- א"סק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה בא-םחנמב ט"י * בקע 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול םיבתכמ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תרתתסמ הלודגה הדיריה ךותב
הלודג היילע


* וניקולא תיב תפירשל םיקידצ לש םקוליס תא םיוושמ ל"זח
העשבש אלפנ רבד םיאצומ ונא שדקמה -תיב תפירשב הנהו
הלודגה הדיריה ךותבש רורב ןאכמ * "רומזמ" ורמא ףרשנש
ךכו * החמשל תימינפ הביס הרתתסה תיבה תפירש לש המוצעהו
לש ןיינע והז תויונוציחבש תורמל ,קידצה לש תוקלתסהב םג
'כ לגרל * הלודג תולעתה ןאכ שי תוימינפב ירה ,רעצ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ ,בא-םחנמב:'וכ החמשה ךפיהד םיניינע םע רושק אלוליהה םוי

ירה - 'וכ בזע ונתואש ,ונילא סחיב לבא ,יוליע לש ןיינע הז ירה - אלוליהה לעבל סחיב
.החמשה ךפיהד ןיינע הז

ןיינע ירה - "שמשמו דמוע ןאכ ףא שמשמו דמוע ןלהל המ" 1ל"זח ורמאש יפ-לע-ףא ,הנהד
הזה-םלועב (3"רקיעה אוה השעמה") לעופב השעמ לש םיניינעל עגונב לבא ,2"םורמב" אוה הז
אמלעב ותויח םייחב ונממ ולביקש העפשהה ןפואל המודב הז ןיא התעש ןוויכמ הנה ,ימשגה
הלוקש"ש - ךכ ידכ דעו ,החמשה ךפיהד ןיינע םע הרושק - בזע ונתואש הדבועה ,ןכלו ,ןיד
.4"וניקלא תיב תפירשכ םיקידצ לש ןתתימ

ךפיה יוצר יתלבה ןיינעה םע דחיבש רמול חרכהב - בזע ונתואש ,ונילא עגונב םג ,םנמא
הוושה רבד) "וניקלא תיב תפירש"ב םג ,ןכש ,רבדב יוליע לש ןיינע םג ונשי ,'וכ החמשה
.ןמקלדכ ,החמשו יוליע לש ןיינע וניצמ (5"םיקידצ לש ןקוליס"ל ותרמוחב

תודעוותהב םג רכזומכ) תונווכה רעשב אלפנ רבד וניצמ - "וניקלא תיב תפירש"ל עגונב
:(6הז ינפלש

"םחנ" תרימאד ןמזה עבקנ עודמ :ןבומ וניא - באב העשתב "םחנ" תרימאד גהנמל עגונב
:הברדא - הרואכלו ?באב העשת לילב וא םויה תלחתהב אלו ,החנמה תלפתב באב העשת םויל
הכישחל ךומס יעישת" 7ארמגב אתיאדכ ,ברע תעל באב העשתב ליחתה שדקמה-תיב ןברוח רקיע
,ירישעב" םוצה תא עובקל םיכירצ ויהש ארמגב ךתעד אקלס אק שי ןכלו] "רואה תא וב ותיצה
("הכישחל ךומס") החנמה ןמזב אקוודש ןכתייה ,ןכ םאו ,["ףרשנ וב לכיה לש ובורש ינפמ
!?"םחנ" םירמוא

שא ותיצהש םתוארב"ש ,אלפנ רבד - הז םע דחיבו ,אלפ רבד 8תונווכה רעשב הזב ראובמו
!"הלודג החמש וחמשו ,רומזמ ורמא זא . . ברע תעל לכיהב

,ונייה ,"רואה תא וב ותיצה"ש וארש העשב הב אלא ,הז רחאלש הנשב אל - רבדה עריא יתמו
'ג לכב אלו ,ךליאו בא שדוח שארמש םימיה תעשתב אל - תילכתב ןברוחה ףקות היה רשאכש
תפירשו ןברוח היה הזמ האצותכש) 9"רוצמב ריעה אובתו" זאש תבטב ירישעב אלו ,תועובשה
וחמשו רומזמ ורמא זא" אקווד - "לכיהב שא ותיצהש םתוארב" אלא ,(באב העשתב שדקמה-תיב
!!"הלודג החמש

ןברוח לע יאק - "רואה תא וב ותיצה הכישחל ךומס יעישת"ש ארמגב בותכש המ :ריעהלו]
רומזמ" םילהת רפסב בותכש המ םע הז ןיינע רשקמ תונווכה רעשבש ןוויכמ ,םנמא .ינש תיב
וב ותיצה הכישחל ךומס יעישת" ןושאר תיבב םגש ,ןבומ - ןושאר תיב לע יאקד ,"'וג ףסאל
.["רואה תא

קלחל רבדה ךייש ,"תונווכה רעש"ב אבוה הז ןיינעש ןוויכמש בושחל םילוכי ,הרואכל
.הרותבש הלגנה קלחל עגונב ןכ-ןיאש-המ ,הרותבש הלבקהו רתסנה

ירבד רחא םיכשמנה םיקסופה וא ארמגה םע םיקלוח רהוזהו הלבקה ילעבש רבד לכ"ש עודיכו
.10הירחא םיכשמנה םיקסופה וא ארמגה רחא ךלה ,ארמגה

רעש"ב בותכש המ יפ-לע הכלהל קסופ "םהרבא ןגמ"הש תומוקמ המכו המכב וניצמ ,םנמא
אוה ןכ ,םוקמ לכמ ,"תונווכה רעש"ב ואבוה ולא םיניינעש תורמלש ,ןבומ הזמש ,"תונווכה
.לעופב הכלהל ןיד-קספה

ןיאש ,ונייה ,החנמה תעב באב העשתב "םחנ" רמול לארשי גהנמש - ןדיד ןודינב ןכ ומכו
ןטקל דע ,לארשימ דחאו דחא לכל ךיישה גהנמ םא יכ ,דבלב הלוגס ידיחיל ךיישה ןיינע הז
.םיטושפבש טושפו םינטקבש

,לארשימ דחאו דחא לכל תוטשפב ןבומ תויהל ךירצ רבדבש רבסהה םג ירה ,ןכש ןוויכמו
:ונושל הזו ,םינטקבש ןטקל םג תוטשפב ןבומה ןפואב תונווכה רעשב רבדה ראובמ ,ןכאו

,'וכ םיוג ואב םיקלא ףסאל רומזמ 12קוספ לע 11ארמגב ושרדש המב ןבוי ןיינעה לבא"
ינב תא גורהל םיבייואה וליחתה הליחתב יכ וצריתו !היל יעבמ הניק !?רומזמ - ושקהו
.םיבייואה ברחב םולשו סח ולכיו ,םתלפמל המוקת היהת אלש לארשי ובשח זאו ,לארשי
הלודג החמש וחמשו רומזמ ורמא זא ,החנמה ןמז אוהש ברע תעל לכיהב שא ותיצהש םתוארבו
התיה אל ,םינבאה לעו םיצעה לע ותמח ה"בקה ךילשמ היה אל םולשו סח םא יכ ,המחנ ולביקו
."'וכ ןויצב שא תציו ותמח תא הליכ ל"ז ובתכש ומכו ,לארשי יאנושל המוקת

רשאכ וליפאש ,ה"בקה לצא לארשי לש ןתביח לדוג הלגתנ "וניקלא תיב תפירש"ב :רמולכ
,לוכיבכ ,הרירב ןיא "וניאטח ינפמ"ש בצמל דע ,רתויב הטמ הטמל הדיריה תילכתב םיאצמנ
ינב לש םתואיצמב רבדה עגופ אל זא םג הנה - ןלציל-אנמחר ,שדקמה-תיב תא ףורשל אלא
קסופ הלעמ לש ןיד-תיב רשאכ םג ,ןכלו ,ה"בקה לצא לארשי לש ןתביח לדוג ינפמ ,לארשי
ותמח הליכ" ,דבלב "םינבאו םיצע"ל עגונב רבדה אטבתמ - 'וכ המיח לש ןיינע תויהל ךירצש
,13"םילכ םניא םהו םילכ יצח" - םמצע לארשי ינבל עגונב וליאו ,"םינבאה לעו םיצעה לע
.םימלוע ימלועלו דעל ,יחצנ םויקב איה לארשי ינב לש םתואיצמש ,ונייה

,ןכש ,"וניקלא תיב תפירש" ,שדקמה-תיבב רואה תא ותיצהש תעב הלגתנ הז ןיינע - רומאכו
בצמה היהי דציכ תעדל םילוכי ויה אל אלימבו ,תילכתב הטמ הטמל הדיריה התיה אל זא דע
היהש ,תילכתב הטמ הטמל הדיריה התיה רשאכ ,םנמא ;רתוי הלודג הדירי םולשו סח היהת םאב
ה"בקהד תימצעה הבהאה התלגתנ זא וא - ןלציל -אנמחר שדקמה-תיב תא ףורשלו תולכל ךרוצ
ימלועלו דעל תמייק םתואיצמ ,םוקמ לכמ ,הדיריה תילכתב םיאצמנ רשאכ םגש ,לארשי תסנכל
.ה"בקה לצא ןתביח לדוג ינפמ ,םימלוע

