- ה"נק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה זומתב 'ו * תקוח 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול ונרוד אישנ יברה תוארוהמ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ימ לע םג תלעופ תיתימא הלואג
"הנוכי לארשי םשב"ש


?"הנוכי (קר) לארשי םשב"ש ידוהיב הלואגה הלעפ םצעב המ
הבש ,הלואגהו ,ידוהי לכ לש םצעה תא הררוע הריזגה *
הרותב קוסעל ריתמ ומצע םלועה םגש לכ-ןיעל הלגתנ
ר"ומדא ק"כ תחישמ * לארשי לכ לש םצעה תא התליג ,תווצמו
ונרוד אישנרשאכ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש הלואגה גח - 2זומת ג"י-ב"יו 1זומת 'ג ןיב איה וז תבש
4"תדה קוזיחו הרותה תצברה"ב ותדובע ללגב היה וב 3תולגהו רסאמהמ (ז"פרת תנשב) ררחוש
.איהה הנידמב

ב"י תגיגחל) םסרופמה 5ובתכמב בתוכש יפכ אלא ,דבלב ורובע תיטרפ הלואג התיה אל וז
וניתרות יבבחמ לכ תא םג םא יכ ,זומת ב"יב ה"בקה לאג דבלב יתוא אל" - 6(הנושארה זומת
."הנוכי לארשי םשב רשא תא םגו ,הווצמ ירמוש ,השודקה

םיקסועה לארשי תלואג גח םוי" ,הזה םויה תא עובקל יוארש הלואגה לעב בתוכ ןכלו
לכב תודהיהו הרותה קוזיחל תוררועתהו תודעוותה םויל" לארשי ללכ רובע ,"הרותה תצברהב
."'וכ תודהיה תקזחהו הרותה תצברהב ץמוא ףיסוהל ,'וכ וניינע יפל רתאו רתא

בוש ררועתמ ,הנשב הנש ידמ וללה הלואגה ימי םיאבשכ - 7םישענו םירכזנ הלאה םימיהו
,תודהיה קוזיחו תווצמהו הרותה תצברהב ותדובעב ידוהי לכל הרידחה הלואגהש חוכה שדחמ
תיטרפה "תולג"המו ולש יטרפה "רסאמ"המ לאגיהל ידכ םישדח תוחוכ לבקמ ידוהי לכ יזאו
לכ ךירצ ןכלו .ותוא םיבבוסבו ומצע וב תודהיהו הרותה תצברהב ול םיעירפמ רשא ,ולש
- "םישענו" היהי הזמו הז ידי-לעש תנמ לע ,הלואגה תשרפב שדחמ ןנובתהלו רכזיהל ידוהי
.לעופב השעמב

לש ןפואל דע ,(8שדוקב ןילעמ) היילעו הפסוה הזב ףסותיהל ךירצ הנשו הנש לכב - הברדאו
.9רקיעה לע הבורמ ותפסות

:ןיבהל ךירצו

שיא לכ יכ") "הנוכי לארשי םשב" אוהש ימ רובע םג איה הלואגהש בתוכ הלואגה לעב
,("ותרותו 'ה םע םימת וביל ,תווצמה םויקו תרימשב יטרפה ובצמ םע בשחתה ילבמ ,לארשי
(התע תעל) ול ןיא יולגב יכ ,דבלב יוניכ אוה "לארשי" םשה ודידלש הזכ ידוהי תרמוא תאז
.תווצמו הרותל תוכייש םוש

?10וב הלעפ הלואגה םצעב המ :הלאשה תלאשנ

ךא ,ל"נכ הרות ץיברהל שדח חוכ םהל הנתנ הלואגה ירה - (11םוקמ לכב) הרות יציברמ לצא
12הלעפ המ ,ןכ-םאו ,הרותה תצברהל ללכ תוכייש ול ןיא ירה "הנוכי לארשי םשב" אוהש דחא
?13הלואגה וב

לבא) לש האצותה) הרותה תצברה קוזיחד טרפל ףסונ] הלעפ הלואגהש ,ןבומ אפוג הזמ אלא
ןה - םידוהיה לכב ללכ ןיינע [םג - הרות םיציברמש ולאל קר ךיישה ,(הלואגה (ירחא
."הנוכי לארשי םשב"ש ימב ןהו (הרותה תצברהב םתדובעל עגונב) הרות יציברמב

ןושלה יפכ) תודהיהו הרותה תצברה לש ןיינעהב איה הלואגהש ןויכמ :ןבומ אסיג ךדיאל
לש תיללכה הלועפהש ,אופא ןבומ ,("הרותה תצברהב םיקסועה לארשי תלואג גח" :בתכמב
הזש דעו ,הרותה תצברהד הדובעב דחוימב הפיסוה ("הנוכי לארשי םשב" רשא הזל םג) הלואגה
.הרות יציברמל ףוס-ףוס ושעיי םה םגש "הנוכי לארשי םשב" םהש ולאל םג חוכ סינכהו לעפ

ובצמ םע בשחתה ילבמ ,לארשי לכ"ש ,בתכמב הלואגה לעב בתכש המ יפ-לע - הז ןבויו
(ידוהי לכל הלואגה תכייש ןכלו) "ותרותו 'ה םע םימת וביל ,תווצמה םויקו תרימשב יטרפה
:14

וניאו הצור וניא ,ידוהי .ה"בקה םע דימת רושק - תודהיה תדוקנ - ידוהי לכ לש םצעה
.'ה ןוצר תא םייקל הצור ועבטב ידוהיש ,16ם"במרה ןיד קספכ .15תוקלאמ קתניהל לוכי

השענ ,ונמיה הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה הזה םלועבו ,ימשג ףוגב המשנה תדירי ללגב ךא
םע ולש ימצעה רשקה - ידוהיה לש יתימאה ונוצרו ותואיצמ לע םלעה (העש יפל) םימעפל
.ה"בקה

רמושל עגונב םגש דעו .םלעהב ראשיהל רבדה לוכי ,"גהונ וגהנמכ םלוע" רשא ןמז לכו
,'וכ םייולגה ויתוחוכ דצמ תווצמו הרות םייקמ אוהש בצמ רצוויהל זא לוכי תווצמו הרות
.ולש שפנה םצע םע אקווד-ואל לבא

,ידוהיה לש הנומאה תא םולשו סח רערעל הלוכי רשא ,הזב אצויכו הריזג הנשיש העשב ךא
לש ןויסנהש ןוויכמ ,ושפנ רסומ םילקבש לק וליפא זאש ,17אינתב ןקזה ר"ומדא ראבמ ירה
.ולש שפנה םצע תא ררועמ םשה שודיק

:זומת ב"י לש הלואגהו רסאמל עגונב םג ןבומ הז ךרד לע

,ןלציל -אנמחר תודהיה םויק ךשמה תא הנכסב ודימעה ז"פרת תנשב תולגהו רסאמהו הריזגה
לארשי לכ לש אלימבו רודה אישנ לש תודהיהו הרותה תצפהו םויק תוללכ לע םלעה היה הז יכ
.18לארשי -םע לש םויקה יולת הזב רשא ,(לוכה אוה אישנה יכ)

תמאה לש ןוחצינה תא 4"לכ ןיעל יולג עדונ" התליגש - הלואגה ידי-לעש ןבומ הזמו
תאז ,"הנידמה יקוח יפ-לע איה תרתומ"ש ךכ ידכ דעו ,19תווצמו הרותו םידוהי ,תוקלאד
-לע ירה - םלועה יקוחו ירדג דצמ םג (אלא ,השודקה תורבגתה דצמ קר אל) תמא והזש תרמוא
רשקה ידי-לעו ,ה"בקה םע דחא רבד םהו םירושק םהש יפכ ,לארשי לש םצעה הלגתנ הז ידי
20בותכש ומכ ,יחצנ אוהש לוכיבכ ה"בקה ומכ ,םוקמ לכבו ןמז לכב םייחצנ םה םישענ ימצעה
."םתילכ אל בקעי ינב םתאו יתינש אל 'ה ינא"

ותואיצמ הלגתמו לאגנש ,אוה הלואג לש הניינע :ללכב הלואג לש יתימאה ןכותה והזו
,ולש (ליגרה) בצמו דמעמו םוקמב םדאה אצמנ אל תולגב .תולגב היהש םדאה לש יתימאה
תוימינפהו םצעה דצמ) ותוליגרו ועבטב גהנתהלו טשפתהל לוכי וניאו לבגומ אוה אלימבו
ודמעמל רזוחו ,תולבגהה לכמ ררחתשמש השוריפ הלואגו .ולש תיבב גהונ אוהש םשכ (ולש
.ול הארנש יפכ ,הבחרהבו תוטשפתהב גהנתהלו אטבתהל אוה לוכי אלימבו .יתימאה ובצמו

ותדובעל עגונב לארשיב אישנ לש המכו המכ תחא לעו ,ידוהי לש תולג תודוא רבודמ רשאכו
לע (העש יפל) הריתסמו המילעמ תולגהש ןבומ ,תודהיו הרותה תצברהב לארשי גיהנמכ תיללכה
דצמ יכ) ה"בקהו לארשיבש יתימאה רשקה לעו תוקלאו תווצמו הרות ,םידוהי לש תמאה
:(םייוניש ילב ,םוקמו ןמז לכב יולגב תויהל םיכירצ ויה ,םהלש תויחצנהו תויתימאה

.ל"נכ ,ה"בקהל לארשי ןיב ימצעה רשקה הלגתנ - הלואגה ידי-לעו

יכ 'וכ דבלב יתוא אל" ,לארשי לכ לש םתלואג איה וז הלואג עודמ םג ןבומ הז יפ-לע
:"הנוכי לארשי םשב" רשא תא םג דעו ,"'וכ לכ תא םא

