- ט"נק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה בא-םחנמב 'ה * ןוזח / םירבד תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


"תוארל" לדתשהל ךירצ דחא לכ
ישילשה שדקמה-תיב תא ומצעב


ןאכמו הבושתה תדובע אוה ישילשה שדקמה-תיב לש וניינע
המלש הבושתב בשו אטחש הבושת-לעבש םשכ * תדחוימה ותלעמ
* יחצנ היהי ישילשה שדקמה-תיב םג ןכ ,תויחצנ לע דיעמ
רבדה ,שדקמה-תיב תא דחאו דחא לכל ןוזח תבשב םיארמ רשאכ
הז ידי לעו ,תווצמו הרות יניינעב ףיסוהל וקזחמ
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הטמל שדקמה-תיב תא "דירוהל"
ונרוד"ןוזח תבש"ש (לארשי בהואו בוט ץילממה אוהש) בושטידרבמ קחצי יול 'ר תרות העודי
."דיתעלד שדקמה דחאו דחא לכל ןיארמ" זאש ,"הזחמ" ןושלמ אוה

יכ ,היתווצמו הרותה יניינע לכב ףיסוהל לארשי ינב תא דדועלו ררועל - הזב הנווכהו
ינב לש םתדובעו ,הלעמל ונוכמ לע יונב דמוע אוהש יפכ דיתעלד שדקמה תא םיאור רשאכ
חוכ תניתנו דודיע לעופ הז ירה - הטמל שדקמה-תיב תא דירוהלו ךישמהל קר איה לארשי
שדקמה-תיב תא םידירומו םיכישממ הז ידי-לעש ,היתווצמו הרותה יניינע לכב ףיסוהל
ףוסש הרות החיטבה" ('ה הכלה 'ז קרפ הבושת תוכלה) ם"במרה ןיד-קספכו ,הטמל ישילשה
."ןילאגנ ןה דימו . . הבושת תושעל לארשי

שדקמ"ל "ןוזח"ד תדחוימה תוכיישה יהוזו ,היאר לש םוגרת אוה ("הזחמ") "ןוזח" ,הנהו
ינבד הבושתה תדובעו תולגה ןמזד הדיריה ירחאל אב "דיתעלד שדקמ"ש תויה יכ ,"דיתעלד
תדובע ירחאל איה דיתעלד (שדקמהו) הלואגהש ליעלד ם"במרה ןיד-קספכ] הז ןמזב לארשי
םדוק היהש ןושארה שדקמה-תיב רשאמ רתוי הלענ ןפואב היהי ןכל ,["ןתולג ףוסב" הבושתה
.םיקידצ יבגל הבושת-ילעבד יוליעה ךרד לע ,תולגד הדיריה

אוהש (הזחמ) "ןוזח" ןושלב רמאנ (ןוזח תבשב) "דיתעלד שדקמ"ה לש יוליגהש המ והזו
השודקל םוגרת לש ןושל םיכפהמש אוה םוגרת ןושלד ןיינעה תוללכ יכ - היאר לש םוגרת
הבושת-ילעבד יוליעה תמגודב ,רתוי לודג יוליע לעפנ הז ידי-לעש ,(רוא הרותב ראובמכ)
.םיקידצ יבגל

ינש תיבב םג ךייש הבושתה תדובעו תולגה תדירי ידי-לע אבה יוליעהש יפ-לע-ףא ,הנהו
שדקמה-תיבב היהי הז יוליע תומילשו רקיע ,ןכ-יפ-לע-ףא ,(ןושאר תיב ןברוח ירחאל אבה)
.אקווד ישילשה

:הזב רואיבהו

("'ה אסכ לע המלש בשיו" רמאנ וילעש ,ךלמה המלש ידי-לע הנבנש) ןושאר תיבש יפ-לע-ףא
םוי תא לארשי ושע אל" ןושארה שדקמה-תיב תכונח תעבש דעו ,רתויב תילענ אגרדב היה
התצי" ןכלו ,םירופיכה -םויד ןיינעה תוללכמ רתוי הלענ היה הז יוליגש ינפמ ,"םירופיכה
ונשי ,ןכ-יפ-לע-ףא - (א ,ט ק"ומ) "אבה םלועה ייחל ןינמוזמ םכלוכ םהל הרמאו לוק תב
.ןושאר תיבב היה אלש ינש תיבב יוליע

הז ובל תחמש םויבו ,הרות ןתמ הז ותנותח םויב" (ב ,וכ תינעת) ל"זר רמאממ ןבומכו
:"שדקמה-תיב ןיינב

ןמזבש הבושתה תדובע ידי-לע דחוימ יוליע השענ "הרות ןתמ הז ותנותח םוי"ל עגונבש םשכ
תוללכל ףקותו םויק ,"רבכ ולביקש המ ומייק" זאש) "םירופ"ד יוליעה והזש ,לבב תולג
םירופיכה םוי - "הרות ןתמ הז ותנותח םוי") םירופיכה םוי יבגל (הרות-ןתמד ןיינעה
ומכ ,"םירופכ" אוה םירופיכה םויש רהוז ינוקיתב ראובמכ ,(תונורחא תוחול וב ונתינש
הלעמל אוה םירופד יוליעהש דעו ,(םירופיכה םוימ הלעמל אוה םירופש ,ונייה) םירופ
."עדי אלד דע אירופב ימוסבל שיניא בייח" ל"זר רמאמכ ,הלבגהו הדידממ

ירחאל ינש תיב תויה ינפמש - "שדקמה-תיב ןינב הז ובל תחמש םוי"ל עגונב ןבומ ןכ ומכ
.ןושאר תיב יבגל יוליע וב היה ,לבב תולגד הבושתה תדובע

תיב יכ ,אקווד (ישילשה שדקמה-תיב) "דיתעלד שדקמ"ב היהי הז רקיע תומילשו רקיע ,םנמא
הלגתי הז יוליעו ,תולגו ןברוח לש ןיינע היה וירחאל ירהש ,יחצנ ןיינב היה אל ינש
.תולג הירחא ןיאש הלואג ,יחצנ תיב היהי אוהש ,אקווד ישילשה שדקמה-תיבב

ם"במרה ירבד יפ-לע ןבומכ - הבושתה תדובע םע רושק (יחצנ תיב) תויחצנה ןיינע ,הנהד
זאש ,וב דמעו ןויסינ ידיל אב הבושת-לעבהש ,קידצ יבגל הבושת-לעבד יוליעה תודוא
יאש ,ןויסינ ידיל אב אלש קידצל עגונב ןכ-ןיאש-המ ,יחצנ ןפואב היהת ותדובעש םיחוטב
.(תורשכ תקזחב אוהש יפ-לע-ףא) ןויסינ ידיל אובי רשאכ ותגהנה היהת דציכ תעדל רשפא
.'וכו יחצנ ףקות ול שיש ,ןיד תיבב םייקתנו רוערע וילע אציש רטשד יוליעה ךרד לעו

רקיעש ,ןבומ - (ינש תיבב אלו) "דיתעלד שדקמ"ב קר ונשי תויחצנה ןיינעש רחאמ ,ןכלו
ישילשה שדקמה-תיבב הלגתמ (תויחצנה ןיינע םע הרושקה) הבושתה תדובעבש יוליעה תומילשו
.אקווד

ינש תיבב רבכ היהש - תולגה ןמזבש הבושתה תדובע ידי-לע לעפנה יוליעהש) הז ןיינע
שדקמה-תיב אוה "דיתעלד שדקמה"ש הזב אטבתמ (אקווד (ישילשה) "דיתעלד שדקמ"ב הלגתי -
.ישילשה

:הזב רואיבהו

ישילש םויל ןושאר םוי ןיבש קוליחה ךרד לע - אוה השולש רפסמל דחא רפסמ ןיבש קוליחה
םויו .ומלועב דיחי ה"בקה היה זאש יפל ,"דחא םוי" ארקנ ןושאר םוי :תישארב השעמד
,"םויה תכאלמ רמגל תחאו ,ינשה תכאלמ רמגל תחא" ,בוט יכ וב לפכוהש וניינע ישילש
ומצע דצמ ינשה םויב יכ ,ינשה םויב םג "בוט יכ"ד ןיינעה תא הלגמ ישילשה םויש ,ונייה
אקוודו ,(האירקב אב וניאש המכו-המכ-תחא-לעו) הביתכב אב וניאש - םלעהב "בוט"ה היה
."בוט יכ"ד ןיינע םג הז ירה םצעבש ,ינש םויבש תימינפה הנווכה הלגתמ ישילשה םויב

:הבושת-לעבה תדובעל םיקידצה תדובע ןיבש קוליחה הז ירה - םדאה תדובעבו

ה"בקה - תוקולא דבלמ רחא ןיינע ךייש אל םלצאש ,םיקידצה תדובע - וניינע "דחא םוי"
.השודקה ךפיהד ןיינעל ללכ םוקמ תניתנ ןיאו ,ומלועב דיחי

ונשי ינש םויב םג ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,השודקה ךפיהד ןיינעל םוקמ תניתנ - וניינע ינש םוי
תוללכ) השודקה ךפיה לש ןיינעל םוקמ תניתנ ונשיש המ יכ ,"בוט יכ"ד ןיינעה םלעהב
.השודקל תאז ךופהל ידכ הז ירה ,("אהוות - אטחת יכ שפנו" רמאנ הז לעש ,אטחה ןיינע

'וכ םגפו אטחש ירחאלש ,ונייה ,ישילשה םויד ןיינעה ךרד לע איה הבושת-ילעבה תדובעו
ידי-לעו ,השודקל ולא םיניינע ךפהמ אוה ירה ,(ינש םויד תקולחמהו דוריפה ןיינע והזש)
.ינשה םויבש "בוט יכ"ד ןיינעה תא הלגמ אוה ירה הז

ערה השעיו ועשרמ בושיש" ,"הער םויל עשר םגו" בותכה שוריפב (ז"כ קרפ) אינתב ראובמכו
תחנ ינימ ינש" שיש םש ראובמכ ,הלעמל חור תחנ לעפנ הז ידי-לעש ,"הלעמל רואו םוי ולש
תחנ ינימ ינש ,םיבר ןושל . . םימעטמ יל השעו בותכה רמאש והזו . . ךרבתי וינפל חור
-ילעבה תדובע יהוזש ,"רואו םוי"ל ערה תכיפהמ - 'בהו ,םיקידצה תדובעמ - 'אה :"חור
.הבושת

םויב לעפנ רבדה יוליגו ,דבלב םלעהב הז ןיינע ונשי ומצע ינש םויב ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
רואה" ,"רואו םוי"ל תאז ךופהל - איה "ינש"ד ןיינעב הנווכהש הלגתמ זאש ,אקווד ישילשה
."בוט יכ

