- ח"נק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה זומת ז"כ * יעסמ-תוטמ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


םתלעמ תאטבתמ םירדנה ןיינעב
לארשי לש האלפנה


,הווצמ רב ליגמ תוחפ וליפא ,ידוהי לכש ,הרומ רדנה םצע
* םלועב רבדו רבד לכב השודק (לש רוסיא) ליחהל לוכי
,רוסא הכ דע היהש רבד ךופהל תלוכיה לע הרומ רדנה תרתה
דחוימב רושק הז לכ * "ארוהנל אכושח אכפהתא" ,רתומ רבדל
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "םירצמה ןיב" לש הלא םימיל
ונרודשיא" :1רמאנ - "'וג תוטמה ישאר לא השמ רבדיו" המדקהה ירחאל - תוטמ תשרפ תלחתהב
אוה הרותב רומאה רדנ רקיע" ,"רודנה רבדב רודיש דע" 2ל"זח ושרדו ,"'הל רדנ רודי יכ
.3"ןברקכ ילע הז רככ רמואש ןוגכ ,רודנה רבדב סיפתיש

רסאנ ןכלו) ןברק תשודק תולח םג וב שי אלא ,דבלב 'וכו רוסיא וניא רדנה ןיינע ,רמולכ
הז רשב ילע ירה רמואשכ ןכ ומכ ,שדוק המהבה תישענ ןברקל המהב שידקמשכש םשכו ,('וכ
תשודק וילע הלח יזא ,ןברק ןושל אוה םנוקהש ,ילע הז רשב םנוק רמואש וא ,םימלשו הלועכ
."והנינ ףוגה תשודק תומנוק" - 4ארמגה ןושלבו ,ןברק

:ןברק יבגל לודג שודיח וב שי - ןברק תשודק תכשמנ רדנבש יפ-לע-ףא ,הנהו

ןברק שידקהל ןיאש - ןברקהד אצפחהל עגונב ןה :תולבגה המכו המכ ןנשי - ןברקל עגונב
םיזעה ןמו םישבכה ןמו רקבה ןמ ,דבלב ןינימ השמחמ" ,דבלב הברקהל םייוארה םירבדמ אלא
שידקמש םדאה תלועפל עגונב ןהו ,6"ןירחבומו ןימימת"ו ,5"הנויה ינב ןמו םירותה ןמו
.7םייק שדקמה-תיבש ןמזב אלא ןברק שידקהל ןיאש - ןברקה

עגונב :ןברקד תולבגהה הזב ןיא ,ןברק תשודק וילע לחש ףא - רדנל עגונב ןכ-ןיאש-המ
אלא ,חבזמה יבג לע ברקיל םייוארה םירבדב קר אל הז ירה - ןברקכ ומצע לע רסואש אצפחהל
-תיבש ןמזב קר אל הז ירה - ןברקכ רבדה רסואש םדאה תלועפל עגונבו ,םלועבש םירבדה לכב
,שדקמה-תיב ןברוח ירחאל םג אלא ,חבזמה יבג לע בירקהלו שידקהל םילוכיש ,םייק שדקמה
.9ןברק תשודק חוכמ אוה רדנה תולחו ,8רודנל רתומ - הלילבו ץראל ץוחב ,תולגה ןמזב

אלא וניא הרותה יניד לכד בויחהש - הלוכ הרותה יניד לכ יבגל םירדנב ףסונ שודיחו
םירדנד בויחה וליאו ,(דחא םויו הנש ב"י תב - הבקנו ,דחא םויו הנש ג"י - רכז) לודגב
א"י תב הנטקו דחא םויו הנש ב"י ןב 10ןטק" ,(שיאל ךומסה אלפומ) ןטקב םג אוה הרותה ןמ
.11"רדנ םהירדנ . . ורדנ ימ םשל םיעדוי םא ,דחא םויו הנש

:לארשי לש ןתלעמ לדוג שגדומ םירדנה ןיינעבש ךיא ןבומ הז יפ-לע
יבויח לכב בייחתנו לידגהש ינפל הנש וליפאו ,(יול וא ןהכ קר אל) לארשימ דחאו דחא לכ
לכבו ,אחישמ תובקעד לפוכמו לופכ ךשוחל דע ,תולגה ןמזב םג ,םינמזה לכב ,הרותה
ותלוכיבו וחוכב - 12םירצמ ץראבו רושא ץראב תחדנ הניפל דע ,ץראל-ץוחב םג ,תומוקמה
חבזמה יבג לע ברקש
ןברקה תשודק ומכ ,ןברקד השודק וב היהתש םלועבש רבד לכב לועפל
!שדקמה-תיבב

הדובעל קוקז וניא - (ןברקד השודק תולח) הזכ הלענ ןיינע לועפל ידכ :דועו תאז
:ומכ הז ינפל הנכהל קוקז וניאש המכו-המכ-תחא-לעו] השעמל וליפא קוקז וניאו ,העיגיו
-לע ,אלא ,[הזב אצויכו הקדצ תניתנ ,הכרב תרימא ,"'וכ דוחי םשל" תרימא ,הוקמב הליבט
וליפאו ,תומואה ןושלב םג אלא ,שדוקה -ןושלב קר אל) ןושל לכבו ,13דבלב ורוביד ידי
.15הרותה ןמ ןברקד השודק תולח לעופ - (14ןברקל יוניכ אלא וניאש םיגלעה ןושלב

ד"בח תודיסח תרותב הראבתנש יפכ) 16הרותה תוימינפב ראובמה יפ-לע - רתוי קתמויו
,םירדנל תונברק ןיבש קוליחה (18שפנבש ד"בחב ,17"ןוסנרפתי" . . הגשהו הנבה לש ןפואב
הבייחש םיאנתה יפ-לע אלא הניא םתשודק ,ןכלו ,הרותה ירדג יפ-לע איה תונברקה תשודקש
-לע תישענש ןוויכמ ,םירדנה תשודק ןכ-ןיאש-המ ,(ה"בקה לש ותמכח ,הרות) הנוילעה המכחה
ךישמהל םה םילוכי ,(המכח) הרותהמ הלעמל ,הרותל ומדק לארשיש 19הרות הרמאש ,לארשי ידי
.20הרותה ידי-לע השודקה וב לח אלש רבד םג ןברק תשודקב סיפתהלו

:םירדנ תרתה - םירדנ תשרפב (רתוי הלענו) ירקיע ןיינע דועו

(לעבה וא באה ידי-לע הרפה םא יכ) םכח ידי-לע םירדנ תרתה שרפתנ אל בותכבש יפ-לע-ףא
תרתה) "וכמסייש המ לע םהל ןיאו ריוואב ןיחרופ םירדנ רתיה" 22ל"זח ורמאש דעו ,21
אלא ,ךומסל המ לע ןיאו ,ארקמב שי זמר טעמ ,רדנה תא ריתמ םכחהש םימכח ורמאש םירדנ
ישאר" :24ארקמ לש וטושפב י"שר שרפמ ,םוקמ לכמ - (23הפ-לעבש הרותב םימכחל רוסמ ןכש
תורבדה ראש ףאש ןינמו ,לארשי ינב לכל ךכ-רחאו הליחת םדמלל םיאישנל דובכ קלח ,תוטמה
,26"'וכ החמומ דיחיב םירדנ 25תרפהש דמל ,ןאכ הרמואל האר המו .'וכ רמול דומלת ,ןכ
.27םירדנ תשרפד תוטשפב ירקיע ןיינע אוה םירדנ תרתה םגש ,ןבומ הזמו

:28םמצע םירדנה רשאמ רתוי הלענ ןיינע אוה םירדנ תרתה ,הנהו

ירמאמב (הרואכל) הריתס וניצמ (ול רתומה רבד ומצע לע רסוא םדאהש) םירדנה ןיינעב
ךל הרסאש המ ךייד אל" - אסיג ךדיאלו ,29"תושירפל גייס םירדנ" - אסיג דחמ :ל"זח
.(הימתב) 30"םירחא םירבד ךילע רוסאל שקבמ התאש אלא הרותה

תילענ אגרדל עיגה אל ןיידעש ימ :תונוש תוגרד יתש תודוא רבודמש - 31הזב ךוויתהו
רתומה" םג ,יכ ,32"ךל רתומב ךמצע שדק" ,םירתומה םירבדמ םג שורפל קוקז ,'ה תדובעב
,םנמא ;"תושירפל גייס םירדנ" ורמא הז לעו ,33'וכ הדירי לש בצמ ולצא םורגל לוכי "ךל
לש בצמ ולצא םורגי רתומה רבדהש שושחל םוקמ ןיאש 'ה תדובעב תילענ אגרדל עיגה רבכש ימ
ותדובע ,הברדא אלא ,("הרותה ךל הרסאש המ ךייד") םלועה יניינעמ שורפל ול ןיא - הדירי
.34םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל ,אקווד םלועה יניינעב תויהל הכירצ

רתיהה ררבל לכוי אל" ,דבלב איפכתא תניחבב איה הדובעה רשאכש - 35תודיסחה ןושלבו
רבדה רוסאל ךירצ ןכלו ,"תוימשגל ונדירוי תורתומ תצק אוהש המ לכ . . הלעמל ותולעהלו
אכפהתאד הדובעה תגרדל הלעתמש ירחאל ,םנמא ;ןברקכ השודק וב ךישממש הז ידי-לע ,רדנב
ררבל ,הברדא אלא ,תוימשגהמ שורפל אל ,ונייה ,36רדנה ריתהל לכוי זא - ארוהנל אכושח
.'וכ תוימשגה ךכזלו

:רואיב רתילו

ונדירוי אלש ידכ ומצע לע ורסואו רתומה רבדה ןמ שרופש ןפואב ותויה םע - רדנה ןיינע
,ונייה ,ימשגה רבדבש יוצר יתלבה ןיינעה תשגדה ידי-לע הז ןיא ,םוקמ לכמ ,'וכ הטמל
,ונממ שרופ ןכלו ,םולשו סח הטמל ותוא דירוהל לוכיש ימשגה רבדה לש ותולפשב ןנובתהל
תוארל" ,ימשגה רבדה לש ,רוקמו שרושה ,תוימינפה תא הלגמש הז ידי-לע - הברדא אלא
ןהש ןברקכו הלועכ . . ונממ שרופ הז ידי-לעו ,הלענ דואמ הובג ושרושש ךיא ושרושב
.37"'וכ הלעמל הובגה ושרושב שרפומו רודנה רבדו ,שדוק

השירפ לש ןפואב) "ערמ רוס"ד הדובעה םגש - תודיסחה תטיש תשגדה ךרד-לע והזש רמול שיו
השע"ב הפסוהה ידי -לע אלא ,'וכ ערה לש ותולפשב תוננובתהו תוקסעתה ידי-לע הניא ('וכ
(רוא הברה המכו-המכ-תחא-לעו) רוא טעמ יכ ,ערמ רוסל םדוק היהי בוט השעה"ש ,38"בוט
.39"'וכ ערה לופי אליממ יזא . . ךשוחה ןמ הברה החוד