:םהלש הדובעה תגרדב םהיניב םיקוליח שי ,ליגרה ךרד לע םתדובע םידבוע לארשי רשאכ
;"הנוכי לארשי םשב" דעו ,הווצמ ירמוש ,השודקה ונתרות יבבחמ ,הרות יציברמ

.םיווש לארשי לכ הזב ,ידוהי לש םצעהל עגונב לבא

םידוהי שיו ,לארשי לכ לע תלעופ הניא הלואגה םאב :אסיג ךדיאל םג ןבומ הז ךרד לע
(ותתימאל תמאב) תיתימא הלואג הז ןיא - תולגב םיראשנש ("הנוכי לארשי םשב" ןוגכ)
ינב םתאו יתינש אל 'ה ינא" הז רשק דצמ יכ) לארשיו ה"בקה ןיב תורשקתהה םצעב הרושקה
.("םתילכ אל (ללכהמ אצוי אלל ,ידוהי לכ) בקעי

לכ"ש טרפבו) ואצמיה תתימא" - ומצע ה"בקה לש תמאהל עגונב אוהש ומכ לוכיבכ ךרד לע
:(21"ואצמיה תתימאמ אלא ואצמנ אל םיאצמנה

לכב "ואצמיה תתימא"ד תמאה יוליג תומילשו ,"יתינש אל" אוה ה"בקה לש תמאהש םשכ
- 22בותכה ןושלבו) אצמנ לכמ טרפו טרפ לכ רדוחו הלגתמ אוה רשאכ אקווד אוה םיאצמנה
איהש (תמאה) רכינ אל הב רשא תפסונ (תיתימא) תואיצמ הנשי םאב יכ ,(ודבלמ דוע ןיא
תתימא"ד תמאהב "יוניש" לע הרומ הז ירה ,הלפט תואיצמ איה םא וליפא ,"ואצמיה תתימא"מ
אוהש ףסונ רבד ונשי יכ ,ןיינעו (הלעמ ןושלמ םג םוקמ) םוקמ לכב תמא הז ןיאש) "ואצמיה
.(םולשו סח "ואצמיה תתימא"מ "ץוח" לוכיבכ

ןיבש תימצעה תורשקתהה יוליג הניינעש - הלואגה ןיינעל עגונב םג ןבומ הז ךרד לע
הלואג הניא הלואגהש הרומ הז ירה ,תולגב ראשנ דחא ידוהי וליפא םאבש - ה"בקהל לארשי
:תיתימא

,הלואג התויהל רשא ,לארשי-ינבד קלחמ וא טבשמ ,יטרפ שיאד תולואג ויה לארשי םע ייחב
ולכויש ,םייוסמה םדיקפתב הלואג - קלח וא ,טבש וא יטרפה שיאד תמאה תא הליג הז ירה
.תומילשב אלימבו ,תוריח לש ןפואב םלועב םתוחילש םייקל

לכ הלאג אל םינפ לכ לע ,העגנ אל איה יכ ,תיתימא הלואג ארקנ הז ןיא ןכ-יפ-לע-ףא
היהת איה יכ ,"המילשהו תיתימאה הלואג" תארקנ הדיתעה הלואגה ןכ ןיאש המ ,לארשי-ינב
.(ולוכ םלועה לכדו) לארשי-ינב לכד הלואג

אל") לארשי לכמו רובע הלואג איהש ,23זומת ב"יד הלואגב םג היה הז ןיעמש רמול שיו
לכ לצא תווצמו הרותו תוקלאד תמאה הליג הז - ("'וכ לכ תא םא יכ 'וכ לאג דבלב יתוא
םע בשחתה ילבמ ,לארשי שיא לכ יכ" - "הנוכי לארשי םשב" אוהש הז לצא םג דעו ,לארשי
."ותרותו 'ה םע םימת וביל ,תווצמה םויקו תרימשב יטרפה ובצמ

לכב ,ולוכ לכ וב הרדח הלואגהש - טרפב ידוהי לכל עגונב םג אוה ןכ-ומכש ,רמול שיו
המדנה) ופוג - תוללכבו ,"הנוכי לארשי םשב" רשא ובש הגרדה םג דעו ,ובש תוגרדה
םגש ,הלואגה הלעפ - ,25"שממ תולג"ב המשנה תאצמנ ובש (24םלועה תומוא יפוגל ותוירמוחב
לעו ,ובש תיקולאה שפנהל ילכ אוהש ךיא ,ותואיצמ תיתימא הלגתיו לאגי (ףוגה) וז הגרדב
התשודקב רודח וניאש הדוקנו טרפ םוש ראשנ אלש ךכ ,ובש תוגרדה ראשל עגונב םג הז ךרד
לארשי לכ תלואגל עגונב ליעל רבודמה ךרד לע) תווצמו הרות ידי-לע תיקולאה המשנה לש
.("םיאצמנה לכ"ב ואצמיה תתימא יוליגל עגונבו ,ללכהמ אצוי אלל

הזל דע ןהו ,הרות יציברמ ןה ,לארשי לכל תוכיישב הלואגהד שודיחה ןבומ ל"נה יפ-לע
:"הנוכי לארשי םשב" רשא

ידוהי לכב םג הלעפ הלואגה ירה ,רודה אישנ םע דחיב הלואגהב לאגנ ידוהי לכש ךכל ףסונ
לארשי םשב"ש ימב םג אלא ,םתדובעב קוזיחל עגונב הרות יציברמ לצא קר אל) טרפב
:("הנוכי

וביל" הז דצמ רשא ,ותמשנ םצע - ידוהי לכ לש תיתימאה תואיצמה תא התליגו הלאג הלואגה
תוימינפ יוליג לעופל איבהלו שמתשהל חוכה ול היהיש הזכ ןפואבו ;"ותרותלו 'הל םימת
הרותה תצברהב לעופב השעמל דעו ובש םישובלהו תוחוכה לכב ותרותלו 'הל ובבלו ושפנ
(תודהיהו הרותה תצברה םע הרושק הלואגהש ךיא ובתכמב הלואגה לעב שיגדמש יפכ) תודהיהו
ףוס ל"נכ) םדאהמ טרפו טרפ לכב רדוח רשאכ אקווד אוה תויתימאב םצעה יוליגש ןוויכמ -
.('ה ףיעס

- "הנוכי לארשי םשב"ש ימל עגונב ןה שודיח (ידוהיה לש םצעה יוליג) הלואגה הלעפ ןכלו
השעמב ותדובעב םג ובילו ושפנ תוימינפ יוליג לעופל דירוהל חוכה הז ירחא ול היהיש
ונוצר תא םייקל יתימאה ונוצר תא הלגמש הז ידי-לע ,ולש תימהבה שפנו ףוגה דצמ לעופב
הרות ץיברמ ומצע אוה היהי ףוס ףוסש דעו .תווצמה םויקו הרותה דומיל ידי-לע ה"בקה לש
היהת (הלואגהמ האצותכ הקזחתנש) ולש הרותה תצברהש - הרות ץיברמל עגונב ןהו ;תודהיו
שפנה םצע םע םג אלא ,(ותא דחא רבד ירמגל הז ןיא זאד) ולש םייולגה תוחוכ םע קר אל
וילא עגונב תדה קוזיחו הרותה תצברהד הדובעב ףיסומ הזש ,'וכו שפנ תריסמ םע ,ולש
.(וניינע יפל רתאו רתא לכב) אוה ומוקמבו תישיא
,ג ךרכ ,'ח"משת תויודעוותה םחנמ תרות' - ח"משת'ה זומת ד"וי ,תקוח תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 562-558 'מע
לכ ללוכ עובשש ,(הרבעש תבשב היהש) זומת 'ג ירחאל ףקיהה ימי תעבש ,םלש עובש איה וז תבשש טרפבו (1
(עובשה ימי תשש לכד) הילעה איה תבשה םויבש הזמ םג ןבומכ ,(תבשה םוי דע ןושאר םוימ) ןמזה ייוניש
ףא ,'וכו ינש םוי ,תבשב ןושאר םוי םויה םירמוא ןכלו ,שדח ףקיה ליחתמ ךכ רחאו ,ןמזהמ הלעמלש תניחבל
.(דועו .א"עס ,הכ ש"הש ת"וקל) התע דע תישארב ימי תששמ םימי תובבר ורבע רבכש

.אבה עובשד ןיאכז םימיה טרפבו .(א ,חפ .ב ,גס ב"חז) ןימוי והלוכ ןיכרבתמ הינימ וז תבשמד (2

זומת ב"י םויבו ,טלקמ ריעל תולגב תכלל תנמ לע םירוסאה תיבמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ אצי זומת 'ג םויב (3
.זומת ג"י םוי - ותרחמל רורחשה תדועת ול הנתינו ,(טלקמ ריעב תולגמ םג) ול הנתינ השפוחש רשבתנ

.האבה הרעהבש בתכמה 'ל (4

.פ 'מע ב"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק תורגא .263 'מע ח"שת .ומק 'מע ח"פרת מ"הסב ספדנ (5

.(ב ,אכ תבש) 'וכ םועבק תרחא הנשלש הכונחמ ריעהלו - הנש םישש ינפל - ח"פרת תנשב (6

.ט"כפ (א"דיחהל) דוד בל 'סב אבוה ז"מרהל םיבבוש ןוקית 'ס הארו .חכ ,ט רתסא - בותכה 'ל (7

.א ,חכ תוכרב (8

לע הבורמ ותפסותד ןפואב אוה ה"בקה לש (ותכרב) ותגהנה ךרדו ,"ויכרדב תכלהו" לארשי ווטצנ ירהש (9
.(ד ,א"ספ ר"ב) רקיעה

