- ו"נק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה זומתב ג"י * קלב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


שמשה ךלהמ לש תודחאתהו תומלש
חריה ךלהמו


,דחוימ יוליע לע דיעמ וז הנשב הלואגה גח לח ובש דעומה
- עובשה ימיב * שדוחה ימי דצמ ןהו עובשה ימי דצמ ןה
'גונעת' הניינעש תבשל שממ תוכימסב םילח זומתב ג"יו ב"י
,הל םיכומסה הלואגה ימי תא הלעמש תבשה - שדוחה ימיב *
* 'אתומילשאב ארהיס אמייק' ,שדוחב רשע-השימחל הדומצ
תודמלנה תוישעמה תוארוההו הלא לכ לש תינויערה תועמשמה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הנממ- זומת ג"י-ב"י הלואגה ימיד ןיינעה תוללכמ תדמלנה לארשימ דחאו דחא לכל הארוהה
הזב קוסעל ךירצ אוהו ,ותדובעב םיישק םנשיש (תמאב אוה ןכ םא וליפאו) ול המדנ רשאכש
לכמ לעפתהל המ ול ןיאש תעדל וילע ,'וכ םיבכעמו םיענומש ולא דגנ דומעלו ,דיחי רותב
רבגתהל חילצי יאדוובו ,תודהיהו הרותה תצפהב הדובעה יניינע לכב ךישמהל וילע אלא ,הז
.'וכו םחצנל ,םיבוכיעהו תועינמה לכ לע

תופסונ תוארוה ןנשי ,זומת ג"י-ב"יד ןיינעה תוללכמ תדמלנה הארוהה לע ףסונ
םלועבש רבד לכש העודיה ט"שעבה תרותכ - (ןמקלדכ) וז הנשד תדחוימה תועיבקהמ תודמלנה
אוה ןכש המכו-המכ-תחא -לעו ,ונוקל םדאה תדובעב הארוה הזב שיו ,תיטרפ החגשהב אוה
.היתווצמו הרות םע םירושקה םיניינעל עגונב

:עובשה ימיל עגונב וז הנש תועיבקב דחוימה יוליעה רואיב

םויד תומילשהו יוליעה יזא - ישישו ישימח םימיב איה זומת ג"יו ב"יד תועיבקה רשאכ
.םייתניב קספה לכ אלל ,דימו ףכית לעפנ (גונעתה ןיינע ,"ולוכיו") תבשה

אלא ,הלואגה ימי ירחאלש תבשה םויב תומילשו יוליע לעפנ היהתש תועיבק לכב :רמולכ
םניאש) לוחה ימי םע םירושקה םיניינעב תבשה םויל הלואגה ימי ןיב קספה ונשי םימעפלש
תועיבק םע םירושקה םיניינעה לככ) הרותה יפ-לע עבקנש קספה והזש דעו ,(הלואגה ימי
ירה - וז הנש תועיבקב ןכ -ןיאש-המ .םדאה לש ותריחבל ןתינה רבד הז ןיאו ,('וכ הנשה
הלואגה ימי ירחאל דימו ףכית אב ,תבשה םויב לעפנש גונעתה ןיינעד תומילשהו יוליעה
.םירחא םיניינעב קספה לכ אלל ,זומת ג"י-ב"י

לעב לש ורמאמב ראובמה יפ-לע - 'וכ קספה לכ אלל תוכימסה ןיינעב יוליעה לדוג ןבומו
שוריפב ,(ז"פרת שדוק םכידי ואש ה"ד) זומת ג"י-ב"י ירחאלש הנושארה תבשב רמאנש הלואגה
הזב םיניינעה יטרפ םש ראובמכ ,"הליפת - הלואגל ףכית . . ןה תופיכת שלש" ל"זר רמאמ
.םדאה תדובעב

ימיד תומילשהו יוליעה לעפנ ובש) תבשה םוי ירחאל דימש - וז הנש תועיבקב ןיינע דועו
.אתומלשאב ארהיס אמייק זאש ,זומתב רשע-השימחד תומילשהו יוליעה לעפנ (הלואגה

ראובמו עודיכ ,לוחה ימיל תבשה םוימ הדירי לש ןיינע ונשי - ליגרה ךרד לע :רמולכ
תועיבקב לבא ;(ב,בע ונתשרפ ת"וקל) תבש-יאצומב םירמואש "בקעי ידבע ארית לא" ןיינעב
תומילשה רחאל דימ ,תאז דוע אלא ,'וכ הדירי לש ןיינע ןיאש דבלב וז אל הנה - וז הנש
ארהיס אמייק זאש ,זומתב רשע-השמחד תומילשה - רתוי תילענ תומילשל םיאב תבשה םויד
.אתומלשאב (זומת שדוח תוללכד)

ןבא"ש ,הלואגה לעב לש ויתוחישו וירמאמב תובר םימעפ אבומה םגתפה עודי ,הנהו
השעמל עגונב "ןכב"ה הז ירה - 'וכ יתימא ןפואב איה הגשהו הנבהה םא אדוול ידכ "ןחובה
ויה הגשההו הנבההש םיאור יזא ,לעופב השעמ ידיל םיאב םירבדה רשאכ :רמולכ .לעופב
.תויתימא

םימכח ירבדכ - תאז דוע אלא ,הגשההו הנבהה תא תמאמ השעמהש דבלב וז אל :וזמ הריתיו
."רקיעה אוה השעמה" :םתנשמב

:לעופל עגונב - זומת ג"י-ב"י הלואגה ימי ירחאלש תבשה םוימ תדמלנה הארוהה רואיב

ירחאלש תבשה םוימ םידמלש הארוהה יהוזו ."היושע ךתכאלמ לכ" - אוה תבשה ןיינע תוללכ
ןפואב איה הלואגה לעב לש ותוחילשב תודהיהו הרותה תצפהד הדובעה תוללכש - הלואגה ימי
לכ" ירהש ,וז הדובעב םיישק םנשיש םיאור רשאכ לעפתהל ןיא ,ןכלו ,"היושע ךתכאלמ לכ"ד
."ךתכאלמ" - ולש היהת וז הכאלמו הדובעש תוצרל אלא ונממ םישרוד אלו ,"היושע ךתכאלמ

:הזל ףסונו

הדובעה תוללכש - הזמ הארוההו ."גנוע תבשל תארקו" בותכש ומכ - גונעת וניינע תבש
גונעתה ןיינע ונשי יאדוובש ףאו .גונעת לש ןפואב תושעהל הכירצ תודהיהו הרותה תצפהד
ןיינעב תומילשו יוליע תפסות לעפנ תבשבש תוטשפב ןבומ ירה - תבשה ינפל םג וז הדובעב
.גונעתה ןיינע אוה תבשה לש וניינע לכש ןוויכמ ,גונעתה

:םידקהבו - הזב ןיינע דועו

יבבחמ" ,לארשי ינבד םיגוסה לכל תכייש זומת ב"יד הלואגהש ובתכמב שיגדמ הלואגה לעב
הלואגה לעב עבות - ןכלו ,"הנוכי לארשי םשב רשא תא םגו ,הווצמ ירמוש ,השודקה ונתרות
:אמגודלו ,תודהיהו הרותה תצפהד הדובעה יטרפ לכב וידחי קוסעלו דחאתהל םלוכ םיכירצ -
ךדבע דוד חמצ תא" וידחי םלוכ שקבלו ללפתהל ,םייללכה "םיעצבמ"ב וידחי םלוכ קוסעל
הליפתב וידחי םלוכ דחאתהל - רומאכו ,"ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" ,"חימצת הרהמ
."סאמי אלו ריבכ לא ןה" רמאנ הילע ,רוביצה תליפת וז ירה זאש ,וז השקבו

דחאתהל ,"הנוכי לארשי םשב רשא" ,רתויב טושפ ידוהי לוכי דציכ :הלאשה תלאשנ ,הרואכלו
םירושקה םיניינעב וידחי וקסעי םהינשש ךכ ,"םכיטבש םכישאר" ,םילודגבש לודג ידוהי םע
!?הצקה לא הצקה ןמ אוה םהיניבש ךרעה קוליח ירה - זומת ג"י-ב"י הלואגה ימי םע

:"גנוע תבשל תארקו" - תבשה םוי לש וניינעמ תדמלנה הארוהה האב הז לעו

גונעתה ןיינע תא ךישממו ארוק ידוהיש ,ונייה ,הכשמהו האירק ןושלמ אוה "תארקו"
תואמגודה 'ב] וילא אובל ויבאל ארוקה ןב וא וריבחל ארוקה םדאה לשמכו תבשה יניינעב
אובל ויבאל ארוקה ןטק ןבכו ,וילא אוביש וריבחל ארוקה םדאכ" - (ז"לפס) אינתב ואבוהש
ידוהי ארוק ךכ - [אינתה רפסב ןקזה ר"ומדא לש בהזה ונושלב קוידה לדוג עודיכו ,"וילא
.(תבשה םויב) וילא אובל גונעתה תניחבל

יוליעה לדוג תורמל ,וילא אובל גונעתה תניחבל אורקל ותלוכיבש עדוי טושפ ידוהי רשאכו
םכישאר" תניחבבש ידוהיל אורקל ותלוכיב דציכ ולצא אלפ הז ןיא בוש - גונעתה תניחבד
וידחי קוסעל ידכ וילא אוביש ,('וכ גונעתה ןיינע ,תבשה ןיינע תמגודב אוהש) "םכיטבש
.זומת ג"י -ב"י הלואגה ימי םע םירושקה םיניינעה לכב

באו תומיאתמ ןלוכש" - לארשי תודחאד ןיינעה תוללכ ב"ל קרפ אינתב ראובמה יפ-לע טרפבו
ןיינעש ,ונייה ,"םיקלוחמ םיפוגהש קר ,דחא 'הב םשפנ שרוש דצמ . . הנלוכל דחא
תודע יניינעל עגונב הכלהב םג שגדומכו] םיווש ןהיפוצרפ ןיא - ףוגה דצמ אוה תוקלחתהה
םילוכי םניא ונבו בא ןכ ומכו ,'וכ אלקו אניע תעיבטד ןיינעה ונשיש - "ידיע םתא" -
ןיא ןכ ומכו ,[תוקלחתה לש ןיינע לע הרומ הז לכש ,הזב אצויכו ,ודימלתו בר ןכו ,דיעהל
שרוש דצמ לבא ;תוקלחתהה ןיינע שגדומ םהבש םיניינעה ראשב הזב אצויכו ,תווש םהיתועיד
אלפ לכ ןיא - לפט םפוגו רקיע םתמשנש ןוויכמו ."הנלוכל דחא באו תומיאתמ ןלוכ" - םשפנ
םשב רשא" דע ,"םכיטבש םכישאר"מ ,וידחי דחאתהל םילוכי לארשי ינבבש םיגוסה לכש ךכב
."הנוכי לארשי

