- ס"ק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה בא-םחנמב ב"י * ומחנ / ןנחתאו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


לש ןפואב הפסוה השורד ולא םימיב
"היישותל םיילפכ"


תומילשש יפל רתויב לודג בוט-םוי אוה באב רשע-השימח
* באב העשת הדיריה רחאלש היילעה תא תלמסמ ובש הנבלה
,ארמגבש בוט-םויה תביסב םג יוטיב ידיל אב הז ןיינע
* תורודל הייכבה הלטבתנש ,ונייהו ,רבדמ יתמ וב ולכש
הרטפהה ןכותבו ,"ןנחתאו" ונתשרפב םג זמורמ הז לכו
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * "ומחנ ומחנ",1וז הנשב טרפבו באב רשע -השימחל תוכימסב םלועל איה ,ומחנ תבש ,ןנחתאו תשרפ תבש
.ומחנ תבש ,ןנחתאו תשרפ *1תבש ברע ,ישישה םויב לח באב רשע-השימחש

"ןהב תולחש תוישרפה ןתואל תוכייש שי ןלוכב . . הנשה לכ לש םידעומה"ש 2עודיה יפ-לעו
תבש ,ןנחתאו תשרפ ,וז תבשל באב רשע-השימחד בוט-םויה לש תוכיישהו רשקה ראבל שי -
.ומחנ

,"ומחנ תבש" אוה (לארשי יגהנמ יפ-לע) וז תבש לש (ירקיעה) המשש ףא :רתוי תויטרפבו
בורכ) "המודב המוד תוישרפה ןיינעמ" הניאש ,3"ימע ומחנ ומחנ" הרטפהה תלחתה םש לע
רשקה אוצמל שי ,םוקמ לכמ - 4"אתמחנד עבש" ,"ערואמה יפלו ןמזה יפל" אלא ,(תורטפהה
ןירוקש השרפה ןכותל םג אלא ,("ערואמה יפלו ןמזה יפל") הרטפהה ןכותל קר אל תוכיישהו
.5ןמקלדכ ,ןהב תולחש תוישרפהל םידעומה לכ ןיב תוכיישו רשק שיש ןוויכמ ,הז ןמזב

לארשיל םיבוט םימי ויה אל" :תינעת תכסמ ףוס הנשמב אתיא - באב רשע-השימח תודוא
.6"(םירופיכה םויכו) באב רשע-השימחכ

ויה אלש דע) םיבוט םימי ראש יבגל באב רשע-השימחד בוט-םויה תלעמ 7םירפסב ראובמו
ןברוחה ןיינע ,באב העשתד הדיריה לדוג ירחאל ותויהל - (ותומכ לארשיל םיבוט םימי
תיתימאה הלואג - הלודג יכה היילעל דע ,היילע ךרוצ איה וז הדירי ,רשא ,תולגהו
ארהיס אמייק" ובש ,8באב רשע -השימחב יוטיב ידיל האבש ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו
,12"הנבלל ןימוד"ו 11"הנבלל 10ןינומ"ש לארשיד תומילשה לע הרומה ,9"אתומלשאב
.13"התומכ שדחתהל םידיתע"ו

םעטהש ,באב רשע-השימחד בוט-םויהל םימעטה תודוא 14ארמגה ירבדב םג זמורמ הז ןיינעו
התיהש רבדמ יתמד הריזגה הלטבש ררבתנ ובש ,"רבדמ יתמ וב ולכש םוי" - אוה ןמזב ןושארה
עבוק ינא" - באב העשתד תולגהו ןברוחה תריזג לוטיבל עגונב םג ןבומ הזמו ,15באב העשתב
.באב העשתד "תורודל הייכב"ה הלטבש ררבתמ באב רשע-השימחבש - 16"תורודל הייכב םכל

,באב העשתב רבכ רבדמ יתמד הריזגה הלטבש ררבתנ זא באב רשע-השימחבש םשכש ,רמול שיו
באב העשתד תולגהו ןברוחה תדיריש ררבתנש ,תולגהו ןברוחה תריזג לוטיבל עגונב ןכ ומכ
.הלואגהד היילע ךרוצל איה

הריתיו ,באב העשתד הדיריה לוטיב) דיתעלד יוליגה ןיעמ ריאמ באב רשע-השימחבש ,אצמנו
םימיה ראש לכמ רתוי לודג בוט םוי השענ ןכלו ,(17בוט םוילו החמשלו ןוששל ךפהנש - הזמ
.18םיבוט

:באב רשע-השימחל הכומסה (באב העשת ירחאלש) תבשב םג שגדומ הז ןיינעו

:ומחנ תבש

העשת רחאמ והיעשי תומחנב ןיריטפמ . . ימע ומחנ ומחנ ןיריטפמ באב העשת רחאש תבש"
לע (21"םיילפכב המחנ") המחנה 20הליחתמ זאש - 4"אתמחנד עבש" ,19הנשה-שאר דע באב
הלואגה (לע ה"בקה תחטבה רבד לע םיאיבנה ירבדב הרטפהה) ידי-לע 22תולגהו ןברוחה
.המילשהו תיתימאה

:ןנחתאו תשרפו

ץראה תא האראו אנ הרבעא 'וג תוליחה התא 'וג 'ה לא ןנחתאו" רמאנ ןנחתאו תשרפ תלחתהב
סנכיהל (24"ןנחתאו" ןיינמכ ,תוליפת 23ו"טקת) וניבר השמ לש ותליפת - "'וגו הבוטה
.לארשי-ץראל

ךכ ידכ דע לארשי-ץראל סנכהל וניבר השמ לש ותקושת לדוג רואיבב 25םירפסב אתיאו
הנובו ץראל לארשי ינב תא סינכמ וניבר השמ היה וליאש - תוליפת ו"טקת הז לע ללפתהש
.אובל דיתעל היהיש ומכ יחצנ םויק ול היהו ,םלועל שדקמה-תיב ברחנ היה אל ,שדקמה-תיב

תיתימא הלואגד ןיינעה שגדומ (ץראל סנכהל וניבר השמ תשקב) ןנחתאו תשרפבש ,אצמנו
.26תולג הירחא ןיאש תיחצנ הלואג ,המילשו

:השרפהל הרטפהה ןיבש תוכיישהו רשקה רואיבב ףיסוהל שיו

לארשי לש םתשקב דצמ המחנה ןיינעב ףסותינו ךלוהש ןפואב אוה "אתמחנד עבש"ד רדסה
"אתמחנד עבש"ד תורטפההש 27םהרדובאב בותכש המ עודיכ ,הז ינפלש המחנב םיקפתסמ םניאש
ומחנ ומחנ" הנושארה הרטפהה ירחאלש ,לארשי תסנכל ה"בקה ןיב אירטו אלקש לש ןפואב םה
ינבזע ןויצ רמאתו" לארשי תסנכ הבישמ ,"ימע ומחנ ומחנ םיאיבנל רמוא ה"בקה"ש ,"ימע
ה"בקה ינפל םירמואו ןירזוח םיאיבנה"ו ,"םיאיבנה תמחנמ תסייפתמ יניא ,רמולכ" ,28"'ה
רזוח הז לע"ו ,29"המחונ אל הרעוס הינע ,"ונלש ןימוחנתב הסייפתנ אל לארשי תסנכ הנה
."'וכו םכמחנמ אוה 30יכונא יכונא רמואו ה"בקה

הניאש בישת לארשי תסנכש ירחאלו ,תחא םעפ המחנב ליחתהל הרואכל ךירצ היה ,הז יפ לעו
?"םיילפכב המחנ" ,"ומחנ ומחנ" ה"בקה בישי ,31תחא המחנב תקפתסמ

,השרפה תלחתהב (32ארקמ לש וטושפ) י"שר שוריפב ראובמה יפ-לע - הזב הרבסהה רמול שיו
:"םניח תנתמ ןושל אלא םוקמ לכב ןונח ןיא ,ןנחתאו"

תא ה"בקה אלממ זאו ,הליפתו השקב הליחת תויהל ךירצ ,הגרדהו רדסב איה הגהנהה רשאכ
השקבל םיניתממ אל - "םניח תנתמ" לש ןפואב איה הגהנהה רשאכ לבא ;הליפתהו השקבה
.33"םיילפכב המחנ" דימו ףכית םינתונ אלא ,הליפתו

ןיינעב קר אל) אטבתמ הרטפההו עובשה תשרפל באב רשע-השימחד תוכיישהו רשקה ,הנהו
זרזלו ברקל "וניתדובעו ונישעמ"ב הפסוהה - הלואגה תא האיבמה הדובעב םג (אלא ,הלואגה
.שממ לעופב הלואגה תא

:המדקהבו

,לעופב המחנה התיה אל ןיידע וז תבשב "ימע ומחנ ומחנ" הרטפהה תרימא ירחאל םגש ןוויכ
ונישעמ"ב רתוי דוע ףיסוהל שיש ,רמול ךירצ ךחרוכ לע - אב אל ןיידע ונקדצ חישמ ירהש
.שממ לעופב "םיילפכב המחנ"ד ןיינעה לועפל "וניתדובעו

ךרד לע קר אל - הז תמגודו ןיעמ הדובעה תויהל ךירצ "םיילפכב המחנ" לועפל ידכו
.34"היישותל םיילפכ" ,ליגרה לע הפסוה לש ןפואב אלא ,ליגרה

ןושל ןלוכו ולפכנ תויתוא שמח" 36ל"זר רמאמכ ,35הלואגל "לפכ"ד תוכיישהמ םג ריעהלו
ןפואב 37הלואגל םיכוז "היישותל םיילפכ"ד ןפואב הדובעה ידי-לעש ,רמול שיד - "הלואג
."םיילפכב המחנ"ד

לע הפסוה לש ןפואב הדובע - (םדאה תדובעב) "םניח תנתמ" ,"ןנחתאו"ד ןכותה םג והזו
."םניח תנתמ" לש ןפואל דעו ,38ןידה תרושמ םינפל ,ןיד יפ-לע בייוחמהו חרכומה