הרותה תצברהב הלואגד תוכיישה רואיב קר ז"ה - "'וכ םימת ובל 'וכ לארשי לכ יכ" בתכמהב רמאנש המד (10
הארו ."הנוכי לארשי םשב רשא" ימב הלואגה תלועפ הרואכל ראבמ וניא לבא ;"הנוכי לארשי םשב רשא" ימל
.14 הרעה

לש קר אל ,"'וכ הרותה תצברהב םיקסועה לארשי תלואג גח םוי" אוה זומת ב"יש בתכמה ןושלמ ןבומכ (11
לכב הרות יציברמה םג א"כ ,("הנידמה יקוח יפ לע איה תרתומ"ש ררבתנ םשש) איהה הנידמב הרות יציברמה
.םלועה

,לארשימ 'א לכל תכייש (אכ ,אכ ונתשרפ י"שרפ - לכה אוה אישנהש) רודה אישנ תלואגש אוה רורבש ףאד (12
?הנוכי לארשי םשב רשא ימב הלואגהד לעופב הלועפה והמ מ"מ לבא

םג תודהיו הרות ץיברהל (הנידמה קוח פ"ע םג) ירשפא השענ תודהיהו הרותה תצברהב הלואגה י"עש ףאו (13
דבלב יתוא אל") בתכמה ןושלמ ירה - (ב"ויכו הרות ירועיש ,םירדח דוסי י"ע) "הנוכי לארשי םשב רשא" ימל
תצברה) תועצמאב וילע תלעופ הלואגהש קר אלו) וז הלואגב לאגנ דחא לכש ,ןבומ ("'וכ םג םא יכ 'וכ לאג
.(םירחא (לש הרות

קר אל איה "ותרותו 'ה םע םימת ובל 'וכ לארשי רשא לכ יכ" הפסוההש ,רמול שי ןמקלד רואיבה פ"ע (14
םג א"כ .(10 הרעהבכ) "הנוכי לארשי םשב רשא" ימל םג תכייש ('וכ הרותה תצברהד) הלואגהש הז לע הרבסה
תוחכב םגש ,ותואיצמ תיתימא תולגל - (הנוכי לארשי םשב רשא ימב םג) לארשי לכב הלואגה תלועפב הרבסה
.ותרותו 'ה םע םימת ובלש ,ובבל תוימינפ רכינ היהי ולש תוינוציחבו

.ןויס אכ "םוי םויה" (15

.ב"פס ןישוריג 'לה (16

.ט"י-ח"יפ (17

."'יתרותב םא יכ המוא הנניא ונתמוא" (ז"פ ג"מ תועדהו תונומאה) ג"סרה רמאמכו (18

טרפב הלגמ הלואג לכ ירה ,(רבדה תיתימא הלגתנ םלוכ י"עש) תולואגה לכבש הושה דצהל ףסונש ןבומו (19
("לכ ןיעל יולג עדונ") הלגתנ זומת ב"י תלואג י"ע - ד"ודנבו ,תולגהו רסאמה היה ובש הז ןיינעב תמאה
.תודהיה קוזיחו הרותה תצברהב הלואגה לעב שדיחש הדובעה ךרדב תמאה

.ו ,ג יכאלמ (20

.דיה רפס שירב ם"במרה 'ל (21

.הל ,ד ןנחתאו (22

,זי הליגמ - אתלחתא ה"ד י"שרפ) "הלע הלואג םשד ןויכ" - ז"לז םיכייש הלואג יניינע לכש ריעהלו (23
.םינפבכ ,י"נב לכ לש הלואג איהש זומת ב"י תלואג כ"וכאעו .(ב

.(א ,ע) ט"מפ אינת (24

.(א ,חמ) ז"לפ אינת (25
חישמ םע תויחל


דוע ןיא" - אוה הלואגה לש ןכותה
"ודבלמ


"אוואקעינ טעינ טעינ" זומת ב"יב רש דיסח

ןיא" היה ונכותש תיסורב ןוגינ רשש דיסח היה ,זומת ב"יב הלואגה תרושב העיגהש העשב
אוה ירה רבד לכ .םסרפתנ הזו ,("אוואנדא אוועי עמארק אוואקינ טעינ טעינ") "ודבלמ דוע
?"ודבלמ דוע ןיא" םע טרפב הלואגהד תוכיישה יהמ :ןיבהל ךירצו .תיטרפ החגשהב

:הזב רואיבה רמול שיו

ארבנש ,םלועה תאירבד ןיינעה תוללכ והזש - ןושארה (םלעה) "תולג"המ תלשלתשמ תולג לכ
םלוע ארבנש דע ,'וכ תומלעהו םימוצמצ יובירו ,הגרדל הגרדמ תולשלתשה יוביר ידי-לע
לכ"ו ,"ארחא ארטסו תופילק אלמ"ה ימשגה הזה םלוע - הזמ הריתי דעו ,רתסהו םלעה ןושלמ
,תולגב יקולא רואה אצמנ םהב רשא ,"וב םירבוג םיעשרהו םיערו םישק הזה םלוע השעמ
םילעמ םלועה ,"'וכ שיל ןיאמ ומייקלו ותויחהל דרפנה רבד ותוא ךות תולג תניחבב"
אלא ואצמנ אל 'וכ םיאצמנה לכ"ש - תוקולאד תמאה לעו תיתימאה התואיצמ לע ריתסמו
...שדחמ עגר לכב ארבנ לכ םייקמו הווהמו היחמה יקולא חוכה - "ואצמיה תתימאמ

ותואיצמש ,תמאה הלגתמ [תינויחה שפנבו ףוגב - תויטרפבו] םלועהבש ,השוריפ הלואגו
האירבהמ טרפו טרפ לכבש ךכ ,ותוא היחמש [המשנהלו] יקולאה רואהל ילכ קר אוה תיתימאה
."ואצמיה תתימא" רכינ

תאז ."ודבלמ" ("דוע ןיא") םלועב תואיצמ םוש ןיאש ,"ודבלמ דוע ןיא"ד ןכותה והזו
,"ואצמיה תתימא(מ אלא ואצמנ אל)" איה ותואיצמ לכש ךיא שגרנ םלועה תואיצמבש ,תרמוא
.אובל דיתעל תומילשב הלגתיש יפכ - תוקולא איה אפוג םלועה תואיצמש

ג"י-ב"יד הלואגהש הז ידי-לעש ןבומ ,לארשי ליבשב ארבנ םלועה לכש ןוויכמש ,רמול שיו
לש םצעד תימצעה תורשקתהה ,(לארשיבש תוגרדה לכבו) לארשי לכב תמאה תא התליג זומת
םלועה לכ תא לואגל חוכה ןתינ הז ידי-לע - ("ואצמיה תתימא") ה"בקהד םצעה םע ידוהי
."ואצמיה תתימא" - ותואיצמ תתימא םש הלגתיש ,ולוכ

קוזיחו הרות תצברהב הדובעהש "לכ ןיעל יולג עדונ" השענ הלואגה ידי-לעש - תוטשפבו
ךרד לעו .הרותו תוקלאד תמאה תא ריכמ םלועה םגש ,"הנידמה יקוח יפ-לע איה תרתומ" תדה
לכב הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהב השדח ךרד החתפנ - הלואגה ירחאל םג הז
זאש ,המילשהו תיתימאה הלואגהל הנכהכ ,חנ ינב תווצמ עבש תצפה םג ללוכ ,לבת יווצק
."ודבלמ דוע ןיא"ד םלועב יוליגה תומילש היהי

אוה הלואגהו רסאמה יכ ,הזכ ןפואב אקווד איה זומת ב"י תלואגש ךכל םעטה רמול שיו
המכ הלואגה לעב דיעהש יפכו ,ארמגב םיאבומה םינמיסהמ ןבומכ) תולגה לש ןורחאה רודב
הווצמה ןיאו ,הדובעה לש םינורחאה םיירישה תא םייסל קר םיכירצ זאש ,(םימעפ המכו
קוזיחו הרותה תצברה לע) תולגה ןמזב (הנורחאה) הלואגה ןכל - הרמוג םש לע אלא תארקנ
הדובעה תא םייסל םג חוכה תא תנתונ איהו ,היטרפ לכבו לארשי לכל הלואג איה (תדה
ךיא וארי זאש ,אובל דיתעל יולגב היהיש יפכ ,"ודבלמ דוע ןיא"ש ךיא םש תולגלו ,םלועב
.יולגב הב רדה תומצע אצמנ הרידבש ,םינותחתב ךרבתי ול הריד אוה ולוכ םחלועה לכש

אד רמ יתא הז ידי-לעש ,הצוח ךיתונייעמ וצופיב ןורחאה ןיינעה איה הלואגה :הזל ףסונו
.אחישמ אכלמ
-562 'מע ,ג ךרכ ,'ח"משת תויודעוותה םחנמ תרות' ;ח"משת'ה זומת ד"וי ,תקוח תשרפ תבש תוחישמ)
(שידיאמ םוגרת - 563

יהויחבמ ריתי


רודה אישנו קידצה ינפ תייאר
םיאורהב תלעופ


תויודעוותהב שפנה ןובשח

הלואגה לעב תארוה םויקל עגונב שארל לכל תויהל ךירצ הלואגה גחמ דומילהש ,וילאמ ןבומ
הרותה קוזיחל תוררועתהו תודעוותה םויל ועבוקל אוה יואר" הלואגה גחש - ל"נה ובתכמב
."וניינע יפל רתאו רתא לכב תודהיהו

