- ז"סק - "תורשקתה" ןועובש

ז"נשת'ה לולאב ט"כ * הבוש תבש / הנשה שאר ברע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תרגיא
הנשה-שאר תארקל

(שידיאמ םוגרת)


םימשב ןה םשור םישועו םיעמשנ וירבד ,רבדמ ידוהי רשאכ
אוה רשאכ * "ץראה עמשתו םימשה וניזאה" - ץראב ןהו
אוה "יצרא"ה ישונאה לכשה יפ-לע םיבייחתמש םירבד םייקמ
* "םימש" - ה"בקה לש ויוויצ םהש ינפמ קרו ךא םתוא השוע
ןושלב רבדמ אוה םהילאש - םימש יניינעל בורק אוה ,ללכבו
ןושלב רבוד אוה הילאש ץרא יניינעלמ רתוי - "וניזאה"
"עמשת",לולא ה"כ שדוק-תבש יאצומ ,ה"ב

,וניזאה תשרפל ןושאר םוי

.י.נ ,ןילקורב .ג"משת'ה


לארשי תונבו ינב לכ לא

םהש םוקמ לכב

ויחי םהילע 'ה


!הכרבו םולש


תשרפ לש עובשה אוה ירה הנשה לש תועיבקה יפל רשא ,הנשה-שאר לש עובשל ונתסינכ םע
,וניזאה

עובשב םימיל רשאב הנשה-שאר תועיבק לע רבוד ובש לולא י"ח ק"ש ברע םוימ בתכמל ךשמהבו
,(ישיש םויו ישימח םוי :הנשה)

רפסמ לעו ,הנשה-שארל תדחוימ תוכייש הנשה הל שיש ,הרותב תיעובשה השרפה לע ןאכ בכעתנ
."רקיעה אוה השעמה" ירהש ,לעופב השעמל רשאב ךכמ תוארוה

* * *

."'וג ץראה עמשתו 'וג םימשה וניזאה" :םילימב תחתופ וניזאה תשרפ

,הנשה-שאר עודמ הלאשה העודיו ,(לולא ה"כ) תישארב השעמל ןושאר םויב וארבנ ץראו םימש
השעמל ישישה םויב עבקנ ,"ןושאר םויל ןורכיז ךישעמ תלחת םויה הז" יכ ותוא םינייצמש
זא קרו ,ןושארה םדא ארבנ ישישה םויב יכ ,ךכל רבסהה עודיו .(ירשתב דחא) תישארב
,"םותיחה רחא ךלוה לכה"ו ,ןושארה םויה ןמל םיאורבה לכו ,האירבה לכ המייתסהו המלשוה
.םויסה רחא

ריחב" אוהו תיפוסה הרטמה אוה ,םיארבנה לכל ןורחא ארבנש ,םדאה :רתי טוריפב
יקלח לכב תומילש איבמ אוה (ארובה ןוצר יפל) ותוגהנתה ידי-לע אקווד - ןכו ,"םיארבנה
,האירבה

ריכת האירבה לכש עיפשהו שרד אוה ,ארבנ ןושארה םדאש רחאל דימש תרפסמ הרותהש יפכ
המגוד ותויה יווילב) ותשירד ידי-לע ,םלועה ארוב לש ותוכלמ לוע תא המצע לע לבקתו
םימשה"ל רשאב ןה תומילש איבה - "ונשוע 'ה ינפל הכרבנ ,הערכנו הווחתשנ ואוב" :(היח
."היאבצ לכו ץראה"ל רשאב ןהו "םאבצ לכו

הנשה רשאו ,ןתוא ריכזמ ,ןורכיזה םוי ,הנשה-שאר לכ רשא תוארוה לש הרוש תעבונ ןאכמ
.רתוי תושגדומ ןה

* * *

:איה תוארוהה תחא

ךישעמ ולדג המ" :הנקסמל עיגמ אוה "םאבצ לכו ץראו םימש" לש האירבב ןנובתמ םדא רשאכ
יטרפו ,ללכב ותוגהנתה ןפוא ךכ-לכ בושח המ :בושחל אוה לולעו ,"'ה ךישעמ ובר המ"ו "'ה
וליפאו טרפ לכ לע ךכ-לכ הריהזה - תמא תרותו םייח תרות - הרותהש דע ,טרפב תוגהנתהה
?טרפבש טרפ

וניזאה" ירה ,"רבדמ" ידוהי רשאכ יכ שיגדמו וניזאה תשרפב ןושארה קוספה ,אופיא ,אב -
.ץראב ןהו םימשב ןה םיעיפשמו םשור םישועו םיעמשנ םירבדה - "ץראה עמשתו םימשה

עודיו ,"לארשי העור" לבא אוה ירה ,לארשי העור ,וניבר השמ לע רבודמ ונתשרפבש תורמלו
איה וניבר השמ לש ותוטשפתה) "תומשנ אוביר םישישל ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתא" יכ
.תובר תויטרפ תומשנ תללוכ ןהמ תחא לכש ,(תומשנ ףלא תואמ ששל - שדחמ - רודו רוד לכב
ןכש לכו ,רבדמ ידוהישכ דחוימבו ,ותמשנב וניבר השמ לש ץוצינ שי ,רוד לכב ,ידוהי לכל
."השמ ונל הוויצ הרות" ,השמ תרות יפל ,גהנתמ אוהשכ

הרושק היתווצמו הרותה יפל תוגהנתה יכ ,התוא ןעוטש ימ שי םא ,הנעטה הליטב םג ךכ
עיפשמ ,השעמ - המכו-המכ-תחא-לעו ,רובידש רחאמ ,ןכש .תונויסנב םג םעפ אלו ,םיישקב
!תאז תמועל האוושהב תונויסנהו םיישקה לכל ךרע המ - ץראבו םימשב

* * *

אל ,ומצע םע לועפל הליחת םדאה לעש אוה רדסה ירה ,תודהיל רשקב תובר םימעפ רבודש יפכ
ומצע םדאל רשאב םג יכ םיאור ונא ןכאו .ותביבס םע ןכמ רחאל קרו ,ותביבס םע רשאמ תוחפ
,"ךלמ"כ ה"בקהל הדותבו הרכהב ,'וכ "ךלמ ךינפל ינא הדומ" :הרהצהב ומוי תא ליחתמ אוה
.םויה לכ ,ותוכלמ לוע תלבקב ,ךלמה תא תרשל הטלחהו

שודיח םע דחי ארובה לש תיתנשה "הרתכה"ה ימי ,הנשה-שאר ימיב דחוימב שגדומ הז רבדו
.תורחא תויונמדזהב הבחרה רתיבו ,םדוקה בתכמב רכזומכ ,ויתווצמ לוע תלבק

הדוקנ ךכב תשגדומ וניזאה תשרפ לש עובשב ,הנשה ומכ ,איה הנשה-שאר תועיבק רשאכ
,הליחת - "םימשה וניזאה" :רדסה תויהל ךירצ םדאה לש תוגהנתהה יניינע לכבש :תפסונ
.(הארוה) הרות אוה ףא הרותה לש רדסה ןכש ,"ץראה עמשתו" - ןכמ רחאלו

הלא םג ,תווצמה לכש - ל"נכ הילאמ תנבומה הטושפה תועמשמה לע ףסונ - רבדה שוריפ
ךירצ אוהש ,שח וא ,ןיבמ אוהש םושמ אל ןתושעל םדאה לע ,בייחמ "יצרא"ה ישונאה לכשהש
יפ-לע השוע אוה רשאכ יכ םג ןבומ .ןהילע הוויצ ה"בקהש םושמ ,ךלמ תווצמב אלא ,ןתושעל
אוהו ,תויפוס-ןיאה ,תויקולאה היתורגסממ הווצמה תא איצומ אוה ירה ישונא שגר וא לכש
תושעיהל הלוכי הווצמה ןיא ךכיפלו ,ישונא שגר וא לכש לש תולבגומ תורגסמל הסינכמ
.תומילשב

זאש ,ךר ישונא בל ול שיש םושמ אל תאז תושעל ךירצ אוה הקדצ ןתונ ידוהישכ :אמגודל
תאז השוע אוה רשאכ ךא .רתויל קוקז קקזנהש תורמל ,ובל ךור תדימ יפל קר הקדצ ןתונ אוה
אנמחר ,ןבאה בל ול שי םא וליפאו ,שורדכ הווצמה השוע אוה ,ךלמה תווצמ םייקל ידכ
.ועבט לש וכופיה אוה רבדהו ,ןלציל

* * *

ןהיתשל :"עמשת"ו "וניזאה" םילמה תויועמשמבש לדבהה ןמ םיעבונ חקלו הארוה דוע
םיעמשנה םירבדל סחייתמה יוטיב אוה "וניזאה" ךא ,העימשו הבשקה ,תויצ לש תועמשמה
,("םינזא" ןושלמ "וניזאה" ,ןזואב השיחל לש ןבומב ,"ינזאב רבד" יוטיבכ) בורקמ
.קוחרמ םיעמשנה םריבדל סחייתמ "עמשת"ו

םימשל סחיב :ךופה רדסב שמתשהל רתוי םיאתמ היה הלא םילמ יתש לש וז תועמשמ יפל
םוקמב תאז םיאצומ ונאש יפכ ,"יניזאה" - הבורק איהש ץראל סחיבו ,"ועמש" - םיקוחרה
.רחא

רמוא אוהו השמ לש וירבד םיריאמ ידוהי לצא רשאכש השגדההו הארוהה ,אופיא ,ןאכ שי -
אצויכו םיינפוג םישוחו םירבא ,םיימשג םיניינעבש תורמל :ךופה אוה רדסה - םהילע רזוחו
שיש הדבועה םושמ ירה ,םידוהי -אלה ןמ םינוש - ןושאר טבממ - םידוהיה ןיא ,הלאב
םיניינעהו ,םיבורק - םיימימשה םיניינעה ירה ,שממ לעממ הקולא קלח איהש ,המשנ ידוהיל
.ץראה - עמשתו ,םימשה - וניזאה :םיקוחר - םייצראה

ידכ ,בורקמ םייצראה םיניינעב קוסעל ,"ץרא"ה לא דרוי אוה רתוי רחואמו ןכמ רחאל קרו
תוישרפ תובתכנ וילעש ףלקל היהי המהבה רוע ,הקדצ ףסכל היהי ףסכהש ,םהב לועפל
.האלה ךכו ,ןיליפתה

היהנ אוהו ,לארשי ךלמ - "םכילע ינוכילמתש" - תרתכהב יוטיב ידיל אבו רושק הז םגו
הריד"ל השענ ,תוקולאל ךכ-לכ בורק וניא ןיידעש ,ביבסמ םלועה לכש ."ץראה לכ לע ךלמ"ל
לש ןושארה הנשה -שארב ןושארה םדא ידי-לע התשענש ארובה תרתכה תמגודכ ,"ךרבתי ול
.םלועה תאירב