-השימחמ) ןאכמ" 39ארמגב אתיאדכ - באב רשע-השימחד הדובעה ןפואב םג שגדומ הז ןיינעו
ובצמו ודמעמל סחיב קר אל) איה תיתימא הפסוה ,רשא ,"ףיסוי ףיסומד ךליאו (באב רשע
,ונייה ,היוארה תומילשב הדובעל סחיב (םג אלא ,היוארה תומילשב היה אלש ןכתייש ,םדוקה
,40ןידה תרושמ םינפל ,רתוי דוע ףיסומ אוה ירה היוארה תומילשב איה ותדובע רשאכ םגש
.םניח תנתמ לש ןפואב ,"היישותל םיילפכ"

:הרותה דומילב הפסוה - רתוי תויטרפבו

באב רשע -השימחמ" :41י"שר שרפמ ,"ףיסוי ףיסומד ךליאו ןאכמ" ארמגה ירבד שוריפב
ם"בשרה בתכ ןכו ,"וייח לע םייח ףיסוי ,הרותב קוסעל םימיה לע תוליל ףיסומד ךליאו
,םימי ףיסוי ,תונשל םויה לע הלילה ןמ ףיסומד ךליאו באב ו"טמ" :42ארתב-אבב תכסמב
ךותמש ,ךל ופיסוי [םולשו] םייח תונשו םימי ךרוא יכ 44ביתכו ,ךייח אוה יכ 43ביתכדכ
."הלילב םג ודומילב קוסעל ךירצ ןירצקתמ םימיהו ןיכיראמ תולילהש

,"ךליאו באב ו"טמ הלילב דומלל ליחתהל םדאל שיו" 45א"מרה ןיד-קספ - הכלהל םג אבוהו
."טעמ טעמ ףיסוי ךליאו באב ו"טמ" :46הרות-דומלת תוכלהב ןקזה וניבר בתכ ןכו

:באב רשע-השימחל הכומסה תבשל םג ךייש (הרותה דומילב הפסוהה) הז ןיינעו

ןיינעה ירהש - "הישותל םיילפכ"ד ןפואב הדובעה ידי-לע "םיילפכב המחנ" ,ומחנ תבש
תוחולב רעטצת לא" ,48תוינש תוחול תולעמל רשקב 47ל"זר ישרדמב אבוה "הישותל םיילפכ"ד
,תוכלה םהב אהיש ךל ןתונ ינא םיינשה תוחולבו ,דבל תורבדה תרשע אלא ויה אלש תונושארה
.הרותה ןיינעב הפסוה ,ונייה ,"תודגאו שרדמ

(תידיסחה השרפה) 50ונתשרפד הרות-יטוקילב ראובמכ - 49ןנחתאו תשרפל עגונב הז ךרד לעו
ןיינע הזש ,אתתלד אתורעתא ידי-לע אלש אליעלד אתורעתא תכשמה היהתש הצר וניבר השמש
הכשמהה ןיינע אוהש ,הרותה דומיל ידי-לע השענ הז ןיינעש ,51"םניח תנתמ" ,"ןנחתאו"ד
םשו יניסמ הרות לביק השמ יכ" ,"ךדבע תא תוארהל תוליחה התא" רמא הז לעו ,הטמל הלעמלמ
רמא הז לעש ,לארשי לכב ךישמהל הצר וז הגרדמו ,"דבל אליעלד אתורעתא ,תוליחה התא אוה
הצרו ,52ץפח ץרא תארקנש לארשי תסנכ אוה הנוילעה ץרא" ,"'וג ץראה תא האראו אנ הרבעא"
ידי-לע אלש תישענה אליעלד אתורעתא תניחב אוהש ,תוליחה התא תניחב הב ךישמהל השמ
אנ הרבעא ןכ לעו . . תולכתסהו הייאר תניחבב םא יכ ספתנ וניא(ש) 53. . אתתלד אתורעתא
."'וכ וז הייאר תניחב ןכ םג הב ךישמהל ,ץראה תא האראו

היה וליאש ,ץראל סנכיהל השמ תשקב םעטב ('ג ףיעס) ליעל ראובמה םע םג רושק הז ןיינעו
,יכ - 54תולג הירחא ןיאש תיחצנ הלואג וז התיה ץראל לארשי ינב תא סינכמ ונבר השמ
םייונישמ הלעמל איה םדאה תדובעב הייולת הניאש (אליעלד אתורעתא) הטמל הלעמלמ הכשמהה
ןכ-ןיאש-המ ,(םייוניש אלל ףקותה לכב ריאמש ,55"המח ינפכ השמ ינפ" ,שמשה רוא תמגודב)
עשוהי ינפ" ,הנבלה רוא תמגודב) םייוניש הב שי (אתתלד אתורעתא) הלעמל הטמלמ האלעהה
.56('וכ םייוניש הב שיש ,"הנבל ינפכ (ץראל לארשי תא סינכהש)

הירחא ןיאש תיחצנ הלואג ,המילשהו תיתימאה הלואגה תא תלעופה הדובעהש ןבומ הזמו
םויקל הנכהה יהוזש ,(58הרותה תוימינפ - דחוימבו) 57הרותה דומיל רקיעב - איה ,תולג
היהיש 60וז השקב המייקתנ אל זא"ש 59הרות-יטוקילב ראובמכ ,אובל דיתעל וניבר השמ תשקב
אובל דיתעל" ,"וז הניחב הלגתי אובל דיתעל ןכא" ,הייאר תניחבב ,"הדבל אליעלד אתורעתא
.62"''וגו וארי ןיעב ןיע יכ ביתכ 61

:63"ובל לא ןתי יחהו" - לעופב הדובעל עגונב ליעל רומאה לכמ הארוהה

רתויב לגוסמו רשכומה ןמז ,באב רשע-השימחד בוט-םויל שממ תוכימסב ,ומחנ תבשב ונדמעב
זוע רתיבו תאש רתיב (64"ףיסוי ףיסומ"ד) ףיסוהל שי תולגהו ןברוחה ןיינע תוללכ ןוקיתל
ידכ הלועפ דועו הלועפ דוע ףיסוהל ,הלואגה תא םיזרזמו םירהממה "וניתדובעו ונישעמ"ב
.שממ לעופב ונקדצ חישמ תאיב שיחהל
תויודעוותה - םחנמ תרות' - ח"משת'ה בא-םחנמ ז"ט ,ומחנ תבש ,ןנחתאו תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(152-146 'מע ,'ד ךרכ ,'ח"משת.ח"משת תנשב (1

רשע-השימח םויב איה תבשה תלחתה ,ירה ,שדוקה לע לוחמ ףיסוהל ,תבש תפסותד בויחה דצמ - הזמ הריתיו (1*
.ומצע באב

.(א ,זצר) בשיו פ"ר כ"בשות קלח ה"לש (2

.א ,מ 'יעשי (3

.חכת ס"וס ח"וא ע"ושוט (4

.ךליאו 61 'מע ט"ח ש"וקל םג האר (5

ה"ד ,ךליאו זצק'ב 'מע ('ו ךרכ) ונתשרפ ת"הוא האר - םירופיכה םויו באב רשע-השימחד תוכיישה רואיב (6
.ךליאו ב"ס ו"משת באב ו"ט תחיש םג הארו .ר"תע ומחנ

.תמדוקה הרעהבש ומחנ ה"דו ת"הואב ראבתנו אבוה - (באב ו"ט דוס שורד) ופוסב ש"הגח רעש ח"עפ האר (7

רשע-השימחא :א"שרהמ ג"אדחבו .ונימיב הרהמב הנביש ק"מהיב ןינב הז ,ובל תחמש םויב :הנשמה םויסכו (8
.שדקמה ןינבב ןייולת . . ותחמש ימעטש יאק באב

.וכ ,ו"טפ ר"ומש הארו .א ,וטר .א"ער ,הפ ב"ח .ב ,טמר .ב"עס ,הכר .א"ער ,נק א"ח רהז (9

.א ,טכ הכוס (10

לש החכ ששת . . הכרעמל םיצע תורכלמ וקספש" אוה באב רשע-השימחד בוט-םויל םימעטה דחאש םג ריעהל (11
הוצמ רמג זאש ינפמ אוהש םגהד") המח לש החוכ ששתש לע בוט-םוי ןישועש ,ונייה ,(הפוסב תינעת) "המח
המח . . המחל ןינומ ע"הוא יכ" - ("ט"ויהד םעט ומצע והזד עמשמ . . ןושלה ,מ"מ ,הכרעמל םיצע תתירכד
םש ת"הוא) "אשיב המח לש החוכ ששת אליממ כ"ע הנבלה יולימ תומילש אוהש באב ו"טבש יפל ,ןכלו . . אשיב
.(ל"נה ומחנ ה"ד .חצק'ב 'מע

.מ"כבו .ךליאו ב"עס ,ד תישארב ת"הוא הארו .ג ,ו"פ ר"ב .םש הכוס האר (12

.(ז"טה י"פ תוכרב 'לה ם"במר .א ,במ ןירדהנס) הנבל שודיק תכרב חסונ (13

.ב"עס ,ל תינעת (14

.גל אתחיתפ ר"כיאמ - םש 'סותו י"שרפ (15

.א ,טכ םש (16

(לכה-ךס ,תומילשו רמג) ףוסהש ,ונדמלל ,תינעת ףוסב אבוה באב רשע-השימחד ט"ויהש רבדב זמר ל"יו (17
תוכלה םויס ד"עו .םיבוט םימיה לכמ הלעמלש לודג יכה ט"וי - אוה תולגהו ןברוחה לע תינעתה ןיינע תוללכד
םימי תויהל םידיתע םהש אלא דוע אלו ,חישמה תומיל לטביל םידיתע ולאה תומוצה לכ" - ם"במרב תוינעת
."'וכ החמשו ןושש ימיו םיבוט