טושפ ידוהי לש וחוכבש םשכש ,"גנוע תבשל תארקו" - תבשה ןיינעמ תדמלנה הארוהה יהוזו
םכישאר" תניחבבש ידוהיל אורקל וחוכב ןכ ומכ ,וילא אובל גונעתה תניחב תא אורקל
.זומת ג"י-ב"י הלואגה ימי םע םירושקה הדובעה יניינעב ומע דחאתהלו וילא אובל "םכיטבש

םלוכ" םיניינעה תיתימא דצמש ןוויכמו ,"תמאב והוארקי רשא לכל" :בותכה ןושל ךרד לעו
האירק איה םילודגבש לודגל טושפה ידוהיה לש ותאירק ירה - "הנלוכל דחא באו תומיאתמ
.וארוקל הנפנש יאדווב ,ןכלו ,תיתימא

:רתוי קמועבו םיניינעה תוימינפב - הזב רואיבה

םלוע - ללוכ ,תומלועה לכב יוליע לעפנ תבשה םויבש תומוקמ המכב תודיסח ישורדב ראובמ
,ימשגה הזה םלועבש רבדמה ןימל עגונב קר אלו .ונממ הטמל ןיאש ירמוחהו ימשגה היישעה
םויב יוליע לעפנ םלוכב - םמודה גוס וליפאו ,חמוצ ,יח - םיגוסה ראשל עגונב םג אלא
.תבשה

שרפ" ,"שרפ" לש ןיינע ךייש אל תבשה םויבש - הייתשו הליכא יניינעב אטבתמ רבדהש יפכו
:םידקהבו ."רמאק אל םכתבש

תא לבקל לכויש ידכ הז ירה - םיימשג םיקשמו םילכאמל קוקז םדאהש המ ןיינע תוללכ
לכ לע יכ םדאה היחי ודבל םחלה לע אל" בותכש ומכ ,םיימשגה םירבדבש "'ה יפ אצומ"ה
ןעוט ,ןכ םאו ,"שממ לעממ הקולא קלח" איה םדאה לש ותמשנש ףאו ."םדאה היחי 'ה יפ אצומ
"'ה יפ אצומ"הש ,הזב רואיבה ירה - !?םחלבש "'ה יפ אצומה"מ לבקל וילע המ םשל ,אוה
רתוי הובגה לכ ןיינעב עודיכ ,ומצע םדאבש "'ה יפ אצומ"ה רשאמ רתוי הובג אוה םחלבש
.רתוי הטמל דרוי

רשאמ רתוי םמודה גוסבש "'ה יפ אצומ"ב יוליע ונשי אפוג םיימשגה םירבדבש ,ןבומ הזמו
.םמודה גוסל ,רתוי הטמל דרי ןכלש ,יחו חמוצה גוסב

רשאכ ןכ -ןיאש-המ ,'וכ "שרפ" לש ןיינע ךייש - לוחה ימיב הייתשו הליכאל עגונב ,הנהו
תבשה םויד יוליעהש ןוויכמ ,"רמאק אל םכתבש שרפ" הנה - תבשה םויד הליכאה תודוא רבודמ
.םטושפכ הייתשו הליכא ,םיימשג םיניינעל עגונב םג אוה

המכו-המכ -תחא-לע ירה - הייתשו הליכא ומכ ,םלועה יניינעל עגונב םירומא םירבדה םאו
לארשי םשב רשא" ,םיטושפבש טושפ וליפאש ,ונייה ,ידוהי לש ותואיצמל עגונב אוה ןכש
.רתוי תילענ אגרדל תבשה םויב אוה םג הלעתמ ,"הנוכי

,תבשה םויב רקשמ וניא "ץראה םע" וליפאש (א"ה ד"פ יאמד) ימלשוריה ירבדב שגדומכו
וניאש ךכ ידכ דע יוליע ולצא לעופ תבשה ןיינעש ,רמולכ .תורשעמה לע ןמאנ אוה ירה ןכלו
לכה" ללכ ךרדבש ףא ,הז ןינעב הריחבה ולצא תללשנש ,רמולכ ,ויפמ רקש רבד איצוהל לגוסמ
."םימש תארימ ץוח םימש ידיב

םירבדה יטרפ ראובמכ ,הזבש תוגרדה יטרפ לככ ,"ץראה םע" תודוא רבודמש תורמל - הז לכו
םא - ותסנרפל עגונ תויהל לוכי הז ןיינעש תורמלו ,(א ,בכ) הטוס תכסמב ארמגה תייגוסב
-לע-ףאו ,"דחוש" לש ןיינע הזב ברעתייש ךיישש ,ונייה ,הזב אצויכו ,ואל םא ולצא ונקיי
!ויפמ רקש רבד איצוהל לוכי וניא - תבשה םויד יוליעה לדוג דצמ ,ןכ-יפ

דציכ תוטשפב ןבומ - רתויב טושפה ידוהיה לצא וליפא יוליע לעפנ תבשה םויבש ןוויכמו
םיניינעה לכב ומע דחי קוסעל ידכ ,"םכיטבש םכישאר" תניחבבש ידוהיה םע דחאתהל ותלוכיב
.זומת ג"י-ב"י הלואגה ימי םע םירושקה

:"םכיטבש םכישאר" תניחבבש ידוהיל םג תכייש וז הארוהו

לארשי םשב" רשא ידוהיה םע דחאתהל וילעש "םכיטבש םכישאר"ל ךיישה ידוהיל םירמוא רשאכ
הלה לוכי - זומת ג"י-ב"י הלואגה ימי ןויצל תידיסח תודעוותהב וידחי תבשל ,"הנוכי
תודיסחה ירמאמ תא יתדמל ינא - - !?"הנוכי לארשי םשב רשא" הז ידוהילו יל המ :ןועטל
הרותה תצפה לע הלואגה לעב לש שפנ-תוריסמה לדוג תא ינא עדויו ,הלואגה לעב לש
וניא - הז ידוהי לבא ;הלואגהו רסאמה תשרפ םע םירושקה םיניינעה יטרפ לכו ,תודהיהו
הרותה תצפהב קסעש ידוהי היהש - יללכ ןפואב קר תאז ול ורפיס ,ל"נה לכמ המואמ עדוי
ולא לכ תא חצינ ףוס לכ ףוסו ,הנידמה רטשמ לש תודגנתהה םע תובשחתה לכ אלל תודהיהו
,"םכיטבש םכישאר" ותויהב ,אוה לוכי דציכ ,ןכ םאו ,זומת ב"יב ישפחל אציו ,ודגנ ומקש
םיניינעב ומע דחי קוסעלו ,"הנוכי לארשי םשב רשא" ,םיטושפבש טושפ ידוהי םע דחאתהל
!?הלואגה ימי םע םירושקה

הרותה תצפהב תוקסעתהב וידחי ודחאתי םלוכש עבות הלואגה לעבש - ול םירמוא הז לעו
הגשהו הנבה לכ אלל ,דבלב לוע תלבק לש ןפואב ותושעל םיכירצש ןיינע הז ןיאו ,תודהיהו
לכ ראש וליאו ,"רקיעה אוה השעמה"ש ליעל ראבתנ :תוטשפב תאז ריבסהל םילוכי אלא ,רבדב
השעמ ,ירקיעה ןיינעה תגשהל דבלב יעצמא לש ןפואב םה ('וכ הגשהה יניינע) םיניינעה
דחאתהל "םכיטבש םכישאר" תניחבבש ידוהיה לוכי דציכ תוטשפב ןבומ ,ןכש ןוויכמו .לעופב
אוהש) השעמה ןיינעבש ןוויכמ - "הנוכי לארשי םשב רשא" םיטושפבש טושפה ידוהיה םע
.האוושהב םה ירה (רקיעה

השעמב תודהיהו הרותה תצפהב הלואגה לעב לש תוחילשה יולימ תודוא רבודמ רשאכ ,ןכלו
לעב לש וחולש אוה ירה ,הז ןיינעב קסועש דחא לכו ,לארשי ינב לכ הזב םיווש - לעופב
האר) "שממ חלשמהד ותומכ" אוה חילשהש ןושלה קוידל דעו ,ותומכ םדא לש וחולשו ,הלואגה
.(ותליחתב ארקיו ת"וקל

האב םהירחאל דימו ,ישישו ישימח םימיב איה זומת ג"י ב"יד תועיבקה רשאכ ,הנהו
אמייק זאש ,זומתב רשע -השימחד תומילשל םיאב תבשה ירחאל ףכית יזא ,תבשה םויד תומילשה
.אתומלשאב ארהיס

:הזב ןיינעהו

הזמש] הלילו םויד ןיינעה ירהש ,שמשה ךלהמ םע רושק - תבשה םויב עובשה ימיד תומילשה
יולת ,[תבשה םוי דע ,האלה ןכו ,"דחא םוי רקוב יהיו ברע יהיו" ,עובשה ימי םיבכרומ
,חריה ךלהמ םע הרושק - שדוחב ו"טב שדוחה ימיד תומילשהו .'וכ שמשה בוביסו ךוליהב
."אתומלשאב ארהיס אמייק"

תעבש תמגודב ,םלש ףקיה םיווהמ עובשה ימי תעבשש א"בשרה תובושתב ראובמה עודי ,הנהד
ןושאר םוי םויה" םירמואש המ (א,הכ ש"הש ת"וקל) ןקזה ר"ומדא ראבמש יפכו ,תישארב ימי
ךיא ,ןכ םאו ,התע דע תישארב ימי תששמ םימי תובבר ורבע רבכ ירה" ,הרואכלד ,"תבשב
םיניינעה לכ םישדחתמו םירזוח עובש לכבש ינפמ והז אלא - ?"ןושאר םוי םויה םירמוא
הארבנש האירבה םע םיאתמ ונכותש - "םוי לש ריש"ב םג שגדומכו .תישארב ימי תעבשב ויהש
.תישארב ימי תששב הז םויב

