- ג"עק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה ןוושחרמב ד"י * אריו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


"יתחיש תא ךינפל שרפא"


הישוק לע "םויה רדסל רובעל" לוכי היה אל וניבא םהרבא
םוקמב * הנומאל עגונה ןיינע - ה"בקה תגהנה לע ול התיהש
ךיא * הינורטב אב ,םייחב רתונ ונב קחציש לע חומשל
ק"כ תחישמ * ?תומילשב אלמתנ אל ה"בקה לש ונוצרש ןכתיי
ונרוד אישנ ר"ומדא[...] י"שר שוריפ םע עובשה תשרפב קוספ דומלל שדוק-תבשה םויד תודעוותה לכב גוהנ
ןקזה וניבר תרותכ - אמויד אניינעל תוכיישו רשק ולא םירועיש לכב אוצמל ,ליגרכו
.הז ןמזב םידמולש הרותה יניינע םע תויחל םיכירצש 1העודיה

.רמאמה לעב לש ומש תא ושוריפב ריכזמ י"שרש ןיינע לע בכעתנ - י"שר שוריפל עגונב
:המדקהבו

ריכזמ וניא םימעפה בורב ,הנה ,ארקמ לש וטושפ שוריפב ל"זח ירבדמ שוריפ איבמ י"שרשכ
ידי-לע תצרותמש (הזב אצויכו) תמייוסמ הלאש הנשיש ינפמ הז ירה - רמאמה לעב לש ומש תא
הלאשש ,אלא .'וכו ולש ףסונ רמאמ דוסי לע ,ינולפ ןב ינולפ אוה רמאמה לעבש םיעדויש הז
הלוכיש הלאש ,םא יכ ,שוריפב הצרתל ךירצ היה ,זאש ,(ךכ לכ) םיבותכה תוטשפב הניא וז
ריכזמש הז ידי-לע ץוריתה תא זמרמש ךכב י"שר קפתסמ ,ןכלו ,"חלוממ דימלת" לצא ררועתהל
.רמאמה לעב לש ומש

:ונניינעל עגונבו

רמא" :י"שר שרפמ - 2(ונתשרפ םויסב) "'וג התא םיקולא ארי יכ יתעדי התע יכ" קוספה לע
םעטב רבסהו רואיבב ךרוצ שיו ."'וכו יתחיש תא ךינפל שרפא םהרבא היל רמא ,אבא יבר
.אבא יבר - רמאמה לעב לש ומש תרכזה

:שוריפה תוללכב - ןיבהל ךירצ םג

ךינפל שרפא" - רואיבה תוכיראל קוקז י"שרש "'וגו יתעדי התע יכ" קוספב ישוקה והמ (א)
ול רמא ,'וכ יל רמוא התא וישכע ,'וכ תרמאו תרזחו ,'וכ יל תרמא לומתא ,יתחיש תא
.י"שר שוריפב ללכ ליגר יתלב ןושל - "יתחיש תא ךינפל שרפא" ןושלה (ב) ."'וכו ה"בקה

,השרפה תלחתהב - רמאמה לעב לש ומש ריכזמש י"שר שוריפב ןיינע דועו

המכו המכ םנשי יאדווב ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,3הז ןיינעב םעפ רבוד רבכש ,המדקהבו -
םתנש ,ןכ-יפ-לע-ףאו) רואיבה ןכות תא םירכוז םניאש אטישפו ,הזב רבודש םירכוז םניאש
,השרפה םויסב רמאמה לעב לש ומש תרכזה תודוא רבכ םירבדמש ןוויכמ ,ןכלו ,(...םהל הברע
- השרפה תלחתהב רמאמה לעב םש תרכזה תודוא םג ריעהל שי

ה"בקה אבו היה ותלימל ישילש םוי אנינח רב אמח יבר רמא ,הלוחה תא רקבל ,וילא אריו"
."ומולשב לאשו

אב ה"בקהש (א) ארקמ לש וטושפב י"שרל היל אנמ :שוריפה ןכותב ןיבהל ךירצ ןאכ םגו
?אקווד "ותלימל ישילש םוי"ב (ב) ,"הלוחה תא רקבל"

הזב רואיבהש טרפבו) השרפה תלחתהב רואיבה תא םידקהל שי - י"שרפב רואיבל עגונב
:"'וכו הלוחה תא רקבל ,וילא אריו" ,(השרפה םויסב רואיבהמ רתוי רצק

הז ירחאל רכזנ אלש םושמ - "הלוחה תא רקבל" ידכ אוה "וילא אריו"ש י"שר לש וחרכה
אשיו" רפוסמ הז ירחאל דימ ירהש) דבלב "וילא אריו" םא יכ ,םייוסמ רבד ול רמא ה"בקהש
תשרפ ףוסב) הלימה ןיינעל ךשמהב אב "וילא אריו"ש רמול חרכהב ,ןכלו ,("'וג אריו ויניע
תא רקבל" ("'ה וילא אריו") ה"בקה אב ,הלימה ללגב הלוח היה םהרבאש ןוויכמש ,(ךל-ךל
."הלוחה

,תוטשפב םג ןבומ - 4"ותלימל ינש םוי אלו ,"ותלימל ישילש םוי" הז היהש חרכההו
,ותיבב האורש הממ םעדויש ןוויכמ שמח ןבל רמול ךירצ אל י"שרש םיניינע שיש ,5המדקהבו
:ונניינעב םג הז ךרד לעו ,6'וכו וכוניח ןפואמ

,(הזב אצויכו ,ןטקה ויחא לצא) הלימ תירבל עגונב הגהנהה רדס תא האור ארקמל שמח ןבה
ינשה םויב ;'וכו םישנא הברה םיאב הלימ תירבל ירהש - "לודג שער" םישוע ןושארה םויבש
ךרב לפטל םיכירצש םירוהה תא חירטהל אלש ידכ אובלמ םיענמנ ,הברדאו ,דחוימ רבד ןיא
להומהש - "שער" בוש השענ ישילשה םויבו ;'וכו אסכ שיגהל תונפתהל וכרטצי אלש ,לומינה
.7'וכ האופרה יניינעב קוסעלו ,לומינה ךרה לש ומולשב לואשל תיבל עיגמ

ישילש םוי"ב היה "הלוחה תא רקבל" "וילא אריו"ש - םהרבא תלימל עגונב םג ןיבמ הזמו
."ומולשב לאשו ה"בקה אב" ,זאש ,"ותלימל

ןיינעה ןכות זמורמ הז םשבש ,רמול שי - "אנינח רב אמח" - רמאמה לעב םש תרכזה םעטבו
:"הלוחה תא רקבל ,וילא אריו"ד

."וילא אריו"ד ןיינע והזש ,היאר ושוריפ - 8ימרא ןושלב - "אמח"

ותויהל ,הלוחה תא רקבל אב ה"בקהש ךכל הביסה יהוזש ,םוחרו ןונח ןושלמ - "אנינח"ו
.םוחרו ןונח