ןפואב ,תודעוותה תושעל ,ירשפאה ןמז לכבו וניינע יפל (לבת יוצק לכב) רתאו רתא לכבש
זאמ ,הרבעש הנשב הדובעל עגונב שפנה ןובשח םש תושעלו ,ףטהו םישנה םישנאה תא להקה לש
קוזיחד הדובעה תוללכל עגונב ,אבהל לע תובוט תוטלחה לבקלו .הז ינפלש הלואגה ימי
תצפהו תווצמהו הרותה תצברה - םג ללוכ ,תווצמה םויקו הרותה דומיל ,תודהיהו הרותה
.ליעל םירבודמה םיטרפה לכ םע ,םירחא םידוהי לצא הצוח תונייעמה

המכו המכ תחא לעו) בלה ןמ םיאצויה םירבדש יאדוובו ,םוקמו םוקמ לכב הז םסרפל הווצמו
.םתלועפ םילעופו בלה לא םיסנכנ (הכוראב ל"נכ ,םצעהמ אב הזשכ
-566 'מע ,ג ךרכ ,'ח"משת תויודעוותה םחנמ תרות' ;ח"משת'ה זומת ד"וי ,תקוח תשרפ תבש תוחישמ)
(שידיאמ םוגרת - 567


הנשל הנשמ טשפתמו ךלוה

הזש דע ,הצוח תונייעמה תצפהב ףסותנ זומת ג"י-ב"יד הלואגהו רסאמה ידי-לעש עודי
יצח"ב ואוב - תולשלתשה ירחאלו ,איהה הנידממ הלואגה לעב תאיציל איבה (הלואגהו רסאמה)
הצפהה יבגל וליפא הצפהד ןפואב ,הרותה תוימינפד יוליגהב ףיסוה הזו ,"ןותחתה רודכ
.ונממ הצוח ןיאש הצוחב דע ,לבת יווצק לכב עיגמ הזש דע ,הז ינפלש תורודב

םידימלתה ידי-לע - (הלואגה ןמזמ) תכשמנ הלועפד ןפואב ךשמנ הרותה תוימינפד יוליגהו
אוה - "לוכה אוה אישנה"ו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,הלואגה לעבד וידימלת ידימלתו
יניעב ותוארל וכזש וידימלת ידי-לע טרפבו ,הז רודד ("לוכה") לארשי-ינב לכל חוכ ןתונ
אישנו קידצה ינפ תייארו ,("יזח והיילזמ" ירה םלוכ לצאש הזל ףסונ) םינפ לא םינפ רשב
םתדובעב - שארל לכלו ללוכ ,ואר םהש המ םהב ףקתשמו רכינש דע ,םיאורהב תלעופ רודה
."הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד

לעופב םיאורש יפכ - תונורחא יכה םינשב טרפבו ,הנשל הנשמ טשפתמו ךלוהש ןפואבו
התע דע ויהש תודיסח ירמאמד לודג יוביר האלה םיסיפדמו וסיפדהו וניכז תונורחאה םינשבש
אקוודו ,םלוכמ םיזונג התע דע ויהש םיניינע םג דע ,הלוגס ידיחיל קר יולגבו די בתכב
.לוכל םימסרפתמ םהו םתוא םיסיפדמ וישכע
,ישילש ךרכ ,'א"שנת תויודעוותה - םחנמ תרות' - א"שנת'ה זומת ד"וי ,תקוח תשרפ תבש תוחישמ)
(שידיאמ םוגרת - 419 'מע

יבר יצוצינ


הלואגהו רסאמה תשרפ


לע םיבר םיטרפ םייוצמ ויתורגיאבו יברה לש ויתוחישב
םיטרפ םהב שי * ז"פרת תנש לש הלואגהו םסרופמה רסאמה
םיארנ ךא םיעיפומ םנמאש םיטרפ שיו ,ללכ םיעודי ויה אלש
המישר * םהיתואלפנב קיידמו םהילע עיבצמ יברהו םיילושכ
הלואגלו רסאמל הנש 70 תואלמב - הנושאר


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ


"םועבק תרחא הנשל"

:רחואמה ןמ ליחתנ

האיציה ירחאל ,ח"פרת תנשב קר התיה הנושארל םוסרפ לש ןפואב זומת ג"י-ב"י תגיגח"
ג"משת חלש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב יברה רמא ךכ - "(םירבדה תשרפ עודיכ) לובגל רבעמ
.(1050 'מע ,ג ךרכ ,ג"משת 'תויודעוותה')

תאז ריבסה (ךליאו 102 'מע ,ג ךרכ ,ח"לשת שדוק-תוחיש) ח"לשת זומתב ב"ימ ,תרחא החישב
היה אל םדוקה יברה לש ורורחש םע ,תישאר .ינחורה טביהה ןמו יתדבועה טביהה ןמ יברה
וז התייה העש יפל :רמולכ .דרגנינל ,וירוגמ םוקמל ואובב םיניינעה ולהנתי גציכ עודי
,םירחא םיבוט-םימי ומכ ,תינשו .תועודיו תורורב ויה אל ןיידע היתואצות ךא ,הלואג
-ב"יד גחה םג עבקנ ,"'וכ םועבק תרחא הנשל" ארמגה תרמוא םהילעש ,המגודל םירופו הכונח
.האבה הנשל קר זומתב ג"י

לע הנושארה םעפב דימ עבקנ אוה ירה ,חספ ןוגכ ,הלעמלמ ולוכ עבקנש גחש ,ריבסה יברה
תסנכ ישנא ידי -לע ועבקנש תורמל ,םירפוס ירבדמ םהש םיגח ,תאז תמועל .ויטרפ לכ
.ןכמ ירחאלש הנשהמ קר איה םתועיבק - הלודגה

...ףסוי דע ףסוימ

:(282 'מע ,א ךרכ ,מ"דשת 'תויודעוותה') מ"דשת הבר-אנעשוה לילב יברה רמא ךכו

קידצה ףסוי עיגה - תולג ךותב תולג ,רתויב הטמל הדיריה ידי-לע אקווד
.יוליעה תילכתל

אקוודש - "ףסוי" ומשש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא וניצמ ןכ ומכו
אלש - רתוי לודג יוליע לעפנ ,'וכ רסאמה ןיינע ,הטמ הטמל הדיריה ידי -לע
יניעב םיאורש יפכ ,'וכ תונייעמהו תודהיה תצפהד ןיינעה תוללכב - ךרעב
ידי-לעש - עודיה ןושלבו .תוכיאל עגונב םג ןבומ הזמו ,תומכל עגונב - רשב
טשפתמו ךלוה הנשל הנשמו רודל רודמו ,לארשי-ינב לצא בוט-םוי ףסונ רסאמה
םע ,(םבורב קר אל) לארשי תוצופת לש םלוככ םבורב לבקתנש דע ,הז בוט-םוי
שיר) ם"במרה ןיד-קספכ - השעת-אל תווצמו השע תווצמד רדגהו ףקותה לכ
.לארשי תוצופתב לבקתנש לארשי גהנמל עגונב (םירממ תוכלה

ךשוחה ןמ רואה ןורתי

,ט"לשת 'תויודעוותה') ט"לשת זומת ג"י תודעוותהב ?יברה ןייצמש "עודיה ןושלבו" והמ
:רמא (304 'מע ,'ג ךרכ

זאש זומת ג"י-ב"י לש הנשב [םיעובק םימי וא] עובק םוי ףסונ הז ידי-לע
יפכו .היתווצמ םויקו הרותה דומילב רתוי דוע ףיסוהל תובוט תוטלחה םילבקמ
ירחאל איהה הנידמב םיריסא ויהש םישנא המכו המכש יפכ לעופב וחכונש
רסאמהש םהל עודיש ,םהירקוחמ תוריקחה תעב תאז ועמש זומת ג"י-ב"יד הלואגה
האיבמ וז הגיגחש עודי היה םירקוחל .זומת ג"י-ב"י תגיגחל ואיבה הלואגהו
.היתווצמו הרות יניינעב תוקזחתהל

דומלל רשפא ,םינוש תומוקמב םיריסא המכו המכמ ועמשנ - יברה ךישמה - ולא םירבדש ןוויכ
תופידרהו רסאמהש ורשפאי אלו ודיפקיש (םיהובגה תונולחהמ) "הובגמ הארוה" התיה וזש
."תולכסה ךותמ המכחה ןורתי"ו "ךשוחה ןמ רואה ןורתי"ל םורגי

:יברה רפיס (225 'מע א"כשת 'שדוק תוחיש' ,א"כשת זומתב ב"י תודעוותהב) תרחא םעפו

ולא ורמא ,גח םויל ךפה זומת ב"י רשאכ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותלואג רחאל
אשטשי אסטיוואבירפ אנאסרואינש אניבר םאטסעראס" רסאמב ותוא ובישוהש
.(םידוהיה לצא שדח בוט-םוי ףסותינ ןוסרואינש ברה לש ורסאממ=) "קינדזארפ

ולסכ ט"יל זומת ב"י ןיב

הלואגה גחל זומתב ב"יד הלצהה סנ ןיב לדבהה רואיבל א"לשת תנשב יברה שידקה הכורא החיש
:אוה םירבדה ןכות .(ךליאו 356 'מע א"לשת שדוק-תוחיש) ולסכב ט"י

,(הרותה תוימינפ) תודיסחה תרות ,בוט-םש-לעבה תרותל ןווכמ היה ולסכ ט"יב גורטקה (א)
.ללכב תודהיהו (הרותד הלגנ) הרותה תצפה דגנכ זומת ב"יב וליאו

ולאו (היסור) תחא הנידמב רקיעב התיה הרותה תוימינפ תעפשה ולסכ ט"י ןוחצינ ירחא (ב)
.םוקמ לכב איה תונייעמהו תודהיה תצפה זומת ב"י ירחאלש דועב ,הל תוכומסה

לע יברה עיבצה (171 'מע ב"כשת שדוק-תוחיש) ב"כשת תומש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:ולסכב ט"י לשו זומתב ב"י לש םירסאמה תואצותב םג םייקה ףסונ לדבה

