- ב"עק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה ןוושחרמב 'ז * ךל-ךל תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


'ה ןוצר םע תטלחומ תודחאתה


"ךארא רשא ץראה לא 'וג ךצראמ ךל ךל" םרבאל יוויצה
הדובע * םלועב םדאה תדובעב שדח רדס לש הלחתה ןייצמ
הדובע אלא ,ןיחומה וליפא וא תודימה ,עבטה דצמ הניאש
ק"כ תחישמ * שפנ-תוריסמ לש ןפואבו םירדגה לכמ הלעמלש
ונרוד אישנ ר"ומדאאוה 1"ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל םרבא לא 'ה רמאיו"
.(םהרבא) ןושארה ידוהיל הרותב (ה"בקה לש) ןושארה יוויצה

,'ה תא דובעל וילע ךיא - תויהל ךירצ הרואכל היה ידוהיל ןושארה יוויצה :ןיבהל ךירצו
.(היינשל תחא הנידממ ותכילה רדס - ללוכ) םירחא םיניינע תודוא אלו

,'וכ םלועה יגהנממ קתנתהל םדוקמ ךירצ ,שורדה יפכ 'ה תא דובעל (ליחתהל) ידכב ,ןכא
הרותב רבד לכש ןוויכמ לבא ,(בוט השעו - ךכ-רחאו ערמ רוס) ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ
"'וג ךצראמ ךל ךל" יוויצהש רמול רבתסמ (ףסונ רבדל הנכה קר אלו) ומצע ינפב תילכת אוה
- הלחתהו דוסיה - וזמ הריתיו ,קלח (אלא ,םהרבא לש הדובעל הנכה (קר) אל) אוה אפוג
.םשה תדובעד

:הז קוספב םיקויד המכ םידקהב הז ןבויו

טרפמ קוספהו .("ךארא רשא ץראה") םהרבא ךלי ןאל םוקמה רקיעב עגונ "ךל ךל" יוויצב (א
קיפסמ היה ."ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ" ,תכלל םהרבא לע ןכיהמ םוקמה תא רקיעב
?3"ךארא רשא ץראה לא ךל ךל" בותכ היהיש הרואכל

רמול הרואכל קיפסמ היה - תכלל ךירצ םהרבא ונממ םוקמה תא רמול םיצור םא וליפא (ב
םיאצמנה) 4"ךיבא תיב"ו "ךתדלומ"מ הכילהו האיציה תא םג ללוכ רבכ הזש ,"ךצרא"
רדסל םאתהב הז ירה - (ךצראמו ךתדלוממ ,ךיבא תיבמ) ךופה היה רדסה וליא .("ךצרא"ב
.תוטשפב האיציה

האיציה רדסל םאתהב וניא הזב רדסה תמאב המל ,םיניינעה תשולש תא םיטרפמ ןכ רבכשכ (ג
."ךצראמ" ךכ רחאו ,"ךתדלוממ" ןכמ רחאל ,"ךיבא תיבמ" םיאצוי םדוק :תוטשפב

םוש ול וויצ אל המל - (ל"נכ) תכלל וילע ןכיהמ תויטרפב םהרבאל וויצש העשב הב (ד
ול תויהל לכויש ידכב ,(דיתע ןושל ךארא ,"ךארא רשא ץראה לא" דבלמ) 5תכלל ןכיהל םיטרפ
םימיאתמה םיניינעה תא ותא תחקלו ןנוכתהל לכויש ידכ ,'וכו םוקמה תונוכתב גשומ והשזיא
.(םלועה עבטב אוה רדסהש יפכ) שדחה םוקמב תויחל ליבשב

המכב הזש יפכ - וילא הלגתה ה"בקהש המדקהה ירחאל אב אל םהרבאל 'ה רוביד עודמ (ה
."'וג ךערזל רמאיו םרבא לא 'ה אריו" - היה 7הז ירחאל קר ?6הרותב 'ה ירוביד המכו

:הז לכב רואיבה רמול שיו

ןתמל (וניבא םהרבא לש) הנכהה תדובע הליחתה "'וג ךל ךל םרבא לא 'ה רמאיו" םעש 8עודי
"ןושלו םע לכמ תרחב ונבו" - 'ה םע לש תידימתו המילש תואיצמל ויהנ לארשי ינבשכ ,הרות
.9

יוויצה) "ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל" יוויצבש ןבומ הזמ
ידוהי לכ לש ,לארשי םע לש הדובעה ןכותו דוסיה אטבתמ (ל"נכ ,ןושארה ידוהיל ןושארה
.לארשי ינב לכ לשו

:הזב רואיבה

ךכ לע טבה ילבמש ,אוה (הרות ןתמב לעפנ תומילשבש) לארשי ינב תדובע לש יללכה שודיחה
עבטה יקוחל ןותנה ,רתסהו םלעה ןושלמ םלוע ,ימשגה םלועב ףוגב המשנ אצמנ ידוהיהש
לש וחוכב שי - 'וכו הביבסהמ עפשומו ,תומייוסמ שפנ תונוכת םע דלונ אוה ,םלועה יגהנמו
,(היתווצמו הרותה ידי-לע) 'ה תא דבועש ידי-לע ,תולבגההמ הלעמל תולעתהלו תאצל ידוהי
- ותולעהל םגו ,ביבסמ םלועב תוקולא תולגל - הז ידי-לעו ,םלועהמ הלעמל דמועו ארבש הז
ומצע דצמ םגש יפ-לע-ףא ,(םלעהב םש תוקולאשכ) האירבה דצמ איהש יפכמ הלעמל - םלועה תא
אלימבו ,ביטהל בוטה עבטמו בוטה תילכת אוהש ה"בקה ידי-לע 10ארבנ ואולימ לע םלוע
.בוט איה המצע דצמ האירבה

םינוילעש הריזגה לוטיב) םינותחתו םינוילעד רוביחה לעפנ הרות ןתמבש ,11שרדמה ןושלבו
הטמל םיאצמנ םהש יפכ ,לארשי ינבש חוכה - (הלעמל ולעי אל םינותחתו הטמל ודריי אל
דעו ,םינותחתה תואיצמב (םינוילע) תוקולא תולגלו ,הלעמל תולעל ולכוי ,(םינותחתב)
.ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה הזה םלועב

12"ךארא רשא ץראה לא ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל" ידי-לע לעפנ הזב הלחתהה רשא
:

לע םיעיפשמו םילעופש םייללכה םיניינעה תשולש םה "ךיבא תיב"ו "ךתדלומ" ,"ךצרא"
:םדא לש ותגהנהו ותוישיא

- דלונ אוה םתיא ,תונוכתה ,(תויצראו) תויעבטה יפל איה םדא לש תיעבטה ותגהנה
."ךצרא"

,הנידמה) םוקמה תעפשה ידי-לע םיעפשומו םילעפנש םדאה יסומינו הגהנהה ינפואו םילגרהה
."ךתדלומ" - הב דלונש (ריעה

,ומוקממ העפשההמ הקזח רתוי איהש) "ךיבא תיב" - תיבהמ לבקמ אוהש העפשהו הכרדהה
תיב"ד הכרדהה ידי-לע האבש - םדאה תומילש םג ללוכ ,"ךיבא תיב" - ןפואבו .13("ךתדלומ"
ידי-לע) תאצל לוכיש ,ביצי םדא השענו ,ויתוחוכ תא הלגמו רגבתמ םדאהשכ תילגתמו ,"ךיבא
.דלונש רחאל ופסותינש ולא - ללוכ ,תויעבטה ויתולבגהמ (לכשב שמתשמש

:14(הביבסה תעפשה דצמ קר אל) אפוג םדא לכב ולא םיניינע השולש םנשי רתוי תויטרפבו
ויתודמ - "ךתדלומ" ;(ןוצר ןושל ץרא) םייעבטה ויתונוצר ,(ותדלותמ) ועבט - "ךצרא"
,בא) ןיחומ - "ךיבא תיב" ;(ותדלותמ תודמה ומכ אלו הליחת תוננובתה ידי-לע "םידלונ"ש)
ךל :ולא םיניינע 'ג לכמ תאצלו תכלל ךירצ אוהש ,וניינע "ךל ךל"ד יוויצה .15(המכח
ךלש ןיחומה(ו ;(ךתדלומ) םוקמה) לש העפשההו ,ךלש תודמה ;(ךצרא) ךלש עבטהמ (אצו)
.(ךיבא תיב) םדאה תומילשו

ןוצרל ירמגל רסמתהל ,"ךארא רשא ץראה לא" תכלל - איה הכילהה לש תילכתהו הנווכהו
- םא יכ ,ךלוה אוה וילא םוקמב גשומ םוש ול ןיאש ךכ ,ךארא רשא) הארמ ה"בקהש (ץרא)
רסומו ךלוהש ,תעדו םעט לכמ הלעמלש ,(ןוצרה תריסמ) שפנ-תוריסמ לש ןיינעה - (ךארא רשא
ןוצרהש ךכ ה"בקהל - ותואיצמ תא םירצויה םיטרפה לכו ,ןיחומו תודמ ,עבט ,ונוצר לכ תא
הננתא ךל האור התא רשא ץראה לכ") 16וצרא ,ונוצר השענ (ךארא רשא ץרא) ה"בקה לש
,("ךארא רשא") ול םיארמש ('ה ןוצר) "ץרא" םע דחאתמ אוהש ןוויכמ ,(17"םלוע דע ךערזלו
- דע ,18הטילקהו תותמאתהה תילכתב ,הארנה רבדה םע האורה דחאתמ היארה ידי-לעש עודיכ
.תודחאתהה תילכת

רושק הז ירה - תוקולאו השודקב םיחנומ (ןיחומו תודמ ,ועבט) ויתוחוכשכ וליפא ,ןכש
דצמ תואיצמ וז םנמא ,(םייוסמ רויצ םהל שיש - ןיחומו תודימ ,עבט) ותואיצמ םע ןיידע
-לע איה ,(ךארא רשא ץרא) ה"בקה םע דחאתהל ךרדה ;ותואיצמ וז ירה תאז לכב ךא השודקה
."ךארא רשא ץראה לא" ךלוהו ,19השודקד ותואיצמ םג ,ותואיצממ (ךל-ךל) ךלוהש הז ידי