* * *

םימשה לטמ תוכרבה לכש ךכב לחה ,הטמל םגו הלעמל לבקתי ליעל בותכה לכש ןוצר-יהיו
דוע םיאב םהו ,בוריק לש ןפואב הטמל ואובי ,תוימשגב ןהו תוינחורב ןה ,ץראה ינמשמו
.(רבעמו לעמ - הליחתכלמ -) "רעבירא הלחתכלמ" לש ןפואבו ,הפוצמה ינפל

ןיעב ןיע הארנש ,"םייוגה לכב לחנת התא יכ" דועיה תמשגה תא רתוי דוע ברקי הז לכשו
,םימעה לכ לע טלושו ץראה לכ טפוש אוה ה"בקה יכ

,תחאו דחא לכל ,הלגנהו הארנה בוטב ,הבוט המיתחו הביתכה לש קלח הווהיו ללכי הז לכו
.לארשי ללכ ךותב

הבוט המיתחו הביתכ תכרבבו דובכב

ןהאסרואינש םחנמר"ב פ"ע - (החילסה תומילש) הבושתל דחוימב ךייש תבש רשא ,ריעהלו .תוחילסה ימי תלחתה :שדוק-תבש יאצומ
'יוה ךל ה"ד .י"פס ת"הגא) בשת תויתוא תבשו .תבשה םויל ריש רומזמ 'וכ הבושת לש החוכ איה ךכ :ב"כפס
מ"ההל א"קלבו .'וכ ה"ו תבש זיא הבושת :חיק 'יס תופסוה (ת"הק תאצוה) ט"שכ הארו .ןקזה ונברל הקדצה
- ש"הויל ריש רומזמ ה"דמ ריעהלו .(ירשתל םג תוכיישה 'תנ (ל"נה) שרדמב אתיא ה"ד ו"כקס (תהק תאצוה)
ח"ואח - ןשדה תמורת רבחמהד תוגהנה רפס אוהו - רשוי טקל רפסמ ,ריעהלו - .(ז"טשת'ה ,ןילקורב) צ"מאהדאל
םיחמש םעה יכ . . תבשל ךומס אוהש םושמ ןושאר םויב/תוחילס תרימא תלחתה/ןידמוע םלועל ל"יו :זיק 'מע
טייפה םגו .הווצמ לש החמש ךותמ ללפתהל ליחתהל בוט ןכלו . . תבש גנוע תמחמ םגו הרותה תווצמ תמחמ
.החונמ יאצומב ליחתה

רתויבו .(ה"ר) ךאוב םוימ םידעורו םילחוז . . החונמ יאצומב :םירמוא התלחתבד :הנשה-שאר לש עובשב
םוי םלועל היהיש ידכו) ה"רד (ןברק תמגוד) ימצע רוקיב ימי םהש (א"פקתסר ח"וא ע"ושל) ק"זטעב כ"שמפע
.(םש שובל .'א םויל םימידקמ - עובק

תודלותה 'ס .56 ע"ס א"שת ש"הס האר) 'וכ א"ואכ י"ע וניזאה דומיל ןיינעב עודיהמ ריעהלו :וניזאה תשרפ
.(הזב גארפמ ל"רהמהמ ט"כפ תונורכזה 'ס .74 'מע ש"רהמ

ףראדעב ןעמ :ז"הדא תרותמ ריעהלו .בשיו פ"ר כ"בשות ה"לש האר :הנשה-שארל תוכייש . . תיעובשה השרפ
.(ךליאו 29 'מע ב"שת ש"הס .ןושח 'ב "םוי םויה") 'וכ עובשה תשרפ טימ . . טייצ רעד טימ ןבעל

.ז"ימ א"פ תובא :רקיעה אוה השעמה

א"רדפ הארו .(בפשת זמר) א,טכ סחניפ פ"הע ש"לי .ט"כפר ר"קיו :לולא ה"כ . . וארבנ . . ץראו םימש
םויב וארבנ ץראו םימש תודלות לכ אלא ןושאר םויב וארבנ ץראו םימש קר אלו - .םש ל"דרה תוהגהבו ח"פר
.(די ,א תישארב פ"הע י"שרפ) ןושאר

ייחב .םש א"שרהמ ג"אדח .א ,זט ה"רל ן"ר האר :ךכל רבסהה . . תישארב השעמל ישישה םויב . . הנשה-שאר
ךשמה .כ 'מע ו"סרת ךשמה .ג,זמ םיבצינ ת"וקל .(יעיבשה שדוחבו) גכ אקסיפ כ"רד אתקיספ .ג,א תישארב פ"הע
ע"ס ט"ח ש"וקל הארו .דועו .ט"שת .ד"שת םויה הז ה"ד .(ב ,חיש ב"ח םיסרטנוק מ"הס) ותליחתב ה"צרת ה"ר
.םלוע תרה םויה ה"ד ה"רל ףסומ תליפת ל"זיראה 'יס הארו .ךליאו 438 'מע םש .ךליאו 410

.ה"רל םישורד ת"הואב הז ה"ד הארו .א,זכ ה"ר - ה"רד ףסומ תליפת :ןושארה םויל . . םויה הז

.א,בי תוכרב םג האר :םותיחה רחא ךלוה לכה

האירבה לכ לש תילכת היה םדאה :א,זכ ה"רל א"שרהמ ג"אדח האר :האירבה לכ לש תיפוסה הרטמה . . םדאה
:ו"ה ב"פ תבש ימלשורי .םלוע לש ותלח רמג היהש :ד"יפר ר"ב .םדאה תאירב םדוק רבד םוש ארבנ אל וליאכו
תווצל אלא ארבנ אל ולוכ םלועה לכ :ל"זראממ ריעהלו .םלוע לש ורנ ,היה םלועל הרוהט הלח ,םלוע לש ומד
טש 'מע ז"כרת מ"הס הארו .(האר כ"חא ה"ד ותמדקהב ם"במרהל מ"היפ הארו .ב,ל תבש .ב"עס ,ו תוכרב) הזל
.דאמ בוט רמאנ םדאה תאירבל רשקב אקוודש (אל,א) תישארב ן"במרו ינוקזחמ ריעהלו .ךליאו

.ןיאתתו ןיאליע לכ ועזעדזא םדא ירבמל ה"בוק אעב דכד :(ב,דל) א"חזבו .(א,חמ) ג"חז האר :םיארבנה ריחב
.ד-ג"פ ג"ח שדוקה תדובע .ח 'מע א"חזל צ"יול יטוקל הארו

.(ב,צ) ו"נת ז"וקת םג הארו .רומא פ"ס ג"ח .ב,אכר א"חז .א"יפ א"רדפ :תרפסמ הרותהש יפכ

.ו,הצ םילהת :ונשוע . . ואוב

.דכ,דק םש .ו,בצ םילהת :ובר המ . . ולדג המ

.והל תירק תורימז דוד ה"דר אינתל א"וק האר :טרפ לכ לע ךכ לכ הריהזה

ובל ברע רשא והזיאו הז אוה ימ יכ ףאו :(א,גס) ד"מפ אינת הארו :ונבר השמ לע רבודמ ונתשרפבש תורמל
.אנמיהמ איער תבהא תגרדממ ףלא ינמ דחא קלח וליפא גישהל תשגל

.ב,ב"פ ר"ומש האר :לארשי העור . . ונבר השמ

.ך"ז 'יסל רואיבה ףוסב ק"הגא .(א,דיק .א,ביק) טס 'ית ז"ת :תומשנ אובר םישישל . . אתוטשפתא

.(א,חמ) ז"לפ אינת :תויטרפ תומשנ תללוכ ןהמ תחא לכש

.ב"מפר אינת :ונבר השמ לש ץוצינ . . ידוהי לכ

.ד,גל הכרב :השמ ונל הוויצ הרות

טושק כ"חאו ךמצע טושק :(נ"שו) ב"עס ,זק מ"במ ,ריעהל :ותביבס םע ןכמ רחאל . . ומצע םע לועפל הלחת
.םירחא

רודיס .ו"ס םש ב"ודהמ .ה"ס א"ס ח"וא ז"הדא ע"וש) ותנשמ רועינשכ דימ :ז"הדא ןושלבו :ומוי תא ליחתמ
.(ומוקמב ז"הדא

.א,ח ,א ךרכ ד"וקל .ותליחתב תונושל ללכ .פ"עבשות קלח ה"לש .ב,ו םיחספ האר :הרות םג אוה הרותב רדס
תומבי) ךפיהל וא "םתס כ"חאו תקולחמ" הנשמבש רדסהמ תודמלנ תוכלה כ"וכש לעופב הכלהל דעו א,ומשת ,ד ךרכ
הנשמ םתסכ הכלה ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו .((םש ק"ב) הנשמב רדס ןיא ה"דות הארו .א,בק ק"ב .ב,במ
.(ךליאו ונש 'ט ךרכ)

.ב,גנ ג"חז :(הארוה) הרות

ת"הוסי 'להמ ריעהלו - .מ"כבו .91 'מע ת"ש'ה מ"הס םג האר :ךלמ תווצמכ . . ןתושעל שי . . תווצמה לכ
'לה) םהלש תווצמ 'זב חנ ינבל עגונב וליפאו .הרותב השמ הוויצש הווצמה ינפמ אלא :ג"ה ח"פ ם"במרהל
.(א"יה ח"פ םיכלמ

.(האפ ףוס ימלשורי) ןייו רשב ול היהיש :ףיסוהל ךירצ (ולש תוליגר) יתרמ הישפנ םאו :רתויל קוקז קקזנה
.נ"ר ס"ר ד"וי ע"ושוט ,'וכ סוס וליפא .ב ,זס תובותכ הארו

.פ"הע ירפס :קוחרמ . . עמשת . . בורקמ . . וניזאה

.דועו .פ"הע ע"באר :םינזא ןושלמ וניזאה

א"חז) אמעט קיספ אלו תוליצאד המשנ אוה השמ רשא ריעהלו .וניזאה פ"ר ירפס הארו .ב,א 'יעשי :רחא םוקמב
(הארש הבכרמהו) 'יעשיו (מ"כבו ,'אה הז ה"ד ח"ות .ורואיבו םיטפשמה הלאו ה"ד א"ות .ב,חלק ג"ח .ב,כק
- תארקנ הליגמ ה"ד .ב"עס ,טל חלשב צ"מאהדאל רהזה ירואיב .א,טע רודיס) שיה תווהתה תישאר ,האירבד
- .(1-4 'עה 204 'מע ט"ח ש"וקל הארו .ךליאו הע 'מע ט"כרת מ"הס .ךליאו גמ 'מע (תופסוה) א"גמ ת"הוא
םירבד ת"וקל .א,זע םיטפשמ א"ות) תארב התא (כ"חאש אלא - תוליצא) יב תתנש המשנ ול שי י"נבמ א"ואכו
.ךליאו ב 'יעס 415 'מע ב"ח ש"וקל םג הארו .(מ"כבו .ךליאו טפת .ג-בעת .כק 'מע ו"סרת ךשמה .א,א

