- ו"סק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה לולאב ד"כ * ךליו-םיבצנ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


הכילה דצל ףקותב הדימע השורד
ליח לא ליחמ


,שיל ןיאמ םלועה תווהתהו תאירב הלחה לולאב ה"כב
שי אלא ,םימייק םיניינעב קפתסהל ןיאש ןאכמ הארוההו
םיקסועשכ םג ,ךדיאלו * םישדח הדובע יניינע ליחתהל
הבוחו םימייקה םיניינעה תא חינזהל ןיא ,םישדח םיניינעב
ר"ומדא ק"כ תחישמ * תומילשה תילכת לש בצמל דע םססבל
ונרוד אישנ:שדוחה ימיל עגונב ןהו ,עובשה תשרפל עגונב ןה - תאטבתמ וז הנשד תדחוימה תועיבקה

תשרפ םלועל ןירוק (יעיבשה שדוח ןיכרבמ תבש) הנשה-שאר ינפל תבשב :עובשה תשרפל עגונב
תשרפ םג ןירוק וז הנש תועיבקבו ,'וכ ה"בקה לש ותכרב יהוזש ליעל ראבתנש יפכ - םיבצינ
.תורבוחמ ןה ךליו-םיבצינ תוישרפה 'בש ,ונייה ,ךליו

ןכלו ,תחא הרדסל בשחנ הז ירה - תורבוחמ תוישרפ 'ב ןירוק רשאכש םימעפ המכ רבודמכו
.דבלב תחא הרטפהו ,םיאורק העבש קר םנשי

תשרפד הרטפהה תא םירמואש ןוויכמ - "ךליו-םיבצינ" תוישרפב רתויב שגדומ הז ןיינעו
תוישרפה ראשבכ אלד ,("לארשי הבוש") ךליו תשרפד הרטפהה תא אלו ,("שישא שוש") םיבצינ
:הינשה השרפהד הרטפהב ןיריטפמ ןהבש תורבוחמה

ןיעמ איה הרטפהה ללכ ךרדב ,ןכלו ,השרפל םויסו ךשמה רותב - אוה הרטפהה לש הניינע
.וז השרפב רבודמ ויתודואש ןיינע םינפ-לכ-לע וא ,השרפה םויסב רבודמ ויתודואש ןיינעה

ןכתיי דציכ ,תודרפנ תוישרפ 'בל תבשחנ "ךליו-םיבצינ"ד האירקהש רמאנ םא - הז יפ-לעו
חרכהב יאדו אלא - !?הינפלש השרפל תכיישה הרטפהה תא ורמאי ךליו תשרפ תאירק ירחאלש
וז השרפל ךיישה ןיינעב ןיריטפמש המ ריפש יתא ןכלו ,תחא השרפל תבשחנ וז האירקש רמול
.(שממ השרפה םויס הז ןיאש ףא)

ה"כב - איה וז הנשב יעיבשה שדוח םיכרבמ תבשד תועיבקה ירה - שדוחה ימיל עגונבו
.םלועה ארבנ ובש ,לולאב

ונשיש הזב םג שגדומכ - םויה יניינע לכ לע לעופו עיפשמ שדוחב דחוימה םויהש ,ןבומו
,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע ועבקנש ת"תח ירועישמ דחא] ימויה םיליהת רועיש
ותוא םירמואש ,['וכו ט"שעבה ידי-לע ,הז ינפל רבכ עבקנ םילהת תרימאד ןיינעהש טרפבו
ינפב ןיינע והזש ,הליפתה ינפלש םיליהת תרימא דבלמ] הליפתה תדובעל םויסו ךשמה רותב
.ולוכ םויה לע העיפשמו תלעופה ,['וכ ומצע

:לולאב ה"כב איה םיכרבמ תבשד תועיבקה רשאכ דחוימה יוליעה רואיב

יזא - לולאב ה"כב לח (םיבצינ תשרפ םלועל ןירוק ובש) יעיבשה שדוח םיכרבמ תבש רשאכ
םדא אורב םוי ,הנשה -שארד יוליעה ןהו ,האירבה תלחתה ,לולאב ה"כד יוליעה ןה ונשי
לע יאק "םויה"ו ,"םויה םיבצינ םתא" זא ןירוק ירהש - האירבה תומילשו תילכת ,ןושארה
.הנשה-שאר

:הזב ןיינעהו

התיה לולאב ה"כבש - אוה (ןושארה םדא אורב םוי) הנשה-שארל לולאב ה"כ ןיבש קוליחה
ראובמכ ,שיל ןיאמ תווהתההו האירבה ןיינע תוללכ ,ונייה ,ללכ לש ןפואב םלועה תאירב
דחאו דחא לכו ,ןושאר םויב וארבנ ץראהו םימשה תודלות לכ"ש (די,א תישארב) י"שר שוריפב
תוברל ץראה תאו םהיתודלות תוברל םימשה תא בותכש אוה ,וילע רזגנש םויב עבקנ
םדאה לש ותאירבש ל"זר רמאמכ] 'וכ רפעה ןמ התיה ותאירבש ,ןושארה םדא ללוכ ,"היתודלות
םימיב וליאו .ןושאר םויב ארבנ רבכש ["'וכ םימב התסיע תשקשקמ איהש תאזה השאכ" התיה
וארבנ ןושאר םוימ" - תורואמה :אמגודלו ,ומויב דחא לכ םיארבנה יטרפ ולגתנ הז ירחאלש
ןושארה םדא אורב םוי ,תישארב השעמד ישישה םויל דע ,"עיקרב תולתהל םהל הוויצ יעיברבו
רשא לכ תא םיקלא אריו"ד ןפואבו ,היטרפ לכ לע הלוכ האירבה תומילשו רמג לעפנ זאש -
."דאמ בוט הנהו השע

תביתב שגדומכ - "ללכ" לש ןפואב התיה ,לולאב ה"כ ,ןושאר םויב םלועה תאירב :רמולכ
,תישארב ימי תשש לכד האירבה יטרפ םילולכ הבש ,ונייה ,"תיש ארב" - השוריפש ,"תישארב"
ןיינעה םג והזש ,"שאר"ב םילולכ םהש יפכ םדאה ירבא תמגודב ,"ללכ" לש ןפואב םהש אלא
האב - ךכ רחאו .["הליחתב" אלו "תישארב" ןושלה קוידכ] "שאר" תויתוא - "תישארב"ד
רמגל דע ,"היתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ"ד ןפואב ,ומויב דחא לכ םיארבנה יטרפד האירבה
."דאמ בוט"ד ןפואב ,היטרפ לכ לע האירבה תומילשו

-שאר לע יאקד) "םויה םיבצינ םתא" תאירק - וז הנש תועיבקד יוליעה ןבומ הז יפ-לעו
ןה :ל"נה םייוליע 'ב םנשי זאש - לולא ה"כב לחש יעיבשה שדוח םיכרבמ תבשב (הנשה
תומילשו רמג ,הנשה-שארד יוליעה ןהו ,ללכ לש ןפואב ,האירבה תלחתה ,לולא ה"כד יוליעה
ףוס" ,ןתליחתב ןפוסו ןפוסב ןתליחת ץוענד ןפואב - "דאמ בוט"ד ןפואב ,האירבה יטרפ
."הליחת הבשחמב השעמ

:םדאה תדובעל עגונב הארוהה רואיב

הדובעה יניינעב קוסעל ורובע קיפסמש בושחל אוה לוכי - ותדובע תא דבוע ידוהי רשאכ
ישוק ונשי םהבש ,שממ םישדח םיניינעב עגייתהל וילע המ םשלו ,ןכ ינפל םהילא עיגה רבכש
,[הרות-ןתמל עגונב (ה,טי ורתי) י"שר שוריפב אבומכ] "תושק תולחתה לכ"ש עודיכ ,דחוימ
דמל רבכש הרותה יניינע לע רוזחל - אוה ןעוט - ורובע קיפסמ :הרותה דומילב - אמגודלו
דומילב עגייתהל הצור וניאו ,"םישדחכ ךיניעב ויהי םוי לכב"ד ןפואב םדמללו ,רבעב
!שממ םישדח םיניינע

םיכירצש - שיל ןיאמ םלועה תווהתהו תאירב תלחתה - לולא ה"כד הארוהה האב הז לע הנה
אלא ,רבעב ושענ רבכש הדובעה יניינעב קפתסהל אל ,ונייה ,שממ םישדח םיניינעב םג קוסעל
.םישדח הדובע יניינע םג ליחתהל שי

."תומלוע ארוב (בקעי) םכיבא ףא תומלוע ארוב ה"בקה המ" :(ג,ח"צפ ר"ב) ל"זח ןושלבו

תומילשו רמג תודוא חוכשל ול רוסא ,םישדח םיניינע תלחתהב קסוע רשאכ םג - ךדיאלו
םיניינע תלחתהב הדובעה םע דבב דבש ,ונייה ,הז ינפל םהב ליחתה רבכש הדובעה יניינע
םהב ליחתה רבכש םיניינעה סוסיבב םג קוסעל וילע ,(לולא ה"כד ןיינעה תמגודב) םישדח
תמגודב - "דאמ בוט"ד ןפואב ,םיטרפה לכב תומילשה תילכת לש בצמו דמעמל םאיבהל ,רבעב
."דאמ בוט"ד ןפואב האירבה תומילשו רמג ,הנשה-שארד ןיינעה

:"ךליו-םיבצינ" תוישרפה רוביחב םג שגדומ ליעל רומאה

וזיזהל לוכי וניא רבד םושש ןפואב ,ףקותה תילכתב ודמע לע דמועש - וניינע "םיבצינ"
םלועבש תוחורה לכ וליפאש ,ןיבורמ וישרשש ןליא" :(ג"פס תובא) ל"זח ןושלבו ,ומוקממ
."ומוקממ ותוא ןיזיזמ ןיא וב תובשונו תואב

אגרדמ ,הכילה לש העונתב דימת אצמנ אלא ,דחא םוקמ לע ראשנ וניאש - וניינע "ךליו"
.יוליע רחא יוליעב אגרדל

המויסל הדובעה תלחתה ןיבש קוליחה - אוה "ךליו"ו "םיבצינ" ןיבש קוליחהש ,אצמנו
:(ל"נכ ,הנשה-שארל לולאב ה"כ ןיבש קוליחה ךרד לע) התומילשו

םושש ןפואב ,תודהי יניינע לכ לע ףקותב ודמע לע דומעל ,"םיבצינ" - איה הדובעה תלחתה
-לעש] "ןיבורמ וישרוש" ,ןליאה שרוש תמגודב והזש ,ומוקממ וזיזהל לכוי אל םלועבש רבד
- ["ומוקממ ותוא ןיזיזמ ןיא . . םלועבש תוחורה לכ"ש ןפואב ודמע לע אוה דמוע הז ידי
.הדובעה שרושו תלחתה

אפקי אלש ,ונייה ,"ךליו"ד ןיינעה תויהל ךירצש ול םירמוא - ותדובעב הלעתמש ירחאלו
,אגרדל אגרדמ ,"ליח לא ליחמ" ךלי אלא ,("ןרעוו ןרארפעגנייא טינ לאז רע") וירמש לע
םנשי רבכש ירחאל) ןליאה לודיגו תחימצד ןיינעה תמגודב והזש ,יוליע רחא יוליעב
םהב שי ולא תוריפו ,(םיקדו םימונצ אלו) םיבוט תוריפו םיפנע וב שיש ,(םישרושה
לכ ףוס דע תוריפ יריפו תוריפ ,האלה ןכו ,תוריפ יאשונ תונליא וחמצי םהמש םיניערג
םישרושה ביטמש ,ךפיהל ןכו ,םישרושה לש םביט לע הרומ תוריפה ביטש ןפואבו .םלועה
.םיבוט תוריפ ויהיש תעדל םילוכי