םידחפב םייורש ויה הלואגה ירחאלש הפוקתב םג ירה ןקזה ר"ומדא לצא
קיתעה הלואגהמ האצותכ ירה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצאו ,[םיפסונ םירסאמו]
םוש ילב") "תווצמו הרות יניינע לע תולבגהמ 'ישפוח' היה םש םוקמל וירוגמ
.("ללכ םיבוכיעו תועינמ

שפנ תוריסמ - הוושה דצה

ךכו .תוערואמה ינש ןיבש םיוושה םידדצה לע אקווד יברה עיבצה תודחא תויונמדזהב ,ךדיאל
:(ל"נה) תומש תשרפ תבש תודעוותהב רמא

המ ךא .תואוושה ךורעל ,ונחוכב אל ףאו ,ונניינעמ הז ןיאש רבכ רבוד
"ףסויל עריא בקעיל עריאש המ" ל"זח ורמאש המל המודב ,אוה לעופב ונחכונש
ר"ומדא ,ןקזה ר"ומדא - םיר"ומדאה לכ לצא היה רסאמה ןיינע םנמא -
ר"ומדא ,(רחאב ופילחה ולצא) ש"רהמ ר"ומדא ,קדצ חמצה ר"ומדא ,יעצמאה
תנכס לש ןפואב רסאמ ךא - ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצאו ,(גרוברטפב) ע"נ ב"שרוהמ
.ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצאו ןקזה ר"ומדא לצא היה שממ תוומ

לודג "םערוטש"ב הצפהה התיה םהינש לצא ירה ,תונייעמה תצפה ןיינעב םג ךכ
.רומאה ןפואב רסאמו הזע תודגנתהל איבה הזש דע ,רתויב הלודג הצפהבו

"!שדוקה תדובעב וכישמה"

רמא (280 'מע 'ב ךרכ 'מע א"לשת שדוק-תוחיש) א"לשת חלש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:יברה

ךכ ;םדוקמכ הדובעב וכישמי יכ יוויצ - התיה [צ"יירהומ] יברה לש ותגהנה
הרוה - ומע וארתהו רסאמב ורקבל ואבש העשב םג ךכ ,ורסואל ואבש העשב הרוה
!רסאמל המרג המצעבש הדובע ,הדובעב וכישמי ,ערואמה לכ לע טבה ילבמש

ומצעב צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ידי-לע םסרופמו עודי ןושארה טרפהש דועב
דומילה תומוקמ לכל עידוהל" :זירת-זטרת 'מע ד-ג ךרכ 'םירוביד יטוקיל')
ךרבתי םשה ינבישי רשא דע יכ . . שדוקה תכאלמ תא םולשו סח ועירפי אל רשא
שי ינשה טרפהב ירה - ("רדוסמ רדסב יתכאלמ תא םג תואלמל םכילע יתיבל
ןכ םא אלא] רסאמב םייקתהש רוקיב לע םירחא תורוקממ עדונ אל ,ןכש ,שודיח
.[ותולג ריעב ונייה - המרטסאקב וכרענש םירוקיב לע תאז שרפנ

...ןילקורב ידלי לע בשח

הדבועה תא סנ לע יברה הלעה (אעק-עק 'מע ,ז"ישת שדוק-תוחיש) ז"ישת טבשב 'י תודעוותהב
היה (ת"רפ תנשב ויבא תריטפ םע) תואישנה תלבקב צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש ןושארה דעצהש
דומעל וכרטציו םירוחש םיננע םיברקתמש ויבא ול רמא הנש התואב ירהש .שפנ-תוריסמב ךורכ
ויה רבכ תואישנה תא ומצע לע לביקש העשבו .לעופב (אלא ,חוכב קר אל) שפנ-תוריסמב
יניינע לכ לע תוירחאה תא ומצע לע יברה לטנ תואישנה תלבק םצעב .לעופב םירוחשה םיננעה
.תונויסינה לע טבה ילבמ ,תודהיה

קוסע היה ,לתוכה ירוחא ,ותלד ירוחאמ ובצינ .ב.ג.קה ינכוסש העשב ףא
לכב לארשי ידלי לש םבצמ תודוא תוררועתה יבתכמ לש לעופב רוגישבו תובשחמב
.תווצמו הרותל םוברקיש ,קרוי-וינ - ןילקורב תובוחרב וליפאו ,םהש םוקמ

ז"פרת - םיללוע יפמ

ךל תשרפ שדוק-תבש תודעוותה) ךוניחה אשונב יברה לש הכורא החישב וללכנ ולא םירבד
.(393 'מע ,'א ךרכ ,א"משת שדוק-תוחיש - א"משת

.ןקזה ר"ומדאל "הרות דומלת תוכלה" המצע ינפב תרבוחב וספדנ ה"כשת זומתב ב"י תארקל
בייח וניא ויבא םגו תווצמה לכמ רוטפ ןטקהש יפ-לע-ףא" :האבה הכלהב תוחתופ ולא תוכלה
לע הרותה ןמ השע-תווצמ ,הרות דומלת לבא . . םירפוס ירבדמ אלא הרותה ןמ תווצמב וכנחל
. . 'וגו 'השמ ונל הוויצ הרות' ודמלמ רבדל ליחתישמ . . הרות ןטקה ונב תא דמלל באה
ןושלל האוושהב ןקזה ר"ומדא ןושלב קייד יברה ."'לארשי עמש' תשרפמ ןושאר קוספו
."הרות דומלת תוכלה" דומלל...ו תרבוחה תא תונקל להקהמ עבת רקיעב ךא .ם"במרה

:(238 'מע 'ב ךרכ ה"כשת שדוק-תוחיש) תודעוותהב יברה רמאו ףיסוהו

ק"כ רמאש "זוע תדסי םיקנויו םיללוע יפמ" ה"ד רמאמהש ,ךתעד-אקלס-אק שי
לש זכרמכ השמישש) הווקסומב תסנכה-תיבב ז"פרת ןטק םירופב ר"ומדא ח"ומ
.רסאמל המרגו 'וכ הריעסהש הלחתהה התיה - (תדה ידגנתמ

...לוכי ידוהי קר

םעטה" - (243 'מע 'א ךרכ 'א"ישת - םחנמ תרות') א"ישת תנשב יברה רמא - "והזו"
לארשי-ינבמ םישנא ידי-לע ויה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש רסאמהו ןקזה וניבר לע הריסמהש
לש ותלוכיב הז ןיא - וזכ תילענ הגרדב (טרפבו) ףוגו המשנל רסאמ םורגל ,ןכש ,אקווד
,(הז לע תיבה לעב וניא ללכ יוג=] "םעד ףיוא תיבה-לעב ןייק טינ ראג זיא יוג א" ,יוג
."ידוהי ידי-לע קר תושעיהל לוכי הזכ רבד

ידוהי לע" ,םלועל םולשו סח םידבעושמ םניא לארשי-ינבש ,הבחרהב יברה ריבסה ןכ ינפל
ידוהיהש ןכ םא אלא - לארשי-ינבל דבעושמ םלועה ,הברדא אלא ,"תיבה לעב וניא רבד םוש
.וילע תיבה-לעב היהי םלועהש םרוג ומצע

תואישנה תונשכ רסאמה ימי

הלואגהש ןוויכמש ,יברה קייד (549 'מע ו"כשת שדוק-תוחיש) ו"כשת זומתב ב"י תחישב
רבודמש אצמנ ,זומת ג"יב התיה ("למוגה ךורב" רמאמה תרימאו רורחשה תדועת תקנעהב)
הפוקתה דגנכ זמר והזו ,(ןויסב ו"טמ לחה) רסאמל םישולשה םוימ קלחו םימי העשתו םירשעב
."הנשל םוי" לש ןפואב ,י"שת טבש ד"וי דע פ"רת ןסינ 'במ - אישנכ םדוקה יברה שמיש הבש
לש הנש לכ ירה - "ונמש איצומ ותוא ןישתוכשכ הזה תיזה המ" ל"זח רמאמל המודב תאז
.('ותוא ןישתוכ') רסאמב םוי 'דגנכ' איה ('ונמש איצומ') תואישנ

ג"י ךרכ תוחיש-יטוקילב הרקיעבו םש הספדנ) ושדק די בתכב יברה בתכ ,המישרה הבתכנשכ
:(242 'מע

ואבש שי - ןמקל אבה הז - תודעוותהב [שוריפב=] 'יפב רבדה אלש ינפמ הארנכ
ןישתוכשכ ןתונ תיזה [ךרד לע=] ד"ע [תויהל ךירצ ןכו=] ל"צכו תועט ללכל
'יהש אלא" תואישנה עצמאב [היה=] 'יה הזה רסאמה יכ - שממ אלו) 'וכ
תלבק ירחא 'ד םויב 'וכ (גל,די חלש י"שרפמ ריעהלו - "הנשל םוי [היהש=]
אל ןיידעו (הכרבה תרימא אלו הרות) 'אה למוגה ךורבל םוקמ - שפוחה תדועת
אצי
- "וטלקמ ריע תא בזע" רקוב 'ה םויב .[םירוסאה תיבמ=] א"היבמ אצי
.(ד"מל םויד תצקמו ט"כ ךראש) רסאמה רמגנו

ירחאל [ןכ םג היהש=] כ"ג 'יהש) יששה רסאמד ףוריצ [ידי לע=] י"ע :ריעהל
םויד תועש םג ןווכל שי ילוא ([ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא=] ע"נדא תוקלתסה
.ד"מלה תנש ישדחל ד"מלה

