- ב"סק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה בא-םחנמ ו"כ * האר 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


לש בצמל עיגהל איה הדובעה תילכת
"הלואג"


הדובעה יניינע לכ לע שפנ ןובשח םיכרוע לולא שדוחב
תשולש שדוחה םשב וזמרנ ךכ םושמו * הלוכ הנשה ךשמבש
-תולימגו הדובע ,הרות - דמוע םלועה םהילעש םידומעה
בלתשת אל םא םירסח ויהי ולא םיניינע תשולש לבא * םידסח
* הלואג לש ןפואב הדובע אקוודו ,הבושתה תדובע םהב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ,תפלוחה הנשה לש 1הבושתהו ןובשחה שדוח ,עודיכ ,אוה - וז תבשב ךרבתמה - לולא שדוח
,ןקתל תנמ לע ,הנשה לכ ךשמב ותדובעמ לכה-ךסו שפנ-ןובשח תושעל ךירצ ידוהי לכשכ
היהתש ,האבה הנשה לש הדובעל תומיאתמה תונכהה תושעל םגו ;הדובעה תא רפשלו םילשהל
.התע דע רשאמ רתוי הבוט

יניינע לכ םיזמורמ "לולא" לש תובית ישארבש ,םירפסב בותכש הז לע םימעטה דחא והז
יכ - 3םידסח-תולימגו הדובע ,הרות ,2דמוע םלועה םהילעש םידומעה תשולש - הדובעה
לשו תפלוחה הנשה לש) הדובעה יניינע לכ תא ףיקהל ךירצ לולא שדוח לש הנכההו ןובשחה
- לארשי גהנמל םיאתמ] םידסח-תולימגו הדובע ,הרותב תוללכב תללכנה - (האבה הנשה
.[5םידסח-תולימגו 4הליפתה תדובע ,הרותה דומילב לולא שדוחב תוברהל

,6הבושתה ןיינע - לולאד תובית ישארב םיזמורמה םיניינע ינש דוע םנשי הזל ףסונב
.7אובל הדיתעה הלואגה ןיינעו

.שדוחה לש הדובעהמ קלח םג םהש ןבומ ,"לולא"ב ןכ םג םיזמורמ ולא םיניינע ינשש תויה

לע שפנה-ןובשח ןיינע - הבושתה שדוח ירה ארקנ לולא שדוח ,תוטשפב ןבומ הבושתל עגונב
לע הטרח - עודיה ןושלבו) הבושתה תדובעב אטבתמ - האבה הדובעל הנכהו תמדוקה הדובעה
לולא לש תובית ישארבו) הבושתה שדוח אוה לולא שדוחש תויה ;(8אבהל לע הבוט הלבקו רבעה
םלועל רובעי אלו וימימ הריבע רבע אלש הזכל םג ,לארשי ינב לכל (הבושתה ןיינע זמורמ
קר אל הנווכה ךכבש רמול ךירצ - (10ךושמי םדא לכ הירחאו םדא לכ תדמ - 9ינוניבה תגרד)
האבה ,ידוהי לכ לש הליגרה הדובעהמ קלח רותב הבושת םג אלא ,ןורסחו אטחה לע הבושתל
.םידסח-תולימגו הדובע הרות לש הדובעה םע דחי

לע רכש רותב קר אל) והזש רמול רבתסמ - "לולא"ב זמורמה הלואגה ןיינעל עגונב םג ךכ
.לולא שדוחב ידוהי לש ותדובעמ קלח (אלא ,םיניינעה תעברא ראשב הדובעה

ןבומ וניא הרואכלד ,"םיבוט םישעמו הבושת" 11הנשמה ןושלב רואיבה םידקהב ןבויו
בייוחמ ידוהי השענ םדוקש ,אוה רדסה - "םיבוט םישעמ" ינפל "הבושת" הנשמה המידקמ עודמ
- הריבע םג רבוע םולשו סח אוה םאב ךכ-רחאו ,(תווצמו הרות) "םיבוט םישעמ" (השועו)
?הז לע הבושתב בושל אוה ךירצ

:הזב םירואיבה דחאו

,תווצמה השעמ יבגל הבושתה תלעמ תא הנשמה תאטבמ "םיבוט םישעמ" ינפל "הבושת" תמדקהב
ןפואב ,תווצמו הרותד הדובעב תויחו םויק הסינכמ הבושת :םישעמב תלעופ הבושתש הלעמל דע
.12םיריאמו םיבוט ,"םיבוט םישעמ" (הבושת ידי-לע) םישענ וישעמש

הבושת-ילעבש םוקמבש 13ל"זח רמאמכ) םיקידצה תדובע יבגל הבושתה תדובע תלעמ ךרד לעו
- אטח םעט םעט אלש תויה - קידצ :(וב דומעל םילוכי ןיא םירומג םיקידצ וליפא ןידמוע
לש ןויסנה תא ול היהש ,הבושת -לעב לש תווצמהכ קזוחו ףקות הזכ ולש תווצמה השעמל ןיא
ולש םשה תדובעב תויחו תורבגתה סינכמו ןתונ הז ירה אלימב ,ךכ לע רבגתהו ,הדיריה
םישענ - 'וכו הדיריה ידי-לע השענש ןואמצה רחאל האב הבושתהש הז לשב ,(ריתי אליחב)
."םיריאמו םיבוט" ולש םישעמה

העמשמ ןיא ןאכ הבושת 14יכ ,(םיקידצ לצא םג) ידוהי לכ לצא הנשי הבושתד וז הלעמו
ןיינע רקיע הצמתמ הזבש ,15ה"בקה לא בושל - השוריפב הבושת אלא ,הריבע לע הבושת (קר)
הרוקמו השרשל שפנה תא בישהל" ,17"הנתנ רשא םיקלאה לא בושת 16חורהו" ןושלמ ,הבושתה
וזש ,ימשגה הזה-םלועב הטמל ןאכ ףוגב המשנ (הנתנ) ןתנ ה"בקהש ןוויכ :14"וב הקבדלו
רשא םיקולאה" םע דחי התויהב) הלעמל "איה הרוהט" איהש יפכ המשנש ,המוצע הדירי ירה
,ורוקמ שגרנ ןיא ובש ,(רתסהו םלעה ןושלמ םלוע) ימשג םלועבו ימשג ףוגב אובת ,("הנתנ
ידוהי לצא ררועמ הז ירה - ה"בקהמ ומצע ינפב םולשו סח דרפנ רבדו שי ,דרפנ רבדכ הארנו
ורוקמל ,הנתנ רשא םיקולאה לא (בושת חורהו) הרזח בושל ,הדובעב תורבגתההו הקושתה
הל ןיא הלעמל איה המשנהשכ ןכ-ןיאש-המ) ה"בקה םע (יולגב) תוקיבדב תויהלו ,ושרושו
.(הבושתה תדובעל ךרעב םיקידצה תדובע ךרד לע איה ,הז ףקות

םגו ,וימימ הריבע רבע אלש הזכ םג) ידוהי לכ לצא תויהל הכירצו תכייש וז הבושתו
ןכל .הדובעה יניינע לכל המדקההו דוסיה והז - הברדאו ,ותדובע תליחתב ףכית - (םיקידצ
לא בושת חורהו) הבושתה ףקות ידי-לע יכ ,"םיבוט םישעמ" ינפל "הבושת" הנשמה המידקמ
םישעמ" (תווצמה ישעמ) "םישעמ"ה םישענ - ה"בקה לע הרזח ךשמנ ידוהישכ - (םיקולאה
.םיריאמו םיבוט ,"םיבוט

:רואיב רתילו

ינא ,ה"בקה תא דובעל ידכ איה ,ללכב םדאה תאירבב םלועב הטמל המשנה תדיריב הנווכה
הרותה םייקל ולש ויתוחוכב עגייתי (ףוגב המשנ רותב) ידוהיהש ,ינוק תא שמשל יתארבנ
אמהנ" הז ירה זאש) ,הנתמ תלבק לש ןפואב אל ,ולש ותעיגיב הזל עיגיש ,היתווצמו
.(18"אפוסיכד

אוה הווצמה םויקש העשב ,איה בוטה תומילש ,ןמצע תווצמה םויקב ותדובעבש ןבומ הזמ
ולכשב לדתשמ אוה ירה - הלעמלמ ול ונתנש יוויצה םייקמ ידוהיהש הזל ףסונש - ןפואב
אל המכו-המכ-תחא-לעו .דבלב לוע תלבקו חרכה ךרדב קר אל) הווצמה םייקל ולש ותשגרהבו
לע ףסונ) הנווכו תויחב ,רודיההו בוטה תילכתב (אלא ,הזב אצויכו הדמולמ םישנא תוצמכ
לכב ןידה אוהו :19ם"במרב הכלהה ןושלבו ,"םיבוט םישעמ" - (הלעמלמ יוויצה יפ-לעש בוטה
.'וגו 'הל בלח לכ רמוא אוה ןכו 'וכו בוטה ןמו האנה ןמ היהיש בוטה לאה םשל אוהש רבד

תמדקהב ךרוצ ונשי ,"םיבוט םישעמ" ויהי םהש ,תווצמה השעמב הפסוהה לועפל ידכבו
קבדתיו בושיש - הטמל ידוהי לש ותדובע ידי-לע השענה יללכה שודיחה תא תאטבמה ,הבושתה
.(ל"נכ) דרי ונממש םוקמהמ הלעמלש אגרדל דע ,(םיקלאה לא בושת חורהו) ה"בקה לא

ידי-לעש ,הטמל ומצע חוכב םדאה תדובע ידי-לע תשדחתמה ,הבושתה תדובע תמדקה ידי-לעו
ומצע חוכב לועפל וחוכב - הלעמל םדוק התיהש יפכ המשנה יבגל יוליע ידוהיב לעפנ הז
לע הריתי) רודיההו בוטה תילכתב ,"םיבוט םישעמ" ויהי םהש - תווצמה השעמב םג שודיח
.(הלעמלמ ונתינש יפכ ןמצע דצמ תווצמבש בוטה