לע הדימע ,הדובעה תלחתה - לולאב ה"כד ןיינעה תמגודב אוה "םיבצינ"ש ,ןבומ הז יפ-לעו
לש ןפואב הדובעה תומילש - הנשה-שארד ןיינעה תמגודב אוה "ךליו"ו ,'וכ ףקותב ודמע
."דאמ בוט"ד ןפואב ,םלועה לכ ףוס דע תוריפ יריפו תוריפ ,לודיגו החימצ

(הכוראב ל"נכ) הנשה-שאר םע לולאב ה"כד רוביחה שגדומ וז הנש תועיבקבש םשכ ,הנהו
:םידקהבו ."ךליו-םיבצינ"ד רוביחה םג ונשי ןכ ומכ -

,"םיבצינ"ד ןיינעה שגדומ םהבש םינמז םנשיש ןפואב אוה - ללכ ךרדב - הדובעה רדס
אגרדמ הילעו הכילה ,"ךליו"ד ןיינעה שגדומ םהבש םינמז םנשיו ,ףקותב ודמע לע הדימע
.אגרדל

הז ןיינעש אלא ,םינשה ראשל עגונב םג םידמול הנממש] וז הנש תועיבקב שודיחה והזו
תעב ,אתחמ אדחב םיאב "ךליו-םיבצינ"ד םיניינעה 'בש - [וז הנש תועיבקב רתויב שגדומ
.תחא הנועבו

:הליפתה תדובעב - "ךליו-םיבצינ"ד רוביחל אמגוד

יוליעב ידוהי הלוע ודי לעו ובש ,"'וג הצרא בצומ םלוס" - אוה הליפתה ןיינע תוללכ
עיגמש דע ,עמש -תאירקו עמש-תאירק תוכרב ,הרמזד יקוספ ,הבילשל הבילשמ ,יוליע רחא
הז ירחאלו] ונמיה הלעמל ןיאש תוליצאה םלוע תמגודב ,יוליעה תילכת ,"הדימעה תליפת"ל
ןיאו .ףוס-ןיאה תומלוע - רתוי לודג יוליעל םיעיגמ הדי-לעש ,'וכ הדיריה ןיינע ונשי
.[ומוקמ ןאכ

אדבעכ" ,לוטיבה תילכתב ודמע לע אוה דמוע - "הדימעה תליפת"ב אצמנ ידוהי רשאכ ,הנהו
דחיבו ."םיבצינ"ד ןיינעה תוללכ והזש ,םירבד לש םטושפכ - ומוקממ זז וניאו ,"הירמ ימק
."ךליו"ד ןיינעה תמגודב והזש ,ותליפתב ענענתמ אוה ירה - הז םע

םידוהיה םיענענתמ עודמ הלאשה לע (פ-טע 'ב רמאמ) "ירזוכ"ב בישהש המ עודי ,הנהד
הזבש ןיינעה לדוג רהוזב ראובמכו ,'וכ תובהלתההו תויחה ןיינע לע הרומ הזש - םתליפתב
.'וכ

השגדהבו רקיעב הז ירה - הליפתה יקלח לכ ךשמב עונענה היהיש לככש שחומב םיאור ירהו
דע" - "תועירכ"ה תעב טרפבו ,דחוימ "םערוטש"ב אוה עונענה זאש ,"הדימעה תליפת"ב
.(ד"ס ג"יקס ח"ואח ז"הדא ע"וש) "הרדשבש תוילוח לכ וקקפיש

טרפבו ,רוביצה יניעב ןח אשיל ךירצ אוהש - ץ"שה תרזח תודוא רבודמ רשאכ טרפבו]
.[...!רתויב ענענתמ אוה יזא - ...ףסומ תליפתב

תורמל ירהש ,(םיכפה םתויה םע) וידחי "ךליו-םיבצינ"ד רוביחה אטבתמ הזב - רומאכו
תוללכ והזש ,תובהלתהו תויח ךותמ ענענתמ אוה ירה ,"םיבצינ"ד ןפואב ודמע לע דמועש
,("ךליו") םיענענתמ ופוגו ובל ושארש תורמלש אוה אלפהש - ךכ ידכ דעו ."ךליו"ד ןיינעה
.("םיבצינ") דחא םוקמ לע וילגר תוראשנ

תועונת לכ אלל התיה ותליפתש - יעצמאה ר"ומדא תודוא ר"ומדא ח"ומ ק"כ רופיס עודיכו
הסוכמ התיהש "עקלומראי"ה ךרד ונממ םירגינ "העיז יגלפ" ויה הז םע דחיבו ,תוינוציח
...!תילטב

הז םע דחיבו ,תינוציח העונת אלל ,"םיבצינ" לש ןפואב ותליפת התיה דחא דצמ :רמולכ
ילכד הלבגההו הדידמהמ הלעמלש ,תובהלתההו תויחה תילכתב ,"ךליו" לש ןפואב ותליפת התיה
תויח ליכהל ףוגה חוכב היה אלש ינפמ - העיז יגלפ ונממ םירגינ ויהש הזב שגדומכ ,ףוגה
.וזכ הלודג תובהלתהו

וניא רבדבש שודיחהש ,"תוענמנה ענמנ"ד ןיינעה תמגודבו ךרד לע אוה - הז םיכפה רוביחו
.הרות יפ-לע ,"תוענמנ"ד ןיינעה תיתימא םא יכ ,עבטה ירדג דצמ "תוענמנ"ל סחיב

:"ךליו-םיבצינ"ד רוביחה אטבתמ ובש ףסונ ןיינע ונשי

ותלכיב - 'וכ תונעטו תולאש םע ותוא םילבלבמש ולאכ םנשיו ,ותדובעב קסוע ידוהי רשאכ
:םינפוא המכב ביגהל

תונעטה לכמ לעפתהל ילבמ ,ףקותב ודמע לע דומעל ךישממש ,ונייה - "םיבצינ"ד ןפואב (א)
.ללכ םיחוכיוול םהמע סנכנ וניאש ךכ ידכ דעו ,'וכ

,'וכ תונעטב םיאבש ולא םע קסעתהל ךלוהו ובצמו ודמעממ אצויש - "ךליו"ד ןפואב (ב)
.(םהמע ותוקסעתה ידי -לע) ובצמו ודמעממ הדירי ולצא היהתש תורשפא הנשיש תורמל - תאזו

ןעת לא" - םיקוספה 'ב ןיבש הריתסה רואיבב (ב,ל תבש) ארמגבש םינפואה 'ב ךרד לעו]
.["ותלוויאכ ליסכ הנע"ו "ותלוויאכ ליסכ

בישהל קסעתמש הז םע דחיבש ,ונייה ,"ךליו-םיבצינ"ד רוביחה - רתוי הלענ ןפוא ונשיו
ודמוע לע דומעל ראשנ אוה אלא ,ותגרדב המואמ ערוג רבדה ןיא ,("ךליו") 'וכ תונעטה לע
."םיבצינ" לש ןפואב

יקולא תא עד") תעדה ןיינע רשאכש ,ונייה - "סורוקיפאל בישתש המ עד"ד ןיינעה והזו
המואמ ערגי אלש ןפואב סרוקיפאל בישהלו קסעתהל ותלוכיב יזא ,ולצא תומילשב אוה ("ךיבא
.יוארה בצמו דמעמל ואיבהלו ותוא ךופהל חילצמ אוה :הברדאו ,ובצמו ודמעממ

לש וניינע ירהו ,"ךלמ בצינ" ןושלמ אוה "םיבצינ" יכ - "םיבצינ"ב שגדומ הז ןיינע םגו
והזו ,"רהל המדנ"ש ערה-רציה לע יאק "ארוט"ש עודיכ ,"ארוט רקע אכלמ רמא" - אוה ךלמה
תלטבתמש הנווכה ןיא :רמולכ] רחא םוקמל ואיבמו דחא םוקממ ורקועש - "ארוט רקע"
והזש ,[רחא םוקמל ומוקממ ותוא םירקועש םא יכ ,"ןנחוטו םירה רקוע" ,רהה לש ותואיצמ
.ארוהנל אכושח אכפהתאד ןיינעה תוללכ

:רקיעה אוה השעמהו

ןפואב - םלועב הלועפל עונב ןהו ומצעל עגונב ןה - 'ה תדובעד םיניינעה לכב ףיסוהל
- תודהי יניינע לכל עגונב טלחומ ףקותב ודמוע לע דמועש ,ונייה ,"ךליו-םיבצינ" רוביחד
'ה יווק" :הברדא אלא ,ותופייע ינפמ דחא םוקמ לע ראשנ וניא הז םע דחיבו ,"םיבצינ"
רחא יוליעב ,"ליח לא ליחמ" הכילה לש העונתב דימת אוה אצמנ ,ןכלו ,"חוכ ופילחי
.יוליע

:אמרג ןמזהש םיניינעל עגונב - דחוימבו ,'ה תדובע יניינע לכל עגונב - הזב הנווכהו

תא גוגחל ולכויש ידכ ,ךכל םיקוקזש ולא לכל גחה יכרצ תא קפסל תולדתשהה - שארל לכל
ררבלו ,('וכ םהינכש ינפב ו"ח שייבתהל וכרטצי אלו) םיאתמה ןפואב ירשת שדוח ידעומ
.גחה יכרצ רובע ול שורדה תא לביק אל ןיידעש ףסונ ידוהי ונשי ילוא לואשלו שורדלו
תילכת והזש ,לביק יממ עדוי וניא לבקמהו ,ןתנ ימל עדוי וניא ןתונהש ןפואב תאז תושעלו
.הקדצה ןיינעב תומילשה

-שאר דע םימי 'ד וראשנ ,עובשב ישימח םויב לח הנשה-שארש ,וז הנש תועיבקבש - ריעהלו
תא רקבל םיכירצו םילוכי םהבש - םירצמ חספב רוקיב ימי 'ד תמגודבו ךרד לע - הנשה
ימי 'דד ןיינעה םג והזו .תומילשה תילכתבו םיאתמה ןפואב ויהיש ,הז חטשב תולועפה
'ד - וז הנש תועיבקכ ,תוחילס ימי 'ד תוחפה לכל תויהל םיחרכומ םלועל ירהש - תוחילסה
.דבלב םימי

תא הז ידוהימ ךוסחל ידכ ,ירשפאה םדקהב הזב קוסעל שי אפוג ולא םימי 'דבש ןבומו
תועירפמה תוגאד ,דבלב םידחא םיעגרל וליפא (גחה יכרצ רובע גישי ןיינמ) ויתוגאד
.'ה תדובעמ ותוא תולבלבמו

אוה לולע - ו"ח תאז השוע וניאו ,הז ינפל ןמז ךשמ ולא תוגאד ךוסחל ותלוכיב םאו]
םגפה ךרע יפל אוה שנועהש (ה"הגהב ד"כפ) אינתב ראובמכ ,וז הדמב ו"ח ךכ לע שנעהל
.['וכ

,ןטושפכ תוכלהה דומיל ןה ,הנשה-שאר תוכלהמ לחה ,גחה תוכלה דומילל עגונב - ןכ ומכו
,הרותה תוימינפ ,תודיסחה תרותב ולא םיניינע דומיל ןהו ,ןושעי רשא השעמה תא עדיל
.יכה ואלב רשפא יאש דעו ,רבדבש חרכהה לדוג תוטשפב ןבומכ