ןירועמה ןיבורכ ואר לכיהל םירכנ וסנכנש העשב"ש 14ארמגה ירבדב םג שגדומ הז ןיינעו
שיאכ 15. . תויולו שיא רעמכ" םיבורכה בצמו דמעמ היה ןברוחה תעבש ,ונייה ,"הזב הז
דע ,תילכתב (לארשי תסנכו ה"בקהד) תודחאהו בוריקה לע הרומ הזש ,"ולש היוולב הרועמה
.16"דחא רשבל ויהו"ד בצמו דמעמל

תיב תפירשכ" אוה רבדה רמוחש) "םיקידצ לש ןקוליס"ל עגונב םג ןבומ הז יפ-לעו
לש ןיינע םג הזב שי ,'וכ החמשה ךפיה ,רבדבש יוצר יתלבה ןיינעה םע דחיבש - ("וניקלא
החמש וחמש" יזא "וניקלא תיב תפירש" תעבש ליעל רומאה ךרד לע ,החמשו המחנ ,יוליע
."המחנ ולביקו הלודג

םה (םיקידצ לש ןקוליסו וניקלא תיב תפירש) ולא םיניינע - יוליגבו תוינוציחב :רמולכ
אובל ידכ - איה הזב הנווכה ירה ,םיניינעה תוימינפו תיתימא דצמ לבא ,םייוצר יתלב
ךרד לע ,ריאי ומצע ךשוחה םגש ,ונייה ,ארוהנל אכושח אכפהתאד ןפואב ,רתוי לודג יוליעל
תפנא יכ 'ה ךדוא" ורמאי אובל דיתעלש - ךכ ידכ דעו ."ריאי םויכ הלילו" 17בותכש המ
לטביל םידיתע ולאה תומוצה לכ" :תוינעת תוכלה םתוחו םויסב ם"במרה ןושלבו .18"יב
ןפואב ,"החמשו ןושש ימיו םיבוט םימי תויהל םידיתע םהש אלא דוע אלו ,חישמה תומיל
ולא םימי וכפהיי רשאכ) אובל דיתעלד םייוליגה ירהש ,הזה ןמזד םיבוט םימיהמ רתוי הלענ
דעו ,הזה ןמזבש םיבוט םימיד םייוליגהמ ךורע-ןיאב םה (םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל
אגרש"ד ןפואב ויהי ולא םייוליגש ינפמ ,19אובל דיתעל םילטב םידעומה לכש ,ךכ ידכ
.21אובל דיתעלד םייוליגל סחיב 20"ארהיטב

הרותב שרפתנו בתכנ וניקלא תיב תפירשל םיקידצ לש ןקוליסד רשקהש אפוג הזבש ,ריעהלו]
לע לעפנ הז םע דחיב לבא ,יוצר יתלב םנמא אוה תוינוציחבש ןיינע ונשיש םיאור ,הפ-לעבש
םירבד" ,ןכש ,יוצר יתלב רבד הרואכל איה הפ-לעבש הרות תביתכ :רתויב הלענ רבד ודי
23"ךתרות ורפה 'הל תושעל תע" הז לע ורמאש דעו ,22"ןבתוכל יאשר התא יא הפ-לעבש
תושעל תע" ,םימלוע ימלועלו דעל הפ-לעבש הרותד םויקה לעפנ הז ידי-לע אקווד ,ךדיאלו
.["'הל

ידכש ,ןבומ ירה ,םיניינעה תוימינפו תיתימא דצמ אוה הז יוליעש ןוויכמ ,םנמא
- אפוג הזבו ,"םילכ"ל םיקוקז - הטמלד םלועב יוליגבו תוינוציחב םג אובי הז ןיינעש
.אקווד םיבורמ םילכ

:הזב ןיינעהו

ןיינע תוללכד שרושה והזש] והותה םלועד םילכה תריבשש 24תומוקמ המכב ראובמו עודי
ןיינב תויהל לכויש ידכ - התנווכו התילכת [םיקידצ לש ןקוליס ללוכ ,תולגהו ןברוחה
ואובי והותה םלועד םיבורמה תורואהש ,ונייה ,אקווד םיבורמ םילכד ןפואב ,ןוקיתה םלוע
.ןוקיתה םלועד םיבורמה םילכב ולגתייו

יולגבו תוינוציחב אובי םיקידצ לש ןקוליסד יוליעהש ידכש - ונניינעב םג ןבומ הזמו
.ל"נכ ,ןוקיתה םלוע תלעמ יהוז ,ןכש ,"םיבורמ םילכ" תושעל שי ,הטמלד םלועב

יניינע לכ םה ,אלוליהה םויבש םייוליעה תא םילבקמ םדי-לעש "םילכ"ה :ונניינעל עגונבו
.היתווצמו הרות

הרות יניינע לכב ףיסוהל שיש - איה אלוליהה םוימ םיחקולש הארוהה ירה ,ןכש ןוויכמו
לכמ הלעמל - "זוע"ו "תאש"ד רדגהמ הלעמלש הפסוהל דע ,זוע רתיבו תאש רתיב היתווצמו
.הלבגהו הדידממ הלעמלש יובירל דע ,םיבורמ םילכ - ליעל רומאה ןושלבו ,הלבגהו הדידמ
'מע ,ד ךרכ ,מ"דשת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה בא-םחנמב ף"כ ,בקע תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 2394-2390

.ב"עס ,גי הטוס (1

.א ,גלק א"חז (2

.ז"ימ א"פ תובא (3

.זל ,א"פ ר"כיא הארו .ב ,חי ה"ר (4

.םש ר"כיא (5

.ח"יס באב ו"ט ליל תחיש (6

.ב ,טכ תינעת (7

.(באב העשת ןיינע) ומוקמב (8

.ב"ה ה"פ תוינעת 'לה ם"במר הארו .ה ,בנ 'ימרי .ב ,הכ ב"מ (9

.נ"שו .כ"קס םש א"גממ - ח"כס ה"כס ח"וא ז"הדא ע"וש (10

,אל ןישודיק - אעייתסיא ה"ד י"שרפ הארו .דכתת זמר םילהת ש"לי .פ"הע םילהת שרדמ .די ,ד"פ ר"כיא (11


.א ,טע םילהת (12

.גכ ,בל וניזאה ת"הע י"שרפב אבוה .א םיבצנ אמוחנת .א ,ט הטוס (13

.ב"ער ,דנ אמוי (14

.ול ,ז א"מ (15

.דכ ,ב תישארב (16

.בי ,טלק םילהת (17

.א ,בי 'יעשי (18

.דמקתת זמר ילשמ ש"לי .ב ,ט"פ ילשמ שרדמ (19

.ב ,ס ןילוח .א ,גס תבש - ל"זח 'ל (20

לכ ל"זראמ ןיבהל ה"ד - הכוראבו .הכק 'מע פ"רה תוחנה - ז"הדא ירמאמ .ב ,טיק .ד ,דצ א"גמ א"ות (21
.נ"שו .ה"ס .ז.ש באב ו"ט ליל תחיש הארו .ז"טשת - םידעומה

.ב ,די הרומת .ב ,ס ןיטיג (22

.םש הרומת .א ,םש ןיטיג הארו .גכק ,טיק םילהת (23

.ךליאו א ,בצק א"ח םיסרטנוק מ"הס האר (24


- באב 'כ לש םיצעה ןברקמ הארוהה
!לארשי-תבהא


םירשעב םיצע הבדנ החפשמ וזיא תקולחמהש רמול רשפא יא
ךירצ ןכל * תואיצמבש ןיינע הז ירהש ,הטושפכ איה ,באב
* תוחפשמה יתש לש ימינפה ןכותל תסחייתמ תקולחמהש רמול
ק"כ תחישמ ,ונרובע הארוהה דומיל ןפואו ןיינעה רואיב
ונרוד אישנ ר"ומדאתבדנ ,"םעהו םינהכ יצע ןמז"ל רשקב הנשמב 1תינעת תכסמב רכזוה - באב םירשעד ןיינעה
."הדוהי ןב באומ תחפ ינב (באב) וב םירשעב" :םיצעה

ןב דוד ינב הנה ןה הדוהי ןב באומ תחפ ינב אנת" :הז ןיינעב אתיירב האבוה - 2ארמגבו
תוחא באוי םא היורצ") "היורצ ןב באוי ינב ןה ןה רמוא יסוי יבר .ריעמ 'ר ירבד ,הדוהי
.(3"התיה דוד

לש תקולחמ טרפבו - 5תואיצמב אתגולפ שיש רמול ךייש ןיאש ןוויכמש 4הכוראב םעפ ראבתנו
יניינעל רשקב טרפבו ,םהבש ,םהבש םיניינע המכו המכ רשא ,אתיירבב וא הנשמב םיאנת
תא ובירקהש ולא תא ואר םהש ןכתייש ךכ ,םייק היה ינשה שדקמה-תיבש ןמזב ורמאנ ,םישדוק
- באב םירשעב םיצעה ןברק

