- ע"ק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה ירשתב ג"כ * תישארב תשרפ ק"ש ברע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


תבשב תוחפל "תבכר"ה לע תולעל
תישארב


,ארובה תא דובעל ידכ ,הזה-םלועל ןדע-ןגמ המשנה תדירי
םיגוס שי תבכרבש םשכו * דעיה רבעל תבכרב העיסנכ ההומכ
תונורק המכו המכ שי ירשת שדוחב םג ךכ ,תונורק לש םינוש
;הבושתה ןורק - םירופיכה-םוי ;האריה ןורק - הנשה-שאר *
ןורקה איה תישארב תבש * החמשה ןורק - הרות-תחמשו תוכוס
ק"כ תחישמ * הכ דע תבכרה לע תולעל קיפסה אלש ימ לכל
ונרוד אישנ ר"ומדא


- תישארב תבשב בוט יכ רוא תפסותו המלשהל דע ירשת שדוח ידעומ ךשמב הדובעה תוללכ
:תבכרב העיסנמ ימשג לשמ יפ-לע ראבל שי

.תבכרב אוה עסונ - וצפח זוחמל תוריהמב עיגהל הצור םדאשכ

תעסונ אלא הכוליה ךרדב תבכעתמ הניאש הריהמ תבכר שי :תובכר יגוס ינש םנשי ללכב
תעסונ הניאש - בור יפ-לע םישמתשמ הבש - הליגר תבכר שיו ,דעוימה םוקמה לא תורישי
עצמאב תולעהל ידכ ,תונוש תונחתב הכוליה ךרדב תבכעתמ אלא ,דעוימה םוקמה לא תורישי
לובסל םילוכי אלש םיעסונ םתוא ליבשב ,םגו ,הנושארה הנחתב ולע אלש םיעסונ דוע ךרדה
.הריהמה העיסנה תא

רצק ןמזל םירצוע םהבש תונטק תונחת שי :םיגוס ינש םנשי העיסנה ךשמבש תונחתב םג
םג תבכרה לע סימעהל ידכ ,רתוי ךשוממ ןמזל םירצוע םהבש תולודג תונחת שיו ,דבלב
תאלעה ,רשא ,(םיסוסו םירומח ,םיזיע ,םישבכ ,םירוש) תומהב םגו ,םידבכו םילודג םינעטמ
תודחופ םה ,תבכרה לע תולעל תודחופ תומהבהש םושמ ,ךורא ןמז תשרוד תבכרה לא תומהבה
לא םאובבש ןוויכ ,אווש דחפ וניא םהלש דחפהו] 'וכו העיסנהמ ,הריפצהמ ,המצע תבכרהמ
ןלעוו ייז") םתוימהבמ ולטבתיו ,(םדאה לש) ורשבמ רשבו םד תויהל וכפהי דעוימה םוקמה
תונחתב ,םא יכ ,םהמע קסעתהל יאנפ ןיא תונטקה תונחתב ,ןכלו ,[(..."תומהב סיוא ןרעוו
.לכה תא תבכרה לא תולעהל םיקסעתמ םהבש ,תולודגה

םיעסונל ריכזהל ידכ ,הריפצ םיעימשמ עוסנל הליחתמ תבכרהש ינפלש - העיסנה רדסו
תדמוע תבכרהש - עוסנל םיכירצש ללכב וחכשש הלא וא ,םהיתוליבח םע םידורטה - םיניתממה
תורזוע אל תוריפצהשכו ,םעפ דועו םעפ דוע םירפוצ אלא ,תחא הריפצב םיקפתסמ אלו ,עוסנל
הליחתמ הז ירחאל קרו . . תוניצרב םינווכתמש תוארהל ידכ ,טעמ זוזל תבכרה הליחתמ
.תוריהמב עוסנל תבכרה

ןיינעהו ,תוינחורב ונשי הז ןיינעש םושמ הז ירה תוימשגב ונשיש רבד לכש עודיה יפ-לעו
.תוינחורב ןיינעה שרוש ןדיד ןודינב םג ראבל שי - תוימשגב ןיינעה שרוש אוה תוינחורב

:הזב ןיינעהו

-לעש הטמל ותמשנ תדיריו םדאה תאירב תילכת לע זמור ,תבכר לש הכוליה תוריהמבש ןורתיה
םידמועש ףאד ,"םידמוע" םיארקנ םיכאלמהש עודיכ - "ךלהמ" תניחבב השענ הטמל ותדובע ידי
,הנש םיפלא 'בל בורק דועו ,הנש םיפלא 'ב דועו ,הנש םיפלא 'ב ךשמב האריו הבהאב
רדסב םה םהלש תוילעהש ןוויכ ,"םידמוע" םשב םיארקנ ,םוקמ לכמ ,אגרדל אגרדמ םילועו
רשא 'וג 'יוה יח" בותכש ומכ ,"םידמוע" תוארקנ הטמל םתדירי םדוק תומשנה ןכו .הגרדהו
תויהל הכירצ זאש ,ףוגב ןתושבלתהו הטמל תומשנה תדירי ידי-לע אקוודו ."וינפל יתדמע
איה ףוגה ידי-לעש היילעהש ןוויכ ,"םיכלהמ" תושענ - רשב תעיגיו שפנ העיגיב ןתדובע
רדסמ הלעמלש אגרדל תולשלתשה רדסמ ("רעבירא טגנירפש'מ") םיגלדמש ,ללכ הגרדהב אלש
.אוה ךורב ףוס ןיא תוהמו תומצעל םיעיגמש ,אכלמד אפוגב אבאתשאל דעו ,תולשלתשה

ונשיו ,"התיעב" לש רדס ונשי :(תובכרה יגוס 'ב תמגודב) םינפוא 'ב םנשי אפוג הזבו
,ריעש רהל ךליל רבכ ןכומ ודצמ (בקעי) אוהש ףאש ושעל בקעי ירבדכ - "הנשיחא" לש רדס
,"'וג ותמו דחא םוי םוקפדו ילע תולע רקבהו ןאצהו םיכר םידליה"ש ןוויכ ,םוקמ לכמ
רה תא טופשל 'וג םיעישומ ולעו") הלואגה לא העיסנהש ,ונייה ,"יטאל הלהנתא" ,ןכל
."התיעב"ד רדסהב תויהל הכירצ ("ושע

ךרדה עצמאבש תונחתהו ,העיסנה ינפלש הריפצהמ לחה ,העיסנה רדסל עגונב הז ךרד לעו
:ירשת שדוח ידעומב אטבתמ לשמנהב םניינעש - 'וכו

םימי ובו ,םישדחה לכל יללכה שאר אוה ירשת שדוח"ש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבד םדקהבו
לע - םירופיכה -םוי . . הארי לע רוקמו שרוש - הנשה-שאר :הנשה לכ לע םירוקמו םישרוש
."'וכו החמשו הבהא לע - תוכוסה ימי תעבש ,החילסו הליחמו הבושת

ימיו ,תורירמו היכבב הדובעה תישענ םהבש ,םיארונ םימי :םיגוס ינשל םיקלחנ תוללכבו
ח"ומ ק"כ ראבמש יפכ - םידוקירו החמשב הדובעה תישענ םהבש ,("ונתחמש ןמז") החמש
-תחמשו תרצע-ינימשב םילעופ ,תורירמה וקב הנשה-שארב םילעופש םיניינעה םתואש ר"ומדא
.החמשה וקב הרות

,םיעסונה יגוסל םאתהב (תובכרמ) תונורק לש םיגוס המכ הב שיש תבכרה ומכ - הזל לשמהו
.םידוקירו החמש לש ןפואב וא ,תורירמו הייכב לש ןפואב ,הדובע יגוס המכ םנשי ןכ ומכ

:רתוי תויטרפבו

תא ררועל ידכ רפושב עוקתל ןיגהונ ובש ,לולא שדוחד הדובעה תמדקה הנשי שארל לכל
ךירצ תמאב - .(הימתב) "ודרחי אל םעו ריעב רפוש עקתי םא" רמאנש ,הבושת ושעיש לארשי
ןמזה ךשמו .הבושתל תוררועתהה תישענ לולא שדוחבש אלא ,"הבושתב וימי לכ" תויהל
וניצמש ךרד לע - (םירופיכה -םוי דע לולא שדוח-שארמ) םוי םיעברא אוה הבושתל םינתונש
.(םיבותכה ךשמהכ) 'וכ ואל םאו ,בטומ ובושי םא ,םוי םיעברא םהל ונתנש הונינ ישנאב

םוי ,הנשה ישדוח ב"י דגנכ ,הנשה-שאר דע לולא י"חמ םימיה ב"י תויטרפב םינתונ ןכו
.הנשה ישדוח ב"י לכ תא םילשהלו ןקתל םילוכי הלא םימיבש ,שדוחל םוי שדוחל

.רפוש תעיקת ידי-לע הבושתל ררועל םיפיסומ ובש ,הנשה-שאר אב - לולא שדוח ירחאל

תרשע דגנכ םהש רמול שיד ,תולוק הרשע םיעקות לולא שדוחבש - םהיניבש םיקוליחהמו
האמ םיעקות הנשה-שארבו ,תולוק הרשעה ידי-לע תישענ םהלש תוררועתההש ,שפנה תוחוכ
תא ררועל ךירצש ןוויכ ,שפנה תוחוכ תרשעמ דחא לכב םילולכה תוחוכה תרשע דגנכ ,תולוק
.רשעמ לולכ םהמ דחא לכש תוחוכ הרשע ,שפנה תוחוכבש םיטרפה לכ

קודקדהל עגונב וניצמש יפכ) "בטיה טרפלו קדקדל ךירצ" הנשה-שארבש יפל - רבדה םעטו
היהי אלש ידכ ,תולוק הרשע עוקתל קיפסמ אל ןכלו ,(הזב אצויכו "םייחל" תביתד דוקינהב
הרשעל עגונב קר וא ,תוללכב םהש יפכ תוחוכ הרשעל עגונב קר אוה ןוקיתהש תועטל םוקמ
טרפל םיכירצ אלא ,(תוחוכה 'ט תא חינהלו) תוחוכה תרשעמ דחאב םילולכש םייטרפ תוחוכ
.רשעמ לולכ דחא לכש יפכ תוחוכה תרשע לכ דגנכ ,תולוק האמ עוקתלו

-שאר אד) םויה םיבצינ םתא" בותכש ומכ ,לארשי ינבד םיגוס הרשעהל עגונב הז ךרד לעו
הרשע בותכה טרפ" ,"ךימימ באוש דע ךיצע בטוחמ 'וגו םכיטבש םכישאר 'וג םכלוכ (הנשה
חקיל םילוכיש תועטל םוקמ היהי אלש ידכש - תוגרדמה רשע לכמ הלולכ הגרדמ לכו ,"תוגרדמ
באוש"ו "ךיצע בטוח" דע תוגרדמה ראש תא חינהלו ,"םכישאר"מ רשע ,דבלב תחא הגרדממ רשע
לכ ,רשעמ הלולכ תחא לכש יפכ תוגרדמה רשע לכ דגנכ ,תולוק האמ םיעקות ןכל ,"ךימימ
.לארשי ינבבש תוגרדה יטרפ

"החילסו הליחמו הבושת"ד ףיקמה ךשמנ ובש ,םירופיכה-םוי אב - הנשה-שאר ירחאל
.(ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ)