רתוי הלענ ןפואב הז ירה - ינש םויבש "בוט יכ"ד ןיינעה הלגתמ ישילשה םויבש רחאמו
"ד ןפואב ,בוט יכ וב לפכוה ישילשה םויש המ והזו ,ןושארה םויבש "בוט יכ"ד ןיינעהמ
ןיינע לע הרומ "םיילפכ"ש ,(םיקידצ יבגל הבושת-ילעבד יוליעה והזש) "הישותל םיילפכ
הבושת-ילעבש םוקמב ל"זר רמאממ ןבומכ ,(דבלב םימעפ קר אלו) ירמגל ךורע-ןיאבש
,םש םידמוע םניא לעופבש קר אל ,ונייה) םש דומעל ןילוכי ןיא םירומג םיקידצ םידמוע
ירמגל ךורע-ןיאב אוה םיקידצ יבגל הבושת-ילעבד יוליעהש ,(ללכ םתלוכיב וניא רבדה אלא
ןיא עודמ ןבומ וניא - (ךורע-ןיאב אלו) דבלב םימעפ ושוריפ "םיילפכ"ש רמאנ םא יכ)
.(וז אגרדל אובל םתלכיב

ומכ ,אקווד ישילשה םויב הלגתמ ינשה םויבש "בוט יכ"ד ןיינעהש םשכש ןבומ הז יפ-לעו
שדקמ"ב הלגתמ (ינש תיבב םג ונשיש) תולגה ןמזב הבושתה תדובע ידי-לע לעפנה יוליעה ןכ
.אקווד ישילשה שדקמה-תיב - "דיתעלד

,"הזחמ" לש ןפואב "דיתעלד שדקמה דחאו דחא לכל ןיארמ" ןוזח תבשבש יפ-לע-ףא ,הנהו
יכ ,תישחומ היארד ןיינעה תא ללוש הז ןיא - שובל לש ןיינע ידי-לע איה היארהש ,ונייה
.תישחומ היארב רבדה תוהמו םצע תא האור אוה ירה ,שובל ידי-לע איה היארה רשאכ םג

ידי -לע איה "םייפקשמ" ידי-לע היארהש יפ-לע-ףא :"םייפקשמ" ידי-לע היארה תמגודבו
ןכלו) תישחומ היארב רבדה תוהמו םצע תא םדאה האור הז ידי-לע ירה - תיכוכז לש שובל
תוארל (הזל קוקזה) םדאה לוכי הז ידי-לעש רחאמ ,תבשה םויב "םייפקשמ" ביכרהל רתומ
םיניינעל עגונב תישחומ היארל תבשחנ םייפקשמ ידי-לע היארהש םינורחאב אבומכו .(יעבדכ
.תישחומ היאר תויהל ךירצ םהבש

:הנשה ימי ראש יבגל ןוזח תבשד יוליעה והזו

לע יאקד ,"ךידי וננוכ ינד-א שדקמ" "םיה תריש"ב םירמוא םויו םוי לכד תירחש תליפתב
םילשורי לע יאקד ,"םימחרב ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" םירמוא ןכו ,דיתעלד שדקמה
לכל ןיארמ" ןוזח תבשב וליאו ,דבלב תילכש היארד ןפואב אוה הז ןיינע לבא .שדקמה-תיבו
.תישחומ היארב - "דיתעלד שדקמה דחאו דחא

היארל םיקוקז זאו ,תישחומ היארב םתוארל םילוכי ןיא הזה ןמזבש םיניינע םנשי ,הנהד
היאר ידי-לעש ,"איבנמ ףידע םכח" ןיינעב (מ"כבו (ט"יס) ק"הגאב) ראובמה עודיכו ,תילכש
(ובש "םכח"ה תניחב והזש ,איבנד תילכש היארל עגונב ןבומ הז ךרד לעו) םכחד תילכש
- איבנה לצא תישחומ היארב תולגתמה תוגרדמה ןתואמ רתוי תולענ תוגרדמב גישהל םילוכי
ןכלו) תישחומ היאר לש ןפואב תולענ יכה תוגרדמהד יוליגה ךייש אל הזה ןמזבש יפל
ויהו ךירומ דוע ףנכי אלו" דועיה םייוקי רשאכ ,אובל דיתעל לבא ,(תילכש היארל םיקוקז
הז יוליגש ,קיתע תוימינפד יוליגה היהי רשאכ :הלבקה ןושלבו] "ךירומ תא תואור ךיניע
קר אל) תישחומ היאר היהת - [קיתע תוינוציחמ םהש ,הזה ןמזבש םייוליגה לכמ רתוי הלענ
.רתויב תולענה תוגרדה לכב (תילכש היאר

דיתעלד שדקמה תא תוארל ךייש אל הנשה לכ ךשמב :ונניינעל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
- דחוימ יוליע לעפנ ןוזח תבשב לבא .תולגה ןמזב ןיידע םיאצמנש ןמז לכ - תישחומ היארב
תוגרדה יוליג ןיעמו ךרד לע ,תישחומ היארב "דיתעלד שדקמה דחאו דחא לכל ןיארמ" זאש
.אובל דיתעל תישחומ היארב רתויב תולענה

דחא לכל ןיארמ ןוזח תבשבש) ל"נה םגתפה תא םיעדויש תורמלש םינעוטה םנשי ,הנהו
!(תישחומ היארב) שממ לעופב תאז םיאור םניא (דיתעלד שדקמה תא דחאו

רואיבו תרבסהל םיקוקז םניא ,שממ לעופב דיתעלד שדקמה תא ןוזח תבשב םיאורש ולא -
שדקמה תא םיאור םניאש םינעוטה ולא תודוא אוה רבודמה לבא ;תודעוותהה תעב ןיינעה
!שממ לעופב דיתעלד

םישנאהו הארמה תא ידבל לאינד ינא יתיארו" :(א ,ג הליגמ) ארמגב אתיא - רבדל הבושתהו
. . םהילע הלפנ הלודג הדרח לבא הארמה תא ואר אל (יכאלמו הירכז ,יגח) ימע ויה רשא
."וזח והיילזמ וזח אל והניאד בג לע ףא ,ותיעביא אמעט יאמ וזח אלד רחאמ יכו

ורופיסו ,ומע ויה רשא םישנאל תאז רפיסו הארמה תא האר לאינדש הנווכה ןיא :תרמוא תאז
יפל היה "םהילע הלפנ הלודג הדרח"ש המ אלא - "הלודג הדרח" םהילע ליטה לאינד לש
.הארמה תא האר םהלש המשנה לזמש ,ונייה ,"וזח והיילזמ"ש

הרואכלד - "'וכ תאצוי לוק תב םויו םוי לכב" ל"זר רמאמ תודוא ט"שעבה רואיב םג והזו]
:ךשפנ-הממו !?תאז עמוש וניא דחא ףא רשאכ "לוק תב"ה תזרכהב תלעותה יהמ :ןבומ וניא
ועמשיש) "לוק תב"ה תזרכהבש תלעותה וליאו ,"לוק תב"ה תזרכה אלל םג םייק ןיינעה םצע
לע והז אלא - !"לוק תב"ה תא עמוש וניא דחא ףא רשאכ (הרואכל) תלעפנ הניא (םלועב תאז
.["וזח והיילזמ"ד ןיינעה ךרד

ירה ,דיתעלד שדקמה תא האור וניאש ןעוט אוהש תורמל :ונניינעל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
אצמנ אוהש יפכ וילע תלעופ וז היארו ,דיתעלד שדקמה תא האור יאדווב ולש המשנה לזמ
ומצע תא רשקל קר איה ותדובעש אצמנו .("םהילע הלפנ הלודג הדרח"ד ןיינעה ךרד לע) הטמל
לבא ,םימשב םנמא אצמנ המשנה לזמ :"איה םימשב אל" רמאנ הז לעו .ותמשנ לזמו שרוש םע
םימשב אל"ד ןפואבו ,לארשימ דחאו דחא לכל תכייש - המשנה לזמ םע ומצע תא רשקל הדובעה
."איה

:לעופל עגונב הזמ הארוהה

ומשש] "והיעשי ןוזח" הרטפהה תלחתה םש לע ,"ןוזח תבש" איה וז תבשש עדוי ידוהי רשאכ
יפכ] "דיתעלד שדקמה דחאו דחא לכל ןיארמ" וז תבשבש עדויו ,[העושיה ןיינע לע הרומ
לדתשהל וילע - [תורודל אוה סופדבש ןיינעש קדצ חמצה םגתפכו ,תודיסח ירפסב ספדנ רבכש
לזמו שרוש םע ומצע תא רשקמש הז ידי-לע ,שממ לעופב דיתעלד שדקמה תא הארי םנמא אוהש
.הלעמל ותמשנ

שדקמה תא האור ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש עדויש הזב קפתסהל ול ןיא :תרמוא תאז
דחאו דחא לכל ןיארמ"ש תעדל וילע אלא - 'וכ הז ןיינע תודוא ול ריבסמ אוהו ,דיתעלד
.תאז תוארל ומצעב אוה ךירצ ןכלו ,"דיתעלד שדקמה

םיקידצ" יכ ,"ורזוע ה"בקה"ד ןיינעה ךרד לע ,ונרוד אישנמ חוכ תניתנ םנמוא הנשי
:ונניינעבו) המצע הדובעה וליאו ,דבלב חוכ תניתנ לש ןיינע והז לבא - "םארובל ןימוד
הזב קפתסהל אלו ,יטרפ ןפואב דחאו דחא לכ ידי-לע תושעהל הכירצ (דיתעלד שדקמה תייאר
.תומילשה תילכתב הז ןיינע ונשי ונרוד אישנ לצאש עדויש

הארמה תייארש הנווכה ןיא :ומע ויה רשא םישנאהו לאינדל עגונב ליעל רומאה ךרד לעו
ומע ויה רשא םישנאה םג אלא - הז ןיינע תודוא םהל רפיס אוהו ,דבלב לאינד ידי-לע התיה
הארמה תא האר םהלש המשנה לזמש ,ונייה ,(םינפ לכ לע) - "וזח והיילזמ"ד ןפואב תאז ואר
.(הטמל םתויהב םהילע הלעפ וז היארו)

אלא ,דיתעלד שדקמה תא האור ונרוד אישנש הזב קפתסהל ןיא :וננינעל עגונב הז ךרד לעו
דחאו דחא לכל ןיארמ"ש רחאמ ,דיתעלד שדקמה תא ומצעב תוארל לדתשהל ךירצ דחאו דחא לכ
."דיתעלד שדקמה
,'ד ךרכ ,'ב"משת תויודעוותה - םחנמ תרות' - ב"משת'ה ןוזח תבש ,םירבד תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 1944-1940 'מע

