- ד"סק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה לולאב 'י * אצת-יכ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול גהנמו הכלה ירוריב תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


"ויבש תיבשו . . ךיביוא לע"


אלא * ?ה"בקלו לארשיל בייוא לש תואיצמ ללכב ןכתית דציכ
תנמ-לע דגנמה חוכ תא הווהמ - "תוענמנה ענמנ" - ה"בקה
ףקותה ,הדובעה תליחתב ןכל * השודקל ותוא וכפהי לארשיש
םירבוע הדובעה תישארב דימ לבא ,"בייוא"ה לש םה חוכהו
השודקל ותוא םילעמו "בייוא"ה תא םיררבמה לארשי ידיל םה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ *- ונתשרפ תלחתהבש "ויבש תיבשו ךיקלא 'ה ונתנו ךביוא לע המחלמל אצת יכ" קוספב
,2"ךביואב"וא "ךביוא םע" אלו ,"ךביוא לע המחלמל אצת יכ" רמאנ המל (א) :1ןיבהל ךירצ
?םתס 3"יבש תיבשו" רמימל היל יווה ,הרואכלד ,"ויבש ותיבשו" והמ (ב)

:יכ ,הזל הז הריתסב םה ("ויבש תיבשו" ,"ךביוא לע") ולא םיקויד - הזמ הריתיו

לש תואיצמ שיש יפ-לע-ףא ,רמולכ ,"ךביוא" יבגל "תונוילע"ה תא שיגדמ "ךביוא לע"
םידדצ ינש ןיבש המחלמ וז ןיא ,םוקמ לכמ ,בייואה חצנל ידכ המחלמב ךרוצ שיו "ךביוא"
.4ךביואמ הלעמל ,"ךביוא לע" םה לארשי אלא ,םיווש

ךרע םהל שי ,לבא ,ךביואמ הלעמל) "ךביוא לע"ד בצמהש" :קויד דוע ףיסוהל םוקמו
לארשי דצמ לבא ,5םתגרדו םמוקממ ("אצת") האיציה רחאל אלא וניא ("ךביוא"ל תוכיישו
ללכ ךרע םהל ןיא ,7*"דח הלוכ ה"בקו 7לארשי"ש דעו ,6"שממ לעממ הקולא קלח" םהש םמצע
."ךביוא"ל ללכ תוכייש םהל ןיא ,"ךביוא לע"ד ןפואב אל וליפא ,ךביוא םע

לארשיב םחליו" 8רמאנש הממ ריעהלו ."ךביוא"ד ףקותה לע הרומ "ויבש ותיבשו" ,ךדיאלו
דועו .לארשימ יבש לעופב חקלש ךכ לכ קזח אוהש בייוא ונשיש ,ונייה ,"יבש ונממ בשיו
רכינש ,"ויבש" ארקנ הז ירה ,יבש ונממ תיבשו בייואה םיחצנמש רחאל םגש ,ונתשרפב ריעהל
!ךביואד היהש יבשהב

הז הריתסב םה הרואכלש - המויסו השרפה תלחתהד תוכיישהו רשקהב קיידל שי הז ךרד לע
:הזל

ןכו ,"ךביוא לע" הז ירה ,'וכ המחלמ לש בצמב םגש - לארשיד ףקותה שגדומ השרפה תלחתהב
.9"ויבש תיבשו ךדיב ךיקולא 'ה ונתנו" יאדוובש

,הז תמועלד ףקותה שגדומ - 10"'וגו קלמע ךל השע רשא תא רוכז" ,השרפה םויסב וליאו
תדחוימ הריכזב ךרוצ שיש דעו ,"'וגו ךב בנזיו 'וג רשא" ,לארשיל ערהל קלמע לש וחוכבש
רכז תא החמת"ד ןיינעהב תדחוימ תולדתשה - רקיעו דועו ,12"חכשת אל 'וג רוכז" ,11
אחישמד ארדמו ןיד אמלעד ארדמ" ,13"רוד רודמ קלמעב 'הל המחלמ"ש ,ךכ ידכ דעו ,"קלמע
.14"יתאד אמלעד ארדמו

'ה ונתנו"ש יאדוובו ,ךביואמ הלעמל ,"ךביוא לע" םה לארשיש ןוויכ :רחא ןונגסבו
!?15"'וג ךב בנזיו 'וג קלמע ךל השע"ד תואיצמה תירשפא ךיא - "'וג ךדיב ךיקולא

:"ךביוא"ד ןוחצנה ליבשב "המחלמ"ה ןיינע תוללכל עגונב תפסונ הלאש םידקהב ןבויו

לכ" - ה"בקה ידי-לע וארבנו ווהתנש הז ידי-לע אלא הניא םלועבש םיניינעה לכד תואיצמה
ווהתנש דבלב וז אלו .16"ואצמה תתמאמ אלא ואצמנ אל םהיניבש המו ץראו םימשמ םיאצמנה
,17"תישארב השעמ דימת םוי לכב ובוטב שדחמה" - הזמ הריתי אלא ,תישארב ימי תששב
.שממ ספאו ןיאמ הלוכ האירבה לכד תווהתהה שודיח השענ עגר לכבש 18ט"שעבה תרותכו

הז ידי -לעו ,לארשיד) בייוא ,"ךביוא" לש תואיצמ תירשפא ךיא :ןבומ וניא הז יפ-לעו
'הל המחלמ" בותכה ןושלכ ,לוכיבכ ,וב םחלהל ךרוצ שיש דעו ,19ה"בקהד (בייוא אוה
-לע שממ ספאו ןיאמ בייואה לש ותואיצמ תווהתה תישענ שממ הז עגרבש העשב הב - "קלמעב
!?ה"בקה ידי

הרותהו ,איה תמאה ,ירה ,20"ינתישע ינאו ירואי יל" רמואש דגנמ לש תואיצמה וליפאו
אל ,אלימבו ,שממ ספאו ןיאמ עגר לכב ה"בקה הווהמ וז תואיצמ םגש ,תמאה הלגמו העידומ
.דגנמ לש תואיצמ ןכתת

לכש ןוויכ ,וכופיהו רבד ,דגנמה לש ותואיצמל דוגינ אוה ה"בקהל דוגינה :רחא ןונגיסבו
."ואצמה תתמאמ" אלא הניא דגנמה לש ותואיצמ

:הזב רואיבהו

םלוע"ב ,"םינותחתב הריד ול תויהל ה"בקה הואתנש אוה הזה םלוע תאירב תילכת"ש 21עודי
הלוכי זאו ,ובש ימשג ףוגב שבלתהל המשנה תדירי ידי-לע - "שממ ירמוחהו ימשגה הזה
,ימשג רמצב תיציצו ימשג ףלקב ןיליפת ,םיימשג םירבדב ושבלתנש תווצמו הרותה םייקל
.תווצמה לכב הזב אצויכו

אמלעב ןוימד לש ןפואב אל - ימשגה הזה םלועד תואיצמה ה"בקה ארב וז הנווכ ליבשבו
ול תויהל" הנווכה המלשנ אל ,אמלעב ןוימד אלא הניא םלועה תואיצמש רמאנ םא ,ירהש]
רביד אלמ ארקמו ,22תיתימא תואיצמ אלא ,[אמלעב ןוימד לש ןפואב אלא "םינותחתב הריד
לכ" ם"במרה ןושלבו ,23"ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב" "תמא תרות"ב בותכה
"מ איה םתואיצמש ,ונייה ,"ואצמה תתמאמ אלא ואצמנ אל םהיניבש המו ץראו םימשמ םיאצמנה
איה 25ארבנה שיד תואיצמהש 24יעצמאה ר"ומדא ישורדב ראובמה יפ-לע טרפבו ,"ואצמה תתמא
.יתימאה שיד תואיצמה

:("ךביוא") דגנמ לש תואיצמהל עגונב םג ןבומ הזמו

הטמל ןותחת ןיאש הגרדמב ןותחת"ל איה םינותחתב הריד ךרבתי ול תויהל הנווכהש ןוויכ
שממ 'ה דגנ ןהש ארחא ארטסו תופילק אלמ אוהש דע . . ךרבתי ורוא רתסה ןיינעב ונממ
'ה דגנ" אוהש ,"ןותחת"ה לש ותואיצמש ,רמול ךירצ ךחרכ-לע ,21"דוע יספאו ינא רמול
ודי-לעש ידכ ה"בקה ידי-לע ארבנש ,26דגנמ לש תואיצמ אלא ,אמלעב ןוימד הניא ,"שממ
דכ ךרבתי וינפל חור תחנ תויהל ךרבתי ונוצרב הלע ךכש" ,םינותחתב הרידד הנווכה םלשות
ארחא ארטסהו ךשוחה םוקמב . . 'ה רוא ריאיש ,ארוהנל אכושח ךפהתאו ארחא ארטס איפכתא
תכפהתמ דגנמה לש ותואיצמו ,ארחא ארטסו ךשוח ,דגנמ לש תואיצמ שיש ,ונייה ,21"'וכ
.השודקל

עגר לכב תיווהתמ וז תואיצמש העשב הב דגנמ לש תואיצמ היהתש ירשפא ךיא הומתל ןיאו
:27"תוענמנה ענמנ" אוה ה"בקהש ןוויכ - שממ ספאו ןיאמ

ספאו ןיאמ עגר לכב תיווהתמש תואיצמש ןכתי אל ,הרותד לכש םג ,לכש יפ-לעש יפ-לע-ףא
,הלבגה םושב לבגומ וניא ה"בקהש ןוויכ ,םוקמ-לכמ - התוא- הווהמש תואיצמהל דגנת שממ
לש תואיצמ אורבל ךרבתי ונוצרב הלעשכ ,ירה ,"השעת המ ךל רמאי ימ"ו ,"תוענמנה ענמנ"
שממ ספאו ןיאמ הווהמש ,וכופיהו רבד והזש תויה םע דגנמה לש ותואיצמ תישענ ,דגנמ
."שממ 'ה דגנ" איהש תואיצמ

