- ט"סק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה ירשתב ד"י * תוכוסה גח ברע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תוכוסה גח תודיסחה ינייעממ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


הרותה דומיל :ןיזיפשואהמ הארוהה
בצמ לכב


בתכבש הרות - הרותה דומיל היה וניבא בקעי לש וניינע
ןקזה ר"ומדא לש וניינע * רתסנו הלגנ ;הפ-לעבש הרותו
הכלה ךורע-ןחלושה רוביח - תומילשב הרות ןכ םג היה
ונילע * "'ה תדובעב ךורע-ןחלוש" אוהש אינתה רפסו השעמל
* םהיניב קלחמהמ םגו ןיזיפשואה ינשל ףתושמהמ דומלל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמןקזה ר"ומדאו ,רהוזב ורכזנש ןיזיפשואהמ - וניבא בקעי :הז םויד "ןיזיפשוא"ל עגונב
.םיידיסחה ןיזיפשואהמ -

םנשי ,הז םע דחיבו ,אוה דחא םניינע ולא ןיזיפשואש הז ינפלש תולילב ראבתנ ,הנהו
,הז תא הז ומילשיש - הזב הנווכהו ,הזמ הז םייכפה םהש דעו ,םה םיקולח םהבש םיטרפ
שיש ועדי אלש םימייוסמ םיטרפ היהי יזא ,דבלב םהמ דחאמ הארוה םידמל רשאכ ,רמולכ
דומילהו הארוהה האב הז לעו ,'וכ יכפה ןפואב וגהנתי םימייוסמ םיטרפבש וא ,םתושעל
.תומילשה תילכתב הדובעה תישענ הז ידי-לעו ,הז ןיינע םג םילשהל שיש - ינשה אזיפשואהמ

תפתושמה הדוקנה תא ראבל שי - ןקזה ר"ומדאו בקעיד ןיזיפשואה - ונניינעל עגונבו
.ןמקלדכ ,הז תא הז םימילשמ הז ידי-לעש ,םהיניבש םיקוליחה תא ןכו ,םהיניבש

:הרות - איה םהיניבש תפתושמה הדוקנהש הרבעש הנשב הכוראב ראבתנ

בשוי םת שיא בקעיו" ביתכו ,"לארשיב םש הרותו בקעיב תודע םקיו" ביתכד - וניבא בקעי
.הרותה דומילד ןיינעה תוללכ והזש ,"רבע לש ולהאו םש לש ולהא" - "םילהא

,בתכבש הרות לע יאק "םש לש ולהא"ש קדצ-חמצה ר"ומדא ישורדב ראובמכ - רתוי תויטרפבו
-לעב תרבועש םש לע ,הפ-לעבש הרות לע יאק "רבע לש ולהא"ו ,ה"בקה לש ויתומש הרותה לכ
ילבקמ םידימלתה ידי-לע ["תאזה הרישה תא םכל ובתכ"ד ןפואב איהש בתכבש הרותכ אלד] הפ
."הברה םידימלת ודימעה"ד ןפואל דע ,הרותה

לע ,הרותה תוימינפו הרותד הלגנ לע יאק (םיבר ןושל) "םילהא בשוי"ש ראובמ ןכ ומכו
.("לארשיב םש הרותו בקעיב תודע םקיו") לארשיו בקעיד תומשה 'ב תמגודבו ךרד

:ומשב זמורמכו ,"ךורע-ןחלושהו אינתה לעב" :לכ יפב ארקנש יפכ - ןקזה ר"ומדאו
.תודיסחה רואו הלגנה רוא ,רוא ינש - "רואינש"

,"השעמ ידיל איבמש (דומלתד תולדגה) דומלת לודג" - הבש יוליעה תילכת - אפוג הרותבו
ראש לכ ןיבמ ןקזה ר"ומדא רחבנ ורובעש דיקפת] "ךורע ןחלוש"ה רוביחד ןיינעה ןכות והזש
הזבו ,השעמל הכלה - [רבחמה ןואגה ינב םינברה תמדקהב הכוראב רפוסמכ ,דיגמה ידימלת
"ןתנשמ ךותמ הכלה ןירומ"ד ןיינעה תא םיללוש הז ידי-לעש ,ןהימעטב תוכלה - אפוג
ןקזה ר"ומדא ראבמש יפכ) תוכלהה ימעט תא םג םידמולש ןוויכמ - "םלוע ילבמ" םיארקנה
,"ףסוי תיב"ה לש ךורע-ןחלושהכ אלדו ,(ולש הרות-דומלת תוכלהל ןורחא -סרטנוקב הכוראב
תוכלה קר ואבוה ךורע-ןחלושב יכ) רוטה לע ךוראה ורוביחב שפחל םיכירצ תוכלהה ימעטש
"רחא רפס תורקל ךירצ וניא"ש ךכ ,דחא רוביחב ןהימעטב תוכלה םא יכ ,(םימעט אלל תוקוספ
.(דיה רפסל ותמדקהב ם"במרה ןושלכ)

:"רעשה ףד" ןושלבו ,'ה תדובעל עגונב תוקוספ תוכלה - אינתה רפסל עגונב ןכ ומכו
בורק אוה ךיא בטיה ראבל ,ותושעל ךבבלבו ךיפב דואמ רבדה ךילא בורק יכ קוספ לע דסוימ"
,לארשימ דחאו דחא לכל 'ה תדובע יכרד תא ראבל - הז רפס לש וניינעש ,ונייה ,"'וכ דואמ
דחא לכש דעו ,("ותושעל") השעמו ("ךיפב") רוביד ("ךבבלב") הבשחמד םיטרפה לכל עגונב
!"אינת רעקידעבעל א" היהי אינתה רפס תא דמולש דחאו

:תוכוסה גחד ישילשה םוי טרפבו - תוכוסה גחל יללכה רשקה םג והזו

חספה גח דגנכ - םהרבא :םילגרה 'ג דגנכ םה בקעיו קחצי ,םהרבא - תובאה 'גש עודי
תוכוסה גח דגנכ - תובאבש ישילשה ,בקעיו ,תועובשה גח דגנכ - קחצי ,("םילגרל ןושאר")
לב"ל עגונב וניצמש יפכ ,ישילשה בוט םויה אוהש ,("התוכוס עסנ בקעיו" בותכש ומכ)
."רחאת

וק - בקעיו ,(הליפת) הדובע - קחצי ,םידסח-תולימג - םהרבא :םדאה תדובעב םניינעו
."יאתילת ןאירוא" ,הרות - ישילשה

ומכ ,יוליעו חבש ןושלמ ןהו ,ישילשד רפסמה ןה - "ישילש"ד םישוריפה 'ב םנשי הזבו
:ןיזיפשואל עגונב ןכו ,(דקתשא הכוראב רבודמכ) "תשלושמ הלגע" ,"ולוכ לע םישילשו"
."ךורע-ןחלוש"ה תא רבחל דיגמה ידי-לע רחבנש - ןקזה ר"ומדאו ,תובאבש ריחב - בקעי

םה םיקולח םהבש םיניינע םנשי ,םהיניבש תפתושמה הדוקנהו הוושה דצה םע דחיב ,הנהו
.ןמקלדכ ,םייכפה םיניינעל דעו ,הזמ הז

םכישאר"מ ,לארשימ דחאו דחא לכל ךייש הבאושה תיב תחמשד ןיינעהש ןוויכמש - םידקהבו
,עומשלו תוארל םיאבש םינטקהו םישנה םג ללוכ ,"ךימימ באושו ךיצע בטוח" דע "םכיטבש
םיכירצ ,(ןיזיפשואה תודוא רבודמה - ונניינעבו) הזב םירושקה םיניינעה לכש ,ןבומ
.םיטושפבש טושפל םג תוטשפב ןבומה ןפואב תויהל

םימסרופמה םהייח ימי ירבדב שפחל שי - וז הלילד ןיזיפשואה ןיבש קוליחהו ינושה ,ןכלו
:לכל

השוריפב הרותה" - הפ-לעבש הרותד םירופיסב וא) ארקמה ירופיסב - וניבא בקעיל עגונב
,םיטושפ םישנאל םג םיעודיו םימסרופמה ((דיה רפסל ם"במרה תמדקהב ראובמכ) "הנתינ
לארשי גהנמכ ,םינטקו םישנל וליפא ,לכל םימסרופמה םירופיסב - ןקזה ר"ומדאל עגונבו
ד"בח תודיסחש ןקזה ר"ומדא ירבד יפ-לעו ,היטשפו ארהנ ארהנ - םיקידצ ירופיס םירפסמש
תודוא םירופיסהש ,ןבומ - לארשי ינב לכ רובע םא יכ ,תמייוסמ הגלפמו התיכ רובע הניא
.לארשי ינב יגוח לכב םימסרפתמ ןקזה ר"ומדא לש וייח

יזא - לכל ןבומו טושפה ןפואב ןקזה ר"ומדאל וניבא בקעי ןיבש קוליחה תא םיאצומ רשאכו
.ןמקלדכ ,לכל איה תכיישו תנבומ םתדובע ןפואמ םידמלש הארוהה םג

אלו ייח ינש ימי ויה םיערו טעמ" רמא ומצע בקעיש הרותב רפוסמ - וניבא בקעי תודוא
אוה ןכש ,ןבומ ,תמאה תדמ ותדמ בקעיש ןוויכמו ,"יתובא ייח ינש ימי תא וגישה
!אמזוג לכ אלל ,תויתימאב

בקעיל ויהש תורצה לכ תודוא הרותה ירופיסב ןטק דליו טושפ ידוהי םג דמל ןכאש יפכו
- הז ינפלו ,"ףסוי לש וזגור וילע ץפק ,הוולשב בשיל בקעי שקיב" - וייח תונש ךשמב
בצמ רבכ היה םלועה ריוואל ותאצ םרטב דועש ,ךכ ידכ דעו ,ושע לש וזגורו ,ןבל לש וזגור
!"הברקב םינבה וצצורתיו"ד

ויתונש ז"י דבלמ ,"םיערו טעמ"ד ןפואב ויה וניבא בקעי לש וייח ימי ךשמ בורש ,אצמנו
."הנש הרשע עבש 'וג בקעי יחיו" רמאנ םהילע ,תונורחאה

:גונעתו הבחרה לש בצמ וניצמ ןקזה ר"ומדא לש וייח ימי ירבדב - תאז תמועל

רוביחד דיקפתה תא וילע ליטהו וידימלת לכ ןיבמ וב רחב דיגמהש הדבועה םצע :שארל לכל
!הזמ לודג גונעת ךל ןיא ירה - "ךורע-ןחלוש"ה

ךורעה ןחלושכ ,תורורבו תוקוספ תוכלה ,"ךורע-ןחלוש" רוביח תודוא רבודמ :ךמצע עגהו
ךיצע בטוח" דע "םכיטבש םכישאר"מ ,לארשימ דחאו דחא לכ רובע דעוימה ,לוכאל ןכומו
דע לארשי תוצופת לכב לבקתיו םסרפתיש ךורע-ןחלוש ;םינטקו םישנ ללוכ ""ךימימ באושו
!ףסוי-תיבה לש ךורע-ןחלושה רבכ ונשיש ירחאל - טרפבו ,תורודה לכ ףוס

ותלעמל ךרע םהל ןיאש םישנא לצא וליפא תוטשפב ןבומ - הזכ רבדבש גונעתה תאלפה לדוג
לדוג תא ךירעהל אוה עדיש יפכ - ןקזה ר"ומדא לצא המכו-המכ-תחא-לעו ,ןקזה ר"ומדא לש
.רבדבש יוליעה

