- א"עק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה ירשתב 'ל * חנ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


תבשב ליחתמ "רקיעה אוה השעמה"
וז


יוניע ,רפוש תעיקת - ירשת שדוחד תוישעמה תווצמה וליפא
* הבשחמו רוביד יניינע תוללוכ - םינימ 'דו הכוס ,שפנה
לש 'הרופא' הדובע קר הנשי ןוושחרמ שדוחב ןכ-ןיאש-המ
םיליחתמ הבש ,וז תבשמ * "התרהטב היישע" - לעופב השעמ
ךשמהל חוכ םילטונ ,האירבהד הנווכה תילכת תא םישגהל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * הלוכ הנשה לכב הדובעה,ירשת שדוח ירחאלש הנושארה תבשה ותויה אוה ןוושחרמ שדוח-שאר תבשד דחוימה ןיינעה
.ירשת שדוח ירחאלש ןושארה שדוח-שארו

:ןיבהל ךירצו

אכפיא ,הרואכל - ירשת שדוח ירחאלש םינושארה שדוח-שארו תבשב תדחוימה האלפהה יהמ
הדירי יהוז :וזמ הריתיו ,תדחוימ האלפה םהב ןיא ,ירשת שדוח ירחאל םתויה ינפמ :ארבתסמ
!?ירשת שדוח יבגל (הרואכל)

:ירשת שדוח לש ומשב שגדומ הז ןיינעש ןוויכמ - קוחר םוקממ היאר שפחל ךרוצ ןיאו
ןושלמ ,[םירוטה -לעב ירבד דוסי לע קדצ-חמצה ישורדב ראובמכ] "תישר" תויתוא "ירשת"
תבשד האלפהה יהמ ,ןכ םאו ,"תישר"ד יוליעה דוע ןיא - ירשת שדוח ירחאל וליאו ."שאר"
!?ירשת שדוח ירחאלש םינושארה שדוח-שארו

:"רקיעה אוה השעמה"ש המדקהה יפ-לע ןבוי - הזב רואיבהו

זאש - ירשת שדוח ירחאל אקווד דחוימ יוליע ונשי ,ירשת שדוחד םייוליעה לכ תורמל
,"רקיעה אוה השעמה"ש ןוויכמו ,ןמקלדכ ,לעופב השעמ לש םיניינעב הדובעה רקיע הליחתמ
איה זאש ,ירשת שדוח ירחאל םינושארה שדוח-שארו תבשב םידחוימ האלפהו יוליע ונשי ןכל
ראשב ןכ-ןיאש-המ ,"תושק תולחתה לכ"ד ןפואב ,לעופב השעמ לש םיניינעב הדובעה תלחתה
.ןוושחרמ שדוח-שאר תבשד החיתפהו הלחתהה ירחאל םיאבש הנשה ימי

:םירבדה רואיב

- ירשת שדוחב םג ,הלוכ הנשה ימי לכ ךשמב ופקתב םנמא אוה "רקיעה אוה השעמה"ד ללכה
לש ןיינע םע םלוכ םירושק ,ירשת שדוחל תדחוימה הדובעה יניינע לכש שחומב םיאורש יפכ
לכש ןוויכמ ,היישעבש היישע ,ותרהטב השעמה ןיינע הז ןיא - ךדיאל לבא ,לעופב השעמ
הבשחמו השעמבש רוביד ,הבשחמו רוביד לש ןיינע םע םג םירושק ירשת שדוחד השעמה יניינע
.השעמבש השעמה ןיינע לע ףסונ ,השעמבש

:אמגודלו

רקיע יהוזש ,לעופב השעמב רפוש תעיקתד הוצמה םויק ,"רפושב םויה תווצמ" - הנשה-שאר
,'וכו תונווכ ,הבשחמו רוביד לש םיניינע םג הזב שיש ףאו ."רקיעה אוה השעמה" - הווצמה
ורוע ,רמולכ ,וב שי זמר" :רפוש תעיקתל עגונב (ד"ה ג"פ הבושת 'לה) ם"במרה בתכש ומכ
תעיקתד היישעהו הלועפה איה הווצמה רקיע ירה - "'וכ הבושתב ורזיחו . . םכתנשמ םינשי
- ךדיאל לבא .(הבושתה ןיינע) רפוש תעיקתד "זמר"ב אלו ,"רפושב םויה תווצמ" ,רפוש
.'וכ הבשחמו רוביד לש ןיינע םג שי הז השעמב - רומאכ

םתחקלו" - איה הווצמה רקיע :תוכוסה גחב םינימ 'ד תליטנ תווצמל עגונב הז ךרד לע
- 'וכ הנווכו הבשחמל עגונב םיניינע המכו המכ םנשי וז הווצמב לבא ,לעופב השעמ ,"םכל
אוה רקיעהש ףאו .הזב-אצויכו ,בלהו הזחה לא הכשמהה ,םינימה 'דב זמורמה תודחאה ןיינע
לש םיניינע םג םנשי ףוס-לכ-ףוס ירה - (הווצמה תונווכ אלו) לעופב השעמב הווצמה םויק
.הנווכו הבשחמ

הכוסב הבישי ,"הכוסב בשיל" - םנמא איה הווצמה רקיע :הכוס תווצמל עגונב הז ךרד לעו
א"פ תוכרב ימלשורי האר) "הכוס תושעל" ,הכוסה תיישעד ןיינעה םג ללכנ הזבו] שממ לעופב
- הנווכו הבשחמ לש ןיינע םג ונשי וז הווצמב לבא ,[(א"מרתסר ח"וא ז"הדא ע"וש ,ב"ה
ןיד-קספכ ,הווצמה םויקמ קלח איה וז הנווכש - ךכ ידכ דעו ,"'וג םכיתורוד ועדיי ןעמל"
וז הנווכ ,ונייה ,"'וכ הכוסב ותבישיב ןווכל םדא לכ ךירצ" (ה"כרתס ח"וא) ןקזה ר"ומדא
םויקד בויחה םצע םע רשק אלל ,ומצע ינפב ןיינע םהש ,תווצמה תנווכ יניינע ראשכ הניא
תווצמו ןיליפת תווצמב םג וניצמש יפכ] הווצמה םויקמ קלח איה וז הנווכ אלא ,הווצמה
.[(םש ח"וא ח"ב האר) תיציצ

תינעתו יוניע - אוה םירופיכה-םוי לש וניינע רקיע :םירופיכה-םויל עגונב הז ךרד לעו
עגונב ןכ-ןיאש -המ ,הנשה ימי ראשמ םירופיכה-םוי לש ודוחי אטבתמ הזבש ,לעופב השעמב
ומכ ,הלוכ הנשה לכב םג ונמז ירה - (בלב הנווכו הבשחמ) םירופיכה-םויד הבושתה ןיינעל
םימיה הרשעב"ש אלא ,"םלועל הפי הקעצהו הבושתה" (ו"ה ב"פ הבושת 'לה) ם"במרה בתכש
אוהו 'וכ לכל הבושת ןמז" אוהש םירופיכה-םויב טרפבו ,"םירופיכה-םויל הנשה-שאר ןיבש
,ןבומ הזמו ,"דימ איה תלבקתמו רתויב הפי איה" הבושתה יזא - "לארשיל החילסו הליחמ ץק
אוה ,"םוי לש ומוציע" ,(הנשה ימי ראשמ אוה לדבומ הזבש) םירופיכה-םויד ןיינעה רקיעש
ראשב ןכ-ןיאש-המ ,דבלב םירופיכה-םויל ךייש הז ןיינעש ,לעופב השעמב תינעתו יוניע -
.'וכ היתשו הליכא ידי-לע םירוריבה ןיינע תויהל ךירצ םהבש ,הנשה ימי

דואמ םתרמשנו" יוויצ ונשי :הברדאו ,תינעתה ןיינע ללשומ - הנשה ימי ראש לכב ,הנהד]
לע תושר םדאל ןיא"ש (ד"ס) שפנו ףוג יקזנ 'להב ןקזה ר"ומדא ןיד-קספכ ,"םכיתושפנל
-ןחלושב ראובמש ףאו ."התשמ וא לכאמ הזיא תעינמב וליפא ,רעצ םושב ורעצל . . ללכ ופוג
ירה - "'וכ ושפנ ליצהל ול איה הבוט הז רעצ"ש ינפמ ,"הבושתל תונעתהל רתומ"ש םש ךורע
םוקמ ןיא ,תאז ילול לבא ,ונקתל שיש 'וכ יוצר יתלב ןיינעמ האצותכ אוה הז ןיינע
.תינעת לש ןיינעל

אל - תינעתו יוניע לש ןיינע םע הרושק הניא הלוכ הנשה לכ ךשמב הבושתה תדובע :רמולכ
םש .ח"פס ת"הגא) 'וכ החמש ךותמ הרותה דומיל הניינעש "האליע הבושת"ל עגונב יעבימ
(א"פ) הבושתה-תרגיאב ןקזה ר"ומדא ראבמ - האתת הבושתל עגונב וליפא אלא ,(א"יפ
דוע בושי לבל םלש בלב ובלב רומגיש . . דבלב אטחה תביזע איה הרותה ןמ הבושתה תווצמ"ש
ללכ תינעת םוש ג"מסהו ם"במרה וריכזה אל" - תינעתה ןיינעל עגונב וליאו ,"'וכ הלסכל
זרזל ידכ" םא יכ ,הבושתה רקיעמ הז ןיא - תינעת לש ןיינע ונשי םאו ,"הבושתה תווצמב
םדוקכ ךרבתי וינפל ביבחו הצורמו 'ה ינפל ןוצרל היהיש" ידכ וא ,"ושפנ תרפכ רמג רהמלו
.הזב אצויכו ,"אטחה

והז - רומאכו ,יוניעו םוצ לש ןיינעב בויח ונשי זאש - םירופיכה-םויב ןכ-ןיאש-המ
."םוי לש ומוציע"ד יוליעה םע רושקה ,םירופיכה-םוי לש וניינע רקיע

