוביו הלעי רמול חכשש ץ"ש
.4רזוח - החנמב לבא ,רזוח

ישילש םוי
זומתב 'ג

םירוסאה-תיבב רסאמהמ ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ררחתשנ ,ז"פרת תנשב ,הז םויב
וטלקמ ריעב ,תולגל דימ עסיש יאנתב ,('דרגנינל' זא הארקנש ,גרוברטפ ריעב ,'הינרלפש')
.5םינש שולש ךשמל 'המורטסק'

ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז לדנעמ-םחנמ אנברו אנרמ ר"ומדא ק"כ דוה לש אלוליהה םוי
ןויצ די -לע ,תירבה-תוצרא ,קרוי-וינב דובכ ותחונמו ,ד"בח יאישנל יעיבש רוד ,(ד"נשת)
.ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא וימח ק"כ

אלוליהה םוי רדס

.6הוועש לש רנ - לקב רשפא םא .תעל-תעמה לכ קלדיש רנ העיקשה ינפל (תיב לכב) םיקילדמ

,תיברע דחא ללפתיש קלחל ןוכנו ,אלוליהה םויב הביתה ינפל ללפתיש ימ ומיריו ורחבי
.ש"נא לש לודג רתוי רפסמ הזב תוכזל ידכ ,החנמ - ישילש ,תירחש - ינש

.תורנ השימח וקלדי תוליפתה תעשב

ד"כ קרפ הביתה ינפל ללפתמה (םייסי) דומלי (םיליהת תרימא רחא - רקובבו) הליפתה רחא
- שחלב ."רידאיו . . אישקע ןב איננח 'ר" הנשמה רמאי ךכ-רחא .תואווקמד 'ז קרפו םילכד
.ןנברד שידק ,7אינתב תורוש הזיא

התאו ה"ד ,התע-תעל ול וניכזש הגומה ןורחאה רמאמהמ קלח ורזחי - תיברע תליפת רחא
לכל השודקה ודיב םויב וב ר"ומדא ק"כ וקליחש ב"נשת ןטק-םירופ סרטנוק) א"משת הווצת
רחא ןכו .םינפב והודמלי - הפ-לעב רוזחיש ימ ןיא םאו .הפ-לעב (8םיפסאנהמ דחאו דחא
.החנמ תליפת רחא ומייסלו .תירחש תליפת

.10החנמ תליפת רחאל ןכו 9אינת קרפ - הליפתה םדוק רקובב

ומצע דעב ,ונאישנל םיכיישה םיניינעהל המורת 11דחא לכ םירי - הליפתה םדוק רקובב
.החנמ תליפת םדוק ןכו ,ויחיש ותיב ינבמ דחא לכ דעבו

ולא .(טנבא תריגחב ןבומכ - םיאושנה) נ"פ דחא לכ ארקי[ו בותכי] - תירחש תליפת רחאל
רייצי - ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ינפ תא תוארל םינפ-לכ-לע וא ,תודיחיל סנכיהל וכזש
סרטנוק ,רמאמ יפד ןיב ךכ-רחא נ"פה חינהל .וינפל דמוע וליאכ ,נ"פה תאירק תעב ,ומצע
ולש ןויצה לע ותוארקל תנמ לע (םויב וב - ירשפאב םא) וחלשלו .ר"ומדא ק"כ לש 'וכו
.(00-1-718-7234444 :ןויצה דילש סקפה 'סמ)

.12םשה תויתוא לש תוינשמה יקרפ דומלל - תעל-תעמה ךשמב

לכב קזחתהלו ,13"לארשי-תבהא ךותמו תוליעפ תויודעוותה" תושעל - תעל-תעמה ךשמב
דחוימבו ,תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה קוזיח ,תודיסחו הלגנ הרותה דומיל יניינע
,14תואישנה תלבקד הנושארה תודעוותההמ לחה ,ונרוהש יפכ ,לארשי-תודחאו לארשי-תבהאב
האירבהב תיללכה תודחאה יוליג" - ב"נשת להקיו פ"שב התע-תעל הנורחאה תודעוותהה דעו
.15"לארשי-ינבבו

ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תודוא 'יש ותיב ינבל ראבל - תעל-תעמה ךשמב העש עובקל
חכתשא השעמה םלועה הזב םגש" ןוויכ ,התע םג רשאו ,וייח ימי לכ הב דבע רשא ותדובעו
,'וכו םיבר םימחר ררועמו ,טרפב ש"נאו ,ולוכ םלועה תא גיהנמ אוהש יאדווב - 16"ריתי
םיכיישה לכל ויתועפשה םג ,ןכלו .17זוע רתיבו תאש רתיב ,הברדאו ,התע דע היהש ומכ
וילא םיכיישה לש 'םילכ'ה םג םיכירצ ,תוימינפב ולבקתיש ידכו .רתויו רתוי תולעתמ וילא
.18רתוי םיככוזמ תויהל

רוזחל ,ריעב רשא שרדמה-יתבבו תסנכה-יתבב (הזל םייוארה ולא) רקבל - תעל-תעמה ךשמב
עידוהל ,ולש לארשי לכ תבהא תודוא ראבל ,ר"ומדא ק"כ לש ותרותמ םגתפ וא ארמימ םש
םויל דחא קרפ ,םויל םיקרפ השולש) תחאו דחא לכל ם"במרה דומיל רבד-לע 19ותנקת ריבסהלו
,הרות ,ךוניח ,לארשי-תבהא עצבמ :ולש םייללכה תווצמה יעצבמ רבד-לעו ,(תווצמה רפס וא
תורשכ ,בוט-םויו שדוק תבש תורנ ,הימכחו הנבי - םירפס אלמ תיב ,הקדצ ,הזוזמ ,ןיליפת
;20םייללכה הרותה-ירפס תביתכב לארשי-ינב לכ תודחאו ,החפשמה-תרהטו הייתשו הליכאה
ןכה ודמע' - ירקיעהו ןורחאה עצבמה דעו ;21םהלש תווצמ עבש םויק רבדב חנ-ינב תא ררועל
הז הנה' שממ דימו ףכית"שו "הלואגל רתלאל"ש האובנה תא םוקמ לכב םסרפל ,22'םכלוכ
ידי-לע חישמה תא איבהל לארשימ תחאו דחא לכ לש הנורחאה תולדתשההו ,23"'אב (חישמ)
חישמ יניינעב "תויחל" ליחתהל ידכ ,24הלואגה יניינעבו חישמה ךלמ יניינעב הרותה דומיל
.26"הלואגה תחמשב וחמשו ושיש" ףאו ;25הלואגו

.תודעוותה ךותמ ל"נה לכ תושעל ,ירשפאב םא

לככ ,לדתשהלו - ידרחה רעונה יסוניכ םוקמב (הזל םירשכומה) רקבל - תעל-תעמה ךשמב
ךיא םהל ראבלו - ידרח וניא התע-תעלש רעונה יסוניכ םוקמב םג ,םולש יכרדב ירשפאה
הווקתהו םהמ עבת רשא תא םהל ראבל ,ר"ומדא ק"כ תאמ דימת םהל תעדונ הריתי הביחש
לכב הרותה תצפהו תודהיה תקזחהב םדיקפת תא ואלמי ףוס-ףוס רשא ,םהב חטב רשא ןוחטיבהו
.רעונה תולוגסמ םהש תויחהו םוחה ץרמה

םוי ירחא רשא םימיב ל"נה לכב וכישמי ,רתאו רתא לכב ,םוקמה יאנתל םאתהב ,רשא ןבומ
.וירחאלש שדוק-תבשה םויב טרפבו ,אלוליהה

הרהמ ,ונלאוג תאיב 'יוה שיחי ,זומתב 'ג ינפל דוע ,שממ 27דימו ףכיתש ,ןוצר יהיו
םכותב ,אלוליהה לעב ,ר"ומדא ק"כ אוה ,ונאישנו ,רפע ינכוש וננרו וציקהו ,28הלגי
.ל-א תיב הלועה ךרדב ונלהניו תואלפנ ונעימשי ,םשארבו