,ירמגל ולטביש הנווכה ןיאש - (דועו .ב ,ט"פ ילשמ שרדמ) אובל דיתעל םידעומה לוטיב ןיינעמ ריעהל (18
,טיק .ד ,צ א"גמ א"ות האר) אובל דיתעלד םייוליגה תלעמ יבגל "ארהיטב אגרש"כ היהי םהבש יוליגהש ,םא יכ
.(57 הרעה ןמקל הארו .ךליאו ביר'ב .בע 'מע ונתשרפ ת"הואב אבוה .ב

.ט"יה ג"יפ הליפת 'לה ם"במר (19

.(נ"שו .ךליאו 74 ע"ס כ"ח ש"וקל האר) ןיינע תחיתפו תלחתהב דחוימה יוליעהמ ריעהל (20

.א"פס ר"כיא (21

הליגמ 'סות) "רתוי תוחבושמו תוכלוה תויהל תומחנה ךרדד" - אתמחנד עבש לכב ךלוהו ףיסומד ןפואבו (22
.םינפב ןמקלדכו ,(ב"ע שיר ,אל

-השימחל (הנש ק"ת ךלהמ 'יחב םהש תומלועב (ו"ט) ה"י 'יחב תכשמהו יוליג) ו"טקתד תוכיישהמ ריעהל (23
.ךליאו זצק'ב 'מע ונתשרפ ת"הואב הכוראב ראבתנ - באב רשע

.פ"הע ת"העבמ ז"עדב אבוה - ט ,א"יפ ר"בד האר (24

ת"הוא .ונתשרפ שיר דועו ח"הוא ךישלא .(ונתשרפ ינבואר טוקליב אבוה) הפק ןפוא תוקומע הלגמ האר (25
.דועו .אר'ב .גצ .הס 'מע ונתשרפ

.ב ,זטק םיחספ - רמאנ ג"ה ה"דותב אבוה .א ,וט חלשב אתליכמ האר (26

.שרדמה םשב - תורטפההו תוישרפה רדסב (27

.די ,טמ 'יעשי (28

.אי ,דנ םש (29

.בי ,אנ םש (30

.(םש ר"כיא) "םילפכב וקל"ש ירחאל טרפבו (31

.דועו .דכ ,םש .ח ,ג תישארב י"שרפ (32

,(ד"ע שיר ,ז וצ ת"וקל .ג"ה א"פ הלרע ימלשורי האר) "אפוסיכד אמהנ"ד ןפואב היהי אלש ידכ אלו (33
אוה יכנא יכנא" ,המחנה תומילשל םיאב לארשי לש םתליפתו םתשקב י"עו ,םיאיבנה י"עש המחנב םיליחתמ
.'וכו 'וכו הבושת ושעו םיילפכבו וקל ירהש - "םכמחנמ

.ו ,אי בויא - בותכה 'ל (34

,(ותליחתב חלשב ת"וקל הארו .א ,בצ םילהת שרדמ) "לופכ אתבשד אקסיע לכ" - תבשד לפכה םג ללוכ (35
.(הפוסב דימת) "םימלועה יחל החונמו תבש ולוכש םוי" תמגודו ןיעמ ,הלואג לש ע"וה תבש רשא ריעהלו

.ר"תע ומחנ ה"דסב אבוה - ל"רת .ז"כרת ךל ךל 'וג רמאיו ה"ד הארו .(דס זמר) ךל ךל פ"ר ש"לי (36

הבושתה ןיינעד - "הבושת תושעל לארשי ףוסש הרות החיטבה" (ה"ה ז"פ הבושת 'לה) ם"במרה ד"ספמ ריעהל (37
."ןילאגנ ןה דימו" - "הישותל םילפכ" אוה

.(פ"הע י"שרפ) "ןידה תרושמ םינפל השרפ וז" ,"בוטהו רשיה תישעו" (חי ,ו) השרפה ךשמהב ש"מכו (38

.הפוסב תינעת (39

ןידה תרושמ םינפל לע הריתי הפסוה ל"צ - הרותב ןיד ושענ ןידה תרושמ םינפלד םיניינעהש ירחאלו (40
.הז ינפל היהש

ח"דש ,ופוסל בורק י"שר ךרע םילודג תכרעמ א"דיחהל םילודגה םשבו ,תינעת תכסמ ףוס תויח ץ"רהמ האר (41
לבקתנש לארשיב לודג לש שוריפ ז"ה - ןפוא לכבו ,י"שר לש אוה תינעתל שוריפה םא - דיתת'א 'מע ט"ח
.(הפש'א ע"ס ג"ח ב"רעת ךשמה האר) 'וכ שדוקה חורב רמאנש שוריפ ,לארשי תוצופת לכב טשפתנו

.ב ,אכק (42

.םיבצנ פ"ס (43

.ב ,ג ילשמ (44

דע יבכשמ רמול ולבק םינורחאה" ח"בה ירבד איבהש (ח"לרס ח"וא) א"גמ םג הארו .ג"כס ו"מרס ד"וי (45
דע ,רקבה דע יבכש (גי ,ג) הב בותכש תור תליגמ םירמואש תועובש גחמד ,ימוק יבכש דע ימוקמו יבכש ימוק
םדוק םוקל צ"אד ,יבכש ,תורומשא שארל הלילב ינור ימוק (טי ,ב) הב ובתכש הכיא תליגמ םירמואש באב 'ט
םירמואש תועובשה גח דע ,ימוק םירמואש *באב 'טמ לבא ,םירצק תולילהד ןוויכ ,הרות דומלל ידכ רקובה רוא
."םיכורא תולילהד ןוויכ ,דומלל תורומשא שארב רקובה רוא םדוק םוקל בייח ,יבכש

_______________

העשתד רשקה םג זמורמ הזבש ,ריעהלו ."'וכ באב ו"טמ בתכ ש"עבו" :א"גמה ףיסומו .ח"בב (באב 'ט) ה"כ (*
ט"יח ש"וקל הארו) באב 'טד הריזגה הלטבש ררבתנ באב ו"טבש (ב"ס) ליעל רומאה ד"ע - באב רשע-השימחו באב
.(דועו .25 הרעה 273 'מע ד"כח ,הרעהב 447 'מע


.ח"ה ד"פ (46

.ו"מפר ר"ומש (47

םויכו באב רשע-השימחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל" - באב רשע-השימחל ךיישה ,פ"כהויב ונתינש (48
.,םירופיכה

תכסמד ישילש קרפ םידמול וז תבשבש ,ריעהלו ,הרותה תוללכ - תורבדה תרשע ורמאנ וז השרפבש ךכל ףסונ (49
.(א ,חפ תבש) "יאתילת ןאירוא" - הרותה ןיינע תוללכ םע רושקה *תובא

_______________

."יניסמ הרות לבק השמ" - התלחתהש (*


.ךליאו טר'ב 'מע .ךליאו אנ 'מע ונתשרפ ת"הוא הכוראב הארו .ךליאו ג ,ב (50

הובג םוקממ עפשה ךשמנש" ,ונייה ,"תווצמה ןמ םנח" (ה ,אי ךתולעהב י"שרפו ירפס) ל"זראממ ריעהלו (51
ראבמו .גנ 'מע םש ת"הוא .ד ,ג םש ת"וקל) "תווצמה רשעממ ן"מ תאלעה םש עיגמ ןיא רשא ת"לדעתאמ הלעמלש
.(ש"ייע ,הרותל תווצמ ןיבש קוליחה םש

.נ"שו .ד"מס תופסוה ט"שכ .רייא ז"י "םוי םויה" הארו .בי ,ג יכאלמ (52

ןוויכמ - (ירמגל) אפוסיכד אמהנ לש ןפואב הז היה אל וניבר השמ תשקב תמייקתמ התיה םא םגש ,ריעהלו (53
מ"ב .ב ,נ ןיטיג האר) ל"זראמ ד"ע ל"יו) הליפת י"ע האב "םנח תנתמ" םגש ,ונייה השמ תשקב י"ע השענש
."אתנתמ היל ביהי הוה אל הישפנל אחיינ היל דיבעד ואל יא" (דועו .א ,זט

תנתמ ןושל אלא םוקמ לכב ןונח ןיא" ,י"שרב םישוריפה 'ב ןיב (םיניינעה תוימינפב) ךוויתה קתמוי ז"פעו
"הליפת" םע (הרות ,ע"לדעתא) "םנח תנתמ"ד רוביחה - "הליפת לש תונושל הרשעמ דחא הז א"ד" ,"'וכ םנח
.(ת"לדעתא)

.25 הרעהבש ת"הוא האר (54

.כ ,זכ סחניפ י"שרפו ירפס .א"עס ,הע ב"ב (55

הבוט תעינמ הרואכל הזש ףא ושקובמ השמ לעפ אלש המ"ש (הכר'ב .ביק .טק .זפ 'מע) םש ת"הוא הארו (56
יוליג היהי ל"עלש ךשמוי הזמ" ,"רתויב הלודג הילע היהי ץראה תולגב וכשמנש תודיריהמש ל"י ז"כע ,הלודג
הטמל הלעמלמ הכשמהה םגש" ,"'וג המחה רואכ הנבלה רוא היהו (וכ ,ל 'יעשי) נ"זעו ,שמש 'יחבמ רתוי לודג
תישענ ב"תד הדיריה י"עש - באב רשע-השימחד ט"ויה ןכות םג והזו ."שממ הלעמל הטמלמ תניחב ומכ וב שי
חצק'ב 'מע םש ת"הוא האר) "המחה רואכ הנבלה רוא היהו" ,הנבלה תומילש ע"והזש ,רתויב הלודג הילע
.(ךליאו

אוה (הלעמל הטמלמ האלעה) הליפת יבגל (הטמל הלעמלמ הכשמה) הרותד יוליעהש ,18 הרעהבש ת"הוא האר (57
באב ו"טד יוליעה - ותמגודו .ארהיטב אגרשכ םילטב ויהיש םידעומה יבגל אובל דיתעלד םייוליגה תלעמ ד"ע
.ל"נכ ,םידעומה ראש יבגל

