- ז"נק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה זומתב 'כ * סחניפ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול םיבתכמ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


-ןיאבש היילע ךרוצל איה הדיריה
ךורע


היילעל עיגהל איה תולגהו ןברוחה לש תימינפה םתרטמ
םניינעו םנכות םג והז * הדיריל םדקש בצמל ךורע-ןיאבש
לכמ רתוי החמשו ןושש ימיל ךפהתהל ,םירצמה-ןיב ימי לש
תדובעב ומצע םע קסעתהל ךירצ ,ךכל עיגהל ידכ * םידעומה
ק"כ תחישמ * ותולעהל ידכ תלוזה לא "תדרל" םגו הבושתה
ונרוד אישנ ר"ומדאינפמ" ,'וכ תולגהו ןברוחהד הדיריה - אוה "םירצמה ןיב"ד תועובשה 'ג לש םנכות
לכו ,1"םדא ינב לע הלילע ארונ" דצמ אלא הניא וז הדיריל תורשפאה ,רשא ,"'וכ וניאטח
ינפלש בצמו דמעמהמ רתוי הלענ ןפואב ,2היילע ךרוצ - תילכתהו הרטמה ליבשב קרו ךא הז
.הדיריה ןיינע לכ יאדכ הז ליבשבש ,ךורע-ןיאבש יוליעל דע ,הדיריה

תלחתה ,"ישימחה םוצו יעיברה םוצ") ולא םימי םיכפהמ הבושתה תדובע ידי-לעש - תוטשפבו
יבגל ,ךורע-ןיאב ,רתוי הלענ ןפואב ,םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל (תועובשה 'ג םויסו
םג לארשיל תתל הצור ה"בקהש ןוויכמו (3סחניפ תשרפב ונמינש) הז ינפלש םידעומה לכ
אלש) 4"וניתדובעו ונישעמ" ,אקווד הדובע ידי -לע םולבקיש ןפואבו ,ולא םיבוט םידעומ
תולגהו ןברוחהד הדיריה תא םידקהל אלא ,לוכיבכ ,הרירב ןיא - (5אפוסיכד אמהנ היהי
.םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל ולא םימי וכפהיי לארשי לש םתדובע ידי-לעש ידכ ,'וכ

המויסב ןהו ,השרפה תליחתב ןה ,סחניפ תשרפב שגדומ - (היילע ךרוצ הדירי) הז ןיינעו
.ןמקלדכ ,הרטפהב ,המתוחו

:השרפה תליחתב

יתאנק תא ואנקב לארשי ינב לעמ יתמח תא בישה 'וכ רזעלא ןב סחניפ" - איה השרפה תלחתה
ויקלאל אניק רשא תחת םלוע תנוהכ תירב 'וג םולש יתירב תא ול ןתונ יננה 'וג םכותב
הז ינפלש ערואמהד הדיריה תמדקה ידי-לע השענש יוליעה ,ונייה ,6"לארשי ינב לע רפכיו
ול ןתונ יננה" ,סחניפל עגונב יוליעה ןה ,"יתאנק תא ואנקב" תויהל ךרצוה הז ללגבש 'וכ
יוליעה ןהו ,7ירמיזל וגרהש דע סחניפ ןהכתנ אל" ,"םלוע תנוהכ תירב 'וג םולש יתירב תא
.הבושתה תלעמ ,"לארשי ינב לע רפכיו" ,לארשי ינבל עגונב

:סחניפ תשרפד הרטפהה - 8השרפה םתוחו םויסבו

-יטוקילב ראובמו .9"ומשאי וילכוא לכ 'וג 'הל לארשי שדוק" - אוה הרטפהה םתוחו םויס
,לארשי תניחב אוהש ימ" לע יאק "'הל לארשי שדוק"ש ("תידיסחה השרפה") ונתשרפ ףוס הרות
הלוע אוהש ,'הל שדוק אוה . . תימהבה שפנ םע המחלמה חצנמש ,םיקולא םע תירש יכ םש לע
שוריפ ,ומשאי וילכוא לכ ,ו"ח ךפיהל לבא . . אוה-ךורב ףוס-ןיא ןוצר תוימינפב ללכנו
הניאש דע ו"ח התוא החוד אוה . . ותמשנ תראה חוכ ונייהד ,ולש לארשי תניחב לכואש
. . םישדוקב לעומכ םשא איבי ,ומשאי וילכוא לכ ביתכ תאזל . . וברקב ריאהל הלוכי
.הבושתה ןיינע ,"'וכ וברקב ובלב רמרמתהל

ןמ אטח רשא תאו 10ביתכ םישדוקב לעומב הנה יכ ,ומשאי ןיינעב דוע רמול שי" ,ףיסומו
אוה היהיש דע ןרקה ןמ העבראמ דחא אוה שמוחהו ,וילע ףסוי ותישימח תאו םלשי שדוקה
ידובכלו 11בותכש ומכ ונייה תוניחב 'ד שי לארשי תניחבבש . . ןיינעהו . . השמח ושמוחו
הברמ ויתישעד ףאו ,השעמו רוביד ,הבשחמ - תוניחב 'ג ןהש ,ויתישע ףא ,ויתרצי ,ויתארב
'דו . . השעמו רוביד הבשחמ תניחבמ הלעמ הלעמלש ןוילע ןוצר תניחב אוהו תיעיבר הניחב
םישדוקב לעמשכו .'יוהל לארשי שדוק והזו ,'יוה םש תויתוא 'ד תניחב שממ םה ולא תוניחב
םיקמעממ ,אבילד אקמוע תניחב אוהו ,'ה בושת ,הבושת תויהל ךירצ ,ולש לארשי תניחב לכאו
. םיקידצה תגרדמו תלעמ תניחב ןהש ל"נה תוגרדמ 'דמ הלעמלש תישימח הניחב איהש ,ךיתארק
ידובכלד תוניחבה 'ד ותוללכש) תולשלתשהה רדסמ הלעמ הלעמלש ןוילעה ןוצר תניחב .
. . ורהטת 'יוה ינפל . . הבושת -ילעבב הלגתמה אוהו . . (ויתישע ףא ,ויתרצי ,ויתארב
."תוליפת 'הב בייחתנש . . םירופיכה םוי ןיינע

אובל ידכ ,היילע ךרוצ הדיריד ןיינעה שגדומ (המויסבו התליחתב) סחניפ תשרפבש ,אצמנו
.תועובשה 'גד ןכותה והזש - הבושתה תדובעד יוליעה תילכתל

תכיפהמ החמשה תלעמ תמגודב) החמשה ןיינעב ןורתי םג תלעופ הבושתה תדובעש ,ףיסוהל שיו
. . "שפנה תחמש" - 12(םידעומה ראש לכמ רתוי םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל ולא םימי
. . (ףוגב המשנ ,13"הנתנ רשא םיקולאה לא בושת חורהו") הירוענכ היבא תיב לא הבש(ש)
לא ישפוחל אציו . . היבשב היהש ךלמה ןב לשמכ היבשהו תולגהמ תאצכ הלודג החמש ךל ןיאו
.14ךלמה ויבא תיב

רשע-העבש) םתליחתש - עובשה ימיב תועובשה 'גד תועיבקה דצמ 15וז הנשב הריתי השגדה
.ןמקלדכ ,עובשב ישילשה םויב (באב העשת) םמויסו (זומתב

.16בוט יכ וב לפכוהש - (תישארב ימי תששב ישילשה םוי תמגוד) ישילשה םוי לש וניינע

םוצו יעיברה םוצ") תומוצהד הדיריה לכש רתויב שגדומ וז הנש תועיבקבש ,אצמנו
תועיבק דצמ - "םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל ויהי"ש היילעה ליבשב אלא הניא ("ישימחה
.בוט םויו החמשה ןיינעב הפסוה 17לופכ בוט ,בוט יכ וב לפכוהש ישילשה םויב תומוצה

םוי" אוה יוניעהד ימינפה ןכותהש 'וכ קימעהלו ןנובתהל וליפא ךרוצ ןיאש ,ךכ ידכ דעו
ישילש םוי לש 19וריש ,ןכש ,"םוי לש ומוציע"ב שגדומ הז ןיינעש ןוויכמ ,18"'הל ןוצר
.בוט יכ וב לפכוהש ,20תישארב השעמד ישילשה םוי םע רושק (וירחאלשו וינפלש קר אל) הז

תלחתה ,זומתב רשע-העבשב םג אלא ,"םירצמה ןיב" םויס ,באב העשתב קר אל אוה הז ןיינעו
וכפהייש ,היילע ךרוצ אלא וניא הדיריה ןיינע לכש הליחתכלמ םיעדויש - "םירצמה ןיב"
.םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל ולא םימי

:לעופב הדובעל עגונב ליעל רומאה לכמ הארוהה

,םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל "םירצמה ןיב"ד םייוצר יתלבה םיניינעה תא ךופהל ידכ
תדובע םג תויהל הכירצ - יולגבו לעופב היהי (היילע ךרוצ הדירי) היילעה ןיינעש ,ונייה
םיניינעב םג אלא ,םילענ םיניינעב קר אל היהת ותדובעש ,ונייה ,וזכ אמגודב םדאה
,(ןבומכ ,ךורע-ןחלושה יפ-לע רתומה ןפואב) הנממ הטמל ןיאש הדיריה תילכתל דע ,םינותחת
.יוליעה תילכתל דע םתולעהל

:רתוי תויטרפבו

עגונב יעבמ אל ,"ומשאי וילכוא לכ" ,הבושתה תדובע - ומצעב ותדובעל עגונב ןה
,21ןורסיח ןושלמ אטח ,ןורסיח לש ןיינעל עגונב וליפא אלא ,ו"ח םייוצר יתלב םיניינעל
םג) הדיריהב תוננובתהה ,רשא ,רתוי תילענ תומילשב תויהל הלוכי התיה ותדובעש ללוכ
תאש רתיב הדובעה יניינע לכב ףיסוהל תררועמ (22"דבעימל היל יעבדכ" קסע אלש הדיריה
.זוע רתיבו

