- ה"סק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה לולאב ז"י * אובת-יכ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תרגיא
לולאב י"ח לגרל

(שידיאמ םוגרת)

ידכ תאז ,ידיחי ארבנ רשא םדאה תדלוה םוי אוה הנשה-שאר
ךכב * "אלמ םלוע" - םדאו םדא לכ לש ותלעמ תא טילבהל
- ורבח תא דבכל דחאו דחא לכ תא בייחמה ןויערה םג ןומט
בהוא אוהש יפכ ותוא בוהאלו - "אלמ םלוע" אוה םג ירהש
םג םלשות ,לארשי ןיבש וז תודחא ידי-לע * ומצע תא
לש וניינע הזש - "םלועה ךלמ" - םלועב ארובה לש ותודחא
הנשה-שאר
,ךליו-םיבצנ תשרפ ינש םוי ,ה"ב

.ב"משת'ה ,לולא י"ח

.י.נ ,ןילקורב


לארשי תונבו ינב לכ לא

םהש םוקמ לכב

ויחי םהילע 'ה

!הכרבו םולש

,לולא י"ח ,הלוגסה שדוחבש הלוגסה םויב ונדמעב

םיווהמ ,לולא י"חמ לחה שדוחה לש םינורחאה םימיה רשע-םינש דחוימבו ,ולוכ שדוחה ירהו
הבוטל לארשי לכ לעו ונילע האבה ,הלוכ השדחה הנשלו הנשה-שארל הנכהה לש אישה ימי
.הכרבלו

ןבומו ,הרומאה הנכהל תורושקה תוידוסיה תודוקנב ןנובתהל םיאתמה ןמזה התע יאדו
,השעמבו רובידבו הבשחמב ,םדאה ייח לש םימוחתה לכב עיפשהל הכירצ תוננובתההש ,וילאמ
לכב 'ה תדובע :וייח דועייו (ןושארה הנשה-שארב רבכ העבקנש) ותאירב תילכתל םאתהב
.םידסח-תולימגו הדובע ,הרות - םיווקה תשולש

* * *

לש "תדלוהה םוי" תא םיגגוח ובש גחה אוה הנשה-שארש תורמלש רפסמ םימעפ רבסוה רבכ
האירבה ךילהת םלשוה ובש םויה אוה הז םוי השעמל ירה ,("ךישעמ תלחת םויה הז") םלועה
- ("דאמ בוט") התומילשל האירבה העיגה ךכבש ,תישארב השעמל ישישה םויב םדאה תאירבב
דימ לעופב ,ןכא ,היה ךכ .ארובה תנווכל םאתהב התומילשל הלוכ האירבה האב םדאה תועצמאב
םיארבנה לכ לא זא הנפש ,הכרבל םנורכז ונימכח םירפסמש יפכ ,ןושארה םדא תאירב םע
תואג ךלמ 'ה"ו ,היה םנמא ךכו ,"ונשוע 'ה ינפל הכרבנ הערכנו הווחתשנ ואוב" :האירקב
."שבל

הדבועה - אוה םיארבנה ראש תאירבמ טלוב ןפואב םדאה תאירב הנוש םהבש םיטרפה דחא
ןהו םייחה-ילעב םלועב ןה ,םיארבנה ראשכ ארבנ אלש ךכב "ידיחי" (א :ידיחי ארבנ םדאהש
,"רבדמ"ה גוס ,וגוסב דיחי אוהש ךכב - "ידיחי" (ב .גוז-גוז לש ןפואב ,םיחמצה םלועב
.םינימ יפלא-יפלאב הליחתכלמ וארבנש חמוצהו יחה גוסכ אלש

םירמוא ונימכח .הזכ טלוב לדבה לע תבכעתמ ,לכה תא הריאמה "רוא הרות" ,הרותהש ןבומ
(ב ."אלמ םלוע" אוה םדא לכ (א :ךדמלל ."'וכ ךדמלל - ידיחי םדאה ארבנ ךכיפל" :הנשמב
."ךיבאמ לודג אבא :וריבחל םדא רמאי אלש ,תוירבה םולש ינפמ"

תשגדומ ןושארה םעטה יפל .הרואכל ,םידגונמ םה םירומאה םימעטה ינש :הלאשה דימ תלאשנ
תרמוא תמא תרות םאש רורב .אלמ םלוע אוהש דע ,"ידיחי"כ םדאה לש וקזוחו ותולדג תוממור
,ףקותה אולמבו ,תועדה יקוליחב יובירל איבי רבדהש חרכהב ירה "תווש םהיתועיד ןיא"ש
םולש לש אלמהו רומגה וכופיה ,ןכ םא ,הז ירהו ,"אלמ םלוע" אוה דחא לכש םושמ אקווד
.תוירבה

איהש הרותל םיאתמו םיטרפה לכב ססובמ "העיד" םשב ותוא הנכמ םשה תרותש רבדש תורמלו
ןיא ,תאז םע ,ירה - טושפכ ,העידהו המכחה ךפיה הז ירה ואל םא ןכש ,םשה לש ותמכח
ללוכ ,תושרה יניינעב תופקשההו תושיגה (םימעפל תודגונמ ףאו) תונוש ןכש ,תווש תועידה
,"והעד ךיכרד לכב"ו "םימש םשל ךישעמ לכ" יוויצה תא םהב םייקל דציכ הלאשל רשאב

הדימב בושח אוה םהמ דחא לכו ,דחא ךשמהבו הז רחא הז םיאב םימעטה ינשש ןוויכ ,םרב
םידגונמ םניאש דבלב וז אלש רמול יחרכה ,הליחתכלמ םדאה תאירב ןפוא לע עיפשה אוהש וזכ
.הז תא הז םיקזחמו דחי םיאב םה ,הברדא ,םא יכ ,הזל הז

:רבדה רבסה

ול ריתמו ךירצמ רבדה ןיא ךא ,"תווש םהיתועיד ןיא"ו "אלמ םלוע" םדאהש םנמא ,ןוכנ
לע רתי .תדגונמ העד - הזמ רתויו ,הינש העד לש תורשפא ,דבלב ונויערב וליפא ,לולשל
,אלמ םלוע אוה ינשהש םושמ ,דובכב ,תדגונמה ללוכ ,הלא תועידל סחייתהל וילע :ןכ
השיגש ךכ לע ףסונ ,זא וא .היוארה תוניצרב תלוזה לש ותעדב קמעתהל בייח אוה ךכיפלו
ללכ לע ססובמ רבדהש ןוויכ ירה ,אמייק לש םולשו יתימא "תוירבה םולש"ל האיבמ וזכ
רתוי דוע קמעתייש ךכ ידיל םג רבדה איבמ - אלמ םלוע אוה דיחיהש תיחצנה הרותב עיפומה
תמאה לא עיגהלו אובל ךכ ידי לעו ,היתונורסחו היתולעמ תא רתוי ןיבהל ,ולש ותעדב
.ולש "אלמ םלוע"ה תא םילשהל ,התימאל

.תוירבה ןיב תמא םולש רצוויש דע ,'וכו ישילשה ,ינשה - םג ךכו

* * *

םיווהמ ,םוי-םוי ייחב תיללכה תוגהנתהל רשאב ,"רקיעה אוה השעמה" ירהש ,השעמה תניחבמ
תבהאו :"הרותב לודג ללכ"ה םויק - השורדה תוגהנתהה לש תודוסיה דחא םירומאה םירבדה
םלוע-ארוב ותוא ידי-לע ארבנ דחא לכ :אוה רבדבש ןויערה ."ךומכ" תשגדהבו ,ךומכ ךערל
התא ךכיפל .ךמצע ךומכ ,אלמ םלוע אוה - ךמצע התא אלו "ךער" אוה םא םג - דחא לכו ,דחא
- םדא לכ לא םלועה ארובמ הנפומ הז יוויצו רחאמו .ךמצע תא ומכ דחא לכ תא בוהאל ךירצ
.םדא לכבו םדא לכ ידי-לע עוציבלו הגשהל ןתינ רבדהש רורב

רורשייש ,שרודו ,חוכה תא קינעמ אוהו ,"ולש םולשהש ךלמ" אוה ארובה ירה ,ךכ לע ףסונ
םויק תא ליקמ ,אופיא ,הז רבד .ישונאה לכשב ןבומ ףא רבדהו ,רומאכ ,"תוירבה םולש"
.תוניחבה לכמו לעופב השעמ ידיל דע ,"ךומכ ךערל תבהאו" יוויצה

* * *

,ללוכ - ולש םולשהש ךלמה תרתכה - הנשה-שארל הנכהה לא דחוימ רשק שי רומאה לכל
,"שממ דחאכ םידחאל" - לארשי-תודחא תרצונש ,םלשומ ןפואב לארשי-תבהאו םולש ,רקיעו
הריתיו ,ןוצרבו ,"לארשי ךלמ"כ הנשה-שארב ה"בקה תא םיריתכמ "דחא בלב דחא שיאכ" םלוכו
ךלמ"כ רכומ ה"בקהו ,הלוכ הביבסה לע עיפשמ אוהש הזכ ןפואב עצבתמ רבדהו ,החמשב - וזמ
.ליעל רומאכ ,ןושארה םדא ידי -לע ןושארה הנשה-שארב היה הזש יפכ ,"םלועה

ונלוכ וניבא ונכרב" :םוי לכב הדימעה תליפת לכ לש םויסה חסונש יפכ ,היהיש ןוצר-יהיו
ונלוכ" שי רשאכש (ךורע-ןחלושהו אינתה לעב) ןקזה ר"ומדא שרפמש יפכו ,"ךינפ רואב דחאכ
,"ךינפ רואב וניבא ונכרב"ל דימ רבדה איבמ "דחאכ