החילסו הליחמד ףיקמה תכשמה ,הרואכלד - החילסו הליחמד ףיקמה תכשמהד ןיינעה ראבל שיו
,החמשו הבהאד ףיקמהו ,האריד ףיקמה ,הבושתד ףיקמה ,םיפיקמה ראש תכשמהל המוד הניא
אב אלא ,םדאב יולת וניא החילסו הליחמד ןיינעה וליאו ,םדאה תדובעב םייולת םלוכש
?הלעמלמ

רשאכ ,יכ ,םדאה תדובעל ךייש החילסו הליחמד ןיינעה םגש איה תמאהש - הזב רואיבהו
לצא שקבל ךירצ וניאש ,החילסו הליחמה לע תיבה-לעב השענ זא ,יעבדכ איה הבושתה תדובע
.החילסו הליחמה ה"בקהמ שורדל לוכי אלא ,החילסו הליחמה ה"בקה

םינהוכה םג םיגהונש) "תושעל ךילעש המ התא השע ונילע תרזגש המ ונישע" רמאמה ךרד לעו
.לולא י"חד רמאמב ר"ומדא ח"ומ ק"כ איבמש יפכ ,(ןכודה רחא ורמאל

תכשמנ םהב םגש ,תוכוסל םירופיכה-םוי ןיבש םימיה 'ד םיאב - םירופיכה-םוי ירחאל
,ויבאל םירופיכה-םוי יאצומב םעפ סנכנש ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיסש יפכ ,הבושתה תדובע
הבושת תושעל דוחיב םיכירצ התע :בישהו ?התע המו :ולאשו ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא
.("ןאט הבושת טשרע ןעמ ףראד רעטציא")

תעבש ,"ונתחמש ןמז" ,החמשה ימי םיאב - הבושתה תדובעד םיניינעה יטרפ לכ ירחאלו
.החמשה ןיינעב איה הדובעה םהבש ,הרות-תחמשו תרצע-ינימש ,תוכוסה ימי

ל"נכ) םיעסונה יגוסל םאתהב םינוש תונורק יגוס הב שיש תבכרה לשמכ - הזב ןיינעהו
ןוויכ) "תורירמו היכב" בותכ םהילעש תונורקה לע ולע אלש םיעסונ םתוא ליבשבו ,(א"ס
החמש" בותכ וילעש ןורק דוע םירבחמו םיפרצמ ,(דוקרל םיבהואו ,החמשה וקל רתוי םיכיישש
.חישמ ינפ לבקל תעסונש תבכרה לע תולעל םה םג ולכוי ,םימש םשל ודקרי םאו ,"םידוקירו

:"תישארב תבשב . . תפסותו המלשה" תויהל הכירצ הז לכ ירחאלו

תעיסנב וצפח זוחמ) הטמל ותמשנ תדיריו םדאה תאירב תילכתש (ב"ס) ליעל ראובמה םדקהבו
.אוה-ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצעל עיגהל אוה (תבכרה

בקעיו"ד ךשמההב םג ךרוצ שי אלא ,ירשת שדוח ידעומבש "םייוליג"ה קיפסמ אל הז ליבשבו
.תומצעה תכשמה םילעופ אקווד הדי-לעש ,הלוכ הנשה לכ תדובעל ,"וכרדל ךלה

,"ונתחמש ןמז"ב ןהו "םיארונ םימי"ב ןה ,ירשת שדוח ידעומד םייוליגה םצוע דצמ ,םנמא
וכרטצישכש ,ךכ ידכ דע ,"םייוליג"הב ("ןרעוו טפכראפ") םיספתנו םיקוסע ויהיש ןכתיי
הזב תוקסעתהה היהת אל - תומצעה תכשמה םילעופ אקווד הדי-לעש ,הנשה לכד הדובעל תאצל
.יעבדכ

ןוציחה רדחל ותסינכב דימו ,ךלמה תא תוארל ידכ ךלמה ןומראל סנכנה םדאמ - הזל לשמהו
עיגמ וניאש ,אלא ,ו"ח ךלמהמ "חכוש"ש רמול ךייש אל תמאב - . . חכושש דע ,רתויב לעפתמ
הזבו .התע אצמנ וב םוקמבש יתימאה בוטה ללגב ,האלה ךליל ךירצש חכושש ןוויכ ,ךלמה לא
םש רבכו ןוציחה רדחל םתסינכב דימ איה םהלש תולעפתההש הלאכ םנשי :תוגרד המכ אפוג
ימ ונשיו ,ימינפה רדחל םסנכהב קר םתכילהמ םידמענש הלאכ םנשיו ,האלה םתכילהמ םידמענ
תולכתסהה דצמש ,אלא ,ךלמה לש ורדחל עיגמש דע ןומראה ירדח לכב ךליל ךישממש
.ומצע ךלמה לא עיגמ וניא ,ךלמה לש "םייוליג"הב

- ירשת שדוח ידעומד "םייוליג"הב םיחנומו םיקוסעש הלא תא ררועל ךרוצ שי ,ןכש ןוויכו
םידורט ןדע ןגבש תומשנהש ןוויכש הנשה-שארד רמאמהב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמש ךרד לע
אעשעתשאל אתא ה"בוק" וישכעש "איליל תוגלפב" םתוא ררועל םיכירצ ,ןדע ןגבש םייוליגהב
."ןדעד אתניגב אייקידצ םע

ייז") תומילשב ואלימ אלש הלאש - "תישארב תבשב . . תפסותו המלשה"ה ןיינע ןכות והזו
הביס ללגב וא) םייוליגהב םתוקסעתה ללגב ירשת שדוחד הדובעה תא ("ןאטרעד טינ ןבאה
.תישארב תבשב תאז םילשהל םילוכי ,(תרחא

:ירשת שדוח ידעומ יבגל הריתי הלעמ שי תישארב תבשבש ןבומ הזמו

ינפמ) תוימשגב םג םיאור ןכלש - ירשת שדוח ידעומד "םייריש"ה םנמא אוה תישארב תבש
רובע ("ןסייבראפ") המיעט ינימו הקשמ הניכמ תיבה-תלעב רשאכש (תוינחורב םג אוה ןכש
בוט-םויהמ ראשיש המו ,שורדה יפכמ רתוי ןיכהל רשפאש ןובשח ךותמ תאז השוע ,בוט םויה
- תישארב תבשד "שודיק"ה רובע 'יהי ("םייריש")

,רקיעה תיצחממ תוחפ אוה - םשה תוטשפכ - "םייריש"ו

תשאל עשילא רמאש יפכ - "רקיע"המ רתוי תויהל הלוכי "םייריש"ה תלועפש וניצמ ,לבא
תאו" ל"זח ושרדו ,"רתונב ייחת ךינבו תאו ךיישנ תא ימלשו ןמשה תא ירכמ יכל" הידבוע
,םישונהל םולשתה רובע קר קיפסה "רקיע"הש ,אצמנו ,"םיתמה ויחיש דע רתונב ייחת ךינבו
-תייחתש ,"םיתמה ויחיש דע" אלא ,שולש וא םייתנש הנשל קר אל קיפסה "רתונ"ה וליאו
לכ ץוביק ירחאלו ,ישילשה שדקמה-תיב ןיינב ירחאל ,חישמה תאיב ירחאל היהת םיתמה
!"רתונב ייחת" - זא דעו ,תויולגה

הלוכי ,ירשת שדוח ידעומד "םייריש" ותויה םעש - תישארב תבשל עגונב םג ןבומ הזמו
.ירשת שדוח ידעומ תלועפמ רתוי הלודג ותלועפ תויהל

ןיינע אלא ,םיכרבמ תבש לכ ומכ וליפא וא ,תותבשה לכ ומכ תבש וניא תישארב תבש .אי
תויחו רואהש תוכוס ברעד החישהב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמש יפכ ,יללכ ןיינע - ירמגל רחא
.הנשה לכ לע ךשמנ תישארב תבשב ריאמש

ץנאג א טייג יוזא תישארב תבש ךיז טלעטש'מ יוו יוזא" :קדצ חמצהמ םגתפ ונשי ןכ ומכ
."ראי

דע הבר -אנעשוה ,םירופיכה-םויו הנשה-שארל ךייש הזכ ןיינעש תושקהל שי הרואכלש ףאו
םינתונ תרצע -ינימשו הבר-אנעשוהבש רהוזב אתיאדכו ,תישארב תבשל אלו ,תרצע-ינימשל
חמצה ראבמש יפכ ,איבנה והילא וז אישוק ץרתי - םיניינעה לכ רמגו םויס והזש "ןיקתפ"ה
אישוק םג ץרתי ,אובישכו ,רבכ אוביש ,(שדוק-תבש ברעב איבנה והילא תאיב ןיינעל) קדצ
.וז
'תויודעוותה םחנמ -תרות' ;א"ישת'ה ןוושחרמ שדוחה םיכרבמ ,תישארב תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 64-56 'מע ,א"ישת

חישמ םע תויחל


דחאו דחא לכ לש תיטרפ הלואג
תיללכה הלואגה תא איבת


לארשי-ץרא לש הלובג לע םידמוע רבכ

הז ינפל בותכש המ איה הזל חוכ-תניתנהש ,"וכרדל ךלה בקעיו"ד ןיינעה תודוא רבוד)
-םויב הלגתמש ןוילעה ןבול תניחב לע זמורש ,"ויתונבלו וינבל קשניו רקובב ןבל םכשיו"
תולגתה ,ןיקישנ תניחבב ךשמנו ,("גלשכ םכיתונווע ןבלל דיתע אוהש . . ןבל") םירופיכה
ו"ט ךרכ תוחיש-יטוקילב ספדנו ,ר"ומדא ק"כ ידי-לע הגוה - לארשימ דחאו דחא לכל ,הבהאה
.(ךליאו 259 'מע

:רמא ןיינעה םויסב

ועגפיו"ש ןפואב "וכרדל ךלה בקעיו"ד ןיינעה השענ ("'וגו ןבל םכשיו") וז הנכה ירחאל
,ונייה ,"לארשי ץרא לשו . . ץראל הצוח לש ,תונחמ יתש" ,"םיינחמ 'וג םיקולא יכאלמ וב
ןושלמ "אתעש" םג ללוכ ,אדח אעגרבו אדח אתעשבו ,לארשי-ץרא לש הלובג לע רבכ דמועש
-ץראב - םירוריבה לכ םע דחי - אצמנ אוה ירה ,"רעק א ראנ ךיז טיג רע זא" ,היינפ
חלשיו"ד ןיינעה ילול ירהש ,המילש הלואג לש בצמו דמעמב ,התומילשב ץראל הסינכ ,לארשי
התיה ,םיכאלמ ומצעב חלש אלא ,הלעמלמ עויסהו רזעה לע ךמס אלש ,"'וג םיכאלמ בקעי
.התומילשב ץראל הסינכה זא תישענ

ןבול) םירופיכה-םויד םייוליגה ירחאלש - לארשימ דחאו דחא לכ תדובעב הז ךרד לעו
לע רבכ םידמוע ,הרות-תחמשו תרצע-ינימשבו תוכוסה גחב תוימינפב םיכשמנש יפכ (ןוילעה
לכמב - המילשהו תיתימאה הלואגב ,התומילשב ץראל הסינכהל םינכומ ,לארשי-ץרא לש הלובג
אל וליא"ש ,םוי לכבש "ונל חלס" תכרבל עגונב הבושתה-תרגיאב ראובמהמ רמוחו-לקו ןכש
."לארשי לאוג 'ה התא ךורב ןיכרבמ ונאש ומכ ,דימ ןילאגנ ונייה םיאטוחו םירזוח ונייה