.ב"פר אינת :שממ לעממ הקולא קלח

.ז"לפ אינת האר :ןיליפת . . רועה . . הקדצ . . ףסכה

.זירת 'מע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא - ש"רהמ ר"ומדא ק"כ םגתפ :רעבירא הליחתכלמ

.ח,בפ םילהת :םיוגה לכב לחנת התא יכ
תודיסחה ינייעממ


הנשה שאר תוליפת


(תיברע תליפת) תחא הדוגא םלוכ ושעיו

םיבר םישנאמ תושעלש ,ונא םידמל ןאכמ ."םלש בבלב ךנוצר תושעל ,תחא הדוגא םלוכ ושעיו"
איה תודגאתהה רשאכ אלו ,"ךנוצר תושעל" איה דוגיאה תרטמ רשאכ קר רשפא ,"תחא הדוגא"
.תרחא הרטמ לכ ליבשב

:רבדל תוביס שולשו

יניינעו תוחוכב ,תמייוסמ הרטמ ליבשב ,דחי ורשקתהש םינוש םישנא םה דוגיאה ירבח (א
חוכב דחוימבו ,םהלש תוחוכה ראשב לבא .וז הרטמ שומימו עוציבל םישורדה ,םימייוסמ שפנ
.רשק לכ םהיניב ןיא ,םהלש 'םצע'ה

םה םתואיצמ תוללכבש ןוויכמ .תיתימא תודחא ןאכ ןיא - ומצע יטרפה ןיינעב וליפא (ב
שגרהו תואיצמה דצמ וב קסוע ןבואר :יטרפה ןיינעב םג םיגהונ םה ךכ אליממ ,םינוש םישנא
תוינוציחב ,ומצע הלועפה השעמ תא קר .ולש שגרהו תואיצמה דצמ וב קסוע ןועמשו ,ולש
.הוושב םהינש םישוע ,םירבדה

שי ןיידע דוגיאב רבח לכל ירהש .אמייק לש רבד וניא הז ינוציח ןיינע וליפא (ג
ובש בצמ רצוויי םא ,ךכ םושמו ,הדוגאל לעמ םידמועה ,ולש "תואיצמ"ו םיישיא םיניינע
םג) קרופי דוגיאהו ויחאמ שיא ודרפיי ,םיישיאה ויתונובשחל דוגינב דוגיאה דומעי
.(תוינוציחב

יכ ,תמאב "תחא הדוגא" היהת וז ירה ,"ךנוצר תושעל" איה דוגיאה תרטמ רשאכ ,תאז-תמועל
.תחא תושי םצעב םה לארשי לכ וז הגרד דצמו ,המשנה םצע תא תולגמ היתווצמו הרותה
(436 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(תירחש תליפת) 'ה ךיתארק םיקמעממ

,רוקמהמ הכשמה ידי-לע אלא ןוקית םהל ןיא - ויאטח ידי-לע םרג םדאש םימגפהו תונורסחה
רוקמו ןייעמב ,קמועב ןירפוח ,ותואלמל םיאבשכ ,שביו ברחנש רהנ לשמכו ."ןוילעה קמוע"מ
איה הכשמההו האירקה :"ךיתארק םיקמעממ" והז .אלמתמו רהנה רזוח הז ידי-לעו ,עבונה
."ןוילעה קמוע"מ

הניאש וזכ האירק ,בלה תוימינפ קמועמ 'הל האירק ידי-לע ?הז "קמוע"מ םיכישממ דציכו
:"ילוקב העמש 'ה" ךשמהב רמאנש והז .הקעצב קרו ךא אלא ,רובידב יוטיב ידיל אובל הלוכי
,ותוימינפ ,לוקה ךותבש המ תא לבקיו עמשי ה"בקהש ונייה ,"ילוקב" אלא ,רמאנ אל "ילוק"
.(רובידו לוקב תאטבתמה ,בלה תוינוציח ושוריפ "ילוק" וליאו) בלה תוימינפ
(ג,דנ הנשה-שאר - הרות-יטוקיל)


(תירחש תליפת) החילסה ךמע יכ

םיאטוח ועמשי ינוועל חלסת רשאכ" :ארזע-ןבאה שריפו ."ארווית ןעמל החילסה ךמע יכ"
."םשפנ תווא לכב םצפח ושעיו ךואריי אל חלסת אל םאו . . םה םג ובושיו

תגשמ ודי ןיאו לודג םוכס ורבחל בייחש ימ :הזה לשמה תא ךכ לע לישמה ןקזה ר"ומדא
ץמאתי - תכשוממ הפוקת ךשמב םינטק םימולשת לבקל ןכומ השונה םא הנה ,בוחה תא עורפל
אלו הוולה שאייתי - דימ םוכסה לכ םולשת תא עבתי םא ךא ;וז ךרדב בוחה תא םלשל הוולה
.בוחהמ קלח וליפא םלשל לדתשי
(קת 'מע ,רוא להי)


(תירחש תליפת) העורת יעדוי םעה ירשא

יסיסכתבו העורתב קרפ עדוי םהמ דחא לכ אלא ,םהבש לודגה לע םיכמוס םניאש םעה ירשא
;המחלמ יכרד ודמל אלו ,וב וחטב הנידמה ינב לכו רוביג הב היהש הנידמל לשמ .המחלמ
המב ול היה אלש ךכ ,ונייז ילכ תא רוביגהמ בנגו בייואה םכחתנ ,המחלמ תעב ,ןכמ רחאל
.ודכלנ וילע וכמסש הנידמה ישנא םגו ,דכלנו םחליהל
(גלק ןמיס בוט-םש-רתכ)


(ףסומ תליפת) תויכלמ יקוספ

וב ןיא"ש ףאו ."דחא 'ה וניקולא 'ה לארשי עמש" :אוה תויכלמ יקוספ לש ןורחאה קוספה
אלש קוספב ולא םיקוספ םימתחנ עודמ :לואשל שיו ."וניינע אוה תוכלמ" ,"תוכלמ רכז
?שרופמב תוכלמ וב תרכזומ

ךלמהש אלא ,םעה תואיצמ םג תשגדומו תרכינ - תוכלמ ןושלה שרפתנ םהבש םיקוספב :רבסהה
לוע-תלבקלו לוטיבל קוספה זמור "לארשי עמש" קוספב וליאו .וילא םילטב םהו םהמע אצמנ
ךלמה תואיצמ איה םתואיצמ לכו ללכ תשגרנ הניא םעה תואיצמש ךכ ידכ דע ,תומילשה תילכתב
לש תומילשהו רמגה אוהש ,"לארשי עמש"ב תויכלמ יקוספ םויסבש ,אצמנ ."דחא 'ה" -
הניאו ירמגל הלטב תואיצמה לכש דע ,תומילשה תילכתל ךלמל לוטיבה עיגמ - ולא םיקוספ
.ךלמה תואיצמ אלא
(602 'מע ב ךרכ ,ח"משת תוחישה-רפס)


(ףסומ תליפת) ךישעמ תליחת םויה הז

תליחתבש םשכ יכ ,אוה רבדה םעט .שממ "הליחת" ,"ךישעמ תליחת" ארקנ הנשה-שאר לכ
לעמ"ש תינחור הגרדמ הכשמה) דבלב תחא הנשל תויחו רוא ךשמנ ,ןושארה הנשה-שארב ,האירבה
הנש ךשמב םלועה תווהתהל שדחמ תויחו רוא ךשמנ הנשה-שאר לכב םג ןכ ,(ןמזה ךותל "ןמזל
.תחא

הכשמנ ןושארה הנשה-שארב יכ .דבלב "ןושאר םויל ןורכיז" אוה הנשה-שאר ,הז םע ךא
אתורעתאב וז הכשמה היולת וישכע וליאו ;ארובה ןוצרו ץפח דצמ ,אליעלד אתורעתאב תויחה
.הרבעש הנשה לש הגהנהב היולת הבוט הנש - אתתלד
(ב ,חנ ה"רל םישורד הרות-יטוקיל)


רפוש שדוחב ועקת

ורדוס אופא עודמ ,"שדוחב רפוש ועקת" :רמול רתוי היה ןוכנ ,קודקדה יללכ יפל הרואכל
ןושל ,"שדח" תניחבב היהת 'ה תדבועש לדתשהל שי אלא ?"רפוש שדוחב ועקת" :תרחא םילמה
הדובעה םא - "אוה לארשיל קוח יכ" בותכה ךישממ תאז תמועלו .עובק קוח ןיעכ אלו ,שודיח
.הז לע ומע תא טפושו ןד ה"בקה - "בקעי יקולאל טפשמ" יזא ,עובק קוח ומכ תישענ ןכא
(ונר ןמיס ,בוט-םש-רתכ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

יעיבר םוי
1הנשה-שאר ברע ,לולאב ט"כ

:ןילישבת בוריע

דיב ןתיו ,תיזכ רועישב גד וא רשב ןוגכ בושח לישבת םע ,הציבכ רועישב המלש תפ לטונ
םא ,םילודג וליפא ,תב וא ןב ידי-לע אלו תווצמ-ןב םדא ידי-לע םיכזמ - הליחתכל) רחא
הצורש ימ לכל הכזמ ינא" :רמואו ,להקה לכל ודי-לע (חתפב 'ז-ה) תוכזל (ולשמ םילכוא םה
ןמ (מ"ס 8) חפט בוריעה תא היבגמ הכוזה ."הז בוריע לע ךומסלו (קיריחב 'ל-ה) תוכזל
בוריעה לטונו רזוחו ,ריוואב תהבגומה ודי-לע וחינה םא וליפא ,וילע חנומ היהש םוקמה
.". . ןידב" רמואו "בוריע תווצמ לע ונויצו ויתווצמב ונשדיק רשא" ךרבמו ,הכוזה דימ
היהי הזה בוריעב" :ןיינעה ןכות .ןיבמ אוהש ןושלב רמול ךירצ ,תימרא ןיבמ וניאש ימ
בוט-םוימ וניכרצ לכ תושעלו ןקתלו רנ קילדהלו ןימח ןימטהלו לשבלו תופאל ונל רתומ
."תאזה ריעב םירדה לארשי לכלו ונל ,תבשל

םוימ אל לבא ,תבשל ינש בוט-םוימ ןיכהל קר ריתמ בוריעה יכ ,רוביצל ריכזהלו רוכזל שי
.תושמשה-ןיב םג וחינהל יאשר ,ןילישבת בוריע תושעל חכשש ימ .תבשל וא ינשל ןושאר בוט
.םכח תלאש השעי ,םיבכוכה-תאצ עיגה םאו

:תוריהזו רודיה

הארוהכו .הנשה -שאר לכ ינפל ףסונ רודיה ומצע לע לבקל גהנ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
תווצמב [רודיה] הרתי תוריהז ומצע לע לבקל דחא לכ ךירצ הנשה-שאר לכב" :רמאנ תיללכ
."הבוט הגהנהב הרתי תוריהזו ,השעת-אל לש גייסב תוריהזו ,השע