השודקה תולח ימשגה רבדב ךישממש הז ידי-לע איה הדובעהש ירחאל םג ,אסיג ךדיאל ,לבא
לאמש" תניחבב ןיידע איה הדובעה רקיע ,אלימבו ,ונממ שורפל ידכ קר הז ירה - ןברקד
ושרוש יוליג ידי-לע איה המצע הייחדהש אלא) ונדירוי אלש תוימשגה תוחדל ,40"החוד
תניחבב השודקב ללכנו הלעתמ ומצע ימשגה רבדהש ,שממ ןברקה תלעמכ הז ןיאו ,('וכ הלענה
.40"תברקמ ןימי"

םכחה תרתה ידי-לע ךפהתמ רבדה רסאנש םג"ש - םירדנ תרתה ידי-לע השענש שודיחה והזו
רבדהש ,ונייה ,"ארוהנל אכושח ךפהל ותלכיבש . . רתיה השענ הז רוסיא ירהו ,רתומ תויהל
.42ןברק ומכ 41השודקב ללכנו ךפהתנ ומצע ימשגה

רמוחו-לקו ןכש-לכמב - (44הרותהמ הלעמלש) 43לארשי לש ןתלעמ תשגדומ םירדנ תרתהב םגו
תכשמה ידי-לע תוימשגה תוחדל םתלוכיבו םחוכבש דבלב וז אלש - םמצע םירדנה ןיינעמ
ותולעהל תוימשגה תא םיככזמו םיררבמ השודקה תכשמה ידי-לעש ,תאז דוע אלא ,השודק
.השודקל

ובש "םירצמה ןיב"ד ןמזה ןכותל םירדנ תשרפד תוכיישהו רשקה ראבל שי הז יפ-לע
:45הרותב וז השרפ ןירוק

תוימשגש הזכ בצמב םיאצמנש ,ונייה ,אסיג דחמ הדירי לש בצמ - אוה םירדנ תשרפד ןכותה
םירדנ" ,'וכ םירתומה םירבדמ םג שורפל ךרוצ שי ןכלו ,'וכ הדירי לועפל לוכי םלועה
לכ לש וחוכבש דבלב וז אל ,ירה ,הדירי לש בצמב םגש - אסיג ךדיאלו ;46"תושירפל גייס
ןיינע) ןברקד השודק וב ךישממש הז ידי-לע םלועה תוימשגמ שורפל לארשימ דחאו דחא
הכפהלו םלועה תוימשג תא ךכזלו ררבל ותלוכיבו וחוכבש - הזמ הריתי אלא ,(םירדנה
.(םירדנ תרתה) ארוהנל אכושח אכפהתא ,השודקל

עגונב הז לכ לועפל חוכ תניתנ הווהמ "םירצמה ןיב"ד ןמזב 47הרותב וז השרפד האירקהו
ותלוכיבו וחוכבש דבלב וז אל ,ירה ,תולגו ןברוח לש בצמב םגש - "םירצמה ןיב"ד הדיריהל
לכ ףוס םיאב הז ידי-לעש ןוויכמ ,היילע ךרוצ איה וז הדיריש תוננובתה ידי-לע הז תוחדל
לש ןפואב םה אפוג תולגהו ןברוחה לבא) דיתעה שדקמה -תיבו הדיתעה הלואגד יוליעהל ףוס
אכפהתא ,בוטל אפוג תולגהו ןברוחה תא ךופהל ותלוכיבו וחוכבש - הזמ הריתי אלא ,(הייחד
החמשלו ןוששל 'וג היהי 'וג ישימחה םוצו יעיברה םוצ" 48בותכש ומכ ,ארוהנל אכושח
.49הז ינפלש תודעוותהב הכוראב רבודמכ ,"םיבוט םידעומלו

50לארשי תסנכל ה"בקה ,ותשאל שיא ןיבש תימצעה הבהאה תולגתה דצמ םגש ,אלא ,דוע אלו
,אחישמ תובקעד לפוכמו לופכ ךשוחל דע ,תולגה ןמז ךשמ לכ וניתדובעו ונישעמ ידי-לע)
,(52הרותמ הלעמלש ה"בקה םע לארשיד תימצעה תורשקתהה ,51המשנה םצעד ףקותה הלגתמ זאש
לארשי תסנכד יוניעה דצמש טרפבו] 53"שפנ יוניע םהב שיש" ולא ןה - םירדנה לכ םירפומ
םירבדב"ש ולא ןהו ,[55"רצ ול םתרצ לכב" 54בותכש ומכ ,ה"בקה לצא ,לוכיבכ ,יוניע השענ
ןיסוריא לש ןפואב קר אל ,לארשי תסנכו ה"בקהד דוחיה תומילש השענש - 56"הניבל וניבש
.57חישמה תומיב ,ןיאושינ לש ןפואב םג אלא ,(הזה ןמזבכ)
,ח"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ח"משת'ה בא-םחנמ 'ב ,יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(91-84 'מע ,'ד ךרכ
.ג ,ל (1

.א ,די .א ,גי םירדנ (2

,(ןברקב וסיפתה אלש) םתס רוסיא ןושלב רדנש ,םירדנ 'לה שיר ךלמל הנשמ הארו .א"ס ד"רס ד"וי ע"וש (3
.ש"ייע ,"ןברקכ םירבד ןירמוג ונא ילע רוסא הז ירה רמוא אוהשכש ינהמד אוה די ןידמ"

.ב"ער ,טנ תובותכ (4

.תונברקה השעמ 'לה שיר ם"במר (5

.חבזמ ירוסיא 'לה שיר ם"במר (6

.ח"ה ח"פ ןימרחו ןיכרע 'לה ם"במר האר (7

ךכל ףסונ) ירה - (ד"ס ג"רס ד"וי ע"וש) "רדנ ילב רמאי . . רבד םוש רודי אלש רהזיל ךירצ"ש ףאו (8
הרצ תעב :אמגודלו ,הליחתכל רודנל רתומ םהבש םינפוא שי (*ורדנ םייקי אל אמש ששחה ינפמ אלא הז ןיאש
ןקתלו ויתועד ןנוכל ידכ םירדנ רדנש ימ" - רסיא ירדנב וליפאו ,(ו"ס םש) "הישפנ יזורזל" ,(ה"ס םש)
.(ז"ס םש) ('וכ הזב תוברהל ןיאש אלא) "חבושמו זירז הז ירה וישעמ

--------

ןיינעה תועמשמד ,"רדנ ילב דמול ךירצ תובבלה וטעמתנש וישכע" (ב"עס ,בפ ונתשרפ) ת"וקלמ ריעהלו (*
הז אלש ל"צכע ,וישכע םג לח רדנד רורב ןידהש ןוויכ ,לבא .וז 'יחב ךישמהל חכ ונל ןיא וישכעש (הרואכל)
.ב"ויכו .'וכ ל"צ ןכלו רבדת בורה לע הרותהש ד"ע א"כ ,ת"וקלה תנווכ


.12 הרעהבש מ"למ האר (9

.ד ,ל ונתשרפ י"שרפ .גלר ס"ר ד"וי ע"ושוט .ב"יפר םירדנ 'לה ם"במר .ב ,המ הדנ (10

.(תונברקד) שדקה ירדנב םג אוה ןכש ןניעדי ,רדנ ורדנ שיאל ךומסה אלפומש הרות התליגש ירחאלו (11

.א ,ס ה"ר ישורד ת"וקל הארו .גי ,זכ 'יעשי - בותכה 'ל פ"ע (12

אקווד רובידב ךרוצהש ,ריעהלו .(נ"שו .א ,חכ םירדנ) "םירבד םניא בלבש םירבד" ,יכ ,הבשחמב כ"אשמ (13
הקיפסמ אל וב לועפל ידכש ,(מ"כבו .ד ,זל חלש ת"וקל) םלעה ןושלמ ,םלועה תוינוציחב םג הלועפה תא שיגדמ
.(20 הרעה ןמקל םג הארו) רובידב םג ךרוצ שי אלא ,*הבשחמה תלועפ

--------

"'וכ וב ויניע ןתנ" :אמגודלו ,דבלב םתבשחמ י"ע (םג) םלועה תוינוציחב ולעפש םיקידצב וניצמש ףא (*
הכרבו בוט תכשמה ולעפ דבלב םתבשחמ י"עש - הכרבו בוט ינינעב (רקיעבו) םגו ,(נ"שו .א,חנ תוכרב)
.(ותלחתב א"ח ד"וקל - אמגודל - האר) בר השעמ ,םיקידצ ירופיס כ"וכב עודיכ ,שממ םלועה תוימשגב


.ז"טה א"פ םירדנ 'לה ם"במר (14

ןמ םבויח תיבה ןמזבש םיניינע המכבכ) תולגה ןמזל תיבה ןמז ןיב קוליח ןיא םירדנ תוכלהב ,רמולכ (15
יפכ) םירדנ יניד יטרפ לכד בויחה ונשי תולגה ןמזב םג ,יכ ,(ןנברדמ אלא וניא םבויח תולגה ןמזבו הרותה
.הרותה ןמ בויחה ףקות לכב (הזה ןמזב םיכיישה םינידה קר וללכנ ובש - ךורע ןחלושב וראבתנש

תוימינפה הלגמ הרותה תוימינפש ,"'וכ ןירשק תלת" ןיינעב עודיכ ,לארשיד תוימינפה הלגתנ הדי לעש (16
.(מ"כבו .ג ,ה ארקיול ת"וקל האר) לארשיד

.נ"שו .35 הרעה 136 'מע ד"כח ש"וקל הארו .ופוסב ו"ת ז"וקת (17

."ונתשורי הפי המו ונלרוג םיענ המו ונקלח בוט המ ונרשא"ד יוליעה רתויב שגרנו ןבומ הדי לע ,ןכלו (18

רבד לארשי ינב תא וצ רמאנש ,הרותל וליפא ,רבד לכל המדק לארשי לש ןתבשחמש (ד ,א"פ ר"ב) ל"זראמכ (19
.לארשי ינב לא

תוכיישה םג ראבמו .הצק'א 'מע סחניפ ת"הוא .(ךליאו ב"עס ,במ צ"מרד) םירדנ תוצמ צ"צהל צ"מהפס האר (20
,בפ) ונתשרפ ת"וקל םג הארו) המכחה רוקמ ,המכחהמ הלעמל םה רובידה תויתואש יפל - אקווד רובידה ןיינעל
.('וכו ףיקמה 'יחב ךשמנ רובידה ידי -לעש (ב ,גפ .ב

שיא ןיב השמ תא 'ה הוצ רשא םיקוחה הלא" - השרפה ןכות םכסמ בותכהש השרפה םויסב רתוי שגדומו (21
.םכח ידי-לע םירדנ תרתה ד"ע ללכ ריכזמ וניאו ,(זי ,ל) "היבא תיב הירוענב ותבל בא ןיב ותשאל