.תבשה םויב םתומילשש ,שמשה ךלהמ םע םירושקה ,עובשה ימיל עגונב - הז לכו

,שדוחב ו"טב םתומילשש - חריה ךלהמ םע םירושקה ,שדוחה ימיד תומילשה הנשי הזל ףסונו
-לעו ,הנבלה דלומ ליחתמ זאש ,שדוחה תלחתהב ןכ-ןיאש-המ) אתומלשאב ארהיס אמייק זאש
.(ירמגל םלעהב איה הנבלה זאש ,הנבלה דלומ ינפל דוע - המכו-המכ-תחא

אוה ו"טהו ד"יה רודש ל"זח ישרדמב ראובמכ - לארשי ינב לש םתומילש לע הרומ הז ןיינעו
ארהיס אמייק"ד ןפואב לארשי ינב לש םבצמו םדמעמ היה זאש ,המלשו דוד לש םרוד
היהי חישמה ךלמש (קלח קרפ ןירדהנסל ש"מהיפב) ם"במרה קיידמש המ םג והזו ."אתומלשאב
.אתומלשאב ארהיס אמייקד ןיינעה שגדומ הזבש - "דבלב המלש ערזמו דוד תיבמ"

םוי) שמשה ןיינעד תומילשה ןה תשגדומ וז הנשב זומת ג"י-ב"יד תועיבקה ןפואב :רמולכ
ירחאל דימ זומת ו"ט) חריה ןיינעד תומילשה ןהו ,(הלואגה ימי ירחאל דימ אבש תבשה
."םילודגה תורואמה ינש"ד תומילשה - (תבשה

:םדאה תדובעב הזב רואיבהו

ורוא לבקמ - חריה וליאו ,ימצע רוא אוה שמשה רואש - אוה חריו שמש ןיבש קוליחה
דלוממ לחה) חריה רואב שיש םייונישהו .םולכ המרגמ הל תיל ארהיס :עודיה ןושלבו ,שמשהמ
רוא םא ,שמשהמ רואה תלבק ןפואב םייולת - (שדוחב ו"טב הנבלה תומילשל דע ח"רב הנבלה
חטש לכ תא ריאמש דע ,רתוי לודג חטש לע ריאמש וא ,חריה לש ןטק חטש לע ריאמ שמשה
.אתומלשאב ארהיס אמייק - הנבלה

וניא םהבש םיניינע םנשי ;חריו שמשד םיניינעה 'ב םנשי ידוהי לכ לש ותדובעב ,הנהו
םנשיו ,(שמשה רוא תמגודב) ימצעה ועבט דצמ תאז ול שיש ןוויכמ ,תלוזהמ לבקל קוקז
.(חריה רוא תמגודב) הזב אצויכו ,ךירדמו בר ,תלוזהמ לבקל קוקז םהבש םיניינע

וניא הזבו ,ימצעה ועבט דצמ לארשימ דחאו דחא לכ לצא ונשי - הנומאה ןיינע :אמגודלו
- הזב אצויכו ,האריו הבהא ,הגשהו הנבה לש םיניינעב ןכ-ןיאש-המ ,תלוזהמ לבקל קוקז
.'ה תדובעב וכירדמו וכנחמ אוהש ,ובר לש העפשהל אוה קוקז

םוי לכב לארשימ דחאו דחא לכ תדובעב םנשי (חריו שמשד) ולא םיניינע 'ב - רומאכו
:םויו

."לבקמ" תניחבב אוה םהבש םיניינע ולצא םנשי - םילודגבש לודג אוהש ידוהי םג

ןפואב הרותה דומילב קוסעל וילע - הלוכ הרותה לכ תא עדויו דמלש ידוהי וליפא ,הנהד
אצוי וניא ,הרותב שדחל ותלוכיב רשאכש ןקזה ר"ומדא ראבמ ת"ת 'להב :יכ ,"הל השפאל"ד
ולצא בשחנ הז ןיינעש ךכ ידכ דעו ,רבכ דמלש המ רזוח רשאכ הרותה דומיל תבוח ידי
הזמש ,הליגמ ארקמל הרות דומלת ןילטבמש ארמגה ירבדמ הזל היארה עודיכו .הרות לוטיבל
המ לע רזוח אוהש ןויכמ ןכ יפ-לע-ףא ,הרות דומלת ללכב אוה הליגמ ארקמ םגש ףאש ,ןבומ
רשאכש רמול ןכתיי אל - הז יפ-לעו .הרות לוטיבל בשחנ הז ירה ,רבעב דמלו ארק רבכש
היהי אל בוש ,הלוכ הרותה לכ תא דמל רשאכ ,הרותה דומילד יוליעה תילכתל עיגמ ידוהי
תא דמלש םדוק םא :רמוחו-לקו ןכש-לכמבו ."הל השפאל"ד ןפואב הרותה דומילד יוליעה ולצא
ירחאל אוה ןכש המכו-המכ-תחא-לע ירה ,"הל השפאל"ד ןפואב ודומיל היה הלוכ הרותה לכ
.הלוכ הרותה לכ תא דמלש

דומילב דוע ףיסוהל ולצא ךייש המ הרואכל ,ןכ םאו ,הלוכ הרותה לכ תא דמל רבכש ףאו
הפ-לעבש הרותו בתכבש הרותל סחייתמ הלוכ הרותה לכ דומילד גשומהש ,ןבומ ירה - ?הרותה
"אתיירואד אלופלפ"ל עגונב ןכ-ןיאש-המ .לעופב השעמל עגונב הכלהה תעידי םע רושקה לכב
."הל השפאל"ד ןפואב הזב ףיסוהל דימת םילוכי - (לעופב השעמל הכלה םע רושק וניאש)

םירדנ) ארמגב אתיאדכ ,וניבר השמל םצעב ךייש "אתיירואד אלופלפ"ד ןיינעה תוללכ ,הנהו
לארשיל הנתנו ןיע בוט הב גהנש אלא ,השמל אלא ןתינ אל "אתיירואד אלופלפ"ש (א,חל
ןתנ יכ ךרובי אוה ןיע בוט" רמוא בותכה וילעו ,("ןתונ הפי ןיעב ןתונה לכ"ד ןפואב)
לכ לבקמ הז ןיינעו ,וניבר השמ לש "ומחל" והז "אתיירואד אלופלפ"ש ,ונייה ,"לדל ומחלמ
בותכש ומכ) הרותב וקלחב ("הל השפאל") לופלפה ןיינע תא הז ידי-לעו ,וניבר השממ ידוהי
.("ךתרותב ונקלח ןתו"

םנשי - הלוכ הרותה לכ תא דמל רבכש ,םילודגבש לודג ידוהי לצא םגש ,ןבומ הז יפ-לעו
הז ידי-לעש) "אתיירואד אלופלפ"ד ןיינעה תמגודב ,"לבקמ" תויהל אוה קוקז םהבש םיניינע
הזו .וניבר השממ תאז לבקמש ,("הל השפאל"ד ןפואב הרותה דומילד תומילשה ולצא לעפנ
.תיטרפה ותדובעב "חרי"ה ןיינע

םיניינע םנשי ,"הנוכי לארשי םשב רשא" ,םיטושפבש טושפ ידוהי לצא םג - ךדיאלו
:אמגודלו ,ועבט םצע דצמ תאז ול שיש ןוויכמ ,"לבקמ" תויהל קוקז וניא םהבש םימייוסמ
התומילשב איהש ,"היחי ותנומאב קידצו רמאנש ,תחא לע ןדימעהו קוקבח אב" ,הנומאה תדוקנ
דע םיטושפבש טושפהמ ,לארשי ינב לכ םיווש הזבש ךכ ידכ דעו ,ידוהי לכ לש ועבט םצע דצמ
לכל ןימאי יתפ" ל"זח ורמא וילעש ,השודקד המכח ,וניבר השמ וליפאו ,םילודגבש לודגה
עגונבו ,הוושב לארשימ דחאו דחא לכ לצא - תוקלחתהה רדעה שגדומ הזבו ."השמ הז - רבד
יממ לבקל קוקז וניא הנומאה ןיינעבש ןוויכמו .הוושב ("רבד לכל ןימאי") ןיינע לכל
.תיטרפה ותדובעב "שמש"ה ןיינע תמגודב והז ירה - ונממ תילענ אגרדב אצמנש

הרותה תצפהב הדובעה תוללכש - וז הנש תועיבקמ תדמלנה לעופל עגונב הארוהה יהוזו
הזבו ,תומילש לש ןפואב תויהל הכירצ (הלואגה לעב לש ותוחילשבו ותארוה יפ-לע) תודהיהו
ימי םע הרושקה תומילשה ןהו ,שמשה ןיינע ,עובשה ימי םע הרושקה תומילשה ןה - אפוג
תא ול שיש) "שמש" תניחבב אוה םהבש םיניינעל עגונב ןה ,רמולכ ,חריה ןיינע ,שדוחה
"חרי" תניחבב אוה םהבש םיניינעל עגונב ןהו ,(תלוזהמ לבקל קוקז וניאו ימצעה ורוא
.(תלוזהמ לבקל קוקזש)

- רקיעהו ,תיטרפה ותדובעל עגונב ל"נה םירבדה תא םגרתי דחאו דחא לכש ןוצר יהיו
."רקיעה אוה השעמה"ש ליעל רומאכ ,לעופב השעמל ואובי םירבדהש

לש ותחטבה םויקל םיכוז - ליעל םירומאה םיניינעה לכב ונתדובעו ונישעמ תוללכ ידי-לעו
,"הנשיחא"ד ןפואבו ,תבשה םויב ,שממ "םויה" ,"ועמשת ולוקב םא ,םויה" אוביש חישמה ךלמ
."אימש יננע םע ורא"

תארקו" - גונעתה ןיינע םע דחיב ,"םשאר לע םלוע תחמש" ,בבל בוטו החמש ךותמ - הז לכו
."גנוע תבשל
'מע ,ד ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ב"משת זומתב ד"י ,קלב תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 1773-1764

חישמ םע תויחל


תשבולמ הלואג לש ןפואב הדובעה
עבטה ישובלב


המלשה הלואגל תכייש רודה אישנ תלואג

ךשמהב אב תבשה םויש - ישיש םויו ישימח םויב איה הלואגה ימיד תועיבקהש ,וז הנשב
לע לוחמ ףיסוהל בויחה דצמש אלא ,דוע אלו ,הלואגה ימיל (ללכ קספה אלל) שממ תוכימסבו
.זומת ג"יב ליחתמ תבשה םויש אצמנ ,שדוקה