םילהת) ה"עהד ש"מ ד"ע הרותה קסעב 'יאר 'יחב ךישמהל היה השמ תשקב רקיע"ש ,א ,ד םש ת"וקל האר (58
הרותה תוימינפ יוליג ע"והזש ,זק 'מע םש ת"הוא הכוראב הארו ."ךתרותמ תואלפנ הטיבאו יניע לג (חי ,טיק
. . אמלעב אוה אתוריש השמ" (ג ,ג םש ת"וקלב םג אבוה - ב ,סר) ונתשרפ שיר רהזב ש"מכ ,חישמ י"ע הלגתיש
."אוה אחישמ אכלמ אמויס

'וכ םימרכב תולוח 'וכ לארשי תונב) ןיאושינהו ןיכודישה ע"והש ,באב רשע-השימחל תוכיישהמ םג ריעהלו
הזו . . ל"על היהיש הרותה תוימינפ יוליג והז ןיאושינה" ,יכ - י"סנכו ה"בקהד ('וכ ךיניע אנ אש רוחב
'מע םש ת"הוא) "ץראל אוה םסינכיש י"ע י"סנכב וז 'יחב ךישמהל הצר השמו . . וישכע ת"לדעתאה י"ע היהי
.(טיר'ב

.דועו .דס .דנ 'מע םש ת"הוא .ג-א ,ג םש (59

לודג ךל ןיאש ,ט"עממ רתוי הליפת הלודג" (ב"ע שיר ,בל תוכרב) ל"זראממש ,חע 'מע םש ת"הוא האר (60
היל ךימסו ,ילא רבד ףסות לא (ז-וכ ,ג ונתשרפ) רמאנש ,הליפתב אלא הנענ אל כ"פעא ה"ערממ רתוי ט"עמב
שארמ התוא הארש המ"ש ,חכומ ,"התוא ךתוארהל ךל יתיצרתנ וז הליפת רבדב" י"שר שרפמו ,"הגספה שאר הלע
הדעה יניע) רוד לכבש הלוגס ידיחי" ,"ותונמוא ותרותש ימל הכשמהה לעפ ז"יע םגש ינפמ ,הנענ בושח הגספה
יתלב םג םתרות י"ע תוקלא יוליג הטמל הלעמלמ ךישמהל ולכויש השמ 'יחב םהב ריאיש (ד ,ב םש ת"וקל האר -
."ת"לדעתא ררועל ומצעמ ע"לדעתא תויהל ןכו" ,"ללכ ן"מ תאלעה

תוהובגה תומשנ ינפלש" עודיכ - השמ י"עש תולגהו ןברוחה ןיינע תלילשו לוטיבל עגונב םג אוה ןכש ,ל"יו
תוכיישהמ ריעהלו - .('ז 'ע תומש ןומרה חלפ) "ללכ תיבה ברחנ אל (הרותה תוימינפ הליגש) י"בשר ומכ
.(דועו .(ב ,זש .ב ,שד) רמועב ג"לה רעש (ח"אד םע) רודיס .ד ,בס מ"המע האר) השמו י"בשרד

.ח ,בנ 'יעשי (61

.(ה ,מ םש) "'וג רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" - (ומחנ) ןנחתאו 'פד הרטפהב ש"ממ םג ריעהלו (62

.ב ,ז תלהק (63

בצמו דמעמב אוה ז"נפל םגש ףאש ,"ובל לא ןתי יחהו"ד ע"והזש ל"יו - "וייח לע םייח ףיסוי" (64
היחמ" תניחבד תויח תפסותל דע ,וייח לע (םיינחורו םיימשג) םייח ףיסוהל "ובל לא ןתי" ,מ"מ ,"יחהו"ד
.(44 'מע י"שת מ"הס הארו .א ,אע אמוי) "םייח
חישמ םע תויחל


תא לואגלו אובל הצור ונקדצ חישמ
!דימו ףכית לארשי-ינב


רתויב רעטצמ - ותוא םיבכעמ רשאכו

םנשי - "יתמ דע" :עודיה ןושלבו ,הלואגה לע לארשי-ינב תשירדו תשקב תודוא םירבדמ רשאכ
...ה"בקה לע ךומסל שי אלא ,הלואגה תודוא שורדלו שקבל ךרדה וז אלש םינעוטש ולאכ
-ינבש םשכש אטבתמש ידוהי ונשיש ,ךכ ידכ דעו ...!הלואגה תא איבהל יתמ עדוי יאדוובש
אנמחר ,הנש 1900 דוע תולגב ויהיש תורשפא תמייק ,הנש 1900 ךשמב תולגב ויה רבכ לארשי
...!ןלציל

-המכ-תחא -לעו ,בר ןמז ךשמ דוע תולגב ראשיהל םילוכיש אטבתי ידוהיש םימלועל היה אל
!!ףצפצמו הפ הצופ ןיא - הז לכ ירחאלו .(הנש 1900) הזכ ךורא ןמז ךשמ המכו

בכעמ ימ ,ןכש ןוויכמו ,"הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ" רבכש ארמגב אתיא
תושעל "לצעתמ" אוה - יאמ אלא !"הנשיחא"ד ןפואב הלואגה אובת זאו הבושת השעיש - ודעב
שיבלהל הסנמו ,ןלציל-אנמחר ,םינש יוביר דוע תולגב ראשיהל םילוכיש ןעוט ןכלו ,הבושת
םוקמב - !ה"בקה לש ותטלחהב ,לוכיבכ ,ברעתהל ןיאש ,םימש-תארי לש אלטציאב וירבד תא
ןה דימ" - זאו ,הבושת השעיו - "תאצמו תעגי" - עגייתיש בטומ ,"םיצורית" שפחל
!"ןילאגנ

ףכית אוביש שורדלו שקבל - אוה ןעוט - ךרוצה והמ לבא ,חישמה תאיבב ןימאהל שי ,םנמא
תוכחל שיש ,אוה ןעוט ,הזב שוריפה ירה - "אוביש םוי לכב ול הכחא" בותכש המו !?דימו
1900 דועב ילוא ...הצרי חישמש יתמ - "אוביש" ,חישמה תאיב היהת יתמ לבא ,םוי לכב
...הנש

ףכית לארשי -ינב תא לואגלו אובל הצור ונקדצ חישמ - !?"הצרי חישמש יתמ" שוריפ המ
לבוסו רתויב ךכ לע רעטצמ - לארשי-ינב תא לואגלו אובלמ ותוא םיבכעמ רשאכו ,דימו
ללוחמ אוהו . . םלבס וניבואכמו אשנ אוה וניילח" :בותכה ןושלב . . םיארונ םירוסי
ןיתממו ,"םיאלח ילבוס יינע יניב ביתי ,הינמיס יאמ" :ארמגב אתיאדכו ,"'וג וניעשפמ
...!"לארשי תא לואגילו תאצל" לכויש

"אוביש םוי לכב ול הכחא"ש רמול רשפאש - ל"נה הנעט עמוש קינ'ד"בח רשאכש ,אלפלו
רבכש ירחאל - תאזו !בישהל המ עדוי וניאו ירמגל לבלבתמ - הצריש יתמ אוביש ושוריפ
!דחאו םימעפ האמ רשאמ רתוי ,תובר םימעפ הז ןיינעב רבוד

:ןיינע לש ופוגלו

ףינס רותב םא-יכ ,תירקיעה היארה הניא "אוביש םוי לכב ול הכחא" בותכש הממ היארה
..."רמול שי דועו" ךרד לע ,תפסונ היארו

יכ . . חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" הליפתה חסונמ איה היארה רקיע - ונניינעבו
אובתש העושיל הניא וז הליפתב הנווכהש ,"וניניע הניזחתו" ,"םויה לכ וניוויק ךתועשיל
תא" - אפוג הזבו ,"וניניע הניזחתו"ד ןפואב םא יכ ...הנש 1900 ,םינש המכו המכ דועב
רבודמ אל יאדוובו ,תוריהמ לש ןפואב - ושוריפ "הרהמ" ירהו ,"חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ
םיכישממש יפכו ,וטושפכ "הרהמ" םא יכ ,תועובש המכ ,םישדוח המכ ,םינש המכ תודוא
,דימו ףכית - אפוג הז םויבו !שממ הז םויב ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ" :הליפתב
הליפת תרימא ירחאל וליפא ,ןכלש ,(םיעגר ד"כ וא ח"י) לימ ךוליה רועיש - רתויה לכלו
הזמש ,תושר תליפת ,תיברע תליפתב םג וז הליפת םירמואו םירזוח - החנמבו תירחשב וז
...!האבה הליפתל דע ןיתמהל םילוכי ןיאש דע ,ירשפאה לככ תאז רהמל עגונ המכ דע ןבומ
-2397 'מע ,ד ךרכ ,'מ"דשת תויודעוותה םחנמ תרות' ;מ"דשת'ה בא-םחנמ ף"כ ,בקע תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 2399

יהויחבמ ריתי


המייקתנ םא ןחוב ונרוד אישנ
תוחילשה תלועפ


תוכרבה תוכשמהב ףיסומ תוחילשה םויק

דחא לכ לע ליטה - "לארשי להק לכ בל" ,"לכה אוה אישנה" - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
,"םדא תמשנ 'ה רנ" ,םירחא ריאהל ,"ריאהל רנ" תויהל השודק תוחילש רודה ישנאמ דחאו
רנ"ב וריאיש ,תעגמ ודיש םוקמ לכבו ,('וכ ותיב ינב לע ףסונ) ותביבסב םיאצמנה ולא לכד
.הלואגה רוא תא םיאיבמו תולגה תכשח תא םילטבמ הז ידי-לע רשא ,"רוא הרותו הווצמ