:דחי םג באוי ינבמו דוד ינבמ ,םהינשמ האצומש תחא החפשמ הבירקה תועדה לכלש ,רמול שי

ךשמ ,"הלוגה ינב ולעשכ" ,ינש תיבד ןמזה לע יאק - םיצעה ןברק תודוא הנשמב רבודמה
הזב באוי ינבו דוד ינב ורשקתה םינשה ךשמבש רמול שי ,ןכלו .באויו דוד ירחאל בר ןמז
'ב תודוא 6ארמגה ירבד ךרד לעו) באב םירשעב הבירקהש החפשמה האצי םהמו ,ןיכודיש ירשקב
.("לאיטופ תונב"ב םישוריפה

ינבמ םאצומ וא ,דוד ינבמ םאצומ :םיצעה תבדנל םתוא הררועש הביסה יהמ - איה אתגולפהו
תונוכתל עגונב אתגולפ םא יכ ,תואיצמב אתגולפ וז ןיאש ריפש יתא הז יפ-לעו .באוי
םיצע ובדנתהש העשב םבלב היה המ - 7"וריבח לש ובלב המ עדוי םדא ןיא" רשא ,שפנה
.באוי ינבמ ושריש שפנה תונוכת וא ,דוד ינבמ ושריש שפנה תונוכת :חבזמל

:המדקהבו - 'ה תדובעב הארוהה רואיב

באויו ומע לכל הקדצו טפשמ השוע דוד יהיו" 8בותכש ומכ - אוה באויל דוד ןיבש קוליחה
,המחלמ - וניינע באויו ,הרותה דומיל - וניינע ךלמה דוד ,רמולכ ,"אבצה לע היורצ ןב
.םלועה רוריב

היהש) דוד אלמליא" :9ארמגב אתיאדכ - הזב הז םייולתו םירושק ולא הדובע ינפוא 'בו
אל באוי אלמליאו ,(10באויל ול תדמוע דוד לש ותוכז) המחלמ באוי השע אל (10הרותב קסוע
"לארשי ךלמ" ותויהבש ףא - הרותב ךלמה דוד לש תוקסעתהה ,רמולכ ,"הרותב דוד קסע
לוכי היה ןכלש ,המחלמ השע באויש הז ידי-לע הרשפאתה - לארשי לש םהיכרצל גואדל ודיקפת
.דוד לש ותרות תוכזב התיה המחלמב באוי לש ותחלצה - ךדיאלו ,החונמב הרות דומלל דוד

יניינעב תוקסעתה) ןולובזו (הרותה דומיל) רכששי ןיבש קוליחה הז ירה - תוללכבו
ילעבו ,הרות יראמ ,םימכח ידימלת - לארשי ינב תוללכד הדובעה יגוס 'ב ,11(םלועה
.(12שדוקה תרגאב ןקזה ר"ומדא ראבמש יפכ) ןיבט ןידבוע יראמ ,םיקסע

ינב ,"הדוהי ןב באומ תחפ ינב" ובירקה ובש ,באב םירשעד הארוההו דומילהש ,ןבומ הזמו
,ןולובז יאצאצו רכששי יאצאצ ,באוי יאצאצו דוד יאצאצל קר אל) ךייש ,באוי ינבו דוד
.באויו דודד הדובעה ינפוא 'בל םיקלחנ םתוללכש ,לארשימ דחאו דחא לכל (םג אלא

:ןיינעה רואיב

באב רשע -השמחד תודעוותהב הכוראב ראבתנ - םיצעה (ןברקו) תבדנד ןיינעה ןכותל עגונב
םיצעה תא וחקל ירהש ,לעופב השעמב לארשי-תודחאו לארשי-תבהאד ןיינעה אטבתמ הזבש 13
תא בירקהל ולכוי םיפסונ םידוהיש ידכ ,שדקמה-תיבל םואיבהו םמצע ךרוצל ופסאו וכסחש
ירהש) םהלש תונברקה רובע םיצעה תא וכרטציי םמצע םהש ןכתייש תורמל - תאזו ,םהיתונברק
םיצעה םגש רחבומה ןמ הווצמו ,(הנשה ךשמב בירקהל וכרטצי תונברק המכ תעדל םילוכי םניא
,(14"וחולשבמ רתוי וב הווצמ"ד ןידהמ רמוחו-לקו ןכש-לכמב) וריבח לשמ אלו ולשמ ויהי
,תלוזה תבוטל ומצע תבוט לע רתוומש - לארשי-תבהאד שגרה לודג ךכ ידכ דע ,ןכ-יפ-לע-ףאו
ל"נכ ,15לביק יממ עדוי וניא לבקמהו ןתנ ימל עדוי וניא ןתונהש - הזב ףסונ יוליעו
.הכוראב

:לארשי -תודחאו לארשי-תבהאד ןיינעה רתוי אטבתמ ןכיה - תורבס 'ב םנשי הז ןיינעבו
,ןולובז ,ןיבט ןידבוע יראמ - השעמב וא ,דוד לש וניינע ,רכששי ,הרות יראמ - הרותב
:באוי לש וניינע

ףוס לכ ףוס םנשי הרותה דומילבש ינפמ - השעמב וא ,"הנלוכל תחא הרות" ירהש - הרותב
םיווש לכה - תווצמה השעמב ןכ-ןיאש-המ ,דוס וא שורד זמר טשפ ,דומילה ןפואב םיקוליח
ןיליפתה תחנה תלועפ - ("ןיליפתל הלוכ הרותה לכ השקוה") ןיליפת תווצמב :אמגודלו ,שממ
ינב לכ לצא הוושב איה - 16ספור קונית לש וחומש םוקמב שארה לעו בלה דגנכ עורזה לע
.לארשי

הרותה דומילד הדובעה דצמ ןה אובל הלוכי לארשי-תודחאו לארשי-תבהאד הגהנה :רמולכ
וזיא אלא וניא אתגולפה ןכותו ,(באוי ינב) תווצמה השעמד הדובעה דצמ ןהו (דוד ינב)
.רתוי םוקמ תספות ארבס

לארשי ינבד הדובעה ינפוא יגוס לכש - באב םירשעד םיצעה ןברקמ הארוהה אופיא יהוז
.לארשי-תודחאו לארשי-תבהאד ןיינעב םירודח תויהל םיכירצ
יתלב - 2440-2438 'מע ,ד ךרכ ,'מ"דשת תויודעוותה םחנמ תרות' ;מ"דשת'ה בא-םחנמ א"כ תחישמ)
(הגומ
.א ,וכ (1

.א ,חכ (2

.םש י"שרפ (3

.6 הרעה 87 'מע ט"ח .ךליאו 1104 'מע ד"ח ש"וקל (4

.דסק ללכ ם"מה 'עמ םיללכ ח"דש האר (5

.א ,גמ הטוס (6

.ב"ער ,דנ םיחספ (7

.זט-וט ,ח ב"ש (8

.א ,טמ ןירדהנס (9

.םש י"שרפ (10

.גי ,טמ יחיו ת"הע י"שרפב אבוה .נ"שו .ט ,ט"צפ ר"ב האר (11

.(דלק 'מע) צ"צהלו .(ב-א ,הכ) א"הומדאל בשיו 'פ ז"הואיב םג הארו .ה"סוס (12

.ו"ס (13

.א ,אמ ןישודיק (14

.ז"ס ט"מרס ד"וי ע"ושוט .ה"ה י"פ םיינע תונתמ 'לה ם"במר .ב"ער ,י ב"ב האר (15

.(ד"יס) ט"ס ז"כס (ז"הדאו) ח"וא ע"ושוט .ד"פר ןיליפת 'לה ם"במר .א ,זל תוחנמ (16
חישמ םע תויחל


תלעופ דחא ידוהי לש לארשי-תבהא
לארשי לכב תודחא


"תומואה ןיבל ןרזיפ"ה תא םילטבמ הז ידי-לע

"תומואה ןיבל ןרזיפש לארשי םע ה"בקה השע הקדצ" - תולגה ןיינע תוללכ תודוא ליעל רבוד
לודג להק"ד ןפואב ,דחיב לארשי-ינב לכ תא ףוסאלו ץבקל ,איה הזב הנווכה תילכתש -
."וניתונבבו ונינבב ונינקזבו ונירענב" ,"הנה ובושי

רבכש ,תרמוא תאז ,הנש 1900-מ הלעמל רבכ תכשמנ תולגהש רחאמ :הלאש תלאשנ הרואכל לבא
לעפנ יוליע הזיא :ןבומ וניא ןכ-םא ,תולגב םיאצמנ לארשי-ינבש תורוד המכו המכ ורבע
ויהו" ,"הנש םינומש תורובגב םאו הנש םיעבש םהב וניתונש ימי" - ףוגב המשנה תויהב
!?תולגה ןמזב איה תאצמנ ולא םינש לכ ךשמבו - "הנש םירשעו האמ וימי

ןיינע היהי םינש תואמ ירחאלש הזמ ףוגב תאצמנה המשנל שי תלעות הזיא :רחא ןונגסבו
!?הלואגה

ןכלו ,אצמנ אוה םש םדא לש ותבשחמש םוקמבש עודיה יפ-לע - אוה הזב םירואיבה דחא הנהו
!אצמנ אוה םש ירה ,הלואגה ןיינע תודוא בשוח ידוהי רשאכ