,דימו שממ לעופב ןכ יהיו

,"ךעיבשא שבד רוצמו ,הטח בלחמ והליכאיו" - אחישמ אכלמ דוד ןושלב - הכרבה ללוכ

תוימשגב ,הקותמו הבוט הנשל ,הבוט המיתחו הביתכ - דחי םלוכלו תחאו דחא לכל אהתו
.דחי םג תוינחורבו

הבוט המיתחו הביתכ תכרבבו דובכב

ןהאסרואינש םחנמ


בבל תאו ךבבל תא (ךיקלא 'ה למו) :(ו,ל םיבצנ) הז םויד שמוח-רועישהמ ריעהל :ךליו-םיבצנ תשרפ ינש םוי
הבושת - (וריבעהו ה"ד א"פקתס ח"וא ח"ב .ה"ר תלפת רדס םהרדובא .פ"הע ט"העב) לולא ת"ר - (ךערז)
.(ד"ס ק"הגא - הליפתה ןינע םג הזב זמורמו)

ט"שעבה תרות האר - "ירשת שדוח םיכרבמ תבש" איה (ךליו-) םיבצנ תשרפ תבש רשא ,ריעהל :ךליו-םיבצנ תשרפ
.אל 'יס תופסוה (ת"הק תאצוה) ט"שכ .(צ 'מע) לולא ה"כ "םוי םויה" - הזב

רפס - (ת"הק תנשב) ןקזה וניברו (ת"חנ תנשב) ט"שעבה :םילודגה תורואמה ינש תא תדלוה םוי :לולא י"ח
הנש תועיבקבכ ,(םש תוחישה רפס) םויב היה ט"שעבה תדלוה םויש ,ריעהלו .ךליאו 141 'מע ג"שת תוחישה
.וז

אוהו .םא היהו ה"דס אצת תשרפ ל"זיראהל ת"ל הארו .(ןמקלד מ"מ האר) ולש ת"רהמ ןבומכ :הלוגסה שדוחבש
רוט הארו .(ת"ש'ה מ"הסו ת"הוא ,רודיס ,האר תשרפ ת"וקלב ידודל ינא ה"ד) םימחרה תודימ ג"י תולגתה ןמז
זמרנו הנשה לכ לע הרפכ ימי םהד יתע שיא דיב ה"ד ירחא 'פ (האלפהה ילעבל) תופי םינפבו .אפקת ס"ר ח"וא
.שדוח ב"י (הלותב ולזמש לולא) הלותבל ןינתונ (א ,זנ תובותכ) הנשמב

םימי 'לה ל"ירהמ יטוקילמ) ט"ס א"פקתס םירפא הטמ האר :הבוט המיתחו הביתכ . . הלוגסה שדוחבש
םיאבה ןידה ימיב הכזיש 'וכ ול זמור 'וכ לולא ח"ר ןמ 'וכ תרגא וריבחל םדא בתוכשכ ןיגהונ :(םיארונה
.םיבוט םייח רפסב םתחנו בתכנ תויהל הבוטל

.נ"שו .התלחתב ט"לשת לולא י"ח תחיש .ךליאו 297 'מע ט"ח ש"וקל האר - וז הביתב תובית ישארה :לולא

ןובשחה שדוח ,לולא שדוחד םינורחאה םימי ב"יש ,עודיכ :שדוחה לש םינורחאה םימיה רשע-םינש דחוימבו
- לולא י"חו ,הנשה ישדח ב"יל םימיאתמ ,(הלוגסה שדוחבש ה"ד הרעהב ליעל ןמסנהב האר) תרבועה הנשד
.(179 'מע םש .177 'מע םש תוחישה רפס) רבעה ירשת שדוח ןובשחל

סאוו גאט רעד זיא לולא י"ח (א :122 'מע ה"שת תוחישה רפס .946 'מע 'ג ךרכ ד"וקל האר :לולא י"חמ לחה
ידודו ידודל ינא ןופ הדובע רעד ןיא תויח א טיג לולא י"ח (ב .לולא ןיא ןבעל א טגנערב ןוא טכארבעג טאה
ראבתנ - ((דועו .פ"הע פ"העש .א"פ ה"ר רעש ח"עפ .ה"ר תליפת רדס םהרדובא) לולא ת"ר - .ג ,ו ש"הש) יל
.מ"שת לולא י"ח ש"וקלב

םייקל םדאה ךירצ תווצמה לכ :סחניפ פ"ר ת"וקלמ ריעהלו .דועו ד"פ אינת האר :השעמבו . . םדאה ייח
.השעמו רוביד הבשחמב

.הפוסב ןישודיק - "ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" ל"זראמכ :'ה תדובע

'ג רשא ,ריעהלו .ב"מ א"פ תובא - דמוע םלועה םהילעש :םידסח תולימגו הדובע ,הרות ,םיווקה תשולש לכב
.לולא ה"ד הרעהב ליעל ןמסנהב האר - "לולא"ד ת"רהב םיזמורמ ולא ןיוק

.ךליאו 438 'מע םש .ךליאו 410 ע"ס ט"ח ש"וקל האר :רפסמ םימעפ רבסוה רבכ

ייחב .םש א"שרהמ ג"אדח .א ,זט ה"רל ן"ר הארו .א ,זכ ה"ר - ה"רד ףסומ תליפת :ךישעמ תלחת םויה הז
ךשמה .כ 'מע ו"סרת ךשמה .ג ,זמ םיבצנ ת"וקל .(יעיבשה שדוחב) גכ אקסיפ כ"רד אתקיספ .ג ,א תישארב פ"הע
.דועו .ט"שת .ד"שת םויה הז ה"ד .(ב ,חיש ב"ח םיסרטנוק מ"הס) ותליחתב ה"צרת ה"ר

פ"הע ש"לי .םש כ"רד אתקיספ .ט"כפר ר"קיו - םלועה ארבנ לולאב ה"כב יכ :האירבה ךילהת םלשוה ובש םויה
.םש ל"דרה תוהגהבו ח"פר א"רדפ הארו .(בפשת זמר) א ,טכ סחניפ

אל וליאכו האירבה לכ לש תילכת היה םדאה :א ,זכ ה"רל א"שרהמ ג"אדח האר :התומילשל האירבה העיגה ךכבש
,םלוע לש ומד :ו"ה ב"פ תבש ימלשורי .םלוע לש ותלח רמג היהש :ד"יפר ר"ב .םדא תאירב םדוק רבד םוש ארבנ
.םלוע לש ורנ

יכ וב הריציה חבשב ףיסוה םדאה תלעמ ינפמ יכ םישרפמ שיו :פ"הע ן"במר הארו .אל ,א תישארב :דאמ בוט
.דואמ בוט אוה

.ופוסב נ"ומ .נ"שו קדצ יכלמו ה"ד ךל ךל ת"הואמ ריעהלו :תומילש

.(ב ,צ) ו"נת ז"וקת םג הארו .רומא פ"ס ג"ח .ב ,אכר א"חז .א"יפ א"רדפ :הכרבל םנורכז ונימכח םירפסמ

.ו ,הצ םילהת :ונשוע . . ואוב

אוהש דעו .(םש א"רדפ) ותא תוירבה לכו ותוא ךילמהשכ ארבנש םויב םדא ורמא .א ,גצ םש :שבל תואג ךלמ 'ה
.(הפוסב דימת .א ,אל ה"ר) עובשב 'ו םוי לכ לש וריש

.א ,חל םש ארמג .א"עס ,זל ןירדהנס הנשמ :ידיחי ארבנ םדאה

ארבנש ףאו - .םש הנשמל א"שרהמ ג"אדח :גוז גוז לש ןפואב . . םיארבנה ראשכ ארבנ אלש ךכב - ידיחי
.(חי ,ב תישארב) ודבל םדאה תויה בוט אלש ןפואב

.(ז"כפ ג"ח .מ"פ ב"ח נ"ומ) עבטב ינידמ תויהל ארבנ אוה אקודש וא :וגוסב דיחי

הנשמו .םיתס הוהד יאמב ילגו ירואד ןיגב הרות ירקא :ב ,גנ ג"חז הארו .גכ ,ו ילשמ :לכה . . רוא הרות
.(ג"הושב 462 'מע ט"ח ש"וקל הארו .םש מ"היפבו ה"פס תובא) יזחת הבו הב אלכד הב ךפה :הרורב

.םש ןירדהנס :הנשמב

תחא שפנ םייקמה לכ :(םש ןירדהנס) ל"זח רמאמב ןקזה וניבר שוריפמ ריעהל :"אלמ םלוע" אוה םדא לכ
.חפ 'מע "םוי םויה" - אלמ םלוע םייק וליאכ לארשימ

.ט"פ הבר ץרא ךרד תכסמ .ו ,ד"פ נ"רדא .םש ארמגב ןירדהנס .א"ער ,חנ תוכרב האר :תווש ןהיתועיד ןיא
.י סחניפ אמוחנת

ע"וש .א"לרס ח"וא ע"ושוט .ג"פס תועד 'לה ם"במר הארו .ו ,ג ילשמ .ב"ימ ב"פ תובא :והעד . . ךישעמ לכ
.ב"ס ו"נקס ח"וא ז"הדא

'מע ט"נרת מ"הס) ג"חזב אתיא ה"ד .ט"נר ,וצלחה ה"ד האר :סחייתהל וילע . . לולשל . . ךירצמ רבדה ןיא
לע מ"הה ט"שעבה תרות הארו .םדא לכמ דמולה םכח והזיא :ד"פר תובאמ ריעהלו .(ךליאו טר 'מע םש .ךליאו גנ
.(ג"צתס - ת"הק תאצוה - ט"שכ) וז הנשמ

המכח ףיסוהל םימרוג םיקלוח ש"בש י"ע :ז"ימ ה"פ תובאל לאומש שרדממ ריעהל :תלוזה לש ותעדב קמעתהל
כ"ג ןבוי ז"דעו :(א"עס ,גת) דכ ,דק םילהתל צ"צה תומישרמ ריעהל - .אעק 'מע ו"כרת מ"הסב הארו .ה"בב
.וריבח יתלב דחא לכל תומילש ןיאו הזל ךירצ הזש םיארבנה לכב