הלאה םימיה"ד ןפואבו ,הלואגה ימיד ןורכיזב זוע רתיבו תאש תיב ףיסוהל שי ,ןכלו
..."םישענו םירכזנ

:הלואגה ןפואמ . . הארוהו

הכשמנ ,הז םע דחי לבא ,עבטה ןמ הלעמלש סנ לש ןיינע איה זומת ג"י-ב"יד הלואגה
.םסרופמו עודיכ ,'וכ תונידמ ראשד תולדתשהה ידי-לע :עבטה ישובלב השבלתנו

הכירצ תולגה ןמזב (הלבגהו הדידממ הלעמל) הלואג לש ןפואב הדובעה םגש - הזמ הארוההו
ןפואב (םג) הלעמלמ עויסו רזע לבקמש הז ידי-לע איה הזל הנכההש ףא ,עבטה ישובלב תויהל
.עבטה ןמ הלעמלש יסנ

שדקל לכויש ידכ - הניפסה תא דימעהש ,ןקזה וניברד רסאמה ןמזב עודיה רופיסה ךרד לעו
תא דימעה דיקפהש ירחאל אלא הנבלה תא שדיק אל ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,יסינ ןפואב - הנבלה תא
עבטב תויהל ךירצ הווצמה םויק לבא ,יסינ ןפואב תויהל הלוכי הווצמל הנכההש ,הניפסה
.אקווד

:המילשהו תיתימאה הלואגל םיאב וז הלואגמש - רקיעה אוהו דועו

הלואגהש ,ןבומ ירה ,הזל הז םיכייש - "הלע הלואג םש" - הלואגה יניינע לכש ןוויכמ
(םג) תכייש - רודה ישנא לכ םג ולאגנ ותלואגבש ,רודה אישנ לש הלואג - זומת ג"י-ב"יד
.המילשהו תיתימאה הלואגל

,'וכ תדה קוזיחו הרותה תצברהב ףסותינ זומת ג"י-ב"יד הלואגה ידי-לעש - תוטשפבו
ללוכ ,המילשהו תיתימאה הלואגה תא םילעופו םיזרזמו םירהממש "וניתדובעו ונישעמ"
.אחישמ אכלמ אד ,רמ יתא אק הז ידי-לעש ,הצוח תונייעמה תצפהב הפסוהה - דחוימבו

לגוסמ ןמז םה (םהירחאלש שדוק תבשה םויו) זומת ג"י-ב"י הלואגה ימיש ןבומ הזמו
.הלואגה זוריזו בוריקל תודחוימ תולועפל רתויב רשכומו

םירמאמ יובירב הכוראב ראובמכ ,לארשי-תודחאו לארשי-תבהאב הפסוה - דחוימבו ללוכ
,לארשי-תבהאד ךפיהה איה תולגה תביסש ןוויכמד - . . הלואגה לעב לש םיבתכמו תוחיש
,הביסה לטביהבו ,תולגה תביס תא םילטבמ לארשי-תודחאו לארשי-תבהאב הפסוהה ידי-לע ,ירה
."ןילאגנ ןה דימ"ו ,(תולגה) בבוסמה אליממ ךרדב לטב

,זומת ג"י-ב"י הלואגה ימי תוכימסבו ירחאלש תבשה םוימש ךכב םג שגדומ הז ןיינעו
תמאה" ,לארשי-תודחאבו לארשי-תבהאב הפסוהה ידי-לע ,רשא - זומתב רשע העבשה םוי ךרבתמ
תוינעת תוכלה ףוסב ם"במרה ןיד-קספכ ,בוט-םויו החמשלו ןוששל ךפהיי ,"ובהא םולשהו
םימי תויהל םידיתע םהש ,אלא ,דוע אלו ,חישמה תומיל לטביל םידיתע ולאה תומוצה לכ"
ןוששל הדוהי תיבל היהי 'וג יעיברה םוצ 'וג 'ה רמא הכ רמאנש ,החמשו ןושש ימיו םיבוט
."ובהא םולשהו תמאהו(ש ןוויכמ) םיבוט םידעומלו החמשלו
(18-16 'מע ,'ד ךרכ ,ז"משת ,'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ז"משת זומתב ד"י ,קלב תשרפ תבש תחישמ)

יהויחבמ ריתי


הדובעל םישדח תוחוכ םינתינ
'תכשמנ הלועפ' לש ןפואב


ונרודבש ףסויל "םיעבר ינבו םישלש ינב"

םישדח תוחוכ ידוהי לכ לבקמ ,ונרודבש ףסוי לש . . תדלוה םוי וז הנש זומתב ב"יב
ינרפה םש-לע - םירפאל אריו" ,תכשמנ הלועפ לש ןפואב השעית הדובעהש - ל"נה הדובעהב
ודימעהו ,םידימלת ידימלתו םידימלת דימעהל ,"'וג םישלש ינב - יינע ץראב םיקולא
ינב ,םישלש ינב - היתווצמו הרותב םיקסוע םידוהי לש תורוד ירודו תורוד ,הברה םידימלת
.םיעבר

לש בצמב ומצע דימעמש ,(ףסוי תוכלמ) ל"נה ןפואב הדובעה ידי-לעש - רקיעה אוהו דועו
ךכמ לחה ,הלואג לש ןושארה רוד דימ השענ תולגב ןורחאה רודהש ךיא הלגמ אוה - הלואג
דע ,שפנבש הדיחי ,(ידוהי לכ לצא בקעימ בכוכ ךרד) חישמ לש ץוצינה תא ומצעב הלגמ אוהש
.שממ דימו ףכית המילשהו תיתימאה הלואגב ,דוד ןב חישמ ,תיללכה הדיחיד יוליגה -

אלוליהה לעבד רמאמה דומללו םיברב דומילה ריבגהל

...:לעופה לא אציי הז יכ םיחוטב זאש ,תיטרפ הארוה םע תיללכ הטלחה רשקל דימת יאדכ

,זומתב ז"טו ו"ט ,ד"יב הלואגה גחד תויודעוותהה תא םוקמו םוקמ לכב ךישמהל (א
.םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל תוטשפב ךפהיי זומתב ז"יש הקזח הווקתבו

םיקסועו םיבשויש הרשע" לש ןפואב ,םיברב הרות ירועיש תיישעד תולועפה תא קזחל (ב
-רובידב רמאמ תניתנ םע ולש הלואגה תגיגח תא רשיק הלואגה לעבש ךכל םאתהב - "הרותב
.הז ליחתמה

,ח"פרת הרותב ןיקסועו ןיבשויש הרשע ליחתמה רוביד ,הלואגה לעב לש ורמאמ תא דומלל (ג
...םעפה דוע - וישכעו ,םימעפ המכ רבכ ספדוה הזש יפכ

דומילב ותדובעב ףיסוהל לוכי דחאו דחא לכש יפכ ,דוע םכחיו םכחל ןת - הזל ףסונו
.היליד ארועיש םופל דחא לכ ,רודיהב תווצמה םויקו הרותה
(21 'מע ,'ד ךרכ ,נ"שת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;נ"שת זומתב ד"י ,קלב תשרפ תבש תחישמ)

יבר יצוצינ


הלואגהו רסאמה תשרפ


תשרפ יעוריאמ ,םיחקלו םירופיס ,םיקוידו םירואיב דוע
םהש יפכ ,היחיפסו זומת ג"יו ב"יד הלואגהו רסאמה
םירקוחה לע יברה תעפשה לע * יברה לש ויתוחישב םיפקתשמ
רחאל ורוקיבב ,ק"האב םיצוביקה ינב לע ןכו ורצעל אבש
היינש המישר * רורחשהרפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

המר דיבו רומג רורחיש

רואיתב יברה חתפ (185 'מע ,ג ךרכ ,א"ישת םחנמ-תרות) א"ישת זומת ב"י לש תודעוותהה תא
רשעל הז שנוע ףלחוה ךכ-רחא ,ןלציל אנמחר תוומ שנועל טפשנ הליחתב :םהה םימיה תשרפ
ריעב תולג תונש שולשל דע ,תולג תונש שמחל שנועה רמוה רתוי רחואמ ,ריביסב תולג תונש
ב"י דע ,םידחא םימי בשי םש ,וטלקמ ריעל ךרדב רהוסה-תיבמ אצי זומתב 'גב .המארטסאק
.זומת

םלצא םשריהלו םהינפל תואריהל .וא.פ.ג דסומה לא ואובב - ותדלוה םוי - זומת ב"יב
הריבה ריעמ העיגהש ול עדונ לבא ,םגח םוי הז היהש ןוויכמ ,רוגס דרשמה היה ,קוחכ
לומתאש ימשר ןפואב - דרשמב - ול ועידוה ,זומת ג"יב ,תרחמלו ,וררחשל הדוקפ הווקסומ
.שפוחה תדועת תא ול וקינעהו ,וררחשל הדוקפ העיגה

רכינ היהיש הזכ ןפואב שפוחה תדועת לע םותחיש וצר ,רורחשה תדוקפמ םילהובמ םתויהבו
.תעל-תעמ ךשמב הבכעתה רורחשה לע העידיהש םתמשא וז ןיאש

רורחישל ןלציל אנמחר תוומ שנועמ ,גולידהו הציפקה לדוג - יברה שיגדמ - אופא ןבומ
-תעמ ךשמב רורחשה תעידי בוכיע לע הכולמה סעכמ וששחש ךכ ידכ דע ,המר דיב (םגו ,רומג)
!תעל

רכינ רבדה היה אלש םינמז ויהש אלא ,תיסינ הגהנה דימת התיה יברה םע הגהנההש תורמל
לצא הגהנהל עגונב םיניינעה לכש שחומב ואר זא ינמו איהה תעב ירה ,רשב יניעב ךכ-לכ
.עבטהמ הלעמלש ךרדב םיגהנומ יברה

,ותדובע ךשמהל טרפבו ,יברה לש ותלצהל אצומ םוש היה אל - יברה ךישממ - עבטה ךרדב
תורמל) ותדובע תא הב ליחתה הילא עיגהש הנידמו הנידמ לכב ,לעופלו ,התבחרהו התלדגה
.החלצהב הלהנתה הדובעהו - (ךשמהל יוכיס הארנ היה אלש

!"התע םג תכשמנו תכלוה וז הגהנהש עדיל םיכירצו"