וז הדובעש אלא] היתווצמו הרותד הדובעה יניינע לכל - אליממ ךרדב - םיאב הזמו
תודהיה תצפה ללוכ ,["ךשפנ לכבו ךבבל לכב" םא יכ ,"אליממ ךרדב" לש ןפואב אל תישענ
:םייללכה "םיעצבמ"ה ידי-לע

,"דחאכ םידחאל" ,"םכלוכ םויה םיבצינ" - לארשי-תודחאו לארשי-תבהא

ךוניח ןהו ומצע ךוניח ןה - (ליעל רכזוהש) רוקיבה ןיינע תמגודבו ךרד לע - ךוניח
,תלוזה

תילגנ התא" - תורפוש יקוספ תלחתהב ,הנשה-שארד ףסומ תליפתב שגדומ הניינעש - הרות
,"יניס רה לע . . ךדובכ ןנעב

,"ןיליפתל הלוכ הרותה לכ השקוה" - ןיליפת

ישאר ,"י -דש" םשב שגדומכ ,ותיבב אצמנש המ לכ לעו ,ידוהיה לע הרימש תלעופה - הזוזמ
,"לארשי תותלד רמוש" תובית

,"הקדצה 'ה ךל" - הקדצ

רפוש תעיפתל עגונב "הנבי" לש תדחוימה התלעמ שגדומכ - הימכחו הנבי ,םירפס אלמ תיב
.(ד"פר ה"ר)

,היתשו הליכאה תורשכ ,בוט-םויו שדוק-תבש תורנ ,לארשי ישנל םיכיישה םיניינעה 'ג ןכו
ןקתל םניינעש ינפמ ,ןושארה םדא אורב םוי ,הנשה-שארל םלוכ םיכיישה - החפשמה-תרהטו
ותלח ,םלוע לש ורנ היהש ,ןושארה םדא לצא םרגנש לוקלקה תא ("הישותל םילפכ"ד ןפואב)
נו הלח ,רנה תקלדה) ולא םיניינע 'גד תובית ישארהש םג עודיכו .םלוע לש ומדו ,םלוע לש
.הנח תליפתב ןיריטפמ זאש הנשה-שארל רשקה והזו ,"הנח" - אוה (הד

בותכ אצמנ" היהי ידוהי לכש ,םייללכה הרותה ירפס ידי-לע לארשי תודחאד ןיינעה ןכו
."רפסב

ימ קר אוה ידוהיש םישיגדמש הז ידי-לע - "ופיסות אל"ד ןפואב םעה תומילשד ןיינעה ןכו
םצעב "רג" ותויה לע החכוה הווהמ הז רויגש ,הכלהכ רייגתנש וא הידוהי םאל דלונש
.'וכ יניס רהב הדמע ותמשנש ,["רייגתנש רג" ןושלה קויד תודוא ראובמה עודיכ]

תומילש :יכ ,ןושארה םדא אורב םוי ,הנשה-שארל םג ךיישה - ץראה תומילשד ןיינעה ןכו
,שדוקה ריע םילשורי - איה אפוג לארשי-ץראד תומילשהו ,לארשי-ץרא - אוה ולוכ םלועה
הז םוקממ ירהו ,םלועה לכ תתשוה הנממש ,הייתשה ןבא - דחוימבו ,חבזמהו שדקמה םוקמ
המלשו דוד הנב ובש םוקמה"ש (ב"פר ח"בהיב 'לה) ם"במרה ןיד-קספכ ,ןושארה םדא ארבנ
."ארבנ ותרפכ םוקממ . . ארבנ םשמו ,ארבנשכ ןברק ןושארה םדא בירקה וב . . חבזמה

האצותכו ,"לארשי ךלמ"ד ןיינעה לעפנ - םירומאה םיניינעה לכב הדובעה ידי-לע ,הנהו
,"ץראה לכ לע ךלמ" - ךכמ

'ה היהי אוהה םויב ץראה לכ לע ךלמל 'ה היהו" דועייה םויקל - שממ בורקב - םיאב הזמו
,"הכולמה 'הל התיהו" ,"דחא ומשו דחא

.ןדיד אלגעב ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב
ךרכ ,ג"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ג"משת לולאב ה"כ ,ךליו-םיבצינ תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 2041-2035 'מע ,'ד

חישמ םע תויחל


דע ה"בקל תעגונ לארשי לש םתרצ
"רצ ול"ש ךכ ידכ


"תחא הווצמ" דוע הרסחש ינפמ איה תולגה תוכראתה

,ירק (ו"אוב) "ול" ,"רצ ול םתרצ לכב" - וז תבשד הרטפהב בותכש המ םע הז רשקל שיו...
!לוכיבכ "רצ ול"ש ,ךכ ידכ דע ,ה"בקהל תעגונ לארשי לש םתרצש ,ונייה

:הלואגה ןיינעל תוכיישבו רשקב דודיעל םיאב ןאכמו

םגו ןבומ ירה ,לארשי לש םתולג תרצב רעטצמ ה"בקהש ,ונייה ,"רצ ול םתרצ לכב"ש ןוויכמ
אלא ,(ידוהי-וניא וליפא ןיבמש יפכ) ו"ח הרצ לש בצמב ראשיי ה"בקהש ןכתי אלש טושפ
.דימו ףכית לארשי תא לאגי יאדווב

דוע ררבלו ףיסוהל םיכירצש ינפמ קר הז ירה - דחא עגר דוע תכראתמ תולגהש םיאור םאו
הובגה לכש עודיכ ,רתויב הטמ-הטמ לפנ ,'וכ ורוקמו ושרושב ותלעמ לדוג דצמ רשא ,ץוצינ
םילשהל ידכ ,וניתדובעו ונישעמב רתוי דוע ףיסוהל שי אלימבו ,רתויב הטמל לפונ רתויב
.תוצוצינה לכד רוריבה תא

תוחפ ,םימ טעמ לע "ורבדב היהנ לוכהש" הכרבה תרימא ,"תחא הווצמ" ףיסומ ידוהי רשאכו
הדי-לעש ,"תחא הווצמ" ללכב איה וז הלועפ םג ירה - הנורחא הכרב וילע םיבייחש רועישמ
הלואגה - "הלצהו העושת םהלו ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה לכ תאו ומצע תא עירכה"
.שממ ןדיד אלגעב ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה
'מע ,ד ךרכ ,ו"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ו"משת לולאב ג"כ ,ךליו-םיבצינ תשרפ תבש תחישמ)
(454


הנשה-שאר ינפל דוע - םלועב 'ה תוכלמ יוליג

תבשב תובא יקרפ םימייסמ - ד"בח גהנמכ ,ץיקה תותבש לכב תובא יקרפ רמול גהנמה יפ-לע
.ישיש קרפו ישימח קרפ - םיקרפ ינש תרימאב ,הנשה-שאר ינפלש תבש ,וז

:לולאב ה"כב תבשה םויד תועיבקה םע וז תבשב םירמואש םיקרפה ןכות רשקל שיו

.לולאב ה"כב התיהש םלועה תאירב - "םלועה ארבנ תורמאמ הרשעב" :ישימח קרפ תלחתה
'ה רמואו ,'וכ רמאנש ודובכל אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ" :ישיש קרפ םויסו
האירבהב שגדומכ ,םלועב תוקולא יוליג היהיש האירבה תנווכ תילכת - "דעו םלועל ךולמי
ארבש המ לכ" ,"ץראו םימש תודלות לכ" וארבנ ובש) םלועה תאירבל ןושאר םוי ,לולאב ה"כב
..."ומלועב דיחי ה"בקה היהש" ,"דחא םוי" ארקנש ,("ומלועב ה"בקה

ךולמי 'ה"ד יוליגה רבכ היהי הנשה-שאר ינפלש תבשבש - שממ דימו ףכית ונל היהת ןכו
הנשה-שאר יניינע לכד יוליגהל דעו ,ומצע הנשה-שארב המכו-המכ-תחא-לעו ,"דעו םלועל
,הטמל הלעמלמש החמשה ,דחי תוחמשה 'ב םירבחמש ,םיבר ןושל ונתחמש" ,"ונתחמש ןמז"ב
."וישועב לארשי חמשי ,הלעמל הטמלמש החמשה םע ,וישעמב 'ה חמשי
יתלב - 306-305 'מע ,ד ךרכ ,נ"שת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;נ"שת ךליו-םיבצינ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ

יהויחבמ ריתי


לש העונת :השמ ץוצינ דצמ הארוהה
תידימת הכילה


אקווד החמש ךותמ היילע

ךליו" בותכש ומכ ,הנש םירשעו האמ ןב ותויהב וניבר השמ לצא וניצמ - "ךליו"ד ןיינעה
םויה יכנא הנש םירשעו האמ ןב םהילא רמאיו לארשי לכ לא הלאה םירבדה לכ תא רבדיו השמ
.(תקולחמ לש ןיינע לוטיבל רשקב - תפסונ םעפו) "'וגו

"יתונשו ימי ואלמ םויה" ,ותדובעב תומילשה תילכתל עיגה וניבר השמש ירחאל םג ,רמולכ
ולצא היה זא אקוודש ,תאז דוע אלא ,ותדובעב ךישמהו ךכב קפתסה אלש דבלב וז אל ירה -
.ירמגל ךורע ןיאבש יוליע ,תיתימא הכילה - "השמ ךליו"ד ןיינעה

עשוהי תא ךומסל הווטצנ רבכו ,"המכחה תונייעמו תורוסמ ונממ ומתתסנ"ש תורמל - הז לכו
תא ול ריבעהלו ,("'וכ וידי יתשב . . הווטצנש הממ רתויו רתוי הפי ןיעב" השעש רבד)
הפסוהל דע ,ותדובעב וניבר השמ ףיסוה הז בצמו דמעמב םג הנה ,'וכ לארשי לע הגהנהה
ןושלבו ,ה"בקה לש ודובכב ףיסוהל ידכ לצנל שי ןיינעו ןיינע לכ ןכש ,"ךליו"ד ןפואב
אלא וארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ" - וז תבשד תובא יקרפ םתוחו םויסב - ל"זח
."ודובכל

השמ ץוצינ דצמ - לארשימ דחאו דחא לכ לש ותדובעב דומילו הארוה הווהמ הז ןיינעו
,יוליעה תילכתב ותויהב םג ,הווהב ובצמו ודמעמב קפתסהל ול ןיא םעפ ףאש - 'וכ וברקבש
ןיא"ש המכו-המכ-תחא -לעו) "שדוקב ןילעמ" ,שדוקב תולעהלו ףיסוהל וילע דימת אלא
ודמעמל סחיב ירמגל ךורע-ןיאבש ןפואב הכילהל דע ,"ךליו" ,הכילה לש העונת ,("ןידירומ
ימי ואלמ"כ ,הנש כ"ק ןב ותויה וניבר השמד "ךליו"ה תמגודבו ךרד לע - םדוקה ובצמו
."יתונשו

ירה ,וניבר השמל עגונב םג ןכש - אקווד םיפוגב תומשנד ןפואב לעפנ הז לכש ןבומו
,םורמב ותויהב ,רמולכ ,"שמשמו דמוע ןאכ ףא"ד בצמל הנווכה ןיא ,התע ויתודוא םירבדמשכ
,הרותב הכלה רוריב תודוא רבודמ ירהש) םיפוגב תומשנ ,"םהמע ןרהאו השמ"ד ןמזל םא יכ
ךשמב ולצא הפסותינש תומילשה ירחאל ,(ףוגב המשנ ידי-לע קר תויהל לוכי הז ןיינע רשא
אבומה ןושלכ ,(ןיד אמלעב הנש כ"ק ךשמב ותדובע תומילש דבלמ) ןדע-ןגב היהש םינשה לכ
...'וכ הנש םיפלא 'ג ןדע-ןגב הרות דמול וניבר השמש - תודיסח ישורדב