ינפל) "ךיבא תיב"ו "ךתדלומ" ,"ךצרא"ב היהשכ םגש יפ-לע-ףאש - םרבא לצא היהש ומכ
ח"מ ןב ,22םיעברא ןבל - 21הזב תילענ הרכהו ,20םינש שולשל) וארוב תא ריכה ("ךל ךל"ה
רשא בקע" 25בותכש ומכו ,ונתינ אלש דע תווצמה לכ תא םייק) 'ה תא דבעו ,(24'נ ןבו 23
דעו ,'וכו תוקולא םסריפו םירחא םע דסח השע ,(26םינש ב"קע ןיינמכ ,"ילוקב םהרבא עמש
לע ,יאק ,זמרמ הזש ,28"ןרחמ ותאצב הנש םיעבשו םינש שמח 27ןב"ד תומילשל עיגהש
תניחב ,םיעבש - 30(ןיחומה תכשמה תומילש) רשע םימעפ 29עבש) תודימה תדובעד תומילשה
-לע-ףא - (31תוימינפה תניחבב תודימב ןיחומה םילידגמה םידסח 'הו ,(תודימה) תוינוציח
"ךיבא תיבמו ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל" תויהל ךירצ היה ,ה"בקה םע דחאתייש ידכב ,ןכ-יפ
תכללו ,(םרבא לש השודקד תואיצמה םג ,ולש ןיחומו תודימ ,עבטה ,תמדוקה תואיצמהמ תאצל)
.'ה ןוצרל ונוצרו ושפנ תריסמ - "ךארא רשא ץראה לא"

תיבמו ךתדלוממו ךצראמ) האיציה םוקמל עגונב םיטרפה םיבותכ המל ןבומ הז יפ-לעו
ידכב) םיטרפ םוש םיבותכ אל הכילהה םוקמל עגונב ןכ-ןיאש-המ ,הז רדסב אקוודו ,(ךיבא
"ךל ךל"ד הדובעבש ןוויכמ - (דיתעב) "ךארא רשא ץראה" דבלמ ,(ךכל ןנוכתהל לכוי אוהש
:םייכפה םיניינע ינש םישרדנ

ותואיצמ תא םישועה םיטרפה תודוא תעדל וילע ךכ םשלש ,תמדוקה ותואיצממ אציו ךליש (א)
:וז ףא וז אל ,דבכה לא לקה ןמ רדסבו .הזמ ךלי אוהש ידכב ,(ךיבא תיבו ךתדלומ ,ךצרא)
-לע תודמ) "ותדלומ"מ םג אלא ,(ותדלותמ םדאה עבט) "ךצרא"מ קר אל תויהל הכירצ הכילהה
;(םדאה תומילשו ,ןיחומ) "ךיבא תיב"מ םג - וזמ הריתיו ,(לכשה יפ

תא ירמגל שיגרמו שח וניאש ךכ ,(שפנ-תוריסמ) ה"בקה (לש ונוצר)ל ולוכ רסמתהל (ב)
תשגל ךיא (ועבטו ולכש יפל) תונכההו ויתונובשח אל םג ,םייטרפה ויתויטנו יטרפה ונוצר
- "ךארא רשא ץראה לא" - העידיה םא יכ ,(םוקמה עבטו תונוכת תעידי ידי-לע) שדח םוקמל
.תונובשח םושב הרושק הניאש ,שפנ-תוריסמ

ץראה"ש ךכ ,(ךיבא תיבו ךתדלומ ,ךצרא) ותואיצמ לכב רדוח (שפנ-תוריסמ) 'בה ןיינעש דע
.ל"נכ ,"ךצרא" תייהנ ,"ךארא רשא

" היה "ךארא רשא ץראה לא 'וג ךצראמ ךל ךל" םייק םרבאש ירחאל אקווד המל םג ןבוי הזב
לא 'וג ךל ךל" ידי-לעש ןוויכמ - "וילא הארנה 'הל חבזמ םש ןביו 'וג םרבא לא 'ה אריו
תודחאתהה תילכת ,(היאר) "ךארא"ד ןפואב ,'ה ןוצר םע םהרבא דחאתה ,"ךארא רשא ץראה
"'ה אריו"ל ילכ היהנ אוה הז ידי-לע ,("'וג ךצרא"ב ןיידע היה זא דע ןכ-ןיאש-המ) ל"נכ
תווצמ םויק ירחאל (רתוי תילענ היאר) "'ה וילא אריו"ל םג דע] היאר לש ןפואב דע ,וילא
.[הלימ

ןייצמ "ךארא רשא ץראה לא 'וג ךצראמ ךל ךל" םרבאל יוויצהש ךיא ןבומ ל"נה יפ-לע
םירדגה דצמ (קר) אל הדובעה תא השועש - 32םלועב םדאה תדובעב שדח רדס לש הלחתהה תא
.("ךארא רשא ץראה לא") ול הארמ ה"בקהש יפכ קר ,שפנ-תוריסמ לש ןפואב אלא ,ארבנכ ולש

- לארשי-ץראב םהרבאד הקזחה לש החוכב :וזמ הריתי דעו ,33םינבל ןמיס תובא השעמו
תא ןתא ךערזל") לארשי ינבמ דחא לכל וניבא םהרבא לש השורי "ךארא רשא ץראה" תישענ
לכלש 34עודיכ ,(דיתע ןושל "ךארא" קר אלו) תוטשפב וצרא השענ הזש דעו ,("תאזה ץראה
.35לארשי-ץראב קלח שי (תורודה לכ ףוס דע) לארשי ינבמ דחא

לארשי ינבשכ ,(ל"נכ) הרות ןתמל הנכהה תלחתה היהנ םהרבא לש "ךל ךל" :םדאה תדובעבו
אוהש 36עודיכ ,וניבא םהרבאמ ידוהי לכ לבקמש) שפנ-תוריסמה חוכ םע - רחבנה םעה ויהנ
תיטרפה םתואיצממ ,םמצעמ ואציי ,םלועה ידגב םאצמהבש - (שפנ-תוריסמד רוניצה תא חתפ
אוהש יפכ עבט) "ךצרא"ב ןה - השודק איה תואיצמהשכ וליפא ,(ךיבא תיבו ךתדלומ ,ךצרא)
תיב"ב ןהו ,השודקד תודימ - "ךתדלומ"ב ןהו ,"שממ לעממ הקולא קלח" אוה ידוהי (דלונ
ולוכ רסמתהלו ,הזמ תאצל חוכה תא ול שי ,ולש תואיצמ הז ןיידע - השודקד ןיחומ - "ךיבא
- םלועב לועפל םג ךכו ,16"ךצרא" היהנ הזש ךכ ,("ךארא רשא ץראה") ה"בקה םע דחאתהלו
.37םינותחתב ךרבתי ול הרידל םלועה תא תושעל ,םינותחתו םינוילעד רוביחה דעו

-תוריסמ ךותמ ,"'וג ךל ךל"ד ןפואב הדובעה יניינע לכב הפסוהה ידי-לעש ,ןוצר-יהיו
."ךארא רשא ץראה לא" דימו ףכית םיכלוה לארשי ינב לכש ,רבכ איבי הזש - שפנ

ךל ךל"ד) הדובעה יוביר ירחאל אבש ,אחישמד אתבקעד ארד - הז ונרודב השגדהבו טרפבו
השע"ד הדובעהב םג ללוכ ,(םהרבא ןמזל דע) הז ינפלש תורודה לכב שפנ-תוריסמ ךותמ ("'וג
תא חצחצל" קר ךירצש רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כש יפכ ,לכה םייתסנ רבכ תעכו ,"לארשי-ץרא ןאכ
"ךארא רשא ץראה לא" תכלל - 39"םכלוכ ןכה ודמיע" קר תויהל ךירצו ,38"םירותפכה
ךותל דע ,ישילשה שדקמה-תיבל ,שדוקה רהל ,שדוקה ריע םילשוריב - אפוג םשו ,תוטשפב
.םישדקה-שדוק

לכו ,40"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,תיב ינבה לכ םע דחי םשל תכללו
לכ םע ,42תושרדמ-יתבו תויסנכ-יתבה המכו-המכ-תחא-לעו ,41םתא םבהזו םפסכ - שוכרה
.ולא תודסומב םיאצמנש לארשי ינב לכו ,תודסומה לכו ,תוליהקה

ץראה לא" - 43אימש יננע םע ורא - םיכלוה ,תולגה תוצרא לכמ - הנה ובושי לודג להק
."ךירומ תא תואור ךיניע ויהו" ,"ךארא רשא
ךרכ ,נ"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,נ"שת'ה ןוושחרמב ג"י ,ךל-ךל תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 337-327 'מע ,'א
.(ךל ךל) ונתשרפ שיר (1

לע םד תקירזד הדובעה ליבשב קר איה (תחרכומ) וז הכלוהש ףאד - חבזמל םדה תכלוהמ הזל היארה עודיכ (2
ג"יפ מ"הוספ 'לה ם"במר .הנשמב א ,גי םיחבז) הדובע לש רדגו תובישח הל שי המצע וז הכלוה ירה ,חבזמה
.188 'מע ז"יח ש"וקל .מ"כבו .ג ,אנ ת"ודהמ .יעסמ פ"ר ת"הע נ"עפצ האר - (ד"ה

.ה"שת .ו"פרת .ז"סרת ךל ה"דר .(ךארא ה"ד) םש י"שר ישרפמ .ונתשרפ שיר רקי ילכ האר (3

.ל"נה ךל ה"ד האר (4

הארו .ךליל םוקמ הזיאל ול רמא אלש - ןויסנ ךותב ןויסנ :(פ"הע ונתשרפ ש"ותב קתענ) ןשי אמוחנת האר (5
.ד ,בי םשו ,ונתשרפ שיר 'קה ח"הוא םג

.פ"הע ח"הוא תיישוקכ (6

.ז ,בי ונתשרפ (7

83 'מע ו"טח ש"וקל .ךליאו ב ,הערתת םש ת"הוא .ךליאו ד"עס ,גפ םש ח"ות .ג ,אי ונתשרפ א"ות האר (8
.נ"שו .ד"ס םהרבא ךרע ד"בח םיכרעה 'ס .ךליאו

.ד"ס ס"ס ח"וא ז"הדא ע"וש הארו .ש"ק תכרב (9

.ז ,ד"יפ .ו ,ב"יפ ר"ב (10

.וט אראו אמוחנת .ג ,ב"יפ ר"ומש (11

ךל םרבא לא 'ה רמאיוש ,(ב ,זפרת .ב ,דפרת ונתשרפ ת"הוא םג הארו) ב-א ,זע תוישרפ 'גל ת"וקל האר (12
.ת"מד הריזגה לוטיב ןיינעכ אוה 'וג ךל

.ונתשרפ שיר רקי ילכ האר (13

רעש ח"ע האר) ןיחומו הקיני רוביע :הלבקה ןושלבו .לכשומו שגרומ עבטומ :תודיסחהו הריקחה ןושלבו (14
.(מ"כבו .(ךליאו 55 'מע) ג"שת צ"עמשה םויב ה"ד .ג ,חס ורתי א"ות .הז

.305 'מע .59 'מע כ"ח ש"וקל .ה"שת ךל ה"דס האר (15

תוימשגה ןמ אצו םוק 'יפ" ,"ךארא רשא ץראה לא 'וג ךצראמ ךל" :(95 'מע .89 ע"ס) ה"שת ךל ה"ד האר (16
ןיירא ייג ןוא ,ךארא רשא תוימשגה התוא לא אוהו ךארא רשא ץראה לא ,תוימשג ענייד ןופ סיורא ייג ,ךלש
תוהמ אלו תוימשגה תואיצמ ףוליח קר אוה רקיעהש ירה ,ןזיייוואב ריד לעו ךיא סאוו תוימשג יד ןיא
."'וכ תוימשגה