.ךליאו אלת ע"ס ו"סרת ךשמה .ךליאו אצר 'מע ז"כרת מ"הס .ךליאו דצתת 'מע ורתי ת"הוא האר :התימאל תמאה

.ז"ימ א"פ תובא :רקיעה אוה השעמה

.ז ,ד"כפ ר"ב .ד"ה ט"פ םירדנ ימלשורי .חי ,טי םישודק פ"הע (י"שרפב אבוה) כ"ות :ךומכ . . לודג ללכ
.לארשי תבהא סרטנוק הארו

.םש תורעהבו ךליאו 216 'מע ז"יח ש"וקל הכוראב האר :"ךומכ" תשגדהבו

.ג ,ב"יפ ר"בדמב - ןחוכ יפל אלא וחכ יפל שקבמ וניא יכ :הגשהל ןתינ רבדהש רורב

.םולש ארקנ ה"בקה לש ומש :םולשה 'פ אטוז ץרא ךרד תכסמ הארו .(ופוסב) א ,א"פ ר"שהש :ולש םולשהש ךלמ
.ב"ע שיר ,י תבש

.מ"כבו .א"שת ,ועקת ה"ד .ב ,אנ םיבצנ ת"וקל הארו .ב ,דל .א ,זט ה"ר :ךלמה תרתכה

.הנלוכל דחא באו תומיאתמ ןלוכש (ב"לפ) אינת האר :לארשי תודחא 'וכ לארשי תבהאו

.ךליאו 1141 'מע ד"ח ש"וקל .םיבצנ פ"ר ת"וקל האר :שממ דחאכ םידחאל

.ב ,טי ורתי פ"הע (י"שרפב אבוה) אתליכמ :דחא בלב דחא דחאכ

.ס"רת ,רצימה ןמ ה"ד האר :ןוצרבו . . םיריתכמ

.'וכ הלודג החמשב האב הרתכההו :ב"פ ג"שת ה"ר לש ט"וי ה"ד האר :החמשב - וזמ הריתיו

תועובש .א ,חי ז"ע .ב ,דנ תבש) 'וכ החומ וניאו תוחמל ודיב שיש ימ לכ ירהש :הלוכ הביבסה לע עיפשמ
.םיברה תא תוכזל ודיב שיש ימד ןינעה לדוג ןבומ הזמו .(ב"ע שירו א"עס ,טל

.מ"כבו .ג"יפ .ט"פ ח"לרת ,ךרבל םדא בייח ה"ד :"םלועה ךלמ"כ רכומ . . עיפשמ

.םש אינת :ןקזה ר"ומדא שרפמש יפכו

.(ה"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר) "ןילאגנ ןה דימו ןתולג ףוסב" הבושתל עגונב ם"במרה כ"שמ ד"ע :דימו

.מ"כבו .ןפוסב הלדבה תונווכ ל"זיראה 'יס :אחישמ אכלמ דוד

רחא ךלוה לכהו .(ב ,ל ה"ר) ה"ר םוי לש וריש ,םילהתב אפ רומזמ םתוחו םויס :ךעיבשא . . והליכאיו
.(א ,בי תוכרב) םותיחה

םיקידצ םלוכ ךמעו (ב ,זט ה"ר) םירומג םיקידצ לש ןרפסב (הביתכ םע) דימ ןימתחנ יכ :הבוט המיתחו הביתכ
שדוחבש מ"מב ליעל אבוה ל"ירהמ יטוקל .(ג"ה א"פ ה"ר ימלשורימ) א"פקתסוס ח"וא רוט הארו .(אכ ,ס 'יעשי)
.הבוט . .

.איש 'מע תורגא צ"יול יטוקל האר :הקותמו הבוט הנשל
חישמ םע תויחל


תא םילטבמ ףקותב הדימע ידי-לע
תיטרפה תולגה


םוי ידמ הקדצ תניתנב ףיסוהל

- תומדוקה תויונמדזהב היתודוא רבודש העצהה תודוא תפסונ םעפ ריכזהל ןמזהו םוקמה ןאכ
דעו) הבר-אנעשוה ירחאל דע ,(ןבומכ ,לוחה ימיב) ומויב םוי ידימ הקדצה תניתנב ףיסוהל
זרזת וז הלועפ הנה - "הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג" ל"זר רמאמ יפ-לעו . . (ללכב
בעכ" ,"אימש יננע םע ורא" ,"הנשיחא"ד ןפואב ,ונקדצ חישמ תאיב תא רתוי דוע רהמתו
."םהיתובורא לא םינויכו הניפועת

ןואג" ,םיאתמה ףקותב לארשי-ינב םידמוע . . םינורחאה תולגה ימיב םיאצמנ רשאכ םגו...
...היתווצמו הרותה יניינע לכל עגונב ,"הלס בהא רשא בקעי

,ראשנ ןיידעש "ךברקב רשא רז ל-א"ה ינפמ דחפה ,תיטרפה תולגה תא םילטבמ הז ידי-לעו
תולגה לוטיבו ,'וכ ינחור תולגב םתויה ינפמ ,לארשי-ינבמ רפסמ יתמ לצא ,ןלציל אנמחר
אלא ןירוח-ןב ךל ןיא" :ל"זח ןושלבו ,הרותה יפ-לע םיגהנתמש הז ידי-לע - איה תיטרפה
השעמב הרותה תווצמ לכ םויק - השעמ ידיל איבמ דומילהש ןפואבו ,"הרות-דומלתב קסועש ימ
...לעופב

"!וטושפכ חישמ םיצור ונא"

לאש - אב אל ונקדצ חישמו הנשה הרבע רשאכו .'וכ "ץק" וזמר ח"רת תנשל עגונבש עודי
בישהו ?וז הנש לע וזמרש "ץק"ה םע השענ המ ,קדצ-חמצה ר"ומדא ויבא לצא ש"רהמ ר"ומדא
ונא :קדצ-חמצה ר"ומדא ויבאל רמאו ש"רהמ ר"ומדא הנענ !הרות-יטוקילה ספדנ ירה :ול
!וטושפכ חישמ םיצור

ש"רהמ ר"ומדא ול בישה המו ,קדצ-חמצה ר"ומדא לש ותבושת התיה המ רואיב שורד ,הרואכלו
ר"ומדא לש ותבושת יהמ - "ץק" תניחבב םנמא איה הרות-יטוקילה תספדה םא :ךשפנ-הממד -
אלא ;"ץק"ה איה הרות-יטוקילה תספדה ירה ,וטושפכ חישמ םיצורש קדצ-חמצה ר"ומדאל ש"רהמ
(א"יפס םיכלמ תוכלה) ם"במרה ןיד-קספכ ,וטושפכ חישמ םיכירצו םיצורש איה תמאה - יאמ
עדי םג קדצ חמצה ר"ומדאש יאדווב ירה - וטושפכ םדו רשב ,"'וכ דוד תיבמ ךלמ דומעי"
!?הרות יטוקילה ספדנ רבכש ותבושת יהמ ,ןכ םאו ...תאז

:הזב רואיבהו

"אישנ"ל עגונבו ."רודל דחא רבד" - "רודה אישנ" קדצ-חמצה ר"ומדא היה ןמז קרפ ותואב
אישנה לש ותואיצמ (ב) ,ומצעל אוהש יפכ אישנה לש ותואיצמ (א) :םיניינע 'ב וב םנשי -
.ורוד ישנא םע רושק אוהש יפכ

םיכירצ יזא - ורוד ישנא םע רושק אוהש יפכ אישנה לש וניינע תדוא רבודמ רשאכ :ןכלו
ןוויכמ ירה - ומצעל אוהש יפכ אישנה לש וניינע תודוא רבודמ רשאכ לבא ;וטושפכ חישמ
ןוויכמ ,לעופב חישמ תאיב םושמ הרות-יטוקילה תספדהב שי ,דוסה םלועב אוה אצמנ ומצעלש
.הרותה תוימינפ יוליג - הניינע חישמ תאיבש
יתלב - 2201-2200 'מע ,ד ךרכ ,ב"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ב"משת לולאב י"ח ליל תחישמ)
(הגומ

יהויחבמ ריתי


םישדח תוחוכ םינתונ לולא י"חב
תודיסחה רואב םלועה תא ריאהל


"םילודגה תורואמה" ןיעמ תויהל ךירצ ידוהי לכ

ןה - תודיסחה תרותד רואב םלועה תא ריאהל אוה "םילודגה תורואמה ינש" לש םניינעש םשכ
תרות דסיימו אישנ ,ןקזה ר"ומדא ןהו ,תיללכה תודיסחה תרות דסיימו אישנ ,ט"שעבה
דחאו דחא לכ - "םילודגה תורואמה ינש" לש םהידימלת םיכירצ ןכ-ומכ - ד"בח תודיסח
לע חפוט" ,"ריאהל תורנ" תויהל ,ונייה ,הזכ ןפואב היהת םתדובע םגש לדתשהל - לארשימ
.תודיסחה תרותד רואה תצפהל רושקה לכב ,"חיפטהל תנמ

'ח) היחי ירקת אלא ,היחי ותנומאב קידצ"ד ןיינעהש וניאישנ וניתובר םגתפ עודיכו
- איה הנווכה תילכת לבא ,הדובעה תלחתהב קר הז ירה - "(חתפב 'ח) היחי אלא (אושב
לש ויתונוכתל תומוד ויהי ויתונוכתש ,ךכ ידכ דעו ,ומצע חוכב ותדובע דובעי דימלתהש
..."םילודגה תורואמה ינש" ןיעמו ךרד לע ,"ריאהל תורנ" - ברה