ר"ומדא ראבמש יפכ - תויח לש ןיינע אוה אפוג םירופיכה-םויד תינעתהו יוניעהש אלא
אוה םהלש תויחהש" ,"בערב םתויחל"ד ןיינעה והזש (ב,די ש"הש) הרות-יטוקילב ןקזה
."אפוג בערה תניחבמ

םייוג לש םתעד תווח םע םג םיאתמ הז ןיינעש וחכוויש דע חונת אל םתעדש ולאלו]
אל - םלועה עבט םע הרושקה האופרה תמכח יפ-לע םג םיאתמ הז ןיינע ירה ,טייקש'יוגו
םא יכ ,(ב,י תוכרב האר) 'וכ זנגנש "תואופר רפס" ךרד לע ,השודקל תכיישה האופרה תמכח
םיבצמו םינמז םנשיש ,האופרה ימכח ידי-לע הנורחאל הלגתנש יפכ - הטושפכ האופרה תמכח
.תינעתו םוצ ידי-לע ותויח תא םדאה לבקמ םהבש

:םילהת רפסב בתכש ,ךלמה דוד ידי-לע ,םינש יפלא ינפל רבכ הלגתנ הז ןיינע - רומאכו
.[...!"בערב םתויחל"

- אוה םירופיכה-םויד ןיינעה רקיעש ,ןבומ ליעל רומאה לכ יפ-לע :ונניינעל עגונבו
.[לעופב השעמב תינעתו יוניע

השעמ לש ןיינע הז ןיאו ,'וכ הנווכו הבשחמ לש םיניינע םג הזב םנשי - ךדיאל לבא
.היישעבש היישע ,דבלב לעופב

לש ןיינע הז ןיא - "רקיעה אוה השעמה" ירשת שדוח תדובעב םגש יפ-לע-ףאש ,ןבומ הזמו
םע םירושקה םיניינע יוביר םנשי ירשת שדוחבש ןוויכמ ,דבלב השעמבש השעמ ,ותרהטב השעמ
.'וכו תונווכ יניינע ,הבשחמו רוביד

לש םיניינעהש תולדתשהה לכ ירחאלש - "!איה ארבס ,יל המל ארק" - לעופב םיאורש יפכו
לש םיניינע לע ונמזמ לודג קלח ידוהי שידקמ ,םתומילשב ויהי (ירשת שדוחד) לעופב השעמ
.לעופב השעמד םיניינעה דבלמ ,הנווכו הבשחמ

לעופב השעמ לש םיניינעב - איה ידוהי לש ותדובע רקיע ,ןוושחרמ שדוחב - תאז תמועלו
השגדהה רקיעש ןבומ הזמו ,וטושפכ םלועה יניינעב תוקסעתה ,היישעבש היישע ,ותרהטב
.ירשת שדוח ירחאל איה - "רקיעה אוה השעמה" - השעמה תלעמ תודוא

- ירשת שדוח ירחאלש םינושארה שדוח-שארו תבשד האלפההו יוליעה לדוג ןבומ הז יפ-לעו
,"רקיעה אוה השעמה"ש ,לעופב השעמ לש םיניינעב הדובעל הלחתההו החיתפה תא םיווהמ םהש
ןוושחרמ שדוחד הלחתההו החיתפה ירחאל איה תלעפנ - הנשה ימי לכ ראשד הדובעה וליאו
.("תושק תולחתה לכ"ד ןפואב)

:לעופל עגונב ליעל רומאה לכמ הארוהה

שדוחב התלחתהש) הלוכ הנשה לכד הדובעה לא ירשת שדוחד הדובעהמ אצוי ידוהי רשאכ
."וכרדל ךלה בקעיו"ד ןפואב ,(ןוושחרמ

:היישעבש היישע ,אקווד השעמה ןיינע תוללכ שגדומ הזבש -

-המכ-תחא-לעו ,"שאר יל" תויתוא "לארשי"מ הטמל איה וז הניחבש ,בקע ןושלמ - "בקעי"
הלעמלמ - ןרדסו תומש 'גב םיארקנ לארשי ינבש עודיכ] "ןורושי"ד הניחבהמ הטמל המכו
.לעופב השעמה ןיינע םע רושק "בקע" ירהו ,[בקעיו לארשי ,ןורושי :הטמל

.השעמה תלעמ ,אקווד םיילגרב הכילה - "ךלה"

רשאמ רתוי ,בקעיל דחוימב תכיישה ךרדהש ןבומ ירהו ,בקעי לש תדחוימה וכרד - "וכרדל"
.לעופב השעמה ןיינע - איה ,"ןורושי"ו "לארשי"ל

לש םיניינעב הלוכ הנשה לכ תדובעל ירשת שדוחמ האיציהש ועדויב ,וחורב לופיל אוה לולע
.הדירי לש ןיינע איה ,לעופב השעמ

:םיטושפבש טושפ ידוהי םג האור הז ןיינעו

תאז תמועלו ,"תודעומב הבורמ" אוה ירשת שדוחש דעו ,םיבוט םימי המכ םנשי ירשת שדוחב
בוט םוי וליפא וב ןיא אלא ,"תודעומב הבורמ" וניאש דבלב וז אל הנה ,ןוושחרמ שדוח -
ולסכ שדוחב ;ללכ בוט-םוי וב ןיאש הנשה ישדוח לכ ןיבמ ידיחיה אוה ןוושחרמ שדוח !דחא
בוט-םוי וב ןיאש ןוושחרמ שדוח דבלמ ,הנשה ישדוח ראשב הזב-אצויכו ,הכונח ימי םנשי -
.(ז"ס ג"משת הרש-ייח פ"ש תחיש םג האר) ללכ

ןבומכ - 'וכ רעצ לש ןיינע וב שי אלא ,בוט-םוי וב ןיאש דבלב וז אל :וזמ הריתיו
ב"י לוענ השענ (ןוושחרמ) לוב חריב תיבה השענשמ" (דפק זמר םיכלמ ש"לי) שרדמה ירבדמ
ןיינע ןבומ הזמש ,שדקמה -תיב תכונח התיה זאש הז ירחאלש ירשת שדוחל דע ,"'וכ שדוח
המייתסנ ותיינבש ףא) ןושאר תיב תכונח היהת ובש הכז אלש לע ,ןוושחרמ שדוחד רעצה
תוצפל ה"בקה ךירצ הז ינפמש - ךכ ידכ דע ,תקדוצ הנעט ,קדצב אוה הז רעצו ,(הז שדוחב
םלישש םשכ] "ול םלשל ה"בקה דיתע ןוושחרמ ןכו" :שרדמה ירבד םויסכ ,ןוושחרמ שדוח תא
ןסינ שדוח-שאר דע םקוה אל ןכ-יפ-לע-ףאו ,ןכשמה תכאלמ הרמגנ ובש - ולסכ שדוחל ה"בקה
שדוחב ישילשה שדקמה-תיב תכונח היהת אובל דיתעלש ,ונייה ,["יאנומשח תכונח"ב -
.ןוושחרמ

רושק - ןוושחרמ שדוחב ישילשה שדקמה-תיב תכונחל וניכז אל ןיידעש ןמז לכש ,ןבומ הזמו
הכזנ שממ ונימיב הרהמבש םיפצמו םיווקמש אלא ,'וכ רעצ לש ןיינע םע ןוושחרמ שדוח
ירהש ,םוי םישולש וב שיש - אפוג הז שדוחבו ,ןוושחרמ שדוחב ישילשה שדקמה-תיב תכונחל
."ואנ" ,שדוחה תלחתהב דימו ףכית - המילש הנש איה וז הנש

הדובעה תלחתה) ןוושחרמ שדוחל ירשת שדוחמ אצוי ידוהי רשאכ ירה - ונניינעל עגונבו
לופיל אוה לולע ,(לעופב השעמ לש םיניינעב ,הלוכ הנשה לכ ךשמב "וכרדל ךלה בקעיו"ד
.'וכ הדיריה לדוג ינפמ וחורב

וניינע והז - "ינוק תא שמשל יתארבנ ינא"ש תעדל ךירצ ידוהי :ול םירמוא הז לע הנה
ול ןיא ,ןכלו ,["ינוק תא שמשל" - דבלב דחא ןיינע םא יכ ,םיניינע המכ אל] דבלב דיחיה
לש ונוצרש ןוויכמו .ונוק תא שמשל ודיקפת תא אלמל םא יכ ,ללכ תונובשח יניינעל סנכהל
לופיל המ ול ןיאש יאדווב ירה ,לעופב השעמ לש םיניינעב ותדובע היהת וישכעש ה"בקה
רקיע :הברדאו ,ונוק תא תרשל ודיקפת תא אוה אלממ וז הדובע ידי-לעש ועדויב ,ו"ח וחורב
."רקיעה אוה השעמה" ירהש ,לעופב השעמ לש םיניינע ידי-לע לעפנ ונוקל תורישהו שומישה

ונשי ("תישר" תויתוא ,ירשת שדוחל ךיישה) "תישר"ד יוליעהש (תוחצה ךרד לע) רמול שיו]
:"ינוק תא *תרשל"ד תדובעב םג

- "ינוק"ד ןיינעה תא "תרש"ל םיפיסומ רשאכו ,"תרש"ד תויתואה 'ג םנשי "ירשת" תביתב
יזא ,ד"וי תוא ,המכחה תריפס - ורקיעש ,("ךנוק ךורב" ןיינעב עודיכ) תוליצאה םלוע
.ד"וי תפסותב תרש ,"תישר"ד ףוריצה ונשי