הפ יברה םע תוארתהל הכזנו" :29ולש ןושארה תודיסחה-רמאמ תא ר"ומדא ק"כ םייסש יפכו
."ונלאגי אוהו ,30םיחפט הרשעמ הטמלו ףוגב המשנ ,הטמל

'להוא'ב רוקיב

,ןילכוא ןיאש ןיגהונ - להואו ןויצ לע הכילהה םדוקש ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כמ יתעמש"
.31"םיתוש לבא

:32'להוא'ב יברה תוגהנהמ

.(םירופיכה-םויו באב-העשתד) דב ילענב להואל עסונ

,הסינכהמ היינשה תלדה ,תותלדה יתש לע (תלד לכב תוקיפד יתש) שיקמ ,להואל סנכנש ינפל
.הסינכה תושר לטונכ - [םויכ םייק ונניאש ,םינ"פה רדח] להואה רדחבש תלדהו

קילדמ ,33"ףפמאלה קילדמ ינירה"ל עיגמשכ .'ןושל הנעמ'ה תרימאב ליחתמ ,סנכנשכ דימ
.רנ

םינ"פה תא אורקל ליחתמ ןכ-ירחאו ,'ןושל הנעמ'ב תצק דוע ךישממ ,רנה תקלדה ירחא
היה תונושארה םינשב .תיקשל הרזחב סינכמ םקלחו ,'קה ןויצה לע חינמו ערוק םקלח .'וכו
.חספ-ברעב םיפרושו םירמוש ויה םיערקה תאו ,ערקש םינ"פהמ קלח םג תיקשב סינכמו רזוח
.הז ןיינעב םייוניש ולח םינשה ךשמב

תויראש תא קורזל אלש ידכ) נ"פהמ ודירפמו וערוק ,נ"פה בתכל ביבסמ קלח ריינ ראשנ םאב
.להואב נ"פה ךילשמ ךכ-רחא קרו ,(להואב ריינה

םינשבו ,םיימעפ - םימעפלו ,םימעפ עבש - םימעפל .34להואה תא ףיקמ ,ותאצ ינפל
.דבלב תחא םעפ תונורחאה

תא ארוקו דמוע ובש ןטקה רדחה) להואה ךותבש ורדחל בוש סנכנ ,רצענ ותאצ ינפל
חתפהמ אלא ,סנכנ וכרדש חתפ ותואמ אל - אצוי ןכ-ירחאו ,תושחרמ 'קה ויתותפשו ,(םינ"פה
.35הסינכה חתפ ךרד תאצל אלש דימת גהונ היה ןכ .ימינפה

"ןוצר יהי"ה תא רמואו (תורנה םיקלוד ובש םוקמב) רודזורפה חתפב דמענ ,האיציה ינפל
.'ןושל הנעמ'ה ףוסבש

תינברה ןויצל םג ח"משת זאמו ,ה"ע הנח תינברה ומיא ןויצל ךלוה היה ותאצ רחאל דימת
.ה"ע אקשומ-היח

.36וירוחאל םקרוזו ,םימעפ 'ג םיבשע שלות ,תינוכמל הסינכה ינפל

.37םירחא םירבק לע וא ,ןויצה לע ןבא חינמ יברה תא וניאר אל םלועמ

.'ןושל הנעמ'ה תרימאב ךישממש םימעפ ,הרזח ותעיסנב

:םינהוכל תויחנה

םתסינכב דואמ רהזיהל םינהוכה לעש ,ררועל יברה גהנ 'להוא'ל םיכלוהש םעפ לכב
תא ףיקהל םימימתהו ש"נא םיגהונ ןכלו .רבק לש תומא עברא ךותב ורבעי אלש ,םתאיציבו
.38םירבקהו םינהוכה ןיב הציחמ רותב ,םינהוכה

ךותב םיאצמנה םיככוסה תונליאל תחתמ - תינוכמב העיסנב םג - תשגל אלש 39רהזיהל שי
.םייחה-תיב