:םידקהבו .הלואגה לע הליפתה ןיינעל עגונב ןבומ הז ךרד לעו

יפכו .הליפתה ןיינעב ירקיע יאנת והזש ,"הירמ ימק אדבעכ" - הניינע תיתימא הליפת
תנווכ" ללוכ ,"הליפתה תא ןיבכעמ םירבד השימח"ש (ד"פר הליפת תוכלה) ם"במרה ראבמש
וז ירה וז הנווכ הרסח םאש ,ונייה ,(ז"טה םש) "הניכשה ינפל דמוע אוה וליאכ" ,"בלה
ירבד רואיבב קסירבמ ח"רגה ךיראמש יפכו ,הליפתבש ירקיעה ןיינעה רסח יכ ,הלטב הליפת
...ם"במרה

ךדבע דוד חמצ תא" ה"בקהמ שקבמו ,"הירמ ימק אדבעכ" ללפתמו דמוע ידוהי רשאכ ,הנהו
,"ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ . . חימצת הרהמ
הז ירחאל קרו) ,"קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא" ,םירבד לש םטושפל - איה הזב ותנווכו
הארת ךמלוע"ד ןפואב הלואגה ןיינע תא ול שי רבכ - (רבדבש תונווכהו םיזמרה לכ םיאב
."ךייחב

ןרזיפ"ד בצמו דמעמב םיאצמנ לארשי-ינב ןיידע ףוס-לכ-ףוס :הלאשה תלאשנ ןיידע לבא
!?"תומואה ןיבל

ךערל תבהא" - לארשי-תבהא תווצמ םויק ידי-לע תלעפנ לארשי לש םתודחא - הזב רואיבהו
רחאמ הנה ,יעבדכ "ךומכ ךערל תבהאו"ד הווצמה תא םייקמ ידוהי רשאכ ,הנהד ."ךומכ
לוכי וניא ןכ-ומכ ,ומצעמ דרפיהל לוכי וניאש םשכ ירה ,"ךומכ" איה "ךער" לש ותואיצמש
!"ךומכ" אוה "ךער"ש תויה ,וריבחמ דרפיהל

תחא דיש ךייש אלש ,דחא ףוג לש םיידי 'במ לשמה (ד"ה ט"פ םירדנ) ימלשוריב ראובמכו
לשמנב ןבומ ןכ ומכו .דחא ףוג לש םיידי 'ב תודוא רבודמש רחאמ ,היינשה דיל ערתו קיזת
..."ךומכ ךערל תבהאו"ד בויחה ונשי ןכלו ,דחא ףוג לש תואיצמ םה לארשי-ינב לכש -

לודג ללכ" והזש ,"לארשי תבהאו"ד ןיינעה תודוא ךכ לכ םישיערמש המ ןבומ הז יפ-לעו
-המכ-תחא-לעו ,הרותד הלגנב םג שגדומו ראובמכ ,"רומג ליז אוה השוריפ ךדיאו" ,"הרותב
."תומואה ןיבל ןרזיפ"ד ןיינעה תא םילטבמ הז ידי-לע יכ - תודיסחו רסומ ירפסב המכו
יתלב - 2039-2037 'מע ,ד ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה םחנמ תרות' ,ב"משת'ה בא-םחנמ ף"כ תחישמ)
(הגומ

יהויחבמ ריתי


רשאכ ונרוד אישנ לש גונעתה לדוג
ול םיתייצמ


תווצמבו הרותב הפסוה לכ לע ול עידוהל שי ןכל

:ירשפאה יפכ םוקמ לכב םסרפל תנמ לעו ,רוציקב - םוכיסלו...

תופסוה "ךליאו ןאכמ" ףיסוי ,תודסומ המכו-המכ-תחא-לעו ,םישנו םישנא ,דחאו דחא לכ
.הצוח תונייעמהו תודהיה תצפהו תווצמה םויקו הרותה דומילב ,תובוטה ויתולועפב לעופב
ןמזל ןמזמ ונחביו וררבי םהש השולש לש דעו ונמי - םיאתמה םערוטשב היהי הזש ידכבו
.רתוי ופיסויש ררועלו ,תופסוההב םיזחוא ןכיה תובורק םיתעל

...ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש 'קה ןויצה לע שפנ-ןוידפ הקתפ איבהל ,עידוהל םג הז לכו

- הפסוהבו תולועפה לכ םויקב ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוכרבב רתוי דוע ףיסוי הזש יאדוובו
ולש תוארוה וא ,ולש תורגאו תוחישו םירמאמב ראובמה יפ-לע) ותשקב םימייקמש האורשכ
גונעתהמ ןכש-לכמב ,לודג חור תחנ םרוג הזו ,(חילש השוע חילשו ,ויחולש יחולשו ויחולשל
,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,רודה אישנ המכו -המכ-תחא-לע ,ול םיתייצמ רשאכ םדא לכל שיש החמשו
איה ותחמשו ,ה"בקה לש וחולש אוה ,ה"בקהל לטב ירמגל אוה יכ ,יטרפה וגונעת אל הזש
.'ה ןוצר םימייקמשכ
'מע ,ד ךרכ ,'ח"משת תויודעוותה םחנמ תרות' ;ח"משת'ה לולא שדוחה םיכרבמ ,בקע תשרפ תבש תחישמ)
(182-181


ךוניחל תורסמתה - אלוליהה לעבמ הארוהה

:הלואגהו טייצראיה לעב לש תדחוימה ותדובע

תוללכש ,היתוביבסב ויהש םירע המכו המכ רובע תיזכרמו הלודג ריעב "בר" ותויה לע ףסונ
רשא הלאו ןושעי רשא השעמה תא תעדל ותליהק ישנו ישנא לכ תא ךנחל - אוה תונברה ןיינע
.ךוניחה ןיינע תוללכ והזש ,הנשעית אל

רסחיש וא םייוסמ ןיינע לע םולשו סח ורבעי הליהקה ישנאש דע ןיתמהל אל :תרמוא תאז]
יכה םינברה לש םתגהנה תמגודב אלא - "רסומ" םהל ופיטיו ואובי זאו ,םתדובעב טרפ הזיא
ןירשוק" ויה ןירדהנסהש (א"יפ) הבר והילאב ראובמכ ,"ןירדהנס"ה םהש ,לארשיבש םילודג
לארשי-ינבל תורוהל ידכ ,"'וכ לארשי תורייע לכב ןירזוחו 'וכ םהינתמב לזרב לש םילבח
.ןושעי רשא השעמה תא

םילבחב םהישובל תא רושקל םיכירצ ויהש ךכ ידכ דע - רבדבש ץמאמהו העיגיה לדוג ןבומו
.[הזב אצויכו םיעלסהו תועבגהו םירהה ינפמ ,ךרדה ץמאמ בורמ וערקי אלש לזרב לש

דגנ ודמעב ,שפנ-תריסמד ןפואב אלוליההו טייצראיה לעב לש ותדובע התיה - הזל ףסונ הנה
,(הזמ הצורמ התיה אלש קר אל) תודהיה תצפהב ויתולועפל העירפהו הדגנתהש הרידא הכולמ
הנידמב הקוחר ריעל תולגב - הז ירחאלו ,םירוסאה-תיבב רסאמ לש שנועב ותוא ושינעהש דעו
!םולשו סח התיממ רתוי עורג אוה תולגה שנועש ךוניחה רפסב בותכש המ עודי ירהו ,הקוחר

תצפה חטשב ויתולועפ לכב הלואגהו טייצראיה לעב ךישמה - ל"נה םיישקה לכ לע טבה ילבמו
דחאו דחא לכש ףוגה ישובלו ירביא לע םידחוימ לזרב לש םילבח תריגח ידכ ךות ,תודהיה
.רבדבש םיישקה לכמ לעפתהל ילבמ ותדובע דובעי םהמ

המכ דע - אלוליההו טייצראיה לעב לש ותדובע ןפואמ תדמלנה תדחוימה הארוהה יהוזו
.ךוניחה ןיינעב תולדתשהה תויהל הכירצ
(הגומ יתלב - 2018 'מע ,ד ךרכ ,'ב"משת תויודעוותה םחנמ תרות' ;ב"משת'ה בא-םחנמ ף"כ תחישמ)

יבר יצוצינ


"םימולהי"כ םידוהי


תועש ךשמב דומעל ול השק אל םא הלאשה לע יברה בישה המ
לשמ * םידוהי יפלאל הווצמ-תוחילש תורטש קינעהלו ךרבלו
דומלל רשפא המ * 'ה תדובע לע החמשה העפשהל םימולהימ
רורצ * ?םימולהיה שוטיל תכאלמ לש דומילה ךרדמ
תובוט םינבא"ל יברה לש תויוסחייתהו תויואטבתה
"תוילגרמו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה :תאמ

?ארבנ המלו ,בהזב שמתשהל יואר םלועה היה אל" :(הל השרפ הבר תומש) םירמוא ל"זח
'מע ,ב ךרכ ,מ"דשת 'תויודעוותה') יברה רמוא ךכ לע ."שדקמה-תיב ליבשבו ןכשמה ליבשב
:(1042