תומילש תלעופ איהש דע ,לולא שדוחד הדובעהמ קלח איה הבושת דציכ ןבומ הז יפ-לע
תווצמה השעמ תוללכ םיללכנ םהבש ,םידסח-תולימגו הדובע הרותד םידומעה תשולשד הדובעב
הבושתה תלועפבש הלעמה ךרד לע ,הבושתה תמדקה ידי-לע "םיבוט םישעמ" םיארקנה ,(םישעמ)
.םיקידצה תדובע יבגל

הבושת ידי-לע תלעפנש תומילשב וליפא יכ - הדובעה תומילש תילכת וניא ןיידע הז םנמא
הנשי םדוקש :תועונתו םיניינע ינש םישגרנ - (הטמל התדירי ידי-לע המשנה תורבגתה)
הבושתב - וטושפכ אטח לש הדיריל דע) םלועד רתסהו םלעהד הטמל המשנה תדירי ,הטמל הדירי
תורבגתהה אלול לבא .רתסהו םלעהה לע רבגתמ ידוהיש ,איה הבושתבש הלעמהו ,(אטחה לע
- הדובעל עירפהל לוכיה רתסהו םלעהל םוקמ ןיידע ראשנ

ךייש וניא ללכש ,ה"בקה תא ותדובעב רודח ךכ לכ השענ ידוהיש העשב איה הדובעה תומילש
.'ה ןוצר ךפיה אוהש רבד תושעל

האמוטה חור תאו" היהישכ - לולאב זמורמה הלואגה ןיינעב הדובעה תיצמתמ הזבש רמול שיו
ןוצר לע הריבעל איבהל לוכיש רתסהו םלעהל תוירשפאהו תואיצמה לטבתת ,20"ץראה ןמ ריבעא
.'ה

ןיינע תא ומצעב ררועמש הז ידי-לע - הזה ןמזב לארשי לש םתדובעב ךייש הז ןיעמו
ךייש אל ומלועבש ךכ 'ה תדובעל עירפהל םילוכיש םיניינעה לכמ ירמגל הדפנש ךיא ,הלואגה
.ןמקלדכו .ןוילעה ןוצר יפכ וניאש רבד תושעל

:הזב רואיבה רמול שיו

תליחתב בותכש ומכ - םיכרד ינש ידוהיל ה"בקה ןתנ ,הריחבל תוירשפא היהתש ידכב
ךינפל יתתנ האר" 21בותכש ומכו ,"הללקו הכרב םויה םכינפל ןתונ יכנא האר" :ונתשרפ
."םייחב תרחבו 'וג ערה תאו תומה תאו בוטה תאו םייחה תא םויה

חוכמ חקלנ הזל חוכהש) תישפח הריחבד ןיינעבש םייוליעה לכ לע טבה ילבמש ,ןבומ לבא
הריחבש ןוויכש ,ןבומ - ('וכ תויטנו םירויצ לכמ הלעמלש ,ומצע ה"בקה לצאש הריחבה
ךרדה לש רויצהו ,בוטהו םייחה) םייוסמ רויצ ונשי ךרד לכלו ,םיכרד יתש םע הרושק
.ה"בקהמ ,ונממ הטמלש העפשהו אגרד הז ירה ,(הינשה

הריתיו ;םיכרד יקוליח לש הרדגהה לכמ ירמגל הלענ ךרבתי ותוהמו ותומצע ,ה"בקהש ןוויכ
לע הארמה םייוסמ ראות אוהש) "םייח"ה רדג ללוכ ,םיראותו םירדג לכמ הלעמל אוה - וזמ
רדגמ וליפא הלעמלו ,(הזב אצויכו תויחב ףיסוהל רשפאו תויח לש הנוכת ול שיש רבד
ןיא" ךרבתי ותומצע דצמ יכ - (אוה וניא לוכיבכש ינש רבד רחוב אוהש הארמה) "הריחב"ה
המכו-המכ-תחא-לע ,(23"ודבלמ (דוע ןיא)" לש אל וליפא) תרחא תואיצמ תמייק אל 22"דוע
.24םיכרד ינש לש תואיצמ אל המכו-המכ-תחא-לעו ,"םייח" לש תואיצמ אל

ןתונ ה"בקהש םירמואש העשב :"'וג םייחה תא םויה ךינפל יתתנ" ןושלהמ םג ןבומש יפכ
.ומצע (ה"בקהמ) ונממ "הטמל" אוה ירה ןתונ אוהש רבדהש ןבומ - והשמ

25"שממ לעממ הקולא קלח" איה ידוהי לש ותמשנש תויה :ידוהיל עגונב םג ןבומ הזמ
םיקולאמ הלעמל] דח אלוכ ה"בוקו לארשי - (26ולוכב ספות התא וקלחב ספות התאשכ םצעהו)
יתשו הריחבה ןיינעמ הלעמל ידוהי ירה ,ולש המשנה םצע דצמ ירה [ןמקלדכ ,הנתנ רשא
ןיא - אלימבו ,(דוע ןיא -) תרחא תואיצמ ןיא ה"בקה םע המשנה תורשקתה דצמ ,םיכרד
.27ה"בקהמ ץוח רחא ןיינעל ןוצרל תוירשפא ןיא ,הריחב

ומצע דצמ ךכ גהנתמ אלא ,גהנתהל ךיא הזב אצויכו (עדי) לכשב ןובשח תושעל ךירצ וניא
לכש ןוויכ ,תוננובתה לכ ילב ,28"ערכ הישפנמ" - דע ,(תרחא הגהנה ןפוא ןיא יכ)
לש ןוצרה יפכ אל ויהי ותגהנהו ונוצרש תויהל לוכי אלש ךכ ,ה"בקהל הלטב ותואיצמ
שיו .[29שאל תצפוק הניא תילמרונ המהבש ,לידבהל המהבה עבטמ ןכש-לכמבו] ותוהמו ותומצע
הז תעד"כ תישענ ותעדש "קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא" 30עודיה םגתפה ךרד לע והזש רמול
.תונובשח ילב (ויתודמל אלו וילא) ומצע ה"בקה לא קר ללפתמו עדויש ,"קוניתה

תדובעו םידסח -תולימגו הדובע הרותב) לולא שדוח תדובעד הפסוהה תנבומ הז יפ-לע
:הלואגה ןיינע ידי-לע תלעפנו תזמרנש (הבושתה

תריחבל הנתינ המצע דצמ (םידסח-תולימגו הדובע הרות) "םיבוט םישעמו הבושת"ד הדובעה
ינשב הנבהו תוננובתה תשרדנ הזלש .הינשה ךרדהו "בוטהו םייחה" םיכרד ינשמ רוחבל ,םדאה
תא שישכ וליפאש ,רמולכ .תכלל שי ךרד הזיאב אנקסמ ידיל אובל - ךכ-רחאו ,םיכרדה
.הינשה ךרדל םוקמ תניתנ שי הבש הגירדמ םע הז לכב רושק הז ירה ,"םייחב תרחבו"ה

- הדובעה תומילשל םיעיגמ - הלואגה ןיינע םע הדובעה תא םירשקמש הז ידי-לע םנמא
היהיש יפכ) הינש ךרדל םוקמ ןיאש ,"דוע ןיא" אוהש ה"בקה םע ךכ ידכ דע רושק ידוהיש
;"ערכ הישפנמ" אלא - הז לע בושחל וליפא ךירצ וניאש ךכ ,(אובל דיתעל יוליגה תומילשב

.םיבוט םישעמו הבושתד הדובעהב םג תכשמנ תומילשהו

,ומצע חוכב הדובע הנשישכ אקווד איה תומילשהש ('ג ףיעס) םדוק רבודש יפ-לע-ףאו
הזבש ןוויכ) הדובע לכ ןיא (ה"בקה םע לארשיד תורשקתהה םצע) הלואגה ןיינעב הרואכלו
:הכופה איה תמאה לבא - רכש אל םג - אלימבו ,(הריחב םדאל ןיא

- (הריחב ילב) המשנה םצע דצמ ידוהי לש ותדובעב אקווד איה ומצע חוכב תיתימאה הדובעה
תרחבו חוכ תניתנו יוויצה תא םגו ,םיכרד יתש ול ונתינ ,םייחב תרחבו ותדובעל עגונב יכ
ץוח רחא ןוצר ךייש אל ולצאש הזכ ןפואב) שפנה םצע דצמש הדובעה ןכ-ןיאש-המ ;םייחב
לוכיבכ הלעמלמ ול ונתנ אל הז ןיינע יכ ,ומצע חוכב הדובע ידי-לע אקווד האב ('ה ןוצרמ
ותויהב ,ומצע חוכב ותדובע ידי-לע אוה עיגמ הזל ;(ל"נכ) הניתנ רדגמ הלעמל ותויהב -
המ לכ אוה השוע ,תוקולא לעו ותמשנ לע םירתסההו תומלעהה םע ,ימשגה הזה םלועב ףוגב
- (ושרושל בושל) הבושתה תדובע - םג דע ,םידסח-תולימגו הדובע הרותב ,31ותדובעל ךיישש
.הריחבו הניתנ רדג לכמ הלעמלש ,33דח אלוכ ה"בוקו לארשי ךיא 32הלגתמ הז ידי-לעו

הדובעל םג עיגהל ךרוצ שי ,הלואגד הדובעה הנשיש ףא :אסיג ךדיאל םג ןבומ הז יפ-לע
- (הבושתה תדובעו םידסח-תולימגו הדובע ,הרות) לולא לש םינושארה תובית ישארה תעבראב
:יכ

הז ירה - (תרחא ךרדל םוקמ ןיא ובש) דח אלוכ ה"בוקו לארשי לש הדובעהל עיגהל ידכב
םהילעש םידומעה תשולשב ידוהי לש ותדובעו ,אקווד הטמל המשנה תדירי ידי-לע אובל ךירצ
.הטמל המשנה תדירי ידי-לע תשדחתמש הבושתה תדובעו ,דמוע םלועה