אלו ,דראוולוב סיאול-סיסנרפמ רמולכ) ישארה רעשהמ אלו דבלב דצה ןמ אובל שי ,ןכל
דע תשגל שי .תונליאה תחת העיסנמ ענמיהל רשפא-יא זאש ינפמ - (דראוולוב דליפגנירפסמ
.להואה דצבש תלדה ךרד קר תאצל שי ,תינוכמהמ האיציב .40תינוכמב אקווד להואה חתפק"גא) א"ישת תנשמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכמ פ"ע ,ק"הראב ד"בח ינבר ד"יב תארוה - אלוליהה יגהנמ (1
.(מ"כבו ,95 'מע םיגהנמה רפס ,במק 'מע ד"ח

תאז תושעל רשפאו .(ד"יס הכ 'יס ןחלשה-תוצק) הרותה-תאירק תא ועמש אל םיפתתשמהמ השיש תוחפל רשאכ (2
ןיב רשק תויהל בייח אלש ,ד 'מע ג"ח ק"גא ןייע) ונייח-תיבבו ש"נא ןיב ץופנכ ,תירחש תליפת ינפל ףא
.(םש תורעהבו ה"ס ז"טפ התכלהכ הלפתה 'סב 'עו .הרותה תאירקל הליפתה

.יר תוא םולשו םייח יכרד .ב"מס ט רעש םירפא ירעש .א ק"ס דפר 'יס ח"וא ףסוי יכרב (3

החנמב ש"כו ,החנמ לע ףסומב אל לבא ,ףסומ לע ךומסל ץ"שה לוכי תירחשב קרש ,ג"ס וכק 'יס ז"הדא ע"וש (4
.ש"ע ,ש"ארה בתכו ה"ד םש י"בב שרופמכו ,הירחא לוקב הליפת דוע ןיאש המצע

,ז"פרת תוחישה רפס .אכ קרפ ג"ח ,ב"לשת ד"בח רפכ ,'צ"יירוהמ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב טוריפב האר (5
הז םויב ןונחת תרימא ןיינעב ר"ומדא ק"כ הנעמ .649 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס .168 'מע .י 'מע אובמ
וזש ןוויכ ,לואשל ןיא שגרב םייולתה םיניינעב" :(תורעהב ש"ייע ,זמ 'מע ג"ח 'םחנמ לכיה' ץבוקב ספדנ)
.הז םויב ןונחת רמול חינה אל ה"ע סאפרטופ מ"מר ח"הרה עיפשמהו ."שגר ןיאש החכוה

.(1 הרעהב ןייוצש בתכמהמ) "'רפע ינכוש וננרו וציקה' :תובית ישאר" (6

.32 ע"ס ךלמ יגהנמ ,"שממ לעממ הקולא קלח איה לארשיב תינשה שפנו" תוביתה תא רמא יברהש א"י (7

.טכק 'מע ו קלח טקולמ - םירמאמה רפס (8

.ך"ז ןמיס שדוקה-תרגא דומלל - טבש ד"ויב ש"נא ןיב ץופנה יפ-לע (9

.הרומאה ק"הגאל רואיבה תא דומלל - ל"נה יפ-לע (10

-ינב םגש ןבומ ,ב"ויכב ףטו םישנ םג ףתשל ,תונורחאה םינשב טרפבו ,ונרוד אישנ יברה תוארוה יפ-לע (11
.ןמויקב תוכייש תונבו םישנ םגש תוגהנהה ראשב ןכו ,הקדצל םמצעב ונתי תיבה

ע ;א"פ תובא - מ ;ח"פ הטוס - ם ;א"פ הלח - ח ;א"כפ תבש - נ ;א"פ תוכרב - מ :ןלהלד םיקרפה ןוגכ (12
.ד"פ הכוס - ל ;ג"פ ןירדהנס - ד ;ב"פ םידי - נ ;י"פ םיחספ -

.535 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה רפס - ב"נשת טבש ד"ויל קרבמ (13

ק"כ תוקלתסהל םישולשה םוימ ונרוד אישנ יברה לש ובתכמ םג הארו .499 'מע ב קלח תוחיש יטוקל (14
הווקנ .הבר הבהא ידי-לע אלא הניא תוינחור לכ תכשמה יכ..." :דמר ע"ס ג"ח ק"גא - צ"יירוהמ ר"ומדא
םתוא לכ לעופל איצוהל חכ ונילא ךישמנ תיתימא הבר הבהאו תוברקתהב ונלוכ דומענש הז ידי לע יכ אופיא
."ונידי לע בוט לעופל ואצייש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונוצר רשא םיניינעה