םייס רבכש קלחה תא הארהו ,לעופב "ךורע-ןחלוש"ה תביתכו רוביחב ליחתהש ירחאל טרפבו
ברה םלוע ידומע ןוילע ישודק םימסרופמה םינואגה דחי םיחא תבש אבהדד ירתנצ ירת ינה"ל
והוסליק" - ורוביח תא םתוארבו ,(האלפהה לעב) "ע"נ סחנפ ו"מ ברה ויחאו אקלעמש ר"רוהמ
הארש ,ונייה ,"'וכ רמגומה לע ךרבל קזחתהו קזח ול ורמאו ,דואמ דואמל דע והוחבשו
.לודג יכה גונעת ולצא לעפ הז יאדווב ירה - הזב חילצהש לעופב

,תודיסחה תרותד בתכבש הרות - אינתה רפס רוביח םע רושקש גונעתה לדוג ןבומ ןכ ומכו
קוספ לע דסוימ" :"רעשה ףד" ןושלמ ליעל רכזומכו ,לארשימ דחאו דחא לכל דעונ אוה ףאש
,"'וכ דואמ בורק אוה ךיא בטיה ראבל ,ותושעל ךבבלבו ךיפב דואמ רבדה ךילא בורק יכ
.לארשימ דחאו דחא לכל ךייש הז ןיינעש

.גונעתו הבחרה לש ןיינעב םירודח ויה ןקזה ר"ומדא לש וייחש ,ןבומ הז לכמו

- דיתעב ויהיש םיניינעהמ גונעתה םג היה ןקזה ר"ומדא לצאש ,הזב ףיסוהל שיו
-לע רשא ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןפואב ,לארשי ינב יגוח לכב תודיסחה תעונת תוטשפתה
םכח והזיא" תניחבב - (העודיה ט"שעבה תרגאב ראובמכ) ונקדצ חישמ תאיב היהת הז ידי
."דלונה תא האורה

:םידקהבו

דלונה תא תעדל ידכ - "דלונה תא האורה םכח והזיא" קוידה והמ :רואיב שורד ,הרואכל
,תוטשפב בשחל לוכי ודקדקב חומ ול שיש ימ לכ ירהש ,אקווד המכחה ןיינעב ךרוצ ןיא
ךכו ךכ בצמה היהי הז ירחאלש עגרבש חרכהב ירה ,ךכו ךכ ןפואב אוה בצמה עגרכש ןוויכמש
!?האלה ןכו ,בבוסמו הביסד ןפואב -

םה םלועבש םיניינעה לכ ,הרואכלד ,הריחבה ןיינעל עגונב םיפוסוליפה תיישוק עודיכו
,(בבוסמה) אבה עגרב היהיש בצמל הביסה אוה הז עגרב בצמהש ,ונייה ,בבוסמו הביסד ןפואב
!ללכ הריחב לש ןיינע ךייש אל בוש ירה ,יחרכה רבד אוה בבוסמו הביסד ןיינעהש ןוויכמו

- הנוכנו תיתימא העידיב - עדויש והשימ היה וליאש ,םלועה תומוא ימכח םינעוטש יפכו
תא אוה עדוי ןכ ומכו ,םיטרפ-יטרפו םיטרפה לכב ,םייוסמ עגרב םלועב השענש המ לכ תא
לכ ףוס דע ,האלה ןכו ,הז ירחאלש עגרב הרקי המ תעדלו בשחל ותלכיב - 'וכ עבטה יקוח
ןיינע ונשי ןכ-יפ-לע-ףאש אלא ,בבוסמו הביסד ןפואב םה םיניינעה לכש ןוויכמ ,תורודה
ידכ ["סנה לע ןיכמוס ןיא"ש ףא] סנ לש ןפואב אוה הז ןיינעו ,ידוהי לש ותדובעב הריחבה
."ותובשי אל"ד ןפואב עבטה יקוח יפ-לע תויהל חרכומה יפכמ תונשל

?דלונה תא תעדל ידכ אקווד המכחה תלעמל םיקוקז המ םשל :הלאשה תלאשנ הז יפ-לעו

:"דלונה תא האורה םכח והזיא" ןושלה קוידב - הזל הנעמהו

ןפואב רבדה תמאתמ היארה ידי-לע אקוודש - היארל העידי ןיב רתויב לודג קוליח ונשי
ןיידע - םייוסמ ןפואב גהנתהל םיכירצש עדוי ידוהי רשאכ :תוטשפבו .יונישל ןתינ אלש
בוש - ויניע דגנל דמוע רבדהש האור רשאכ ןכ-ןיאש-המ ,ךפיהל השעיש תואיצמ תויהל הלוכי
רשאכש - "ןייד השענ דע ןיא" ןיינעב רואיבה םג עודיכו .רחא ןפואב גהנתהל לוכי וניא
יאדוובש ךכ ,(רבדב םיעגונ םניאו םיבורק םניאש) םינמאנ םידע האמ יפמ רבדה תא עמוש
האר רשאכ ןכ-ןיאש-המ ,ותוכזב ךפהל ןיידע לוכי ,םוקמ לכמ ,תיתימאו הנוכנ איה םתודעש
.תוכז ול אוצמל לוכי וניא בוש - שממ ויניעב רבדה תא

תייאר ןכ-ןיאש -המ ,'וכ עדויו ןיבמש םדא לצא םג תויהל הלוכי - דלונה תעידי :ןכלו
המכחה תלעמ השורד הזל - שממ ויניע דגנל היהי רבדהש ,ונייה ,"דלונה תא האורה" ,דלונה
."דלונה תא האורה םכח והזיא" ,אקווד

:וננינעל עגונבו

םנינע דיגמהו ט"שעבהש עודיכ - ןקזה ר"ומדאל דחוימב ךייש ("םכח והזיא") המכחה ןינע
ונינע ןקזה ר"ומדאו ,(רתכ - דחאכ םינמנ םימעפל ,ןכלו) ךיראו קיתע ,רתכבש תוניחבה 'ב
.המכחה תריפס -

:תוטושפ תויתואבו

שפנ -תוריסמה ללגב" רשא ,ולסכ ט"יד הלואגה ירחאל רמאש ןקזה ר"ומדא ירבד םיעודי
םימש-תארי ,הרות לש ןיינע לכב רשא ,הלעמ לש ןיד-תיבב וקספ תודיסחה תרות לע וזלה
הנווכה ןיאש ,ןבומו ,"הנוילעה לע ויתובקעב יכלוהו וירשוקמ די היהת תובוט תודימו
תודיסחה תעונת טשפתת הזכ ןפואבו ,םולש יכרדו םעונ יכרדב םא יכ ,ו"ח המחלמ לש ןפואל
.תורודה לכ ףוס דע

עודיכ - ("םכח והזיא") המכחה ןיינע םע רושק תודיסחה תרות תוטשפתה םגש ,ריעהלו
,(הרות יזר) ןיימ הלעמלו ,(הרותד הלגנ) םיממ הלעמל ,ןמשה ןיינע תמגודב אוה המכחש
(ןייה ךוסינ יבגל םימה ךוסינ תלעמב ראובמכ) ןיימ הלעמלש םימד הניחבהמ וליפא הלעמלו
לע ןמשה תלעמ וליאו ,הרותה תוימינפב ראובמה ןיינע קר איה ןייה לע םימה תלעמ :יכ -
לכב עפעפמש - איה ןמשה תנוכת ירהו .ןייה יבג לע ףצ ןמשה ,ןכש ,שחומב םג הארנ - ןייה
.(הכלהב אבומה ןושלכ) ונזא שארל דע ,רבדו רבד

חישמ ידי-לע אובל הדיתעה הלואגה םע רושק תודיסחה תרות תוטשפתהד ןיינעה תוללכו
ט"שעבל חישמה ךלמ לש הנעמה תודוא העודיה ט"שעבה תרגאב רפוסמה ליעל רכזומכ - ונקדצ
וצופי"ד ןיינעה רקיע ירהו ."הצוח ךיתוניעמ וצופישכל" - "?רמ יתא אק יתמיא" ותלאש לע
- תודיסחה תרות תטשפתמו תכלוהש לככו ,ולסכ ט"יד הלואגה ירחאל ליחתה "הצוח ךיתוניעמ
."אחישמ אכלמ אד רמ יתא אק"ד ןמזל רתויו רתוי םיברקתמ

,ונייה ,"דלונה תא האורה" ,היאר לש ןפואב ןקזה ר"ומדא לצא היה הז ןיינעש ןוויכמו
דע ,"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןפואב ,ולוכ םלועב תודיסחה תרות תוטשפתה תא שחומב הארש
האצותכ ולצא היהש גונעתה לדוג תא ןיבהל לקנ ירה - ונקדצ חישמ תאיבב הדיתעה הלואגל
.ךכמ

בקעי לש וייחש - אוה ןקזה ר"ומדאו וניבא בקעי ןיבש קוליחהש ,ליעל רומאה לכמ םרומה
הבחרה לש ןפואב - ןקזה ר"ומדא לש וייח ןכ-ןיאש-המ ,"םיערו טעמ"ד ןפואב ויה וניבא
.גונעתו

- הז תא הז םימילשמש יפכ ,וז הלילד ןיזיפשואה לש םניינעמ םידמלש הארוהה יהוזו
,םיבצמה לכב תויהל ךירצ (ןיזיפשואה ינש לש םניינע ןכות) הרותה דומילד ןיינעה תוללכש
.גונעתו הבחרה - רשוע לש בצמב ןהו ,"םיערו טעמ" - ינוע לש בצמב ןה
-252 'מע ,'א ךרכ ,ה"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ה"משת תוכוסה גחד 'ג ליל תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 258

חישמ םע תויחל


חישמה תאיב דע שדוקה-חור םיבאוש


ונילא םג ךייש ןיינעה

טכענ עצנאג" - הבאושה-תיב תחמשב דעוותהל הברמ היה קדצ-חמצהש ,רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.[תופיצרב םימלש תוליל=] "דנאנאכאנ

,הרות -יטוקילבש ,"ןוששב םימ םתבאשו" רמאמה תודוא קדצ-חמצה רפיס תויודעוותהה תחאב
,"שדוקה חור םיבאוש םשמש" ארמגה ירבד ךרד לע הז היהו ,םימעפ שש ורמא ןקזה וניברש
.חישמה תאיב דע ("טפעשעג ןוא טפעשעג טעמ טאה") דועו דוע ובאשש ,םייסו

- ונל תאז הליגו רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כו ,תודעוותהב קדצ-חמצה רמא הלא םירבדש ןוויכו
:ונילא םיכייש הלא םירבדש החכוה וז ירה

ובאשש רמא קדצ -חמצהש ןוויכו ,עצמאב ונא םיאצמנ - חישמה תאיב דע קדצ-חמצה לש ונמזמ
,"הבאושה-תיב תחמש" תודוא ימלשוריה ירבדש החכוה וז ירה ,חישמה תאיב דע שדוקה חור
ןיינעה תויהל ךירצו לוכי ונלצא םגש - ונילא םג םיכייש ,"שדוקה-חור םיבאוש םשמ"ש
!הבאושה -תיב תחמשב אוה הזל ןמזהו ,שדוקה-חור תביאשד
(הגומ יתלב - 65 'מע ,א ךרכ ,ב"ישת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ב"ישת'ה הבאושה תיב תחמש תחישמ)