ףיעס ל"נכ) "הנתנ"מ רתוי הלעמלו ,"הנתנ רשא םיקולאה"ל דע המשנב היילעה לעופ הז יכ
רבודמה ךרד לע ,(הנתנ רשא םיקולא) הניתנ רדגמ הלעמלש ,דח אלוכ ה"בוקו לארשי - ('ב
."'וג םייחה לא ךינפל יתתנ"מ הלעמל איה המשנה םצעש ליעל
,ט"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ט"משת'ה לולא שדוחה םיכרבמ ,האר תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(תידיאמ םוגרת - 203-198 'מע ,'ד ךרכ
ח"ואוט .םימי חרי 'וג התכבו (גי ,אכ אצת) פ"הע ל"זיראהל ת"ל ,םיארונ םימי 'לה ל"ירהמ יטוקל האר (1
.דועו ,129 ,78 ,75 'מע שידיא מ"הס .אפקת ס"ר

.ב"מ א"פ תובא (2

- (א"פ ה"ר רעש ח"עפ .פ"הע םיטוקילה רפסו םיקוספה רעש ,ת"ל .גי ,אכ םיטפשמ) "ךל יתמשו ודיל הנא" (3
.ג ,ו ש"הש) "יל ידודו ידודל ינא" .(א ,י תוכמ) ןיטלוק הרות ירבד ,הרותה ןיינע לע יאקש ,טלקמ ירע
שיא" .הליפתה ןיינע - (דועו .םש ח"עפ .א"פקתס ח"ואוטל ח"ב .א"פ השוריפו ה"ר תוליפת רדס םהרדובא
.הקדצה ןיינע - (לכרמא 'ס םשב (אפקת ס"ר) ר"א ,םשוב תגורע רפס .בכ ,ט רתסא) "םינויבאל תונתמו והערל

.(ו"טקס םש הטמל ףלאב אבוה) ו"ס א"פקתס ח"וא ףסוי יכרב האר (4

.ב ,הכ ונתשרפ ת"וקל האר (5

ת"וקל .םש ח"בו םהרדובא .פ"הע ט"העב .ו ,ל םיבצנ - "(ךערז) בבל תאו ךבבל תא (ךיקלא 'ה למו)" (6
.ד ,גל .א ,טי ונתשרפ

"הרישא רמאל ורמאיו 'הל" וא ,(לולא ח"ר ל"זיראה ע"וש .א ,וט חלשב) "רמאל ורמאיו 'הל הרישא" (7
אלא רמאנ אל רש ,רישי זא" ל"זראמכ ,("שדח ריש") אובל דיתעלד הרישה לע תזמרמש ,םיה תרישב - (םש ח"עפ)
.(פ"הע אתליכמ .ב ,אצ ןירדהנס) "הרותה ןמ םיתמה תייחתל ןאכמ ,(דיתע ןושל) רישי

.ךליאו 197 'מע ז"יח ש"וקל הארו .(א ,אצ) א"פ ת"הגא .ב"ה ב"פ הבושת 'לה ם"במר האר (8

.ב"יפר אינת (9

.ד"יפר םש (10

.ז"ימ ד"פ תובא (11

.דועו .ג ,זי ש"הש .א ,הפ צ"עמש .א ,בפ תוטמ ת"וקל האר (12

.כ ,דל תוכרב הארו .ד"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר (13

.דועו .םש ש"הש ת"וקל הארו .םש צ"עמש ת"וקל (14

.מ"כבו .ג ,וס הבוש תבש .ד ,דכ ונתשרפ ת"וקל האר (15

.ז ,בי תלהק (16

.וניזאה פ"ר ת"וקל האר (17

.ב"לשת ןסינ א"י בתכמ הארו .ד ,ז וצ ת"וקל .ג"ה א"פ הלרע ימלשורי האר (18

םדא ש"מכ ,םדאה תדובע תוללכ לע יאקש) תונברק ינידל עגונב ןכ ראבמש ירחאל - חבזמ ירוסיא 'לה ףוס (19
ןמ ונברק איביו ודי ביחריו ערה ורצי ףוכי ומצע תוכזל הצורהש ,(אקווד "םכמ" ,'הל ןברק םכמ בירקי יכ
תונברקה לכ תויהל השע תוצמ :חבזמה ירוסיא 'לה שירב םש הארו .'וכ ןימה ותואמ רתויב חבושמה הפיה
ומצע תוכזל הצורה) םדאה לש ונוצרב יולת תוכלהה ףוסב ש"מו ,הלעמלמ יוויצה פ"ע והזו .ןירחבומו ןימימת
.('וכ

.ב ,גי 'ירכז (20

.טי ;וט ,ל םיבצנ (21

.טל ,ד ןנחתאו (22

.86 הרעה 202 'מע ה"כח ש"וקל הארו .הל ,םש (23

סע אלייוו ,י"שנב אקווד הריחבה היה :(220 'מע םולש תרות תוחישה 'ס) ר"תעה םירופ תחישמ ריעהל (24
.'וכ ןייז טינ שרעדנא ןעק

.ב"פר אינת (25

.ז"טקס תופסוה בוט םש רתכ (26

.םש םולש תרות הארו .(זט-וט 'מע) ס"רת ךתוכלמ דובכ ה"ד .ועק 'מע ר"תע מ"הס האר (27

.ב ,חיק תבש - ןויע ה"דות .ד"הס ב"פ תוכרב ימלשורי (28

.רוב יבגל ב ,דנ ק"ב םג הארו .המהב קיזמ יבגל חית ס"וס םש ע"ושו גפר ס"ר מ"וח ע"מסו רוט ןייע (29
.דת'א א"יח ק"גא הארו

.ח"פ הליפתה תוצמ שרש צ"צהל צ"מהסב 'תנו אבוה .ז"נקס ש"בירה ת"וש (30

'וכ רבד שדחל חוכה ךשמנ םשמו 'וכ ס"אוא תומצע 'יחבב תושרשומ תומשנהש ,ז"סרת ועקת ה"ד האר (31
ראובמכ - המצע חוכב הטמל המשנה לש הדובעה י"ע אקווד השענ הז שודיח םג לבא .'וכ םירוריבה ןיינעב
.33 הרעהבש תומוקמב

תכשמנש) 'גה ע"לדעתאש ,ע"לדעתאבש תוניחב 'גה ןיינעב (ךליאו א"עס ,דכ) ש"הש ת"וקלב ראובמה ד"ע (32
םילש רתאב אלא אירש אל ה"בוק ד"עו ,"םינותחתה השעמב תומילש שישכ אלא הלגתמו הרוש וניא" (הנתמ ךרדב
.(ב ,צ ג"חז האר)

םג "דח אלוכ ה"בוקו לארשי"ד דצמש ,םשו .ה"כשת עירזת יכ השא ה"דו ,ךליאו 75 'מע ב"יח ש"וקל האר (33
.אובת 'פ ד"ח ש"וקל םג הארו .הדובע י"ע איה ע"לדעתאבש 'גה 'יחב תכשמה
חישמ םע תויחל


לוכי ותדובעבש העידיהמ דודיע
הלואגה תא דימו ףכית איבהל


...םיסוסהו םימכחה לשמכ הז ירה ,שיגרמ וניא םא

הכרב תכשמנ זאש ,לולא שדוח םיכרבמ תבשב ונדמעבש ,ונייה - רקיעה אוה השעמהו...
יניינע לכב ףיסוהל טילחהל םיאתמה ןמזה הז ירה - לולא שדוח יניינע לכל עגונב הכשמהו
הדובע ,הרותד ןיווקה 'גד הדובעה תוללכ ,ונייה ,"לולא"ד תובית ישארב םיזמורמה הדובעה
.הבושתה תדובע תמדקה םע דחיב ,םידסח-תולימגו

תילכתש ידוהיל םיעידומ הדובעה תלחתהב רבכש ,ונייה ,הלואגה ןיינע םג - הזל ףסונו
ועדויב ,ותדובע תוללכב דודיעו חוכ תפסות לעפנ הז ידי-לעש ,הלואגה - איה הדובעה
תיטרפה הלואגה ןה ,"ועמשת ולוקב םא םויה" - דימו ףכית הלואגה תא איבהל ותלוכיבש
.לארשי-ינב לכד תיללכה הלואגה ןהו ,ולש

תא איבהל אוה לוכי ותדובע ידי-לעש שיגרמ וניאו האור וניאש ןעוטו אב ידוהי רשאכו
אירטו אלקשב םיקסועו הלגעב םיבשויה םימכחל - המוד רבדה המל לשמ :ול םירמוא - הלואגה
,םיסוסה תא ץירמ ןכלו ותסנרפ תודוא בשוח הלגעה לעבש יפ-לע-ףא הנה ,ילכש ןיינעב
לעבה תבשחמו) ןבתה תודוא סוסה תבשחמ ןיא - םיצר םה ןכלו ןבתה תודוא םיבשוח םיסוסהו
הלגעב םיבשויה םימכחה םיקוסע ובש לכש-רבדל עגונב המואמ הנשמ (ותסנרפ תודוא הלגע
!(םצפח זוחמל עיגהל ולכויש ידכ םיסוסלו הלגע לעבל םיקוקז םימכחהש תורמל)

ראובמ ,הנהד - ל"נה םיניינעה 'ג םנשי םדא לכב :לשמנל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
םרבחמה עצוממהו ,תימהבה-שפנו תיקולא-שפנ שי םדא לכבש (ג,זמ יתוקוחב) הרות-יטוקילב
םה םיסוסה ,תיקולאה -שפנ תמגודב םה הלגעבש םימכחה - הז יפ-לעו ,תילכשה-שפנ - אוה
אוה הלגעה לעבו ,("הטמל תדרויה איה המהבה חור" - איה ןכ המשכ) תימהבה-שפנ תמגודב
הלגעה לעב תמגודב) תימהבה-שפנל תיקולאה -שפנ ןיב רבחמה עצוממה ,תילכשה-שפנ תמגודב
.(םימכחה לש םצפח זוחמל םיסוסה תא ץירמה יעצמאה אוהש