אמרטסאקב יברה

ידוהי בושי וניאש םוקמ ,תרמוא תאז ,תחדינ הניפב יברה ההש רורחשהו רסאמה ןיבש ןמזב
.הווקמ תמקהל יברה לעפ הז םוקמב ףאו .(תוידוהי תוחפשמ האמכ וב וררוגתהש תורמל)
:ףיסוהו יברה ךכ לע רפיס (טמר 'מע ב"ישת שדוק-תוחיש) ב"ישת חלש תשרפ שדוק-תבש תחישב

ידוהי .םוקמה יבשות יניעב דואמ אלפל היהש רבד ,ותליפתב יברה ךיראה תבשב
תדועס לוכאל ,ללפתהל קיפסה רבכ ולוכ להקה .4-3 העשה דע ללפתמו בשוי
היה רבדה .ללפתמו - יבר - "ןיבאר" ול דמוע ןאכו .ןושיל ףאו שדוק -תבש
.הזחמב תוזחל עיגה (יבלסוברפה) רמוכה וליפאש דע אלפל

'ר וא זיוהטלא םייח והילא 'ר - ויברוקמ ינפל יברה ןנואתה ,תאז םע
קוזיח תורגיא וידיב בותכל לוכי היה אלש םימיבש - ןיקראווד לאכימ
סח) ידיש בטומ היה [היתווצמו הרות קוזיחל :הארנכ=] ...עגונב םידוהיל
.שבייתת (םולשו

טרפ לכמ תישעמ הארוה

-תוחיש) ח"לשת בא-םחנמב ף"כ תודעוותהב יברה דמע בושח חקל תקפה שרודה ןיינעמ טרפ לע
:(247 'מע ג ךרכ ח"לשת שדוק

יעצמאה ר"ומדא ,ןקזה ר"ומדא) ד"בח יאישנו ללכב לארשי ילודג ןיבמ
םרדחב ונכישש וניצמ אל - תודהיה תצפה 'ןווע'ב ורסאנש (קדצ חמצה ר"ומדאו
ג"הרה - ר"ומאא לצא ןכו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא היה ןכש רבד - םייוג
םג ונכוש םרסאמ רדחבש ושיגדה םהינשש - קחצי יול יבר לבוקמה 'וכו ח"הרה
.םידוהי םניא

לכ ול ןיאש רבד - תווצמבו הרותב רושק רומאכ ,היה רסאמה ירה ,הרואכל
!?יוגל רשק

לארשי-ינב וניחא ןיב 'וכו תודהיהו הרותה תצפהל ףסונש דומלל ונילע ןאכמ
ינב תווצמ עבש ןה ולאו ,םלועה תומוא ןיב רשויו קדצ תצפהל םג גואדל שי
!םהיתויופעתסהו חנ

ונליבשב לבס יברה

:יברה רמא (79 'מע א ךרכ ח"כשת שדוק-תוחיש) ח"לשת תוכוס דעומה-לוח תבש תודעוותהב

אשנ אוה וניילח ןכא" רמאנש ומכו ונליבשב םיישקה לכ תא רבכ רבע יברה
ונלצאש לעפ הז ידי-לעו .'וכ םירוסי לבס ,"עקרעלאפש"ב היה אוה ,"'וגו
דגנכש דצה תא םג ךפה ,ותדובע ידי-לע ,יברה .תונויסינ רתוי ויהי אל רבכ
."לודג שוכרב"ו ,"םתא םבהזו םפסכ"ד ןפואב ,ישפוחל והוחליש םמצע םהש -
תא ץרפ רבכ יברהש ןוויכמו ..."האולמו ץראה 'הל" יכ םוקמ לכב הליג יברה
!?[תוחילשל תאצל=] שושחתו ארית יכ ךל המ םילושכמה לכ

םולשו סח רמול ךייש ןיאש יאדווב ירה - הז לכ לובסל יברה לע היה המ םשל
אלש םושמ תונויסינל קוקז ידוהי םתס !ולא תונויסינל ומצע דצמ קוקז היהש
ךייש ןיא יאדוו יברה לצא ךא ,"ודבלמ דוע ןיא"ש רומג טלחהב ולצא "חנומ"
יברל היהיש ידכ - ונליבשב קר היה הז לכש אלא .םולשו סח ללכ תאז רמול
!תונויסינהו םילושכמה לכ תא ץורפי הז ידי -לעו שפנ-תוריסמ

תולבגהו תודידמ אלל

קר אל ושחרתה - (308 'מע 'ב ךרכ ח"כשת שדוק-תוחיש) ח"כשת תנשב יברה רמא - םיסינ
תורמלו םינש המכו המכ הלהנתה 'וכו הרותה תקזחה תדובע ירהש) רסאמהל ומדקש תולועפב
ועירפה אל ,לעופלו ,םירחאל םגו תוכלמה רצחב םיעודי ויה היטרפ ירה ,וטקננש תויוריהזה
ןבומכ ומצע הלואגה סנ אוה לוכל ןושאר .ןכמ רחאלש הלואגהו רסאמה תעב םג אלא (ללכ
רסאמה יטרפ לכ םג ךא .(טלחומה רורחשל דע 'וכו תולגל ןלציל אנמחר תוומה שנוע תרמה)
תוארוה תריסמל לצונש רבד - ומא םע חחושל ר"ומדא ח"ומ ק"כל ועירפה אלש ,ותליחתמ 'וכו
.םייולג םיסינ ויה ,דועו - 'וכ תועידיו

!עבטה ךרדבש תולבגהו תודידמ תונובשח אלל לועפל :חקלהו

'םצע'ב 'םצע' תורשקתה

ותוא האר דציכ ונורכזב הלעיש םידיסחה דחאל צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רמא תחא תונמדזהב
.לזרבה ךסמ ירוחאמ דמוע

המ םשל :לאשו .הז רופיס ראבל יברה בכעתה (בש 'מע י"חשת שדוק-תוחיש) י"חשת תנשב
?וילע הטילש םהל שישו חירבו ךסמ ירוחאמ בשוי לארשיב אישנ דציכ רוכזל עגונ

:אלא

תקספמ הניא לזרב לש הציחמ"ש תורמל ירה לזרבה תוציחמ ירוחאמ ההש יברהשכ
לע ,ויעפשומ ןיבל וניב קספה םייק ,תאז לכב - "םימשבש םהיבאל לארשי ןיב
.םהל עיפשהל היה לוכי אלו ,הלק העשל םינפ לכ


איה הייארש ןוויכמ ירה ,תוציחמה ךרד םג ותוארל חילצה תאז לכב םאו
לוטיב ולצא לועפל ךירצ הז יזא - םצעב םצע תורשקתה - הלודג תורשקתה
.םייולגה תוחוכל ותמשנ םצע ןיב הציחמה

הלגיו םלצא הז ןורכז םינפהל םהילע םתעידיל עיגמ הז רופיסש הלא לכ ףאו
.םוי-םויה ייחב םהל שמשיש שפנ-תוריסמה חוכ תא םלצא

הדיתעה הלואגל הנכה

('ו ףיעס - הגומ יתלב החנה) ז"כשת זומת ב"י תודעוותהב יברה לש תואטבתה הנה ,םויסלו
:זומתב ב"י הלואגה גח ןיינעב

!המילשהו תיתימאה הלואגל 'ילכ'ו הנכה איה זומת ב"י תלואגתודיסחה ינייעממ


תקוח תשרפ


(ב,טי) הרותה תקוח תאז

(ר"בדמב) םלוע לש ודיחי אל . . אמטמ רוהט ןתי ימ

(תמ אמט) אמטה תא ךופהל ידכו ,רתכה תריפס ונייה "םלוע לש ודיחי"ש ,תודיסחב ראובמ
אישנ ר"ומדא ק"כ ךכ לע ףיסומ .אקווד וז תילענ הניחבמ הכשמהו יוליגב ךרוצ שי רוהטל
:ונרוד

אמטנ ומצע קסעתמה רשאכ ,המהב םע תוקסעתהו הנחמל ץוחמ לא האיצי תבייחמ הרפה תדובע
-לע לוטיב תאטבמה ,וז הדובע אקווד .ותאמוטמ ידוהי רהטל ידכ - הז לכו ,ךכ ידי-לע
.'םלוע לש ודיחי' תניחב תא הכישממ ,שפנבש 'הדיחי'ב ורוקמש ,ילכש
(1056 'מע ,ד ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(ב,טי) הרותה תקוח תאז

(ר"בדמב) םידגב תרהטמ הפוג איה ,םידגב ןיאמטמ ףוס דעו הליחתמ הרפב ןיקסועה

םדאה לע הז יוליג תעפשה .(ליעל האר) רתכה תריפסמ הלענ רוא יוליג הכישממ הרפה תדובע
ותגרדמ לפונ ,הז יוליגל קוקז וניאש ,רוהטה שיאה ךא ;רהטימ אוהו ,תיבויח איה אמטה
.אירבה שיאל קיזמ לבא הלוחה תא אפרמ אוהש ,האופר לש םס לשמכו .אמטנו
(זעשת 'מע ,רבדמב ,הרותה-רוא)


(א,אכ) בגנה בשוי דרע ךלמ ינענכה עמשיו

(י"שר) ןענכ ןושלב רבדל ונושל תא הנישו . . קלמע הז

עיפוה ,הרותה תלבקל םכרדב ויהו םירצממ ואצישכ ,הנושארה םעפב לארשיב קלמע םחלנ רשאכ
.ינענכל שפחתה ץראה תסינכ ינפל םדמעב םהב םחלנשכ וליאו ,קלמעכ

:ולא תומחלמ יתש לש תימינפה תועמשמה רואיב ירה

,םישודקה תובאה לש דכנ ,סחוימכ ומצע תא קלמע גיצה הרותה תא לבקל לארשי ודמעשכ
תולעפתה אלב תאז תושעל שי :הרותה תלבק ןפואל עגונב העד עיבהל ךמסומ אוה הזכש רותבו
."ךרדב ךרק רשא" :(הכ אצת) בותככ .ןויגיהבו חור-רוקב אלא ,עמשנל השענ תמדקהו