הרותב ללכ רקיע ול ןיא הז רבד :ב"ה ו"פ תועובש 'לה ם"במר הארו .נ"שו ,הנשמב - א ,ד"וי הגיגח (22
.הלבקה יפמ וניבר השממ ודמל ךכ אלא ,בתכבש

.םש הגיגח י"שרפ (23

ףיסומ וניאו ,"ןילוח ורבד השעי אל ,ורבד ללחי אל ומכ" קר שרפמ (ג ,ל) "ורבד לחי אל" קוספבש ףא (24
ןילחומ םירחא לבא לחומ וניא אוה" - םכח ידי-לע םירדנ תרתה הזמ ודמל וניתוברש (ףסונ שוריפ רותב פ"כע)
השעי אל" ארקמ לש וטושפ ךפיה התויהל - תוטשפב ןבומ - וז השרד ףיסומ וניאש םעטהו .(םש הגיגח) "ול
השענ אל *ורקיעמ רדנה רקועש אלא ,אבהלו ןאכמ ,הרפה לש ןפואב אל) רדנה תרתה ידי-לע ,יכ ,"ןילוח ורבד
רוביד היה אל וליאכ ,לכו לכמ רקענו לטב ורבד אלא ,(ןילוח השענו רובידה הנתשנ וישכעש) ןילוח ורבד
.םלועמ

--------

'לה ם"במר) "תשדוקמ וז ירה ,הל ריתהו םכח לצא הכלה . . םירדנ 'ילע ןיאש תנמ לע השא שדקמה" ,ןכלש (*
.(ב"ער ,דע תובתכמ - ח"ה ז"פ תושיא


לעבו הרתה ןושלב םכחהש" ז"חאלש ה"דב ש"מ ךפיה - "'וכ םירדנ תרפה" ןושלה י"שר בתוכ עודמ ע"צו (25
.27 הרעהל ג"הושב ןמקל הארו ,"רפומ ןיאו רתומ ןיא ופלח םאו ,ןאכ בותכה ןושלכ הרפה ןושלב

."'וכ הרתה 'לב םכחהש אוה טועימ . . רבדה הז" ,ושוריפ ךשמהב ןכו (26

"תוטמה ישאר לא" וז השרפ תרימאש ףא :ןבומ וניא הרואכלד - הזב רואיבה 107 'מע ג"יח ש"וקל הארו (27
ךפיה ,םירדנ תרתה לע יאקש מ"ששפב י"שרל היל אנמ ,"תוטמה ישאר"ל ךיישה םירדנב דחוימ ןיינע שיש החיכומ
(אלא ,'וכ ומצעמ ןבומש ,םירדנד בויחה םצע אל) אוה וז השרפב שודיחה רקיעש ,ל"יד - !?םירדנה ןיינע
ןיינעב איה "תוטמה ישאר"ל תוכיישה םגש רמול רבתסמ ,ןכלו ,לעבהו באה ידי-לע םירדנ תרפהד םינידה יטרפ
.ע"צעו ."'וכ החמומ דיחיב םירדנ *תרפהש דמל" - השרפה לש הנכות ,םירדנ תרפה

--------

אוה .ושוריפל חרכההש זמרל ידכ (רדנה תא ריתמ םכחש ףא) "םירדנ תרפה" ןושלה קיידמ י"שרש ל"י ילואו (*
.קחודו (לעבו באד) םירדנ תרפה ןיינעב השרפה ןכותמ


שרפתהל הלוכי הניאש וזכ תילענ 'יחבמ ותויהל - הרותב (םכח ידי-לע םירדנ תרתה) שרפתנ אל הז םעטמו (28
'מע) ש"ייעו .(טער'א 'מע ונתשרפ ת"הוא האר) םירפוס ירבד תארקנש הפ לעבש הרותב ,םא יכ ,בתכבש הרותב
הנשמה ןושל תוטשפ ראבמ ןיינעה םויסבו ."ריואב םיחרופ םירדנ רתיה"ד יוליעה רואיבב (ךליאו חער'א
אפוג 'יחבמ ךשמנ וניא זמרב א"כ ללכ הרותב ראובמ וניאש םירדנ רתיה"ש - "הרות יפוג ןה ןה" (םש הגיגח)
."אפוג הניחבמ הלעמלש אתיירואד אתמשנ 'יחבמ א"כ . . אתיירואד

.ג"כה ג"יפ םירדנ 'לה ם"במר .ג"ימ ג"פ תובא (29

.ג"פב תועד 'לה ם"במר .א"ה ט"פ םירדנ ימלשורי (30

.דועו .ךליאו 107 'מע ג"יח .ךליאו 1076 'מע ד"ח ש"וקל האר (31

ן"במר הארו ."אתיירואדמ אוהש" (א ,טל) ל"פ אינת הארו .(דק אקסיפ) אכ ,די האר ירפס .א ,כ תומבי (32
.(ב"עס ,דל) ז"כפ .ז"פ אינת .םישודק פ"ר

רוריבהמ םג ומצע שרופש אוה םירדנד תושירפהש ,ךליאו במקת ע"ס ת"רטע מ"הסבו .םישורדה בורב ה"כ (33
לוטיבל אובל ידכ הזמ שרופ ןכלו ,דבלב שיה לוטיב אוה םירתומה םירבדד רוריבה םג ,יכ ,םירתומה םירבדד
.ע"וחיד לוטיבהל ילכ השענ ימשגה םגש - אוה םירדנ תרתהד אכפהתאה ןיינעו .ע"וחיד

םירדנ תרתהד ןיינעל עגונב כ"וכאעו .םירדנה ןיינעל עגונב ןה - לארשימ א"ואכ תלעמ רתוי תשגדומ ז"פעו
.ע"וחיד לוטיבהל ילכ היהי ימשגהש םג לועפל וחכבש - (43 הרעהבו ה"סוס ןמקלדכ)

.מ"כבו .ו"לפר אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת האר (34

.ג"ער ,דפ ונתשרפ ת"וקל (35

הז רמאל תוטמה ישאר לא השמ רבדיו" ,וניבר השמ 'יחבמ םילבקמש ,"תוטמה ישאר" ,החמומ דיחי ידי-לע (36
שיר י"שרפ) "תוטוידה השולש"ו .(ךליאו פר'א 'מע םש ת"הוא .ךליאו א ,בפ םש ת"וקל האר) "'וג רבדה
.ד"ב ה"ה - (א ,חע םירדנמ - ונתשרפ

.צחר'א 'מע םש ת"הוא .ג-ב ,גפ .ב ,בפ םש ת"וקל (37

האמוטה חור תא" אובל דיתעל ,יכ ,"בוט השע"ד וקב איה ("ךנוצר תוצמכ") הדובעה תומילשו רקיע ,ירהש (38
ס"א דע יוליע רחא יוליעב שדוקב הילע לש ןפואב הדובעה לכ היהת זאו ,(ב ,גי הירכז) "ץראה ןמ ריבעא
.(וכ ס"וס ק"הגא האר)

.ג ,חמ ש"הש ת"וקל (39

.יש'א .עדר'א קמע םש ת"הוא הארו .ז"יה ד"פ ז"הדאל ת"ת 'לה .נ"שו .א ,זמ הטוס - ל"זח 'ל (40

םירדנ ןיריפמ והזו :ג ,דפ ונתשרפ ת"וקל הארו .הוצמ אוה ימשגה לכאמהמ גונעתה םגש תבש תליכא ד"ע (41
.תבשב

.וכש'א .טיש'א .ופר'א .עדר'א 'מע םש ת"הוא (42

השלשב רפמ החמומ דיחי ןיא םא" םג אלא ,"החמומ דיחי" קר אל - לארשי ידי-לע איה םירדנ תרתה ירהש (43
."תוטוידה

ל"נכ) "םירפוס ירבד"ב בשחנש דעו ,(22 הרעהבש ם"במר) "בתכבש הרותב ללכ רקיע ול ןיא הז רבד" ירהש (44
.י"נב ,םירפוסה ידי-לע הלגתנש ,ונייה ,(28 הרעה

.197 'ע ג"לח ש"וקל םג האר - ןמקל אבהב (45

וטעמתנש ,רוד רחא רוד תורודה תדירי דצמ קרו ,אתיירואדב יגס היה םייק היה ק"מהיבש ןמזב ,ןכלו (46
,הפ םש ת"וקל) 'וכ תורמוחו םיגייסב ךרוצ שי יזא ,'וכ תוינפוג תוואתו תובהאב הרז שאב וניוכנו תובבלה
.(א

'יחב אוהש הרותבש האירק והזו" - (הרותה חכב אכפהתאד רוריבה ןיינעב) גיש'א 'מע םש ת"הואמ ריעהל (47
."'וכ ס"אוא יוליג וב תויהל לכויש הגונ 'יחב םג רישכמש רשכ הז רבד רמוא . . הדיריו הכשמה

.ןפוסב תוינעת 'לה ם"במר הארו .טי ,ח 'ירכז (48

.ךליאו 539 'ע ב"ח ח"משת ש"הס (49

השמו ,"לארשי ינב תמקנ" םוקנ רמא ה"בקהש ,ןידמ תמחלמ ןיינעב (ג-א ,אל תוטמ) השרפה ךשמהמ ריעהל (50
(לארשי םשב) השמו . . ודובכמ רתוי לארשי לש ןדובכ לע קדקדמו ץפח ה"בקה ,יכ" - "'יוה תמקנ" רמא
שגדומ הזבש ,(זעש 'מע ג"חזל צ"יול יטוקל) "לארשי לש ןדובכמ רתוי ה"בקה לש ודובכ לע קדקדמ ,ךפיהב
.לארשיל ה"בקה ןיבש הבהאה ףקות

."בא םחנמ" שדוחה לש ונכותל תוכיישבו רשקב - (73 הרעהבו) ךליאו 216 'מע ג"כח ש"וקל םג הארו

.(ב-א ,גפ םש ת"וקל) המשנבש "ןתיא" 'יחב ,ףקותו קזוח ןושלמ - "תוטמ"ל תוכיישהמ ריעהל (51

םילהת ש"לי - "הבושת השעי רמא ה"בקהל ולאש 'וכ הרותל ולאש") הרותמ הלעמלש הבושתה ןיינע ד"עו (52
ת"וקל האר - פ"כהויב םירדנ תרתהד ןיינעהמ םג ריעהלו .תויכזל תונודזה תכיפה השענ הדי לעש ,(בשת זמר
.ךליאו טפר'א 'מע םש ת"הוא .א"עס ,הפ םש

.ה"נס ד"לרס ד"וי ע"ושוט .ב"יפר םירדנ 'לה ם"במר ,(די ,ל ונתשרפ י"שרפב אבוה) א"יפר םירדנ (53