תישארב תשרפב שרופמכ] םלועב הלגתנו תישארב ימי תששב בהזה ארבנש זאמ
- ותאירב תילכתל וב שמתשהל וליחתהש דע ,"בוט איהה ץראה בהזו" (בי,ב)
,השודקה ךפיה םהש םיניינע רובע בהזב ושמתשה הז ינפל !תורוד 26 ורבע
רפוסמכו ,(םירבד תשרפ שיר י"שר שוריפ .י,ב עשוה) "לעבל ושע בהזו"
-יפ-לע-ףאו !בהזו ףסכ לש םילילא ויה וניבא םהרבא לש ונמזבש ל"זח ישרדמב
."ןכשמה ליבשב" - ותאירב תרטמלו ותילכתל בהזב ךכ-רחא ושמתשה ןכ

ףסכ יוביר םהיחוורמ וא םהמ תתל ידכ וארבנ "םימולהי" יכ ,םירמוא ויה םינושארה םידיסח
אל בויא" ל"זח תרמיאל המודב ...םימולהימ ולישמה ד"בח יאישנש םילשמה ךרוצל וא ,הקדצל
."היה לשמ אלא ,ארבנ אלו היה

."תוילגרמו תובוט םינבא"לו "םימולהי"ל יברה לש תויוסחייתה רורצ ופסאנ וז המישרב

םיפייעתמ אל םימולהי םירפוסשכ

הממותשהש השישק היידוהי השא יברה ינפ לע הרבע עובשב ןושאר ימימ דחאב :היהש השעמ
.יברהמ הקדצל רטשהו הכרבה תלבקב תוכזל ידכ 770 חתפ לע אבוצה םוצעה להקה חכונל
:(ךויחב) הל הנע יברה .הז לכל חוכה תא לטונ אוה ןיינמ ותוא הלאש יברה לא העיגהב
אל םימולהי םירפוסשכו .םימולהי תריפס ומכ הז ירה ,הלאה םישנאה לכ תא האור ינאשכ"
..."םיפייעתמ

'מע ,ב ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה םחנמ תרות') ב"משת אשת תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
ןייצ המגודכ .הדובע לש ןיינעב רושק רבדהשכ םג "גונעת" גשומ לע יברה רביד (992-991
ישרק) םידבכ תואשמ תאישנ ,רמולכ ."אשמ תדובע" םג הללכש ,ןכשמב םייוולה תדובע תא
דומעל" - "שדוקה תדובע" התויהב ,גונעת ךותמ התשענ וז הדובעש ןבומ ךא .('וכו ןכשמה
."'וג ותרשל 'ה ינפל

,רבדה תלעמ תא שיגדמש "תווצמ חקי בל םכח" (ח,י ילשמ) קוספהמ יברה איבה המגוד דועו
:יברה רפיס ךכו .הדובעב רושק אוהש תורמל

ליעל םירכזנה םירבדהש יתוארבו ,הז ןיינע תודוא ידוהי םע םעפ יתרביד
הטושפ המגוד איבהל אלא הרירב יל התיה אל - ךכ-לכ וילע םילעופ םניא
:רתויב

דציכ ותוא יתלאש רשאכו ,םימולהי שוטיל - היה ל"נה ידוהי לש וקסע
עבקנ רבדהש ,יל רמא ,"םימולהי" לש (רקויהו ריחמה) םכרע תא םיעבוק
,ןבאה יפויו הארמ - "תוכיא" :"םימולהי"ה לש תומכהו תוכיאה םע בשחתהב
ולקשמש םולהי ,ונייה ,ןבאה לקשמ - "תומכ"ו ,'וכו המיגפה רדעה ,הנווג
םימעפ האמ וריחמ ,"טאראק" האמ ולקשמש םולהיו ,ךכו ךכ וריחמ דחא "טאראק"
.הככ

םיכירצ "טאראק" האמ ולקשמש םולהי תודוא רבודמ רשאכ ירה :ותוא יתלאש
הלקשמש ןבא תאישנב העיגיה רשאמ הככ םימעפ האמ "םולהי"ה תאישנב עגייתהל
!?ךכ לכ בר הריחמ עודמ ,ןכ םאו - דבלב דחא "טאראק"

- יל רמא ,הלאשה תא עמש ל"נה ידוהי רשאכ :(רמאו ךייח ר"ומדא ק"כ)
ךיא באה 'תונלטב' אזא ףיוא") םכלצא וליפא תוארל יתיפיצ אל וזכ "תונלטב"
קר אל "םימולהי" יל ונתייש יאוולה ;("ךייא אב וליפא טכירעג טינ ךיז
,"טאראק" ףלא האמ ,"טאראק" ףלא לש לקשמב אלא ,"טאראק" האמ לש לקשמב
חרוטה לכ תא ימצע לע ינא לבקמו ,רופסל לוכי הפה ןיאש דע ,רתוי דועו
!!יתומא 'דל הז אשמ תאישנבש העיגיהו

דבכ אשמ תאשל ידכ עיזהלו עגייתהל םיכירצ ירה :תושקהלו לואשל יתכשמהו
!?הזכ

- !("תונלטב וצ רועיש א זיא לפיוו") "תונלטב"ל לובג שי :בוש יל הנעו
יוביר תאשלו עגייתהל יאדכ ,ןכלו ,"םימולהי" תאישנ תודוא רבודמ ירה
בשחנ וניא הז אשמ תאישנ :הברדאו ,("אוביר" ןושלמ יוביר ללוכ) "םימולהי"
!!לודג יכה גונעת והז אלא ,ללכ העיגיל

םינבא"ה םהש - תווצמו הרותה יניינעב הדובעה תוללכל עגונב ןבומ הזמו
ןכלו ,לודג יכה גונעתל תבשחנ וז הדובעש - םייתימאה "תוילגרמו תובוט
תוללכב ףיסוהל לוכיש הלועפ דועו ןיינע דוע אוצמל ידוהי לכ לדתשמו שפחמ
.היתווצמו הרותה םויקד הדובעה

אלא - הזב אצויכו תושרדו "ךאל'טשפ" תרימא םשל וניא ליעל רומאה לכ
."רקיעה אוה השעמה" - לעופב השעמל עגונב איה םירבדה תנווכ

דיתעל העקשה

:יברה רמא (ברע 'מע ,ד"ישת שדוק-תוחיש) ד"ישת חספ לש ןורחא תודעוותהב

דובעי ובש רמוחה תא ול םינתונ אל הליחתב ירה - תונמוא והשימ םידמלמשכ
רורב םימולהיה שוטיל עוצקמ תא םידמלמשכ .רתוי לוז רמוח אלא ,ןכמ רחאל
םינבא'ה םג ךא ,ירמגל הנוש תונמוא וז ירהש ,שוטילל ץע ול םינתונ אלש
אל ,רקיה גוסהמ ול םינתונשכ םגו .רקי תוחפה גוסהמ םה 'תוילגרמו תובוט
.םיקלח םיקלח ,ןטק לדוגב אלא ול םינתונ

,עוצקמה תא בטיה עדוי וניא אוה ןיידעש םושמ ,תישאר - אוה רבדה םעט
תילכתש ינפמ רקיעב ךא ,דבעל ול ונתנש רקיה רמוחה תא לקלקיש ששח םייקו
,איה דומילה תילכת .וידי תחתמ אצייש דבועמה רמוחל אלו ודמלל איה הנווכה
רחאל םג םאש ,ןבומ ךכיפל .ךרע תלעבו הרקי הדובע עצבל לכוי ךכ-רחאש ידכ
ותעידי תא לצנמ וניאש קר אל ירה ,לוז רמוח דבעל ךישמי ותוחמתה
.עוצקמה תא ודמלל ידכ ועיקשהש ןמזה תא קירל אוה איצומ אלא ,ונורשיכו

:הארוההו חקלה

תולועפ תושעל וילע הבישיה ילתוכ ןיב ףא ירה ,הבישי רוחב םיכנחמשכ
לא ןכמ רחאל ותאצבש ידכ אוה הז לכ ךא ,תלוזה םע תוקסעתה לש תומייוסמ
,הלהש בצמ ונמצעל ראתנ ."םלועה תא שובכל" אציי - ויאושינ רחאל ,םלועה
.הבישיה ילתכ ןיב ותויהב עציבש תולועפב קפתסמ ,ודיקפת תא שממל םוקמב
!קירלו לבהל (םולשו סח) איה וב העקשוהש העקשההש קפס לכ ןיא

ךלמה לש גונעת

'הו)" קוספה תא יברה ריבסמ (ךליאו 162 'מע ,דכ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) הכורא החישב
רצוא" :("הלוגס יל םתייהו" קוספל) י"שר שוריפכ ,"הלוגס םעל ול תויהל (םויה ךרימאה
יל ויהת םתא ךכ םתוא םיזנוג םיכלמהש תובוט םינבאו רקי ילכ םיכלמ תלוגסו ומכ ביבח
אוהש ןבומ ,לארשי לע תנתונ הרותהש לשמ והזש ןוויכמש ,יברה רמואו ."תומוא ראשמ הלוגס
.קוידה תילכתב

םה רשאכ - "םתוא םיזנוג"ש העשב "תובוט םינבאו רקי ילכ"ב תלעותה יהמ :רואיב ןועטו
?םירתסנו םייובח

,ךלמה רתכב וא ךלמה תעבטב םתוא םיעבוקו תובוט םינבא ,המגודל ,םילטונשכ ,אלימ
- םיאורה יניעמ זונג רצוא ,םירתסומ םה רשאכ ךא .ךלמה תרדהו דוהב ,ןבומכ םה םיפיסומ
!?םייפוימו םרקוימ האנהו תלעות ןיא שיאלו המואמ אופא םילעופ םניא