:9"הלוחה תא רקבל וילא אריו"ד ןיינעה ןכות אוה אוה "אנינח רב אמח" םשהש ,אצמנו
הז ללגבש ,םוחרו ןונח ותויה ,"אנינח"מ בבוסמו האצות ,הדלות - "רב" ,"אריו" - "אמח"
."הלוחה תא רקבל ,וילא אריו"

:"'וכו אבא יבר רמא" ,"יתעדי התע יכ" ליחתמה רוביד י"שר שוריפב רואיבה

יתעדי התע יכ המואמ ול השעת לאו רענה לא ךדי חלשת לא רמאיו" קוספה תא םידמול רשאכ
שמח ןב לצא הטושפ הלאש תררועתמ - "ינממ ךדיחי תא ךנב תא תכשח אלו התא םיקולא ארי יכ
:ארקמל

לאו רענה לא ךדי חלשת לא" יוויצהל - "'וג יתעדי התע יכ" - םעט תניתנב ךרוצה והמ
,"רענה לא ךדי חלשת לא" יוויצה תא וניבא םהרבא עמששכ ,הרואכל ,"המואמ ול השעת
יתעדי התע יכ" םעט תניתנב ךרוצה והמו ,10םייחב ראשי ודיחי ונבש רתויב חמש יאדווב
!?"'וגו

לא ךדי חלשת לא" יוויצה ירחאל) םייתניב ןיינע הזיא היהש רמול ךירצ ךחרכ לעו
."'וגו יתעדי התע יכ" הנעמה אב הז לעש ,("רענה

היל רמא" ,'וכ המילש החיש ,ה"בקהל םהרבא לש ותחיש התיה םייתניבש י"שר שרפמ ןכלו
ארקי קחציב יכ יל תרמא לומתא" ,וירבד ןכותו ,"יתחיש תא ךינפל שרפא (ה"בקהל) םהרבא
!?"רענה לא ךדי חלשת לא יל רמוא התא וישכע ,ךנב תא אנ חק תרמאו תרזחו ,ערז ךל

אצומ ,חק ךל יתרמאשכ ,הנשא אל יתפש אצומו יתירב ללחא אל" ,ה"בקה ול בישה הז לעו
התע יכ (רבדה םעטו) ,היתחא היתקסא ,והלעה אלא ,והטחש ךל יתרמא אל ,הנשא אל יתפש
הפ ןוחתפ יל שי ,ךלצא יתביח איה המ םיהמתה תומואלו ןטשל בישהל המ יל שי התעמ ,יתעדי
ארי יכ" לכל תוארהל ןויסנ אלא הז היה אל ,רמולכ ,"התא םיקולא ארי יכ םיאורש וישכע
."ינממ ךדיחי תא ךנב תא תכשח אל"ש ןוויכמ ,"התא םיקולא

:רואיב רתיל

'וכ תרמאו תרזחו 'וכ יל תרמא לומתא" ,ה"בקה לש ותגהנה תא ןיבמ וניא םא םג ,הרואכל
יבג לעמ ודירוהל זרדזהלו ,םייחב ראשנ קחציש חומשל ול היה - "'וכ יל רמוא התא וישכע
!?תורתוימ תולאש לואשל ילבמ ,'וכ חבזמה

ול שישכ ,ה"בקה ינפל ותחיש תא שרפל ילבמ םויה רדסל רובעל לוכי היה אל םהרבאש ,אלא
.ה"בקהב הנומאל עגונה ןיינע - ה"בקה לש ותגהנה לע אישוקו הלאש

:ךמצע עגהו

הנומאה ףקותו לדוג תא םימעה לכל תוארהלו חיכוהל ידכ אלא היה אל הדיקעה ןויסינ לכ
אישוקו הלאש םע וניבא םהרבא ראשי רבד לש ופוסבש ןכתיי ךיאו ,ה"בקהב וניבא םהרבאד
!?הדיקעה ןויסנ תרטמו תילכת ךפיה - ה"בקה לש ותגהנה לע (הנומאה ןיינע ךפיה)

,"'וכ יתחיש תא ךינפל שרפא" ה"בקהל רמא אלא ,שירחהל לוכי וניבא םהרבא היה אל ,ןכלו
."'וכו הנשא אל יתפש אצומ" ,יוניש םוש ןאכ ןיאש ה"בקה ול בישהש דע

םהרבא לצאש ןכתיי דציכ ,ףוס לכ ףוס :לואשלו ףיסוהל לוכי "חלוממ דימלת" ,םנמא
!?ה"בקה לש ותגהנה לע אישוקו הלאשל םוקמ היה וניבא

:אבא יבר - רמאמה לעב לש ומש תרכזהב י"שר זמרמ הזל ץוריתהו

הז רמא 12אבא 'ר ,איה יאמ . . ונוק דובכ לע סח אלש לכ" :ונינש 11הגיגח תכסמב
."תשקב לכתסמה

לש ןפואב תולכתסה ,םא יכ ,13םתס היאר אל ,"תשקב לכתסמה" ןושלה קויד םדקהב ןבויו
.תשקה ןיינע ןכותב 'וכ תוננובתהו ןויע

הלאש ררועתהל הלוכיש ןוויכמ - (תשקה ןיינע ןכותב ןנובתהלו לכתסהל ןיאש) רבדה םעטו
יכ" ,14ד"ץראב םדאה תער הבר"ש הארשכ ,הליחתבש ןכתייה :ה"בקה לש ותגהנה לע אישוקו
דוע היהי אל"ש תירב תרכ ךכ-רחאו ,רשב לכ תחשל לובמ איבה ,15"וכרד תא רשב לכ תיחשה
לע ןנע יננעב היהו . . ןנעב יתתנ יתשק תא . . תירבה תוא תאז" ,16"ץראה תחשל לובמ
תא יתרכזו ןנעב תשקה התארנו (םלועל ןודבאו ךשוח איבהל ינפל הבשחמב הלעתשכ) ץראה
לובמה רודכ תחשומ םלוע םגש ,ונייה ,17"'וג לובמל םימה דוע היהי אלו . . יתירב
.ומויקב ראשהל ךירצ ('וכ רתוי עורג וליפאו)

תרוכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,לובמ איבהל הצרי ה"בקהש בייחמש בצמו דמעמ ןכתייש ןבומ הזמו
איבהל ונוצר אלמל ה"בקה ענמנ הז ללגבש תידדצ הביס שיש ,ונייה ,לובמ איבהל אלש תירב
- חבזמה יבג לע ונב קחצי תא בירקי םהרבאש הצרש ףאש ,ןדיד ןודינב הז ךרד לעו ,לובמ
תידדצ הביס ינפמ ("רענה לא ךדי חלשת לא" ורמאב) ונוצר אלמל ענמנ - םהרבא בשחש יפכ
.'וכ