:םינותחתב ךרבתי ול הרידה תיישעב לארשי לש םתדובעל עגונב םג ןבומ הזמו

דגנמ ,"שממ 'ה דגנ ןהש ארחא ארטסו תופילק אלמ אוהש . . ןותחת" לש תואיצמ שיש ןוויכ
הזמש ,"תוענמנה ענמנ" ותוא הווהמהש דצמ איה דגנמה לש ותווהתהש ,אלא ,דוע אלו ,יתימא
יוליג לש ןפואב קר הניא לארשי לש םתדובע ,ירה - דגנמה תואיצמבש ףקותה לדוג ןבומ
הז ידי-לעו ,הזה םלועבש בוטה תא םילגמ תווצמו הרותד הדובעה ידי-לעש ,ונייה ,םלעהה
םתלועפו םתדובע ידי-לעש ,שודיח לש ןפואב איה םתדובע אלא ,ךרבתי ול הריד השענ
תכפהתמ "שממ 'ה דגנ . . ןותחת"ה תואיצמש ,"ארוהנל אכושח ךפהתאו ארחא ארטס איפכתא"
.ךרבתי ול הריד תישענו

ותושעל שודיח וב לועפלו "שממ 'ה דגנ . . ןותחת"ד תואיצמ לע רבגתהל ידכש ,ןבומו
לארשי" ,יכ - לארשיל ןתינ הזל חוכהו .רתויב םילענ תוחוכב ךרוצ שי ,ךרבתי ול הריד
םהב שי ןכלו ,ךרבתי ותומצעו ותוהמב םישרשומ לארשי תומשנש ,ונייה ,"דח אלוכ ה"בקו
.28ךרבתי ול הריד ותושעלו ןותחתה תואיצמ תא ךופהל ,רבד שדחל תומצעה חוכ

וחצני ותדובע ידי-לע םדאהש ידכ איה דגנמהו ןותחתה תאירבד הנווכהש ןוויכש ,רמול שיו
שי ןותחתה דצמ םג ,ירה - דבועה םדאהב היילע היהת הז ידי-לעו ,השודקל ותוא ךפהיו
הזש ,אלא ,(ןותחתהד) אוה ותואיצמ יבגל (לארשי) דבועה םדאה לש ותואיצמב ףקותו יוליע
.המחלמה תדובעב ליחתמ םדאהש רחאל קר הלגתמ

דצמ איה ותואיצמש ןוויכד ,ןותחתה תואיצמב אוה ףקותה - הדובעה תלחתה ינפל :רמולכ
יזא - המחלמה תדובעב ליחתה רבכ םדאהשכ לבא .29הפיקת תואיצמ הז ירה "תוענמנה ענמנ"
:םיניינע ינש דצמ ,השודקל וכפהלו וחצנל םדאה לש וחוכבו ,31דגנל חוכה 30ונממ "לטינ"
דגנמהל ןיא ,ןכלש ,"דח אלוכ ה"בוקו לארשי" ,"שממ לעממ הקולא קלח" ,םדאהד ותלעמ (א)
ירה - דגנמ לש תואיצמ שיש םוקמל הטמל דריש רחאל םג (ב) ,ללכ וילא תוכיישו ךרע
.ל"נכ ,וחצני םדאהש ידכ אלא הניא דגנמה תאירבד הנווכה

םישגדומ (השודקל וכפהל לארשיד חוכהו ,דגנמה לש ותואיצמ ףקות) ולא תווצק 'בו
:"ויבש תיבשו ךדיב ךיקולא 'ה ונתנו ךביוא לע המחלמל אצת יכ" - השרפה תלחתהב

"המחלמ"ב ךרוצ שיו ,ה"בקה ידי-לע תארבנש תואיצמ ,"ךביוא" לש תואיצמ שי - אסיג דחמ
"ךביוא"ש בצמ ירשפא (המחלמה תלחתה ינפל)ש ,אלא ,דוע אלו ,"ךביוא"ד תואיצמה חצנל ידכ
."ויבש" השענו (לארשי לש רבד םג) יבש חקול

ןפואב הליחתכלמו דימ הז ירה ,(הדובעה תלחתה) "המחלמל אצת יכ" ,רשאכ - אסיג ךדיאלו
ןהו ,הטמל דריל "אצי"ש ינפל דבועה לש תואיצמה דצמ ןה) ךביואמ הלעמל ,"ךביוא לע
."ךדיב ךיקולא 'ה ונתנו" הז לכבש - רקיעו דועו ,(ל"נכ ,"ךביוא"ד האירבה תנווכ דצמ

םיכפהתמו םירזוח "ךביוא" ידיב היבשב ולפנש םירבדה םגש ,ונייה ,"ויבש תיבשו"ש דעו
רתוי דוע לודג יוליע ףסותינ הז ידי-לעש ידכ אלא הניא "ויבש"ד הנווכה םג ,יכ ,השודקל
קידצ לצא וניאש "תויכז" לש דחוימ גוס ,32"תויכזכ ול ושענ תונודז"ד יוליעה ךרד לע -
ךפהתמש רחאל םג ,ןכלו ,ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ ,םא יכ ,33םלועמ אטח אלש (ינוניבו)
- (השודקל ךפהתנש יפכ) הז-תמועלד ףקותה וב רכינש ןוויכ ,"ויבש" ארקנ הז ירה השודקל
.המצע דצמ השודקה ףקותמ רתוי הלענ ןפואב אוהש

:"'וג קלמע ךל השע רשא תא רוכז" - השרפה םויסב הז ךרד לעו

לוכיש ,ךכ ידכ דע ,ףקותה לכב איהש תואיצמ ,"קלמע" לש ותואיצמ הנשי - אסיג דחמ
ןיינעה ךרד לע) "'וג ךב בנזיו (רתוי דורי דצמל אב הזמו) ךרדב 34ךרק"ד בצמ תויהל
.("ויבש"ד

ותגרדו ומוקממ אציש ,36"הנרח 'וג בקעי 35אציו" רשאכש - הז ינפל וניצמש יפכו
,םירוריבה תדובעד "המחלמ"ב קוסעל ,37"םוקמ לש ףא ןורח" ,"הנרח" תכלל דריו הנוילעה
38בקעי לש ודיב היהש המ לטנו "'וכ וירחא . . (קלמע לש ויבא) ושע ןב זפילא ףדר"
.("ויבש")

- "סוחי" ול שיש ןעוטש םג המו ,ידוהיל דגנל ףקות הב שיש תואיצמ אוה "קלמע" ,רמולכ
!םהרבא לש ודכנ ,ושע לש וערזמ ותויהל

רתוי דוע לודג יוליע ףסותייש ,איה ,"קלמע"ד דוגינהב תילכתהו הנווכה - אסיג ךדיאלו
,דוע אלו ,"קלמע רכז תא החמת" ,לכו לכמ ולטבמו קלמע םע םחולש הז ידי-לע ,לארשי לצא
וניצמש ומכ ,39השודקל ךפהמו ךכזמו ררבמ אוה ירה השודקל םכפהל םילוכיש םירבדהש ,אלא
רוריבה תומילש לועפל ודיצמ ןכומ היה 40ןבל תיבב םירוריבה תדובע רמג רחאלש ,בקעיב
,אובל-דיתעל לעופב םיוקיש יפכ) 42"הריעש ינודא לא אובא" ,(קלמעב םג ,אלימבו) 41ושעב
,44רתוי דוע לודג יוליע ףסותינ הז ידי-לעש ,(43"ושע רה תא טופשל 'וג םיעישומ ולעו"
."תויכזכ ול ושענ תונודז"ש הבושתה תלעמב ('ו ףיעס) ליעל רומאה ךרד לע

- (וז תבש תחנמב אורקל ןיליחתמש) הז ירחאלש השרפהל ךשמהה םג ראבל שי הז יפ-לע
רחבי רשא םוקמה לא תכלהו 'וג המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו 'וג ץראה לא אובת יכ היהו"
:םירוכיב תווצמ - 45"'וגו ךיקולא 'ה

יזא ,"'וגו ךביוא לע המחלמל אצת יכ" ,םלועה רוריבד הדובעב קוסעל אצוי ידוהי רשאכ
- (ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחת) תויצרא ןושלמ ,("ץראה לא אובת יכ") "ץראה"ב םג לעופ
דעו ,"'וג ךיקולא 'ה רחבי רשא םוקמה לא תכלהו 'וג המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו"ש
.שדקמה-תיבל - תילענ יכה אגרדל היילע ןותחתהב לעופש ,46"ךיקולא 'ה ינפל ותחניהו"

היהי דבועה םדאהש ןוויכש - אובל-דיתעלד הדובעה תומילשל םג זמורש ,רמול שיו]
איה הדובעה םג ,47תומילשב ויהי הדובעה תישענ םהבש םלועה יניינע לכו ,תומילשב
.[48"ךנוצר תווצמכ" ,תומילשב

ותכיפהו ,םלועה תואיצמ ףקות) ל"נה תווצקה 'ב םירוכיבב םג שגדומ - רתוי תויטרפבו
:49(השודקל

ןושלמ ,"ץראה"ד תואיצמה ףקות שגדומ - "המדאה ירפ לכ תישארמ תחקלו"ד הדובעה ינפל
ןושלמ םג "םירוכיב") 50"רוכב"הש דעו ,"תוענמנה ענמנ" דצמ הב שיש ףקותה ,תויצרא
.51ושע אוה ("רוכב"

'וג 'ה רחבי רשא םוקמה לא תכלהו 'וג המדאה ירפ לכ 52תישארמ תחקלו"ד הדובעה ידי-לעו
לשמכ) רוכבה אוה בקעיש תמאה הלגתנ - םלועה רוריב ,"'וג ךיקולא 'ה ינפל ותחנהו
. בקעי"ש דעו ,(53ןורחא אצי ןושאר רצונש בקעי ,ןורחא אצוי ןושאר סנכנהש 'וכ תרפופשה
57ביתכדכ ,56לארשי לע יאק 55"םירוכיב"ש עודיכ ,54"םינוילע םירוכיב תניחב ושרשל אב .
,"התאובת תישאר 'הל לארשי שדק" 58ביתכו ,"םכיתובא יתיאר התישארב הנאתב הרוכבכ"
.59הרותל וליפא ,רבד לכל המדק לארשי לש ןתבשחמש ןוויכ