ןויעב םימכחה לש םתוקסעתהמ המואמ תערוג ןבתה תודוא סוסה תבשחמ ןיא ל"נה לשמבש םשכו
תערוג הניא ,'וכ םיימשג םיניינע תודוא תימהבה-שפנה תבשחמש ,לשמנב אוה ןכ ומכ ,לכשה
.תיקולאה-שפנה לש התדובע תוללכמ המואמ

הז ןיא - הלואגה ןיינע תא האיבמו תלעופ ותדובעש שיגרמו האור וניאש יפ-לע-ףא ,ןכלו
אוהש תויהש ול םירמוא ןכלו ,תיקולאה-שפנה ידי-לע ותעידיו רבדה תיתימאמ המואמ ערוג
םתויה לע ףסונש ,ונייה] "םינימאמ ינב םינימאמ" םה לארשי לכ ירהש ,רבדב ןימאמ
רמאנש וניבא םהרבאמ לחה ,תובאה חוכ דצמ - םינימאמ ינב םג םה ירה ,םמצע חוכב םינימאמ
הווצי רשא" - לארשימ דחאו דחא לכל ךשמנ הז ןיינעש ,"הקדצ ול הבשחיו 'הב ןימאהו" וב
לש ןפואב םג רבדה אובי ףוס לכ ףוס הנה ,["'וג 'ה ךרד ורמשו וירחא ותיב תאו וינב תא
.השגרהו העידי
,ד ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"משת'ה לולא שדוחה םיכרבמ ,האר תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 2056-2055 'מע

יהויחבמ ריתי


עגונב לולא שדוחב םיכפה ינש
םדאה תדובעל


הדשה לא האיציו ומצע םע הדובע

:לעופל עגונב - הארוהה...

ינא"ד הדובעה תוללכ תללכנ ובש ,הנשה-שארל הנכהה תדובע הליחתמ לולא שדוח-שארבש תויה
תוללכב שגדומ ןכל - (ןושארה םדא אורב םוי אוה הנשה-שאר יכ) "ינוק תא שמשל יתארבנ
דחא דצמ :םדאה תדובע תוללכל עגונב םנשיש םיכפהה 'ב (לולא שדוח-שארמ לחה) לולא שדוח
לש הריבה ריע) "וניקולא ריע" ,"ריעה ישנא" תניחבב אוה לארשימ דחאו דחא לכ ירה
ךלמה ולבקמ הדשבו ,אקווד הדשב אצמנ ךלמה יכ ,אקווד הדשל תאצל וילע - ךדיאלו ,(ךלמה
.'וכ תופי םינפ רבסב

הליפתה תדובעב דחאו דחא לכ קסוע םויה תלחתהבש ירחאל :לעופל עגונב - תוטשפבו
הקדצה תניתנ ירחאלו ,(הרות-דומלת תוכלהב םיעובקה םירועישה יפכ) הרותה דומילבו
תרימא תעב ןהו ,"ךינפ הזחא קדצב ינא" בותכש ומכ ,הליפתה ינפל ןה ,םויה תלחתהבש
תאצל וילע - דמוע םלועה םהילעש ןיווקה 'ג תא ול שי הז ידי-לעש - . . "דוד ךרביו"
המ ול ןיאו ,םלועה יניינע רוריבד הדובעה תוללכ יהוזש ,"הדש"ה יניינעב קוסעלו "הדש"ל
ולבקמ םש אקוודו ,אקווד הדשב אצמנ ךלמה יכ - הדשה יניינעב קוסעל הדיריהמ לעפתהל
איה ךרבתי ול הרידה תיישעש ליעל רומאכ ,תוקחוש םינפ ול הארמו תופי םינפ רבסב ךלמה
..."דבענ הדשל ךלמ" ןכלו ,"הדש"ד הניחבה יהוזש ,אקווד םינותחתב

,בבל בוטו החמש ךותמ איה הדשב ותדובע ירה ,הדשב אצמנ ךלמהש עדוי ידוהי רשאכ ,הנהו
ךלמ ינפ רואב" יכ - םיבוכיעהו תועינמה לכ םילטבתמש יאדובו ,הלודג יכה החלצה ךותמו
."םייח

ומכ ,"וחיש ךופשי 'יוה ינפל" - ךלמה םע רבדל הכז הדשב ךלמה תויהבש םשכש ול חטבומו
לארשי"ד תומילשה תילכתל דע ,תוכלמה לכיהלו ,הריבה ריעל ךלמה םע דחיב תכלל הכזי ןכ
."יהודוחלב אכלמו

:רקיעה אוה השעמהו

לע ףסונ ,ונייה ,תודהיה תצפהד תולועפה לכב ףיסוהל םיכירצ ךליאו לולא שדוח שארמ
תבהא םע דחא ןיינע והזש ,לארשי-תבהא לע דסוימה ןפואבו ,תלוזה ךוניח םג - ומצע ךוניח
.'ה

- םירפס אלמ תיב ,הקדצ ,הזוזמ ,ןיליפת ,הרות :םיעצבמה ראשב םיקסוע הזמ האצותכו
...החפשמה-תרהטו ,הייתשהו הליכאה תורשכ . . בוט-םויו שדוק-תבש תורנ ,הימכחו הנבי

,ךלמה םע דחיב תולגהמ םיאצויש ,ונייה ,"ןילאגנ ןה דימ" ל"נה לכב תוקסעתהה ידי-לעו
תילכתל דעו ,ךלמה ןומראל - אפוג םשו ,"בר ךלמ תירק" - הכולמה ריעל ומע םיכלוהו
."יהודוחלב אכלמו לארשי" - הזבש תומילשה

.בבל בוטו החמשבו ,דימו ףכית - הז לכו
- 2115-2113 'מע ,ד ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ב"משת'ה לולא שדוח-שארד 'א תחישמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינשטיראפמ ללה 'ר ק"הרה


*יברה יפמ םיגלפומ םיראתל התכז ,וז תדחוימ תידיסח תומד
* ןוילעה ןוצרל ירמגל לטבתהל רשפאש ךכל ונממ המגוד
,ללה 'ר לע יברה לש תוסחייתהו תוגהנה ,םירופיס רורצ
(וב א"יב) בא-םחנמ שדוחב לחש ,ותריטפל הנשה-םוי לגרל


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

היה יכ וילע אטבתמ יברה .שטיראפמ ללה 'ר היה םינושארה םידיסחה לש דוהה תויומדמ תחא
,א"משת שדוק-תוחיש ,א"משת ולסכב ט"י) - "ד"בח ידיסח ןיב םידבועהו םיליכשמה ילודגמ"
.וייח ימי ירבדמ היפרגואיב בותכי יברהש הכז אוה ףא .(566 'מע ,א ךרכ

עיגמ היהש םעפ לכב ךא ,ןקזה ר"ומדא תא תוארל דואמ קקותשה שטיראפמ ללה 'ר יכ ,רפוסמ
תחא םעפ .םשמ עסנ רבכ ןקזה ר"ומדאש םושמ ,ושגפל חילצה אל ,ןקזה ר"ומדאה ההש הב ריעל
םשל עסנ ,םייוסמ םוקמל עיגהל דמוע ןקזה ר"ומדאש עמששכו ,םידקהלו זרדזהל ונויערב הלע
תועינמ תונמדזמ דימתש ותוארב ןכש ,ךכב קפתסה אל אוה .ןקזה ר"ומדא לש ואוב םרטב דוע
לא אבו םכחתהו ,סנכיהל והוחיני אל םעפה םגש ששח ,ןקזה ר"ומדא ינפ תא ותייארל תונוש
.הטימה תחת אבחתהו ןקזה ר"ומדא ןסכאתהל דמע הבש הרידה

סנכיה םע דימ .ןקזה ר"ומדא םע הב תתלו תאשל ידכ ,ןיכרע תכסמב הישוק ןיכה ללה 'ר
רמוא ןקזה ר"ומדא תא עמש - ואובחממ תאצל ללה 'ר קיפסה םרטב דוע ,רדחל ןקזה ר"ומדא
'ר ףלעתה דימ ."הליחת ומצע ךירעהל וילע ,ןיכרעב הישוק ךרבאל שישכ" :עודיה ונוגינב
...םשמ ןקזה ר"ומדא עסנ רבכ - ונופלעמ והררועו והואצמשכ .ללה

םעפה וז התיה ןקזה ר"ומדא לצא לבא ,'קדצ חמצ'ה לאו יעצמאה ר"ומדא לא עסונ היה אוה
.ותוא האר אל זא םגו ,היה הבש הדיחיה

יעבדכ ךירעהל

תא יברה ראבמ (209-208 'מע ,ת"יש'ה םחנמ-תרות) י"שת םיבצנ תשרפ שדוק-תבש תחישב
:ונל תעגונ איהש יפכ 'ה תדובעב רופיסה תועמשמ

-לע עבקנ םדאה ךרעש אוה ןיכרעב ןידה ,ירהש ,לכשה לע ססובמ וניאש ןיינע אוה - ןיכרע
.הווש ךרע שי ליג ותואבש םישנאה לכלש אצמנ .םדאה ינב תולעמ יפ-לע אלו ,וליג יפ

הנהנ ה"בקהש םירבדב ,הדובעו הרותב יתונש לכ יתקסע ינא :תושקהל והשימ לוכי ,הרואכלו
שי ןכ-םאו ,הכרעהל םה םייואר ישונאה לכש יפ-לע םגו ,םהמ תינהנ הלעמ לש אילמפ ,םהמ
אופיא דציכ - ארבנ אלש ול בוטו קירל וזבזוב ינולפ לש ויתונש וליאו ;יתונשל בר ךרע
!?הווש ךרע ילעב ויהי ונינש תונשש ןכתיי

אליממו ,הליחת (יעבדכ) ומצע ךירעהל וילע - ןיכרעב הישוק והשימל שישכ :הז לע הנעמהו
.הישוקה לטבתת