חישמ םע תויחל


לארשי-ץראל סנכיהל םידמוע הנה
המילשה הלואגב


תונויסינהו םירוריבה לכ תא ורבע רבכ

תולגה םויסב םידמועש ןוויכמש - תולגה לש ןורחאה רוד ,הז ונרודב לארשי ינבל הארוהה
דיעה ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש המ יפלו ,ארמגב םינמיסה לכ יפל] "באומ תוברע"ד
רחא דמוע חישמו ,"הלואגל רתלאל"ו ,םירותפכה חצחצל קר ראשנש ,םינש המכ ינפלמ רבכ
-אנמחר תולגה לש ישוקה אל) יולגב שיגרהל רבכ ךירצ וישכעש ןבומ - ['וכו 'וכו ,ונלתכ
הלואגב לארשי-ץראל סנכיהל היילעב רבכ םיאצמנ ,"ןדריה רבעב" םידמועש (אלא ,ןלציל
."םכלוכ ןכה ודמע" קר תויהל ךירצו ,המילשהו תיתימאה

-ינבשכ) לארשי-ץראל הנושארה םעפב םתסינכל תונכהל עגונב םא :רמוחו-לקו ןכש-לכמבו
יפ-לע-ףא ,("ןדריה רבעב") הזבש היילעה קר השגרנ רבכ ("באומ תוברעב" ןיידע ויה לארשי
ה"בקהל ותליפת לע טבה ילבמ) לארשי-ץראל לארשי-ינב תא סינכי אל אוהש עדי השמש
לוכיו ,תיחצנ האיב היהת אל ץראל האיבהש תויהל לוכי אלימבו ,("'וג 'ה לא ןנחתאו"
.תולגב םעפה דוע וכליי ךכ-רחאש תויהל

םסינכמ היה השמ םאב אלימבו ,תולגה ןיינעמ הלעמל אוה השמ יכ ,אוה הזל םימעטה דחאו
הלעמלמ יוליגה דצמ היה זא תולגה תלילש לבא ;תולג תויהל לוכי היה אל יזא ,לארשי ץראל
השמ םסינכה אל ןכלו .תולגל תוירשפאה תראשנ .ומצע םלועה תואיצמ דצמ אלו (השמ חוכמ)
תמועלד תוחוכה וררביו ועינכי לארשי-ינבו ,תולג ךכ-רחא היהתש רשפיא הזש ,לארשי-ץראל
תולג הירחא ןיאש הלואג ,רתוי תילענ הלואגו היילע לעופ הזש ,תולגה תביס לש ,הז
- (תולגל תוירשפא אל וליפא)

לכו ,תולגב םירוריבה תדובע ורבע רבכ רשאכ ,ןורחאה הז תולג המכו-המכ-תחא-לע
תומואל וליפא) ללכו ללכ םירעושמ יתלבה םיליהבמה םירבדה ,חישמ ילבחל דע תונויסינה
וישכעש ,טושפו רורב רבד ירה - 'וג םוקת אל ,היהת אל היה ,הז ונרודב ועריאש (םלועה
השמ םע דחיב ,לארשי ץראל דימ םיסנכנו ,"ןדריה רבעב" םיאצמנ לארשי-ינבש ךיא אוה
,המילשהו תיתימאה הלואגב ("'וג 'ה לא ןנחתאו" ותליפתב שקיבש יפכ) שממ וטושפכ וניבר
.ונקדצ חישמ ידי-לע ,תולג הירחא ןיאש

ףכית תויהל לוכי הזו ,תולגהמ לארשי-ינב תא לאגייש עגרל תונלבס רסח הפצמו דמוע אוהש
ורש ןלוכו םיאלח ילבוס יינע יניב ביתי" חישמש תרמוא ארמגהש ךכ ידכ דעו ,שממ דימו
ירש) "בכעיא אלד אניעבמ אמליד רמא ,דח ריסאו דח ירש (חישמ) והיא ,אנמיז דחב יריסאו
יעביא רבסד דחי םיעגנ ינש ריתמ וניאו 'וכ רחאה ריתמ ךכ-רחאו ורשוקו וחנקמו עגנ דח
.(םיעגנ ינש תורישק ידכ בכעתיא אל לארשי תא לאגילו תאצל יל

יאדווב ירה ,"ועמשת ולוקב"ל םאתהב לארשי-ינבד הדובעה לכ ירחאלש המכו-המכ-תחא-לעו
הנשי ירה ,הבושת לארשי-ינב ושע יאדוובש ןוויכמ - וזמ הריתיו ,"םויה" אב חישמש
יאדוובש טרפבו ,ןיע ףרהכ וליפא ןבכיע אלו ,"ןילאגנ ןה דימ"ש רורב ןיד-קספו החטבהה
."אימש יננע םע ורא" חישמ אב אלימבו ,"וכז"ד אוה בצמה
'מע ,ד ךרכ ,ח"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' - ח"משת (החדנ) באב העשת ,םירבד תשרפ תבש תחישמ)
(120-119

יהויחבמ ריתי


לע ףסונ תונייעמה תצפהב תוברהל
"טפשמ"בו "הקדצ"ב הפסוהה


אובל-דיתעלד הרותה תוימינפ יוליגל םיכוז זאו

אצמנ "וייח ימי לכ דבע רשא ותדובע" לכש ,ל"זיראה לש אלוליהה םוי ,בא-םחנמב 'ה...
הימעוט ןיעמ) הרותה תוימינפ יוליג היה וניינעש - "ץראה ברקב תועושי לעופ"ו יולגב
אקווד"ש רמאש דעו ,(ל"נכ ,םימשה ןמ םחל ,אובל-דיתעלד הרותה תוימינפ יוליגמ וכז םייח
ט"שעבה ידי-לע) ףסונ ךכ-רחאו ,"המכחה תאז תולגל הווצמו רתומ םינורחאה ולא תורודב
"רמ יתא" הז ידי-לעש ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ש הארוההו יוויצה - (וניאישנ וניתוברו
.אחישמ אכלמ אד

תדחוימ השגדהב םה םהינשש ,ללכב "הקדצ"בו "טפשמ"ב הפסוההל ףסונש - תוטשפב ררועמ הזש
רבסומכ טרפבו ,"המכחה תאז" הצוח תונייעמה תצפהד תולועפה לכב ופיסויש - ל"זיראה לצא
.תעדו הניב ,המכחד ןיחומ 'גה ,ד"בח תודיסח תרותב בטיה ראב ראובמו

לש ןיינעה אוה - הגשהו הנבהב ד"בח תודיסח דומיל לש וניינע תוללכש - ומצעל עגונב ןה
ןהש ,תודימל - דעו ,תעדו תניבב - המכחה תונייעמ לש הצפה :"הצוח ךיתונייעמ וצופי"
.רקיעה אוה השעמה - הברדאו ,השעמו רוביד ,הבשחמל דעו ,ןיחומל ךרעב "הצוח"

הצוחל דעו ,"הנקמ ץרא" ,םלועהד הצוחב ,תוטשפב הצוח תונייעמה תצפה - רקיעו דועו
םג ,הרותה (ימעט) תוימינפ לש גנועה תומילש השענ הז ידי-לע אקוודש ,ונממ הצוח ןיאש
יוליגב ףסונ "וננקמל הנבנ ןאצ תורדג" ידי-לעש םשכ) ףטה לצא םגו] ומצעל דומילב
יפל (םימשה ןמ םחל ךרד לע) הרותה תוימינפ םידמול םמיע םגש ,("ונפטל םירע" לש גונעתה
,אינתה לש רעשה ףד לש תויתואהמ ת"יב-ף"לא דלי םע דומלל םיליחתמש גהנמה עודיכו ,םכרע
.אובל דיתעלד הרותה תוימינפ יוליג - דעו ,[אינתה רפס תליחתב וא

וניתדובעו ונישעמו ,"הקדצ"ו "טפשמ"ב הפסוהה ידי-לעש - רקיעה אוהו - ןוצר יהיו
םייוקי תוטשפבו ,תולגה לש שממ "םויס"ל דימ רבכ אובנ - "םימויס" תכירעב ללוכ ,ל"נה
.שממ דימו ףכיתו ,"הקדצב היבשו הדפת טפשמב ןויצ"

אב םשמו ,"לילגד אעראב" היהת ותולגתהש ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב
ומע"ש ה"בקה לע בותכה ךרד לע ,תולגהמ םאיצוהל ידכב ,ץראל-ץוחב םיאצמנה םידוהיל חישמ
,ןהמע הניכש לאגיל ןידיתע ןהשכ ףאו ,ןהמע הניכש לארשי ולגש םוקמ לכבו" ,"הרצב יכנא
ןהמע בש ה"בקהש דמלמ ,בשו אלא רמאנ אל בישהו ,ךתובש תא ךיקולא 'ה בשו בותכש ומכ
.תויולגה ןיבמ

,םהמע ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונרוד אישנו ,םהמע ןרהאו השמו ,רפע ינכוש וננרו וציקהו
,ישילשה שדקמה-תיבל ,שדוקה ריע םילשוריל ,שדוקה ץראל אימש יננע םע דחי םלוכ םיכלוהו
.ךידי וננוכ ינ-דא שדקמ
ךרכ ,ט"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ,ט"משת'ה בא-םחנמב 'ד ,ןוזח תבש ,םירבד תשרפ תבש תחישמ)
(110-109 'מע ,ד

יבר יצוצינ


"וניינבב קסוע (וליאכ)"


דומיל לע םירצמה ןיב ימיב יברה ריעסה םינשה ךשמב
הבורמ תובישח * "הקדצ"בו "טפשמ"ב הפסוהו שדקמה יניינע
םימויס תכירעלו שדקמה יניינעב הרות יסוניכל יברה סחיי
סוניכל יברה לש תויוסחייתה ןלהל * וידרה תועצמאב
םימויסל ,ו"לשת תנשב םילשוריב ךרענש ןושארה ינרותה
-ןיב ימיב תוגהנהו םיאשונ לש ףסונ ןווגמלו ,וידרב
םירצמה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

קרפב ,םוי-םויה רפס תליחתבש "ונבר תיב תודלותמ םיקרפ ישארו סחיה תלשלש" תמישרב
:רמאנ ,ו"לשת תנשב קסועה

.'םירצמה ןיב' ימיב 'וכו 'הריחבה תיב' יניינעב דומיל תודוא ררועמ

ברע ,'ו םויל רואב הרמאנש שדוק תחישב התייה ןיינעב תוררועתהה תישאר
שדוק-תבש תודעוותהב ןכמ רחאל דימו ,ו"לשת יעסמ-תוטמ תשרפ שדוק -תבש
הלא םימיבש תויודעוותהב ראבל יברה גהנ זא ינמ .ו"לשת יעסמ -תוטמ תשרפ
תוכלהב בורל ודקמתהש ,םירואיבה ."הריחבה תיב" תוכלהל ךיישה ןיינע
םתארוהו םירבדה רואיבב רקיעב וקסע ,תודימ תכסמבש תוינשמב וא ם"במרבש
."תועדה רשיל" תניחבב ,'ה תדובעב

ןושארה סוניכה

יברהו ,ו"ת םילשוריל ולעש םירוחבה לצא .שדוקה-ץראל םיחולש תצובק החלשנ הנש התואב
:ירוקמ ןויער שבגתה - תולועפ דועו 'ךוניח עצבמ' םע רשקב םהיתולועפ תא ריכזה רבכ