דחאו דחא לכ דוקשי ,הנשה-שאר יאצומב תיברע תליפת דע החנמה תליפת םדוק תחא העשמ
.2םויו הליל םיליהת תרימאב

.שדוק-תבש רובע ןכו הנשה-שאר ימי ינש רובע םג םויה ונתי ,םוי לכב הקדצ תתל םיגהונה

תדימב ונטפשל סנ ונל השוע ה"בקהש םיעדויו ,םיבושחו םיאנ םידגב םישבול ברע תונפל
.3םימחרה

הנשה-שארד 'א ,ישימח םוי
ח"נשת ירשתב 'א

.4םירופיכה םויב אלא ,עקותהו ץ"שה אל םג ,'לטיק'ה םישבול ןיא

.'ונייחהש'ו ,5"ןורכיזה םוי לש רנ קילדהל" :תורנה תקלדהב תוכרבה

.6'ונייחהש' ךרבי אל ,3קילדמה שיא
הנשה-שארד 'א ליל

,7הנשה-שארב ונשעי אל - בוט-םויב םג םינשעמו הנשה לכ םינשעמש ולא םגש ,ןיקיתו גהנמ
,הזב ורהזיי הרות ינבה רשא רבדה יוארו" :צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ןושלכו ,העניצב אל םג
.2"םהיריכמ לע םג ועיפשיו

ילעבו םילודגב םג םויה תדובע ןכלו ,םימש תוכלמ לוע תלבקב אוה הנשה-שאר תדובע רקיע"
ינשב הנישב טעמלו ןמזה לכ םיליהת תרימאב ,הטושפ ומכ תיארנה הדובעב [איה] - הרוצ
ויהיש הזיא תוחישמ םג ןורחאה הצק דע םילטב םירבדב רהזיהלו ,ירשפאה לככ ולא תוליל
ינפ תלבק תחמשב דורטה ןבכ וא ,ונודא תכאלממ תובשל עגר ףא ןמז ול ןיא רשא דבעהכ)
.8"(ויבא

ק"כ לחה ,וז םיליהת תרימא רחאל ,תומייוסמ םינשב .2םיליהת םירמוא תיברע תליפת ינפל
.9"ונכלמ וניבא" ןגנל ונרוד אישנ ר"ומדא

:תיברע

.10ל"ר תולבאה תנשב אוה םא םג ודיקפתב ךישמי עובק ץ"ש

.2(הליענ תליפתב אלא) הבושת ימי תרשעד םישידקב 'אליעל' ןילפוכ ןיא

.וכרב ,שידק יצח ,תולעמה ריש

,רתויב הנווכה ררועל ידכ ,שחל תליפתב ףא לוק עימשהל וגהנ םירופיכה םויו הנשה-שארב
.11לודג לוקבו בלה תוימינפ תוררועתהב תויהל םיכירצש ןוויכ

.12שידקה םויסב ןכו ,וימורמב 'םולשה השוע' םירמוא הרשע-הנומש תליפת םויסב

.14'וכו םיקידצ ךא ,ארית לא ,י"ק ,ונילע ,לבקתת-שידק ,13רומזמ דודל :ע"ומש ירחא

לע תוימשג תועפשהל ילכ איה "רומזמ דודל" תרימאב הנווכהש ,רמא ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ
ואש") םינורחאה םיקוספה תא לוקב ץ"שה םייסמ ,להקה לכ ידי-לע ותרימא רחאל .15הנשה לכ
.16להקו ןזח קוספב קוספ םירמוא ןיאו ,(". . הז ימ . . ואשנהו ,םכישאר םירעש

םג ,ונייהד .17אקווד דיחי ןושלב ,'םתחתו בתכית הבוט הנשל' :ורבחל רמוא דחא לכ
.18םיבר ןושלב םהילא תונפל םיגהונש םידבכנ םישנאל

לבא ,שבדב איצומה תסורפ םילבוט הנשה-שאר תודועס לכב - בוט-םוי-תדועס .19שודיק
.20ןחלושה לע חלמ םיחינמ

.21םימעפ שולש - שבדב חופתה תליבט ןכו ,שבדב 'איצומה' תסורפ תליבט

םיכרבמו ,שבדב קותמ חופת םילכוא ,איצומה תסורפמ 22המיעטה רחאל ,וז הדועס תליחתב
אלל) ךינפלמ ןוצר יהי" :םירמוא 23הליכאה םדוק הכרבה רחאו ,חופתה לע "ץעה ירפ ארוב"
.2"הקותמו הבוט הנש ונילע שדחתש ('וניתובא יקולאו וניקולא 'ה'

ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הרוה ,םינימה תעבשמ םהש ,םינומיר וא םירמת וינפל שי םא םג
.3אקווד חופתה לע "ץעה ירפ ארוב" ךרבל

םילכואש םיחופתה קסר תא םג רוטפל "ץעה" תכרבב ןווכל - םיברל הארוההו לעופב הגהנהה
.24הדועסה חוניקב

ןיא לבא ,[םיעלותמ דעומ-דועב וקדבל ךירצו .גד שאר - השעמל] ליא שארו ןומיר םילכוא
.2חופתה לע םא-יכ "ןוצר יהי" םירמוא

ר"ומדא ק"כ לבא ,הנשה-שאר תודועסב 'םייחל' רמול גהנ אל ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
תודועסב ןוגינ רישל חינה אל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ .25'םייחל' רמול גהנ ונרוד אישנ
.26ינשה םויב אל םג ,הנשה-שאר

:רמוא - 'ביטמהו בוטה' ליחתהש םדוק רכזנו ,ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' רמול חכשש ימ
. . ךורב ,הזה ןורכיזה םוי תא ,ןורכיזל לארשי ומעל םיבוט םימי ןתנ רשא . . ךורב"
.27"ןורכיזה םויו לארשי שדקמ

.28בוט-םויד 'ןמחרה' םירמוא ,הנשה-שארד 'ןמחרה' ינפל

ונילע שדחי אוה ןמחרה" :רמוא היה ,ןמזמה ר"ומדא ק"כ היהשכ ,הנשה-שארד ןוזמה תכרבב
.29ןמא וירחא ונעו ,םר-לוקב "'וכו

.30("םולשה" אלו) "םולש השוע" םירמוא ,ןוזמה תכרב ףוסב
הנשה-שארד 'א םוי

:תירחש

.31הליפתה םויסו תועיקתה רחא דע המואמ םיתוש םניא םגו םימעוט םניא םיאירבה

רמאמה תא רקובב הנשה-שאר ימיב דומלל 32עקותל הווצמ היה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
ןבומ" :יברה ףיסוהו .(ג,דמר) 'ח"אד םע רודיס'ב ספדנה "רפוש תעיקת ןיינע ןיבהל"
.2"םיקסופב ראובמכ ,רפוש תוכלה תעידי בויח לע ףסונ והזש ,ומצעמ

.33בוט -םויו תבש לכב ןכו ,הליפתה םדוק תירחשב הרהט הווקמב םילבוט הנשה-שאר ימיב

ןמז ךשמ הנשה-שאר ימיב היהי דלי לכש ,רתויב םילודג םיצמאמ תושעל ,הרות-לארשי-גהנמ
הנעי ,רפוש תעיקת עמשי ,תוכרבו תוליפתב - וליגל םאתהב - ףתתשיו ,תסנכה-תיבב םייוסמ
.34"אבר הימש אהי ,ןמא"ו "ןמא"

המייסמ ,תלבוקמה המיענב חתופ ץ"שה .'תירחש לעב'ה אוהו ,רחא ץ"ש שגינ 'ךלמה' תרימאל
,םר לוקב 'ךלמה' ארוק וניא להקהו ,המיענב 'בשוי' דימ ךישממו ,םר לוקב 'ךלמה' תאירקב
.35(חסונה לכ תא ומצעל רמוא דחא לכ לבא) וירחא אלו ץ"שה םע אל

תרשעבו הנשה-שארב םיקמעממ תולעמה ריש תרימאל ןוראה חותפל םלועה גהנמכ ןיגהונ ןיא
.35להקו ןזח קוספב קוספ ורמואל וא ,הבושת ימי

.36ןבומכ ,הנשה תומי לכב ןכו ,שחלב ץ"שה םייסמ "הבהאב לארשי ומעב רחובה . . ךורב"

.37ןבומכ ,הנשה תומי ראשב ןכו ,ליגר לוקב ץ"שה םייסמ "לארשי לאג . . ךורב"

ןכמ רחאלו םר לוקב םרמוא רוביצה ,"רפסבו"לו "בותכו"ל ץ"שה עיגמשכ ,ץ"שה תרזחב
.38"ךומכ ימ"ו "ונרכז"ב אל לבא ,ץ"שה םרמוא

םירמואו ,ןוראה םירגוס ,"שודקו . . וניקולא אוה התא" טויפ ירחא ,תירחשב ץ"שה תרזחב
. . םיראפמ ומש . . דקפ 'הו ןכבו" ,"רוכז ךלמ" ,"הערמ טלממ ךלמ" ,"עירתו ריעת"
לכו ,"שודק . . יבשוי לכ . . לודגמ חבש . . ונתובש . . יטבש . . ורפש . . ירמוש
יבשוי לכ" זורח ירחא ."שודק . . יבשוי לכ" ."רפוש עקתב . . דוהו רדא" טויפ לש ב"אה
םיכישממו ,ןוראה ןיחתופ ,"שודקו . . דחאב אוהו . . לבת טופשי" םירמוא ,ןורחאה "לבת
.39"המויא ירידא . . ךלמ 'ה"

םיגהונ (דועו ,םויה/םויא ,ךכרעכ/ךתשודקכ) 'רחא חסונ'כ רוזחמב םירגסומה תומוקמב
.40תואחסונה ינש תא רמול ר"ומדא ק"כ לש שרדמה-תיבב

םמורתמו ,ץ"שה תרזחב תוכרב ימויסב ותבישימ םמורתמ היה ר"ומדא ק"כ ןהב םינש ויה
.41"רפסבו" ,"בותכו" תרימאב 'דומע'ה לע ותכימסמ

.42ףוס דעו הליחתמ ,דחאכ םלוכ להקהו ןזחה "ונכלמ וניבא" םירמוא

.43"ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא"ב םינגנמ

.44(קורושב 'כ ,אבשב 'ז) "תויכז" רמול ךירצ . . ונבתכ ,ונכלמ וניבא"ב

.םותי שידק ,ירוא דודל ,ישימח םוי-לש-ריש .לבקתת-שידק

.45הרותה תאירק ינפל הקספה תושעל וגהנ אל ונייח תיבב

לש ונוביר" ךכ-רחאו ,תודימ ג"י םימעפ שולש םירמוא הרות-רפס תאצוהל ןוראה תחיתפב
.םלשה רוזחמב בותככ ,דבלב תחא םעפ ולא לכ - "יתליפת ינאו" ,"ןוצרל ויהי" ,"םלוע