.ב ,כק א"חז .חלשב פ"ס אתליכמ .א ,זט תינעת הארו .ט ,גס 'יעשי (54

לארשי םיביבח" :פ"הע ירפסבו ,"לארשי ינב ךותב ןכוש ינא יכ" (דל ,הל יעסמ) ונתשרפב ש"ממ ריעהל (55
ךיקלא 'ה בשו (י"שרפבו ג ,ל םיבצנ) רמאנש ,םהמע הניכש םירזוח םהשכו . . םהמע הניכש ולגש םוקמ לכבש
לש ונכותל תוכיישבו רשקב - םש ג"כח ש"וקל הכוראב הארו ."בשו אלא רמאנ אל בישהו ,ךמחרו ךתובש תא
."בא םחנמ" שדוחה

.םש ע"ושוט ם"במר םירדנ (56

תוימינפ יוליג םע הז רשקמ םש ת"וקלבש ,ריעהלו .ג ,דפ םש ת"וקלב ראבתנו אבוה - ו"טפס ר"ומש (57
.28 הרעה ל"נכ ,הרותה תוימינפ תניחבמ אוה םירדנ תרתה םג ,ירהו ,אובל דיתעלד הרותה
חישמ םע תויחל


חוכמ "בא"ה תא םימחנמ לארשי
דחאו דחא לכבש "בא"ה


תולגהמ ה"בקה תא איצוהל ידכ תויח תפסות

םיכרבמ םהש - אקווד לארשי-ינב לש םחוכב לעפנ ,ה"בקה תמחנ ,"בא םחנמ"ד ןיינעה תוללכ
הניא ה"בקה תמחנ :תרמוא תאז ."בא-םחנמ"ד ןיינעה תוללכ תא םילעופו םיזירכמו שדוחה תא
.אקווד לארשי-ינב לש םחוכב אלא ,שדוקה תויחו םינפוא ,םיפרש ,םיכאלמ ידי-לע תלעפנ
."ינוחצנ ינב ינוחצנ"ד ןיינעה ךרד לעו

:םידקהבו ."בא-םחנמ" שדוחה םשב אטבתמ רבדה םעטו

"שדוקה ןושלב ול וארקי רשא ומש"ש (ותליחתב הנומאהו דוחייה רעש) ט"שעבה תרות העודי
םשב ארקנה רבדה לש ונכות תא אטבמ אוה ירה ןכלו ,רבדה תא םייקמו היחמו הווהמ אוה
...הז

.לארשי לע יאק "בא" תבית םגש ,אצמנ - דחא םש לש תובית םה ולא תובית 'בש ןוויכמו
םג אלא ,(ל"נכ) "בא"ה תא םימחנמ לארשיש קר אל - אוה "בא םחנמ"ד שוריפה :תרמוא תאז
לעממ הקולא קלח" איה לארשימ דחאו דחא לכ לש ותמשנ יכ ,"בא"ה ןיינע ונשי אפוג לארשיב
.(שממ) "שממ

- איה "בא"ה תא םחנל לארשי לש םחוכבש הזל הביסה :הזב הז םירושק ולא םישוריפ 'בו
."בא"ה ןיינע ונשי אפוג םהבש ינפמ

- טושפה שוריפה (א) :םישוריפ 'ב שי הזבש - "באה חוכמ ןבה חוכ הפי" ל"זר רמאמכו
הפי "ןבה חוכ"ש המ םג - ימינפה שוריפה (ב) ,"באה חוכ" רשאמ רתוי הפי "ןבה חוכ"ש
לש םייולגה תוחוכה לע ףסונ יכ ,"באה חוכמ" לעפנ אפוג הז ירה ,"באה חוכ" רשאמ רתוי
לבקמו חקול אוהש) ןבה לצא וליאו ,םלעהב אוה םצעה באה לצאש אלא ,באה םצע ונשי ,באה
.יולג ןפואב באה םצע הלגתמ (באה םצעמ

טושפה שוריפה תמגודב) םימשבש וניבא תא םימחנמ לארשי-ינבש המ :ונניינעב הז ךרד לעו
הז ירה - (ה"בקה תא לארשי-ינב םימחנמ ןכלש ,"באה חוכ" רשאמ רתוי הפי "ןבה חוכ"ש
.באה םצע םהב שיש ,ונייה ,"שממ לעממ הקולא קלח" םתויהב ,"באה חוכמ" חקלנ

ןפואב (לוכיבכ) ה"בקה לצא לעפנ - ה"בקה תא םימחנמ לארשי-ינב רשאכש ,ךכ ידכ דעו
ןמ רואה ןורתיד ןיינעה תוללכ והזש ,תולגה ןיינע תוללכ םדוק היהש הממ רתוי הלענ
.תולכסה ןמ המכחה ןורתיו ךשוחה

שדוח-שארמ לחה םימיה תעשת טרפבו ,"םירצמה ןיב" ,ולא םימיל תדחוימה תוכיישה יהוזו
עגונב דחוימבו ,םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל וכפהיי ולא םימיש רחאמ - בא-םחנמ
אבומה) בותכה ןושלבו ,באב העשתו זומתב רשע-העבש ,ולא םימי םויסו תלחתהבש תומוצל
החמשלו ןוששל הדוהי תיבל היהי 'וג ישימחה םוצו יעיברה םוצ" :(תוינעת 'לה ףוס ם"במרב
יוליעה דצמ (הרותב םישרופמה) םיבוט םימיה ראשמ רתוי הלענ ןפואב - "םיבוט םידעומלו
...'וכ רואה ןורתיד

:ירמגל רחא ןפואב איה ותדובע ירה - הז ןיינע עדוי ידוהי רשאכש תוטשפב ןבומו

הכורכה העיגיהו אחריטה תודוא בשוח וניא - היתווצמו הרותה יניינעב קסוע ידוהי רשאכ
רודיה לש רדגב ללכנ המו ןיד יפ-לע תושעל בייוחמ המכ דע ןובשח השוע זאש ,ותדובעב
דוע ףיסוהל לדתשמ אוה :הברדא אלא ,הזב אצויכו ,(דבלב שילש דע הווצמ רודיה) הווצמ
תא תולגהמ איצומ הז ידי-לעש ועדויב ,היתווצמו הרותה יניינעב הלועפ דועו הלועפ
.ה"בקה
ךרכ ,'ב"משת תויודעוותה םחנמ תרות' ;ב"משת בא-םחנמ שדוחה םיכרבמ ,יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 1903-1901 'מע ,ב

יהויחבמ ריתי


ותלעמ שיגדהל םיכירצ הלא םימיב
לארשימ דחא לכ לש


םימויס תכירעבו שדקמה יניינע דומילב ,הקדצב תוברהל

לש ותלעמ תשגדהל עגונב ןה ,"םירצמה ןיב"ד ןמזב הריתי השגדהו הפסוה תויהל הכירצ...
ןהו ,לארשי-תודחאו לארשי-תבהא ךותמ תודהיו הרותל וברקל הלועפהו ,לארשימ דחאו דחא לכ
הז ידי-לעש ,בוטה ןיינעה לע היהת השגדהה רקיעש ,תולגהו ןברוחהד הדיריה תוללכל עגונב
.דיתעה שדקמה-תיב ןיינבו הדיתעה הלואגהל םיאב

-תיב ןיינבו הלואגה יניינעב הרותב הפסוה תודוא םעפה דוע ררועלו ריכזהל שי ,ןכלו
.הלואגהל 'וכ השירדהו הקושתהו הייפיצה קוזיחו ,ישילשה שדקמה

ףיסוהל ידכ ,םימיה תעשת לכב "םימויס" תכירעד גהנמה רבד לע ררועלו ריכזהל שי ןכו
םילטבמ הז ידי-לעש ,רתומה ןפואב ("בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ") הרות לש החמשב
.'וכ החמשה ךפיהד םיניינעה

דצמ) לארשימ המכו המכ דוע ףתשל ,"ךלמ תרדה םע בורב" םימויסה וכרעיש - בוט המו
תכסמה םמצעב ומייס אל םבור םא םג ,הרות לש הרמגל החמשב (לארשי-תודחאו לארשי-תבהא
.'וכ

םרמואל לקנש םיניינעב םמויסש ולאכ תותכסמ לע "םימויס" ךורעל ןוכנו יאדכש ,ףיסוהלו
.םיטושפבש טושפ וליפא ,לארשימ דחאו דחא לכל תוריהמב םריבסהלו

המייסלו הדמולל םילוכיש ,דבלב םיפד הנומש ,הנטק יכה תכסמ) דימת תכסמ :המגודלו -
ךינב לכ"ד םויסה ןכו ,"'וכ שדקמב םירמוא םייוולה ויהש רישה" ,המויסש ,(רצק ןמז ךשמב
- "ךינב" תובית ישאר ,תותירכ תומבי ריזנ תוכרב תותכסמה תעבראב - "'ה ידומיל

הז ידי-לע - 'וכ ויקסע עצמאבו ,בוחרב םישגופש ידוהי םג ףתשל םילוכי ולא "םימויס"בש
לע וינפב םירזוחו ,תינולפ תכסמ לע ("םע בורב") "םויס" ךרענ הז םויבש ול םירפסמש
הז ידי-לע וליפא וא ,(ל"נכ) לארשימ דחאו דחא לכל לקנב ןבומה ל"זח רמאמ - תכסמה םויס
הז ידי-לע םגש ,"םויס" לש ןיינע והזש ול רפסל ילבמ תכסמה םויסד רמאמה ול םירמואש
."וינפב אלש םדאל ןיכז" ירהש - (ותעידי אלל וליפא) "םויס"הב ותוא םיפתשמ

רמאנש המ יפ-לע - הקדצה תניתנבו ללכב הרותה דומילב הפסוהה רבד לע ררועל שי ןכו
."הקדצב היבשו הדפת (הרות) טפשמב ןויצ"

,רתויב ותלעמ הלדג ידוהי לש ורוביד םג רשא ,הז לכב רובידה ידי-לעש ןוצר יהיו
ףיסוהל ,לעופב השעמה םיליחתמו םיטילחמ רשאכ המכו-המכ-תחא-לעו ,םירדנ תשרפב שגדומכ
םימי וכפהייש דימו ףכית הכזנ - לארשי-תודחאו לארשי-תבהא ךותמ םירומאה םיניינעה לכב
תיבל היהי 'וג ישימחה םוצו יעיברה םוצ" בותכש ומכ ,םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל ולא
הז ידי-לעש ,"ובהא םולשהו תמאהו" ארקד אמויסו ,"םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל הדוהי
יטבשו 'וג ףסוי ץע תא חקול ינא הנה" יכ ,לארשי-ינב לכל "הדוהי תיב"ד החמשה תכשמנ
םהל אישנ ידבע דודו 'וג דחא ץעל םיתישעו הדוהי ץע תא וילע םתוא יתתנו וירבח לארשי
.אחישמ אכלמ דוד ,"םלועל