ןיאש טושפ יוגכ ,ינענככ קלמע עיפוה ,לארשי-ץראל הסינכה ףס לע לארשי ודמעשכ וליאו
םיחרכומ ץרא-ךרדו קסע יניינעב :התיה ויפבש הנעטהו ,תודהי יניינעב הפ ןוחתפ ול
.ןענכ ץראב לבוקמש יפכ גהנתהל
(210 'מע ,א ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)

ונרוד אישנ יברה תוארוהמ


"תוקיפסה תרתהכ החמש ןיא"


ךרדל רשאב תובר תוארוה יברה הרוה תונורחאה םינשב
ןויסינ ןלהל * תוררועתמש תוקפסו תולאש םע תודדומתהה
'תוקיפסה תרתה' רבדב יברה תוארוהמ המכ זכרל


גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ


ומצעב לוכה רותפל

םג ללוכ ,ותוחילש יולימל םישורדה תוחוכה לכ תא ול םינתונ ,חילש םיחלוש רשאכ
.1תמאה לא ןווכמה ןפואב ותעד לוקיש יפ-לע הטלחהה היהת ,הלאשו קפס לש הרקמבש

תונייעמה תצפהו ,תודהיהו הרותה תצפהב תורוצנו תולודג ולעפש ירחאל - הלא ונימיב
תוחוכה תחאו דחא לכל ונתינ
- ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד אישנ לש ותוחילשבו וחוכב ,הצוח
קסועו ,רודה אישנ לש ותרותב עגייתמו דמולש הז-ידי-לע טרפבו ,תמאה לא ןווכל חילציש
("ןתונ הפי ןיעב"ש) דימלתל ברמ העפשהה תומילשש ,וירמאממ המכו המכב וירבדכו ,התצפהב
אישנל תיתימאה תורשקתהה ידי-לע ,אלימבו ,ברה ישוחכ םישענ דימלתה ישוחש ןפואב אוה
הכוז - 2דבעימל יעבדכ ,ויתוחרואו ויכרדב הכילה לעופב השעמבו ותרות דומילב ,רודה
.ברה ןוצרל ןווכל

"יללכה הנעמה"

תורורב תוארוהה לכ תורמלש ,תויהל לוכי ,(רתסהו םלעה ןושלמ) םלועה ךשוח דצמ ,םנמא
;'וכו תוקיפס ול ולפיו "לבלובמ" היהי ןיידע - "רוא הרות"בש

תא שמשל" ובויחמ (םולשו-סח) ותוא םיררחשמ ויתוקיפסו וילובלב ןיאש ןוויכמ ,הנהו
למעל םדא") םדאה לע ידימת בויח הז ירה יכ ,(הרות יפ-לע קדצומ קפסה םא ףא) "ינוק
תרשל לכויש ,וילובלבו ויתוקפס לכ ריתהל ךרד ול התרוה הרותהש יאדווב ,ןכ-םא - ("דלוי
.3תובשייתהו החונמ ךותמ ונוק תא

תוארוה לע דסוימה יללכה הנעמה יפ-לע ןורתפ אוצמל םילוכי ,םיניינעה בורל עגונב
:הרותה

יקוליח שי םאו ,םיחמומ םיאפור ינש - בוט המו .החמומ אפור תצעכ - האופר יניינעב
- וא 4ותבוטב ןיינעתמש ,דידי אפור - בוט המו ;בורה תעדכ ושעיו ,ישילש ולאשי - תועד
.5דחי םהינש

,"ץעוי בורב העושתו" רמאנש המ יפ-לע ,םיניבמ םידידי תצעכ - תורדתסהו הסנרפ יניינעב
- םיבר טועימ ,"ץעוי בורב"ו ,"ץעוי" תויהל לוכי זאש ,"ןיבמ" תויהל ךירצש ,ונייה
;תנגוה הצע ול ונתיו ובצמב שורדכ וננובתי ,ןכלש ,ותבוטב םיצפחש - "םידידי"ו ,םיינש

(ןיד -תיב וא) הארוה-הרומ בר לואשל ,ב"ויכו - היתווצמו הרות ,'ה תדובע יניינעבו
.7"בר ךל השע" הנשמה תארוהכ ,"עיפשמ" ללוכ 6וריעבש

וחילצהו ושע

השעמב וחילצהו ,םוי םישולשמ רתוי ךשמב וז ךרד ונחבו וסינ רבכש ,ףיסוהל שיו
,הב ךלנש ךרדה יהוזש תואדווה תא רתוי קזחמה רבד ,תוינחורב ןהו תוימשגב ןה ,לעופב
רקיעו דועו ,דיתעב םג וז ךרדב וחילציו וכישמי יאדוובו 8ףוגה תחונמו שפנה תחונמ ךותמ
,הנושארבכ ךייטפוש הבישאו" דועייה םייוקי דיימו ףכיתש ןוויכמ ,הז לכל וכרטצי אלש -
ידי-לעש טרפבו .ישילשה שדקמה-תיבבש תיזגה תכשלב הלודג ןירדהנס "הליחתבכ ךייצעויו
הרותה דומילב טרפבו ,תווצמו הרות יניינעב קוסעלו ףיסוהל ולכוי ,וז ךרדב הגהנהה
.9ףוגה תחונמו שפנה תחונמ ךותמ ,("המכחהו תעדה הברת" םהבש ,"םימיה ןתוא"ל הנכהכ)

בר ךל השע

,לודג דעו ןטקמ ,לארשימ תחאו דחא לכ לא תישפנ השקבב יברה הנפ 10תובר םימעפ
תושעלו וילע לבקל 11הנשמה תארוה תא םייקל ,םינטק תודליו םידלי ללוכ ,םישנהו םישנאה
לצא - תונבו םישנל עגונבו .12וירבד לע ךומסל "ברל ךילע והלבקת"ש - בר ול
.13תוכירדמו םיכירדמ ,תורומו םירומ וא ,םירוהה לצא - תונטקו םינטקו ,"תועיפשמ"ה

ךירצ ,ומצע לע ךומסל לוכי וניא אלימבו "ומצע לצא בורק םדא"ש ןוויכמ :רבדה םעט
רסומ יניינעב וכירדהל ומצע לע לביקש ימ וא ,הרות ודמלמש ובר ונייהד ,בר ול תושעל
,םימש-תאריבו הרותב לודג אוהש ימ םגו .וירבד תא םייקלו ונממ לודג והבישחיש 13'וכו
ימ וילע לבקלו חורטל (ונממ לודגש ימ אצמ אלשכ) בייח 14לארשיב הארוה-הרומ וליפאו
.ונממ הטמל אוהש

בר תריחב

ברה ,ךדיאל 15יהשלכ הייפכ ידי-לע אלו ,בוטה ונוצרמ ברה תא ומצעל רוחבל ךירצ םדאה
לבוקמו חונ היהיש בר אקווד שפחל ןיא .16הנוכנה ךרדב ונכירדיש יתימא בר תויהל ךירצ
לוע תלבקו הייפכ ךרדב ולבקל םא יכ ,וזכ "תונבר"ל יובאו יוא ןכש ,ונוצרל םיאתמו
.17אקווד

,"אוה תואבצ 'ה ךאלמ יכ ,והיפמ ושקבי הרותו ,תעד ורמשי ןהכ יתפש יכ" קוספה לע
ךיאו ."...ואל םאו ,והיפמ הרות ושקבי - תואבצ 'ה ךאלמל ברה המוד םא" :ל"זח ורמא
תנוכת ,אלא - ?תואבצ 'ה ךאלמל המוד ברה ןכא םא ,וימימ ךאלמ האר אלש ,םדאה עדיי
לארשי-ינבד םינמיסה 'ג לככ ,הברדא אלא ,תורחתו האנש ,האנק םהיניב ןיאש ,איה םיכאלמה
ויהי ולא םינמיסש הזכ בר שפחל שיו ,"םידסח -ילמוגו םינשייבה ,םינמחרה" םהש ,ללכב
.18לכ ןיעל הארנו יולגה ןפואב ולצא

תרוקיבו ץועיי

ודמעמל עגונב "ןחבמ"ל דומעל ןפואבו תנמ לע "בר"ל ןמזל ןמזמ ךליש ,איה הנווכה
,תושרה יניינעב םג ,'ה תדובעב ותגהנה תוללכבו ,הקדצה תניתנב ,הרותה דומילב ובצמו
םצעש םג המו ,(ומצע תבהאד דחושה אלל) הנוכנה הכרדההו הארוהה תא לבקי הז-ידי-לע רשא
,ותגהנה תא ביטיהל ולצא לעפת ,םדו רשבל "ןובשחו ןיד" תתל ךרטצי ןמזל ןמזמש העידיה
.השודקו בוט יניינע לכב ףיסוהלו

,ויניינע לכל עגונב ברה לצא לואשל ךרוצה תא שיגדהל רסומה יכרדמ הלודג הווצמו .אי
המכ .19הרושכ םניאש ול םיריעמש וא ולצא קפסבש םיניינע םתואל המידק ןיד - הברדאו
אל 'בר ךל השע'ד ןיינעה רתויב חרכומו עגונ םלצאש ולא אקוודש ,20יברה ריעה םימעפ
ררבל םוקמב ,ומצעל ןיד קסופש הזמ האצותכ תואב תורורצ-תורצה לכ"שו ...וז הארוה ומייק
."םינבר לש ןיד-קספ יפ-לע תושעלו