ימו ,םהל הוושי ימו םהל המדי ימ ,'וכ ובל ברע רשא והזיאו הז אוה ימ רשא יפ-לע-ףאו
"והנמ ץמש" תודוא אוה רבודמהש ןבומ ירה - "םילודגה תורואמה ינש"ל תומדיהל לוכי
."םילודגה תורואמה ינש" לש םתדובע ןפוא "ןיעמ" ,דבלב

(במר ס"וס ד"וי) ךורע-ןחלושב ןיד-קספ ונשיש ףאש ,וניבר השמל עגונב וניצמש ךרד לעו
םישיגדמ הז םע דחיב הנה - 'וכ שנוע הז לע שיש דעו ,וניבר השמל תומדיהל רוסאש
דחאו דחא לכ לצא ןכ לעפנ ,"אתרטוז אתלימ" איה האריה ןיינע וניבר השמ לצאש ןוויכמש
- רוד לכבש "אנמיהמ איער"ל עגונב ןבומ הז ךרד לעו .ושפנבש השמ ץוצינ דצמ ,לארשימ
.ר"ומדא ח"ומ ק"כ - ונרוד אישנל דע ,ןקזה ר"ומדאו ט"שעבה - ללוכ ,רודה אישנ

- "םילודגה תורואמה ינש" לש םתדלוה םוימ תדמלנה הארוהה תנבומ ליעל רומאה יפ-לע
:לארשימ דחאו דחא לכ תדובעל עגונב

הנשי ...םהיכרדב הכילהה תוללכבו ,םתרות דומילב ףיסוהל - רבדבש הטושפה הארוהה דבלמ
רואב ולוכ םלועה תא ריאהל ,ונייה ,"םילודגה תורואמה ינש"ד ןיינעב תשגדומה הארוהה םג
.הצוח תונייעמה תצפהד הדובעה תוללכ ידי-לע ,תודיסחה

לכ תא תושעל לארשימ דחאו דחא לכל חוכ ןתונ "םילודגה תורואמה ינש" תדלוה םוי :רמולכ
טעוו רע זא" ךכ ידכ דעו ,ולוכ םלועב תודיסחה רוא תצפהו םוסריפב וב יולתה
,ומצע חוכב ךלוה וניאש ועדיב - הז לכו ,[םלועה תא ריעסיש=] "טלעוו יד ןעמערוטשפיוא
!ותמשנב םנשיש ןקזה ר"ומדאו ט"שעבה לש םחוכב םא יכ

יוליעה לדוג ראובמכ - וחומב םיקוקח ןקזה ר"ומדאו ט"שעבה לש הרות ירבד רשאכ טרפבו
חומב (הרות רבד) ספות" רשאכש ,(ד,ל םישודק) "ןקז ינפ תרדהו" ה"ד הרות-יטוקילב הזבש
,הרותב קסוע וניאש העשב םג וינפמ דומעל הווצמ . . דימת וביל חול לע קוקחו ןורכזה
..."ותמשנבש ןורכזה חומב הקוקח הרותהש רחאמ . . וברקב דע ןכוש ה"בקהש יפל

חומב ןקזה ר"ומדאו ט"שעבה לש םתרות תקיקחש ןבומ - ונניינעל עגונב םינפ לכ לעו
תורנ"ד דיקפתה יולימל רושקה לכב תדחוימ חוכ תניתנו יוליע תלעופ ,ותמשנבש ןורכיזה
."םילודגה תורואמה ינש" תמגודבו ךרד לע ,תודיסחה רואב ולוכ םלועה תא ריאהל ,"ריאהל
יתלב - 2190-2189 'מע ,'ד ךרכ ,ב"משת תויודעוותה - םחנמ-תרות - ב"משת לולאב י"ח ליל תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


תוכרב - "הכרב םכל יתוקירהו"
ו"ית דעו ף"לאמ


תא ךרבל ידכ תונוש תויונמדזה יברה לצינ מ"דשת תנשמ לחה
םייתשו םירשע לכ תא וללכש תוטרופמ תוכרבב לארשי םע
םייזכרמ םיטוטיצ ונינפלש המישרב * ת"יב-ף"לאה תויתוא
ו"ית דעו ף"לאמ םיכרבמ םיתיעל עודמ * תוכרבה חסונמ
תבש לגרלו הנשה םויס תארקל * ף"לא דעו ו"יתמ םיתיעלו
תוכרב איה התוימינפש ,אובת תשרפ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

'ר םשב אייח 'רד הירב אבא 'ר לש ורמאמ אבומ (א ,הל השרפ ,יתוקוחב תשרפב) שרדמב
ף"לאמ תוכרב . . תוכרב יתבשח" - יתוקוחב תשרפב תועיפומש ןכפהו תוכרבה ןיינעב ,ןתנוי
."ב"אה לכ ,הברה םה תוכרבהש זומרל הנווכהו" :םש ו"זרהמ שרפמו ."ו"ית דעו

:י"שר שרפמו ,"םייתשו םירשעב לארשי ךריב ה"בקה" :רמאנ (ב,חפ) ארתב-אבב תכסמבו
."'וכ ת"יב ף"לאבש תויתוא"

(327 'מע ,ד ךרכ נ"שת תויודעוותה) ומצע לע דיעהש ,יברה ."םארובל ןימוד םיקידצ"
ענמא עודמ ,המה 'ה תוכרב - תוכרבה" :תפסונ תונמדזהבו ,"תוכרב םע קרו ךא קסעתמ ינא"
,תויודעוותהב .לארשי-ינבל תועפשהו תוכרב ליצאהלו עיפשהל םינשה תצורמב הבריה ,"?תאז
"םהש םוקמ לכב לארשי תונבו ינבל" תויללכה ויתורגיאב ,'תויללכ תויודיחי'ב ,תוחישב
.דועו

רקיעב ,ךריב יברה רשאכ םג .ויה אל ת"יב-ף"לאה תויתוא רדס יפ-לע תוטרופמ תוכרב לבא
(ב"לשת שדוק-תוחיש) ב"לשת ירשת שדוחב ,לשמל ,ךכ .הרצק ןושל טקונ היה ,םיארונה םימיב
דועב "הרות תנש" יוטיבה רשפל לאשנשכ ,בגא] ."הרות תנש דע 'וכ הרוא תנש" :לחיא
אוה - "הרות תנש" :(טס 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה') בישה ,ללכ םייק וניא רודיסה חסונבש
םירמאמה רפס) ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוכרב חסונב דסוימו (ו"יתה םג) ב"אה לכד לוכה-ךסה
.[("תומוקמ המכבו (84 'מע) ת"יש'ה

תוכרבה לכ שרוש - גנועה

יברה עימשהש תיללכה הכרבה ךלהמב .מ"דשת םירופיכה-םוי ברעב עריא הז ןיינעב שודיחה
השדחה הנשה תא ךריב (577 'מע ,דכ ךרכ ,תוחיש-יטוקילב ןכמ רחאל הספדנו ההגוה)
יפכו םיניינעה לכ תא רבדה איבי ,'גנועמ הלעמל ןיא'ש ןוויכו ,גנוע לש הנש היהתו")
:לחיאו ("גנועה תניחבמ םיכשמנ םהש

,בוט דעו תנש ,דוה תנש ,הציד תנש ,הלואג תנש ,הכרב תנש ,הרוא תנש היהתש
דומיל תנש ,הלכלכ תנש ,דועי תנש ,הבוט תנש ,םיבוט םייח תנש ,תוכז תנש
זוע 'ה") זוע תנש .בוט ןמיס תנש ,םיסנו ןוחצנ תנש ,הכולמ תנש ,החלצהב
תנש ,השודק תנש ,הלהצ תנש ,תודפ תנש ,("םולשב ומע תא ךרבי 'ה ןתי ומעל
.הלהת תנשו ,"עדי אלד דע"ד ןפואל דע ,הלודג החמש תנש ,תוממור

- הז ינפלו ,הליפת תנשו הרות תנש איה הנשהש הזמ ךשמנו ללכנ הז לכ רשא
.הבושת תנש

תוימשגה םגו ,"םיריאמו םיבוט םישעמ"ל םישעמה לכ םישענ הבושתה ידי-לעד
ייח ינבב ,"םיריאמו םיבוט" ,הלגנהו הארנה בוטד ןפואב היהת לארשי לכד
.יחיוור םלוכבו ,יחיוור ינוזמו

רודיסה חסונמ חוכ תניתנ

-ינב תוליפת ירדסמ לש האלפנה חוכ תניתנכ" :("היהתש" תלימ לע) החישב ןייוצ 48 הרעהב
ומכ ,לכיהב לודג ןהכ תליפת תעמשש ומכ :םירופיכה-םוי ףסומב דחאו דחא לכ תליפת ,לארשי
."'וכ הרוא תנש 'וכ עישותו עמשת וניפמ ןכ

- ןפוא לכבו - םירוזחמב תואחסונ ייוניש האר" :(49 הרעהב) ןייוצ "הרוא" תבית לעו
."םירופיכה-םוי ףסומ תליפתל םידחוימ םיניינע המכו המכ

ד"בח רוזחמב עיפומה חסונה ןיבש םייונישה תא ריהבהל הארנה לככ ,האב וז הרעה
:ונינפלש

;"םיבוט םייח" - "הוודח" םוקמב ;"תוכז" - "הרמז" םוקמב ;"הלואג" - "הליג" םוקמב
;"הכולמ" - "החונמ" םוקמב ;"החלצהב דומיל" - "דומיל" םוקמב ;"דועי" - "העושי" םוקמב
;"זוע" - "ןוצלע" םוקמב ;"בוט ןמיס" - "ןושש" םוקמב ;"םיסינו ןוחצנ" - "המחנ" םוקמב
- "ןוצר" םוקמב ;"השודק" - "תוליפת ץוביק" ,"תויולג ץוביק" ,"תויממוק" םוקמב
,"ונבתכתש" ,"רבדתש" ,"ונכילותש" םוקמב ;"הלודג החמש" - "םולש" םוקמב ;"תוממור"
."הבושת" ,"הליפת" ,"הרות" ,"הלהת" - "ליפת אלש" ,"רוצעתש"