םהיתורבדמ ועימשי וב "הריחבה תיב" תוכלהל שדקויש "דחוימ הרות סוניכ" ןגראל (א
.הימכחו םילשורי ינבר ילודג

.א"טילש גרבדלוג הימחנ-ןמלז יבר ןואגה ידי-לע אשונב דחוימ רועיש תריסמ (ב

יבר א"טחלדביו ,ה"ע ןמדלפ גילז יבר םידיסחה םינואגה םע דחי - םיחולשה ושגפנ ךכ םשל
.סוניכל םונימזהו תובישיה ישארו םינברה ילודג לצא - א"טילש ךבנזייא ףסוי-היננח

ידמול ברקב לודג 'ה שודיקו בר םשור ררועו הבר החלצהל הכז ןנכותמה סוניכה םנמאו
.ו"ת םילשוריב ,היבבחמו הרותה

ןושארה ץבוקה

תא ונמויב רבוסוס ןהכה 'יש ריאמ-קחצי 'ר ת"הרה םשר ,ו"לשת לולאב ג"י ,'ד םויב
:תואבה תורושה

3:40 דע םש ההשו א"טילש ר"ומדא ק"כל (הבישיה שאר) יקסראקיפ ברה סנכנ 3:10 העשב"
.החנמ תליפת המייקתה זאו

םילופלפה ץבוקב שדוקה-ץראב רמאש ולש לופלפה תא סינכיש ול רמא א"טילש ר"ומדא"
ר"ומדא ול רמא ?אצוי ץבוק הזיא א"טילש ר"ומדא תא יקסראקיפ ברה לאש .רואל-אצויש
ברה ארק [ךכ-רחא] .ולש לופלפה תא סינכי םששו הנשה-שאר דע ץבוק איצוי ללוכהש א"טילש
."רודיהבו הנשה-שאר דע ץבוק רואל ואיצויש הז לע ול עידוהו ללוכה ירבחמ דחאל בוקדוח

הרותה ילודג

יברה תחיש לע הרזחב חתפנ ,'יבצ רה' תסנכה-תיבב םייקתהש ,םילשוריב ןושארה סוניכה
םיחולשהמ זא) ת"הרה יפמ (א"י ךרכ ,תוחיש-יטוקילב הספדנ) תודימ תכסמ םויסב תקסועה
לאלצב ברה ןואגה ,םילשורי לש הבר רביד וירחא .'יש רנזבפ ךורב-םהרבא ברה (םימימתה
ירבד רמול יטלו'ז ברה לחה הכלהב וירבד תא םייסשכ .המבב הברקה אשונב (ל"ז) יטלו'ז
ותארוה יפ-לע ןאכ ונפסאתנ" :םילימב חתפ וירבד תא .ונרודב שדקמה תיב ןברוח לע הדגא
..."יבר רעשטיוואבוילה ושודקו לארשי ןואג לש

דחיילו הלא םיסוניכב הנשב הנש ידמ ףתתשהל יטלו'ז ברה דימתה סוניכ ותואמ יכ ,ןייוצי
היינש הנש ,'א הכלה - הנושארה הנשב ,רמולכ .רדסה יפכ ם"במרה תוכלה רואיבל וירבד תא
.האלה ךכו 'ב הכלה -

ינא ןכומ" :רמא ,ץיבוצרפ םוחנ יבר ןואגה תא (הנושארה םעפב) ןימזהל םיחולשה וכלהשכ
..."אובא - תואירבב יתוא ךרבי יברה םא .יל רשפאמ וניא יתואירב בצמ ךא ,אובל

סחניפ -םייח יבר ןואגה היה לופלפ עימשהלו אובל הנמזהל ןכ-םג הנענש םינברה דחא
.(עיפוה אל םינוש םימעטמ ףוסבל ךא) 'רוא הרות' תבישי שאר ,גרבנייש

הריקחו השירד

רכזנ רנזבפ ב"ארה .יברה תוריכזמל םיטרופמ םיחוויד ורסמנ םהירחאלו םיסוניכה ינפל
תא '770'-ב וניש ךכ תובקעבו ,סוניכה םויק ןמז לע תוריכזמל ועידוה תחא הנש יכ ,םויה
ךלהמל עירפת אל םידליה סוניכמ רודישה תרבעהש ידכ ,םידלי סנכ ךרעיהל דמע וב םויה
.ינרותה סוניכה

וק לש ינשה ורבעמ ןיזאה יברהש שוחב רכינו) םיטרפ יטרפ רקחו בוקדח ברה לאש ב"משתב
םאה" :דוע רוקחל ףיסוה םימואנה ןכות תלאשל ?ויה םיפתתשמ המכ ?המ ,רביד ימ :(ןופלטה
..."?הנכה ילב רמאנש וא םאונה ידי-לע שארמ ןכוה וב רבודש אשונהש רכינ היה

ןמז אמרג ןמזהו בא 'ז" :(ןושלה אלו ןכותה הז) סוניכל רשקב יברה ןייצ םינשה תחאב
."אתוילעמל לכיהל הסינכ

ומע חחושל גהונ היה יברה יכ הליגש ,יקסראקיפ ברה היה הנשב הנש ידמ עובק ףתתשמ
הממ דומילב תומייוסמ תודוקנ לע רוזחל יקסראקיפ ברה גהנ םיתיעל .סוניכה לע טוריפב
.ומיע חחוש יברהש

עובק ףתתשמ היה ,רוגמ ר"ומדאה ק"כ םימיל ,(ל"צז) רתלא םחנמ-סחניפ יבר ןואגה םג
.(א"טילש וינב - א"וטחלדבי - םיכישממ וירחאו) הלא םיסוניכב

יבר ,בורזעילא רעבוד יבר םינואגה :ראשה ןיב ויה הלא םיסוניכב קלח םילטונה ןיב
א"טחלדביו ,א"טילש - ץיבוניבר לשיפ יבר ,ןמסורג לארשי יבר ,ןודנולמ ןירפלייה ןנחלא
.ל"ז ןמדלפ גילז יברו ל"ז גרעבלע החמש יבר ,ל"ז (ביבא-לתב ד"בא) ןלפק ריאמ יבר

םינברה םג קלח וב םילטונו עוריאה לע ותוסח תא ח"וגאצ זכרמ סרפ תונורחאה םינשב
השמ תראפת" תבישי -שאר) ןמביירש ר"הגה ,ץמנייטש ר"הגה ,רתלא לאינד ב"רגה :םינואגה
הכז ןושארה סוניכהמ לחהש ימו - ןכו ,שטייד ש"חרגה ,ךבנזייא י"חרגה ,(רוגד "לאלצב
המישרב םיטרפה תיברמ ומשרנ ונורכז יפלש) רנזבפ ב"ארגה - יברה תחישב חותפל הנש לכב
.(וז

"םשה שודיק"

תרגיא בוקודוח ברה רגיש (ו"לשתב 'הריחבה תיב סוניכ' ינפל תובר םינש) תחא תונמדזהב
:בתכ ובו םייוסמ סוניכב תופתתשה תארקל תוררועתה

.טרפב 'יש ש"נאו ,ללכב בר ןומה הזב ופתתשי . . רשא דואמ בושח

בל םישב לבא ,ל"נה רבדה תובישח רורב יד תויהל ךירצ 'יש ש"נאלש ףאו
,ץיקהד םימחה םימיב טרפבו תאזה תופתתשהה םימעפל תודיבכמה תונושה תודרטל
.זוע רתיבו תאש רתיב הזב ררועל שי

ללכב םיגוחה לכ לע עיפשהל ידכ רשפאש המ לכ תושעל םכשקבל וננה ןכלו
הזב איבהל ,הגיגחב ףתתשהלו תועינמה לכ לע רבגתהל ,טרפב 'יש ש"נאו
.םשה שודיקל

ואיבהו ,ש"נא םמיעו תינרותה תודהיה לש התלסו הנמשמ קלח ולטנ "הריחבה תיב" יסוניכב
.םשה-שודיקל

"ליהבמ השעמ"ו "אלפנ השעמ"

'מע 'ב ךרכ ,ו"לשת שדוק-תוחיש) ו"לשת ןוזח תבש ,םירבד תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
רפסב עיפומ רופיסה ."ליהבמ השעמ"ו "אלפנ השעמ" רידגה ותואש רופיס יברה רפיס ,(569
רבחמה םע עריאש השעמ רואית אוהו [בא-םחנמ 'ד] (ז"סרת אלשימערפ) 'ומויב םוי רבד'
:ומצעב

ורידגה ךא ,ומשב בקנ אל יברה] ןואגה ןרמ ינפ תא ןוזח תבשב םעפ יתרקיב ירוענ ימיב"
- ד"בא ['םיבר םירפס שארב תוססונתמ ויתומכסה רשא םסרופמ קסופ ,הרותב לודג בר'כ
(קעדאפס) לוח לש רעיש עבוכו לוח ידגבב וגהנמכ ךלהו ,ריעל ץוחמ זא תבשש בובל תליהק
ךלהו .רודה יקידצ לצב םיפפותסמה םישנאה גהנמכ תבש לש תולמש יתפלחה אל יכונאו .ושארב
תא גהונ וניאש . . לעב . . לע ןנולתהו תורצקו תוכורא ימיע רבידו ,ךרדב ץוחב ימיע
.וננמזב םידיסחה ךרדכ לימיירטשב םא יכ הז תבשב קעדאפסב ךליל ויתובא גהנמכ ומצע
יתבשי םייתניב .'ארד רישכא' יכו קעצ אוהו .'הל םויה תבש אלה ,ודעב יתצלמה יכונאו
. . תסנכה-תיבב ריעב השענ המ וניבר עמשה ול רמאו וילא ינומה שיא אבו חונל ומיע
ופסאתה ,ודיב ןיליפת לש קיתו תסנכה תיבל םויה אב ינולפ ,ול בישהו ?השענ המ ,רמאו
תבשש חכש קעדאפסה םע תסנכה-תיבל ךלוה ןיידה תא ונולחב הארשכ יכ לצנתהו ,ןומהה וילע
..."םויה

וניגבש ,םירבדה תא ברה עמש :(םש 'ומויב םוי רבד'ב העיפומ הנניאש תפסותב) םייס יברה
!וילע ולעפ םירבדהו ,תבש תשודק ךפיה אוהש רבד ,ןיליפת םע תבשב ךליי ידוהיש םרגנ

:יברה קיסה ןאכמו

ורהזיה" (אי,א תובא) הנשמה ירבדכ קר אל - המוד בצמ רצווי אלש רהזיהל שי
דמועה טושפ ידוהי ליבשב םג אלא - "'וכ םידימלתה ותשייו םיערה םימ 'וכו
ךיתונובשח לבא ,ךכ תגהנ עודמ הרבסהו הבושת ךל היהתש ןכתיי .ןולחב טיבמו
.ללכ םינשמ םניא םיישיאה

