- ג"סק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה לולאב 'ג * םיטפוש תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


הדשב ךלמה ינפ תלבק


הדובעל חוכ-תניתנו הרשכה קר הנניא הדשב ךלמה תולגתה
הדובעה רקיע לש םוכיסו תיצמת הווהמ אלא ,לולא שדוחד
ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנש ןוויכמ * הלוכ הנשה לכב
ותויהב איה ידוהיה לש הדובעה רקיע ירה םינותחתב הריד
ךלמה לש ותואיצמ תא ךישמהל אוה ךירצ םשל * אקווד הדשב
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ -
ונרוד"יל ידודו ידודל ינא" ליחתמה רוביד 1הרות-יטוקילב ןקזה וניבר לש ורואיב עודי
ריעל ואוב םדוקש ךלמל לשמ יפ-לע ןבוי" לולא שדוח לש וניינעש - לולא תובית-ישאר
תאצל הצורש ימ לכ (2םילוכיו) ןיאשר זאו ,הדשב וינפ ןילבקמו ותארקל ריעה ישנא ןיאצוי
ךכו . . םלוכל תוקחוש םינפ הארמו תופי םינפ רבסב םלוכ תא לבקמ אוהו ,וינפ ליבקהל
ןיינע אוהש . . הדשב ךרבתי וינפ רוא ליבקהל ןיאצוי לולא שדוחב לשמ ךרד לע ןיינעה
(4"םימחרה תודימ ג"י תולגתה ןמז אוה לולאב"ש 3הז ינפל בותכש ומכ) תודימ ג"י תראה
."ונל ראיו 'ה לא 5בותכש ומכ . . םינפב םינפ היהיש

זמורמה לולא שדוחד הדובעה רדס ךפיה אוה הדשב ךלמד לשמה ,הרואכלד - רואיב ךירצו
:"יל ידודו ידודל ינא"ד תובית ישארב

םירישה רישב םיקוספה ינשב םיזמורמה םדאה תדובעב םייללכ םינפוא 'ב שיש 6עודי
:(הלכו ןתח תמגודב לארשי-תסנכו ה"בקהד תודחאתההו תורשקתההו הבהאה רבד לע ונכותש)
" ,(אליעלד אתורעתא) ה"בקהמ תוררועתהה ידי-לע איה הלחתההש - 7"ול ינאו יל ידוד" (א)
- 8"יל ידודו ידודל ינא" (ב) ,"ול ינאו" ,םדאה תדובע האב הז ירחאלו ,"יל ידוד
הכשמהה האב הז ירחאלו ,"ידודל ינא" ,(אתתלד אתורעתא) םדאה תדובע ידי-לע איה הלחתההש
."יל ידודו" ,הלעמלמ

- 9לולא תובית ישאר ,"יל ידודו ידודל ינא" קוספב זמורמ לולא שדוחד הדובעה רדסו
הכשמההו יוליגה השענ הז ידי-לעו) "ידודל ינא" ,םדאה תדובע ידי-לע איה הלחתההש
.(הבושת ימי תרשעב ורקיעש ,"יל ידודו"ד

ךלמהש איה הלחתהה (םימחרה תודימ ג"י תולגתה ,לשמנב ותמגודו) הדשב ךלמד לשמהב וליאו
רדס תמגודבו ךרד לע - הדשב אצמנה ("יל") םדאה לש ומוקמל אבו ומוקממ אצוי ("ידוד")
!?10"יל ידוד"ד הדובעה

ינא"ד רדסה ךפיה) הטמל הלעמלמ הכשמהב שודיחה שגדומ הדשב ךלמד לשמב - הזמ הריתיו
:"יל ידוד"ב רשאמ רתוי דוע ("ידודל

,("יל ידוד"ד תולגתהה ינפל םג) םדאהל ה"בקהד בוריקהו תוכיישה שיגדמ "ידוד" ראותה
ראתמו ,(םדאה לש) ילש ידוד ,"ידוד" - םדאהל סחייתמש םשב ארקנ ה"בקהש ,ךכ ידכ דע
,אלימבו ,הבהאו בוריק לש סחי ,11הבהאו תודידי ןושלמ ,"ידוד" - םדאהל סחיה ןפוא
.(ךכ לכ) שודיח הניא "יל ידוד"ד תולגתההו הכשמהה

םמורמש ךלמ תמגודב - םדאהמ ה"בקהד תואשנתההו תוממורה שיגדמ "ךלמ" ראותה וליאו
המכו-המכ-תחא-לעו ,(12"םעה לכמ הובג הלעמו ומכשמ" וליפאש דע) הנידמה ינב לכמ אשונמו
ישנאמ הטמל המכו-המכ-תחא-לעו ,(םתס) ריע ישנאמ הטמל םהש ,הדשה ישנאמ לדבומו קוחרש
רמוחו-לקו ןכש-לכמב ,הריבה ריעל דעו ,13המוח תפקומ ריע טרפבו ,הבושחו הלודג ריע
אוה (המצע הריבה ריעב) ךלמה לש ומוקמ ירהש ,הריבה ריע ישנאמ םג ךלמה לש הלדבההמ
.'וכ רדחמ םינפל רדחב ,ותוכלמ לכיהב

יבגל ךרעב אלש) הדשב ךלמד לשמב הטמל הלעמלמ הכשמההו יוליגב שודיחה לדוג ןבומ הזמו
לכיהב רדחמ-םינפל-רדחמ ,ומוקממ אצוי ךלמהש ,הצקה לא הצקה ןמ ותויהל - ("יל ידוד"
,רתויב ןותחת םוקמ ,הדשל דעו אבו דרוי םשמו ,רתויב ןוילע םוקמ ,הריבה ריעבש ותוכלמ
וירש ידי-לע ףקומו ,תוכלמ רתכב ותוכלמ אסכ לע בשוי וניא הדשל ואובבש אלא דוע אלו
וינפ ליבקהל תאצל הצורש ימ לכ ןיאשר"ש ןפואב אלא ,14ותוכלמ לכיהב ומכ 'וכ וידבעו
.15"'וכ

וניינע ראבמה לשמ אוה הדשב ךלמד ןיינעהש - ל"נה ההימת רתוי דוע תקזחתמ הז יפ-לעו
.("יל ידודו" ךכ רחאו) "ידודל ינא"ד ןפואב הדובעה רדס שגדומ ובש ,לולא שדוח לש

תודימ ג"י יוליג) הדשב ךלמה תולגתהש ,אוה ,ל"נה הלאשה לעש טושפה ץוריתה ,הנהו
,יכ ,16"ידודל ינא"ד ןפואב לולא שדוחד הדובעל חוכ תניתנ קר איה (לולא שדוחבש םימחרה
תניתנב ךרוצ שי ,("ידודל ינא") אתתלד אתורעתאד ןפואב םדאה תדובע תויהל לכותש ידכ
תניתנל רתוי םיקוקז רתויב הכומנ אגרדב םתויהלש ,הדשה ישנאל עגונב טרפבו ,הלעמלמ חוכ
.17"ידודל ינא"ד הדובעל הלעמלמ חוכ

ריעה ישנא םגש) "הדשב . . ריעה ישנא ןיאצוי" ןקזה וניבר לש ונושל קוידמ ,לבא
ינא"ד הדובעל חוכ תניתנ קר אל) איה הדשב ךלמד ןיינעה תשגדהש ,עמשמ ,(הדשל םיאצוי
שדוחד הדובעהש ,ונייה ,לולא שדוחד הדובעל סחיב םג (אלא ,הדשב םיאצמנהל םג "ידודל
(הטמל הלעמלמ יוליג) הדשל ךלמה תאיציש ,הזמ הריתיו ,הדשב איה (הדשב ךלמהשכ) לולא
.ןמקלדכ ,(הטמה תדובע) הדשב הדובעה ליבשב איה

:הדשב ךלמהשכ - לולא שדוחד הדובעה ןכותל עגונב תפסונ הלאש האב הזמו

הניינעש הליפתה תדובעב זוע רתיבו תאש רתיב םיפיסומ ובש ,םימחרה שדוח אוה לולא שדוח
םה (לולא שדוחב םיריאמה) םימחרה תודימ ג"יש 19עודיכ ,הרותה דומילב ןכו ,18םימחר
"יל ידודו ידודל ינא" קוספה ךשמהב םג זמורמכו ,ןהב תשרדנ הרותהש תודימ ג"י דגנכ
עודיכו .20"הרותב םינושש אלא םינשוש ירקת לא" ,"םינשושב העורה (לולא תובית -ישאר)
.21תונורחא תוחול לבקל רהל וניבר השמ הלעש םוי םיעברא םיליחתמ לולא שדוח שארבש

דומילבו הליפתב הפסוה) לולא שדוחד הדובעה לש התוכייש יהמ :ןבומ וניא הז יפ-לעו
!?"הדש"ל (הרותה

:םדאה תדובעב "הדש"ד ןיינעה רואיב םדקהב ןבויו

םע הרושקה הדובעה תישענ ובש םוקמה ,22"םחל אצי הנממ ץרא" איה - (הטושפכ) "הדש"
םלועה יניינעב הדובעה - רתוי תוללכבו ,24"'וכו שרוחהו ערוזה" - 23"תפד ארודיס"
.(תבשב תורוסאה) 24"תחא רסח םיעברא תוכאלמ תובא"ב םיללכנש ,לוחד ןידבוע ,("הדש")

םיעברא תוכאלמ תובא" הנשמה ןושלב קוידה םדקהב - ונוקל םדאה תדובעב ןיינעה רואיבו
ותכאלמ ,הכאלמ דגנכ . . תוכאלמ תובא"ש ןוויכ (א) :25ןבומ וניא הרואכלד ,"תחא רסח
,תוכאלמ ט"ל קר תבשב ורסאנ המל - הכאלמ םימעפ םיעברא רמאנ הרותבו ,26"הרותבש תכאלמו
רוציקב בתוכ וניאו ,"תחא רסח םיעברא" בותכל אנתה ךיראמ המל (ב) ?"תחא רסח םיעברא"
!?27"עשתו םישולש" (איה הרצקד ללכב הנשמה ןושלכ)