ךשמנ (ךרבתי ותומצעו ותוהמב שרושה -) "םירוכיב"ד יוליעהש - הזמ הריתי רמול שיו
הז ידי-לע ,ךרבתי ול הריד השענש ,ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה הזה םלועב הלגתמו
.60יתימאה שי אוה ארבנה שי לש ותואיצמ תתימאש ,ובש תומצעה חוכ וב םילגמ לארשיש
'מע ,ד ךרכ ,ט"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ט"משת'ה לולאב 'ט ,אצת תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(272-267
.דועו .ה"משת אצת יכ ה"ד .עתת 'מע םש ת"הוא .גצת 'מע ונתשרפ יעצמאה ר"ומדא ירמאמ םג האר (1

.(ט ,זי חלשב) "קלמעב םחלה אצו" (ונתשרפ םויסב רכזנ התודואש) קלמע תמחלמב ש"מ ד"ע (2

."יבש ונממ בשיו" (א ,אכ תקוח) ש"מ ד"ע (3

.'וכ םיטלוש םיבייואה ןיאש םוקמל ונייהד ךביוא לע והזו :א ,זל ונתשרפ ת"וקל האר (4

,םינפבמ אוהש ימל אלא אצ םירמוא ןיא . . קלמעב םחלה אצו פ"ע . . תוכרב" :ונתשרפ שיר ת"הוא האר (5
,ר"וט שיש םוקמב קר ךייש אל המחלמהו ,ע"יבב םא יכ ,ער ךרוגי אל 'יצאב ,אצת יכ ןיינעב ןאכ ל"צ ךכו
דריש א"הנה תדירי לע יאק"ש (ז-וכ 'מע) ו"מרת מ"הסב אצת יכ ה"ד הארו ."אצת יכ והזו ,ע"יבב ונייה
הרוהט יב תתנש המשנ) 'יצאה 'יחבמ האיצי 'יחב אוהש ,המחלמל אצת יכ נ"זע ,םררבל ב"הנו ףוגב שלבתנו
."'וכ ב"הנה לש ערה . . בייואה תא ררבל ידכב ירמוחה ףוגב שבלתיש דע ,ע"יבב דריל (איה

.ב"פר אינת (6

.א ,גע ג"ח רהז האר (7

ת"וקל האר) ךתויחו ךחכ ,ךיקלא אוה 'יוהש ,ונייה ,"(ךדיב) ךיקלא 'ה (ונתנו)" - ןאכ בותכה ןושלבו (7*
.(ג ,גע קלב .ג ,מ חלש

.םש תקוח (8

רורב רבד ז"ה ,יבש חקל בייואהש רחאל םגש - לארשיד ףקותה לע איה השגדהה רקיע "ויבש תיבשו"ב םגו (9
."ויבש תיבשו ךדיב ךיקלא 'ה ונתנ"ש

.ךליאו זי ,הכ (10

.בייואה יורגמ גאוד יוה :פ"הע י"שרפמ ריעהלו (11

.(א ,חי הליגמ) "בלב - חכשת אל ,הפב - רוכז" (12

.חלשב פ"ס (13

.פ"הע ע"בית (14

.א"ס ל"נכ ,לארשימ "ךביוא" חקלש יבש ,"ויבש תיבשו" - ונתשרפ תלחתהב ז"דעו (15

.א"ה א"פ ת"הוסי 'לה ם"במר (16

.ש"ק תוכרב (17

.א"פ א"הויהעש (18

תוטמ י"שרפ הארו .םלועה היהו רמאש ימ תא אנוש לארשי תא אנושה לכ :הל ,ד"וי ךתולעהב י"שרפ האר (19
.ה"בקה דגנכ ודמע וליאכ םה ובשחנ לארשי דגנכ ודמעש יפל :ג ,אל

.ךליאו 40 'מע א"כח ש"וקל .ב"כפס אינת הארו .ג ,טכ לאקזחי (20

.ו"לפ אינת (21

זחואהו ,בייח השעמ השועה ,םיאושיק םיטקול םינש" (הנשמב א ,זס ןירדהנס) הרותה ןידמ היארה עודיכ (22
.(מ"כבו .בלת 'מע ו"סרת ךשמה .טמק 'מע ט"כרת מ"הס האר) "רוטפ םיניע

.תמדוקה הרעהבש םירמאמ הארו .א ,א תישארב (23

.א ,גמ חלשב ז"הואיב (24

ול המדקש הליע הזיאמ לולע וניאו ותומצעמ אוה ותואיצמש ה"ב ליצאמה לש ותומצעו ותוהמ"מ ותווהתהש (25
ת"רזע מ"הס הארו .כ"ס ק"הגא) "'וכ שממ טלחומה ספאו ןיאמ שי אורבל ותלוכיו וחכב ודבל אוה ,ןכלו ,ו"ח
.(נק 'מע

םיפשכ ןמש ארקנ"ש פ"עאש ,ונייה ,ףושיכל עגונב אוה (22 הרעהבש) "בייח השעמ השועה"ד ןידהש ,ריעהל (26
.("בייח השעמ השועה") תואיצמ ז"ה ,מ"מ ,"שממ 'ה דגנ" ,(ב ,םש ןירדהנס) "הלעמ לש אילמפ ןישיחכמש

.דועו .כת 'מע ח"ערת מ"הס .ב ,דל צ"צהל הריקחה רפסב אבוה .ח"יתס א"בשרה ת"וש האר (27

.נ"שו .ךליאו 74 'מע ב"יח .ךליאו 22 'מע ו"ח ש"וקל הכוראב האר (28

,אישוק ןיא "תוענמנה ענמנ" דצמ ,ירה - ותוא וחצניש ידכ איה (עגר לכב) ותאירב תנווכש ףאו (29
.(דגנמד תואיצמה תוללכל עגונב (ד"ס) ליעל רומאה ד"ע) הפיקת תואיצמ ז"ה ,אלימבו

."'וכ תושרו חכה הנממ קלסמו התלכיו התלשממ הריסמ"ש (ב ,זל) ט"כפ אינתב ראובמה ד"ע (30

.םינפב ןמקלדכ ,"ויבש תיבשו"ד יוליעה שי זא םג ,ןכלש ,ותואיצמ םצעד ףקותה אל לבא (31

.ז"פ אינת הארו .ב ,ופ אמוי (32

.א ,אצק צ"צהל צ"מהס .םש אינת האר (33

.(דועו .דצר 'מע ת"רטע .ופ 'מע ז"מרת מ"הס הארו .פ"הע י"שרפו אמוחנת) תורירק ןושלמ - "ךרק" (34
עמשי אל יאדוובש ןוויכ) ו"ח 'ה ןוצר םייקי אלש ול רמולו ידוהיל אובל לוכי וניא "קלמע"ש ,ונייה
ךירצ יאדוובש ,ורמאב ,("קלמע" אוהש וריכי אלש) ידוהי לש ןונגסב רבדל *"ונושל תא הנש ,ןכלו ,(וילא
לחר הקבר הרש תב ,בקעיו קחציו םהרבא ןב ותויהל - רבדבש תוטישפה לדוג דצמ ,הברדאו ,'ה ןוצר םייקל
הרותה םייקל םילוכי !?תובהלתהו תויח ,תולעפתהל םוקמ המ - 'וכו "שממ לעממ הקלא קלח" איה ותמשנו ,האלו
הטמלש םיניינעל שרושה תישענ (תומימחו תויח לש ןפואב איהש השודקה ךפיה) וז תורירקו .תורירקב תווצמו
.'וכ הזמ
-----------
ץראב בשוי קלמע רמאנש ,קלמע הז" ,"לארשיב םחליו 'וג בגנה בשוי דרע ךלמ ינענכה עמשיו" ש"מ ד"ע (*
.(י"שרפבו א ,אכ תקוח) "'וכ ונושל תא הנשו ,בגנה


."קלמעב םחלה אצ" ,"המחלמל אצת יכ" ש"מ ד"ע (35

.אציו פ"ר (36

.חנ פ"ס י"שרפ (37

.אי ,טכ אציו י"שרפ (38

(ב) ,השודקל םתולעהלו םררבל םילוכיש םיניינע (א) :םירוריבה םתדובעב םינפוא ינש שיש עודיכ (39
צ"מהס האר) ןתנקת יהוז ןתריבש ד"ע ,היחד לש ךרדב אוה םירוריבו ,השודקל םתולעהל רשפא יאש םיניינע
.(מ"כבו .33 הרעהבש צ"צהל

ראובמכו ,(אמ ,אל אציו) "ךנאצב םינש ששו ךיתונב יתשב הנש הרשע עברא . . הנש םירשע" - תויטרפבו (40
הניבד רוריבה לע יאק "ךיתונב יתשב" הדובעהש (ךליאו ד ,זכ םש ח"ות .ד ,גכ אציו א"ות) תודיסח ישורדב
;תוכלמ ,הנטק א"ה ,"הנטקה"ו ,הניב ,הלודג א"ה ,"הלודגה" ""לחר הנטקה םשו האל הלודגה םש" ,תוכלמו
א"ות) "ןוילעה ןבול . . תולשלתשה רדסמ הלעמלמ אצויה 'יחב ונייה ןאצ"ש ,"ךנאצב" הדובעל עגונב ז"דעו
.(ג ,םש