:ךשמהב יברה רמא דועו

תא ררועל רוביצה יגיהנמו םינברה לע - 'םירצמה ןיב' ימי םיעיגמ רשאכ
אלו ,"הקדצב היבשו הדפת טפשמב ןויצ" רמאנכ - הקדצבו הרותב ופיסויש להקה
,השפוחב אוהשכ םג םאו ...("םייט ןאשייקאוו") 'השפוח'ב התע יננה יכ רמול
תינופלט החיש' ומע חחושיו (ותליהקב רבח וניהש) 'תיבה לעב'ל רשקתיי
'הקדצב היבשו הדפת טפשמב ןויצ'ב ףיסוהל חכשי אלש ,ןוזח תבש ברעב 'הכורא
וז הלועפו) חלצומ ץיק ולצא היהי ךכ ידי-לעש םתלועפ תא ולעפיי םירבדה -
.('וכו םימש םשל אהת

תרושקתה ילכ לוצינ

תעשתב תותכסמ ימויס ךורעל ןכו "הריחבה תיב" תוכלה תא דומלל יברה ארק תובר םימעפ
תחמשב רשפאה לככ םיבר םיעמוש ףתשל ידכ תרושקתה ילכ תא ךכ םשל לצנל ארק יברה .םימיה
.(182-181 'מע 'ךישעמ ובר המ' רפסב םג האר הז ןיינעב) "הרות לש הרמגל" וז הווצמ

'לארשי לוק' שיא)' "ןומולוס 'יש םהרבא רמ" לא ךורא בתכמ יברה חלש ה"לשת תנשב
ירודיש ןיינעב רמ לש ותולדתשה רבד לע" (תרוסמלו יתד יווהל הקלחמה לע יארחאהו
."'םויס' לש ןיינעהב דחוימבו . . השודקה ונתרותב םידומילה

:יברה בתוכ בתכמה ךשמהב

. . אלמ םלוע איה תחא שפנ םג ירה ,דחאל אלא םירודישה ועיגה אל וליפאו
ידי-לע קר אוה םהילא עיגהל ךרדהש הלאכ ויהש רשפא ,המ דע עדוי ונתא ןיאו
.םירומאה םירודישו וידרה

ינפמ" ,ונושלכ הבש) השודקה ונצראב םירודישה לש תדחוימה תובישח לע יברה דמוע ,ךשמהב
.("תעדה תא חינמ וניא ינחורה בצמה תונושמו תונוש תוביס

םויס ץראב וידרה יצורעמ המכב ןגראמ ד"בח-תדוגא-יריעצ זכרמש םינש הז יכ ,ןייוצי
,וידר תותשר המכו המכב םימויסה םיכרענ הנשה) 'םימיה תעשת'מ דחאו דחא לכב תכסמ
.(חישמו הלואג יניינעבו שדקמה-תיב יניינעב רועיש תפסותב ןתצקמבו

!ןברוחהמ הלעמל תבשב

'מע ה"כשת שדוק-תוחיש) ה"כשת םירבד תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב - יברה קייד אלפנ קויד
ןכו תבשב תויהל לחש באב העשת" :(ב,טכ תינעת תכסמב) אתיירבב ל"זח לש םנושלב - (309
תדועסכ וליפא ונחלוש לע הלעמו וכרוצ לכ התושו לכוא ,תבשב תויהל לחש באב העשת ברע
."ותעשב המלש

וכלומ תעב" - "ותעשב" הלימה תא שרפמ י"שר ?"ותעשב המלש תדועסכ" ןושלה וטקנ המ םשל
המגודה תאבה םצעש חרכהב ירה לבא ."'וכ תלוס רוכ 'ס וירשו אוה לכוא היהש ופקותו
.ותועמשמו הז ןיד לש וביט לע תדמלמ

לוטיבל דוגינב) שדקמה-תיב ןברוחו ,המלש ידי לע הנבנ שדקמה-תיב :יברה ראיבו
העשתש וז תועיבקב ךא .באב העשתב עריא (ןכ ינפל ויהש םילשורי תמוח תעקבהו תונברוקה
ןוויכ ,"ותעשב המלש תדועסכ" לוכאל ידוהי לכ לש ותורשפאב שי ירה ,תבשב תויהל לח באב
שדקמה-תיבו ללכ תיבה ברחנ אל וליאכ יווהו ,תוליבאו ןברוח לש ןיינע לכמ תילענ תבשהש
שדוק-תבש תודעותהב םירבדה לש תימינפה תועמשמה רואיבב הארו) !ונוכמ לע בצינ (וליאכ)
.(ךליאו געש 'מע ,ז"ישת שדוק-תוחיש - ז"ישת יעסמ תשרפ

וליפאו ,ןוזח תבשב ףא גהנש ןקזה ר"ומדא תומי זאמ הדפקהה עקר לע םג ורמאנ ולא םירבד
תאז .היסהרפב תוליבאכ םירבדה ואריי אלש ששחה ינפמ תבש ידגב שובלל ,באב העשתב לחשכ
.והשלכ יוניש תושעל שי יכ תורובסה (א"נקתס ח"וא הרורב-הנשמ האר) תועידה תורמל

םישודקה תומוקמב ןינמ

'םירצמה ןיב' תפוקתב ןינמב ללפתהל יברהמ הארוה הלבקתה ה"לשת 'םירצמה ןיב' ימיב
.הלפכמה תרעמו לחר רבק ,יברעמה לתוכה :םישודקה תומוקמה תשולשב

רתויב לגוסמ ןמז

:ןלהלדכ ונמויב רבוסוס 'יש ןהכה ריאמ-קחצי ת"הרה םשר ,ה"לשת זומת ח"י ,'ו םויב

העשה דע יברה לש ורדחב ההשו 'תודיחי'ל רבונרב 'יש והימרי רוספורפה סנכנ 6.30 העשב"
רפסמ אוה ףא ההש ,'יש ינד דליה ,ונב .(תבש ינפל ,וגהנמכ ,התיבה עסנ אל יברה) 8.00
...(שומיש בורמ) ערקייש דע וב דמליש ול רמאו אינת ול קינעה יברה .'תודיחי'ב תוקד

תועבטמו תיקש יברה ול ןתנ זא .'פמעק'בש בישהו ץיקב ההשיי ןכיה ותוא לאש יברה"
'הרות יטוקילב' בותכש עמשש לאש דליה .וירבח לע עיפשיו הקדצ םוי לכב ןתייש הרטמב
:ךכ לע ביגה יברהו ו"לשתב היהי 'ץק'הש ל"זיראהמ

.באב 'טל זומתב ז"י ןיב וליפא אובל חישמ לוכי ,ךירצש ומכ גהננ התאו ךיבא ,ינא םאב"
רתי תולקב לגוסמ הזה ןמזה ךא ,רבעב הלואגל 'ןוצר תע' לש ולאכ תויונמדזה המכ רבכ ויה
..."ותאיב תא לועפל

...םוצל תוצע

:וילא הנפש ידוהיל יברה בתוכ (עת 'מע ,ח"י ךרכ שדוק-תורגיא) ט"ישת זומתב ד"כב

לכ םוצל ךירצש ןבומ .םירופיכה םויבו באב העשת םוצה תודוא בתוכש המב
הכאלמב טיעמיש ידי לעו ,םייח תרות ונתרותב ונילע הווצמכ ,ולוכ םויה
לע בושחל והוענמיש םיניינעב קוסע היהיש רקיעהו ירשפאה לככ םויה ותואב
םנשיש ,אפור לצא לאשי הפסוה רותבש אלא ,רומאה תואלמל לכוי ,םוצה רבד
.רתוי דוע ילואו ,תועש המכו המכ ךשמל ןובאתה חוכ םיטעממה םירודכ

תומוקמ 26-ל תוחילש

ול הרוה ךרדב .הילרטסואל רנורג 'יש דוד-קחצי ברה ח"הגה עסנ ,א"לשת בא-םחנמב 'יב
.ףסכ ילקש הרשע לש תורטש ו"כ ול קינעהו ,תומוקמ 26-ב רקבל יברה

:רקבל ול הרוהש תומוקמה ןיב

הבושח תידוהי הליהק םש התיה רבעב ,ןכש ,תואיצמה ירקי םירפס םש שפחל - רופגניס
-ןב 'ר ר"דשה ח"הרה תא יברה רבכ רגיש ןכל םדוק יכ ןייוצי) םיבר םירפס םש םייוצמו
.(וז הרטמל ה"ע בוטמש ןויצ

.תואווקמ ןקתל - ודוהב

רשיי (1 :םירבד ינש ול רמולו ןיווז ברה לצא רקבל ;'וכו ד"בח תודסומב - שדוקה-ץראב
הבכעתהש הדבועה (2 .'ידוהי והימ'ד 'קוח'ה ןוקיתל עגונב שיערהל ליחתהש ךכ לע חוכ
ןכלו ,תויפסכ תויעב לשב והז אמתסמ - תידומלתה הידפולקיצנאה לש ןורחאה ךרכה תעפוה
.אבה ךרכה תאצוהב ודיצמ [יברה] ףתתשיי

:ול רמולו םעה תומילש ןעמל דעווה ר"וי ידלפ 'י 'ר ח"הרה לצא רקבל

רעבא ,םידיסח ןופ טינ טמאטש רע שטאח ןוא [...תפומ ול היה=] תפומ א טאהיג טאה רע"
אוה לעופ - םידיסח עזגמ ואצומ ןיאש יפ-לע-ףאו=] ...!ןכאז עקידלאוויג ףיוא טוט רע
.[!םימוצע םירבד

הרוה ןכל םדוק םייתנשו ,תולקמ תרזעב ךלהו הכנ היה הלהש הדבועל יברה ןוויכ "תפומ"ב]
יולה-בקעי 'ר ח"הרה תמישר יפל ןאכ דע - [םהידעלב תכלל לחהו ,לקמה תא קורזל יברה ול
.ןויצל-ןושארמ 'יש ץיברוהתודיסחה ינייעממ


םירבד תשרפ


םכתא ךרביו םימעפ ףלא םככ םכילע ףסי םכתובא יקלא 'ה
(אי,א) םכל רבד רשאכ

םכתא ךרבי אוה לבא ,איה ילשמ וז :םהל רמא . . ונתכרבל הבצק ןתונ התא ,השמ :ול ורמא
(י"שר) םכל רביד רשאכ

הבצק ןתונ התא" הלאשל םוקמ תנתונש הרוצב ותכרב תא השמ רמא עודמ :הזב קדקדל שי
לע ףיסומ קר אוהש הליחתכלמ רורב היהיש ךכ הכרבה תא חסנל לוכי היה ירהו ?"ונתכרבל
.ה"בקה לש ותכרב