תוכרבה רצואמ

,םש תוחיש-יטוקיל) "םינבה תכרב"ב םידימלתה תא יברה ךריב ,'ירדנ לכ' ינפל ,םוי ותואב
תדובע תמדקהב הרות-הליפת תנש" טרפו ;השגדהב "הרות" תנש תא ריכזהו (580-579 'מע
,הזמ הלעמלו תוכרבה רוקמבו תוכרבה רצואב תויוצמה תוכרבה לכ םע" :רמא ךשמהבו "הליפתה
תוא לכמ תואמגוד וריכזה םגש יפכו - שדוקה-ןושלב ת"יב ף"לאמ תואב תחתופ ןהמ תחא לכש
ףסומ) רוזחמב אתיאדכ" :13 הרעהב ןייצ בושו ."הל תוכימסבו החנמ תליפת ירחאל םירובידב
."דועו (םירופיכה -םוי

ןימולשת ימי םויסב העתפה

יונישב תעל תעמ םיאב הלא םא םג ,םילוחיאלו תוכרבל יעבט ןמז אוה םירופיכ-םוי ברע
ןוויסב ב"י לילב תודעוותהב יברה לש וירבד ויה טלחהב םיעיתפמ ,תאז-תמועל .ןונגסה
'מע ,ג ךרכ ,מ"דשת 'תויודעוותה') חורה-תוממורתה ךותמ םירמאנ םה יכ היה רכינש ,מ"דשת
:(1995 'מע םש) םיאבה םירבדב המתחנ תודעוותהה .(1997

ומצע דצמ ןה ,הז "יאכז םוי"ב םנשיש םיניינעה לכ תא וחקיש - ןוצר יהיו
.ןימולשתה ימי תעבש לכ םתוחו םויס ותויה דצמ ןהו

איה הרותה" רשא ,"ונתרות ןתמ ןמז"ד ןימולשתה ימי תודוא רבודמש ןוויכמו
לע תאז וכישמי - "םי ינמ הבחרו הדמ ץראמ הכורא" ,תלבגומ יתלבו "תיחצנ
.הלוכ הנשה לכ

.הרות תנש - שארל לכלו

לכ ,ת"יב-ף"לאה תלחתהל םיאב ,"הרות"ד 'ת תוא - ת"יב-ף"לאה םויסמו
...ת"יב-ף"לאה תויתואד תוכרבה

ןיינעש ,ןרדסכ ןהש יפכ ת"יב-ף"לאה תויתוא תלעמ תא יברה ןייצ ,תוכרבה תא טריפש רחאלו
דסח לש ןפואב ,'םערוטש'ה לכ םע 'אליעלד אתורעתא' לש ןפואב הכשמה לע עיבצמ "ןרדסכ"
.'וכו

הלעמל הטמלמ

ה"משת וניזאה תשרפ תבשב התיה ת"יב-ף"לאה תויתואב ךריב יברהש תישילשה םעפה
רחאלש ןייצ יברה .יונישב הז היה םעפה ךא (77-78 'מע ,א ךרכ ,ה"משת 'תויודעוותה')
ןפואב טריפ ךא ,"הלוכ הנשה לכ לע תוכרבה תכשמהל םיכוזש יאדווב" הנשה-שאר תדובע
:ךופה

,הלהצ תנש ,השודק תנש ,בוט יניינע לכב יוביר תנש ,החמש תנש ,גונעת תנש
לכל - תוכלמ תנש ,םילודג םיסינ תנש ,בוט ןמיס תנש ,זוע תנש ,תודפ תנש
- הלכלכ תנש ,דומיל תנש ,םימורמ תנשו "םינהכ תכלממ" ,לארשימ דחאו דחא
- םייח תנש ,הבוט לש הנש ,םיבוט םידועי לש הנש ,יחיוור ינוזמו ייח ינב
ונבתכ - תויכז תנשו ,תוזירז תנש ,תוינחורב םייח ןהו ,םטושפכ םייח ןה
לכוי הבש הנש ,הציד תנש ,רדהו דוה תנש ,בוט דעו תנש ,תויכז רפסב ונמתחו
םייוולה ורשש יפכ ,"ינתילד יכ 'ה ךממורא" לארשימ דחאו דחא לכ רמול
א תנש ,תוכרבה לכ ללוכ - הכרב תנש ,הלואג תנש ,םירוכיבה תאבה תעב הרזעב
.תוינוציחב ןהו תוימינפב ןה - "ריאי ךירבד חתפ" - הרו

:תויתואה ףוסל רזח בושו

,הבושת תנש ,ןמויסל םיאב - (תוכרבה לכ תא םיללוכה) ב"אה לכד החיתפהמו
.שממ ונימיב הרהמב ,הרות תנשו הליפת תנש

ידוהי לכ לש ותדובע

אטבתמ (320 'מע ,טכ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) םירופיכה-םוי ברע תכרבב ,ןכמ רחאל םימי רפסמ
תויודעוותה' - ב"אה תויתוא לכד תוכרבה לכב תכרובמ] (ןכאו ,היהת) הנשהש" :יברה
:קומינהו ."הלעמל הטמלמ ב"אה תויתוא רדס לעו" :שיגדמו ,"[167 'מע 'א ךרכ 'ה"משת
[לכיהב לודג ןהכ תליפת ןכ-ןיאש -המ ,םתס] ידוהי לש ותדובע ידי-לע לעפנש ןפואה והזש
."ותליפתב

:תוכרבה עפש תא יברה טריפ ןאכו

."הבושת ןמז" אוה םירופיכה םוי ירהש - הבושת לש הנש

,(ל"נכ) תונורחא תוחול - טרפבו ,הרות לש הנש םע םג רושקה ןיינע

- דחוימבו ,לארשי ומע תוליפת לכ לבקמ ה"בקהש - הליפת לש הנש םע ןכו
."חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" ,תירקיעה הליפתה

ךתכאלמ לכ" תבשבש ןוויכמ - תבשו םירופיכה םוי םע םג רושק הז ןיינעו
היה ולצאש ,ןושארה םדא אורב םוי תמגודב אוה עובשב ישישה םויו ,"היושע
,הלואגה ןיינע - המכו-המכ-תחא-לעו ,"הדועסל ןכומ לכה"

,החמש לש הנש ךשמנ הזמו

,ללכב תוממור - תוממור לש הנש

לכ ןרקו ,לארשי ןרק ןכו ,"ךדבע חישמ ןרק"ד תוממור לש הנש - דחוימבו
,לארשימ תחאו דחא

,השודק תנש - שודק יוג

,הלהצ תנש - הלהצ לש ןפואב לעפנ הז לכו

תיתימאה הלואג איהש ,ונקדצ חישמ ידי-לע הלואג ,תיתימא תודפ - תודפ תנש
.המילשהו

,זוע לש הנש

ינמיסב - המכו-המכ-תחא-לעו ,םיניינעה לכב בוט-ןמיס - בוט ןמיס לש הנש
בוטל רוכז איבנה והילאש - אוה בורק יכהו ןושארה ןמיסה רשא ,הלואגה
,"בוט רשבמ"

,םיסינ לש הנש - םילודג םיסינ םע רושק הז ןיינעו

,"רמואו רשבמ רשבמ לוק" ,בוט רשבמ םע (רומאכ) רושקו

דומיל - תונורחא תוחול םע רושק םירופיכה-םויש טרפבו - הרותה דומיל תנש
יתאמ השדח הרות"ד דומילל דע ,ףוגה תחונמו שפנה תחונמ ךותמו ,שורדכ
,חישמ לש ויפמ חישמ לש ותרות דומיל ,"אצת

ידי-לע - ם"במרה ןיד-קספכ - רשא ,יחיוור ינוזמו ייח ,ינב - הלכלכ תנש
,םילוכיש םיניינעה לכ תא םילטבמו םיריסמ םיניינעה לכב "יחיוור" לש בצמ
,ידוהי לש תיתימאה ותומילש תא עונמל וא עירפהל ,םולשו סח

דיחי תנשל דע ,"דחא ומשו דחא 'יוה" השענש ,בוט דוחי תנש וז ירה - זאו
.םלוע לש ודיחי -

דע ,בוט יניינע לכ הב שיש הנש וז ירה - "םייח ךלמ ינפ רואב"ש ןוויכמו
םלועהש םיקוקז ךכלש - הלגנהו הארנה בוט ,הז םע דחיבו ,לודג יכה בוטל
,המילשהו תיתימאה הלואגה ידי-לע - תאז לבקל לכויש בצמו דמעמב היהי ולוכ

,"ךורא אוה ותליחתב םגש" - םיכורא םייח םע דחיב

,תובר תויכז תנש - לארשי ינבל רבכ שיש הדבועה םע רושק הז ןיינעו
,הלוכ הנשה לכב תאז םיכישממו

- םגו םיילפכ)ד ןפואב םידחאתמו םיפרטצמ םיניינעה לכש - בוט דעו תנש
תוצרא" - ץראה תומילשו הרותה תומילש ,םעה תומילש ,"שלושמה טוח"(ד ןפואב
,(םיבר ןושל) "םייחה

ידי -לע השענש ומוקמ - ומוקמב רדהו דוה תנש םע םג רושק הז ןיינעו
,םינותחתב ךרבתי ול הריד תיישעב לארשי לש םתדובע

,תיתימא הציד תנש תישענ זאו

,תיתימא הלואג תנש יהוזש ןוויכמ

םיטרפד ןפואל דע ,תוכרבה לכ תא תללוכה ,םתס "הכרב" - הכרב תנש ללוכ
םיאורש - "הז רמואו ועבצאב הארמ" - "הכרבה תאזו"ד ןפואבו ,םיטרפ-יטרפו
,יולגב תאז