אלש - הדיריה תילכתב םיאצמנש םידוהי םע םג קוסעל ,תלוזה םע ותדובעל עגונב ןהו
-לעש ידכ ,"םדא ינב לע הלילע ארונ" דצמ) 23"ובשנש תוקונית" תניחבב םתויהל ,םתמשאב
לא טבת לא" ,'וכ הדיריה לדוגמ לעפתהל ןיאש - (הבושת-ילעבד יוליעל ואובי הז ידי
ורוקמל ובישהלו ,25היבשהמ ואיצוהל ידכ וב יולתה לכ תושעלו לדתשהל ,םא יכ ,24"והארמ
.יוליעה תילכתל דע ,ושרושו

:26"סחניפ"ב זמורמ הז ןיינע םגש ,ףיסוהל שיו

ןיזבמ םיטבשה ויהש יפל" :י"שר שרפמ - "ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ" קוספה לע
וסחיו בותכה אב ךכיפל 'וכ הרז הדובעל םילגע ומא יבא םטיפש הז יטופ ןב םתיארה ,ותוא
."ןרהא רחא

הדובעל םילגע ומא יבא םטיפש הז יטופ ןב" :תווצקה 'ב םישגדומ "סחניפ" לצאש ,אצמנו
"ןרהא רחא וסחי" ,"ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ" ,הז םע דחיבו ,הדיריה תילכת - "הרז
.יוליעה תילכת -

לארשי ינב לעמ יתמח תא בישה" ,הדיריה תילכת לש בצמב םג לועפל ותלוכיבו וחוכב ,ןכלו
תלעמ ,"לארשי ינב לע רפכיו" ,יוליעה תילכתל םאיבהש דעו ,"'וג יתאנק תא ואנקב
ףסוי" - וניינעש ,27"ורציב טפטפש ףסוי ערזמ" ,"לאיטופ"ד 'בה ןיינעל םאתהב ,הבושתה
ימ וליפאש ,ונייה ,"ןב" םישוע "רחא"מ םגש 29קדצ -חמצה שוריפכ ,28"רחא ןב יל 'ה
הווצמ" ,30םייובש ןוידפ) היבשהמ ותוא םידופ - "רחא" תניחבב השענש דע היבשב אצמנש
תא בהוא" ,היתווצמו הרותל ותוא םיברקמש הז ידי-לע) "ןב" ונממ םישועו ,(31"הבר
,34"הווצמ תררוג 33הווצמ"ו ,תחא הווצמ םייקל וילע םילעופש ,32"הרותל ןברקמו תוירבה
לצא תווצמו הרותד הדובעה תומילשל דע ,ידוהיל ףרטצמ ידוהיו ,הווצמל 35תפרטצמ הווצמו
.(לארשי לכ

ךרוצ הדיריד ןיינעה שגדומ "הרז הדובעל םילגע ומא יבא תא םטיפ"ד ןיינעב םגש ,ריעהלו
היה"ש ןפואב אפוג הזבו ,"הרז הדובעל םילגע ומא יבא םטיפ"ש הז ידי-לע :יכ - היילע
הדובעב הדיריה תילכת ,36"הדבע אלש הרז הדובע חינה אלש ,םלועבש הרז הדובע לכב ריכמ
יוליעהל םיאבש דעו) 37"םיקולאה לכמ 'ה לודג יכ יתעדי התע"ד יוליעה השענ - אפוג הרז
-לע ,רשא ,(40"םלוע לש וללחב וליפא" ,39"דוע ןיא" - הזמ הלעמלו ,38"ודבלמ דוע ןיא"ד
,הרות-ןתמד ןיינעה תוללכל המדקה התיה ורתי תאדוהש 41עודיכ ,לארשיב םג ףסותינ הז ידי
.42"הרותב תחא השרפ רתייש םש לע ,ורתי" - המצע הרותב ןורתיו הפסוהל דעו

ךרוצ הדירי) 'וכ םירוריבה ןיינע ליבשב הטמל הדיריהש - ףסונ ןיינעל םיאב ןאכמו
תודוא (תבשה םויד רועישב) השרפה םויסב םג שגדומכ ,םלועה תומואל סחיב םג איה (היילע
םייק שדקמה-תיבש ןמזב" ,43תומוא םיעבש דגנכ םיבירקמ ויהש םירפ םיעבש ,גחה תונברק
ןותחתב םירוריבה תדובעד ןיינעה שגדומ הזבש ,(םלועה תומוא לע) 45"ןהילע רפכמ 44חבזמ
היהת תרצע ינימשה םויב" - יוליעה תילכתל םיאב ,הז םע דחיבו ;46ונממ הטמל ןותחת ןיאש
ןיאו ךדבל ךל ויהי" ,49"לארשי דגנכ" ,(ריטפמד האירקב) 48"דחא ליא דחא רפ" ,47"םכל
אכלמו 53לארשי" ,(52םיבר ןושל "הצורנ") 51םירוריבמ הלעמלש אגרד ,50"ךתא םירזל
.54"יהודוחלב

:55רקיעה אוה השעמהו

הרות ,תודהי יניינע לכב "וניתדובעו ונישעמ"ב ףיסוהל שי "םירצמה ןיב" ימיב
ולא םימי וכפהיי זאש ,המילשהו תיתימאה הלואגה תא םיזרזמו םירהממ םדי-לעש ,היתווצמו
.םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל
- 108-99 'מע ,ד ךרכ ,ז"משת 'תויודעוותה םחנמ תרות' ;ז"משת'ה סחניפ תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב
.נ"שו .395 'מע ח"יח ש"וקל הארו .ד בשיו אמוחנת .ה ,וס םילהת (1

..ךליאו 12 'ע ט"כח ש"וקל הארו ."'וכ תנמ לע 'וכ הלע" (טנר זמר 'ימרי ש"לי) ל"זראמ ד"ע (2

ץוח "אובל דיתעל לטביל םידיתע םידעומה לכ" (דועו .ב ,ט ילשמ שרדמ) ל"זראמ פ"ע - הזב הרבסההו (3
:פ"כהויו םירופמ

תווצמ אלא ונמינ אלש תווצמה ןינמב םג שגדומכו ,"תיחצנ איה הרותה"ש ןוויכמ :ןבומ וניא הרואכל
?אובל דיתעל םילטב םידעומה לכש ןכתי ךיא - ('ג שרוש ם"במרהל צ"מהס) אובל דיתעל םג ,תורודל תוגהונה

הליגמ ימלשורי) ל"זראמ שוריפב (מ"כבו .ב ,טיק .ד ,צ א"גמ א"ות) תודיסחב ראובמה ד"ע ,הזב רואיבהו
אלו ירמגל ולטביש 'יפ ןיא"ש ,"'וכ לטבהל םידיתע םיבותכהו םיאיבנה לכ" (הליגמ 'לה ףוס ם"במר .ה"ה א"פ
םילטב ויהי םיאיבנה יוליגש דע םוצעו בר יוליגב כ"כ ה"ב ס"אוא היהיש אלא ,ו"ח ללכ םיאיבנה יוליג היהי
לדוג דצמ ,מ"מ ,רנה רוא לש ותואיצמ הנשיש תויה םעש ,"ארהיטב אגרש ד"ע" ,"'וכ שמשב שמשה ויז לוטיבכ
תלעמ דצמש ,ד"ודנב ז"דעו ,רנה רוא רכינ וניא ,"רהוטל םימשה םצעכ" ,("ארהיט") םיירהצב שמשה רוא ףקותו
."םילטב" ןושלה הז לע לפונש ,ךכ ידכ דע ,םידעומה תלעמ רכינ היהי אל ,אובל דיתעלד םייוליגה

םימי ראש לכמ ךורע ןיאב) םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל ולא םימי וכפהיד יוליעה לדוג ןבומ הזמו
רכינ היהי אל ןכלש) הזה ןמזד םיבוט םימימ רתוי םילענ ויהי ל"תעלד לוחה ימי וליפא ירהש - (םיבוט
.אובל דיתעלד םיבוט םימי כ"וכאעו ,(ארהיטב אגרשכ ,םתלעמ

.ז"לפר אינת (4

.מ"כבו .ד"ער ,ז ,וצ ת"וקל .ג"ה א"פ הלרע ימלשורי האר (5

.גי-אי ,הכ (6

.ב ,אק םיחבזמ - (גי ,םש) פ"הע י"שרפ (7

ףקות השענ ז"יעש ,תוצוצינה רוריב - ("םיפסומ"ד תונברקה טרפבו) השרפה ףוסבש תונברקה ןיינעב ז"דעו (8
לדוג - צ"עמשו תוכוסל עגונב ז"דעו .(ךליאו ומ 'מע ם"רת יתנוי ךשמה) קוחירה ירחאלש בוריקה דצמ החמשה
ה"סוס ןמקל םג הארו - .(מ"כבו .ךליאו טעשת'א 'מע צ"עמש ת"הוא) פ"כהויד הבושתה תדובע ירחאלש החמשה
.תוכוסב ע"הואד רוריבל עגונב

.ג ,ב 'ימרי (9

.זט ,ה ארקיו (10

.ז ,גמ 'יעשי (11

"באב רשע השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל" ,םיבוט םימי ראש יבגל באב רשע השמחד יוליעה ד"עו (12
,ר"תע ומחנ ה"ד .וצ'א 'מע ב"ח ך"נ ת"הוא האר) ב"תד הדיריה לדוג ירחאלש היילעה דצמ - (ב ,וכ תינעת)
.(מ"כבו

.מ"כבו .וניזאה פ"ר ת"וקל הארו .בי ,ז תלהק (13

.(ךליאו א"עס ,מ) א"לפ אינת (14

םג) םינשה לכל ,תיחצנ תארוהו הרות איה תמייוסמ (תועיבק וא) הנשמ םידמלש הארוה םגש פ"מכ רבודמכו (15
.וז (תועיבקו) הנשב הריתי השגדהב איהש ,אלא ,(רחא ןפואב איה תועיבקה רשאכ

.ו ,ד"פ ר"במ - ז ,א תישארב י"שרפ (16

.(דס זמר ךל ךל ש"לי) הלואגל ןכו ,(ו"מפר ר"ומש) "הישותל םילפכ" - הבושתל לפכד תוכיישהמ ריעהל (17
,תויכזל תונודז תכיפה ד"ע - ינשה םויד בוטה רדעה תא םג ךפהמו ןקתמ בוט יכ וב לפכוהד ןיינעה :םגו
.ט"ויל תומוצה תכיפהו