,םהמע ןרהאו השמ - (החנמ תליפתב ףכית ןירוקש) "השמ רביד רשא םירבדה הלא"ל םיכוזו
ח"ומ ק"כ םשארבו ,לארשי יאישנ לכ ,"תוטמה ישאר" םע דחיב ,ןורחא לאוג אוה ןושאר לאוג
.ונרוד אישנ ר"ומדא
(96-95 'מע ,ד ךרכ ,ח"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ח"משת'ה ,יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תוחישמ)

יבר יצוצינ


"הרורב הפש"


רבוד אוה םא היידוהי הרענ ידי-לע יברה לאשנ ז"ישת תנשב
יבגל * "אל ירעצל" :בישה יברהו ,םלועבש תופשה לכ תא
שיו רקיעה הניא הפשה יכ ,עבק הרות-דומלתב דומילה תפש
תונושה תופשל תויוסחייתה דוע * םירוהה בור תעדכ העבקל
* יד-ש תוכלמב םלוע ןקתל - תחא הרטמל ליבומ לוכהשכ
היינש המישר


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תופשה לכ רוקמ

לכו 'תופש' ךרע םיניינע חתפמ האר) תופשב תורושקה יברה לש ושדוק תורגיאמ דבכנ קלח
רייאב ז"כמ תרגיא המגודל הנה .תונושה תופשב הרות יניינע ימוגרתל סחייתמ (הכרעב הפש
:(הצש 'מע י"ח ךרכ שדוק-תורגיא) ט"ישת

םוקמ שי ילואו .תיקלטיאה ונונגסב ןייטצמ א"טילש ויבא רשא רבכמ אל יתעמש
םויקל עגונהב (ןונגסה ילקו) הנבהה ילק םירמאמ תביתכל ונמזמ שידקיש
ליבשב םוי םויה ייחב יתרוסמ םייח חרואלו אקווד לעופב תוישעמ תווצמ
.םשפנ תונוכתל םיאתמו תיקלטיא ירבוד םיריעצהו רעונה

:ךישממ יברה

יפל - ילצא םנשיש ויבאמ םירפסה 'ב יכ - ל"נכ 'וכ תולק רבד לע יתשגדהו
םימיאתמ - (ללכ הב החמומ יניאש אטישפו הקיפסמ הניאש) וז הפשב יתעידי
.ללכ תועידיב ןהו הפשה תעידיב ןה - רתוי הברה ההובג המרל

תופשה לכב - "שדוקה ץרא"

לע יברה רביד (437 'מע 'ב ךרכ א"לשת שדוק-תוחיש) א"לשת בא-םחנמב ף"כ תודעוותהב
:"שדוקה ץרא" תארקנ איה ולוכ םלועה לכבש ןייצו ,לארשי-ץרא לש התובישח

ץרא" איה לארשי-ץראש עידומו ,אצמיי קר וב םוקמ לכב ,ידוהי עיגמשכ
לכ ןיב ביבס עס :ול רמאיי - ידוהימ היאר הקיפסמ ןיא רשאכ ירה - "שדוקה
ונושלב םהמ דחא לכש עמשי זאו .וז ץרא תארקנ ךיא םלצא לאשו תומואה םיעבש
'וכו . . תיסורב וא ,"דנאל-ילוה" תילגנאב ;"שדוקה ץרא" וז ץראל ארוק
."ארעט אטנאס"ב הז ךרד לעו .'וכו

..."עגונ אל ,ןושלה םיעבש לכב תואיקב תוארהל" :רמאו ךייח יברה

םירוהה בור תעדכ - דומילה תפש

.תירבעל שידיאמ - ק"האב םייד"בחה הרותה-ידומלתמ דחאב דומילה תפש התנוש ח"כשת תנשב
םג הרגיש הרות-דומלתה תלהנהו ,הז יוניש לע הנעטב יברל התנפ םידימלתה ירוהמ הצובק
(411-3 מע ,בכ ךרכ תוחיש יטוקלב ספדנ) ח"כשת רייאב ו"טמ ךורא בתכמב .היקומינ תא איה
:עבוקו "הרות דומלתה ידימלת םע ודמלי הב הפשה תלאש"ל ברה סחייתמ

תאריב םידימלתה תא ךנחל איה הרות דומלתה תילכת רקיעש ןוויכ רשא יתעד (א
הפשהש ןבומ רומאה יפ-לע הנה . . ויתווצמו םשה תרות םדמללו ותבהאו םשה
תוליעי - תורומאה תודוקנ םא יכ ,רקיעה והז אל םידימלתה ודמלי הב
.היתווצמו הרותה תעידיב תוכיאבו תומכב יובירהו

םימש תארי יניינע לע העפשה הל שי םידומילה תפשש םוקמבש ןבומ ןכ]
.[הזל םאתהב תובישח הפשה תועיבקל םג יזא ,הזב אצויכו

המכמ דומילה תפש תונשל ןיינע וניא םידומילה תנש עצמאבש ןכ םג ןבומ (ב
.[יונישה תושעל טלחומ חרכה ןיא םאב] םימעט המכו

ל"נה יאנתבו ,םידומילה תפש עובקל םיצור םירוההשכ םימייוסמ םיאנתב (ג
לע תופכל ןיא יזא ,'וכו ךורע-ןחלוש יניינעו םימש תאריל תוכייש הזב ןיאש
םניא םאב ;םהל ריבסהל םא-יכ ,םהינב תא ודמלי הב דומילה תפש םירוהה
בור תעדכ דומילה תפש םיעבוק - ,םימוד םיניינעב ומכו ,םהיתונעטב םיקדוצ
.תוטהל םיבר ירחאש םירוהה

האבה םידומילה תנשל תוכימסב םעפה דוע ונודי" האבה םידומילה תנש תארקלש ,עבוק יברה
.ל"נכ הרות-דומלתה תרטמ תודוא הדוקנה לע דסוימ ןויד ,היעבה לכ לע

:יברה ןייצמ ללכבו

תולעמ תשיכר םא ןויע ךירצ ,שידיא תפשל עגונב תודחוימ תולעמ םיריכזמש המ
.ל"קו ,תיבב הריוואהו םירוהה לש םתבוחמ וא הרות-דומלתה דיקפתמ איה ולא


הרותה תא ראב השמ ליאוה

יניינע ימוגרת םוחתב צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לעפש 'ךפהמ'ה תא יברה ןייצ תובר םימעפ
ג"ישת שדוק-תוחיש) ג"ישת םירופ תחישמ תואטבתהה הנה .םימעה תונושלל חתודיסחו הרות
:(212 'מע

ח"ומ ק"כל דע תוטשפתהבו הבחרהב תודיסחה תרות תא םיאישנה וליג רודל רודמ
קר אל ,רתויב הבחרהב ךלמ לש ורתכו "ותלודג תראפת רקי" תא הליגש ר"ומדא
.תיתפרצבו תילגנאב וליפאו ,שידיאב םג אלא שדוקה ןושלב

.304 'מע ז"טשת .פק .געק 'מע ד"ישת שדוק-תוחיש) תויונמדזה המכב יברה ריכזה דחוימב
שידיאב םירמאמ ףאו תוחיש םסריפ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כש הדבועה יכ (זכק 'מע ז"ישת
:התיה

.ד"בח תונבו ישנ ךרוצל םינפ-לכ-לע םימעטה דחא

'תונורכזה רפס' תספדה

ר"ומדא ק"כ לש ויתולועפל יברה סחייתה (177 'מע ו"כשת שדוק-תוחיש) ו"כשת טבשב ד"ויב
חכונש ןוויכמ ,'תונורכז' םסרפל ואיבהש ךרוצה לע הבחרהב רפיס ראשה ןיבו ,צ"יירהומ
שמוח קוספמ אל ףאו ,הלגנב ןיינע וא תודיסח רמאממ תודהיל וכשמיי אל םיברש תעדל
רפסב ךרוצ היה .המכ יניעב האילפל םרגש רבד ,'תונורכז'ה תא סיפדהל שגינ זאו - םגרותמ
רחאלש דע ,שידיאב םא יכ ,שדוקה ןושלב אל (תוחפשמ תואמ ןכמ רחאלו) םידוהי ךושמייש
...!םתדיחפמ שידיא תפשש הלאל םג םירבדה ועיגיש תרחא הפשבו וז הפשב םירבדה ונתינ ןכמ

יברה ךרדב

תא יברה ןייצ (642 'מע ,'א ךרכ ,ט"לשת שדוק-תוחיש - ט"לשת טבשב ד"כ) תחא תונמדזהב
תוחיש - הזב אצויכו תיסור ,תיזנכשאב - ומצעב םגרית צ"יירהומ ר"ומדא ק"כש הדבועה
ויכרדב םיכלוהל הוויצ - תורחא תוביס וא ןמזה רקוי דצמ - רקיעבו ,'וכו םיבתכמ
.ךכב וכישמי םהש ויתוחרואבו

..."דבכ אטבמב תילגנא"

םוי תודעוותהמ) תילגנאב ורוביד ןפואל תסחייתמה יברה לש תיתרגש אל טלחהב תואטבתה הנה
:(155 'מע ,ב ךרכ א"ישת-םחנמ תרות ,א"ישת תועובשה גחד 'ב

רבדמ וניאש ,('קה ומש תא ריכזה ר"ומדא ק"כ) . . ומשש דחא ידוהי שי
ךכ ,("טנעצקא ןעקיד'ארומ א טימ") דואמ דבכ אטבמב רבדמו ,הטוהר תילגנא
םימיאתמ םניאש הלאכ םירבד רבדמו ,עיברל וא הצחמל קר וירבד תא םיניבמש
..."םתלועפ םירבדה ולעפייו ,ימשב רבדל םתא םילוכי ...הקירמאב לבוקמהל

-תוחיש) ט"לשת חלש תשרפ שדוק-תבש יאצומ תודעוותהב .תפסונ (תכייוחמ) תואטבתה הנהו
:לצנתמו ב"הראב תוגוהנה תוחוראה יגוס תא יברה הנמ (229 'מע 'ג ךרכ ט"לשת שדוק

הליכאה יגוס לכ תא תונמל לכואש ידכ הבר הכ הניא תילגנאה הפשב יתואיקב
...תעל-תעמ ותואב עובקל וצמאתהש

"תיתפרצה הפשב םיאיקבה"

שדוקה-ץראב בצמה ןיינעב תודעוותהב יברה עימשהש הכורא החישב ,מ"שת ירשתב ג"יל רוא
תשוחנו לזרב" (הכ,גל הכרב) קוספל י"שר ישוריפ תא ריכזה ,(142 'מע מ"שת שדוק-תוחיש)
:ינשה שוריפב דקמתהו - "ךאבד ךימיכו ךילענמ

םתא רשא םימיה לכ ,ךימי ןיינמכ ךל םיבוט םהש ךימיכו - 'ךאבד ךימיכו' רחא רבד"
אהתש ,לארשי -ץראל בהזו ףסכ תואבוד תוצראה לכש ,ךאבד ויהי םוקמ לש ונוצר ןישוע
ףסכה ,ט"נולקשא ,םבהזו םפסכ הל תוכישממו הנמיה תוסנרפתמ תוצראה לכו תוריפב תכרובמ
."םכצראל ותוא תוביזמ םהש םהמ הלכ בהזהו