ויתוחישב ,ולש שדוקה תורגיא יובירב םיבותכ םה אולה - תוחילשה תדובעד םירבדה יטרפו
תוחילשה תא אלמל ,"אקנוורפ יוהל והיא אתרגיאד אניירק"ש תויהל ךירצו ,'וכ וירמאמבו
דחוימבו ללוכ ,הרותה תצפה ידי-לע ,(סחניפד שפנ-תוריסמה תמגודב) הניתנו הריסמ ךותמ
םילגמ הז ידי-לעש ,הרותבש הדיחיה תניחב ,תודיסחה תרותב הראבתנש יפכ הרותה תוימינפ
תולגתהל דעו ,חישמ ץוצינ ,(ףטהו םישנה םישנאה) לארשימ דחאו דחא לכבש הדיחיה תניחב
.ונקדצ חישמ - תיללכה הדיחיה תניחב

ןוויכמש ,תעדלו ,רודה אישנ ידי-לע וילע הלטוהש תוחילשה אלמל דחאו דחא לכ לע ,ןכלו
ךכ-רחאו םירביאה לכל םדה טשפתמ ונממש בלה תמגודב ,"לארשי להק לכ בל" אוה אישנהש
תלועפ המייקתנ םא רודה אישנ ןחוב ,תוחילשה יונימ לע ףסונ ירה ,בלה לא םדה רזוח
,"לארשי להק לכ בל"ב ורוקמל (רודה ישנא לכ) םירבאה לכד םדה רזוחש תעב ,תוחילשה
םג תוינחורבו תוימשגב ,ךרטצמה לכב 'וכ תוכרבה תכשמהב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסומו
...תוחילשה תלועפ םיאלממש ולא לכל ,דחי

תצפהד תולועפה לכב ("ףיסוי ףיסומד") הפסוהה ידי-לע הבוטה הטלחהה תלבקש ןוצר-יהיו
הלואגה תא דימו ףכית איבת - לעופב םויקה ינפל דוע ,הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה
עבש"ד הלחתהה ,ומחנ תבש ,תבשה םוי לש ומוציעב ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה
."םילפכב המחנ"ד ןפואב ,"אתמחנד

בוטה רהה ןדריה רבעב רשא הבוטה ץראה תא האראו אנ הרבעא" וניבר השמ תשקב םייוקת זאו
לאוג אוה ןושאר לאוג" וניבר השמש - "(שדקמה-תיב הז) ןונבלהו (םילשורי וז) הזה
.תולג הירחא ןיאש תיחצנ הלואג לש ןפואב ץראל לארשי ינב לכ תא סינכמ ,"ןורחא

ונירענב" ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואג - וטושפ ידימ אצוי ןיינע ןיאו
."לודג להק" ,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו
(157-154 'מע ,ד ךרכ ,'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ח"משת'ה ,ומחנ תבש ,ןנחתאו תשרפ תבש תחישמ)

יבר יצוצינ


"ךלע ןרדה"


לחה * "םימויסה שדוח" תונכל רשפא בא-םחנמ שדוח תא
םימויסה ךרד ,םימיה תעשתב ךורעל יברה הרוהש םימויסב
ךורעל גהנש םימויסב הלכו ,ןכמ רחאלש םימיב ךורעל עיצהש
* ויבא לש אלוליהה םוי ,וב םירשעה םויבו שדוחל ו"טב
םימויסה אשונב םישודיחו תויואטבתה ,םירבסה רחבמ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ןנברל קר אל - אבוט אמוי

א"מרה קספ ךכ - "הווצמ תדועס תארקנו הדועס תושעלו חומשל הווצמ אתכסמ םייסמשכ"
תא איבמ (םילכ-יאשונ דועכ) רתא לע ז"טה .(ופוסב ומר ןמיס ,ד"וי ךורע-ןחלושב ותהגהב)
."םייסש הז םע חומשל הווצמ ,ומייס אלש םירחא וליפאד" :ל"שרהמה ירבד

ףוסל ןיאבשכד ץנימ מ"רהמ תבושת ףוסב בותכו" :(זכק ק"ס םש) ך"שה ףיסומ ןכ לע רתי
לכ וגהנ ךכלו 'וכ הדועס וב ןקתל יוארד אמוי - רשוכה תעש דע ףוסב טעמ ריישי אתכסמ
אתכמסה םייסל ברה אבשכ םעידוהל גהנמ ךכלו ,ןמזה תליחתב הבישיה לע ךליל םיתב-ילעבה
רמול ןיינמ רחא ורזחיו ףוסו הליחת המש ויהי זאו אמויסל ןכ םג םיתב-ילעבה ואוביש ידכ
."הווצמ תדועס איהו . . ןנברד שידק

ולא םירבדמש ,יברה ריעה (364 'מע ,ב"כשת שדוק-תוחיש) ב"כשת ןסינב א"י תודעוותהב
(א 'מע שיר ,טיק תבש) ארמגה רופיסב תשגדומה ס"שה ןמזמ הלבגהה הרסוה יכ ,הלוע
םיפתתשמ ומצע דומילב קלח ולטנש םימכחה קרש עמשמ הזמש ,"ןנברל אבט אמוי אנדיבע"
ללכ קלח ולטנ אלש םיתב -ילעב םג ןימזהל רשפאש חכומ ל"נה םיקסופה ירבדמ .החמשב
.ומצע דומילב

םיניינע ינש לש רוביח שי ןאכ ףא ,הווצמ תדועס לכבכ :םוצע ןיינע לע יברה עיבצמ ןאכמ
רכש" וליפאש דע) תולשלתשהה רדס לכמו םלועהמ תילענה ,"הווצמ" וז ,דחא דצמ - םיכופה
וז ,ינש דצמו ,(תאז טולקל לגוסמ וניא םלועהש ןקזה וניבר ראבמ ,הווצמל לפטה "הווצמ
הטמלש ימל םהב המדנ םדאהש םיניינעהמ םה ל"זח ירבדכש ,הייתשו הליכא רמולכ ,"הדועס"
!הלוכ הנשה לכ לע הכרבה ךישמהל ידכ הכרב לש ילכ רבדה היהנ דחיבו (א,זט הגיגח) ונמיה

תליחת תא זירכהלו ריכזהל שי תכסמ םויס םיכרועש העשב יכ ,ך"שה ירבדמ יברה דמל דוע
!םויסה תא רמול ןכמ רחאלו ,תכסמה

ףייעל בייוחמ ינניא ,רוביצה לע תונמחר ,'םויס'ה םע קיספא" :יברה רמא םירבדה ךשמהב
."...םכתא

הלחתהל םויס רוביח

:יברה רמא (67 'מע ,א ךרכ ,ג"משת 'תויודעוותה') ג"משת ירשתב 'וב

םויסבש 'ל תואה תא םירבחמו םירשקמ רשאכש - תומוקמ המכב אבומה זמרה עודי
ףוריצה השענ - ("תישארב") הרותה תלחתהבש 'ב תואה םע ("לארשי") הרותה
אצמנ ובש בלה תמגודב ,לארשי לש םביל איה הרותהש זמורמ הזבו ,"בל" תביתד
.שארבש חומב רשאמ רתוי דוע שפנה תויח תוימצעו תוימינפ

-תחמשב ומכ הלחתההו םויסה רשקל גהונהו 'ןרדה'ה ןיינע תרהבהל רשקב יברה איבה הז זמר
.הרות

החמש ךותמ םייסל

לע תאז יתיחדו ,ןישודיק תכסמ לע הלגנ יפ-לע םויס בותכל ינממ ושקיב
התע םיחנומש הבישי ירוחב וא הרות ישנא םה םיחכונהש ןוויכו ,טייצ -ראיה
.ןמזה ךראתי םא תפכיא םהל היהי אל יאדווב ,הרותב

ורמאי - ("ןרעה וצ רעכעליירפ ןייז לאז סע") החמש ךותמ היהיש ידכו
.םייחל הליחת

.(152 'מע ,י"שת םחנמ-תרות) י"שת'ה בא-םחנמב ף"כב ותחיש תא יברה חתפ ךכ -

אובל-דיתעל םעטו "יתולג" םעט

ולש 'תודגא ישודיח'ב א"שרהמ האר) שדחמ ותלחתה תא (ס"שה) םויסל ןיפיכתמש לארשי גהנמ
שי דחא רפס ןימייסמש העשבש ןניעמשאד" :קילס ה"ד א 'מע ט"י ףד הרז הדובע תכסמב
האירקה םויס םע דימש ,(םש א"שרהמ) "הרות תחמשב םישוע ונאש ומכ" .("רחאה רפס ליחתהל
:רבדל םימעט ינשו ;"ארב תישארב" שדחמ םיארוק "לארשי לכ יניעל"ב

ידכ" :א ףיעס ,טסרת ןמיס ,רוטב אבוה (םש א"שרהמ) "ןטשה גורטק ינפמ שרדמה פ"ע" (א
."דוע התורקל םיצור םניאו התוא ומייס רבכ רמולו גרטקל ןטשל הפ-ןוחתפ אהי אלש

םיאתמ - (ט-ח 'מע ,ד"ישת שדוק-תוחיש) ד"ישת ולסכב ט"י תודעוותהב יברה רמא - הז םעט
ןמ ריבעא האמוטה חור תא" רשאכ ךא ,גורטקו האמוט לש ןיינע ךייש זאש ,תולגה ןמזל קר
:אוה םעטהו .איהה הפוקתל שדח םעט "ןיכהל" ךירצ ןכלו !ותועמשמ תא הז םעט דבאי "ץראה

"לובג ילב"ה תא רתוי םישיגרמ ,רתוי םיעדויו רתוי םידמולש לככו ,לובג ילב איה הרותה
ןיידע זחוא אוה יכו ללכ םוקמ תוספות ןניא ויתועידי לכש דמולה שח אליממו ,הרותבש
.הלחתההמ הרות דומלל ליחתמו "ארב תישארב"ב