...?רעש'םלוע וא דיסח - חישמה

תניחב אוה ןיי(ה ךוסינ) :הרות-יטוקילב ראובמ - לוע-תלבק אוה םימה ךוסינ לש וניינע
הניינע הניבש ,אוה המכחל הניב ןיבש קוליחה ירהו ,המכח תניחב םה םימ(ה ךוסינ)ו ,הניב
ןיינע אוה םימש יפ-לע-ףאו ,לוע-תלבקד ןיינע והזש ,לוטיב הניינע המכחו ,הגשהו הנבה
החמש" ,("ןוששב םימ םתבאשו") החמשב םימה תביאש תויהל הכירצ ,לוע-תלבקהו לוטיבה
."לוטיב תניחבבש

- ךרוצ הזיאל עדוי ינניא - תעדל םיצורו םילאוש ןיינע לכל עגונבש הלאכ םנשי ,םנמא
."אתיירואב אזימר אלד ידימ אכיל" ירהש ,הרותד הלגנב םירבדה רוקמ אוה ןכיה

,לוע תלבק וניינעש םימה ךוסינ תודוא רבודמש ןוויכ ,הרואכל (:רמאו ךייח ר"ומדא ק"כ)
הלגנב רבדל רוקמ אצמנ אל םא םג לוע-תלבק ךותמ ןקזה וניבר ירבד תא לבקל יוארה ןמ היה
.הרותד

ותיבל עיגה הללגבש הביס התיה ,רסאמהמ אצי ןקזה וניבר רשאכש רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ -
חרכוה םירבדה תוכירא ירחאלו ,("דיא רעש'םלוע א) םידיסחה גוחמ היה אלש ידוהי לש
ותוא לאש ,םהמ דחא לצא רקיבשכו ,םילודג עש'םלועהמ השולש רקביש ול חיטבהל ןקזה וניבר
:לאשו .רעש'םלוע היהי חישמ :ןקזה וניבר בישהו - חישמ היהי ימ :ןקזה וניבר תא לודג
ומע תאצל וצרי אל עש'םלועהש ןכתי ,דיסח היהי חישמ םאש ,ןקזה וניבר בישהו ?עודמ
- סע'קינ-לוע-תלבק םתויהל - םידיסחה םג ומיכסי ,רעש'םלוע היהי חישמ םא לבא ;תולגהמ
...("תולג ןופ ןייגסורא יבא ,רעש'םלוע א ןייז לאז") לוע-תלבק ךותמ תולגהמ ומע תאצל
(הגומ יתלב - 53 'מע ,א ךרכ ,ב"ישת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ב"ישת'ה הבאושה-תיב תחמש תחישמ)

יהויחבמ ריתי


ץורית הילע ןיאש הישוק


יברה לש תוחוכה לכ שי וישכע םגש רורב

ונל היה .ר"ומדא ח"ומ ק"כד תוקלתסהה ןיינע תויהל ךירצ היה המ םשל :הישוק םילאוש
םינשה רפסמ תא ומע דחי םייסלו ךישמהל םילוכי ויה ,ןכ-םאו ,יולגב םיסינ הארהש ידוהי
...!?חישמה תאיב דע ורתונש

.יל ןיא ,וז אישוק לע ץורית -

ריתי ןימלע והלוכב חכתשא רטפתאד אקידצ"ש איה תואיצמהש םינפ-לכ-לע תעדל םיכירצ ,לבא
,(שדוקה-תרגיאב ראובמכ) "ריתי חכתשא . . השעמה םלועה הזב םגש ונייה" ,"יהויחבמ
,תודיסחה תרותל ,הרותל תלוזה תא ברקלו תאצל יברה לש תוחוכה םנשי וישכע םג ,אלימבו
.ד"בח תודיסח תרותל םג אלא ,הנומא הניינעש תיללכה תודיסחה תרותל קר אלו

בל םישל אלו בישקהל אל הצועיה הצעה יזא . . תוישוק םילאושש םיטוש םנשי ,יאמ אלא
.םהמ לעפתהל אלו םהילא

המוחב ךרוצ שי ,השמ תוקלתסה ירחאל ,ןונ ןב עשוהי תומיבש - ליעל רומאה ןונגסבו
;'וכ עירפהלו לבלבל םילוכיש ,ץוחבמש םייוצר יתלבה םיניינעה ינפמ תרמושו הפיקמש
ברקל ידכ ריעה ןמ תאצל ,הברדא אלא ,המוח תפקומה ריעה ךותב רגתסהל אל ,הז םע דחיבו
.הרות וז המוח תפקומה ריעה לא םסינכהל ,הדשב םיאצמנה הלא תא םג

רקיעש הלאכ םנשי :הדובע יגוס 'ב םנשי - "לארשי תסנכ וז המוח ינא" - המוחה ןיינעב
,"הרות וז המוח ינא" ,הרותה דומילב םתדובעש ,להוא יבשוי ,המוחה ךותב איה םתדובע
וז המוחהל וברקתי הדשב םיאצמנש הלא םגש לועפל ,המוחל ץוחמ םתדובע רקיעש הלאכ םנשיו
.הרות

,(ןולובז) םיקסע ילעבו (רכששי) להוא יבשויל לארשי-ינבד תיללכה הקולחה ךרד לעו
םיבייח םיקסע ילעב םגש ףא ירהש ,םידסח-תולימגו הרותב םתדובע ןפואב הזמ הז םיקולחש
תניתנב םיבייח להוא יבשוי ןכו ,תיברע דחא קרפו תירחש דחא קרפ ,הרותל םיתיע עובקל
,"ול ןיא הרות וליפא 'וכ הרות אלא ול ןיא רמואה לכ" ל"זר רמאמכ ,םידסח-תולימגו הקדצ
אחישמ תובקעב וללה םיתיעב 'ה תדובע רקיע"ש טרפבו] םידסח-תולימגו הרות רמול ךירצ אלא
להוא יבשויש ,טועימו יובירל עגונב םהיניב קוליח שי ,םוקמ לכמ - ["הקדצה תדובע איה
םתדובע רקיע םיקסע ילעבו ,םידסח-תולימגב םהימי טועימו הב םהימי בורו רקיע םתרות
.הרותה דומילב ןמזה טועימו ,םידסח-תולימגב

אלו ,'וכו ותמשנ שרוש יפל ,וילא תכיישה הדובעב קוסעל ךירצ דחאו דחא לכש ,ןבומו
.רחא והשימל תכיישה הדובעב

ךיישה הדובעה ןפוא והמ תועדוי ןניאש ,תועותה תומשנ שיש רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ -
...הזב רופיסה עודיכו ,םהילא
יתלב - 23-21 'מע ,א ךרכ ,א"ישת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;א"ישת'ה הבאושה-תיב תחמש תחישמ)
(הגומ

תודיסחה ינייעממ


תוכוסה-גח


םיארונה םימיהו תוכוס

.החמשה וקב תוכוסה-גחב ךשמנו רזוח ,האריה וקב םיארונה םימיב ךשמנש יוליגו רוא לכ
:רבדל תואמגוד המכ ירהו

שולשל ליבקמ ;תועורת םירשעו םירבש םירשע ,תועיקת םישיש םיעקות הנשה שארב (א
.'כ דועו ,'כ ,'ס - ךכס לש תויתואה

ימי לכ ךשמב 'ה תדובעל חוכ תניתנ ונממש םלש עובש שי םירופיכה-םויל הנשה-שאר ןיב (ב
ימי לכ לע החמש םיכישממה ,תוכוסה-גח ימי תעבש הלאל םיליבקמ .האבה הנשה לכ לש עובשה
.הנשה

יננע תא שי ליבקמבו .תרוטקה ןנע איה םירופיכה-םוי לש תוירקיעה תודובעה תחא (ג
.םהל רכז איה הכוס תווצמש רבדמבש דובכה
(425 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)


גחה תחמשו בלול ,הכוס

הלענ רשק (ב .הווצמ םויק ידי לע רצונש רשק (א :ה"בקב המשנה תוקבדב תוניחב שולש שי
םג הלעמלש ,"ימצע" רשק (ג .הבושתה תדובעב אטבתמה (הווצמ ידי לע רצונ וניאש) רתוי
.ךלמה תרתכהב אטבתמה ,הבושתה תדובעמ

םוי אוה הנשה-שאר :ירשת שדוח יגח תשולש יפל ולא תוניחב שולש קלחל ןתינ יללכ ןפואב
ןיקוסע לארשי תוכוסה -גחבו ;ןווע תחילס לשו הבושת לש םוי אוה רופיכ םוי ;ךלמה תרתכה
.תוכוסה-גח - ומשכו תווצמב

תרתכהו ,הבושת ,הווצמ םויק - הלאה תוניחבה שולש לכ תא אוצמל ןתינ רתוי תויטרפב
.ומצע תוכוסה-גחב - ךלמה

תא תרשקמ הווצמש העידיה .הווצמ לש החמש איהש ,גחה תחמשב אטבתמ הווצמ םויק :הווצמ
.הבר החמש תררועמ ה"בקה םע םדאה

םויב) "ןידב םתיכז םתאש לוכה ועדייש" ידכ בלול תווצמב וניוטצנש ורמא ל"זר :הבושת
.תוכוסה -גחב תולגתמ םירופיכה-םוי לש הרפכהו הבושתהש ירה .(רופיכ

.םיווש - ינומהה שיאו רשה ,ךלמה לא םלוטיבב םיוותשמ םעה לכ הרתכהה תעב :הרתכה
הכוסב בשיל לארשי לכ םייואר" ל"זר רמאמכ ,הכוסב ףא היוצמ תוקלחתהה רדעה לש וז הנוכת
."תחא
(350 'מע ,טי ךרכ תוחיש-יטוקיל)


רטמו םרז

ק"כ יבא ,קחצי-יול יבר ק"הגה ךכ לע רמא ."רטממו םרזמ הסחמ" איהש רמאנ הכוס לע
:ר"ומדא

רפסמ ,ר"טמ וליאו ;"וערגת אל" ונייה ,ז"מר רפסמל זמור ם"רז .השע תווצמ ח"מר שי
ןהו "וערגת אל" ינפמ ןה הסחמו ןגמ הווהמ הכוס תווצמ םויק ."ופיסות אל"ל זמור ,ט"מר
."ופיסות אל" ינפמ
(ד"ישת הבאושה-תיב תחמש תחישמ)


עונענ ידכ

בלולה ןיבש דחוימה רשקה תוהמל םירואיב רפסמ ירה ."עונענ ידכ" וב היהיש ךירצ בלולה
:עונענה ןיינע ןיבל

הלעמו "דמוע" לש בצממ התוא האיצומ הזה םלועב המשנה תדובעש ,רתסנה תרותב ראובמ (א
ספטל המשנה חוכבש ןוויכ ,תלבגומ יתלבו תיתימא הכילה ונייה ,"ךלהמ" תניחבל התוא
יוטיבה .היוצמ התיה ןהבש תומדוקה תוגרדה ןמ רועישו ךורע ןיאל תוהובג תוגרדל עיגהלו
עונענ - הלפתהו הרותה קסע תעב ענענתהל ידוהיה גהנמב אוה הזה "ךוליה"ה לש ינוציחה
ןיינע ךייש ןכל ,אקווד הרותה קסעמ תעבונ תיתימא תוקבדש תויה .ארובב תוקבדמ עבונה
.הרותה דומיל תא ,עודיכ ,למסמ בלולהש ןוויכ דחוימ ןפואב בלולל עונענה