אלו ,(ירשת שדוח ירחאל םג) הלוכ הנשה לכ ךשמב אוה "ינוק תא תרשל"ד ןיינעהש ןוויכמו
אוה השעמה" ירהש) ונוקל תורישה רקיע אוה (ירשת שדוח ירחאל) זא אקוודש אלא דוע
."תישר"ד יוליעה ונשי זא םגש ,אצמנ - (ל"נכ ,"רקיעה

הדובעה רקיע הליחתמ ובש ,ןוושחרמ שדוחב טרפבו ,הלוכ הנשה לכ תדובעב ךשמנ הז ןיינעו
.["רקיעה אוה השעמה"ש ,לעופב השעמ לש םיניינעב

אלא ,ו"ח וחורב לפונ וניאש דבלב וז אל הנה - ל"נה לכ תא עדוי ידוהי רשאכו
אשנ"ש ,"וילגר בקעי אשיו"ד ןפואב איה לעופב השעמ לש םיניינעב ותדובעל ותכילה :הברדא
:(י"שרפבו א,טכ אציו) "תכלל לק השענו וילגר תא ובל

הדירי וז ירה ,הרואכלש ,"ןרח"ל תכלל ידכ "ויבא ירוגמ ץרא"מ אצי וניבא בקעיש תורמל
לע ןכו ,"יל היה קחצי דחפ" - ויבא קחצי לע יאקד ,"ויבא ירוגמ ץרא"מ - רתויב הלודג
(טכ,י ךתולעהב ,ורתי פ"ר) הרותה לע י"שרפב אבומכ] "ויבא" םשב םג ארקנש וניבא םהרבא
"םלועב םוקמ לש ףא ןורח" ,"ןרח"ל ךלה םשמו ,["אבא ןהיבא יבאל ןירוק תוקוניתה"ש
וילגר תא ובל אשנ" - "הבוט הרושב רשבתנ"ש ןוויכמ ,ןכ-יפ-לע-ףא ,(חנ פ"ס י"שרפ)
."תכלל לק השענו

הזה ךרדב ינרמשו ידמע םיקולא היהי"ש שארל לכל - וניבא בקעי הב רשבתנש הרושבה יהמו
וכרבנו"ש ךכ ידכ דעו ,"הבגנו הנופצו המדקו המי תצרפו" :וזמ הריתיו ,"ךלוה יכנא רשא
המי תצרפו") ולוכ םלועה תא שובכיש דבלב וז אל ,ונייה ,"ךערזבו המדאה תוחפשמ לכ ךב
הכרבה יהוזש ,וערזבו וב םיכרבתמ "המדאה תוחפשמ לכ"ש ,תאז דוע אלא ,("הבגנו 'וג
תועיטנ לכש . . ךכרבא המב ןליא ןליא" :(ב,ה תינעת) ל"זח ןושלב - רתויב הלודגה
."ךתומכ ךיעמ יאצאצ ויהיש ןוצר יהי . . ךכרבא המב התא ףא ,ךתומכ ויהי ךממ ןיעטונש

הלוכ הנשה לכד הדובעל ירשת שדוחמ ותאצב לארשימ דחאו דחא לכל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
ה"בקהש העידי ךותמ וז הדובעל אצויש - "וכרדל ךלה בקעיו" ,לעופב השעמ לש םיניינעב
תצרפו"ד ןפואב היהת ותדובעש דעו ,"ךלת רשא לכב ךיתרמשו ךמיע יכונא הנהו" ול חיטבמ
בוטו החמש ךותמ ,הלוכ הנשה לכ תדובעב וכרד חטבל ךלוה זאו ,"הבגנו הנופצו המדקו המי
."וילגר בקעי אשיו"ד ןפואב ,בבל
,מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - מ"דשת'ה ןוושחרמ שדוח-שארד 'ב ,חנ תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 400-395 'מע ,'א ךרכ
(ח,י בקע) בותכה ןושל יפ-לע אוה רבודמהו ,"ינוק תא שמשל" אוה (ןישודיק ףוס) ס"שב ןושלה :ריעהל (*
שיאו שיא לכ אלא דבלב יול טבש אל" (לבויו הטימש 'לה ףוס) ם"במרה רואיב פ"עו ,"ותרשל 'ה ינפל דומעל"
.יול טבשכ השענ זאש ,"'וכ ותרשל 'ה ינפל דומעל לדביהל ותוא וחור הבדנ רשא

תרשל ובל הבדנש שיו ,א"ואכ ארבנ ןכ תנמ לע יכ - ללכ בלה תובידנב יולת וניא שמשל מ"קפנה כ"ג והזו
בדנתמהו ,"יול ומש ארק ןכ לע" פ"הע ל"זרדמב ראובמכ ,תרשל ארבנ יול טבשו - ("להואה ךותמ שימי אל"ש)
.הז גוסב ומצע תא סינכמ -
חישמ םע תויחל


ןוושחרמל םלשל ה"בקה דיתע
ישילשה שדקמה-תיב ןיינבב


"הלואג"ל "הלוג"ה ךפהל לארשי-ינב תדובע ידי-לע

:הזב רואיבהו .ןוושחרמ שדוחל דחוימב ךייש ישילשה שדקמה-תיב ןיינב

ש"לי) שרדמב ראובמכו ."לוב" - אוה שדוקה-ןושלב ןוושחרמ שדוח לש ומשש . . ראבתנ
עבשנש יפ-לע-ףאש ,םוי םיעברא דגנכ ,'מ רסח לובמ חריב ,לוב חריב והמ" (דפק זמר םיכלמ
םשור םישוע םימיה םתוא ויה הנש לכב םוי 'מ ןכ-יפ-לע-ףא ,יל תאז חנ ימ יכ ה"בקה
,'מ רסח ביתכ ךכיפל ,םוי 'מ םתוא וקספו ,שדקמה-תיב תא הנבו המלש דמעש דע ,םלועב
."וקספש םוי םיעברא דגנכ

לובמה ימשג וליחתה םהבש) םימיה םתוא ויה" ךלמה המלש לש ותלועפ םדוק :תרמוא תאז
,שדקמה-תיב ןיינבב ךלמה המלש לש ותדובעו וישעמ ידי-לעו ,"םלועב םשור םישוע (םפקתב
."םוי 'מ םתוא וקספ"

לע םילמלממ לכה ויהו ,שדוח ב"י לוענ השענ ,לוב חריב תיבה השענשמ" :םש שרדמב ךישממו
הז םינתיאה חריב ,םהרבא וב דלונש שדוחב שדקמה-תיב תחמש ברעל בשח ה"בקהו ,'וכ המלש
."םהרבא וב דלונש 'וכ ירשת שדוח

דע לפוקמ השעו ןכשמה תכאלמ הרמגנ ולסכב ה"כב" :ןכשמה תכאלמב וניצמ ןכש שרדמב ראבמו
,וב עריא יפוד אמש ,דימ םקוה אל המל רמול השמ לע ןילמלממ לארשי ויהו ,'וכ ןסינב דחא
."קחצי וב דלונש שדוחב ןכשמה תחמש ברעל בשח ה"בקהו

םליש המ ,םלשל ילע ה"בקה רמא ,הכאלמה וב הרמגנש ולסכ דיספה התעמו" :שרדמב םייסמו
(ולסכב ותכאלמ הרמגנש) ןכשמו ,שדקמה-תיב תכונח םע הרושקה] יאנומשח תכונח - ה"בקה ול
.ישילשה שדקמה-תיבב - "ול םלשל ה"בקה דיתע ןוושחרמ ןכו .[שדקמ ירקא

ירהש - ןוושחרמ שדוחל ךייש ישילשה שדקמה-תיב ןיינבד ןיינעה תוללכש ןבומ הז יפ-לעו
.ישילשה שדקמה-תיב ןיינבב (ןוושחרמ שדוחל) "ול םלשל ה"בקה דיתע"

תומילש ירחאלש ,ונייה - ןוושחרמ שדוחל ירשת שדוח ןיבש רשקה םג ןבומ הז יפ-לעו
.ןוושחרמ שדוחב ישילשה שדקמה-תיב ןיינבל םיכוז ,ירשת שדוחד הדובעה

תלעמ לדוג תנבומ - ישילשה שדקמה-תיב ןיינב םע רושק ןוושחרמ שדוחש ליעל רומאה יפ-לע
,ןכשמה תלעממ הלודג ותלעמש ,ישילשה שדקמה-תיב ןיינב לעפנ ובש רחאמ ,ןוושחרמ שדוח
...םימלועל היה אלש רבד והזש ,'וכ יחצנ ןיינב אוהש רחאמ ,ינש תיבו ןושאר תיב

- (השמ ידי השעמ) ןכשמל סחיב וליפא ישילשה שדקמה-תיבד יוליעה לדוג ןבומ הז יפ-לעו
ןיאש הלואג ,המילשהו תיתימאה הלואגה םע דבב דב היהי ישילשה שדקמה-תיב ןיינב יכ
...'וכ עבק תריד ,יחצנ תיבב ,לעופב תונברקה תברקהד הדובעה היהת זאו ,תולג הירחא

-לעש "םלוע לש ופולא" ,ף"לאה תא םלועב תולגל לארשי-ינב תדובע ידי-לע לעפנ הז לכו
."הלואג"ל (תולג) "הלוג"ה תא םיכפהמ הז ידי
(הגומ יתלב - 354-353 'מע ,ב"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ב"משת'ה חנ תשרפ תבש תחישמ)

יהויחבמ ריתי


לכד הדובעה רדס עבקנ וז תבשב
הלוכ הנשה תותבש


הרות דומילל תוליהק ליהקהל

הנשה ישדוחב הנושארה תבשה - ןוושחרמ שדוחב הנושארה תבשה םלועל איה חנ תשרפ תבש
.הלוכ הנשה לכד תותבשה לע הדובעה רדס תא עובקל ךירצ וז תבשב ןכלו ,םייטרפה