תא אלמל ה"בקה ענמי הז ללגבש ידדצ ןיינע תויהל לוכיש אפוג אה ,ןכ-יפ-לע-ףאש אלא
ןיינעה תלילשו רמוח תא אבא 'ר שיגדמ ,ןכלו ,"ונוק דובכ"ל םאתהב וניא - ונוצר
.'וכ תשקב תולכתסהד

"'וכו יתחיש תא ךינפל שרפא םהרבא היל רמא"ש רמאמה לעב אוה אבא 'רש קתמוי הז יפ-לעו
הז ידי-לע ,תומילשב ה"בקה לש ונוצר אלמתנ אלש ךתעד אקלס אק ולצא ראשת אלש ידכ -
."'וכו הנשא אל יתפש אצומ" ה"בקה ול בישהש
,א ךרכ ,ח"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ,ח"משת'ה ןוושחרמב ו"ט ,אריו תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב ,468-461 'מע
.ךליאו 29 'מע ב"שת ש"הס ,ןושח 'ב "םוי םויה" האר (1

.גי ,בכ (2

.31 הרעהבו 65 'מע כ"ח .םש 49 הרעהבו ,ךליאו 77 'מע ה"ח ש"וקל האר (3

רמאנש ,ומע זחאו ודי חלש ה"בקה"ש (ךל ךל פ"ס) ןשי י"שרב כ"שמ פ"ע ,ירה - ןושארה םויל עגונבו (4
ורקבל ךרצוה אל בושו ,תירבה תעב חכונ ה"בקה היה ,"ומע אלא רמאנ אל ול ,תירבה ומע תורכו (ח ,ט הימחנ)
.םויב וב

.ט"יס ח"משת'ה ךל-ךל פ"ש תחיש םג האר (5

םוחרו ןונח ותויהל איה הלוחה תא רקבל אב ה"בקהש ךכל הביסהש ראבל ךירצ אל י"שרש ,ד"ודנב אמגודלו (6
.'וכ וירוהמ עמשש ךכל ףסונ ,הלפתב רמואש יפכ ,ומצעמ תאז עודי ארקמל שמח ןבהש ןוויכמ ,'וכ

'לה ,ח"ה ב"פ הלימ 'לה ם"במר) תבשה תא וילע ןיללחמו ,הנכס וב שיש הלוחל בשחנ םימי 'ג דע ,ירהש (7
.(ד"יה ב"פ תבש

.("חלוממ דימלת" טרפבו) ארקמל שמח ןב םג העדוי ןכלש ,רתויב הליגר תבית ,לבא (8

.("רע זיא סאד טא") אוה וניינע הזש ןוויכמ - הז רמאמ אנינח רב אמח יבר רמא הז םעטמש ,רמול שיו (9

!םייחה ךפיהד הנכסמ לצינ - ותנקז תעל ול דלונש ודיחי ונבשכ באה תחמש לדוג טושפ םגו ןבומכ (10

.א ,זט (11

(ת"הק ח"דשב) םולש יכרד) ללכה עודי ,לבא .הבר םשב הז רמאמ אבוה (א,מ) ןישודיק תכסמבש ,ריעהל (12
אלא) המוקמב הניאש איגוסמ רתוי הילע ךומסל יואר המוקמב איהש איגוסש (נ"שו .ז"יתס 'ס תוא ס"שה יללכ
אוה "ונוק דובכ"ל םיכיישה םיניינעה וראבתנ ובש ירקיעה םוקמה ,ד"ודנבו ,(תרחא איגוסב בגא ךרד האבוהש
.אבא 'ר םשב הז רמאמ אבוה םשו ,הגיגח תכסמב -

.ךרבל לכויש תשקה תא תוארל חרכהב ,אלימבו ,"'וכ תירבה רכוז ךרבמ ןנעב תשק האורה" - הברדאו (13

.ה ,ו תישארב (14

.בי ,ו חנ (15

.אי ,ט םש (16

.י"שרפבו ךליאו בי םש (17
חישמ םע תויחל


שיחהל "םימימת יכמות" לש הדיקפת
חישמה תאיב


דוד תיב תמחלמד ןוחצינה םילעופ הידימלת

ןושלכ) א"רתכ תנשב ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תדלוה םוי - הלוגס םוי אוה ןוושחרמב ף"כ
.(קדצ-חמצה

לש ןפואב הפסוהו יוליע ,ונייה ,"רבוג ולזמ"ש ,תדלוה םויד יוליעה לדוג עודיה יפ-לעו
המשנה שרושו לזמב וליפא (אלא ,'וכ הגשהו הנבה ,םייולגה תוחוכב קר אל) תורבגתה
לש ןפואב הפסוהו יוליע השענ ,הנשב הנש ידימ ןוושחרמב ף"כ אובבש ,ןבומ ,הלעמל
רתיבו תאש רתיב ,הברדאו ,תוקלתסהה ירחאל םג) תדלוהה םוי לעב לש ויניינע לכב תורבגתה
.(זוע

אישנה") לארשי לכ לצא הפסוהו יוליע השענ ,לארשי אישנ לצא הפסוההו יוליעה ידי-לעו
ויכרדמ ונרוה רשא הרשי ךרדב" םיכלוהש ,וידימלת ידימלתו וידימלתמ לחה - ("לכה אוה
.לארשי לכ לצא - םדי-לעו ,"דעו הלס חצנ ויתוחרואב הכלנו

תנמ לע ,תדלוהה םוי לעב לש ויניינעב ןנובתהל יואר ,הז הלוגס םויב ונדמעב ,ןכלו
.הלוכ הנשה לכ ךשמב ויתוחרואו ויכרדב הכילהב קזחתהלו ףיסוהל תובוט תוטלחה לבקל

תונייעמה תצפהד ןיינעה לע תדחוימ השגדה - תדלוהה םוי לעב לש םיירקיעה ויניינעמ
:המדקהבו .הצוח

(ט"שעבהד "ךיתונייעמ") תודיסחה תרות תצפה ,"הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד ןיינעה תתימא
ירחאל ןקזה ר"ומדא ידי-לע רבכ ליחתה - שפנבש ד"בחב הגשהו הנבה ,"ןוסנרפתי" לש ןפואב
.(תדלוהה םוי לעב לש העודיה ותחישב ראובמכ) ולסכ ט"יד הלואגה

הצוח תונייעמה תצפהו יוליג ,ירה - ןקזה ר"ומדא ידי-לע ןיינעה תלחתה ירחאל ,םנמא
אתיירואב לכתסא" רמאמכ ,הרותה ידמול לצא הליחת רדוחש הז ידי-לע) םלועב רודחיש ןפואב
ידי-לע - דחוימבו ,רודל רודמ וניאישנ וניתובר ידי-לע ףסותינו ךלוה - ("אמלע ארבו
אל) ודמלי הבש םימימת-יכמות תבישי תא דסייש ,תדלוהה -םוי לעב ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
רדסב ("תילגנה הרותה דומילב ויחי אקווד הזבו") תודיסחה תרות םג (אלא ,הרותד הלגנ קר
דומילכ" ,הגשהו הנבהב ,תובשייתה לש רדסבו ןפואב דומיל ,רמולכ ,"הבישי" לש דומילה
.הצוח תונייעמה תצפהב ירקיע בלש ףסותינ הז ידי-לע רשא ,"הרותבש אילגב תויגוסה