:הזב רואיבהו

תחא הכאלמ שי לבא ,("ךתכאלמ") לוחד ןידבועד תוכאלמ ,תוכאלמ ט"ל קר ורסאנ תבשב
.28"םימש תכאלמ" - תבשב תרתומש (םיעבראה הכאלמה)

תוכאלמה ט"לב תוקסעתהד הנווכה תילכתש - "תחא רסח תוכאלמ םיעברא"ד קוידה םג והזו
,םימש תכאלמ ,םיעבראה הכאלמה ,"תחא (רסח)"ה םהב תולגלו ךישמהל ,איה ,לוחד ןידבועד
אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ"ש םהב הלגתמש דעו ,29"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ" ךרד לע
.םימש-דובכ אלא וניא םניינע לכש ,ונייה ,30"ודובכל אלא וארב

רפסמ םגש דעו "26ןכשמב התיה הב אצויכש הכאלמ לע אלא ןיבייח ןיא"ש הזב םג זמורמכו
דגנכ . . תחא רסח םיעברא תוכאלמ 26תובא" ,ןכשמבש תוכאלמה רפסמל םאתהב אוה תוכאלמה
תמגודו ןיעמ ,אוה ,לוחד ןידבועד תוכאלמה לש ןנכותש ןבומ הזמש - 31"ןכשמה תודובע
,ונייה ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" 32יוויצה םייקתנ ןדי-לעש ןכשמבש תוכאלמה
הריד ךרבתי ול תושעל איה (לוחד ןידבועד תוכאלמ ט"לב) םלועה יניינעב הדובעהש
.33שדקמו ןכשמב הניכשה תארשה תמגודבו ךרד לע םינותחתב

איה הדובעה רקיעו בורש - הדשב הדובעהד תובישחהו הלעמה לדוג תשגדהב ףיסוהל שיו
:34אקווד (םלועה יניינעב) הדשב

תא תפסאו ךמרכ רומזת םינש ששו ךדש ערזת םינש שש 'וג ץראה לא ואובת יכ" 35ביתכ
(םינש עבש ךותמ םינש שש) ןמזה בורש ,ונייה ,"'הל תבש 'וג תיעיבשה הנשבו התאובת
.36הדשה תדובעב םיקוסע

,37"'הל תבש יעיבשה םויו ךתכאלמ לכ תישעו דובעת םימי תשש" - עובש לכב הז ךרד לעו
."תפד ארודיס"ב םילולכה ,םדאה יכרצ לכ ,("ךתכאלמ") לוחד ןידבועב םיקוסע ןמזה בורש

"לארשי ליבשבו הרותה ליבשב" ארבנש) םלועה תאירב תילכתש עודיה יפ-לע - הזב רואיבהו
ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנש אוה (הרותה יפ-לע לארשי לש םתדובע ליבשב ,ונייה ,38
איה הדובעה בורו רקיע ,ןכלו ,40ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתב דע ,39םינותחתב הריד
הטמל התדירי ירחאלו ינפל המשנה תדובע תמגודבו ךרד לע ,םמצעלשכ השודק יניינעב אל)
"הדש"ב םגש ,"'וגו ךדש ערזת םינש שש" ,אקווד םלועה יניינעב (אלא ,ףוגב שבלתהל
.םינותחתב ךרבתי ול הריד ,תוקולאו השודק תכשמה היהת (41רתויב ןותחת)

:הדשב ךלמד לשמה יפ-לע לולא שדוח לש וניינעב רואיבה םג ןבוי הז יפ-לע

הדובעל תומילשהו ןוקיתהו ,42ןובשחה שדוח ,הנשב ןורחאה שדוחה ותויהל - לולא שדוח
יניינע לכ ללוכ אוה ירה - האבה הנשהד הדובעל הנכהה שדוח (רקיעבו) םגו ,תפלוחה הנשהד
ו ודיל הנא" :םהו תובית-ישאר השמח םיזמורמ ובש ,שדוחה לש ומשב םג שגדומכ ,הדובעה
,"בבל תאו ךבבל תא" ,"םינויבאל תונתמו והערל שיא" ,"יל ידודו ידודל ינא" ,"ךל יתמש
- "רמאל ורמאיול הרישא"

ןיינע ,43םידסח -תולימגו הדובע ,הרות - ןיווקה 'גב הדובעה םיללוכה תוביתה ישאר
םה םישעמה הבושתה ידי-לעש ,"םיבוט םישעמו הבושת" 44ל"זח ןושלב שוריפהכ) הבושתה
ראובמכ ,(הדובעה תוללכ תומילשו רמג ידי-לע האבש) הלואגה ןיינעו (45םיריאמו םיבוט
.46רחא םוקמב הכוראב

(םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל) הדובעה תוללכד הנווכה תילכתש ליעל רומאה יפ-לעו
הנווכה תמלשנ הבש) הדשה תלעמ םגש ,ןבומ ,אקווד הדשב הדובעה ידי-לע תמלשנו תישענ
המכו-המכ-תחא-לעו ,הדובעה יניינע לכ ללוכה) לולא שדוחב תשגדומ (הדובעה תוללכד
.(הדובעה תוללכד הנווכהו תילכתה

םג אלא ,הדובעל חוכ תניתנ קר אל) שגדומ הז ןיינעבש - הדשב ךלמד לשמהב רואיבה והזו
,הדשב ךלמד הכשמההו יוליגה לועפל הניינעש ,הדובעה תוללכד לכה-ךסהו ןכותה (רקיעבו
ףסונ ,ךלמה לש (ותריד) ומוקמ היהת (ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחת) הדשה םגש ,ונייה
ותוכלמ לכיהב תולגתהה ,יכ ,רתויבו רתויב הלענ ןפואל דעו ,ותוכלמ לכיהב אצמנש ומכ לע
תולגתה איה הדשב תולגתהה וליאו ,םייוליגה תניחב דצמ איה תוכלמ רתכו תוכלמ ישובלב
.47ךרבתי ותומצעו ותוהמ ,(תוכלמ רתכו תוכלמ שובלד רויצהמ הלעמלש) ךלמה לש ותומצע

הדובעל םאתהב אוה הדשב ךלמד לשמה יפ-לע לולא שדוח לש וניינע רואיבש ןבומ הז יפ-לעו
,הטמה הדשה תדובע ליבשב איה הדשב ךלמה תולגתה ,יכ - "ידודל ינא"ד ןפואב לולא שדוחד
הדשב םישוע הז ידי-לעש ,לוחד ןידבועד תוכאלמ ט"ל ,הדשה יניינעב הדשה ישנאד הדובעה
.ךרבתי ול הריד -

לכב ץראה תדובע ןורתי" ,"דבענ הדשל ךלמ איה לכב ץרא ןורתיו" 48בותכש המ ךרד לעו
ותייחמ (הדשהמ) ונממ יכ ,וכרצ רובעב הדשל דבענ ונממ הלעמל ןיאש ךלמה וליפא ,אוה רבד
וליפאש דע ךכ לכ הלודג (ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתב דעו) "ץראה תדובע" תלעמש - "49
הדשה ישנא לש םתדובע ידי-לעש ןוויכ ,הדשה ישנאלו הדשהל (לוכיבכ) דבעושמ ךלמה
,םינותחתב הריד ול תויהל הוואתנש ,ךלמה לש (לוכיבכ) ותייחמ תישענ הדשה יניינעב
.אקווד הדשב םינותחתה לש םתדובע ידי-לע תמלשנו האלמתנ וז (לוכיבכ) הוואתו

:רואיב רתיל

,הדשב הלגתמו אצמנ ךלמהש ,הדשה תלעמ (א :תווצק 'ב םישגדומ "הדשב ךלמ"ד ןיינעב
הדשב (םג)ש ,ךלמה תולגתה (ב .ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחת ,הדשה יניינעבו הדשה ישנאל
.ותומצע לכב ךלמה הלגתמ

רקיע הלוכ הנשה לכד הדובעבש - הלוכ הנשה לכ יבגל (הדשב ךלמהש) לולא שדוחד הלעמהו
,(ךלמה תולגתה היהתש ידכ התנווכו התילכתש םיעדויש אלא) הדשב הדובעה לע איה השגדהה
,האבה הנשד הדובעל הנכהו הלוכ הנשה לכד הדובעה רמגו םויס ותויהל ,לולא שדוחב לבא
.הדשב ךלמה תולגתהו ומוקמ היהיש - הדשב הדובעה תוללכד הנווכהו תילכתה וב תשגדומ

:לעופב הדובעבו

ךלמ") ךלמה ךרוצל תישענש אלא ,"ךתכאלמ" ,תושרה יניינעב הדובעה איה הדשב הדובעה
.50"והעד ךיכרד לכב"ו ,"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ"ש ןפואב ,("דבענ הדשל

ןונגסבו] 51ומצע ךלמה תולגתה (ךכ לכ) תלעופ הניא ,ךלמה ךרוצל איהש ףא וז הדובעו
,[52םלועה ךרעבש תוקולאה תגרד תולגתה תלעופ תושרה יניינעב הדובעהש - תודיסחה תרות
דומיל ידי-לע (רקיעב) תישענ [םלועהמ הלעמלש תוקולאה תגרד] ומצע ךלמה תולגתה וליאו
דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא ,ה"בקה לש ונוצרו ותמכח ,(53ךלמ תארקנ הרותהש עודיכ) הרותה
.54

ידי-לע רקיעב שגדומ הז ירה - הדשב היהת ךלמה תולגתהש איה הנווכהש ןוויכ ,ךדיאלו
ןמז םהל שי ,הדשה יניינעב םה םיקסוע ןמזה בורש ףאש ,הדשה ישנאד הרותל םיתע תעיבק
הרותה דומילש דעו ,הרותה דומילל (55שפנב תועיבקה לע ףסונ - ןמזב תועיבק) עובק
םיכישממ הז ידי-לעש ,הדשה יניינעב םויהד ולוככ ובור ךשמבש הדובעבו ,םויה לכב "רדוח"
.56הדשהב (הרותה ידי-לע) ומצע ךלמה תולגתה