תובישח תודוא ,א"שנת ןויס ח"הבמ ,יתוקוחב-רהב פ"ש תחישב הארו .440 'מע ב"ח ב"נשת תוחישה רפס (15
םשב ונרוד אישנ יברה ק"כ רפיס (די-331 ע"ס ,שדק תוחיש) ו"כשת ןסינ ג"י תחישבו .הלואגה תאבהב ןיינעה
דגנ ףקותב ודמועב תושפנ-תנכסל ומצע סינכהשכ ,קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ הנעמ לע צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
לע בשח אל םא וליפאו ,הנכסב ומצע דימעמ ךיא ,ןכתייה םילודגה דחא ותוא לאשו ,העודיה הפיסאב הלשממה
ולעפי םידיסח רשאכ" :(םגרותמ ,הנעמה ןכות) הנעו ,לארשי ללכו םידיסחה תודוא בושחל וילע היה ,ומצע
. . תולגה לש לפוכמו לופכ ךשוחה תא םירבוש ,תאז םירבוע םה ,םידחאתמ םידיסחשכ . . תאז ורבעי םה ,דחיב
ןאכ דע הדירומו ,םירדגה לכ תצרופו ,םיניינעה לכו תוריזגה לכ תא תלטבמש . . םידיסחה לש תודחאה ידי-לע
."'םלועל 'יוה תמאו' תא הטמל

.ך"ז 'יסל רואיב ,שדוקה תרגא ,אינת (16

.ש"ייע ,16 'מע י"שת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' (17

.146 'מע בי קלח תוחיש יטוקל (18

.מ"כבו ,1622 'מע ג"ח מ"דשת תויודעוותה ,229 'מע זכ קלח תוחיש יטוקל (19

.םיבר תומוקמבו 579 ,428 'מע כ קלח תוחיש יטוקל (20

.ח 'יס ב קלח ס"שב םירואיבו םישודיח ,132 'מע וכ קלח תוחיש יטוקל (21

- םכתלוכיב רשא לכ ושע" :היינפה העודיו .257 'מע םש הארו .122 'מע א"ח ב"נשת תוחישה רפס (22
אוהש ידי-לע" ;(474 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס) "ןוקיתד םילכב ,לבא ,והותד תורואד ןפואב םהש םיניינע
יפל דחאו דחא לכ לצא לבקתמה ןפואב ,הפ-לעבש הרותבו בתכבש הרותב ראובמכ ,חישמ לש וניינע תא ריבסמ
.(112 'מע א"ח ב"נשת תוחישה רפס) "הלואגו חישמ יניינע דומיל ידי-לע - דחוימב ללוכ ,ותנבהו ולכש

.26 'מע א"ח ב"נשת תוחישה רפס ,792 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס (23

.164 'מע ג"ח א"שנת תויודעוותה (24

.691 ע"ס ב"ח א"שנת תוחישה רפס (25

.384 'מע כ קלח תוחיש יטוקל (26

.376 ,341 'מע ב"נשת תוחישה רפס האר (27

ךלמ רותב ,ותואיצמ תולגתה .ךליאו 131 'מע חכ קלח תוחיש יטוקל ,המודא הרפ 'להמ ג"פס ם"במר (28
.(131 'מע א"ח ב"נשת תוחישה רפס) ויתולועפ יוליג - הנממ תופעתסהו האצותכו ,חישמה

.201 'מע י"שת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' הארו .י 'מע א"ח טקולמ םירמאמה רפס (29

.518 'מע ב"ח תוחיש יטוקל האר (30

ןיאש קר אלו) תותשל םידיפקמש הנווכהו .בפר 'מע ו"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .96 'מע םיגהנמה רפס - (31
.(ךכמ םיענמנ