.הרותה דומילב תידימת הפסוהל ןוצרה תאו םייקב תוקפתסהה רסוח תא למסמ עונענה (ב
הרותב לומעל =) "אמוי לכב הל אשפאלו הב אלדתשאלו אתיירואב יעלמל" :רהוזב ורמאש יפכו
.(םוי לכב הב ףיסוהלו ,הב קוסעלו

תיתימאה הרבסהש המדנ הליחתב :אירטו אלקשב ךרוצ שי התתימאל הרותב הרבס ןיבהל ידכ (ג
םיכילומ" ךכ .הנוש ןפואב איה הרבסהש םימדמ ןכמ רחאל .הז ןפואב איה תנווכמהו
.הנוכנה הנקסמל םיעיגמש דע ,רחא וא הז דצל התוא "םיענענמ"ו הרבסה תא "םיאיבמו
(1162 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקיל)


המת החיקל

תויהל םהילע ,הרותה ןמ אוה םינימה תעברא תליטנ בויח ובש ,גחה לש ןושארה םויב
."ולוככ ובור"ש יתכלהה ללכה ךכ לע לח אלש ונייה ,םתוא לסופ "רסח"ו ,םימלש

:םדאה תדובעב בושח לכשה-רסומ וז הכלהל

השק .בורה תעד - להקה תעד איה ארובה תדובעב םדאה תשלחהל רתויב םישיגרה םירבדה דחא
המ .םרזה דגנ תוחשלו םהילע םילבוקמ םניאש תונורקעב קובדל ,םיברה לומ בצייתהל דואמ
."תוטהל םיבר ירחא"ש תעבוקה המצע הרותב עייתסהל ןתינש דוע

רשאכ - אוה ללכה .בורה ירחא תכלל שי הרקמ לכב אלש םידמל ונא הרומאה הכלהה ןמ לבא
ךא ;בורה תעד יפל עירכהלו ,הרותה ימכח ינפל האיבהל שי ,המצע הרותב הלאש תררועתמ
.וז העדב ללכ בשחתהל ןיא ,הרותה םויק םצע לע ו"ח רערעמ בורה רשאכ

:הנוש תיווזמ ,ףסונ לכשה-רסומו

אוה ןכ ,אקווד םימלש תויהל םהילע אלא ,בלול לש ובור וא גורתא לש ובורב יד אלש םשכ
שי "ץוח"ב ראשנ דחא ידוהי וליפא דוע לכ אלא ,רשכ םעה בורש ךכב יד אל .לארשי םע יבגל
."תחא המוק" םה לארשי לכ ןכש ,ולוכ םעב ןורסחו םגפ
(ז"ישת הבאושה-תיב תחמש תחישמ)
תוכוסה-גח


וניאישנ וניתובר תציחמב


בוט םש לעבה לש ותכוס

.הלסופל וטנ זוביזמ ילודגש ,תויתכלה תולאש האלמ התיהש הכוס בוט םש לעבה השע םעפ
,ודי לע ושאר תא בוט םש לעבה ךמס .ליעוה אלל ךא ,הרישכהל םמיע חכוותה בוט םש לעבה
.ט"טמ ךאלמ לש ותמיתח אשנ קתפה ."הרשכ לארשי יבר לש ותכוס" :םימשה ןמ קתפ דריו

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ריבסמ

לכ לש "םכישאר" היה אוה ןכש ,התורשכב קפקפל שיש ,וזכ הכוס ומצעל הנב בוט-םש לעבה
אלש הכוס הנב ןכלו ,"ךימימ באושו ךיצע בטוח" תגרדב ויהש םידוהי םתוא לכל םג ,םעה
ידכו תומילשב הכוסה לש תוכשמההו תועפשה ויהי םלצא םגש ידכב ,תיתימאה ותגרדמ יפל
.םהיתוכוס תא ףא "תולעה"ל

לע רתוול ןכומה הז אוה יתימא גיהנמ :זוביזמ ילודגל דמילו בוט םש לעבה הארה הזו
!םעה יטושפמ אהי םג ולו ,רחא ידוהיל רוזעי הז ידי לעש עדוי אוה םא ולש הווצמ רודיה

(ז"כשת תוכוסה גחד 'ב םוי תחיש)

!?ףיקמב ןושיל

םעפ .םיכרבאה לש םכוניח לע הנוממ ,יעצמאה ר"ומדא ,ונב היה ןקזה ר"ומדא לש וייחב
אמלשב :ורמאב ,ךכ לע יברה םתוא חיכוה .הכוסב םינשי םיכרבאהש יעצמאה ר"ומדאל ורפיס
ןיב רע ןיב ,םלועל דעומ םדא ירה !?'ףיקמ'ב ןושיל לבא ;סנכנו קחד - 'ףיקמ'ב דומלל
ושריפ םידיסחה ."'וב קיזחמ' אוהש רבד אלא השוע וניא 'ימינפ' אוהש ימ" :םייסו .ןשי
היהי םדאהש ןתינ ןיידע תויחה לכ תורמל ירה ,דומילה תעב אלימש ,יברה לש ותנווכ תא זא
יא ,(תירעזמ תויח) 'אתויחד אטסיק' קר תראשנשכ ,הנישה תעב לבא ;ומצע לע תיבה לעב
ובש םוקמב תימצע הטילש אלל תויהל אוה לוכי דציכו ומצע לע תיבה לעב תויהל םדאל רשפא
.םייפיקמ תורוא םיריאמ

...'ףיקמ'ה ןמ םיכרבאה וארי - זא ינמו

(295 'מע ו"צרת תוחישה רפס)

ךכסה ינפב ץרא ךרד

םיכירצ :יברה ול רמא .סעכב יורש אוהשכ הכוסה לא ש"רהמ יברה לש ותרשמ סנכנ םעפ
.סעכ בהוא וניא ךכסה ,ךכסה ינפל ץרא ךרדב גהנתהל

(12 'מע ד"שת תוחישה רפס)

...קחצ ךכסה

יברה םהל ןתנ תוכוסה גחב .רסומ ילעב לש הצובק םש התיה ,בוטסורב היה ב"שרה יברהשכ
התיה ךיא :יברה םתוא לאש ןכמ רחאל .הבאושה תיב תחמש לש תודעוותה וכרעיש ידכ הקשמ
ריד טימ ,ךאל ךיא ,ךכס :ומכ ,םיזורח ורמא "םתודעוותה" תעבש ,ונעו ?תודעוותהה
.(ךתא דחי קחוצ ינא ,ךכס =) ןעמאזוצ

.ללכ םיקחוצ ויה אל ,םהמ קחוצ ךכסה ךיא ועדי ול :יברה ךכ לע רמא

(23 'מע ד"שת תוחישה רפס)

הכוס יונ

.הכוסב בשויה - הכוסה יונ היה ב"שרה יברה לצא

(12 'מע ד"שת תוחישה רפס)

...םיעמוש ויהשכ

היהו תידיסח תודעוותהל אב היה תוכוסה גחב .רסיא יבר םשב דיסח ןזחה היה שטיוואבוילב
,וניבר יפמ אצוי םייחל תכרב םיעמוש ויהשכ ,הרזעב םידמועה 'םידבוע'הו םידיסחהו :רש
...בוט םוי תחמשב םיחמשו ורבדב היהנ לכהש םיכרבמ ויה

(1 'מע ג"שת תוחישה רפס)

!"אב יברה"

ר"ומדא ,ודימלת סנכנ וירחאו ,ותכוסל שטירזממ דיגמה ברה סנכנ ,הבר אנעשוהב ,םעפ
אלא תולעפתהב היהת לא .סנכי אל דחא ףאש ,תלדה תא לוענ :דיגמה ול רמא .ןקזה
.אב (בוט םש לעבה) יברה - תובשייתהב

.ץיקהב בוט םש לעבה תא ןקזה ר"ומדא הארש הנושארה םעפה התיה וזו

(52 'מע ה"שת תוחישה רפס)

"!יבר יוא"

לוכי היה אלו הלח םעפ .ירשת שדוחל ןקזה ר"ומדא לא עוסנל גהנ סעזייר סחנפ יבר דיסחה
ריבסה אוהו !"יבר יוא" :עתפל קעצ ,הכוסב סחנפ יבר בשיש תעב ,תרצע ינימשב .עוסנל
ןקזה ר"ומדא בשי שממ תע התואב םנמאש ,ררבתה ןכמ רחאל .יברה וריכזה וישכעש ,םיבוסמל
.המילש האופרב וכרבו סחנפ יבר תא ריכזהו ,ותכוסב

(55 'מע ה"שת תוחישה רפס)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

םדוקה ןוילגב םינימ 'דו הכוס יגהנמ
ןאכ שקה

ישימח םוי
תוכוסה גח ,ירשתב ו"ט

ירחא התיבה םסינכהל ןיאו .הכוסב בוט-םוי תורנ םיקילדמ גחה ברעב :תורנה תקלדה
."ונייחהש"ו "בוט-םוי לש רנ קילדהל" םיכרבמ .הקלדהה

,רישל םיגהונ .2תוכוסה -גח לש ןושאר לילמ תוליחתמ ,1הבאושה תיב תחמש םגו ,גחה תחמש
.3(תבשב לח םא וליפאו) בוט-םויב םג דוקרלו ףכ אוחמל

סוכב הבוח ידי תאצל ןתינ ךא .4ןיי תיעיבר וז הממיב תותשל ,בוט-םוי תחמש תווצממ
.5שודיקה

:שודיקה רדס

,"ונב רחב רשא" ,"ןפגה ירפ ארוב" ,[בוט-םויד "וניקתא"] :"ןמז ,הכוס ,שודיק ,ןיי"
."ונייחהש"ו 6"הכוסב בשיל"

.7ךכסב טיבמ היה ,'הכוסב בשיל' ךרבמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היהש םדוק

.התע הנכרבי אל - תורנה תקלדה תעשב 'ונייחהש' ךריבש ימ

.8הכוסה תיישעל םג תכייש 'ונייחהש' תכרב

.9(םויב ןכו) "איצומה" תכרב ירחא "הכוסב בשיל" םיכרבמ םיבוסמה

הב לוכאל תוענמנ ןניא תאז-לכב ,הכוסה ןמ תורוטפ םישנש יפ-לע-ףא :הכוסב הבישי
.10'הכוסב בשיל' ךרבלמו

דרי וליפאו .הכוסב תפ תיזכ לוכאל [11םישנאה] םיבייח תוכוסה-גח לש ןושארה הלילב
הדועסה תא םירמוגו תיזכ םילכוא ,'ונייחהש'ו 'הכוסב בשיל' םיכרבמו הכוסב םישדקמ ,םשג
,ךכ-רחא םשגה קספ םאו .13(תיבב הדועסה רומגל ןווכל שי 'איצומה' תכרב תעשבו) 12תיבב
ןוזמה-תכרב ךרבלו ('הכוסב בשיל' תינש ךרבל ילבמ) תפ תיזכ הכוסב לוכאלו בושל שי
.14ןיתמהל ךירצ ,םייתעש וא העש ירחא קספייש הארנ םשג דרוישכ םא .הכוסב

בצמב .גחה ימי ראש ךשמב םגו ,םשג דרוישכ םג הדועסה עצמאב הכוסהמ תאצל אלש ונגהנמ
הכוסל הסינכה ינפל םא ,םימיה ראשב לבא .15'הכוסב בשיל' םיכרבמו הכוסב םילכוא הזכ
.16הכותל םיסנכנ ןיא ,םשג דרוי

.(ק"מס 54 :הציבכ) 17הציבכמ רתוי תונוזמ ינימ וא םחל לע קר 'הכוסב בשיל' םיכרבמ
.18'הכוסב בשיל' םיכרבמ ,םימעוטש ינפל ,ךכ-רחאו 'תונוזמ' וא 'איצומה' הליחת םיכרבמו

.3הכוסל ץוחמ םיתוש םניא םימ םג - םירדהמה

.19הכוסב ןושיל ונגהנמ ןיא

.20'הכוסב בשיל' ךרבמ ,"לויטו הניש"ל וריבח תכוסל סנכנהש ,קספנ ז"הדא ךורע-ןחלושב

.3האיציב וא הסינכב הכוסה תא םיקשנמ ןיא

.21חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,3שבדב איצומה תסורפ םילבוט תוכוסה-גחד בוט-םויב

-לוחב עוסנלו) תסנכ-יתבב רקבל עצבמה תודוא ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ רביד תובר םימעפ
התיה א"משת תנשמ לחה .22ללכב גחה תחמשו הבאושה תיב תחמשב חמשל ידכ (הדשה-ירעל דעומה
.ךלמ תרדה םע בורבו ,"ריע לש הבוחרב" וז החמש ךורעל הארוהה

:בלול תליטנ

23ןכ-ינפל המואמ םיתוש םניא םגו םימעוט םניא םיאירבהו .בלול תליטנ ינפל לוכאל רוסא
.