ה"בקהש םושמ ,ה"בקה לש ותכרב תא ושרדיו ושקבי לארשי-ינבש ןווכתהו הצר ןכא השמ אלא
.וז הכרב ךישמהש "ילכ"ה התיה המצע וז השקבו ,לארשי לש םתליפתל הוואתמ
(ב"כשת יעסמ-תוטמ תשרפ תבש תחישמ)


(גי,א) םמישאו

(י"שר) ד"וי רסח

םירתיהו תורשפ דגנ אצי ומואנבו ,הגירב םינבר תפיסאב םעפ ףתתשה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
-ירפסב ךא ,ד"וי רסח אוהש י"שר רמוא "םמישאו" לע :רמא םירבדה ךותב .ךוניחבו תודהיב
,יאמ אלא !הרסח איה תאז לכבו תאצמנ ד"ויה - אלפו אלפה .אלמ "םמישאו" בותכ ונלש הרות
איהש ךל המדנש דע ,םירתיהב התוא םיחלומו הרשפה תותובע ילבחב ד"ויה תא םירשוק
...הרסח
(712 'מע ,ב קלח םירוביד-יטוקיל)


(זט,א) םכיחא ןיב עמש

:בוט-םש-לעבה רמוא

;הלעמל רקי ידוהי לכש ךיא ,ידוהי לכל ארובה תבהא לדוג שיגרמו "עמוש"ש ימ - "עומש"

,(הנבה ןושלמ "ןיב") ידוהי לכ לש ותובישח לדוג תא ןיבמ הזכ םדא - "םכיחא ןיב"
.ידוהי לכמ גנעתמו תוירבה ןיב ברועמ אוה ךכמ האצותכו

;וז השגרהו "העימש" גישהל ךנוצר םא - "עומש"

,רתויב טושפה םג ,ידוהי לכש שוחלו תוירבה ךותב ברועמ תויהל ךילע - "םכיחא ןיב"
.אוה ךיחא
(חכ ןמיס (תופסוה) בוט-םש-רתכ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

לארשימ םיבר דחאל ,"ךלמ תרדה םע בורב" םתכירעב דחוימב לדתשהל שי ,'םימויס'ל רשקב
(םינשב םינטק םג אלא ,תועידיב םינטק קר אל) םינטקה םג ללוכ ,הרות לש הרמגל החמשהב
לארשי גהנמש ,חספ -ברעד םויסה תמגודבו ךרד-לע ,הגשהו הנבהל םיכייש םניא ןיידעש
.1םינטקה םירוכב םג איבהל

םירבד תשרפ שדוק-תבש
'ןוזח תבש' ,בא-םחנמב 'ו

1*.תבש ידגב םישבול 'ןוזח תבש'ב

1**.הז שדוק-תבשה םויב םג 'םויס' תושעל שי

ספדנכ ,"ידבל אשא הכיא" יולל םיליחתמו "םכל רביד רשאכ" ןהוכל םימייסמ הרותה תאירקב
.2םישמוחב

.ג קרפ - תובא יקרפ

:תבש יאצומ

וניא ןיידע ךא תוכרב יניינעב ךוניחל עיגהש קוניתל תותשל םינתונו ןייה לע םילידבמ
.4ומצעב לידבמה התוש - קונית ןיא םאו .3םילשורי לע לבאתהל עדוי

,ינש םוי
באב העשת ברע ,בא-םחנמב 'ח

םירבדבו ,בויא ומכ ,באב-העשתב םירתומה םירבד םידמול (ץראה זכרמב 12:45) תוצח רחא
.5הכיא שרדמו ,הימריבש םיערה

.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

:5תקספמה הדועס

ינש לוכאל רוסאו .םילענמה םיצלוח ןיאו (6רבד הזיא קספהב) ץראה לע תבשל גוהנ
תותשל רוסאו .רתומ ,םינימ המכ וליפא ,םייח הניבגו האמח וא םייח תוריפ לבא ,םילישבת
.ונמזי אל - ולכא םאו ,דחיב השולש לוכאל ובשיי אל .רתומ הת וא הפקו ,םיפירח תואקשמ
הלובט הרקו השק הציב לוכאל םיגהונ .(19:27 :ץראה זכרמב) העיקשה דע לוכאל רתומו
הדועסב לישבת םילכוא םאו ."[רפאב ינשיפכה] יניש ץצחב סרגיו" בותכה םש-לע ,רפאב
לקהל ש"נא ןיב ץופנ אל הארנכו] ןוזמה תכרב ירחא הציבה תא לוכאל םיגהונ שי ,תקספמה
.[הזב

ישילש םוי
באב-העשת םוצ

המיבה ייוסיכו] תכורפה םיריסמו םילענמה םיצלוח ,ברע תונפל ינש םויב ,םוצה תסינכ םע
.5[ץ"שה-דומעו

.7הזב ןירימחמהכ אלדו .רוע לש וניאש לדנס וא דבו ימוג ילענ םילעונ באב-העשתב

.8רתוי אלו ,תוניקה תאירקלו הליפתל ץוחנה יפכ קר רוא םיקילדמ

קרפ לכב .'הכיא' םיארוקו (ל"נכ) ץראה לע 9םיבשוי .לבקתת שידק - הרשע-הנומש רחא
.5רתוי לוקה תא םיהיבגמ 'הכיא' ליחתמה

'ךאלערעב' תקירזל רשקב ,וידיסחו ןי'זורמ צ"הרה תודוא רופיס אבומ םיגהנמה-רפסב
.10ידמ רתוי תוליבאב וברי אלש ידכ םירבדה ואבוה הארנכ .באב-העשתב תובבוש ישעמו

.5םותי שידק ,ונילע .לבקתת אלל םלש שידק ,'שודק התאו' - תוניקה רחא

.11תוניקה רמג דע םויבו הלילב תסנכה-תיבל תכלל רתומ 'העבש' ךות לבא

:הרות דומלת

"'בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ' רמאנש םושמ . . הרותב תורקל רוסא"ש ,באב-העשתב וליפא
םויל םימיאתמה הרותה יקלחב אוה דומילהש אלא ,עגרו עגר לכב הרות דומלל םיבייח - 12
.13הז

תייגוסו ,'הבר הכיא' שרדמ באב-העשתב הנשו הנש לכב דמול היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.14(א"עס חנ - ב"עס הנ ןיטיג) ןיקזינה קרפד 'ןנחוי יבר'

אוה הליפתה ירחאד תוינשמ דומיל ,םויה תוצח דע :באב-העשתב טייצראי ידומילל עגונב
ראשב ומכ הזב םיגהונ ,םויה תוצח רחאלו ,םיעודיה (ג קרפ) ןטק-דעומו 15תינעתד יקרפב
.16באב-העשתב םג םהילע רמוש הנשה תומי לכב הזב קסועהש ונייה ,םירועישה

.17רתומש עמשמ ,תודיסח דומיל ןיינעל

.14ויתושארמ תחת ןבא םישל וא ץראה לע ןושיל םיגהונ ןיא

:תירחש

יבג-לע ךולכל שי םא .18תועבצאה ירשק דע קר - באב-העשתב תירחש םידי תליטנ רועיש
.19רתומ - םימב הז ךולכל ףוטשל איה תוליגרהו םייניעה

.21ותרחמל דע 20"יכרצ לכ יל השעש" םיכרבמ ןיא

.22ןיליפתו תילט םיחינמ ןיא תירחשב

ללפתמו ןיליפתה שבול ךכ-רחאו ,וטשופו רקובב תילטה שבול היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.23הזב אצויכו םיליהת רמא - וללפתהש תעבו .רבדב ושיגרי אלש ,ורדחב הז לכ - םהב

"'ה" רמאש םדוק רכזנו הרמואל חכש .'ונאפר'ל 'לארשי לאוג' ןיב 'וננע' רמוא ץ"שה
תכרבב 'וננע' רמוא - "'ה" רמא רבכ םאו ,'ונאפר'ו 'וננע' רמואו רזוח - ונאפר תמיתחמ
הרמוא - םש םג חכש ."הליפת עמושו הרצ תעב הנועה ,'ה התא ךורב" :םתוחו 'ונלוק עמש'
.24'םולש םיש' רחא המצע ינפב הכרבכ

ןיא .". . ונכרב ,וניתובא יקולאו וניקולא" :רמוא ץ"שה ןיאו ,םיפכ תאישנ ןיא תירחשב
,"םינב דילות יכ" ןנחתאו תשרפב םישנא השולשל םיארוק .שידק יצח .ןונחת םירמוא
.5"םפיסא ףוסא" (גכ,ט - גי,ח) והימריב הרטפה .שידק יצח .ריטפמה אוה ישילשהו

.14החנמב םגו תירחשב םימעפלו .ריטפמל הלוע היה ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ

םלש שידק ."יתירב תאז ינאו" קוספ םיגלדמו ,לאוג ןויצל אבו .ירשא .תוניקה לכ תרימא
ןיא'ו 'םוי לש ריש' םירמוא ןיא תירחש תליפת םויסב .םותי שידק .ונילע .לבקתת אלב
.25'הכיא' ומצעל דחא לכ ארוק ןכמ רחאל .'וניקולאכ

ידגב שובלל םירתומ קדנסהו להומה ,םאהו באה .26תוניקה רחא םילמ ,הלימ-תירב שי םא
.5תוקוניתל םינתונו סוכה לע םיכרבמ .הלימה רחא דע (םיילענ אל ךא) תבש

.ורבחל יש חולשל וא ,המודכו 'בוט רקוב' רמול ןיא ןכו .באב-העשתב 'םולש תלאש' ןיא
ונעידויש בוטו ,שאר דבוכבו הפר הפשב ול םיבישמ ,םולש ןתונו ךכמ עדוי וניאש ימ
.27םויה באב-העשתש

ןיאו .תצק יוהיש הב שיש הכאלמ תושעל רוסא ,(ץראה זכרמב 12:45) 27*םויה תוצח דע
.28לספסה לע ןיבשוי ןיאו .הדועס יכרוצ םיניכמ

29"באב -העשתב םייחה-תיבל ךלוה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תא יתיאר אל" :ונרוד אישנ יברה בתכ
.