להקיו" - "בר השעמ"ד ןפואב הרותב השרפתנש תבשה םויד הגהנהל עגונב - שארל לכלו
:"השמ

- דבלב תאז אלא להקיו השארב רמאנש השרפ הב ןיא הפוס דעו הרותה תליחתמ" שרדמב אתיא
ךממ ודמליש ידכ ,תבש תוכלה םיברב םהינפל שורדו תולודג תוליהק ךל השע ,ה"בקה רמא
לארשיל תורוהלו דמלל תושרדמ-יתבב סונכלו תבשו תבש לכב תוליהק ליהקהל םיאבה תורוד
."'וכ הרות ירבד

גהנש יפכ ,הרותב שורדלו תוליהק ליהקהל תבשה םוי עבקנ וניבר השמ לש ונמזמ ,רמולכ
רמאיו" ,ףטהו םישנהו םישנאה ,"לארשי-ינב תדע לכ תא השמ להקיו" - ומצע וניבר השמ
לכב עבקנ זאמו ,הרותב םיירקיעו םייללכ םייוויצ ,"'וג 'ה הוויצ רשא םירבדה הלא םהילא
תויסנכ-יתבב לארשי-ינב םילהקתמ תבשה םויבש ,תורודה לכ ףוס דע םינמזה לכבו תומוקמה
תשרפ ,"תבש תוכלה" ומכ ,אמרג ןמזהש םיניינעמ לחה ,הרותב םיקסועו תושרדמ-יתבבו
עובקל" - ונחלושב ןקזה וניבר ןושלבו ,הזב אצויכו ,הז עובשד םידעומה יניינע ,עובשה
."םבבלב םימש-תארי סינכהל הדגא ירבדב שורדלו םיקולאה יקוח תא םעל עידוהל שרדמ

זרזלו ררועל םיאתמה ןמזה הז ירה ,םייטרפה הנשה ישדוחד הנושארה תבשב ונדמעב ,ןכלו
לכבש ,וניבר השמ ידי-לע הנקתתנש הנקתה םויקל רושקה לכב ("ןיזרוזמל אלא ןיזרזמ ןיא")
תבשו תבש לכב תוליהק תלהקהב ובריו ולדתשי ,לבת יווצק לכב לארשי-ינב םיאצמנ ובש םוקמ
...היתווצמו הרות ,תודהי יניינע לכב ויחא תא שיא קזחלו ררועלו ,הרותב קוסעל

תרדה םע בורב" ,"תוליהק ליהקהל" ,רוביצה תלעמ תשגדה םע דחיבש - הזב תירקיע הדוקנו
,ףטהו םישנהו םישנאה ,"להק"המ דיחיו דיחי לכל עגונב תדחוימ השגדה תויהל ךירצ ,"ךלמ
ריעה בר ,("השמ להקיו") "ליהקמ"הל עגונב ןה ,דיחי רותב תיטרפה ותדובעל רושקה לכב
,("תבשב רוביצ יכרצ לע ןיחקפמ") "רוביצ יכרצ"ב ותולדתשה לע ףסונש ,הזב אצויכו
עגונב (המכו-המכ-תחא-לעו) ןהו ,דיחי לכ לש תיטרפה ותבוטב םג לדתשמו ןיינעתמ
ותדובעב םייטרפ םיניינעב האבו תכשמנ רוביצה דמעמב תיללכה תוררועתההש ,"םילהקתמ"הל
.ומצע ינפב דיחי לכ לש תיטרפה

ןפואב השענ הז ןיינעש - חנ תשרפ ,עובשה תשרפמ חוכ תניתנהו הארוהה םג הנשי הז לכבו
ללוכ ,תוימשגבו תוינחורב תחנו החונמ ,"םינותחתל אחיינו םינוילעל אחיינ" ,"אחיינ" לש
יכרדו םעונ יכרדב תישענש ,("השמ להקיו") הדובעה יניינע לע תוררועתההל עגונב םג
ןושלבו ,"תברקמש המיגל הלודג" - תודעוותה ידי-לע טרפבו ,תובבלה בוריק ךותמ ,םולש
לכב רתוי דוע ףסותינ הז ידי-לעש ,"ןייב (ןנבר יכלמ ןאמ) ךלמה בל בוטכ" בותכה
.רדג תצרופש החמשה ידי-לע הלא םיניינע
-314 'מע ,א ךרכ ,נ"שת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;נ"שת'ה ןוושחרמ 'ז ברע ,חנ תשרפ תבש תוחישמ)
(323

יבר יצוצינ


ונרוד לש "לובמ"ה


הקיסעה םינש לבויכ ינפל ונמע תא הדקפש המויאה האושה
,תונוש תויווזמ אשונל סחייתה יברה * םיבוטו םיבר
םויקה ךשמה איה האושל הבושתהש ,איה תיזכרמה הדוקנהו
הנושאר המישר * ףקותה לכב ידוהיה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

שדוק-תוחיש) יברה םהל רמא םירבדה ןיבו םיטנדוטס לש הצובק יברה לא הסנכנ כ"שת תנשב
:(408 'מע ,כ"שת

ירחא) ונופלעמ לארשי םע תא ררועל האב םלועל בוט-םש-לעבה תעפוהש םשכ
תודמשהה ירחא וניאצמיהב ךכ (ט"ת-ח"ת תונשב ש"מי יקצינילעמח לש תוריזגה
הבוח - 'וכו ונמעמ שלתנ 'וכו דמשוה לארשי םעמ שילש רשאכ ,ש"מי רלטיה לש
ותלוזל ,ומצעל - תווצמהו הרותה ךרד תא ץיפהל ונתאמ דחא לכ לע תלטומ
.ולוכ םלועלו

ידוהי לכב האר יברה .תונושו תובר תויונמדזהב יברה ידי-לע ורמאנ הז ןונגסב םירבד
תוירחא תלטומ העשב הב .ורקיילו ובהאל שי הזכש רותבו ,"שאמ לצומ דוא" האושה ןמ דרשש
.לארשי ללכ לעו הזכ "דוא" לכ לע הדבכ

:(טסק 'מע ,כ ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בתוכ א"כשת תנשמ תרגיאב

'ה ךיראי - תומדא ינפ לע ךלהתמה לארשי-ינבמ דחא לכ רשא ולא םינשב
תוריזגמ ,שאמ לצומה דוא אוה - םימיענבו בוטב תחאו דחא לכ לש םהיתונש
טרפבו .םולשו סח הזל םוקמ היה אל עבטה ךרדב רשא ,תומויא יכה תודמשהו
דמעש לעמאר לרנגה תשילפ תעב בצמה עודיכו ,ו"ת שדוקה ץראב םיאצמנה ולא
.ןיבהל לקו ,וליח לכ םע םירצמ לש הירדנסכלאב

:ףיסוהו

הגהנהל - ליעל רכזנכו דיתעל עגונב םא יכ - רסומ תפטהל יתנווכ ןיאש ןבומ
ןכ גהנתהל םיאתמה ףקותב םיטילחמשכ רשא שחומב םיאורו ,םיימוי םויה ייחב
- םיישקה ירה ,["היתווצמ םויקבו םייח תרות ונתרות תארוהל םיאתמ"=]
...שארמ ורעיש רשאמ םיתוחפו םיטעומ תואיצמב

"תודהי ידלי"

תצפהו ךוניחה חטשב לועפל ךרוצה ןיינעב החיש יברה עימשה ד"כשת הרות-תחמש לילב
ןושלמ - הנח ."הללמוא םינב תברו העבש הדלי הרקע" ןיינעב ראובמב תאז ךרכ אוה .תודהיה
םתוא הריסהב ,"הללמוא"ל הנינפד "םינב תבר" תא ךופהל החילצה - "'ה יניעב ןח אצמ"
.הניכשה לצב םתסנכהו הבוט אלה םכרדמ

:(85 'מע ד"כשת שדוק-תוחיש) רמאו ףיסוה יברה

לש םבורש ונילע ורבעש תורצה לכו תוערואמל עגונב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבד רשפ םג והז"
םירטוסש ,הריטס תניתנ תמגודב והזש - "םישודק" ויה ירה ,םלוכ ףוס-לכ-ףוסו ,םיפסנה
התואב .ונילע רבעש המ לכ לע ה"בקה תא יאדמ רתוי קידצהל ךרוצ ןיאש ,רמא םג .םינפב
תודהי יניינעב לועפל ר"ומדא ח"ומ ק"כ עבת (םינפב הריטסה לע רבוד הב) תודעוותה
.הרותו תודהי ידלי ,םלועה ידלימ תושעל רסמתהלו ךוניחו

הקוסיע תעבש הנח לצא היהש יפכ ,תוינחורב ףא תויהל הכירצ ךכל תורסמתההש םייס יברה)
.(הלעב הנקלא םע לגרל התולעב תלבקמ התיהש "םייפא תחא הנמ" לע הרתיו ךוניחה תדובעב

?"ווחתשהו"ה היא

עזעדזהל (136 'מע ,א ךרכ ,ח"כשת שדוק-תוחיש) "םימיה תשש" תמחלמ רחאל יברה עבתשכ
:היינשה םלועה תמחלמל ראשה ןיב סחייתה - 'ה לא בושלו

םשה שודיק לע וגרהנש םידוהי ןוילימ השישב העגפש ,היינשה םלועה תמחלמ
ולשה הפוקתה תליחתב .תוררועתהל האיבה אל ,םימלועל היה אלש ליהבמ ןפואב
.המזוג אלא וז ןיאו תמא הנניא וזכ תואיצמש םמצע תא

דחא לכ לצא עוזעז לועפל רבדה היה ךירצ - תמאל ועדוותהשכ ,ןכמ רחאל
םייוקיש ידכ ,אדירג תוישונא דצמ ףאו "םירבח לארשי לכ" רשא ,לארשי -ינבמ
ינולפש קר (ויה תואצותה) ירה ,לעופב ."ווחתשהו"ו "לודג רפושב עקתיי"ה
ינומלאו ...בתכמ רגיש ינולפ ...ןותיעב םירמאמ םסרפ ינומלאו ...םאנ
.ק'צ רוגישב קפתסה