.3הנושארה םעפל טרפבו ,בלול תווצמ םייקל םימידקמו םימיכשמ

םא םגו ,24הכוסב םיכרבמ הליפתה םדוק וליפאו ,רחבומה ןמ הווצמ איה הכוסב בלול תליטנ
.25הכוסב ולטיל ידכ םשגה קספייש דע ןיתמהל רחבומה ןמ הווצמ ,םימשג םידרוי

תנמ-לע הנתמב" אוהש שוריפב רמול ןוכנ ,ךרבל רחאל םינימה תעברא תא םינתונשכ
.3"לבקמלו ןתונל תלעות אוהו" ,26ןושארה םויב טרפבו ,"ריזחהל

לכ ןימי אוהש ולאמשב גורתאה תאו ,םדא לכ לאמש אוהש ונימיב בלולה תא לטונ די רטיא
.27םדא

.3לטונה ינפ לומ תויהל הכירצ בלולה תרדש

- ונייחהש תכרב ליחתמו ,בלולה לע ךרבמו ןימי דיב בלולה תא לטונ ,חרזמל וינפשכ דמוע
םירבחמ - הכרבה םויסב .(תילאמשה) תינשה ודיב גורתאהו (תינמיה) תחאה ודיב בלולהשכ
.3םתוא

.3תצק ןוסכלאב וזחוא רשא ,גורתאה לש ןוילעה שילשל רבחמ וינימו בלולה תא

עצמאל - חרזמל .תיחרזמ תינופצ ןרק ,תיחרזמ תימורד ןרקל - 28ןופצו םורדל :םיעונענה
.הזחה לא םיאיבמ ךכ-רחאו ,"םלועב הכשמה" טעמ הליחת םידירומ האבהב - הלעמל .חרזמה
ךרד] ברעמל .הזחה לא םיאיבמ ךכ-רחאו ,"םלועה תאלעה" טעמ הליחת םילעמ האבהב - הטמל
.3ברעמ עצמאל - תישילשה םעפב ,תימורד תיברעמ ןרקל תונושארה םימעפ יתש - [ןימי

תרימאב םיכמש םוקמ ,הזחה דע עיגהל ךירצ האבהב .םימעפ שולש האבהו הכלוה - דצ לכל
.3'ונמשא'

םיענענמ הכלוה לכ רחא .29הזחה ןמ הליחתמ ,הנושארה הכלוהה ללוכ ,הכלוהה םג
.30האבהה תא םישוע ךכ-רחאו ,בלולה תא (םיסכסכמ)

.31םיעונענה לכב הלעמל היהי בלולה שאר

.3תצק והלגמש ,ןורחאה עונענהמ ץוח - דיב הסוכמ גורתאה םיעונענה לכ ךשמב

םגו ,ףוסו הליחת וילע םיכרבמ תועדה לכל .םלש ללה םירמוא ץ"שה תרזח רחא :תירחש
.(הרות-תחמשו דעומה-לוח ימיב םג ןכו) דיחיב

דיב) גורתאה םג וילא םיפרצמ םיעונענלו ,(ןימי דיב) בלולה תא םיזחוא ללה תרימאב
.3(לאמש

,"ודסח םלועל יכ בוט יכ 'הל ודוה"ב :ללהב םימעפ עברא וינימו בלולה תא םיענענמ
ףוסב רשא ןושארה "ודסח םלועל יכ בוט יכ 'הל ודוה"בו ,ולפוכבו ,"אנ-העישוה 'ה אנא"ב
"אנ-העישוה 'ה אנא"ב ענענמ וניא ,ללה םדוק תסנכה-תיבב בלולה לע ךריב םאו .32ללהה
.31תחא םעפ אלא

תלימ תרימאל ותרימא ףרצמ לבא) ענענמ וניא - "'הל" ,םורד - "ודוה" :םיעונענה רדס
.ברעמ - "ודסח" ,הטמ - "םלועל" ,הלעמ - "יכ" ,חרזמ - "בוט" ,ןופצ - "יכ" ,(33"ודוה"
34ברעמו הטמ - "אנ" ,הלעמו חרזמ - "העישוה" ,ענענמ וניא - "'ה" ,ןופצו םורד - "אנא"
.

םגו ,"ודסח םלועל יכ . . אנ רמאי" :םיקוספ השולשהמ דחא לכ רחא 'הל ודוה םילפוכ
:(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב הנוע רוביצהו ". . ודוה" :אירקמ ץ"שה :ונייהד .דיחיב
רוביצהו ,". . לארשי אנ רמאי" :אירקמ ץ"שה ;". . לארשי אנ רמאי" תחנב רמואו ,"ודוה"
;". . ןרהא תיב אנ ורמאי" תחנב רמואו ,". . ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב הנוע
ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב הנוע רוביצהו ,". . ןרהא תיב אנ ורמאי" :אירקמ ץ"שה
,". . 'ה יארי אנ ורמאי" :אירקמ ץ"שה ;". . 'ה יארי אנ ורמאי" תחנב רמואו ,". .
."80ודוה" :(תחנב םהמע ץ"שהו) לוקב הנוע רוביצהו


:תונעשוה

תרימא תעב .36וקיזחמו המיבה דיל ותיא דמועו ,דחא הרות-רפס םיאיצומ ,'ללה' רחא
.37חותפ שדוקה-ןורא ראשנ תונעשוהה

,וידי יתשב םינימה תעברא תא קיזחמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היה תונעשוהה תרימאב
.38והזחל םדימצמו

,וניקולא ךנעמל אנעשוה) םינושארה םיזורחה תעברא לכ שארב "אנעשוה" תבית םירמוא
ןעמל אנעשוה ,ךתימא ןעמל אנעשוה) םויה ותוא רדסבש הבית לכ םדוק ןכו ,(. . ונארוב
ןהינפל תאז םירמוא - ןהב ןיפיקמ זאש - םר לוקב ץ"שה םרמואש תוביתבו (. . ךתירב
.39ןהירחאלו

ביבס םלש דחא ףקיה תושעל םיקיידמ .'ע וא 'ס תואמ םר לוקב רמול ליחתמ ץ"שהש ונגהנמ
.3'ת תוא תרימאב ותוא םימייסמו ,המיבה

.40ברעמ - ןופצ - חרזמ - םורד (ןועשה ןוויכ דגנ) ןה תופקהה

שדוח ב"י לכ ךשמב ומאו ויבא לע לבא ןכו ,ףיקמ וניא ,גחב (ל"חר) לבא ול עריאש ימ
.41אוה ףיקיש - םינימ 'ד ול ןיאש רחא םדא וינימ 'דב דבכל ול שיו .ףיקמ וניא

.3הבר אנעשוהב קר םירמוא (אנעשוה לכ ףוסבש ,וימודו) ". . יתרמא יכ" םיקוספה תא

עודיה ןוגינב ". . ךמע תא העישוה" ןגנל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הרוה תונורחאה םינשב
.42

הרותה -רפס תא םיסינכמשכ םר לוקב םירמוא ,תונעשוהה ףוסבש ". . תעד ןעמל" קוספה תא
.42לכיהל

.םותי שידק .ירוא דודל .ונעישוה .ישימח םוי-לש-ריש .לבקתת שידק

-לש-ונוביר"ו ,תחא םעפ תודימ ג"י םירמוא ןוראה תחיתפב .'תארה התא' :הרותה תאירק
ךילומ ןושארה תא ,הרות-ירפס ינש םיאיצומ ."םימחרו העושי . . הימש ךירב" ,31"םלוע
ינש רפס םיחינמ ,"בשכ וא רוש" (בכ ארקיו) םילוע השימחל ןושארה רפסב םיארוקו ,43ץ"שה
רשע השימחבו" (טכ רבדמב) ינשה רפסב ריטפמל םיארוק .הלילגו ההבגה .שידק יצח םירמואו
ירשא רחאל ."'הל אב םוי הנה" (די הירכז) תוכוסד 'א םויד הרטפה .הלילגו ההבגה ."םוי
.בוט -םוי לש ףסומ .שידק יצח .'וללהי' רמואו 44ינשה הרותה-רפס תא ץ"שה לטונ

תלהת' רודיסב תונורחאה םינשב ןקותש יפכ רמול ךירצ "ןמחר ךלמ . . וניקולא" הקסיפב
."(ץמקב 'נ ,אבשב 'ל=) םהיונל" םינשיה ד"בח ירודיס יפ-לע ''ה

ידי םג .תילטה תחת םיסינכמ םידליה תא םגו ,תילטב םהינפ תא םיסכמ לוכה :םייפכ תאישנ
.45תילטב תוסוכמ םינהוכה

,'ךכרבי' :םילימהמ תחא לכב ,עצמאלו םנימיל ,םלאמשל םהינפ תא םינפמ םינהוכה
.46'םולש' ,'ךל' ,'ךילא' ,'ךנוחיו' ,'ךילא' ,'ךרמשיו'

- ךרמשיו .ונימיל ושאר בסימ - 'ה .עצמאב ושאר ךרבתמה - 'ךכרבי' תבית םירמואשכ
.ולאמשל - ךנוחיו .עצמאב - ךילא .ונימיל - וינפ .עצמאב - 'ה .ולאמשל - ראי .עצמאב
- ךל .עצמאב - םשיו .ולאמשל - ךילא .עצמאב - וינפ .ונימיל - 'ה .עצמאב - אשי
.47עצמאב - םולש .ונימיל

