- ח"סק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה ירשתב 'ט * םירופיכה םוי ברע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול םירופיכה םוי תודיסחה ינייעממ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


ךירצ םא ימלשוריהו ילבבה תקולחמ
ואל םא אטחה טרפל


תעדל וליאו ויאטח תא טרפל הבושת-לעבה ךירצ ילבבה תעדל
* תיללכ הבושתב בושל וילעו טרפל ךירצ וניא ימלשוריה
תדמעהבו דיתעה ןיבל הווהה ןיב הנחבהב הצוענ וז תקולחמ
ךרעש אמוי תכסמ לע םויסמ עטק * ינשה לומ דחאה תובישח
ה"ע תינברה ומא תוקלתסה םוי ,ירשתב 'ו לגרל יברה- םירופיכה-םויל םיכומסה םימיב ונדמעבו ."טייצראי"ה םויב תכסמ םויס ךורעל גוהנ
םשב "אמוי" תכסמ תארקנ תומוקמ המכבש עודיכ ,"אמוי" תכסמ לע םויס ךורעל יוארה ןמ
-םוי םע םירושקה םיניינעה לכ הכוראב םיראובמ וז תכסמבש תויה ,"םירופיכ תכסמ"
-םוי) "הנשב תחא" ,עודיהו דחוימה םוי - ושוריפ "אמוי"ש םג ריעהלו .םירופיכה
.(םירופיכה

אמוי תכסמ לע םויס התע ךרעיי - אמוי תכסמ לע םימויס רבעב וכרענ רבכש רחאמו
.ימלשוריל ילבבה ןיבש םיקוליחה רואיב - ללוכ ,ימלשוריב

ינת" :םשו ,םירופיכה -םויב יודיווה תווצמ תודוא רבודמ ימלשוריב אמוי תכסמ ףוסב
ירבד - ("יתעשפו יתיווע ,יתאטח" יללכ ןפואב רמול קיפסמ ןיאו) וישעמ תא טורפל ךירצ
ךירצ ןיא רמוא אביקע 'ר .(אבב ןב הדוהי 'ר - תואסריג המכלו) הריתב ןב הדוהי 'ר
."וישעמ תא טורפל

ה"בקה ףא םיאמטה תא רהטמ הווקמה המ ,'וגו 'ה לארשי הווקמ ביתכ" :רמאנ תכסמה םויסבו
לכמו םכיתואמוט לכמ םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו רמוא ןכו .לארשי תא רהטמ
."םכתא רהטא םכילוליג

:םיקויד המכ םנשי הזבו

רהטמ ימו ןירהטימ םתא ימ ינפל לארשי םכירשא אביקע 'ר רמא" :רמאנ םש הנשמב (א)
המ ,'ה לארשי הווקמ רמואו ,'וגו םירוהט םימ םכילע יתקרזו רמאנש ,םימשבש םכיבא ,םכתא
ואבוה ארמגב עודמ :ןבומ וניאו ."לארשי תא רהטמ ה"בקה ףא םיאמטה תא רהטמ הווקמ
ףא םיאמטה תא רהטמ הווקמה המ ,'וגו 'ה לארשי הווקמ ביתכ") ךופה רדסב ולא םיקוספ
!?"'וגו םירוהט םימ םכילע יתקרזו רמוא ןכו" :ךישממ הז ירחאלו ,"לארשי תא רהטמ ה"בקה

הז ךרד לעו ,"'וגו םירוהט םימ םכילע יתקרזו" - קוספה תלחתה קר אבומ הנשמב (ב)
םויס םג אבומ ארמגב עודמ - ןכ םאו ."םתרהטו םירוהט םימ םכילע יתקרזו" - ילבבב הנשמב
!?"םכתא רהטא םכילוליג לכמו םכיתואמוט לכמ םתרהטו" - קוספה

.ןמקלד רואיבה יפ-לע ובשייתיש - םיקויד המכ דוע םנשי הז ךרד לעו

ב"פ הבושת תוכלה) ם"במרה קספ - ויאטח תא טרפל ךירצ םא אתגולפל עגונב ,הנהו
יקולא םהל ושעיו הלודג האטח הזה םעה אטח אנא רמאנש ,אטחה תא טורפל ךירצו" :(ג"ה
."'וכ אטחה תא טרפל ןוכנ הליחתכל" - (ד"ס ז"רתס ח"וא) ז"הדא ע"ושב קספ ןכו ,"בהז

רחאמו ."וריבחמ אביקע 'רכ הכלה"ש ללכ ונשי :(ם"במרה ישרפמב תאבומה) אישוקה העודיו
- (וריבח תמועל אביקע 'ר) הריתב ןב הדוהי 'רל אביקע 'ר ןיב אתגולפ הנשי הז ןיינעבש
אביקע 'רכ הכלהש ללכה ךפיה ,אביקע 'רכ אלד - "אטחה תא טורפל ךירצ"ש ם"במרה קספ עודמ
!?וריבחמ

:(םש הנשמ ףסכ) הזב םירואיבה דחאו

,האטח יוסכ עשפ יושנ ירשא ביתכ - ימר בר ,הדוהי ר"א" :אתיא (ב,ופ אמוי) ילבבב
ירהו ."םסרופמ וניאש אטחב אה םסרופמ אטחב אה ,אישק אל ?חילצי אל ויעשפ הסכמ ביתכו
ימנ םסרופמ וליפא ,אביקע 'רל וליאד" ,אבב ןב הדוהי 'ר תטישל םה בר ירבדש רמול חרכהב
ושעיול שירדו ,עשפ יושנ ירשא הילע רמא יכה וליפאו ,הווה םסרופמ לגעה אטח אהד ,אל
יכה היתווכ בר רבסד ןוויכו .איתא אבב ןב הדוהי 'רכ יאדו אלא ,יתירחא אשרדל םהל
."ןניטקנ

טורפל ךירצ ןיאש קוספל רבתסמ ימלשוריב איגוסה תא םידמול רשאכש יפ-לע-ףא :תרמוא תאז
אירטו אלקש וניצמ ילבבבש תויה ,ןכ-יפ-לע-ףא ,וריבחמ אביקע 'רכ הכלה יכ ,אטחה תא
- (אטחה תא טורפל ךירצש) הדוהי 'ר תעדל המיאתמה ("גילפו אנת בר"ש - בר ירבד תודוא)
.ילבבב איגוסל םאתהב ,הדוהי 'ר ירבדכ ם"במרה קסופ ןכל

בר ירבד לע דסוימ ם"במרה ןיד-קספש רמאנ םא יכ - קיפסמ וניא ןיידע הז רואיב לבא]
םסרופמ אטח ןיבש קוליחה תא ריכזמ ם"במרה ןיא עודמ :ןבומ וניא ,ילבבבש בר םשב הדוהי
.[םש הדוהי בר ירבד ןכות והזש - םסרופמ וניאש אטחל

:ימלשוריל ילבבה ןיב אתגולפ הנשי הז ןיינעבש ןבומ הז יפ לעו

בר רמא" :(ךליאו ב"עס ,יק תובותכ) ארמגה ירבדמ ןבומכ - לבבב וימי לכ היה הדוהי בר
ידקפ םוי דע ויהי המשו ואבוי הלבב רמאנש ,השעב רבוע לארשי ץראל לבבמ הלועה לכ הדוהי
-ץראב םגו לבבב םג םנמא היה (ל"נה ילבבבש ארמימה תא הדוהי בר רמא ומשבש) ברו ."םתוא
בר לש ורמאמש ,ןבומ ,בר םשב הדוהי בר לש ורמאמ תודוא ןאכ רבודמש תויה לבא ,לארשי
.הז רמאמ הדוהי בר ונממ עמש םשש ,לבבב ותוהש תעב רמאנ

ימלשוריב ללכ האבוה אל ילבבבש אירטו אלקשה לכש רחאמו

תמיתח םדוק הנש האמ ךרעל התיה (ןנחוי 'ר ידי-לע) ימלשורי דומלת תמיתחש יפ-לע-ףאו]
-לע-ףאו ,בר לש וירמאמ ימלשוריב וניצמו ,ןנחוי 'ר לש וריבח היה בר ירה - ילבב דומלת
,[ימלשוריב (בר לש וירבד) ל"נה אירטו אלקש האבוה אל ןכ-יפ

ךירצ ילבבה תטישל :ימלשוריה תטישל ילבבה תטיש ןיב אתגולפ הנשי הז ןיינעבש ,ןבומ
תטישלו ,(םסרופמ וניאש אטחל םסרופמ אטח ןיב קוליח ונשי הזבש אלא) אטחה תא טורפל
.אטחה תא טורפל ךירצ ןיא (וריבחמ אביקע 'רכ הכלהש - אביקע 'ר תעדל) ימלשוריה

םימעטה תא ןיבהל שארל לכל םיכירצ - ימלשוריל ילבבה ןיב אתגולפ וניצמ רשאכ ,הנהו
וז אתגולפ ןיב תפתושמה ארבסהו הוושה דצה תא אוצמל - הז ירחאלו ,וז אתגולפבש תורבסהו
.(ןמקלדכ) ילזא והייתטישל - ימלשוריל ילבבה ןיבש תופסונ תותגולפל

ירהד - אטחה תא טורפל ךירצ וניאש וא אטחה תא טורפל ךירצ םא אתגולפה םעטב רואיבה
:"םייח םיקלא ירבד ולאו ולא" יכ ,ןאכלו ןאכל ארבס שיש רמול חרכהב

ןיינע תוללכ ,הנהד .הבושתה ןיינעב רבדה איבמש תלעותה דצמ - איה אטחה טוריפד הלעמה
הריבע לע דוע רובעי אל אבהלש ,ונייה ,אבהל הבוט הלבקו רבעה לע הטרח - אוה הבושתה
ןבומ הז יפ-לעו .(םש אמוי) "םוקמ ותואב ,קרפ ותואב ,השא התואב" רבודמ רשאכ םג ,וז
אטח לע איה הבושתהו הטרחה יכ ,התומילשב הבושתה תדובעל עייסמו ליעומ אטחה טוריפש
ןאכמו ,"יתעשפו יתיווע ,יתאטח" - יללכ ןפואב אוה יודיווה רשאכ ןכ-ןיאש-המ .הז יטרפ
.יללכ ןפואב איה הבושתה זאש - םיאתמה ןפואב גהנתהל ומצע לע לבקמ אבהלו

דובכ הז ןיאש" ןיינעה תוללכ לע ףסונ) אטחה טוריפב ןורסח םג ונשי - תאז תמועל לבא
:("האטח יוסכ" תויהל ךירצ םוקמה דובכ דצמ יכ ,"ודגנ אטחש םיברל הלגמש םוקמה

האור רשאכ ,הנהו ."םינושארה ךישעמ רוכז" הבושת לעבל רמול רוסאש הרהזאה העודי
הדוותמ אלא ויאטח תא טרפמ וניאש ןמז לכ הנה ,'וכ הזחה לע ודיב הכמו הדוותמ וריבחש
רמול אלש רהזהלו רבגתהל עמושל ךכ לכ השק אל - ("יתעשפ ,יתיווע ,יתאטח") יללכ ןפואב
.(אטחש עדויש תורמל) "םינושארה ךישעמ רוכז" ול

- 'וכו ינולפ השעמ השע ינולפ םוקמבש רמואו הדוותמו ,'וכ ויאטח תא טרפמ רשאכ לבא
ול רמול אלו רציה ייותיפ לע רבגתהל ול השק ,ויאטח יטרפ לכ תא עמוש וריבח רשאכ הנה
."םינושארה ךישעמ רוכז"

ללח יבלו"ד אגרדהש - ימלשוריבו ילבבב ראובמה דוסי לע - (א"פ) אינתב ראובמכו]
תא תאצמו"ד אגרדה ןכו ,(ךלמה דוד תגרד) "תינעתב וגרה יכ ערה רצי ול ןיאש" ,"יברקב
ינב בור לצא לבא .הלוגס ידיחיל קר תכייש - (וניבא םהרבא תגרד) "ךינפל ןמאנ ובבל
.['וכ ערה רצי ונשי םדאה