:(188-187 'מע ,ג ךרכ 'א"ישת םחנמ תרות') יברה רמאו

דחאו דחא לכש - ךכל רשכומ תע םה זומת ג"י-ב"י םימיה ,הנשו הנש לכב
המכב וא תועוצקמה ןמ דחאב ("ךיז ןפראוו ןיירא") ומצע תא ליטיו סינכי
תא םג הזב ףתשיו סינכיו . . גיהניו גיהנמ ,יברה גיהנה םמעש תועוצקמהמ
.ותיב ינב

- המצעלשכ יברה לש ותדובעב ףתתשהל תוכזה לע ףסונ - יברה םהל ךישמי זאו
.אחיור ינוזמו ייח ינבב ,ול ךרטצמה לכ תחאו דחא לכל

"ינת ןופצל רמוא"

אוה "ןופצ" ."יאלכת לא ןמיתלו ינת ןופצל רמוא" (ו,גמ והיעשי) רמאנ הדיתעה הלואגב
אלש ,ונייהו ,"ינת" וב רמאנ ןכ-יפ-לע-ףאו ,"הערה חתפית ןופצמ" רמאנש יפכ ,ערה רוקמ
.הלואגל עייסיו רוזעי ומצע אוה אלא ,ענמי אלש קר

ךכב םג יוטיב ידיל אב רבדהו ,"ינת ןופצל רמוא" תניחבב התיה זומת ב"י לש הלואגה םג
.תבשה םוי ירחאל דע (המרטסאקל ותעיסנ םדוק) אלכה-תיבב תוהשל יברל השרוהש

דוגינב והז - (1043 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקיל) ב"כשת זומת ג"יב יברה ריבסמ - ירהש
,ןכ ומכ ,םשמ תאצל ותלוכיב ןיא אלכב והשימ קיזחהל םיצור רשאכש םשכ :רהוסה תיב ילהנל
םג לעפ יברה ךא .אלכב ראשיהלו "אצמ ץוח"ה תא םייקל ןודא אוה ןיא ,אצייש םיצורשכ
!ונוצר השעייש הז ןיינעב

תא תאשל הצר אל ,ותיבמ אצישכ ,ורצעמ תעבש ,רסאמה תמישרב רפסמ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
םידוהיה ינשמ דחא) בלול ץפק זא .םינייוזמה םירמושה דחאל ונתנו ,ומצעב ויצפח רורצ
תא יל ונת" :ורמואב ,לייחה דימ םיצפחה תא חקלו (ורצעל ואבש הילוחה שארב ודמעש
אבסה לש תוליבחה תא אשונ היה יבס ,םידיסח םיראשנ םידיסח .התאשל ץפח ינא ,הליבחה
."םכתליבח תא אשא ינאו ,םכלש

:ךכ םירבדה תא יברה ריבסמ (388 'מע ,ב ךרכ ,ל"שת שדוק-תוחיש) ל"שת זומתב ב"יב

אל תאז תורמל .קוחל תדגונמ ,הרואכל ,איה - ריסא יפלכ דסח תעונת תגצה - וזכ הגהנה
ותוחכונב היה הזש תורמל ,תאזו (!אקווד שידיאב וירבד תא רמא ףאו) רבדה םע בלול בשחתה
ק"כ לש רצעמה - ירמגל השודקה ךפיה לש הלועפב וקוסיע םע דבב-דב ?ךכ גהנ יתמו .יוג לש
.םייחה ךפיה לש שנועב עודיכ רושק היהש רסאמל וכרדב ,ר"ומדא ח"ומ

תוברל ,םש אוה רשאב ,ידוהי לכ ברקל גהנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש ןוויכמ :הדימ דגנכ הדימ
דובכ לש סחיל הכז "םינפל םינפה םימכ" ןכל ,"ךימימ באושו ךיצע בטוח" תניחבב ויהש ולא
!בלול ותוא תמגוד ידוהי דצמ םג

!םיישקב בשחתהל אל

ר"ומדא ק"כ לצינ ךיא ראותמ (185 'מע 'ז"פרת-פ"רת תוחישה רפס') ורסאמ תמישרב
(תומוקמה לכל רוסמל שקיב ותוא) רסמה תא ריבעהל ותושרל ודמעש םיעגרה תא צ"יירהומ
.'וכו הרותה תצברה לש שדוקה תדובעב תושילח םושל םורגי אל רסאמה ןיינעש

-תוחיש) חקל תקפה ךות התוא חתינו וז הדבועל יברה סחייתה ה"לשת זומתב ג"י תודעוותהב
:(259 'מע ,ב ךרכ ,ה"לשת שדוק

הרותה תצברה לש תולועפה (םולשו סח) לוטיבו תשלחה התיה רסאמה תרטמ
תליחת םע דימ הרמאנש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ תדוקפו תשקב וליאו ,תווצמהו
ךפיה תא השעמל הלעפ - 'אקרעלאפש'ל עיגהש םדוק דוע םצעב ,רסאמה יעוריא
.תורומאה תולועפה לכב חוכ תפסותו תוקזחתה - רסאמה ןיינע תוללכ

םירבדלו םיישקל סחייתהל ךיא ("ךרד ןויצ"ו) הארוה איה - וז ותגהנה
םיישקב בשחתהל ילבמ ,היתווצמו הרותה תצברהד תוליעפה תא םיבכעמו םיענומה
תורודל וז ךרדב תכלל דחאו דחא לכל תורשפאה הנתינו ךרדה אופא הללסנ .ולא
.תונידמה לכב הז ךרד לעו איהה הנידמב ןה ,ןכמ רחאלש םינשו םימיב ,ואובי

המשנה תולג - רקיעה

:תפסונ הדבועמ (277 'מע םש) תודעוותה התואב יברה דמיל ףסונ חקל

(ינשה וא) ישילשה םויב ירה - 'המארטסאק'ל ר"ומדא ח"ומ ק"כ הלגוה רשאכ
םימי ךכו ךכ ורבע רבכש - וביבס םידמועהל רמאו ודי לע טיבה םש ותוהשל
.הווקמ תיישעב קסעתה אלש

:ריבסה יברה

םיקהל םשל ותאצ ינפל דוע (צ"יירה) יברה הוויצ 'המארטסאק' תולגה םוקמב
םימי רפסמ ופלחש ןוויכמ ךא .ךכב קסעתהל ךישמה םשל ועיגהב םגו ,'הווקמ'
תורחא תובשומב וא םירעב תואווקמ תמקה םוחתב לועפל ותלוכיב היה אל םהבש
תויה םע רשא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש תיתימאה תולגה התיה וז - הזב אצויכו
היה ויבגל ןורסחה רקיע ירה ,ףוגה תולגו רסאמ םע םג ךורכ רבדה היה ולצאש
.המשנה תולגו רסאמ -

השראווב ללה תרימא

.יברה לצא ,אילוקסמ ר"ומדאה השארבו ,הדבכנ תחלשמ הרקיב ,א"משת זומתב 'ג ,'ד םויב
הז .קאיווייצ בייל ברה ,(םאה דצמ) ונקז רבעל אילוקסמ ר"ומדאה עיבצה 'תודיחי'ה םויסב
:(149 'מע ,'המכחה לצב') רפיס ןורחאה

ינקז ינחלש ,(םינש 54 ינפל) ורסאממ ררחתשנ ע"נ צ"יירה ר"ומדא ק"כ רשאכש ינרוכז"
."!ללה רמול הוויצו ,דומעה ינפל תשגל ל"צז

.השראווב :בישה לאשנהו ,רבדה עריא ריע הזיאב ולאש יברה

םיצוביקב דובכ לש סחי

תא יברה ביחרה ביבסמש םייוגה לע ףאו לארשי םע יככותב זומת ג"י-ב"י לש ותעפשה לע
.(ךליאו 369 'מע ,ב ךרכ ,ל"שת שדוק-תוחיש) ל"שת זומתב ב"י תודעוותה ךלהמב רובידה
לידגה" - רסאמהמ ורורחיש לע תמסרופמה ותרגיאב ןקזה ר"ומדא ירבדל תאז הוושה יברה
ולאל קר אל החמשל האיבה ז"פרתב יברה לש ותלואג" ןכ-ומכו ."ץראב תושעל 'יוה אילפהו
."םיגוחה לכב אלא (וז ךרדב םיליחתמה וא) שטיוואבויל-ד"בח לגדל םירושק זא דע ובשחנש

ר"ומדא ק"כ רוקיב תעב ,ןכמ רחאל םייתנש ויהש החמשה ייוטיב לע רפסמו ךישממ יברה
:ט"פרת תנשב ק"האב צ"יירוהמ

רבע ,שדוקה-ץראב ןכמ רחאל רקיב הלואגהו החמשה לעבש העשבש רופיסה עודיכ
'םיינלאמש םיצוביק' םינוכמ םינוכנ םניאש םימעטמש] םיצוביקב ועסמ ךלהמב
תובהלתהו החמש ,הביחב לבקתנו [תמא הז ןיא עודמ ראבל םוקמה ןאכ ןיאו -
אלש חיטבהו רמש ,ויתווצמו ותרותו לארשי ןואג לש רמשמה לע דמעש ימל האיכ
- לעפתמ ונניא ידוהיש םייוגל תוארהלו ,םייוגה ינפמ םולשו סח ולפי
םניאש ,םייוג ןוילימ םייתאממ וליפא - תיתימא תוריח לש ןיינעב רבודמשכ
תרות יניינעמ קוחירה תיתימאב וקחרתיש םידוהי לע לועפל םולשו סח םילגוסמ
.היתווצמו םייח

לכל" החמשה לעב תרגיאב רמאנה יוטיב ידיל אב םיצוביקה ינב לש וז םתחמשב
התיה תאז תורמל .היינפ לכ ךייש היה אל ירה םלצא - "הנוכי לארשי םשב רשא
שפנ וא) המשנה םצעב קר אלו םפוג ירביאב םיחפט הרשעמ הטמל ,יולגב םתחמש
.(תיקולאה

קייודמו ןווכמ לוכה

ובשויב דוע הבתכנ ,'וכו רסאמה תויושחרתה תא הב ראית צ"יירה יברהש ,וז "רסאמה תמישר"
ק"כמ םיאלפנ םירואיבו םיקוידל התכז ,(םיפסונ םיטרפ ותאצ םע ףיסוה הילע) רסאמב
.ונרוד אישנ ר"ומדא