לע השגדהה םע דחיבש - הדשב ךלמהשכ לולא שדוחד הדובעה ןפואל עגונב םג ןבומ הזמו
הנשי ,(םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל) תושרה יניינעב ,הדשב הנשה לכד הדובעה תלעמ
תעיבקב םיפיסומ הדשה ישנאש הז ידי-לע ,ומצע ךלמה תולגתה לש תירקיעו תדחוימ השגדה
םויה בור םיקסועש ,הדש ישנא םיראשנ אלא ,להוא-יבשוי םישענ אל זא םגש ףא) הרותל םיתע
עצמאב הדשה ישנא םיקיספמ ,הדשל אב ךלמה רשאכש ,לשמב ומכ ,(לוחד ןידבוע ,הדשה תכאלמב
ישובלב ךלמה ינפ םילבקמש דעו ,הדש ישנא םיראשנש ףא) ךלמה ינפ לבקל הדשב םתדובע
ימי ירהש) 58לוחד ןידבועד תוכאלמ ט"לב םיקסוע לולא שדוחב םגש ,לשמנב ותמגודו ,(הדשה
והזש ,הרותה דומילב רתוי םיפיסומש אלא ,(58"בוט-םוי םניאו לוחה תומי 3םה" לולא שדוח
.59הדשב ךלמה ינפ תלבק ןיינע
,'ד ךרכ ,'נ"שת תויודעוותה - םחנמ תרות' - נ"שת'ה לולא 'ד ,םיטפוש תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(198-192 'מע
.ב ,בל האר 'פ (1

.(285 'מע ת"יש'ה .167 'מע ת"ש'ה מ"הס) ת"ש'ה יבל רמא ךל ה"דסב ר"ומדא ח"ומ ק"כ (רואיב) תפסוה (2

.א ,םש ת"וקל (3

.ג ,א"פ לולא תכסמ םידיסח תנשמ .ותליחתב ה"ר רעש ח"עפ האר (4

.זכ ,חיק םילהת (5

.טנרת 'מע ת"רטע .וכש 'מע ד"נרת .וצק 'מע ז"כרת מ"הס .גמקת 'מע ב"ח ש"הש .אצשת האר 'פ ת"הוא האר (6
.ד"ס מ"דשת לולא י"ח ש"וקל םג ז"כב הארו .177 'מע ג"שת תוחישה רפס .151 'מע ת"ש'ה

.זט ,ב ש"הש (7

.ג ,ו ש"הש (8

רוטל ח"ב .א"פ ה"ר רעש ח"עפ .(ב ,וטק) ד"פ הבושתה רעש המכח תישאר .א"פ השוריפו ה"ר רדס םהרדובא (9
.דועו .(וריבעהו ה"ד) א"פקתס ח"וא

ידוד הלחתמו ,ידודל ינא והמ כ"א ,הלעמלמ ר"הדמ ג"י תכשמה לולא ל"צו :בתת 'מע האר ת"הואמ ריעהלו (10
.'יעבמ יל

.דועו .םש ח"ב םג האר (11

.דועו .וטת-דית 'מע ב"ח ש"הש .ב ,דסשת ד"ח תישארב ת"הואב 'תנ .ב ,ט א לאומש (12

א"פ םילכ ,ךליאו א ,ב הליגמ :אמגודל האר) םתס ריעל המוח תפקומ ריע ןיב הכלהב םיקוליחהמ ריעהל (13
.(ז-ו"מ

.(םש ת"וקל) "הלוגס ידיחיו םעבש םירחבומה תאז םג ףאו ,תושרב םא יכ םיסנכנ ןיא" ןכלש (14

,זי ה"ר) "ןקיר תורזוח ןניא" ,ןכלש ,הלבגהו הדידממ הלעמלש ר"הדמ ג"יד יוליגהש - לשמנב ותמגודו (15
.הדשב םג הלגתמו ךשמנ ,(ב

.ג ,גל םש .ג-ב ,הכ האר 'פ ת"וקל האר (16

.ג-ב"ס (נ"שת לולא ח"ר סרטנוק) ו"כשת ידודל ינא ה"ד םג האר (17

."והנינ ימחר . . הלפת" :ב ,כ תוכרב האר (18

.דועו .הפשת 'ע האר 'פ ת"הוא .ד ,גל האר 'פ ת"וקל .ו"פ 'ישעה םלוע רעש ח"עפ (19

.ד ,גל .ד ,בל םש ת"וקל .א ,רדע .ב ,כ ב"ח רהז .ב ,ל תבש האר (20

,(אפקת ס"ר ח"וא רוטב אבוה .ו"מפ א"רד יקרפ) רהל השמ הלע לולא ח"רד 'אב א"י .אי ,גל אשת י"שרפ (21
נ"רהל ז"הדא ע"ושל תופסוה .ב"קס א"פקתס ח"וא א"גמ הארו .(ח"מת א"ד תורודה רדסב אבוה) ח"רד ינשב א"יו
.ןורחא סרטנוקב א"פקתס אנווארבודמ

.ה ,חכ בויא (22

.ב ,דע תבש (23

.א ,גע םש הנשמ (24

א"ה חקיו ה"ד .(ךליאו טמר .ךליאו במר 'מע ל"רת מ"הס) ל"רת תוכאלמ תובא ה"ד האר - ןמקל אבהב (25
.ךליאו זע 'מע ץ"חרת .ךליאו חל 'מע ת"רטע מ"הסב ל"נה ה"ד ,א"לרת

.ב ,טמ תבש (26

ורמאנש תוכאלמ עשתו םישולש ולא ,םירבדה הלא םירבדה םירבד" (ב ,זצ .א ,ע תבש) ארמגב וניצמש יפכ (27
."יניסמ השמל

הדשב הדתעו ךתכאלמ ץוחב ןכה" (זכ ,דכ ילשמ) ש"מכ ,הכאלמ תארקנש ,הרותד הכאלמה - רתוי תויטרפבו (28
רחא ,הנשמ הז ךל הדשב הדתעו ,ארקמ הז ךתכאלמ ץוחב ןכה" (א ,דמ הטוס) ל"זח ושרדו ,"ךתיב תינבו רחא ךל
לכ הב שיו ,"ימחלב ומחל וכל" (ה ,ט ילשמ) ש"מכ ,םחל תארקנ הרותהש ריעהלו - ."ארמג הז ךתיב תינבו
.(ךליאו ב ,מ רהב) ת"וקלב ראובמכ ,"תפד ארודיס"ד תוכאלמה יטרפ

.ב"ימ ב"פ תובא (29

.ו"פס תובא (30

ביתכד םושמ" אוה ("תחא רסח םיעברא") תינמינ הניאש םיעבראה הכאלמל עגונב ארמגבש קתמוי ז"פעו (31
.ןכשמה (תבדנ) תכאלמד תומילשה תשגדומ הז קוספבש ,"םיד םתיה הכאלמהו

.ח ,הכ המורת (32

תוכאלמהש - "תחא רסח םיעברא הרותבש תכאלמו ותכאלמ הכאלמ דגנכ . . תוכאלמ םיעברא"ש העדהל ז"דעו (33
ל"זראמכ ,שדקמו ןכשמה י"ע ומכ םלועב תוקלא יוליג ךשמנ הדי לעש ,הרותבש תוכאלמה דגנכ םה לוחד ןידבועד
מ"הסבו .25 הרעהבש םירמאמ האר) הכלה לש תומא 'ד אלא ומלועב ה"בקהל ול ןיא ק"מהיב ברחשמ (א ,ח תוכרב)
.(שדקמ 'קנ הרות :גמר 'מע ל"רת

ותרות"ש) י"בשרכ ,ןדיב התלעו ("ץרא ךרד גהנמ םהב גהנה") לאעמשי 'רכ ושע הברה" ל"זראמכ (34
י"ע תישענ ןתכאלמ . . אלא . . 'ילע אהת המ הרות . . ערוזו . . שרוח םדא רשפא" ורמאב ,"ותונמוא
.(ב ,הל תוכרב) "ןדיב התלע אלו ("םירחא

.ד-ב ,הכ רהב (35

ץראה התבשו 'וג ץראה לא ואובת יכ" רמאנ ןכלש ,"'הל תבש ץראה התבשו"ש ידכ איה הזב הנווכהש אלא (36
תיעיבשה הנשבו" כ"חאו "'וג ךדש ערזת םינש שש" ל"צ הליחתש (בותכה ךשמהכ) אוה רדסהש פ"עא ,"'הל תבש
.(מ"כבו .ד ,מ רהב ת"וקל האר) "'הל תבש 'וג

.ד"וי-ט ,כ ורתי (37

.תישארב פ"ר י"שרפ (38

.ו"לפ אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת (39

.םש אינת (40

.(א ,אכ) ונתשרפ ףוסב ש"מכ ,"הדשב לפונ . . ללח אצמי"ש תורשפא שי ןכלש (41

.נ"שו .ךליאו 141 ע"ס ו"צרת מ"הס האר (42

.וז תבשב םידמולש - ב"מ א"פ תובא (43

.ז"ימ ד"פ תובא (44

.דועו .ג ,זי ש"הש .א ,הפ צ"עמש .א ,בפ תוטמ ת"וקל (45

.דועו .ךליאו 313 'מע םש .177 'מע ד"כח .ךליאו 297 'מע ט"ח ש"וקל (46

.1344 'מע ד"ח ש"וקל םג האר (47

.ח ,ה תלהק (48

.ךליאו ג"עס ,טכק ז"הואיב הארו .פ"הע ע"באר (49

.ב"ס ו"נקס ח"וא ז"הדא ע"וש .א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ו ,ג ילשמ (50

דובעל םילוכיש ,ךלמה תייארו תולגתהל תכייש הניא ךלמה תייחמ תנכהב הדשה ישנא תדובעש ,לשמב ומכ (51
.ךלמה תא וארי אל ,כ"פעאו ,ךלמה תייחמ תנכהב םהימי לכ