לצא לולשל ידכ הנה - םיגיעלמה ינפמ שוביי אלש ןפואב תויהל הכירצ 'ה תדובעש רחאמו
אלש רמול רבתסמ ,("םינושארה ךישעמ רוכז" ול ורמאי אלש) השובה ןיינע תא הבושת-לעבה
.אטחה תא טרפי

(אטחה תא טרפל אלש וא ,אטחה תא טרפל) תורבסה 'ב ןיבש קוליחהש ןבומ הז יפ-לעו
אובל לולעה בצמו דמעמה תא ןובשחב םיחקולש וא ,הווהה בצמו דמעמב קר םיבשחתמ םא - אוה
:דיתעב (הווהב הלועפהמ האצותכ)

תלעות הנשי הז ידי-לע יכ ,אטחה תא טרפל ךירצ - הווהבש בצמו דמעמב קר םיבשחתמ רשאכ
ךירצ ןיא - דיתעב היהיש בצמו דמעמב םג םיבשחתמ רשאכ לבא .הווהב - הבושתה תדובעב
היהי הזמ האצותכ ירה ,הבושתה תדובעב יוליע ףסונ הווהבש יפ-לע-ףא יכ ,אטחה תא טרפל
."םינושארה ךישעמ רוכז" ול רמאיו ותוא שייבי וריבחש ןורסחה דיתעב

:ימלשוריל ילבבה ןיבש אתגולפה יהוזו

הבושתה תדובעבש יוליעה דצמ - אטחה תא טרפל ךירצ ןכלו ,הווהב בצמה עירכמ ילבבה תעדל
- אטחה תא טרפל ךירצ ןיא ןכלו ,דיתעב בצמה תודוא םג ןינד ימלשוריה תעדל לבא .הווהב
."םינושארה ךישעמ רוכז" ול רמאיו ותוא שייבי אל וריבחש ידכ

:(ןמקלדכ) ילזא והייתטישלו - ימלשוריל ילבבה ןיב תפסונ אתגולפ וניצמ ,הנהו

םירופיכה -םויכו באב רשע-השמחכ לארשיל םיבוט םימי ויה אל" :(תינעת ףוס) הנשמב אתיא
תולוחו 'וכ ול ןיאש ימ תא שייבל אלש ,ןילואש ןבל ילכב תואצוי םילשורי תונב ןהבש
."'וכו םימרכב

תבמ ןגס תבו ,ןגס תבמ לודג ןהכ תב ,לודג ןהכ תבמ תלאוש ךלמ תב ר"ת" :םש ארמגבו
אלש ידכ ,הזמ הז ןילאוש לארשי לכו .טוידה ןהכ תבמ המחלמ חושמ תבו ,המחלמ חושמ
."ול ןיאש ימ שייבתי

םדוק ךלמ ירהש ,הנממ הטמלש וזמ תלאוש תחא לכש אוה הלאשה רדסש - ילבבה תטיש יהוזו
.'וכו ןגסמ לודג לודג ןהכ ,לודג ןהכל

תלאוש לודג ןהכ לש ותב ,לודג ןהכ לש ותבמ תלאוש ךלמ לש ותב" :אתיא ימלשוריב לבא
ותב" - הנממ הלעמלש וזמ תלאוש תחא לכש איה ימלשוריה תטיש :תרמוא תאז ."ךלמ לש ותבמ
קרו) 'וכו לודג ןהכ תבמ תלאוש ןגס תבש ןבומ הזמו ,"ךלמ לש ותבמ תלאוש לודג ןהכ לש
יכה אגרדב אוה ךלמהש רחאמ ,רחא ןפואב רשפא יא יכ - הנממ הטמלש יממ תלאוש ךלמ תב
.(תילענ

:(1337 'מע ד"ח ש"וקל םג האר) םירבדה רואיב

,ךלמה לש ותב יפלכ השוב לש שגר הל שי - ךלמ לש ותבמ תלאוש לודג ןהכ לש ותב רשאכ
תלאוש לודג ןהכ לש ותב רשאכ לבא .(המואמ הל תנתונ הניאו) הנממ לבקל הקוקז איהש רחאמ
ילכ") תלבקמ לודג ןהכ תבש הז ידי-לע יכ ,השוב לש שגר הל ןיא - (הנממ הטמלש) ןגס תבמ
(ןגס תב לש) השובלש הזמ האנה - םייוסמ ןיינע ןגס תבל תנתונ איה ירה ,ןגס תבמ ("ןבל
השובה שגר לטבתמ ןכלו ,הז שובלב תשמתשמ איהו (הנממ הלעמלש) לודג ןהכ תב לצא לבקתנ
.הלאשה ינפמש

האנה איההבד 'וכ בושח םדאב 'וכ תשדוקמ 'וכ ךל ינא שדקאו הנמ ךליה" :רבדל אמגוד]
:ונניינעב הז ךרד לעו .(א,ז ןישודיק) "השפנ היל אינקמו ארמג הנימ הנתמ לבקמ אקד
.ןגס תב רובע דובכל רבדה בשחנ - ןגס תב לש הידגב תא תשבולו תלבקמ לודג ןהכ תב רשאכ
,ןגס תבמ רבד תלבקמ איהש םשכ יכ ,ןגס תבמ לואשל תשייבתמ לודגה ןהכה תב ןיא ,ןכלו
.[םייוסמ רבד הנממ ןגסה תב תלבקמ

תטישש רחאמו .םידגבה תלאש תעב השובה שגר - הווהב בצמה תודוא םירבדמ רשאכ - הז לכו
,הנממ הטמלש וזמ תלאוש תחא לכש אוה הלאשה רדס ,ןכל - עירכמ הווהב בצמהש איה ילבבה
שגרו האנה תניתנל תבשחנ (הנממ הטמלש וזמ) המצע הלאשה יכ ,הלאשבש השובה שגר ללשנ זאש
.םידגבה תא הליאשמש וזל דובכ לש

לש ותב") הנממ הלעמלש וזמ לואשל תחא לכ הכירצ - דיתעב בצמה םע םג םיבשחתמ רשאכ לבא
ידי-לע יכ ,('וכו לודג ןהכ תבמ ןגס תב הז ךרד לעו ,"ךלמ לש ותבמ תלאוש לודג ןהכ
- דיתעב תלעות איבי הזו ,רתוי םיחבושמו םיאנ םידגב לבקת הנממ הלעמלש וזמ הלאשה
.ןיכודישה ןיינע תוללכל עגונב

רבוס ןכלו - דיתעב היהיש בצמה םע םג בשחתהל םיכירצש איה ימלשוריה תטישש רחאמו
ןיינעבש תלעותה היהתש ידכ ,ונייה ,"ךלמ לש ותבמ תלאוש לודג ןהכ לש ותב"ש ימלשוריה
תלבקמ קר איהש הזב - (הלק העשל קר) הווהב השובה שגר תא לובסל יאדכ ,דיתעב ןיכודישה
.המואמ הל ןתיל הלוכי הניאו ,הנממ הלעמלש וזמ

תטישש ,ונייה - והייתטישל ימלשוריהו ילבבה ילזא הז ןיינעב םגש ןבומ הז יפ-לעו
בצמה םע םג בשחתהל םיכירצ ימלשוריה תטישלו ,הווהב בצמה םע בשחתהל םיכירצש איה ילבבה
.(הוהב בצמה תמועל עירכהל לוכי דיתעב בצמהש דעו) דיתעב

יולת רבדה ןיא" ל"זר רמאמכ - הדיתעה הלואגל םיכוז הבושתה תדובע ידי-לע ,הנהו
ןה דימו 'וכ הבושת תושעל לארשי ףוסש הרות החיטבה" - ם"במרה ןיד-קספכו ,"הבושתב אלא
."ןילאגנ

הצקב ךחדינ היהי םא" ,"'וג ךתובש תא ךיקלא 'ה בשו" דועיה םויקל שממ בורקב םיכוזו
."'וג ךיקולא 'ה ךצבקי םשמ םימשה

ונירענב" ,לארשי ינב לכל המילשו תיתימא הלואג - וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיאו
תוינחורב ןהו ,וטושפכ תוימשגב ןה - "םתיא םבהזו םפסכ"ו ,"וניתונבבו ונינבב ונינקזבו
."הנה ובושי לודג להק"ד ןפואבו ,'וכ השודקה תוצוצינו םיבוט םישעמה לכ - םיניינעה

אדח אעגרבו אדח אתעשב הנה - אדח אעגרבו אדח אתעשב השענ הבושתה ןיינע תוללכש רחאמו
אדח אתעשב) דימו ףכית לעפנ הז תרומתו ,אחישמד אתבקעד לפוכמו לופכ ךשוחה לטבתמ
,שממ ונימיב הרהמב ,םיחפט הרשעמ הטמל - הלואגה תומילשו הלואגד אתלחתא (אדח אעגרבו
.בבל בוטו החמשבו
יתלב - 72-62 'מע ,א ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ב"משת ירשתב 'ו תוחישמ םיעטק)
(הגומ

חישמ םע תויחל


לגלגה תיתחתל םיעיגמש רחאל
היילעה אובל תבייח


הרותה יקלח לכ דומיל - הלואגל הנכהה

ןמזה הז ירה . . ש"רהמ ר"ומדאד אלוליההו תוקלתסהה םוי ךרבתמ ונממש תבשה םויב ונדמעב
:ש"רהמ ר"ומדא תארוה יפ-לע היתווצמו הרותה יניינע לכב גהנתהל טילחהל םיאתמה
..."רעבירא הליחתכל"

תוכימסב ,תולגה ןמזד םינורחאה םימיה - ולא ונימיל דחוימב עגונ הז ןיינע ,הנהו
:םדקהבו ,הלואגל

רבכ םיאצמנש רורב ירה - ולא ונימיב תולגה ןמזד לפוכמו לופכ ךשוחה תא םיאור רשאכ
הדירי ךייש אלש דע ,הדיריה תילכתב איה תולגה תכשחש רחאמ יכ ,םינורחאה תולגה ימיב
.הלואגה ןמזד היילעה ןיינע רבכ ליחתהל ךירצ הז ירחאל ףכיתש יאדווב ירה - רתוי הלודג
הדוקנב םיאצמנ רשאכש ,"רזוחה לגלג"מ ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד לשמה עודיכו
לש ןיינע היהיש חרכהב "לגלג"ה תא ובבוסיש ןוויכ הזיאל ירה ,"לגלג"ב רתויב הנותחתה
וא היילע לש ןפואב "לגלג"ה בוביסל תורשפא הנשי - "לגלג"ה עצמאב םיאצמנ רשאכ .היילע
היהי אוהש בוביס לכבש חרכהב ירה ,"לגלג"ה לש הנותחתה הדוקנב םיאצמנ רשאכ לבא ,הדירי
רשאכ - תולגה תדיריל עגונב ןבומ הז ךרד לעו .רחא ןפואב ןכתיי אלו ,היילע לש ןיינע
.היילעה ליחתתש חרכהב זאש ,הנממ הטמל ןיאש רתויב הנותחתה הדוקנב םיאצמנ

םיכירצו ,"ונלתכ רחא דמוע הז הנה"ש ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תזרכה ירחאל טרפבו
םילשהל ידכ ,("רידנומ םעד ןופ ךלפענק יד ןצופוצ") "דרשה ידגב" לש םירותפכה חצחצל קר
לכ לע טיביו רובעיש ,ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ ינפל "רדסמ"ב הדימעה תארקל תונכהה תא
.לארשימ דחאו דחא