הנשיה תיתפרצה הפשב םיאיקבה ולא ירה ,ז"עלב ("ט"נלוקשא") ףיסוה י"שרש הלימ התוא
;וכפשי ,ומירזי אלא 'וכ טא-טא וחלשיו ,ואיבי םתס אל םייוגהש - התועמשמ תא םיעדוי
!"םוקמ לש ונוצר ןישוע םתא" רשאכ ?הז רבד היהי יתמ

..."אל ,ירעצל"

םוגרת'ב ןאכ - זפש 'מע ד"י ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בישמ ז"ישת תנשב יברל הנפש ידוהיל
:('ישפוח

לוכי ןכלו ,תיתפרצ ארוקו תפרצב תודחא םינש יתררוגתה יכ ךל עודי יאדווב
.ךל הלק רתויש הפשב יל בותכל התא

:(גפש 'מע םש) תרחא השאלו

אלא ,וז הפשב םג ינא ארוקש תיתפרצה הפשב יל בותכל אבהל םג איה הלוכי
.תיתפרצב אלו 'וכ שידיא ,שדוקה ןושלב םישמתשמ ילש תוריכזמהבש

:(דכ 'מע ד"וי ךרכ שדוק-תורגיא) ו"טשת ירשתב ח"כב יברה בתכ ךכו

ךא ,שידיאב הנוע יננה ןכל ,תיסורב הביתכ תנוכמ ןיא ילש תוריכזמבש ןוויכ
.ךל החונה הפשב בותכל ךישמהל התא לוכי אבהלש ןבומ

,תילגנאב) הל בישה תופשב ויתועידי-לע הידוהי הרענ ידי-לע ז"ישת תנשב יברה לאשנשכ
:(80 'מע 625 ןוילג 'ד"בח רפכ'ב ספדנ ישפוח םוגרת

ירעצל ,אל איה הבושתה ,םלועב תופשה לכ תא רבוד ינא םא ,ךתלאשל הנעמב
.אל

תילגנאב הליממ םידמולש המ

'מע) ראשה ןיב םשרנ ,א"משת 'להקה' ןמויב א"משת 'הכונח תאז' תודעוותה רואית ךלהמב
:(71

םייפכ אחמ יברהו "ואנ חישמ טנאוו יוו" ןוגינה תא ורש [היינשה=] וז החיש רחאל"
.תישילשה החישב רביד הז ןוגינ ןיינעב .ץרמב

'ה תדובעב הארוה דומלל שי רבד לכמ יכ תרמואה ט"שעבה תרות יפ-לעש ריבסהל ליחתה יברה
יברה .דומלל שי "אטח וב ןיאש לבה" ידי-לע רשומה ל"נה ןוגינהמ םגש יאדווב ירה -
"גניטנאוו" הלימה םלוא - רבדל הקושת תונייצמה םילימ המכ שי תילגנאבש רמאו ךישמה
יוו" םירש םידליהשכ :הארוהה וזו .ול רסח אוהשו ול קוקז םדאהש רבדל ןוצר תנייצמ
!"ץחל םימו רצ םחל"כ רסח ,ונל רסח חישמש תאזב םישיגדמ םה "ואנ חישמ טנאוו

רמא ,תופקהל ךלה יברהשכ ,(868 'מע 'א קלח מ"שת שדוק-תוחיש) מ"שת הרות-תחמש תופקהב
רמאו ידוהי ותואל הנפ הפקההמ בששכ .שטיוואבויל - ןילרבמ השעיש ,ןילרב בשות ידוהיל
..."?שטיוואבוילל (ןילרב) הכפהנ רבכ םאה ,תוקד שמח רבכ ופלח" :ול

.רבדל ול חונ ןושל הזיאב הלאשב יברה וילא הנפ (869 'מע םש) 'תודיחי'ל הלה סנכנשכ
שידיאב החישה הלהנתה לעופל ךא ..."ךכ לכ בוט רכוז יניא (תינמרג) שטייד" :ףיסוה יברה
.תינמרגבו

.(137 -138 'מע 'א ךרכ 'ךלמ ימי' רפסב הבחרהב דוע האר תופשב יברה תואיקב לע)

ברה ןושל

ךרכ תוחיש-יטוקיל) א"משת ורתי תשרפ תבש תחישב יברה ןייצמ שידיאה תפש לש היתולעמ ןיב
:(448 'מע א"כ

קיפסמ אל ,וניאישנ וניתובר לש 'הרות רבד'ה לש הנווכה תתימא ןיבהל ידכב
םילימב רזעיהל םיחרכומו םירחא ידי-לע שדוקה ןושלל ומגרותש יפכ םדמולל
.םש שדוקה תרגיאב ןבומכ ,שידיאב ורמאנש

"?םתחכש אל ןיידע"

ריעמ תוחפשמ תצובקל 'תיללכה תודיחי'ה תא .א"משת ירשתב ז"כ ,חנ תשרפ לש 'ג םויל רוא
לכ תא ורסמ רבכ םא הלאשב (184 'מע א"משת 'להקה' תנש ןמוי) יברה חתפ ,ו"ת תפצ שדוקה
.םיקתפה

- "?ןסעגראפ טינ ךאנ ?עלייוורעד שידיא עלא ךאנ ךאד טייטשראפ ריא" :לאש ךכ רחא
.[?םתחכש םרט ?שידיא םכלוכ םיניבמ ןיידע םאה=]

.ח"לשתו ו"לשת םינשהמ ,שדוקה-ץראל יברה יחולש ויה הנממ רכינ קלחש הצובקב רבודמ

"דלאווג ,דלאווג"

:יברה אטבתמ (דכ 'מע ד"וי ךרכ שדוק-תורגא) תחא תרגיאב

ףיט זא ,רמוא ר"ומדא ח"ומ ק"כ היהש ומכו ,שידיאב יל בותכל לוכיש ןבומו
יוטיב ידיל םיאב םיקומע תושגר=] שידיא ןיא סיורא ךיז ןעגאז עקיצראה
הנה ,א דומע ,גסק ףד ופוסב שדוקה תרגאב אינתב רשא ריבסה הזבו ,[שידיאב
אקווד 'דלאווג דלאווג' רמוא הנה ןקזה ונבר בתוכש תוררועתה ירחאל
...שידיאב

"ןושל עמאמ"

ולצא רקיבשכ לשמל ךכ .שידיאה תפשבש תולעמל תובר תויונמדזהב יברה סחייתה םינשה ךשמב
'א םוי) ז"לשת תנשב ודיקפתל ותריחב רחא דימ ,לארשי תלשממ שאר ,(ל"ז) ןיגב םחנמ רמ
(673-660 'מע ,ב ךרכ ז"לשת שדוק-תוחישב טרופמ רואית .ז"לשת בא םחנמ 'ב ,םירבד תשרפ
:('ישפוח םוגרת'ב ןאכ) שידיאב רמאו חתפ יברה ,םיאנותיע םע חחוש יברהו

ןכ םג רבדא ,רבדל ולגרוה היסור ידוהי הב הפשב םילימ רפסמ ןכ םג רמוא
...'ןושל עמאמ'ב

תא" :תירבעב ביגה יברהו ."?והשמ יברה הצור ילוא" :יברה תא םיבתכה דחא לאש ךשמהב
."יאצומ םהמש - היסור ידוהי תפשב יתרמא רבכ יתרהצה רקיע

תיזנכשא הרבה

םהמ שקיב יברהש ,ל"הצ יעוצפ תצובק יברה לצא הרקיב ,ו"לשת בא-םחנמב ג"כ ,ישימח םויב
'תורשקתה'ב רבעב הראות ולוכ רוקיבה תשרפ) "לארשי ינייוצמ"ל "ל"הצ יכנ"מ םמש תא בסהל
חחוש יברהש הדיחיה הצובקה התייה וז יכ הארנ .(16 'מע ה"נשת רומא תשרפ) אמ ןויליג
ו"לשת שדוק-תוחישב הספדנ המצע החישה) 'תויודיחי'מ ץוח ,שדוקה-ןושלב - םיברב הינפל
.(638-633 'מע ,ב ךרכ

:םילימב חתפ וירבד תא

.יתוא וניבי םלוכש יתווקת לבא ,הב יתלגרוה יכ תיזנכשא הרבהב רבדא

תחא הפשל תולעמ יתש

לעמ ןכל םדוק ועמשוהש םירועיש ץבוק - שידיאב 'אינתה רפסב םירועיש' רפסה תעפוה לגרל
,א"כ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) א"משת ורתי תשרפ שדוק-תבשב הכורא החיש יברה רמא - רתאה ילג
:וז הפש לש התלעמל םירבד דחיי הבו (449-447 'מע

תינוויל תדחוימ הלעמ הכלהב םגש םשכ) תופשה ראש יבגל הלעמ הנשי שידיא תפשב (1
.וז הפשב ורביד - לארשי-ילודג ללוכ - לארשי בור תורוד המכ ךשמבש םושמ ,(תימראו

:רבדב תודוקנ יתשו - הרותה תוימינפ יוליגל וניתובר ושמתשה וז הפשב (2

.תונושלה ראש יבגל וז הפשב הלעמ הנשיש חכומ וז הפשב רבדל ורחבש ךכמ (א)

.ןכ ינפל היהש המ לע רתי וז הפשב יוליעל ומרג הב ורבידש ירחא (ב)

"הרזומ הגהנה"

ררוע (73 'מע ,'ב ךרכ ,'ח"משת תויודעוותה') ח"משת ולסכב א"כ ,בשיו תשרפ שדוק תבשב
:"ןוקית תשרודה הרזומ הגהנה לע" יברה

תפשש עומשל יתהמת ,'וכו וידחי רבדל םיפסאתמ 'סעקינד"בח ץיפש' רשאכ
!תילגנא - איה רובידה

תובישיו םירדחב ודמלו ,םיידיסח םיתבב ולדגו ודלונש םיכרבא תודוא רבודמ
תפש עדי אל 'וכו הבישיה שארש םג המו ,שידיאב ודמלו ורביד םהבש ,תוידיסח
רבדל םיכירצשכ אל) םהיניב םירבדמו םיפסאתמשכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,הנידמה
אל) םירבדמ - (םמצע ןיבל םניב אלא ,שידיא םיאיבמ םניאש םידוהי ינפל
ןוויכמש ,םיידיסח םיחנומו םייוטיב םתוא דבלמ ,תילגנאב (אלא ,שידיאב
.ירוקמה ןושלב םתוא םיריכזמ ,תילגנאב םתוא אטבל השקש

עודי ירהש - ("רמול יצמית םא"ד ןפואב קר אל) ןוקית שרוד הז ןיינעו
."םנושל תא וניש אל"ד יוליעה לדוג

..."אטבמ אלב"