ןימינב 'ר ח"הרהו ,(םימעפה בורב להואל יברה תא עיסהש) יקסנירק 'יש הדוהי 'ר ח"הרה י"ע ורסמנ (32
ךותמ םינוקיתו תופסוהו ,16 'מע 648 ןויליג ,'ד"בח רפכ' ךותמ .(םימעפל יברה תא עיסהש) ןיילק 'יש
.םיברל הארוה םושמ םג שי ילוא תוגהנהה ןמ המכב .35 'מע 'ךלמ יגהנמ'

.4 'מע (33

.אפקת ס"וס םייחה-ףכו בטיה-ראב ,םהרבא-ןגמב םירבקה תפקה ןיינעב האר (34

.ש"ייע ,רשפא םא תרחא ךרדב רוזחל היוולהב ןיגהונ שיש אלק 'מע א"ח םייחה רשג האר (35


.הרובקה רחא תאז םישועש אתיא םש םלוא .כ"ונו ,ז"מקת ס"וס ח"ואו ,ד"ס ועש 'יס ד"וי ע"ושוט האר (36

[זנכשא יגהנמ יבא ,ל"ירהמ לש ובר ,טטשיונמ םולש ונבר] ש"רהמ תושרדב גהנמה רוקמ .גוהנכ אלדו (37
."ורבק לע היהש ותוארהל ,תמה דובכ םושמ" םש ומעטו ,דועו םש ת"עשב ,ז ק"ס דכר 'יס ר"אב אבוה

םינבא להואל יברה ירחא זא ועסנש םירוחבה וניכה מ"דשת ץיקבש א"י יכ ,היאר וניאר אל ןיא ל"זרא מ"מו
.ה"ע הנח תינברה ןויצ לע ןחינהל יברה לכויש ידכ תונטק

.תוינברה לש םירבקה ןמ המ-קחרמב יברה דמע ,תונורחאה םינשב

הזמ חור תרוק יל היה" :במש 'מע ג"ח ק"גאב ספדנש ,בתכמל םינייצמ םשו .235 'מע 'תישארב ימי' (38
ידי-לע רשא ,[םירבקה ןיבו םינהכה ןיב הציחמ םתושעב :ל"ומה תרעהבו] ןויצה לא םידיסח םינהכ להינש
יפל ןכתיי אל שממ הציחמ ןיד יכ ,אמלעב רכיהל הנווכה הרואכל ."ותוכז לודגש יאדו םירחאה תא הכיזש
'יס ז"הדא ע"ושב ראובמכ ,ז"לז םהידי םיטישומ קרו ,וריבחל םדא ןיב חוור םיריתומש ,הזב הגוהנה הרוצה
.ק"עצ ,60 'מע 'ש"זר ץבוק'ב ןודנב כ"שמו .מ"כבו ,ב"יס בסש

.(םש 'ד"בח רפכ') וראפ ןהכה םייח 'ר ח"הרהל תודיחיב תוארוה - ארימג דע ךליאו ןאכמ (39

םא ירה ,תכתממ אוהש ףא ,האמוטה ינפמ ץצוח להוא יכ םאש ,ןידה ראבמש ,ןודנב 59 'מע 'ש"זר ץבוק'ב הארו
לכב האמוטה טשפתת זאו רבק לע ליהאיו ץוחל ושאר וא ודי טושפי והשלכ עסונש ןכתיי ,והשמ החותפ תינוכמה
ךותב האמוטה סנכית יזא ,תונליא יפנע תחת תרבועו ,חפט-חתופכ החותפ איה םאש - רקיעהו ,תינוכמה
ק"גא האר) ןידה רקיעמ םא ,רתוי דיפקהל שרד יברה ךא .כ"ע ,ששח לכ ןיא ירמגל הרוגס איהשכ לבא ,תינוכמה
ידכ םאו ,(זיק 'מע ז תרבוח 'םש ילהא' ץבוקב המוד אשונב תועד .םש 'ד"בח רפכ'ב הקתענ ,חמש 'מע ו"ח
.לושכממ קחרתהל

.(םש 'ד"בח רפכ') ןהכ 'יש לאוי 'ר ח"הרהל םג הרמאנ תאז הארוה (40


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il