רחאמ הנה - הלואגה תארקל ןנוכתהל םיכירצו ,שממ תולגה ימי ףוסב םיאצמנש רחאמ ,הנהו
הרותה ידי-לע םילעפנ םלועבש םיניינעה לכו ,םלוכ תומלועה לכב תויהל הכירצ הלואגהש
הרותה דומילש רתויב עגונ ולא םימיבש ,ןבומ ,("אמלע ארבו אתיירואב לכתסא" רמאמכ)
םהש ,דחיב הרותה ס"דרפ יקלח 'ד לכ תא םידמולש הז ידי-לע ,םלוכ תומלועה לכב רודחי
הלועפ ידי-לע יכ ,(תומלועה לכ תוללכ) היישע ,הריצי ,האירב ,תוליצא תומלועה 'ד דגנכ
...הדיתעה הלואגה תארקל םלוכ תומלועה תא םיניכמ וז

,הרותה תוימינפ םע דחיב הרותד הלגנ דומלל ולא ונימיב עגונ המכ דע ןבומ הז יפ-לעו
תעדל לוכי וניא - שארל לכל יכ - םדוקה לוגלגב הרותה תוימינפ דמלש הזב קפתסהל ןיאו
ונקדצ חישמ ירה - םדוקה לוגלגב היה המ עדוי היה םא וליפאו ,םדוקה לוגלגב היה המ
הנכהכ) הרותה תוימינפ םע דחיב הרותד הלגנב דומילה םג ןכלו ,התע תולגתהלו אובל ךירצ
.אקווד הז לוגלגב - התע תויהל ךירצ (ונקדצ חישמ תאיבל

שממ בורקב םיכוז - תומלועה לכ דגנכש הרותה יקלח לכ דומילב םיקסועש הז ידי-לעו
,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב ,"ידש תוכלמב םלוע ןקתל" דועיה םויקל
.שממ ונימיב הרהמב
- 104-102 'מע ,א ךרכ ,ג"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ג"משת הבוש תבש ,וניזאה תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב

יהויחבמ ריתי


לש ןפואב דימו ףכית לועפל ךירצ
"רעבירא הליחתכל"


לארשי-תודחאב תורושקה תולועפב ףיסוהל

תויהל הכירצ הדובעהש - אלוליהה םוי לעבמ םידמלש ,חוכ תניתנה םע דחיב ,הארוהה...
:"רעבירא הליחתכל"ד ןפואב

רמא ירהש - דבלב אלוליהה לעבל תכיישה תדחוימ הגהנה הניא "רעבירא הליחתכל"ד הגהנהה
- "גאז ךיא ןוא" ,ךכו ךכ "טגאז טלעוו יד" :ונושלכו ,םיברל הארוה רותבו ,יולגב תאז
."רעבירא הליחתכל" תויהל ךירצש - "רמוא ינאו" :והילא יבד אנתב ןושלה ךרד לע

דע ,המסרפל הוויצו וז הארוה הליג ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש וניכזש ירחאל טרפבו
.סופד לש ןפואב םוסרפל

דחאו דחא לכל רבדה עגונ יאדווב - "אישנ" לש הארוה תודוא רבודמ רשאכש ,ןבומו
- בלה לש וניינעו ,"לארשי להק לכ בל" :ם"במרה ןושלבו ,"לכה אוה אישנה" ירהש ,לארשימ
.(הז ןיינעב יבצ םכחה תבושת עודיכ) םדאה לש ותויח לכ היולת ובש

םיירשפאה םינפואהו םיכרדה לכ תא וסניש דע ןיתמהל ןיאש - רומאכ - הארוהה ןכותו
תואצותה ויהי המו ,רבדה חקי ןמז המכ עדוי ימ ןכש ,("רעטנורא"ד ןפואב הליחת תוסנל)
!"רעבירא הליחתכל" - "רעבירא"ד ןפואב דימו ףכית אופיא ליחתהל שי ;'וכ

,רבדב תולדתשהל קוקז וניא יזא - "רעבירא הליחתכל"ד ןפואב איה השיגה רשאכ ,רומאכו
ותנשמ ררועתמ ,אלימבו ,"רעבירא הליחתכל" וניינעש "החנה"ב אוה רודח ןושיל ובכשב ןכש
ירחאל - המכו-המכ-תחא -לעו ,"ינא הדומ" תרימא ינפל דוע ,"רעבירא הליחתכל"ד ןפואב
!"ינא הדומ" תרימא

קוקז וניאש - לארשי-תודחאו לארשי-תבהאד ןיינעב םג יוטיב ידיל אב הז ןיינעו
הליחתכל"ד ןפואב איה ותגהנהש ןוויכמ ,הז ןיינע ומצעב לועפל ידכ תדחוימ תוננובתהל
תאז תושעל רהממ - היהיש ןיינע הזיאב עויסו רזעל קוקזש ידוהי ותוארבש ךכ ,"רעבירא
- הקדצ ול תתל םיכירצש ינע ןמדזמ רשאכ :וזמ הריתיו ,הליפתה ינפל וליפא ,דימו ףכית
,"דימ" ול תתל םיכירצש ךורע-ןחלושה ןיד-קספכ ,"ינא הדומ" רמאיש דע וליפא ןיתמהל ןיא
."וז םג שיא םוחנד אדבוע" םעטמ

:לעופל עגונב - ליעל רומאה לכמ הארוהה

- דחוימבו ,לארשי-תודחאו לארשי-תבהא םע תורושקה תולועפה לכב ,רומאכ ,ףיסוהל שי
."רעבירא הליחתכל"ד ןפואב ,םידסח תולימגו הקדצה ןיינעב

רזפל ךירצ" :רודיסב יעצמאה ר"ומדא איבמש יפכ - תוכוס ברע םע דחוימב רושק הז ןיינעו
."תוכוס ברעב םיינעל תועמ

,"הלוכ התונבלו הכוסה תא ןקתל" הווצמ "םירופיכה-םוי תרחמל דימ"ש ליעל רומאה יפ-לעו
,תוכוסל םירופיכה-םוי ןיבש םימיה 'ד לכב הזב קוסעל שיש םינימה 'ד תנכהל עגונב ןכו
-םוי ןיבש םימיה 'ד לכ לע יאק "תוכוס ברע"ש ,ןבומ ירה - שרדמה ירבדמ ליעל רכזומכ
.תוכוסל םירופיכה

.הקדצב םיברמ - הקדצה תווצמל עגונב תדחוימ השגדה שי ולא םימיב ,ןכלו

תכשמנ - "דחאכ ונלוכ" ,לארשי-תודחאו לארשי-תבהאד ןפואב הגהנהה תוללכ . . ידי-לעו
- ךלמ ינפ רואב"ו ,"ךינפ רואב דחאכ ונלוכ וניבא ונכרב" ,ה"בקה לש ויתוכרבב הפסוה
."םייח
(הגומ יתלב - 199-196 'מע ,א ךרכ ,ה"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ה"משת ירשתב ג"י ליל תחישמ)

תודיסחה ינייעממ


הבושתה תדובע


החמשב בושל

לכ םייקל שי ירהש .החמש ךותמ תושעיהל תבייח ,קומע רעצב הרושק איהש ףא ,הבושתה תדובע
- הבושתכ הבושח הכ הווצמ םייקל שיש יאדו ,ןכ םאו ,הווצמ לש החמש ,החמש ךותמ הווצמ
.החמשב - תווצמה לכ לש םימגפ ןקתל החוכבש

רוזחל אטוחל תרשפאמ איה ירהש ,החמש םג הב שי ,הבושתבש רעצה תשוחת לע ףסונ - ןכאו
.וזמ הלודג החמש ךל ןיאו ,ה"בקב קבדיהלו

- הטרחה .אבהל לע הבוט הטלחה (ב ;רבעה לע הטרח (א :הבושתב םיקלח ינש :תורחא םילמב
.המוצע החמשב - הבוטה הטלחההו ;תורירמ ךותמ
(389 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


הבושת יכרד שמח

הלמה לש תוביתה -ישארב תוזומר הבושתב םיכרד שמח :רמא ילופינאמ איסוז יבר קידצה ברה
:ןה ולאו ,'הבושת'

:וניבא םהרבאב רמאנש יפכו בלה-תומימתמ האבה הבושת - "ךיקולא 'ה םע היהת םימת"
."ךינפל ןמאנ ובבל תא תאצמו"

תא ארוב ה"בקהש דימת רכוז םדאש ךכ ךותמ האבה הבושת - "דימת ידגנל 'ה יתיוויש"
.(הווהמ ןושל אוה 'יוה םש) שיל ןיאמ עגר לכב ואולמו םלועה

איה לארשי-תבהאש ,ןקזה ר"ומדא רמאש יפכו ,בוט בלמ האבה הבושת - "ךומכ ךערל תבהאו"
.'ה-תבהאל ילכ

החגשהה דיב ןיחבהל אלש לוכי וניא וייח תוערואמל ובל םשש ימ - "והעד ךיכרד לכב"
.הבושתל ותוא תררועמ וז תיטרפ החגשה תייארו ,וכרדב ותוא החנמה הנוילעה

והז .םיאורה יניעמ ותודיסח תא ריתסהלו עינצהל םדאה לע - "ךיקולא םע תכל ענצה"
םילעהל םיכרד אוצמלו "ימומרע" תויהל וילע :רמולכ ,"האריב םורע םדא אהי םלועל" ורמאש
.ותלוזמ ותודיסחו ותארי תא
(ירשתב 'ג ,םוי-םויה)


הארימ הבושתו הבהאמ הבושת

ויאטח תא ךפוה ןושארה - הבהאמ בשש ימל הארימ הבושתב בשש ימ המוד וניאש ,םירמוא ל"זח
תוהמב לדבהמ עבונ הבושתה תאצותב הז לדבה .תויוכזל םתוא ךפוה ןורחאהו ,תוגגשל
:הבושתה

הפכנה לוטיב ומכ אוה הז לוטיב לבא ,ה"בקל דבעתשמו לטבתמ םנמא הארימ הבושתב בשש ימ
תא לטבל לדתשמש ,הלילשה וקב תישענ ולש ארובה תדובע םג ןכל .ןודאה תארימ ,וילע
- הלילשה וקב איה ולש הבושתה תאצות םג ,ךכל םאתהב .'ה-תדובעל םידגנמה םירבדה
.(תוגגשל םיכפהנ םהו) תונודז תויהל םיקיספמ תונודזה

הקבדל הקושתו ןוצר ךותמ ,ןוצרבו הבהאב 'ה-תדובעל ומצע תא שידקמ ,הבהאמ בשה וליאו
םג יוטיב ידיל אב הז רבד .תוקולאב הקובדה תואיצמ - השדח תואיצמל ךפהנ אוה ;וב
.תויוכז - השדח תואיצמל םיכפהנ (םג אלא ,םילטב קר אל) תונודזהש ,הבושתה תאצותב
(130 'מע ,די ךרכ תוחיש-יטוקיל)


ידיימ יוניש

.תויוכזל תונודז ךופהל רשפא (הבהאמ) הבושת ידי-לעש ןויערה תא טולקל השקתמ לכשה
?רואל ךשוחה תאו בוטל ערה תא דחא עגרב ךופהל ןתינ םנמואה

תמחלמל קיסנ הנממו ,תימשג המחלממ רבדל המגוד ןיעכ איבהל ןתינ ןזואה תא רבסל ידכ
אוה ,ןיקתו םלש אוה םאו ,בייואה תוחוכ לש קנט םיספות ברקה ךלהמבש הרוק םיתיעל .רציה
.דצ ותוא לש ןוירשה חוכל דימ ףרוצמ

אל ,התע וליאו ךכמ עמתשמה לכ םע ,בייואל ךייש הז קנט היה דחא עגר ינפל :ךמצע עגה
...וב םחלנו בייואה תא ףקות אוה :ןכ לע רתי אלא ,םויא דוע הווהמ אוה ןיאש דבלב וז
(ז"כשת זומתב ב"י תחישמ)