יננה . . הבישיב וז הלחתהב" - הבישיה תודסייתהל רשקב תדלוהה םוי לעב לש ונושלבו
וצופי לש החטבהה םייוקת ןעמל ,ונוליחנה םייברהו ט"שעבה ונרומש תורואמה תא קילדמ
."חישמה תאיב תא שיחהל ,הצוח ךיתונייעמ

,"דוד תיב תמחלמל אצויה לכ" ןיינעב העודיה ותחישב םירבדה וראבתנ - רתוי תויטרפבו
,"דוד תיב ילייח" םה ,תדלוהה םוי לעב לש וידימלת ,םימימת-יכמות ידימלתש ,הנכותש
ףרחמ רוד תיאר םא" שרדמה ירבדכ ,"ךחישמ תובקע ופרח רשא" ולא םע םוחלל םדיקפתש
ביתכו ,ךחישמ תובקע ופרח רשא 'ה ךביוא ופרח רשא ,םעט המ ,חישמ לש וילגרל הפצ ףדגמו
יוליגב "דוד תיב ילייח" לש םתלועפ ידי-לעש ,ונייה ,"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב הירתב
,"ןמאו ןמא םלועל 'ה ךורב"ד ןפואבו ,דוד תיב תמחלמד ןוחצינה השענ תודיסחה רוא תצפהו
."'הל תודות ןתנ ןכ לע ,חישמה תאיב . . ררושמה האר"
'מע ,א ךרכ ,ז"משת 'תויודעוותה םחנמ תרות' ;ז"משת'ה ןוושחרמב ף"כ ,אריו תשרפ תבש תחישמ)
(495-494

יהויחבמ ריתי


םיחתפנ "םישדח תורוניצ"
"רבוג" אישנה לש "ולזמ"שכ


ח"מגבו הליפתה תדובעב ,תודיסחבו הלגנב הפסוה

ף"כד תדלוהה םויב הנשיש תדחוימה חוכ תניתנהו תוררועתהה תנבומ הז יפ-לע...
:ןוושחרמב

,םיתיעה קוצ ינפמ הנה ,"ליח לא ליחמ וכלי"ד ןפואב היהת ותדובעש ידוהימ םיעבות רשאכ
העיבת לע ותהימת תא עיבמ ידוהיש אלפ לכ ןיא - 'וכ םלועה רתסהו םלעהד םילובלבה יוביר
- אוה ןעוט - יאוולה ,ליח לא ליחמ הכילה לש ןפואב הדובע עובתל םוקמ המ :וזכ השירדו
!הז ינפלש "ליח"ה תגרדב ראשיהל חילצי

םנכותש (דועו ל"ס ,ז"טס ק"הגא) ןקזה ר"ומדא לש שדוק-תורגיא המכ וניצמש ךכ ידכ דעו
וכלי"ד הדובעב תושילח םורגי אל הז ןיינעש לדתשהל םיכירצ ,'וכו םיתיעה קוצ תורמלש -
...'וכ שדוקב תוערגמ תתל אלש הרהזא םיכירצש דעו ,"ליחמ לא ליחמ

תכללו שדוקב תולעהל יוויצה ונשיש ןוויכמש ראבלו ריבסהל םיכירצ - וז הנעטל הנעמבו
םיתיעה קוצ תורמל ,ןכלו .הזל השורדה חוכ תניתנה םג הנשיש יאדווב ,ליח לא ליחמ
.ליח לא ליחמ תכללו שדוקב תולעהל םיכירצ

שממ לעופב רופיסב םג אטבתהש - ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ יפ-לע טרפבו
עגרב) ותלוכיו ויתוחוכמ הלעמלש רבד ומצע לע לבקמ ידוהי רשאכש - (אדבוע הוה הידידב)
השעמב תאז ואר - רומאכו .ותטלחה תא םייקל לכויש "םישדח תורוניצ" ה"בקה ול חתופ ,(הז
.לעופב

יזא ,לארשי אישנ לש תדלוה םויב םיאצמנ רשאכ לבא .הלוכ הנשה לכ ךשמב - הז לכו
השדח העיבת ,ירמגל רחא ןפואב איה (ליח לא ליחמ ,שדוקב תולעהל) השירדהו העיבתה
:הקזחו

ר"ומדא לש ותמשנ שרוש יוליגו תכשמה ,ונייה ,"רבוג" תדלוהה םוי לעב לש "ולזמ" רשאכ
ןיא - ונכרעכ םישנאל ללכ ךרעב וניאש ןיינע ,("רבוג") תורבגתה לש ןפואב ("ולזמ") ע"נ
ןכומה ןמ דמוע "שדחה רוניצ"ה ;'וכו "םישדח תורוניצ" חותפל ידכ תדחוימ תולדתשהב ךרוצ
העידיה וילא העיגהש לארשימ דחאו דחא לכל תורבגתה לש ןפואב יוליגו העפשה ךישמהל ידכ
!רבוג ולזמו ,ע"נ ר"ומדא לש ותדלוה םוי אוה הז םויש

:תוטשפב - םירבדה תנווכו

הרות" םישענש יפכ ,תודיסחו הלגנ ,הרותה דומילב - תוכיאב ןהו תומכב ןה - הפסוה
םימימת-יכמות תבישי דוסיב תדלוהה םוי לעב לש ושודיחש . . םימעפ המכ רבודמכ ,"תחא
,זא דע היהש יפכ אל] "המימת ,תודיסחה תרותו תילגנה הרות ,'ה תרות" םידמול הבש - אוה
סרטנוקב הכוראב ראובמכ ,['וכ דרפנ דומיל רותב תאז ודמל ,הרותד רתסנ ודמלש ולא םגש
ולזמ" - תורבגתה לש ןיינעל דע ,ליח לא ליחמ הכילה לש ןפואב - הז לכו .םייחה-ץע
."רבוג

תובוחר" ,תיתימא תובחר לש ןפואב תוננובתה - תורבגתה ךותמ הליפתה תדובעב הפסוה
הכירצ הליפתה תדובעש (חצ ס"ר ח"וא) ךורע-ןחלושה ןיד-קספכ ,ימצעה בחרמל דע ,"רהנה
(ה"פ תוכרב) הנשמה ירבד לע דסוימ ,םדאה תולפשו לאה תולדגב תוננובתהה ירחאל תויהל
.םידסח-תולימג - ישילשה דומעב הפסוה ןכו . . "שאר דבוכ ךותמ אלא ללפתהל ןידמוע ןיא"
יתלב - 466-464 'מע ,א ךרכ ,מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' ;מ"דשת ןוושחרמב ף"כ תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