.הז ונרודבכ ,םלועמ התיה אל התומכש - דמשה תוריזג - הפוקתב רבודמו
לש בצמב םידמוע םניאש ולאל םג "ועגנ" אל םירבדה ,םיברה וניתונוועבו
אציש עדוי (ומצע תא הנוי אל םא) ומצע יפלכ דחא לכו ..."חדינ"ו "דבוא"
וא) םהירבאב םימלש וראשנ .ק'צ רוגישו החנא ,םילהת קרפ תרימאב הבוח ידי
יוניש - לחוימה יונישה תא ולעפ אל תוערואמה ךא ,("םותמ וב ןיא" ךדיאל
..."ווחתשהו" - ותואיצמ לכ לוטיבו הבושתה ןיינע והזש ,תוהמה לכ

ערוג ףיסומה לכ

החתפנש הבואכ החיש יברה עימשה (340-339 'מע ,ב ךרכ ,ט"כשת שדוק-תוחיש) ט"כשת תנשב
רבדל רבע יברה ."ךממ ואריו"ה תא לועפל ידכ ,"ןיליפת עצבמ"ב קוסעל העשה ךרוצב
תא קלחל ןויסינב םייוגה ירחא םיפדור םידוהיש ,"םימיה תשש" תמחלמ תואצות לע תורירמב
:ךישמה ךכ-רחא .ןויצ רה לע הייסנכ תונבלו םילשורי

!(םינוילימה תשש ןורכיזל) תפסונ הליפת ןקתל םנוצר ?ולעפ ןכ םה המ
שדחמ וסיפדי ?םירודיס םירסח - !רבכ ןנשיש תוליפתה שולש תא וללפתי
...!םיפסונ םירודיס

עגונ ול - הליפת ןקתל ונוצר ,אוה ךא .הליפת ןיקתה אל ןילופמ ר"ומדאה
!רבדה

ןילופמ ר"ומדאה - !?אל ר"ומדא ותואלו םינוילימה תשש םיעגונ ךל םאה
ןתי אל ,ותעדל ועמשי אל םאש "םייאמ" אוה ...האושב םידיסח ןוילימ דביא
בישהל םידחופו - (םויב םימעפ 'ג וללפתי ויכינחש) שודק דסומ תונבל ףסכ
.קיזהל לולע רבדה - "תוזע הנעי רישע" - ירהש ,ול

...!!!ןילופמ ר"ומדאה אוה ךכב קסופה !?ךכב ברעתהל התא ימ

ןמזב אלו םוקמב אל

ונב לש ויפכ תריצי ,תיתונמא הדגה ול רגישש ידוהיל יברה לש תניינעמ תוסחייתה הנה
-יטוקילב הספדנ ,ז"לשת ןסינ שדוח-שארמ) ותבושתב .האושה לש רוכזא הזכרמבו ,רייצה
חטוש ,בלה תמושתו השעמה םצע לע הדות עיבמ אוהש רחאל ,(289-288 'מע ,בכ ךרכ תוחיש
:ןיינעל ותודגנתה תא יברה

חסונש ,אוהו ,ומצעב רבכ ןיבי יאדווב [רואל האצוהש=] ל"והש הדגההל רשקה
וליפא ,תורוד המכו המכ לש הרוסמ ידי לע - קייודמו שדוקמ ןבומכ הדגהה
ןיאש ןבומו ,סוכל סוכ ןיבש תאש רתיבו ,תוסוכ 'דה ירחאלש םיטויפל עגונב
הדגהה חורד ךפיה אוהש ןיינע - רמול ךירצ ןיאו ,םיידדצ םיניינע ףיסוהל
.האושה ימיל ןורכיזה ןיינע - ןדיד ןודינבו ,החמשה תוריחו

הדגהה עצמאב טרפבו ,הרומאה הפסוהש ןבומ ,ותחילס ירחאלו ,ל"נה יפ לע
הדגהה ןיינע תרערעמו תדגנמ םא יכ ,המיאתמ הניאש קר אל ,סוכל סוכ ןיב
האושה םצעו ,ומצעל ןיינע עבוק האושה ימי ןורכיז ירה ,הז דבלמו ,התנווכו
הלענ היהיו רחא ןיינעל לפט ןיינע םתושעל אלש "םייואר" ד"יה םישודקהו
האושה ןיינע תא ךירעהל םיאתמ וניא ירמגל - חורה בצמש העשבו ,רתויב
.יעבדכ

םייוגה לא ךתמח ךופש" המוקמב הרימא לש יוויצ שיש ומכ רשא ,תאז דועו
תעשתו "םירצמה ןיב" תעיבק רתוי ףירח ןפואב הז ךרד לעו ,"ךועדי אל רשא
,םייח תרות ,ונתרות ידי לע ךכל ועבקנש םימיב קרו ,בא סנכנשמ םימיה
ךפיה לש םיניינע החמשל םידעומ ךותל סינכהל תושר ןיא ןכ ,םייחב הארוה
החפשמה ינב לכש העשב ןכלו .תושעל הדמילו הווצמ הרותהש הדימב אלא החמשה
וליפא תוננובתהבש ערואמל עגונב עטק הדגהל םיסינכמו ,חספ לש רדסל םיבוסמ
לש הדגהה ןיינע עזעזמ הז ירה ,דוסיה דע ישפנ עוזעז םורגל ךירצ הזב הלק
.חספ

לפט רבדכ אל

החיש יברה עימשה (605 'מע ,א ךרכ ,ז"לשת שדוק-תוחיש) ז"לשת ןסינב א"י תודעוותהב
:("םתטישל וליפא") רמא ראשה ןיבו רדסה-לילב האושל םירוכזא בלשל תומגמה תלילשב הכורא

רבדל לפטכ אבה ןיינע ותושעל רוסא ,םמד םוקי 'ה םישודקהו האושה ןיינע לכ
,'וכ םיניינע המכ רמואו תולועפ המכ עצבמ אוהש רחאלש - ישילש וא ינש
.הז תודוא תורוש המכ אוה סינכמ

- הז ןיינע ריכזהל ךנוצר :ךשפנ הממו - םימש ומוש לש ןיינע אוה אפוג הז
ןכ ינפלשכ תורוש רפסמב הבוח ידי תאצל לוכי ךניאו ,עזעזיש ןפואב תאז השע
.ןיינעה ךפיה ירמגל והז - "אידג דח" ורמאיו ןוגינ ונגני ןכ ירחאו

:ירמגל ךפיהה והז - 'וכו ןורכיזה תחצנהל עיגהל םיצור םהש יפכ הז ןיאו
יכהו קומע יכה ,לודג יכה ןיינע (ךא ,הכרב לש ןיינע אל) עיבהל אבש ןיינע
תאז קוחדל ירה - טעמ ןיידע הז היהי ורמאיש םיראותה לכ תפסותבו בחר
םא וליפאו) 'וכו וזכש תוכיאו תומכב הבוח ידי תאצלו ירמגל רחא ןיינעב
וליפא ירמגל ךפיהה והז ירה - ((םירצמה ןיבד) תועובשה תשולשב תאז ושעי
.םתטישל

בוט ןורכיז

תודחאל םייללכ הרות-ירפס תביתכ עצבמ לע יברה זירכה ןהבש (ב"משת תנשב) םימעפהמ תחאב
:(187 'מע 'א ךרכ 'ב"משת תויודעוותה' - תוכוסה גחד 'ד ליל) רמא ,לארשי

םלועב םיאצמנה םידוהי רובע םג הרות ירפסב תויתוא שוכרל רשפאש ליעל רבוד
םידוהיה רובע הרות ירפסב תויתוא שוכרל יוארה ןמ - הז יפ לעו ...תמאה
.ד"יה האושב ופסנש

:ףיסוה דימו

ילבמ ,הנהו .ד"יה האושב םידוהיה רובע "ןורכיז" תושעל םיעבותש םנשי
תודוא רבודמ רשאכ ירה ,'וכ אל וא יבויח רבדה םא - רבדה יטרפל סנכיהל
.בוט רבד והזש יאדו - םתוכזל הרות ירפסב תויתוא תשיכר

תויטרפו תויללכ תומשנ

ינפמ :הישוקל יברה סחייתה (ךליאו 178 'מע ז"טשת שדוק-תוחיש) ז"טשת םירופ תודעוותהב
תוניק ,תוינעת דוסייב ,םינושארה תורודב ועריאש תודמשההו תוריזגהמ "שער" םישוע המ
ןה (רתויב לודג רפסמ) תומכב ןה - דואמב ולדגש ןורחאה רודבש ולא לע וליאו ,'וכו
?תודחוימ תוניק ורבוח אלו תדחוימ תינעת הנקתנ אל - (רתויב םיליהבמ םירוסיי) תוכיאב

לכש ,תויללכ תומשנ ויה םינושארה תורודה לש תומשנהש ,ראובמה יפ-לע תאז ראיב יברה
םיראשנ ויה םאש - ןבומ ימשגה ןובשחב םגו .תויטרפ תומשנ המכו המכ הללכ ןהמ תחא
דחאה"ל דע ,המכו המכ םהמ דחא לכלש ,םידלי המכו המכ ויה דחאו דחא לכל ירה ,םייחב
.םינושארה תורודבש ןברוחה תמצוע הלדג וז הניחבמש ,אצמנ ."הבברל היהי