-לארשי ברה ג"הרה יברה םע שגפנ ,הקדצל םירלודה תקולח ךלהמב ,ב"נשת ןוושחרמב ז"כב
תחיש הבסנ (5 'מע 'תועושי חימצמ תוקדצ ערוז' ץבוק) תונמדזה התואב .א"טילש ואל ריאמ
:(החישה ךותמ םידדוב םיעטק ןלהל) תופש תודוא ומע יברה

.תיסורה הפשב ספדנו םגרות 'השעמל הכלה תודהי' ורפס יכ יברל רפיס ואל ברה

?ץראל-ץוחב םידוהיל םג הז :יברה

.ל"וחב םידוהיה רובע תורעה המכ שי :ואל ברה

?תיסור םג םירבוד םתא :יברה

םהמ דחא יתוא דמיל םיסור םייובש ןיב דלוונכובב יתייהשכ .יתחכש ירעצל :ואל ברה
.יתחכש ןמזה םע לבא . . בוטסורמ

.הפשה תא וננערי אמתסמ םהו ,היסורמ םילוע - לארשי-ץראב - םכלצא שי תעכ ירה :יברה

תסנכה -תיבב ,ה'צשור אניראמב ,היסורב יתייה המ ןמז ינפל .ןמז חקי הז :ואל ברה
.הפשה תא ריכמ ינאש המדנ היהו ,דרגנינלבו הבקסומב לודגה

אטבמב םילימה לע רזח ואל ברה) ...יסור אטבמ אלל 'ה'צשור אניראמ' םירמוא םתא :יברה
.(יסור

ידוהיה יתייה .םידוהי אל םיגיהנמ 500 םש ופסאתה . . ןפימ תעכ אב ינא :ואל ברה
.תודהי תודוא םמע יתרבידו ידיחיה

?תילגנאב :יברה

...תירבע םיניבמש םייוג םש שי .תירבעב אקווד רבדאש ושקעתה םה :ואל ברה

...םכתא וקחיש ולאכ ויהיש :יברה

הלימה תא יברה ריכזה (134 'מע ,'א ךרכ ,ט"כשת שדוק-תוחיש) ט"כשת תנשב החיש ךלהמב
היסורמ ידוהי ילצא רקיב" :לצנתמכ רמא דימו ."אטסעלאשזאפ" - תיסורה הפשב ,"השקבב"
."וז הלימב אופא יתרכזנ ,"אטסעלאשזאפ" יל רמא אוהותודיסחה ינייעממ


יעסמ-תוטמ תשרפ


יעסמ תוטמ

רדעהו תוביצי לע הרומ תוטמ :םידגונמ םינכת םיאטבמ וללה תוישרפה יתש לש ןהיתומש
- יוניש לש העונת אטבמ יעסמ וליאו ;קזחו השק אוהו ןליאה ןמ תרכנש הטמ ומכ ,יונישה
םיאצמנשכ םגש ,ונדמלמ ולא תוישרפ יתש רוביח .ךרדל אצויו עובקה ותיב תא בזוע םדא
םיאצמנש העשב ומכ תורמוחהו םירודיהה לכ לע רומשלו השק 'הטמ' ראשיהל שי ,עסמב ,ךרדב
.תיבב
(ו"משת יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תחישמ)


תוטמ

םעטה עיפומ הבש הרותב תוישרפה תחא איה תוטמ תשרפ
חבונ הל ארקיו" םילימב ,השרפה ףוסב) "הלופכ אכרימ"
.("ומשב

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמוא

,לבא ימי םהש ,םירצמה-ןיב ימיב םלועל תארקנ ונתשרפ
וללה םירבדה ינש .החמשו ןושש ימיל ךפהיל םפוס לבא
."הלופכ אכרימ"ב םיזמרנ

'ה תדובע הכירצמ תולגה ןמז לש הדיריה - תולג
רחאל ונתינש ,םיינשה תוחולהש עודיכו .'םיילפכ'ב
"היישותל םיילפכ" תניחבב ויה ,לגעה אטח לש הדיריה
.(ו"מ קרפ שיר ר"ומש)

יכונא" ,הלופכ המחנ היהת דיתעלד המחנה - הלואג
ןיב רשק םייק ןכו ,(אנ היעשי) "םכמחנמ אוה יכונא
(ח"מפ א"רדפ) ל"זר רמאמכ ,לפכה ןיינע ןיבל הלואגה
.הלואגל תוזמור (ך"פצנמ) תולופכה תויתואהש

ינש הב שיש ,"אכרמ" תביתב ףא םיזמרנ םירבדה ינשו
,ךראמ תויתוא אכרימ - א :םירפסב אבומכ - םישוריפ
ומכ ,תוכלמ ןושלמ אכרימ - ב ;תולגה תוכיראל זמר
.(זס תבש) "אכיר רבו אכיר"

(ו"משת יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תחישמ)


(ג,ל) ורבד לחי אל

(טוקלי) לחי לבב ם"וכע ןיאו ,לחי לבב לארשי

:םיניינעה תוימינפב ךכל רבסהה

תא הלעמ אוה ןכש ,ןברקה תשודק תא תוריפה לע ליחמ "ןברק ילע ולא תוריפ" רמואה
דרוי רתוי הובגה לכ ירהש) םדאה שרושמ רתוי הלענ אוהש ,ןוילעה ינחורה םשרושל תוריפה
שרושמ רתוי הלענ םשרושש החכוה ןאכמ ,חמוצה גוסל תוריפה לש הדיריה םצעמו ,רתוי הטמל
."לחי לב"ב וניא ,ושרושל ימשג רבד תולעהל לגוסמ וניאש ,ירכנ תאז תמועל .(רבדמה
(וכש'א 'מע ,רבדמב ,הרותה-רוא)


(ג,ל) השעי ויפמ אציה לככ

םעפ ןמזוה ותנוהכ תליחתב .ריעצ ליגב ברל הנמתנ קסבטיוומ קיזייא יבר דיסחה ןואגה
הסורפ חקל אוה םלוא ,'חקעל' םהיניבו ,תונוזמ ינימ המכ ויה ןחלושה לע .הביסמב ףתתשהל
אוה ירהו ,'חקעל'ה ןמ חקל אל המל ,םיבוסמה דחא ולאש .לכאו הילע ךריב ,תרחא הגוע לש
הצר אל ריעצ בר ותויהב לבא ,הז ןיינע חכש טושפ קיזייא יברש התייה תמאה ?רתוי בושח
.'חקעל' לכוא ינניא :הנע ןכלו חכשש רמול

...ויפ לא 'חקעל' אב אל - וימי ףוס דעו םוי ותואמ
(261 'מע ,א ךרכ םירופיסו תועומש)


(א,גל) לארשי-ינב יעסמ הלא

(י"שר) תועסמ ב"מ אלא ןאכ ןיא

וליאו ,(י"הנ ת"גח) ששמ הלולכ תחאו תחא לכש יפכ תודימה תעבש דגנכ אוה ב"מ רפסמה
.(מ"יהנ ת"גח) עבשמ תולולכ תודימהש יפכ ונייה ,םוי ט"מ איה רמועה תריפס

:רבדה רואיב

ןהש ,תועסמה ןיינעלש ןבומ ןכ-םאו ,הטמל העפשהו הדירי אוה תוכלמה תריפס לש הניינע
תכשמה איה רמועה תריפס לש הדובעה ,תאז תמועל .וז הריפס ףרצל ןיא ,הלעמל הטמלמ תוילע
ןכלו ,(המהב לכאמ ,םירועשמ אב רמועהש זמרה עודיכ) תימהבה-שפנה רוריב ,הטמל תוקולא
.תוכלמה תריפס םג הב הלולכ
(בסש'א 'מע ,רבדמב ,הרותה-רוא)


(ב,דל) םכל לפת רשא ץראה תאז

(י"שר) תוגהונ תווצמה םינפלו וללה םילובגה ןמ

היבאל תדמתמ תוקקותשה תקקותשמה ,המשנל זמר ,אוצר ןושלמ ,"ץרא" - "ץראה תאז"
.םימשבש

.הטמל המשנה תדיריל זמר - "םכל לופת רשא"

,תוישעמה תווצמה םויק איה הדיריה תנווכ - תוגהונ תווצמה םינפלו וללה םילובגה ןמ"
.ימשגה הזה-םלועה לש "םילובג"ה ךותב קר ןמייקל רשפאש
(126 'מע ,גי ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(גי,הל) םכל הנייהת טלקמ ירע שש

.ג .ותלוזל ןימאהל אלש .ב .'הב ןימאהל .א :םה ולאו . . ידימת ןבויח . . תווצמ השש
.םיניעה תייארו בלה תבשחמ רחא רותל אלש .ו .ותוא האריל .ה .ותוא הבהאל .ד .ודחייל
(ךוניחה רפס תמדקה) םכל הנייהת טלקמ ירע שש ,םנמיס

לכ ףוס דע ידימת םגפ אוהש ,תעדה ץע אטח לש םגפה תא תונקתמ ולא תוידימת תווצמ
.עודיכ ,תורודה

שפנ הכמ"ו ,םיאטחה לכ שרוש אוה תעדה ץע אטח ןכש .הז םגפ תונקתמ טלקמ ירע ףאו
,םייח םיקולאמ אטוחה תא דירפמ אטחה ןכש ,'התימ' םרוג אטח לכ :אטח לכל זמור "הגגשב
.אטוחה לע הרבגתהש תוטש חורה איה אטחה תביס ירהש ,'הגגשב' אלא וניא אטחהו
(1330 'מע ,ד ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)

* * *

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ רמוא דועו

םג אוהש) ערה-רציה ונייה ,"םדה לאוג" ינפמ "טלקמ ריע"כ תושמשמ תוידימתה תווצמה
רקיע ןכש ,אקווד תווצמ שש שיו .םויה לכ דימת םדאה לע רבגתמה ,(תוומה ךאלמ םגו ןטשה
.םלועה יניינעב קוסע םדאה זאש ,השעמה ימי תששב תויהל הכירצ תוריהזה
(ז"משת יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תחישמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

יעסמ-תוטמ תשרפ שדוק-תבש
זומתב ח"כ

ןבומה תודיסח רמאמ העשכ ךשמב םידמול ךכ-רחא .רוביצב המכשהב םיליהתה לכ תרימא
.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל

.1"קזחתנו קזח ,קזח" רמוא הרותל הלועה םג

.2(ב-א,ד ;חכ-ד,ב והימרי) "וללהתי ובו . . בושת םא .הדוהי ךיקולא . . ועמש" :הרטפה


,בא -םחנמ שדוח-שאר םיכרבמ .דחא קלחו תוקד 39 ,ברעב 8 העש ,ינש םויל רוא :דלומה
.ינשה םויב

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.3'קזח תבש' איהש טרפבו ;גוהנכ ,תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה רחא