'הדובע' - רקיעה

הז רופיסל יברה סחייתה ,ןיכרע תכסמ לע ךרעש םויס תעב ,א"משת תנשב תחא תונמדזהב
:(171-172 'מע ,בכ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) הנוש ןוויכמ

ימי לכ ךשמב ללה 'ר לש ותגהנה םע ןקזה ר"ומדא לש ותארוה רופיס תא רשקמ יברה ,תישאר
.רתויב תויוריהזו םירודיהב וייח

יוושה אוה המכ םיכירעמש) הלכשהו םעט םע רושק ןיכרע לש ןיינע אלה :השקמ יברה ,תינש
הז ינפלש םינשב םייווש ,'וכו הבקנ לש יוושה המכו ,םישיש ןב דעו םירשע ןבמ רכז לש
דועב ("'וג התוא ןהכה ךירעהו" המהבה ךרע ;'וג ןהכה ותוא ךירעהו" ידי-לע ,הז ירחאלשו
?אלפנ ליכשמ ותויהב אלו ,'ה דבוע היהש ךכב היה ללה 'ר לש ונורתיו ותלעמ רקיעש

:תנתונה איהש - יברה ריבסמו

םעטד ןיינעה הניא הדובעה (רקיע)ש הרכהל עיגמ אוה יזא ,ומצע תא ךירעמ םדאש העשב
.'ה דבוע תויהל ,לוע-תלבק אקווד אלא ,תעדו

אלש ,םיסכנה תא קר אל םירחמ אוהש :םימרחה ןיינעב ןיכרע תכסמ םויסב שגדומ הז רבדו
ויהי םהש ,ושפנ תוחוכ תא םג אלא ,(םלעה ןושל) םלועה (תוימשג) יסכנמ האנה ול היהת
םהל ןיא"ש םינהכ ימרחד ןפואל דע ,הזה םלוע יניינעמ םילדבומו םישודק "וינודא תושרב"
,ללה 'ר לצא היהש המ תמגודב דע ףוגה תשודק םישענ םהש ,לאגיי אלו רכמיי אל ,"ןוידפ
ךיאו תושעל וילע המ ומצעמ ופוג שיגרה ,הזה םלוע יניינעמ ותושירפו ותוריהז לדוג דצמש
."הכרב עפשו הבוט קר"ו ךא ולצא שיש אוה הכוז יזאו תושעל וילע

'רוא' 'ךשוח'מ םישוע

לש ומגתפ תא יברה טטיצ (621 'מע ,ב ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) ו"טשת זומתב ג"י תודעוותהב
םייורשה ולא ,"לודג רוא ואר ךשוחב םיכלוהה םעה" (א,ט היעשי) בותכה ןושל לע ללה 'ר
לש ןיינעב ,ךשוחל רוא םימש ףא - יד אל ךכב .רואכ ךשוחה תא םיאור ,ךשוחב םייוסמ ןמז
.תולגה לש לפוכמו לופכה ךשוחה תא םולשו סח ריבגהל םידמוע - ומצע וב - רוא הרות

"עודיה םגתפ יפ לעו"

(619 'מע ,כ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל - ז"טשת ןוושחרמב 'ט תרגיאמ חוקל) ןונגסל המגוד הנה
:ללה 'ר יבגל תובר םימעפ יברה שמתשה ובש

ללה ברה ונירומ 'וכו 'וכו קידצה ברהו דיסחה ברה לש עודיה םגתפ יפ-לעו
.'וכ תודיסחל עגונהב ףסותי הז ידי-לעש ותנווכ וישעמ לכבש שטיראפמ

:בתכ (516 'מע ,ג"כ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) ז"ישת טבשב א"כב

ןח תאושת - 'וכו 'יחת ינולפ-תב-תינולפ לש תואירב תבטה תודוא בתוכש המבו
,קידצה ברה ,דיסחה ברה ,ןואגה ברה ירבד ךרד לעו .הזב תובוט תורושבה לע
סע זא - היישעב ימינפה תילכתל אוה השועש םיניינע לכש שטיראפמ ללה 'ר
יאדווב ,[תודיסחב ןיינע ולצא חנויש=] תודיסח טראוו א ןיגיילפא ךיז לאז
אחישמד אתבקעד ארדב ודיקפת רקיעל םג םלצנמש . . אוה ויתולועפב אוה ןכ
.הצוח םג ועיגיש דע תודיסחה תרות תוניעמ תצפה ,ןנא אממיד ילעופד

"ןנא אממיד ילעפ ןנא"

לש םגתפ יברה ריכזה (508 'מע ,ב"כשת שדוק-תוחיש) ב"כשת חרק תשרפ שדוק-תבש תחישב
לש ורואב המה םישדח - םגתפב קוידהו רואיבה דחוימבו עקרה ךא ,םסרופמ םגתפה .קדצ-חמצה
.ונרוד אישנ

תוכורכ ויתועיסנש ןוויכמש ,ותלאש לע ללה 'רל 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא הנעש המ עודי
:התייה 'קדצ -חמצ'ה תבושת ?ויתועסמב קיספיש יאדכ אמש ,הליפתו הרות לש ןמז לוטיבב
."ןנא אממיד ילעפ ןנא"

.הרות רואב םלועה תא ריאהל ,רואה תדובע אוה וניתדובע .רוא אוה םוי יכ ,יברה ראיבו
'ר לצאש טושפ ירהש ,ותליפתבו ותרותב םלועה תא ריאה ותיבב ללה 'ר בשישכ םגש תורמל
:היה 'קדצ חמצ'ה ןושל ירה ,םיבוט םישעמל עגונב רמשמה לע דומעל ךירצ היה אל ללה
,ומצע דצמ ראומהש םוקמב אל .הדובעו הלועפ ידי-לע עיגהל ךירצ רואה - "אממיד אלעפ"
הלועפ תועצמאב םש ריאהל איה הדובעה .ךושח תויהל לוכי ומצע דצמש םוקמל אקווד אלא
.הדובעו

...דבוכמ חרוא

איבה (1058 'מע ,'ג ךרכ ,א"ישת'ה םחנמ-תרות) א"ישת תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהב
"לבב תורהנ לע" רמולמ טמתשמ היהש ,שטיראפמ ללה 'ר ח"הרה לע םירפסמש רופיס יברה
ריש" רמול ידכ - בושח חרוא וא ארגפד אמוי - אלתמא אוצמל דימת לדתשהו ,ןוזמה תכרבב
שי םויה :רמוא היה ,חרוא אל םגו ארגפד אמוי אל ,אלתמא םוש אצמ אלש עריאשכו ."תולעמה
...!"תולעמה ריש" רמול םיכירצ הז חרוא לש ודובכלו ,"לבב תורהנ לע" - בושח חרוא

"הישפנמ"

לש ורופיס לע יברה רזח (108 'מע ,א"כשת שדוק-תוחיש - א"כשת םירופ) תרחא תונמדזהב
ללה 'ר לש ותגהנה תודוא (104 'מע ,ת"יש'ה ץיק - תוחישה-רפס) צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
םילגרב קר רשגה לע וכלת אל" ה"לשה ןב תאווצמ 84 'עה האר] רשג לע הבכרמב עוסנל אלש
'ר םלוא .וננמזב םירשגל הנווכה ןיא םתסה ןמ יכ ,יברה ריעה ןאכ .["הלגעב בשיל אלו
רשגה תא רבוע הלגעהמ דרוי ,ררועתמ היה רשגל ךומס ועיגהב ירה ,המונת "ףטח" םא ,ללה
.הלגעב בשייתמו בש ךכ-רחא קרו ,וילגרב

אלא ,ןנברד רוסיאב אל וליפאו אתיירואדמ הווצמב ןאכ רבודמ אל ירה :קייד יברה
ךירצ דחא ףא היה אל רשגל עיגהש ינפלש ,ופוג תא ללה 'ר ליגרה םוקמ-לכמ .דבלב תוריהזב
םירופיס םתס רפיס אל צ"יירהומ ר"ומדא ק"כש ןוויכמו - !"ערכ הישפנמ" אלא וריעהל
ומצע תא ליגרהל לגוסמש ונייהד ,וזכ הדוקנ תמייק דחאו דחא לכ לצאש הנווכה ירה ,םיפי
.ןוילעה ןוצרה תא קר תושעל

"ירמגל תואיצמב לוטיב"

,"הזחמ" ןושלמ ,'ןוזח תבש' לע בושטידראבמ קחצי-יול יבר לש ותרמא תא יברה ריכזהשכ
'מע ,ג ךרכ ,ט"לשת שדוק-תוחיש) רמא - "קוחרמ דיתעלד שדקמה תא דחאו דחא לכל" םיארמש
:(435

תיטרפ החגשהב ירה - וניאישנ וניתובר ישורדב אבוה אל הז ןיינעש תורמל
היה ללה 'רש עודי ירהו ,שטיראפמ ללה 'ר ישורד לש 'לכיב'ב רבדה אצמנ
רפוסמכ ,ירמגל תואיצמב לוטיבד ןפואל דע ,וניאישנ וניתוברל ןותנו רוסמ
.ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוחישב

ר"ומדא ןוצרב

דסוימה ,ללה 'ר לש רמאמ יברה איבה (ה ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) ה"כשת אריו תשרפ שדוק תבשב
ןייצו םירבדה תא איבה יברהו "המדקה ןיעכ" םידקמ ללה 'ר .ןקזה ר"ומדא רמאמ לע הארנכ
:יכ םתישארב

.דומללו ןייעל וגהנ ללה 'ר לש 'תודיסח'ב

- יברה תארוה יפל - ןאמכוד יולה ןמלז-רואינש ברה 770-ב דעוותה ב"ישת ןוושחרמב א"כב
יברה תא לאש 'תודיחי'ב םעפש רפיס (32 'מע ,553 ןויליג 'ד"בח רפכ') תודעוותהה ךלהמבו
?םיאישנה לש םא-יכ םידיסח לש ח"אד םידמול ןיא אולה - ללה 'ר לש תוחטתשהה רמאמ תודוא
ר"ומדא ק"כ ןוצרב התייה ,טרפב ,ללה 'ר לש ח"אדה תספדהש ,יברה ול הנע ךכ לע
.ע"נ (צ"יירהומ)