:רמאנ הרותה תוימינפ יוליג לע ןקזה ר"ומדא לש םסרופמה לשמב יכ ,הרעהב ןייצמ יברה]
הרטעה רזנ איה"ש (ךלמה רצואב וליפא אצמנ אלש) ךלמה רתכב (קר) התיהש הרקי ןבא
.["הריתכמה

הז ירה ,תלעות םהמ םיקיפמ זאש ,המחלמה ןוחצינ ךרוצל - תורצואב - םהב םישמתשמשכ םגו
.(ללכ ליגר אל שומיש) "זובזב" רדגב

יניינעל ךלמה שמתשמ םהבש םיליגר תורצוא - תורצוא יגוס ינש שי :יברה רמוא ,רבסההו
םידוהי .גנעתמו עשעתשמ םהבו ךלמה לש ותוהמ םצעב םירושקה "םיזונג תורצוא"ו ,תוכלמה
'ה םע םידחואמ םה ירה (םלועב םדיקפת עוציב ינפל דועש) "םיזונג תורצוא" םתואכ םה
.ךלמה לש וגונעת אוה םניינע לכו ,םהב "עשעתשמ" אוהו

..."םינבא תאיצמ רובע"

- תוחישה -רפס) תודעוותהה תעב ,א"שנת רייאב ג"י ,םישודק-ירחא תשרפ שדוק-תבשב
תאבהל (תולגב) עייסמ ומצעב םלועהש הדבועל יברה סחייתה (518 'מע ,'ב ךרכ ,א"שנת'ה
:םואתפ רמא ךכ ידכ ךותו ,הלואגה

תובוט םינבא םלועב תחדינ הניפב ואצמ ןורחאה עובשבש הדבועה - ללוכ
ינבא תא ואיבה םיאישנהו" - תמגודב] ה"בקה לש ותכרב ידי-לע ,תוילגרמו
םיננעהש ,(הנוהכה ידגבל) "ןשוחלו דופאל םיאולימה ינבא תאו םהושה
...הקדצב ,ףיסוהל ,הלכ יטושיקל תאז םילצנמש - איה הזב הנווכהו ,[םואיבה

ידיסחה דיגנה הכז תוילגרמו תובוט םינבא תאיצמ ןיינעב תויוסחייתהו תוכרב לש עפשל
םתצקמ) ןושאר ימיב הקדצל תורטשה תקולח ךלהמב ללכ ךרדב ,קינטוג ןהכה קחצי-ףסוי ת"הרה
.(29 'מע 'תועושי חימצמ תוקדצ ערוז'ב ומסרופ

.(םש ומסרפתנ אלש) תופסונ תויוסחייתה ןלהל

א"שנת זומתב 'ד םוי

םיילפכ" :(ורמואב ףסונ רלוד) - ,החלצהו הכרב :(ורמואב ןושאר רלוד קינעמ) יברה
םינבא תאיצמ רובע" :(יעיבר רלוד) - ,"בהז תאיצמ רובע והז" :(ישילש רלוד) - ,"הישותל
."תוילגרמו תובוט

תבשב רביד יברהש יפכ ,תוזירזב םאצמאש הווקמ ינא :יברה תכרב תא שקבמ קינטוג י"ירה
.("ןרהא הטמ חרפ"ד תוזירזה תלעמב - 404 'מע ,'ג ךרכ ,א"שנת 'תויודעוותה' האר)

-לעב שרפמ ינמודמכ ךכ - לודג ןהכ ףא תויהל התא ןנוכתמ יאדוובו ,ןהכ ךנה :יברה
.לודג ןהכ תויהל ךירצ ידוהי לכ - םילודג םינהוכ - "םינהכ תכלממ" קוספה לע םירוטה
םיילפכ" היהיש ,לעופב השעמה עגונ ,"תודמול"ה עגונ אל ,תובוט תורושב ויהיש ,ןפוא לכב
.תובוט תורושב ,"הישותל

א"שנת זומתב 'א םוי

."םכרבא ינאו" ,החלצהו הכרב :יברה

.םיקסע יניינעב לזמ לש עובש ,החלצה יל היהתש :קינטוג י"יר

.תובוט םינבא ןה בהז ןה אוצמלו ,הבר החלצה ,תובוט תורושב :יברה

ד"נשת ירשתב ח"כ

.בהזו תובוט םינבא תאיצמב חילצאש :קינטוג י"יר

.םיימעפ 'קה ושארב ענענו (השודקה ודיב רלוד ןתנ) :יברה

דרפסב םינמולהיל תרגיא

תצובק ירבח דובכ'ל בתכמ יברה רגיש (570 'מע ,זט ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) ח"לשת זומתב 'הב
.'ויחי םהילע 'ה ,דרפסב םימולהיב םידבועש השודקה ץראמ לארשי-ינב

:ראשה ןיב יברה בתוכ ובתכמב

ךרדה ירה ,תוכרבה לכ רוקמ אוה ךרבתי םשהש ןוויכש שיגדהל רתומל יאדוב
הרותה יפ לע רמולכ ,ונוצר יפ לע תימוי-םויה הגהנהה איה ויתוכרב תלבקל
דחיב לבא ,ךרבתי ארובה יוויצ רותב - ומצע דצמ חרכומ הזש ףאש ,היתווצמו
הפסוה לכ ןכלו .ךרטצמה לכב ויתוכרב ךישמהל "םילכהו תורוניצ"ה הז םע
ייחב תוצמה השעמ ,רקיעה אוה השעמהו ,היתווצמו הרותה ,תודהי יניינעב
.ויתוכרבב הפיסומ ,םוי-םויה

ץראמ םיאבש ןוויכ ,םהמ דחא לכל ,הדחוימ תוירחא םע דחיב ,הדחוימ תוכזו
הקזח יתווקתו ."השודקה ץראה" הל םיארוק םלועה תומוא וליפא רשא ,שדוקה
,םה שדוקה ץרא ינבש םוריכי םהיאור לכש ,וז תוירחאו תוכז ןואגב םיאשונש
םניא לש וליפא ,לכ יניעל תיארנ לוחה ימיב וליפאו השודק תפסותב םתגהנהש
.םידוהי

אלמל תוחוכה םג ןתונ הדחוימ תוירחא ןתונשכ ,םדאה ארוב ,'ה רשא ןבומו
.םדאה לש ונוצרב אלא יולת רבדה ןיאו ,האולימב התוא


שפוחה ימי


ימיב םידימלתהמ תעד חיסהל אל
ץיקב שפוחה


םיכנחמה לע תלטומ הבוחה

,ץיקה ישדוחב ,תובישיהמ המכב ,םירדסה יוניש םע םאתהב םתלאשו םתשקב בתכ לע הנעמב
:ןמקלד םירבדה לע םביל-תמושת תא ריעהל יננה

לע תלטומ הבוחה ,םהידומיל לע םידקושו הבישיב םיאצמנ םידימלתה רשא םימיב םג (א
לכב לדתשהלו ,הבישיה ילתוכל ץוחמ םתויה תועשב םג םהידימלתמ םתעד חיסהל אלש םהיכנחמ
.יוהמל יעבדכ העש לכבו תע לכב הנייהת םהייח יכרדו םתגהנה רשא זוע

לכ תודוא תעדל םידימלתב הריתי תוניינעתה השורד זא רשא ,ץיקב שפוחה ימיב ןכש לכמו
ךרדב תכלל עויס ינימ לכב םהל עייסלו ,םיקסוע םה המבו םיאצמנ םה היא םהמ דחאו דחא
םהילע ותעד תויהל האורו חקפמ םידימלתהל הארנ וניאשכ ףאד ל"זר תשרדכו .הרשיהו הנוכנה
.(םש ג"אדחבו .ב,ח ב"ב)

,שפוחה ימי תא ולצני רשא יאדכ ,רתויב םיחמומה םירומה םג ןכלו ,ץק ןיא - היילעל (ב
.(ב,אכ ב"ב) 'יוה תכאלמ איהש ,םתדובעל םיעגונה םירבדב םהיתועידי לע ףיסוהל ידכ

אשד תואנב םאצמהב ,ולדתשי רשא ,תובישיבש םינקסעה םיתב-ילעבה תא ררועל יאדכ (ג
רשא םריבסהלו ,תובישיה רזעל םברקל ,תושדח םינפב זא םישגפנש ,תונמדזה לכ לצנל ,שפנהל
םיכישממ םהש ,ושארמ אלא רשואמ ארקת לאו ,רשואמ היכמותו הב םיקיזחמל איה םייח ץע
.(ט"צרת םייח ץע ה"ד .ב,גנ ג"חז) תועפשההו תוכשמהה לכ שארמ

ןיאו הבישיל םייוארה םידלי םנשיש ןמז לכ ,תובישיב םידימלתה רפסמב קפתסהל ןיא (ד
םוקמ לכב רדסל הבוחה ןכלו ,רבדה תוציחנב םהיתובא תרכה תשלוח תביסמ םתוא םירקבמ
.תובישיב םידימלתה רפסמ לידגהל ידכ ,השורדה תובהלתהבו ץרמב היושע ,תרדוסמ הלומעת
המכ תחא לעו תוימשגב לארשימ תחא שפנ וליפא ליצהל תוכזה לדוג תא ראתל םילימ יד ןיאו
.תוינחורב המכו
(368 'מע ,ח ךרכ תוחיש יטוקל - א"ישת זומת 'ח בתכממ)