:יברה ףיסוהו

.שרדמב שרופמ אלא תודיסחב (קר) עיפומה ןיינע הז ןיא תמאב

"תולבונ"ב רבודמ הליחת ,רמולכ ."הרות הלעמלש המכח תולבונ" :שרדמב אתיא
,דומלל ךישמהל קשח רתוי רבדה קינעמ ,רתוי םידמולש לככ אליממו ,דבלב
דמל אוהש יפ-לע-ףא ןכש ,(ירפסה ןושלכ) "םישדחכ" - שדח רבדכ אוה דומילהו
(התע ותגשה ךרע יפל) ןכש ,שדח רבד ולצא הז ירה ,םימעפ המכ רבכ תאז
.בותכה תא ללכ "ספת" אלש ררבתמ

"העידיה תילכת"

תרגיא ,'י ךרכ ,שדוק-תורגיא) ו"טשת טבשב 'טב יברה בתכ תצק הנוש ןונגסבו םירבדה חורב
:(חנר'ג

גהנמכ יאדוובו .ס"שה םויסמ בוט רשבמ וב ,טבש 'דמ ובתכמ לבקל יתינהנ
אתיירואד ,הרותה ירה יכ ,ודומילב םעפה דוע וליחתה דימו ףכית לארשי
התליחתו התליחתב הפוס ץוענ םגו ,ףוס ןיא איה ,דח אלוכ אוה ךירב אשדוקו
ט"שעבה רמאו 'המימת 'ה תרות' רמאנש המ יפ-לע הז גהנמ קתמויו .הפוסב
רחאל ףכית ןכלו . . המילש איהו םדא הב ליחתה אלש המימת איה יכ מ"גבנ
ךירצש הרכה תפסות ידיל םיאב דומילה םויסב יכ ,שדחמ םיליחתמ םויסה
. 'ךעדנ אלש העידיה תילכת' עודיה רמאמה ךרד לעו .שדחמ םעפה דוע ליחתהל
.ךעדנ אלש העידיהב ףסותנ העידיו דומילב םיפיסומש לככו .

:ךישממ יברה

הנושה לכ והילא יבד אנת :ס"שה םויסב םיזמרה דחא ןכ םג והזש רמול רשפאו
תא הפיקמ איה הרטעה רשא . . רתכו אגת וארקנש אקווד תוכלה ,'וכ תוכלה
םד השענו תוימינפב סנכנש ,יעמ ךותב ךתרותו רמאנש ףא ,הרותה ןכו ,שארה
היהא - ולצא קרו יח לכ ןיעמ המלענ הז םע דחיב ירה - . . ורשבכ רשבו
.םיעושעש

,שממ - ןקזה ונבר תשגדהכו - לעממ הקולא קלח םהש ,לארשי-ינב תומשנש אלא
ידי-לע אוה לעופה לא חוכה[מ] וז תלוכי איבהלו .הרותה דומלל םתלוכיב שי
הקולא קלח םה רשא הז תא יוליגה לא םלעהה ןמ םיאיצומ לארשי-ינבש המדקהה
ונחוכ - וניקלא 'ה לארשי עמש ,עמש תא ןירוקש ידי-לע אוהו ,שממ לעממ
.ותויחו

..."?םויס שי והשימל"

רחא שחרתהש תא 770-ב םימימתה דחא ראית ךכ .ח"משת חספה גח ברע ,ןסינב ד"י ישיש םוי
'מע (ח"משת ןסינב ח"כ) 329 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב םסרופ) ר"ומדא ק"כ תיבב תירחש תליפת
:(23

,(ע"נ תינברה לע תולבאה תנש=) א"טילש ר"ומדא ק"כ תיבב תירחש תליפת רחאל רקובב"
םימימתה דחא .תכסמ םויס שי והשימל םא לאשו להקה רבעל א"טילש ר"ומדא ק"כ עתפל הנפ
ק"כ לחה םייתניב .תכסמה תא הנוילעה המוקהמ איבהל וכלה זאו ,םויס ול שיש תישירח בישה
'ח"משת תויודעוותה - םחנמ תרות'ב ספדנ=] ס"שה לע םויס ךורעל עיתפמב א"טילש ר"ומדא
- ריבסמ אוהשכ ,דבלב תוקד 10-כ ךשמנש ,אילפהל בכרומו קומע ,[70-68 'מע ,'ג ךרכ
תורושק דחי םג הלא יתש דציכו המויסו ס"שב הפ -לעבש הרותה תליחת תא - תורצק תודוקנב
.הפ-לעבשו בתכבש הרותה לכ תא ללוכה ומויסו ם"במרהל הקזחה דיה רפס תלחתהל

םשמ חלשו הנוילעה המוקל א"טילש ר"ומדא ק"כ הלע [?רוחבה ידי-לע] םויסה תכירע ירחא"
."הווצמה תדועס תכירע רובע רלוד י"חו ןיי יקובקב ינש

ריכזמה ידי-לע) חולשל יברה גהנ םינשה ראשב םג :רמאנ 3 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' רפסב]
.["םויס" תדועס םשל הז היהש רכינו ,ולש שודיקה ןיי ירייש תא (ה"ע בוקדח ברה

םינושארה 'םינרדה'ה

לשמל ךכ .בתכה לע ומצעב הלעהש םהמ .ס"שה תותכסמל 'םינרדה' יברה ךרע ותוריעצב רבכ
:םינרדהו ס"שה ימויס לש תומישר שולש וספדנ בי "תומישר" תרבוחב

.אגיר ,ג"צרת (רמאנ אל) ס"שה םויס (א

.תבטב ד"כ ,ת"יש'ה ,ס"שה םויס (ב

."תבש"ו "תוכרב" - "ןרדהל םימשור" (ג

.הגירב ונתוח רצחב םיברב רבדל דמע יברהש ,רבתסמ

ךכו .םויס לכב 'ןרדה' עימשהל יברה דבכתנ ,תוינשמ תרבח דוסיי םע ,תירבה-תוצראב
:40 'מע 3 ןויליג ,'שטיוואבויל ץבוק'ב רפוסמ

-לע - םיניינעה רואיבו הלגנב תואיקבו קומע ןויגה לע ססובמ ןרדה א"טילש ש"מרה רמא"
."'ה תדובעב - תודיסח יפ

יבושחמ דחא ."ונתינ תונהיל ואל תווצמ" אשונל הבחרהב יברה סחייתה דמעמ ותואב
ןילופב 'םימתה' יכרועמ דחאכ שמישש) בונמלז לאומש ברה ,יבר תיב יברוקממ ,םיעמושה
ומסרפתה) דמעמב עימשהש םירבדה לע תורעה ,יברה תשקב יפל בתכ ,('ח"חינ' תרבח שארו
סחייתה (ותחפשמ ינב ידי -לע רסמנ ךכ) יברהו (טסר-ונר 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה' רפסב
.ויתורעהל רתוי רחואמ הפ-לעב

ידודיחל אלו יתימא רשק

ךומסב וא ,ןסינב א"י ,ותדלוה םויב תודעוותה םייקל יברה גהנ נ"שת-א"לשת םינשה ךשמב
ןיינעמ החיש תרימאב תכסמ "םויס" תודעוותהה תעשב ךרוע היה (?םינשה בורב) םיתיעלו ,ול
.(ל ףיעס 3 'מע םש הארו .זט 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא') התחיתפו תכסמה םויס

:יברה רמא "םינרדה"כ ורמאנש תובר תוחישב

ןיפיכתמ" ךרד לעו] התלחתהב תכסמה םויס - 'ןרדה'ב - רשקל גהנמה טשפ
אל - אוה הזל םעטהש ןבומו .[("תישארב ןתחל תושר") "המלשהל הלחתה
ואבוה - ה"לשהו ל"רהמה הז רבד לע וריהזה המכ דע האר] דבל ידודיחל
םא יכ ,הזב אצויכו [אל קרפ (ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כל) םייח-ץע סרטנוקב
.התלחתה םע תוכייש הל שי תכסמ םויסבש יפל -

תליחתד תוכיישהו הרישקה לע םינורחאה וריעה רבכו" :הרעהב ןייצמ יברה
ריעהלו .'הכרב היהו' רפס הארו .םש תופסותבו .א"ער ,י תוכרבמ הפוסו תכסמ
."ןפוסב ןתליחתו ןתליחתב ןפוס ץוענ :ז רמאמ א קרפ הריצי רפסמ

חתפ ,דוד לע הביבח התיהש השרפ לכ :םש רמאנה לע רומא תוכרב ארמגב רוקמה
חתפ אקווד-ואל ('לכ' ה"ד) תופסותה םישרפמו ,ירשאב הב םייסו ירשאב הב
.החיתפ ןיעמ המיתח אלא ירשאב םייסו ירשאב

ןויליגה ילושב דמ 'מע 'ס"שב םירואיבו םישודיח' רפסב וקתענ 'הכרב היהו' רפסה ירבד]
ואבוהש ו"טשתמ בתכמבו ד"ישת ולסכב ט"י תחישב יברה ירבד תא םימאותו - (הנורחא הרעה)
.[וז ונתמישרב

הבורמה תא קיזחמה טעומ

-תיבב ימויה רועישה יפתתשמ ידי-לע ודמלנש הנשמ ירדס השיש םויס לע יברל ועידוהשכ
:(321 'מע 'ב ךרכ 'ךלמ שדקמ') יברה ןייצ ,ט"לשת המורת תשרפל 'א םויב - 770-ב שרדמה

ןיינע - 'וג ןורא ושעו :שמוחב רועישה ירהו תחלצומו הבוט העשב אהיו
ן"במר האר) ושעו הנשמו 'וגו תרופכ תישעו ('ב םויד) וכשמהו - הרות דומלת
.ןויצה לע ריכזא .םולשב תומילש לארשי-ינב לכ ופתתשה הזבש (דועו