:רדג תצרופש ,החמשה ןיינעב םג ףיסומ "ךליו-םיבצינ"ד רוביחהש ,ףיסוהל שיו

ןושלבו ,החונמה ןיינע םע רושק גונעתש - אוה ,םדאה עבטב החמשל גונעת ןיבש קוליחה
םדאה רשאכש שחומב םיאורש יפכו ,"אידרוד לע בט רמחכ הירתאב ךכתשאו טיקש" :עודיה
ותוא םילבלבמש לובסל לוכי וניאו ,החונמ לש בצמב אצמנ יזא ,םייוסמ רבדמ גנעתמ
ןיינע ,'וכ החונמ לש בצממ האיצי לש העונת םע הרושק - החמש ןכ-ןיאש-המ ;'וכ ותחונממ
.וטושפכ דוקירל דע ,ךוליה לש

,החמשה ןיינעב רתוי דוע ףסותינ יזא - דחיב ךליו-םיבצינ ןירוק רשאכש ,ןבומ הזמו
.ל"נכ ,"'הב שישא שוש"ו ,"םיבצינ םתא"ד ןיינעה םע הרושקה החמשה דבלמ
'מע ,ד ךרכ ,ו"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ו"משת לולאב ג"כ ,ךליו-םיבצנ תשרפ תבש תחישמ)
(434-433

יבר יצוצינ


םכילא הבושאו ילא ובוש


לא הבישה אשונל הרתי השגדהב יברה סחייתה תופוקת יתשב
תשש תמחלמל ךשמהכ ,ט"כשת תנשבו ג"כשת תנשב - תורוקמה
* ןקזה ר"ומדאל "הבושתה תרגא" תא ראבל לחה זא * םימיה
הברמל רשאו ,"םלועמ ונתינ אלש תויורשפא" לע רבדמ יברה
הרכהה םצע ,יברה ירבדל * "יוארכ ןתוא םילצנמ ןיא" רעצה
הלואגה תא זרזל החוכב הבושתה תוררועתהב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ךרוצל ההיגה ןכמ רחאלו ,הנימב תדחוימ החיש יברה עימשה ג"כשת םירופ תודעוותהב
הספדנ םימיה תוברבו) תסנכ-יתבב הרזחל ודעונש 'ח"אדב םיניינע ןכות' תורבוחב המוסריפ
התובישח לשב הארנה יפכ האב תאז ההגה .(1370-1369 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקילל 'הפסוה'כ
:דמעמ ותואב יברה רמא הכו .החישה לש תדחוימה

,םיברה וניתונוועבו .םלועמ ונתינ אלש תויורשפא הלעמלמ ונתינ ,הז ונרודב
.יוארכ ןתוא םילצנמ ןיא ,לודג יכה רעצל ,הזמ רתויו

רודה ןיב הקזח תוררועתה המק הנורחאלש הדבועה איה תויונמדזהה תחא
,'ה רבדל םיאמצו םיבער םה ."תורוקמה לא בושל" םדי-לע תארקנש יפכ ,ריעצה
הלאב אלא יולת רבדה ןיאו ,'ה רבד אצמנ ןכיה עדוי וניא םהמ קלחש אלא
וריבסיש ,(נ"שו א,זי ק"ב) הרות אלא םימ ןיא - םימה ךותב רבכ םיאצמנה
.תורשפ לכ ילב המימתה הרותל אלא וניא םנואמצו םנובערש םהל

קלח לצא ויהש םילספה תא ורבש םה .םדי-לע רבכ םלשוה ,הלילשה ,דחא קלח
םיעברא ינפל םהב וקיזחהש ,םדא ידי ישעמ ,תוטישה יכ וחכונ םה .םהירוהמ
םויקו הרותה דומיל :בויחל ,ינשה קלחל םאיבהל קר שי .אווש םה הנש םישימח
.תווצמה

ןיא .תובר תושעל וז העשב רשפאו ,ןוצרה תעו רשוכה תעש איה וז ונתפוקת
.םולשו סח ןמזה תא דבאל אופא

ידוהי לכ לש וביל תלד לע קפוד ךרבתי םשה .יל יחתפ קפוד ידוד לוק
רוקעלו םילתכ רובשל םדאהמ שרוד ה"בקה ןיא :ןכ לע רתי .ול חותפל ושקבמו
יתוצוקו לט אלמנ ישארש ,םינפ לכ לע ,טחמ לש הדוחכ יל יחתפ - אלא ,תותלד
ליל ךשוח יניינע תא רתוי לובסל לוכי וניא ,לוכיבכ אוה .הליל יסיסר
,ה"בקה ול חיטבמ ,םינפ לכ לע טחמ לש הדוחכ חתפ ול חתפי םדאהשכו .תולגה
.ונקדצ חישמ ידי-לע תיתימאה הלואגה תא איבי ןיע ףרהכו ,ראשה תא םילשיש

רשוכה תעש

,ןהמ תחא .הז ןונגסב תורזוח תואירק לש תרשרשב ,הפוקת התואב ,הנושאר התיה וז החיש
'יללכ בתכמ'ה תרגסמב העיפוה איהו ,ג"כשת חספה גח תארקל האצי ,ל"נה וזל שממ ךומסב
:(ךליאו במ 'מע 'ךלמ תורגא - םחנמ תרות' רפסב םגרותש יפכ ןאכ אבומ) ןסינב א"יל

אוה םוי לכו ,םויו םוי לכב תויהל תבייח םירצמ תאיצי .תיחצנ איה האירקה
.האירקל עמשיהל רשוכ תעש שמשמו "ץקה עיגה" תניחבב

םימיל םיחוד םה םהלש רשוכה תעש תאו ,"םיבכעתמה" הלאכ םנשיש אלא
.םיגחו תותבשל ,רתויה לכל ,וא ,(םירופיכה-םויו הנשה-שאר) םיארונה
הליפתה תעשב םוי לכב םירצמ תאיצי תא םימייקמו םיריכזמה הלא ןיבמ וליפאו
ךשמבש רשוכה תעש תא םיצימחמו ,דבלב הליפתל התוא םימצמצמה הלאכ םיאצמנ -
.םויה

,איה רשוכה תעש ןאכש אלא ,ללכהו םיברה ייחב רבדה ןכ דיחיה ייחבכ
.המכו המכ יפ הבושח ,ןבומכ

* * *

יכ הדבועה - איה התע ונחתפל תקפדתמה תונמדזההו הליגר יתלבה רשוכה תעש
תעונת ,רפסמ םינש הז ,תמייק ,רעונה יגוחב דוחיבו ,רתויב םיבחר םיגוחב
םיטרפבו םיבר תומוקמבו ,םייתימאה וניתורוקמ לא הבישל הקזח תוררועתה
תאמוט" לש היגולואידיאה ןמ םידוהיה תא "םישרגמ" םייוגה םג - רתויב םיבר
.תינרדומה "םירצמ

הרותל הרזח ךרדה תא םישפחמ - תודהימ םיקוחר ויהש םיגוח לש לודג קלח
תא קימעהלו קזחל םישקבמ - תווצמו הרות יגוח לש לודג קלחו ,תווצמלו
.תווצמהו הרותה םע םתוהדזהו םתורשקתה

,םלוכש איה התע תואיצמה ירה - ללכב בושחלמ ולדח םינש הזש הלאל טרפ
םא יכ ,האלמה תמאה תא עומשל םינכומ םניהש קר אל ,רעונה ינב דוחיבו
םינכומ םניא התע תעלש הלא ףא .התומלשב תמאה תא םהינפל ועימשיש םישרוד
- תחא תינפתב םהייח חרוא תא תונשלו תחא תבב תווצמה לכ תא םמצע לע לבקל
אלו תורשפ אלל ,הרוהטה תמאה תא עומשל תקפסמ הדמב םילשב ,לבא ,םנה
לש תמא תודהי םע עגמב אב רעונהשמ יכ ,חיכוה ןויסנה ."הדמה ינפל הרוזג"
תא תיתשהל ליחתמ ונממ רתויב רכינ קלחו הילא ךשמנ אוה ירה - תווצמו הרות
םיננוחמ ןהבש תוינויחהו תויטלחהה תפסותב ,הל םאתהב םיימוי-םויה םייחה
.םירוענה ינב

- תמייק וז תוררועתהש רפסמ םינש רבכש תורמל רשא ,רמול לבא םיבייח רעצב
םע רעצה רתויב לודגו ,היוארה הדימב רשוכה תעש ,התע תעל ,הלצונ אל
תויהל םיכירצה הלא ידי-לע ירמגל טעמכ הלצונ אל וז רשוכ תעשש תוחכוויהה
.םיינחורה םיגיהנמה

:הווקתבו לוחייב יברה םתוח ובתכמ תא

םתאיצי הבכעתה אל םירצמב וניתובאלש םשכש ךרבתי 'ה ינפלמ ןוצר יהיו
לש המלש הלואגלו ףוגה לש המלשה הלואגל איבה הז רבדו ,ןיע ףרהכ וליפא
- (םירצמ תאיצי לש המלשההו הרטמה התיה איהש ,הרותה תלבק ידי -לע) המשנה
ךכ

,הז עגר לש הליגר יתלבה רשוכה תעש תא האלמ הדימב תחאו דחא לכ לצני
,רקיעבו ,םידובעש ינימ לכמ ררחתשהל ,ללכלו םיברלו ,תלוזלו ומצעל עייסל
תווצמלו הרותל בושלו "םייוגה לככ היהנ" לש ןויערה ןמ םהיניבש השקה ןמ
- הבושת ןישוע לארשי" :ןידה קספו החטבהה םייוקתו ,רתויב האלמ הדימב
..."ןילאגנ ןה דימו

"עדי אלו אבינ"

יכדרמ סחניפ יבר ןואגה ,תירבה-תוצרא ינבר יבושחמ דחא יברה לא הנפ הנש התוא לש ץיקב
השקבב - יברה םע ןכמ רחאלו צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ םע דוע םירשקב דמעש - ל"ז ץייט
יניינעל שדקומ םירמאמ ץבוק" - םסרפל ןווכתהש דחוימ ץבוקב ףתתשהל ליאוי יברהש
יכ יברה ול בישמ (ג-בעת 'מע ,בכ ךרכ שדוק-תורגיא ,זומת ג"י) ותבושת בתכמב ."הבושת
."ונידיב וניתובא תרוסמו ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ברה תיב גהונב הז ןיא ללכב הנה"

םירבדה תא יברה בתוכ ("רמד ודובכ ינפמו ןיינעה תובישח לדוגל ,הז לכב") תאז תורמל
:םיאבה

יתעבה רשא יבבל ישחר ,רוציקב םינפ לכ לע ,עיבהל וז תונמדזהב שמתשא
ןיינע תדוקנ םדקהבו ,םיבר תפיסאב םג ןהמו תויונמדזה המכב רובידב
הנשהש ,ךורע-ןחלושהו אינתה לעב ןקזה וניבר ק"כ לש ונונגסב רשא ,הבושתה
לע הניאש אוה הבושתה ןיינעש ,ולש אלוליה-תוקלתסהל םישימחו האמה תנש איה
אוה אלא ,הבושתב וימי לכ היהיש ל"ז וניתובר ורמא ירהש ,אקווד תוריבע
אתקימע אריבל המר ארגיאמ הדריו 'יוה קלח המשנה יכ ,שפנה תבשה ןיינע
ידי-לע ,הנתנ רשא םיקולאה לא בושת חורהש הבושתה ןיינעו ,ףוגב שבלתהל
.'וכו ןוצרה תריסמ ,שפנ תוריסמ