לכשה לע ךמתסהל ןיא

'א ךרכ א"משת שדוק-תוחיש - א"משת ולסכב ט"י תודעוותהב :המגודל) תונוש תויונמדזהב
םויקש (א"י הכלה 'ח קרפ ,םיכלמ תוכלהב) ריכזמ ם"במרהש הדבועה לע יברה דמע (554 'מע
חנ ינבש השמ ידי-לע ונעידוהו הרותב ה"בקה ןהב הוויצש ינפמ" תויהל ךירצ חנ ינב תווצמ
רוסאש חיכוהל ךרוצ ןיא ,יברה רמא ,ונרודב ."תעדה ערכה ינפמ" אלו "םהב ווטצנ םדוקמ
ישונאה לכשה ןאל ונחכונ ונמצעבש ינפמ ,דחושמ אוהש ,םדא-ןב לש "תעדה ערכה" לע ךמתסהל
...ךילוהל לגוסמ

:(זפק-ופק 'מע ט"י ךרכ שדוק-תורגיא) כ"שת תנשב יברה בתכ ןיינע ותואב

,ההובג יכה הדימב התיה ולש תוברתהש םעה ותואש ,וניאר ונרודב אקווד
רסומה תרותב תוטיש - אלא דוע אלו ,תויפוסוליפ תוטיש ,תויעדמ תוריקח
טבמ תדוקנמ וליפא ,ליהבמ יכה חצור השענ ,ול הנתינש תורשפאב ירה - 'וכו
ידי-לע ושענש םישעמה לכ תא עדויהו ,ףרט ותיחל תוושהב וליפאו הטושפ
הזל םידע ונייה אל םאב ,רפוסי יכ ןמואי אל - [םינמרגה=] םיזנכשאה
אל הז םע דחיבו . . 'וכו 'וכו רסומה תרותל םאתהבו קדצה םשב לכהו ,לעופב
רומאהב תוננובתהמ האצותהו . . םירומאה םישעמ לכב ליעפ קלח תחקלמ וענמנ
ןפואב הנומא אלו") הטושפ הנומא . . םייח םיקולאב הנומא תחרכומ . .
.'וגו דומחת אל 'וגו חצרת אל הז םע דחיבו ,("יטקרטסבא

םלועה תקיתש

גהונש הלפמה סחיל יברה סחייתה (61 'מע ג"כשת שדוק-תוחיש) ג"כשת הרות תחמש לילב
תואיצמ תויהל התיה הלוכי רשא דע" :האושה תא ריכזה ורבדבו ,םידוהיה יפלכ םלועה
."שחרתה אל רבדהש וליאכ ,ברעתה אל דחא ףאו םישודק ןוילימ השיש - ונילע אל וגרהייש
בוט ונל היהיש ותיאמ וניתשקב ,יברה ףיסוה ,'ה תאמ תונויסינ םה םירבדה לכש תורמל לבא
.םיחפט הרשעמ הטמלו רשב יניעב ,ימשג

תיבויח תולכתסה

השאל רגישש דודיע בתכמב ,האושה ידוהיב תעגונה יברה לש תדחוימ תואטבתה דוע הנהו
:(אמ 'מע ,כ ךרכ ,שדוק-תורגיא) ישפנ ןואכידמ הלבסש

,ןנובתהל המבו שיגדהל המ רוחבל םדאה לעו ,ערו בוט ברועמ לכה הז ונמלועב
בוטה תא תוארל ,ןנשי םיכרד יתש דחאו דחא לכ ייחב יכ ,ןיינעתהל המב
המכו-המכ-תחא-לע ,םירומא םירבדה דחאו דחא לכב םאו ,'וכו וא ותוא בבוסה
תרמוא תאז ,שפנה תויחצנב תטלחומ הנומא םינימאמה ,לארשי תונבו ינבב
רבדש רשפא-יא ירהש ,טלחהב ןוחצנ בוטה ןוחצנ תרמוא תאז ,תוינחורה תויחצנ
ךרע םג ןיא ירהש ,יחצנו םייקה ידי-לע טלחהב חצוני אלש רבועו ףלוח
.םהיניב

ןגב ותויהב שוריגה םדוק דוע ,ןושארה םדא רשא ,ל"זח רופיס וניפלאמ ירהו
ואצמנש ,לארשי תונבו ינבבו ,הבוט יופכ והוארקו ,ויניינע לע ןנואתה ,ןדע
וכרב ,ןלציל אנמחר המויא יכה הפוקתבו םמש חמי םיזנכשאה לש רגסהה תונחמב
דחא לכ ףוס ףוס ירהו ,וגיהנמו םלוע ארובל הכרבו האדוה 'וכו רחשה תכרב
.םירומאה תווצקה ןיב אוה דחאו

'ה שודיק לש ןיינע

אישנ רבעב שמישש ,ןיבור ףסוי-השמ יבר ג"הרה 'תודיחי'ל יברה לא סנכנ א"כשת תנשב
ןימלעה יתב תורדג םוקישו ןוקיתל לעפמ תמקה לע יברל רפיס אוה .הינמורב םינברה תדוגא
אנמחר האושהו המחלמה ימיב םיברה וניתונוועב ונקורתנו" וברחנש הפוריאב תוליהקב
.בהלנ הכימת בתכמ ול בתכ ףא ןכמ רחאלו הז לעפמב ודדוע יברה ."ןלציל

:יברה בתכ (זפר 'מע 'כ ךרכ שדוק-תורגיא) ראשה ןיב

ןיינעב המכו-המכ-תחא-לע . . תמא לש דסח אוה םיתמה םע םישועש דסח לכ םאו
שודיק לש ןיינע הזב שיש דחוימבו לארשימ םיפלאל עגונו ,ךרעה לודג רומאה
.םימעב ללוחמ לארשי םש אהי לאש ,םשה

חורב בדנתהל לארשי ינב וניחא תובלב ןוכנ דה אצמי הז לעפמש ינוחטב קזחו
...ועוציבל הבידנ

ןמחנ יבר ,ןקזה ר"ומדא ,בוט-םש-לעבה ינויצ םוקישל תועצה ולעוהשכ ,ז"לשת תנשב ,בגא]
ידוהיל קיזהל רבדה לולע תוצעומה-תירבב םייקה בצמהש יברה רבס ,'וכו א"רגה ,בלסרבמ
.[היסור

םירבוע תגירה

השאל (ל 'מע ,ד ךרכ ,'גהנמו הכלה ירעש') א"שנת תנשב יברה בתכ רתויב הפירח תואטבתה
:הרבוע תא (ע"ל) ליפהל השקיבש

אל ש"מי םיצאנה וליפא . . רבועה תגירה ןלציל אנמחר םא יכ הלפה הז ןיא
.א"טילש לארשי ינב לש םא יכ םהידלי וגרה

םיצאנה תפידר

,(96 'מע זאד 'ד"בח רפכ'ב םסרפתה) ה"נשת זומתב 'ג תארקל ןיילק ב"רה םסריפש בתכמב
תצע' רפסב האר - ץיבובוקעי לאונמע ר"ד ברה םע חוכיווב רושקו] תילגנאב ורוקמב בתכנש
יברה לש תרוקיב םיאצומ ונא [125-119 'מע ,ז"נשת ,סמלק ריאמ-סחניפ 'רל 'ינחנת יברה
:בתוכ אוה ראשה ןיב .םיאשונ המכב לארשי תלשממ לש תספרתמו תינרתו תוינידמ לע

רוצעל הארוה ןתנ [ןוירוג-ןב=] .ג.ב ונמזבש תרושקתב הנורחאל םסרפתה ךא
.יביסנטניא השענ שופיחהשכ דימ (ומש חמי) הלגנמ ר"ד רחא שופיחה תא

תיתד תיווזמ

לש םקלח תא וחיצניש ,האושה לע םימוסריפ םסרפל םידרח םירקוחו םירפוס דדוע יברה
שדוק-תורגיא האר) האושה לע תיללכה תורפסב השענ וניאש רבד ,'ה רבדל םידרחהו םיאריה
.םיפוליס עונמל ידכ ףאו ,(חמ 'מע ,כ ךרכ

"הלילב םיבכוכ"

ןושרג רמל (ג"כ ךרכ ,תוחיש-יטוקילב הספדנ) יברה בתכש תרגיא ךותמ עטק הנה
:[הלילב םיבכוכ=] "טכאנ רעד ןיא ןרעטש" ורפיסל הבוגתב יקסווארגנעוו

.םמד םוקי 'ה ונלש םישודקה תא חוכשל םולשו סח רוסאש ,התא קדוצ יאדווב
הכרבל םנורכז ונימכח ירבדכ ,יח ןורכיז אוה רתויב בוטה ןורכיזהתודיסחה ינייעממ


חנ תשרפ


(ט,ו) חנ חנ תדלות הלא

אחיינ ,םינוילעל אחיינ ;םינבל אחיינ ,תובאל אחיינ ;םלועל אחיינ ,היל אחיינ
(הבר שרדמ) אבה-םלועל אחיינ ,הזה-םלועב אחיינ ;םינותחתל

- תחא הרטמ םשל אוה ,הטמל ותמשנ תדיריו םלועב ותאירב תילכת ונייה ,םדא לכ "תודלות"
תוצוצינ רוריב) דבועש "םירוריבה תדובע" ידי-לע ורצויל םרוג אוהש חורה-תחנ - "חנ"
.(םיימשג םירבדב ושבלתנו הטמל ולפנש השודקה

:הלופכ "אחיינ" השענ וז הדובע ידי-לע

;ררבתמ םלועב וקלח - םלועל אחיינ ,הלעתמ ותמשנ - היל אחיינ

עויסו רזע תנתונ תובאה תוכז - םינבל אחיינ ,ומאו ויבא תא הכזמ ןבה - תובאל אחיינ
;םתדובעב םינבל

אחיינ ,םינוילעה תומלועב יקולא רוא יוליג תפסות "ךישממ" אוה - םינוילעל אחיינ
;ודי-לע םיררבתמ םייצראה םירבדה - םינותחתל

רכש רקיע - אבה -םלועל אחיינ ,ךרבתי ותבשל ןוכמ השענ הזה םלועה - הזה-םלועב אחיינ
םייולת ולא םייוליג םגו ,אובל-דיתעל ולגתיש םייוליגב ,חישמה תאיבב היהי הדובעה
.התע ונתדובעב
(88 'מע ,ה"שת םירמאמה רפס)