..."ןתחיש הפי" - םידיסח ירופיס


םידיסח ירופיסו תונורכז תאלעהל יברה סחיי הבר תובישח
* םמוסרפב קוידו הבר תוריהז שרד דבב דב * בתכה לע
עיצה ,ליבונר'צמ םוחנ יבר לע רופיס תודעוותהב ורפסשכ
םירופיס לע םידיסח ירופיסב הלעמ * רופיסל םינוקית יברה
,םיעמושל "תידיסח תיחולחל" םיסינכמ ךכבש ,םיר"ומדאמ
םהל תומדיהל םיפאושש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ .םיידיסחה םייחה לש םיבושחה םיביכרמה דחא אוה םידיסח ירופיס
קיידל גהנ ודיצמ יברה .ןתלעמב אילפה םגו ,עמשש םידיסחה ירופיס םושירל בר ןמז שידקה
.םינשה ךשמב םיבר םירופיס ומצעב רפיס םגו ,ונתוח רפיסש רופיס לש טרפ לכב

וילא תרגיאב ללכש דחאל (זכש 'מע 'ה ךרכ שדוק-תורגיא) יברה בתכ ב"ישת ןסינב ז"כב
םג הזכ השעי חטבו ,ויבתכמ לכב קיתעמש םידיסח ירופיס לע ןח תאושת") םידיסח ירופיס
:("שארמ הדותו אבהל

מ"גבנ ה"הללקוצז םישודקה וניתובר וניאישנ םירקיימ ויהש המכ דע עודי
ה"הלקוצז ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש החישה העודיו ,םידיסחו םיקידצ ירופיס ע"יז
ובורו ורקיעש ףא ,וירחאש םירפסהל םדק תישארב רפסש ,הזב ע"יז מ"גבנ
.'וכו הרותה תווצמב םה וירחאש םירפסהו םיקידצ ירופיס אוה ולוככ

?רכוז התא המ

רבדמ (419 'מע ,ב ךרכ ,'ט"משת תויודעוותה') ט"משת ארקיו תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
הריכז םג אלא ,"קלמע"ד הלילשה תריכז קר ונניא "'וגו קלמע ךל השע רשא תא רוכז"ש יברה
הלעמלש שפנ-תוריסמו לוטיב ךותמ ,ה"בקה םע לארשימ דחא לכ לש תורשקתההש - יבויח ןפואב
:רמאנ החישה ילושב הרעהב .דימת ונורכזב הקוקח תויהל הכירצ ,תעדו םעטמ

ידי-לע וכוניח רדס תודוא ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רופיסמ םג ריעהל
"?וטסקנעדעג סאוו" ותוא לאוש היה ןמזל ןמזמש ,ע"נ ר"ומדא ק"כ ,ויבא
.'וכו ושפנב זע םשור וררועש השודקו תודהי יניינעב ,[רכוז התא המ=]
'וג ךיבא לאש 'וג םלוע תומי רוכז" (ז,בל וניזאה) רמאנש הממ ריעהלו
."'וג ךינקז

:יברה ךישממ החישה ףוגב

היהת הז ידי-לעש ("חכשת אל") ללכ יונישו החכש לש ןיינע הזב לופי אלש
םג דעו ,תושרה יניינעב וקסע תעב םג ,יעבדכ ולוכ םויה לכ ךשמב ותגהנה
האור ומולחבש דעו) - "יעוצי לע ךיתרכז םא" רמאנש ומכ - הנישה תעב
,וביל ירוהרהמ אלא האור םדא ןיאש רמוחו-לקו ןכש-לכמבו ,השודק יניינע
.(דימת ונורכזב קוקחש ןיינע המכו-המכ-תחא-לעו ,דבלב רוהרה וליפא

םירופיסל םוקמ רתוי

הלחהש ,'ד"בח ןואטב' תרבוחה ןכותל תורעה יברה תוריכזמ הרגיש ג"כשת רדאב ב"כב
'מע ,ב ךרכ ,'ךלמ שדקמ' רפס) בתכנ תורעהה ןיב .תשדוחמ תנוכתמב הנש התואב העיפוהל
:(287

.םינבומ םימעטהו ,ןואטבב רתוי לודג םוקמ סופתל ךירצ םירופיסה קלח

לכשה-רסומ

יברה לש תודעוותה תעב רופיס רפסל וא הרות רבד עימשהל םידיסח ושקבתנ הנשב םיימעפ
יפל ,הרות רבד רמוא היה "תווצמה תא רכמ"ש יאבגה - תישארב תשרפ שדוק-תבשב :ותוחכונבו
תפוק תבוטל "הכלמ הוולמ"ה ברע - םילקש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב םג ךכ ;יברה תשקב
.ח"מגה

תנשב היינשהו א"משת תנשב הנושארה .תודחוימ תויושחרתה יתש ןייצל יוארה ןמ הז ןיינעב
.ז"משת

ןוסניפ 'יש עשוהי ברה יאבגל יברה הרוה ,תווצמה תריכמ ירחא ,תישארב תבש ,א"משתב
'להקה' ןמוי) 'םייחל' יברה תשקבל רמאו ושארל למיירטש שבח ןכל םדוק .הרות רבד רמאיש
.(35 'מע א"משת

ר"ומדא לע ,'זוע לדגמ' רפסב ןכל םדוק המ ןמז הנושארל ספדנש ,רופיס רפיס ןכמ רחאל
.היסורל העיגהש הנושארה הפמה התיהש יפ-לע-ףא ,הקירמא לש הפמב תועט אצמ רשא ןקזה
תא תולגל ול הרשפאש הדבוע ,םלועה לכ רייוצמ "תישארב" לש 'ב תואבש ריבסה ןקזה ונבר
.תועטה

:(ךויחב) יברה ביגה רופיסה תא יאבגה םייסשכ

תושעל ךרוצ ןיא הקירמאב םיאצמנ רבכ רשאכש - אוה ךכמ לכשה-רסומה
...תויועט

וברו דיסחה

(501 'מע ,ב ךרכ ,'ז"משת תויודעוותה') ז"משת םילקש-םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
םע .(אתכסמ םויסו ם"במרה ימויס ,ד"בח-יתב תחיתפ םע רשקב) הקשמה תקולח רות עיגה
וילע הוויצ יברה .ח"מגה לש "הכלמ הוולמ"ה רובע ,ןמדלוג ןועמש ברה הנמנ םילבקמה
.הרות רבד רמולו ושארל למיירטש שובחל (הנש ידמכ)

יבר ןסכאתה ותיבבש ,ליבונר'צמ םוחנ יבר קידצה לש דיסח לע רפיסו חתפ ןמדלוג ברה
ןסכאתי אלש ל"נה דיסחל עידוהל םוחנ יבר חלש תחא םעפ .הרייע התואל אבש תע לכב םוחנ
אל ףאו ,ותיינסכאב ורקבל וחיני אל ףא אלא ,דוע אלו .לבור םייפלא ול ןתיי אל םא ולצא
.בוקנה ךסה תא ול הלעי אלש דע ,'ןחלוש'ה תכירעבו ויתוליפתב ותוארל