ושנוע והמ אטוח

:האובנל ולאש .הער ףודרת םיאטח :םהל הרמא ?ושנוע והמ אטוח :המכחל ולאש" :שרדמב רמאנ
הרמא ?ושנוע והמ אטוח :הרותל ולאש .תומת איה תאטוחה שפנה :םהל הרמא ?ושנוע והמ אטוח
רפכתיו הבושת השעי :םהל רמא ?ושנוע והמ אטוח :ה"בקל ולאש .ול רפכתיו םשא איבי :םהל
."ול

:ןיינעה רואיב

תינויגה האצות אוה שנוע לכ אלא ,'הלוגס' ךרדב וניא אטח לע שנועהש עודי :המכח
ךכמ סונמ ןיא ,ןויגיההו לכשה ונייה ,המכחה דצמ ,ןכל .אב אוה וילעש אטחה ןמ תיעבטו
.אטוחל "הער"ו שנוע איבי אטחהש

,םיקולאמ םדאה תא דירפמ אטחהש רחאמ .תוקולאב תורשקתהו תוקבד תלמסמ האובנה :האובנ
.אטוחה תתימל םורגל רבדה ךירצ ,םייחה רוקמ אוהש

וז תוכז .תוכז וילע תדמלמ איהש ידי-לע אטוחה לש ותרפכל הצע האיצממ דסח תרות :הרות
לע וטלתשהש תיעגרה תוימהבהו תוטשה-חור איה אטחה תביס :רמולכ .המהב תברקהב תזמרנ
.רפכת המהב ןברק תברקה ןכל ,אטחה תעב םדאה

- תאז .ירמגל אטחה תא קוחמל רשפא ,לוכי-לכו לובג ילב אוהש ,ה"בקה דצמ :ה"בק
ותויכות תא ךפוה הבושתה-לעב ןכש .הלבגהו הדידמ לכמ הלעמל איה ףאש ,הבושתה תועצמאב
.רומג קידצה תגרדמ ףא הלעמל ,אמר ארגיאל אתקימע אריבמ הלועו ,בוטל ערמ
(1358 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)


תימוי-םוי הבושת

.ךתתימ ינפל דחא םוי בושו" :ל"זח ורמאש יפכ ,םויו םוי לכב הבושתב רוזחל םדא בייח
תומי אמש ,רחמל בושי ;רחמל תומי אמש ,םויה הבושת השעי אלא ?תומי םוי הזיאב עדוי יכו
."הבושתב וימי לכ אצמנו ;ותרחמל

תומילד םושמ" :רמוא אוה ךכו .םוי לכב הבושת תיישע ךרוצל תפסונ הביס ןייצמ ל"ירהמה
זא רייגתמהש םושמ ,םירג ןילבקמ ןיא חישמה תומילש המ תמגוד) הבושתב ןילבקמ ןיא חישמה
לכב העושיל םיפצמ ונאש רחאמו ,(לארשי תחמשב חומשל ידכ אלא ,'ה תבהאמ תאז השוע וניא
."ויאטחב ו"ח ראשייו ,בש יצמ אל בוש ,ונימיב הרהמב חישמ אוביו ,בש וניאש ימ ,םוי

ךותמ בושל ףידע אולה ?התימה םויל הדרחו הגאד ךותמ הבושתב רוזחל עודמ :ל"נהמ שקבתמה
!הבורקה הלואגל הייפיצו החמש
(ט"ישת ךליו תשרפ שדוק-תבש תחישמ)
םירופיכה-םוי


וניאישנ וניתובר תציחמב


תודשבש םע

,שודקה םויה ברעבו ,םירופיכה-םוי תארקל וברל םעפ עסנ בוט-םש-לעבה ידימלתמ דחא
,לומתאה םוי לכ םיסוסה ולכא אלו םיסוסל תחש לומתאה םויב תונקל ול ןמדזה אלש ןוויכמ
תצק חונל דיסחה בכש ךכ ידכ ךות .רעיב תוערל ריעל ץוחמ דומעל רקובב וכרצוה ןכ לע
,ריעהמ הסרפ ידכ קוחר היהו ליאוהו ,םיבכוכה ואצי רבכש האר - ותנשמ ררועתהשכ .םדרנו
,ךכ לע לודג רעצ רעטצה דיסחה .שודקה םויה תא םש תושעלו ריעל ץוחמ ראשיהל ךרצוה
.הבר הענכהב ללפתהו

דואמ תופי םינפ רבסב ולביק הזו ,בוט-םש-לעבה לא ,ריעל עסנ םירופיכה-םוי יאצומב
."תודשבש םעה" לש םהיתוליפת לכ תא התלעה ךתליפתש ,ךל עד :ול רמאו ,הבר החמשבו
(זיש ןמיס בוט-םש-רתכ)


םימכ העיז

ולש למיירטשב שובח יעצמאה ר"ומדא ק"כ בשי ,םירופיכה-םויב החנמל ףסומ תליפת ןיב ,םעפ
בוטר למיירטשה לש ןוילעה והצק היהנ - חומה תדובעו העיגיה בורמ .ויתובשחמב קמעתהו
.העיזמ
(303 'מע ו"צרת תוחישה רפס)


"םכליבשב עגייתמ יברה"

בוטר היהש ,יברה לש וקולח תא יעצמאה ר"ומדא לש שמשמה איצוה ,םירופיכה-םויב ,םעפ
אלש ידכ ,וינרופיצב והצקב קולחה תא קיזחה אוה) םימה ךותמ התע הז אצוה וליאכ ,ולוכ
.(הטיחס רוסיא לע רובעל

הברה העיזה ללגב !םכליבשב עגייתמ יברה ךיא ,םידיסח ,ואר :רמאו םידיסחה דחא הנענ
.םימעפ שולש וא םייתש םויה ךשמב וקולח תא ףילחהל יברה חרכוה

"אטח לע" יגוס ינש

,המ-ןמזל םירופיכה-םויב תסנכה-תיבמ םעפ אצי ,רשע ןב היה 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כשכ
דחי רמאנ ,אוב :םידיסחה דחא ול רמא .וחקל והשימ יכ ,ולש רוזחמה תא אצמ אל רזחשכו
"אטח לע"ה ירהכ ךלש "אטח לע"ה ירה אל :דליה ול בישה .ילש רוזחמה ךותמ "אטח לע"
...ילש

ןיא ,ןכ :רמאו תוקבד ךותמ וידי-לע ושאר תא ךמס ,ןקזה ר"ומדאל םירבדה ועיגהשכ
ת"יט ,הקורח ת"יח) "תאטחו" תמגודב אוה ולש "אטח לע"ה ."אטח לע"ה ינש תא תוושהל
.(הצומק ו"ית ,היורצ
(22 'מע ה"שת תוחישה רפס)


ילע רמואו - אטוח התא

דיסח וילע חינה ,"אטח לע" תרימא תעב םירופיכה-םוי תליפתב ,דלי היה ש"רהמ יברהשכ
התא ילעו ,אטוח התא :דליה ול רמא .חונ ול היהיש ידכ ,וינפל דמע יכ ,רוזחמה תא שישי
...!?("אטח לע") רמוא

"...הכבא אל ינא"

,םיארונה םימיה תוליפתב דחוימ חסונ ול היה .ומש רסיא יבר ,ןזח היה שטיוואבוילב
,העונת ול התיה "םינהוכהו" לש םיערוכ תרימאב .םירופיכה-םוי לש הדובע תליפתב דחוימבו
הראשנ אל - "םיערוכ"ב רש רסיא יבר היהשכ .שדקמה-תיבב םירש ויה ךכש ודיב התיה הלבקש
.תסנכה-תיב לכב השבי ןיע

יפל ,םיידיב םימעפלו הפב םימעפל ,הניגנב רזוע ש"רהמ ר"ומדא היה "םיערוכ" תרימא תעב
.ןוגינה תועונת

רסיא רשאכ הכבא אלש םכל הארא ינא :םעפ רמא ,ףיקת שיא היהש ,שטיוואבויל יבשותמ דחא
רשאכ .ףסומ תליפת תעב יברה לש שרדמה-תיבל אב םירופיכה-םוי ותואב !"םיערוכ" רמוא
ךרצוהש דעו ,בבייל ףיקת ותוא ליחתה - הלודג תובהלתהב "םינהכהו" ןגנל רסיא יבר ליחתה
.לופיי אלש ידכ רויכב קיזחהל

אבא לש ויתונווכמ רקיעב העבנ םיללפתמה לש םתוררועתה :ב"שרה יברה ךכ לע רמאו ףיסוה
.הניגנב םג ךרוצ היה ,םוקמ-לכמש אלא .רסיא יבר לש ויתוניגנמ אל ,(ש"רהמ יברה)
(26 'מע ד"שת תוחישה רפס)


ךירחא ישפנ הקבד

םייניע אמסמ קרב הארנ ,םירופיכה-םויב "הדובעה רדס" תרימא תעב ,שטיוואבוילב ,םעפ
ןכיה ועדי אל ןכש ,הלהב הצרפ תסנכה-תיבב .הרייעב הפירש הצרפו ,רידא םער עמשנו
.ומצע תסנכה-תיבב תזחוא הפירשה יכ היה המדנ ,ץוחב וארנש ןשעהו שאה ללגבו ,הפירשה
ואר םה ןכש ,ש"רהמ ר"ומדא ק"כ דיל ודמעש ולא קר וראשנו ,הצוחה וצר םיללפתמה לכ טעמכ
הרבשנו תחא השא הלפנ ,הלוהבה הסונמה ללגב ,םישנה-תרזעב .ומוקמ לע תבשל ראשנ יברהש
.הלגר

ללכ שיגרה אל ,הדובעה תרימאב הלודגה ותובהלתה ללגב ,ןזחה רסיא יבר :אלפ הז הארו
.והשלכ קספה אלל הדובעה רדס תרימאב ךישמהו ,השענה לכב
(28 'מע ד"שת תוחישה רפס)


"אבא תא יתשפיח"

לע לאשנשכ .הנש לכב ולגרהכ אלש ,הליפתב רתויב ב"שרה יברה ךיראה ד"מרת םירופיכה-םויב
ךא ;לק היה הזו ,דחא רודיסב (ש"רהמ יברה) אבא םע דחי יתללפתה םינשה לכ :ריבסה ,ךכ
.(ג"מרת תנשב קלתסנ ש"רהמ יברה) ןמז שרוד הזו ,אבא תא שפחלו תכלל ךירצ יתייה הנשה
(28 'מע א"שת תוחישה רפס)


רתוי עוגר היה יברה

םימיה תא םש השעו ,ותואירב לגרל ,ןלק תינמרגה ריעל ב"שרה יברה עסנ ט"מרת תנשב
ומייסו ,רקובב 5:45-ב הנשה-שארב ללפתהל וליחתה ןלקבש ,יברה רפיס ןכמ רחאל .םיארונה
הליפתב וקסע םויה לכו ,ברעה דע רקובב םכשהמ וללפתה םירופיכה-םויבו ,םיתש העשב
.םיליהת תרימאבו

תנשב חונב ומצע תא שיגרמ יברה היה אל ללכ-ךרדבו ,רוביע תנש התיה (ט"מרת) הנש התוא
לכ וקסעש םידוהי ןיב םירופיכה-םויו הנשה-שאר תא השעש ןוויכמ ,הנש התואב ךא .רוביע
.רתוי עוגר היה ,הטושפ הנומא ךותמ תוחבשתו תוריש תרימאב םויה
(157 'מע ו"צרת תוחישה רפס)


יבר לש ךוניח

-םוי ברעב (ב"שרה יברה) יבא יל רמא ,םינש עבש ןב יתייהשכ :רפיס צ"יירה ר"ומדא ק"כ
ךניא - הרשע-םיתש העשה דע רקובב רחמ .לוכאל ךל רוסא - הלילה לכו ברעה :םירופיכה
-םויב הליכאה ןיינע רמוח תא יל ריבסה יבא .ךנוצרב יולת - ךליאו ןאכמ .לוכאל ךירצ
םימ ,לכוא ךרובע יתנכה .ילא אובת קר ,שיאמ שקבת לא ,לוכאל הצרת םא :םייסו ,םירופיכה
ץוח שיאמ לכוא שקבל אלש רהזיה ךא ,יל הכח ,הרשע-הנומש תליפת עצמאב היהא םא .ץימו
.ינממ