.ב"פס ת"הגא הארו .ה ,חנ 'יעשי (18

.החמשה ןיינע תא שיגדמו הרומ "ריש"ה םגש ,ריעהל (19

.דימת ףוס י"שרפ .א ,אל ה"ר (20

.מ"כבו .א ,בפ תוטמ ת"וקל .י"שרפבו אכ ,א א"מ האר (21

.א"ער ,זס תובותכ האר (22

.ג"ה ג"פ םירממ 'לה ם"במר האר (23

.ז ,זט א"ש (24

היבשו" ,"הקדצב היבשו הדפת טפשמב ןויצ" (זכ ,א 'יעשי) נ"שפמע - הלואגה ןיינעל תוכיישהמ ריעהל (25
ןויצ ה"ד הארו .ג ,א םירבד ת"וקל) "'וכ תונמחר ,הקדצב ודפי המהו . . שממ םייובש םהש בלה יללח 'ב
.(דועו (ךליאו אנק 'מע טקולמ מ"הס) ה"לשת הדפת טפשמב

רוריב ,הלעמל הטמלמ ךרדב איה (השמל דוגינב) סחניפ לש ותדובעש .ךליאו 345 'מע ח"יח ש"וקל םג האר (26
.ש"ייע ,הלעמל ותאלעהו הטמה ךוכיזו

.הכ ,ו אראו י"שרפ (27

.דכ ,ל אציו (28

.דועו .פ"הע צ"צהל ת"הוא (29

לצאש ,ונייה ,"ןייובש ןוידפל ליזאק הוה ריאי ןב סחניפ יבר" (א ,ז ןילוח) ל"זראממ םג ריעהל (30
"אמשב קייד (ב ,גי ןיבוריע - םימכח יניע ריאמ) ריאמ יבר" ןיינעב עודיכ) "סחניפ" םשב ארקנש ,י"בפר
סחניפל ךייש "ריאי ןב (סחניפ יבר)"ד ןיינעה םגו .םייובש ןוידפד ןיינעה רתויב שגדומ ,((ב ,גפ אמוי)
,"רוא הרות" ידי-לע ,ךרדה תא ריאהו סחניפ אב ,"היכבב םלוכ ועג"ו "הכלה המלעתנ" רשאכש - ונתשרפבש
ןיינעה תא סחניפ לעפ ("ריאי ןב") הזמ האצותכו ,(קלב פ"ס י"שרפב אבוה .א ,בפ ןירדהנס) "הכלה רכזנ"ש
."'וג רפכיו 'וג אנק רשא" ,םייובש ןוידפד

.ב"נרסר ד"וי ע"ושוט .י"ה ח"פ םיינע תונתמ 'לה ם"במר הארו .ב"ער ,ח ב"ב (31

.(הז תבשד קרפ) ב"ימ א"פ תובא (32

.ב"מ ב"פ םש (33

'פב איהה הנשב לחש ,הנש םישש ינפל זומת ב"י הלואגה גחב) ז"פרת ירזועב יל 'יוה ה"דמ םג ריעהל (34
תא םימדמש ,ךכ ידכ דעו ,"םדאה לש םייתימאה םירזועה ןהש םיררתמה םירוריבה לע יאק ירזוע"ש ,(סחניפ
.לוכיבכ ,'יוהד רזעהל םהלש רזעה

ףוריצ ןושלמ קר אל) "ופרצי" - "םיבר ופרציו ונבלתיו וררבתי" (ד"וי ,בי לאינד) בותכה ןושלבו (35
"תחא הוצמ" י"ע ,ירה - ףוריצה ילול םגש ,ריעהלו .הזל הז תופרטצה ןושלמ םג (אלא ,ףורצ ףסכ ,ךוכיזו
ם"במר) "הלצהו העושת םהלו ול םרגו תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה" ,דבלב (דחא ידוהי לש)
.(ד"ה ג"פ הבושת 'לה

.אי ,חי ורתי י"שרפ (36

.םש ורתי (37

.הל ,ד ,ןנחתאו (38

.86 הרעהבו 202 'מע ה"כח ש"וקל הארו .טל ,םש (39

.חכ ,ב"פ ר"בד (40

.נ"שו .ךליאו 74 'מע א"יח ש"וקל האר (41

.ורתי פ"ר י"שרפ (42

.חי ,טכ ונתשרפ י"שרפ .ב ,הנ הכוס (43

ת"ר "חבזמ"ש ד"וי הוצת אמוחנת הארו ."רפכמ בבחמ ןיזמו חיזמ חבזמ" (ב ,י תובותכ) ל"זראממ ריעהל (44
.םייח הכרב בוט ןורכז לחומ

.םש הכוס (45

ח"פ ז"ע 'לה ם"במר - לארשי י"ע כ"אשמ) המצע ז"עד לוטיבה םג תויהל לוכי םדי לעש ,ךכ ידכ דעו (46
.(ט ,ופ םילהת) "'וג ךינפל ווחתשיו ואובי תישע רשא םיוג לכ" רשאכ ,(ט"ה

.הל ,םש ונתשרפ (47

.ול ,םש (48

.פ"הע י"שרפ (49

.נ"שו .185 'ע ג"לח ש"וקל הארו .זי ,ה ילשמ (50

.א ,זע הרוא ירעש .א"עס ,בצ א"גמ א"ות האר (51

.מ"כבו .ד ,ב ארקיו ת"וקל (52

.ב ,חר םש .ב-א ,דס א"חז (53

,טכ ונתשרפ י"שרפ) "הנטק הדועס יל ושע" - לוטיב ,הדיריה תעונת םע רושק הז ןיינע םגש ,ריעהל (54
.ה"ומצע םע דח םישענ ז"יעש ,לוטיבהו תונטקה ןיינע ,(הל

.(הז תבשד קרפ) ז"ימ א"פ תובא (55
חישמ םע תויחל


דחא לכל חוכ ןתונ "חישמ לש טבמ"
וישכע הלואג איבהל


תולגה שגרב םירודחש הזמ תואב תוישוקה

רחא דמוע הז הנה"ש אוה בצמהש עידוהו ,"הלואגל רתלאל" זירכה ונרוד אישנש ירחאל
ןכש ,'וכ הציחמ לש ןפואב וניא הז לתוכו . . ונלתכ ירוחאמ דמוע ונקדצ חישמ ,"ונלתכ
ירהו ,"םיכרחה ןמ ץיצמ תונולחה ןמ חיגשמ" ונקדצ חישמו ,"םיכרח"ו "תונולח" וב שי
לכ לש ודיבש יאדווב ,ןכ םאו . . ותלועפ לעופ ("קוק א ס'חישמ") "חישמ לש טבמ"ש אטישפ
,שממ םויה אלא ,ןמז רחאל וא רחמ קר אלו ,ונימיב הרהמב אובת הלואגהש לועפל דחאו דחא
םיחקופ שממ הז עגרבש - תוטשפבו ,החנמ תליפת ינפל - המצע וז תבשבו ...סחניפ תשרפ תבש
המשנ ,םדו רשב ,הז שרדמ -תיבו תסנכ-תיבב ונמע אצמנ ונקדצ חישמש םיאורו םייניעה תא
...!םיחפט הרשעמ הטמל ,ףוגב

דמוע הז הנה" ,"הלואגל רתלאל" ונרוד אישנ תזרכה :תושקהל שי אפוג הזמש םינעוטה שי
איבנה והילא םגו !אב אל ןיידע ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,םינש תורשע ינפל התיה ,"ונלתכ רחא
!הלואגה לע רשבל אב אל ןיידע

םילוכי אל אלימבו . . תולגה שגרב םירודחש הדבועה דצמ האב המצע וז אישוק הנה
.שממ לעופב הלואגה - איה ץיקהב תיתימאה תואיצמהש שיגרהלו ,תולגה "םולח"מ ררחתשהל

לבא . . 'וכ רבדבש יוליעה ינפמ ,הנישו תולג לש ןיינעב ךרוצ ונשי הרות יפ-לע ,םנמא
ידי-לע [וטושפכ תולגהמ "תאצל" - רקיעהו] תולגה תבוח ידי תאצל םילוכי ,ןכ-יפ-לע-ףא
שממ לעופל עגונב וליאו !הרותה דומילב דובעשו העיגי ,ונייה . . הרותב איהש יפכ תולגה
!םיחפט הרשעמ הטמל הלואגה אובת -

שממ לעופב ונקדצ חישמ תאיב תודוא םירובידה יוביר ידי-לעש ןוצר-יהיו

לגרה"ו ,לגרהל השענ זאש ,םימעפ האמ וליפא אלא ,םימעפ 'גד הקזח לש ןפואב קר אל -
רתוי דועו ,(תחאו וא) דחאו םימעפ האמ :וזמ הריתיו ,םתס "עבט"ל דע ,"ינש עבט השענ
- הזמ

תא איבהל אלא (לוכיבכ) הרירב היהת אלש דע - הלעמל (רקיעבו ,הטמל) ךכ-לכ "ודנדני"
.שממ לעופב הלואגה

ןיינעב ץפח ה"בקה :ונניינעבו ,"קינהל הצור הרפה קניל הצור לגעהש הממ רתוי"ש טרפבו
בשו" יזא - הלואגה אובת רשאכו ,"םהמע הניכש ולגש םוקמ לכב" ,ןכש - רתוי דוע הלואגה
!ה"בקה לש ותלואג םג יהוזש ,ונייה ,אקייד "בשו" ,"ךתובש תא ךיקלא 'ה

םולחה םג אוה רבד לש ותימאלש ,ילש םולחה ,ל"נה "םולח"ה םשגתיש - רומאכ - רקיעהו
.החנמ תליפת ינפל תבשה םויב ,דימו ףכית שממ לעופב ונקדצ חישמ תאיב תודוא ,םכלש

,השודקה ונצראל "אימש יננע םע" םיאב ומצע תבשה םויבש . . "תומולחה לכ םולח"ל דעו
תליפת םיללפתמו ,"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקלא 'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא"
הרשעמ הטמל ,םיפוגב תומשנ - ישילשה-שדקמה תיבבו שדוקה ריע םילשוריב וז תבשד החנמ
.שממ לעופב ,םיחפט
יתלב - 2214-2213 'מע ,ד ךרכ ,מ"דשת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' - מ"דשת סחניפ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ

יהויחבמ ריתי


- הרותה תוכלה דומילב ףיסוהל
"הדפת טפשמב ןויצ"


שדקמה-תיב ןיינב יניינעב דחוימבו

:"רקיעה אוה השעמה" - לעופב השעמל עגונב תוארוההמ

םירצמה ןיב ימיבש ,ןבומ - הרותה דומיל לע יאקד ,"הדפת טפשמב ןויצ" רמאנש המ יפ-לע
הרותבש "טפשמ"ה ,הרותה תוכלהב טרפבו ,הרותה דומילב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל ךירצ
ללוכש ,"הלוכ הפ לעבש הרותל ץבקמ" ,"הרות הנשמ" ,ם"במרה דומיל - דחוימבו ללוכ ,המצע
.הלוכ הרותה לכד תוכלהה

וכפהייש הז ידי-לע ,האופר תמדקה םניינעש ,םירצמה-ןיבד תותבשב המכו-המכ-תחא-לעו
,"השמ להקיו"ד ןיינעה לע הפסוהב) הרותה דומילב ףיסוהל ךירצש יאדווב - םיבוט םימיל
.("תבשו תבש לכב 'וכ תוליהק ליהקהל"

םילפכ" - היינשה םעפב) וז תבשב תובא יקרפ דומילו תרימא תלחתה םע הז רשקל שיו
תלבק - "'וכ הרסמו יניסמ הרות לביק השמ" :(הרות-ןתמ ןמז ירחאלש תותבשב - "הישותל
המגודו ןיעמ ,שודיח לש ןפואב תויהל הכירצ הרותה דומילב הפסוההש ,ונייה ,שדחמ הרותה
."אצת יתאמ השדח הרות" ,אובל דיתעלד שודיחהל הנכהו

ךשמהב) הנשמה תארוהו יוויצכ - (הרותה תצפה) תלוזה םע הרותה דומיל םג ללכנ הזבו
ומכ ,לארשי-תבהא ךותמו ,"הברה םידימלת ודימעה" ("'וכ הרסמו יניסמ הרות לביק השמ"ל
םג שגדומכו ,"הרותל ןברקמו תוירבה תא בהוא ,םולש ףדורו םולש בהוא" קרפה ךשמהב בותכש
לע - "םולשה לעו תמאה לעו ןידה לע ,דמוע םלועה םירבד השולש לע" קרפה םתוחו םויסב
ןושש ימיו םיבוט םימיל תומוצה םיכפהמ הז ידי-לעש ,"ובהא םולשהו תמאה" בותכש המ ךרד
.החמשו

הרותב :שדקמה-תיב ןיינב יניינעב - אמרג ןמזהש הרותה יניינעב ףיסוהל שי דחוימבו
תכסמד תוינשמב - הפ-לעבש הרותבו ,דיתעלד שדקמה-תיב תודוא לאקזחי תאובנב - בתכבש
ןיקסוע םה וליאכ םהילע הלעמ ינא" הז ידי-לעש ,ם"במרהל הריחבה-תיב תוכלהבו ,תודימ
.(תחא תרבוחב וספדנ - םידמולה לע לקהל ידכו) "תיבה ןינבב

הברדאו ,ללכב דעו ,באב העשת דע בא שדוח-שארמ םימיה תעשת ךשמב "םימויס" ךורעל - ןכו
,לודג יכה בוט-םוי היהי באב העשתו ,באב העשת ינפל אובי יאדווב ונקדצ חישמש ןוויכ -
.הלודג החמשו לודג התשמ לש ןפואב "םויס" באב העשתב וכרעי

.לבת יווצק לכב ,םוקמו םוקמ לכב הלא תוארוה םויק רבד לע וזרזיו ומסרפי יאדוובו

ןוששל הלא םימי וכפהיי םירצמה-ןיב ימי תלחתהב ונדמעבש - רקיעה אוהו - ןוצר יהיו
לע תוטמ תשרפב האירקה תלחתה ינפלו ,והילא הז סחניפ תשרפב ,םיבוט םידעומלו החמשלו
לארשי ינבמ דחאו דחא לכ לש רובידה המכו-המכ-תחא-לעו ,"ורבד לחי אל"ד יוויצה רבד
יאדוובש ,ונקדצ חישמ תאיב תודוא םויו םוי לכב םימעפ המכו המכו (ףטהו םישנהו םישנאה)
שממ דימו ףכיתש הז ידי-לע - "ורבד לחי אל" יוויצה םייקל תורשפאה תא ה"בקה םהל ןתונ
,והילא הז סחניפ הז הנה ,הז רמואו ועבצאב דחאו דחא לכ הארמ ("ןיע ףרהכ ןבכיע אל")
ריע םילשוריל ,השודקה ונצראל תויממוק ונכילוהו ונלאגו אבש ,אחישמ אכלמ דוד הז הנהו
.ןוצר יהי ןכ ןמא ,שדקמה תיבלו שדוקה
,ד ךרכ ,'נ"שת תויודעוותה םחנמ תרות' ;נ"שת'ה זומת א"כ ,סחניפ תשרפ תבשו ,זומת ז"י תחישמ)
(55-54 'מע

יבר יצוצינ


םעו םעו הבתככ הנידמו הנידמ"
"ונושלכ


ןיאש רמאו ,תופש ו"כ עדוי אוה יכ ומצע לע דיעה יברה
םינוגינ ןגנל הרוה תונוש תויונמדזהב * ךכב קפתסמ אוה
יניינעל ,הרז הפשב שומישהש ריבסהו תופש ינימ לכב
ןווגמ *התנידמ תא םג התועצמאבו הפשה תא ררבמ ,השודק
תומוא תופשו שדוקה תפש ןיינעב תויוסחייתהו םיעוריא
הנושאר המישר * םלועה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ונושלב אבומ עוריאה רואית .ז"ישת תישארב תבשב יברה רצחב עריאש ביבח עוריאב חתפנ
ודידיל ז"ישת ןוושחרמב 'ג םויב חלשש בתכמ ךותמ ,ל"ז רמיצ לאירוא ברה לש תיטנתואה
:יולב 'יש היבוט 'ר ח"הרה

בוקדוח ברה ילא שגינ (הליפתה רחאל ונייה) תישארב תבשד הנושארה תודעוותהה ינפל"
"לארשי-ןג" ץיקה הנחמ ידלי תא עמש א"טילש ר"ומדא ק"כ יכ 'וכ תדוקפב יל עידוהו
ךכ-רחאו - "ןעמעוו וצ ,ןעמעוו וצ הנומאהו תרדאה" עודיה ימלשוריה ןוגינה תא ונגינש
תפשב ךכ-רחאו שדוקה ןושלב "ןעמעוו וצ" תובית תא הז ירחאלש םיתבב ונגינו ,ופילחה
תעב רשא שקבמ אוהו א"טילש ר"ומדא ק"כ יניעב ןח אצמ רבדהו ,(תילגנא) הנידמה
תוביתו רכזנה ןוגינה תא ונגני (הרות -תחמשד תודעוותה ךשמה ונייה) היינשה תודעוותהה
ק"כ תשקב ,תונושל המכב עדוי ינאש ןוויכו ,רחא ןושלב תיבו תיב לכב ודיגי "ןעמעוו וצ"
םידליה םע תודעוותהה תעב ןגנאו הכאלמה לע חצנמה היהא ינא רשא איה א"טילש ר"ומדא
םירמואו םילספס לע םידליה לכ םידמועש דחוימ ןמז דימת שי הרות -תחמש תודעוותה ךותב)
תושעל יל םיענ יתלב המכ ךמצעל ראתל לוכי התא .('וכו םמצע ינפב םינגנמו 'םייחל'
אל לבא ,א"טילש ר"ומדא ק"כ תוחכונבו וברי ןכ םישנא ףלא המכ תוחכונב הלאכ 'םיצנוק'
לכוא םיטרפב ןיינעתמ התא המכ יל עודיש ןוויכמו .דמועו הווצמ יתויהב הרירב יל התיה
,שידיאב ,שדוקה-ןושלב ונייה ,ולא תובית זא ונגינ תונושל הזיאב ןורכזהמ דיגהל םג
,תיכשטב ,תיזגוטרופב ,תידרפסב ,זנכשא ןושלב ,תיסורב ,תיתפרצב ,הנידמה ןושלב
."(המכ דועב ילואו) תירגנוהב ,תידנלוהב ,תיקלטיאב ,תיקרוטב ,לאעמשי ןושלב ,תינלופב

...תיסורו תיראכוב ,תיתפרצ

'הנומאהו תרדאה'ל תוסחייתהב םעפה - א"משת תנשב - םינש 24-כ רובעכ המוד ערואמ
-תוחיש) הנש התואב תישארב תבש תודעוותהב שחרתהש תא םידימלתה דחא ראית ךכ .יתפרצה
:(824 'מע ,א ךרכ ,שדוק

תא ורישיש - תפרצמ הצובק ןאכ תאצמנו ליאוהש ,יברה רמא היינשה תודעוותהה תעב"
וב רזחו ,םהלש 'הנומאהו תרדאה' תא :רמא הליחתב) םהלש ןוגינב ונלש 'הנומאהו תרדאה'
.(...םהלש אוה ןוגינה אלא ,ונלש םג אוה 'הנומאהו תרדאה'ש ורמואב

לכ תא ומייס םא תיתפרצב לאש ומייסשכו ,ץרמב םייפכ יברה אחמ ,ןוגינה תא ורש רשאכ"
.'םייחל' רמול ול הרוהו תפרצמ [בומיזא לאומש=] א"ש 'ר תא שפיח .ןוגינה

םיאצמנה ,הלש תוכומסו הראכובמ לארשי-ינב וניחא לש 'םכח'ה ןאכ אצמנ' :רמא ןכמ רחאל"
לאפר 'םכח'ל התיה הנווכה .'םהלשמ ןוגינ ורישיו וידחי םלוכ ופסאתייש - ק"האב התע
רמול א"טילש ר"ומדא ק"כ ול הרוה ,םייסשכ .'רידא ןיא' ןוגינה תא רש אוהו ,היזורגמ
.הלודג סוכ לע 'םייחל'