תרזוח הניאש הדיבא

המכ לצא וליפא לבקתמ וננובאדלו ונרעצלו ,שפוח ימי םשב ול ארקש הנושמה ערה רצי סיסכת
,העיגיו למעל םוקמ זא ןיאו ינאש שפוחה ימיש םרמאב הנשה לכ ךשמב 'ה רבדל םידרחהמ
.ןימאת לא תאצמו תעגי אל ,דלוי למעל םדאש העידוה רשא הרותה ךפיה והזש םישיגרמ ןיאו

תוחפ אל הבצקב ונתינ יכ ,תחא העש אלו רתוימ םוי ףא ןיאש ,םהב דחא אלו ורצוי םימי
אל לבא ,ינוק תא שמשל יתארבנ ינא הנשמה רמאמכ אוהש ,ימינפה ודיקפת אלמל םדאל שורדהמ
ירה ,ל"נה םירומאה םימיב היהי ולו ,ותוא םילצנמ ןיאש עגר לכ ןכלש הדימה לע רתי םג
םדאל ןבומה רבדב תוכיראהו שודקה רהוזה ןושלכו ןיאלוטרע םימי ,תרזוח הניאש הדבא הז
.רתומל ךא ,ךלוה רשי
(300 'מע ,גי ךרכ תוחיש יטוקל - ז"טשת זומת ה"כ בתכממ)
תודיסחה ינייעממ


בקע תשרפ


'ה יפ אצומ לכ לע םא יכ םדאה היחי ודבל םחלה לע אל
(ג,ח) םדאה היחי

הרותה דומילמ קר תויחל לוכי וניא םדא .(ח"פ ר"בד) שרדמב ראובמכ ,הרותל זמור "םחל"
םה םייח יכ" :(ד ילשמ) בותככ .דמול אוהש המ תא ויפב איצוהל וילע אלא ,ןויעו הגשהב
."הפב םהיאיצומל אלא םהיאצומל ירקת לא" (דנ ןיבוריע) ל"זר ורמאו ,"םהיאצומל
(דפ 'מע ,םירבד הרות-יטוקיל)


ןואמצו ברקעו ףרש שחנ ארונהו לודגה רבדמב ךכילומה
(וט,ח) םימ ןיא רשא

:(ל"חר) יחד לא יחדמ םדאה תדיריב םינוש םיבלש םיזמרנ הז קוספב

רבדמה וליאו ,(אס תומבי) "םדא םייורק םתא" ןכש ,םלועה תומואל זמור רבדמה - רבדמ
.(ב הימרי) "םש םדא בשי אל ץרא" אוה

.שלחו ןטקל ידוהיה םלועה תאו םוצעו לודגל וביבסמש םלועה תא בישחמ םדאה - לודגה

אמש ,יולגב תווצמו הרות םייקלמ דחפמ אוה ,ויתומא 'דב יוצמ רבכ אוהשכ םג - ארונהו
."םייוגה ורמאי המ"ו רבדה עדווי

שחנה) השודק יניינעל תומימח לכ תלטבמו תפרוש םלועה יניינעמ ותובהלתה - ףרש שחנ
.(םח וסרא

.(רק וסרא ברקעה) תווצמלו הרותל שידא השענו ררקתמ אוה - ברקעו

ימב ונואמצ תא הוורמ אוה ןיא ,תוקולאל אמצ םדא רשאכ םג - םימ ןיא רשא ןואמצו
.אמצ אוה המל עדוי וניא וליפאו אמצ אוהש ךכ ידכ דע רדרדיהו דרי אוה ;הרותה
(372 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(זי,ט) םכיניעל םרבשאו

תריבש תייאר ןכש ,הבושתל םררועל ידכ ,לארשי-ינב יניעל אקווד תוחולה תא רבש השמ
וקיחרמ ויבאש ,ויבאל תייצמ וניאש ןבה לשמכו .הבושתו הטרח לש שגר םהב הררוע תוחולה
.באה לא ןבה לש ותבהא הלגתמו תררועתמ הז ידי-לעו ,וילא רכנתמו ותיבמ
(240 'מע ,ט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(א,י) ןורא ךל תישעו

(י"שר) המחלמל םהמע אצוי היהש והזו . . לאלצב השעש ןוראה אוה הז אל

."ןורא ךל תישעו" רמאנ ןאכ וליאו ,"ןורא ושעו" (ח המורת) רמאנ לאלצב השעש ןוראב
:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמוא

לש הראבמ ותש ,ןמה תא ולכא לארשי-ינב ירהש ,"רוא" לש הפוקתב השענ לאלצב השעש ןוראה
ידוהי לכ לגוסמ הזכ בצמב ןכש ,"ושעו" וב רמאנ ןכל .דובכה יננעב םיפקומ ויהו ,םירמ
רמאנ ןכלו ,"המחלמל םהמע אצוי היה" השמ השעש ןוראה ,תאז תמועל .ה"בקהל "ןורא תונבל"
חצנל זועו חוכ לארשיל ןתונה ןורא תונבל היה לגוסמ השמ קרש ןוויכמ ,"ךל תישעו" וב
.המחלמב

העידיהמ דודיע בואשל ותלוכיב ,תודהיה ישדוק ןעמל קבאמל אצוי םדא רשאכ :רמוא יווה
.בר עויסו רזע ול קינעמו המחלמל ומע אצוי "השמ השעש ןוראה"ש
(ח"ישת בא-םחנמב 'כ תחישמ)


(בי,י) ךמעמ לאש ךיקלא 'ה המ

יגונעתל ללכ הוואתי אל זא ןכש ,לוטיבו "המ" תניחבב היהיש ידוהי לכמ שרוד ה"בקה
ידכ דע ,ותואיצמ לכ תלטבתמ ךלמה תמיא ינפמש ,ךלמה ינפל דמועה לודג רש ומכו .םלועה
.ללכ ול הוואתי אל ,םלועה יגונעתבש לודגה זא ול ןמדזי םא םגש ,ךכ
(ונ 'מע בוט-םש-רתכ)


(בי,י) ךיקלא 'ה תא האריל

אטחה םצעמ 'ארי' ה"בקהש םשכ .לוכיבכ ,ונממ ארי ה"בקהש םשכ אטחה ןמ ארייתהל םדאה לע
.שנועהמ אלו אטחה םצעמ ארייתהל םדאה לע ךכ ,שנועה ןמ אלו

באהו ,ולגרב ץוק סנכייש ששחמ ,ףחי ךליי אלש ונב לע הווצמש באל ,המוד רבדה המל
,ץוקה תסינכמ גאוד באהש אצמנ .ול באכיי רבדהו ואיצוהל וכרטצי ץוק סנכיי םאש וריהזמ
ומכ ץוקה תסינכ םצעמ ךכ-לכ ששוח וניא ןבה ךא ;האופרכ האור אוה ותאצוה תא וליאו
אטחה םצעמ 'גאוד' ה"בקה לבא ;שנועהמ אלא אטחה םצעמ ארי וניא םדאה - ןאכ ףא .ותאצוהמ
.הרפכו ןוקית אלא וניא שנועהו ,(הליחתכלמ אטחי םדאהש הצור וניא םיבורמה וימחרב)
(הרות רוא)


(זי,י) ארונהו רביגה לדגה

- 'ו תואה תראפת לצא הפסותנ עודמו .תראפת - ארונהו ;הרובג - רוביגה ;דסח - לודגה
?"ארונהו"

:שטירזממ דיגמה ברה ראבמ

ידי -לע קר ירשפא הז גוזימ .הרובגו דסח - תודגונמ תודימ יתש לש גוזימ אוה תראפת
םילטבתמ ךלמה ינפל םדמעבש ,הזל הז םידגנמה םירש ינש ומכו) רתויב תילענ הגרדמ הכשמה
הכשמה לע הרומה ,'ו תואב תזמרנ וז הכשמה .(וידחי רבחתהל םילוכיו םתואיצממ םהינש
.הטמל הלעמלמ
(גי ןמיס ,תופסוה ,'בקעיל וירבד דיגמ')

םיבתכמ


תורעהו תובוגת


באב העשת יאצומב םינוגינ

:טנק ןויליג 'תורשקתה'ב רמאנה לע תורעה יתש ריעהל שקבמ יננה

ט"כשת תנשב באב העשת יאצומב רשא ,בתכנ 41 הרעהב "ד"בח יגהנמו תוכלה" עובשה חולב (א
לחה א"שנת באב העשת יאצומב ךדיאלו ,רמזל ולחה םימימתה רשאכ עיפשמב ר"ומדא ק"כ ףזנ
הרק ל"נה לכ ןכלו שדוק-תבשב באב העשת לח א"שנת תנשב רשא ריעהלו .'וכ ןגנל יברה
.בא-םחנמ ד"וי יאצומב