דחוימה ןוגינב ,(46ריטפמה ןמ ץוח) הרותב םיארוק הנשה-שאר ימי ינשד תירחש תליפתב
ימ'ו ,הרותה תוכרב ,הרותל םילועה תאירק ,'רוזעיו' תרימאב םג ןכו ,םיארונה םימיל
.'ךריבש

.47"ןידה םוי הזב . . הרותל הלעש רובעב" :רמול ךירצ ךריבש ימ חסונב

.48תועיקתה ינפל םילמ ,תסנכה-תיבב הלימ שי םא

.50תועיקתה ינפל הרותה-תאירק רחא ,49שחלב תומשנ ריכזהל וגהנ ד"בח יר"ומדא

:תועיקת

.51רפוש תעיקת ינפל ןישוביכ ירבד רמוא הדעה לודגש ןיגהונ ןיא

.10ל"ר תולבאה תנשב אוה םא םג ודיקפתב ךישמי עובק עקות-לעב

הבר הנכה איהש ,היליד ארועיש םופל דח לכ הבר הנכהב - תועיקתל תוררועתהל הנכה רחאל
הלע ,53'ן"טש ע"רק' יקוספ ,חצנמל םימעפ 'ז תרימאו - 52הנשה לכ ךשמב 'ה תדובעל
עקותה ךרבמ ,[54טקשב ורמוא עקות לעבה םגו ,ותוא םירמוא לוכהש] ןוצר-יהי ,םיקולא
דע ,תוכרבה תעשב םג (יולג ויפ קרו) הסוכמ רפושה ."ונייחהש"ו ,"רפוש לוק עומשל"
.55ןמצע תועיקתב אל ךא ,תועיקתה

ונווכי םיעמושה םגו ,תועיקתבו תוכרבב םתבוח ידי םיעמושה תא איצוהל ךרבמה ןווכי
.56"ומש ךורבו אוה ךורב" ונעי אלו ,3םתבוח ידי תאצל

רזוח תועיקתה ןיינעמ אלש קיספה םאו ,תועיקתל תוכרבה ןיב קיספהל ול רוסא עמושה םג
.3ךרבמו

,תוליפתהו תועיקתה ןיינעמ קר ,דמועמד תועיקתה רמג דע תועיקתה רחא םג קיספהל ןיא
.3ךרבלו רוזחל ךירצ וניא (בשוימד תועיקתה רחא) קיספה םאו

דע ותעיקתב ךיראמ עקותה .2רובידב אירקמ וניא לבא ,רודיסב ועבצאב הרומ - אירקמה
.57ועבצא אירקמה ריסמש

השולש םיעקות םירבשב .םימעפ שולש ת"רת ,םימעפ שולש ת"שת ,םימעפ שולש ת"רשת עקות
ךשמנ - רבש לכ .("וט ,וט-וא ,וט-וא ,וט-וא-וט" :עקת יברהש םירמוא שי) 58הצחמו תולוק
העורת םירבש - בשוימ תועיקתב .60ןיטימורטב ןיברמ - העורתב .59אקווד תוחוכ השולש
המישנ קספהב - תומישנ יתשב דמועמ תועיקתב וליאו .םהיניב והשמ קספהב ,תחא המישנב
.61םהיניב

.62שחלב (עקותה) הדוותי ת"רתל ת"שת ןיבו ת"שתל ת"רשת ןיבש ,רמאנ ז"הדא רודיסב

.64"ךינפלמ ןוצר יהי ,ןכבו" - 63להקה םג - םירמוא תועיקתה ירחא

ירשא" :תועיקתה רחאלש םיקוספה תשולש תא ןכ-םג ןגנמ תועיקתה םדוק םיקוספה תא רמואה
םירמוא ךכ-רחאו .[65קוספב קוספ וירחא םינוע להקהו] "תראפת יכ" ,"ןוליגי ךמשב" ,"םעה
.וללהי .2ךתיב יבשוי ירשא :וידחי להקה לכ

. . אנו" ,"שעממ . . יננה" םילימה תא שחלב םירמוא שי) ינעה יננה :רמוא דבלב ץ"שה
.ףסומ תליפת .שידק יצח ,"'ה יתעדי" ,("ובהא

.66עקרקה ןיבל "ונילע"ב םיווחתשמה ינפ ןיב קיספהל המודכו תובגמ םיניכמ

םיללפתמה םיעיגמשכ ,שחל תליפתב .ץ"שה תרזחב ןהו שחלב ןה םיעקות :דמועמ תועיקת
רוביצל ןמסל ידכ ןחלושה לע ודיב קפוד עקותה וא ץ"שה ,עוקתל שי םשש תוכרבה םויסל
,ץ"שה תרזחב אל ,שחלב אל ,דמועמ תועיקתב ללכ ןירקמ ןיא ,ונגהנמל .67עוקתל םידמועש
.68ךכ-רחאש תועיקתב אלו

קיספמ וניא ,ול עקתיש ימ שי םא וליפאו .ףסומ תוכרבב עקות וניא תודיחיב ףסומ ללפתמה
.69רוביצב אלא תאז ונקית אלש ,תועיקתה תא עומשל

,ופוסב "רפוש הלענ" טויפב .(חתפב 'ב) טבשב ריבעהל רמול ךירצ "זאמ דפוא" טויפה ףוסב
רמול ךירצ ,"ונעמל אל םא" טויפב .(חתפ-ףטחב ת"יח ,חתפב ו"ית) ןגמ קזחת רמול ךירצ
.70(ץמקב ו"אוה) סעכו ,(חתפ-ףטחב ן"ייעה) ונעמל

.71"ףקות הנתנו" תרימאל דמענ היה ר"ומדא ק"כ

תועבצא ,עקרקב שארב םיעגונ אלא ,דיה לע םילפונ ןיא םיערוכ תליפנל :ר"ומדא ק"כ גהנמ
תפצר לע המודכו תחפטמ שורפל םיגהונ ןיא .72ןכותל הפופכ הניא ןהובהו תוצופק םיידיה
.73םישרק

עורכל לכויש ידכ הביתה ןמ קוחר תצק דומעי ןכלו ,הליפתה תעב ומוקממ רוקעל ץ"של רוסא
.74םוקל ול םירזוע ודיל םידמועהו ,תווחתשהלו

אלו ףסומב קר איה ,ל"וח גהנמל ,הנשה-שארב םייפכ תאישנש ,ר"ומדא רודיסמ חכומ
."ברעתו" םירמוא ןיאש ןכו .תירחשב

רתומו ,ךוניחל עיגה אלש ןיב ךוניחל עיגהש ןיב ,דמלתיש ידכ עקתיש ןטקל רמול רתומ"
.75"תווצמב םכנחלו םינטקה תא דמלל םילודגה לע הווצמש יפל . . םויה לכ עוקתל ול

.76ןמצעל ןה וכרבי אלא ,ןהל ךרבי אל םישנ רובעב עקותה

לארשי -ינב וניחאמ םיבר תוכזל (ר"ומדא ק"כ תארוה יפ-לע) םילדתשמ ,הנשה-שאר ךשמב
דחוימבו ,ןתכלהכ בשוימד תועיקתה רדס םהל עוקתלו ךרבל ונייהד ,רפוש לוק תעימשב
.רהוסה-יתבו האופר-יתב ,םינקז-יבשומב םיאצמנהו ,םירטושו םילייח

הנשה -שארב םג (הלגנב םג) םיעובקה וירועיש לכ דמול היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.77'וכו םירופיכה-םויו

.ןפגה תכרבו "ועקית" .שודיק

ליחתהש םדוק רכזנ םא ,םויב הנשה-שארב ןוזמה תכרבב "אוביו הלעי" חכושה .םויה תדועס
רחא רכזנ םאו .רודיסבש חסונכ תדחוימה הכרבה תא רמאי ,'ביטימהו בוטה' לש "ךורב" תבית
.78רזוח וניא ,וז הבית רמאש

.79ןשיכ הז ירה לטב בשויהו ,םויב הנשה-שארב ןושיל אלש םיגהונ

.3תבש-יאצומ דע רוסא םויה דלונהו בלחנה .רחמל םויהמ ןיכהל רוסא

.לבקתת שידק .ונכלמ וניבא .התרזחו ע"ומש .שידק יצח ,ןויצל אבו ,ירשא ,רבדיו .החנמ
.םותי שידק .ונילע .ירוא 'ה דודל

,ןייעמ וא םימה ראב לא ריעל ץוחמ םיכלוה העיקשה ינפל החנמ תליפת רחא :ךילשת
-שארב ךילשתל ךלה אלש ימ .80ןטק תילטה ילוש םירענמ ךכ רחאו ,78'ךילשת רדס' םירמואו
.81"תודימ ג"י"ב תכלל לוכי ,הנשה

הנשה-שארד 'ב ,ישיש םוי
ירשתב 'ב

.82םיבכוכה תאצ רחאל ,הלילב קר - (ישיש ליל ,ברעב ישימח) תורנ תקלדה ןמז .תיברע

."ונייחהש"ו ,"ןורכיזה םוי לש רנ קילדהל" :םיכרבמו ,83הכרבה ינפל םיקילדמ םויה םג

,וב תלכתסמ "ונייחהש" תכרב תעבו שדח ירפ תכרבמה ינפל חינהל םיגהונ תורנה תקלדה תעב
ירפ הכירצ הניא ,שדח דגב הנושארל תשבול איה םא .84שממ שודיקל ךומס תורנה תא קילדתו
- םישדח דגב וא ירפ הל ןיא םאו .שודיקה ןיבל תורנה תקלדה ןיב קיספהל הלוכי זאו שדח
.3"ונייחהש" ךרבת תאז לכב

וא ,שדח ירפב לכתסמ "ונייחהש" תכרב תעבו ,שדקמה ינפל שדח ירפ חינהל םיגהונ - שודיק
.3"ונייחהש" ךרבי םוקמ לכמ - ול ןיא םאו ,שדח דגב שבולש

ודיפקה ןכו ,וגהנ שטיוואבוילב .2הדועסל םיידי תליטנ םדוק םילכוא שדחה ירפה תא
.85(ןייה לע אלו ירפה לע קר) הנורחא הכרב ךרבלו תיזכ לוכאל ,וניאישנ וניתובר

.86ןושארה הלילב קר םה ,בוט ןמיסל םילכאנה םירבד
הנשה-שארד 'ב םוי

:תירחש

םירמואו ,ןוראה םירגוס ,"שודקו . . וניקולא אוה התא" טויפ ירחא ,תירחשב ץ"שה תרזחב
. . ירמוש . . םיראפמ ומש" ."שודקו ארונ . . רוכז ךלמ" ,"טלממ ךלמ" ,"עירתו ריעת"
רדסב םיזורחה לכ) דוהו רדא" ."שודק . . יבשוי לכ . . לודגמ חבש . . ונתובש . . יטבש
אל ןה . . םישעמ םא ןודא" .שודק . . לבת יבשוי לכ ."רפוש עקתב והוללה . . (ב"אה
.87"ןוילע ךלמ ,"ךלמ ןורושיב יהיו ןכבו" םיכישממו "שודק . . ןימאי