לודג םוכס גישהל לגוסמ היה אל ,םוכסה תיצחמ ידכל וליפא עיגה אל ושוכר לכש ,דיסחה
אובל השרוה אל ףא אוהו םוחנ יבר ולצא ןסכאתה אל איהה םעפב - ורעצ לדוגל ,ןכאו .הזכש
.'וכ תוליפתל

.ומע אשנש רצוא לע ורמשש וילייח תייוולב ,םיצירפה דחא הרייעל עלקנ המ-ןמז רובעכ
ורזחשכ .ותיבב רצואה תא וחכש ,םתכלבו ,ותיבב םילייחה ונסכאתה - ל"נה דיסחה לש ולזמל
רחאל .וסנכנ אל ותיבל - עתפ חרואב ךא דיסחה תיבל ביבסש םיתבה לכב ושפיח ,הרייעל
לבור םייפלא וינפל הנהו ,רצואה תא דיסחה חתפ ,הרייעה תא ובזעו רצואה תאיצממ ושאונש
.םוחנ יבר ובר לא ואיבהו ףסכה תא לטנ .קוידב

ךא ,תורישע ךל קינעהל וצר םימשה ןמ" .קידצה ול רמא ,"םירבדה רשפ תא ךל ראבא וישכע"
תמאב קקדזתש ידכ ,'וכ רעצ ךל בסהל יילע היה ןכל .תאז לע שקבת ךמצעב התאש יאנתב
..."ה"בקהמ םשקבתו לבור םייפלאל

רופיס לש וילוגליג

:רמאו יברה ךייח ,ורופיס תא ןמדלוג ברה םייסשכ

וניא התע תעל יתאצמש ידיחיה ץוריתה רשא ,"הישוק-ץאלק" שי - ל"נה רופיסב
:המדקהבו ,רופיסה יטרפב קוידה רדעה אלא

קוידה תילכתב רופיס רפסל גהונ היה ר"ומדא ח"ומ ק"כש םסרופמו עודי
םיטרפב וליפא ,םיטרפב קוידה תלעמ םצע דבלמ ןכש ,טרפו טרפ לכל עגונב
המכ דע בל םימש אלש םיבר םיטרפ םנשי ירה ,רופיסה ןכותל םיעגונ םניאש
אלימבו) קוידה רדעה ללגבש ,ןדיד ןודינב שגדומכ ,רופיסה ןכותל םה םיעגונ
קפס תלטה ידכ דע ,רופיסה ןכותב "הישוק-ץאלק" תררועתמ ,םיטרפב (יונישה -
.רופיסה לש ותתימאב

:ונניינעל עגונבו

רעצ לש שגר ולצא ררועל ךרוצ היה תורישעב הכזיש ידכש - אוה רופיסה ןכות
ךרוצ ןיא - אה םושמ ירהו .הז לע תמאב שקבי זאש ,תורישעה רדעה לע יתימא
וז אל ,וז הרייעב םוחנ 'ר לש ותבש ןמז ךשמ לכש ,בר ןמז ךשמ רתויב ורעצל
םגו ,תרחא אינסכאב ורקבל לכוי אלש אלא ,ותיבב ןסכאתי אל םוחנ 'רש דבלב
.'וכו "תונחלוש"ל אובלו ,ויתוליפת תא עומשל אל

:ךמצע עגהו

אהי ןמא" ,ובר לש תחא הליפת תעימש רתויב ול הרקיש ,םוחנ 'ר לש דיסח
אבר הימש אהי ןמא תרימאד יוליעה לדוג תודיסח ירמאמב אבומכ - "הבר הימש
אלשכ - אבר הימש אהי ןמא תרימאמ ופוגב ןמש היהש ,ךכ ידכ דע ,םוחנ 'ר לש
תועמדב הכביו ,רתויב רעטצי ,דבלב תחא הליפתל וליפא סנכיהל והוחיני
...[תוידיסח תועמד=] "ןערערט עשידיסח" ,שילש

וליפאו ,רתויב טושפ שיא םג אלא ,םוחנ 'ר לש דיסח קר אל - הזמ הריתיו
-תיבל םיסנכנ הרייעה ישנא לכש הארישכ ,("גנוי רעבארג א") םשוגמ שיא
סנכיהל ול םיחינמ ןיאש ידיחיה אוהו ,קידצה לש ותליפת תא עומשל תסנכה
...!ותמשנ קמוע דע עגפיי - תסנכה-תיבל

ידכ) - לבור םייפלא ול ןיאש לע יתימא רעצ ולצא ררועל ידכ ,ןכ םאו
אינסכאל ךלהו הרייעל עיגה םוחנ 'רש הדבועה םצע הקיפסמ - (תורישע שקביש
!ידימ אל ותו ,קידצה לש תחא הליפת עומשל ונממ ענמנש ,רתויה לכלו ,תרחא

תא הנתה םוחנ 'רש - ותלחתה) רופיסה ןכותש ףאש רמול רבתסמ ,ןכלו
הצרש הרבסהה - ומויסו ,רתויב לודג םוכס תניתנב ל"נה דיסחה לצא ותיינסכא
לפנ - רופיסה יטרפב ירה ,יתימא אוה (תורישע לע תמאב שקביש ולצא לועפל
ואובל ןמז תוכימסב היה רצואה תאיצמד ערואמה ,אמתסמו ,'וכ תועטו שוביש
תחא הליפת תעימש אלא דיספה אלש ךכ ,םוי ותואב וליפא ילואו ,םוחנ 'ר לש
וכרדכ ,ל"נה דיסחה לצא ןסכאתהל םוחנ 'ר בש ,הז ירחאל דימו ,הזב אצויכו
.המימי םימימ שדוקב

ןפערט טינ לאז'ס") שחומב םיאור ירהש - 'וכ הזכ שוביש לפנש הומתל ןיאו
ףיסוהל דחא לכ הסנמ ,שיאל שיאמ רבוע רופיס רשאכש ("ךיז טפערט'ס יוו
תולשלתשה ידכ ךותש ,ןדיד ןודינבו ,רופיסה תא "תופיל" ידכ ולשמ ךפונ
ל"נה דיסחהש) םוחנ 'ר לש וירבד תרמוחב ףסותינ ,'וכ לבקמל לבקממ רופיסה
םוחנ 'ר לש ותבש ימי לכ ךשמב 'וכ "תונחלוש"ו תוליפתב ללכ חכונ היה אל
,וז הפסוה ידי-לע "ותופיל" וטילחהש ,רופיסה ילבקמ ידי-לע ,('וכו הרייעב
הברדא אלא ,רופיסה תא "םיפיימ" םניאש דבלב וז אלש בל ומש אלש ןוויכמ
תא חבשל תעדה לע הלעי אל ירהש ,רופיסה לש ותתימאב קפס תלטה ידכ דע ,'וכ
...!ידוהי לש ורעצב רימחהש ךכב םוחנ 'ר