העשב - ". . םלוע לש ונוביר" להקה םירמוא בוט-םוי לש ףסומב םהיפכ םיאשונ םינהוכהשכ
םינגנמשכ .עומשל ךירצ ,םילימה תא םירמוא םינהוכהשכ לבא ,אקווד םינגנמ םינהוכהש
ינפל םינגנמשכ .קידצה . . םלוע לש ונוביר" להקה רמוא ,"םשיו" הלימה ינפל םינהוכה
."הבוטל . . םשכו" - "םולש" תלימ ינפל םינגנמשכ ."עשילא . . םאו" - "ךל" תלימ
.47"ינצרתו יננחתו ינרמשתו" םימייסמ ,"םולש" תלימ םירמוא םינהוכהשכו

.47םינפה לע תילטה ןיידעשכ ,ןמא תיינע רחא םירמוא ". . םורמב רידא"

"ןוצר יהי ןכ" אלו ,םשה תא םינהוכה םיריכזמשכ "ומש ךורבו אוה ךורב" רמוא להקה ןיא
.47המודכו

."הכוסב בשיל"ו "ןפגה ירפ ארוב" ,"ידעומ הלא" ,"וניקתא" :שודיק

תכרב ירחא "הכוסב בשיל" םיכרבמ םיבוסמה .48"הכוסב בשיל" םיכרבמ שודיקה םויסב
.9"איצומה"

:בלול עצבמ

בוחרל םינימ 'דה םע םיאצוי תוכוסה גח ימיב רשא ,גיהנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
בלול עצבמב םגו 3וז הווצמב םתוכזל לארשי תונבו ינב םיאצמנ םש תומוקמ ,הזב אצויכו
.49הכוסב והולטיש םילדתשמ

לכוי להקהש ידכ םרסומ אוה םהילע ךרבמ אוהש םינימ 'דה רשא ,ר"ומדא ק"כ תגהנה העודי
והולאששכו ,תועיבקב ןכ גהנתהש (ןילופמ המודמכ) צ"הרה דחא לע רפוסמ" .םהילע ךרבל
-ינבמ המכו המכש הזמ רדה ךל ןיאש ,הנע ,רדהד ןיינעהב םיעגונ שומשמה ידי-לע ירהו
.50"וז תילענ הווצמ וב ומייקי לארשי

,ונילע ,ירוא דודל ,לבקתת שידק ,ע"ומש ,ק"ח ,ןויצל אבו ,ירשא ,תרוטקו רבדיו :החנמ
.'וכו י"ק

שדוק-תבש-ברע
תוכוס מ"הוחד 'א ,ירשתב ז"ט

:51בוט םוי יאצומ

.(רזוח - מ"הוח תוליפת לכב - חכש םאו) 'אוביו הלעי' .ונתננוח התא :תיברע

תכרב רחא ,ךרבמ ,ןייה לע לידבמשכ .'יתעושי ל-א הנה' םיליחתמ .הכוסב הלדבה
.52"הכוסב בשיל" ,"לידבמה"

לודג םוסריפב רתאו רתא לכב דעומה-לוח תולילב תונורחאה םינשב תישענ הבאושה-תיב תחמש
.ןמצע-ינפב םישנל 'וכו החמש תישענ ןכ .םע בורבו תרומזת תופתתשהב ,ריע לש הבוחרבו

ידכ ,םימה תא םעפ ידימ דעומה-לוחב ףילחהל הווצמ ,םימב וינימו בלולה תא םיחינמה
.53רודהו חל בלולה ראשיש

םיחקול ןיא לבא ,םהמ קלח וא םלוכ ,תוברעהו םיסדהה תא םיפילחמ דעומה-לוח ימי ךשמב
.3השדח הברע םוי לכב

:תירחש

לע ךריב אל ןיידעש ימ אלא) ןכמ רחאלש םימיב ןכו בלולה לע 'ונייחהש' דוע םיכרבמ ןיא
.(וז הנשב בלולה

.דעומה לוח ימי לכב ןיליפת םיחינמ ןיא

.לבקתת שידק ,'היתש ןבא' - תונעשוה ,ללה :ע"ומש רחאל

תונושארה תוילעה 'ג - שדוקה-ץראב ונגהנמ .םילוע העבראל םיארוקו הרות-רפס םיאיצומ
,"יעיברה םויבו" - לארשי ,"ישילשה םויבו" - יול ,"ינשה םויבו" - ןהוכ :ל"וחב ומכ ןה
.54דעומה לוח ימי לכב ב"ויכו ."ינשה םויבו" - דבלב םויה ןברק תא ארוקו רזוח יעיברהו

."םתחנמו" ,"ינשה םויבו" :שדוקה-ץראב םירמוא ףסומ תליפתב תונברקב

-תחמש תווצמ םייקל ,ןיי תיעיבר םוי לכב תותשל םישנאה םיבייח דעומה-לוח ימי לכב םג
.55בוט-םוי

תצפה ללוכ ,תווצמו הרות יניינעב םידוהי ררועל עוסנל שי דעומה-לוח ימי ךשמב
,םיסדהה ןיינמב הפסוה ללוכ ,םירשכ םינימ עברא םש םג ויהיש ךכל גואדלו ,תונייעמה
,םידליה תא ןכ ומכו ,'רבח תשא'ה תא םג העיסנל ףרצל - בוט המו ;םיסדה 'ג דוע תוחפל
.56תונייעמה תצפה יניינעב םג םכנחל

:הרות עצבמ

"וגנעל"ו בוט-םויד "םכל ויצח" תווצמ וב ןיא םגו ,הכאלמב רוסא דעומה-לוחש ןוויכ
הלילו םמוי הרותב קוסעל בייח" לש אלמה יוויצה דחאו דחא לכ לע וב ראשנ ןכל ,תבשד
.57(ןבומכ ,[ויעצבמו] בוט-םוי תחמש דבלמו ,הליפתה ינמז דבלמ) "שממ

שדוק-תבש
דעומה-לוח תבש ,ירשתב ז"י

.תבש-ברע לכבכ (הכוסב) תורנ תקלדה

.58('ודוה' םירמוא ןיאו) 'והילא חתפ' םיליחתמ החנמב

החמשב םג" - 'םולשב יאוב'ב .ליגרכ 'ידוד הכל' .'דודל רומזמ' םיליחתמ :תבש תלבק
.58'אוביו הלעי' םע ,ק"שד תיברע .אנווגכ .("הנירב" םירמוא ןיאו) "הלהצבו

.58שחלב םירמוא - 'אתדועס איה אד' ,'דודל רומזמ' ,'ליח תשא' ,'םכילע םולש' :שודיק

.(ט"ויב ליעל האר) שודיקה רחא ךרבמ שדקמה - 'הכוסב בשיל'

,ונעישוה ,תבשה םוי-לש-ריש ,לבקתת שידק ,םלש ללה - ע"ומש ירחא .תבשד הלפת :תירחש
.58םותי שידק

.31"ללכ 'תונעשוה' םירמוא ןיא"ו ,3המיבה תא םיפיקמ ןיא תבשב

,הרות-ירפס ינש םיאיצומ .(ליגרכ) הימש ךירב ,עוסנב יהיו .תארה התא :הרותה תאירק
תא םיחינמ ,"ילא רמוא התא האר" (וכ,דל - בי,גל תומש) םילוע העבשל םיארוק ןושארב
."ישילשה םויבו" :ריטפמל ינשה רפסבו ,הלילגו ההבגה ,שידק יצח ,המיבה לע ינשה רפסה
(תבשה שדקמ)" םיפיסומ הנורחאה הכרבה תמיתחב קר ,בוט-םוי ןיריכזמ ןיא הרטפה תוכרבב
.58"םינמזהו לארשיו

םויבו" - ףסומב .תוכוסה גח לש ףסומ תליפת ,שידק יצח ,וללהי ,ירשא ,ןקרופ םוקי
."ישילשה

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא .הכרב תשרפב םיארוק :החנמ

ןושאר םוי
דעומה-לוחד 'ג ,ירשתב י"ח

ליעל האר) הכוסב הלדבה .58'שודק התאו'ו 'םעונ יהיו' םירמוא ןיא :שדוק-תבש-יאצומ
.58שחלב םירמוא 'ךל ןתיו' .(ט"וי יאצומב

םוא' :ונייה - תבשה םויד 'אנעשוה'ה תא םירמוא ,םויה לש 'אנעשוה' תרימא ינפל :תירחש
.3'עישומה ןודא' תרימאב אלא םיפיקמ ןיא לבא ;'עישומה ןודא' ךכ רחאו 'המוח ינא

.ישישה םויבו - לארשי .ישימחה םויבו - יול .יעיברה םויבו - ןהוכ :הרותה תאירק
.יעיברה םויבו - יעיבר

.'יעיברה םויבו' - ףסומב

ינש םוי
דעומה-לוחד 'ד ,ירשתב ט"י

.'המהבו םדא' :תונעשוה

.יעיבשה םויבו - לארשי .ישישה םויבו - יול .ישימחה םויבו - ןהוכ :הרותה תאירק
.ישימחה םויבו - יעיבר

.'ישימחה םויבו' - ףסומב

ישילש םוי
דעומה-לוחד 'ה ,ירשתב 'כ

.'רראמ המדא' :תונעשוה

.יעיבשה םויבו - לארשי .ישישה םויבו - יול .ישימחה םויבו - ןהוכ :הרותה תאירק
.ישישה םויבו - יעיבר

.'ישישה םויבו' - ףסומב

יעיבר םוי
הבר-אנעשוה ,ירשתב א"כ

ינפל 'םירבד' שמוח לכ תא 59(רוביצב אלו) ומצעל ארוק דחא לכ .הלילה לכ םירע םיראשנ
העשב םיליהת תרימאב ולחה יברה לצא יכ םא) 23:25 :ץראה זכרמב תוצח ןמז .60תוצח
.(24:00

.62ותרימאב םיכיראמ ןיאו ,םיליהתה לכ תא טנבא תריגחב (61רוביצב) םירמוא תוצח רחא

תאצ רחאלש "ןוצר יהי"הו הבר-אנעשוה לש "ןוצר יהי"ה םירמוא םיליהתהמ רפס לכ רחאל
.63בוט-םוי לש "ןוצר יהי"ל ףסונב ,62הנבלה

לילב םיליהת ורמאש הלא לכל קותמ חופת רוביצה תפוקמ םיקלחמ םיאבגהש ,ןשי גהנמ
.הכוסב םיליהת ורמאשכ ,הכוסב דימ התיה ותליכא .הזב אצויכו רפסל רפס ןיב ,הבר-אנעשוה
,הכוסל ץוחמ המואמ לוכאל אלש םירדהמ לוכהו הכוסב םיליהתה תא םירמוא ןיאשכ ,םויכ
,שבדב ותוא םיליבטמש רחאל ,תיטרפה הכוסב ךכ-רחא וא תסנכה-תיב תכוסב חופתה תא םילכוא
.64הנשה-שארב גהנמה ךרד-לע

םיקסועו (3:50 :המידקמה העדל רחשה תולע) הלילה לכ םירועינ ,םיליהתה תרימא רמג ירחא
.65רחובש המב שיא שיא ,הרותה דומילב

.66הווקמב לובטל ךלוה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ היה הלילה ףוסב

םירשוק .תיבה ינב לכ רובע תונעשוהה תא (רשוק) ןיכמ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.67בלול ילע תועצמאב ןתוא

הרותה תוכרב ךרביש דע דומלל רוסא ,רחשה הלע יאדוובש רחאל דע הלילה לכ רע ראשנש ימ
.68

לכ תא רקובב ךרבמ ,תחא םעפב 69"ימשנ ןיתיש" רועיש ןשי אלו הלילה לכ רע היהש ימ םג
.69ךליאו הלילה תוצחמ הרותה תכרב ךרבמ ,הז רועיש ןשי יאדוובש ימ .70רחשה תוכרב