ךלה"ו ,בקע ד"וי - אקייד "בקעי" ,"וכרדל ךלה בקעי"ד הדובעל םיאצוי רשאכ םג ,אלימבו
,תולגה ןמזב הרקיעש ,םלועה יניינעב םירוריבה תדובע - אקייד "וכרדל

ןדע -ןגל ץוחמ םירוריבה תדובע תויהל הכרצוה ןושארה םדא לצאש םשכש ליעל רבודמכ)
ךירצ (אקווד תולגה ןמזב איה םירוריבה תדובע רקיע םג ךכ ,ןישוריגב ןודינ ןכלש ,אקווד
סנכהל ,אדח אעגרבו אדח אתעשב ,ותלכיבו וחוכבו ,לארשי-ץרא לש הלובג לע םידמועש עדיל
האיצוהל) בלה תוימינפ תדוקנ הלגמש הז ידי-לע - המילשהו תיתימאה הלואגהב לארשי-ץראל
יפכ) לארשימ דחאו דחא לכבש יטרפה חישמ תאיבו הלואגה ןיינע והזש ,(היבשהו תולגהמ
לכ םג ושעי ךכו ,ולש בלה תוימינפ תדוקנ הלגי אוה רשאכ ,אלימבו ,(ןקזה ר"ומדא ראבמש
.שממ לעופב חישמ תאיבב תיללכה הלואגה תא ולעפי יזא ,לארשי-ינב

םירזוחש ,וטושפכ "וכרדל ךלה בקעיו"ה םימייקמש םיחרואהש הרוה א"טילש ר"ומדא ק"כ]
םיכירצש ,ורמאב "םייחל" ורמאי - ("טדערעג תבש םוא טינ") תבש רחא םהיתובשומ תומוקמל
.["ךרדל הדיצ" חקיל
'מע ,ב"ישת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ב"ישת'ה ןוושחרמ שדוחה םיכרבמ ,תישארב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 112-110

יהויחבמ ריתי


אלמלו תוחוכה לכ תא ףוסאל
תיטרפה תוחילשה


תלוזה לע העפשהו גונעתבו העיגיב הרותה דומיל

:לעופל עגונב ליעל רומאה לכמ הארוהה

הרות -תחמשב ול ונתינש תוחוכה לכ תא ףסוא ידוהי רשאכ ,"הלדבה" ירחאל דימו ףכית
..."וכרדל ךלה בקעיו"ד הדובעל אצויו ,הלוכ הנשה לכ לע (םידעומה לכ םויס)

הרות לידגי"ד ןפואב הרותה דומילב ףיסוהל ומצע לע לבקמש תובוט תוטלחהה דבלמ הנה
דמולש יטרפ ןיינע לכש ןפואב תויהל הכירצ הרותה דומילב ותעיגיש ול םירמוא ."רידאיו
הרותה יקלח לכב הנבהו רואיב ףיסומ הז ןיינעש ,ונייה ,ףוס ןיא ,תוכירא לש ןפואב אוה
.התע דע דמלש

םילוכי םהבש םיניינע םנשיו ,דימו ףכית תאז םיאור םהבש םיניינע םנשי אפוג הזבש אלא]
לכ ףוס עיגי המיאתמה העיגיה ידי-לעש יאדווב לבא ,העיגיה יוביר ירחאל קר תאז תוארל
...[הז ןיינעל םג ףוס

.דחי םג גונעתו החמש ךותמ - הז לכו

ילעב םהש ולא טרפבו ,תלוזה לע העפשהל עגונב ןהו ,ומצעל עגונב ןה רומא הז ןיינעו
החגשהב אוה רבד לכש ןוויכמ ירה ,הזב אצויכו ,תודסומ ילהנמ ,רתוי בחר גוח לע העפשה
םיניינעה לכל עגונב םתעפשה תא לצנל םישורדה תוחוכה םהל ונתינ יאדווב - תיטרפ
.ליעל םירומאה

לארשי-ינבד תיללכה תוחילשה תאלמתמ יזא ,תיטרפה ותוחילש תא אלממ דחאו דחא לכ רשאכו
.םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל -

התלחתהמ תישארב תשרפ דומילב םג שגדומ (םלועה תומילש - םינותחתב הריד) הז ןיינעו
שרדמב ראובמכ ,"ארבנ ואולימ לע םלוע"ד ןפואב םלועה תאירב - השרפה תלחתהב :הפוס דעו
ןח אצמ חנו" - המויסבו ,אלמ תודלות ,"םארבהב ץראהו םימשה תודלות הלא" קוספה לע
ןיינעש דעו ,(תודיסח ישורדב ראובמכ) 'וכ דסחו בוטמ הלעמלש "ןח"ה ןיינע ,"'ה יניעב
תשרפ תלחתהל םיאבש דעו ."ןח" תויתוא "חנ" - שדוקה ןושלב ול וארקי רשא ומשב שגדומ הז
.םינותחתב אחיינו םינוילעב אחיינ - "חנ"ד ןיינעה תומילש ,םימעפ 'ב "חנ חנ" - חנ

ףיסוהל םילוכי הז ידי-לעו ,םילבלבמה םיניינעה לכמ (אחיינ) החונמ תנש - תוטשפבו
.גונעתו החמש החונמ ךותמ היתווצמו הרותה יניינעב

תולגה תא םיכפהמש ,"אוה ךופהנו" - הברדאו ,תולגה תואיצמ תא םילטבמ לארשי-ינבש דעו
הז ידי -לעש (מ"דשת הרות-תחמש ליל תחיש) הז ינפלש תודעוותהב רבודמכ ,הלואגל
תואהש ,ונייה ,"הלואג" הזמ השענ - "הלוג" תביתב (םלוע לש ופולא) ף"לא תוא םיפיסומש
,"הלואג" לש ןיינעל הבית-שאר תויהל תכפהתמ "הלוג" לש ןיינעל הבית-שאר התיהש ל"מיג
-דיתעלד םייוליגה לכש (ז"לפר) אינתב ראובמכ ,ונתדובעו ונישעמב אלא יולת רבדה ןיאו
.תולגה ךשמ ןמז לכ ונתדובעו ונישעמב םייולת אובל
,א ךרכ ,מ"דשת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה הרות-תחמשל ךשמה (ב) תישארב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 366-364 'מע

יבר יצוצינ


,םיליהת ,שמוח - ת"תח ירועיש
אינת


המכל רוניצ והזו ,'ה תכרב עיפשמ ת"תח ירועיש דומיל
דציכו "קוסע" רוחב השעי המ * יברה רמוא ,הכרב יניינע
רבדב תוטרופמ תוארוה * רבדל וילע רסאנש הלוח גהני
םיקוזיח ,תויואטבתה ןווגמ * םירועישל םיפדעומה םינמזה
לגרל * יברה לש ויתורגיאמו ויתוחישמ וטקלנש ,תוארוהו
תישארב תשרפב שדחמ שמוחה רועיש דומיל תלחה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

אמרג ןמזה

לחאמ (56 'מע ,'א ךרכ ,ב"נשת'ה - תוחישה-רפס) ב"נשת תישארב תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:לארשימ דחאו דחא לכ לש םתלעמבו םחבשב קרו ךא רבודי אבהלו ןאכמש ("ןוצר יהיו") יברה

דחוימבו ללוכ ,תווצמה םויקו הרותה דומילב םיפיסומ םהש ידי-לע - דחוימבו
וב ןמזב ריכזהל ליגרכ) אינת ,םיליהת ,שמוח תובית-ישאר ,ת"תח ירועיש -
.(הרות-תחמשב התליחתמ הרות דומיל םיליחתמ

המשנו ףוג

בתכנ) בתכמב .םוי לכב אינתה דומיל תובישחל רבסה שקיבו יברל והשימ הנפ ז"ישת ץיקב
םשכ :יברה ראבמ ,ז"ישת לולאב 'ו םוימ ,(הפש 'מע ,וט ךרכ שדוק-תורגיאב ספדנו שידיאב
לכב ךכ - הרותה תמשנ - "אתיירואד אתמשנ"ו - הלגנה תרות - "אתיירואד אפוג" שי הרותבש
תמשנ - רתסנ קלחו - המשנה ףוג - יולג קלח םייק ותמשנב ,דחוימב ידוהיבו ללכב םדא
יקמעל םיעגונה םיניינעב רבודמ רשאכ :םדא לש ורובידב אטבתמ הלא ןיבש קוליחה .המשנה
םא ףא) הבוח-ידי תאצל ידכ אלא םניאש םיניינעב ,ךדיאל .דחוימ טהלב םהב רבדי ,ושפנ
."הבוח ידי תאצל" לש רובידב רבדה אטבתי (תויחב םהב רבדי

םא" הרותה העידוהו ,םוי-םוי יניינעב 'ה תכרבל םיקוקזש - יברה ךישממ - ןוויכמ
,תופיקמ תוכרב הצור םדאהו ,הרותה דומילל ,י"שר שוריפכ ,הנווכהשכ "וכלת יתוקוחב
ןה - שמוח - הלגנב ןה ,הרות דומיל לש "םומינימ"ל רסמתהל וילע ןכל - תומלשו תואלמ
.םיליחתמל םג דומילל םיירשפאש םירבד - אינת - תוימינפב

"םיניינע המכל רוניצ"

ול בתכ הז ןיינעב (בס 'מע ,'ג ךרכ 'םחנמ לכיה') כ"שת תנשב יברל הנפ הבישי רוחבשכ
:יברה

המכל הלוגסו םה םילכו רוניצ - הברדאו ,לוע הז ןיאש ול רמואה קדצ
מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כמ םימעפ המכ ונעמשש המ יפ-לע ,םיניינע
.ע"יז

:ךישממ יברהו

אל לעופב ןפוא לכב לבא ,רדנ ילב הלבקה תויהל ךירצ לארשי גהנמ לככש ףאו
.רומאהכ םיענ ןיינעב טרפבו ,ןוצרה ינפב דמועה רבד ןיאו ,רסחי

הרותב םיקומע םיניינעל ת"תחמ

יניינעבו ליאוהש יברה רמא (17-בר 'מע ,ט"ישת שדוק-תוחיש) ט"ישת זומתב ג"י תודעוותהב
רומשל ומצע לע הלבק ידי לע ירה ,"ולוכב ספות התא ותצקמב ספות התאשכ" ירה הרות
- לוקשו דודמ רבד ,"רעשמד המ םופל" - "רועיש" אוה ןכ ומשכש תורמל הנה ,ת"תח ירועיש
הרות ימעט ול וקינעי ,"רחא םוקממ ול תלמוע הרות" - הז רועישב "למע םדא"שכ ירה
."הצוח"ל דע םתצפהב לדתשה הלואגהו החמשה הנקתה לעבש - הירתסו

טשפתמו ךלוה

לארשימ תחאו דחא לכל םיכייש וללה םירועישה לש םתויה לע יברה אטבתה תובר םימעפ
:(62 'מע ,א ךרכ ,נ"שת תוחישה-רפס - נ"שת הרות תחמש תודעוותהב :הנורחאל)

.ת"תח ירועיש ,שפנ לכל םיוושה םירועישה

ז"טשת תועובשה גח תודעוותהב יברה רמא - "רתויו רתוי וז הנקת תטשפתמ ןמזל ןמזמו"
.(569 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקיל)

. םידוהיה לכל ןקית . . ר"ומדא ק"כ ינתוחש םירועישה תשולש תודוא םכל עודי יאדווב"
.(סק-טנק 'מע ,אכ ךרכ ,שדוק-תורגיא) ב"ישת תנשב יברה בתכ - "םהילע רמושו .