ללפתהש ץ"שה ןאכ אצמנו - תיסור םיעדוי ןיידעש הלאכ ןאכ םנשי יאדו' :רמא ןכמ רחאל"
'עדוי ימ דחא' ןוגינה תא רישיש - ןמצלז לרעב ברה :(ומשב בקנו) הביתה ינפל שמא
אש' :(עודיה ןוגינב) א"טילש ר"ומדא ק"כ זירכה .הלומה עגרל התייהנ .'תיסורב
...'רעליטש

ןוגינה תא רישל לחה הלהו ,הלודג סוכ לע 'םייחל' רמול ןזחל הרוה א"טילש ר"ומדא ק"כ"
דחאל הנפ הרישה עצמאבו תובהלתהב םייפכ אחמ א"טילש ר"ומדא ק"כ .תיסורב 'עדוי ימ דחא'
...הרישב ןזחל רוזעיש ול רמאו וירוחאמ םיבשויה

."'אוואקעינ טעינ טעינ' רישל לחה ןכמ רחאל"

הפשה אלו בלה תודחא

-ץראב רוביצה ישיאמ דחאל (וכ-הכ 'מע ד"וי ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בתכ ו"טשת תנשב
לע ,שדוקה-ץראל תירבה -תוצראמ םירוחב תצובק רוגיש - קרפה לע התלעש העצה רבדב שדוקה
םירבדמ הבש הפשה גוסל הנוילע תובישח סחיי אל יברהש הלוע וז תרגיאמ .תונכוסה ןובשח
:יברה בתוכ ךכו .התועצמאב םירבעומה םינכתל אלא

ודובכ ארי רשאו שדוקה ץראב ןאכמ וניתובישי ידימלת רויסל עגונהב
םיפתתשמה םידימלתהש שארמ וחיטבי אל םא הלש ןורקעהל שחכתת תונכוסהש
שדוקה ןושלב אקווד ןנוכתו הנבת שדוקה ץראב םרוקיב ךשמב ודמלי הז רויסב
לע יל חלסיש יתווקתו - הלאשה לע הז לכב הבושת בייח ראשיהל אלש ידכב . .
ןיב שיש ףא ,שטיוואבויל תדובעד קוליחה ירה - ןלהלד םיפירחה םייוטיב
וניתולדתשה לכש ,שדוקה ןושלב םידמולה ולאו תידיאב םידמולה ולא ונידימלת
הייפכ ידי-לע ברעתהל ילבמ ,םתוימינפבו םינפבמ םדחאל אוה וניתדובעו
ךפיה היהי אלש דבלבו ,'וכו םהיגהנמו םנושלל עגונהב םהלש תישפוח הריחבהב
,יוצר גוזימ ףוס לכ ףוס איבת תימינפה םתודחאתהש ונא םיחטבומו ,הרותה
;היהי דחא םרוביד ןכותש ןוויכ ,ורבדי הפש הזיאב ללכו ללכ קוליח ןיא זאש
ןושלה דוחיא תופכל םילדתשמ הפשה יניגממ המכ ירה ונינובאדלש העשב הב
ריעצה רודה ןיבש ,םינבהו תובאה ןיבש תובבלבש דוריפה תא ריבגהלו הפבש
תוכמ םולשו סח וציברי םא ודובכל ליעוי המו ,התע דע ולדיגו וכניחש רודהל
'הכת הכה' לש תואירק ךותמ ויבאב ןבו ויחאב שיא (תוינחורב וא תוימשגב)
...?זנכשא ןושלב אלו ך"נתה ןושלב אקווד

םיבתכנ וירבד יכ ריהבמו ךישממ יברה

שדוקה-ץראב םימייוסמ םיגוחב הבשחמה ךילהתו הפקשהה לע באכ לש שגר ךותמ
.ןנוכתו הנבת

:לחאמו םיגלופמ םידודג רוציי תונוש תופשב רוביד יכ הנעטה תא החוד יברה

לארשי-ץראב רשא ךוניחה תודסומ לכמש םימי ואוביו ךרבתי םשה ןתיו יאוולהו
םירידחמש וז הדימב םינפ לכ לע םהיניב םידחואמ םיכינחו םידימלת ואציי
-ץראב םיאצמנה ולא תרשקמו ,שטיוואבויל תודסומ ידימלתב הנשיו תודחאה
.'וכו 'וכו הילרטסוא ,הדנק ,תירבה תוצרא ,תפרצ ,ןנוכתו הנבת שדוקה

..."תופשב יקב ינאש יתבשח"

.תירבעב דחוימבו לודג ןשלב היהש ,תרש השמ רמ 'תודיחי'ב יברה לצא רקיב ט"ישת תנשב
ול ןקית ףאו ,תוברו תונוש תופשב אטבתה יברהש ךיא ןכמ רחאל ראית םילודגה וימשר ןיב
"המ עדוי ימל בושח יניאש האור ינא יברה תמועל ךא תופשב יקב ינאש יתבשח" .תואיגש
.(פ"ירה תומישר)

רפיס ,(566 'מע 'ג ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש) ט"לשת בא-םחנמב 'כ תודעוותהב ,םימיל
בישהל וא ,חוכיו להנל םיקוקז ויה רשאכ ,בלסונירטקיב ישארה ברה לש רוכבה ונבכש ,יברה
רבדה לפנ - תיסורה הפשה תעידיב ךרוצ היה ךכ םשלו ('יירעלדיז') הלילע וא הלאש לע
.וקלחב

:יברה ריעה ןאכו

הלא םיניינעב יתעידיו ,תיסור יתעידי - ייפלכ תועמשומה תונעטה ןיב
!םיעודי םירבדה הכ ןיבו הכ ןיב ...!ךכמ דוס השוע ינניא ...םירחאו

..."קיפסמ אל הזש בשוח"

:רפוסמ (6 'מע 'תעדל בל' תרבוחב הטטוצ) םימימתה דחא תמישרב

התוא הפש - תירבעב רביד 'תודיחי'ל סנכנו (א"משת וא מ"שת תנשב) היסורמ אציש ידוהי"
רבדל לוכי אוה יכ ול רמא יברה .ויפב הרוגש התיה אלש - היסורב ומצע תוחוכב דמל
.('וכו םיטסינומוקהמ תורצה ללגב) הפשה תא חוכשל הצור אוה יכ יברל הנע הלה .תיסורב
הצורו תחא הפש עדוי התאו .קיפסמ אל הזש בשוח ינאו תונושל ו"כ עדוי ינא" :ביגה יברה
..."!?החכושל

תוריכזמה תולבגמ

ףיסוהל וילא םיבתוכה תא דדועמ יברהש תובר םימעפ םיאצומ ונא יברה לש שדוקה תורגיאב
הנעמה תא לבקל לכוי אל ןכלו ,וז הפשב "םיבתוכ אל תוריכזמב"ש יפ-לע-ףא ,םתפשב בותכל
.ותפשב

יניינעל זכרמ'ה יחולשל עייסש ,דרפסב תידוהיה הליהקה ישארמ דחאל יברה ןייצמ ךכ
,תוחיש-יטוקיל - ב"לשת רושעל הסכ ןיב) בתכמה םויסב .א"לשת ץיקב םשל ועסנש ,'ךוניח
:בתוכ אוה (569 'מע ,זט ךרכ

םג לוכי ודובכ לבא ,שדוקה ןושלב בתכנ ןכלו ,תיתפרצ םיבתוכ אל תוריכזמב
,הנעמה לבקל רתוי ול חוור הפש וזיאב עידויש אלא ,תיתפרצ בותכל אבהל
.תילגנא וא שידיא ,ק"הלב

:המוד בתכמו

הנעמה אב ,תיסורב רשאמ שדוקה ןושלב בותכל רתוי לקנ תוריכזמבש םושמ
יל בותכל אבהל םג לוכי ודצמו .וניבהל ול השקי אל יאדוובש ,שדוקה ןושלב
בתכ - "שידיאב וא שדוקה ןושלב הנעמ לבקל רתוי ול חונ םא עידויו ,תיסורב
ךרכ 'םחנמ לכיה') םי-תירקב בשייתהו היסורמ הלעש ידוהיל מ"דשת תנשב יברה
.(אצק 'מע 'ב

לפטל רקיע ןיב לידבהל

הלה .םיגחה אשונב תילגנאב רמוח בושח ידוהי ןקסעל יברה תוריכזמ הרגיש ד"ישת תנשב
.'וכו תוללובתהל ששחמ ,הנידמה תפשב שומישה לע רגת ארקו 'תוריכזמ'ל רשקתה

(ירשתב ג"י :ךיראתל בל ומיש) יברה ול רגישש (ה-ד 'מע 'ח ךרכ שדוק-תורגיא) בתכמב
:ןלהלדכ אוה בתוכ

הפירחה ותפקשה עומשל יל םענ . . תינופלטה ותחיש ןכות יל ורסמ תוריכזמהמ
ןיינעב םג םירחא לשב הבוט וניע רשא הווקמ יננהו . . היצלמיסא ןיינעב
הפשה ןיינע הקירמאב הפ הנה הז דבלמ . . הבוטל ותלוז לע עיפשיו וז הפקשה
ןושלב רבדמה רעונש ןאכ ונא םיאצומ וננובאדלו .היצלימיסאב רושק וניא
ןיידע לבא הבושתב וררועתיש יאוולהו ,תידרפסה הרבההבש ולא טרפבו ,שדוקה
איבמ שדוקה ןושלש םולשו סח יתנווכ ןיא .תווצמו הרותה ךפיה אוהש בצמב םה
ךשוחלו ךשוח רוא[ל] םירמואש ןאכ ןיכרע יפוליח ,רומאכ ,אלא ,הז ידיל
תא םירכומ (םזילאנויצאנ) תוימואל לש םישדע דיזנ דעבש וז הפקשהו ,רוא
.שדוקה ןושלב רבדל םתוא האיבמה איה תווצמהו הרותהו םימשבש םהיבא
:ריבסמו ףיסומ יברה