:יברה רמוא (263 'מע ,ט"כשת שדוק-תוחיש) ט"כשת זומתב ג"יב

ועדיי הז רואיתמ .תואבה םינשה ןעמל ראשייש ידכ ,רסאמה רואית תחצנה תרטמ
,לוכל םינבומ רסאמה תמישרב םיבר םיטרפ .תודהיה לש תיתימאה תועמשמה יהמ
הרואכלש םיטרפ םנשי ךא .םהמ קיפהל שיש םיחקלה םג ןבומכ .תטלוב םתועמשמו
םידוהי תובברו יפלאש תומישרב רבודמהו .תנבומ הניא םתללכהו ,םיבושח םניא
.זאמ םודמלו םוארק

הרשע-םיתשה העשב" לחה רסאמה :המישרה תליחתב אלפנ קויד ,המגודל ,הנה
שדוחב ו"ט 'ד םויל רוא ,ןויס שדוחב ד"י ,חלש 'ג םויב ,הליל תוצח ירחא
."ןויס

עודמ :(172 -173 'מע ,ט"כשת שדוק-תוחיש) ט"כשת אשנ תשרפ שדוק-תבש תחישב יברה קיידמו
ירהו ,שדוחב ד"י םויו עובשב ישילש םויכ רסאמה תליחת ךיראת תא (צ"ייר) יברה ןייצמ
רסאמה לחה ןכ-םאו ,אבה םויל רבכ בשחנ (םיבכוכה תאצמ המכו-המכ-תחא-לעו) המחה תעיקשמ
?שדוחב ו"ט יעיבר םויב

ןאכש ןוויכו .הרות-ןתמ ינפל היהש יפכ ,םויה רחא ךלוה הלילה חנ ינב לצא :רואיבהו
.שדוחל ד"י ,ישילשה םויב היה הזש ןאכ ןייוצ םלועה תומוא ידי-לע השענש רסאמב רבודמ

הרזגנ הריזגהש רורב ןכ-םאו ,ברעה תועשב ללכ ךרדב םירוגס הלשממה ידרשמ :ףסונ רבסה
.שדוחל ד"י ,ישילש םויב םלצא

,תוירבל בוטו םימשל בוט ,'בוט יכ' וב לפכוהש םוי אוה ישילש םוי :םירבדה תוימינפבו
םשכש ,קוספל הצר ,רסאמה םויס ינפל המישרה תא בתכ יברהש ןוויכמ .הלגנהו הארנה בוט
היה ןכאש יפכ) היהת האצותהו םויסה םג ןכ ,'בוט יכ' וב לפכוהש םויב התיה הלחתההש
.הלגנהו הארנה בוטב (לעופב

"הבשחמה תויתוא"

ולצא ולעפש תובשחמ ,ותיב ינבל עגונב ויתובשחמ תא צ"יירה יברה ראתמ רסאמה תומישרב
:םייסמו ,חורה תוכימנ

תאמ לכה אלה ...ינויערב חרז קרב רואכו - יחומב קירבה - רהרהלמ םוד
...וז עגרבו ...םלועה היהו רמאש ימב יולת ינאו יב םייולת םה ...םיקולאה
תויתוא) ......םישודקה תובא תוכזבו ...תוהובג תובשחמב םור ימשב יתילע
.(הבשחמה

:המישרה ךשמהב הז ךרד לעו

ןמזהו םוקמה ...חורה תוכימנ תולעופה ולאכ תובשחמ בושחל יאשר ינניא
ינפ רויצב ......תוננובתה ךותמ ......חור תהבגהו בלה תצימא ...םישרוד
תויתוא) ...ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ק"הרה ר"ומאא דוה םישדקה שדוק
......אשידק אבא ,אבא ......(הבשחמה

:(67 'מע 'ת"יש'ה 'םחנמ תרות') י"שת רמועב ג"לב ךכ לע רמוא ר"ומדא ק"כ

יזא ,'וכ חור תוכימנ לש בצמב ,"הסיפת"ב םיבשוי רשאכש - הצע ןתונ יברה
.ושדוק ינפ רויצ ידי-לע יברה לא רשקתהל איה הצעה

,יברה לש ושדוק ינפ תא ומצעל רייצל דחאו דחא לכ ךירצ ןמזל ןמזמ
םמצעל רייצל םילוכי יברה תא ואר אלש הלא םג .יברהמ עמשש םירבדב רכזיהלו
.ותרותמ דומללו ,הנומת ידי-לע ושדוק ינפ

!גואדל המ ןיא ,אליממו ..."אשידק אבא" ונל שיש תעדל ונא םיכירצ

השמ דע השממ

שדוק-תוחיש) ט"כשת זומתב ג"יב יברה עימשה 'רסאמה תומישר'ב עטקל תפסונ תוסחייתה
,אלכה רדחב ןועש לש ותואצמיה-יא לע רפוסמל וסחייתה םירבדה .(ךליאו 262 'מע ,ט"כשת
םהל ויהש ,אלכה ירדס רואית אב ןאכ .םויה תועש תא ךרעב עדי םינושה םיזורכה יפ-לע קרו
,הליל יתמו םוי יתמ (רהב) השמ עדי ןינמו ,שרדמב אתיא :רמאנ ךכ-רחאו ,תובוקנ תועש
אוהש עדי ,ךורב םירמוא םתוא עמששכו ,םוי אוהש עדי ,שודק םירמוא תרשה יכאלמ עמששכ
.הליל

לעמ ,הרומג תוריח לש בצמב היה השמ ?ןאכל השמ תודוא שרדמה רואית לש רשקה המ ,הרואכל
וליפאש דע יכפה בצמב היה יברה וליאו ,הרובג יפמ הרות דומיל ותואיצמ לכו ,הלבגה לכ
?םש היה אל ןועש

ער לש הזכ ןיינע ללכב תויהל לוכי ךיא ומצע תא לאושו 'ה תודחאב ןימאמה ידוהי :אלא
,הליל וא םוי הז םא תעדל קקזנ המ םשל ,הרואכלש ,השממ המגודה האב ךכ לע ?'ה תאמ
ןמזה ןמ הלעמלה תא דירוהלו ךישמהל ,איה הרטמהו תילכתה אלא ?ןמזה ןמ הלעמל אוהשכ
היה - תאז תושעל לכויש ידכ ;הטמל (ןמזה ןמ הלעמל איהש) הרותה תא דירוהל ,ןמזה ךותל
.ןמזה ןמ הלעמל ,רהב ותויהב םג ,ןמזל תמייוסמ תוכייש ול היהיש ךירצ

,'ה תודחאל הריתס ךכב תוארל ןיא ,"ןמזה ןמ הטמל" לש ןפואבו אלכב אצמנ ידוהישכ םג
הלואגל ךכ-רחא םרוגש רבד ,(השמ לש ובצמ) ןמזה ןמ הלעמל םע הז בצמ רשקל שי אלא
.רורחשלו

רבד לש ופוסבש לעפ - ןמזה ןמ הלעמל רהב השמ לש ובצמ םע אלכב ובצמ תא רשיק יברהשכ
!"ךולמל אצי םירוסאה תיבמ"

הנשה-שארב 'רמאמ' לש וחוכ

סחייתה (30 -33 'מע ד"כשת םירופיס ץבוקב קתענ ,ד"כשת שדוק-תוחיש) ד"כשת זומתב ב"יב
רבוד ,הנשה-שארב רמאש רמאמב ,ז"פרת תנשבש ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רפיסש המל יברה
.טרפו טרפ לכ לעו יחו חמוצ ,םמוד לע םג איה תיטרפ-החגשהש ,בוט-םש-לעבה תטיש תודוא
היה םא עדוי וניא תאז אלולש ,םייס יברהו .רמאמה ןכותל ךייש היה אל ןיינעהש ףא ,תאזו
.רסאמה ירוסיי תא לובסל לוכי

ןיינעהש יוכיס םוש היה אל עבטה ךרדבש ,הזכ ןפואב היה יברה לש ורסאמ
אל ומצעלש ףא ןכש ,דחוימ דודיעו קוזיחב ךרוצה היה ןכל .בוטב םייתסי
,הנידמ התואב םידוהי ינוילימ לש םתודהיל תפקשנה הנכסה תא האר ירה ,דחפ
.וגיהנמו רודה אישנ ,יברל עגונ רבדה היה המכ דע ןבומו

ןוחטיבב םיעדוישכ .תיטרפ-החגשה ןיינע תרכזה ידי-לע היה הז דחוימ דודיע
הנה ,לודג רבד המכו-המכ-תחא-לע ,תיטרפ-החגשהב אוה ןטק טרפ וליפאש רומג
;ותיערמ ןאצ תא ה"בקה בוזעי אלש רורב ,"תוערה אצת אל ןוילע יפמ"ש תויה
.הלואגה תא םג איבי ,רסאמה תא איבה תיטרפ-החגשהבש ,ה"בקהו

רפיסש יפכו) הליחתכלמ דחפה תא ריסהל חוכה תא יברל הנתנ הז ןיינע תרכזה
חוטבו ךומס תויהלו ,(ןתיא דומעלו לעפתהל אלש טילחה רסאמה תליחתב דימש
...םהיטרפו םיימשג םיניינעב םג ,בוטל םייתסי לוכהש

היה ירה יברה ?אקווד הנשה-שאר םויב תאז רשקל ךרוצ היה עודמ ,לואשל שי
.דודיעו חוכ ול קינעמ היה הזו ,רסאמה תעב הז ןיינעב רכזיהל לוכי

ימי לכ לש "שאר"ה ,הנשה-שארב תיטרפ-החגשה תודוא רבודשכ הנהד ,רמול שיו
המכו המכ דמעמבו ,רובידב ,יוליג לש ןפואבו ,רסאמה ימי לש םג ,הנשה
,רומג ןוחטיב רבדה ןתנ - יוליגהו םוסרפה תילכת אוהש ,היסהרפב ,לארשימ
וא רחא לוגלגב ,ןמז רחאל םולשו סח אלו ,הנש התואב בוטב םייתסי לוכהש
.רחא רודב

רמאמ תרימא תעב הז ןיינע ריכזהל ךרוצ היה עודמ (א) :לואשל שי ןיידעו
.רמאמה ןכותל ךייש היה אלש הזכ ןפואב - אפוג הזבו (ב) ;אקווד תודיסח