.וט ,גי ונתשרפ (17

ש"וקל הארו .א ,וכ ה"ר) "אתוכז 'יל וזח וצמ אל 'וכ והויזחד ןוויכד 'וכ ןייד השענ דע ןיא" ןכלו (18
.(םש תורעהבו 121 'מע ו"ח

.52 'מע ה"כח .59 'מע כ"ח .91 'מע ו"טח .18 'מע א"ח ש"וקל םג האר (19

.נ"שו .ח ,ל"פ ר"ב .א"עס ,בל םירדנ (20

.ךליאו 14 'מע כ"ח ש"וקל האר (21

.ז"ע 'לה שיר ם"במר (22

.נ"שו .םש ר"ב (23

.אב 'פ ר"ספב 'אה העיד (24

.י"שרפבו ב ,וכ תודלות (25

.דועו .י"שרפבו םש םירדנ (26

.ד ,בי ונתשרפ (27

.א ,ט ז"ע ירימגו ה"דות - ןרחמ םהרבא לש הנושארה האיציב (םירתבה ןיב תירב תעב) הנש םיעבש וא (28
.מ ,בי אב י"שרפ הארו .ד ,בי ונתשרפ ת"העבמ םינקז תעד

.ב ,פרתת םש ת"הוא .ךליאו ב ,צ םש ח"ות .ד ,אי ונתשרפ א"ות (29

.(תמדוקה הרעהבש תומוקמ) תודמו ןיחומ ןיב ןורג רצימ 'יחבמ האיציה ,ןרחמ זא אצי ןכלו (30

.(דוה דע דסח) תודמה לש לכה ךסה דגנכ םה םינש שמחהש ,רחא ןפואב םג רמול שי ילואו (31

י"ע ויתולעמ רופיסב אל הליחתמ הרותב םהרבא תלעמש םעטה והזש ,ךליאו 48 'מע ה"כח ש"וקל האר (32
והזו .םהרבא י"ע יוויצה םויקו 'ה יויצ י"ע ,"'וג ךל ךל םרבא לא 'ה רמאיו" םע אלא ,ומצע חכב ותדובע
.הכוראב ש"ייע .תומואה ראש יבגל לארשי םע לש שודיחה

.נ"שו .76 'מע ו"טח ש"וקל הארו .ו ,בי ונתשרפ ן"במר .ט ונתשרפ אמוחנת האר (33

םינואגה רצוא .43 'ע ינולצרב י"רל תורטשה 'ס .ו"לקתס (גארפ סופד) ךורב ר"ב ם"רהמ ת"וש האר (34
.ךליאו ומק 'יס ןישודיק

.(ד"כקס ז"סס מ"וח השירד) תחא המא וא (תמדוקה הרעהבש תומוקמה בורב ה"כ) תומא 'ד (35

תוקולא - ולש "המא"ב הלגמ לארשי תדובע י"עש ונייה ,"םלועה ךלמ וניקלא" ת"ר אוה "המא"ש זמרהמ ריעהלו
דיחי 'יחב םע דחאתמש דחא ץוצינ איה ,הדיחי 'יחב - "תחא (המא)" לש ןפואבו ,(םלועה ךלמ וניקלא)
.הלעמלש

.ךליאו 46 'מע י"ח ש"וקל .אריו 'פ ץראה ירפ הארו .ח"ערת רשאכ יכ ה"ד (36

.דועו .ו"לפ אינת .זט אשנ אמוחנת האר (37

.ט"פרת ת"חמש תחיש (38

.טער 'מע ד"ח ולש שדוק תורגא (39

.ט ,י אב (40

.ט ,ס 'יעשי (41

.א ,טכ הליגמ (42

.א ,חצ ןירדהנס .גי ,ז לאינד (43
חישמ םע תויחל


"ונלאגתש יאדכ יוויקה רכשב"


לארשי-ינב תא תוכזל ידכ םיברב םסרפל

:ףסונ ןיינע ריכזהל םוקמה ןאכ ירה - ונקדצ חישמ תודוא רבודמהל ךשמהב

דעו ,לארשיב קסופ] ל"ז א"דיחה ירבד תודוא (םירפס המכב ליגרה ןושלכ) דחא םכח ינריעה
ומשב םיאיבמ ןכ ומכו ,הזב אצויכו 'לאש םייח' ת"וש ורפסמ - ומשב תוכלה המכ םיאיבמש
,'יוויק' ךרע 'תומדק רבדמ' ורפסב [הרותה תודוס ,הרותה תוימינפל םיכיישה םיניינע
:ונושל והזו

רכשב הלואגל םה יאדכ יוויקה לא לארשי דיב ןיא וליפא ו"לשת זמר םילהת טוקליב ורמא"
דוד חמצ תא תכרב עבטמ . . ה"הלז דוד ףסוי ר"רהמ לודגה ברה שריפ הזבו . . יוויקה
ךתעושיל יכ ורמואד ,םויה לכ וניוויק ךתעושיל יכ ךתעושיב םורת ונרקו חימצת הרהמ ךדבע
ליעוי המ ,אל ןהו ,יוויק אלב הכזנ ,ןידה ןמ םאד ,איה םעט תניתנ המ ,ןבומ וניא
ןיאש אמית יכו ,'וכו דוד חמצ תא" :השוריפ יכהו ריפש יתא רומאה יפ-לע לבא ?יוויקה
יאדכ יוויקה רכשבו ,יוויקה ונל שיו ,וניוויק ךתעושיל יכ ,חימצת םוקמ לכמ ,תוכז ונל
."ונלאגתש

לכב לבוקמה שוריפ] ך"נל ק"דרה שוריפב - ליהבמ ןונגסב - הז ןכות וניצמ ןכ ומכו
ףוס [ק"דרה שוריפ םג ספדנ 'תולודג תוארקמ' לש םינושארה םיסופדבש דעו ,לארשי תוצופת
:ונושל והזו ,'ב לאומש

םיפלאה לכ שרדבו ,אערא ירייד תולצ 'ה ליבקו ,לארשי לעמ הפגמה רצעתו ץראל 'ה רתעיו"
,רמוחו לק םירבד ירהו .שדקמה תיב ועבת אלש ידי-לע אלא ולפנ אל דוד ימיב ולפנש הלאה
ונימיב היהש ונא ,ותוא ועבת אלש לע ולפנ ,םהימיב ברח אלו םהימיב היה אלש ולא םא המו
לארשי לש םהיפב עטיל םיאיבנו םינקז וניקתה ךכיפל .המכו המכ תחא לע ,ונימיב ברחו
,"םילשוריל ךתדובע רדסו ןויצל ךתוכלמו ךתניכש בשה םוי לכב םימעפ שולש םיללפתמ תויהל
."הלס ר"יכא" :םייסמו

:יתאב לעופ לש לעו

תיתימאה הלואגל השירדהו הייפיצה ,יוויקה רבד לע םיעמשנש תונעטהו תולאשהמ הארנה יפכ
ק"דרהו א"דיחה ירבד תודוא םיעדוי םניאש ולאכ םנשי - ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו
.ליעל םירומאה

."ןותיע"ב ולא םירבד סיפדי דחאש ןוכנו יאדכ ,ןכלו

ידי -לע ורמאנ ולא םירבדש םעמשבש ולאכ םנשיש ךכל ףסונ ,ןכש ,ימשב אל - השגדהבו
ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאו ,הזב אצויכ םירקמב עודיכ) ..."ארבתסמ אכפיא" ונעטי ,ינולפ
,"םרמוא םשב" םירבדה תא רמול רתויב עגונ ,הלואגה ןיינע ,ןדיד ןודינב ירה ,(הזב
,"םלועל הלואג איבמ ורמוא םשב רבד רמואה לכ" :ל"זח ירבדכ

ירבדל עגונב ןהו ק"דרה ירבדל עגונב ןה - םרמוא םשב ולא םירבד םסרפל שי ,ןכלו
ידכ ,'וכ רוקמה ןויצל ףסונ ,שממ תואב תוא םהירבד תא וקיתעיש הז ידי-לע ,א"דיחה
.םדי תחת םייוצמ םניא ולא םירפסש לארשי-ינב וניחא תא תוכזל
- 537-536 'מע ,א ךרכ ,ו"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ו"משת'ה ןוושחרמב 'ז ליל תחישמ)
(הגומ יתלב

יהויחבמ ריתי


םש ץיפהל ידכ "ןרח"ל תאצל
תוקולא


תודהי יניינעב םידוהי לע עיפשהלו בוחרל תאצל

:רקיעה אוה השעמה

הדובעב דימו ףכית ליחתהל שי - םידעומה לכ רמגו םויס ירחאל ,ןוושחרמב העבשמ ונאובב
,תבשב רתומה ןפואב ,תודעוותהה ירחאל דימ - תבשה םויב דוע] "וכרדל ךלה בקעיו"ד
תושעל ידכ ,"םלועב םוקמ לש ףא ןורח" ,"ןרח"ל תאצל ,[ךכב בויח ונשי - רתומש ןויכמו
.םינותחתב הריד ךרבתי ול

יניינע תודוא עדוי וניא התע תעלש ידוהי שוגפלו בוחרל תאצל שי :תוטושפ תויתואבו
תודוא העידיה ןיידע ול הרסחש אלא ,תודהי יניינע תודוא עדויש ידוהי וליפא וא ,תודהי
לש התובישחו התלעמ לדוגב העידי ול הרסחש וא ,הרותה תווצמ ג"ירת לכמ דבלב תחא הווצמ
םיתיע תעיבק ידי-לע - שארל לכלו ,תודהי יניינע לכב ףיסוהל וילע עיפשהלו ,וז הווצמ
.הרותל

בוזעל שי אלא ,התע דע הצוח תודהיה תצפהד םוחתב ושעש המ לכב קפתסהל ןיא ,רומאכו
םיניינע לכב ףיסוהלו ,"'וג ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל" - השודקד תוליגרה עבט תא וליפא
םייתאמ ול שיש ימ ,םייתאמ הצור הנמ ול שיש ימ" :ל"זח ןושלב ,זוע רתיבו תאש רתיב ולא
."היישותל םיילפכ" אלא ,"הנמ" דוע קר אל ,"תואמ הצור

."'וכ לופכ ונברק 'וכ לופכ תבשד אקסע לכ" ל"זר רמאמכ - תבשה םויל תוכיישהמ ריעהלו
ארקנ ןכלש ,ירמגל תרחא תוכיא םא יכ ,(תונברק 'ב) דבלב תומכב וניא הז "לפכ"ש ,ןבומו
.הפסוה ןושלמ - "ףסומ" םשב תבשד ןברקה