רואיבל 'רמאמ' ןיב

רפכ') ב"ישת תבט םיכרבמ תבש תודעוותהב יברה רפיס ךכ - ללה 'ר לש ונמזב םידיסחה
םדוק השא אשנש םושמ תאז ."ןיליפת ינפל תילט" ותוא וניכ - (34 'מע 553 ןויליג 'ד"בח
...ל"נה םעטמ ,"דעומה לוח" - וב קבד ףסונ יוניכ ...הווצמ-רבה

'ד ךרכ 'ב"משת תויודעוותה' ךותמ יחכונה ןונגסה) תובר תויונמדזהב יברה רפיס - םעפ
'ר .'קדצ חמצ'ה לש רמאמב םייוסמ ןיינע רואיבב 'םירזוח'ה ןיב חוכיו היה - (1931 'מע
'םירזוח'ה וסנכנ רשאכ .רחא ןפואב ורמא 'םירזוח'ה ראשו םייוסמ ןפואב רמא שטיראפמ ללה
רואיבש םהל בישהו ,הז ןיינעב רואיבה והמ ותוא ולאש ,'קדצ חמצ'ה ינפל רמאמה תא רוזחל
.ללה 'ר רמאש יפכ אלו ,'םירזוח'ה ראש ורמאש יפכ אוה הזב

(ךישמהו ,עגרל יברה קיספה ןאכ) תודיסח רמאמ א טגאז יבר א ןעוו" :רמאו ללה 'ר הנענ
לבא .["יניסמ התניתנכ הז ירה - תודיסח רמאמ רמוא יברשכ=] "יניסמ הניתנכ סאד זיא
דומלל ךירצ דחאו דחא לכ רשאכ ,הז רמאמב רואיב תודוא רבודמ רשאכ ,רמאמה תרימא ירחאל
,ולכשב לבקתמה ןפואב טשפה תא דומלל (ללה 'ר) אוה ךירצו לוכי ,אוה ולכשב רמאמה תא
...!רחא ןפואב טשפה תא דמול 'קדצ חמצ'הש תורמל

ללה 'ר תוגהנהמ

תועומשל יברה סחייתה (זיר 'מע 'א ךרכ 'וביסמב ךלמה') ח"כשת תנשב תודועסה תחאב
:האבה הדבועה תא המגודכ איבהו ,תוקייודמ יתלב תוידיסח

ורפיס . . שטיראפמ ללה 'ר ק"הרה לש וירודיהו ויקודקד תא ראתל וצרשכ ,םידיסח
ידכ םינהוכ המכו המכ לצא תובר םימעפ ומצע תא תודפל גהונ היה ,רוכב היהש ןוויכמש
.קפסהמ תאצל

:ףיסוה יברה ךא

םותחל גהונ היהש יפכו ,יול היה ללה 'ר יכ לכו לכמ ךרפומ הז רופיס הנהו
..."!יולה - םשב ומש תא

:ןיינעל ןיינעמו

ןיליפת תחנה ןיינעב הליפתה רחאל יברה רביד ,ע"נ םדוקה יברה תוקלתסהל העבשה ימיב
:(7 'מע ,ת"ישה תויודעוותה םחנמ-תרות) רמאו אטבתה ראשה ןיב .םת-וניברד

.ןיליפת תוגוז עברא חינה שטיראפמ ללה 'ר 'וכו ח"הרהש ספדנ יתאצמ

- םחנמ-תרות) ה"ע הנח תרמ תינקדצה תינברה ומא תריטפ רחא העבשה ימיב ,המוד תונמדזהבו
:רמא יברה .תולבא תעשב הרות דומיל תודוא רבוד (100 'מע ,'א ךרכ ,ןויצ-םחנמ

- (דועו 'ללוכה רעש' לש רבחמה) טאוואל דוד-םהרבא 'ר 'וכו ח"הרה
לבאש ןידהל עגונב וירוביחמ דחאב בתוכ - ותדכנ איה ,יתרומ ימא ,תרטפנהש
,רעשטיראפ ללה 'ר ומשב םסרופמה קידצה ברהמ יתעמש' :הרות דומלתב רוסא
ובילש ימל אלא הרות יזר ןירסומ ןיאש ,באב 'טב הלבקה תמכח דומלל רתומש
.'וברקב גאוד
תודיסחה ינייעממ


האר תשרפ


(ה,גי) וכלת םכיקולא 'ה ירחא

(די הטוס) ה"בקה לש ויתודימ רחא ךלהל

עברא םיאב ןהמש ,'יוה םש תויתוא עברא לש "םיירוחא" תניחב ונייה - "'ה ירחא"
- חור ;הוואגו סעכ - שא) תוערה תודימה לכל רוקמה םהש ,תימהבה-שפנה לש םיערה תודוסיה
.(תובצעו תולצע - רפע ;תוואת רחא הכישמ - םימ ;תונצילו תוללוה

ירחא"ב םשרושש תוערה תודימה תא ןקתלו ה"בקה לש ויתודימ רחא תכלל םכילע - "וכלת"
."'יוה
(דפרת 'מע ,םירבד הרותה-רוא)


ורמשת ויתוצמ תאו וארית ותאו וכלת םכיקולא 'ה ירחא
(ה,גי) ןוקבדת ובו ודבעת ותאו ועמשת ולקבו

לכש לש םילענה תוחוכה יבגל ךרע ול ןיאש ,הכילהה חוכ - "וכלת םכיקולא 'ה ירחא"
.בלהו חומה תדובע לש 'תורישע'ה הב ןיאש ,םימש תוכלמ לוע תלבקל זמור ,תודימו

.ותבהאו 'ה תארי ךותמ תווצמה םויק ונייה - "ורמשת ויתווצמ תאו וארית ותואו"

.("ןערעהרעד") השגרהו הרכה ,תימינפ העימש - "ועמשת ולוקבו"

.לעופב הדובעב - "ודובעת ותואו"

איבמ בלהו בלב הריאמ חומה תגשה .(ארזע ןבא) "ףוסבו שארב ,בלב" - "ןוקבדת ובו"
.לעופב הדובעל
(950 'מע ,ב ךרכ םיסרטנוק םירמאמה רפס)


(ז,וט) ןויבא ךב היהי יכ

(םייחה-רוא) םייח ומשו 'ה חישמ לש הז רבד תילכתל איה השעמה

."םייח ומשו" ובתכב זמר הזלו ,חישמ לש ץוצינ היה םייחה-רואהש עודי

:רפוסמ הז ןיינעב

םע שמוח סיפדה ה"מקת תנשב .הלכשהל ספתנש ,רשא 'ר םשב רואל-איצומ היה בולקש ריעב
םילימה תא טימשהו ךלה ,חישמה תאיבב ונימאה אל םיליכשמהש ןוויכמו ,םייחה-רוא שוריפ
."םייח ומשו"

תא סינכא ינאו ,ירפסמ ימש תא טימשה הז עשר :רמאו רבדב שיגרה ןדע-ןגב 'םייחה רוא'ה
הרמאו" קוספה לע (ה) אשנ תשרפב י"שר ירבדב םישמוחה לכב תועט הלפנ דימ !ירפסל ומש
."רשאמ םא ןמא" בתכנ "רחאמ םא ןמא הז שיאמ םא ןמא" םוקמב :"ןמא ןמא השאה

ןיד-תיבל הואיבהשכו ,הריבע רבדב הדשחנ בולקש ישנמ תחא השאו ,םיטעומ םימי ורבע אל
."רשאמ" ...הרמאו התדוה השירדו הריקחל
(העומשה יפמ)


(די,וט) ול קינעת קינעה

רמוא ןועמש יבר . . םישולש רמוא הדוהי יבר .ריאמ יבר ירבד . . ןימ לכמ םיעלס שמח
(זי ןישודיק) םישימח

ףסוי - תוריחל אציש ןושארה ירבעה דבעל ה"בקה ןתנש "הקנעה"ה לע תודסוימ תועדה שולש
הטוס) "ומש ףסוהיב תודע" (אפ םיליהת) בותככ ,ומשמ תוא ול ףיסוה ה"בקה ירהש ,קידצה
.(ול

'הו ,'ו תוא ינפל הפסותנ 'ה תואה - םישולש .ףסויל הפסותנש 'ה תוא דגנכ - םיעלס שמח
'י םימעפ 'הו ,'י תוא רחא איה 'ה תואה לש המוקמ - םישימח .םישולש הלוע 'ו םימעפ
.םישימח הלוע
(אכק 'מע ,קחצי-יול תרות)


יכ תרכזו . . ךבקימו ךנרגמו ךנאצמ ול קינעת קינעה
(וט-די,וט) ךיקולא 'ה ךדפיו םירצמ ץראב תייה דבע

יתב לע םוקמה חספש") םירצמ תאיציל רכז אוהש ,ןאצה ןמ אבה ,חספ ןברקל זמור - ןאצ
אלש") םירצמ תאיציל רכז איה ףאש ,ןרוגבש ןגדמ האבש ,הצמל זמור - ןרוג .("וניתובא
- בקי .("םלאגו ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ םהילע הלגנש דע ץימחהל וניתובא לש תקצב קיפסה
.םירצמ תאיציב ורמאנש הלואג לש תונושל עברא דגנכ ונקתנש ,תוסוכ עבראל זמור

רהב) רמאנ ירבע דבעבו ,ךרפ תדובעל רכז אוה רורמה ןכש ,רורמב םג םיקינעמ ןיא םלוא
."ךרפב וב הדרת אל" (הכ
(כ 'מע ,קחצי-יול תרות)