תיללכה הגהנהה

:יברה הרוה ,21"םלוע לש ונובשח בשחנו ואוב" תחישב ,ע"נ תינברה תוקלתסה רחאל .בי

ןיד-תיב טרפבו ,"ןנבר יכלמ ןאמ" ,קדצ-ןיד-תיבל הרוסמו הנותנ תוכמסה - הרות יפ-לע
דחיב הרותד הלגנ לע םיססובמו םידסוימ םהלש תוכלהה יקספ רשא ,שטיוואבויל ינבר לש קדצ
...הרותה תוימינפ םע

-לע גהנתהל שי ,םייללכה םיניינעב ןהו םייטרפה םיניינעב ןה ,ןיינעו ןיינע לכב ,ןכלו
םיכשמנ םדי לעש ,(םוקמו םוקמ לכב) שטיוואבויל ינבר לש קדצ ןיד-תיבה תארוה יפ
,הרותה תוימינפו הרותד הלגנ ,('וכ הרסמו 'וכ לביק השמ"ש) הרותה יקספ םילגתמו
...םלועה תומוא לע הלועפל סחיב םג ללוכ ,םלועה תואיצמב

תועינצ דצמש םיניינעב טרפב) םהמ דחא לצא וא ,םינבר השולש לצא לואשל - תויטרפבו
.םלוכ םשב בישיו ,םיינשה םע םג רבדתי אוהש - (השולש םע רבדל רשפא-יא הזב-אצויכו

'לרוג'

22לוקשה קפס רתונ ןיידעו ,יברה עיצהש תורחאה תויורשפאה לכ תא וצימ רבכש םיבצמב .גי
לכתסהלו ,לרוג ךרדב שדוק-רפס חותפל 'לארשי גהנמ'ל יברה הנפהש 23םידדוב םירקמ שי -
ומכ) "הלעמלמ ןמיס" הז ירה ,(ןווכתמב אלש) הנושארל ןיעה-טבמ לפנו רפסה חתפנש םוקמב
.גהנתהל דציכ עדוי הז יפלו ,(לואש ןב ןתנוהי לשו םהרבא דבע רזעילא לש םינמיסה

:יברה לש ויתויוגייתסה

תוללכבו ,קפסל םוקמ שי םהבש םיניינעב ךייש הרותב םינמיס שופיח - "תירקיע הדוקנ" .די
לבא ,(24ךכ וא ךכ תושעל הרותב הארוה השרפתנ אלש ןיינעב) תושרה יניינעב - רתוי
ןיאש אטישפו ,םינמיס שפחל ךרוצ ןיא ,הרות יפ -לע ותושעל ךירצש תואדווב עדויש ןיינעב
.ןמיס הזיא ללגב רבדה תיישע תוחדל

הלטוהש תוחילשל עגונב םינמיס שפיחש ימ לע גלגלמ היה ר"ומדא ח"ומ ק"כש ,אטבתה יברה
.(יעבדכ הל רסמתמ וניא ךכ לשבש) וילע

שפחל ןיאש - רודה אישנ לש ותוחילשב םישענש םיניינעה לכל עגונב םג ןבומ הזמו
לש וחוכב ,םיאתמה ףקותב תוחילשה אלמלו ךליל םא יכ . . םינמיסמ לעפתהל ןיאו ,םינמיס
.25..תוחילשה יולימב וחילציש הרורב העידי ךותמ ,חלשמה

שמתשהלמ ענמיהל יאדכ ילוא - שדוק-ירפסב תויהל ךירצש תוריהזה לדוג דצמש ,ריעהלו .וט
.26םינפוא ראשב "לרוג" ושעיו ,לוח יניינעב רוריב ליבשב אלש אטישפו ,שדוק ירפסב
,םמצע לוח יניינעמ תויהל (ךירצ הרואכלו) לוכי ,לוח יניינעל עגונב רוריבה :הברדאו
"דיחיה תושר"מ םולשו-סח ךפיהד ןבומב אל - םיברה-תושרל הנופה ןולחה חותפל ,המגודלו
-לעו ,(תושרה יניינעב םיקסוע ובש םוקמה) וטושפכ םיברה תושר םא יכ ,"םלוע לש ודיחי"ד
.27לעופב גהנתהל וילע דציכ שרפיו ןיבי ,תיטרפ החגשהב ,האריש ןושארה רבדה יפ.215 'מע ב"ח ח"משת תויודעוותה (1

הליחתכלמו "ךאפור 'ה ינא" יכ ,םיאפורב ךרוצ ןיא ירה ,הזב םיכוז םאש ש"ייע ,(הגומ) 326 'מע םש (2
.הנוכנה הצעהו ןויערה תא ותבשחמב ול ןתונ ומצעב ה"בקהש - הסנרפ יניינעב ןכו ,"ךילע םישא אל"

.410 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה (3

.341 'מעו ,הגומ ,326 'מע םש (4

.47 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה (5

.(הגומ) 429 'מע ב"ח ח"משת תויודעוותה (6

.(הגומ) 308 'מע םש ,6-4 תורעהב ןמסנה דבלמ ,וז תוא לכ (7

.48 'מע ג"ח םש (8

.(הגומ) 429 'מע ב"ח םש ,8 הרעהב ןמסנה דבלמ ,תואה לכ (9

.207 'מע א"ח ז"משת תויודעוותה .173 'מע ד"ח ו"משת תויודעוותה :ןהמו (10

.325 'מע ב"ח םש - "בכעל בותכה וילע הנש"ו ,קרפה ותואבו םיימעפ הרמאנש (11

.207 'מע א"ח םש (12

.238 'מע ב"ח םש (13

.209 'מע א"ח םש (14

.455 'מע םש (15

.471 'מע םש (16

.281 'מע םש (17

.691 'מעו 634-632 'מע ב"ח םש (18

.212 'מע א"ח םש (19

.339 'מע ב"חו ,515 'מע םש (20

.403 'מע ד"ח ח"משת תויודעוותה (21

.זיר 'מע ב"ח םחנמ לכיה .7 'מע ב"ח ט"כשת 'שדוק-תוחיש' האר (22

."םוי לכבש םישעמ" יברה לצא וז הגהנה התיה אל םלועמש ,רנורג 'יש ל"יר ח"הרה ירבדכו (23

.224 'מע ג"ח ט"משת תויודעוותה (24

.309 'מע א"ח ט"משת תויודעוותה (25

."םימש יפמ אוה ללכב "לרוג"ש ,ריעהלו" (26

.231 'מע םש (27
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

תקוח תשרפ שדוק-תבש
זומתב 'ז

.'ה קרפ - תובא יקרפ

זומתב א"י ,יעיבר םוי

.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

1זומתב ב"י ,ישימח םוי
הלואגה גח

רשבתנ וב םוי .3מ"רת תנשב ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי .2"םידעומה דעומ"
ותדובע לע - רסאמב סופת היהש ירחא - הלגה רשא ותולגמ ישפוח אוהש - ז"פרת תנשב -
.4תודהיהו הרותה קוזיחב

:הז םויל ויבתכממ

ירמוש ,השודקה ונתרות יבבחמ לכ תא םג םא יכ ,זומת ב"יב ה"בקה לאג דבלב יתוא אל"
.5"הנוכי לארשי םשב רשא תא םגו ,הווצמ

.6"...ש"נא ודעוותי הבוטל ונילע םיאבה זומת ג"יו ב"י הלואגה ימי ינשב"

תועיבקב תודיסחה יכרד קוזיח רבדב" :ןכו] הרותה קוזיחל תוררועתהו תודעוותה םוי"
יפל רתאו רתא לכב [7"דומילה יניינע םויקב ררועתהלו ,ח"אד ידומיל ינמז תרימשו
.5"וניינע

םשב םיעודיה תודסומה רובע - תודעוותהה תעב תיבגמ תושעל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנמ
.8"קחצי ףסוי ילהא"

ישיש םוי
הלואגה גח ,זומתב ג"י

.תוריחל ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ אצי וב םוי

.9ןונחת םירמוא ןיא


לש ןיינע אוה יעיברה םוצ תוימינפש ןוויכ ,אובל-דיתעלד יוליגה תלחתה איה יעיברה שדוחב ותעיבק (1
.מ"כבו 531 ,507 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס - החמשו ןושש

וב השענש - וניינע דעומ" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ראיבו .כת 'מע ב"ח ולש ק"גאב הלואגה לעב ןושל (2
- "םייטרפ םיסינו םידעומה לכ םיכשמנ ונממש ,לארשי שאר לש וסינ ,יללכה סנו דעומ אוה זומת ב"יו ,סנ
.1322 'מע ד"ח תוחיש יטוקל

- ל"שת ד"בח רפכ ,ת"הק תאצוה ,םיכרכ העברא) 'צ"יירוהמ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב וייח ימי תודלות (3
.(ו"לשת

-פ"רת תוחישה רפסבו ,ךליאו אכ קרפמ טרפבו ג"ח ל"נה תודלותה 'סב ולא םימי תשרפ .םש םיגהנמה רפס (4
ריעב היהש ינומה גח לשב זומתב ב"יב רוגס דרשמה היהש ןוויכש ,אבוה םשו .ךליאו 171 'מעו אי 'מע ז"פ
.זומתב ג"יב קר לעופב רורחשה היה ,הז םויב

.פ 'מע ב"ח ולש ק"גאמ ,םש םיגהנמה רפס (5

.בפק 'מע םש ק"גאמ ,זומת בי 'םוי םויה' (6

.כת 'מע םש ק"גאמ ,100 'מע םש םיגהנמה רפסו זומת גי 'םוי םויה' (7

לכב שרופמב וריכזהל ךירצ ןיאש טושפה רבד והזש ,270 'מע גכ קלח תוחיש יטוקל הארו .םש םיגהנמה רפס (8
-ללוכ חול .םיגהנמה רפס .'םוי םויה' חול (9 .ש"ייע ,הז ירחאלש םימיב הנמילשי - ןתנ אלש ימו ,הנש
.ד"בח


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il