רבדה היה רבכ הירחאלש הנשבו ,ייחב הנושארה םעפב תינעתה תא יתמלשה איהה הנשב
.תוטשפב
(1418 'מע ד םירוביד-יטוקיל)


הבושת תושעל םיכירצ דחוימב וישכע

?וישכע המ :לאשו םירופיכה-םוי תרחמל (ב"שרה יברה) ויבא לא םעפ סנכנ צ"יירה יברה
.(הבושת תושעל םיכירצ ,דחוימב ,וישכע =) ןאט הבושת טשרע ןעמ ףראד רעטציא :ויבא בישה

ל"זר רמאמכ ,אטחל םוקמ ןיא םירופיכה-םויב ירה - הרואכל ןכש רתויב הומת רבדהו
,םירופיכה -םוי רחאמ ץוח ,יולת םשא םוי לכב איבמ היה אטוב-ןב אבבש (א,הכ תותירכ)
דחוימב םיכירצ וישכעש ,יברה ןוויכ המל ,ןכ-םא .אטח לש ןיינעל םוקמ ןיא זאש יפל
?הבושת תושעל

תשרדנ ,רתויב תילענ הגרדב זא דמוע ידוהי לכש ,םירופיכה-םוי לש יוליעה לדוג דצמ אלא
,ןכלו ;ללכ אטחל ובשחנ אל םדוקה ובצמבש ,הלאכ םיניינעל עגונב םג הבושתה תדובע ונממ
."ןאט הבושת טשרע ןעמ ףראד" םירופיכה-םוי תרחמל
(ב"משת וניזאה פ"ש תחיש)


תונעתהל רסוא אפורהשכ

-םויב תונעתהל וילע רסא אפורהו ,בכשמל ןיבמעזמ םהרבא 'ר דיסחה ןואגה לפנ וימי ףוסב
םנמא :ול רמאו ,ךכ לע םהרבא 'ר ול רפיס ,םנורג 'ר עיפשמה ולצא רקיבשכ .םירופיכה
ןיבמ התא ?םירופיכה-םויב שגרה הזיא ול שי םאהו ןיבמ אוה םאה לבא ,הלחמב ןיבמ אפורה
ילע םאה :אנ יל רומא ןכבו .ךל עודי אפורה לש ורוסיא ףאו ,םירופיכה-םויב שגרה ךל שיו
?אפורל תייצל

םגו ,תונעתהל ול ןיא הלוחש תרמוא תונעתהל ונתוא תבייחמש הרות התוא :םנורג 'ר ובישה
םירופיכ-ימי המכ הנעתה אל שטירזממ דיגמהש עודי ירהו .ןוילעה ןוצרה תא םימייקמ הזב
.ותושילח תמחמ

-םוי תולאשב רימחמ היה בר ותויהב יכ ,שנענש רמאו .הנעתה אלו םהרבא 'ר תאז לביק
.הלא תולאשב דוע רימחי אל ,םייחב ראשיהל הכזי םאש וילע לביקו ,םירופיכה
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

:שודקה םויה תארקל תונכה

םדוקה ןוילגב תורפכ יגהנמ
ןאכ שקה

אלו האמחו בלח ילכאמ ולכאי אל םירבג .2חלמ אלב ויהי םילכאמה - 1תקספמה הדועסב
.3תקספמה הדועסב םיפירח םינילבת

.4םוי דועבמ לוכאל םיקיספמ

.5"ונייחהש"ו ,"םירופיכה-םוי לשו תבש לש רנ קילדהל" :םיכרבמ :תורנה תקלדה

.6תסנכה-תיבב תורנב םיברמ

7המשנ רנ - ורטפנש וירוה תמשנלו .[םייח רנ =] "טכיל עגידעבעל א" קילדמ יושנ שיא לכ
.

ל"ר לבא .8םירופיכה -םויב ושבול וניא ,הפוחל 'לטיק'ה שבלש ,ולש ןיאושינה תנשב ןתח
.9ונשבלי - תולבאה תנשב

.10אסיכה תיבל לטיקב סנכיהל ןיא

.11העיקשה ינפל הילע םיכרבמו ,גוהנכ תילטב םיפטעתמ

.12הזב םירימחמהכ אלדו ,רוע לש וניאש לדנס לכו ימוג ,דב ילענ םילעונ

זא ךרבל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .13תונבהו םינבה תכרב - ירדנ לכל הכילהה ינפל
.תילטבו לטיקב שובל אוהשכ ,הבישיה ידימלת תא

.14תחאו תחא לכ לש השארמ הלעמל וידישכ ,ויתודכנ תא ךריב ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ

.15"ךכרבי" חסונב םיכרבמ ויה וניאישנ וניתובר

- יודיו ("ירדנ לכ" םדוקש םיליהתה יקרפ ינפל) ומצעל דחא לכ רמאי ,תוהש שי םא
.16וניאישנ וניתובר וגהנ ןכו ,'אטח-לע'ו 'ונמשא'

תומוקמב אעמיק םיקיספמ .17יודיוה תעב םיחושו ,הדימעב םידוותמ :םייודיוה לכב
ונישיק" ;":רקש ונלפט" ;":יפוד ונרביד") םהירחאל םייתודוקנב רוזחמב םיקספומה
תעבו ,18"ונעשרה ונחנאו" תרימאב םגו 'ונמשא' לש ב"אה תויתואב הזחה לע םיכמ .(":ףרוע
.19'ונל רפכ ,ונל לחמ ,ונל חלס' ,'. . םיאטח לעו' ,'. . אטח לע' :תרימא

שדוק-תבש
םירופיכה-םוי ליל ,ירשתב 'י

.20םוי דועבמ "ירדנ לכ" רמול םיקדקדמ ןיא

תעשת תא ורמא ךכ-רחאו ,"ונכלמ וניבא" ןגנל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הרומ היה םימעפל
.21"ירדנ לכ" םדוקש גכק-וטק םיליהתה ירומזמ

רפס' תקזחה תונקל הלודג הווצמו .22הרות ירפס השולש תוחפל םיאיצומו ,ןוראה ןיחתופ
.21וקיזחהל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .23'ןושאר

םע םידמוע .(ןידה-תיבל ףרטצמה) ץ"שה םוקמל הרותה-ירפס םע םינופ םירשכ םישנא ינש
.21המיבה לע םתיא םידמוע ןיאו ,המיבה תא ןיפיקמ ןיאו ,ול ךומסב הרותה-ירפס

."...ץראה לגת ךלמ 'ה" םיליחתמ

ןפואב ךא ,ךומנ לוקב םרמאל (דבלב) ץ"שה ךירצ "םוקמה תעד לע . . הלעמ לש הבישיב"
.24תאז ועמשי ,ןיד-תיב םהש ,וביבס םידמועהש

.םר לוקבו תחא םעפ - "עורז רוא" קוספ

ץ"שה םע דחי (ךומסב םידמועל עמשייש ןפואב ךא) שחלב תאז םירמוא להקה םג :"ירדנ לכ"
.25

.26םימעפ 'ג ץ"שה ךכ-רחאו םימעפ 'ג להקה רמוא - "ךרבדכ יתחלס 'ה רמאיו"

םדוק םייסל ורהזייו ,שחלב ומצעל דחא לכ ךרבמ להקהו ,םר לוקב "ונייחהש" ךרבמ ץ"שה
.27ותכרב רחא ןמא תונעל ולכויש ידכ ,ץ"שה םייסיש

.26התע הוכרבי אל - תורנה תקלדה תעשב "ונייחהש" וכרבש ולאש ,תסנכה-תיבב זירכהל שי

.ןוראה םירגוסו ,הרותה-ירפס תא םיריזחמ

."הלהצבו הנירב םג" :"םולשב יאוב"ב ."דודל רומזמ" םיליחתמ - תבש תלבק

.28םר לוקב םירמוא - "דעו םלועל ותוכלמ דובכ םש ךורב" - תיברע תליפת

םינווכמ ,םהבש ה"יוה תומש תרימאב) ד-א םיליהת ירומזמ העברא ,םותי שידק - ונילע רחא
אישנ ר"ומדא ק"כ .םותי שידק ,(רוזחמב ספדנכ ,'תירבב' תביתב ומכ אוה םש לכ דוקינש
.29םיליהתה לכ תא ךכ-רחא רמול גיהנה ונרוד

םירמוא ןיא .םר לוקב - "םש ךורב" .בוט-םויו תבשב ומכ - הטימה לעש עמש-תאירק
.30"אטח לע"ו 'ןונחת'

.31בלק-דכק םיליהת ירומזמ העשת םירמוא הנישה םדוק

לבא .הנשמ םחל לע עוצבל ךירצ וניאו שדקמ וניא ,32םירופיכה-םויב לוכאל בייחש ימ
,הזה ןועה תחילס םויב ,הזה םירופיכה םויב" רמואו ,"אוביו הלעי" ןוזמה תכרבב רמוא
.33"הזה שדק ארקמ םויב

תונעתהל - רשע ליגמ םישוחכהו עשת ליגמ םיאירבה - (תונבו םינב) םידליה תא םיכנחמ
.34םויה לכ הרשע-תחא תונבו ינב ונעתיש םיקדקדמ ןיא וננמזבו .תועשל

םיענומ לוכאל םיכירצשכ ףאו םירופיכה-םוי לילב תוקוניתה תא תונעל םעה ןומה וגהנש המ
.35םדיב איה תועט - םהמ תאז

וכרבישו ,הסג הליכא ולכאי אלש םהילע חיגשהל שי ,שודקה םויב הליכאל םיקוקזה םידלי
.36ןידכ

ךרטצייש ידכ םיסוכמה תומוקמב עגיי ,הליפתה רחא םירופיכה-םוי לילב םיתורישל אצויה
ךכב יד ,םויב לבא .תורוהט םיידיב "רצי רשא" ךרבלו ויתועבצא ירשק ףוס דע וידי לוטיל
.37ךכ-רחא ללפתהל ךירצש ןוויכמ ,רומאכ לוטיל ידכ ,םינטקל ףא ,ויכרצ השעש

יבג-לע תבגמה ריבעמ ,וידי בגינש רחאל .ויתועבצא ירשק ףוס דע קר וידי לוטי - תירחש
אלו ךולכלה ריבעהל ןצחרל רתומ ,תוכלכולמ ויניע םא .הניש ילבח ןהמ ריבעהל ,ויניע
-לכ תטעומ ןהמ תאצויה תוחלה םא (לומתאמ תוכותחה) תוחל תוטחממב שמתשהל רתומ .38רתוי
.תרחא די ביטרהל לכות אל תבטרנה דיהש דע ךכ

."יכרצ לכ יל השעש" םיכרבמ ןיא

.39עורזה קרפ דע םהידי םילטונ םינהוכה

לש ונוביר" ךכ-רחאו ,תודימ ג"י םימעפ שולש םירמוא הרות-רפס תאצוהל ןוראה תחיתפב
.רוזחמב בותככ ,"םלוע

תרימאב םג ןכו ,םיארונה םימיל דחוימה ןוגינב ,40ריטפמה ןמ ץוח ,הרותב םיארוק
."ךריבש ימ"ו ,הרותה תוכרב ,הרותל םילועה תאירק ,"רוזעיו"

.41"תינולפ ןב" םירמוא תומשנ תרכזהב

תומל הנושארה הנשב לבא .42תומשנ תרכזה ןמזב תסנכה-תיבמ אצוי - םאו בא ול שיש ימ
בא" םירמוא ךכ-רחא .43"רוכזי" רמוא וניא לבא ,תסנכה-תיבב ראשנ ,ומיא וא ויבא
.44"םימחרה בא" רמול לוכי תומשנ ריכזמ וניאש ימ םג ."םימחרה