לולאב וא זומתב רשפא-יאשכ קר בא-םחנמ שדוחב ןיאושינ תעיבק רבד לע םש בתכנ דוע (ב
ולאש ('לה תונשב) תודיחיב רשא ,הדנקמ ה"ע רעגוש 'תה םשב יתעמש .44 הרעהב ןייוצמהו
םיעבוק אלש ורמא וריע ינבר רשא הנעו ,ןכל םדוק אלו לולאב ותנותח עבק המל ר"ומדא ק"כ
םויב) בא שדוחב ןתחתה ןקזה ר"ומדא רשא םהל דגה :ר"ומדא ק"כ רמאו .בא שדוחב תונותח
.(עודיכ ,בא-םחנמ ב"י

ןיקראווד ןועמש-ןמלז ברהל רסמ ר"ומדא ק"כ רשא ,רנורג בייל הדוהי 'רמ יתעמש םג
ןמזל תונותחה תא תוחדל ןיאו ולא םיניינע לע םיטיבמ ןיא ולא םינמזב רשא ,המכו המכלו
.רתוי רחואמ
ןודנול ,ול לאומש ברה:תכרעמה תרעה

טבש ד"וי םוימ הנעמ ,227 'מע ז"ח ךלמל קידצ האר ןיינעה קוזיחלו ,ותרעהב בתוכה קדוצ
הנותחב םידקמה לכ - ד"נעפלו" :ןושאר-רדא שדוח ףוסב הנותח תעיבק תודוא ,ו"משת
אבש בוריקהו ז"דע הטלחה - וליפאו) םיאנת ויה רבכש ירחאל טרפבו ,חבושמ ז"ה ,י"ומדכ
.ש"ייע "...(ז"יע

שדוחל רשקב קר אל [תונורחאה םינשב] ויה הז ןיעכ תונעמש רנורג 'יש ל"יר ח"הרה דיעמו
לע טיבהל ילבמ ,ירשפא יכה םדקהב הנותחה ךורעל לדתשהל - יללכ ןפואב אלא ,רדא
:ןאכ בותככ - ודיצב וקומינו ומעטו .חבושמ הז ירה םידקמה לכ :ורמאב ,םיכיראת
."'וכו ז"יע אבש בוריקהו"


"תוקיפסה תרתה"ל הבוגת

הבו ,"תוקיפסה תרתהכ החמש ןיא" תרתוכב המישר המסרופ (זנק/הנק ןויליג) 'תורשקתה'ב
תואבומ המישרה ףוסב ."תושעל המ תדכ" ןונגסב יברה לש תונוש תוארוה זכרל ןויסינ
ןיאש םש םיריהזמ הז לעש ,"לרוג"ה רבד לע הגהנה ןיינעב ,"תושעל אל המ תדכ" םג תוארוה
.'וכו תורידנ םיתיעל אלא הב שמתשהל

תורגא"ה תועצמאב לואשל הגהנהל םיסחייתמ םירבדהש וניבי םישנאש ששח שיש ןוויכמ
:םירבד המכ ריעהל שקבמ יננה ,"שדוק

תורגא"ב לאושה ."שדוק תורגא" תועצמאב הלאשה ןיבל לרוגה ןיינע ןיב רשק םוש ןיא (א
.ללכ לרוגל ותנווכ ןיאו ,"תיבהי תיבתכ ישפנ אנא" - יברהמ לאושכ אוה "שדוק

ו"ט תודעוותהב עיצהש תוארוהה ןיב) יברה לש תשרופמ הארוהב אוה וז הגהנהל רוקמה (ב
רפס - תויטרפב ותלאש לע דחאו דחא לכל תונעל אמרג ןמזה ןיא"ש הזמ האצותכ ,ח"משת טבשב
לכב תוצעו תובושת ותרותב אוצמל םילוכי ןכלו" :(247 'מעו 240 'מע א"ח ח"משת תוחישה
תרעה - "והעד ךיכרד לכב"ו "םימש םשל ויהי ךישעמ לכ" ללוכה) "'ה תדובע יניינע
.(בתוכה

ךל השע ,םיניבמ םידידי ,םיחמומ םיאפורל היינפ לש תוארוהה ינפל תאבומ וז הארוה (ג
.'וכו בר

לכב םיעיפשמה ינקזמ םיבר םהב) םירשוקמו םידיסח יפלא לש םהידיב הטוקנ וז הגהנה (ד
רדגבש םיניינע הזב םיאורש םתעד וליגש ,ק"האב ד"בח ינבר דעו ברקמ םיבר םגו לבת יבחר
.(תואלפנ

לע ךמתסהל רשפא ,"'וכו אמרג ןמזה ןיא" לש הלבגהה ןיא (ב"נשת ר"דא ז"כ זאמ)ש םויכ
לבא..." םש בתוכש יפכו ,יברל היינפ ןיינע לדוג לע ,ט"שת טבשב ו"טמ יברה תוארוה
. עבטה תולבגהב סנכנ אוה ןיאו ,לארשיב יבר שי ,בלה ןמ םיאצויה םירבד ךרבאהמ העמששכ
."לואשל ימ תא ךל שי .לארשי ו"ח ןמלא אל .

הנומאה תא קזחל ידכ לוכה תושעל ךירצו ,ןויסינ לש הפוקת ,הנושמ הפוקתב םייח ונא
ונכילויו יברה ונכלמ לש תידיימה ותולגתהל הכזנו ."!יתמ דע" הקעזב קזחתהלו ,הטושפה
.ואנ ישילשה ק"מהיב הנביו ונצראל תויממוק
ב ד"בח-רפכ ,בורביל קחצי ףסוי:תכרעמה תרעה

,תוקיפסה תרתה ןיינעב יברה תוארוה תא זכרל אלא ,תונווכ םוש ויה אל הרומאה המישרב
תורשקתההמ קלח ןה םגו רומשל שי ןהילע םגש ,תויוגייתסה םג תולולכ 'קה ויתוארוה ךותבו
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל

אוצמל שקבמה םדאש טושפ ירה ."לרוג"ה ןיינע קוידב והז "שדוק תורגא" תועצמאב הלאש
ידי-לע הארוה והרויש ה"בקהמ שקבמ אלא ,יארקא לרוגל ןווכתמ וניא "לרוג" תועצמאב ןמיס
ושרושו לרוגה ןיינע לדוג ח"אדב ראובמכו ,"ילרוג ךימות התא" בותכש ומכו ,לרוגה
םוקמה ידי-לע והחני יברהש שקבמ לאושהש ,"שדוק תורגא"ב הלאשה ןיינע והז ירהו .הלעמל
ןניא "לרוג"ה ןיינעב יברה עבקש תויוגייתסההש רמול םוקמ םוש ןיא ןכלו .וירפסב חתפנש
.ןנד ןודינב תולח

ירה ,"'ה תדובע יניינע לכב תוצעו תובושת ותרותב אוצמל םילוכי ןכלו" יברה לש הארוהה
רפס) תוצעהו תובושתה תא ותרותב םיאצומ דציכ ותנווכ תא ר"ומדא ק"כ שרפמ ךשמהב דימ
ןייעל םא-יכ ,הלא םיניינעב לואשל ךרוצ ןיא אלימבו" :(247 'מע א"ח ח"משת תוחישה
וילע השקה רבד לכל הנוכנ הצעו ושפנל עוגרמ אצמי הבש ,ולש תודיסחה תרותב קמעתהלו
."'ה תדובעב

קר ןכ םישוע יאדוובו ,תואלפנ םיאורו "שדוק תורגא"ב לואשל םיגהונ םיבוטו םיבר ,ןכא
םיכוז זאו ,יברה לש ויתוארוה רואל ,וז ךרדב לואשל םוקמ שי םהילעש םיניינע םתואב
םייקמשכ טרפבו" :(םש) תאבומש הארוהה תא רוכזל יואר הז לע םגו .הנוכנה הצעלו הכרבל
הצעהו הבושתה תא אוצמל ול רוזעי 'בר'ה יכ ,'בר ךל השע' היוויצו הנשמה תארוה םג
."ומצע תבהאד 'דחוש'ה אלל ,הנוכנה
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

בקע תשרפ שדוק-תבש
בא-םחנמב 'כ

לש ויבא ,ע"נ ןוסרואינש קחצי-יול 'ר לבוקמה ח"הרה ג"הרה לש אלוליה-טייצראיה םוי
לע הלגוהו רסאנ .קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כל ןב-רחא-ןב ישימח רוד ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
ןטסחזק ,אטא-אמלא ריעב ,ד"שת'ה תנשב תולגב רטפנו ,תודהיה תצפהו תקזחהב ותדובע
.1דובכ-ותחונמ םשו ,(רבעשל תוצעומה-תירב)

תכסמ םייסמ היה ,לוחה תומיב לחשכו) הז םויב דעוותהל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.(תודעוותהה תליחתב

יול ןרק' תא ר"ומדא ק"כ דסי - ל"ז ויבא תריטפל הנש םירשע - ד"כשת בא-םחנמב 'כ םויב
.2ל"ז ויבא םש-לע 'קחצי

.'ה קרפ - תובא יקרפ
ג"ח םש ותבצמ םולצת .(ה"נשת ד"בח רפכ ,ת"הק - תיעיבר האצוה) 'קחצי יול תודלות' רפסב - ויתודלות (1
.832-ו 764 'מע

.100 'מע םיגהנמה רפס יפ-לע הז לכ (2

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il