לש םתוברעתהמ עבנ אוה ןכש ,דחוימ דחפ היה הז רסאמב הנהד ,רמול שיו
ולכויש ידכ ,תדחוימו הלודג תוכזב ךרוצ היה ןכלו ,הריחב ילעב ,תירב -ינב
רכזנ ןכל .ירמגל עבטה ךרדמ הלעמלש ןפואב םירתסהו תומלעהה לכ לע רבגתהל
הזש טלובו שגדומ הזכ ןפואב ןכש ,רמאמהל ךשמהב היה אלש הזכ ןפואב ןיינעה
לעב ידי-לע תיטרפ-החגשה ןיינע יוליג בשייתמ ןאכו ;הריחב לעב ידי-לע אב
.רחא הריחב לעב לש הנשלהה לומ ,הריחב

תוימינפ םע הרותד הלגנ דחאמ אוהש ,תודיסח רמאמב יולגב אב הזש תויהו
ןהו םלועה תויחל ןה רדחו ,םלועב ןכמ רחאל ןיינעה ךשמנ - הרותה
יניעב הארנ אוהש יפכ דעו ,רשב יניעב הארנ אוהש יפכ ,םלועה תוינוציחל
.תירב-ינב םתוא

!תיבה-לעב אוה ידוהי


אלא ,רופיס םשל רופיס םתס וניא ,ורובידב רהזנה ידוהי לש ללכב רופיס
דחוימבו ,לארשיב אישנ לש רופיס יבגל ךכ רבדהש יאדוובו .הארוה םשל רופיס
.םיברל םסרפתייש ןפואב רפיסש רופיס

תוללכ והז .ולוכ םלועה לע תיבה-לעב אוה ידוהי - תודהי יניינע יבגל
הרידא הכלממ לומ בצייתהש דיחיו דחא ידוהי היהש ,הלואגהו רסאמה ןיינע
שי הז םע דחי ךא .בכעמו ענומ ןיא וליאכ ,ולצא חנוהש יפכ גהנתה אוהו
הנשה-שארבש ,אוה ידוהי לש ועבט הנה ,סנה לע ךומסל אלו עבטה ךרדב לועפל
.הנשה לכ לע ול רזוע הזו ,םויה יניינע השוע אוה

וא ,ויברוקמ גוחב רבדה תרימאב וא ,הבוט הבשחמב יד רמול ןיא ,םלואו
המ ןיאו ,הרות לש ידוהי אוהש היסהרפב רמול םיכירצ ;אמלעב זמרב רובידב
.ךכב שייבתהל

ןכותל ךייש אל הז") ךכל תומיאתמה תויתואה תא אצומ אוה ןיא ,םימעפל ךא
שיניא עדי רשאכ ,הרות לש ידוהי אוהש ךכב ראפתהל זעי דציכ ןכש ,("רמאמה
ףקותב בצייתמ אוה עתפלו ,התרימשו הרותה דומילב ובצמו ודמעמ תא הישפנב
?ול דומעת הרותהש הווקמו ,םלועה דגנ

,ויפ תא חתופ ה"בקה ,הלעמלמ תויתוא ול םינתונש ,הז רופיס ונדמלמ
םירובידה ויפ ךרד ךישממו ,"ךתלהת דיגי יפו חתפת יתפש ינד -א" תניחבב
.הווצמהו הרותה תצברהל תוררועתה םהב לעפיש ,להקלו הביבסל םימיאתמהתודיסחה ינייעממ

קלב תשרפ


(אכ,בכ) ונותא תא שבחיו

םהרבא ךמדק רבכ ,עשר :ה"בקה ול רמא .ומצעב אוה שבחש ,הרושה תא תלקלקמ האנשהש ןאכמ
(י"שר) ורומח תא שובחיו רקבב םהרבא םכשיו רמאנש ,םהיבא

ינפמ שושחל המ ןיאש דבלב וז אלש ,אוה - "םהרבא ךמדק רבכ" - 'ה ירבדב ימינפה שוריפה
'ה הבא אלו" תניחבב ,בוטל וזה האנשה תא ךופהל חוכה רבכ ןתינש םג אלא ,םעלב תאנש
.(גכ אצת) "הכרבל הללקה תא . . ךופהיו םעלב לא עומשל ךיקלא

:שוריפ

םויקל האיבה איה :רמולכ ."הרושה תא הלקלק"ש ה"בקל הזע הבהא התיה וניבא םהרבאל
איה ףאש) ערה יפלכ המוצע האנשל תמרוג וז הבהא .ןידה תרושמ םינפל לש ןפואב תווצמה
.ןידה תרושמ םינפל לש ןפואב אטחה ןמ קחרתמו רהזנ םדאהש ונייהו ,("הרושה תא תלקלקמ"
(163 'מע ,חכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ז,גכ) רמאיו ולשמ אשיו

.לשמב ולש המכחה ירבד תא שיבלהלו דירוהל לגוסמ היה ןכלו ,איבנו לודג םכח היה םעלב
;ינחורה לשמנל ןווכמה ימשג לשמב ולכש תא שיבלהלו דירוהל לגוסמ לודג םכח קר ןכש
היהי אל ,לשמ הזיא רמאי םאו ,הצילמו לשמב םינפ ריבסהל לוכי וניא ינוניב םכח וליאו
.ןווכמ לשמה
(דנ 'מע ,ארקיו ,הרות-יטוקיל)


(ט,גכ) ונארא םירצ שארמ יכ

(י"שר) תוהמאו תובא ידי לע וללה תועבגו םירוצכ םיקזחו םידסוימ םתוא האור ינא

.ידוהי לכב שיש 'ה שודיק לע שפנ-תוריסמה חוכ הז - "םיקזחו םידסוימ םתוא האור ינא"

ראובמש יפכ ,(תוהמאהו) תובאהמ ידוהי לכ שרוי הזה חוכה תא - "תוהמאו תובא ידי לע"
.(חי קרפ) אינתב

?שלחנ וא קספנ וניאו תורוד יפלא ךשמב רודל רודמ הז חוכ רבוע דציכ :הזב קדקדל שיו

ךכמ האצותכש ,תובאה לצא ריאהש יקולאה רואהמ עבונ הז חוכש ,(םש) אינתב ראובמ ,אלא
ןכלו ,ישונא אלו יקולא אוה הז קזוחו חוכש ירה .ידוהי לכ לש ותמשנב ףא הז רוא ריאמ
.תורודה לכ ףוס דע ,ידוהיו ידוהי לכל ףקות ותואב השוריב רבועש לע אלפתהל ןיא
(165 'מע חכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(אכ,גכ) ומע ויקולא 'ה . . בקעיב ןוא טיבה אל

ןכש ?עודמו .עשפו ןווע אשונ ה"בקה - "בקעיב ןוא טיבה אל"

תבהא ידיל תימהבה ושפנ תא םג איבמ אוה ,ושפנב תוקולא ךישממ םדאה - "ומע ויקולא 'ה"
ךרא" (דל אשת) בותככ ,ןווע תאישנ האב הנממש ,"דסח בר" תניחב הכישממ וז הדובעו ;'ה
."עשפו ןוע אשונ . . דסח ברו םיפא
(אל 'מע ,םירישה ריש ,הרות-יטוקיל)


(אכ,גכ) ומע ויקולא 'ה . . בקעיב ןוא טיבה אל

?וז "אכפהתא" רשפאמ המו .בוטל תכפהתמ תימהבה שפנה םג ןכש - "בקעיב ןוא טיבה אל"
לש החוכב ןכלו ,שממ לעממ הקולא קלח איה ידוהי לכ לש ותמשנ - "ומע ויקלא 'ה"ש הדבועה
.השודקל תימהבה שפנה תא ךופהל המשנה
(ג"משת קלב תשרפ תבש תחישמ)


(גכ,גכ) ל-א לעפ המ לארשילו בקעיל רמאי תעכ

(ו"פס תבש ימלשורי) דמוע עשר ותוא היה םלוע לש וימי יצחבכ

הנש ח"פת םיפלא 'ב דועבש אבנתה אוהו ,ח"פת םיפלא 'ב תנשב זא דמע םעלב :שוריפ
.(ןמית תרגיאב ם"במרה) לארשיל האובנה בושת ,ו"עקתת םיפלא 'ד תנשב ונייהד ,("תעכ")
לעב רזעלא 'ר ;(דיסחה הדוהי 'ר לש ויבא) איבנה לאומש 'ר ויח הפוקת התואב ,ןכאו
'ר ;(ושרדמ-תיבב העיפוה שדוקה -חורש) ד"בארה ;(לודג לבוקמ היהש) ן"במרה ;'חקור'ה
.דועו (איבנ היה םיאיבנה ימיב היה םאש ורמא וילע) דיסחה הדוהי 'ר ;איבנה ארזע

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ רמואו ףיסומ

בוט-םש-לעבה לש ותולגתהב ,לארשיל האובנה תרזחל בוש וניכז םינורחאה תורודב
םע ןה" - אבה קוספב תזמרנה ,חישמה תאיבל המדקהו הנכה הווהמ הז יוליגו ,וידימלתו
."םוקי איבלכ
(588 'מע ,ב ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(ה,דכ) לארשי ךיתנכשמ בקעי ךילהא ובט המ

הרומ "לארשי" וליאו ;"בקעי ידבע ארית לא" (דמ היעשי) בותככ ,דבע תניחבל זמור "בקעי"
."לארשי ירוכב ינב" (ד תומש) רמאנכ ,ןב תניחב לע

רמאנ לארשי לצא וליאו ,ץוחבמ יוסיכה אוהש ,"להוא" רמאנ בקעיבש המ ןבומ הז יפ-לע
לע להואל םיזע תועירי תישעו" (וכ המורת) בותככ) להואה תוימינפו תויכות אוהש ,"ןכשמ"
ץפח וניא דבעה ירהש) 'ףיקמ' תניחב איהש ,הארי ךותמ ובר תא דבוע דבעה ןכש .("ןכשמה
ויבאל ןבה תדובע וליאו ;(וברמ דחפה ,ינוציח רבד ללגב התושעל ץלאנש אלא ,וז הדובעב
.(ומצע דצמ וז הדובעב ץפח אוה ,ןכש) תימינפ הדובע איהש ,הבהאמ איה
(122 'מע שידיא םירמאמה רפס)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