לש םתבדנ ללוכ ,ח"מגה לש הכלמ הוולמל ךייש וניא רומאה לכ - ןפוא לכבו
.'וכ הבחר דיב םיפתתשמה

ץוריתה לע "םולשת"

:רמאו ,ךייח יברה

רופיסב "הישוק-ץאלק"ה לע ץוריתה רובע "םולשת" יל עיגמש ןוויכמ - הברדאו
ונתיש םוכסב הפסוההו "הכלמ הוולמ"ב תופתתשהה ידי-לע םולשתה היהי ,ל"נה
.םידסח-תולימגה רובע

אללו ,שממ בורקב - "הלואגה תא תברקמש (םידסח-תולימגו) הקדצ הלודג"ו
.(ל"נה רופיסל עגונב רומאה ךרד לע) רתוימ 'וכ רעצו בוכיע םוש

אוביו רהמי - תוקד שמח ךותב אובל היה ךירצ ונקדצ חישמ םא :תוטשפבו
ךותב וליפאו ,תוקד שולש ךותב אוביו רהמי - לוכי םאו ,תוקד עברא ךותב
,אלימבו ,'וכ תולאש לואשל ןיא ונקדצ חישמ לע - הזמ הריתיו ,תוקד יתש
.שממ ארמימכ עגרב ,דחא עגר ךות אובל לוכי

תוהגהה ,תורעהה לע דיפקי אל רופיסה רפסמש יתווקת :(רמא ךכ-רחא)
לכ דמעמב ,החילסו הליחמ ונממ םישקבמ ,ןפוא לכבו ,רופיסהב 'וכ םינוקיתהו
...ןמא םעה לכ רמאו ,רוביצה

תואתכמסאו תורוקמ

ירופיס" ורפס תלבק םע ןיווז ףסוי-המלש יבר ח"הגל ו"טשת תנשב יברה בתכ םירבדה חורב
ו"טשת זומתב א"כ םויב - ("םידיסח ירופיס רפסה תלבק רשאמ יננה ןח תאושתב") "םידיסח
:(ט-חסר 'מע אי ךרכ שדוק-תורגיא)

,איה םיעמושהמ קלח תנקסמו ,ןוהמית םיררועמה םידיסח ירופיס םנשי ללכב...
םינפ לכ-לע וא ןידה ךפיה השע - רופיסה ותודואש - ינולפ שיא יאדוובש
תודיסחה תרות יאישנל ללכב םסחי לע םג לעופ הזו .ןידה-תרושמ-םינפלה ךפיה
רשא םייוטיב הזיאב ןטק יוניש ידי-לעש העשב הב ,המצע תודיסחה תרותלו
המכ ךרד ורבע םירופיסה לש אבורד אבורד ןוויכו .ההימתה לכ הרס ,רופיסהב
קתעהב - טרפבו .ךכ-לכ םיקייודמ םניא םייוטיבה רשא אוה יאדו ,תורוניצ
.ןושלל ןושלמ

:ראשה ןיב יברה ןייצמ המגודכ

שפחלו רבקה רופחל הוויצ איסוז םלושמ 'ר קידצה ברה רשא :ג"יש רופיס
יונישב ןכ-ןיאש-המ ,ךורע-ןחלוש יפ-לע וז הארוה קידצהל השקש - 'וכ םש
לכ הרס ,ולש תומא 'דב וא ולש תוביבסב אלא רבקהב אקווד ואל םירבדהש ,ןטק
- שממ רבקה הזש ךכ-לכ וקייד אל םירופיסה לכש תולשלתשהב יאדוובו .ההימתה
.רפסב ארוקה ושרפיש יפכו

.[טפ-ופ 'מע 'א ךרכ 'םחנמ לכיה'ב יברה לש םיפירחה ויבתכמ םג הוושה]

:תפסונ תיללכ הרעה יברה םידקמ ןכ ינפל

ליעומ קויד ףיסוהלו םיניינעה ריהבהל שיש לככ הנה ,הז לבלובמ ונרודב (א
רשפא ירה ,הזב תוציחנה ךכ-לכ תרכינ הניא הווהבו רתא לע םאו .רתויב אוה
עגונהב ןידה אוהו ,חרכהה ררבתי בורקה דיתעב םינפ לכ לעו רחא םוקמבש
שי - תומוקמה לכבו םינמזה לכבש לארשי יאישנ רבד לע םירופיס ףסואל
רופיס לכ לש ורוקמ ,רפסה ףוסב םינפ-לכ-לע וא ןויליגה ילושב םא ,ריעהל
-לע ,םירומא םירבדה לארשי יאישנ לכל עגונהב םאו .ולש תוכמסה - רקיעהו
םימעפלו תוקייודמ ןניאש תועידי רשא ,תודיסחה תעונת יאישנל המכו-המכ-תחא
תודיסחה תרות תצפהל בר קזנ ואיבה - היוצר יתלב הרטמב םיפייוזמ םיניינע
תורושהמ הארנכש ןוויכו .םיבחר רתוי םיגוחל היגהנמו היתוכרדה תרדחהו
תבהא יעדויבו ,תורוקמה םוקמ הארמ םידומעה ינשמ ללכבו ,רפסבש תונורחאה
,ורפסב רשא רופיסו רופיס לכ רוקמ ולצא םשרנ - 'יש ותרות דובכ לש רדסה
ינפב 'םילע'ב - רופיס לכ רוקמ םוקמ הארמ התע סיפדי םינפ לכ לעש יאדכ
בוט המו .ותומילשב אל םא הבושח הדימב רומאה תא ןקתי םינפ לכ לעש - םמצע
םירופיסה יצבוק לש תוכמסה ךרע רבד לע תודחא תורוש םג הזל ףרצל ,רשפא םא
ילעב ונייה ,תווצקה ינש הזב שי עודיכש - םינושה םירפסמה ןכו םינושה
רשפאש ןבומ - .תווצקה ינש ןיב םיאצמנ םבורו ,ךפיהלו תילכתב תוכמס
לעש ןוויכ ,םירופיסה תוכמס םיעדוי ןיא וליפא ל"נהכ םירופיס ץבוק איצוהל
רמאמה עודיכו ,םהיצלח יאצוי וא םידיסח לש חורה ךלהמ ףיקשמ םינפ לכ
השעמה םא"=] "תמא ןייז טנעקעג רעבא סע טאה ,תמא טינ זיא השעמ יד ביוא"
ש"נא יככותב ר"תכ לש ובצמ יפל לבא ,["תמא תויהל היה לוכי ךא ,תמא וניא
טרפבו ,םינמאנ םאצמו םקדב וליאכ וירופיס לע וכמסיש יאדוול בורק -
.תשרופמ העדומ תריסמ הזב הצוחנ ןכלו ,רפסב םיספדנשכ

"םירפסמ םידיסח"

'תודלותה רפס' תא סופדל זא ןיכהש ,ןייטשנצילג 'יש ךונח-םהרבא ברה לביק ו"כשת תנשב
ילושבו 264-263 'מע ,ב ךרכ ,'ךלמ שדקמ') יברהמ תורגיא יתש ,קדצ-חמצה ר"ומדא לש
.(ןויליגה