.78 'מע ה"שת .ךליאו חלש 'מע ב"סרת מ"הס האר (52

.56 הרעה הארו .א ,ט"פ ר"ב הארו .ה ,גל הכרב - פ"הע ע"באר (53

.א ,ומ םיבצנ ת"וקל .א ,ס ב"ח .א ,דכ א"ח רהז הארו .רהזה םשב ג"כפר אינתב אבומ (54

.נ"שו .99 'מע ט"פרת .דנש 'מע ב"סרת מ"הס .זל 'מע א"ח ך"נ .ב ,נש שגיו ת"הוא האר (55

ר"קיו) הרותה לע יאקש ל"זח 'יפ םע ,וטושפכ הדש ,"דבענ הדשל ךלמ"ד טושפה שוריפה ךוותל שי ז"פעו (56
.הדשב הרותה תכשמהו יוליגב הדשה ישנא תדובעל אוה ךלמהד דובעשהש ןוויכ - (א ,ב"כפ

,פ"כהויו ,תוכאלמ ט"ל ד"ע םה פ"כהוי דע לולא ח"רמש םימי ט"לש .25 הרעהבש םירמאמב ראובמהמ ריעהל (57
'יחבה תא שקבל ןיליחתמ לולא ח"רבו ,(הרותד הכאלמה) תבשב תרתומש םיעבראה הכאלמה ד"ע אוה ,םיעבראה םוי
'יחב הלגתמ פ"כהויבש דע ,"'וג יתלאש תחא" לולא ח"רמ רמול ןיליחתמש המ והזש ,("תחא רסח םיעברא") תחאה
.*תחאה

-------------

פ"כהויב תחאה 'יחב יוליגש ,רמול שי - הרותד הכאלמה איה תבשב תרתומה תחאה הכאלמהש רומאה פ"עו (*
תוינש תוחול וב ונתינש פ"כהוי ,"הרות ןתמ הז ותנותח םויב" ל"זראמכ ,תוינש תוחולד הרות ןתמ ע"וה
.(י"שרפבו ב ,וכ תינעת)


שפנה תוארבהל ,כ"ג תואירב ימי םה האלהו לולא שדוחמ ןוצר ימי" :ות 'מע ק"גא צ"יול יטוקלמ ריעהל (58
תואירב השענ םינשושהד הערמה י"עש . . םינשושב העורה יל ידודו ידודל ינא ביתכ וילעש ,דחי ףוגה םגו
."ףוגהו שפנה

םהרדובאב אבוה) ג"סרב ראובמכ ,(ב ,וכ ה"ר) רפושב םויה תוצמש ,הנשה שארב - ךלמה תרתכה כ"אשמ (59
תליחתב םיכלמה ןישוע"ש ומכ ,אוה ה"רב ש"קתל ("ןושארה ןיינעה") םיירקיעה םימעטה 'אש (תועיקתה ימעטב
םגש דעו) הכאלמל םיכייש םניאש בצמו דמעמב םה זאד ,םעהד לוטיבה י"ע - "'וכ םהינפל ןיעקותש םתוכלמ
,המכח אלא ,םדאה תואיצמ םע הרושקה הכאלמ אל - (ב ,זיק תבש) "הכאלמ הניאו איה המכח" רפושב העיקתה
.(לוטיבה ןיינע
חישמ םע תויחל


הדשה ןמ ךלמה םע תכלל הכזנש
ותוכלמ ריעל


לארשיל ה"בקה לש תופי םינפ רבס

תדובע תמדקהבו ,םידסח-תולימגו הדובע ,הרותד ןיווקה 'גב איה םדאה תדובע תוללכ...
ןווכמה תילכתו ,"םיריאמו םיבוט" היתווצמו הרותד םישעמה םישענ הדי-לעש ,הבושתה
.המילשהו תיתימאה הלואגה - הדובעה תוללכב

ףוסב ןהו (ב"ה ט"פ) הבושת תוכלה ףוסב ןה - "הקזחה די" ורפסב ם"במרה ןיד-קספכו]
םחלי" - ויתומחלמו חישמה ךלמד תוכלהה תודוא רבודמ םמויסבש) םהיתומחלמו םיכלמ תוכלה
לכ לע וטלשייש ידכ אל ,חישמה תומי םיאיבנהו םימכחה וואתנ אל" - ("חצניו 'ה תומחלמ
-הרותב קוסעל ולכוי זאש ,ונייה ,"התמכחו הרותב ןייונפ ויהיש ידכ אלא . . םלועה
ןייוצמ םינדעמה לכ . . ןמזה ותואב"ש ם"במרה םייסמש יפכו ,תומילשה תילכתב תווצמו
חוכ יפכ םארוב תעד וגישיו . . דבלב 'ה תא תעדל אלא םלועה לכ קסע היהי אלו ,רפעכ
."םיסכמ םיל םימכ 'ה תא העד ץראה האלמ יכ רמאנש ,םדאה

,םיבש םיאורב תמגודב והזש - "םיסכמ םיל םימכ" ןושלה קויד תודוא םימעפ המכ רבודמכו
םיבש תורמל ,דבלב "םימ" םיאור םיב וא רהנב םיטיבמ רשאכ יכ ,ללכ תואיצמל םיארנ םניאש
וגדיו" רמאנ ןכלש ,"וברו ורפ"ד ןיינעה רתויב שגדומ םיגדה לצא ,הברדאו ,םיגד םיאצמנ
..."םהב תטלוש ערה ןיע ןיאו םיברו םירפש וללה םיגדכ" (זט,חמ יחיו) "ץראה ברקב בורל

(א :םיטרפ 'ב לע הרומ - םיבש םיגד תמגודב - "םיסכמ םיל םימכ" ןושלהש ןבומ הזמו
הניא הבוט יתלב ןיע (ב .םימה תואיצמ איה םתואיצמ לכ יכ ,ללכ תיארנ הניא םתואיצמ
- ללוכ ,םולש לש בצמו דמעמ לעפנש ,ונייה ,"ותא םילשי ויביוא םג" :הברדאו ,םהב תטלוש
"תויכז"ל דעו ,תויכזכ ול ושענ תונודזד ןיינעה הז ירה - םדאה תדובעבו ,תומילש ןושל
.[שממ

האבה הנשה ךשמב "ינוק תא שמשל"ד הדובעה תוללכל הנכהה תישענ לולא שדוחבש רחאמו
,ונייה ,"ינוק תא שמשל"ד הדובעה תוללכ ןכל - (זוע רתיבו תאש רתיב היהת וז הדובעש)
םשב תזמורמ ,הלואגה ןיינעו הבושתה תדובע ,םידסח-תולימגו הדובע ,הרותד ןיווקה 'ג
"שדוקה-ןושלב ול וארקי רשא ומש"ש העודיה בוט-םש-לעבה תרותל םאתהב ,"לולא" - שדוחה
...ןיינעה ןכות לע הרומ

םע תכלל הכזנ - הדשב ךלמה אצמנ זאש ,לולא שדוחד הדובעה תוללכ ידי-לעש ןוצר-יהיו
ךלמד לשמה ךשמהב הרות-יטוקילב ןקזה ר"ומדא ראבמש יפכ) ותוכלמ ריעל הדשה ןמ ךלמה
-תיב - הכולמה ןומראל םה םיאב אפוג םשו ,("וירחא םיכלוה םה ירה הריעה ותכלב"ש הדשב
."ךידי וננוכ ינד-א שדקמ" - ישילשה שדקמה

ןיינעה לעפנ - ישילשה שדקמה-תיבב ה"בקה םע דחיב אצמנ לארשימ דחאו דחא לכ רשאכו
םינפו תופי םינפ רבס לארשימ דחאו דחא לכל הארמ ה"בקהש ,ונייה ,"תואריל"ו "תוארל"ד
ראיו 'יוה ל-א"ד יוליגה ונשיש תויה ,יולגב תוקולא האור לארשימ דחאו דחא לכו ,תוקחוש
."ונל
יתלב - 2138-2137 'מע ,ד ךרכ ,ב"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ב"משת לולא שדוח-שארד 'א תחישמ)
(הגומ

יהויחבמ ריתי


לע לולא שדוחב הריתי השגדה
תלוזה םע הדובעה


הככ םימעפ ףלא םיכז ובילו וחומ םישענ הז ידי-לע

,הרותהמ הלעמלש לארשי לש ןתלעמ תשגדומ לולא שדוחד הבושתה תדובעבש רומאה יפ-לע...
הדובעה לע (םג ,ומצעב הדובעה לע ףסונ) הריתי השגדה תויהל הכירצ לולא שדוחבש ,ןבומ
טרפבו ,תלוזה תבוטל ולש תומילשה לע העש יפל רתוול ךירצשכ םג ,לארשי ללכו תלוזה םע
וחומ םישענ תלוזה םע ותלועפ ידי-לע ,אברדאו ,ולש תומילשב המואמ רסחי אל ףוס-לכ-ףוסש
.הככ םימעפ ףלא םיכז ובילו

לולא שדוחב ףיסוהל ךירצ ,ולש הדובעה יניינע לכב הפסוהה םע דחיבש - רתוי תויטרפבו
ללוכ) לארשימ דיחיו דיחי לכ תבוטל ןהו ,לארשי ללכ תבוטל ןה ,תירוביצ תונקסעב םג
ךשמב הדובעה תוללכ לש ןובשחה - תוללכבו ,(לולא שדוחד הדובעה יניינע לכב ולצא ףסותיש
םיגהנמה םויקל עגונב םג ללוכ ,הבוטל ונילע האבה הנשל הנכהה לשו תפלוחה הנשה
ירוא 'ה דודל" רומזמה תרימאד גהנמה ,רפוש תעיקתד גהנמהמ לחה ,לולא שדוחד םידחוימה
שדוח-שארד 'ב םוימ םיליהת ירומזמ 'ג תרימאד גהנמה ןכו ,(הבר-אנעשוה רחא דע) "יעשיו
רועישה לע ףסונ הז לכ) םירומזמ ו"ל - םירופיכה -םויבו ,םירופיכה-םוי דע לולא
..."היטשפו ארהנ ארהנ" ,לארשי יגהנמ ראשב הזב-אצויכו ,(ישדוחה