ונא ונתפוקתבו ,טרפב הפוקת התואל דחוימה ןיינע הל שי הפוקתו הפוקת לכ
המ עדי אלו אבינ תניחבב תינחור תוררועתה םיאור תונורחא יכה םינשב טרפבו
אלא הניא םירבדה תוימינפבו תמאבש ,"תורוקמה לא הביש" הזל וארקש ,אבינ
וז תוררועתה םיאור רקיעבו .םיקולאה לא בושת חורהו לש ןיינע - ל"נכ
רתיבו תוימינפ רתיב אוהש דצמ רתוי בושח דוע ןיינעה םלצאש ,רעונה יככותב
שגרהה םהל שי קר םא םייח חרואב יונישהמ םידחפמ םניאש ינפמ םגו ףקות
.'וכו קרשו לחכ ילבו תורשפ ילב תמאה םהל םינתונש

היה םשש תונידמ ראשב רעונה תנוכתכ אל רעונה תנוכת - דחוימב וז הנידמבו
םג םיגוח המכב תושרשומ ויהש תובזוכ תועיד שרשל תישאר ,הלופכ הדובע ךירצ
הרשיה העיד םכותב עוטנל תוירשפאה התיה הז ירחאל קרו ,רעונה ןיב
דבלבו ,הלותב עקרק רדגב אוה רעונהש ,וז הנידמב ןכ-ןיאש -המ .הנוכנהו
"םישיגמו" םידחפמ םניאש ולאש לילעב םיאורו .אוהש ומכ ןיינעה םהל ונתיש
.רעונה ברקב ןוכנ דה ואצמ ,תורשפ ילב תמאה

דע ברה ונרעצלש שיגדהל ינחרכומ לבא ,םולשו סח גרטקל ינוצר ןיאש ףאו
ולא ידי-לע דוחיב הרומאה תוררועתה ללכ (דבעימל יעבדכ) ולצינ אל התע
.[ןיבמל ידו=] ל"דו ,םיינחורה ויכירדמו וירומ םעה יעור תויהל םיכירצש

ןיא ליעל בותכה לכבש ןבומ ,רקיעה אוה השעמ ל"ז וניתובר תארוה יפ לעו
ךרד לעו ותרות דובכ תולדתשהב ,ילואו יאה ילוכ אלא ,'וכו השרדל יתנווכ
הרומאה תוררועתה קזחל לודג יכה ץרמבו הבחר הלועפ אובת ,וב אצויכ הז
לוקה רשא ולא לכ לצא םוי-םויה ייחל דעו לעופ ידיל האיבהל - רקיעבו
קפסו קפסמ וליפא ירה תושפנ חוקיפ לש ןיינעבו .םהילא עיגהל לוכי רובידהו
הלגת תאזה הלועפהו הלומעתה רשא ןוצר יהיו .תושעל ןכ םג ךירצ - אקיפס
התיה דימת רשא ,לארשי ינבמ תחאו דחא לכבש שפנה תדוקנ תוימינפ תא ררועתו
ירבד עודיכו ;לעופב הווצמהו הרותה םויקל דעו ,וניקולא 'ה תא ,ותא הנמאב
לכ תושעל אוה הצור לארשי ינבמ תחאו דחא לכ רשא ,ם"במרה לודגה הרומה
לכ השעישכו .('ב 'פ ףוס ןישוריג 'לה ם"במר) תוריבעה ןמ קחרתהלו תווצמה
אוה ,םוקמ לש ותוחילשב השועש קזח ןוחטב ךותמו ,וב יולתה לכ דחאו דחא
בלה לא םיסנכנ זאש בלה ןמ םיאצויה םירבדבו ,םוקמו םוקמ לכב טלושו לשומה
.םילעופו

יונישמ םיעתרנ אל

םינברה דוגיא לש תיתנשה הדיעו"ל תרגיא יברה רגיש (דעת 'מע םש) ןכמ רחאל םיימוי
:ותלאשמ-ונוצר תא אוה עיבמ הבו ,ותכרב תא ושקיבש "אקירעמאד

םירושקה שממ לעופ לש םיניינע הלש םויה רדס לע דימעת הדיעווהש יתווקת
ינב לש םיבחר םיגוחב תמעפמה תינחורה תוררועתהה ילגרל רשוכה תעש לוצינב
.רעונה הנחמב - דוחיבו ,ונמע

תבר וז ונתפוקת רשא ,עדוי רעונה ינב יככותב שחרתמל רע ובל רשא לכ
הבזכאהו תואקתפרהה תובקעב םיבחר םיגוחב תינחור הכיפהמ הללוח תוערואמה
ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאש םירחא םימרוג המכו תונושמו תונוש תועונתו תועידב
,אבינ המ עדי אלו אבינ תניחבב ןיידע איה תוררועתהה םיבר לצא ,םרב .םהב
לא הביש" הזל וארקש דע הרורבו תישממ רתוי איה תוררועתהה םירחא לצאו
םיגוח דימעהל רשוכה תעשה רצי וז תוררועתהש - םהבש הוושה דצה ."תורוקמה
אקע אד לבא .תווצמהו הרותה ךרד ,רשיה ךרדו תמאה וק לע ונמע ינבמ םיבחר
רסוחמ הליפאב םיששגמה ןיידע םיברו ,יעבדכ וז רשוכה רעש םילצנמ ןיאש
תא - רקיעבו הב וכלי רשא ךרדה תא 'ה םעל תורוהל ,המיאתמ הכרדהו העפשה
.ןושעי רשא השעמה

איה תוררועתה לכ םשפנ תנוכת יפל רשא ,רעונה יבגל רבדה בושח דוחיבו
םא ,םהייח חרואב יוניש ינפמ םיעתרנ אלו ףקות רתיבו תוימינפ רתיב םלצא
לחכ ילבו תורשפ ילב תמאה םהל םינתונש תוימינפ הרכהו שגרהה םהל שי קר
.םדוק תחא העש הפיו ,המכ יפ םלצא תלפכנ הבוט העפשה לכו .קרשו

םימש םש ליגרהל

:תירבה -תוצראב םימי םתוא לש העשה תויעבל סחייתמו (תרגיא התואב) ךישממ יברה

לארשי תונבו ינב בצמו דמעמ ןיינעב - ןיינע ותואב ןיינעל ןיינעמו
,עמש תאירקד הנושאר השרפב ךינבל םתננשו רמאנ טרפב םהילעש ,רתוי םיריעצה
ךוניחב חרכהה לדוגל ,הינש השרפב הנשנו רזוחו ,םימש תוכלמ תלבקב ףכית
.םלוכ דגנכ הרות דומלתו ,שדקה תרהט לע אלמ

קוספב הרות דומלת תווצמ ידי םיאצוי ויהש ולאכ ויה ארמגה ןמזב דוע הנהו
-לע .הלילו םמוי הרותב םיגוה ויהש ולאכ דעו תיברע דחא קוספו תירחש דחא
לארשי ינבמ דלי לכש זוע לכב ץמאתהל חרכומש ,ולא ונימיב המכו -המכ-תחא
ךוניח תודסומב ודמליש - תוחפה לכלו ,ולוכ םויה לכ שדק ידומיל ודמלי
חינזהלו שאייתהל ןיא הז םע דחי לבא .הנטק הבישי םשב וז הנידמב םיארקנה
אוה העשה וצ .ז"עלב סלוקס קילבאפ ,םייממע רפס יתבב םידמולה ולא תא ו"ח
ידי-לע - תוחפה לכלו ,ו"ח הבכת אלש וז תלחג לע רומשל זוע לכב לדתשהל -
וז ןיא רשא ןבומו .םינטקה יפב רוגש םימש םש אהיש ,םוי לכב הרשכ הליפת
אל לבא ,ולוכ םויה לכ שדק ידומיל - רומאכ אוה חרכהה יכ ,תיפוס הרטמ
.הווצמ תררוג הווצמ - ונחטבוהש טרפבו ,ךיניעב לק הז רבד םג היהי
יתבב םימש םש תרכזה דגנ םימחלנ שיש - אוה ןמזה יעגפמ םיברה וניתונוועבו
.הזה םויה דע והומכ עמשנ אל ליהבמ םשה לוליח םימרוג דועו םייללכה רפסה
,הרשכ הליפת רבד לע אוה רבודמהש ,םעפה דועו םעפה דוע שיגדהל רתומלו
ךירצ - לעופלו יוצרכ אצייש ידכו .(לאנאשיינימאנעד-נאנ) הנוכמה ונייה
,אורקל ושרדיש חתפ תתל לוכי הזש ןוויכ ,רפסה יתבב לבייבה תאירק לולשל
.'וכו לידבהל

ולא וא םיעוטה תעד לולשל ידכו ,בר השעמ ל"ז ונימכח תוארוה יפ לע
ןחלושה לש אלטציאב רפסה יתבב םימש םש תרכזהל םתודגנתה שיבלהל םיצורה
לדתשהש ולש "שדוקה תודובע"מ תחא בוט-םש-לעבה תגהנה העודי הנה ,ךורע
ידי-לע ,םידליו םישנו םיטושפ םישנא תוברל ,לכ יפב רוגש םימש םש אהיש
ומכו ,המודכו "םשה ךורב" ונעיש ןפואב םמולשל שרודו םתוא לאוש היהש
בוחרב םג אלא ,תיבבו תסנכה-תיבב קר אל הז היה - ר"ומדא ח"ומ ק"כ שיגדהש
רפס הכוראב הארו) םוקמ לכבו תע לכב ,הדובעו הכאלמ תומוקמבו תויונחבו
שודק התאו ליחתמה רמאמ ,ר"ומדא ח"ומ ק"כל ,ה"שת-א"שת'ה ,שידיא ,םירמאמה
.(ךליאו 138 'מע ,לארשי תולהת בשוי

רפס יתבל תילרדפה הלשממה רזע ןיינע אוה ליעל רומאה ןיינע ותואב דועו
לדוג רבדב םימעפ המכ רבכ הרומא יתלמ רשא ,ז"עלב סלוקס לעיקאראפ ,םייתד
דחאו דחא לכ לע שודק בוח הברדאו הזל דגנתהל דוסי ןיאו ,הזבש חרכהה
.'וכו אלמ הפב הז רזע שורדל

:(ועת 'מע םש) תרגיא התוא יברה םתח ךכו

לארשי יעורו םינחורה םיגיהנמ ,א"טילש םינברה דוגיא ירבח רשא ןוצר יהיו
הצרמנ הדמע וטקני ,טרפב תיתנשה הדיעווהו ,וברי ןכ ,שדוק תוליהק המכב
םיברה תוכזו ,לעופב םישעמ לש תישעמ תינכתב ,ל"נה םיניינעה לכב הרורבו
ייחב תווצמהו הרותה בצמ רופישל םיניינע ראשב ןכו הזב וחילציש םתעייסמ
השודק יניינעב הפדעהל םוקמ שי דימתש ,ותדע ינב ןיב דחא לכ ,םוי-םויה
ץרמב ןכ ושעיש ךרבתי םשה ןתיו .אוה ךורב ףוס-ןיאב םרוקמ תויהל בוטו
םיבר ודמלי םהמו ,םה םוקמ לש םיחולשש תימינפ הרכהו החמש ךותמו םיאתמה
תכרב תלבקל ילכו רוניצה םג אוה וז תוחילש יולימ ירהו .םתמגודכ תושעל
םג תוינחורבו תוימשגב ויחיש ותיב ינבלו ול ךרטצמהב דחא לכ ךרבתי םשה
.דחי