הניבמ המשנה

(137 'מע מ"שת שדוק-תוחישו טיר 'מע ב"ישת שדוק-תוחיש ראשה ןיב האר) תויונמדזה המכב
עיגה חספ ברעבש ,היזורגבש יסיאתוכב ההששכ ,(.ל.ח) היאר דעמ עמשש רופיס יברה רפיס
.שיאה לאשנ "?דליה תא תאבה המ םשל" .םישדוח רפסמ ןב ןטק קונית וידיב אשונ ידוהי
.בישה ..."םויסה עומשל ויתאבה לוכאל לכוי אוהש ידכו ,רוכב אוה הז ידלי"

ראשה לכ יכו" :התיה ותבושתו .שיאה לאשנ ,"?'םויס'ב םירמואש תא ןיבמ אוה יכו"
...!?םויסב רמאנה תא םיניבמ

קוידו ןויע רתיב םויסה

אב ןושאר רבד ירה םידוהי לצא החמש לכבכו .החמש וז ירה - הרותב ןיינע םימייסמשכ"
הפסוה םע התוא םירשקמ תכסמ םויס לגרלש החמשה ףא ןכלו ,הרותה דומילב יוטיב ידיל רבדה
תכסמה הדמלנשמ ןויע רתיב דמלנ תכסמה םויסש לארשי גהנמל םעטה והז .הרותה דומילב
ךרעש הטוס תכסמ לע םויסל המדקה ירבדב יברה רמא ךכ - "קויד רתיבו הנבה רתיב ,הלוכ
.(354-353 'מע ד"כשת שדוק-תוחיש) ד"כשת תועובשה גח ברעב

אמרג ןמזה

שדוק-תוחיש) םידקהש רחאל ,ןישודיק תכסמ לע םויס יברה ךרע ט"לשת ולסכב ט"י תודעוותהב
:(416 'מע 'א ךרכ ט"לשת

םלוכ םיבוהא םלוכ" ירהו ,'םויס' ךורעל תכסמ וזיא לע רוחבל םיצור רשאכ
םישפחמ ,(המצע ינפב תכסמ לכ לעו הרות לע םירמאנה םיראתה לכ םע) "םירורב
רושקה ןיינע לע רבוד וז הנשבש ןוויכמו .דחוימ ןיינע הנשו הנש לכב
יברה יאושינל םישימחה לבויל הנווכה=] "לבוי" םע רשקב השאו שיא יאושינב
םויס ךרעיי . . הדיתעה הלואגב רושקה ןיינעו [(ט"לשת-ט"פרת) תינברה םע
...יולגב ולא םיניינע לכ םיאצמנ הבש ,ןישודיק תכסמ לע

.אקווד תינולפ תכסמ לע םויסה תביסל הרהבה ירבד 'םויס' לכל םידקהל יברה גהנ ללכ ךרדב
:יברה רמא (65 'מע ,א ךרכ ,ז"משת 'תויודעוותה') ז"משת ירשתב 'ו תודעוותהב לשמל ךכ

רבכ םיזחוא ונייהש יאוולהו) םייסל םיכירצש םיניינע המכו המכ םנשי
תנשב . . אמרג ןמזהש םיניינעל המידק ןיד לבא ,(םיניינעה לכד 'םויס'ב
.תיעיבש תכסמ לע םויס ךורעל שי - הטימשה

'א ךרכ ז"לשת שדוק-תוחיש) תאז קמינו תוכרב תכסמ לע םויס יברה ךרע ז"לשת ולסכב 'כב
:(324 'מע

,'ה תוכרבל םיקוקזו . . תוכרבל דחוימב תקקזנה הפוקתו רוד והזש ןוויכמ
תכסמ לע םויס ךרעיי ןכל . . הנשמ ירדס תשש לכ םיליחתמ ןהבש תוכרב טרפבו
וב ושענש םוקמ האורה"ב ליחתמ תכסמה תא םייסמה קרפהש טרפבו . . תוכרב
...םוי לכב םיקוקז ונא םהל םיסינ - "לארשיל םיסינ

-140 'מע ,ב ךרכ ,ט"לשת שדוק-תוחיש - ט"לשת טבשב ו"ט ליל) הכורא החישב
םש) הנש התואב .תובא תכסמ לע םויס ךורעל רשפא יכ עבקו יברה ךיראה (142
ןיד-קספ רואל יכ ,שודיחה ןמ הרואכל הב שיש הדבוע ןייצ (416 'מע ,א ךרכ
רתוי השעמל שיש אצמנ - תונטקה תותכסמה לע םג םויס ךורעל רשפאש םינורחאה
!תותכסמ םישישמ

"ס"שה לע םינרדה" םשב ,םיכרכ ינש ,'תוחיש תצפהל דעווה' ידי-לע וספדנ ה-ד"נשת םינשב
הרשע-םיתש םהילע ופסונו ,םינרדה 41 ובו (םישנ ,דעומ ,םיערז) א ךרכ .ר"ומדא ק"כמ
,ןיקיזנ) ב ךרכב .(םידומע 315 ליכמ ךרכה) תותכסמ תולחתהו ימויסל רשקב שדוק-תורגיא
.(םידומע 389) (המישרו) שדוק-תורגיא רשע םהילע ופסונו םינרדה 24 (תורהט ,םישדק

לע םינרדה 7 םיללוכ ראשה ןיבו ,יברה ידי-לע והגוהש םינרדהב קר ולא םיכרכב רבודמה
.ולוכ ס"שה םויסל םינרדה רפסמו ימלשוריב תותכסמ

ם"במרה לע םינרדה - םחנמ תרות" ראופמה רפסה עיפוה ,ב"נשת ןסינ א"י תארקל ,ןכ ינפל
,רפסב .ר"ומדא ק"כ ייח לש (םיעשתה תנש דע םינומשה תנשמ רמולכ) יעישתה רושעהמ ,"ס"שו
תוחיש לש עפש דועו ם"במרה לע םינרדה הרשע םיעיפומ ,'ק"הלב תוחנה דעו' תאצוהב
.םידומע 486 - לוכה ךסב .'םינרדה'כ תוחיש עבש ליכמה ס"שה רעש דבלמ ,"תופסוה"כ

.תוהגומ תוחיש קר רומאכ ,םיליכמ ןאכ ונמנש םיכרכה תשולש לכ

,תאז .ודי-לע והגוה אל םהו ,ב"נשת-י"שת םינשה ךשמב יברה ךרע 'םינרדה' (!) 90-כ דוע
-םחנמב ף"כב ,ולסכב ט"יב םימויס יברה ךרע ללכ ךרדב .'תומישר'ב םיעיפומה הלא לע ףסונ
,(הטוס תכסמ לע) תועובשה גח ברעב ,(תינעת תכסמ לע ללכ ךרדב - בא-םחנמב ו"טב וא) בא
ןמ םיאצוי םירקמ .[ב"לשת תנשמ ךכ-רחאו (ב"כשת)] ןסינב א"יב ,ירשתב 'וב ,טבשב 'יב
ב"יב ,(הציב תכסמ לע) ב"כשת לולאב י"חב ,(הליגמ תכסמ לע) ה"כשת םירופב ויה ללכה
.ט"משת בא-םחנמ שדוח-שאר יאצומבו ,(דימת תכסמ לע) א"משת זומתב

תולגל 'םויס'

'ג ךרכ 'ח"משת תויודעוותה - םחנמ תרות') ח"משת חספה גח ברעב וירבד תא יברה םייס ךכו
:(70 'מע

ןהו יטרפה תולגה ןה) תולגה ןיינע לע יתימא 'םויס'ל םיכוזש - רקיעהו
.שממ ונימיב הרהמב . . (יללכה תולגהתודיסחה ינייעממ


ןנחתאו תשרפ


(הכ,ג) האראו אנ הרבעא

בורקה רבדב תוננובתה - הייאר ךרדב .העימש ךרדבו הייאר ךרדב - תוננובתה יגוס ינש שי
- העימש ךרדב .שחומב הז לוטיב שיגרהל ןתינש ,שפנה לא ףוגה לוטיב ומכ ,םדאה לא
.תוליצאה םלוע לש לוטיבה ןוגכ ,בגשנו הלענ ןיינעב תוננובתה

םג ;הייאר ךרדב היהת םתדובע לכש ךכ ידכ דע ולעתי לארשי-ינבש שקיב השמ - האראו
.תישחומ הייאר ךרדב רבדה היהי רתויב םילענה םיניינעב וננובתישכ
(גס 'מע םירבד הרותה רוא)


םיקחה לא עמש לארשי התעו .רועפ תיב לומ איגב בשנו
(א,ד - טכ,ג)

?הרותה יקוח תלבק ןיבל איגב הבישיה ןיב שי רשק הזיא

:'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ריבסמ

תא לבקלו םלועה יגונעתב סואמל םאיבהש ,לארשיב שיש יעבטה לוטיבל זמור - "איגב בשנו"
."םיקוחה לא עמש" ,הרותה יקוחו יניד

ובריס םתושי ללגבש ,םלועה תומוא לש םניינעמ ךפיהה אוה הז לוטיב - "רועפ תיב לומ"
וינפל ןירעופש" ,רועפל ודבע ךכ םושמ .םלועה יגונעתב ורחבו הרותה לוע תא םהילע לבקל
םהש ,םלועה יגונעת לש בר עפש ךישמהל ידכ ,(ג,הכ קלב י"שר) "יער ןיאיצומו תעבטה יפ
.הרותה דומילבש גונעתה לש תלוספה
(הרותה רוא)


ונקלא 'הכ וילא םיברק םיקלא ול רשא לודג יוג ימ יכ
(ז,ד)

'םיקולא') תומואה םיעבשל העפשהה תרבוע םכרדש ,הלעמלש םירשה םיעבשל זמור - "םיקולא"
.(לשומו רש ןושלמ

'הכ
הלש רשל הבורקה תחא המוא ףא ןיא - "וילא םיבורק םיקולא ול רשא לודג יוג ימ"
.לארשי ומעל בורק ה"בקהש יפכ - "וניקולא"
(אנ 'מע הרות רוא)