:המויסבו התלחתהב ,עובשה תשרפב םג תשגדומ תלוזה םע הלועפהש ףיסוהל שיו

ןתת םירטושו םיטפוש" יוויצהש - "ךירעש לכב ךל ןתת םירטושו םיטפוש" ,השרפה תלחתהב
לכש ,ךדמלל - ("ךל ןתת") דיחי ןושלב רמאנ ,לארשי ללכל עגונב ,וטושפכ "ךירעש לכב ךל
לעופש דעו ,תלוזהל עגונב םג (אלא ,ומצעל עגונב קר אל) לועפל ךירצ לארשימ דיחי
.ולוכ לארשי ללכב "ךירעש לכב 'וג םירטושו םיטפוש"ד ןיינעה

הלגעהש עודיכ ,לארשי-ינב לכד תוברעה תשגדומ הבש - הפורע הלגע תווצמב ,השרפה םויסבו
הז םיברע לארשי לכ ירהש ,לארשי לכמ םיגורטקה ריסהל" םא יכ ,אטוחה לע רפכל האב הניא
."תוברעה תמחמ לארשי תוללכ לע לטומה אטחה ןמ םירטפנ הלגעה ידי-לעו ,הזל

ףיסוהל תובוט תוטלחהה םע דחיב ,םימי 'ג ךשמב ,לולא שדוחד הדובעה תלחתהש ןוצר-יהיו
תומילש תא ףכית איבתו זרזתו רהמת - תלוזהל עגונב ןהו ומצעל עגונב ןה ,רתוי דוע
לטביהבו ,תולגהו ןברוחה השענ םללגבש ("וניאטח") םייוצר-יתלבה םיניינעה לכ לע הרפכה
תזמורמה המילשהו תיתימאה הלואגל . . דימו ףכית םיכוזו ,בבוסמה דימו ףכית לטב הביסה
דעו ,("הרישא רמאל ורמאיו 'הל" וא) "רמאל ורמאיו 'הל הרישא" ,לולאד תובית-ישארב
,אובל דיתעלד הרישה תומילש םג ללוכ . . "דעו םלועל ךולמי 'ה" - הרישה לש המויסל
.תירישעה הריש
(244-243 'מע ,ד ךרכ ,ט"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ט"משת לולאב 'ב ,םיטפוש תשרפ תבש תחישמ)

יבר יצוצינ


םיברב תודיסח תרזח


תרזח ידי-לע איה תודיסחה תונייעמ תצפהל םיכרדה תחא
לע ףסונ * רתויב תאז דדוע יברהו ,םיברב תודיסח ירמאמ
יציפמל םג הבוחו תוכז יברה האר ,םיעמושה רוביצל תלעותה
תבש ידמ רוזחל הבישיב דימלת לכ לע ליטה * םמצע תודיסחה
יברה לש תוארוהו תויואטבתה רורצ * םיברב תודיסח ותבשב
תודיסח תרזח לש הז אשונב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

התוא עומשל הבוחהו תודיסח ירמאמ תרזח לש התובישח לע בתוכ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
:(וטקת 'מע ,א ךרכ ,צ"יירהומ שדוק-תורגיא)

רבדו . . ח"אד עומשל אובל ארבג תבוחב אוה בייוחמ םידיסחה עזגמ רשא לכ
,העומשה לעב תמשנ תראה ףיקמ תניחבב ריאמ ח"אד תרימא תעב רשא ,אוה רורב
איה הלודג תוכזו . . ימינפ שגרהב ולא שדוק ירבד רוזחל הכוזה שיאה ירשאו
(םירבדה קמוע םיניבמ םניא םא םג) וז העימשב רשא ,עומשל םידמועה ולאל
םתרות ירבד תעימש ידי-לע . . םימכח-ידימלתב קבדתהלו רשקתהל םיכוז
.בלבש הדובעבו הווצמ רודיהב וויצ רשא לכ תא תושעלו רומשלו השודקה

-תוחיש) ד"כשת תישארב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב יברה לש קימעמ רואיבל וכז הלא םירבד
הריאמ העומשה לעב תמשנש ךכב שודיחה והמ :יברה השקה ראשה ןיב .(59-60 'מע ד"כשת שדוק
אהי . . העומש רמואה" :(ב הכלה ,א קרפ תבש) אוה שרופמ ימלשורי דומלת ירה ,ותמשנב
?"ודגנ דמוע וליאכ העומשה לעב האור

םיעיגמש ימ שי) ובצמו ודמעמ יפל ושוריפ "ודגנ דמוע" :תנתונה איהש יברה ראיב וירבדב
םירבדב ןכ אל .לבגומ ןפואב ךא תולודג לעופ םנמא הזו ,(וז הגרדל םיעיגמ םניאש ימ שיו
רושק הזש ןוויכמ ךא ,ףיקמ תניחבמ התויה םע ותמשנב הריאמ רמאמה לעב תמשנש - תרגיאבש
.תוימינפב םג רבדה לעפי ףוס ףוס ירה ח"אד תרימאב

יפכ ,רמאמה לעב םע "אלפנ דוחי" ותואל תעגמ הניא - 'וכו םינוגינ ,םירופיסבש הלעמה
.רמאמה תרזח ידי-לע איהש

תחא תוא וא דחא קרפ

רוזחל םילוכי קרפ וא דחא תוא ירה ,ויתויתואב רמאמה לכ לע רוזחל רשפא יא םאו"
.תונמדזה התואב יברה עבק ,"ויתויתואב

:ףיסוה דועו

תחמשד תוררועתהמש אלא .רתוי רחבומ וא האנ טשפ וא ,אניתאק אשרדל אלו
- םימשה ןמ םחל ,ח"אד דומיל והזש "אעראבו אימשב דיחאד" ךשמוי הרות
הפה ידי-לע תויתואה וחקי הפה תואצומ 'הה בלה לבהמש . . הרותה תוימינפ
.רורב רבד והזו ,רמאמה לעב תמשנמ ריאיו ח"אד רמאמב

רורב רבדו המוקממ הזז הזיא השודק ירה ,רמאמ רזוחו ,ותושי קלסמשכ
.לעופש

ודומילב ףסותינו . . דיחיל םיבר המוד וניאו ,וב יולת םיברה תוכזו
.השדח ץראו םישדח םימש השענ הרות ידי-לעש רהוזב אתיאדכ ,הגשהו הנבהבו

'הקיקח'ד ןפואב

:יברה רמוא (664 'מע ב ךרכ 'א"שנת תוחישה רפס') א"שנת חרוק תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב

תליפת רחא תודיסח רמאמ רוזחל תומוקמ המכב בוט גהנמה לע םג ררועל שי
לאז") חקי הזש . . "תקח" לש ןפואב הז היהיש ןוצר יהיו .תבשב החנמה
קקחנ הזש ,הקיקחד ןפואל דע יוניש םהב לעפיו םיעמושה תא ("ןעמענרעד
.םלצא

הבישיה תלהנהל יברה בתוכ (וכ 'מע ,ה ךרכ ,שדוק-תורגיא) ב"ישת ןוושחרמב ב"כמ תרגיאב
:דולב

לכ לע ,םידימלתה לכ תא ליגרהל יתעד יפל תוציחנה רבד לע םעפה דוע שיגדא
ילעב ינפל םגו ,םיברב ח"אד ירמאמ תרזחב ,הזל תוכייש םהל שיש ולא םינפ
.ש"נאמ םינוש םיגוחמ םיתב

,עיפשמה לא הנפ ויבא .הדימה לע רתי ןיינעב הארנה לככ ומצע עיקשהש דימלתב השעמו
ול בישה ךכו .(בלק 'מע םש) יברה ינפל ןיינעה תא איבה רשא ,ןמלסק םייח המלש 'ר ת"הרה
:יברה

ףסונו הנש ד"י ליגב קר אוהש ןוויכ הפ-לעב ח"אד ותרזחו . . 'תהל עגונב
.בוט-םויהלו ירגפד ימויל קר התע תעל רוזחיש קפתסהל ,החומ ויבא הז לע

!"ללכ רדס הניא"

דחאו דחא לכמ עובתל הברהו םיברב ח"אדה תרזח אשונ תא דואמ יברה ססיב ב"ישת תנשב
תרזח רדסמה דעו" ירבח יברה רדחל וסנכנ הנש התואב םיימעפ תוחפל .הז ןיינעב קלח לוטיל
.םידימלתל יללכ רסמ ריבעהל םהמ עבת יברהו "ח"אד

ד ךרכ 'ב"ישת 'םחנמ תרות') תבט 'ו שגיו תשרפ שדוק-תבש ברע ,'ו םויל רואב - הנושארב
תסנכה-יתבב ח"אדה תרזח אשונ תא םכסמה ח"ודהמ ןוצר תועיבש יא עיבה זא .(237 'מע
המישרב םידימלתהמ המכ לש םהיתומש רדעה תא שרופמב ןייצ ףא אוה .שדוק-תבשה ימויב
:רמא ןכמ רחאל .ח"אדה ירזוח לש תיללכה

- תסנכ-יתבב תודיסח רוזחל םיכלוה םניאו םילשרתמה םידימלתה לא רוסמל שי
"םיצורית"ה לכ לע טבה ילבמש - ימשב םירבדה רוסמל רשפא םיצור םאבו
רדס הניא וז הגהנה ירה ,(הזב אצויכו ,תסנכ-יתב קיפסמ ןיאש ,השק רבדהש)
.תסנכה-יתבב תודיסח רוזחלו ךליל םיכירצו ,ללכ

-יתבב םיאצמנה םיתב-ילעבה תבוט קר אל) אוה הז ןיינעש ,שיגדהלו ףיסוהלו
.םמצע םידימלתה תבוט םג (אלא ,תסנכה