- דחוימבו ללוכ ,השרפבש תוכרבה לכל םיכוז םירומאה םיניינעה לכב הדובעה ידי-לעו
דימעהל הכוזש ,"םידימלת ולא ךינבל םתננשו"ל עגונב ןהו ,וטושפכ ןה ,ערזה תרושב
שוביכ ,"תאזה ץראה תא ןתא ךערזל" - ץראה תרושב ןכו ,"ריאהל תורנ" םישענש םידימלת
.תוימשגב ץראה שוביכ (םג) - הז ידי-לעו ,תוינחורב ("םייחה ץרא") ץראה

יתוקוחב" :תוללכבו ,תודהיהו הרותה תצפהב וניתדובעו ונישעמ תוללכ ידי-לעש - תוטשפבו
תוכרבה לכל םיכוז - (תוינחורב ץראה שוביכ) "םתוא םתישעו ורמשת יתווצמ תאו וכלת
לארשי-ץראל עגונב) םירבד לש םטושפכ ,"ץראב םולש יתתנו" - ללוכ ,השרפב תויונמה
.(תימשגה

ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,תולגהמ לארשי-ינב לכ םיאצוי שממ בורקבש - רקיעהו
הנשה תישרמ הב ךיקולא 'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא" ,השודקה ונצראל םיאבו ,"וניתונבבו
ךערזל" :ונתשרפב בותכש ומכו ,"ךלובג תא ךיקולא 'ה ביחרי יכ" - ללוכ ,"הנש תירחא דעו
,"ינומדקה תאו יזינקה תאו יניקה תא" ללוכ ,"תאזה ץראה תא יתתנ

,ונצראל תויממוק ונכילויו ונלאגיו אובי ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב
.שממ ונימיב הרהמב
יתלב - 561-560 'מע ,'א ךרכ ,ה"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ה"משת ךל-ךל תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


היחקלו האושה


תא קיפהל בושח ,היתוארומו האושה תא רוכזל הבוחל רבעמ
הבורע הניא ההובג תישונא תוברתש ,לשמל * היחקל
ןייצמו ,תולאשהמ עתרנ וניא םג יברה * תירסומ תונוילעל
ץראה לכ טפושה" לאש ,םינימאמה שאר ,וניבא םהרבא אקוודש
הצימא הנומא ךותמ תועבונ תולאשה םג * "טפשמ השעי אל
הנורחאו היינש המישר * וגיהנמו םלועה ארובב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

חנ ינב תווצמו האושה

יפכ ןיינעב לועפל הבוחל) ףסונ קומינ עימשה ,חנ ינב תווצמ 'ז אשונב לועפל עבת יברהשכ
רמא הכו .םמצע לארשי-ינב לש םתבוטל םג לעפת הז ןוויכב תוליעפש - (ם"במרב אבומש
:(1334 'מע ,ג ךרכ ,ג"משת 'תויודעוותה' - ג"משת חספ-לש-ןורחא תודעוותהב)

,הנש םיעברא ינפל ועריאש תוערואמה לש םמושיר תחת םינותנ ונלוכ ןיידע
תומוא ידיסח" םג ויה םלועה תומוא ןיבש לעופב ואר ,הנהו .ןלציל אנמחר
ויה ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,הצחמ לע הצחמ אל וליפאו ,םבור אל ,םנמא - "םלועה
- רבדה םעטו !םידוהי יפלא תורשע וליצהש ,"םלועה תומוא ידיסח" םהיניב
,לזג לש ןיינע ךרפומ היה םלצאו ,הקדצ לש גשומה תודוא ועדי םהש ןוויכמ
!ןלציל אנמחר ,גרה - המכו-המכ-תחא-לעו

:ךישמה יברה

החגשהב היה עריאש המ לכש ןוויכמ - 'וכ הרוק היה המ רמול רוסא ,םנמא
תחא השבכ םה לארשי-ינבש ןמז לכ ירה ,הווהה בצמל עגונב לבא ,'וכ תיטרפ
- "'וג שבכ םע באז רגו" דועייה םויקל וניכז אל ןיידעו ,םיבאז םיעבש ןיב
ומייקיש םלועה תומוא לע לועפל לארשי-ינב לש םתבוטל עגונ המכ דע ,ןבומ
...חנ ינבד תווצמ 'ז

:דימ ףיסוהו

אל" ירהש ,םולשו סח 'וכ הריזגמ דחפל שיש רמול םירבדה תנווכ ןיאש ןבומ
םתבוטל רבדה תובישח לע תורוהל דבלב המגוד יהוז אלא - "הרצ םיימעפ םוקת
םולשו-סח ער רבד ידוהיל תושעל יוגל הרירב היהת רשאכ . . לארשי-ינב לש
הרכהב רודח היהי רשאכ הנה - הזב אצויכו ,הסנרפ יניינעב - ול עייסל וא
סחיהו ותגהנה ןפואב רבדה שגרוי ,חנ ינבד תווצמ 'ז םויקד תובישחה תודוא
.םידוהי יפלכ ולש

הנומא ידי-לע שפנה תחונמ

ותסנרפ לע היהי המ טבלתה לבא ,הבישיב הרות דומילל המלש הנש שידקהל טילחה ריעצ
תמקה ינפל יכ בתכו ,(כ"שת לולאב ו"כמ) בתכמב ול בישה יברה .וידומיל תפוקת םייתסתשכ
בתוכ דוע .הרות דומיל ידי לע קר תירשפא וזו ,שפנ תוולשל עיגהל שי הסנרפל "ןיינב"
:יברה

אל םייחב דמועש ותשגרה אוה ,םדאה רשוא יולת וב רשא ,ירקיע יכה ןיינעה
וז הדוקנ תלילשש ,(ינשה דצה ןמ הביבסהו םלועה לכו דחא דצמ אוה) דדובמ
וגיהנמו םלוע ארובב הנומאה ידי-לע קר איה םמלוע ןובשח םישועה ולא לצא
לכב םאו .םיחפט הרשעמ הטמל - ל"זח ןונגסבו ,התע םג םלועה לע חיגשמו
המכו-המכ-תחא-לע ,םדאה לש שפנה תחונמל ירקיע רומאה ןיינעה היה תופוקתה
םייחב וניתדמעו ונתזיחא הז קר רשא ,תוריזגהו תודמשה ירחאל ונתפוקתב
.הקזח הנומאו הרוהט הנומא [לש]

םיפסנל םיאולימ

-יטוקיל) ח"ישת תנשב לארשי-ץראב רעונה תיילע ישארמ דחאל יברה רגישש תקתרמ תרגיאב
תדה לע םתרבעה תוישרפב ,ךכמ רתוי ףאו ,זמרב ראשה ןיב עגנ ,(397 'מע ,בכ ךרכ תוחיש
:האושל וסחייתהב יברה בתוכ ךכו .רעונה דחוימבו ,ןמיתמו וקורממ םילועה לש

ריהבהל הנקפסת תורומאה תורושש יתווקת ךוניחה חטשב דבועה שיאכ ודובכלו
ןיב תררושה הליהבמה היירורעשה לע קומעה ירעצל יוטיב תתל םגו יתפקשה
,תונורחאה םינש ךשמב ,'וכו ןמיתו וקורמ ילוע לארשי-ינב וניחאד רעונה
ושמשי םהש שורדלו תווקל היה לוכי לארשי ללכ ךותב וניחאמ דחא לכ רשאו
,ונלש ריהזמה רעונהמ םיפלא תואמל [תווצמו הרות םויק ןיינעב=] םיאולימ
.הז לפוכמו לופכ ךושחו תולג רוד ,ונרודב ודמשנש

הבוט הדימ הבורמ

דומיל רמג רחאלש ןוויכמ :הלאשב יברה לא הנפ ,תונבל יכוניח דסומ שארב דמעש ,ךנחמ
וילע םאה - םרזה רחא תופחסנ ןהמ תוברו ןכוניחל םיאתמ ךשמה דסומ ןיא ודסומב תודימלתה
.ןכוניח ךשמהל תוירחאב אשונ אוה ןכש ,ודיקפת תא בוזעל

הלילשב (ומוקמב שדוק-תורגיא ,ז"ישת ןוושחרמב 'ה םוימ) בתכמב יברה ול בישה ךכ-לע
בתוכ ךשמהב .הכרעמ תשיטנ תילכתב תללושה יברה לש העודיה ותטיש סיסב לע תאז .תטלחומ
:ךישממו .היעבל תונורתפו םיכרד לע לאושה בשח רבכ יאדוובש ,יברה

המכ ונתפוקתב וניאר ירהו .רבד לכל גילפמ יהת לא ל"זח רמאמ עודיו
הדמ הבורמש ונחטבוה ירהו . . םעפ ומשגתיש לכשב םוקמ לכ היה אלש תוערואמ
.תוינערופ תדממ הבוט

:רמולכ

יאדווב ,תעדה לע לבקתמ יתלב הכ רבד ללוחתה - האושה תוערואמכ - ילילש רבדב םא
.תונורתפ תאיצממ שאייתהל ןיא םייבויח םירבדש

תמייוסמ תילכת םשל

לע יברה ינפל הננולתהו ךוניחה הדשב הלעפש ,האושה תלוצינ ,היסור תדילי הרענב השעמ
וב (363 'מע ,בכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) ךורא בתכמב הל בישה יברה .יעבדכ וניאש החור בצמ
:ראשה ןיב בתכ

וכתינש תוריזגה ימיב תחש תדרמ םתוא הליצה הנוילעה החגשהה רשא הלא לכל
םמצע תוכזבו םתקדצב אל יכ ,ןיבהל רשפא הלק תוננובתהב וליפאש ,ונמע לע
םהילע אבהלו ןאכמ תוחפה לכלו ,תמייוסמ תילכת םשל אלא ,סנ ךרדב ולוצנ
תונוכתב ןנוחש ימ לכו .סורהל םולשו סח אלו ,םלועב םקלחו םדיקפת אלמל
יכ ,הביבסה תבוטל ולא תונוכתב שמתשהל ךירצ הנה ,העפשה ול שיש תודחוימ
רודל תוירחאה תא ריכהל ךירצש המכו-המכ-תחא-לעו יטרפ ןיינע הז ןיא
.םייחב וכרד אוצמל ליחתמה ,ריעצה

תוכלמ יגורה

רכזל הרות -רפס תביתכ תודוא ב"משת תנשב (תמדוקה המישרב האבוה) יברה תעצהל ךשמהב
יברה רמא ךכ .רמגומה לע רוביצה רשבתנ תודעוותה ךלהמבו םינש שולש ופלח ,האושה ישודק
:(2970 'מע ,ה ךרכ ,ה"משת 'תויודעוותה') ה"משת אובת תשרפ שדוק-תבשב