תודחאה תלעמ

שדוחה םיכרבמ ,תישארב תשרפ שדוק-תבש יאצומ תודעוותהב יברה עימשהש תודיסח רמאמב
:לע יברה עיבצמ (44 'מע ,ב"לשת םירמאמה-רפס) ב"לשת'ה ןוושחרמ

לע ףסונ ,ת"תח ירועיש דומיל ומכ ,שפנ לכל םיוושה םירועישה לכב הלעמה
בתכבש הרותב ןיינע םידמול לארשי לכש הלעמה הזב שיש ,רבדבש הלוגסה
ןוויכו .םויה ותואב ןיינעה ותוא םידמולו ,הרותה תוימינפבו הפ-לעבשו
תואיצמ לכש אצמנ ,יעמ ךותב ךתרותו ,הדמולה םדאה םע תדחאתמ הרותהש
.םתוימינפב תדחאתמ הז רועיש םידמולה

.[ם"במרה דומיל תנקתל םימעטה ןיב הז קומינ יברה עימשה םימיל]

שפנה ןוקית

תועמשמ לע יברה בכעתה ,(55 'מע ,י"שת םחנמ-תרות) י"שת ינש-חספ יאצוממ ,תרחא החישב
הנושב ,"'וכו לארשיל םהל ןקית (ה"ע) וניבר השמ" :רמאנש ומכ ,"תונקת" יוטיבה
ןבויח ,תונקתה ןתמועל ;הלעמלמ םיאבו םייולתו ,הרותה ןמ ןבויח תווצמ :רמאו ,"תווצמ"מ
םשב תוארקנ ןכלש ,ושפנ ןקתל ,הטמה ןוקית ליבשב ,הטמלמ תואבו תויולתו ,םירפוס ירבדמ
.ןוקית ןושלמ ,"תונקת"

,רוד לכבש לארשי יפלא ישאר לש תונקתה םג םנשי ,"לארשיל םהל ןקית השמ"ש םשכו
לש תונקתל עגונב הז ךרד לעו .'וכ ושפנ ןקתל ןניינעש ,"ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתא"
אצויכו ,ת"תח ירועיש דומילד הנקתה ומכ ,ונרודבש השמד אתוטשפתא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.הזב

"םיחקול םתא יתוא"

,לוכיבכ סינכה ה"בקהש - "תיבהי תיבתכ ישפנ אנא ןוקירטונ - יכנא" ל"זח רמאמ יפ לע
.תומצע םיחקול - ...אינתמ הרושו םיליהת קוספ ,שמוח קוספ לכב ירה - הרותב ,ותומצע

ךלמה דוד לש וסוכש קדצ-חמצה ירבדכ ,"אשא תועושי סוכ" רמאנ םיליהת רפס לעש דחוימב
לע םיקולא ת"תח יהיו" רמאנ הז לע "ת"תח" תובית-ישאר - םירועישה תשולשו ,חפט ההיבגמ
עיגנ ףוס-ףוסו לעפתהל הממ ןיא ,ונרובע וללס וניתוברש ךרדב דעצנ רשאכ ירה ,"םירעה
.הרטמל

'מע ,ג"ישת שדוק-תוחיש) ג"ישת תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהב יברה עימשה הלא םירבד
.(308

הלואגל הנכה

ת"תח תונקת תרימש ידי-לעש יברה ראבמ (263 'מע ז"טשת שדוק-תוחיש) ז"טשת תועובשה-גחב
,לארשי-ץראל החונמ ךותמ ועסיו - "ועסיו" ןכו "םירעה לע םיקולא תתח יהיו" םייוקי
הרותה דומיל ידי-לע . . "ךדגנל עסנו הכלנ" בקעי רמאש יפכ ,המלשהו תיתימא הלואגל
."םיחפט הרשעמ הטמל" ונקדצ חישמ תא "וכישמי" ,תונקתה תרימש הז ללכבו תווצמה םויקו

"בא ןיינב"

תרימא תודוא :יברה רמוא (305 'מע ,ז"טשת שדוק-תוחיש) ז"טשת זומתב ב"י תודעוותהב
הקולחה יפכ םיליהת םירמואה ולא םגש ,שוריפב (צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ) יברה רמא םיליהת
ימיל הקולחה יפכ ימויה רועישד םיליהת יקרפ םג וללכי הזבש תורשפא ןכתיתו ,עובשה ימיל
םיליהתה םוי רועיש תא דרפנב רמול שיו ,הזל הז ןיב תוכייש לכ ןיא ,(ת"תחבש) שדוחה
- יברה ךישמה - ןאכמו .[569 'מע 'ב ךרכ תוחיש-יטוקילל הוושה] שדוחה ימיל קלחנש יפכ
םירועיש וא אינת קרפ םוי לכב םידמולה שי :אינתה דומיל רבדב םג "בא ןיינב" הז היהי
קלחנש יפכ אינתה רועיש תא םוי לכב דומלל שיו ,תוכייש לכ הזל ןיא לבא ,אינתב םירחא
.(םיפסונה םירועישב אליממ ללכנ הז רועיש רשאכ םג) הנשה ימיל

:(גס 'מע ,ג ךרכ 'םחנמ לכיה') ט"ישת תנשב יברה בתכ הלאשל הנעמבו

,[םוגרת דחאו ארקמ םיינש=] ת"ומשד ןיינעו ת"תח ירועיש תודוא בתוכש המב
.דוחל הזו דוחל הז

:(הכת 'מע גי ךרכ שדוק תורגא) ז"טשת תנשב רבכ יברה ריהבה ןיינע ותואב

שדוק תבשו שדוק תבש ברע םויב םוגרת דחאו ארקמ םיינש ריבעמש בתוכש המב
ק"כ הציפהש הנקתה ףילחמ הז ןיא הנה ,םיקסופב ראובמכו י"שר שוריפ םע
םויב ונייה ,םוי לכב י"שר שוריפ םע שמוח השרפ דומילד . . ר"ומדא ח"ומ
,'וכו ישילש דע ינש תשרפמ ינש םויבו ,ינש תשרפ דע הרדסה תלחתהמ ןושאר
ןכותמ וז הנקת ןכות ןיאו ,היתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ תויהל ךירצ יכ
.שדוק תבש ברעב םוגרת דחאו ארקמ םיינשד ןיינעה

.["םוי לכב םיליהת תרימאו אינת רועישל עגונב םג אוה הז ךרד לעו" :ףיסומ יברה]
.הנש 'מע 'ו ךרכ שדוק-תורגיאל הוושהו

םירבחה לע עיפשהל

:ת"תח ירועיש ןיינעב יברה לש תוניינעמ תויואטבתה המכ ןלהל

:יברה בתוכ (בס 'מע ,'ג ךרכ 'םחנמ לכיה') ז"טשת תוחילסה ימימ בתכמב

השעי םינפ לכ לעו ,אינת' םיליהת' שמוח'ד םיעודיה םירועישה 'ג רמוש חטב
.וב יולת םיברה תוכזו ,הזב וירבח לע םג עיפשיו ,אבהלו ןאכמ ןכ

תרימש לע ררועשכ יברה אטבתה (ד ךרכ תוחיש-יטוקיל ,ז"ישת תועובשה גח) תרחא תונמדזהב
:הנקתה

םג הומייקש הלאו .אבהלו ןאכמ הומייקי ,וז הנקת ומייק אל וישכע דעש םתוא
.תויח תפסותב אבהלו ןאכמ הומייקי ,םדוק

דגנ "הלוגס" םירוחבה דחאל יברה עיצה (זצק 'מע ,ג ךרכ 'םחנמ לכיה') ב"ישת תנשבו
."םיעודיה םירועישה תשולשב קזחתיש ןוכנ" :תולצעו תודבכ

"שאר לכלו - םכותב" - ת"תח ירועיש תא רידגה ,רומשל שיש "תונקתה" תא יברה ריכזהשכ
.(17-בר 'מע ט"ישת שדוק-תוחיש ,ט"ישת זומת ג"י)

ןוילג ,'ד"בח רפכ'ב המסרפתה) ב"ישת ןוושחרממ בוטרבל השמ 'ר דיסחה לש ונמוי תמישרב
:םשרנ (32 'מע ,553

לוכה דומליש אלו םוי לכב םדמלל םיכירצ ת"תח ירועישש ,דחאל רמא א"טילש ר"ומדא ק"כ"
."םויה ותואל ךיישה ןיינע והז יכ ,תחא םעפב

"ימוי קוחב דומיל ירועיש" :'םוי םויה' חול לש "רעשה ףד"ב שרופמב רמאנ רבכ ,תמאב
יברה תמדקהב וטטוצש ותרטמו חולה לע יברל צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תרגיאב שרופמ ךכו)
.(םש חולל "אובמ ןיעמ"

'יללכ בתכמ'ב רידנ רוכזיא

יללכ בתכמב יברה הנפ (םירופיכה-םוי תמחלמ לש המוציעב) ד"לשת ןוושחרמ שדוח תליחתב
לע" יברה ריכזמ ומתוחבו "ויחי םהילע 'ה םוקמו םוקמ לכב רשא לארשי תונבו ינב לא"
:טרפמו "םוי לכב הקדצהו הרותה ןיינע

ת שמוח ירועיש םויק - דחאו דחא לכד םירועישה לע ףסונ - הרותל עגונבו
.אינת םיליה

םירעה לע םיקלא תתח יהיו ועסיו :הזב ןמיסה וניאישנ וניתובר ורמא ירהו
.םהיתוביבס רשא

.לא תיב לא וינבו בקעי תעיסנב אוה רבודמהש -

םיעורה 'ג דגנכ

א"שנת'ה - תוחישה רפס) א"שנת תנשב .ת"תח תנקת תרימש תא ריכזהל יברה גהנ תועובשה גחב
:תועובשה גחב םירושקה םיעורה 'גב םירושק ולא םירועיש תשולש :רמא (560 'מע ,ב ךרכ
אינת ;תרצעב תמש ,ךלמה דוד לש ורפס םיליהת ;יניסמ הרות לביקש וניבר השמ דגנכ - שמוח
הוושה) תועובשה גחב ולש אלוליהה םוי םגש ,בוט -םש-לעב לארשי 'ר תרותב רואיב -
.(דועו .307 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקילל

:רמא (חפר 'מע י"חשת שדוק-תוחיש) י"חשת זומת ב"י תודעוותהבו

ויה אל התע דעש ולאו ,ויתונקתב קזחתהל םה הלוגס ימי - ולאה םימיה
.האלהו םויהמ םינפ לכ לע הזב ורהזיי ,הזב םיריהז

אמויו אמוי לכ

:(57 'מע ג"ישת שדוק-תוחיש) ג"ישת הרות-תחמש םוי תודעוותהב יברה עימשהש םירבד הנה

םא - אינתו םיליהת ,י"שר שוריפו שמוח םוי לכ דומלל יברה תנקת הנשי ירה
הז ןיינעבש םושמ ,רחמד רועישה תא דומלל אופיא ךרוצ ןיא הלילב םידמול
,"תישארב"ו "הכרבה תאזו" דומלל שי ירה םויהו - םויה רחא ךלוה הלילה
..."םיקלא ארב תישארב"ב "לארשי לכ יניעל" תא רבחל