(י,זט) תועבש גח תישעו

;הצמ תליכא - חספב .לעופב היישע תועצמאב םיכשמנ לארשי ידעומו יגחב םילגתמה םייוליגה
,השעמכ בשחנ הז רובידו .הרותה תויתוא תרימא - תועובשבו ;םינימ 'דו הכוס - תוכוסב
.(ד"מפ ר"ב) השעמ בישחש ,ה"בקה לש ורוביד ןיעכ אוה הליפתו הרותב רובידה ןכש
(182 'מע ה"שת םירמאמה רפס)


(די,זט) ךגחב תחמשו

:ןקזה ר"ומדא רמא

.ךלש גח - "ךגח" היהי גחהש דע החמשה תא סינכהל םיכירצ
(82 'מע ד"שת תוחישה רפס)

רודו רוד תורצוא


לולא שדוחל תונכה


,םירופיס לש טקל םיאיבמ ונא לולא שדוח םיכרבמ תבש לגרל
לע וניאישנ וניתובר תוחישו ירמאמ ךותמ םירואיבו תורמא
שפנה-ןובשח - ותדובעו ,"הדשב ךלמה" ,לולא שדוח ןכות
הבושתו
היה ךיא רוכזל

היה ךיא ורכזי ,הנשה ינמזמ ןמז לכבש ,םהיכנוחמ תא וריהזה םהיתורודל םידיסחה ינקז
ימי ,לולא שדוח םידיסח לצא םעפ םיארנ ויה ךיא .ורבע םינשב םידיסח לצא הז ןמז הארנ
ידעומו תותבש לוחה ימי ,וניתחמש ןמז ,םירופיכה םויו הנשה שארל המדקהה ,תוחילסה
.הנשה
(207 'מע ט"שת םירמאמה רפס)


שאיימ אל ןובשח

ואיבי אלש םיחוטבש ולאכ תונובשח קר םישוע הנשה ךשמבו ,לולא שדוח אוה ןובשחה שדוח
.תעדמ אלש - שואיי :תוחצה עודיו .הדובעב שואיי לש ץמשל ףא וא תושילח
(בע 'מע ח ךרכ ,ר"ומדא ק"כ שדוק-תורגיא)


לאכימ 'ר לש יכבה

יטוקלב 'ידודל ינא' רמאמה תא לולא שדוחב וידימלתל דמילשכ ,רנילב לאכימ 'ר עיפשמה
ונייה (אטחה לש) םגפהו באכה ושפנב שיגרמ וניאש המ" :רמאנ םש ,'ב תואל ועיגהב ,הרות
.רמ יכבב ץרפ - "ירמגל ושרשמ תרכנו דרפנש דע ךכ לכ םגפש ינפמ
(63 'מע ,"יתונורכז")


...תוקולעה תא דימעהל

לש וכות ךותב רבכ ונא" :רמוא הרייעה אפור תא יעצמאה ר"ומדא ק"כ םעפ עמש ,דלי ותויהב
גישהל ןתינ היה תוקולעה תאש ,רמול ןווכתה אוה ."תוקולעה תא יתדמעה אל ןיידעו ,לולא
ימי ,ץיקה ףוס ימי רבכ ויה םימיהש תורמלו ;תורתתסמ ויה ,רוקב ,ףרוחב וליאו ,ץיקב קר
.תוקולעה תא גישה אל ןיידע ,לולא

.םידיסח לש הזילע הרובחב שגפ ,"רדח"ה ןמ דליה רזחשכ ,רתוי רחואמ

םתאו ,תוקולעה תא םתדמעה אל ןיידעו ,לולא לש וכות ךותב רבכ ונא :דליה םהל רמא
...םיקחוצו םיבשוי

תדובע יהוזש ,םדה תחיתר תא טיקשהלו לקלוקמה םדה תא זיקהל הקולעה דיקפתש ,םהל ראיבו
.הנשה-שארל הנכהה תדובע - לולא שדוח

-םש -לעבה לש וכרד יהוז" :רמא ,ןקזה ר"ומדא ,דליה יבא ינזואל םירבדה ועיגה רשאכ
,ךכ לע ונבאכו ונדבע ונחנא .'ה תדובעל חקל תחקל שי םיעמוש וא םיאורש המ לכש ,בוט
.עבטב רבכ םייקש רבד הז ונינב לצאו

וערזלו ול ,הדובעב ועייסיש בוט ץוצינ ךישמי יכ ול ינא חיטבמ - וז ךרדב ךליש ימ
."תורוד-ירודל

ר"ומדא לש וירבד ןיגב ,תועמדמ הבוטר שרדמה תיב תפצר התיה - הנש התוא לש הנשה-שארב
.יעצמאה

םידוקירה ןמו החמשה ןמ ,תועורק תיב-ילענ הב וללוגתה - הנש התוא לש הרות-תחמשב
.ןקזה ר"ומדא תחטבה תובקעבש
(5 'מע ו"צרת תוחישה רפס)


הזחא ירשבמ

:ףוגה תולחמ תאופרב ןה תויללכ םיכרד יתש

רביאה לע םירבגתמש דע ,םיאירבה םירבאה תא קזחל .ב .הלוחה רביאה תא תואפרל (א
.ותוא םיאפרמו ,הלוחה

.םיבוט םישעמו הבושת :הדובעה יכרד יתש ןה - שפנה ילוחב הזמ המגודה
(בא-םחנמב ח"כ ,םוי-םויה)


ירדנסכלא יוחיא

."יתוחא יל יחתפ" :רמאנ (ב,ה) םירישה-רישב

,'ירדנסכלא יוחיא' ןושל אוהו .שפנבש תיעבטה הבהאה םש-לע "יתוחא" םיארקנ לארשי-ינב
שפנה תרבחתמ וז הבהא ידי-לע ךכ .דחא רבדכ םיארנ םירבדה ינשש דע ,הלועמ רוביח אוהש
.םידחאל ומע תויהל וב תללכנו 'ה רואב

שי ןכל .הילע ריתסמו ףפוחה ,םיימשג םירבדל הוואתמה חוכב תרתסומו תשבולמ וז הבהא ךא
."יתוחא יל יחתפ" - הבהאה תא תולגלו הוואתמה חוכה תא ריסהל ךרוצ
(ז"צקת 'מע ,רהב הרותה-רוא)


לולא יזמר

שפנה-ןובשחב ךיראמו המהמתמ םדא רשאכ ."םיימעפ הז ונבש התע יכ ,ונהמהמתה אלול יכ"
- םיימעפ הז ,ולש הבושתה היהת הז ןפוא יפל - ונבש ,(לולא תויתוא = אלול) לולא שדוחב
.םירופיכה-םוי לש תיטרפה הבושתהו הנשה-שאר לש תיללכה הבושתה
(ג"י ןמיס ,בוט-םש-רתכל תופסוה)

-אנעשוה ,םירופכה -םוי ,הנשה-שאר ,לולא תובית-ישאר - ה"ירא ."אריי אל ימ גאש הירא"
.(םינומדקה םשב ה"לש) אריי אל ימ בל - ולא םימי םיעיגמשכ .הבר
(ב"משת ,האר תשרפ תבש תחישמ)

ישדוח ב"י לכ ליכמש ,הלותב ולזמש ,לולא שדוחל ןאכ שי זמר ."שדוח ב"י הלותבל םינתונ"
.(תופי םינפ) הנשה לכ לע הרפכ ימי םה לולא שדוח ימי ןכש ,הנשה
(610 'מע ,דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)

היהת הקדצו" םילימב זמרנ לולא שדוח לש ףוריצהו ,'יוה םש לש רחא ףוריצ שי שדוח לכל
.(ל"ז י"ראה יבתכ) הקדצ תניתנב תוברהל שי הז שדוחבש זמר .('יוה םש תויתוא) "יכ ונל
(ב"משת לולא שדוח-שאר תחישמ)


רומג ןוחטיב

דסח ץפח ה"בקהש חוטבלו ןימאהל ךירצ - ה"בקהמ החילסו הליחמ שקבמו הבושתב רזוחה םדא
אקיפס-קפסו קפס םוש ילב ,החילסו הליחמ שקבמש דימו ףכית ,חולסל ברו םוחרו ןונחו ,אוה
.םלועב
(א"י קרפ ,הבושתה-תרגיא ,אינת)


םוי לכ הבושת

יכו ."ךתתימ ינפל דחא םוי בושו" :ורמא ךכו .םויו םוי לכב הבושתב רוזחל בייח םדא
תומי אמש ,רחמל בושי ;רחמל תומי אמש ,םויה הבושת השעי אלא ?תומי םוי הזיאב אוה עדוי
.הבושתב וימי לכ אצמנו ,ותרחמל

תומילד םושמ :וירבד ךכו .םויו םוי לכב הבושתה תיישעל תרחא הביס עיצמ ל"ירהמה הנהו
השוע וניא זא רייגתמהד ,זא םירג ןילבקמ ןיאש הז תמגוד) הבושתב ןילבקמ ןיא חישמה
,בש וניאש ימ ,םוי לכב העושיל ןיפצמ ונאד רחאמו ,(לארשי תחמשב חומשל קר ,'ה תבהאמ
עודמ :םירמוא ונאצמנ .ויאטחב ו"ח ראשייו ,בש יצמ אל בוש ,ונימיב הרהמב חישמ אוביו
הלואגל הייפיצו החמש ךותמ תאז תושעל ףידע ?התימה םויל הדרחו הגאד ךותמ הבושתב רוזחל
!הבורקה
(ט"ישת ךליו תשרפ תבש תחישמ)


רדהל ךירצ אל

,הזב רדהל ךירצ ןיא - םוקמ ותואבו השעמ ותואב איה הבושתהש ,רסומ ירפסב ראובמש המ
.ערה ןמ רוסי יזא ,ודיל אב םא קר .ןויסינ ידיל ונאיבת לאו םישקבמ ונא ירהש
(א"יש 'מע ,םיניינע ,ןקזה ר"ומדא ירמאמ)