:תירחש

ךכל גאדו ,תוכוס דעומה-לוחב תוברעהו םיסדהה תא ףילחמ היה ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.71םישדח םיסדההו תוברעה ויהי הבר-אנעשוהב בלול תליטנלש

ןיא ('וכו הרות-רפס תאצוהב ןכו) המצע הליפתבו ,לטיק ןישבול ןיא הבר-אנעשוהב
.72דעומה-לוח תליפת חסונ לע םיפיסומ

תודגאמה תוכירכה שולש קר תוראשנו ,ומצע בלולה לעש תוכירכה יתש תא םיריסמ ללה ינפל
בלולה ילע סוכסיכב תוברהל ךירצ הבר-אנעשוהב יכ ,73דחיב תוברעהו םיסדהה ,בלולה תא
.74החמשבו

:תונעשוה

.76המיבה די-לע םהמע םידמועו ,75לכיהבש הרותה-ירפס לכ תא םיאיצומ

תא םיפיקמו (הבר-אנעשוהל םידחוימה ,םהירחאלש םיקוספה םע) תונעשוהה 'ז תא םירמוא
םעפ לכב המיבה תא ףיקהל םיליחתמ םויה םג .78דבלב םינימה תעבראב ,77םימעפ עבש המיבה
."אנ העישוה והו ינא . . תעשוהכ . . והו ינא" םירמוא ,ןכמ-רחאל .79'ע וא 'ס תואב
.תונעשוהה יטויפ םויס דע ". . םשל וננתת" םיליחתמו

.80"חתפת - ונל בוטה ,ךרצואו" :ךכ קספל שי

.םימעפ שולש להקה ךכ-רחאו םימעפ שולש ץ"שה רמוא - ". . רשבמ לוק"

םירמואו ,79דיה ןמ םינימה-תעברא תא םיחינמ ,לכיהל הרותה-ירפס תא םיסינכמ ,םמויסב
ק"כ] םימעפ שמח עקרקב םיטבוחו הברע ידב השימח םיחקול ,ןכמ רחאל .'לבקתת שידק'
תא ריסמ היה .תולק טבוחו ,הטבחה םדוק וזמ וז תוברעה תא דירפמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא
77"ןוצר יהי"ה תא םירמוא ךכ-רחאו ,[הדיצה התוא םיחינמ] ,[79עקרקב הטבחה םוקממ חיטשה
.

.81הברעה תטיבחב םיגהונ םינטקו םישנ םג

םיתיעל ;שדוקה-ןורא לע תוטובחה 'תונעשוה'ה תא קרוז היה אל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.82ומיע ןחקלו ורודיסל ןסינכה םיתיעלו עקרקה לע ןריאשה םיתיעל ,ואסיכ לע ןחינה

םויב - לארשיל .ישישה םויב - יולל .ישימחה םויב - ןהכל םיארוקו ,הרות רפס םיאיצומ
.יעיבשה םויב - יעיברל .יעיבשה

.יעיבשה םויב - ףסומב םויה ןברק

.3הזב אצויכו "אבט אקתפ" ,"אבט המיתח רמג" אבר-אנעשוהב ורבחל שיא לחאל ונגהנמ ןיא

-ינסיכ) "ןיכפערק" םילכוא .חלמ םג םימש ןחלושה לע לבא ,שבדב איצומה תסורפ םילבוט
.83(רשבב םיאלוממ קצב

.84םוגרת דחאו ארקמ םיינש ,('הכרב' - עובשה תשרפ) הרדסה תא םיריבעמ

ןיא לבא ,הנממ "דרפיהל" ידכ (המ רבד םיתוש וא םילכואו) ברע תונפל הכוסל םיסנכנ
.85"ןוצר יהי"ה םירמוא

.'ירוא 'ה דודל' הנורחאה םעפב םירמוא הבר-אנעשוה לש החנמב

.בוט-םוי לש תורנ תקלדהלש וטק-דיק תונויליגב םאצמי תורוקמו םימעט טוריפב ןיינעתמהו ,תורעהב הנשה ונרציק תוינכט תוביסמ (*
.דקתשא ת"חמשו תוכוסה-גחד ,'תורשקתה'


לטבתי ל"עלו ,(172 'מע א"ח ח"משת תויודעוותה) ט"ויה תא החוד וניאש 'לילח' ןיאש ,תולגה ןמזב (1
,ב"נשת ס"הח תוחישמ - העושיה ינייעמ 'סל המלשה) ךכ וגוחי בושו ,ינש תיב ןמזב ל"זח ורזגש תובש רוסיא
.(4 ע"ס

ט"משת תויודעוותהבו .חפק 'מע א"ח וביסמב ךלמה .נ"שו ,246 'מע דכ קלח תוחיש יטוקל .םיגהנמה רפס (2
.ש"ייע ,(ט"וי תדועסו שודיקל ןיקיספמש אלא) תיברע תליפת רחאל דיימ הליחתמש ,106 'מע א"ח

.תוכוסה גח יגהנמ - םיגהנמה רפס (3

.בי-י"ס א"פ ותכלהכ מ"הוח הארו .198 'מע ז"הדאל 'רוא הרות' - תיעיבר .ז"ס ט"כקת 'יס ז"הדא ע"וש (4

.87 'מע א"לשת שדק-תוחיש (5

.גמרת ס"ר ז"הדא ע"וש (6

.ג ק"ס ג"לרת 'יס הרורב הנשמ הארו .טצר ע"ס ד"בח יגהנמ רצוא (7

.א"ס א"מרת 'יס ז"הדא ע"וש (8

ר"שת לע םג י"שת תכרבב ןווכל ז"הדא רודיסב ךירצהש םשכ) הכרבה תעשב ז"ע ןווכל םג ךירצ םא ןודל שיו
'יש ש"חר ג"הרה - ולש ע"ושב תאז בייח אלש ףא ,רורמה לע םג ספרכד א"הפב תכרבב ןווכל חספ-רדסב ןכו
אלא ןווכל צ"א ד"ודינבש אוה ז"הדא ע"ושב 'יפה ותעדלש ,זל-ול 'מע חספ 'לה ךלמה ןחלש 'סב ךדיאמ .שטייד
.(ש"ייע ,דבלב הבישיה לע

אלו הדועסה תליחתב קר םיכרבמ אליממו ,[ןפגה תכרבב כ"אשמ] םמצעב וז הכרב ךרבל םיליגר םיבוסמה (9
.שודיקב

.ש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (10

.חעק 'יס ב"ח ריכש הנשמ ת"וש הארו ,חצ ק"ס ה"כרת 'יס הטמל ףלא ,י"שריפו ב ,חכ הכוס (11

.חי-ז"יס ט"לרת 'יס ע"וש (12

.א"ס חעק 'יס ז"הדא ע"וש (13

.ה"ס ט"לרת 'יס ע"ושה כ"ונב ןייע (14

.בש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,יברה תארוה (15

.433 'מע ד"יח תוחיש יטוקל האר (16

.אי ףיעס ט"לרת 'יס ז"הדא ע"וש (17

.ד"ס ג"מרת 'יס ז"הדא ע"וש (18

ד"בח יגהנמ רצוא הארו .325 'מע ד"ח נ"שת תויודעוותה .נ"שו ,חלר 'מע ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש (19
תישארמ ריעהלו .('וכו הנישה בקע הכוסל השודקה סחי תחפנ םא טרפבו ,'רעטצמ' םושמ םעטה רקיע) אש 'מע
הכוסה ךותב רבדמ היה אל" ק"מרה וברש (וטתת 'מע ז"נשת לשגו תאצוה ,היה ןכו ה"ד ד"יפ השודקה רעש) המכח
."הלודג התשודק הכוסה תווצמ יכ ,הרות ירבדב אלא תוכוסה-גח ימיב

.הציבכמ רתוי תונוזמ ינימב םדבכל יואר פ"כעו .הזב םירהזנ ןיא המ ינפמ ע"צו .זט ףיעס ט"לרת 'יס (20

,הע 'מע ד"בח יגהנמ רצואב ןמסנה הארו .ח"ס זסק ןמיס ז"הדא ע"וש (21

.וכש 'מע ד"בח יגהנמ רצואב ןמסנ (22

יוארה ןמש ,העומשה יפמ יברה םשב םש איבמו .תועיקת ןינעל צ 'מעבו ,גצר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר (23
ןיעמ איה םגש ,הינפלש הליטנה לע םג הלעת 'הכוסב בשיל' תכרבש ידכ ,בלולה תליטנ רחא 'תונוזמ' לוכאל
.'תועיבק'

ותליטנ תווצמש יפל אלא ,'ללה'ה םדוק הליפתה רחא בלולה לע ךרבל שי ןידה ןמ" :אתיא ז"הדא רודיסב (24
,ללפתיש םדוק רקובב ,ךכיפל - (םיאורה ינפמ תסנכה-תיבמ תאצל רשפא-יאו) רחבומה ןמ הוצמ איה הכוסב
."ךרבי ,הכוסב ודועב

.125 'מע בכ קלח תוחיש יטוקל (25

.גצר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר - דעומה-לוחב םג תאז רמול יברה גהנ ,השעמל (26

.ד"יס א"נרת 'יס ז"הדא ע"וש (27

,אוה הירבטו תפצב י"ראה פ"ע םיעונענה גהנמש אבומ ,דעת 'מע תופסוהב ,םלשה םינימה תעברא 'סב (28
.הזב ונגהנמ ב"צו .(חרזמב הנניא םילשורישכ ףא) םלועה םורדמ דימת ןיליחתמש

.צר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (29

:(םש ,'רצוא') יברה גהנ דוע .1162 'מע ד"ח תוחיש יטוקל (30

.שממ הזחה לא םעיגמו םאיבמ היה תפסונ העונתב ךכ-רחאו ,הזחה לומ לא םינימה 'ד תא איבמ היה

ףוגה קלחו םידיה תיינפהב אלא םיעונענה ןוויכל הנפ אל .חרזמל וינפשכ דחא םוקמב דמע םיעונענה ךשמ לכב
.ןוילעה

םידיה קרו םיפוקז םינימהש ,הטמלו הלעמל עונענהמ דבלמ ,הזחה הבוגבו םיפוקז םינימה םיעונענה לכב
.הטמל תולפשומ וא םינפה הבוגל תומרומ

.ז"הדא רודיס (31

.ביש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - ד"בח-ללוכ חולל יברה תהגה פ"ע (32

רודיס ,םיילגרה רוזיפ ,גורתאה תחנה ןוגכ ,והשלכ קספה השוע יברה היה ,"'ה אנא"ב םיעונענה ינש ןיב
.םש - המודכו ויפתכ לע תילטה

.גיש-ביש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר (33

.ל"זיראה גהנמו ,ט ק"ס אנרת א"גמ פ"ע (34

.המ 'מע (ךליאו ג"לשת) פ"שגה .41 'מעו 36 'מע םיגהנמה רפס יפ-לע (35

ס"רת 'יס םייחה ףכ 'עו .המיבה לע הרותה-רפס תא וחיני ,םיבלול שי םלוכל םאש 'כ ד"בח-ללוכ חולב (36
.ו ק"ס