:(הכת 'מע ,גי ךרכ שדוק-תורגיא) ז"טשת לולאב 'ג םוימ ובתכמבו

ךיישד רמול יצמית םא וליפאו . . היתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ תויהל ךירצ
הז ירה ןימולשת יניינע ראש לככ לבא ,םדוקהל דחא םוימ ןימולשת הזב
.ןיבהל לקו ,רקיעה ומכ ןימולשתה ןיא םיניינע המכב זא םגו קחודבו דבעידב

"לודגה וניאישנ"ל תורשקתה

דומיל תרימש ידי לע ירה ,ונתגשה יפל קרו ךא אינתה תא ונידומיל תורמל
לכב ודמליש "רועיש הרומ"ב ר"ומדא ח"ומ ק"כ רדיסש יפכ - םוי לכב אינת
,לודגה וניאישנ םע רוביחו אתווצ לעפנ - אינת תודחא תורוש תוחפה לכל םוי
ומצע סינכה - ןקזה ר"ומדא - אוה ןכש ,השדח המשנ היהש ,ןקזה ר"ומדא
.אינתב

'מע ,ג"ישת שדוק-תוחיש) ז"ישת תומש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב יברה רמא ולא םירבד
.(139

דומילה רדס

תבושת ?אינתו םיליהת ,שמוח - רדסה יפ-לע אקווד היהי םירועישה דומילש ןיינע שי םאה
:(גפר 'מע 'ד ךרכ שדוק-תורגיא) בתוכ אוה ךכו .אקווד-ואל :יברה

.אינת ,םיליהת ,שמוחד רדסהב וקיידיש יתעמש אל

:םירועישה דומילל םייוארה םינמזל רשאב ותעד תא עיבה יברה

'מע זי ךרכ שדוק-תורגיא) "תירחש תליפת ירחאל אוה םיליהת רועישה תרימא . . ללכב"
'מע ,א ךרכ 'םחנמ לכיה'ב 'תודיחי'מ) "דואמ ןוכנ רבד אוה - הליפתה רחא דימ"ו (ומק
- םויה (לכ) ךשמב ךכ-רחא ותורשפא יפכ ורמואל לדתשי - זא ול רשפא-יאש ימו (טיר-חיר
םג הארו .םש) הליפתה רחא םיליהת תרימא ןיינע םג היהיש יאדכ םוקמ לכמו .העיקשה דע
ףכית ישדוח םיליהתה רועיש םיליחתמ :קחדה תעשב" :ז"ישת ןויס ח"כמ ר"ומדא ק"כ תרגיא
.("םויה ךשמב ותוא םימייסמו ,הליפתה רחאל

וז הנקתלש יברה שיגדמ (570-569 'מע 'ב ךרכ תוחיש-יטוקיל) ז"טשת תועובשה גח תחישב]
'מע ג"ישת שדוק -תוחיש) ג"ישתבו ,הליפתה םדוק םיליהת רמול 'שובל'ב אבומל רשק ןיא
.[םויה תדובע אוה ימויה רועיש ןכ-ןיאש-המ ןשדה תמורת תדובע וזש רמאנ (308

'מע זי ךרכ שדוק-תורגיא) הליפתל תוכימסב דומלל יברה ץילממ אינתו שמוח ירועיש תא םג
:(ומק

תוכימסב רתוי בוטש ןבומ ,אינת רועישו י"שר שוריפ םע שמוח דומילו
םג םימילשמ זא תאז רשפא-יא הביסל םאבו ,ףכית בוט המו תירחש לש הליפתהל
.הז ירחאלש הלילב

בא-םחנמב ף"כ תודעוותה) הלילב םילשי ,םויב שמוחה רועיש תא דומלל קיפסה אלש ימ
:(גלש 'מע ,ו"טשת שדוק-תוחיש ,ו"טשת

םישדק יניינע לכבכ ,הלילב ומילשיש - יהשלכ הביס דצמ - םויב ודמל אל םאב
.םויה רחא ךלוה הלילה ןל אמייקש

-תורגיא ,ד"ישת בא-םחנמב ט"י םוימ תרגיא) ןכמ-רחאלש םימיב םילשהל םג רשפא דבעידב
:(דמר 'מע ,ט ךרכ שדוק

.עובשה ךשמב םג וא םויה ירחאלש הלילב םילשהל שי ירה סנואב

:(זצק 'מע ,'ח ךרכ םש ,ד"ישת טבשב ט"כ םוימ) תפסונ תרגיאב םג ךכו

.םהירחאלש םימיב אלממ - . . םימעפל רסחנ סנואב םא

:(ז"טשת א"נמ 'גמ תרגיא) רסחה תא הליחת םילשי ,רוגיפ רבצש ימ

ןוכנ ירהש ,םדוק לומתאד רועישה רשא אטישפ - ת"תח ירועיש תמלשה רדס
.ןיבמל לקו ,'א קרפ םדוק 'ב קרפ דומלל אלו ,רדסה לע םמייקל

-תורגיא) ו"טשת תנשב יברה בישמ ,בוט-םויו תבשב םג םירועישה תא םייקל םא הלאשל רשא
:(בלר 'מע א"י ךרכ שדוק

,אוה ןכש אטישפ ,בוט םויו תבשב םג םירועישה תשולש רומשל םא ,בתוכש המו
,ןכ וניא ,בוט םויו תבשב םיליהת רמול םיגהונ ןיאש בתוכש המו ,הברדאו
.םיליהת תרימאב בוט-םויו תבשב תוברהל לארשי תוצופת לכב גהנמו

...תואצותהמ םג "רורחש"

- אינתו םיליהתד םירועישה ינש דומילמ וררחשל השקבב ז"ישת תנשב יברל הנפש רוחבב השעמ
יברה .י"שר שוריפ םע שמוח רועיש דומילב קפתסהל שקיבו ,"םידומילב אוה סומעש ינפמ"
:(טפר 'מע ,די ךרכ ,שדוק-תורגיא) ובישמ

ותבוטל אלא ,רחא אוהש ימ תבוטל םירועישה תרימש ןיא יכ ,וילע ינהימתו
הזמו ,הווצמה םייקמו דמולה םדא תבוטל םהש הווצמו הרות יניינע לככו ,אוה
לע תואבה תובוטה תואצותמ ןכ םג "ררחשמ" םירועישה תרימשמ רורחשש ןבומ
.ולא םירועיש ידי

:ךישממ יברה

החלצהב םדאה יניינע ראשכ יולת ןמזה לוצינ ,ןמזה רצוק תודוא בתוכש המבו
םידמלנה םיניינעו תורבסה תוטלקנ םימעפל רשא שחומב הארנכו ,הלעמלמ עויסו
ןיא הז ירחאל םגו ,ןמז יובירו הבר העיגי םיכירצ םימעפלו ,בוטו לקב
,םינוש םינמזבש אלא ,דחא םדאב אוה רבודמהש ףא ,הכרצ ידכ הרורב הנבהה
,הווצמ תררוג הווצמ הנשמה רמאמכ (הז ללכב םירועישהו) הווצמ לכ תלוגסו
לקנבש ןכ םג הזבש ,תרחא הווצמ םייקל רתוי לקנב המויק ידי-לעש תרמוא תאז
.רומאה לכב בוט רשביש ןוצר יהיו ,בוטבו םידמלנה םיניינעה ןיבהל רתוי

ירתסד יתרת

חקול הז רשא" יברל בתכ ךא ת"תח ירועיש תרימש ומצע לע לביק רבכש ימל בתכ המוד חורב
:(ו-הלת 'מע םש) ראשה ןיב בישמ יברה ."וירדסב ול עירפמ הזו ונמזמ רכינ קלח

.תוינחורבו תוימשגב םדאה תבוטל םהל תדחוימ הלוגס תווצמו הרות יניינע
תובשחמ לכו .תיתימאה ותבוט יניינעב ול ועירפיש ירמגל ךרפומש ןבומ הזמש
,והחצניו וב םחלי ותריחבב םדאהש ידכ אלא ארבנ אלש רציה ייותיפמ םה ולאכ
.וירבדל ללכ עמשי אלש אטישפו

ודיב םיעייסמ לוע תלבק לש ןיינע ידי לע אקווד :(םירבדה ןכות) יברה ףיסומ דועו
,הבשחמ לכ ובילמ ריסהל וקיפסי תודחאה הלא יתורוש יאדוובו :הווקתב םתוחו .הלעמלמ
היתווצמו הרותב ףיסוהל וחילצי ,תווצמה הווצמו הרותה ןתונו ,'וכו ועירפי םירועישהש
.תעדה תבחרה ךותמ

הבשחמב ת"תח

ךרכ שדוק-תורגיא) תוארוה המכב יברה בישה ,האופרל קוקזה ידוהי לע יברל םעפ וחווידשכ
:ראשה ןיבו (אמש 'מע ,ו

םיליהת ,שמוחב . . םירועישה תשולש תא רומשל - רדנ ילב - ומצע לע חקיו
לע ומיכסי םיאפורה םא רשפא ירה ,רובידה התע וילע השק םאו ,עודיכ אינתו
.הבשחמב םרמאיש הז

ת"תח הרידל סינכהל

הנשמ היהיש רוזעי ךרבתי םשהו אינתו םיליהת ,שמוח ,רודיס הרידל וסינכי
.תוינחורבו תוימשגב הכרבלו הבוטל לזמ הנשמ םוקמ

.(חכר 'מע ,ט ךרכ שדוק-תורגיא ,שידיאב תרגיאב) יברה הרוה ךכ

-רפס) ב"נשת תנשב יברה ידי-לע ההגוהש ,ולסכב ט"יב ס"שה תקולח רבד לע האלפומה החישב
:יברה ראבמ ,(784 'מע ,ב ךרכ ,ב"נשת'ה תוחישה

רפס - הרותה תוימינפב דומילה םג שדחמ םיליחתמ ולסכ ט"יבש ,ףיסוהלו
ק"כ ידי-לע הנשה ימיל אינתה תקולח יפ-לע . . תודיסחד בתכבש הרות ,אינתה
תוימינפ דומילב שודיחהש ,רמול שיו .(ת"תח ירועיש דומילב) ר"ומדא ח"ומ
םג שודיח לועפל חוכ ןתונ ,(שדחמ אינתה רפס תלחתה) ולסכ ט"יב הרותה
.ולסכ ט"יב םיקלחמש ,(הרותד הלגנ) ס"שה דומילבתודיסחה ינייעממ


תישארב תשרפ


תישארב תשרפ

ןה ,םייללכה םידעומהו תותבשה ,לוחה תומי ןה - תישארב תבשמ "םילבקמ" הנשה תומי לכ
םדאה ייח ימי ראשו הווצמ-רבה םוי ,'רדח'ל הסינכה םוי ומכ ,םייטרפה םידעומה
.הנש התואבש תישארב תבשמ "םילבקמ" םלוכ - ויתוערואמו
(10 'מע ,ו ןמיס בוט-םש-רתכ)

* * *

:ןקזה ונבר תאז רמוא רחא ןפואב

והלוכ ןיכרבתמ הינימ ירה תבשו) "הנשה תותבש לכב הריאמ תישארב תבש לש הראהה"
.(ןימוי
(65 'מע ,ה"שת תוחישה-רפס)

* * *

תבשב (םוגרת דחאו ארקמ םיינש) "הרדסה תרבעה"ב ךיראהל גהונ היה קדצ-חמצה ר"ומדא
.תישארב