:החנמ

.30תיסחי תרחואמ העשב - החנמ תליפת

החנמ תליפת ינפל הקדצל םינתונ - (תינעתה ללגב וכסחנש תודועסה ימד=) 'אתינעתד ארגא'
.31

,ןיליפתב עמש-תאירק רמול ידכ) עמש-תאירק .הכרבב ןיליפת םיחינמו תילטב םיפטעתמ
.33ת"תח :ללוכ) םירועישה לכו ,וניקולאכ ןיא .םוי-לש-ריש .(32תוישרפה שולש לכ םירמוא
.תרוטק .רבדיו :החנמ תליפת רדס 14ךכ-רחאו .35תירחשל םיכיישה (34הריחבה תיב יניינעו
."ואצמהב 'ה ושרד"ב ריטפמ ישילשהו ,םישנא השולשל 'לחיו' םיארוק .שידק יצח .ירשא
(שחל תליפתב) 'וננע'ו ,םילשורי הנובב 'םחנ' םירמוא .הרשע-הנומש .שידק יצח .וללהי
םדוק 'הצר'ב וא ,'וננע' רחא 'ונלוק עמש' תכרבב ורמוא - 'םחנ' חכש .'הליפת עמוש'ב
- 'וננע' חכש .5רזוח וניא - חכש םאו ,'םלוכ לעו' םדוק 'םידומ'ב וא ,'הניזחתו'
.24'ןוצרל ויהי' םדוק 'רוצנ יקולא' רחא (המיתח אלל) ונרמאי

יקולאו וניקולא" ,םילשורי הנובב 'םחנ' ,אפורל לאוג ןיב 'וננע' רמוא ץ"שה תרזחב
שידק .ונילע .לבקתת שידק .(םוי לכב התוא םיגהונל - םייפכ תאישנ וא) "ונכרב וניתובא
.5םותי

היהו ,שדק ,עמש-תאירק םירמואו 37םת-ונברד ןיליפת ןיחינמ (36העיקשה םדוק) החנמ רחאל
.38תוריכז ששו ,ךאיבי יכ

יעיבר םוי
בא-םחנמב 'י

.ברעב 7:56 העשב ץראה זכרמב םוצה םויס

תליטנ ומכ ןיגוריסל םימעפ 'ג םיידיה תא ןילטונ באב-העשת יאצומ לילבש ,המודמכ"
םילענמה םילעונ ןכו .40הנבל שודיק ינפל - הליטנה .39"הכרב אלב לבא ,תירחש םיידי
.5הליחת םינפה םיצחורו

.41תרופסתו הסיבכמ םיענמנ ןכו ,ןיי םיתוש ןיאו רשב םילכוא ןיא הלילב

.42ךליאו באב העשתמ רבכ םיליחתמ (באב ו"טד) דומילב הפסוהבש רמול שי ילוא

,הז-ירחאלש םימיב םג 'םימויס' תכירעב וכישמי ,םיאבה םימיב חישמ םולשו-סח בכעתי םא"
.הקדצל הניתנ םע םג (הכלה - 'טפשמ'ב) 'םויס'ה רשקלו .ללכב דעו ,באב-רשע-השימח דע
.תודעוותהו הדועס םע םג - "ןנברל אבט אמוי" - 'םויס'ה תא רשקל - םיאתמה םוקמבו

- ןכ-ינפלש םימיב תאז ומייק רבכש תומוקמב ןה ,ירשפאה םוקמ לכב תאז םסרפל שיו"
אל םוסריפה םהילאש תומוקמב המכו-המכ-תחא-לעו ,קוזיחו תויח תפסותבו ,הזב וכישמיש
43"ללכב 'הקדצ'בו 'טפשמ'ב ףיסוהלו ,םש םג 'םימויס' תיישעל ולעפיו םשל ועיגיש - עיגה
.

,לולא וא זומת שדוחב םעבוקל ףידעש עמשמ ,ןיאושינ תעיבק יבגל ר"ומדא ק"כ תובושתמ
.44ןכמ רחאל אל לבא ,בא-םחנמב ו"ט-א"י ימיב ןיאושינ עובקל - רשפא-יאשכ קרו

,העש תארוה וזש הארנ ןיא "וז הנשב דחוימב" םש רומאה תורמלו .719 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס (1
.ש"ייע

ע"ושל תופסוהב םג הארו ,הז ןיינעב םינדה םיקסופל נ"שו ,ז"הדא גהנ ןכש ,46 'מע םיגהנמה רפס (1*
.ןויליגה-ילושב 1846 'מע ו-ה קלח ז"הדא

םויב 'םויס' תושעל אלש רהזיהל םוקמ שיש ,872 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותהמ ריעהלו .733 'מע םש (1**
,(תבשה ןיינע ךפיה) תינעת לש ןיינעל םוקמ תניתנכ שרפתהל לולע הז גהנמש ןוויכ ,תבשב לחש תוקלתסהה
ועריאש תבשב תכלל אלו ותגהנה תונשל ול הרוהש ,תבש לכב דב ילענ לעונ היהש ימ תודוא ויבא ד"ספ איבמו
.(1091 'מע ד ךרכ תוחיש-יטוקיל) החמשה ךפיה לש ןיינעכ ותגהנה שרפתת אלש ידכ ולא םיילענב ל"ר לבא

ליחתהל אלש ידכ ,ינש ינפל דחא קוספ םייסל ונייח-תיבב וגיהנהו וניש רשאכ .שטיוואבוילב וגהנ ךכ (2
ןיאש תומוקמב ףא ןכ ןיגהונש בתכ א,בנ ג"ח ח"ירהמ יטוקלבו .חלק 'יס םהרבא לשאב ש"מכ) 'הכיא' קוספב
,(החכות וניא הז קוספ ,א"פר ר"כיא - שרדמה פ"ע ןכו ,טשפה פ"ע ,הרואכל ךא .הכיא ןוגינב קוספה ןינגנמ
.רנורג 'יש ל"יר ח"הרה) הזמ ןוצר -עבש ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היה אל - 31 ע"ס םיגהנמה רפסב רומאכ
ומצע אוהש רפסמה ,49 'מע 670 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ה"ע ןאמרטסוש מ"ר ח"הרה ארוק-לעבה תונורכז הארו
.(ךכ גוהנל קיספה דציכו תאז גיהנה

גהנמכ אלש ,הכיא ןוגינב ןיארוק ןיא 'ןוזח' תרטפהמ החכותה יקוספ תא ףאש ,ש"נא ןיב גוהנהמ ריעהל
'הרות לארשי גהנמ' הארו .(ז"כס ט רעש םירפא ירעש ,די ק"ס בפר 'יס א"גמ ,ביק 'יס ש"בירה ת"וש) םלועה
.ג ק"ס א"נקת 'יס

ןתינש בתכ םש ת"ודהמ שטאשטובמ צ"הרהל םהרבא-לשאבו .ע ק"ס א"נקת 'יס הרורב-הנשמב ואבוה ,םינורחא (3
.שדקמה תיבמ ולטבש םיכסנה ןיינע תא ןיידע עדוי ןטקה ןיאשכ לקהל

ונגהנמל לבא .ו"כס א"נקת 'יס ןחלשה-ךורע - 'הריב' ןוגכ ,הנידמ רמח לע םילידבמ שי .ד"בח-ללוכ חול (4
םאו ,ליגרכ םילידבמ אלא ,קונית םיאצומ ןיא עגרכש ללגב ןיי לע הלדבהמ ענמיהל וא ,קונית שפחל בויח ןיא
.ותעב-רבד חולבו ,ט"ס א"נקת 'יס הבברמ-לוגד הארו .תותשל ול םינתונ - קונית שי

.ד"בח-ללוכ חול (5

-רעש ש"רהמ םשב ח ק"ס םש י"כרבמ ג ק"ס ב"נקת 'יס ת"עשב אבומ ,שממ עקרקה לע תבשלמ ענמיהל רוקמה (6
ןוכמ תאצוהב) ל"ירהמ גהנמ הזב ראבמו ,תפצורמ עקרק ג"ע תבשל לקהל ןד טל ק"ס םש םייחה ףכה םנמא .הירא
.שממ עקרקה לע ב"תב בשיש (ג"ס ט"נקת 'יס ריאי תווח ח"מהעבל םייח רוקמב כ"כו .ונר .דנר 'מע םילשורי
הארו ,(ו"טס 582 'מע ה"ח ש"ייעו) שממ עקרקה לע םילבא םיבשוי םגהנמלש ,בתכ טכק 'מע ז"ח ףסוי טוקליבו
.ו ק"ס םש 'הרות לארשי גהנמ' 'סב הכוראב

.46 'מע םיגהנמה רפס - ג"ערת ק"ס םולשו םייח יכרד .ד"ירת ןמיסב םינורחאו הבושת-ירעש ןייע (7

.ז ק"ס םש 'הרות לארשי גהנמ' הארו ,ג"ס ט"נקת 'יס ע"וש (8

.עקרקה לע הבישיב אקווד אלא הדימעב אל תוניקו הכיא אורקל שיש אלא ,לספסה לע בשי אלש קר אל ונייה (9
רדסו וב לכ ,ל"ירהמ ,חקורה תועמשמו ,ףסוי ןאצכ גהונ 'סמ ה ק"ס םש 'הרות לארשי גהנמ' 'סב איבה ןכ
.ש"ייע ,םויה

םע באב העשתב םיקחשמ ויה שטיוואבוילב" :262 'מע ב"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' הארו (10
."'םימכח ןוצרב אלש' הז היה אלו . . 'ךאלערעב'

.ו"ס ט"נקת 'יס כ"ונו ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (11

.ד"נקת ס"ר ח"וא ע"וש (12

תמידק תמגודבו ךרד-לע ,ב"יס ב"ס םירצמה-ןיב תכרעמ ,םיניד-תפיסא ,דמח-ידש הארו .ב"ס םש ע"וש האר (13
,טכת ס"ר ח"וא ז"הדאדו ע"ושוט האר .הנשה לכב ,ב"ויכו גחב גחה תוכלה ,אמרג ןמזהש םיניינעב דומילה
יעטנ' 'ס תנקסמכ אלדו ,580 'מע ה"ח ףסוי טוקליב כ"כו) 574 'מע ב"ח נ"שת תוחישה-רפס - םש ז"טבו
-העשתב ידימת הרות-דומלת בויח ןיאש רמול הטונש ,גי 'יס רפסה ףוסבש ת"ושב ,םירצמה ןיב 'לה ,'לאירבג
הנש התואב הרוהשכ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ץילמה ל"שת תנשבש ,250 'מע 'ט קלח תוחיש-יטוקל הארו .(באב
ק"כ תומישר אוה אמויד אניינע דומילב רתויב םיאתמהש ,באב-העשתד הממיה לכ ךשמב דומילל תורמשמ תכירע לע
.הכיא תליגמ לע 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא

םה םיטעמש ףא) םידמול שי באב העשתו זומתב ז"י םויבש" אבומ 63 הרעה 547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפסב
ךרד-לע) 'ישימחה םוצ'ו 'יעיברה םוצ' ד"ע םויה תשרפ (םיאיבנב) הרותב (ללכו ללכ םסרפתנ אלו - רתויב
."(הזב-אצויכו םוי לש וריש םירמוא םוי לכבש

.םיגהנמה רפס (14

.ג"פס דע ד"מ א"פמ ,תוינעתה יניינעב תוקסועה וז תכסממ תוינשמל הנווכה ילוא (15

ומכ םניד טייצראי ידומילש רמול הנווכהו ,הז םויב םוי םויה חולל םש ןייצמו .וש 'מע אי קלח ק"גא (16
.ת"תח ירועיש