(הל,ד) תעדל תארה התא

:ןקזה ונבר ק"כ רמא

.ךתוא ועדייש ידכ - "תעדל" ,תילגנ - "תארה" ,אוה-ךורב ףוס-ןיא תומצע - "התא"

לבגומ םדאל רשפאמ אוה תאז-לכב ,רקח ןיא ותלודגלו ףוס-ןיא אוה ה"בקהש יפ-לע-ףא
.תוקולא גישהל
(ונ 'מע ,א ךרכ םיסרטנוק םירמאמה רפס)


(הל,ד) םיקלאה אוה 'ה יכ

היהיו הווה היה - עבטהמ הלעמלש 'יוה םש םצעב אוה ,'עבטה' היירטמיגב ,םיקולא םש םג
.םלענו רתסומ רבדהש אלא ,תוקולא אוה עבטה םג .דחאכ
(ונ 'מע ,א ךרכ םיסרטנוק םירמאמה רפס)


(הל,ד) ודבלמ דוע ןיא

.וב עפושה יקולאה רואל ירמגל לטב םלועה ןכש ,ארובה דבלמ תואיצמ םוש ןיא :רמולכ

תא גישהלו תוארל ןיעל תושר הנתינ וליא" :(ג"פ הנומאהו דוחיה רעש) אינתב ראובמכו
אוה יכ ,וניניעל ללכ הארנ ושממו ארבנה תוימשג היה אל . . ארבנ לכבש תוינחורו תויחה
ספאו ןיא היה תוינחורה ידעלבמש רחאמ ,ובש תוינחורהו תויחה יבגל שממ תואיצמב לטב
."שממ
(בס 'מע ךיתווצמ ךרד)


(טל,ד) דוע ןיא

אוה דוע) המשנל לפטו "דוע" אוה ףוגה ןכש .שפנל ףוגה לוטיבכ 'הל םלועה לוטיב ירה אל
(יתמשנב) ייחב 'ה הללהא" (ומק םיליהת) בותככ ,("ארקל דועו הדוהי" ומכ ,לפט ןושל
םשב וליפא ארקנ וניאש דע ,ירמגל לטב םלועה וליאו ;(יפוגב) "ידועב יקולאל הרמזא
."דוע ןיא" - "דוע"

ה"בקה וליאו ;ותוא היחמ קר אלא ףוגה תא הווהמ הניא המשנה ןכש ,אוה לדבהה םעטו
.שיל ןיאמ עגרו עגר לכב םלועה תא הווהמ
(ו קרפ הנומאהו דוחיה רעש)


(ה,ה) םכיניבו 'ה ןיב דמע יכנא

םדאה ןיב הלידבמה הציחמה איה - "םכיניבו 'ה ןיב דמוע" - תויכונאהו תושיה - "יכנא"
.ונוקל
(העומשה יפמ)


(טי,ה) ףסי אלו לודג לוק

(ח"כפס ר"ומש) ןושל םיעבשל םיקלחנ םהו תולוק העבשל קלחנ דחא לוק

,שדוקה ןושלב דומילב שיש השודק התוא ןאכ שי ןושל םיעבשמ דחאב הרות םידמול רשאכ םג
לוק" ותוא והירה התוא םידמולש הפש לכבו ,ןושל םיעבשל קלחנ הרות ןתמ לש לוקה ןכש
."לודג
(1094 'מע ,ד ךרכ תוחיש יטוקל)


(ד,ו) דחא 'ה

תתימא לע הרואכל הרומ הניא 'דחא' הלימה ירהו ?"דיחי 'ה" אלו ,"דחא 'ה" רמאנ עודמ
ירמגל תללוש 'דיחי' הלימה וליאו ;ול ינש שיש ,"יונמה דחא" שי ירהש ,ה"בקה לש ודוחיי
.תפסונ תואיצמ לכ

הרקיעמ ךרבתי ותלוז תואיצמ לכ תלילשב יוטיב ידיל אב וניא יתימאה דוחייה :אלא
אלא ,ומצעל תואיצמ וניאש וב שגרנ תאז-לכבו ,םלוע שיש הזב אקווד אלא ,("דיחי" תניחב)
'אה תולגתהו תכשמהב - 'דחא' הלימב תזמרנ וז תודחא .תילכתב ארובה םע דחואמ אוה
ותואיצמ לכש שגרוי םלועב םגש ,םלועה תוחור 'דבו ץראבו םיעיקר 'זב (םלוע לש ופולא)
."םלוע לש ופולא" אלא הניא
(11 'מע אי ךרכ תוחיש יטוקל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ומחנ - ןנחתאו 'פ שדוק תבש
בא-םחנמב ג"י

.1'ןותחתה םעט'ב תורבדה תרשע םיארוק םוגרת דחאו ארקמ םיינש תאירקב

תווצמה תוללכו הקדצה תניתנ ,הרותה דומילל רשקב תושעל דחאו דחא לכ לעש קדצ-ןובשחה
.2ומחנ תבשמ ליחתמ ,הנשה לכ ךשמב

םעט'ב תורבדה תרשע םיארוק .3הרותה-רפס לא וינפו ,להקה דמוע תורבדה תרשע תאירק תעב
.4'ןוילעה

.ד קרפ - תובא יקרפ

ןושאר םוי
בא-םחנמב ד"י

.5הלילה לכ ,ינש םויל רוא - הליחתכל הנבל שודיק ןמז ףוס

.6ןונחת םירמוא ןיא החנמב

ינש םוי
באב רשע-השימח

.7ותפוח םויב ןתח וליפא םינעתמ ןיאו 6ןונחת םירמוא ןיא

לארשי-תבהאב הז םויב תוברהל שי ןכו ,8הרותה דומילב הפסוהב הז םויב ליחתהל שי
.9לארשי-תודחאו

םישנ םישנא ,םידוהי ץבקל :הלודג החמשב הלודג תודעוותה םוקמו םוקמ לכב ושעיש יאדכ"
תוטלחה לבקלו ,הקדצל תתלו ,תכסמ 'םויס' תושעל - בוט המו ,הרות ירבד רבדלו ,ףטו
.םיבוט םיניינע לכבו תווצמו הרות יניינע לכב ףיסוהל תובוט

לארשיל םיבוט םימי ויה אל'ש ךכל םאתהב ,בבל בוטו החמש ךותמ תודעוותה - השגדהבו"
גהנמ יפ-לע טרפבו . . ןיאושינ תחמש תמגודב ,הלודג יכה החמשל דע ,'באב רשע השימחכ
אב הזש טרפבו) לארשיב תונותחו ןיכודישב םיברמ ,(באב העשת ירחאל) ולא םימיבש לארשי
.10"('תועובשה תשולש'ב ולא םיניינעב קספהה ירחאל

הביתכ' תכרבב והער תא שיא םיכרבמ ,ךליאו באב-רשע-השימחמש לארשי גהנמ עודי. . "
ישאר - . . הירא לזמ ,בא-םחנמ שדוח לש ולזמב זמורמכו ,'הבוט (המיתח רמגו) המיתחו
זמרנ בא-םחנמ שדוחבש ,ונייה ,'הבר-אנעשוה ,םירופיכה -םוי ,הנשה-שאר ,לולא' תובית
.11"הבר-אנעשוהד 'אבט אקתפ'הב הבוט המיתחה תומילשו רמג.א"יס דצת 'יס ז"הדא ע"וש (1

.582 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס (2

.31 'מע םיגהנמה רפס (3

.םש ז"הדא ע"ושב הנורחאה העדכ ,ורתי 'פ ד"בח-ללוכ חול (4

ףאו הנשה לכב האירקה לש הזמ הנוש ,דחוימ םימעט-חסונב ןנחתאו 'פד תורבידה תרשע תא ארוק היה ז"הדא
תאז דמילש ,קדצ-חמצה ןב ש"ברה ק"הרהל תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ ןכו ,ורתי 'פד ד"השע לש הזמ
'מע ד"ח ז"הדא תודלות הארו .459 'מע ב"ח םירוביד יטוקל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ יחא א"זרה ק"הרהל
.(1070

-רוציק לע 'הכלהב םינייוצמה םירעש'ב ואבוה ,אבה הלילב םג ןיליקמ דועו רפוס-םתחהו .ד"בח-ללוכ חול (5
ע"עו .ל"ז י"רגה ויבא םשב א"טילש אדנל מ"רגה) דבעידב םהילע םיכמוס ונגהנמלו ,ט ק"ס זצ 'יס ע"וש
.(טכק 'מע ל"ז בולרפ מ"חר ח"הרהל םירופיס יטוקלב

.16 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' ,'ךנעי . . חצנמל' ינפל ז"הדא רודיס (6

.א ק"ס ג"עקת 'יס א"גמ יפ-לע ,ד"בח-ללוכ חול (7

.מ"כבו ,579 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס הארו ,חלר 'יס ח"וא א"גמ ,ג"כס ומר 'יס ד"וי א"מר (8

.ןויליגה-ילושבו 585 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס האר (9

.733 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס (10

.ט"לשת א"נמ ג"י תחישב ןוגכ ,ךרבמו םידקמ יברה היה פ"עב .63 הרעה 725 'מעב םג הארו ,770 'מע םש (11
ד"ח תוחיש-יטוקלל םש ןייוצמו ,ומש 'מע ה"ח טקולמ - םירמאמה רפס) ח"כשת א"נמ ג"כד רמאמה םויסב ןכו
לחאמ היה ללכ-ךרדב - בתכב .(הנשה-שארל הנכהה - םינינע המכל עגונב - תלחתמ א"נמ 'כבש ,הרעהב 1163 'מע
'ונייח תיב' הארו .גי-בי 'מע ,ירשת-לולא ,ד"בח יגהנמ רצוא) ללכה-ןמ-םיאצוי ויה ךא ,לולא ח"רדאמ קר
.(14 'מע 99 ןויליג

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il