,םמד םוקי 'ה 'םישודק'ה לש םרכזל הרות רפס םויס תודוא ריכזהל םוקמה ןאכ
רמאנש המ יפ-לעו .'וכו 'תוכלמ יגורה' לש םתלעמו םתוכז לדוג עודי ירהו
הקשמ קובקב תניתנ ידי-לע הז ןיינעב ףתתשא - "ךוארי רשא לכל ינא רבח"
לכ תא םג םיפתשמ הז ידי-לעו ,הרות-רפסה םויס תגיגח רובע וז תודעוותהמ
.הרות-רפסה םויס תגיגחב ופתתשיש ולא םע וז תודעוותהב םיחכונה

םויס תגיגח רובע - דניקריצ 'יש באז-יבצ-רזעילא ברה רפוסל הקשמ קובקב ןתנ ןכמ רחאלו)
.(הרות-רפסה תביתכ

רלטיהו ןמה לע ןוחצינ

יולגב לועפל זא לחה יברה .שדוקה-ץראב בצמל הבחרהב יברה סחייתה ל"שת םירופ תודעוותהב
:(415 'מע ,אכ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) רמא ראשה ןיבו ,הכלהכ רויג אשונב

:תעדל שי ירה - ל"שת תנשב - רתסא תליגמ - הליגמה רופיס תא בוש םיארוק
,םידוהיה תא דבאלו גורהל דימשהל הצר אוהו ,רלטיה ,ונרודבש ןמהה היה הנה
אוה םניינע רלטיהב םחליהל םיצורש הלא ןכלו ,הרז הדובעב םירפוכש הלא תא
,ןושל אל הז ןיא הרז הדובע ?הרז הדובע לש הניינע והמ .הרז הדובעב רופכל
םג .הנומאמ ךפיהה איה הרז הדובע ;הייתשו הליכא אלו תוברת אל ,שובל אל
םיקולאל הווחתשי אלו ערכי אל .הנומא וז המ וריהבהו ורמא ןמה םגו רלטיה
םימעה ןיב דרופמו רזופמל הנווכהש שריפ אוה אלא ,קיפסמ אל ןיידע - םירחא
לכ ירחא בנדזמ אוהש אל ,ידוהי לש וניינע והז - םע לכמ תונוש םהיתדו
...ותוא ובישחיש הצורו םיוגה

לש וא ןמה לש ונוצרו ותעד ךפיה םידוהי ויהיש םיצור םא ,רבדה תמא ןכא
ךכ ידי-לע קר .םע לכמ תונוש םהיתדו - אלא ,תרחא הצע ןיא ,וישרויו רלטיה
ועצבי אלש םיברעה םע םימחלנו ,רלטיהבו ןמהב םימחלנ ;ידוהיה םעל םויק שי
רשא תא ,ערה רציה - "ךברקב רשא רז לא"ה עצבי אל ןכו ,םיממוז םה רשא תא
.םמוז אוה

יללכ קזנ

אשניהל השקיבו רשיה ךרדמ התטס ,ל"חר ,םתבש םירוהל ה"לשת תנשב הבתכנש יברה תבושתב
:ראשה ןיב אוה בתוכ (376 'מע ,דכ ךרכ ,תוחיש-יטוקילב הספדנ) יוגל

-ינב םע תא לסחל ש"מי רעלטיה תרטמל רישי עויס והז . . תובורעת יאושינ
לארשי-ינב רותבו םירוה רותב) םהילע . . ("ישמ תפפכ"ב השענש אלא) לארשי
תא ,ןלציל אנמחר ,סורהל 'ית םתב חינהל אלש םהב יולתה לכ תושעל (ללכב
.ןכ םג לארשי-ינב םע לכ תא קיזהלו ,הייח

דיתעה רוד

ןוגראב ךומתל יברה ארק ובש בתכמב ,(342 'מע ,ב"כ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) א"ישת תנשב רבכ
ךוניח ןעמל תיבויח הלומעתב ךרוצה תא יברה ןייצמ ,"רשכה ךוניחה יביחרמו יניגמ דעו"
ךישממו .לארשי תדמ ריבעהל התרטמש תירנויסימ הלומעתל ףושח לודג רוביצ רשאכ ,ידוהי
:('ישפוח םוגרת'ב)

םייק וליאכ לארשימ תחא שפנ םייקמה לכ ונימכח ורמא רבכ דימתמו זאמ םא
םינוילימ ונתיאמ וחקלנ תחא םעפב רשאכ ,המכו-המכ-תחא-לע םויכ ,אלמ םלוע
איה שפנ לכו ,םשה-שודיק לע וגרהנש םירוהטהו םישודקה וניתויחאו וניחאמ
.ךרבתי ומש םע ולש רשקה לע רומשל תוחוכה לכ תא םותרל חרכהב ,אלמ םלוע

תיב דיתעב תונבל םהילעש ,םידליל רושקה לכב איה דחוימב הבורמ תוירחא
,ןלציל אנמחר ,הריפכ לש וז יאדוובו ,םהילע תילילש העפשה לכו ,לארשיב
.םהיתורוד תורודלו םהיתורודל תעגונ

רבסה ונל ןיא

תודוקנה לע הבחרהב יברה דמע (ודי-לע והגוהו) א"שנת ףרוחב יברה עימשהש תוחיש תרושב
הניבהל ןיאש יאדוובו האושה לע רבסה ונל ןיא (ב .שאמ לצומ דוא אוה ונרוד (א :תואבה
.דעל תדמוע םישודקה תוכז (ג .םישודקה דובכ לוליח הווהמה רבד ,םולשו סח שנועכ

ךרכ ,ד"לשת שדוק-תוחיש ;241 'מע ,ד"ישת שדוק-תוחיש :דוע האר היתוערואמו האושה לע
.תומוקמ המכב 'תומישר'בו .דועו ,291 'מע 'א ךרכ ,ט"לשת שדוק-תוחיש ;136 'מע ,'א

דוביע" םסרפתה 124 'מעב .'עדמו הנומא' רפסה תא 'שטיוואבויל ןוכמ' םסריפ ז"לשת תנשב
'בגה זאד תסנכה תרבח המסריפ ןכמ רחאל םינש רפסמ ."האושה" אשונב יברה תוחישמ "ישפוח
.יברה לש ותעד דגנ םיפירח םירבד ובו רמאמ ןמסורג 'ח

םינש המכ ירחא םסרפתהש) ךורא בתכמ הל רגיש ,יברה ידיל ןותיעב הרמאמ עיגהשכ
םירידנ םייוטיב םיאצומ ונא הז בתכמב .(400-397 'מע ,אכ ךרכ ,תוחיש-יטוקילב
.םידחוימו

עלק אל ויתוחישמ דוביעהש םושמ הארנכ ,ותטיש תא ריהבהל ןוכנל יברה אצומ ובתכמב
,'וכו םיחנומו םיגשומ חוסינב חילצה דימת אל" דוביעהש ,יברה בתוכ ךכו ,ותנווכל ירמגל
."םיאתמ ןכותה ,תוללכב ,לבא

אצוי ךדיאל ."שפנה יוצימל דעו ידוהי לכ בלל עגונה אשונ" איה ,יברה בתוכ ,האושה
ילודגו םיגיהנמ םהמו ,תווצמו הרות ירמוש םידוהיש ,תחוורה הנוכנ-יתלב העד לולשל
תמישר הכורא :הברדא ."לרוג"ב העיגפל ששחמ ש"מי םינמרגה דגנ םמוקתהל ואצי אל ,לארשי
תוממוקתה ומזי םגש םהמו ופתתשה רשא זוכירה תונחמבו תואטיגב םייתדה םיגיהנמו םינברה"
יפכש התיה הביסה תוממוקתהל ודגנתהש וא ,וממוקתה אלש הלא םגו ;ש"מי םיצאנה דגנ
רשאמ תוממוקתה-יא ידי-לע רתוי םילודג םייחב ראשיהל םייוכיסה וארנ בצמה תא וכירעהש
תדב םוקמ ול ןיאש גשומ - 'וכו 'לרוגל' העיגפ ינפמ םולשו סח אלו ,תוממוקתה ידי-לע
."לארשי

לעו ושפנ לע רומשל הבוחה וילעו ,לרוגה והמ תעדל םדאל רשפא-יאש" :יברה בתכ ןכ ינפל
תפקשהו ונתנומאב דוסי איה םגו ,הזב תירקיעה הדוקנה .םהילע ןגהל לוכיש הלא לכ שפנ
רזג וליפא רשא ,עודיה ןושלבו .לארשיל 'לרוג' ןיא רמולכ ,'לארשיב לזמ ןיא'ש ,ונמלוע
."ולטבל הווקת שי םתחנש ןיד

:ךשמהבו

לכב שפנ-חוקיפ לש ןיינעב ונתרות הגילפה המכ דע שיגדהל ךרוצ שי םאהו
.'וכו סנה לע ןיכמוס ןיאשו ,םיאנתהו םינמזה

-ינב לכש םימעפ המכ רבודמכו) ןימאמה תבוגת המ ,הרקש המ הרקש ירחאל אלא
לכ יכ ,ולעפ םימת רוצה' :רמוא אוה - (םה םינימאמ ינב םינימאמ לארשי
וילע דירטמ הז ןיאו "אוה רשיו קידצ ,לווע ןיאו הנומא ל-א ,טפשמ ויכרד
ידוהי לכו ,ילמרונ םדאה עבטבש ןבומכ לבא .םלועה ארוב תגהנה ןיבמ וניאש
תחונמ (םישורדה םיניינעה לכ)ב לבלבמ הז ירה םיניבמ םניאשכ רשא ,הז ללכב
הבוחהמו יוארהמ ןכלש .'וכו םינעוטו םישרודו םילאושו ,םיניקת םייחו שפנה
.תירשפאה הדימב םתעד תא חינהל

ןיינעה םצעלו

:ותטיש תא תויתיצמתב יברה ריבסמ בתכמה לש ורקיעב

ןוהמתה בורמש ןוויכ ,ןאכ תוכיראל אמרג ןמזה ןיא ,האושה ןיינעל עגונב
חולשל ינא הצור - הרמאמ יארוק לכל םג יאדווב אלא ילו ךל קר אלו - רעצהו
תודוקנב קר קפתסאו .םיירוב לע םירבדה דימעהל ידכ ,םדקהב הז יבתכמ
:רואיבה תוכיראב ךרוצ ןיא יאדווב התווכדל רשא ,תוירקיע

,םכותב ינא ןבומכו ,ונמע ינב לש עירכמה בור לש םגהנמ םסרופמ .א
זוכירה תונחמב ופסינש לארשי-ינב לכ ונייה םישודקה תא םיריכזמשכש
.םמד םוקי 'ה - םיפיסומ ,תואטיגהו

- םיפיסומ וירזועו רלטיה םיריכזמשכ ,ןותחת יכה הצקב 'וכו לידבהלו .ב
.םמש חמי

,ול רמאי שודק ,ידוהי אוהש םוש לע חצרנש ידוהי לכ רשא ,ל"נהב רואיבהו
.ומש חמי - חצורהו ומד םוקי 'הש ונא םיחוטבו