.דועו .(ג ,אמ .ג ,טל) םש ח"ות .(ךליאו ב"עס ,דכ) חלשיו פ"ר א"ות האר (41

.די ,גל חלשיו (42

.םש חלשיו י"שרפ .אכ ,א 'ידבוע (43

ושעד רוריבה ידי-לעש ןוויכ ,("הריעש ינודא לא אובא") "ינודא" ושעל בקעי ארוק ,ז"שעש ,רמול שיו (44
ויבש" ארקנ ז"ה יבשה םיריזחמש רחאל םגש (ו"ס) ליעל רומאה ד"ע) רתוי דוע לודג יוליע בקעי לצא ,ףסותינ
תישענו הבתכנש הנעט - (גמ ,םש אציו) "ינאצ ןאצהו 'וג יתונב תונבה" ןבל תנעטל עגונב ל"י ז"דעו .("
.ןבל תיבב ותדובע י"ע השענ םירוריבה תדובע י"ע בקעיב ףסותינש יוליעהש ןוויכ - *תמא תרותב קלח
----------
- "השמ לאויו") הרותב תשרופמה השמ תעובשל עגונב (ב"יס ה"פ צ"נעפמ .א ,אי תוכמ נ"עפצ) ראובמה ד"ע (*
.העובשה הלטבש רחאל םג ,(אכ ,ב תומש


.(ב-א ,וכ) אובת פ"ר (45

.ד"וי ,םש (46

ןשע יניס רהו ה"דר האר - הריצי רפס דסוימ םהילעש) שפנו הנש םלוע םיניינעה 'גד תומילשה םג ללוכ (47
לכ ללוכש דעו) ןמזה תומילש ,(ינשו ןושאר תיבמ רתוי הלענ 'יהיש ,ק"מהיב) םלועה תומילש - (ח"כרת
.םדאה תומילשו ,(ז"חאלש ןמזה ךשמב םישענש "ליח לא ליחמ וכלי"ד הילעה יניינע

.ךליאו ז"יפ ז"לרת הככו ךשמה הארו .ףסומ תליפת ןושלכ (48

.(ךליאו גלרתת 'מע) אובת פ"ר ת"הוא האר - ןמקל אבהב (49

ינפלש םלועה (ג ,טמ יחיו א"ת - ףקות ןושל "רוכב") ףקות - "המדאה ירפ לכ תישאר"ב םג זמורמש ל"יו (50
.הדובעה תלחתה

םיימשגה םירבדבש השודקה תוצוצינ ולפנ ונממש ,(ןוקיתה םלועל םדקש) והותה םלוע - הלעמל ושרשבו (51
.םלועבש

רוחבל ךירצש ,םדאה תדובע תלעמ שיגדהל ידכ ז"ה - (פ"הע י"שרפו ירפס) "תישאר לכ אלו תישארמ" ש"מו (52
.'הל איבהל ידכ ,"תישאר(ד ןפואב םהש םיניינעה) לכ"מ

.וכ ,הכ תודלות י"שרפ (53

.גמרתת 'מע םש ת"הוא (54

תישאר אוה הלעמלו ,םחר רטפ תישאר אוה רוכב יכ ,הרוכבמ הלעמל אוה םירוכיב 'יחב :םש ת"הוא האר (55
'חמו ק"א 'יחב הלעמל אוה לכל םדוקש םירוכיבה לבא .ןוקיתמ הלעמלש והת 'יחב אוהו ,תולשלתשה רדסב
.'וכ המודקה

.אובת פ"ר ת"הואב 'תנו אבוה - םש ז"מרבו (מ"ערב) א ,גנר ג"ח .(מ"ערב) א"ער ,אכק ב"ח רהז (56

.םש ג"חזב אבוה .ו ,ט עשוה (57

.םש ג"חו ב"ח רהזב אבוה .ג ,ב 'ימרי (58

לבא ,'וכ םדוק ןהמ הזיא עדוי יניא לבא לארשיו הרות ןה ולאו ד"יפ א"ח א"דתב ש"מכו .ד ,א"פ ר"ב (59
.(דלרתת 'מע) םש אובת ת"הוא - התאובת תישאר 'הל לארשי שדק רמאנש ומדק לארשי רמוא ינא

םלועבש תומצעה חכ םילגמ לארשיש ,ךכ ידכ דעו ,לארשיבש תומצעה חכל ללכ המוד הז ןיא ,כ"פעאש אלא (60
.(28 הרעהבש ב"יח ש"וקל האר) תושדחתה לש ןפואב
חישמ םע תויחל


ידכ ושע אלש תושעל ךירצ דוע המ
!?ונקדצ חישמ תא איבהל


חישמה תאיב - התרטמש "התרהטב החמש"ב תוברהל

רבכ ורבע - חישמה תא איבהל "םערוטש"הו ,"הלואגל רתלאל הבושתל רתלאל" הזרכהה זאמ
...אב אל ןיידע ונקדצ חישמו ,םינש תורשע

:הז לע רבסה ןיאו
המו ,הלואגל רתלאל - ארוק לוקב ונרוד אישנ זירכהו ,"ןיציקה לכ ולכ" ל"זח ורמא
הבושת רוהרה ידי-לע ,ןכש ,הבושת ושע רבכש יאדווב ירה - "הבושתב אלא יולת רבדה ןיא"ש
.הבושת ירוהרה המכו המכ רהרה אלש לארשימ םדא ךל ןיאו ,רומג קידצ השענ דחא

תכרבב והער תא שיא ךרבל וליחתה ובש לולא שדוח-שאר ירחאל ונדמעב המכו-המכ-תחא-לעו
לארשי-ינבד תובוחה לכ טמשמ ה"בקהש . . הקותמו הבוט הנשל ,הבוט המיתחו הביתכ ,הנשה
הבושתה ןיינעש יאדווב ירה ,םתודוא המואמ ריכזמ וניאו ,(ו"ח תובוח וראשנ םא וליפא)
.ונשי רבכ

תצפהב ;בורל וכרע - תויודעוותה ;לודג יכה יפושב רבכ ורמא - אחישמ אכלמ דודד םיליהת
לודג יובירב ולעפ רבכו ,תורוד העבש ךשממ רתוי ,ט"שעבהמ רבכ םיקסוע - תונייעמה
,"ךנוצר תווצמכ" תושעל ירה - רתוי דוע לועפל םילוכיש רמול יצמית םא וליפאו .םוצעו
םג המו !(אובל דיתעל ,שדקמה-תיבב) םש קר ירשפא הז ירה ,תומילשב ה"בקה לש ונוצר
ירה - הדובעה תומילשב ה"בקה לש ונוצר דצמ :הברדאו ."ןחוכ יפל אלא 'וכ שקבמ יניא"ש
לארשי לש םתדובע היהת זאש ,המילשה הלואגהו ונקדצ חישמ תאיב תא זרזל ףסונ םעט הז
...!תומילשה תילכתב ,"ךנוצר תווצמכ"

...!?ןיידע ושע אלש תושעל רשפא דוע המ :הלאשה תלאשנ ,ןכ םאו

היוצרה החמשה תדובע - אוה חישמה תא איבהל ליבשב ושע אל ןיידעש רבדהש ,רמול שיו
:חישמה תא איבהל ליבשב

תא איבהל תדחוימ הלוגס החמשב שי ,תולגה ירדג םג ,םירדגה לכ תצרופ החמשש הזל ףסונ
החמש התיה אל ינשהו ןושארה שדקמה-תיב ןיינבב התיהש "ובל תחמש"ש . . ראובמכ - הלואגה
תניחבב החמשה היהת זא"ש ,הדיתעה הלואגב דיתעה שדקמה-תיבב היהת החמשה רקיעו ,המילש
וז תימצעה החמשש ,ראבל ךישממו ,"שממ תימצע החמש תניחבב ותוהמו ותומצע ףוס ןיא
,המצע הווצמהמ רתוי הלעמל תעגמ הווצמה לש החמשהש ,הווצמ לש החמש ידי-לע םיררועמ
.אובל-דיתעלד תימצעה החמשה םיררועמ אקווד הדי-לעו

איה הווצמ לש החמש ירהש ,הז ינפלש תורודה לכב הווצמ לש החמש התיה יאדוובש ףאו
בוטבו החמשב ךיקלא 'ה תא תדבע" ,"החמשב 'ה תא ודבע" בותכש ומכ ,הדובעב ירקיע ןיינע
לע איה השגדהה רקיע הווצמ לש החמשב ,םוקמ לכמ - ל"נה שדקמה-תיב ןיינבב טרפבו ,"בבל
תא איבהל החמשה תודוא ןאכ רבודמה וליאו ,החמשב תויהל הכירצ הדובעהש ,הדובעה (ןפוא)
תאיבד
תילכתו הרטמ םשל החמש לש הדובע ,התרהטב החמש ,המצעלשכ החמשה לע - אוה חישמה
...חישמה

איה ךכ אלא ,הרואכל קר אלו ,הרואכל - איה חישמה תא איבהל ךרדה ירה ,ןכש ןוויכמו
חישמ תא איבת דימו ףכיתש החמש ,התרהטב החמש ,החמשב הפסוה ידי-לע - ןיינעה תנקסמ
.ונקדצ
-268 'מע ,ד ךרכ ,ח"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ח"משת'ה ,לולאב ד"י ,אצת תשרפ תבש תוחישמ)
(269

יהויחבמ ריתי


יאושינ רהמל ונרוד אישנמ חוכ
ה"בקהו לארשי-תסנכ


לולאב ג"י ןיאושינה םויל רשקב

:רקיעה אוה השעמה

תאש רתיב ףיסוהל שי ,רודה אישנ לש ןיאושינה םוי ,לולאב ג"י ,יעיברה םויב ונדמעב
,ה"בקה םע לארשי-תסנכד ןיאושינה לעופב םיאיבמו םירהממש םיניינעה לכב זוע רתיבו
םישענ לארשי ללכו לארשימ דחאו דחא לכש ןפואב תווצמו הרות יניינע לכב ףיסוהל ,רמולכ
תואיצמב םירדוחו םיכשמנ תווצמו הרותהש ,ונייה ,היתווצמו הרותה יניינע םע "דחא רשבל"
עגונב ןה ,"דחא רשב"ל תווצמו הרותה םע דחאתמ המשנה םע דחי ףוגהש ןפואב ימשגה ףוגה
ללכל דעו ,ידוהי דועו ידוהי דוע לצא ןכ םילעופש ,תלוזה לע הלועפל עגונב ןהו ומצעל
דחי םלוכ םישענ הז ידי-לעו ,תווצמו הרותה םע "דחא רשבל" דחי םלוכ םישענש ,לארשי
.ה"בקה םע "דחא רשבל"