לומינה קוניתל םימיעטמו סוכה לע םיכרבמו ."ירשא" םדוק םילמ תסנכה-תיבב הלימ שי םא
-תיבל ץוחמ הלימה םא ."ייח ךיימדב" םירמואשכ םועטל ול םינתונש הממ ץוח ,תפסונ םעפ
.45םיאצויש ינפל הרותה-רפס תא וריזחי תסנכה

"םינהוכהו"בו "ונילע"ב םיווחתשמה ינפ ןיב קיספהל ,ןסרופל ידכ המודכו תובגמ םיניכמ
.עקרקה ןיבל

רמולו ךישמהל כ"חאו ,אעמיק קיספהל ,'התא' קועצל :ךכ רמול ץ"שה ךירצ "תננוכ התא"
.46"ךמלוע תננוכ"

ונמצע ןימדמ ונא - 'לארשי-ינב . . ועשפ ,ווע ,ואטח' . . הדובע רדסב םירמואש המ"
תרימאב םישועש ךרדכ םביל לע םיכמה םישוע הפיו ,'לארשי תיב' ןתוא ונחנא וליאכ
.47"'ונמשא'

ויכרב לע העירכ הליחת - העירכב :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה
דע עיגמ וחצמב .ויכרבמ םמורתמ) האווחתשההו ,וידי ילדוג לע ךכ-רחא .וילגר ילדוגו
.48(וידי ילדוגו וילגר תועבצא לע דמוע ראשנו ,הפצרה

.49העש יעבר תשולש תוחפה לכל ,ירשפא םאב ,םיקיספמ החנמ תליפתל ףסומ תליפת ןיב

.50הליגרה םימעטה תניגנב - החנמב הרותה תאירק

.51העיקשה תליחתל בורק ונייה ,תונליאה שארב המחהשכ ליחתמ 'הליענ' תליפת ןמז

.52העיקתה ירחא דע חותפ ראשנו ,49ןוראה ןיחתופ "ירשא" ינפל

.49"לכמ אליעלו אליעל" םירמוא ,הירחאש לבקתת שידקבו הליענ תליפת ינפלש שידק יצחב

םוקמב) "םותחו" ,("ונבתכ" םוקמב ,"ונכלמ וניבא"בו הליפתב) "ונמתח" םירמוא הליענב
.("בתכינו רכזינ" םוקמב) "םתחנו רכזינ" ,("בותכו"

.49םויה בירעה רבכ םא םג "הנפי םויה" םירמוא

,"חתפת" תבית ינפל קספה םע ,"חתפת - ונל בוטה ךרצואו" רמול גהנ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.53הלעמל ךשמנ "ונל"ו

,54'ןוילופנ שראמ' םינגנמ ,"ןמא ורמיאו אמלעב ןרימאד" ירחא ,לבקתת שידק עצמאב
.49תחא העיקת םיעקות ךכ-רחאו

ק"כ לש שרדמה-תיבב עריא םימעפ המכ לבא .55תושמשה ןיב וליפא עוקתל רתומ ,ןידה רקיעמ
ר"ומדא ק"כ ךיראהו ,םיבכוכה תאצ ינפל הליענ תליפת תא םייס ץ"שהש ונרוד אישנ ר"ומדא
םעה ןומהש רחאמו .56םיבכוכה תאצ דע ןוילופנ שראמ ןוגינו "ונכלמ וניבא" ןוגינב
ינפל עוקתל אלש םוקמ לכב רהזיהל שי ,םוצה תא הירחא דימ םימייסמו העיקתה לע םיכמוס
.םיבכוכה תאצ

םירופיכה-םוי יאצומ

.ויתיאר אל - 'םאו בא ול שיש ימ תויהל ךירצ םירופיכה-םוי יאצומב ץ"שהש' גהנמה"
.57"ןכ ןיגהונ ןיא ןאכ תסנכה-תיבבו

.49םייפתכה לע תילטהו ,עבוכב לבא ,תילטו לטיקב - הלדבהו תיברע תליפת

"םייחל ונרכז" רמא םא לבא ,58רזוח וניא "טפשמה ךלמה" וא "שודקה ךלמה" רמאו חכשש ימ
ללפתמו ,ותליפת רמוג - "םייחה רפסב ונבתכו" רמא רבכ םאו ,"רזוע ךלמ" ליחתמו קסופ
.59הבדנ תרותב בוש

וזירכה ,ןטקה םלואב ,שטיוואבוילבו .49'בוט-םוי טוג' :םירמוא םירופיכה-םוי יאצומב
.60תאז

.61ומות דע םירופיכה-םוי יאצומב בוש ונקילדי ,ורנ הבכש ימ

.63תועש ה"כמ רתוי תצק םוצלו הזב לקהל שיו ,62תועש ו"כ אוה םירופיכה-םוי םוצ

ומכ ,עורזה קרפ דע ןיגוריסל םימעפ שולש םיידי לוטיל ךירצ הנבל שודיקו הלדבה םדוק
תאישנל םהידי ולטנ רבכש םינהוכה םגו .הכרב אלב לבא ,ליגר םויב תירחש םידי תליטנ
.64ל"נכ םהידי לוטיל םיכירצ ,ןיגוריסל זא ולטנ םא ףא ,עורזה קרפ דע םייפכ

.(םירופיכה -םוי ברעמ קלודש) תבשש רנ לע אקווד םיכרבמו .הלדבה ,רנ ,ןיי - הלדבה
רנ דוע קילדמ תיבבו .םהינש לע ךרביו ונממ רחא רנ קילדי ,תסנכה-תיב רנ קר ןיא םאו
-יא םאו .תסנכה-תיבמ איבי ,תבשש רנ ותיבב ןיא םאו .םהינש לע ךרבמו ותיבב תבשש רנהמ
.65תסנכה -תיב רנמ קלדוהש רנ לע ךרבי ,רשפא

.66ומצעב הלדבה תושעל (וז הלדבהב קר) קיידמ היה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ

המ ,(ןוזמה תכרב וילע וכרב םא אלא) הלדבה סוכ לש םיירישהמ םינתונ ןיא הנשה לכב
.66תתל רשפא םירופיכה-םוי יאצומב ןכ ןיאש

,[67לטיקו תילטב אקווד-ואל לבא] רודיסבו טנבא תריגחב - הנבלה תא םישדקמ הלדבה ירחא
.68ןכ ינפל םיילענ לוענלו םינפה תא ץוחרל ןוכנו

.70הנשה לכ לע תוימשג הכישממ ,הבחרהב התכירע .69הבושח הדועס - םירופיכה-םוי יאצומב
.72חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,71שבדב איצומה תסורפ םילבוט

.49רחשה תוכרבב רחמל דע ,"יכרצ לכ יל השעש" םיכרבמ ןיא

ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לצא .49הכוסה תיישע רבד לע םירבדמ םינפ לכ לע וא םיקסעתמ
.73שממ הכוסה תיישעבו ןינבב םירופיכה-םוי יאצומב וקסעתה אל

ןושאר םוי
ירשתב א"י

.49(ןעמאנ ס'ט-ג) "םשה םשב" ארקנ םירופיכה-םוי תרחמ

.74תסנכה-תיבל םימיכשמ

הנעתמ ,תוכוסה גחל םירופיכה-םוי ןיב - ותפוח םויב ןתחו .גח-ורסא רחא דע םינעתמ ןיא
.75

ישילש םוי
ירשתב ג"י

תונש) ד"בח יאישנל יעיבר רוד ,ע"נ ש"רהמ ר"ומדא ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ ויבא להואב ,שטיוואבוילב דובכ ותחונמו ,(ג"מרת-ו"כרת :תואישנה
.76'קדצ

יעיבר םוי
תוכוסה גח ברע ,ירשתב ד"י

'םיטיח תועמ'ל המודב) םיכרצנה ולאל תוכוסה-גחל 'גחה יכרוצ' םיקלחמו תיבגמ םיכרוע
דחא לכלש לדתשהל בוט המו ,("םכל" תויהל םיכירצש) םינימ 'ד םיקלחמ ןכו .77(חספה-גחל
.78ולשמ הכוס היהת דחאו

:79הכוסה תיינב

תיישעב םמצעב וקסע אל [קחצי יול 'ר ח"הרה] ר"ומאא ןכו [צ"יירוהמ] ר"ומדא ח"ומ ק"כ"
.80"הכוסה

לכבש המ תמגודב ,המצעל הכוס החפשמ לכל תויהל הכירצ - "ורודת ןיעכ ובשת"ש ןוויכמ
וב הווצמ" הזב אצויכבו ,הווצמ איה הכוסה תיישע םגש טרפבו .הלשמ הרידב הרג איה הנשה
.81"וחולשבמ רתוי

.82ךכס חינהלו גגה תא ריסהל ןתינ אלא ,אקווד תיבל ץוחמ הכוסה היהתש רודיה םוש ןיא

תונפד עברא תושעל ונגהנמ .83ךכסל םילוספה םירבדמ םג הליחתכל וליפא תונפדה תא םישוע
.84

ידכו .86!ךימס רתוי דוע !רתוי ךימס :ךכ לע הווצמ היה ןקזה ר"ומדא .85ךכסב םיברמ
87ודעב םתוארל ולכויש בקנ רוציל ,ךכסה יבועב לקמ םיבחות "הכותמ םיארנ םיבכוכ ויהיש"
.

.88הכוסל תדחוימ הפציר תושעל ונגהנמ ןיא

.89תונפדה לע אלו ךכסה תחת אל ,הכוס יונב ונגהנמ ןיא

:םינימה תעברא

.90אקווד גחה םדוק םינימה תעברא רובע םלשל ןיקדקדמ ןיא

יליתשמ םיגורתא שישכ םג .91הירבלקמ גורתא לע ךרבל רדהל ,ןקזה ר"ומדאמ ונידיב הלבק
.92הירבלקמ םיגורתאה לע ךרבל שי ןיידע ,ו"ת ק"האב הירבלק

.93קורי ותצקמ היהיש םיקדקדמהכ אלו ,(הוועש הארמכ) בוהצ תויהל ךירצ גורתאה הארמ

.94('ךאלפענק' = 'םירותפכ' תארקנ הפיפכה) םיפופכ וילע ןיאש בלול םיחקול

בלול ;תצק דצה-ןמ אלו ,שממ בלולה עצמאב היהת הרדשהש דיפקה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ
םג ונל העודי הנורחאה וז הדפקה .הרדשה ירוחאמ הפילקב םירבוחמ וילעשו ;קד וניאש ;רשי
.95ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תגהנהמ

:בלולה תדיגא רדס

.97בלולה תא םמצעב םידגוא - םירדהמה .96בוט-םוי ברעבו הכוסב בלולה דוגאל םירדהמ

ףיסוהל אנד-תמדקמ םידיסח גהנמ לבא .תוברע יתש ,דחא בלול ,דחא גורתא לע םיפיסומ ןיא
-לכ-לע - םיסדה השולש לע ףיסוהל לדתשהל יברה ררוע תונורחאה םינשב .97םיסדה השולש לע
.98ןידה-ןמש השולשה דגנכ ,השולש דוע םינפ

תא .99בלולה ילעמ תויושעה תועבטב אלא ,םיסדהלו תוברעל םיעולקה םילסב םישמתשמ ןיא
.100בלולה תא דוגאל םיליחתמש ינפל םיניכמ תועבטה לכ

דחאו ולאמשמ דחא ,(דגואה ינפ לומ איה בלולה תרדיש רשאכ) בלולה ןימימ דחא - םיסדהה
.101ולאמשמ תחאו בלולה ןימימ תחא תוברעהו .ןימי דצל תצק הטונ ,עצמאב

.97ךכ-לכ ואריי אל תוברעהש םילדתשמ

טולביש אלו ,הז דיל הז הוושב םיחנומ תוברעהו םיסדהה ,בלולה לש םינותחתה םהיתוצק
.102הטמלמ בלולה