קלב תשרפ שדוק-תבש
זומתב ד"י

.'ו קרפ - תובא יקרפ :החנמ

ישילש םוי
'זומתב רשע העבש' םוצ

:1םירצמה ןיב

באב העשתב וליפא ךורעל רתומ םיכודיש לבא ,םישנ םיאשונ ןיא באב העשת רחא דע הז םוימ
תושעל רוסא ןכמ רחאלו) בא-םחנמ שדוח-שאר דע תרתומ םידוקיר אלב םיכודיש תדועסו ,ומצע
רתומ תבש דובכל םיינרופיצ לוטיל .םירפתסמ ןיאו ,(2לק דוביכ אלא ,תבשב וליפא הדועס
.3תבשב אל םגו ,שדח דגב וא ירפ לע 'ונייחהש' םיכרבמ ןיא .ןוזח תבש ברעב וליפא

.4רתוי םיאתמ ןמזב אלא ,'םירצמה ןיב'ב ותושעל אלש יוצר - הרות-רפס תסנכהו םויס

םיניינעה ראש לבא .'םירצמה ןיב' רחאל התוחדל שי - [םינש שולש ןבל] תורעשה תזיזג
ןוזמה תכרבו רחשה תוכרב ,ןטק-תילט תאישנ - קוניתה תא םהב ליגרהלו רדהל גוהנש
.5םינש שולש ןבל תואלמ םוימ ,ליגרכ םיגהונ אלא ,םיחוד ןיא - הטימה-לעש עמש-תאירקו

:6ולא םימיב תודחוימ תוגהנה

7"הקדצב היבשו הדפת טפשמב ןויצ" רמאנש המ יפ-לע ,הקדצ תניתנבו הרותה דומילב ףיסוהל
.

לכלו ,םיניד -יקספו הכלהב דומיל ירועיש (ףיסוהל - םנשי רבכש םוקמבו) עובקל :הרות
ינא" הז דומיל ידי-לעש ל"זר ורמאש המ יפ-לע ,ונשדקמ-תיב ,הריחבה תיב תרותב - שארל
'מ קרפמ לאקזחי רפסב - ך"נתב :ונייה .8"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ םהילע הלעמ
.הריחבה-תיב תוכלה - ם"במרבו ,דימתו תודימ תותכסמ - ארמגבו הנשמב ,האלהו

,שרדמ-יתבו תסנכ-יתב) טעמ שדקמ-תיב תקדצל שירפהל - רשפא םאב - הקדצב הפסוה :הקדצ
.(הזב אצויכו תובישי

:רוביצ תינעת

לוכאל םיכשהל ותעדבו ןושיל בכושה .רחשה דומע הלעיש דע לוכאל ול רתומ ,ןשי אלש ימ
רתומ זאו ,תינעתה תא וילע לבקמ וניא ןיידעש הנישה ינפל שרופמב הנתי ,תותשל וא
.9רחשה תולע דע הליכאב

.103.21 :המידקמה העדל רחשה תולע

.11רוביצ-תינעתב הפה תא ףוטשל ןיא

ןיב המצע ינפב הכרבב 'וננע' (ץ"שה תרזחב) רמוא ץ"שה .החנמב קר 'וננע' רמוא רוביצה
ןיא םאו .12םינעתמ השולש קר תסנכה-תיבב שי םא ףא ,'ונאפר' תכרבל 'לארשי לאוג' תכרב
.13'הליפת עמוש'ב ורמוא -

:14תוחילס

.ונכלמ וניבא ןכו .ונלוק עמש ,תודימ ג"י ,ונמשא :דחוימבו ,הדימעב ןתוא םירמוא

/ םיפא תליפנ / םיפא ךרא ל-א / ונמשא :ןלהלד רדסב ,ץ"שה תרזח ירחא ןרמואל ונגהנמ
/ רובעיו ,15ךלמ ל-א / ךל ונאתא ,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ / ימד ונתת לא
/ רובעיו ,ךלמ ל-א / יכבב ררמא ,וניתובא יקולאו וניקולא / בא םחרכ / ימד לא םיקולא
תירב ונל רוכז / תובא תירב ונל רוכז / 17ךימחר רוכז / רובעיו ,ךלמ ל-א/ 16רסאנ העש
וננע 'ה וננע / ךמש םוחר ל-א / ךקדצ חישמ / ונעשפו ונעשרה / 18ונלוק עמש / םינושאר
;הבוט הנש ונילע ךרב :ובו ,ךוראה 'ונכלמ וניבא' / ינעד אנמחר / םהרבאל הנעש ימ /
.שידק יצח / עדנ אל ונחנאו / ['רפסב ונרכז' אלו] . . ל ונרכז

:הרותה תאירק

אל ,הנעתמ וניאש ימ .םינעתמ השולש קר שי םא םג החנמבו תירחשב 'לחיו' םיארוק
םשה לוליח ינפמ תאז עידוהל ול רצו הנעתמ וניאש ימל הרותל וארק .הרותל תולעל והוארקי
.הלעי -

רמוא - ". . תחלסו" ;"הקנו . . םוחר ל-א 'ה 'ה" ;". . ךפא ןורחמ בוש" םיקוספה תא
,הרותל הלעשכ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .הרותב ארוקה םרמוא םהירחאו ,םר לוקב רוביצה
.ארוק לעבה םע םמייסו רוביצה םע םרמואל לחה

םידמול שי באב העשתו זומתב ז"י םויבש" 19איבמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ :אמויד אניינע
רבד-לע םויה תשרפ (םיאיבנב) הרותב (ללכו ללכ םסרפתנ אלו - רתויב םה םיטעמש ףא)
."(הזב-אצויכו םוי לש וריש םירמוא םוי לכבש ךרד-לע) 'ישימחה םוצ'ו 'יעיברה םוצ'

:החנמ

.20תיסחי תרחואמ העשב - הליפתה

אוה ישילשהו ,םילוע השולשל ,תירחשבכ 'לחיו' תאירק ,שידק יצח ,ירשא ,תרוטקו רבדיו
- ו,הנ היעשי) "ואצמהב 'ה ושרד" םיריטפמ .האירקה רחאל שידק יצח םירמוא ןיאו ,ריטפמה
.10שידק יצח ,וללהי .'דוד ןגמ' דע תוכרב שולש ךכ-רחא ךרבמו ,(ח,ונ

חכש םאו ,". . עמוש התא יכ" םייסמו ,המיתח אלל ,הליפת עמושב 'וננע' רמוא דיחיה םג
'ןוצרל ויהי' םדוק 'רוצנ יקולא' ירחא המיתח אלב ורמוא ,(הכרבה םויס לש 'ה רמא רבכו)
'לארשי לאוג' ןיב המצע ינפב הכרבב ,(ליעל האר) תירחשבכ 'וננע' רמוא ץ"שה .ןורחאה
םיאשונ ןיאשכו ,וז הליפתב םייפכ םיאשונ ,םוי לכב םייפכ תאישנ םיגהונה .'ונאפר'ל
.םינהוכ תכרב ץ"שה רמוא םייפכ

.תירחשבכ ,ךוראה 'ונכלמ וניבא'ו ,ליגרכ ןונחת

,הנשמה יפ-לע לארשי תוליהקב רבעב וגהנש גהנמה תא שדחמ גיהנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.21החנמ תליפת רחאל רוביצ תינעת ימיב 'ןישוביכ ירבד' רמול

.20:11 העשב - ץראה זכרמב םוצה םויס
םוצה לילב רבכ תוליחתמ ןהש א"נקת 'יס ח"וא שטאשטובמ צ"הרהל םהרבא לשאב - םירצמה ןיב תוגהנה יבגל (1
חסק 'יס א"ח ח"וא השמ תורגא ת"ושב ,ךדיאמ .וכ 'יס י"ח רזעילא ץיצ ת"ושב פ"כו ,(!תושמשה ןיב וליפא)
.הזב לקימ

.י ק"ס א"נקת 'יס א"מ (2

.ד"בח-ללוכ חול .םוי םויה חול (3

.גנר 'מע 'כ ךרכ ק"גא (4

.297 'מע גל קלח תוחיש-יטוקיל (5

.336 'מע ד"כ קלחו 486 'מע י"ח קלח תוחיש-יטוקיל (6

םגריתו ,"ןושארה טפשמכ" (גי ,מ ץקמ) בותככ ,הרות ונייה 'טפשמ'ש ,םירבד פ"ר הרות יטוקלב ראובמכ (7
.(םש) "אתיימדק אתכלהכ" סולקנוא

ב"ח ח"משת תוחישה רפס) "לטב" וניא "יתיב ןיינב" הז-ידי-לעש ,וזמ הריתיו .די 'יס וצ 'פ אמוחנת (8
.(535 'מע

תומי לכ) רתומ תועדה לכלש ,הע 'מע ג"ח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל ק"גא הארו .כ"ונו ד"סקת 'יס ע"וש (9
.הזב אצויכו הליפתב ותעד ןווכל וא האופרל תאז השוע םא ,רהוזה יפ-לע ללכב תאז םירסואה תעדל םג ,(הנשה

.ד"בח-ללוכ חול (10

.1 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' .ב"ס ז"סקת 'יס ע"וש (11

,'תורשקתה' האר) "םינעתמ 'ג" קר יברה קיתעמ גיש 'מע ז"טח ק"גאבו ,ש"ייע ,45 'מע םיגהנמה רפס (12
.ז"טשת חולל יברה תורעהמ ,אתשה רתסא תינעתל ד"בח ללוכ חולב ואיבה ןכו ,(18 'מע גל ןויליג

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב-הנשמ (13

ללוכ) ןלהלד םיגהנמל תורוקמה ראש .45 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' .362 'מע 'ה תלהת רודיס (14
.18 'מע 'מ ןויליג הארו ,20 'מע גל ןויליג 'תורשקתה'ב ונייוצ (הרותה תאירק

."תעדוהכ" וב ל"צו (15

.ןושארה זורחה לכ תא םירזוח טויפה ףוסב .'ןומזפ' גוסמ טויפ (16

.347 'מע 'ה תלהת רודיס (17

עטקה םויסב .ללכב דע אלו 'ונבזעת לא' קוספה דע ,להקו ןזח ,קוספ רחא קוספ םירמואו ןוראה םיחתופ (18
.ןוראה םירגוס

.63 הרעה 547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (19

.20 הרעה 48 'מע םיגהנמה רפס .א"ס ט"כק 'יס ז"הדא ע"וש (20

.נ"שו ,352 'מע כ"ח תוחיש-יטוקיל האר (21

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il