,לארשי-ינב ונמע לש הנומאה ןבומב - ןימאמ שיאש ,רבדב שודיח לכ ןיא .ג
הנומאב ןימאמ ינא" :ונתד לש םירקיעה רשע השולשמ ןושארה רקיעה ןושלבו
אוהש המלש הנומאב ןימאמ - "םיאורבה לכל גיהנמו ארוב 'תי ארובהש המילש
.האושה תעב םג םיאורבה לכל גיהנמ

,םינימאמ םניאש םמצע לע וזירכהש הלא וליפאש ,וז ונתפוקתב ףסותנש המ
ברעתה אל ץראה לכ טפושה רשא ןכתיה 'וכו עירתהלו םערתהלו עובתל וליחתה
רחא םעפ הב םידימתמו םיכלוהש ,תאזה הנעטה םצע רשא ,ןבומו !האוש יניינעב
היה ץראה לכ טפושהש םה םינימאמ םבל (קמוע)ב רשא ,תמאה תא החיכומ ,םעפ
.ל"נכ ,האושה תעב םג םיאורבה לכל גיהנמ

רמאיש אוהש יממ יתעמש אל םלועמ - "חותינ" לש יתבתכש אמגודהל עגונב .ד
.וכפה ,הברדא ,םא יכ ,הלוחהל שנוע לש ןיינע והז הלוחל חותינש

,אוה ותבוטל רקיעבו שארל לכל הז ירה ,והשימל השענה חותינ רשא ןבומ .ה
ותאופרל םיחמש םה םגש יפ לע ףא ,ומעו ותביבס וא ותחפשמ תבוטל אלו
.ורעצב ורעטצהש ףא ,חותינה ידי לע ותמלחהו

ריבסהל ךרוצ ןיא יאדווב ,'וכו חתנמה אוה ימ ,הרמאמב תירוטרה הלאשל .ו
ןכ םג ןבומ לבא ;וב בצוחה לע ןזרגה ראפתי אלו ,חתנמה אוה למזיאה אלש
ןכלו ,למזיא תויהלה הריחב לעב אוה אלא ,ןזרגו למזיא קר וניא םדא-ןבש
...וישעמל יארחא אוה

םישודקה תחצנהב םיקסעתמה הלא לכ תא ךירעמו ינא האור הזב םג רשא ריעהלו
אלא 'וכו םידכנה וחכשי אלש ליבשב (קר) הז ןיאש ,ד"יה ,תואטיגה ימחולו
...םיתמה תייחתב םתנומאמ האצותכ

היפוסוליפ אל

:תוישעמ תואצותל הפצמ אלא ,ותדמע תרהבהב קפתסמ וניא יברה

ויתשגפ אל םלועמש םדאל - טרפבו ,לעופל עגונב הז יבתכמ תנווכ יהמ הרואכל
:המכ ןה תוביסה 'וכו ויתיאר אלו

םג יהוז ילואו ,ורעצ לע ספתנ םדא ןיא ,ל"ז ונימכח רמאמ עודי ,שארל לכל
תוננובתה ירחאלש יתווקת ןכלו .הבתכש חורב רומאה רמאמה הבתכש הביסה
.ןהמ תטטצמו הארקש תורגאה לע התכרעה הנשת ,יבתכמ אלול םג ,ןיינעהב

,תואטיגה ימחולמ התיה איה ירה ,המכ יפמ הרשאתנש העומשה יפ לע ,תינשהו
דחאשכו .רחבומו דחוימ סחיו שגר םהל שחור ,םכותב ינא םגו ,ידוהי לכ רשא
רואיבב םא ,תונעל חרכומו ,םלעתהל רשפא יא ,הז אשונב הנעטב םיאב תחא וא
.םהמ הרזחב וא ,הנעטה וררועש םירבדה

וא היפוסוליפב אוה רבודמהש הרמאמב הבתוככ אלש תויה ,רקיעבו ,תישילשהו
לש ןיינע אוהש יאדוובו יאדווב אלא ,תיתד וא תינוליח םלוע תפקשהב םתס
,יטרפ שיאל אלו ,ינויח ןיינע ;םוי-םויה ייחב םייח תפקשהו םלוע תפקשה
.םתתימא לע םירבדה תא דימעהל ימצעל הבוח יתיאר ןכלש .המכו המכל אלא

הז יבתכמ תאירק רשא הקזח יתווקת ,רומאה לכ יפ לעש ,הנלוכ לע הלועהו
לש "ישפוח דוביע"ל האוושהבו ,הרמאמ ןכותב םעפה דוע ןייעל התוא איבת
אובתש ינחוטב זאו ,היתונקסמ קיסהל - קדצב אלו - התוא ועינהש תוחישה
.הלא לכל עיגתש ןפואב התוא םסרפת רשא ,המיאתמה הנקסמל

רורבו ,האושה ןיינעב טרפבו ,תונחצנ לש המגמב יב דושחת אלש יתווקת
יכ ,'וכו סומלופו חוכיו ו"ח הזה ןיינעהמ תושעל ללכו ללכ ןיינועמ ינניאש
לכב שורדה לככ ןויעה ירחאל קיסתש הנקסמה יפכ המצע תעד לע בותכתש םא
...םהינש םג םייחצנה לארשי םע תד לש ןושארה רקיעב - רקיעבו ,רומאה
:".ב.נ"ב םייסמ יברה

איה םג תדסוימ לבא ,םולח רדגב ילוא איה הרומאה יתווקת ,הרואכל
,הילא עגונבו .תורשכ תקזחב ידוהי לכ רשא ונתרות תארוהל םיאתמ ,ונתנומאב
,יתדלוה םוי םע רשקב הלש םילוחיאב תודחא םינש ינפל יתדבכתנש רחאל ירה
.הזמ רתוי דוע - ילואו ,הרומאה הווקתל םוקמ ןתונה סחי לע הרומ הז ירה

וא) ןיבמ "חתונמה"שכ םג :ןמקל אבה םג טרפא הז לכב ,אוה טושפ יכ ףא
הלא לכו 'וכו קעוצו באכה אוה שיגרמ - 'וכו ותבוטל אוה "חותינה"ש (ןימאמ
םה ירה ,ו"ח ,םירעטצמ םניא םאו - 'וכו םיקעוצו םירעטצמ םהל רקי אוהש
,םשה ידי לע וב וארבנש "עבטה" ךפיהו ,םיירזכא - ונתרות ןיד יפ-לע
.םיאורבה לכל גיהנמה

םיילאמרונ םייח םייחו םיילאמרונ םהל םיארוקש םישנא שיש הנימאמ םנמואה
- 'וכו קדצל םידלי ךוניח ללוכ

לוכי ש"מי רלטיה היה (ןמז המכ קוליח ןיא - םצעבו) ןמז ךשמש םינימאמו
?וחור לע הלועה לככ םדא ינב ינוילימ תואמב תושעל

ישיא ןדבוא

:האוש לוצינ ומצעב ותויה תא יברה ןייצמ תרחא הרידנ תונמדזהב

םהש וא ולוצינ 'ה תרזעבו ,תפותה יפ ירבעב ויהש ,םכותב ינא םגו ,הלא לכ
.ש"מי םיצאנה ידי לע ופסינש הלאל וא ,םשמ ולצינש הלאל שממ םיבורק

ר"ומדא ק"כ ומכ ,חורבל וחילצה תינברהו אוה :יברב ומייקתה וללה תוקולחה שולש לכ
םירמאמה רפס'ב האר) האושב ופסינ יברה לש ותסיגו וסיג .לצניהל הכזש ,ע"נ צ"יירהומ
,'ב ךרכ ,'םחנמ לכיה'ב המסרופו תילגנאמ המגרותש) תרגיאב הלגמו ףיסומ יברהו ,('א"ישת
:(זס 'מע

םוקי 'ה ,םירחאו םינדוד ,חא ,אתבס - םירקי םיבורק האושב יתדבא ינא םג
.םמד

ךישמהל םיבייח

'ה תווצמ יפל ךישמהל םיבייח םייחה לבא" :(םש 'םחנמ לכיה'ב) יברה ךישממ המישנ התואב
."הריציהו תוחתפתהה ךשמה םה םייחה ינמיסו

ךורא רבסה אב (הניטנגראמ טאלבנירג ר"דל מ"דשת טבשב ג"כ םוימ) תרגיאה תליחתב
:וירחאלו

םיפצמ הז םע דחיו הבושת ונל םינתונ אלש ונייה ,ןאכ דע רמאנש המ לכב
ךירצ ינא ךיא :הלאשנ אלש הלאשל הנעמ ונשי ,'וכו ארובה תא דובעל ונתיאמ
תונברקה םה םידוהיה) ידוהי לכל רגתא והז :הרורב איה הבושתה ?ביגהל
אלש אוה רגתאה .הבר תויטלחהב וילא תשגל שיש רגתא ,(האושה לש םיירקיעה
יואר םוקמל םלועה תא השעיו ,האושה לע טרחתי םלועהש דע חקי ןמז המכ בושח
יתויה תרטמ לא עיגהל יתושיחנב לשרתא אל - םדאה ינב לכ רובע וב תויחל
םלועש תנמ לע לכה תא השעא ,בר גנועבו יבלו יחוכ לכב 'ה תא תרשל - םייחב
.הניכשל םגו שונא ינבל םג וב רודל יואר םוקמ היהי הז

ךכ לכ ןוידב ךישמהל ונל המל לבא הז אשונ לע דוע חחושל ונלוכיש ןבומכ
...?םיבוט םישעמב ךישמהל תורשפא ונל שישכ ביאכמ

בלה קמועמ הנעט

.האושה יאשונב יברה לש םיבתכמ המכ ומסרופ ,(261-252 'מע ,גל ךרכ) תוחיש-יטוקילב
ילא רמ ,םסרופמה האושה רפוסל בתכנ ,(55 'מע םש) ה"כשת ןסינב ד"כ םוימ ,ינשה בתכמה
םיעטק ןלהל .וייח תא םקשל ול עייס לזיו רמ ירבדלש דחוימב ףלאמ בתכמ והז .לזיו
:(22-19 'מע ,ה"נשת רייא ,'ד"בח רפכ'ב ומסרופו שידיימ ישפוח ןפואב ומגרות) בתכמהמ

רשקב 'םידוהיה ןידה יכרוע' לש חספ ןויליגמ ךתבתכ ידיל העיגה הרקמב
לע יבתכמ לש ינשה דצב העיפוה ךתבתכ יכ - 'הרקמב' .םיטסיאתא םידוהיל
לש ןיינע ללכב ןיא םידוהיכ ונרובעש רמול רתוימו ,'גולאיד' אשונה
.תיטרפ החגשהב לכה ןכש ,תוירקמ