.םותי שידק ,ירוא דודל ,ישיש םוי-לש-ריש .לבקתת שידק ,ונכלמ וניבא

.הרותה תאירק .לומתאדכ הרות-רפס תאצוה

תכרבב וילע םג ןווכמו שדח דגב םויה שבול עקותהש םיגהונו - לומתאדכ .תועיקת
.88"ונייחהש" ךרבי תאז לכב - ול ןיא םאו ,"ונייחהש"

.לומתאדכ שודיק .םיליהת .ףסומ תליפת

יצח .ןויצל אבו .ירשא .רבדיו .שפנ דידי .והילא חתפ ("ודוה" םירמוא ןיא) - החנמ
.לבקתת שידק ,('ונכלמ וניבא' םירמוא ןיא) התרזחו ע"ומש .שידק

.תורנ תקלדה

.89"הבושת רנ" (םג) הבושת תבשל קילדהל ברה-תיב-גהנמ

:גחה םויס

.90'שדקמו הפמ סרופ'ב ןיגהונ ןיא ,לעופב

הנשה-שארד תועש רבחל ,ןכ גוהני דחאו דחא לכ םג רשא ,יתעצהב ינאו" :ר"ומדא ק"כ ןושל
ונל םג ךשמוי - וניאישנ ונל וללס רשא ליבשבו ,תודיסחה דומילב הנשה-שאר יאצומ תלחתהו
.2הטמ הטמל דע תודיסחה רוא ויניינע לכב

רמאמ רמאו ,םיאישנה לכמ םינוגינ ןגנל תורוהל יברה גהנ ה"ר םויסד תודעוותהה ךשמב
ירבדמ םג מ"דשת תנשמ לחהו) םיאישנה לכ ירבדמ ריכזה ובו ,'וכו תוחישל ףסונ ח"אד
.91(ל"זיראה

הבושת ימי תרשע

ללכבו) םיליהת םירמוא ןיא - הליל תוצח ירחא דע םיבכוכה תאצמ לחה - הלילב רשא עודי
םירופיכה-םויו ,הבושת -ימי-תרשע ,הנשה-שארמ דבל . . (ישדוחה םיליהת רועיש - הז
92.הבר אנעשוהו

רחא דע הנשה-שארב איצומה םע שבדה תליכא ןיינע ןיבהל" :ןקזה ר"ומדא לש רמאמ ונשי
םויו תבש תודועסל קר הנווכה םא ןויע ךירצ" :ר"ומדא ק"כ הז לע ריעהו ,93"הבר אנעשוה
.94עובשה ימיב םג וא ,םירופיכה-םוי יאצומו םירופיכה-םוי ברע תודועסו . . בוט

וניזאה תשרפ שדוק-תבש
הבוש תבש ,ירשתב 'ג

.'הלהצבו הנירב םג' - 'םולשב יאוב'ב .'דודל רומזמ' םיליחתמ .תבש תלבק

תא - הליפתה ינפל - רוביצל ריכזהלו רוכזל שי ,ליגר רודיסב םיללפתמש ןוויכ .תיברע
ב ."שודקה ךלמה" - 'תובא ןגמ' תכרבב :הבושת ימי תרשע תליפתבש תופסוההו םייונישה
.'תולעמה ריש' - חבתשי ירחא :תירחש

.תבש לכבמ הרות-רפס תאצוהב םייוניש ןיא

עשוה) "םדק ימימ" דע "ךומכ ל-א ימ" ;"םב ולשכי םיעשופו" דע "לארשי הבוש" :הרטפה
.96וז תבשב ריטפמל רענ אורקל אלש םיגהונ .95(כ-חי,ז הכימ .י-ב,די

.םותי שידק ,ונילע ,ירוא 'ה דודל .לבקתת שידק ,ךתקדצ .הכרב תשרפב םיארוק .החנמ

.'טפשמה ךלמה' תודוא רוביצל ריכזהל שי ,הליפתה ינפל :תבש יאצומ

.3םותי שידק .ונילע .לבקתת שידק .'שודק התאו' ,'םעונ יהיו' :םירמוא

.97םירופיכה םוי יאצומ דע הנבלה תא םישדקמ ןיא

,ןושאר םוי
99(החדנ) הילדג םוצ ,ירשתב 'ד

.3:37 - המידקמה העדל .רחשה תולעב - םוצה תליחת

.2רוביצ תינעת אוהש הילדג םוצב דבלמ ,תוחילס םירמוא ןיא הבושת ימי תרשעב

,"ונאפר"ל "לארשי לאוג" תכרב ןיב המצע ינפב הכרבב "וננע" ץ"שה רמוא תירחש תליפתב
עמוש" תכרב ךותב "וננע" ץ"שה רמוא - ל"נכ ןיא םא .98םינעתמ השולש קר וללפתה םא םג
.3"הליפת

.3"הליפת עמוש" תכרבב קר "וננע" רמוא ץ"ש השענ םאו ,ץ"ש השענ וניא הנעתמ וניאש ימ

'ה ושרד"ל םיגלדמ ,"ךימחר לע יכ"ב םיליחתמ .תוחילס תרימא - םיפא תליפנ ירחא .ןונחת
אל ונחנאו" ,ךוראה "ונכלמ וניבא" םירמוא ןמויס רחאל ."ונמשא" םיגלדמ ןכו ,"ואצמהב
.2שידק יצחו ,"עדנ

םדוק ,םיפא תליפנ רחא החנמבו תירחשב 'ונכלמ וניבא' םירמוא הבושת ימי תרשע לכב
.99"עדנ אל ונחנאו"

אלד ,הנשה לכב רמאנה לע תפסות םוש םירמוא ןיא ,הבושת ימי תרשעב הרות-רפס תאצוהב
.100םלועה גהנמכ

.101םינעתמ השולש קר שי םא םג ,םיאורק השולשל "השמ לחיו" םיארוקו הרות-רפס םיאיצומ

הנעתמ וניאש עידוהל ול רצו הרותל והוארק םאו .הרותל והוארקי אל הנעתמ וניאש ימ
.102הלעי - םשה לוליח ינפמ

רוביצה םירמוא - "וננוועל תחלסו" ,"םוחר לא 'ה 'ה" ,"ךפא ןורחמ בוש" םיקוספה תא
םע םרמואל ליחתה ,הרותל הלעשכ ,ר"ומדא ק"כ .הרותב ארוקה םרמוא םהירחאו םר לוקב
.103ארוק-לעבה םע םמייסו ,רוביצה

.ריטפמה אוה ישילשהו ,תירחש תליפתבכ "לחיו" םיארוקו הרות רפס םיאיצומ החנמ תליפתב
.הרותה רפס תא םיללוגו םיהיבגמ .הרותה תאירק רחא שידק יצח םירמוא ןיא

תוכרב שולש רמוא הרטפהה תרימא ירחאל .(ח,ונ - ו,הנ היעשי) "ואצמהב 'ה ושרד" :הרטפה
.דוד ןגמ דע

תליפתבכ ץ"שהו ,"הליפת עמוש" תכרבב וננע םירמואו ,הרשע-הנומש ,104שידק יצח ,וללהי
.תירחש

,ונילע ,ירוא 'ה דודל ,לבקתת שידק ,ךוראה ונכלמ וניבא ,ןונחת - ץ"שה תרזח ירחא
.3םיקידצ ךא ,ארית לא ,םותי שידק

ירבד רמול ,הנשמה יפ-לע לארשי תוליהקב רבעב וגהנש גהנמה תא שדחמ גיהנה ר"ומדא ק"כ
.105החנמ תליפת רחאל תינעתה םויב ןישוביכ

.5:46 העשב ץראה זכרמב תינעתה םויס

,ישילש םוי
ירשתב 'ו

תרמ תינקדצה תינברה תב ,ןוסרואינש ה"ע הנח תרמ תינקדצה תינברה תוקלתסהל הנשה םוי
,קחצי-יול 'ר לבוקמהו דיסחהו ןואגה ברה תשא ,המלש-ריאמ 'ר דיסחהו ןואגה ברה תבו לחר
-וינב דובכ-התחונמו ,החנמה תולעב ,ה"כשת ,הבוש תבש ,ירשתב 'וב הרטפנ .ר"ומדא ק"כ םא
.קרוי

תודעוותהבו ,"הנח ןרק" המש לע דסי .לוחב לחשכ םג ,הז םויב דעוותהל גהנ ר"ומדא ק"כ
ק"הראב ךוניח תודסומ המכ ודסונ ןכ .וז ןרק רובע תיבגמ ךורעל גהנ לוחב לחשכ ירשת 'וד
.106"הנח תיב" םיארקנה םלועבו

ישיש םוי
םירופיכה-םוי ברע ,ירשתב 'ט

.107ןונחת םירמוא ןיא ןוושחרמ שדוח-שארד 'ב רחא דעו םויהמ

:תורפכ רדס

ןובשח יפכ ויהי תורפכה .108םירופיכה-םוי-ברע לש רקובה תרומשאב - ונמז .ןבל לוגנרת
הבקנו רכזו ,הליבשב תחא :השולש 109תרבועמלו ,הבקנלו הבקנו רכזל רכז ,תיבבש םדא-ינב
.110דלווה קפס ליבשב

דע "יתפילח הז" תחא םעפ םירמוא ךכ-רחאו ,תחא םעפ "רפוכ יתאצמ" דע "םדא ינב" םירמוא
,שארה לעמ ת/לוגנרתה תא םימעפ שולש םיבבסמ ". . יתפילח הז" תרימא תעבו ,"םולשלו"
.םימעפ שולש םישוע הזה רדסכ .". . םדא ינב" םירמואו םירזוחו

111םימעפ עשת םיבבסמ לוכה ךסו .םימעפ שולש - "םולשלו" דע "םדא ינב" תרימא לוכה ךסב
.