תוררועתהב ריכהל

הב האר יברהש ,"םימיה תשש" תמחלמ רחאל ןושארה ירשת שדוח ,ח"כשת ירשת שדוח ףוסב
יברה ךרע [הז רודמב וניתומישרב רבעב אבוהש יפכ] הלעמלמ "ןוצר תע"ו ימיימש ןיינע
םיסינה ,ץיקב תוערואמל רשקב בקונ שפנ-ןובשחו םוכיס ןיעכ תישארב תבש תודעוותהב
.יעבדכ תוררועתהה לוצינ יאו םיחקלה תקפה ,וללוחתהש

,א ךרכ ,ח"כשת שדוק-תוחיש) ולסכב ט"י תודעוותהב הכורא החיש יברה שידקה ךכל ךשמהב
:םימיה תשש תמחלמ תפוקתב םעה תא הפיקהש תוררועתהלו הדרחל (279-266 'מע

רחאל קרו ,םימש ימחרל ופיצ םגו הנכסב לכה ושיגרה המחלמה ץורפ ינפל
השע ידי םצועו יחוכ' לש םילילצ עמשהל ולחה - 'ה יסינבו 'ה ידסחב החלצהה
לכב החלצהה תא םילשת איה קר תאז התשע 'ה די יכ הרכהה .'הזה ליחה תא יל
.םיחטשה

הבושת תוררועתה התיהש הדבועה לע םירערעמה םיחכוותמ לש םהירבד לע בכעתה וירבד ךשמהב
:וז המחלמב

הבושתה תוררועתהש 'חיכוהל' םישוריפו םישרדמ לע םיכמתסמ ולא םיחכוותמ
ןיא' רמאנ שורדה לע .דוחל הקוספ הכלהו דוחל תושרד ,םרב ,תוררועתה הניא
תעבוק לעופב השעמה יבגל וליאו ,ולשמ םיכרד שורדל יכ 'שורדה לע ןיבישמ
.דבלב הקוספה הכלהה

תא םישוע הבושת ירוהרה לש קפס ףאו דבלב הבושת ירוהרהש הכלהה ןמ חיכוהל ךיראה ןאכ
תוררועתה התיהש) וז הנקסמ לש הלודגה התובישח תא ריבסה םג יברה .הבושת לעבל םדאה
.תוניחב המכמ ,ק"האב בצמה דיתעל סחיב (הבושת

ידוהיל ושגינ אלש ולא תמשא וז ירה - זא לש תוררועתהל ךשמה היה אל םא
אלש ולא .'תווצמה םויקב קזחתנ הבה' :שגר ירבדבו בלה ןמ םיאצויה םירבדב
העצהב "רווקס סמייט"ב ףאו 'וכו הרדחבו ביבא-לתב םידוהיל ונפו ושייבתה
.הברדא םא יכ וחדנ אלש תעדל וחכונ - ןיליפת חינהל

הלואגה תא ברקל החוכב היה - הבושת תוררועתה התיהש הדבועב הרכהה םצע ,יברה תעדל
.המלשה

הבושת תוחיש

,לשמל ,ךכ .תינחור הניחבמ הבושתה אשונל תודחוימ תוחיש יברה שידקה ח"כשת תנשב רבכ
הבושת ןיב שרפהה תא ראיב (434-429 'מע ,א ךרכ ,ח"כשת שדוק-תוחיש) םירופ תודעוותהב
הביסהו (רבעה תא ףא תונשל החוכבש) לארשי םעב הבושתו (הוונינ ישנא) םלועה תומואב
חספ לש ןורחא תויודעוותהב םג ךכו .הוונינ ישנא תבושתמ אקווד לארשי-ינב ודמל םירופבש
תשרפ תבש ('ב החיש) אשנ תשרפ תבשו ('ב החיש) ינימש תשרפ שדוק-תבש (ד"ויו 'ה תוחיש)
.('ג החיש) קלב

"קאמשעג םע היהיש םיצור"

ליחתמ - ט"כשת" :רמאל ראשה ןיב בותכ 'םוי םויה' ץבוק שארב יברה לש ויתולועפ תמישרב
."ל"שת תנשב הזב ךישממו ,ןקזה ר"ומדאל "הבושתה תרגא" ראבל

רבכ הבושתה אשונ תא ראבלו שיגדהל לחה יברה השעמלש אלא .ט"כשת תנשב לחה הז רדס ןכא
.ןכמ רחאלש םירואיבל אובמ ןיעמכ הז היהש רשפאו .ח"כשת תנש יהלשב תויודעוותה שולשב

תמישרל ךשמהב יברה רביד ,ויבא לש אלוליהה םוי ,('ב החיש) בא-םחנמב 'כ תודעוותהב
'ב ;הבושת וניינעש בא-םחנמב 'כ םע תאז רשיק יברה .הרובגב רושקה 'וכו ומש תודוא ויבא
.הבושת רבד לע תומוקמ ינשב ויבא ירואיב ,הבושתב םיניינע

ר"ומדא ,ם"במרה תטישב הבושתה תווצמ תא ראבל יברה ךישמה ,(בקע תשרפ) ןכמ רחאל תבש
תנשב הז לכ .ם"במרה תטיש תא ראבל ,האר תשרפ תבשב םג ךישמה ךכו קדצ-חמצהו ןקזה
.ח"כשת

'הבושתה תרגיא' תורבוח לש תורודהמ יתש יברה תוארוה יפל וספדנ שממ םימיה םתואב
יברהש (154 'מע ןיישדנומ 'יש י"רה ,אינת 'איפרגוילביב-ד"בח תרות' האר ןטוריפ)
'מע ,א ךרכ ,ט"כשת שדוק-תוחיש) ט"כשת הרות-תחמש םוי תודעוותהב השדחה האצוהל סחייתה
:(70

רבכש הלאכ םנשיש תורמל ,שדחמ דומלל תנמ לע 'הבושתה תרגא' תספדהל ךשמהב
,לארשיב םתומכ ובריו םימעפ "תחאו האמ" אלא םימעפ האמ קר אלו והודמל
...'םישדחכ' הזב םג םייקל רשפא ןיידע . . עודי רבדה ךרע לדוג תויהל

םיעטק ראבל (הבושת תבש ,ךליו תשרפ שדוק-תבש זאמ) ותגהנה רשפ תא יברה קמינ ןאכו
:'הבושתה תרגא'ב

תויודעוותהב ןכל ,'וכו ("קאמשעג") גונעת ךותמ השעיי רבדהש םיצור לבא
ןכיה התע רבדנ ןכל ,הזב ןילבת ףיסוהל - 'הבושתה תרגא' יקרפ לע םירבדמ
...םיזחואש

:ד"בח ינקסעמ דחאל יברה בתוכ ט"כשת ןוושחרמב 'זב

ל"והש ןקזה ונברל הבושתה תרגיא דומיל תצפהב ףתתשמ אוה םגש הווקתה
תוכזו ,הצפהה לידגהל ידכב 'וכו המצע ינפב תרבוחב התע הז [רואל האצוהש=]
.תעייסמ םיברה

תרגיא' דומיללו ןויעל ,םיברבו דיחיב ,םיתיע שידקהל שרדו יברה רזח ירשת שדוחב
.'הבושתה

יברל הנתמ

תודעוותהב .תינברהו יברה יאושינל (ט"כשת-ט"פרת) הנש םיעברא ואלמ ט"כשת ולסכ שדוחב
יברה ליאוה (422 -429 'מע ,ה ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) ולסכב ז"ט ,חלשיו תשרפ שדוק-תבש
יברה שקיב תונמדזה התואב ."םיעברא" םוכסב הקדצ םג ופריצש ויכרבמל הכרבב בישהל
רפסמב םירושק םה ףאש) ("הבושת"ל ףסונ) "הליפת"ו "הרות" לש םיווקב םג ופיסויש
תובייחתה שארמ ולביק םיכרבמהמ קלח) 'הבושתה תרגיא' לש דומילהש ןייצו ("םיעברא"
לש 'רזוח' ןכו יברה לש ובתכמ האר) ל"נהל דחוימב םיאתמ (הז ןיינע דומילב תפסותל
.(311-309 'מע ,א ךרכ 'ךלמ ימי'ב םהינש ומסרופ - תיזכרמה ד"בח-תדוגא-יריעצ

- םברל םידיסח לש תירוקמ לבוי תנתמ" :תרתוכב ,םימיה םתואב םינותיעה דחאב בתכנ ךכו
:"הבושתה תרגא יקרפ ןוניש

,ד"בח תודיסח אישנ ,שטיוואבוילמ א"טילש יברה יאושינל הנש םיעברא תאלמב ,עובשה"
יקרפ תא הפ-לעב ומצעל ןנשי םהמ דחא לכ :ירוקמ יש ול שיגהל לבת יבחרב וידיסח וטילחה
.םהב קמעתהל הנורחאל הרוה יברהש ןקזה ר"ומדא לש 'הבושתה תרגיא'

- םיברבו דיחיב - ןויע ירועיש עובקלו קמעתהל הנורחאה הפוקתב הרוה א"טילש יברה"
םימוגרת םגו רפסה לש תודחוימ תורודהמ רואל ואצי ףא הז ךרוצל .'הבושתה תרגיא' רפסב
."תיקלטיאו תידרפס ,תיתפרצ ,תילגנא תופשב ולשתודיסחה ינייעממ


ךליו-םיבצינ תשרפ


םיבצינ תשרפ


,שדוחה תא םיכרבמ ונא ןיא וז תבשב .הנשה-שאר ינפלש תבשב דימת םיארוק םיבצינ תשרפ תא
.הנשה ישדוח ראש תא םיכרבמ ונא הז חוכבו ,וכרבמ ומצעבו ודובכב ה"בקה ןכש

ונייה - "םויה" ,ןידב םיכוזו םידמועו םימייק - "םיבצינ םתא" ?ה"בקה לש ותכרב יהמ
."אבר אניד םוי הווהו" םגרתו "'וגו םויה יהיו" (ב בויא) בותככ ,הנשה-שארב
(אל ןמיס (תופסוה) בוט םש רתכ)


(בי-ט,טכ) םעל ול םויה ךתא םיקה ןעמל . . םיבצנ םתא

.(טי,ד א-םיכלמ) "ץראב רשא דחא ביצנו" ומכ ,תובישחו תולדג לע הרומ - "םיבצינ"

ונכלמ אוהו 'ה םע ונחנאש הדבועה - "םעל ול םויה ךתוא םיקה ןעמל . . םיבצינ םתא"
ךרעב םהש ,ותומכ םדא -ינב לע אלא ךולמל לוכי וניא םדא ןכש .לארשי לש םתולדג לע הרומ
תויה תדבועש ,אופא אצוי .ויבגל סחיו ךרע םוש םהל ןיאש ,ןאצ רדע לע אל ךא ,וילא
.וילא לוכיבכ "ךרעב" םה לארשיש תדמלמ לארשי לע ךלמ ה"בקה

ןתנ ךכבש ,"ךיקלא 'ה תירבב ךרבעל" - תירבה תתירכ לש האצות אלא הניא וז תולדגש ןבומ
.(ארובה יבגל ךרע םוש ארבנל ןיא תאז אלולו) לארשי-םעל תובישחו תולדג ה"בקה
(פק 'מע ,םירבד הרותה-רוא)


ךלא יבל תוררשב יכ יל היהי םולש רמאל ובבלב ךרבתהו
(חי,טכ)