ךרוא אב יכ ירוא ימוק" דועיה םויק ידי-לע הרוא תנשד ןפואב תאז םיאורו
."חרזי ךילע 'ה דובכו

תודיסחל הנשה-שארב תוכרב

,'ב ךרכ ,ה"משת תויודעוותה) ה"משת ולסכב ט"י תפוקתל ואבש םיחרואל 'תיללכ תודיחי'ב
רבד "הצוח ךיתונייעמ וצופי" לע תדחוימ השגדה עבות ןמזהש יברה רמוא (928-927 'מע
:ךישמהו .הלואגה תא איבמה

תוכימסב ,הנשה תלחתהב רבכש ,רמולכ ,אחישמ אכלמ אד רמ יתא - הז ידי-לעו
."הלואג לש הנש" ,הלוכ הנשה תישענ ,אליממו ,ונקדצ חישמ אב ,ולסכ ט"יל
-ף"לאה תויתואמ דחאב הליחתמ ןהמ תחא לכש תוכרבה ראש לכל םיאב הזמו
...ת"יב

...ידעומ הלא

'מע ,ה ךרכ ,ה"משת תויודעוותה) ה"משת לולאב 'ד :הז ןפואב יברה ךריב ךליאו ןאכמ
בא-םחנמב ף"כ ;(345 -348 'מע ,טכ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) ו"משת םירופיכה-םוי ברע ;(2859
-339 'מע םש) ו"משת לולא שדוח -שארד 'א ;(251 'מע ,ד ךרכ ,ו"משת תויודעוותה) ו"משת
ז"משת םירופיכה-םוי ברע ;(450 -451 'מע םש) ו"משת ךליו-םיבצנ תשרפ תבש ;(340
,ז"משת תויודעוותה) ז"משת אובת תשרפ תבש ;(128-127 'מע ,א ךרכ ,ז"משת תויודעוותה)
.(362 'מע ,ד ךרכ

ט"משתו (135-133 'מע 'א ךרכ ח"משת תויודעוותה) ח"משת םירופיכה-םוי יברעו
וחכנש םיחולשה תא ךריבשכ - נ"שת ירשתב 'ד ;(69-68 'מע ,א ךרכ ,ט"משת תויודעוותה)
-םוי ברע ;(233 -234 'מע ,ד ךרכ ,נ"שת תויודעוותה) שטיוואבויל ידידי תצובקל החישב
א"שנת הנשה-שאר ברע ;(36 'מע ,א ךרכ ,נ"שת תוחישה-רפס - םידימלתל) נ"שת םירופיכה
םירופיכה-םוי ברעו (31 'מע םש) א"שנת ירשתב 'ז (1 'מע ,א ךרכ ,א"שנת תוחישה-רפס)
,ב"נשת תויודעוותה) ב"נשת תרצע-ינימש ליל :הנורחאה תונמדזההו .(51 'מע םש) א"שנת
.(145-144 'מע ,א ךרכ

"תוכשמההו תוכרבה לכ"

:יברה ריבסה נ"שת םירופיכה םוי ברעב

(םירופיכה-םוי תלחתהו םירופיכה-םוי ברע ףוס) ןמזהש - ליעל רכזנה יפ-לע
- (םיירשפאה םייונישה לכ ללוכ) האבה הנשה ךשמב םיניינעה לכ לע רוקמ אוה
םלוכ םיניינעה לכ םיללוכה ,תוכשמההו תוכרבה לכ םיכשמנ הז ןמזבש ,ןבומ
םיטרפתמו ת"יב ף"לאה תויתואב םיללכנו םיאטבתמ םלוכש - האבה הנש לש
דחא אוה הלש תובית ישארהש תחא הכרב םיריכזמש העשבו ,(תויתואהב
תואב הליחתמה הכרב) וז תואב תוליחתמה תוכרבה לכ ללוכ הז ירה ,תויתואהמ
ןכו ת"יב תואב הז ךרד לעו ,ף"לאב תוליחתמה תוכרבה לכ תללוכ - ף"לא
...רדסה לע רמול שיו - (האלה

"םיטרפל דע תדרל"

:ז"משת תנשבו

הארמ הזש ,םיטרפל דע תדרל םיכירצ הכשמהו הכרבהש ,ליעל רבודמה יפ-לעו
שרפל םג ךירצ - םיטרפל קלחתמה ,םלועה תוימשגב (הדיחי תניחבמ) ךשמנש
.םיטרפל תוכרבה תא טרפלו

ךירצ יללכ ןפואב הליפתל ףסונבש - םירופיכה-םויב הליפת יבגל אבומש יפכו
.תויטרפה ויתושקב תא יטרפ ןפואב טרפלו שקבל ללפתהל

לודג ןהכ תליפת תעמשש ומכ)" םירופיכה-םוי תוליפתב ידוהי לכ רמוא ןכלו
תאזה הנשה אהתש 'וכ ךינפלמ ןוצר יהי (הישותו עמשת וניפמ ןכ ומכ לכיהב
תוכרב ונייה) ב"אה תויתוא לכב תוכרב םיטרפמו ,"'וכו הרוא תנש 'וכ
.(תויטרפ

,םירופיכה-םויבו םירופיכה-םוי ברעב דחוימבו גהנמה אוה הז ךרד לעו
יפכ) טרפל - היליד ארועיש םופל דחאו דחא לכ ,הזל חוכ ידוהי לכל םינתונו
םג רבעומ הזש ןפואבו ,ב"אה רדס יפל תוכרבה תא (ותעד תורישע וא תוינע
ימשגה הזה םלועב הדיחי תניחב יוליג) ולוכ םלועה לכב םמוד ידי-לע
...:(תויטרפב

..."םינווכמ השעמ תעשב"

:יברה רמא א"שנת םירופיכה םוי ברעב

,תוחלצהו תוכרבה לכ הב שיש הנשב לארשי ינב לכו ידוהי לכ ךרבמ ה"בקה
.הלגנהו הארנה בוטב

יניינעב) ת"יב-ף"לאה תויתואב תוליחתמו תובכרומ תוכרבהש יפכ - תויטרפבו
אחריט ינפמ ךא ,םינפוא המכ םנשי אפוג הזבש - (יולגבו שוריפב בוט
תויתואב תוליחתמש תוכרבה לכ תונמל רשפא-יא םימעט המכ ינפמו ארוביצד
הזש רמול שיו ,הזב דחא ןפוא קר םיריכזמ ןכלו ;ו"ית דע 'וכו ת"יב ,ף"לא
םינווכמ השעמ תעשבש ןוויכ) הזבש םינפואה ראש ללוכ (הזב ןפוא לכו)
,(ו"ית דע ת"יב-ף"לא תויתואב תוליחתמש תוכרבה לכ לע ת"יב-ף"לאה תויתואב
...םיימשגה םיניינעה לכו םיינחורה םיניינעה לכו תוכרבה לכ םיללוכ םהש

,וז הנש תליחתב וקספ רבכ לארשי ינבש טרפבו ,שממ דימו ףכית השענ הז לכו
רתונ ךכ רחאו ,ת"יב-ף"לאה תויתוא לכ םע תוכרבה לכ ,'וכו הרוא תנש היהתש
תוכרבה תא זוראל ,("ךעלקעפ יד ןקאפרעדנאנאפ") "תוליבחה תא זוראל" קר
םיסכנה יולגב השענ הזש ןפואב ,הז ירחאלש םימיבו ,הנשה תליחתב ונתינש
תנש - תירקיעה הכרבה - רקיעה אוהו דועו .לארשימ דחא לכד תושרבו
...הלואג

.החנמה תליפת רחא םירופיכה-םוי ברע לש תדחוימה ותלעמ תא יברה ראיב ןכ ינפל

- לופכ ןפואבו ,ת"יב-ף"לאה תויתוא לכמ בכרומה ,יודיו תליפת ורמאש ירחא
ןוויכמ :הברדאו ,םייוצר יתלבה םיניינעה לכד אכפהתאו ןוקיתה זא ונשיש ךכ
תויתוא ב"כ) הרותבו (יודיו) הליפתב םיאצמנש יפכ ןפואב םה םיניינעהש
,אכפהתאד "הישותל םיילפכ"ה תלעמ - הזמ תלעפנש הלעמה קר הנשי ,(הרותה
םלועב ,"ול ושענ" לש ןפואבו ,שממ תויוכז דע ,"תויכזכ ול ושענ תונודז"
.תושממ לש ןפואב דע ,(הז רמואו ועבצאב הארמו) ימשגה היישעה

:ףיסוה ,האבו תשמשממה הלואגה לע רבידשכ ,ןאכו

-ף"לאה לפכ דגנכ) ת"יב-ף"לאמ תובכרומש תוכרבה תא תפסונ םעפ םילבקמ זאו
תויהל ,רתוי הלענ ןפואב םה היינשה םעפב תוכרבהו ,(ל"נכ יודיוב ת"יב
:וז הלואג תנשב ,אובל דיתעל היהיש תוכרב

.ב"א-ה רדס יפל תוכרבה לכ תא טריפו בש יברה

ליבס אחומ לכ ואל

לכד תוכרבה יניינע לכ תא תונמל רשפא-יאש ןוויכמש יברה רמא ו"משת לולא שדוח שארד 'אב
תוא לכל תחא הכרב ריכזהל שי - אד ליבס אחומ לכ ואל :עודיה ןושלבו" ,ב"אה תויתוא
."ת"יב-ף"לאה תויתואמ

לכ ,רשא ,הרותה תויתוא יפוריצב םיכשמנו םיאב תוכרב יניינע לכש ינפמ תאז
קר אלו ,תמייוסמ הכרבל תובית-ישאר תישענ ת"יב-ף"לאה תויתואמ תואו תוא
.תואו תוא לכד תובית-ישארב תולולכה תוכרב המכו המכ אלא ,תחא הכרב