םייחה רשגו [תיבב ףאש - םשו] ב ק"ס םש םייחה ףכב אבומכ) דיחיב םג תסנכה תיבב ףיקהל גוהנש המודמכ
.(ללכ דיחיב תונעשוה א"אש א"נרת ס"וס ת"ודהמב שטאשטובמ צ"הרהל א"אה תעדכ אלו ,ז"ס ג"כפ

.דיש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (37

תא ןהב זוחאל א"או םינימה 'דב תוסופת םידיה יתשש ןוויכ ,פ"עב תונעשוהה תא רמא ןכלו .וטש 'מע םש (38
.(62 'מע 636 ןויליג 'ד"בח רפכ' .סת 'מע ,ה"לשת ,'םלשה םינימה תעברא' האר) רודיסה

.דיש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (39

.ס"רת 'יס א"גמב ראבתנ םעטה (40

.םש ר"א .ב"ס ס"רת א"מר (41

.זיש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (42

.ו"ס י"ש םירפא ירעש (43

.ז"מס םש (44

.58 'מע א"ח םירוביד יטוקל .ירשת וט ,םוי םויה האר (45

חסונ רמול ךירצ ,וב ןינגנמ ןיאש נ"כיבב ללפתמה םגש ,םש עמשמ ,בגא .ח"נס חכק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע (46
.ש"ייע ,'ע"שבר'ה

.42 'מע םיגהנמה רפס (47

.חש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .11 'מע 'ד 'תומישר' .םיגהנמה רפס (48

דציכ ב"צו .תוריכזמה תועצמאב יברה תארוה - "הכוסב בשיל" םהמע וכרביו ,תונוזמב םתוא ודבכיש ןכו (49
.רועישכ ולכאיש גואדל ןתינ

.ךליאו וצר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .חל 'מע זט קלח שדוק-תורגא (50

ץביק (ה"נשת ,ןודנול) "םוקמל םוקממ רבועהל ינש ט"וי" סרטנוקב ,ק"הראב אצמנה ל"וח ןב ןיינעל (51
וניד :רצק רוקיבל י"אל ע"פב אבה :ןלהלדכ יברה תובושתמ קיסמו ,ןודנב וניתובר תובושתו םיקסופה תוטיש
גהניש ונגהנמ :ותיב-ינב םע אבה .הרוסא הכאלמד אטישפו ,העניצב שדקל ךירצש אלא ,רבד לכל ל"וח ןבכ
הכאלמ השעי אל :רוזחל תטלחומ ותעדו ,ג"הכו תונמוא וא הרות דומלל ןמז ךשמל אבה רוחב .י"א ינב גהנמכ
הרקמב ל"נכו ,ל"וח ןבכ גהניש תורוהל רבתסמו ,קפתסהל שי (צ"עמש תרחמל) ןיליפת ןינעלו ,ינש ט"ויב
.ןושארה

ז"הדא ירבדכ ,גחה עצמאב ל"וחל םירזוחשכ םג ,'א םוי דימת גוהנל םיקסופה ק"הראב ש"נא ינברמ שי ,ז"כע
.וצת ס"וס ז"הדא ע"וש 'למ מ"כו .ללוכה רעשהו ת"ודהמב

.דכש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .12 ע"ס ד 'תומישר' (52

.ד"נרת 'יס ע"וש (53

:הזל ףסונבו ,19 'מע דיק ןויליג 'תורשקתה'ב ןודנב רוריב (54

,"'ג ךוב"מ הז עטק רוקמ ,רפסה ףוסבש יברה תורעה יפל :(686 'מע םיניד יקספ) קדצ-חמצה ירבדל סחיב
ליטהל רבתסמ אל ןכלו .ח"ואח ת"ושה בור - םיאולימה רעש ףוסבש י"תכה תמישרב אבומכ - ובש קיתעמ י"תכ
.םש םינוש תונושלמ (רנזבפ 'יש ב"אר ג"הרה) רבדה חכומ ןכ .קדצ-חמצהל ותוכיישב קפס

השעמלש ףא ,תוכיראב תאז ראבמו "דאמ יניעב רז" תפצ גהנמ לע 'כש) טמ 'יס ח"בלרהומ ת"וש :הזב ע"עו
ח"בלרהומב םגו) םינוש םיגהנמ ק"הראב ונמזב ויה ןכאש ןייצמה) ט"מ ףד רכששי ןוקית .(ךכ גוהנל קיסמ
ונתרימא-יאל רשקב ןלפק 'יש ל"אר ח"הרהל תודיחיב יברה ירבדכ אצמיי הזב םג ילואו .((ךכ 'זנ ל"נה
תורודב םידיסחה גהנמ היה המ וררביש ירחא - [ז"ע שיערהש ,זאד] תפצד ברהל בישהל" :מ"ירבב ונייחהש
גהנמ תונשל ןיאש - ונייחהש ורמא אלש גהנמה היה חטבו ,[תאז םג ושע אל ע"על יכ םא] ק"הראב םימדוק
."םימדוק תורודב ק"הראב ד"בחב וגהנש

.5-4 תורעה ליעל ןמסנה הארו .ז-ו"ס ט"כקת 'יס ז"הדא ע"וש (55

.ש"ייע ,ם"במרהכ אלד ,אתיירואד איה מ"הוח תחמש ז"הדאלש ראבמ 214 'מע א"ח מ"שת שדוק תוחישב

.97 'מע א"ח ב"נשת שדוק תוחיש ,76 'מע א"ח ב"נשת תויודעוותה (56

.267 'מע ז"ח תוחיש יטוקל (57

.ד"בח-ללוכ חול (58

.לש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (59

.םיגהנמה רפס ,תחא םעפ קר הלילה םירמוא 'הכרב' תשרפ תא םג (60

.בלש -אלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,רוביצה םע תאז ורמא וניאישנ וניתובר ק"כ םגו (61

.םיגהנמה רפס (62

ךא ,ט"וי לש ר"היה םירמוא ןיאש (ח"שת צ"עמשו ר"וה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תחישמ) אתיא םיגהנמה 'סב (63
,"ומצעב לארשי ךלמ דוד םרמא וליאכ" כ"שמב ,ט"ויו תבש לש ר"היה תלעמב יברה גילפה נ"שת ר"עשוה לילב
(דחוימב - הברדאו) םג ללוכ" ותוא םירמואש הז ר"הי ד"ע ספדנ 33 הרעה 193 'מע א"ח נ"שת תויודעוותהבו
."הבר אנעשוהב

יעטנב 'זנ ויתורוקמו גהנמה) גלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .346 'מע א"ח ה"משת תויודעוותה (64
.(גי תוא ט"סרת 'יס הרות לארשי גהנמ .בנ הרעהו ב"לס ג"צפ לאירבג

.ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תנקתמ - נ"שו ,דלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (65

.א"ס ד"סרת 'יס א"מרב רוקמ האר .גלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,י"תכ - ח"שת צ"עמשו ר"וה תוחישמ (66
הזב אתועיר ןיאש וסש 'מע ןלהל 'רצוא'ב רומאהמו הזמ חיכוהל ןד ,150 'מע ,ד ,שטיוואבויל ילהא ץבוקב
.ש"ייע ,הליפתל בוש לובטל צ"או ,תועש המכ םינשי הווקמב הליבטה רחאש

ןכתיי 24 'מע די 'תומישר'ב םנמא .ולש-דלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - םינטקו םישנ רובע םג םיניכמ (67
טובחל םג א"י - הסירעבש םינטקל .129 'מע םש שטיוואבויל ילהא ,ומצעב םהל קליחו םידוגא םתוא הנק קרש
.םש האר ,םרובע

.('רדסה לע תוכרבה חסונ') ז"הדא רודיס (68

יצח ךרעל :ד"בח ללוכ חולב .(ואיבה ד"ס ד 'יס ק"ודהמ ע"ושב קר) והשלכ רועיש רכזנ אל םש רודיסב (69
'סב וצבקנ 'ןימשנ ןיתיש' ךרואב תועדה .(ח"ס ב 'יס ע"וש רוציק .ד 'יס ח"וא א"וקב הכרב קיזחמ פ"ע) העש
'מע ,'ח"סקת - ז"הדא ירמאמ'ב .אנש 'מע 'הרות ירועישו תודימ' 'סבו ,המ ק"ס דנ 'יס שפנהו ףוגה תרימש
הזמ דומלל רשפא המכ דע ע"צש א"ח ינריעה לבא ,המילש העש אוהש [ל"נה לכב העיפומ הניאש העד] אתיא גמקת
.השקומ ולוכ םש עטקה יכ ,השעמל הכלה

לוק תעימשל הנווכהש ונושלמ רורבו ,ןהב בייחתנש דימ רחשה תוכרב ךרבל לוכי הלילב ןשי םאש ,םש רודיסב]
רומאכ ,ןבומכ רחשה תולעל ןיתמהל ףידע ,םיטרפה לכב בייחתהל יוצמ הז ןיאש ןוויכו ,לעופב 'וכו לוגנרת
'וכו תוחילסב תונושארה םינשב דולב ת"ות תבישיב גוהנ היהש יפכ) אלדו ,תוחילסד 'בב ד"בח-ללוכ חולב
.[ןירג 'יש לאיתוקי 'ר ח"הרה תרעה - 20 הרעה איק ןויליג 'תורשקתה'ב ש"מכ(ו

ב"ח 'םחנמ לכיה' ץבוקבש 'תודיחי'ב ,השעמל-הכלה הארוהכו ;'ד 'מע ג"ח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא (70
.(א"ס ו 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע) רצי רשא ךרבל ידכ הליחת ויכרצל תאצל שיש ,ריכזמ םש .גיר 'מע

.ופוסב ה תוא ד"סרת 'יס הרות לארשי גהנמ 'סב ןמסנהל ונייצו .14 'מע ד"שת ש"הס (71

.ולש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (72

'מע 'ד ךרכ תוחיש יטוקלב הזב תודיסחה ד"ע רואיב הארו .13 'מע 'ד 'תומישר'מ ,68 'מע םיגהנמה רפס (73
.1368

.א"ס ד"סרת 'יס שובלו ,א ק"ס א"נרת 'יס ז"טל ןייצמ חלש 'מע ד"בח יגהנמ רצואבו .םש תוחיש יטוקל (74

.םיגהנמה רפס (75

.םש ד"בח יגהנמ רצוא .ד"בח-ללוכ חולל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תהגה (76

.ז"הדא רודיס (77

.ז"הדא רודיס תועמשממ ,ט"ס ה"מפ ללוכה רעש (78

ןיבל הניב הציצח היהת אלש גאד ,שממ עקרק ג"ע אלו ,דמע הילעש ץעה תמיב לע טבח יברהש תורמל (79
.טלש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - תונעשוהה

.אכ ע"ס ז"פרת מ"הס ,זק 'מע א"ח םירופיסו תועומש ,א,טנ םירוביד יטוקל (80

.ולש 'מע ,םש (81

.ס-חנ ק"ס ד"סרת 'יס םייחה ףכו ,ב"יס המת 'יס ז"הדא ע"ושל ןייצמו .מש 'מע ,םש (82

.58 'מע םיגהנמה רפסב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תהגהב אבומ (83

.הבר-אנעשוהב אוה ק"הראבש ,"הרות תחמש ברעב" ד"בח-ללוכ חולו םיגהנמה רפס ןושל (84

'עה ופ קרפ לאירבג יעטנל םינייצמו .תרצע-ינימשב איה הדירפהו ל"וחב רבודמ םשש אלא ,םיגהנמה רפס (85זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il