תא לבקלו תירוקמ תויהל הלוכי "טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה" יכ הנעטה
ונא םיאצומ ןכל .באוכהו ןימאמה בלה קמועמ תאצוי איהשכ קר ,ץוחנה ףקותה
םהרבא היה ,"טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה" לש הנעטה תא אטיבש ןושארה יכ
םירפסמ ל"זח .םינימאמה ינב םינימאמה לכ לש םהיבאו לודגה ןימאמה ,וניבא
רחא אל היה ,"ול בוטו עשר ול ערו קידצ" לש הלאשה תא הלעהש ןושארהש ,םג
'ה יכנא" לש לאידיאה תא ולוכ םלועלו םידוהיל ריבסהש שיאה ,וניבר השממ
םג איה "םירחא םיקולא"ב הנווכהשכ ,"םירחא םיקולא ךל היהי אל"ו "ךיקלא
.ןורחא קסופו לילאל תישונאה הנבהה תא תכפוהש תישונאה הסיפתה

השמ לש הנקסמה תא תאבה אלו הבשחמה וק תא תאטיב אלש יתאלפתה ,ןכל
לש ורשב תא םיקרוסש השמל וארהש העשבש ,ל"ז וניתובר ורמאש יפכ ,וניבר
הבושתהו ,"?הרכש וזו הרות וז" :השמ קעז ,לזרב לש תוקרסמב אביקע יבר
."!הבשחמב הלע ךכ !קותש" :התיה

,הבשחמב רקיעבו םג אלא םילימב קר התיה אל השמ לש ותנעטש ,רוכזנ הבה
תתל אל םג אלא ,ךכ תודוא רבדל אלש וצ קר התיה אל "קותש" הבושתה ןכלו
.הז גוסמ הנעטל הבשחמב םוקמ

.הנבה לכ הזב ןיא השעמלש אוה "הנוילעה הבשחמב הלע ךכ" לש ידיחיה רבסהה
םישקמה רתי לצא אל םגו וניבר השמ לצא הנומאה תא שילחה אל רבדה ,תאז לכב
,בויאב שרופמב וניצמש יפכ ,הנומאה תא םלצא קזיח הז :אברדא .םילאושהו
דמע ףא אלא ,ותנומאב ןתיא רתונש דבלב וז אלש ,וניבא םהרבאב הז ךרד -לעו
דע הקומע הנומא ילעב וראשנ םינכפהמה םג ךכ .הסנתנש תונויסינה לכב ןתיא
.םהייח לש ןורחאה םויה

םינתיא וראשנ םייטנתואה םישקמה לכש הדבועהש ,יתיא םיכסתש ןימאמ ינא
יכ .תרחא תויהל לוכי היה אל טושפ הזש אלא ,אמלעב הרקמ התיה אל ,םתנומאב
רורב ,רשויו קדצ לש יתימא שגרמ תעבונ איהו ,תמאב אישוקל םינווכתמ םא
קדצה אוה יתימאה קדצהש ,עונכשמ קרו ךא עיגהל לוכי הזכ קומע שגרש
הסיפתה לכמ םג הלעמל :תרמוא תאז .תישונאה הסיפתה לעמ אוה ורוקמבש
שגרבו לכשב קר אל אישוקה תעגונ ןכל .ישונאה שגרה לעמ םגו תישונאה
.םדאה לש ותואיצמו ותוימינפ םצעב אלא ,ישונאה

הלאשה תא גיצמ אוה הבש השיגהש ספות אוה ל"נה עוזעזה יוטיב רחאל ,םלואו
,ןכל .םוקמ תסיפת לכ הל ןיא ,לכשה לעמ אוהש המ תא לכשב ןיבהל ןוצרה תאו
.ףקות הנשמב - הברדאו ."ןימאמ ינא הז לכ םע"ש הנקסמל עיגמ רבד לש ופוסב

העגפנ אל ןימאמה תנומא

:תפסונ הדוקנל יברה סחייתמ בתכמה ךשמהב

ונרודב ונמעב שדחתהש שדח רבד וניא ,הנומאה םע טקילפנוקה לכ ,לכה ירחא
םימורגופה רתיב ומכו םימדוקה תורודב ל"חר תודמשו תוטיחש עדי ונמע .הז
,תיטסירלטיהה האושהמ םילק אל ויה תמייוסמ הניחבמש - םינושה בלצה יעסמו
ומיכסה אל םידוהיהש ןוויכמ ,דמשהמ לצניהל יוכיס לכ היה אל םיחצרנל יכ
יאשונ ידי-לע וחצונ םיכרותה םגש רחאלו - שיאה ותואב ןימאהל ןפוא םושב
וב ,םירצונה לש תוחיצרהו תודמשהמ לצניהל יוכיס לכ היה אל רבכ ,בלצה
,ישונאה ןימה לש תיעבט תיתייח תוארפכ התלגתה תיטסירלטיהה האושהש ןמזב
רלטיה לש האושה תא ענמיו ,עזעדזי תאז לכב םלועהש יהשלכ הווקת התיהו
.ש"מי

ירקמ תא עדיו םירשעה האמב דלונש 1940 דע ןימאמה ידוהיה :תורחא םילימב
,'וכו לבב ךלמ ראצנדכובנ דע ןכ ינפל דועו בלצה יאשונ לש תודמשהו תורזגה
םצע םלוא ,רלטיה םע תינכתב םיברועמ ותחפשמו אוה המל ,לואשל היה לוכי
אל רלטיהו ,שדח ולצא היה אל "ונתולכל ונילע םידמוע" לש ידימתה ןיינעה
שיא לש ותנומא העגפנ ןכא םאו .םלועה ארובב ותנומאב עוגפל לוכי היה
רלטיה ינפל דוע ותנומאב שלח היהש ימב רקיעב עגפ הז ירה ,ךכמ האצותכ
.רלטיה לש האושב ,לוכיבכ ,התוא אצמו םלועה ארובב ותריפכל סיסב שפיחו

תישונאה תוברתה לע ךומסל ןיא

:יברה ריבסמ דוע

תייגוס :אוהו ,הנוש ןוויכב לבא שודיח האיבה ןכא רלטיה לש האושה
האמה תונש לש תיתרבחה תוברתה לכו ,שחרתהש המ שחרתה רשא דע תוחתפתהה
ספותה ררושמ וא ףוסוליפ תויהל ןיב הריתס לכ ןיאש ,יוטיבל האיבה םירשעה
הדמשהה תונחמב םדא ותוא ןיבל ,ןילרבב ןולסה לש הרבחב דבכנ םוקמ
םא יכ ,םידיחי ידי-לע םישענ אל ,ולא םימויא םישעמשכ ...דועו הקנילברטב
ולא םישעמש חמש היה ףא םלועהמ בושח קלחו ,שיא ןוילימ האמ ןב םע ידי-לע
.ושענ

הפקשהב יוניש - רחא הבשחמ ןוויכמ לבא ,שודיחל האיבה ןכ רלטיה לש האושה
.המדיקבו תוברתב ,תישונאה

ואיבי םירשעה האמה תונשש ,ונימאה ,םיליכשמה יגוחב דחוימב ,םיבר
ךכ לכ םע - תישונאה תוברתה תוטשפתהבו תיפוסוליפה המרב הרבחה תוחתפתהל
היה אל שחרתהש המש - תודימה תומלש תמר םעו םיהובג ךוניח תודסומ הברה
תורפסב היוטיב תא הלביק תאזה השיגה תוכושחה תופוקתב .שחרתהל לוכי
,"תאטח םימואל דסח" דומלתהו ך"נתה תשיג תא חגנל וצר התיאו ,תונותיעבו
."בקעיל אנוש וישעש עודיב הכלה" י"בשר ירבד תאו

םא ףא ,רשויהו קדצה שגרו תישונאה תוברתה לע ךומסל ןתינ אלש הנקסמה
הדועת לכ וא תיאטיסרבינוא הדועתב דיוצמה ,ההובג תוברת לעב אוה םדא ותוא
.תימדקא

הבשחמהמ תעבונה תישחומה הנקסמה םע תאצל םויה םיששוח ,ונתפרחלו ונרעצל
,ונרעצל ,תאצמנ וז תיתולצנתה השיג .תימוימויה תוגהנתהל סחיב ,תינויגהה
ללועל לוכיש המ םהיניע ומב וארש ולא לצא וליפאו תיתדה תרושקתה יגוחב םג
.תיטרפה םתושרב םנוצרכ תושעל םהל םיחינמ םא ישונאה ןימה

םייחב זכרתהל

:יברה לש ויתונקסמ

תא ומצעב הווחש ימש יאדווב .היח המגוד תוארהל בושח הזב םג ,רבד לכב ומכ
חילצה אל ש"מי רלטיהש דבלב וז אלש תוארהל דחוימ ןפואב בייח תוערואמה לכ
החפשמ םיקמ אוה ,וירזועו רלטיה תא סיעכהל ידכ אלא ,ותמיזמ תא שממל
.םידכנו תונבו םינב ,הלודג

רודל רפסל בושח המכ דע טיבהל ילבמ יכ ,ףקותה לכב רמול ימצעל השרמ ינא
יפל - תויווחו תוארמ םתואמ ררחתשהל השקש המכ דעו ונל עריאש המ תא הזה
התא" לע השגדהה םע "יח התא ךחרוכ לע" איה הנושארה המישמה ,ילש השגדהה
.תוינויחה תא טילבהל תרמוא תאז ,"יח

הז עגרב ערקיהל ץמאמ לכ תושעל בייח התא :רתוי תורורבו תורחא םילימב
,ידוהי תיב םיקהל .םייתחפשמ םייח רדסל סנכיהלו םימי םתוא לש תויווחהמ
ונוצר תא שמימ אל אוהש ,רלטיה לש ותלפמל רוזעי חטב הזו תידוהי החפשמ
.ףסונ ץינ'זיו דיסח דבאל

.תורודה לכ ףוס דע ץינ'זיו ידיסח םידכנו םינב חפטתו לדגת התא :הברדא
,ץינ'זיו דיסח ןיב ןאכ ןיחבמ יניאש םגה ,יתצילמ ןונגסב ןווכתמ ינניאו
ןפואב תויהל לוכי הז םא לבא ,תווצמו הרות רמוש ידוהי םתס וא שטיוואבויל
אצמנ התא וישכעו םישק םירבד ךייחב תרבע רבעבש םשכו .בוט יאדו - הזכ
.ךכרד חילצי ךרבתי 'הו תאז גישת ,תמאב הצרת םא יזא ,הקירמאב

לזמב לארשיו השמ תדכ ןתחתת ,תועובשה גח ירחא םא לבא ,ךורא אוה בתכמה
.האירקב ךלש החריטה תיאדכו ילש הביתכה תיאדכ בוטתודיסחה ינייעממ