ינפמ תסנכה-יתבב תודיסח רוזחי םידימלתה לכש רדסל רשפא-יא םא םג ,ןכלו
ןוכנו יאדכ - םידימלתה לכ רובע קיפסמ וניא הביבסבש תסנכה-יתב רפסמש
ינפב ,("גנידליב םעד ןיא") הבישיה ןיינבב וא ,'770'ב תודיסח ורזחיש
הרשע וידחי ויהיש ידכ ,םידימלת העשת ינפב - בוט המו) םידימלת לש הצובק
ךכ ,("הרשעמ תוחפ אהי אל השודקבש רבד לכ" ל"זר רמאמל םאתהב ,לארשימ
.תודיסח רוזחל םידימלתה לכ ולכוי שדוק-תבשה םוי ךשמבש

תושעל שיש בוריע ןיינעל וניצמש אה םושמ יאו :(רמאו ךייח ר"ומדא ק"כ)
דבלמו . . טעומ רויש קיפסמ - םיברה-תושר תרות חכתשת אלש ידכ "רויש"
.תודיסח רוזחל םידימלתה לכ םיכירצ הז טעומ רויש

אלש ,תסנכה-יתבב תודיסח רוזחל םיכלוהה םידימלתה תא ררועל שי ןכ ומכ
אלא ,(םישק םירמאמ םירזוח םהמ המכש יתעמשש יפכ) םישק םירמאמ ורזחי
םריבסהל םיכירצש טרפבו ,ישונא לכשב םריבסהל רתוי לקנש ,םילק םירמאמ
םירזוח םהבש תסנכה-יתבב םיללפתמה םיתב-ילעבה לש םלכשב םג לבקתיש ןפואב
.םירמאמה

ורוי תודיסחה דומיל לע םינוממה םיעיפשמהש ןוכנו יאדכ ,ךכל םאתהבו
תא ונחבי םגו ,תסנכה-יתבב הרזחל רתוי םימיאתמ םירמאמ הזיא םידימלתל
.(םהל רוסמל יתשקיב רבכש יפכ) םידימלתה ידי-לע םירמאמה תרזח ןפוא

וללגבש ירקיעה ןיינעהל סחיב לפט ןיינע םה ל"נה םיטרפ ,ןפוא לכבו
דחאו דחא לכ לע עיפשהלו לועפל תוציחנהו ךרוצה רבד לע ררועל - םתארקנ
.ל"נכ ,תודיסח רוזחלו ךליל

:םייסו

םתאשכו=] ןריפסיוא וא ןייז חילצמ ריא טעוו ,ןלעוו טעוו ריא זא ןוא
.[תאז ועצבתו וחילצת ,וצרת

"תושעל - רקיעה"

(חעק 'מע ב"ישת שדוק-תוחיש) ןסינ א"י םויב המינפ שדוקה לא וארקנ תינשב ,בושו
ועסנ רבכש םתואל ןהו (הפ-לעב) ןאכ םיאצמנש הלאל ןה ,םידימלתה לכל רוסמל ושקבתנו
ורבדי ,תודיסח ורזחי - םהירחאלשו םהינפלש םימיה ,חספה ימי תא ולצניש ,(בתכב) םהיתבל
,תודהי תודוא חחושל ,וניינעל םיאתמ ,תסנכ-תיב לכב .םירצמ תאיצי תודוא תוררועתה ירבד
ןוויכמש - יברה ךישמה - ובשחי לאו .תושעל - רקיעה ,לגוסמ אוה רשאב דחא לכו חישמ
.וירוגמ םוקמב תאז לצני דחא לכ אלא ,הז ןיינעמ ורטפנ ןאכמ ועסנש

לש 'א םויב רביד ןכיהו יתמ דחאו דחא לכמ טרופמ ח"וד לבקל - יברה ףיסוה - ינוצרב
רחאלשו חספה ינפלש םימיב ,חספ-לש-ןורחא ,חספ-לש-יעיבש ,דעומה-לוח תבש ,'ב םויב ,חספ
.ולעפ ןכא המ םכועידוי ןכמ רחאלו ,תושעל םתינכותב המ עידוהל םהילע הליחת .חספה
.םכמ עמשא ןכמ רחאלו

ךרבתי םשה ןתיו .תוזירזב רתוי היהי הזש ידכ ,ימשב םירבדה תא רוסמל םתא םילוכי
.החלצהב היהיש

...דומלל ךירצ 'רוזחל' ידכ

תרזח ןיינעב ותשירדל יברה סחייתה (254-253 'מע ,ב"ישת - םחנמ-תרות) תבטב ד"כב
:רמא הכו תסנכה-יתבב תודיסח

,םמצע םירוחבה רובע (א) :םייתשבו - רבדבש תלעותה ללגב אוה הזל םעטהו
אל ירהש) םמצעב תודיסח דומלל אליממ ךרדב וכרטצי ,הפ-לעב רוזחל ידכש
-יתבב םיאצמנה םיתב-ילעבה רובע (ב) .(...םדוקמ דומיל אלב רוזחל ןכתיי
.תסנכה

םנשי - תודיסחה תעידיו תודיסחה דומיל ,הנושארה תלעותל עגונב ,הנהו
("ןיוש טדער רעוו") המכו-המכ-תחא-לעו םיאושנה ("טיילעגנוי") םיכרבאהמ
ןוויכ ,וז תלעותל םיקוקז םניאש םיבשוחה "םימיב םיאב" רבכש םיתב-ילעבה
"ררוואל" קר םיכירצו "...אספוקב חנומכ" םלצא איה תודיסחה תרותש
.ללכ העיגיב ךורכ וניאש רבד ,ןמזל ןמזמ םיניינעה תא ("ןרעטפולכרוד")

תסנכה תיבל ךליל ךכ-רחאו ,הפ-לעב רמאמה דומלל םמצע תא עגייל ,לבא
ףאו .םלצא רסח וניא רבדהש ןוויכ ,םה םינעוט ,םיבייח םניא - ורזוחלו
ןמזה ,ןכש ,ךכ לע םג םה "םילחומ" - "םלוכמ רתוי ידימלתמ" ל"זח ורמאש
.רתוי םירקי םהלש אחריטהו

םדיקפת והזו ,תסנכה-תיב יללפתמ רובע תלעותה לע םג בושחל םיכירצ ,םנמא
לועפל לוכי המ :הברדא ירה - וז תלעותל עגונבו ,"ריאהל תורנ" ,םימימת לש
ומצעל שכרש ,"לודג םדא" םהילא עיגהש םיאורש ךכמ רתוי םיתבה-ילעב לע
סח וניא ןכ יפ לע ףאו ,("תודיסח עקאט ןיוש ןעק רע") תודיסחב הבוט העידי
ותגירדממ הטמלש הלאכ ינפב תודיסח רמאמ רוזחל ומצע תא "ליפשמ"ו ונמז לע
.םיעמושה םיתב-ילעבה לצא רתויב קזח םשור השעיש רבד - םתוכזל ידכ

םייקל םיקוקז םניא םמצע תלעותלש םתנעטב םיכרבאה וקדצ םא םג ,ךכיפלו
,ינש ידוהי תבוט לע םג ובשחי םא םדיצמ ןוכנ הז היהי ,הרומאה הארוה
ידכ ,הפ-לעב םג ותוא תעדלו ,תודיסח רמאמ דומלל "םשפנ תא ורסמי" וליבשבו
רועישהל םאתהב ,ויצח וא ולוכ] - רמאמה רוזחלו תסנכה -תיבל ךכ-רחא תכלל
.[הנושארה םעפב "לובסל" לוכי "ב"העב רענאקירעמא ןא סאוו"

וניבר לש ותדובעב קלח ולטי ,(םירוחבה לע ףסונ) םיכרבאה םגש ןוצר יהיו
.םתעייסמ םיברה תוכזו ,תודיסחה תרות תצפה לש ןקזה

..."תוארל םיצור םלוכ"

-216 'מע ,'ת"יש'ה םחנמ-תרות) י"שת לולאב ז"כ ,םיבצנ תשרפ שדוק-תבשב יברה רמא הכ
:(215

ןוויכ ,תתל המ םהל שי (א) :םירבד ינשב םנורתי תובישיה ידימלתש רחאמ
ינב עבט אוה ןכש ,ץרמה תלוגס םהל שי (ב) ,הרות לש תומא 'דב םיאצמנש
-שארב וכלייש ןוכנו יאדכ - חוכ ןושלמ "םלע" םשב םיארקנ ןכלו ,םירוענה
.לארשי-ינב תא ררועל ,תסנכה-יתבל הנשה

םויב :תדחוימה ותלעמ םהמ דחא לכלו ,םימי ינש אוה הנשה-שארש ןוויכו
ןושארה םוי ,"איפר אניד" ינשה םויבו ,"אישק אניד" הנשה-שאר לש ןושארה
םוי לכל שי ,םירפוס ירבד םירומחש רחאמו ,ןנברדמ ינשה םויו ,אתיירואדמ
םיכירצ - "אתכירא אמוי" םישענש דע ,הז תא הז םימילשמו ,והנשמ לע ןורתי
.םימיה ינשב תסנכה-יתבל ךליל

המ עדוי יניא ,הנשה לכ לש ךבוסמ ןובשח יל שיש ןוויכ :ןועטל והשימ לולע
ידכ ןוצר ימי םיעברא יל ונתינ התעו ,ערה-רציה ןמ המו בוטה-רציה ןמ עבונ
:הזל הנעמהו ?םירחאל הז ינמז שידקהל לכוא דציכ - ינובשח תא בשחל לכואש
,"והערל שיא" םה "םינויבאל תונתמ" םגש - "םינויבאל תונתמו והערל שיא"
.ול םג ףסותי - וריבח תא ררועל ךלייש הז ידי-לעו