םיסדהב תוסוכמ הנייהת תוכירכה יתשש םילדתשמו .תוכירכ יתש םישוע ומצע בלולה לע
.97הנוילעה הכירכה תצקמ םינפ-לכ-לע םגו ,תוברעבו

-לע דחיב תוברעהו םיסדהה בלולה תא דגוא ,(103ןתיישע ירחאו) ל"נה תוכירכ יתשל ףסונב
שמח לוכה-ךס אצמנ .דחא חפט םוחתב תויהל תוכירצ ולא תוכירכ שולש .תוכירכ שולש ידי
.97תוכירכ

הלאלש ןבומכו) םתכלהכ םירשכ םינימה תעברא הלעמו שש ליגמ םינבהמ דחא לכל תונקל יוצר
.104(םירדוהמ םינימה תעברא ויהי הווצמ-רבה רחאש

.105הבוט הרוצב וינימו בלולה תא ןסחאל שי

.תבש ברעב ומכ ,106העיקשה ינפל בוט-םויב קילדהל ונגהנמ הליחתכל :תורנה תקלדה
רחא) םיכרבמ .108הקלדהה ירחא התיבה םסינכהל ןיאו .107הכוסב בוט-םוי תורנ םיקילדמ
."ונייחהש"ו "בוט-םוי לש רנ קילדהל" (תבש ברעב ומכ ,הקלדהה

םג ונייחהש וכרבי זאש ,בוט-םויב הנושארה םעפ קילדהל [תונבה] וליחתיש ןוכנו יאדכ"
."בוט-םוי רנ תקלדה תווצמ םויק תלחתה לע
הציבכ לכאי אלש עדוי םא .(א"ס ב"פ ןינהנה תכרב רדס) ןוזמה תכרב ךרבל ידכ ,תפ תיזכ תוחפל לכאי (1
.(ב"ס חנק 'יס ז"הדא ע"וש) םידי תליטנ לע ךרבי אל ,תפ

.157 'מע ז"צרת תוחישה רפס - םימל םירופיכה םויב אמצי אלש ידכ אוה טושפה םעטהו ,רבדב םימעט המכ (2

.ח"ס ח"רת 'יס ז"הדא ע"וש (3

ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ הוויצ ,תאז םייקל ידכו ,'תורעק 'ג' ךירצש ,אתיא תקספמה הדועסה לש הליכאה תנווכב
(ו טעמ לוכאל) ךכ-רחאו ,קרמ ףכ הל ףיסוהל ,קרמה תרעקמ לוכאל ליחתהש רחאל ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ונבל
.חש 'מע ז"ישת שדק תוחיש .156 'מע ז"צרת תוחישה רפס - ףכ דוע ףיסוהל

ינפל תונתהל בוט ,ןכ -ינפל קיספמשכו .תורנה תקלדהל עבקנש ןמזב קיספהל םיליגרו .ג-א"ס חרת 'יס (4
.ז"ס םש - תינעתה תא וילע לבקמ וניא ןיידעש ,ןוזמה תכרב

.ד"בח-ללוכ חול ,םלשה רוזחמ (5

.ד"בח-ללוכ חול .ד"ס ירת 'יס ז"הדא ע"וש (6

ינש םא םג) דחא קר םיקילדמשו ,תקלדמ (היונפ) השא םג המשנה רנ תאש ,בתכ ח"ס גרת 'יס םירפא הטמב (7
,תסנכה-תיבב הזיאו ותיבב היהי תורנהמ הזיא תונוש תועד ןנשי חי ק"ס ןגמה ףלאבו םש .(ורטפנ םירוהה
המשנה רנש 44 'מע םידעומה חבשב איבמ ןכלו .תסנכה תיבב אוה םייח רנש ,אתיא ד"ס ירת 'יס ז"הדא ע"ושבו
.םירופיכה םוי יאצומב וילע לידביו תיבב היהי

.בעק 'מע ו"ח ק"גא ,שבלי אל רחא לטיק םג .58 'מע םיגהנמה רפס (8

.חצק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (9

.ג"ס אכ 'יס ז"הדא ע"וש (10

,תיציצ םשל םינווכתמ ןיאש עודי רבדהש ינפמ ,הלילב ותוא ןיריסמ ןיאו .במ תוא רודיסה יקספ האר (11
.ד"ס חי 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע - םיכאלמל תומדיהל ידכ אלא

.באב העשת ןינעל 46 'מע םיגהנמה רפס (12

.58 'ע םיגהנמה רפס (13

.דצק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (14

.ש"ייע ,מ"דשת (ב) תישארב פ"שו ת"חמש ליל תחישל ןייצמו ,הצק 'מע םש (15

ךיראמ היה ב"שרוהמ ר"ומדא .רוזחמב ספדנ אלש תורמל ,ב ס"וס זרת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (16
.(ןייטשנצילג 'יש לארשי 'ר ח"הרה) תועיבקב תאז רמוא היה יברה .(17 'מע ,ד 'תומישר') הז יודיוב תצק

.ר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,'הכז הליפת' םירמוא ןיא

.ז"ס זרת 'יס ז"הדא ע"וש (17

.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנממ ,אר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (18

יגהנמ רצואב) .חמר 'מע א"ח וביסמב ךלמה ,9 'מע ה"שת תוחישה רפס הארו ,151 'מע א"שת תוחישה רפס (19
ונאש" ורמאב 'םיאטח לעו'בו ,"ונאטחש" ורמאב 'אטח לע'ב תוכהל שיש זרת 'יס םייח רוקממ איבה םש ד"בח
.("םיבייח

.ד"ס ט"ירת 'יס ז"הדא ע"ושב רומאה תורמל ,בר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (20

.(ל"נה) 'תצרפו' ןגנל יברה הרוה תחא םעפ .גר-בר 'מע םש (21

.אכ 'מע ב"ח וביסמב ךלמה (22

.םירפסה ראש לע םג 'תיבמופ הריכמ' רדסל ןתינש ,בכ 'מע םש וביסמב ךלמהבו .ז"הדא רודיס (23

.ונרוד אישנ יברה םשב בנ 'מע ב ןויליג (.י.נ) הרות לידגי (24

.ג"ס ט"ירת 'יס ז"הדא ע"וש (25

.63 'מע םיגהנמה רפס (26

.ח"ס ט"ירת 'יס ז"הדא ע"וש (27

.ט"ס םש (28

,[אמוי תכסמ ה"לשמ ,ןיקיתו גהנמ אוהש איבה 46 'מע םידעומה חבש 'סב] ג-ביר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (29
תרימא רחאלש ןוצר-יהיה רמואו דמענ ,ומייסבו ,רוביצה םע םיליהתה םייסמו ומוקמב בשוי היה יברהש :םשו
.המודכו 'הבוט המיתח רמג' לחאמ וניאש המודמכ ,ותאצב .ט"ויו תבשב םיליהת

,ש"ק ףוסב "םימלועה ןוביר" חסונ רמול ספדנ ,האבה הרעהב ןלהלד םירוזחמב .59 'מע םיגהנמה רפס (30
רופיס אלא הניא םש ןוועה תרכזהש ןוויכמ ,הנשה תומי לכב תאז (ה"ע ןמלסק ח"שר ח"הרה םשב) א"י ןכאו
.םירבד

בורקה ןמזב ,הרואכל ,איה ('הטמה לעש ש"ק םדוק' אלו) 'הנישה םדוק' תועמשמ .54 'מע םיגהנמה רפס (31
רפכ ת"הק תאצוה ,םלשה רוזחמבו .(הנישל ליפמה תכרב ןיב המואמב ןיקיספמ ןיאש ז"הדא יפל) הנישל רתויב
.ליפמה תכרב ינפל וללה םירומזמה וספדנ ,ןכ-ירחאלשו ז"משת תוחילסה ימי ,ד"בח

.אפק 'מע 'הווקמ רועיש' האר - םירופיכה-םויב הליכא ירועיש ןיינעל (32

לבא ,תאז רמול אלש קספ ורודיסבש 'כ ט"ס ד"לפ ללוכה רעשב) ח"יס ח"ירת ;א"יס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (33
אל - םילשורי הנוב תכרב םייסש רחא רכזנו ,אוביו הלעי רמול חכש םאו .(וילע קלחנ הפק תוא רודיסה יקספב
.(הז ס"וס הרורב הנשמ .ח"יס גלק 'יס ע"וש רוציק) רוזחי

.א"יסו ה"ס ז"טרת 'יס ז"הדא ע"וש (34

.ה ק"ס ז"טרת 'יס םירפא הטמל ןגמה ףלא (35

.ב 'מע ז"ח צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק תורגא (36

.ה-ד"ס ג"ירת 'יס ז"הדא ע"וש (37

.זמק 'מע ג"ח ק"גאב ורואיבו ,59 'מע םיגהנמה רפס םג - י"טנ ןינעל .ג-ב"ס םש (38

ףוס דע קר םילטונ םייולהש ,ז"יס א"כרת 'יסבו) ח"ס ג"ירת םירפא הטממ ,386 ע"ס ט"ח תוחיש יטוקל (39
.נ"שו 50 'מע םידעומה חבש ,ט ק"ס ג"ירת הטמל ףלא הארו (םהיתועבצא ירשק

רצוא ,יברה תארוה - ז"ס גלק 'יס ע"וש רוציקה תעדכ) עורזה קרפ דע םינהכה ולטי תירחש םידי תליטנב םג
.(םש ש"וקל) פ"כהוי יאצומב ןיגוריסל םהידי ולטיו ובושי מ"מו ,(זיר 'מע ד"בח יגהנמ

.כר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,םלועה גהנמכ אלדו (40

א"ח רהוז פ"ע זל ק"ס דפר 'יס םייחה ףכ .וסק 'מע ב"ח וביסמב ךלמה ,259 'מע 'רוא הרות' רודיס (41
.א,דפ

.ןייעו ,תב וא ןב ל"ר ול רטפנ םא םג ה"כ הרואכלו .אכ,גלק ע"וש רוציק (42

איהו) ה"כשת תוכוסה גח ,זנ ןויליג - ק"הל - 'םינינע ןכות' תרבוחב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה (43
אלש לבחו ,"רכינ היהי אלש ןפואב רמול" גפש 'מע ד"וי גהנמו הכלה ירעשב אבומה יפלכ 'הנורחא הנשמ'
.ב-אכר 'מע ד"בח יגהנמ רצואב התומילשב האבוה ,(הז רפסב ללכ האבוה

ר"ומדא ק"כ הרוה י"שת תנשב םעפש ,םשו .חנ 'מע ב"ח וביסמב ךלמה - ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה (44
.תאז רמאיש רנורג 'יש ל"ירהל ונרוד אישנ

רמוא ץ"שה ירהש ,ע"צ ,רומזמ הזיא רמול םש כ"שמ) .ה"ס א"כרת 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (45
.(שידקה ינפל '...יתעדי' יקוספ

.26-25 'מע ד"שת ש"הס (46

.ג ס"וס גיק 'יס ז"הדא ע"וש (47

.בלק 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .10 'מע ד תרבוח 'תומישר' (48

.59 'מע םיגהנמה רפס (49

ןמסנ) הלגנב םירועישה םג ,םיעובקה םהירועיש לכ תא פ"כהויב ודמל צ"יירוהמ ר"ומדאו ב"שרוהמ ר"ומדא
.(ב-אלר 'מע ד"בח יגהנמ רצואב

.גלר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (50

.ב"ס ג"כרת 'יס ז"הדא ע"וש (51

.ד"בח-ללוכ חול .64 'מע םיגהנמה רפס (52

א,טנ ףד ד"וקלבו .אכ ע"ס ז"פרת םירמאמה רפסב םג רבסומו קסופמ ךכו ,זק 'מע א"ח םירופיסו תועומש (53
.'ךרצואו' תבית רחא אתחנתא תושעל אמעט-יאהמ אתיא

.עק ןוגינ ,םינוגינה רפס (54

.אי ףיעס גכרת 'יס ז"הדא ע"וש (55

.ג"נשת ד"בח חולמ אוהו ,במר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (56