ףועה אצמנ וליפא ,ןידכ התיה הטיחשה םא ךא .תרחא 'הרפכ' ךירצ ,הטיחשב םגפ היה םא
.112תרחא ךירצ ןיא ,הפירט

ודבכיש ,וילע תלטומ הווצמהש ,טחושה תושרב) הכרבב םדה תא םמצעב םיסכמ ,ןירדהמה
.113תועונת שמחב ,הצונ ידי-לע םדה תא הסכמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .(חילש תויהל
"(לוגסב 'ב) רפעב (חתפב 'ד) םדה יוסיכ לע ונוויצו ויתווצמב ונשדק רשא" :הכרבה חסונ
.114

.115"ונייחהש" ךרבי אל ,הנושארה םעפב םדה תא הסכמש ימ םג

הוויצ צ"יירוהמ ר"ומדא ונבל םגו ,ישמ ידגב ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ שבל ,תורפכ ירחא
.116ןכ תושעל

םושמ ,םייח -ילעב תליכאל רצחב וא גגה לע תוילכהו דבכה ,םייעמה ינב תא קורזל םיגהונ
.117םימשה ןמ ונילע ומחריש ידכ תוירבה לע םחרל יוארש

.118ירשפאה םדקהבו ,םויב וב הקדצה תופוקל וא םיינעל תורפכה ןוידפ תא תתל יואר

םיינעל תתל רהזיהל שי ,ךכב םישייבתמ םניאש ,םיינעל םמצע תופועה תא םינתונ םא
.ןידכו תדכ החילמב םרישכהל דציכ (םדמלל וא) םיעדויה

.119םולח תינעת וליפא - םויה תונעתהל רוסא

ןיא .121"ונכלמ וניבא" םירמוא לבא ,120"הדותל רומזמ" םירמוא ןיא תירחש תליפתב
.122םויה תירחש תליפתב ןיכיראמ

גהונ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .123ונממ םילכוא םגו ,(שבד תגוע) 'חאקעל' םישקבמ
דחא לכ תא ךרבמו טנבא רוגחו תבש לש ישמ ידגב שובל אוהשכ דחאו דחא לכל 'חאקעל' קלחל
.124הקותמו הבוט הנשב דחאו

.125םיקידצ ירבקל תכלל גוהנ ןיא

,תורעקב תועבטמה שוקשיק לוקמ" :רמא ט"שעבה .126החנמ תליפת ינפל טרפבו ,הקדצב םיברמ
.127"תופילקה םידרפתמ

לכו .128םירופיכה -םויו םירופיכה-םוי ברע - םימי ינש רועישכ הייתשבו הליכאב םיברמ
.129ירישעו יעישת הנעתה וליאכ בותכה וילע הלעמ ,םירופיכה-םוי ברעב התושו לכואה

.124(רשבב םיאלוממ קצב-ינסיכ) 'ןיכפערק' לוכאל םיגהונ

.131חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,130שבדב איצומה תסורפ םילבוט םויה

םויה ולכאי אל םירבג .םיגדו תופוע ןוגכ ,לכעתהל םילק םילכאמ אלא םויה לוכאל ןיא
.132ללכ םיציבו םוש

- הקלנה .לגע לש העוצרב תולק תוקלמ ט"ל תוקלל םיגהונ 128החנמ תליפתו הליבט ינפל
,134עצמאב םהיתחתו לאמש ףתכ לע ,ןימי ףתכ לע :האקלהה רדס .133ןופצל וינפו ,הטומ
האקלה לכב ,2"םוחר אוהו" קוספ םימעפ שולש םירמוא םהינש הקלנהו הקלמה .הלילח רזוחו
.תובית ט"ל לוכה ךס ,תחא הבית םירמוא

יפל ,םימעפ שולש םילבוטו 135הציצח םוש ףוגה לע היהי אלש קודבל שי תוקלמ ירחא
.136רייגתמה רגכ ,הבושת םושמ איה וז הליבטש

רחא ,שחל תליפתבו ,לוח לש ע"ומש .3תרוטקו רבדיו .שפנ דידי .והילא חתפ .ודוה :החנמ
.137"אטח לע"ו יודיו םירמוא ,ןושארה 'ןוצרל ויהי'

תומוקמב אעמיק םיקיספמ .138יודיווה תעב םיחושו ,הדימעב םידוותמ :םייודיווה לכב
ונישיק" - ":רקש ונלפט" - ":יפוד ונרביד") םהירחאל םייתודוקנב רוזחמב םיקספומה
,139"ונעשרה ונחנאו" תרימאב םגו 'ונמשא' לש ב"אה תויתואב הזחה לע םיכמ .(":ףרוע
.140"ונל רפכ ,ונל לחמ ,ונל חלס" ,". . םיאטח לעו" ,". . אטח לע" :תרימא תעבו

.3"ונכלמ וניבא" םירמוא ןיא

.142חלמ אלל ויהי םילכאמה - 141תקספמה הדועסב

.143תקספמה הדועסב םיפירח םינילבת אלו האמחו בלח ילכאמ ולכאי אל םירבג

.144םוי דועבמ לוכאל םיקיספמ

.145"ונייחהש"ו ,"םירופיכה-םוי לשו תבש לש רנ קילדהל" :םיכרבמ :תורנה תקלדה

.146תסנכה-תיבב תורנב םיברמ

המשנ רנ - ורטפנש וירוה תמשנלו .[םייח רנ =] "טכיל עגידעבעל א" קילדמ יושנ שיא לכ
.147

לבא .148םירופיכה -םויב ושבול וניא ,הפוחל 'לטיק'ה שבלש ,ולש ןיאושינה תנשב ןתח
.149ונשבלי - תולבאה תנשב ל"ר

.150אסיכה תיבל לטיקב סנכיהל ןיא

.151העיקשה ינפל הילע םיכרבמו ,גוהנכ תילטב םיפטעתמ

.152הזב םירימחמהכ אלדו ,רוע לש וניאש לדנס לכו ימוג ,דב ילענ םילעונ

ךרבל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .153תונבהו םינבה תכרב - "ירדנ לכ"ל הכילהה ינפל
.תילטבו לטיקב שובל אוהשכ ,הבישיה ידימלת תא זא

.154תחאו תחא לכ לש השארמ הלעמל וידישכ ,ויתודכנ תא ךריב ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ

.155"ךכרבי" חסונב םיכרבמ ויה וניאישנ וניתובר
'תורשקתה' תונויליגב םאצמי תורוקמו םימעט טוריפב ןיינעתמהו ,תורעהב םעפה ונרציק תוינכט תוביסמ (*
.דקתשא ת"ישעו הנשה-שארד ,גיק-ביק


.וסק ןויליג ,'תורשקתה'ב רבעש עובשב ונמסנ ,ה"ר ברע תוגהנהל תורוקמה (1

.ה"ר יגהנמ ,'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (2

.ד"בח-ללוכ חול (3

.וטק 'מע א"ח וביסמב ךלמה (4

תשודק הילע הלביק - ונייחהש הכריב] .הכק 'מע ו"ח ק"גא - הרטפהבו שודיקב ומכ ,ונבר תיב גהנמ ,םש (5
.[ב,מ ןיבוריעמ אבומ ,הזב תונתהל הלוכי הניאו ,ט"וי

.60 'מע םיגהנמה רפס - שודיקב בוש הנכרבי אל ,תורנה תקלדהב ונייחהש ךרב (6

.ד ק"ס א"יקת 'יס הבושת ירעש הארו .א"ס ז"צקת 'יס םירפא הטמ (7

.הכת 'מע י"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק תורגא (8

.חנ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר (9

.יק .אס 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .גסש 'מע ז"ח ק"גא (10

.א"פס אי 'אמ ,'ןיעמו' סרטנוק .ג"ס אק 'יס ז"הדא ע"וש (11

.28 'מע א"ח מ"דשת תויודעוותהב האבוה ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה - םלשה רוזחמ (12

.םלשה רוזחמ .םש םיגהנמה רפס (13

.גס 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .40 הרעה 1320 'מע ד-ג קלח ז"הדא ע"ושל תופסוה .םלשה רוזחמ (14

.112 'מע ז"פרת תוחישה רפס (15

.חס 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (16

.א,גמ םירוביד יטוקל (17

.טס 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (18

.'ונייחהש' תכרב לע םג ןמא תונועש גהנמה ץופנ ,שודיק תועמושש םישנ ןיינעל (19

.ד"קס ג"פקת םייחה ףכו ,ח"ס זסק 'יס ז"הדא ע"וש האר (20

.הע 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (21

.ב"כסו ד"ס זסק 'יסו ג"ס דער 'יס ז"הדא ע"וש האר (22

האר - םעטה .ג"ס ג"פקת 'יס ז"הדא ע"ושב קספנכ אלד ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כד םיברל הארוהו גהנמ (23
.םיגהנמה ס"וסבש 'כמב

.פ-טע 'מע ד"בח יגהנמ רצואב אבומה האר - םיגהנמה 'סב רומאה תורמל (24

.טפ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .טעק 'מע ב"ח וביסמב ךלמה (25

.5 'מע ב"שת תוחישה רפס (26

.ז"הדא רודיס (27

.ופ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,ר"ומדא ק"כ הרוה ןכו ,םלשה רוזחמ (28

.ש"ייע ,הפ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (29

.28 'מע א"ח מ"דשת תויודעוותה - צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה .םלשה רוזחמ (30

.התעשב הווצמ הביבחש ןוויכ דמח-ידשמ אבומ םעטהו ,צ 'מע םש (31

לע םג לח (דעומ דועבמ - ןבומכו ,יהשלכ תועט הלח םאב לעופב הגהנהה תעידי כ"שכו) הז לכ הרואכלו (32
.ח"י םיבר םיאיצומה טרפבו ,'רפוש עצבמ'ב םיעקותה לכ

.צ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .ב"ס ד"פקת 'יס םירפא הטמ (33

.536 'מע ,טכ תוחיש יטוקל (34

.בצ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (35

.גצ 'מע םש (36

.הצ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .זי ש"הדבב טי ש"הוצק הארו ,61 'מע םיגהנמה רפס (37

.ה 'מע ג"ח ק"גא (38

.חצ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,םלשה רוזחמ (39

.טצ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (40

.וצ 'מע םש (41

.בק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (42

.ו ןוגינ א"ח םינוגינה רפס (43

.אק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (44

.וק 'מע םש הארו .תועיקתה ינפל אל םגו (45

.דק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,םלועה גהנמכ אלדו (46

.ךליאו ז"משת ק"הא ת"הק רוזחמב ספדנכ אלדו ,דק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .ה ,וכ ללוכה רעש (47

.ט"ס ד"פקת 'יס ז"הדא ע"וש (48

'מע א"ח ג"משת תויודעוותה - הזב גהנתהל דציכ ומצעב טילחי דחא לכ אלא ,םיברל הארוה וז ןיא םלוא (49
.56

.23 ע"ס (ג"נשת) םידעומה חבש (50

.וק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (51

.ב"נשת ה"רל תוחיש יטוקל (52

.ש"ייע ,זיק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר (53

.חיק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (54

.נ"שו ,טיק ,גיק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (55

.(ב,דכק ז"הדא ע"וש) הכרבה לע דבעידב וליפא קספה ששח שי זא יכ (56

.טיק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (57

.נ"שו ,אכק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (58

.ז"ס צ"קת 'יס ז"הדא ע"וש (59

.נ"שו ,בכק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (60

.(תומישנ 'בב שחלב םג ונגהנמ הארנכ) ט"ס צ"קת 'יס ז"הדא ע"וש (61

ונייהד א"יו .םיימינפ םיעוגעג אלא ,ןוועו אטח לע יודיו אל - וניינעו .הבשחמב יודיול הנווכה (62
.נ"שו ,ש"ייע ,דכק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - 'יברה ינפ רויצ'

.וכק 'מע ד"בח יגהנמ רצואב אבומ (63

.זכק 'מע םש הארו (64

.וכק 'מעב םש אבומ (65

.70-69 תורעה ןלהל הארו ,ו"ה ו"פ ז"ע 'לה הנשמ-ףסכ - םינפה ןינעל (66

דמועש ימש ,שחל-תליפת םדוק רוביצל ןיעימשמש 'כ ד"בח-ללוכ חולבו) זל 'יס ד"ח רזעלא תחנמ ת"וש (67
.(תועיקתה עומשל ידכ ותליפתמ קיספי הכרבה עצמאב