תא רותפיש ידכ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ,יברה תא תוארל הצור ונתיאמ דחא לכ
.(תולאש ול שיש עדוי אלש ימ םג) תולאש ןנשי דחאו דחא לכל ירהש ,ויתולאש
הנשה-שארב הכילהה - הזל הצעהו .יברה תא תוארל ךירצ ןתוא רותפל ידכ
לש ונוצר םייקמ הזבש ,םיפוגב תומשנ ,לארשי-ינב תא ררועל תסנכה-יתבל
.ףוגב המשנ לש ןפואב ויתולאש תא רותפי יברהש הכזי הז ידי-לעו ,יברה

'טייקטיירב' םע לבא תחנב

:יברה ףיסוה דועו

םילאוש ויה רשאכש םימדוקה םינמזב רדסה היה - תסנכה-יתבל הכילהל עגונב
רמול םידחופ ויה יכ ,המודכו ץישקאדמ :םיבישמ ויה ,םתא ןיינמ תסנכה תיבב
אלש ןמזב םיאצמנ ,םויכ לבא ...םתוא ושרגי אמש ,שטיוואבוילמ םיאבש
ק"כ ,לודג יבר ונל שיו ונל היה :תויולג רבדל םיכירצ אלא ,לעפתהל םיכירצ
!םיאב ונא ותוחילשבו ,ר"ומדא ח"ומ

שבלתי םא םג ."רעשטיוואבויל" ותויה תדבוע תא ריתסהל רשפא-יאש איה תמאה
,הבינעה עבצל ההז היהי םייברגה עבצש דיפקהל) םירודיהה לכב הנידמה גהנמכ
והזיו והוריכי - (הזב אצויכו ,הטוהר תילגנא רבדלו ,ויפב רגיס לוטיל
.תמאה תא הליחתכלמ רמול בטומ ,אלימבו ..."רעשטיוואבויל"כ ותוא

לכ" ירהש - "רעשטיוואבויל" ותויה ללגב ותוא םישרגמ ויה אלש איה תמאהו
הניא ולש תוינוציחהש ללגב ,םא יכ - "ןיעמשנ וירבד םימש תארי וב שיש םדא
םיא ןיא טאה'מ סאוו תוימינפ יד") וב וסינכהש תוימינפה םע המיאתמ
ןשלאפ א") יתימא וניאש םעט םג ול םירמוא ךכל םאתהבו ,("טגיילעגניירא
."רעשטיוואבויל" ותויה ללגב ותוא םישרגמש ,("םעט

םע רבדלו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותוחילשב םיאבש ,תמאה תא רמול םיכירצ
םכחמ (תודיסחב אבומה) לשמה ךרד לעו ,דחא ףאמ לעפתהל אלו ,"טייקטיירב"
םנמא םיכירצ - . . ללכ ויניעב םיבשחנ םניא םימכח םניאש הלאש ,לודג
םימכח ירבד"ו ,("זאנ םעד םענעי ןסיירפא טינ") דחא ףאב עוגפל אלש רהזיהל
תופיקתב=] "טייקטיירב" םע תכלל םיכירצ ,תאז םע דחיב ,לבא ,"םיעמשנ תחנב
.דחא ףאמ לעפתהל אלו ,[הבחר העדבו

ריבסהלו בבותסהל

ינבש ,יברה רמא (317 'מע ,'ג ךרכ ,א"ישת - םחנמ-תרות) א"ישת לולאב י"ח תודעוותהב
םיימשג םיניינעב ךכ-לכ םיקוסע םניאש הלא לכו ,הרות לש הלהואב םייורשה תובישיה
בוט המ ,םהילא ףרטצהל םיצורש הלאכ םנשי םאו] "הנוהכ יחרפ" ללכב םה םגש ,םיירמוחו
ורזפתיו (םירופיכה -םויו) הנשה-שאר דע ראשנש ןמזה תא ולצני - [םיענ המו
ובבותסיו (הדשה ירעב םיאצמנש הלאל עגונב הז ךרד לעו) ריעה לכב ("ךיז ןזאלרעדנאנאפ")
המכ םיפסאתמש םוקמ לכבו ,"ךאלביטש" וא "ןזיולק" ,תויסנכ-יתבה לכב ("ןייגמורא")
,לארשימ

תובוט םינבאב םיקסועש םידוהי לש "באלק"ב ,רחסמ יתבו תויונחב :המגודלו]
אלש חיטבהל המיאתמה ךרדה תא אוצמל םיכירצש אלא - הזב אצויכו ,תוילגרמו
א רעקינייוו רעמ") הרושה ןמ םדאל םא יכ ,"ילמרונ אל" םדאל והובשחי
,[וירבד תא עומשל םינכומ ויהי אלימבו ,(..."ךיילג ןשטנעמ טימ שטנעמ

ףראד'מ סאוו סאד טא ןגאזניירא") םהל רמול ךירצש המ םהל רמולו
םהל ריבסהלו ,"תוחילס"ה ןיינע והמו "לולא" לש וניינע והמ ,("ןגאזניירא
- םילוכי םהבש ,הנשה-שאר דע לולאב י"חמ םימיה ב"י לש דחוימה םניינע
אובבש ךכ ,הנשה ישדוח ב"י ךשמב רבעה לכ תא ןקתל - אדח אעגרבו אדח אתעשב
הכזיו ,"הדעה וליצהו . . הדעה וטפשו" היהי ,טפשמהו ןידה םוי ,הנשה-שאר
.הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו הביתכל ותיב ינב םע דחאו דחא לכ

הדיצב הרכש

:(326 'מע םש) יברה רמא תודעוותהה ךשמהב

ירנ תא תרמש םא . . ידיב ךרנו ךדיב ירנ םדאל ה"בקה רמא" :שרדמב אתיא
.ךרנ תא רמשמ ינא

-ימי-תרשעו הנשה-שאר ,תוחילסה ימיל תוכימסב ונדמעב :ונניינעל עגונבו
תא לארשי-ינב לצא קילדהלו תסנכה-יתב ןיב בוסלו ךליל םיכירצ - הבושת
תא ה"בקה ריאי הז תוכזבו ,("ירנ תא תרמש") םהבש ("םדא תמשנ) 'ה רנ"ה
.("ךרנ תא רמשמ ינא") ובש "'ה רנ"ה

ליגב ,םיריעצ םיכרבא ,םירוחב - תסנכ-יתבל וכלייש רדסלו ןגראל םיכירצ
.הלא םימיד םיניינעל עגונב לארשי-ינב תא ררועל ידכ - םינקזו הדימעה

הלודג החלצה היהת - רדוסמ רדסבו ,דעומ דועבמ רבדה ורדסיו ונגראיש לככו
.רתויב

םיגולידב רדהל ןיא

תודיסח רמאמ םירזוחשכ :יברה לאשנ (522-520 'מע ,גכ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) ז"טשת תנשב
לע גלדל רשפא ילוא וא ,רמאמה לכ לע רוזחל שי םאה ,תסנכה-תיבב תישילש-הדועס תעב
?םיעמושה תלעותל ,םישק םיניינע

:יברה תבושת

- ילע וגולידו - "הבהא ילע ולגדו" קוספה לע ל"זר ירבד םיעודי ללכב
.םירמאנה הרות ירבד בוטב רתוי וטלקויש ידכ גולידה השענש טרפבו ,הבהא
םיעמושהמ םידחאש רשפא ירהו ,המ דע עדוי ונתיא ןיא הנה - טרפב לבא
.ףיקמ ךרדב ולעפי ראשה לע וליפאשו ,רתוי םיקומעה רמאמה יקלח םג םיניבמ
לכב - הגשהו הנבהב עמשנה ןיינע םיניבמ ןיאש ףא ,םימעפלש ,לשמה אבומכו
.הלודג הלועפו ,הלועפ לעופ הז םגו ,הלענ ןיינע הזב שיש םישיגרמ תאז
ןיב רושיקה דבאנ םימעפל ,םייתניבש םיניינע תטמשה ידי-לע רשא ,הזב דועו
תוששחהו םיטרפה לכ םירורבשכ קר ל"נכ גוהנל שי ןכלו .וירחאלשו וינפלש
.ליעלד

םילכב תורוא

ךרכ 'םחנמ לכיה') יברה רמא ז"כשת הבושת ימי תרשעב המייקתנש םידיסחה דחא לש תודיחיב
:(ונר 'מע ,'ג

םינבומ ויהיש הלאכ םירמאמ רוחבל לדתשהל שי - םיברב ח"אד תרזחל עגונב
ךיראהל אלש) ןמזה תניחבמ םג ןחלושה דיל םיבשויה הלא בור תנבהל םימיאתמו
.(ידמ רתוי

:(זכת 'מע 'ה ךרכ שדוק-תורגיאב ןכ םג הרוה צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ יכ ןייוצי :בגא]
אל ,הלבקו הלכשה יניינע לע גלדל ךירצ אוה םאו ,לכל םינבומה הדובע יניינעב רוזחי"
רתוי ךיראהל אלו" :(הפ 'מע 'ט ךרכ) ןמזה תא ליבגה דבב דבו ."רוזחלמ הז ליבשב ענמי
.["ךרעב העש יעבר 'גמ

...םינמז ויה

:םיברב ח"אד תרזח אשונב יברה לש תופסונ תויואטבתה יתש הנהו

תא הבחרהב יברה ריבסה (אסר 'מע ב"ישת שדוק-תוחיש) ב"ישת קלב-תקוח תשרפ שדוק-תבשב
:רמא םייסשמו וניבר השמל רשקהו המודא הרפד הרהטה ןיינע

-ילעב .םיתב-ילעבל םירבדה תא ,אופיא ,ורסמי .תסנכ-יתבל םיכלוהה םנשי
הרפ ןיינעל אופיא ורשקי ,עובשה תשרפ לע והשמ עומשל םיבהוא םיתב
...המודא

:(203 'מע ,ג"כשת שדוק-תוחיש) ג"כשת חלשב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב יברה רמא ךכו

םיכישממו ,ןיווערד אווערד ןמזהב ח"אד םירזוח ויהש םינפל םינמז ויה
םע תבשה תא םירבחמש ,'בקעי ידבע ארית לא'ד ןיינעה אוה זאש תבש-יאצומב
.לוחהתודיסחה ינייעממ