(ט,ו) קידצ שיא חנ חנ תדלות הלא

רבד .הכרבל קידצ רכז רמאנש ,וחבשב רפיס - וריכזהו ליאוה :קידצ שיא חנ חנ תודלות הלא
(י"שר) םיבוט םישעמ - םיקידצ לש םהיתודלות רקיעש ,ךדמלל :רחא

ינשו ,("םיקידצ םלוכ ךמעו") ידוהי לכ לש ויתודלותל זמור "קידצ שיא חנ . . תודלות"
:לארשי ידלי לש םכוניחב תוארוה יתש םה י"שר לש וישוריפ

םיריכזמ רשאכש ,ריעצ ליגמ רבכ דליה תא ךנחל שי - "וחבשב רפיס וריכזהו ליאוה" (א
.תומימחו תולעפתה ךותמ ,קידצה חבשב רפסל דימ ליחתמ אוה ,קידצ לש ומש וינפל

רקיעש השגרהל דליה תא ךנחל שי - "םיבוט םישעמ םיקידצ לש םהיתודלות רקיעש" (ב
.םיבוטה וישעמב ןייטציש - אוה וירוה לש רשואהו הייפיצה
(תוחיש-יטוקיל)


(זט,ו) הבתל השעת רהצ

(י"שר) םהל הריאמה הבוט ןבא םירמוא שיו ,ןולח םירמוא שי :רהוצ

דחוימב ?הביתה לכל ריאהל תחא הבוט ןבא ידי-לע וא דחא ןולחב סנכנש רוא קיפסה דציכ
,(זט,ו י"שריפ) "היחו המהב לכל םירודמ םירודמ" הייושע התיה הביתה ירהש ,רבדה השק
?"םישילשו םיינש ,םייתחת" - תומוק שולשל תקלוחמ התיהו

ןמקל י"שריפ) הלילל םוי ןיב רכינ היה אלו תולזמה ושמש אל לובמה ימי ךשמב :וזמ הרתי
?ולא םימי ךשמב הביתה תא ריאה המו (בכ,ח

ללוכ ,םהילאמ םינבומה םייחרכהה םיטרפה לכ לע חנ תא תווצל ךרוצ היה אל :אוה רבסהה
הווטצנ ('וכו הבוג ,ךרוא) ומצעמ םעדוי היה אלש םיטרפל עגונב קר .הביתל הרואת יעצמא
המ םשל .הביתה יכרוצ ראש תא ןיכהש םשכ ,תורנו ןמש יד ןיכהש רורב ןכל .ה"בקה ידי-לע
יעצמא לע ףסונ רבדל דחוימ יוויצ ןאכ שיש ,ךחרכ לע ?"רהוצ" תושעל ה"בקה והוויצ אופיא
היה ןולח םא - י"שרב םישוריפה ינש םיקולח הז יוויצ לש ותוהמב .ותעדמ ןיכהש הרואתה
.הבוט ןבא וא
(19 'מע ,י ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


רשא לכ . . רשב לכ תחשל . . לובמה תא איבמ יננה ינאו
התא הבתה לא תאבו ךתא יתירב תא יתמקהו :עוגי ץראב
(חי-זי,ו) ךתא ךינב ישנו ךתשאו ךינבו

ןורקא ךכ ןיגבו ודיבאתאו אמלע לע ןימחר אעב אל ,וינבו אוה ביזתשיד היל רמאד ןוויכ
שקיב אל ,וינבו אוה ולצנייש חנל ה"בקה רמאש ןוויכ=] רמא תאד המכ ,הימש לע לובמה ימ
חנ ימ יכ" ,[רמאנש ומכ ,ומש לע לובמה ימ םיארקנ ןכלו ,םלועה דבאנו םלועה לע םימחר
(זס 'מע ,א קלח רהוז) "יל איה תאז

:רמוחו-לק םירבדה ירה

ישנא םע קסעתה אלש ןוויכמ לובמה ימ ומש לע וארקנ ,"םימת קידצ" ותויה תורמל ,חנ המו
תועובש) הזל הז םיברע לארשי לכ רשאכ ,הרות-ןתמ רחאל ,םויה המכו-המכ-תחא-לע - ורוד
.תלוזל םג רוזעלו גואדל אלא ,ומצע םע ותדובעב קפתסהל אל דחא לכ בייח יאדו - (טל
(452 'מע ,ב ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)

* * *

(ונתשרפ תישארב) י"שר שריפש יפכ ,םתוא חיכוה אולהו ?ורוד ינב לע חנ ללפתה אל עודמ
?םהילע םימחר ררועו ללפתה אל אופא עודמ ,הבושתל םררועל לדתשהו

הווטצנש ןוויכמ ,'ה יוויצ תא םייקל ידכ תאז השע ךא ,ורוד ינב תא חיכוה םנמא חנ אלא
ורוד ינב לע ועיפשי ויתוארתהו ותחכות ירבדש ידכ ושפנ תא רסמ אל אוה ;ןכ תושעל
.(הווטצנ אל ךכ לע יכ) םהילע ללפתה אל םג ןכל .הבושתב םוריזחיו
(40-41 'מע ,וט ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(ט,ז) הבקנו רכז הבתה לא . . ואב םינש םינש

:בוט-םש-לעבה רמא

;דסחו םימחר תניחב - "רכז" ."הבקנ"ו "רכז" - םישוריפ ינש שי הרותבש "הבית" לכב
.הרובגו ןיד תניחב - "הבקנ"
(8 'מע ,אכ ןמיס ,בוט-םש-רתכ)

שגופה לכשו ,ללכב םידוהיו םידליה רפסמ תא ובריש - "םייחב אוה ףא םייחב וערז המ"
.םימשבש וניבא לש וינב ,תולגה לש - הלילב "םיבכוכ" םניהש דימ ריכהל לכוי םהב
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

חנ תשרפ שדוק-תבש ברע
שדוח-שארד 'א ,ירשתב 'ל

ירחא .(11:24 :ץראה זכרמב ,םויה) םויה תוצח רחא םישוע שדוק-תבש דובכל הליבטה תא
.הרדסה תרבעה - הליבטה

ףוסב ארקמ קוספ ןילפוכ ןיא .1קוספ קוספ - 'םוגרת דחאו ארקמ םיינש' הרדסה תרבעה
.2הרדסה

הרדסה תא וליחתה רקובב תבשבו ,ישיש םויב הרדסה תרטפה תא ורמא וניאישנ וניתובר
אורקל םג רשפא .הזב אצויכו 'שדוח-רחמ' ,'יאסכ םימשה' לש רוביצה תרטפה ורמאו ,יעיבשמ
.3תורבוחמ תוישרפ יתש לש תורטפה יתשב ןכו .דחי תורטפהה יתש תא ישיש םויב

תוליפתב אל וליפאו ,הביתה ינפל דרוי לבאה ןיא (ףסומ וב שיש םוי לכבו) שדוח-שארב
.4החנמו תיברע

חנ תשרפ שדוק-תבש
שדוח-שארד 'ב ,ןוושחרמב 'א

ינפל רכזנ םא - החנמבו תירחשב .רזוח וניא - תיברע תליפתב "אוביו הלעי" רמול חכש
ךישמיו "אוביו הלעי" רמאי ,5"ךיקוח ינדמל" םייסי ,"ןויצל ותניכש ריזחמה" לש "'ה"
םא ."םידומ" ינפל "אוביו הלעי" רמאיו הכרבה תא םייסי ,"'ה" רמא רבכ םא ."הנזחתו"
םויס רחאל רכזנ םא ."הצר"ל רזוח ,ינשה "ןוצרל ויהי" םויס דעו "םידומ" ליחתה רבכ
תדרל יאשרו .6"חתפת יתפש ינד-א" רמוא וניאו ,הליפתה שארל רזוח - ינשה "ןוצרל ויהי"
תכרבב .7רזוח וניא ,ףסומ תליפת ירחא רכזנ םא לבא .הז םוקמב ץ"שה תרזחל הביתה ינפל
םאו ,רודיסבש חסונכ רמאי ,הלילב וליפא ,"ביטמהו בוטה" תכרב ינפל רכזנ םא ,ןוזמה
.8רזוח וניא - ךכ-רחא רכזנ

ןווכמו ףוסו הליחת ךרבמ ץ"שהש רמאנ ז"הדא רודיסב .ללה יצח .אוביו הלעי :תירחש
9ףוסו הליחת ךרבמ ,דיחיב ללפתמה .תאצל םינווכמ רוביצהו ,םתבוח ידי רוביצה תא איצוהל
[ץ"שה תכרב ינפל ,ףוטחל=] 'ןפאכניירא' םיגהונ םידיסחש ,רמא ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .
שידק .ישפנ יכרב .ונעישוה .םוי לש ריש .לבקתת שידק .יאשחב םמצעב הכרבה תא רמולו
.םותי

רפסה תא ןיחינמ ,חנ תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארה רפסב ,הרות-ירפס ינש םיאיצומ
תשרפב) שדוח-שאר יפסומב ריטפמל םיארוק ינשה רפסב .שידק יצח םירמואו המיבה לע ינשה
הפוסבו ,(והיעשי 'ס ףוס) 'יאסכ םימשה' :הרטפה ."תבשה םויבו" קוספמ לחה ,(סחניפ
,'יאסכ םימשה' הירחא ארוק ,תרחא הרטפה ארק ."שדוח ידימ היהו" קוספה תא בוש םילפוכ
.10הכרב אלב התוא ארוק ,תוכרבה רחא רכזנ םאו

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא

התא' ליחתמו רזוח ,ותליפת םייס אלש דע - 'תבש תנקית' רמאו העט .תרצי התא :ףסומ
שדקמ' םתחש ףא ,'תרצי התא' רמא םאו .הליפתה שארל רזוח ,ותליפת םייס םאו ,'תרצי
.10אצי - דבלב 'תבשה