ץנאג א ךיז טריפ יוזא - תישארב תבש קעווא ךיז טלעטש'מ יוו יוזא" :וקומינו ומעט
לכ ןכל .(הלוכ הנשה לכב ותוגהנתה היהת ךכ - תישארב תבשב בצייתמ םדאש יפכ) "רהאי
.תוטשפתהבו הבחרהב םתושעל שי וז תבש יניינע
(ב"ישת תנשב ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(א,א) תישארב

םעפ .םינוש המכח יניינעב הימכחו הכולמה ירש והונחב ,גרוברטפב רסאמב ןקזה ונבר בשישכ
תועט הב שי יכ עבקו ,הפמב ןנובתה יברה .הקירמא ,השדחה תשביה לש הפמ ול וארה
.ומיע קדצה יכ ודוה ,םימכחה ןיב ךשוממ חוכיו רחאל .תמייוסמ

הנע ?היסורל העיגהש הנושארה איה וז הפמ ירהו ,וז העידי יברל ול ןינמ :םירשה והמת
לכ תרוצ תא בטיה תעדל רשפא םשמו ,םלועה לכ רייוצמ "תישארב" הלימה לש 'ב תואב :יברה
...תושביה
(גכ תוא ,ונר 'מע זוע-לדגמ)

* * *

?"א" תואב אלו "ב" תואב הרותה הליחתמ עודמ

םייקלו הרות דומלל הלעמלמ ונתינש תלוכילו חוכל תזמור הרותבש "א"ה :אוה רבסהה
.הלעמלמ ןתינש חוכה םע לעופב שומישל תזמור "ב"ה וליאו ;תווצמ

- "ב"ה תא םייקל ,אופא ,אוה םדאה לש וניינע .דחאו דחא לכל הלעמלמ ןתינ רבכ - "א"ה
הרותה תחתפנ ןכל .תווצמה תא םייקלו הרותב עגייתהל ,לעופ לש םיניינעב חוכה םושיי
."ב" תואב
(וט תוא ,ז"ישת תישארב פ"ש תחישמ)

* * *

:ףסונ רבסה

תעידי (ב .הרותה ןתונ ,ה"בקהב תוקבדתהו תורשקתה (א :םיניינע ינש הרותה דומילב
אוה ,התומצעו הרותה תשודק ונייה ,ןושארה ןיינעה .הרותה תוארוהו ,םירבדה ןכות תנבהו
.דחא לכ לש ותגשהלו ותנבהל ןותנ ,ינשה ןיינעה וליאו ,לכשה ןמ הלענ

,הרותבש "א"ה וליאו ,"ב"ה הז ירה ,הרותב םיניבמו םידמול ונאש המ :תורחא םילימב
.ישונאה לכשה תסיפתל תנתינ הניא ,ה"בקה לש ותרות התויהו הרותה תשודק איה אולה

"א"ה אוה רקיעה ךא ,"ב"ה קר אוה הרותה דומילש ונעידוהל ,"ב" תואב הרותה הליחתמ ןכל
.ה"בקה - הרותה רוקמב ידוהי לש תימצעה תורשקתהו תוקבדתהה איהש ,הרותבש
(3 'מע ,וט ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

:ןיינע ותואב דועו

ארב םיקולא" ובתכ ("םיעבשה םוגרת") ךלמה ימלתל הרותה תא םימכחה ומגרת רשאכ
ילכשה דצל קר תוכייש םלועה תומואש יפל ,תאז ."א"ב התוא וליחתהש ונייהו ,"תישארב
."א" תואב התוא ולחה ,םרובע הרותה תא םימכחה ובתכשכ ךכ םושמ .הרותבש

דומלל יאשר וניא ירכנ .(טנ ןירדהנס) "התימ בייח - הרותב קסועש ם"וכע" :רבסה תפסותל
ינב תווצמ עבש םויקל - השעמל ול עגונש המ קר דומלל ול רתומו ,המצע הרותה םשל הרות
רשא השעמה תא עדיל) הרותבש הגשההו הנבהה ןיינעל קר תוכייש םלועה תומואש ירה .חנ
רובע ןכש ,"א" תואב םוגרתה חתפנ ךכ םושמ .הגשהמ הלעמלש הרותה םצעל אלו ,(ןושעי
.ירקיעהו ןושארה רבדה רמולכ ,"א"ה אוה הרותה דומיל םייוגה
(5 'מע וט ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(א,א) תישארב

הווצמ איהש ,םכל הזה שדחהמ אלא הרותה תא ליחתהל ךירצ היה אל קחצי יבר רמא :תישארב
(י"שר) 'וגו ומעל דיגה וישעמ חוכ םושמ ?תישארבב חתפ םעט המו ,לארשי ווטצנש הנושאר

?וז הישוקב וראשיי םא ונל תפכיא המ ?םלועה תומוא לש ןתיישוק תא ץרתל ונילע המ םשל

ונינש ךכו .היתטישל ליזא רשא ,קחצי יבר לש איה וז ארמימש רמואו י"שר חתופ ןכל
רמאנש ,וב הרגתת לא - ול תקחשמ העשהש עשר תיאר םא :קחצי יבר רמא" (ז) תוכרב תכסמב
אלא דוע אלו .ודגנמ ךיטפשמ םורמ רמאנש ,ןידב הכוזש אלא דוע אלו .תע לכב ויכרד וליחי
תומואב תורגתהל ןיא קחצי יבר תעדלש אצמנ ."םהב חיפי ויררוצ לכ רמאנש ,וירצב האורש
.ןהיתוישוק תא בשייל ךרוצ שי ךכיפלו ,ןהל תקחשמ העשהשכ םלועה
(ט"לשת הריפסה ימי ,ר"ומדא ק"כ בתכממ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

יעיבר םוי
הבר-אנעשוה ,ירשתב א"כ

ןיא לבא ,הנממ "דרפיהל" ידכ (המ רבד םיתוש וא םילכואו) ברע תונפל הכוסל םיסנכנ
."ןוצר יהי"ה תא םירמוא

.'ונייחהש'ו 'בוט םוי לש רנ קילדהל' םיכרבמ :תורנה תקלדה

.'ירוא 'ה דודל' הנורחאה םעפב םירמוא הבר אנעשוה לש החנמב

ישימח םוי
הרות-תחמשו תרצע-ינימש ,ירשתב ב"כ

.1תומשנ וב ןיריכזמש םויב רנ קילדהל גהנ אל ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ

םויב הרות-רפסה לע ןבל ליעמו הנבל תכורפ שורפל םיגהונש ,רמאנ ד"בח ללוכ חולב
הנבלה תכורפה התיה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ושרדמ-תיבב ךא ,'לט' וא 'םשג' םיכרבמש
.2הרות-תחמש רחא דעו הנשה-שארמ השורפ

,הבאושה -תיב תחמשמ רתוי וז החמשב חומשל ("איה הרות" רשא) לארשי גהנמ ,הרות-תחמשב
.3םתס בוט-םוי תחמשמ רתויו

:ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ויבא םשב ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ריהזה

רקייל םיכירצ הרות -תחמשו תרצע-ינימש לש [תועש 24 קר - ק"האב ;ל"וחב] תועש 48-ה
-לע הז לכו ,תוינחורבו תוימשגב ,תויבחבו םיילדב תורצוא בואשל רשפא עגר לכב .דואמב
.4םידוקירה ידי

חמשל ידכ ,תוקחורמ תונוכשבש הלאל םגו ,תויסנכ-יתבל תוכולהתב תכלל גיהנה ר"ומדא ק"כ
.5גחה תחמשב םידוהי

שידקו תוינשמ םירמוא םילבאה .לבקתת שידק - הרשע-הנומש תליפת רחאל .תיברע תליפת
.6[ןלהלדכ תופקהה רחא קר אלא ,התע] ונילע םירמוא ןיא .ןנברד

.7תודעוותהו שודיק - ןכמ רחאל

וכרבש םישנ) "ונייחהש" םיכרבמו ,בוט-םויד שודיקה חסונו "וניקתא" - שודיקה רדס
.(שודיקה תעשב הוכרבי אל - תורנה תקלדה תעשב "ונייחהש"

,רחא והשיממ הבוח-ידי תאצל אלו ומצעל דחא-לכ שודיק תושעל דחוימב םירדהמ הרות-תחמשב
.8ומצע תא עיקפיש יאוולהו ,הרותה לע םג איה ונייחהש תכרב ןכש

לע ליטהש הלבגהה תא [!דבלב העש-תארוהכו ,םימעפל] ריסמ ר"ומדא ק"כ היה הרות תחמשב
.9'הקשמ' תייתש

בא" ןכמ רחאלו ,(10םינוש םישנא םתאירקב םידבכמו) קוספב קוספ "תארה התא" .תופקה רדס
.11"םימחרה

קוספ) ןוגכ ,ןינעהו העשה ךרוצ יפל םינוש םיקוספ ףיסוהל ק"כ הרומ היה ןכמ רחאל
. ךמע תא העישוה" ;"ךערזבו . . תצרפו . . ךערז היהו" :(םינשה ךשמב עבק ךרד השענש
.11"...ןופצ ץראמ םתוא איבמ יננה" :םימעפלו ,".

'םימחרה בא' רחאל קרו ,םימעפ שולש - ל"נה םיקוספהו 'םימחרה בא' ,'תארה התא' תרימא
.11שדוקה-ןורא תא םיחתופ

המיבה תא םיפיקמו ,[12שדוקה ןוראב קולד רנ םיחינמ ןיא] הרותה ירפס לכ תא םיאיצומ
הפקה ןאכ דע" ,"'א הפקה ןאכ דע" :(רודיסב ןושלהכ) הפקה לכ רחאל זירכמ ץ"שה .גוהנכ
לכ רחאל .וז הזרכה ןיזירכמ ןיאו ,ףצרב תופקהה לכ תושענ הרות-תחמש םויב .'וכו ,"'ב
.11שדוקה -ןוראל הרותה-ירפס לכ תא םיריזחמ ,הפקה

,םידוקירה תארקל הרותה-ירפסמ םירתכה תא ריסהל םידיפקמה תגהנה תא ללש ר"ומדא ק"כ
.13ולפי אמש םששחב

"רזוע" תבית ןיב תצק קיספהל ךירצש ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ רמא "םילד רזוע" הקסיפב
.14"םילד" תביתל

.15יווילב אלא ,דבל תופקהל םיכלוה ןיא תולבאה תנשב

אבסה לש 'קאזאק פאה' ןוגינ תא ןגנל םיגהונ .16'תובב עברא' ןוגינ הז םויב םינגנמ
.17הלופשמ

.18הרות-תחמש לילב הרותה תאירק אורקל ונגהנמ ןיא

:(19תרחמל ןכו ,תורימא לכ אלל שדוקה-ןוראל הרותה ירפס תא ןיריזחמ) תופקהה רחא
.'םיקידצ ךא' ,'ארית לא' ,םותי שידק ,'ונילע'

.18שבדב איצומה תסורפ םילבוט ןיא הרות-תחמשו תרצע ינימשב

לע לבקל ךירצ ,הרות-תחמשב ותטימ לע עמש-תאירקב 'לארשי עמש' תרימאבש ,לכל עודי"
תויהל הכירצ וזו ,ותמשנו וחור ,ופוגב שפנ-תריסמב הרות תצברהל הניתנו הריסמה תא ומצע
.20"ותוהמ לכ