ןושלב קר אל המודכו סופד יניינע רואל ונא םיאיצומש המ ,לעופל עגונבו
אל ל"זח ורמאש המ עודי הנה ,(תיתפרצב םגו) תילגנאב םג אלא תידיאו שדוקה
לארשי-ינב וניחא לכש דע תוכחל רשפא-יא השעמלו ,השעמה אלא רקיע שרדמה
םברקלו םליצהל ךירצ יכ ,תידיא וא שדוקה ןושל ןיבהל ודמלי םהש םוקמ לכב
הניאש הדיבא איה ןמזה דוביא יכ ,לעופב תווצמלו הרותלו םימשבש וניבאל
.תרזוח

הנווכה ,הנידמה תפשב אמויד אניינעמ ול וחלשש המ הנה ,ודובכל עגונהבו
בחר גוח בל תמושתל םאיבהל הצרי חטב הנה ,ןיינע םהב אצמי םא יכ הזב
ןפוא לכב .תידיא וא שדוקה ןושלב םיעמוש םניאש הלאכ םג םהיניבש ,רתוי
.תידיאו שדוקה ןושלב רמוחה הפ רגסומ

ארמגה תפש

שמתשמ י"שרש הדבועה רשפ תא (94 'מע 'ב ךרכ ח"כשת שדוק-תוחיש) ח"כשת תנשב ראבל ואובב
הרודהמ 'י"שר יללכ' הבחרהב הארו] םימעה תונושלבו תיתפרצב - "ז"עלב" - םילימ שוריפב
אלא שדוקה ןושלב קר אל הרושק הרותהש הדבועל יברה סחייתמ ,[ןמסנ םשו ב"י קרפ השדח
ןושל - יכנא"ו "אתודהש רגי" תודוא ל"זח ירבד תא ןייצמ המגודכ .תונושלה םיעבש לכב
הילע הפ-לעבש הרותו .תימרא ןושלב הבורש ,ילבב דומלתכ ,הפ-לעבש הרות דחוימב ."ירצמ
איהו ,ארמגב אקווד יוטיב ידיל אב הרותבש לובג-ילבה :רמולכ ."רפסמ ןיא תומלעו" רמאנ
.שדוקה ןושלב הניא הפ-לעבש הרותה לש הבורש אצמנ .ימרא ןושלב -

ןושלה ןווכל עדי אל . . טקלמה" :ןקזה ר"ומדא בתוכ (הכ ןמיס) תמסרופמה שדוקה תרגיאב
."ק"הלב אלו [זנכשא ןושלב=] א"לב הרות ירבד רמוא היה ל"ז ט"שעבה יכ קודקדב

:יברה רמואו

חחושל םיגהונ ויהש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,וניאישנ וניתובר םג וגהנ ךכ
שדוקה ןושלב רבדל םיריהז תויהל םיגהונה םתואכ אלו - תבשב וליפאו שידיאב
וליפא אלא םיניינע םתס קר אל רבדמ (ר"ומדא ח"ומ ק"כ) היהו - שדוק-תבשב
ובש ,חישמ לש ןמזל הרושק הרותה תוימינפש תורמל] הרותה תוימינפל דע הרות
ךא .שדוקה ןושלל הנווכהש - "הרורב הפש םימע לא ךופהא זא" םייוקי
ןושלב אל) רבדמ הרותה תוימינפ יניינע וליפא היה תולגה ןמזב דוע ונתויהב
םירבדמש) ךכל םעטה - תודיסח לש "טשפ"בו - תוטשפבו .שידיאב [(אלא ,שדוקה
הדי-לע אלא ,דבלב ןושלה תא אלו .ןושלה תא ררבל ידכ ,אוה (תורז תופשב
'וכ הנידמה תא ןייפאמו בושח םוקמ ספות הנידמה ןושל ןכש הנידמה תא ררבל
ררבל ידכ םג "ז"עלב" םישוריפ ללכ י"שר ףאש רמול שיש יברה ןייצ ןאכו)
!(הנידמה

"ןוגינ ןשיסור א"

:יברה רמא (77 'מע 'א ךרכ ו"לשת שדוק-תוחיש) ו"לשת תנשב תודעוותהב

לארשי-םעמ לודג קלח ןיידע יוצמ םש - היסורמ םידוהי ןאכ םיחכונש ןוויכמ
הרותה דומילל עגונב הלואג םג ללוכ ,הטושפכ הלואגל קוקזה (ערה ןיע ילב)
וחילצהו וכז רבכש ולא ןכל - בבל בוטו החמשו החונמ ךותמ תווצמ םויקו
- 'וכו החונמ ךותמ תווצמ םייקלו הרות דומלל םילוכיש בצמו דמעמב אצמיהל
םילימ םע םג - בוט המו ,("ןוגינ ןשיסור א") יסור ןוגינ דחי םלוכ ונגני
.תיסורב

רבדל תיסורה הפשה תא םיכפהמש ןפואב אטבתמ הזשכ דחוימב ,רדג תצרופ החמש
בוטבו ,םימחרבו דסחב 'ה םאיצויש ןיינעה תא רתוי דוע רבדה רהמי - בוט
.ונקדצ חישמ ינפ לבקל ,השודקה ונצראל תויממוק םכילויו ,הלגנהו הארנה

תיסורב םילימ םע ךא ,ןוגינ רמאי ,םשמ ןגנמו ןזח ןאכ יוצמ אמתסמ
.("אשאנ אבשולס" ןוגינה ונגינו)

...תילגנאב תודהי רבדל

חחושל אלו תודיסח ירבד וינזואב םגרתל שי ,וברקל ידכ ,תילגנאב ידוהי םע םירבדמשכ
ךרדב הליכשא') א"משת ארקיו תשרפ תבש תודעוותהב יברה רמוא ךכ - םיינקירמא םיאשונב
:(294 'מע 'םימת

הפשב ומע רבדל םיבייחש והשימ םע םישגפנו םיעצבמב לועפל םיאצוי רשאכ
ומע ורבדי אל םאש ןבומ ,תרחא הפשב ןיבמ אל (ןיידע) הלה יכ תילגנאה
רבכ םירבדמ תילגנאב םיחחושמש ןוויכו וילע עיפשהל ולכוי אל תילגנאב
.'םיינקירמא' םיאשונב

םלוא ,ךכ ושעיש - 'םיינקירמא' םיאשונ לע רבדל ךירצ בוריקה ךרוצל םא
:רואה תועצמאב לועפל ,'ריאהל תורנ' לש ןיינעה תויהל ךירצ

לבא ,ילגנא םוגרתב ,'ןושל םיעבש'ב םנמא ,תודיסח רמאמ וינפל רמול שי
ר"ומדא ח"ומ ק"כ תאמ הזב אצויכו תודיסח רמאמ ,םגתפ ,תודיסח - אוה ןכותה
.םהל םיאתמה ןפואב םגרותמ -

ורמאנש םירמאמ םנשיו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש םירמאמב ךכ םשל שמתשהל רשפא
תצפה ןיינעב םג קסע ומצע אוהו ,םידמולה לע לקהל ידכ ,החיש לש ןונגסב
.תופש המכב המוגרתו תודיסחה

...םימש-תארימ ץוח ,לוכה

ט"לשת ינימש תשרפ שדוק-תבש יאצומ תודעוותהב יברה רפיסש םירבד הנה ,ןיינעל ןיינעמו
:(597 'מע 'ב ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש)

וא ףלאכ ינפל) השרדה .הנשה-שארב עימשה התוא ,תספדומ השרד והשיממ יתלביק
וללכנ השרדב .וז הפשב הספדוהו תילגנאב הרמאנ (םיניזאמ תואמ-שמחו ףלא
ינלאש ,ונשגפנשכ ,ןכמ רחאל .םימש-תאריד םיניינע... דבלמ םיבר םיאשונ
בוט םש לעב יאקירמא יוגמ היאר תאבה עודמ . . ויתלאש . . ותשרד לע יתעדל
עודמ - הב םידומ םיקודצה וליפאש ,בתכבש הרותב עיפומ רבכ הז ירה - 'וכו
רשפל ךלאשי רשאכ ךדכנל הנעת המ ...?ך"נתב עיפומ ךכש רמול תשייבתה
...?הז

!דימ - תונייעמה תצפה

שדוק-תוחיש) א"משת בא-םחנמ שדוחה םיכרבמ תוטמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב יברה רמא ךכו
:(א"משת

ףכת םיכירצ - תודהי לש ת"יב ף"לא עדוי וניא ןיידעש ידוהי םיאור רשאכ
דמעמב אצמנ אוה ןיידעש יפ-לע-ףא ,'וכו תונייעמה ןיינע תא ול תתל דימו
!"הצוח"ד בצמו

רדסש) דבכה לא לקה ןמד ןפואב הדובעה רדס תויהל ךירצ הרואכלש יפ-לע-ףאו
-רחאו ,תודהי לש ת"יב ף"לא ודמלל שארל לכל - ("ןובנו םכח םע"ל םיאתמ הז
-יפ-לע-ףא - 'וכו תונייעמו תודיסח ודמלל רשפאש דעו ,'וכו הנשמו ארקמ ךכ
,ןיעמו סרטנוקל ותמדקהב ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ תארוה העודי ,ןכ
,יתשו ףוטח לוכאו ףוטחד ןפואב םירוריבה תדובע תויהל הכירצ וננמזבש
וב רידחהל תורשפא ול שיו ,היהיש בצמו דמעמ הזיאב ידוהי שגופ רשאכ ,ןכלו
תושעל ךירצש יאדווב ירה ,'וכ תונייעמ לש ןיינע ("םיא ןיא ןקורניירא")
!דימו ףכת תאז

ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע תונייעמה תצפהד הדובעה ןפוא תא םיאורש יפכו
.תופש המכו המכב םוגרת ידי-לע םג תונייעמה תא ץיפהל לדתשהש ,ונרוד אישנ
עדוי וניא וליפאו ,שדוקה ןושל עדוי וניאש ידוהי םישגופ רשאכש ,ונייה
דמליש דע המכו-המכ-תחא-לעו ,שידיא דמליש דע תוכחל רשפא -יא - שידיא
םג אלא ,'וכ תונייעמל םיכיישה םיניינעה תא דומלל לכוי זאו ,שדוקה ןושל
הפשב תונייעמה תא ול תתל רבכ םיכירצ שידיאו שדוקה ןושל ןיבמש םדוק
.ןיבהל לוכיש