:רתוי תויטרפבו

ידי-לע לארשי-תסנכ םע ה"בקהד ןיאושינה לע תזמורש ,לולא שדוחד הדובעה תוללכ לע ףסונ
יניינע לכב יוטיב ידיל האבש ,"יל ידודו (הז ידי-לעו) ידודל ינא" ,לארשי לש םתדובע
הדובע ,הרות - ןיווקה 'ג לכ םיזמרנ ובש תוביתה-ישארבש ,לולא שדוחב םיזמורמה הדובעה
,ובש ג"י םויב תדחוימ חוכ תניתנ הזב ףסותינ - הלואגו הבושת ןכו ,םידסח-תולימגו
חוכ תניתנה םג ללוכ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ןיאושינה םוי ,"דחא" היירטמיגב
'דב (הרות וב ןילדגמו הליפת וב ןילדגמש תיב) שרדמה -תיבו תסנכה-תיב ,םוקמה תלעמ דצמ
.םינש רשע ךשמב ללפתהו דמל םהבש ,הנותחה לעב ,ונרוד אישנ לש ויתומא

,רודה אישנ לש וחוכב ,תואישנ לש ןפואב תישענ ולא םיניינע לכב הדובעהש - שארל לכלו
,"רחא ןב יל 'ה ףסוי" םש לע - "ףסוי" :ומשב זמורמה ןפואבו ,"לכה אוה אישנה" ,רשא
תניחבב םישענ השודק יניינעל ךרעב "רחא" תניחבב התע תעל םהש םיניינעה םגש ,ונייה
הפסוהל האיבמש ,תיתימא הפסוה ,(הפסוה ןושלמ ףסוי) הפסוה לש ןפואב - אפוג הזבו ,"ןב"
,"יל קחצי עמושה לכ" םש לע - "קחצי"ו ;"הווצמ תררוג הווצמ"ש ךרד לע ,הז ירחאלש
."עמושה לכ" לצא םג החמשהו קוחשה ןיינע םילעופש ,ונייה

("בבל בוטבו החמשב ךיקלא 'ה תא תדבע") 'ה תדובעב החמשה ןיינעל עגונב תדחוימ השגדהו
עודיה "חמשת חמש" ךשמהב הכוראב ראובמכ ,הלודג יכה החמשה איה ןיאושינ תחמשש ןוויכ -
תלעמל דעו ,לולא ג"יב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד ןיאושינה תחמשב ותרימא תלחתהש
ותתימאל ןיאושינה ןיינע השענ זאש ,תולגה ירדג תצירפמ לחה ,רדג תצרופש החמשה
.ה"בקה םע לארשי-תסנכד ןיאושינה - ותומילשבו
יתלב - 294-293 'מע ,'ד ךרכ ,ט"משת תויודעוותה - םחנמ-תרות - ט"משת'ה לולאב ג"י תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינץרא-ךרדו תובוט תודימל ךוניח


םג דעוימה שדוח ,תוחילסהו םימחרה שדוח ,לולא שדוחב
תודימה ןוקית אשונל םג בל-תמושת שידקהל שי ,שפנ ןובשחל
םירוהל הרומ ירה * תובוט תודימל ךוניחל רקיעבו
תוגהנתה םגו" תובוט תודימ תשרשה לע דיפקהל םיכנחמלו
יאנתב קר - "רמנכ זע" תויהל * "וריבחל םדא ןיב תיסומינ
לשכיהל לולע אוה ןכ-אל-םאש ,ולשמ תואיצמ םוש םדאל ןיאש
..."םוניהגל םינפ זע" רמאנ הילעש תוזעברפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

אוה (גצק 'מע ,ג ךרכ ,'גהנמו הכלה ירעש') ח"כשת תנשב יברה רגישש תורגיאה תחאב
םיעצמאה לכב תובוט תודימ םהינבב רידחהל םהילעש ,םאהו באה ,םירוהה תוירחא" תא שיגדמ
םתבוחמ יהוז ירה ,ויהיש םיניינע הזיאב םה םידורט םא םג וליפאו ,םתושרל םידמועה
."תירקיעה

יניינעבו תובוט תודימב םידימלתה תכרדהל הלודג יכה הדימבו והולצני" :םייסמ ךשמהבו
דוביכ ,יעבדכ הליפת ,תוכרב ומכ ,הרות דומלתה ידומיל םוחתב םיסנכנ ןיאש םימש תארי
בתכנ בתכמהש ןוויכו ."וריבחל םדא ןיב תיסומינ תוגהנתה םגו ,םינקזו םירומו םירוה
גוהנל הריפסה ימי לש םידחוימה םידומילמ והז ירהו)" :םיירגוסב יברה ןייצמ רייאב ו"טב
."(הזב הז דובכ

?דציכ - תודימה ןוקית

ןוושחרמב 'זב יברה בתכ ךכ .םירגובמב המכו-המכ-תחא-לע - םירומא םירבדה םידליב םא
:(אמ 'מע ,ד"וי ךרכ ,שדוק-תורגיא) תודימה ןוקית ןיינעב הצע שקיבש ימל ו"טשת

ןתונ ךרבתי םשה רשא ףא הנהו . . ןויצה לע וריכזאו . . רסמש נ"פה יתלבק
טרפבו טחמ לש ודוחכ םינפ לכ לע חותפל םדאה לע ירה םלוא לש וחתפכ החלצה
ארגיאמ המשנה תדירי דיקפת רקיעמ אוה הז ןיינע רשא ,תודימה ןוקית ןיינעב
תוצמו אשידק אינתב רשא ב"ל קרפ בטיה ןויעב דומליו ,אתקימע אריבל המר
לקי הזו ,הפ-לעב םהב יקב היהיש דע קדצ חמצהל תוצמה רפסב רשא לארשי תבהא
.םימש תאריבו המימת הרותה דומילב החלצהלו ויתודימ ןקתל רציה תמחלמ וילע

"רוא הברה"

'מע םש ,ףרוח ותואב) בתוכ אוה ךכו .םירחא םיניינע דומלל הצע יברה ןתנ רחא לאושל
:(ור

. . ולא םיניינעב םירבדמה םירמאמב תודיסחה תרות ,ןיבהל תנמ לע דומלי
שיר ו"נ ףד דע םינפ לכ לע א"מ קרפ אשידק אינתה תלחתה הפ-לעב דומליו
הברה החוד רוא טעמ םאו ,אוצמ תע לכב ומצעל הז ןנשיו .'ב הרוש 'ב דומע
.רוא הברה המכו-המכ-תחא -לע ירה ךשוח

:הגהנה יניינעב יברה בתוכ (זמ 'מע ,כ ךרכ) םימימת-יכמות תבישיב דימלתלו

יכמות דימלת לש ותגהנה תויהל הכירצ ךכש ,ח"אד עיפשמה םע הזב רבדתי
.וניאישנ וניתובר לש םתלהנהבו םדוסימ םימימת

"ש"נא ינקז םע ץעייתי"

ךרכ ,םש) יברה בתוכ "תודימה ןוקיתב רדסו הלחתה" שקיבו ח"אדלו תודהיל ברקתנש ידוהיל
:(דמקת 'מע ,י"ח

דחאו דחא לכ לש שפנה תנוכתב הברה יולת ירהש הזב תורמסמ עובקל ןיאש ןבומ
םיריכמה ,ותביבסב רשא ש"נא ינקז םע ץעייתי ןכלו ,תווש םהיתועיד ןיאו
רומאה ןוקיתב תיללכ הדוקנו .והורוי םהו ,םהינפל ויניינע טרפיש וא ,ותוא
אלא םניינע ןיאש ,הציפקו גוליד אלו הגרדל הגרדמ דעצ רחא דעצ הכילה ,אוה
.םיתעה ןמ תעל העש תארוה

:ךישממ יברה

המ ירהש ,רומאה חטשב תושירפו םירדגל עגונהב קר םירומא םירבדה ןבומכ
,'וכו רוסיאה וניביש הגרדל עיגיש דע םימיל חורבל ןיאו תושעל רוסא רוסאש
ןושארה םוקממ ירמגל הריקע םא יכ הזב רדסה הציפקו גוליד קר אל ןכלש
,אינתב ראובמה יפ-לעו ,הצקה לא הצקה ןמ תומוקמה קוחיר ןבומו ,שדח םוקמל
םינוציחה ידיב אוה רושקו רוסא םירפוס ירבד לש לק קודקד לע וליפא רבועהש
דחאתמו רשקתמ םירפוס ירבד לש לק קודקד לע וליפא רמושהו .ןלציל אנמחר
.םש ןייועי ,אוה ךורב ףוס-ןיא םע הז ידי-לע

..."'טייקידעבעל'ה ןיינע"

םימימת-יכמות ידימלתל יברה קינעהש תוכרדהו תוצע ללש ךותמ .הז יארכ הז יאר אל ,רומאכ
.םייתש ןאכ ואבוי

עבט לע רבגתהל הצע יברהמ שקיבו 'תודיחי'ל 'תה דחא סנכנ ז"כשת בא-םחנמ שדוחב
יברה שמתשה אל (זיר 'מע 'ב ךרכ 'םחנמ לכיה') ותבושת ירבדב .וב עבטוהש 'תונציל'ה
:רמא [החמש ,תויח] "טייקידעבעל" אלא 'תונציל' ןושלה עבטמב

תדובעב קוסעל ךילע ןכו .םייח-ךרד רפס דמלת - 'טייקידעבעל'ה ןיינעל רשקב
.יווהמל יעבדכ הליפתה