.ב קרפ - תובא יקרפ

ןושאר םוי
שדוח-שאר ברע ,זומתב ט"כ

המו ,תודועס יתש תאצוה - הקדצהו .4הקדצו הליפת ,הרותב דחוימב ףיסוהל שי הז םויב
תיב') הירחאלשו וז הארוה םויק רבד-לע טילחהל קיפסה אלש ימ .תודועס שולש - בוט
רשא ןבומו .5םדוק תחא העש הפיו ,םדקהב תאז טילחהל וילע ,םירצמה-ןיב ינפל ('הריחבה
.6ןכמ רחאל םג ןמילשהל יאדכ - ןנמזב ליעלד תולועפה לככ לעופב ושע אלש הלא

ינש םוי
שדוח-שאר ,בא-םחנמב 'א

.[זלק,חכק,כק,זטק :תונויליג 'תורשקתה'ב הנורחאל ספדנ שדוח-שאר יגהנמ טוריפ]

:"הריחבה תיב"

-המכ-תחא -לעו ,םוי לכב] הרותה דומיל) 'טפשמ'ב ףיסוהל שי ,אפוג 'םירצמה ןיב' ימיב
ןיינבבו 8הלואגב םיקסועה הרותה יניינעב דחוימב 7'האופר תמדקה' ןניינעש ,תותבשב המכו
,ישילשה שדקמה-תיב ןיינעב םירבדמה גמ-מ לאקזחי רפסב םיקרפה - שארל לכלו ,שדקמה-תיב
תדחוימ תפסותו] 'הקדצ'ו ([ם"במרהל הריחבה-תיב תוכלהו 9דימתו תודימ תותכסמ - הנשמ
,בא-םחנמ שדוח-שארמ ,בא-םחנמ שדוח-שאר דע :אפוג ולא םימיב הפוקתל הפוקתמ רבעמ לכב
.6[באב העשתו ,באב העשת ברע ,באב העשת וב לחש עובשה

:10"םימיה-תעשת"

וא םישדח םילענמו םידגב תונקל רוסאו .החמש לש ןתמו אשמבו החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ
םידגב סבכל רוסאו .באב העשת רחאל דע םהב םישמתשמ ןיא וליפאו ,ול תושעל ןמואל תתל
ידי-לע קר סבכל רתומ תבשל תנותכו .באב העשת רחאל םחינהל וליפא (םינטק ידגבמ ץוח)
םיגהונ ןכלו] .(שדוק-תבש דובכל אלא) ןיידע םשבל אלש םיסבוכמ םידגב שובלל רוסאו ,יוג
םימיה תעשת ךשמב שובלל םידמועש םיסבוכמה םידגבה לכ תא המ-ןמזל שדוח-שאר ינפל שובלל
.תבש ידגבו םינבל שובלל םירתומ ,ןבה-ירוהו ,קדנסה ,להומה :תירבה ילעב .[11

ינפמ רעטצמה ןכו] הווצמ ךרוצלו האופרלו ,ןנוצב וליפא גונעתל ופוג לכ ץוחרל רוסאו
לבוטה .(הווצמ תדועסו תבשמ ץוח) ןיי תותשלו רשב לוכאל רוסא .רתומ - [12העיזהו םוחה
.תבשל 14וילגרו וידי ,וינפ ,ושאר ץוחרלו לובטל רתומ 13תבש ברע לכב

הבכע לכו .באב יעישתה םוי ירחאל ותוחדל שי - רשפא םאב :יאופר לופיט רבדב יברה תצע
.15ןוזח תבש םדוק תאז תושעל שי ,העשה תא אקוודב קוחדי אפורה םאבו .הבוטל

:םימויס

העשת דע שדוח -שארמ ,16'םימיה-תעשת'מ םוי לכב ס"שה תותכסמל 'םימויס' ךורעל גהנמה"
.ךורע-ןחלוש יפ -לע רתומה ןפואב - באב (ירישע) העשתבו באב העשת ברעב םגו ,באב

ףיסוהל דציכ םירתומה םינפואה לכ תא םישפחמ ולא םימיבש ןוויכ - רבדב םימעטהמו"
םימי םע הרושקה הדיריבש ימינפה-בוטה תא תולגל הז-ידי-לעו ,םיחמשו םיבוט םיניינעב
.הרות לש הרמגל החמש ןישוע - "בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ"מ לחה ,17ולא

.'םימיה-תעשת'בש תבשה םויב םג םויס ךורעל יאדכ הז םעט ינפמו"

-תודחאו לארשי-תבהא דצמ) לארשימ המכו המכ דוע ףתשל ,'ךלמ תרדה םע בורב' - בוט המו"
ךורעל ןוכנו יאדכש ,ףיסוהלו .תכסמה םמצעב ומייס אל םבור םא םג ,החמשב (לארשי
דחאו דחא לכל תוריהמב םריבסהלו םרמואל לקש םיניינעב ןמויסש הלאכ תותכסמ לע 'םימויס'
םישגופש ידוהי םג ףתשל םילוכי ולא 'םימויס'בש ,18םיטושפבש טושפ וליפא ,לארשימ
םויסד רמאמה ול םירמואש ףא וא ,םויסה לע וינפל םירזוחשכ - ויקסע עצמאבו ,בוחרב
.'וינפב אלש םדאל ןיכז' ירהש ,'םויס' והזש ול רפסל ילבמ תכסמה

בוט המו ;םירחא לש 'םויס' דמעמב תוחפל ףתתשי - ואל םא ;ומצעב םייסי - לוכיש ימ]
,והשלכ םויס דמעמב ףתתשה אל המ-םושמש ימ תא םג תוכזל ידכו ;לארשימ הרשע דמעמב היהיש
וידרב םויסה תא ורובע עימשהל שי - הווצמ תדועסב קר םירתומה םילכאמ לכוא יכה-ואלבו
.[19הווצמ -לש-החמשל תאזכ הרוצב תוחפל ותוא רשקלו ,'וכו

:רמאנש המ יפ-לע ,הקדצה תניתנבו ללכב הרותה דומילב הפסוהה רבד-לע ררועל שי ןכו"
.20"'הקדצב היבשו ,הדפית (הרות=) טפשמב ןויצ'

שי" :יברה בישה ,בא-םחנמב 'ח םויב תווצמה לועל סנכנש רענ לש הווצמ-רב תדועס ןיינעב
'ח ליל תרמוא תאז ,הנמזב התושעל שי - ואל םאבו ,אד-ןוגכב םוקמב גהנמ שי םא ררבל
.21"וירחאלש תבשב - היהיש םעט הזיאמ רשפא-יא םאבו ,בא-םחנמםויה' חול .די 'מע ד"ח ק"גא - להקה תא ךרבמ הלועה םג אלא ,הלועה תא ךרבמ להקה קר אלש ונייה (1
-ןסינ 'ד"בח יגהנמ רצוא'ו ,ופוסב ,וע ןויליג 'תורשקתה' הארו .31 'מע םיגהנמה רפס .תבט י"ח ,'םוי
.נ"שו ,ופר 'מע ןוויס

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (2

.233 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפס (3

.(593 ע"ס ג"ח ו"משת תויודעוותהב ,גהנמה) שדוח שאר-ברע לכב גוהנה לע רתי (4

."ג"ס א"עקת 'יס ח"וא ע"וש ןיד-קספ יפ-לע" (5

תאצוה) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ 'םירואיבו םישודיח םע ם"במרהל הריחבה תיב תוכלה'ל רבד-חתפ :ךותמ (6
.(.י.נ ןילקורב ,ו"משת ,א"נמ םיכרבמ ק"שצומ ,ת"הק

.578 'מע ב"ח נ"שת תוחישה רפס (7

.606 'מע ב"ח ט"משת תוחישה רפס (8

.186 הרעהו 579 'מע ב"ח נ"שת תוחישה רפס (9

.ד"בח-ללוכ חול (10

םינבלב אל ךא ,תויאצחו תולמש ,םייסנכמו תוצלוחב הזב םירהזנ השעמלו .אצ ק"ס אנקת 'יס םייחה-ףכ (11
שובלל ןתינ ןכ .םשבלל יאשר כ"חאו ,התויקנמ הדירוהל הפצרה לע המ-ןמזל םחיני :קיפסה אלש ימ] .םייברגו
.[המודכו םירהצב דחאו רקובב דחאו הלילב דחא ,המצע ק"שב הזמ הנהייש יאנתב ק"שב

.םימח םימבו ןובסב וליפא - כר ע"ס א"ח םייחה-רשג האר (12

.'ותעב-רבד' חול האר .םוי לכב לבוטה ןכו (13

.אי ק"ס א"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ' 'סב ז"כב הארו .ןובסבו םימח םימב ,ףוגה לכ םיצחור השעמלו (14

.ועש 'מע ט"יח שדוק-תורגא (15

-תעשתב םימויס תושעל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא תגהנהמ ריעהל .ךכ-רחא רשב תדועס םילכוא ןיאשכ וליפא" (16
."46 'מע םיגהנמה רפס - ןייו רשבב ךכ-רחא דעוס היה אלש ףא םימיה

- "החמשב ןיטעממ בא סנכנשמ" :ל"זח ירבד שוריפב [שטאקנוממ צ"הרה םשב] עודיה םגתפהמ םג ריעהל" (17
יפ-לע רתומה ןפואב ,החמשב הפסוהה ידי-לע ,'החמשב' םימיה-תעשתד םייוצר-יתלבה םיניינעה 'ןיטעממ'ש
."ןבומכ ,ךורע-ןחלוש

(רצק ןמז ךשמב המייסלו הדמלל םילוכיש ,דבלב םיפד הנומש ,הנטק יכה תכסמ) דימת תכסמ :אמגודלו" (18
,תוכרב :תותכסמה תעבראב - "'ה ידומיל ךינב לכ"ד םויסה ןכו ,"שדקמב םירמוא םייוולה ויהש רישה" המויסש
."ךינב" תובית-ישאר - תותירכ ,תומבי ,ריזנ

.672 'מע ג"ח מ"שת שדוק-תוחיש (19

.564 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס .708 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס (20

'מע ז"יח ק"גאב ,םויה יאצומב הדועס תושעל ןתינ אלש ףסונ הרקמב ןכו .זנר 'מע וט קלח שדוק תורגא (21
מש 'מע א"יחב ךדיאמ .תווצמל סנכנש ןושארה עגרב דיימ ל"צ הדועסהש ראבמ ,ה"רע ליל ק"שצומב לחשכ ,זפ
םשש ןכתיי ךא ,פ"כהוי יאצומב ךישמהלו (םויב הארנכ הנווכהו) ןושארה םוי יצחב ליחתהל עיצמ כ"ויעב לחשכ
םירוביד-יטוקלמ 75 'מע םיגהנמה רפסב אבומ ונגהנמ ,ללכ ךרדב לבא .כ"ויע לילב הדועסה םייקל רשפאתה אל
תא םישוע (םויה יאצומ) ברעבו ,הקשמו חקלב םידבכמו רמאמ הוצמ -רבה רזוח תירחש ירחאש ,חסר 'מע ב"ח
.(ןקזה ר"ומדא גהנש יפכ) הדועסה

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il