:תודהיב ותגרדל עגונב ןכ-ומכ ,תופשל עגונב הזש יפכו

,(שדוקה ןושל תמגודב) שדוקד בצמו דמעמב אצמנ וניא ןיידעש ידוהי ונשי
ןושל תמגודב) "הנוכי לארשי םשב"ד בצמו דמעמב אל וליפא - הזמ הטמלו
הנוכמה - תורטשב םיבתוכש חסונהכו ,שדוקה ןושל לש יוניכ איהש ,שידיא
,("הצוח") הז בצמו דמעמב ותויהב םג הנה ,(שידיא ןושלב ארקנש יפכ ,'וכ
.תונייעמה תא ול תתל םיכירצ

!תאצמו תעגי

ותעדלו הלגנה דומיל תנבהב השקתמ רשא" (זל 'מע ,'ט ךרכ ,שדוק-תורגיא) ןנואתה דימלתשכ
ירחא הבחרהב יברה בישמ - "שדוקה ןושלב ריבסהל ךכ לכ לגרתה אל רועישה דיגמש ינפמ והז
תאצמ אלו תעגי ןימאת לא תאצמו תעגי אל" - הכרבל םנורכז וניתובר קספ עודי יכ עבוקש
."ןימאת לא

:םכסמו

םייושיק הזיא םנשי - םידימלתהו הבישי שארהד תולגתה יא ינפמש רשפא
ילארשיה שיאל אבש רשואה דגנ ,אוה בשחנ ןיאכו אלכ לבא ,תידדהה הנבההב
.ארגא ארעצ םופלו ,ה"בקה לש ונוצרו ותמכח ,השודקה וניתרות ידי-לע

ןכ םג םהל המדנש הלאכ םיאצמנ ויריבח ןיב םגש רבדה רשפא" :ךישממ יברה]
ירה ,הזב אצויכו ל"נה םעט ינפמ איה השורדה הדיקשו הרותה דומילב העינמהש
תומיאתמה תויתוא אצמי יאדוובו ,הזב בותכה לכ םתוא ןכ םג ריבסהל ובוטמ
.["תושורדה

םוקמה תפשכ

:(ץיבורוה 'יש יולה בקעי ח"הרה) 770-ב זאד םידימלתה דחא בתוכ א"לשת ןוושחרמ שדוחב

.א"טילש ר"ומדא ק"כ לש תופקהב ףתתשהל 'וכו הילוסנוקהמ םיגיצנ ואב הרות-תחמש לילב"
המ א"טילש ר"ומדא ק"כ תא דחא לאש םירבדה ןיב .הברה םתיא חחוש א"טילש ר"ומדא ק"כ
ורזחיש הבחר הלומעת םישוע םהו ץראב הנורחאל המקש שידייה תפש תאייחהל העונתה לע ותעד
הנידמה תפשב הנידמ לכב רבדל שי ותעדלש הנע א"טילש ר"ומדא ק"כ .שידיי תפשב רבדל
("תינמרג - הינמרגב ,תיתפרצ - תפרצב ,תילגנא - תירבה-תוצראב ,תירבע - ץראב" :ןייצ)
ףיסוה ,"וביחרהל דוע שיש רגובמל ריעצה רודה ןיב רבכ םייקה ערקב ונל יד אל יכו"
...!?ההימתב

תונשל אל

הפשה יונישש ששחל םוקמ היה רשאכ ירה ,רקיעה תא הפשב האר אל יברהש חכומ ל"נה לכמש ףא
בישה ךכ .התונשל אלו תמדוקה הפשה לע רומשל יברה הרוה ,םינכתב יונישל ןכ-םג רושק
רבכש שידיא תפשב דומילמ יוניש לע (זכ 'מע 'ח ךרכ שדוק-תורגיא) ד"ישת תנשב לאשנשכ
:תירבעב דומילל גוהנ היה

שידיאב התיה םהמע דומילה תפשש תותיכ םלצא ויה התע דעש םתלאש לע הנעמב
םיריכזמש םימעט המכ ינפמ הבוטל ונילע אבה ןמזל עגונב הזב םיקפתסמו
.הזב יתעד תווח םילאושו םבתכמב

תפשב אקווד ל"נה תותיכב וכישמיש רבדה חרכומ םיריכזמש םימעטה תורמל הנה
דעב םחול הז תמועלה רשא םיאורש העשב הבו . . התע דע היהש ומכו שידיאה
המילש הרות היהת אל ירה ,חצנל דבלבו המואמל בשחנ רבד ןיאו גתו ץוק לכ
-המכ-תחא-לעו אנאסמד אתקרע לע וליפא רומשל םיכירצש םהלש םיניינעכ ונלש
לק יונישמ תואצותה תא שארמ רעשל דואמב השקש ךוניחב עגונה ןיינעב המכו
חטב והייתווכדל תוכיראהו ,ודלח ימיב םדאה ייח ךשמ לע תודליה תונש ךשמב
.רתומל ךא

אובל דיתעל

:יברה םתוח (ה 'מע 'ח ךרכ שדוק-תורגיא) ד"ישתמ ותרגיאב

לע דחא 'ה תא דובעל תחא הדוגא םלוכ ושעיו דועיה םייוקי ונימיב הרהמבו
ךכ-רחאו עמוש אוהש ןושל לכב וישכע הז היהיו ונלוכל תחא הרות םויק ידי
.ונלוכל תחא הפשבתודיסחה ינייעממ


סחניפ תשרפ


סחניפ תשרפ

אטבתה םעפו ,סחניפ תשרפ 'ב םויב וניבא םהרבא לש ותירבב סנכנ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
.וז השרפב םיזמרנ וייח תוערואמ בורש ,יברה
(158 'מע ,ש"ת תוחישה-רפס)

* * *

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמוא

אבה" ירהש ,בויח הניאש ,"וב ןיעגופ ןיאנק תימרא לעובה" הכלהה יפ-לע לעפ סחניפ
םג תודהיה תקזחה לע ושפנ תא רסמ יברה םג ןכו ;(דפ ןירדהנס) "ול ןירומ ןיא ךלמיל
.םהילע ושפנ תא רוסמל הווצמ םדא ןיאש םירבדב

ףסוי לש וערזמ היה סחניפ - ףסוי .סחניפל םיכייש יברה לש ויתומש ינש - דועו תאז
.ק"חצי ןיינמכ ,(208) ח"ר הירטמיגב הלוע סחניפ - קחצי ;(הכ,ו אראו י"שר)
(320 'מע ,חי ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)

* * *

:םיפסונ םיזמר ירהו

ףסוי ינב" (זל-חכ םיקוספ) רמאנ ,ישילש דע ינשמ ,סחניפ תשרפ 'ב םוי לש רועישב (א
ול ויה אל רפח ןב דחפלצו" (גל קוספ) ןכו ,"םתוחפשמל ףסוי ינב ולא . . םתוחפשמל
.(תונב קר ויה יברל) "תונב םא יכ םינב

-ינימשש (חר א"ח) רהוזב ראובמו ,"םכל היהת תרצע ינימשה םויב" רמאנ ונתשרפ ףוסב (ב
תנשב יברה לש השקה ורסאמל זמור ,רצעמ ןושלמ ,"תרצע" :דועו תאז .ףסוי דגנכ אוה תרצע
.(ל"ר תוומ שנוע וילע רזגנ זאש) ז"פרת
(ז"כשת ,סחניפ תשרפ תבש תחישמ)


(גי,הכ) םלוע תנהכ תירב וירחא וערזלו ול התיהו

ךכבו ,ל"ר יוג דילומ ידוהי ירהש ,עבטה יונישו שודיחל םרוג תימרא לעוב לש אטחה
יוניש םושמ וב שיש אטח לטיב סחניפש ןוויכמ .םימעל לארשי ןיבש תיעבטה הציחמה תלטבתמ
שודיח לש ךרדב הנוהכ ול הנתינו ,'הדימ דגנכ הדימ' לש ןפואב ורכש תא לביק ,עבטה
.ןאכ שרפמ י"שרש יפכו ,ךכל יואר היה אל ומצע דצמ ירהש ,עבטה יונישו
(153 'מע ,ח ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(הנ,וכ) ץראה תא קלחי לרוגב ךא

תכיישה תחא הווצמ הנתינ ידוהי לכלש ,איה ונוקל םדאה תדובעב ץראה תקולח לש תועמשמה
."יפט ריהז יוה יאמב ךובא" (חיק תבש) ל"זר רמאמכו .דחוימב ול

,תויטרפ תומשנל ריאמה ,הזה יטרפה רואהש תודיסחב ראובמ ןכש ,לרוגב ץראה הקלחנ ןכל
,ילכש-לע ןיינע אוה לרוגה םג ךכ ;"הבשחמב הלע ךכ"ו "תעדו םעטמ הלעמל" תניחבב אוה
.תעדו םעטמ הלעמלש
(346 'מע ,ב ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(ג-ב,חכ) םהל תרמאו . . םהילא תרמאו

הליפתה תדובע - הבשחמ] תונברקבש רובידהו הבשחמה תניחב לע יאק - "םהילא תרמאו"
תוכלהו ינידב רובידה - רובידו ;בלבש הדובע איהש ,(םונקת תונברק םוקמב הליפת)
.[ןברקה

.לעופב ןברקה תברקה ,השעמה תניחב לע יאק - "םהל תרמאו"
(הע 'מע ,רבדמב ,הרות-יטוקיל)


(ב,חכ) ישאל

תעבראל ם"חצדה תאוושה יפ-לע םיאורש יפכ - שאה דוסי דגנכ אוה ,יחה גוסמ אוהש ,שבכה
:תודוסיה

רפע = םמוד

םימ = חמוצ

שא = יח

חור = רבדמ

."ישא" - הלעמלש שאב תללכנו הלוע הטמלש שאה
(אמ 'מע ,רבדמב ,הרות-יטוקיל)


(ג,חכ) דימת הלוע

ךכ לע הרומ "דימת הלוע"ו ;ה"בקל טלחומ לוטיבל זמור ,"'הל לילכ" היהש ,הלוע ןברק
.םויה לכ ךשמב ,ידימת אוה הז לוטיבש