הוואגה תדימ לע רבגתהל ךיא יברה תא לאש (מר 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה') רחא רוחב
:ובישה יברה .ףקותב וב תאצמנה

תופסוה"ב ראובמה יפכ - השודקב - יבויחה דצב וז הדימ םע דובעל םיכירצ (א
."רוא-הרותל

תעדל ףואשל תוצרל ךילע ,תואיצמ(ל ךמצע בישחמ) התאש ןוויכמ :דועו (ב
ותוא לואשל אל ךא - ונממ רתוי ילואו (ךממ בוט דמולש) ינשה ומכ דומלל
"םירפוס תאנק" היהתו םיניינעה ררבל ידכ אלא ,ולבלבל ידכ תורבסו תוישוק
."המכח הברת" - אליממו -

.(החלצהב וכרבו הליפתה תדובעב קוסעל לדתשהל הארוהב םייס יברה)

הכמל האופר תמדקה

שרושש ןפואב ןתוא רותפל איה ,םדאה תודימל תורושקה תויעבב לופיטה יבגל יברה לש ותשיג
.לארשי-תבהא ןיינעל תוסחייתהה תרוצ אוה הז רשקהב איבנש ןושארה אשונה .םלעיי היעבה

רפיס (620 'מע ,ב ךרכ .ךליאו 133 'מע ,א ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) תונוש תויונמדזהב
םהילע ורמאש ולא םג ,ידוהי לכ ברקל ותגהנה רשפל צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לאשנשכש ,יברה
.יעיברה קלח אוה טפשמ-ןשוח ."ךורע ןחלוש"ב םיקלח העברא :בישה ,"ןילעמ אלו ןידירומ"
םה "'וכ ןידירומ"ד םינידה יטרפ .םינמיס המכו םירשע דועו תואמ 'ד - ומצע הז קלחב
תליחתמ ךורע-ןחלושה יניד לכ תא ומייקיו ודמלישכ .טפשמ -ןשוחבש םינורחאה םינמיסב
.ולא םיניד וקספי זא ,ולא םינמיסל דע םייח-חרוא

ףידעהל שי עודמ ,ונתוח ירבד תא ריבסמו ףיסומ (םש ,'א ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) יברה
:קוחיר לש תוגהנתה ינפ-לע ידוהיל הבוט תיישע

ךכל ףסונ) ירה ,הרות יפ-לע אוה ןכש םינעוטו הבוטה ךפיה אוהש רבד ידוהיל םישועשכ
שיא אוה ועבטבש יפל וא ,יהשלכ היינפ דצמ ןכ השועש ןכתיי (הכלההב אוה העוט יכ ןכתייש
,ידוהיל הבוט השועשכ ןכ-ןיאש -המ ,ובש םימש-תאריה דצמ ןכ השועש ומצע תא העטמו ,ער
.השוע אוה הווצמש ,ללכ קפס םוש ןיא

םולש ףדורו בהוא

-225 'מע ,ד ךרכ ,'הרותה לע י"שר שוריפל םירואיב' האר) יברה ריבסמ ולא םירבד חורב
יתמח תא בישה ןהכה ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ" - סחניפ תשרפ תליחתב רמאנה תא (226
ומא יבא םטיפש ,הז יטופ ןב םתיארה ,ותוא םיזבמ םיטבשה ויהש יפל" :י"שרבו ,"'וג
:"ןרהא רחא וסחיו בותכה אב ךכיפל . . םילילא תדובעל םילגע

יבאמ סחניפ שריש תוירזכאה תדימ - ירמז תגירהב ברועמ היה ףסונ םרוגש ונעט םיטבשה
איה הרטמה לכ רשאכ ,לגע םטפל) וזכ הגהנהבו ,םילילא תדובעל םילגע םטיפש ,(ורתי) ומא
ןרהא ןב רזעלא ןב סחניפ" :ה"בקה הנע הז לעו .רתויב הלודג תוירזכא שי (ךכ-רחא וטחשל
,(טכ,כ תקוח - י"שר) םולש ףדור היהש ,ןרהא לש תונוכתה ויה סחניפלש ונייה ,"ןהכה
.םימשבש םהיבא ןיבל לארשי ןיב םולש תושעל תואנקה ולצא הררועתה אקווד הז םושמו

ןהכהו טפושה יפוא

:םירבדה חורב יברה ראבמ םיניד ינש דועו

('וכ ןירדהנסה לכב ןידימעמ ןיא :'ג הכלה 'ב קרפ ,ןירדהנס 'לה ם"במר האר) טפוש (א
קסופ אוה רשאכ ףאו .שיאה לע תוכז אוצמל לגוסמ תויהל ךירצ אוה .דסח שיא תויהל ךירצ
-ףא ,לעופב ןידה-קספ תא עצבל לוכי וניא זא םג ,הזמ עורג שנוע ףא םימעפלו ,תוקלמ ול
לעופב ןכלו ,תלוזה לש ורעצב תוארל לגוסמ וניאש םושמ ,ךורע-ןחלושה ןיד-קספ הזש יפ-לע
םוש ול ןיאש ,איבנה לאומשכ אוה רומג קידצ ןכ םא אלא - ןיד-תיבה חילש תאז עצבמ
-יטוקיל) גגא תא גרה לאומש ןכלו ,ןוילעה ןוצר םייקל איה ותואיצמ לכו תימצע תואיצמ
.(םש 'ב ךרכ תוחיש

וליאכש רחא ידוהי לע קוספל ידכ ןכש - אקווד ןהכ ידי-לע תויהל הלוכי ערוצמ תאמוט (ב
אוה אקוודש) דסח שיא ,ןהכ אקווד תויהל םיכירצ ,השודקה הנחממ םולשו סח ללשומ אוה
רוקחיו העיגי ךוסחי אל ןכלו ,ידוהי לע הזכש ןיד-קספ תאצוה תרמוח לדוג תא שיגרמ
- הדעה וטפשו"ד ןיינעה לע ררועיו ,הרותה ןיד-קספל עגונב ,םכחה לצא בטיה שורדיו
םג ךדיאלו ,אוה ןכש ונא םיחוטב - "אמט" עבוק אוהשכ אקווד זאש ,("הדעה וליצהו
.(ךליאו 89 'מע ,זכ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) ערוצמה תרהטל ךכ-רחא גאדיש םיחטבומ

:הרורב הארוה ןאכמו

הזכ קספ ןתייש םדוק ירה . . ינש ידוהי לצא ןלציל אנמחר בוט אל רבדב םיניחבמ רשאכ
תבהאו דסחד הדימהב ובצמו ודמעמ והמ ,בוטב ומצע תא ןוחבל הז ינפל ךירצ ,רחא ידוהי לע
לע הזכ קספ איצוהל תושרה ול ןיא - תיתימא לארשי-תבהאב םולשו-סח רסח םאבו ;לארשי
יתלב תודיממ אלא ,הרות לש תעדה לוקישמ עבונ וניא ולש קספהש ןכתיי !רחא ידוהי
ךירצ אוה ירה ,הבוט ןיעב ינש ידוהי לע טיבהל ומצע תא ליגרי אלש דע ...!תוררובמ
!ער-םש תאצוהו ולש ערה-ןושל ירבדב םהל עירפהל אלו םירחא םידוהימ ומצע תא לידבהל
.(םש זכ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) ול אפרו בשו יזא - "עגנ"המ אפריישכ אקווד

"הבינג םעט"מ ענמיהל

רכזנ הז גהנמ .ןמוקיפאה 'תבינג' אוה ,רדסה-לילב לארשי תוליהקב םיצופנה םיגהנמה דחא
:ןייצמ חספ לש הדגהב יברה ךא ,'םיקסופ'ב

.ברה תיבב ןמוקיפאה תפיטחב םיגהונ ןיאו

:םעט ךכל שרפמ יברה

.(ב ,ה תוכרב) םיעט אמעטו בונג אבנג רתב ל"זר רמאממ ריעהלו

םעוט אוה ףא - בנגה ןמ בנוגה" :בתכש הארי םש י"שר לש ושוריפב ןייעמה
ידי-לע וליפא הבינג תדימ תשרשהו תיינקהל ששח שי :רמולכ ."הבינג םעט
!תוקוניתל עושעשו לארשי גהנמ אלא וניאש ןיינע

סעכה תדימ

םימעפו ,סועכל הבוח ובש בצמ שי ךא ."הרז הדובע דבוע וליאכ"ו ,איה הנוגמ הדימ - סעכה
.סעכ תוארהל קר -

בייח ,וניבה אל ךכיפלו. . " :(אי ףיעס ומר ןמיס העד-הרוי) ךורע-ןחלושב הכלהל קספנ
.(זוגרל - 'ה הכלה ב קרפ הרות-דומלת 'לה ם"במרבו) "םהילע סועכל

ךרכ ,ח"כשת שדוק-תוחיש הארו .בצק 'מע ,ד ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש'ב קתענ) יברה ראבמו
:(333 'מע ,ב

ומצע הארי" - 'ב הכלה ב קרפ תועיד תוכלה ם"במרה בתכש המל רתוס הז ןיאו
וינב תודוא רבדמש ,םש תועיד תוכלהב יכ ,"סעוכ וניא אוהו 'וכ סעוכ אוהש
תוכלהב ןכ-ןיאש-המ ,סעוכ ומצע האריש קר קיפסמ ,רוביצ וא ותיב ינבו
וא) סועכל בייח ,םתועטהל רשפא-יאש ,םידימלת תודוא רבדמש ,הרות -דומלת
.שממ (זוגרל

םהילע תוארהל בייח" הרות-דומלת תוכלה ףוסב ןקזה ר"ומדא בתכש המו
הכלה ,ב קרפ תועיד 'לה ם"במרבכ) סועכל אלו תוארהל קר ותנווכ ןיא ,"זגור
ם"במרה לע (החכוה םוש תאבה ילבו) קולחי אל ןקזה ונברש טושפ יכ - (ב
תוכלה" אוה ןקזה ר"ומדא לש ךורע-ןחלושהש ןוויכמש ,םא יכ ,רבחמהו
אוה זוגרל ךירצש םעטה יכ ,תוארהל בתוכ ,(רבחמה ינב תמדקה) "ןהימעטב
,(זוגרל ול רוסא תועטהל לוכיש אכיהו) זגור אוהש וארי םידימלתהש ידכב
."זוגרל"ד תילכתהו םעטה ןקזה ר"ומדא טקנו