:תירחש תליפת

.18בוט-םוי לכ לש ףסומ תליפתבכ 21םייפכ תאישנ

דודל' םירמוא ןיא) ונעישוה ,ישימח םוי-לש-ריש .לבקתת שידק ,ללה - ץ"שה תרזח רחאל
.םותי שידק ,('ירוא 'ה

.תודעוותה ךכ-רחאו .'ןפגה ירפ ארוב' ,'ידעומ הלא' ,'וניקתא' .שודיק

שולש םישוע ןכ ."םימחרה בא" ןכמ רחאלו קוספב קוספ "תארה התא" ,לומתאדכ :תופקה רדס
.11םימעפ

'ז המיבה תא םיפיקמו הרותה-ירפס לכ תא םיאיצומ ,שדוקה ןורא תא ןיחתופ ,ןכמ-רחאל
.תופקהה רדס לכ תא םירמוא לבא .יצחו תופקה שולש לוכה-ךסב ,(דחא ךשמהב) הפקה יאצח
.22ותוא םירגוסו שדוקה-ןוראל הרותה-ירפס לכ תא םיריזחמו

ויהי' ,'םלוע-לש-ונוביר' ,(תחא םעפ) תודימ ג"י ,(ןוראה תחיתפ לש) "תארה התא"
-ירפס השולש םיאיצומ .הרות-רפס תאצוה רדס לכו ,'הימש ךירב' ,'יתליפת ינאו' ,'ןוצרל
לכש דע םימעפ המכ םירזוח ,ךרוצ שי םאו ,הכרבה תאזו תשרפב 23םיארוק ןושארב ,הרות
.24הרותה תכרב םתיא ךרבמו םירענה לכ םע דחא הלוע םויסב .הרותל הלעי רוביצה

.דחאכ םלוכ םיכרבמו וידחי םיאורק המכ הרות-תחמשב םילוע ר"ומדא ק"כ לש תסנכה-תיבב
.25םילארשי - תוילעה ראשלו ,םייוול - יולל ,םינהוכ - ןהוכל

26"לאוגה ךאלמה" רמולו המיבה לצא םידמועה ראש לעו םירענה לע תילט שורפל ונגהנמ ןיא
.

.םייוול וא םינהוכ תויהל םילוכי 'תישארב ןתח'הו 'הרות-ןתח'ה

לכ יניעל" דע "םדק יקלא הנועמ" םיארוקו ,'הרות ןתח'ל "תושרמ" םירמוא ךכ-רחא
רמוא השרפה תאירק רמג רחאל .הרות ןתחל הלועה שאר לע תילט שורפל םיגהונ ןיאו ,"לארשי
.24הנורחאה הכרבה ינפל ןכ רמוא ומצעב הלועה םגו ,"קזחתנו קזח קזח" להקה לכ

הרותה-רפס תא וריסי אלו ,ןושארה הרותה-רפס דיל המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ
הרותה-רפס תא םיללוגו םיהיבגמ .27ינשה הרותה-רפס תא המיבה לע וחיניש דע ןושארה
הנשה לכ לש ההבגהה רדסמ המואמב ןינשמ ןיאו ,םעה לא וינפו ותוא ןיכפהמ ןיאו ,ןושארה
.28

ןושלב םיארוק ר"ומדאל קר) רודיסב בותככ ,דיחי ןושלב ,'תישארב ןתח'ל "תושרמ" רמוא
תילט שורפל םיגהונ ןיאו ,"תושעל םיקולא ארב רשא" דע "ארב תישארב"מ םיארוקו .(29םיבר
ארוקה עיגמשכו ,"ברע יהיו" יקוספ תא םר לוקב םינוע להקה .תישארב ןתחל הלועה שאר לע
.31םהירחא רזוח הרותב-ארוקהו ,"ולוכיו" 30םלוכ םירמוא "ולוכיו"ל

תבוחב ישילשה רפסב ריטפמ .שידק-יצח םירמואו ,ינשה לצא ישילשה הרותה-רפס תא ןיחינמ
.(א עשוהי) "ץמאו קזח קר . . השמ תומ ירחא יהיו" :הרטפה .סחניפ תשרפב םויה

,"32חמשאו ליגא" ,"וצבקתה" ,"וחמשו ושיש" :םיטויפה תא םירמוא הרותה תאירק ירחא
.רודיסב ספדנכ ,"לארשי םכירשא"

.33הלודג תובהלתהב ,הרות-תחמש ןוגינב ףסונ דוקיר םידקור ךכ-רחא

םילבא .תסנכה -תיבמ אצוי - םאו בא ול שיש ימ ."תינולפ ןב" םירמוא 34תומשנ תרכזהב
ימ םגו ."םימחרה בא" םירמוא ."רוכזי" םירמוא ןיא לבא ,תסנכה-תיבב םיראשנ םתנש ךותב
.35"םימחרה בא" רמול לוכי תומשנ ריכזמ וניאש

.שידק-יצח ,וללהי ,ירשא

רמול םיליחתמ ףסומ תליפתמ ."םשגה דירומו חורה בישמ" שמשה זירכמ ףסומ תליפת םדוק
.תאז

רמול לכויש ידכ ,רוביצה וללפתיש ןמזה דע ףסומה תליפת םע ןיתמי - דיחיב ללפתמה
תליפת ללפתהש םדוק "םשגה דירומו חורה בישמ" תזרכה עמשש ימ ."םשגה דירומו חורה בישמ"
36"םשגה דירומו חורה בישמ" תירחש תליפתב םג רמוא ,רחא ןיינמב ללפתמ וניא םא - תירחש
.31רזוח וניא - "לטה דירומ" רמאו העט .

.םייפכ ןיאשונ ןיא .םשג תליפת - ץ"שה תרזחב

.ישימח ףוס דע התליחתמ תישארב תשרפ תא םויה דומלל שיש הארוההכ גוהנל רקיעה הארנכ
*36

רבד -לע ריכזהל ,(תישארב תבש וא) הרות-תחמש לש תודעוותהה תעב ,גהנ ר"ומדא ק"כ
.(ד"נש :וז הנש ימי ןיינמ) 31'הנשה ןרק' תיבגמב תחאו דחא לכ תופתתשה

:בוט-םוי יאצומ

.ונתננוח התא - תיברע

.לידבמה ,ןפגה ,(ט"וי יאצומ לכב ןכו) "יתעושי ל-א הנה" םיליחתמ .הלדבה

ר"ומדא ק"כ .הז הלילב םג 'קה ונצראב תופקה ךורעל (ל"זיראה גהנמ יפ-לע) םיגהונ םיבר
37ד"בח רה תלחנ ,ד"בח רפכ) םייזכרמה תומוקמל םיקרבמ חלושו ,החמשה תא דדועמ היה
.הנשב הנש ידמ (ו"ת םילשוריו

*37.'הכרב' תשרפד ת"ומש תרימא ןמז ףוס אוה הלילה

.38"וכרדל ךלה בקעיו" :םיזירכמ הרות-תחמש יאצומב

ישיש םוי
גח ורסא ,ירשתב ג"כ

.39הייתשו הליכאב תצק םיברמו ,ותפוח םויב ןתח וליפא ןינעתמ ןיא

:גחה ירייש

תונעשוהו בלול ףורשל ,םגהנמ ןכ .40גחה ירחא ('ץחרמב') ךכסה תא ףורשל ברה-תיב-גהנמ
(יברהמ הנתמב ולביקש) םיסדה יבגל הארוה התיה ךדיאל .40ץמחה תפירשב אלו ,ליגר םויב
.41תחקרמ תושעל - גורתאהמו ,ץמח רועיב תעב ףורשל - בלולה ,הלדבהל םימשבכ םהב שמתשהל

תישארב תשרפ שדוק-תבש
ןוושחרמ שדוחה םיכרבמ ,ירשתב ד"כ

תרמ תינברה טייצראי אוהש ןוויכ ,תוליפתה שולשב םישידקה תא רמול יברה גהנ הז ךיראתב
רעבוד 'ר ח"הרה לש טייצראי ןכו ,יברה לש ומיא ה"ע הנח תרמ תינברה לש המיא ,ד"יה לחר
.42יברה לש ויחא ,ד"יה

א טייג יוזא ,תישארב תבש ךיז טלעטש ןעמ יוו יוזא :43וניאישנ וניתובר םגתפ עודי
.[הנשה לכ תכשמנ ךכ ,תישארב תבשב םיבצייתמש ךרדכ] ראי ץנאג

לכ תרימא ירחא .רוביצב םיליהתה לכ תרימאל תסנכה-תיבל ש"נא וצבקתי 44רקובב םכשה
ורמאי - לבא וא טייצראי - בויח שי םאו .םותי שידק םירוה ול ןיאש ימ רמאי ,םיליהתה
ירחאש 'ןוצר יהי'ה תא (45שידק רמואה ונרמאי - תוחפל) הליחת ורמאיו ,רפס לכ רחא שידק
.46הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ היהיש תודיסח לש רמאמ העשכ ודמלי ןכ-ירחא .הז רפס

ןיק-לבות תוחאו" :םייסמ ישימחה - 'המימת הרות' שמוחב ספדנכ - םילועה ןיב תוקספהה
.(הכ,ה) "םיקלא ותוא חקל" :ישישהו ;(בכ,ד) "המענ

.םיקלח 4-ו 10:51 העשב ,ישיש םוי :דלומה .47שדוחה תכרב ינפל דלומה ןמז תעדל ןוכנ
.שדוק-תבשה םויבו ישישה םויב :ןוושחרמ שדוחה םיכרבמ

.48"םימחרה בא" םירמוא ןיא

םוקמה יאנתל םאתהב - הנמז .49תסנכה תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי איה םיכרבמ תבש
תונבהו םישנה .תיבה-ינב םע םתיבב הכישמהל ולכויש ןפואב הרדסל שי ,ללכ ךרדב .46
.50תבש יאצומב וא ,תבשב ןמצעל תודעוותה ורדסי

.51'ריתי אליחב' דעוותהל םיגהונ םידיסחה ויה תישארב תבשב

,הנש לכבכ ,רוכמל ,תסנכה-תיב יאבגל ר"ומדא ק"כ הוויצ ,ז"ישת תישארב תבש תודעוותהב
תווצמ רוכמל וגהנ רתוי תורחואמ םינשב .הלילגו ההבגה ,הנשה לכ לש 'תוילע'ה תא
תוילע ;ותסנכהו הרות-רפסה תאצוה :ראשה ןיב ,ורכמנ תונורחאה םינשבש דע ,תופסונ
.52(יברה לש תויודעוותהה תואצוה=) 'שודיקל ןיי' ;'רואמל רנ' ;'קזח'

."ךתקדצ" םירמוא ןיא החנמ תליפתב

.53"וכרדל ךלה בקעיו" :בוש םיזירכמ תישארב תבש יאצומב

ישימח םוי
שדוח-שאר-ברע ,ירשתב ט"כ

.54"הקדצ תניתנב םיפיסומ שדוח-שאר-ברעב"

ישיש םוי
ןוושחרמ שדוח-שארד 'א ,ירשתב 'ל

.55תבש-ברעב לח םא וליפא ,שדוח-שארב רפתסהל אלש םיגהונ

.אבה ןוילגב ה"יא וטרופי שדוח-שאר יגהנמלח םאו ,בוט םויב 'רוכזי' תרימא ינפל קילדהל ,ורוקמב ,היה ללשנש גהנמה) אכש 'מע א"ח וביסמב ךלמה (1
.(דכר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - [גחה תסינכ ינפל דימת וקילדהל םלועה ןיגהונ םויכו] תבש ברעב - תבשב