דוע םע ףיסוהל רשפאו ,י"שר שוריפ םע דחא קוספ שדוח-שאר לכב דומלל קיתע גהנמ
קרפ רמוא ג"י ןב אוה םא ,המגודל) וייח תונש רפסמל םיאתמה םיליהתה קרפמ ,םישוריפ
בוש קרפה תא דומלל םירזוח ,רוביעה תנשב ןכו ,םיקוספ ב"ימ תוחפ ליכמ קרפה םאו ,(ד"י
םיקוספ רתוי וא םיינש םידמול ,םיקוספב הבורמ קרפה םאו ;הנשה ישדוח רפסמכ הלעיש דע
.11שדוח-שאר לכב

.12תסנכה תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי

'יול' תיילעל 'ךל-ךל' תשרפב הרותב םיארוק ,ישימחו ינש ימיב ןכו ,תבש תחנמב :החנמ
.13"ךללגב ישפנ התיחו" דע "םרבא לא 'ה אריו"מ 'לארשי'לו ;"ץראב זא ינענכהו" דע

.'ךתקדצ' םירמוא ןיא

ללפתמ - (תבש יאצומב אוה םעפהש) שדוח-שאר יאצומב רכזנו ,החנמב אוביו הלעי חכשש ימ
.10אקווד הבדנ תרותב היינשהו ,םייתש תיברע

ישיש םוי
ןוושחרמב 'ז

.14םינשה תכרבב 'רטמו לט' לואשל לארשי-ץראב םיליחתמ הז ישיש םויל רוא תיברע תליפתב
ינבכ לאשי םהמ דחא לכ - לארשי-ץראב אצמנה ל"וח ןבו ץראל-ץוחב אצמנה לארשי-ץרא ןב
ךישממ ,ל"וחל אצי ךכ-רחאו ןוושחרמב 'זב לארשי-ץראב לואשל ליחתה םא .הב אצמנש ריעה
.15ל"וח ינבכ ץ"שה-תרזחב לאשי - רוביצ חילש השענ םא ךא ;לארשי-ץרא ינבכ לואשל

.16הרשע-הנומש תליפת ינפל 'רטמו לט' זירכהל ידכ םיקיספמ ןיא

"רטמו לט ןתו"ל רזוח ,הכרבה םויס לש "'ה" םדוק ,הכרבה ךותב רכזנו 17'רטמו לט' חכש
עקת" םדוק "הכרבל רטמו לט ןתו" רמואו הכרבה םייסמ ,"'ה" רמאש רחא רכזנ .רדסכ ךישממו
התא יכ" ינפל ,"ונלוק עמש" תכרבב תאז רמאי ,"עקת" ליחתהש רחאל רכזנ .18"רפושב
ןתו" רמאי ,19"ךיקוח ינדמל" םייסי ,הכרבה םויס לש 'ה רחא רכזנו ,םש םג חכש ."עמוש
לחהש רחאל רכזנ .םש תאז רמאי ,הכרבה םייס ."עמוש התא יכ" ךישמיו ,"הכרבל רטמו לט
הליפתה שארל רזוח ,ןורחאה "ןוצרל ויהי" םייסש רחאל רכזנ ."ונילע ךרב"ל רזוח ,"הצר"
-הנומש םיימעפ האבה הליפתב ללפתמ ,האבה הליפתה ןמז עיגהשכ רכזנו רטמו לט חכש .20
רכזנ םא םלוא .תמדוקה הליפתל ןימולשתכ היינשהו תיחכונה הליפתה תבוחל הנושארה ,הרשע
םישולש תואלמ דע ,רטמו לט לאש םא קפוסמה .םייתש תיברעב ללפתי אל ,תבש-ברע תחנמ רחא
.22רמול חכשש ימכ וניד ,[ללכב דע אלו ולסכב 'חל רוא ק"שצומ תיברע דע] םויהמ 21םוי
.ג"ס הפר 'יס ז"הדא ע"וש (1

.םש ע"ושב ש"מכ אלד ,(4 'מע 'ק"ש יגהנמו תוכילה' טקלב קתענ) ג"שת תנשד יברה 'תומישר' (2

.ןוויס 'לו תבט 'ד םוי םויה חול פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (3

.36 'מע םיגהנמה רפסמ ,םש (4

הרורב הנשמ ,הבושת-ירעש ,א"דיחה י"ע הכלהל אבוהש (יתעמשו ה"ד ב,ג תינעת) א"בטירב הז ןיד רוקמ (5
,ןכלו ,והאר אל - תרחא בתוכש (י ק"ס ףוס תוצבשמ) ג"מפה .חכ ק"ס דיק 'יס םייחה ףכב ןייוצמכ ,דועו
ת"ושב .(ח תוא ב"מר ס"וס ד"וי ך"שמ ,ץמח תריכמ 'לה שארב ז"הדא רודיס האר) הזב ותומכ קוספל ןיא ,ללככ
,וירבד תא ללש טמ ס"וס ה"ח תעד הוחי ת"ושב ךא ,ארבסמ א"בטירה ירבד החד גצ 'יס ד"ח ח"וא השמ תורגא
הנשמ לבא ,הז ןינעב ךיראה ז ק"ס ןחלשה ידבב זמ 'יסו בי ק"ס ןחלשה ידבב אכ 'יס ןחלשה תוצקב .ש"ייע
(תאז רסמש ןיישדנומ 'יש י"ר ח"הרהל יתדות - ג"ישת ,ץ"חרת) ס"מהוחד 'א ליל ד"בח ללוכ חולב ולש הנורחא
םשב ,הרעהב 228 'מע (ג"נשת תרודהמ) םידעומה חבש 'סב אבומה לע ע"צו .אוביו הלעי ןינעל ןכ גוהנל
.ןכ ןיגהונ ןיאש ה"ע ןיקרובד ש"זרגה

.(חע ס"וס ןחלשה ידבב ןחלשה תוצק ע"עו) .ל"נה א"בטירה םשב םש 'וכו הבושת ירעש (6

.ג"ס וכק 'יס ז"הדא ע"וש (7

.י"ס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (8

ח"רד ללה לע ומצעב ךרבל גהנ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ .דפ 'מע זט ךרכ ק"גא הארו ,םש םיגהנמה רפס (9
אישנ ר"ומדא ק"כ 'תומישר' - ז"דע רפסל אלש הוויצו ,ברה תיב גהנמכ תאז ןייצ אוה .רוביצב ללפתהשכ םג
.(הגומ יתלב) 322 ע"ס ד"ח א"משת שדק תוחיש - 'םידיסח גהנמ' .נ"שו ,20 ע"ס ח תרבוח ונרוד

.ד"בח-ללוכ חול (10

.36 'מע םיגהנמה רפס (11

.ןסינ 'ל 'םוי םויה' האר (12

.חלק ס"וס א"מר) בוט רבדב םייסלו ליחתהל ידכ ,הארנכ ,אוה םעטה .ןושח 'א - הז םויד 'םוי םויה' (13
.(כ"ונו ז"ס ז רעש םירפא ירעש ןייעו

.א"ס זיק 'יס ז"הדא ע"וש (14

.י"ס אכ 'יס ןחלשה תוצק (15

תוכהל שי (הנממ רמוחו-לקבו ;19 'מע הס ןויליג 'תורשקתה') שדוח-שארב הגהנהה פ"עו .ד"בח-ללוכ חול (16
ק"כ ותוא לאש םעפ ונורכז בטימלש ,רנורג 'יש ל"יר ח"הרה רסמ ןכאו .רוביצל תאז ריכזהל ידכ ןחלושה לע
.רטמו לט ריכזהל ןחלושה לע וקפד אל המל ונרוד אישנ ר"ומדא

.ד"בח-ללוכ חולו ,ה-ד"ס זיק 'יס ז"הדא ע"וש יפ-לע ךליאו ןאכמ (17

.ו"ס זיק 'יס ןחלשה ךורעכ אלד ,ט"ס אכ 'יס ןחלשה תוצק (18

ןודנב הארו ,א"בטירה םשב ג ק"ס דיק 'יס הבושת-ירעשמ .תוכוס דעומה-לוחד 'א ,ד"בח-ללוכ חול פ"ע (19
.18 הרעה 19 'מע זטק ןויליג 'תורשקתה'

ןחלשה ךורעבו) חתפת יתפש 'דא רמול צ"א הליפתה שארל רזוח רשאכש א"בטירה םשב 'כ םש הבושת ירעשב (20
רבכ ןהו ,קוספה ןיבל וניב תוקיספמ תוכרבה התעו ,הליפתה םדוק הז קוספ רמול ונקית ירהש ,ז"ע המת ח"ס
הליפת ליחתמכ שממ ה"ה שארל רזוחו ותליפת םייס םאש 'כ ה ק"ס ןחלשה ידבב אכ 'יס ןחלשה תוצקבו .(ולטב
ידבב ןלהל לבא .חתפת יתפש 'דאמ ליחתי זאש (םש םינפב םג) קספ ןכלו ,א"ד ךוליה ידכ ןיתמהל ךירצו השדח
שארל רזוחו םינונחת רמול םייסש ימ םגש א"בטירה פ"ע ח"ש 'סמ ג ק"ס בכת 'יס ת"עשהמ איבה חע ס"וס ןחלשה
.ע"צב ראשנו ,הז קוספ רמול צ"א ,הליפתה

.דיק ס"וס ז"הדא ע"ושל תורעהו םינויצ טקל האר .םוי 'ל דע קזחומ וניא ץ"ש םג (21

.ו"ס אכ 'יס ןחלשה תוצקו ,א"בטירה םשב ל"נה הבושת ירעש ,י"ס דיק 'יס ז"הדא ע"וש יפ-לע (22


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il