:ח"משת םירופיכה-םוי ברעב יברה רמא ,ההז ןכותב ךא תצק הנוש ןונגסב

.ת"יב-ף"לאה תויתואמ תחאב תוליחתמ ,םוקמו ןמזב ,הטמל תוכשמנש תוכרבה לכ
חוכ הב שיש הכרב) תמייוסמ תואב הליחתמש תחא הכרב םיריכזמ רשאכ ,ןכלו
תא םג תללוכ וז הכרב ירה ,(וז הכרב ונממ םישקבמש לארשי תא ךרבמה 'יוה
."וז תואב תוליחתמש תוכרבה ראש לכ

:יברה רמא ט"משת םירופיכה-םוי ברעב

לארשימ תחאו דחא לכל קספנ רבכש יאדוובו יאדווב ,ולא םיניינע לכ ידי-לעש
,הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתח רמגו המיתח

תחא לכבש ,תויתוא ב"כב תוזמרנה תוכרבה לכ יולג ןפואב וכשמנ רבכש דעו
,תוכרב המכו המכ תוזמרנ ןהמ

...(איה ירהו) היהת וז הנשש - ןהמ (םייתש וא) תחא םיריכזמ ליגרכו

:רמאו ףיסוה טרפל רמגשכ

לש ןפואב) חוכב םנשי רבכו וכשמנ רבכ ולא םיניינע לכש ,ליעל רומאכו
,(תובית -ישאר

,םיחפט הרשעמ הטמלו הלגנהו הארנה בוטב ,שממ יולגב ואוביש ןוצר-יהיו
...זוע רתיו תאש רתיבו

"רדג תצירפ"

:ו"משת ךליו-םיבצנ תשרפ תבשב יברה רמא ךכו

לצנל שי - החמש לש בצמבו ,רוביצה דמעמב ,הנשה-שאר ינפלש תבשב ונדמעב
הביתכ תכרבב ,לארשי ללכ יככותב ,תחאו דחא לכ תא ךרבל ידכ הז דחוימ ןמז
תוינחורבו ,תוימשגב ןהו תוינחורב ןה ,הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו
אנוזמו ייח ינב ,ךרטצמה לכב ,הלגנהו הארנה בוטב ,דחי םג תוימשגבו
.רדג תצירפ לש ןפואל דע ,אחיוור םלוכבו ,אחיוור

תויתוא לכמ (תוחפה לכל) תחא הכרב רובידב ריכזהל שי - רתוי תויטרפבו
'אמ הליחתמ הכרב לכש ןוויכמ ,תוכרבה לכ םילולכ םהב רשא ,ת"יב -ף"לאה
...ב -אה תויתואמתודיסחה ינייעממ


אובת-יכ תשרפ


הלחנ ךל ןתונ ךיקולא 'ה רשא ץראה לא אובת יכ היהו
רשא םוקמה לא תכלהו אנטב תמשו . . הב תבשיו התשריו
(ב-א,וכ) םש ומש ןכשל ךיקלא 'ה רחבי

םש לעבהמ תורות עבש עמש םש ,חישמה לכיהל תולעל ב"שרה ר"ומדא הכז ב"נרת לולאב י"חב
.בוט

:הנושארה הרותה

,(הצורמ ןושלמ ץרא) תוקולאל הצורמהו ןוצרה ךב ררועתישכ - "ץראה לא אובת יכ"

,השורי רותב ידוהי לכל הלעמלמ תנתינש - "התשריו הלחנ ךל ןתונ ךיקולא 'ה רשא"

,תובשייתהב אוצרה תא איבהל שי - "הב תבשיו"

.ילכב רואה תא ךישמהלו - "אנטב תמשו"

- "םש ומש ןכשל . . םוקמה לא תכלהו" ,ןוצרה לא עיגהל ךנוצר םא - "ץראה לא אובת יכ"
.םלועב ה"בקה לש ומש תא ןיכשהל ,תוקולא םסרפל ידכ ךשפנ תא רוסמ
(חפ 'מע םוי-םויה)


(זי,וכ) תרמאה 'ה תא

רשאכ ןכש .(ליעפמ ןושל תרמאה) לוכיבכ רבדיו 'רמאי' ה"בקהש םימרוג לארשי-ינב :רמולכ
ךישממ אוה ,תורמאמה תרשע תא ה"בקה 'רמוא' םתוכזב ירה ,תווצמבו הרותב םיקסוע לארשי
(םיקידצ םלוכ ךמעו) םיקידצהש (ה"פ תובא) ל"זר רמאמכו ,םלועה תא םייקלו תווהל
."תורמאמ הרשעב ארבנש םלועה תא םימייקמ"
(הסרתת 'מע ,םירבד הרותה-רוא)


(ט,זכ) םעל תייהנ הזה םויה לארשי עמשו תכסה

,בשוימד תועיקת - "תכסה" ."רפוש לוק עומשל" ,רפוש תעיקת תווצמל זמור - "עמשו תכסה"
.דמועמד תועיקת - "עמשו"

רועיש ןכש) ןיטימורט ק"תת םנשי תולוק האמה לכבו ,א"קתת הלוע "עמשו תכסה" :ךנמיסו)
םיכירצ ןכ-םא ,הלודג איה בשוימד תועיקתד הנורחאה העיקתהו ,(ןיטימורט עשת אוה לוק לכ
.(א"קתת לכה ךס - ףסונ טימורט בושחל

."ךישעמ תליחת םויה הז" רמאמכ ,הנשה-שאר לע יאק - "הזה םויה"

,"םעל ול םויה ךתוא םיקה ןעמל . . םויה םיבצנ םתא" (טכ םיבצנ) בותככ - "םעל תייהנ"
.הנשה-שאר לע יאק עודיכש
(חפש 'מע ,ב רהוז - קחצי-יול-יטוקיל)


(ב,חכ) ךגישהו הלאה תוכרבה לכ ךילע ואבו

.תוליצאה םלועב הכרבה תכשמה ונייה - "הלאה תוכרבה לכ ךילע ואבו"

.הזה םלועל דע תדרויו תכשמנ הכרבה - "ךוגישהו"

רבכ םדא לכ לש ונידש ףא ,הזב אצויכו "ונילע ךרב" ,"ונאפר" םוי לכב םישקבמ ונא ןכל
םוי לכב וליאו ,תוליצאה םלועב הכרבהו האופרה תוכשמנ הנשה-שארב ןכש ,הנשה-שארב קספנ
.הזה םלועל וילא הז דסח דרייש אוה יואר םא (םוי ותוא לש וישעמ יפל) םדאה ןודינ םויו
(טפרתת 'מע ,םירבד הרותה-רוא)


(י,חכ) ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו

(הל תוחנמ) שארבש ןיליפת ולא :רמוא לודגה רזעילא יבר

."'יוה םש" ןיינמכ ,(366) ו"סש היירטמיגב "לודגה רזעילא"

(חס 'מע ,א רהוז - קחצי-יול-יטוקל)


החכותה תשרפ

השמ (ונתשרפבש תוללקה) וללהו ,ןרמא הרובגה יפמ השמ (יתוקוחב תשרפבש תוללקה) וללה
(אל הליגמ) ןרמא ומצע יפמ

;עצוממב תשבלתמ העפשהה ןיאש ונייה ,רבעמ ךרדב עצוממ היה השמש ושוריפ "הרובגה יפמ"
.ותא תדחייתמו עצוממב תשבלתמ העפשהה - תושבלתה ךרדב עצוממ ושוריפ "ומצע יפמ" וליאו

ןכ ומכ ,לארשי-ץראל הסינכל הנכה התיה ("ומצע יפמ") תושבלתה לש ןפואב הרימאהש םשכ
איה ,םדאה לכשב םישבלתמ םהש ןפואב תוקולא יניינע תראבמה ,תודיסחה תרות לש התולגתה
.הדיתעה הלואגל הנכה
(11 'מע טי תוחיש-יטוקיל)


ברמ בבל בוטבו החמשב ךיקולא 'ה תא תדבע אל רשא תחת
(זמ,חכ) לכ

-םלועב ה"בקה ןמיעטה השולש" (זט ארתב אבב) ל"זר רמאמכ ,אבה-םלועבש גונעתל זמור - לכ
."לכ היב ביתכד ,בקעי . . אבה-םלועה ןיעמ הזה

.אבה-םלוע ייחמ הלעמלש הגרדל זמור - "לכ בורמ"

םהש םושמ - "לכ בורמ" ,הבר החמש ךותמ תויהל ךירצ תווצמה םויק - "בבל בוטבו החמשב"
םויק וליאו ,דבלב הניכשה ויזמ תומשנה תונהנ אבה-םלועב ןכש .אבה-םלוע ייחמ םילענ
.ךרבתי ותומצעו ותוהמ םע םדאה תא דחאמ תווצמה
(זסר 'מע ,תומש הרותה-רוא)


(ג,טכ) תוארל םיניעו תעדל בל םכל 'ה ןתנ אלו

,הדובע תועצמאב האבש הייארב רבודמ םש ,"'ה השע רשא לכ תא םתיאר םתא" ליעל רמאנש ףא
.הלעמלמ םינתונש הייארב - ןאכו
(הרות-יטוקיל)

רודו רוד תורצוא


"!ונל בוט םוי טוג"


יתיכזש הנושארה םעפהמ הנשה םישימח לבוי אלמתמ םויה"
רמוא םג ינירהו .שגדומה "חמש גח"ה תא לולא י"חב עומשל
..."!בוט םוי טוג :םכלםעפ לש הכרדההו ךוניחה

.בוט םוי טוג :לולא י"חב יבאמ יתעמשש זאמ הנש םישימח םיאלמתמ םויה

,המכשהב - 'ד םויב - רחמ :יבא יל רמוא ,דומילה רחאל ,ג"נרת לולא ז"י ,ישילש םויב
.ןונחת רמאת לאו הווקמל ךלת