תוזעל תוזע ןיב

זע יווה" דחא דצמ :('כ הנשמ ,ה קרפ ,תובא יקרפ) אמית ןב הדוהי אנתה דמלמ תוארוה יתש
-300 'מע ,ו"נשת תרודהמ) 'תובא-יקרפל םירואיב'ב ."םנהיגל םינפ זע" ינש דצמו ,"רמנכ
:ולא ,לוכיבכ ,תודגונמ תוארוהל רואיב יברה עיצמ (305

ןוצרל ולוטיב תמחמ קר (םימש םשל 'רמנכ זע') תוזעה תדימב שמתשמ םדאשכ
היוצר יתלב תוזעמ רהזיהל ותלוכיב זא ,ותואיצמו ותושי תמחמ אלו ןוילעה
.('םנהיגל םינפ זע')

:יברה קיסמ דועו

אוהשכ :הרותב ןגועמ הזש יאנתב ךא - 'ה תדובעב חקל קיפהל םיכירצ רמנמ םג
התא ךירצש רבדה הז אל הרותה ול תרמוא ,תפרוטו הקיזמ היח ,רמנ האור
.'ה תדובעל עגונה ןיינע לכ יבגל ותוזעמ דומלל ךילע קר ,ונממ דומלל

לעש חכומ - הטושפכ תוזע לע בסומש "תומואבש ןיזע" םה לארשיש ל"זר רמאממ
תוזעה ץרפתת ןכ אל םאש ,השודקה יניינעל תיעבטה ותוזע תא לצנל ידוהיה
.יוצר יתלב ןוויכבתודיסחה ינייעממ


אצת-יכ תשרפ


(י,אכ) המחלמל אצת יכ

(י"שר) רבדמ בותכה תושרה תמחלמב

איהש ,השודקה רואב ויתומא עברא תאו ותיב תא ריאהל םדאה תדובע וז - הווצמ תמחלמ
.בויח רדגב

.תושר תניחבב איהש ,קוחר םוקמ ,"הצוח"ה תא םג ריאהל הדובעה וז - תושרה תמחלמ

יכ" - הרותב בויחו יוויצ אוה "תושרה תמחלמ"ב קסעה םג - רבדמ בותכה תושרה תמחלמב
(ךיביואמ הלעמל) ךיביוא לע המחלמל אצת יכ" ונא םיחטבומ וז הדובעב םגו ."המחלמל אצת
."ךדיב ךיקולא 'ה ונתנו
(ח"משת אצת תשרפ תבש תחישמ)


האינשל רוכבה ןבה היהו . . האונש תחאהו הבוהא תחאה
(וט,אכ)

.תימהבה-שפנה וז - האונש .תיקולאה-שפנה וז - הבוהא

-שפנה לש השרושמ רתוי הלענ תימהבה-שפנה לש השרוש - "האינשל רוכבה ןבה היהו"
איה תימהבה -שפנה וז הניחבמו ,רתוי הטמל דרוי רתוי הובגה לכ :ללכה יפ-לע ,תיקולאה
."רוכב"ה
(זל 'מע ,םירבד ,הרות-יטוקיל)


יולת םיקולא תללק יכ . . ץעה לע ותלבנ ןילת אל
(גכ,אכ)

(י"שר) ונקויד תומדב יושע םדאש ,אוה ךלמ לש ולוזלז

תא ןילהל קר אוה רוסיאה עודמו הרוסא תויהל הכירצ היילתה םצע התיה ,הז םעט םושמ םא
?ץעה לע ותלבנ

דוע לכ ןכלו ,םוקמ לש "ונקויד תומדב" יושע אטוחהש הדבועה לע ריתסמו םילעמ אטחה אלא
לש יפוסה בלשה איהש ,היילתה ירחא םלוא .ותיילתב "ךלמ לש ולוזלז" ןיא אטוחב רבודמ
."םיקולא תללק"ל גואדל שי בושו ,הז ןיינע שדחמ הלגתמ ,אטחה תרפכ
(168 'מע ,ז ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(ו,בכ) םיחרפאה לע תצבר םאהו

ןכש ,האריו הבהא ,תודימה תניחב םה 'םיחורפא'ו ,שפנב הניבה חוכל תזמור 'םא'
.ותאריו 'ה תבהא הדילומ 'ה תלודגב תוננובתהה

:הזל םיזמר המכו

ןה 'חרפא' לש 'פו 'א תויתואה (ב .(האריו הבהא) 'הרובג דסח' היירטמיגב 'חרפא' (א
.'הארי' תויתוא תא תללוכ 'םיחרפאה' הלימה (ג .דחפ הבהא תובית-ישאר
(בל 'מע ,אינתל קחצי-יול יטוקיל)


(ח,בכ) שדח תיב הנבת יכ

וקסע ובש םוקמ דיל ורבע םכרדבו ,בוחרב וידיסחמ דחא תייולב םעפ ךלה ש"רהמ ר"ומדא ק"כ
ולפנ םתצקמ ,םילעופה ידימ ולפנ ץע לש תונטק תוכיתחש בל םש יברה .תיב תמקהב םילעופ
לושיב ךרוצל םתוא וטקיל םיבשו םירבועו ,ךרדה דצל לפנ םתצקמו ,םש וראשנו ןיינבל תחתמ
.הקסהו

:רמאו יברה הנענ

לושיבל םהב םישמתשמ םידוהי ןכש ,ררבתהל םיכוז םתוא םיטקלמש םימסיקהש הארת אולה
והז .ררבתהל םיכוז םניא ןיינבל תחתמ םילפונש םימסיקה וליאו ;הזב אצויכו תבש דובכל
"רענעפש יד פאח" תובית-ישאר - "שדח" ,תיב תיינבב םיקסועשכ - "תיב הנבת יכ" רמאנש
...(תוקדה תוכיתחה תא סופת=)
(העומשה יפמ)


(בי,בכ) ךל השעת םילדג

(י"שר) םיאלכה ןמ ףא

,רמצל וזזגנ אלש םישבכ איבה לבהו ,ןתשפ ערז איבה ןיקש (א"כפ א"רד יקרפ) שרדמב רמאנ
תלאשנו .םלועל תוחנמה יתש תא ברעל ןיא ,הלבקתנ לבה תחנמו הבעתנ ןיק תחנמש ןוויכמו
?תיציצב וב שמתשהל רשפא ךיא ,ןיקל ךייש ןתשפש רחאמ :הלאשה

:"קדצ חמצ"ה ר"ומדא ךכ לע רמוא

לכש ללכה יפ-לע ,ןיק תניחבל דע לפנו דריש אלא ,השודקב רתויב הלענ שרוש שי ןתשפל
ומכ ןתשפה תא למסמ ,הווצמ לש דגב אוהש ,תיציצבש ןתשפהו .רתוי הטמל דרוי רתויב הובגה
.םבברעל אלש הביס ןיאו רמצה םע "ונימב ןימ" אוה םשו ,ושרושב אוהש
(בסקתת 'מע םירבד הרותה-רוא)


(אי,גכ) הליל הרקמ רוהט היהי אל רשא

(י"שר) הווהב בותכה רביד

.(הווהמ ןושלמ הווה) "בותכה וב רביד"ש הז ידי לע הווהתמ ימשג רבד לכ - רמולכ
וא שרופמב) רכזנ אוה ןכש ,הרותה תועצמאב שיל ןיאמ דימת הווהתמ ארבנ לכש עודיכו
.שיל ןיאמ עגר לכב ותוא תווהמ ולא תויתואו ,הרותב (זמרב
(ופ 'מע םירבד הרות-יטוקיל)


(חי,הכ) ךרדב ךרק רשא

(י"שר) םוחו רוק ןושל

,(זי חלשב) "םידיפרב לארשי םע םחליו קלמע אביו" - םיימעפ הרותב תרכזנ קלמע תשרפ
.(ונתשרפב) "קלמע ךל השע רשא תא רוכז"ו

:צ"יירה ר"ומדא ק"כ ךכ לע רמוא

"הרות ירבדמ םהידי ופרש" - תווצמה םויקב דיפקהל אלש ידוהי לע עיפשמ םידיפרמ קלמעה
רוכז תשרפ תבשבש וניצמ ןכל .השודקבש רבד לכמ ותוא ררקמ ונתשרפ לש קלמעהו ;(אתליכמ)
ףא) "קלמע אביו" ןירוק ,םירופב ,ןכמ רחאלו ,"קלמע ךל השע רשא תא רוכז" ןירוק
,השודקבש רבד לכמ םדאה תא קלמע ררקמ ,הליחת ןכש ,(ךופה תויהל ךירצ רדסה היה הרואכלש
."הרות ירבדמ םהידי ופר" לש בצמל ןכמ רחאל ואיבמ ןכ ידי-לעו
(74 'מע ,ד"שת תוחישה-רפס)

גהנמו הכלה ירוריב


הרות-רפס אלב םיפא תליפנ

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

-רפס םש שיש םוקמב אלא םיפא ןילפונ ןיאש םיגהונ" :אתיא ג"ס אלק 'יס ז"הדא ע"ושב
ורוקמו ."'ה ןורא ינפל וינפ לע לופיו' :(ו,ז עשוהי) יעה תמחלמב רבדל ןמיסו ,הרות
- הלבק םא :רמוא ינאו" :הז לע בתכ ףסוי-תיבהו .(כר 'מע ,דכש 'יס) חקורה 'סמ םש ןמסנ
.ואיבה א"מרהו ,וטימשה ךורע-ןחלושבו ,"הבושת שי - ןידל םאו 1לבקנ