לוטיבו ,"ינא הדומ" תרימאב ה"בקהל טלחומ לוטיב םיאטבמ םויה תליחתב :םדאה תדובעבו
.םויה לכ לע ומתוח תא עיבטמ הז
(940 'מע ,'ג ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(ו,חכ) יניס רהב היושעה דימת תלוע

הרוקמו השרושל רוזחלו ףוגה ןמ תאצל המשנה לש תידימתה הקושתה ונייה - "דימת תלוע"
.("תרתוסמ הבהא" :תודיסחה ןושלב) יקולאה

לש תילענה תולגתהה תועצמאב תידוהי המשנ לכב העבקנ וז הבהא - "יניס רהב היושעה"
.יניס רה דמעמ
(ונק'א 'מע ,רבדמב ,הרותה-רוא)


(די,חכ) ושדחב שדח תלוע

:שטירזממ דיגמה ברה שרפמ

םילוע שדוח-שאר לכ לש תונברוקהו ,'יוה םש יפוריצ ב"ימ רחא ףוריצ ריאמ שדוח לכב
.שדוחה ותוא לש ףוריצל םאתהב הלעמל
(נ 'מע ,רבדמב ,הרות-רוא)

* * *

:קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ ףיסומ

.שדוח ותוא לש ףוריצה יפל התיה הנווכה לבא ,תונברוקה םתוא ובירקה שדוח-שאר לכב
התייה אישנ לכל לבא ,תונברוקה םתוא ובירקה םלוכש ,םיאישנה תונברוקב וניצמש יפכו
.אשנ תשרפב שרדמב ראובמכ ,תרחא הנווכ
(זטק'א 'מע ,רבדמב ,הרותה-רוא)

םיבתכמ


תורעהו תובוגת


"תוקיפסה תרתה"ל תומלשה

ףוס 'תורשקתה'ב ספדנש) שדוק-רפס תחיתפ ידי-לע 'לרוג'ל רשקב ,םיבר תלאשל הנעמב
תורהבהו תומלשה המכ הזב תואב ,(הנק ןויליג

:תוארוהה ראש לכ יולימ רחאל קר ךייש 'לרוג'ש ןלנמ טרופ אל ותוטישפ בורל

ןיאש ('תורשקתה'ב םג קתענש יפכ) שגדומו שרופמ ט"משת חנ תשרפ תבש תחישבש ןוויכמ (א
יטרפ אשונב תוארוה ןיב הזב קלחל רוקמ ןיאו ,תשרופמ הארוה שישכ 'ןמיס' שפחל םוקמ
.הברדאו ,תוקיפס שיש םוקמב גוהנל ךיא תויללכ תוארוהל

הנבהב תושבולמה - טרפבו] יברה ונל ןתנש תושרופמ תוארוהש ,ארבס אמיא תיעביא (ב
הלעמלש ,'לרוג' תניחבל ךיישה] יללכ "לארשי גהנמ" ינפל דימת תואב [ד"בח תניחב ,הגשהו
."הרות" אוה םגש ףא ,[ירמגל תעדו םעטמ

ךכ-רחא תונפלו ,הליחת לרוג שפחל רשפא-יא ,םיניינעה ינש תא םייקל ונאובב :דועו (ג
הליחת םינופ םא ןכ ןיאש המ ;לרוגה תא שרפל השקבב "םיניבמ םידידי"ל וא "החמומ אפור"ל
.לרוגל תונפל ךייש זא - קפס ןיידע ראשנ םא קרו םיניבמ םידידיל

תעדל ךירצ לכ -םדוקו .לוכל הרוסמ הניא 'לרוג'ה תנווכב תונשרפהש שיגדהל רתומל
וכזיש 'הל ללפתהלו ,יברה לש וכרדו ויתוארוה תא רקיעהו ,תודיסחה יכרדו הכלה בטיה
.ילואו יאה ילוכו ,ןוויכה תא אדוול

וב רימחהל םוקמ ןיאו ,הנוש שדוק תורגאה רפס ילואש ,ריעה רנורג 'יש ל"יר ח"הרה
הצע לוטיל" הזב לקהל איבמ טעק ד"וי ףסוי יכרבבש יפ-לע-ףא] תהגומ-יתלבה יברה תעצהכ
ןה תורגאהמ תוברו ליאוה ,לוח יניינעל שדוק-רפסב שמתשהל אלש ["םהיניינע לכב הרותה ןמ
.לוח יניינעב תולאשל םג תובושת

,תורוד הזמ םידיסחה גהנמ רכזנ אל ,דבלב "תוקיפסה תרתה" היה טוקילה אשונש ןוויכמ
,תולאשו תוקפס םע רשק לכ אלל) וניאישנ וניתובר ירפס ךותב (הכרב תושקב) םינ"פ חינהל
,טבש ד"ויד נ"פל רשקב גמק 'מע ד"ח יברה לש ק"גאמ עדונכ ,(ונילע וללפתיש ידכ אלא
.אינתה רפס ךותב םינ"פ חינהל ה"ע ןמלסק ח"שר ח"הרה עיפשמה גהנש יפכו
רמוע ,גרובזניג החמש-ףסוי ברה


רסאמב רוקיב

- א"לשת תנשב יברה תחישמ - טטוצ ('יבר יצוצינ' רודמב 11 'מע הנק ןוילג) 'תורשקתה'ב
לע ובתכו ,"ומע וארתהו רסאמב ורקבל ואבש העשב" צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ רמאש םייוסמ רבד
אלא] רסאמב םייקתהש רוקיב לע םירחא תורוקממ עדונ אל ןכש" שודיח והזש (12 'מע) םש הז
."[ותולג ריעב ונייה - המרטסאקב וכרענש םירוקיב לע תאז שרפנ ןכ םא

תנשמ ר"ומדא ק"כ תחישמ ,רסאמב םייקתהש רוקיב לע עדונ אלש ובתכש המ לע ריעהל שיו
ק"כ ירבד תא ראיב הבש ,14 'מע םש "תורשקתה"ב האבוה (בש 'מע י"חשת שדוק תוחיש) י"חשת
יגרוס ירוחאמ דמוע רסאמב ותוא האר דציכ ונורכיזב תולעהל דחאל הרוהש צ"יירוהמ ר"ומדא
רבד ,רומאכו) רסאמב םייקתהש רוקיב לע (א"לשתל המדקש) י"חשת תחישמ עדונש ירה .לזרבה
.(רודמ ותואב הז ןוילגב טטוצ הז

יטוקלב וז החיש הספדנ ןכ ינפלו) 93 'מע ו"צרת תוחישה רפסב האר ,ןינעה ףוגלו
צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ירבדמ אוהו ,הנושארל הז רבד רכזנ םש ,(ב-א ,חסר ג"ח םירוביד
הזחמה" :(שידיאמ ישפוח םוגרתב) צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ול רמא ךכו ,ודכנ לש הווצמ רבב
,לזרב יגרוס ירוחאמ רהוסה תיבב יתדמעש יפכ ,םינש יצחו עברא ןב ךתויהב ינתיארש הזה
ונייה ,"רעטרע עטסיוו") םיממושה תומוקמל ינוחלשש ינפל ,ךממו החפשמהמ יתדרפנש העשב
,חצנל ךיניע דגנל דומעי הז רויצש ,תובישיו םירדח דעב יתלדתשהש ךכ לע (ותולג ריע
."לעופב שפנ תריסמ היהתש ךירצ םימש תאריו הרות תצברה לעש םלועל רוכזתשו

תועמשמ תא הנשמש הפסוה ,יברה ירבד לע תחא תוא לש תפסות לע הנטק הרעה דוע ,םכתושרבו
שדוק תוחיש) ב"כשת תומש תשרפ שדוק-תבש תחישמ םש 'תורשקתה'ב טטוצש המב אוהו .םירבדה
ש"רהמ ר"ומדא" םהיניבו ,רסאמב ובשי ד"בח יאישנ 'קה וניתובר לכש (171 'מע ב"כשת
רחא והשימב ותוא ףילחה ןוטלישהש וליאכ איה םירבדה תועמשמו ."(רחאב ופילחה ולצא)
.(ב"ויכו תועט תמחמ ילוא)

יפלו ,ת"יב ילב) "רחא ופילחה" ש"רהמ ר"ומדא לצאש רכזנ ל"נה החישבש ,איה תמאה םרב
-םלושמ 'ר ח"הגה אוה - וידיסח ילודגמ דחאש איה הנווכהו ,(המולח א"פב "ופילחה" הז
המכ רסאמב בשיו ומצע לע הז ןיינע חקל - לווענו קסבטיוו ,בודרטס ץ"מ קרמיינ ןמלז
.ובר םוקמב םינש

.חצק 'מע ו"ח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"גאב - וברל ושפנ תוריסמו ולוטיב םצוע לע האר]
ק"כ ק"גאב - ורסאמ ןינע תוללכ לעו .16-17 'מע ח"ח וניבר תומישר .טכש 'מע א"יח
.[דכ-גכ 'מע ש"רהמ ר"ומדא
ןויצל-ןושאר ,ץיבורוה יולה בקעי ברה

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

סחניפ תשרפ שדוק-תבש
זומתב א"כ

.תוטמ תשרפ ףוסב םישמוחב תספדנה ,(ג,ב-א,א והימרי) "והימרי ירבד" :הרטפה

תותבש ראשב רשאמ רתוי ,תולבא ששח לש םיניינעמ רמשיהל שי 'םירצמה ןיב' לש תותבשב
.1תבשב תולבא ששחל םוקמ תתל אלש ידכב . . הנשה

.א קרפ - תובא יקרפ

םעפו ,2"באב ו"ט רחאל תוחדל בוט" :יברה הנע םעפ .םירצמה ןיב השדח הרידל םיסנכנ ןיא
.3"םימחרה שדוח אוה לולא שדוחב . . רשפא םאב" :הרוה תרחא
.הז ןיעכ םעטמ וריתה רוסיא םגש - (א"עס ,חי) הגיגחל ןייצמו ,1091 'מע 'ד ךרכ תוחיש-יטוקיל (1

.חכר 'מע 'ט ךרכ שדוק-תורגיא (2

.צש 'מע ט"י ךרכ םש (3

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע


"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ
2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד(םימולשת

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
68 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"
729ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il