-תעמה לכ חותפ הווקמה) האור וניא שיא זאש ,םויה ריאמש ינפל אוה "המכשהב" שוריפה
.(תעל

תוטילב וקיחרהש קר אל .תכל ענצה לש ןיינעה תא וקקח םעפ לש הכרדההו םעפ לש ךוניחה
ןשרשל ולמעו תודליהמ רבכ וסיאמה תוינוציחהו תוטילבה תאש אלא ,תוינוציח לכ ושרה אלו
.תכל ענצה לש ןיינעה שארל-לכלו תובוט תודימ וקקח ןמוקמבו ,לילכ

.עודמ - יתלאש אל ,ןונחת רמול אלש יל הרוה יבא רשאכ

,יבר -תיב ידלי ,ונלצא .ונלש ת"יב-ף"לאב יוצמ היה אל ללכ ,עודמ לואשל לש גשומה
יתעמשש םירופיסה לע ייתונורכזב ףדפדמ ינאשכ .דלומ רבד ומכ היה "תסכרפאכ ךנזא השעו"ה
יתונורכיזב ןכו - םידודהו אבאה - אבסה ינבל דע ,ןקזה ר"ומדא ינב לש תודליה תונש לע
."תסכרפאכ ךנזא השעו"ה תא ינא האור ,תומדקומה תודליה תונשמ םייטרפה

ךירצ - ךכ םירמוא רשאכ .עודמ לואשל ילבמ ןנובתהלו בישקהל קרו ךא ךירצש - טושפ רבד
.השענ היה רבדהו רמול קר ,תווצל ךירצ היה אל רבד םוש .ךכ תויהל

תולוענ תותלדב רמאמ

,אלבאקס ע"נ ןסינ 'ר דיסחה ידמלמ לצא ,םירבח השולש דוע םע יתדמל ובש ,ונלש 'רדח'ה
הרידה הכייתשה ןכמ רחאלש םינשה הרשע-םיתש רשעב .רעיטסאק ל"ז היעשי 'ר לש ותרידב היה
.ןטקה רועישה תא ורמא םשו יחרז ל"ז השמ 'רל

.ונתיא דמול ןסינ 'ר היה ובש לודג רדח ונל היה םש

עשתב .ללפתמ יתייה ובו 'ןיינמ' היה עברו הנומשב .עבש העשב המיק :היה זא ילש רדסה
'רדח'ל בוש - שולש העשב .םיירהצ תקספה - שולש דע םייתשמ .םייתש העשה דע 'רדח'ל יצחו
- הנישל דע ברעב עשת העשמו הליפתה דעו רקובהמ .יבא לצא - עשת דע עבשמ .עבש העשל דע
.תבש יאצוממ לחה ןכו .דואמ יתבהא זא רבכש ,הביתכל יצחו העש םימעפלו העש יתצביק

הקבר תרמ תינקדצה תינברה יתנקז ימא דובכמ םירופיס עומשל תועיבק היה ינשה קלחה -
- ע"נ

.הביתכל יתשדקה תבש ברע תא םג

.ליגרה רדסכ ונדמלו ,שולש העש ,העובקה העשב 'רדח'ל יתרזח ,לולא ח"י יעיברה םויב
יל ריתי םויהש שקיב יברה :ה"ע ןסינ 'ר ידמלמל רמואו תרשמה לדנעמ 'ר סנכנ עברא העשב
לא יתכלה ינאו יל ריתה ןסינ 'ר .ותיא ךלאו עברא העשב 'רדח'ה תא בוזעל - דמלמה -
.יבא

רמא ,ורדחל יסנכיהב דימ .דואמ םמורמ חור-בצמב ותוא יתאצמ ,יבא לש ורדחל יתסנכנשכ
.ונלש םילודגה תורואמה ינש לש תדלוהה-םוי אוה םויה ,ונל חמש גח" :הבר החמשב יבא יל
לולא י"ח ,יעיבר םויבו ,בוט-םש -לעבה לש תדלוהה םוי אוה ,ת"חנ לולא י"ח ,ינש םויב
."ןקזה ונבר לש תדלוהה םוי אוה ,ה"קת

ויה יתמשרש תומישרב םג .לולא י"ח תודוא םג היה ,יתעמשש םינושה םירופיסה ןיב -
יתימאה "חמש גח"ה תא .השגדהב היה אל הז ךא ,לולא י"ח תודוא םינוש םירופיס םימושר
.ג"נרת לולא י"חב יבאמ הנושארה םעפב יתעמש שגדומה

לוענל הרוה ,ןושארה רדחל רזחו תבשה ידגב תא שבל ,ינשה רדחל סנכנ ,ומוקממ םק יבא
.םלועב וארבנ הניב ירעש םישימח :תודיסח רמאמ ינפל רמאו תותלדה יתש

תא .בקע תשרפ תבשב יבא רמאש 'וגו ילוח לכ ךממ 'ה ריסהו רמאמה םויס אוה הז רמאמ -
.ובתככ םסרפמ ינא רמאמה

:רמא ,רמאמה תא יבא םייסשכ

אוה ,םלועב וארבנש הניבה ירעש םישימח םע יללכה ידיסחה השמה .ארד לכב השמד אתוטשפתא
ןקזה ונבר אוה הניבה ירעש םישימח םע ונלש יד"בחה השמ .תודיסחה תרותו בוט-םש-לעבה
תאיב דע םילשהל םידיסחה לע הז "דחא" ,דחא רסח השמל ורסמנ םלוכ .תודיסחה תרותו
."הצוח ךיתונייעמ וצופי"ה והזו ,חישמה

םישימחה לבוי

"חמש גח"ה תא לולא י"חב עומשל יתיכזש הנושארה םעפהמ הנשה םישימח לבוי אלמתמ םויה
.בוט םוי טוג :םג םכל רמוא ינירהו .שגדומה

,שודקה ונושלב "בוט םוי טוג"ה תא םכל רמוא ינאו ,"ובר ןושלב רמול םדא בייח" ירה
:עומשל יתיכזש יפכ

י"ח ינש םויב ,ונלש םילודגה תורואמה ינש לש תדלוהה-םוי אוה םויה .ונל בוט םוי טוג
םוי אוה ה"קת לולא י"ח יעיבר םויבו ,בוט-םש-לעבה לש תדלוהה-םוי אוה ת"חנ לולא
.ןקזה ונבר לש תדלוהה
(140 'מע ,ג"שת תוחישה רפס ךותמ ק"הלל ישפוח םוגרת)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

אובת תשרפ שדוק-תבש
לולאב י"ח

גח) '!בוט םוי טוג' :םירמוא צ"יירהומ ר"ומדא ק"כו ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ ויה הז םויב
.1(חמש

תנשב] ט"שעבה לש תדלוהה-םוי אוה לולא שדוחב רשע-הנומשה םוי רשא םסרפתנ רשא תעמ
,ד"בח תויסנכ -יתבב טרפבו ,תומוקמ המכב וגהנ - [ת"הק תנשב] ןקזה ונבר לשו [ת"חנ
-תבהאו ללכב םידיסחה יכרדב קוזיח ,םיקידצ ישעמ ירופיסב ,תודעוותה םוי ותוא תושעל
.2רתסנהו הלגנה - הרותה דומילל םיתיע תועיבקב תוטלחה תלבקו ,טרפב לארשי

,שדוחה ףוס דע לולאב י"חמ ,לולא שדוחד םינורחא םימי ב"יהב דחוימב אוה קדצ-ןובשחה
י"ח) שדוחל םוי שדוחל םוי ,הנשה ישדוח ב"ימ דחא שדוח דגנכ אוה םימי ב"יהמ םוי לכש
.3('וכו ןוושחרמ שדוח דגנכ - לולאב ט"י ,ירשת שדוח דגנכ - לולאב

.(ליעלמב - וז הבית) 4'הפיקשה' קוספב םלוק תא היבגהל הרותב םיארוקה גהנמ

.5הירחאלו האירקה ינפל ךרבמו ,ומשב והוארקיש אלב - ומצעמו ,ארוק-לעבה הלוע 'ישיש'ל
.ומשב ותוא םיכרבמ ךכ-רחא ךא

םירזוחו ,החכותה תאירקב (עמשי רוביצהש ןפואב ךא) םלוק ךימנהל םיארוקה גהנמ
."תירבה ירבד הלא"ב םלוק םיהיבגמו

.6'ךתקדצ'ו ,'םימחרה בא' םירמוא

'איננח יבר'ו (קרפה ינפלש) 'לארשי לכ' תוינשמה תא .ד-ג םיקרפ - תובא יקרפ
.7דרפנב קרפ לכל רמול שי ,(ופוסבש)
.141 'מע ג"שת תוחישה רפס פ"ע ,102 'מע םיגהנמה רפס (1

.8 הרעה 634 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפס .179 ,177 'מע ג"שת תוחישה-רפס (2

.518 'מע דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל (3

.ד"בח-ללוכ חול (4

רעש םירפא-ירעש הארו .ד"בח -ללוכ חול .31 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' .לולא י"ח 'םוי םויה' (5
.נ"שו ,טי 'מע ,ירשת-לולא ,ד"בח-יגהנמ-רצוא .גכ ףיעס ז

שגרב םייולתה םינינעב" :(ט"משת זומת 'ח) ונרוד אישנ יברה הנעמ עודי ,הז םויב ןונחת תרימא ןיינעב (6
-לולא ,ד"בח-יגהנמ-רצוא ;נ"שו ,זמ 'מע ג"ח 'םחנמ לכיה' - "שגר ןיאש החכוה יהוזש ןוויכ ,לואשל ןיא
.הז םויב ןונחת ורמא ללכ-ךרדב יברה וב ללפתהש ןיינמב ,השעמלו .אכ 'מע ש"ייעו .בכ 'מע ,ירשת

.401 'מע ד"ח ז"משת תויודעוותה - ותנקסמ וזו ,ויתוחישב םימעפ המכ הזב ןד ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ (7

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il