םינמז השימח

:םה הבושת ינמז השימח

.השעמו רוביד ,הבשחמ ,שפנה ישובל ןוקית לש הדובעה - לולא שדוח

.תודימה ןוקית - תוחילסה ימי

.ןיחומה ןוקית - הנשה-שאר

.ןוצרה ןוקית - רושעל הסכ ןיב

.גונעתה ןוקית - םירופיכה-םוי
(ד"פת 'מע ,ג ךרכ ,צ"ירה ר"ומדא שדוק-תורגיא)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

האר תשרפ שדוק-תבש
בא-םחנמב ז"כ

.[זטק ןויליג 'תורשקתה'ב ספדנ םיכרבמ תבש יגהנמ טוריפ]

ןבומה תודיסח רמאמ העשכ ךשמב םידמול ךכ-רחא .רוביצב המכשהב םיליהתה לכ תרימא
.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל

9:23 ,רקובב ישילש םוי :דלומה .יעיברה םויבו ישילשה םויב :לולא שדוח-שאר םיכרבמ
.םיקלח ינשו

.םימחרה בא םירמוא ןיא

.תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה רחא

.ו קרפ - תובא יקרפ

ינש םוי
בא-םחנמב ט"כ

.ןונחת םירמוא ןיא החנמ תליפתב .שדוח-שאר ברע

ישילש םוי
לולא שדוח-שארד 'א ,בא-םחנמב 'ל

.[זלק,חכק,כק,זטק :תונויליג ,'תורשקתה'ב וספדנ שדוח-שאר יגהנמ]

ריכזהל ןחלושה לע םיכמ ,1 שדוח-שאר לילב ."אוביו הלעי" םירמוא הרשע-הנומש תליפתב
.רוביצל תאז

םימעפו ,*1םויהמ 'הבוט המיתחו הביתכ' ילוחיאב ליחתהל הרוה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.2רתוי םידקמ היהש

לחאל גהנ ר"ומדא ק"כ .3'הבוט המיתחו הביתכ' לחאל וגהנ ,לולא שדוחב בתכמ םיבתוכשכ
ןכו ,התוער תא השאו והער תא שיא (ךרבתהלו) ךרבל לדתשהל הרוה ןכ .4ויבתכמ םויסב תאז
.5םינפ לא םינפ הפ-לעב םג ,התרבחל הדליו ורבחל דלי ,ףטה

,"ישפנ יכרב" ,םוי-לש-ריש ,לבקתת שידק ,"ןקז םהרבאו" ,ללה :ץ"שה תרזח ירחא ,תירחשב
.םותי-שידק

,םוי לש ריש רחא תירחשב 'ירוא 'ה דודל' םירמוא (ללכב דעו) הבר-אנעשוה דעו םויהמ
,םוי-לש-ריש - םירומזמה לכ ירחא תחא םעפ קר םותי-שידק םירמוא ."ונילע" םדוק החנמבו
.6ונילע רחאל קר םותי-שידק םירמוא החנמב ןכו ;"ירוא 'ה דודל" ,"ישפנ יכרב"

.7דמלתהל ןיעקות םויה ךשמב

ובש ןיינמב ללפתמה .(תירחשב ליעל האר) "ירוא 'ה דודל" םירמוא ,"ונילע" ינפל ,החנמב
.9הז ירחאל "ירוא דודל"ו ,8רוביצה םע רמאי ,הליחת "ונילע" םירמוא

ישיש םוי
שדוח-שארד 'ב ,לולאב 'א

תרימאב טרפבו) םינונחתבו תוליפתב זוע רתיבו תאש רתיב לולא שדוחב ףיסוהל לארשי גהנמ
לארשי-תבהאבו ,הקדצבו םידסח-תולימגב ןכו הרותה דומילב ,הליפתה תדובעבו (10םילהת
.11ללכב

ונבר לש 'תובבה עברא' ןוגינ תא ןגנל וגהנ םהב םימיאתמה םינמזה דחא אוה לולא שדוח
.12ןקזה

(הנורחאה ןתקידבמ שדוח רשע-םינש ורבע אל םא) תוזוזמו ןיליפת הז שדוחב קודבל םיגהונ
לדתשי דחאו דחא לכש ,רתויב ןוכנו יאדכו .ונקתי - תווצמ ראשב קדב ואצמי רשא לכו
וניחא לכל ,םוקמו םוקמ לכב ,תעגמ ודיש םוקמ לכב - ומצעב םויקה לע ףסונ - הז םסרפל
.13א"טילש לארשי ינב

.14םימחרה שדוח אוהש ןוויכמ ,ןיאושינל תחלצומו הבוט העש רדגב םה לולא שדוח ימי לכ

ךלמה" ירהש ,הנממ הלודג החמש תויהל הלוכי אלש ,הבר החמשב איה לולא שדוחד הדובעה
.15"םלוכל תוקחוש םינפ הארמו . . הדשב

שדוחב דחוימבו ,הנשה לכב) רמול הלילחו ,הוונע ךותמו םעונ יכרדב םעה תא ררועל שי
.16ה"בקה לש ודיחי ונב - לארשי לע םישק םירבד (תוחילסהו םימחרה שדוח ,לולא

לכב תועיקתב םיכישממ .17ת"רת ,ת"שת ,ת"רשת :רפושב ןיעקות תירחש תליפת רחא םויהמ
.(םידליל טרפבו ,'וכו סוניכ לכב םיעקות) הנשה-שאר ברעו שדוק-תבשמ ץוח ,שדוחה

יקרפ השולש - םויה ךשמב - םוי לכב םירמוא ללכב דעו םירופיכה-םוי-ברע דעו םויהמ
םילשי - ריסחה רשא תאו ,וב דמוע אוהש םויהמ ליחתי - ריסחהש ימ .רדסה יפל םיליהת
תרימא ירחא רוביצב םרמואל גוהנ .18(םיאבה םימיה לש םיקרפה תא 'שארמ' רמול רשפא-יא)
.19םותי שידק םדוק ,ימויה םיליהת רועיש
.חיק ןויליג ףוס 'תורשקתה' האר (1

ח"מהעבל םייח-רוקמב הארו] פ"אפ הכרבה אוה רקיעהש םש ראובמ) 339 'מע ד"ח ו"משת 'תויודעוותה' (1*
,הביתכ לע םג רבודמ יכ םא ,[". . בתכית :ליחתמ ,וריבחל םולש ןתונה לכש" א"פקת ס"ר ח"וא ריאי-תווח
.ןלהלדכ

.גי-בי 'מע ,ירשת-לולא 'ד"בח יגהנמ רצוא' (2

םש בטיה-ראבבו א ק"ס א"פקת 'יס ר"אב אבוה ,(ט"נר 'מע םילשורי ןוכמ תאצוה) 'םיגהנמ - ל"ירהמ רפס' (3
.י ק"ס

.ןודנב וינפלש וניאישנ וניתובר יגהנמ םג וצבקנ םש ליעל .בי 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (4

.610 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (5

.17 'מע םיגהנמה-רפס (6

,א"פקת 'יס א"מ) ח"רד 'בב ןיליחתמש תוטישה ןיבל ח"רד 'אב עוקתל ןיליחתמש תוטישה ןיב הרשפ ןיעכ (7
אלו וילא" ,םירופיכה םויד "תחא העיקת" ןיעכ - הנינעו .(1363 'מע ב"ס םש ז"הדא ע"ושל תופסוה
.ז 'מע ד"בח-יגהנמ-רצוא - (2111 'מע ד"ח ב"משת 'תויודעוותה') "ויתודימל

הלהת תרימאמ ו"קב) הס 'יס לקשה-תיצחמב אוה - קיספהל רתומש םוקמב - רוביצה םע ונילע תרימאל רוקמה (8
.ו"ס גי 'יס ןחלושה-תוצקב אבוה ,(ב"ס ז"הדא ע"ושבו ג ק"ס א"מב םש 'זנש רוביצה םע דודל

וב שמתשהל ר"ומדא ק"כ הברהש - ד"ויב - "ירחאל" יוטיבה יבגל רואיב ךירצ ,בגא .לת 'מע טי ךרכ ק"גא (9
רמאנש םוקמ לכ" :(ל ,אי ונתשרפבו ,א ,וט תישארב) י"שריפל םיאתמ וניא הרואכלו ,שממ ךומסה רבדל ףא
."גלפומ - 'ירחא' ,ךומס - 'רחא'

.גי 'מע ,םש 'ד"בח יגהנמ רצוא' (10

.נ"שו 643,638 'מע ב"ח נ"שת ,700 'מע ב"ח ט"משת תוחישה-רפס (11

שארבש תומישר יטוקילבו ,"לולא שדוח-שאר" 204 'מע םירוביד-יטוקילב .12 'מע ח"פרת תוחישה-רפס (12
'מע א"שת תוחישה-רפס ."(תוכיראב תודיחיב םיללפתמשכ) הליפתה תעשב" רוקמ ותואמ דכ 'מע םינוגינה-רפס
.וט-די 'מע ד"בח -יגהנמ-רצוא - 86-85

'מע ב"ח ד"לשת שדוק-תוחיש הארו .ד"בח-ללוכ חול .י"ס א"פקת 'יס םירפא-הטממ ,םש ח"משת תוחישה-רפס (13
.(לולא שדוחב אלש וליפאו - עובק רודיהכ) הנשב הנש ידימ קודבל ףידע ,תדחוימ הכרבל ןיקוקז רשאכש ,377

.462 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל ,ד-גיש 'מע ב"כח ,שד 'מע כ"ח ק"גא ,76 'מע םיגהנמה-רפס (14

.618 'מע ב"ח ח"משת תוחישה-רפס (15

.דועו 1929 'מע ד"ח ה"משת 'תויודעוותה' ,308 'מע דכ קלח תוחיש-יטוקיל (16

.446 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקל - שפנה תוחוכ רשע דגנכ .53 'מע םיגהנמה-רפס (17

.54 'מע םיגהנמה-רפסבש "םוי לכב 'פאק השולשמ רתוי אל לבא" ןושלה תועמשמ (18

.ט 'מע 'ד"בח-יגהנמ-רצוא' (19


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il