-תיבב ןיללפתמ רוביצהש העשב ללפתמשכ ,ותיבב ללפתמה דיחי וליפא" :2ז"הדא םייסמו
הציחמ וליפאש ,םהמע דמוע וליאכ אוה ירהש ,םילפונ םהש העשב םהמע לופיל לוכי ,תסנכה
ראבתנש ומכ דחא םוקמב הרשע שיש לכ ,םימשבש םהיבאל לארשי ןיב תקספמ הניא לזרב לש
."הנ 'יסב

[םהיניב] קיספמ היהי אלש ךירצ םוקמ-לכמש םירמוא שיו" - תוגייתסה םג שי (ב"כס) םש
ןיידעו .(טמ ,גמ ק"ס םש םייחה ףכ ןייעו) "םהירבדל שוחל שיו ,הרז הדובע וא ףוניט
.םייפא תליפנב םינפה תא תוסכל םיבר םירקמב וז הכלה תרשפאמ

ימ אלא הז השעי אל ךא ,הרות-רפס ןיאש ףא לופייש אתיא בוקשרמ ש"רהל ל"זיראה רודיסבו
ול ןיינמ אלפתה הז ןמיס שיר ח"וא יקומינב םלוא .הלבק תוגהנהבו תודיסחב קזחומ אוהש
ןתנש ונאפמ ע"מרהכ לודג ונל ימ םגו .ללכ הז וניצמ אל ח"עפב ל"זיראה יבתכב אולהש ,הז
ךדיאל .3ל"נה חקורה ירבדל (גכ ס"ר א"ח ןיד רוקיח רמאמ ,תורמאמ הרשע) ורפסב רוקמ
:ח"וא יקומנה םייסמו ,חקורהכ םירבוס םניא םיקסופה לכ טעמכש ,ףסוי יכרבמ םש איבה
."דיבע רמכ דיבעדו"

וגהנ אל םידרפסהש םש בתכש איבמ םגו ל"נה ףסוי יכרבה ירבד איבמ 'מ ק"ס םייחה ףכבו
םילשוריבו ,4בי תוא םיפלאל דסח רפסמ איבה ןכו ,הזב דיפקהל ןיא הלבק יפ-לעשו ,חקורהכ
םוקמ לכב גהונ היה ןכו 5הרות -רפס אלל םג םהינפ-לע םילפונש םיזנכשאה םיגהונ ו"ת
.ה"ע קורב לואש-םייח 'ר ח"הרה ג"הרה

ותרזחב תחא םעפש רנורג 'יש ל"יר ח"הרהמ ועמש ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תגהנה רבדבו
ןתואבש ,[רתוי רחואמ םימעפ המכ ףאו ,להואל יברה תא הוויל ז"ישת דע] 'קה להאה ןמ
שקיבו תברקתמ העיקשהש האר ,ךרדה עצמאב ,םעפו ,העיקשה ינפל החנמ ללפתהל לדתשה םינש
,תודיחיב יברה ללפתה םש ,'ןשלב' סופדה תיבל וסנכנ .םוקמ הזיאב ללפתהלו רוצעל
אלש יפ-לע-ףא ,ליגרכ 'קה תילאמשה ודיב ויניע הסיכו ,אסיכ לע בשי - ןונחתל ועיגהבו
.הרות-רפס םש היה

םיניינמ םימעפ המכ םש ויה] 'ןותחתה ןדע-ןג'ב החנמ ללפתהש םימעפ המכ עריא ןכ ומכ
אל יהשלכ הביסמשכ וא ,תסנכה-תיבב םינוקית ועציבשכ ,ד"מלה תונשב ןוגכ ,יברל םינטק
םש ןיאש ףאו ,[הבישיה ירדסל עירפהל אל ידכ ,םש ךכ-רחא ללפתהו העובקה העשב החנמל אצי
.ל"נכ גהנ תאז-לכב ,הרות-רפס

שיש רבתסמ ,ותומכ ושע ותיא םיללפתמה ראש םגו יבמופב םימעפ המכ ךכ גהנ יברהש ןוויכו
.םיברל הארוה הזב.וז תוגייתסה ז"הדא טימשה ךכ םושמ ילואו (1

וסינכהש ,ןאכ םלשה-ע"ושב א"מרל מ"מב 'ונקית'ש ומכ אלו] ולש שוריפכ מ"דב תאז איבהש ,א"מרהמ (2
ל"ירהמבו ,ל"ירהמ םשב חסק 'יס רוגאה ירבדב [תועט לש ןמיסכ ,םילוגע םיירגוסב "רוגא 'יפ ע"ד" תוביתה
אוה םא וליפא ןיינמה תא עמושש ימל קר שרופמ - א"מרה האר אל ותואש - ב תוא בע 'יס תושדחה ת"ושב ומצע
ך"ש ב"ויכב הארו] ללכ הז ןיינע אבוה אל וניבר ע"ושב ךא ,ז ק"ס שיר ז"טב אבוה שובלה 'יפכ ,רחא םוקמב
.ע"צו ,[648 'מע ב"ח 'תוכלמ ןיי' .ח"ס ה"וא תגהנה רוציק ,במר ס"וס ד"וי

- וכרצ לכ ןווכל עדויה"ש 'כש ,רומאה ע"מרהמ םיטטצמ ןאכ םלשה-ע"ושב 'םישרפמ רצוא'ב ירהש ,אלפלו (3
!"ת"ס םוקמ היל יוושמ ותבשחמ חכב

!ח"וא יקומנב ללכ איבה אל ז"כו (4

א"ח ביצי ירבד ת"ושל הז ןינעב םינייצמו .ל"ז יקסניצקוט ברהל י"א יגהנמ .ד"ס דכ 'יס ןחלשה תוצק (5
.י"חת וניאו ,המק 'מע
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

אצת תשרפ שדוק-תבש
לולאב א"י

.1א"הב אלו ףוסבל ף"לאב (ב,גכ ונתשרפב) 'אכד' הרות-רפסב בותכל הרוה ןקזה ר"ומדא

(יריצב) 'רכז' הנושארה םעפב אורקל שי ('רוכז' תשרפבו) ונתשרפ ףוסב "קלמע רכז"
.2ריטפמב ןיבו יעיבשב ןיב ,(לוגסב) 'רכז' הינשה םעפבו

.3הזמ ענמיהל ןוכנו ,'קלמע' םש תאירקב 'תוכהל' תומוקמ המכב םירענ גהנמ

.'הרקע ינר' :הרטפה

- 'הפיקשה' תלימ תאירק) 'הפיקשה' ןורחאה קוספב םלוק היבגהל םיארוקה גהנמ :החנמ
.4(ליעלמ

.ב קרפ :תובא יקרפ

,ישילש םוי
לולאב ד"י

,"שורדל" דחוימב ללכנ הזבו ,5גחה יניינעב שורדל םיליחתמ תוכוסה גח ינפל םוי םישולש
ןמז'ד החמשה ןיינעב ,(םוי םישולשה לכד החיתפהו הלחתהב טרפבו) הרתי תולדתשה ונייה
ידכ ,גחה ינפל םוי םישולש ךכל םיקוקזה לכל גחה יכרוצ תניתנב לדתשהל ןכו ,6'ונתחמש
יכרוצל עגונב - הז ינפל דועו ,בבל בוטו החמש ךותמ 'ונתחמש ןמז'ל ןנוכתהל ולכויש
.7"ול ןוכנ ןיאל תונמ וחלישו ,םיקתממ ותשו םינמשמ ולכא" :בותכה ןושלכ ,הנשה-שאר

ןוויכמ ךא .3:45 העשב ,לולאב ו"ט יעיבר םויל רוא :הליחתכל הנבל שודיק ןמז ףוס
,יוקילה רחאל השדקל יאדכ אלו ,8הנבל-יוקיל ליחתמ ,18:14 העשב ,םיבכוכה-תאצל ךומסש
.9הז הלילל ןיתמהל אלו םימדוקה תולילב השדקל הליחתכל יואר ןכ לע
הוויצו א"הב בותכ התליחת התיהש הרות-רפס היגהל הוויצ"ש ,םשו .זט 'יס ד"וי הדוהי תיראש ת"וש (1
הימחנ ירבד ת"ושב הארו .32 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' .לולא 'ז ,םוי םויה ."אקווד ף"לאב בותכל
אבומכ ,היגהל הרוה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ םג .(1898 'מע ו-ה קלח ז"הדא ע"ושל תופסוהב אבוה .ג,טנ ףד)
,דבעידב לבא .האירקה ינפל ת"סה תא קודבל שי - רבדב קפס שי םאו ,זטק 'יס ד"וי 'גהנמו הכלה ירעש'ב
אצמנ םא הרותה רפס תא ףילחהל ןיאש ,זפ ס"וס ןחלשה ידבב ןחלשה תוצקב בתכ ,תורחא תועד שיש ןוויכ
.א"הב בותכש האירקב

ןויליג 'תורשקתה' הארו .72 'מע םש תוכיראבו ,31 'מע םיגהנמה רפס ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה (2
.3 הרעה 17 'מע הכ

.טק ןויליג ,דקתשא אצת פ"שד 'תורשקתה'ב הזב הכוראב האר (3

םג ךייש ןיינעה הרואכלו .ט"ה ה"פ ינש-רשעמ ימלשוריל ןייצמו ,האבה תבש תאירקב ד"בח-ללוכ חול (4
.ישימחו ינשב ןכו ,החנמב וז תבש תאירקל

.א"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (5

'מע ב"ח א"שנת ש"הס םג הארו .ש"עו ,625 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס - תבש לכבש החמשה לע ףסונ תאזו (6
.806

.808 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס - נ"שו ,ךליאו 369 'מע די קלח תוחיש יטוקל הארו (7

.'ותעב רבד' חולב טרופמב האר (8

תורעהו תוהגהב ןייעו .ט"י 'יס ל"ירהמ ת"וש איהו ,תיזנכשא הבושת םשב וניבר ש"מו ה"ד וכת 'יס י"ב (9
.םש םלשה רוטב

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il