.דלק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (68

.ז"ס ב"צקת 'יס ז"הדא ע"וש (69

.ד"בח-ללוכ חול (70

.אלק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (71

.נ"שו ,בלק 'מע םש (72

.קיטסלפ וא דב חיטש הפוצמה הפצירב ןכו (73

.א"ס ב"צקת 'יס םירפא הטמ (74

.ו"צקת ןמיס ףוס ז"הדא ע"וש ןושל (75

.ב"ס ט"פקת 'יס ז"הדא ע"וש (76

ונגהנמכ ,י"שר םע םילהתב א"ואכ לש קרפב םיקוספהמ קלח םג םויה ל"צ ןכ .28 'מע די תרבוח 'תומישר' (77
.ח"ר לכב

.ז"הדא רודיס (78

.(םויה תוצח רחא ןשיל ע"ושבש ןיליקמה תא םש איבה אלו) ד"בח-ללוכ חול .ח"ס ג"פקת 'יס ז"הדא ע"וש (79

.57 'מע םיגהנמה רפס (80

.כ 'מע ב"ח וביסמב ךלמה (81

.הל ק"ס ד"יקת 'יס הרורב הנשמ (82

הרעה 'ו קרפ 'ק"שנ יניד רוציק' האר ,ג"לס ה"כרת םירפא הטמכ אלד ,ח"ס גסר 'יס ז"הדא ע"וש תועמשמ (83
.2

.ט"ס ט"צקת 'יס םירפא הטמ (84

.דועו ,4 'מע ה"שת תוחישה רפס (85

.בפ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (86

רשקל ,םיטויפה תרימאב (ש"נא םגו) םיזנכשאה ולגרוה ,תינכט הביסמ ,בגא .חצ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (87
שי תוחפלו ,טויפה תועמשמל דוגינב ןבומכ תאזו ,אבה זורחה לש ןושארה ויצח םע זורח לכ לש ינשה ויצח תא
.ו"ח ףוריח ידיל אובל אלש ,'ןוילע ךלמ' טויפב הזב רהזיהל

.370 'מע 'ןינהנה תכרב רדס רואב'ו ,רת ס"וס ז"הדא ע"וש פ"ע (88

וא ,א"ואכל רנ :וננמזב לעופב גוהנל שי ךיא ע"צו .(רנה תנכהב ויהש םיטרפ דוע םשו) םיגהנמה רפס (89
.םלוכל 'א רנ

,319 'מע א"ח ח"משת ,323 'מעו 25 'מע א"ח מ"דשת :תויודעוותה ,הרעהבו 39 'מע ד"שת ש"הס האר (90
.דועו

.גנק-זמק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר (91

.יברה תארוה ,20 'מע םיגהנמה רפס (92

.א,גל םירעש האמ (93

.372 'מע ד"יח תוחיש יטוקל (94

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה רפס (95

.ח"ס דפר 'יס ז"הדא ע"וש (96

.ברת ס"וס א"מרה פ"ע - 59 'מע םיגהנמה 'ס האר (97

.ז"טשת חולל יברה תורעהמ ,רתסא תינעת ד"בח-ללוכ חול .גיש 'מע ז"טח ק"גא .45 'מע םיגהנמה רפס (98

.טנק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (99

.סק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (100

.45 'מע םיגהנמה רפס (101

.אכ ק"ס ףוס ו"סקת 'יס הרורב הנשמ (102

.18 ע"ס מ ןויליג 'תורשקתה' האר (103

ךדיאמו ,וב ךיראמו ,הלילגה ףוסל בורק וליחתמ ץ"שהש ,ק"ש תחנמבכ הז שידק-יצח תרימאב ונגהנמ (104
,34 'מע םיגהנמה 'ס) הסנכהה רחא ק"חה ומייסיש ךכ ,ןוראל הסנכההו 'וללהי' תרימאו הלילגב םירהממ
.ע"ומש םדוקש םידעצה 'ג ינפלו ,שידקה ירחא "...לע ודוה" רוביצ -תינעתב הנע יברה .(ש"ייע

.נ"שו ,352 'מע כ ךרכ תוחיש יטוקל האר (105

.88 'מע םיגהנמה רפס (106

.ירשת א"י ,ד"בח-ללוכ חול (107

םיימוי וא םוי תאז םייקי ,םירופיכה םוי ברעב תורפכה רדס תושעל ול רשפא-יאש ימ .ז"הדא רודיס (108
פ"כהוי תכרעמ דמח ידש .א ק"ס תוצבשמב הרת 'יס ג"מרפ האר) םה הרפכ ימי הבושת ימי תרשע לכ יכ ,ןכ-ינפל
.(ב תוא א 'יס

.הקדצב הדפת ילוא - ןכ ינפלו .פ"כע םוי 'ממ וא םישדח 'גמ םא ,תרבועמ תארקנ יתמיאמ ונדש שי (109

.36 הרעה 59 'מע ב"כח תוחיש יטוקלב וננמזב םימואת תודוא ןויד הארו .ז"הדא רודיס (110

רחא תותימ 'ד ןיעמ 'הרפכ'ב םייקל (תיבה-ינבמ דחא לכ) וגהנ יברה תיבבש א"י .58 'מע םיגהנמה רפס (111
ןיעכ - היתורעשמ טעמ ףורשל ,קנח ןיעמ - הראווצב תולק תעגל ,הליקס ןיעכ - טעמ הילע ךורדל :תורפכה רדס
.ה"ס הרת-דרת 'יס םירפא הטמ האר ,(םטשרבלה ד"סח 'ר ח"הרה יפמ ,23 'מע 633 ןויליג 'ד"בח רפכ') הפירש

.ב"ס ףוס דמ קרפ ללוכה רעש (112

.ש"ייע ,זעק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (113

.ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא םשב הארנכ ,פ"עב תרוסמ (114

.וילע םדה ךפשייש ,הטיחשה ינפל ,הטמל (םישוג אלו ,םידרפנ ויריגרגש ,שבי לוח) רפע שארמ ןיכהל שי
כ"ונו ע"וש - (ל"נכ) רפעב דיב םיסכמו ,הלטבל ותכרב היהת אלש - טחושה י"ע םינמיסה תקידבל םיניתממ
.חכ ד"וי

.288 ע"ס א"יח תוחיש יטוקל הארו .א א"וקב בכ 'יס ח"וא ז"הדא ע"וש (115

.א"ס זרת 'יס םירפא הטמ הארו .םש ד"בח יגהנמ רצוא ,יברה גהנ ןכו .17 'מע ד תרבוח ,'תומישר' (116

.ו"ס הרת 'יס ז"הדא ע"וש (117

.םש 'תומישר' םג האר (118

.א"ס דרת 'יס ז"הדא ע"וש (119

'מע ז"יח תוחיש יטוקל הארו .ו"ס ד"רתו ,א"ס אנ ,ז"יס (ק"ודהמ) א 'יס ולש ע"ושבו ,ז"הדא רודיס (120
.426

.ד"בח-ללוכ חולכ אלדו ,טעק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (121

.פק 'מע ד"בח יגהנמ רצואב ןמסנ (122

.םש םיגהנמה רפס (123

.םש םיגהנמה רפס (124

.דפק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו (125

.ג"ס זרת 'יס םירפא הטמ (126

.חמ תוא ,כ"ויו ה"רל ,הרותה לע ט"שעב רפס .ד"בח-ללוכ חול (127

.ז"הדא רודיס (128

.א"ס דרת 'יס ז"הדא ע"וש (129

.ב"ח םוי םויה (130

.ח"ס זסק 'יס ז"הדא ע"וש (131

.ח"ס חרת 'יס ז"הדא ע"וש (132

.(םייונישב) וט-א"יס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (133

.(ט"ה ז"טפ ןירדהנס 'לה ם"במר ע"עו) חפק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (134

.ח"ס ורת 'יס םירפא הטמ (135

.א"יס ש"ייע ,תולבוט תואושנ םישנ םג .ב"יס ורת 'יס ז"הדא ע"וש (136

הב ןיא ירהש ,וז הליפתב 'ונל חלס'ב הזחה לע תוכהל ןיא ,הרואכל .ג-א"ס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (137
.(386 'מע ט"ח תוחיש יטוקל) "ךירצש המכ קר םירמוא אטח-לע" :הארוההכו ,הפוסבש יודיווה קר אלא ןונחת
."...פ"כהוי (ברעמ :אלו) יאצוממ" :65 ע"ר םיגהנמה 'סב ןודנב יברה ןושלמ ע"צעו

.ז"ס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (138

.אר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,יברה גהנמ (139

.151 'מע א"שת תוחישה רפס (140

הציבכ לכאי אלש עדוי םא .(א"ס ב"פ ןינהנה תכרב רדס) ןוזמה תכרב ךרבל ידכ ,תפ תיזכ תוחפל לכאי (141
.(ב"ס חנק 'יס ז"הדא ע"וש) םידי תליטנ לע ךרבי אל ,תפ

.157 'מע ז"צרת תוחישה רפס (142

.ח"ס ח"רת 'יס ז"הדא ע"וש (143

ינפל תונתהל בוט ,ןכ-ינפל קיספמשכו .תורנה תקלדהל עבקנש ןמזב קיספהל םיליגר .ג-א"ס חרת 'יס (144
.ז"ס םש - תינעתה תא וילע לבקמ וניא ןיידעש ,ןוזמה תכרב

.ד"בח-ללוכ חול ,םלשה רוזחמ (145

.ד"בח-ללוכ חול .ד"ס ירת 'יס ז"הדא ע"וש (146

ינש םא םג) דחא קר םיקילדמשו ,תקלדמ (היונפ) השא םג המשנה רנ תאש ,בתכ ח"ס גרת 'יס םירפא הטמב (147
,תסנכה-תיבב הזיאו ותיבב היהי תורנהמ הזיא תונוש תועד ןנשי חי ק"ס ןגמה ףלאבו םש .(ורטפנ םירוהה
המשנה רנש 44 'מע םידעומה חבשב איבמ ןכלו .תסנכה תיבב אוה םייח רנש ,אתיא ד"ס ירת 'יס ז"הדא ע"ושבו
.םירופיכה םוי יאצומב וילע לידביו ,תיבב היהי

.בעק 'מע ו"ח ק"גא ,שבלי אל רחא לטיק םג .58 'מע םיגהנמה רפס (148

.חצק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (149

.ג"ס אכ 'יס ז"הדא ע"וש (150

.במ תוא רודיסה יקספ האר (151

.באב העשת ןינעל 46 'מע םיגהנמה רפס (152

.םש םיגהנמה רפס (153

.דצק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (154

.ש"ייע ,מ"דשת (ב) תישארב פ"שו ת"חמש ליל תחישל ןייצמו ,הצק 'מע םש (155

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il