.ק"ומד תוינשמה תא ב"תד החנמב יברה םייס ח"משת תנשבש ק"עצו

דמול העבשה ימיב ל"ר לבאש ,ל"ז שטיראפמ ללה 'ר ח"הרה צ"הרה םשב אבומ 77 'מע םיגהנמה רפסב (17
תרבוח 'תומישר' הארו .דפש ס"וס ד"וי רוטב ראובמכ ,באב העשתמ הז ןיינעב רומח לבא ירהו .הרותה תוימינפ
םיגהנמה רפס םג הארו ."אמלעב סרגימל הארנכו" ,באב-העשתב ח"אד םעפ דמל ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש ,6 'מע ד
לע קדצ-חמצה תומישר ומכ ,אמויד אניינעמ דומלל יוצר מ"מו .וטר ע"ס 'ןזא עמשל' ע"עו .11 הרעהו 46 'מע
.250 'מע ט"ח תוחיש-יטוקיל האר ,הכיא תליגמ

-העשתב רשא רמול שיו .ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןכ-םג הרוה ןכ" :םש ןייוצמה בתכמבו .47 'מע םיגהנמה רפס (18
ארתב ארודהמ וניבר ע"ושב בותכש המ ךרד-לעו ,תורשל ךכ-לכ הוואתמ האמוטה ןיא השודקבש תושילחה ינפמ באב
.ש"ייע ,זמק 'מע ג"ח ק"גא - "ויתועבצא ירשק דע קר תטשפתמו ,ד ס"וס

.ג"ס ג"ירת 'יס ז"הדא ע"וש יפ-לע ,ד"בח-ללוכ חול (19

,הדשה תאפ ,דמח ידשב ואבוהש םירפסב הזב אירטו-אלקשה הארו .ל"זיראה יבתכב אוה ןכו ,ז"הדא רודיס (20
.םש םיגהנמה רפס .[ה"סשת'א 'מע 'ח ךרכ :ת"הק תאצוהב] ט ק"ס ב"ס םירצמה ןיב ,םיניד תפיסא

.םש םיגהנמה רפס - לדנסה לעונשכ הלילב ךרבל םיגהונ שיכ אלדו .ןקזה ונבר םשב קדצ-חמצה תארוה (21

52 הרעה ב"יפ (ח"משת) 'השעמל הכלה תיציצ' 'סבו .א"ס ה"נקת ןמיס ךורע ןחלושמ ,ד"בח-ללוכ חול (22
קרש ףא הנה ,םוי לכב ליגרכ באב העשתב ןהיתוכרבו ןיליפתו תילט תשיבל ל"צ הלבק פ"עש ןוויכש ,ריעה
שי ילוא ,ותוא ןישבול לכהו אעניצב אוהש ןטק תילט ירה ,םיגהנמה רפסב ראובמכ הזב וגהנ םמצע םיר"ומדאה
.ע"עו .תירחשב ןדידל וילע ךרבל םוקמ

.6 'מע ד תרבוח 'תומישר' הארו .הרעהב ש"ייעו ,םיגהנמה רפס - ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תחישמ (23

.הילדג םוצ ,ד"בח-ללוכ חול (24

תמדקומ העשב וליחתה םאו] ךרעל 12:30 העשב הליפתה תא םימייסמ ויה תירחשב ב"שרוהמ ר"ומדא לצא (25
אלש בוט ,תוניקב ןיכיראמ ןיאש םוקמבש ,ט"נקת ס"ר הבושת ירעשב הארו .תוניקב הברה וכיראהש ירה ,תיסחי
הכיא [רוביצב אל ,ומצעל] רמוא היה ךכ רחאו ,[םויה תוצחל ךומס דע תוניקה תרימאב והשיש ןיינעב ,םיכשהל
.48 'מע םיגהנמה רפס - ליגרכ אסכ לע בשי ןכ ירחא קרו ,ךרעל יצחו העש ךשמב

תאז ינאו' םירמוא ,'ןויצל אבו'ב ,זאש ,אתיא (הנר ע"ס םילשורי ןוכמ תאצוה) םיגהנמ - ל"ירהמ רפסב (26
.הזב ונגהנמ ב"צו .'יתירב

.םש הרורב הנשמו כ"ס ד"נקת 'יס ע"וש (27

תוצח רחאל באב העשתב הנה - יברה לע יתיארש יפכ" :10 הרעהבש א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ תרות'ב (*27
."תובצעו תוחיתמ וילע תרכינ התיה אל םויה

.כ"ונו ב"כס םש ע"וש יפ-לע ,ד"בח-ללוכ חול (28

.זש 'מע אי קלח ק"גאב ז"ע רבסה הארו .47 'מע םיגהנמה רפס (29

שיש ,ב ק"ס ה"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ' 'סב הארו .טכק ןמיס ז"הדא ע"וש פ"ע ,םש םיגהנמה רפס (30
היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כו .תאז החדו ,ןיליפת תחנהל ןימידקמ ןיזירזכ ב"תב הלודג החנמ םיללפתמה
.םוי לכב החנמ תליפתל הליגרה העשב ,באב-העשת ללוכ ,תוינעתה לכב תועיבקב ללפתמ

תכורפה תא ןילות החנמבש ,(ד"בח ידיסחמ היה ורבחמש) םלוע יחתפ 'סמ איבה טי ק"ס ט"נקת 'יס םייחה ףכב
.הזב ונגהנמ ב"צו .תילטה םישבולש ומכ המוקמב

םוכס ןתיל שי תינעתה םויבש (ב ק"ס ו"סקת 'יס הבר הילא ,ו"נשת 'יס השמ הטמ) םירפסב אתיאדכ (31
תויודעוותה - שממ השודקל ולעי ןכא םוי ותואב התושו לכוא וניאש םילכאמה ימדש ידכ ,הקדצל תודועסה
.460 'מע ב"ח ט"משת

יעטנ' רפסבו ,ג ק"ס ה"נקת 'יס 'הרות לארשי גהנמ' 'סב הארו .ה ק"ס ה"נקת 'יס הרורב הנשמכ אלדו (32
.הז ןיינעב וט ןמיס רפסה ףוסבש ת"ושב ,םירצמה ןיב 'לה 'לאירבג

רמול קר אלא (הטמה לעש ש"קו ,ח"י תאצל הנטק ש"קבכ) םירבא ח"מר תמלשהד ןיינע ןאכ ןיאש ןוויכ ךא
ז"טח ק"גא האר) "תמא םכיקולא 'ה" תובית רוזחל ןיא ,(םוי לכב ת"רד ןיליפת תחנהב ומכ) ןיליפתב השרפה
.הנמז רחאל ףא ,םיבוט-םימיו תותבשב ,היתוכרב םע ש"קב תמא א"ה ץ"שה רזוח ט"מ רואיב ךירצו .(דצר 'מע
.םויה לכ הנמז אתיירואדמד ,ש"ק 'להמ א"פס הנשמ ףסכה פ"ע אוה ילואו

.'םירועישה לכ' ןושלה ק"עצו ,17 הרעהבו ליעל האר ,רקובב רמול ןתינ אינתה רועיש תא ,הרואכל (33

,ימויה ם"במרה רועישב ךא .(םויה יאצומב המלשה הזל שיש ,םשו) 691 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס האר (34
,16 'מע חכ ןויליג 'תורשקתה' האר) .באב-העשת יאצומב (קר) ודמלל איה ,הגומה ,רועיש-הרומב הארוהה
.(16 'מע בנ ןויליגו 15 'מע ול ןויליג

,א"ס הנק 'יס ז"הדא ע"ושבו .תירחשל ךומסב ת"תח ירועיש דומלל בוטש ,ומק 'מע זי קלח ק"גא םג האר (35
.םויב םידמלנה הרות ירועיש לכ יבגל ףידע ןכש

- ןיידע חינה אלש ימש ,רבתסמ ךא .חלר 'מע ,ז ןויליג 'םש ילהא' ץבוק .גנ תוא רודיסה יקספ האר (36
.העיקשה ירחא םג חיני

אלד אוהו .ב"שרהמ ר"ומדא ק"כ ויבא תוגהנה רבד-לע ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירופיסמ" - ב"תב החנהה םצעל (37
ל"ר לבא תודוא 77 'מע ןלהל םש הארו] םש םיגהנמה רפס - "ונאפמ ע"מרה ת"ושמ מ"ס םולש-תרמשמב בתכש ומכ
.[יבערש םולש ר"רהמ םשב אבומ ןכשו ,שטיראפמ ללה 'ר ח"הרה צ"הרה םשב ,ת"רד ןיליפת חיניש העבש ךותב

.םויה רדס ללכמ ה"ה - תורימאהו ,םיגהנמה רפס (38

.םיגהנמה רפס - "םירופיכה-םוי יאצומ תגהנהמ היתדמל לבא ,שוריפב הז יתעמש אל" (39

.דפר 'מע כ קלח ק"גא - םירופיכה-םוי יאצומב ומכ (40

.ח"נקת 'יס א"מרה יפ-לע (41

ףזנ יברהו ,"ןויצ עישוי םיקלא יכ" יברה תוחכונב רמזל 'תה ולחה ,ט"כשת ב"ת יאצומב הנבל שודיק רחאל
ב"ת יאצומב ,ךדיאמ .םירהצב רחמ דע ןיתמהל ךירצ ע"וש פ"ע לבא בוט רבד הזש ורמואב ,עיפשמב תידיימ
רחאל ,םיננעב הסוכמ התיהש ןוויכ הנבלה תא ושדיק אלש (12 'מע 98 ןויליג ,ונייח תיב תושדח) א"שנת
תובהלתהב ףרטצה להקה לכו ,ע"נ ויבא לש ת"חמשד ןוגינה תא ןגנל יברה לחה ,הנורחא הכרב רמג לידבמהש
.'וכו םידוקירב ואצי ותאצבו ,יברה דודיעבו ,המוצע

.('ותעב רבד' חול) ב"ת יאצומב םג ,הנבל שודיק ףוסב "תורואמ םיבוט" דקרלו רמזל םיגהונ םלועהש ריעהלו

,206 'מע די קלח תוחיש -יטוקיל - חלר ח"וא א"גמה תועמשמ ,הזב תינעת ףוס ס"שב רומאה לע הפסוהכ (42
.ש"ייע ,'ןמיס םנתנב' ה"ד הרעה

.733 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס (43

םירואיבו םיגהנמ תוארוה יטוקיל' 'סב ואבוהש ונרוד אישנ יברה תובושת חסונב ןויעמ חכומ ןכ (44
ט"ח ,אעק 'מע ו"ח ק"גא) אק-ק 'מע ד"ח 'גהנמו הכלה ירעש'בו ךליאו 109 'מע 'ןיאושינו ןיכודיש יניינעב
ןיאושינ םיכרועש 46 'מע םלוע תחמש 'סב ש"מכ אלו .(462 'מע ד"כח תוחיש -יטוקיל ,בר 'מע ז"טח ,הכר 'מע
.תוגייתסה לכ אלל - ולא םימיב

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il