ותעפשה תא לבקלמ שאייתמ אטוחה :רמולכ ."שאייתיו" - "ךרבתהו" םגרתמ ןתנוי םוגרת
לא הנופ אוה ךכיפל .ו"ח לארשי יקולאב קלח דוע ול ןיאש ול המדנ יכ ,השודקה םלועמ
.ןהמ ותעפשה תא לבקל ידכ 'תופילק'ה
(1185 'מע ,ד ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(ד,ל) ךיקולא 'ה ךצבקי םשמ םימשה הצקב ךחדנ היהי םא

.םהמ התוא 'ץבקל' ךרוצ שיו ,םינושה האמוטה תולכיהב תחדינו "הרוזפ" שפנה :שוריפ
תעפשנ ונממש אמט לכיה ותואל 'הבכרמ' השענ אוה ,הוואת הזיאב רשקתמ םדא רשאכש עודיכ
.וז הוואת
(חסק 'מע ,םירבד הרותה-רוא)


(ד,ל) ךיקולא 'ה ךצבקי םשמ םימשה הצקב ךחדנ היהי םא

בצמב אצמנש ימל זמור - "םימשה הצקב ךחדנ היהי םא" ;םיינחור םיניינעל זמור - "םימש"
.הלאכ םידוהי םג ה"בקה ץבקי הלואגה םויב - "ךיקולא 'ה ךצבקי םשמ" ;רתויב דורי ינחור

חישמה תאיב תא םיברקמו םיזרזמ ,"םימשה הצק" תניחבב אוהש ידוהי םיברקמשכ :רמוא יווה
."ךיקלא 'ה ךצבקי םשמ" דועייה םויקו
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)


ערה תאו תומה תאו בוטה תאו םייחה תא םויה ךינפל יתתנ
(טי-וט,ל) םייחב תרחבו . .

לש ימשגה רמוחה ונייה - "ערו תוומ" .ארבנ לכבש תיקולאה תויחה ונייה - "בוטו םייח"
אוה תויחה קלתסהבו ,ותוא היחמה תויח וב שיש קר ,'תמ' תניחבב אוה ומצע דצמש ,ארבנה
.דספנו הלכ

,המגודל .ובש תוימשגב אל ,רבד לכבש תיקולאה תויחב רוחבל ךילע - "םייחב תרחבו"
.םימש םשל לכאי אלא לכואה תוימשגמ תונהיל ותנווכ היהת אל - התושו לכואשכ

שיש שיגרמ דחאו דחא לכ :שחומב ותוארל רשפאש רבד הז ןכש ,"ךינפל יתתנ האר" רמאנ ןכל
תיקולא תויח שיש ןיבנ םג ךכמ .םמוד ןבאכ ףוגה ראשנ שפנה קלתסהבו ,ותוא היחמה שפנ וב
.ספאו ןיא לש בצמל םלועה רוזחי וזה תויחה קלתסת םאו ,םלועה תא היחמו הווהמה
(כ 'מע ,ט"נרת םירמאמה רפס)


(טי,ל) םייחב תרחבו

,םייח בהואש ימ אקוודש םיאור ,הברדאו ?םייחב הצור וניאש הז אוה ימ :הזב קדקדל שי
!?םייחה תתימא ךפה םהש ,הזה םלועה יגונעת תא בהוא

הרומ .םלועה יגונעת - םינותחת םימ שיו ;תוקולאב גונעתה ונייה ,םינוילע םימ שי אלא
םימ ,םיימשג םיגונעתב סואמלו ,םייחה ץע תניחב ,ןוילעה גונעתבו םייחב רוחבל הרותה
.ערו בוט - תעדה ץע תניחב ,םינותחת
(ב,אי ןנחתאו ,הרות-יטוקיל)


(טי,ל) ץראה תאו םימשה תא םויה םכב יתדעה

חרזמה ןמ המח לגלג הלע אל אמש ?םתדימ תא וניש אמש ,םכתא שמשל יתארבש םימשב ולכתסה
םתערז אמש ?התדימ התניש אמש ,םכתא שמשל יתארבש ץראב ולכתסה . . ?םלועה לכל ריאהו
(י"שר) ?םירועש התלעהו םיטיח םתערז אמש וא ?החמצ אלו התוא

יתש י"שר איבמ "ץרא"ל רשקב .תווצמה םויק תא "ץרא"ו ,הרותה דומיל תא םילמסמ "םימש"
.השעת אל תווצמו השע תווצמ דגנכ - תואמגוד

תאז לכבו תווצמה תרימשל ךנוח םדאה) השע תווצמ לוטיב דגנכ - "החמצ אלו התוא םתערז"
.(םתוא םייקמ וניא

.רוסא רבד השועו השעת-אל תווצמ לע רבועה דגנכ - "םירועש התלעהו םיטח םתערז"
(ט"לשת ךליו-םיבצינ תשרפ תבש תחישמ)


(א,אל) לארשי לכ לא . . השמ ךליו

לכ לא" ומצע תא רביחו רשיקש הז ידי לע ליח לא ליחמ הלעתהו ךלה השמ - "השמ ךליו"
."לארשי
(ה"לשת ךליו תשרפ תבש תחישמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

,ךליו-םיבצינ תשרפ ,שדוק תבש
'תוחילס תבש' ,לולאב ה"כ

שדוחה ןיכרבמ ןיאש יפ-לע-ףא ,1םיליהתה לכ תא ,תירחש תליפת םדוק ,םירמוא וז תבשב םג
.2

בוט בורב עיבשמהו עבשומה ,יעיבשה שדוחה תא ךרבמ ומצעב ה"בקה וז תבשבש ,רמא ט"שעבה
.3הנשב םימעפ א"י םישדוחה תא םיכרבמ לארשי הז חוכבו ,הנשה לכ לע לארשי תיבל

.4'םימחרה בא' םירמוא

דעוותהל םידיסח וגהנש טרפבו ,םיכרבמ תבש לכבכ ,תסנכה-תיבב תודעוותה - הליפתה ירחא
.תוחילסה תרימאל הנכהכ - שדוק-תבש-יאצומב ףאו ,5תוחילס-ברע שדוק-תבש לכב

.6ו-ה םיקרפ ,תובא יקרפ - החנמב

.7תוחילס - תבש יאצומ

לש ונוגינ תא םינגנמ ויה םהבש םיעודיה םינמזהמ םה ,הבושתל םיררועמה תוחילסה ימי
.8'תובבה עברא' לעב ,ןקזה ר"ומדא

.9הלילה תוצחל ךומסבו רחא ןיליחתמ ,תונושארה תוחילס

.10הכרב אלב תילטב ףטעתמ רוביצ-חילשה

דימ הרשעל ומילשה םאו ,דימ שידק וירחא רמול ולכויש ידכ הרשעב 'ירשא' ליחתהל שי
תאצל רוסא ,תוחילסה תרימאב הרשע ויה םא .שידק יצחו םיקוספ המכ רמאי ,ירשא םויס ירחא
לבקתת שידק ץ"שה רמאי ,השיש וליפא וראשנו ואצי םא ךא .שידקל הרשע וראשיי אלש ןפואב
.11

.12םר לוקב ליחתמ ץ"שה - "ךל המשנה"

םלועה גהנמכ אלד ,תודוקנ יתשב םיקספומה תומוקמב םר לוקב ץ"שה םייסמ 'וננע' תרימאב
.13

.14ןהירחאל דימ תירחש םיללפתמ םא םג ,תוחילסה רחא 'לבקתת שידק' םירמוא

םימייסמ ,לבקתת שידק רחאל ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש שרדמה-תיבב תוחילס תרימאב
.15שדוקב וכרדכ הרישה תא דדועמ היה יברהו ,"אנינע יינעל ינעד אנמחר" תרישב

.16םימעטבו ןוגינב אל םג ,10תודימ ג"י רמאי אל ,דיחיב תוחילס רמואה

,ינש םוי
תוחילסד 'ב ,לולאב ז"כ

.17"רקובה תרומשאב" תוחילסה תרימא - ללכב דעו הנשה-שאר ברע דע ךליאו םויהמ

תוכרב תא תוחפלו ,ןכרבל שי םינפ-לכ-לעו ,18תיבב רחשה תוכרב ךרבל ונגהנמ עודי
.19תוחילסה םדוק ,הרותה

לע וליפא ךרבל יאשרו .הילע ךרבי ,םויה ריאהש רחאל תילטב ףטעתמ ץ"שה השעמלש ןוויכמ
.20הלואש תילט

תשרפב לולאב ה"כ םויב םידמול ויה םינושארה םידיסחש ,רפיס צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
לש ןכות איבהל ונווכתה ךכב ;'וכו "ינש םוי" דע - לולאב ו"כב ;"דחא םוי" דע תישארב
.21(אליעלד אתורעתא) ". . ארב תישארב" לש םיניינעב םג 'הדובע'

ישילש םוי
תוחילסד 'ג ,לולאב ח"כ

רמאמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמא ןכלו ,דחוימ םוי אוה תוחילסד 'ג" :ונרוד אישנ יברה ירבדמ
.22"הז םויב תודיסח

םימיב טרפבו ,הביתה ינפל דרויה רשא ,תובר םינשמ גהנמו םישודקה וניאישנ תארוה
שוריפ תוחפה לכל תעדל ,םיטויפה לכ לע טרפבו ,תוליפתה לכ לע הליחת רובעי ,םיארונה
השע םא ףאו .טרפב ץ"שה ינידו ,ללכב הליפתה יניד תעדל וילאמ ןבומכו ,וטושפכ תולימה
.23ץ"ש רותב הביתה ינפל דרויש םדוק םימי המכ הנש לכב םג ןכ השעי ,הנש ינפל ךכ
תוקפסהו תויועטה ללוכ ,ןתכלהכ תועיקתה יניד תא בטיה דומלל אירקמהו עקותה לע ,ןבומכ
.24ןהב תוחיכשה

יעיבר םוי
25הנשה-שאר ברע ,לולאב ט"כ

םע ללפתהל ןכו ,10תוחילסה תרימאל תסנכה-תיבל םויה תכלל ול רתומ העבש ךותב לבא
.26רוביצה

.10הליפתב אל לבא ,רחשה תולע רחאל וליפא ןונחת םירמוא תוחילסב

תונורחאה תואצוהב 'תוחילס'ב ונקותש םייוניש המכו המכ שי "תודימ הרשע שולש" טויפב
.(ר"ומדא ק"כ ידי-לע הגומ)

.28רוגס רדחב תאז השעי ,דמלתהל קיפסה אלש ימו ,27רפושב םיעקות ןיא הליפתה ירחא

תוחפה לכלו) 31םירשכ םישנא הרשע ןיינמב ,30'םירדנ תרתה רדס' םירמוא 29הליפתה ירחא
.32(השולש וינפל ויהיש ךירצ

ןכו ,33"ןילישבת בוריע" םויה תושעל םיבייחש 'וכו תסנכה-יתבב םסרפלו עידוהל שי
וא ינשל ןושאר בוט םוימ אל לבא ,תבשל ינש בוט-םוימ ןיכהל קר ריתמ בוריעהש עידוהל
.תבשל

המודב) הזל םיקוקזל ירשת יגח לכלו הנשה-שארל 'גחה יכרוצ' םיקלחמו תיבגמ םיכרוע
.34(חספה-גח םדוק "םיטיח תועמ"ל

הביתכ תשקבל ותיב-ינב רובעו ורובע (טנבא תריגחב ןבומכ - םיאושנה) נ"פ בותכל םיגהונ
ר"ומדא ק"כ לש 'וכו סרטנוק ,רמאמ יפד ןיב וחינהל .הקותמו הבוט הנשל הבוט המיתחו
.35ולש ןויצה לע ותוארקל תנמ-לע (םויב וב - ירשפאב םא) וחלשלו ,ונרוד אישנ