ךל-ךל תשרפ


ךל-ךל תשרפ

:רפיס צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ

ב"שרה יברה) יבא רדחל ,הליפתה ינפל רקובב ,ךל-ךל תשרפ תבשב םעפ יתסנכנ דלי יתויהב
-בצמב יורש היה אוה .('םוגרת דחאו ארקמ םיינש') עובשה תשרפ לע 'רבוע' ויתאצמו ,(ע"נ
ירשפא דציכ ןיבהל יתלוכיש אלב ,שערנ יתדמע .תועמד ויניעמ וגלז העשב הבו םמורמ חור
יתסנכנשכ ,תבש יאצומב קר .ךכ לע ולאשל יתזעה אל ךא ,תועמד םע דחי םמורמ חור-בצמ
.רבדה רשפל ויתלאשו זוע יתרזא ,יבאל יכרדכ

םע תויחל םיכירצ'ש רמא ןקזה וניבר :ריבסהו ףיסוה דימו .החמש לש תועמד הלא :הנע אבא
איה תישארב תשרפ .עובשה לש םויה תשרפ םעו עובשה תשרפ םע תויחל שיש תרמוא תאז ,'ןמזה
אריו" רמאנש יפכ ,ןוצר-עבש היהו ,םיארבנהו תומלועה תא ארב ה"בקה - הרקיעב החמש השרפ
.ךכ לכ םיענ וניא השרפה ףוס םלוא ;"בוט יכ םיקולא

םהרבא דלונ בוט-לזמב - חמש השרפה ףוס לבא ;הבוצע השרפ איה ,לובמה תשרפ ,חנ תשרפ
!וניבא

- וניבא םהרבא םע םייח עובשהמ םויו םוי לכב .תיתימא החמש לש השרפ איה ךל-ךל תשרפ
ליחנה היתווצמו הרותה לע וז שפנ-תוריסמו ,םלועב תוקולא םסרפל ושפנ תא רסמש ןושארה
.לארשי ללכל השוריב וניבא םהרבא
(29-30 'מע ,ב"שת תוחישה-רפס)

* * *

לע הרומ ,'ךל ךל' ,ונתשרפ םש .הלוכ השרפה לש ימינפה הנכות לע הרומ השרפה םש ,עודיכ
.םלועב ודיקפת יולימב ליח לא ליחמ היילע לש ןוויכב םדאה תכילה

,ןענכ ץראל ןרחמ וניבא םהרבא לש ותכילה לע רפוסמ השרפה תליחתב םנמא :הלאשה תלאשנ
לע רפוסמ השרפה ךשמהב ךא ,שדקמה-תיבו םילשורי ןוויכל ברקתהו ךלה ץראל ועיגהב ףאו
?היילעו הכילה תניחבב םה הלא לכ יכו - הערפ-תיבל הרש תחיקל ,םירצמל םהרבא תדירי

רהוז) םירצמ תולג תא המרג םירצמל םהרבא לש ותדירי .'םינבל ןמיס - תובא השעמ' :אלא
תלואגל ךרדה תא הללס ,"בהזבו ףסכב הנקמב דאמ דבכ" ותויהב םירצממ ותיילעו ,(אפ א"ח
התויהב הרשב עוגנל לוכי היה אל הערפש הדבועה םג ."לודג שוכרב" םירצממ לארשי-ינב
.לארשי ישנב םירצמה ולשמ אל םירצמ תולגבש ךכ ידיל האיבה ,הערפ תיבב

תוימינפבש ,אופיא ןבומ ,ןכמ רחאל האבש היילעה התיה הדיריה תרטמו תילכתש רחאמ
.הדיריה ירחאל האבש היילעה לש הלחתהה הדיריב הנומט םיניינעה

ליטמו םויל םוימ תרבוגו תכלוהה תולגה תכשח לע רבגתהל ותלכיב קפקפמ םדאשכ :רמולכ
רבד םה ךשוחהו הדיריה יכ רוכזל וילע ,הרותה רואב םלועה תא ריאהל ותורשפאב קפס
איהו אבל דיתעל היהתש היילעל הנכה אלא הדיריה ןיא םירבדה תוימינפב לבא ,דבלב ינוציח
.הנממ קלח ףא
(58 'מע ,'ה ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(א,בי) ךל ךל

(י"שר) םלועב ךעבט עידואש . . ךל ךל

:בוט-םש-לעבה רמא

תוערה תודימה תא רבשל - איה הזה-םלועב םדאה תאירב רקיעש ,רמא ןואג הידעס יבר
.ןוילע םלועל "ךעבט" תארקנה הגרדה תא הלעמ אוה הזבו ,ולש תויעבטה

רבשל לדתשהו ,ןמע תדלונש תויעבטה תוערה תודימהמ אצ - "ךתדלוממו ךצראמ ךל ךל" והז
.ןוילעה "םלועב ךעבט עידוא" הז ידי לעו ,ןתוא
('ב 'ע ףד ,דכ ןמיס ,בוט-םש-רתכ)

* * *

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ךכ לע ףיסומ

תודימה םגש - איהו ,וזמ הנוילע הגרד שי םלוא .תוערה תודימה תריבש ןיינעב רבדמ ג"סר
םדאהש הווצמ לכ) "הדובע" תמחמ אלא ,הדלותהו עבטה תמחמ אל תויהל תוכירצ םדאבש תובוטה
יוויצ ינפמ אלא ,ךכל תיעבטה ותייטנ תמחמ אל תויהל הכירצ - 'וכו הקדצ תניתנכ - םייקמ
.(ארובה
(659 'מע ,ב ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(א,וט) דאמ הברה ךרכש

רכשו תווצמה רכש תויהל ךירצ היה ןידה תרוש יפ-לעש ,(ו"לפס ד"מ) שרפמ "םירקיע"ה לעב
םג השוע אוהש תווצמהו ,הלבגהב איה םדאה תדובע ירהש ,לבגומ רכש ונייה ,ינמז הדובעה
לבגומ יתלבו יחצנ אוה רכשה ,דסח בר אוהש ,ךרבתי 'ה דסחב ךא .םוקמו ןמזב תולבגומ ןה
."דואמ הברה ךרכש" -

* * *

:צ"יירוהמ ר"ומדא ךכ לע ףיסומ

הרואכל ."והשעמכ שיאל םלשת התא יכ ,דסח 'ה ךלו" (בס םיליהת) קוספב שוריפה םג הז
אוה רכשה םולשתש אוה דסחה - אלא ?הזב דסחה והמ ,"והשעמכ" אוה רכשה םולשת םא :השק
.ה"בקה לש "והשעמ"כ - לובג ילבו יחצנ
(84-85 'מע ,ט"צרת םירמאמה רפס)


(ה,וט) הצוחה ותא אצויו

רמא .ןב דילוהל יואר יניאו ,ילש תונינגטציאב יתלכתסנ !םלוע לש ונוביר - וינפל רמא
(ונק תבש) לארשיל לזמ ןיאש ,ךלש תונינגטציאמ אצ :היל

(חכ ק"ומ) ל"זר ורמא ירהו ,לארשיל לזמ ןיאש רמול רשפא ךיא :הז לע ושקה תופסותה
?"אילת לזמב אלא אילת אתוכזב ואל - ינוזמו ייח ,ינב"

:ןקזה ר"ומדא תאז ץרתמ

ןכו ,"אלזמ היל תיא םדא" (גנ תבש) ל"זר ורמאש הממ םג חכומדכ ,לארשיל לזמ שיש יאדו
תניחבל לארשי לש לזמה תניחב המוד הניאש אלא .(טפר ג"ח רהוז) "אלזמב יולת לוכה" -
,םיבכוכהו םירשה םיעבש ,תולזמה - אוה םלועה תומוא לש לזמה .םלועה תומוא לש לזמה
,"ןיא" תניחב אוה םלזמו ,תולזמה תטילש תחת םינותנ םניא לארשי וליאו ;םהל 'ה קלחש
לארשי לש לזמה ,"לארשיל לזמ - ןיא" :ל"זח רמאמ תא שרפל שי ךכו .תולשלתשהמ הלעמלש
.'ןיא'ה ןניחב אוה
(ב,אע ףד ,הרות-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

ךל-ךל תשרפ שדוק-תבש יאצומ
ןוושחרמב 'ט-ל רוא

דלומה ןמ םימי העבש רחא דע םיניתממש ונגהנמל ,הנבלה תא שדקל הנושארל רשפא ברעה
.[בי ןויליג 'תורשקתה'ב וטרופ 'הנבל שודיק' יגהנמ]

םידוקירו תוחמש םישוע" - הניכשה ינפ תלבקכ ,רתויב הלענ הנבלה שודיק תובישחש רחאמ
.1"ןיאושינ תחמש תמגוד שדוחה שודיקב

ינש םוי
ןוושחרמב 'י

.2אמק 'ינש' תינעת

,ןבומכ .םידיסחה יגוחב (רקיעב - הברדאו) םג ,ב"הב תוינעתב םיגהונ ןיא הלא ונימיב
תואירב תשלוח ומכ ,ךרוצל אלא םהל ריתהל ןיאו ,בוטה םגהנמב וכישמי - תונעתהל םיגהונה
'ה ידוקיפ"ב ,יולגב החמשה וקב ולא 'ןוצר ימי'ב ףיסוהל איה לוכה תבוח ךא ;ףוגה
.3"בל יחמשמ ,םירשי

,ישימח םוי
ןוושחרמב ג"י

.'ישימח' תינעת


ןוושח שדוחד הנבלה שודיק תארקל) יברה שרד ,עודיכו .א,במ ןירדהנסל א"שרהמ הארו .ב"ס וכת 'יס א"מר (1
תוכיישבו רשקב דחוימבו ,קדצ-ןובשח תודוא ליעל רבודמהל ךשמהב" :(66 'מע א"ח ב"נשת ש"הס ,םינש שש ינפל
םיניינעה ןכותל רתויב ךיישש ,הנבל שודיקב רודיהו תוריהזב הפסוה רבד-לע ררועל שי - הלואגהל
שודיקד ןמזהל עגונב תוריהזה םג ללוכ ...ךלמ תרדה םע בורבו ,םיאנו םיבושח םידגבב" :טריפו "...םירומאה
אכלמ דוד תאיב דיימו ףכית לועפלו זרזלו רהמל תדחוימ הנווכ ךותמ הנבל שודיק - רקיעו דועו ...הנבל
תאו םהיקולא 'ה תא ושקיבו :הנבל שודיק םתוחו םויסכ ,הלואגה לע השקבו השירדב הפסוהה ידי-לע ,אחישמ
."ןמא ,םכלמ דוד

החמשה ךותמ אמש ששחמ ,תוכוס ירחאו חספ ירחאש ינשו ישימחו ינש ימיב תונעתהל זנכשא תוליהקב וגהנ (2
ז"הדא ע"ושו כ"ונ ,ע"ושוט .א,אפ ןישודיק 'סות) םיפסונ םימעטמ ןכו .הריבע ידיל ואב דעומה ימיבש הרתיה
.(בצת 'יס

ומצעב ונרוד אישנ יברה יכ םא - .רבד לש ומעט רואיב םש הארו ,ךליאו 258 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה (3
.ולא תוינעתב םוצל דיפקה

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il