יגהנמ רצוא - (ה"ע ןמלסק ח"שר ח"הרה) ךכ לע ש"נא ודיפקה ,רבעבש תורמל תאז .כר 'מע ג"ח ק"גא (57
.המר 'מע ד"בח

.בע .ומ .גל 'יס םייחה ךרד .א ק"ס חיק 'יס הבושת ירעש (58

.ט ק"ס םש ןחלשה ידבבו ד"ס אכ 'יס ןחלשה תוצק (59

.("דוסי םהל שיש ,םילבוקמה םיגהנמה"מ דחאכ) 155 'מע ז"צרת תוחישה רפס (60

.דוע ש"ייעו ,ו"ס ירת 'יס םירפא הטמ (61

- ה"יוה םש דגנכ" םש ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תורעהבו ."עודי םעטהו" :21 'מע ה"שת תוחישה רפס (62
.ש"ייע ,18 'מע 'ד 'תומישר'ב אצמנו ."ר"ומדא ח"ומ ק"כ תוחיש תומישרמ

הבית ,כ"או .ד"הט אוה ,"ידידלש" תבית רחא וב עיפומה שרגה ,ירוקמה בתכמה פ"ע) זצר 'מע י"ח ק"גא (63
.(יברה תעדל :העמשמ וז

ט"ח תוחיש יטוקל - םויה תשודק רוס רחאל האמוטה תוטשפתה תלילש ךרוצל (64

.386 'מע

.ו-ה"ס דכרת 'יס ז"הדא ע"וש (65

.10 'מע ד תרבוח 'תומישר' הארו .חמר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (66

.םש ד"בח יגהנמ רצואב םינוש הגהנה ינפוא האר (67

.ד"בח-ללוכ חול (68

.נר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .ומר 'מע א"ח וביסמב ךלמה ,ט"ס ד"כרת 'יס ז"הדא ע"וש (69

.אנר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ םשב 145 'מע ןזא עמשל (70

.(298 'מע ז"ח 'ךלמל קידצ' .21 'סמ עטק ,ק"הלב 'םוי םויה'ל תופסוה) ב"ח 'םוי םויה' (71

.ח"ס ז"סק ז"הדא ע"וש (72

.דועו ,אנר 'מע א"ח וביסמב ךלמה .םש 'תומישר' (73

.ד"יס ד"כרת םירפא הטממ ,ד"בח-ללוכ חול (74

.ב ק"ס ג"עקת 'יס א"גמו ,ג"יס ד"כרת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (75

ק"כ תוחישב םויה תלעמ רואיב .הז םויב 'ד"בח ימי' 'סב (השדחה) הבצמה םולצתו ,תוקלתסהה רואית (76
.ךליאו 53 'מע 'גחב גחה תוכלה' 'סב ואבוה ,ונרוד אישנ ר"ומדא

לש ותרות דומילב :ףיסוהל ידכ ,תאזכ 'ןוצר תע' לצנל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עיצה ,תומוד תויונמדזהב
לש תויודעוותה םייקלו ;ומוקמ יאלממו אלוליהה לעב ינינעל הקדצ תניתנב ;הליפתה תדובעב ;אלוליהה לעב
תויודעוותה האר) םיכומסה םימיב ומילשהל שי ,םויב וב וקלח וא ל"נה השענ אל םאו .תובוט תוטלחהו ,החמש
.(276 'מע א"כח תוחיש יטוקל .292 'מע םש תופסוהו ,286 'מע ב"ח ז"משת

,תוכוס ברעב הקדצב תוברהל שיש ובתכ םידיסח-תנשמו םייח-ץע-ירפב .369 'מע די קלח תוחיש יטוקל (77
רחאל םינש המכבו א"לשת תנשב לבא ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ לצא תאז האר אלש רמא ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כו
.חסר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - ךכ גוהנל הרוה ןכמ

'מע א"ח ט"משת תויודעוותהב לבא ,הלאשה קר לולשל שרפל ןכתיי 10 הרעה 267 'מע כ"ח תוחיש יטוקלב (78
.ש"ייע ,תופתוש םג לולשל חכומ 97

,ךכסהו תונפדה יניינעב תויוצמ תויתכלה תויעבב העיריה תא טעמ ונבחרה ,גס ןויליג 'תורשקתה'ב (79
.ש"ייע

.גנ 'מע ב"ח וביסמב ךלמה (80

.267 'מע כ קלח תוחיש יטוקל (81

.וס 'מע בי קלח שדוק-תורגא (82

.נ"שו ,תוכוסה גח יגהנמ ,'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (83

.י ס"וס ט"לרת 'יס ז"הדא ע"ושבו ,ב"צתת 'יס השמ הטמב אידהל הארו (84

.נ"שו ,31 'מע ח ןויליג 'תורשקתה' .נ"שו ,וסר 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .םש םיגהנמה רפס (85

ידכ ,גחה ינפל סורפ חפט (ללוגמה קלחל ץוחמ) ראשייש וגאדי ,יטסלפ יוסיכב םשגה ינפמ הכוסה תא םיסכמה
'יס ןחלושה תוצק .כ"ס ז"כרת 'יס ז"הדא ע"וש האר - גחב הכוסל םיסנכנשכ הסכמה תא חותפל םירתומ ויהיש
.ח ק"ס ןחלושה ידבב כק

.20 'מע 'ןזא עמשל' (86

.תוכוסה גח ינפלש הדובעה תומילש לע הרומ ךכסב יובירהש ,םשו .164 'מע א"ח נ"שת תויודעוותה (87

לכאי אלש בוט" יכ ,תדחוימ הפציר הל ןיכהל םתבוחש טושפ ,הניגב םתכוס םינובה לבא .םש םיגהנמה רפס (88
.ט"ס ולש 'יס ז"הדא ע"וש - "םימ םע םש שמתשי םא הניגב ללכ

ןושח 'ז בתכממ םעטה םשו ,זסר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .1 'סמ ,ב"ח 'םוי םויה' ,םש םיגהנמה רפס (89
.םיינוציח םירבד תועצמאב אלו הכוסה ףוגמ תויהל ךירצ הכוסה יונש ,ל"שת תוכוסה גח תחישו ו"טשת

אוה םלוא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכ ןכו ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ גהנ ןכ .נ"שו ,םש םיגהנמה רפס (90
.רע 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - דיימ םלשל דיפקמ היה ומצעב

לע םיחולש ובישוה '...םכל םתחקלו' השמל ה"בקה רמא רשאכ" :ז"הדא םשב םש אבומו .םש םיגהנמה רפס (91
ולטנ וניאישנ וניתוברש ,ךליאו עדר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו ."הירבלקמ םיגורתא איבהל םוחלשו ,ןנע
.הירבלק לש לע קר וכריב ךא ,לארשי-ץראמ גורתא םג ('ללה'ל וא) םיעונענל

לכ'ד םעטה ונשי הלגנ פ"ע םגו .הבכרה ששח תעינמ קר אל הזב היה ,וניאישנ וניתובר תוחישמ הארנכ יכ (92
.הצ 'מע 'י קלחו ,יק 'מע גי קלח שדוק תורגא - 'הל בלח

םיחופת ןיב גורתאה תא חינהלמ רהזיהל שי .עדר 'מע ד"בח יגהנמ רצואב ןמסנה הארו .םש םיגהנמה רפס (93
.ץקועה ונממ רושיי אלש ידכ - םיאתמ רמוחב היירשה אלל ,ביהציש ידכ

.אער 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .נ"שו ,םש םיגהנמה רפס (94

'יס א"מר) םירבוסש םיזנכשאל כ"אשמ ,םידרפסה גהנמכ והזש דמח-ידשמ איבהו .םש ד"בח יגהנמ רצוא (95
ויהי אלש םיקדקדמש םהמ שי ןכלו ,םילעה סכסכל ךירצש (1162 'מע ד"ח תוחיש יטוקלב ןכו ,ט ס"ר א"נרת
.םירבוחמ םילעה

בלולב ןה תומילש ףיסומ רבדה .(12 'מע ד תרבוח) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ 'תומישר' .םש םיגהנמה רפס (96
אשנ ה"ד רמאמ) הריד לש תואיצמל הכוסה תיישע תלחתה איה וזש - הכוסב ןהו (129 'מע ב"כח תוחיש יטוקל)
.דפר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - םויה תוצח רחא תאז תושעל גהנ ונרוד אישנ יברה .(א"משת

.נ"שו ,ש"ייע ,םיגהנמה רפס (97

רפסב .םש ד"בח יגהנמ רצוא הארו .(172 'מע ח"שת מ"הסב רפוסמ ןכו) 76 'מע א"ח ב"נשת תויודעוותה (98
אל לבא ,םיסדה הששו םירשע וא ,רשע השולש ,רשע םינש ,העברא תחקל םינוש םישנאל תוארוה יתעמש" :םיגהנמה
ר"ומדא ק"כ לש ובלולב ונמ י"שת תנשבש איבמ םש ד"בח יגהנמ רצואב "םיסדה טס וא חס ,העשת תחקל - יתעמש
.ב"נשת תנשב דוגאל הרוה ןכו ,םיסדה ו"ל םימעפ המכו ,םיסדה ו"כ - ד"לשת תנשב ,םיסדה ג"י ונרוד אישנ

הרורב הנשמב אבומה ע"עו) רשק הז ןיאש ,ו"ס א"נרת 'יס ז"הדא ע"וש הארו .הפר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (99
.ךליאו בפ 'מע ו"ס ןויליג ,'לארשיו ןרהא תיב' ץבוקב הארו .(ח ק"ס םש

רצוא ,תוינברל םיבלולה תא דגוא היהש ןיקסר 'יש דוד 'ר ח"הרהל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה (100
.םש ד"בח יגהנמ

האר ,םידדצל הוושב תוקלחתמ םיסדהב תופסוהה םג .ט-ח"ס א"נרת 'יס ז"הדא ע"וש הארו .ז"הדא רודיס (101
.בס ףיעס דפר 'מע ד"בח יגהנמ רצואב אבומה

.ז"הדא רודיסמ הזל רוקמ םש איבהו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנ ןכ - הפר ע"ס ד"בח יגהנמ רצוא (102

.ע תוא זפר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,ל"נה ח"הרהל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תארוה (103

.נ"שו ,הכ קרפ רענל ךונח .ח-זנרת 'יס כ"ונו ע"וש האר (104

.ז"יס ולש 'יס ז"הדא ע"וש .ד"נרת 'יס ע"וש האר (105

'מע דכ ךרכ תוחיש יטוקלב מ"כו .גל,הכרת .י,טצקת א"טמ .ומיא םשב ,ד"וי רוטל השירדה (ןב) תמדקה (106
םידעומה חבש - ה"ע ןיקרובד ש"זר ג"הרה קספ ןכו ,ןילבולמ 'דסח תרות'ה םשב אבומ ןכו ,69 'עה 297
.ול 'מע ק"שנ יניד רוציק .13 'מע (ג"נשת)

.ורואל ןילכואש רנב אוה תורנ תקלדה רקיעש ןוויכמ תאז .ג"לס הכרת 'יס םירפא הטמ .ד"בח-ללוכ חול (107

םילוכי ,יתוחיטב ששח שי םא טרפבו ,תורנל םוקמ ןיאו הנטק הכוסה םא םנמא .ח"ס הע 'יס ע"וש רוציק (108
רדחל ,תבש וילע לביק םרטש ימ י"ע ,(ןהמ קלח קר - רשפא םא) ןריבעהל ךכ-רחאו תורנה רואל והשמב שמתשהל
וכרבש רנה היהיש לדתשהל שי ,רשפא םאבו .91-ו 38 תורעה גסר 'יס 'ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק' האר .רחא
.(283 'מע ב"כח תוחיש יטוקל האר) שודיקה תכרב תעב ותוא ואריש םוקמב - וילע

.ח"ס גסר 'יס ז"הדא ע"וש (108


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il