ר"ומדא ק"כ ןויצ לע םיחטתשמ םוקמ בוריקב םיאצמנהו ,36םיקידצ ירבק לע חטתשהל םיגהונ
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ןויצו 37ע"נ צ"יירוהמ

.11גחה דובכל הרהט הווקמב 39םילבוטו ,38םירפתסמ

:40ןילישבת בוריע

דיב ןתיו ,תיזכ רועישב גד וא רשב ןוגכ בושח לישבת םע ,הציבכ רועישב 41המלש תפ לטונ
םא ,םילודג וליפא ,תב וא ןב ידי-לע אלו תווצמ-ןב םדא ידי-לע םיכזמ - הליחתכל) רחא
ימ לכל הכזמ ינא" :רמואו ,להקה לכל ודי-לע (חתפב 'ז-ה) תוכזל (42ולשמ םילכוא םה
(מ"ס 8) חפט בוריעה תא היבגמ הכוזה ."הז בוריע לע ךומסלו (קיריחב 'ל-ה) תוכזל הצורש
לטונו רזוחו ,43ריוואב תהבגומה ודי-לע וחינה םא וליפא ,וילע חנומ היהש םוקמה ןמ
רמואו "בוריע תוצמ לע ונויצו ויתווצמב ונשדק רשא" ךרבמו ,הכוזה דימ בוריעה
בוריעב" :ןינעה ןכות .ןיבמ אוהש ןושלב רמול ךירצ ,תימרא ןיבמ וניאש ימ .43"...ןידב"
וניכרצ לכ תושעלו ןקתלו רנ קילדהלו ןימח ןימטהלו לשבלו תופאל ונל רתומ היהי הזה
."תאזה ריעב םירדה לארשי לכלו ונל ,תבשל בוט-םוימ

השעי ,םיבכוכה -תאצ עיגה םאו .תושמשה-ןיב םג וחינהל יאשר ,ןילישבת בוריע תושעל חכש
.44םכח תלאש

הארוהכו .45הנשה -שאר לכ ינפל ףסונ רודיה ומצע לע לבקל גהנ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
תווצמב [רודיה] הרתי תוריהז ומצע לע לבקל דחא לכ ךירצ הנשה שאר לכב" :רמאנ תיללכ
.46"הבוט הגהנהב הרתי תוריהזו ,השעת-אל לש גייסב תוריהזו ,השע

דחאו דחא לכ דוקשי ,הנשה-שאר יאצומב תיברע תליפת דע 47החנמה תליפת םדוק תחא העשמ
.17םויו הליל םיליהת תרימאב

.48הנשה-שאר ימי ינש רובע םג םויה ונתי ,םוי לכב הקדצ תתל םיגהונה

תדימב ונטפשל סנ ונל השוע ה"בקהש םיעדויו ,םיבושחו םיאנ םידגב םישבול ברע תונפל
.49םימחרה

.17םירופיכה -םויב אלא ,50עקותהו ץ"שה אל םג ,'לטיק'ה םישבול ןיא

.17'ונייחהש'ו ,51"ןורכיזה1 םוי לש רנ קילדהל" :תורנה תקלדהב תוכרבה

.12'ונייחהש' 52ךרבי אל ,קילדמה שיא
.30 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (1

.זמ ףיעס א"פקת 'יס םירפא הטמ .אכת ס"ר שובל (2

.55 'מע םיגהנמה רפס (3

.299 'מע ד"ח נ"שת תויודעוותה (4

.דועו 2045 'מע ד"ח ג"משת ,2253 'מע ד"ח ב"משת ,327 'מע ב"ח א"ישת :'תויודעוותה - םחנמ תרות' (5

.(401 'מע ד"ח ז"משת תויודעוותה) דרפנב קרפ לכל ל"צ וירחאש אתיירבהו קרפה ינפלש הנשמה תא (6

.נ"שו ,גכ 'מע ,ירשת-לולא ,ד"בח יגהנמ רצוא - ק"שה ידגבב תוחילסל אצי ר"ומדא ק"כ (7

ז"רת 'יס ז"הדא ע"וש - אנידמ) ונמשא תרימאב טרפבו .ש"נא ןיב ץופנ ןכו ,הדימעב תוחילסה ל"צש א"י
ר"ומדא ק"כ איבמש "א"נ" ונשי תומוקמ המכב םיטויפה חסונב .ונלוק עמש ,תודימ ג"י ןכו ,(ז"ס
.םירמוא חסונ הזיאכ ב"צו .(ג"הושב וספדנ נ"שת ק"הא ת"הק תאצוה 'ד"בח -תוחילס'בו) תוחילסל ויתורעהב

.(הנשה לכב םג) טעמ םש קיספהל שיו ,ארקמה-ימעט יפכ "קיספ" ונשי ה"יוה תומש ינש ןיב ,תודימ ג"יב

.יודיווב ומכ ,הזחה לע ר"ומדא ק"כ הכמ היה ,תודימ ג"י ירחאש "ונעשפ . . ונאטח . . ונל חלס" תרימאב

וב וללכנ אלו ןילקורב ת"הקד ןושארה סופד םוליצ אוה נ"שת ןילקורב ת"הק תאצוה 'ד"בח-תוחילס' רדס
.ז"חאלש תואצוהד םינוקיתה

.(א ןוגינ ,א"ח םינוגינה רפס) 86-85 'מע א"שת תוחישה רפס (8

:שממ תוצח .גכ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו ,('החונמ יאצומב' םירמואש ינפמ) 54 'מע םיגהנמה רפס (9
.12:00 ירחא ונייח תיבב םג םיליחתמ השעמלו ,11:32

.ד"בח-ללוכ חול (10

.ז"י ףיעס א"פקת 'יס ןגמה ףלאו םירפא הטמ ,ב"ויכו ץ"שה תרזח ןידכ (11

.ח"יס א"פקת םירפא הטממ 'תורוקמו םימעט טוקיל - תוחילס' (12

.חכ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (13

.טכ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .'תורוקמו םימעט טוקיל - תוחילס' (14

.(זמר ןוגינ ,ג"ח םינוגינה רפס) םש ד"בח יגהנמ רצוא (15

.הסר 'מע ג"ח 'םחנמ לכיה' (16

.ה"ר יגהנמ ,םיגהנמה רפס (17

.20 'מע ד"שת תוחישה רפס הארו ,צש 'מע ט"יח ק"גא (18

.ח"ס ומ 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (19

ירחא דימ ןיללפתמ ןיאשכ וא ,רוחב אוה ץ"שהש עריא םא ףא הרואכל תאזו .ו"ט ףיעס םש םירפא הטמ (20
.תוחילסה

.488 'מע ז"טח תוחיש יטוקל (21

347 'מע ד"יח תוחיש יטוקל הארו .םימעפ המכ ר"ומדא ק"כ גהנ ןכו .2254 'מע ד"ח ב"משת תויודעוותה (22
.נ"שו ,ךליאו

.נ"שו זטת ,גנש 'מע א"יח שדק תורגא (23

.56 ע"ס םיגהנמה רפס האר (24

.ש"ייע ,חמ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - ה"רעב הנעתה אל יברהש הארנכ (25

.ב"כס אפקת 'יס םירפא הטמ (26

.ג"ס א"פקת א"מרמ ,ד"בח-ללוכ חול (27

.1364 'מע ,אפקת ס"וס ז"הדא ע"ושל המלשה (28

.'תוצח םדוק' :ז"הדא רודיסבו ,ד"בח-ללוכ חול (29

ט"משת ה"רע ואידיו ,יברה רמא ןכ - וינפל ךשמנ "(טרחתמ ינא) ןוהלוכב" תבית ,םירדנ תרתה חסונב (30
ךשמנ לוכשא תאצוה ץ"בעי רודיסב ןכו ,תוליפתה רצוא רודיסב ךדיאמ .'בקעי תיב' רודיסב אוה ןכו)
.(וירחאל

.'הרשעבו' - ד"בח -ללוכ חולבו םיגהנמה רפסבו ,'המלש הדע היהיש בוטו' ןושלה רודיסב (31

.אק ק"ס א"פקת 'יס םירפא הטמל ןגמה ףלא האר (32

א"יפ הוצמ-רב תוכילהו תוכלה האר) הרתה שקבל לוכי לבא ,םיריתמל ףרטצמ וניא 'שיאל ךומס אלפומ' ןטק
.(גל פ"ס רענל ךונח .ד"יס

.קחדה תעשב אלא ,דחיב (הרתה ישקבמ) םישנא המכ ורמאי אלש בתכ ב"סוס םש םירפא הטמב

.ד"יס ז"כקת ןחלשה ךורע (33

.369 'מע ד"יח תוחיש יטוקל (34

.95 ע"ס םיגהנמה רפס האר (35

.נ"ס םש םירפא הטמ הארו ,ד"ס א"פקת 'יס א"מר (36

.55 ע"ס םיגהנמה רפס (37

םדוק רפתסהל - הנשה לכ - רהזנ היה ל"זיראה ךא) ד"ס אנר 'יס ז"הדא ע"וש ,תוצח רחא םג רתומ אנידמ (38
.(הזב ונגהנמ ב"צו .ג"ס א"פקת 'יס םירפא הטמו טי ק"ס םש םייחה ףכ ,אקווד תוצח

יטוקיל .אכק ק"ס א"פקת 'יס םירפא הטמל ןגמה ףלא ןייעו .865 'מע ג"ח םירוביד יטוקל ,םויה תוצחמ (39
.ב,ז ףד ב"ח ח"ירהמ

.ד"בח ללוכ חולו ,ז"הדא רודיס (40

.ה"כס ז"כקת 'יס ז"הדא ע"וש האר (41

.גי-ב"יס וסש 'יסו ז"יס ז"כקת 'יס ז"הדא ע"וש (42

.249 'מע 'ה תלהת רודיסב ספדנכ (43

.ד"יסו ט"ס ז"כקת ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (44

רבודמ ד-גנק 'מע ד"בח יגהנמ רצואב ואבוהש תורוקמה בורבו ,אבה רוקמב םנמא .56 'מע םיגהנמה רפס (45
.וירחאל - םקלחבו ,ומצע ה"רב

.386 'מע ב קלח תוחיש יטוקל .בלק 'מע א"ח ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כל םיסרטנוק - םירמאמה רפס (46

.41 ע"ס ג"שת םירמאמה רפס האר ,וז הליפתב ל"צש תוננובתהה ןכות תודוא (47

.במק 'מע הקדצ ירעש ,ר"ומדא ק"כ תארוה (48

.ה"נס אפקת 'יס םירפא הטמ ע"עו ,ו ק"ס א"פקת 'יס ת"עשמ ,ד"בח-ללוכ חול (49

םויב קר ךייש הזו ,"תרשה יכאלמ תמגוד תויהל ידכ" לטיק םישבולש םעטה רקיע (ט"ס י"רת) ז"הדא תעדל (50
.וטק 'מע א"ח וביסמב ךלמה - םירופיכה

תשודק הילע הלביק - ונייחהש הכריב] .הכק 'מע ו"ח ק"גא - הרטפהבו שודיקב ומכ ,ונבר תיב גהנמ ,םש (51
.[ב,מ ןיבוריעמ אבומ ,הזב תונתהל הלוכי הניאו ,ט"וי

.60 'מע םיגהנמה רפס - שודיקב בוש הנכרבי אל ,תורנה תקלדהב ונייחהש ךריב (52


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il