םיטפוש תשרפ


(חי,זט) ךירעש לכב

(י"שר) ריעו ריע לכב

.(בל םירדנ) "הנטק ריע" ארקנש ,ףוגל זמור - ריע

."םירטושו םיטפוש"ב ךרוצ שי "ריע"ה תא "שובכל" חילצי בוטה רציהש ידכ

השעמה תא תעדל ידכ ,ךורע-ןחלושב ןייעל ,"ןידה תא קוספל" םיכירצ הליחתב - םיטפוש
.הנישעת אל רשא הלאו השעיי רשא

זיגרי םלועל" תניחבב ,"לקמב ותוכהל" שי ,תווצמה תרימשל דגנתמ ערה רציה םא - םירטוש
.(ה תוכרב) "ערה רצי לע בוט רצי םדא

םג אלא ,הרותה תרימשל רושקה לכב קר אל ,"ךירעש לכב" תויהל הכירצ בוטה רציה תטילשו
."םימש םשל ויהי ךישעמ לכ" (ב"פ תובא) רמאמכ ,תושרה ירבדב
(ט"כשת םיטפוש פ"ש תחיש)


(חי,זט) ךירעש לכב ךל ןתת םירטשו םיטפש

וארבנ הניב ירעש םישימח" (אל הנשה-שאר) רמאמכ ,שפנבש הניבה חוכל זמור - "ךירעש"
ונייה ,"הסינכ" :הניבה חוכ םג ןכ ,האיצילו הסינכל שמשמ ימשגה רעשהש םשכו ."םלועב
האיבמ תודימה תוררועתהשכ איה "האיצי" ;תודימה תא תררועמו בלה לא תרדוח חומה תגשהשכ
.תויעבטה תודימה רוריבלו ףוגה ךוכיזל

םג שי ןכ ,השודקב םירעש םישימח שיש םשכ - "ךירעש לכב ךל ןתת םירטושו םיטפוש"
ותתימאל רבד לכ ריכהל :רמולכ ,"םירטושו םיטפוש"ב ךרוצ שי ןכל .האמוטב םירעש םישימח
.ויתולובחתו רציה תצעמ וב ןיא םא תעדלו
(247 דומע ט"צרת םירמאמה רפס)


(ד,חי) ךנגד תישאר

(י"שר) םישימחמ דחא תינוניב ןיע ,םישישמ דחא הער ןיע ,םיעבראמ דחא הפי ןיע

המכחל רשקתהל הכוז םוי םיעבראל הנתינש הרותב דקושש םדא - "םיעבראמ דחא הפי ןיע"
רשקתמ ,תימהבה שפנה לש תוערה תודימה תא ררבמש ימ - "םישישמ דחא הער ןיע" .האליע
"םישימחמ דחא תינוניב ןיע" .רשעמ הלולכ ןהמ תחאו תחא לכש יפכ ,תונוילעה תודימה תששל
.הניבה ירעש םישימחל עיגמ 'ה תלודגב ןנובתמה -
(הנק דומע רבדמב הרותה-רוא)


(גי,חי) היהת םימת

םיקלח ג"ירת שיש םשכש ,עודיכ ."רבא רסוחמ" אלו המלשו המימת היהת שפנהש גואדל שי
םירביא לש םתומלשו ,'םירביא' ג"ירת שי שפנב ךכ ,םידיג ה"סשו םירביא ח"מר ,ףוגב
.הרותה תווצמ ג"ירת םויקב היולת ולא םיינחור
(המ 'מע םיבצנ הרות יטוקל)


(גי,חי) ךיקולא 'ה םע היהת םימת

:בוט-םש-לעבה רמוא

הלימב 'ת תוא .םלוע לש ופולא - ה"בקל תזמורה ,'א תואה ןמ רתויב הקוחרה איה 'ת תואה
'ה םע" םלועה יניינע תא םג רבחלו רשקל שיש תזמור איהו ,יתבר תוא איה "םימת"
.ותאריו 'ה תבהאל איבהל תוכירצ םלועה יניינעב הארי וא הבהאש ונייה ,"ךיקולא

ול הארמ חילשה םא .ול ארוק ךלמהש ועידומה ,ךלמה חילש וילא אבש םדאל ,המוד רבדה המל
וליאו ;הבהאה רוקמ אוהש ,ךלמה לא תכלל שי אלא ומע עשעתשהל םעט ןיא - תוקחוש םינפ
ידכ ךלמה לא רשיה תכלל שי אלא ,וסייפל תוסנל ןיא זא םג ,וילע סעוכ חילשה םא ,ךפהל
.ותוצרל
(בוט םש רתכ)


(וט,טי) רבד םוקי . . םידע ינש יפ לע

.'תוטשפתה'ו 'םוצמצ' לש תועונתה יתש ונייה - "םידע ינש"

.שיל ןיאמ האירבה תא היחמה 'ה רבדל זמור - "רבד"

םוצמצ לש תועונתה יתשב ךרוצ שי האירבה םויק ךרוצל - "רבד םוקי םידע ינש יפ לע"
.לובג-לעב םלועה היה אל םוצמצ אלבו ,ארבנ םלועה היה אל תוטשפתה אלב ןכש ,תוטשפתהו
(זצקתת 'מע ,םירבד הרותה רוא)


(א,אכ) הדשב לפנ . . ללח אצמי יכ

תניחבב ,תווצמו הרותמ קוחר אוהו "הדש"ה לא רדרדיהש ,"הדשב לפונ" אוהש ידוהי שי רשאכ
,'ריע'ב םיאצמנש םידוהי ונייה ,הבורקה ריעה יבשות ךכל םיארחא - "הדש שיא ושע"
,"הזה םדה תא וכפש אל ונידי" :זירכהל ריעה ינקז םיכירצ ןכל .תווצמו הרות לש הביבסב
לש "ןוזמ"ה תא ול וקפיסש ונייה ,(י"שרבו ז קוספ) "תונוזמ אלב והונרטפו והוניאר אל"
."יעמ ךותב ךתרותו" (מ םיליהת) רמאנ הילע ,הרות
(130 דומע דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


אל רשא ןתיא לחנ לא הלגעה תא איהה ריעה ינקז ודרוהו
(ד,אכ) הלגעה תא םש ופרעו ערזי אלו וב דבעי

התשענ ןכל .חצורה ללגב לארשי לע וררועתהש םיגורטקה תא לטבל הדעונ הלגעה תפירע
תוחוכל 'הקיני' תתל ידכ ,"ערזי אלו וב דבעי אל"ש םוקמ ,אקווד תופילקה רודמב הפירעה
.לארשי לע גרטקלמ םהיפ תא םותסל ךכבו האמוטה

"םיירוחא" תניחבמ אלא הניא םינוציחה תקיני ןכש ,תטחשנ אלו אקווד תפרענ הלגעה ןכל
.השודקד
(איק דומע ךיתווצמ-ךרד)

רודו רוד תורצוא


לולא שדוח


ףחדיהל ךירצ אל

םעבש םירחבומה תאז םג ףאו ,תושרב םא יכ םיסנכנ ןיא"ש ,תולבגה שי - ךלמה לכיהב
תויהל ,ובצמו ודמעמב אוהש יפכ ,דחא לכ לוכי - הדשל אצוי ךלמהשכ לבא ;"הלוגס ידיחיו
.'ןתוחמ'

,בשע תחימצ לש םוקמ אלא ,בושיי םוקמ וניאש ,"הדש"ב אצמנש ימ םג :ונניינעל עגונבו
יברה אב לולא שדוחב ירה - "הדש שיא 'וג ושע"ל דעו ,תימהבה-שפנ לע הרומש ,המהב לכאמ
אובל והוחירטהש אחרטה לע (זגורב) סעוכ וניא יברהש דבלב וז אלו ,הדשב ותויהב וילא
החמש ךותמ ,תוקחוש םינפ ול הארמו תופי םינפ רבסב ולבקמ ,הברדא אלא ,הזכ דורי םוקמל
.(רסאמב ןקזה ר"ומדא םע רופיסה עודיכ) םיניד הקיתממש

וינפ ליבקהל םינכומ םידמוע םלוכו ,וינפ ליבקהל םיצורש ימ לכ ןיאשר ,הדשל אב יברהשכ
.םלוכל עיפשמו תופי םינפ רבסב םלוכ תא לבקמ ומצע יברהש ןוויכ ...ףחדיהל םיכירצ אלו
אלא ,תואלפנו תולודג םיעבות אל ..."!ינליצה אבא" קועצלו ,שפיט תויהל אל קר םיכירצ
..."ינמחר אבא אבא ,ינליצה אבא אבא" :תימינפ תחא הקעצ

לע אלא ה"בקה לש ותקושת ןיא" ,"ותקושת ילעו ידודל ינא" בותכה םייקתי יאדווב זאו
בוטה טרפבו ,לארשיל בוט עיפשהל קרו ךא איה ה"בקה לש ותקושת לכש ונייה ,"לארשי
.ןמא ,חישמ תארקל יברה ונכילוי בורקבש ,המילשה הלואגד ירקיעה
(ו"טשת 'ה לולאב י"ח תחישמ)


...ףטלל אל

אל ,ץע לש סיפכב בלה לע תוכהל םיכירצ ונמשא תרימא תעב :ץ"בשרה ירומ לש הימופב אלגרמ
...ותוא םיפטלמש ערה-רציה בשוח ,דיב ןיכמשכ .דיב
(ג"צת 'מע ,ג קלח ,םירוביד-יטוקיל)


תחא העש

הנשמה ירבד תא שרפל שי הז יפל .אדח אעגרבו אדח אתעשב איה הבושתה תדובעש ,רהוזב אתיא
הבושת לש (רעק ןייא=) תחא היינפל איה הנווכהש ,"'וכ הבושתב תחא העש הפי" תובא תכסמב
.("העש אל ותחנמ לאו ןיק לאו" ןושלמ העש )
(674 'מע ,ב ךרכ נ"שת תוחישה-רפס)


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ
2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד(םימולשת

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"
ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il