.ת"סב ושע המ םש ריכזה אל ןכו ,ןודנב יהשלכ הארוה התיה םא רורב אל ךא ,גסש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (2

צ"עמש ימיב החמשה תלוגס תודוא .םש תורעהבו 166-7 'מע ד"יח ש"וקל הארו ,68 'מע םיגהנמה רפס (3
.ךליאו 134 'מע ,ד ןויליג ,'שטיוואבויל ילהא' ץבוקב וניאישנ וניתובר ירבדמ טקולמה האר ,ת"חמשו

.146 'מע םש שטיוואבויל ילהא .בסש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ע"עו .םיגהנמה רפס (4

התא' ינפל ('ה תלהת רודיסב םג ספדנ) ז"הדא רודיס הארו .נ"שו ,טנש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר (5
.'תיארה

.רבדה םעטב ש"ייעו ,139 'מע שטיוואבויל ילהא (6

ילהא .אעש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .החמשב תופקהה תכירעל הבר הנכהכ םידעוותמו ,םימעוטו םישדקמ (7
תובישח תודוא 151 'מע ןלהלו ,בירעמ ינפל ףא ל"וחב צ"עמשב שודיק תודוא 141 'מע ןלהלו) םש שטיוואבויל
.(ש"ייע ,ןמצע תופקההמ רתוי ףא תודעוותהה

.152 'מע שטיוואבויל ילהא הזב הארו .6 הרעהב נ"שו ,371 'מע טי ךרכ תוחיש יטוקל (8

.עש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא - (12 'מע בי ןויליג 'תורשקתה') תויסוכ עברא-שולש ללכ-ךרדב איהש (9

תא ,םיפסונ םיקוספ םימעפלו ,ןורחאו ןושאר קוספב דבכלו ,'תיארה התא' יקוספ רוכמל ברה-תיבב גהנמה (10
זכרמ' תודסומה תבוטל הסנכהה ת"חמש םויבו ,ת"ות תבישי תבוטל איה הסנכהה ,הרות תחמש לילב .ר"ומדאה ק"כ
.םיגהנמה רפס - 'לארשי -הנחמ'ו 'ךוניח ינינעל

.ונש-דנש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (11

'מע ל"נה שטיוואבויל ילהא האר ,ונממ ענמיהל ונגהנמו הז גהנמ םעטל .זנש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (12
.144

-תחמשמו ,אקווד הרות-תחמשב ךייש 'הרות רתכ'ד ןינעה רקיעש (ב,ונר ג"ח) רהוזב שרופמה יפ-לע טרפבו (13
.308 'מע א"ח ג"משת תויודעוותה - הנשה לכ לע הז ןינע ךשמנ הרות

.ראבתנ םשו ,31 'מע ד"שת תוחישה רפס (14

.227 'מע א"ח 'ןויצ םחנמ - םחנמ תרות' .חנש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .78 'מע םיגהנמה רפס (15

ש"הס ,נ"שו 12 'מע ח"רפת ש"הס הארו .86 'מע א"שת ש"הסמ - ל 'מע (א ןוגינ) א"ח םינוגינה רפס (16
.13 'מע ב"שת

.236 'מע םולש תרות ש"הס הארו ,116 'מע ד"שת ש"הס - טמ 'מע (דכ ןוגינ) א"ח םינוגינה רפס (17

.םיגהנמה רפס (18

.טנש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,ד"בח-ללוכ חולל יברה תהגה פ"ע (19

.39 'מע ד"שת תוחישה רפס (20

.'תורשקתה' לש (טסק) םדוקה ןויליגב הז רודמב ואבוה םיפכ תאישנ יגהנממ המכ (21

.חעש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא .ד"בח-ללוכ חול (22

.(טעש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא) םיארונה םימיה תמיענב אלו ,הליגרה םימעטה תמיענב - האירקה (23

י"ס הלק 'יס ע"ושב 'עו ,ו"נס ח"ש םירפא ירעשב מ"כ) םילארשיו יול ,ןהכ (םנשי םא) רוזחמ לכב ןילעמ
.(כ"ונו

.ב"צו ,ותיא םינטקה וינב ןילעמ ,הרותל הלועה יולו ןהכש וגהנש ש"נאמ שי

.1 'עה גק ןויליגו 2 'עה דצ ןויליג 'תורשקתה'ב ןמסנהב האר :"קזח" תרימא רבדב .ד"בח-ללוכ חול (24

.157 'מע שטיוואבויל ילהא ,הזב הכלהב תועדהו תואיצמה יטרפ הארו .טעש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (25

.ד"בח ללוכ חולב ש"מכ אלדו .ו"טשת ת"חמש ליל תחיש (26

.כ"ונו זמק ס"וס ח"וא ע"וש (27

.אפש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (28

.דפש 'מע םש (29

.רוביצה םע (םרמואל ליחתהש יל רורב - פ"כע) םרמא ,'תישארב ןתח'ל הלעש ,ר"ומדא ק"כ (30

.ד"בח-ללוכ חול (31

.ופש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא ,"חמצ אובי (ף"לאב אלו ו"אוב) וב" :ל"צו (32

.64 'מע ,(ז"טשת) 13 ןויליג ,שטיוואבויל ץבוק (33

דובכ ינפמ" (ןורחא ט"ויב תאז םישועש ט"וי ראשבכ אלש) אקווד תרצע ינימשב תומשנ ןיריכזמ ל"וחב (34
.נ"שו ,ז"סקת 'מע ב"ח תולבא לאירבג יעטנ ,403 'מע תולבא לע וב לכ הזב האר .םויה - ק"הראבו ,"הרותה

.וז הרימא ינפל ,המינפ רוזחל 'רוכזי'ל נ"כהיבמ םיאצויל אורקל יוצר (35

.17 'מע גיק ןויליג 'תורשקתה'ב ונייוצ תומשנ תרכזה יגהנמל תורוקמ

.ג 'מע בי ךרכ ק"גא (36

ילהאבו בצ תוא ד"בח יגהנמ רצואב ,הזב תונושה תוארוהב ןוידו ןויצ .451 'מע א"ח ו"משת תויודעותה (*36
.163 'מע ל"נה שטיוואבויל

,ק"הראב םישדחה םיבושייב ינש בוט-םוי ןיינעב ב"יה ה"פ שדוחה שודיק 'להב ם"במרה תעדמ ריעהלו (37
.נ"שו ,סר 'מע ב"חו בסר 'מע א"ח וביסמב ךלמה 'סב הזל יברה תוסחייתהו

.149 'מע שטיוואבויל ילהאו ול תוא ד"בח יגהנמ רצוא האר .396 'מע א"ח ו"משת תויודעוותה (*37

.נ"שו ,גצש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .192 'מע י קלח תוחיש יטוקל (38

.81 'עה ו"פ םתכלהכ ןיאושנה 'סב תונוש תועד הארו .ז"יס טכת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (39

ךומס תאז םישועש ,קייד 166 'מע שטיוואבויל ילהאבו .23 'מע די תרבוח 'תומישר' ,ג"צרת ירשת ןמוי (40
.התווצמל אלא תישענ אלש עידוהל ידכ ,ט"וי יאצומב הכוסה תא רותסל שיש 'כש םויה רדס 'ס פ"ע םעטהו ,גחל

'יס ז"הדא ע"ושב אתיא ןכ - םיסדהה יבגל .11 'מע גס ןויליג 'תורשקתה' .569 'מע ט"יח תוחיש יטוקל (41
.הווצמד םיסדהה לכב ז"ה כ"או ,ו"ס זצר

יברה י"ע עבקנש םויה אלא ,יאדווב ותריטפ ךיראת וניא הז םוי ,הארנכ .הצש ע"ס ד"בח יגהנמ רצוא (42
.הרעהב 441 'מע ב"ח (ה"נשת ,ד"בח רפכ) קחצי יול תודלות האר ,טייצראיל

'מע 'י קלח תוחיש יטוקלמ חיכומ 'ת ע"ר ד"בח יגהנמ רצואבו .נ"שו ,556 'מע כ קלח תוחיש יטוקל (43
'מע א"ח ב"נשת תויודעוותה .44 'מע ד"שת ש"הס :תישארב תבשל רשקב דוע) .הז ללכב תבש-יאצומ םגש ,190
.(188

.(30 'מע ש"זר ץבוק) רוביצב הליפת החוד הניא םיליהת תרימא ,ה"ע ןיקרובד ש"זרגה ד"ספ יפל (44

,םחנמ לכיה .חעקת 'מע ג ךרכ ,צ"יירוהמ ר"ומדא שדוק-תורגא האר) םדקהב הנמילשי - הנמזב הרמא אלש ימ
.(וסר 'מע ג ךרכ

ןאכ םגו ,(םיליהתה לכ ףוסב רמאש א"י) םיליהתבש רפס לכ תרימא רחא 'ןוצר יהי' רמול גהנ אל יברה (45
.רמאנ וניא תאז אללש עמשמו ,רפס לכ לע שידק תרימא רתוי בשייל ידכ קר ותרימא עיצה

-תבש לש םילהתה תרימאב) רפס לכ ירחא ר"הי יברה רמא תבשב (שידק רמא יברה וב םוי) לולא ג"כ לחשכ
.רפסה עצמאב יברה דמע ןיידע רפסה תא םייס ןזחה רשאכש תורמל (םיכרבמ

םינמזה םתואב אלא יברה רמא אל םיליהת תרימא ירחאו ינפל םרמואל םיליהתה רפסב םיספדנה םיקוספה תא
.םיליהתה לכ תא םירמואש

.30 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (46

ב"חל תוטמשהב ,ג"ח שארב) ח"ירהמ יטוקל האר ,םיברב העש התואב תאז זירכהל וגהנ ןכלו .ז"הדא רודיס (47
.זמ ק"ס י רעש םירפא ירעשה לע םימחר ירעשו ,(ב,חפ

וירחא ןינוע םעה לכו 'שדוקמ' רמואו דמוע ד"יב שאר ובש ,שדוחה שודיקל רכז ,שדוחה תכרבב דמוע ץ"שה
,ןידה ןמ אל לבא ,גמ ק"ס םש םימחר ירעש) אתוביבח בגא םידמוע רוביצהו ,(המ תוא תבש ךרע םימעטמ 'ס)
.(חי ק"ס ןויצה רעשב ומק 'יס הרורב הנשמ האר

.ז"הדא רודיס (48

.ןסינ 'ל ,םוי םויה (49

.523 'מע זט קלח ,תוחיש יטוקל (50

.64 'מע ה"שת תוחישה רפס (51

תישארב תבשל ןינעה תוכייש הראבתנ 83 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפסבו .וצש 'מע ד"בח יגהנמ רצוא (52
.אקווד

.269 'מע כ קלח תוחיש יטוקל (53

.593 ע"ס ג"ח ו"משת תויודעוותה (54

,ומצע שדוח-שארב הקדצ תניתנב תוברהל לארשי גהנמ םינורחאהמ איבה ,זע ע"ס 'ד"בח-ח"ר יגהנמו יניד' 'סב
.'הקדצ ירעש'ב אבומהב אל םג ,יברה יבתכו תוחישב ויתאצמ אל ע"על ךא

תוכלה רוציק' ס"וסב הז 'יסל (א) 'םיאולימ'ב האר ,םיינרופיצ םילטונ ךא .א"ס סר 'יס ז"הדא ע"וש (55
.נ"שו ,'ז"הדא ע"ושמ

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il