:יברה בתוכ הנושארב

קדצ חמצה רבד לע רפסה תספדה בכעל ןיא 'םירפסמ םידיסח' רודמה בכעתי םאב
.הז ליבשב

:(יברה בתכמ לש ארתב הרודהמ ןיעכ םצעב איהש) היינשבו

בושח רוקמ עודיש םתוא קרו רפסה ףוסבו ,ומצע ינפב רודמב - םירפסמ םידיסח
קתענ ירהש) םינפב סינכי "םוי םויה"מש טושפ -.(ללכב "יבר תיב"ו) םהל
.(ר"ומדא ח"ומ ק"כ תומישרמ

םיקייודמ םירופיס

."םהל בושח רוקמ עודיש םתוא" םע "יבר תיב" רפסה הנמנ ליעל

םהיארמ" קוספב ותחיתפש ח"אד רמאמ יברה עימשה ב"לשת תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהב
יכ ,רפיס הבו (281 'מע ,'ב ךרכ ,ב"לשת שדוק-תוחיש) החיש רמא ןכמ רחאל ."םהישעמו
רמול ןקזה ר"ומדאמ שקיב ט"שעבה .דיגמהו ט"שעבה ורקבל ואב רסאמב ןקזה ר"ומדא היהשכ
ךותב ןפואה היהי רשאכ םהישעמו םהיארמ" רמאמה תא רמא ןקזה ר"ומדאו ,שורד הזיא
יפכ תואב תוא רמוא אוהש ,רבדה תמא :התיה ,דיגמל הרמאנש ,בוט-םש-לעבה תבוגת ."ןפואה
.ינממ תלבקש

:שודיחה ןמ הב שיש הרעה יברה ריעה ןאכו

ןודינבש ףאו .םיקייודמ םה "יבר תיב"ב םירופיסהש ,רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.הריתס ןאכ ןיאש רמול שי - רחא ןפואב ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיס ןדיד

.(שריפ אלו יברה םתס)

"?ףוס ףוס היהי המ"

יברה תא הנימ (823-822 'מע ,ב ךרכ ,'ךלמ ימי' האר) צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ייחב דוע
םיעטקב הבחרהב האר) שקיבו ריצפה יברהו - המודכו םידיסחה תונורכיזו ירופיס תא ץבקל
שדוקה תוחיש רבד-לע ףוס ףוס היהי המ" :(560-557 'מע ,דכ ךרכ ,תוחיש-יטוקילב וזכורש
ק"כ ינפל ויתרפיס" :ןכו ."?(םהלש רוקמה תארוהב) םילבוקמ םירופיס וא רכוזו עדויש
םילבוקמה םירופיס רדוסמ ןפואב םושרל אבה לא השקבו ,הנהנו ומשב א"טילש ר"ומדא ח"ומ
.". . ןאכל םחלשלו

ןמאנ רוקמ

יברה רפיס (18-17 'מע ,'א ךרכ ,ה"לשת שדוק-תוחיש) ה"לשת הרות-תחמש םוי תודעוותהב
וניבר תודוא - הנורחאל [יברה ידיל] ועיגהש [די-יבתכ=] "ךעלכיב"המ דחאב אצמנש רופיס
לע תוכז דמילש ,ןקזה וניברב קסוע רופיסה ."ןמאנ שיאמ יתעמש" ךכל םידקמ ובתוכש ,ןקזה
ונממ קיפה רופיסה רבסה רחאל .ל"חר הטתשנש והשימ אפיר ךכבו איבנה הירכז תא וגרהש הלא
.תוכז דומיל אשונב בושח חקל יברה

הרות-תחמשב רפיסש רופיסה תסרגל עגונב יכ ,יברה רמא (119 'מע םש) תישארב תשרפ תבשב
יכדרמ 'רל "םירופיס יטוקיל" רפסב (םייונישב) עיפומ הז רופיסש דחא בר וילא בתכ
:ךישמה יברה .ץינזוקמ ק"הרה אוה רופיסה רוביגש ,רמאנ םשו .בולרפ

עריא אל הז רופיסש רמאנ םא וליפא (ב) .םידרפנ םירופיס ינש םהש ןכתי (א)
אבוהש רופיסל רוקמה) "לכיב"ב הסריגהש ,רמול רבתסמ - תחא םעפ אלא
."ןמאנ שיאמ יתעמש" םש בותכש ןוויכ ,הנוכנה הסריגה איה (תודעוותהב

וניברל תוכיישה תשגדומ - רופיסבש רואיבה ןכותב םגש הבחרהב ראיבו יברה ףיסוה דוע
.אקווד ןקזה

תואסריג םואית

הליגמ) ארמגה רופיסב אלפנ רואיב יברה עימשה מ"דשת עירזת תשרפו ינימש תשרפ תותבשב
'רו ןקזה וניבר תודוא םידיסחה רופיסב ורושיק ךות ,"אריז 'רל היטחשו הבר םק" (ב,ז
הרעהבו םימי םתואב יברה ידי-לע והגוה םירבדה .(האמחב חורמ ךעכ תליכאו) ךאלמה םהרבא
:יברה ןייצ (49 הרעה 275 'מע ,זכ ךרכ ,תוחיש-יטוקילב םג הקתענש) ןויליגה ילושב

הז ןיעכ עריאש רמול קחוד ירהו . . תואחסונ ייוניש המכ - ל"נה רופיסב
.תודחא םימעפ

ילעב (א :ובש םיירקיעה םיניינעה 'ג לכב ,רופיסה תדוקנו ןכות ,םנמא
לכב הווש - . . םע וז הלועפד רשקה (ג . . לש בצמ (ב . . רופיסה
.תואחסונה

ט"שעבה תולגתה דעומ

קסעשכ ,םיר"ומדאה יבתכב אצמש תונוש תואסרגב גוהנל דציכ טבלתה ןייטשנצילג ךונח ברה
שדקמ') הנעמל הכזו יברה תא ךכ לע לאש אוה .קדצ-חמצה ר"ומדא לש תודלותה רפס תנכהב
:(264 'מע ,'ב ךרכ ,'ךלמ

רפסה ףוסב הז לע ריעי - הזל הזמ . . תחישד םירבד-תומישרב אצמש תוריתסב
.ארתב ארודהמ 'רענל ךונח'ב ושעש ךרד לעו .(דומעה ילושב וא)

ךונחבש ךרד לע רפסה ףוסב הפסוהב) ריעי ,'וכו תומישרהב אצמש תוריתסה
.'וכו בותכ תרחא תינולפ המישרבש ,(ארתב הרודהמ רענל

-תורגיא) לשמל ,ךכ .הז גוסמ תוריתס ץרית ,המודכו םייוניש רשפל לאשנ ומצע יברהשכ
ט"שעבה תולגתה רבד לע תועומשה יתש תריתס רבד לע" לאשנשכ ,(המש 'מע ,וט ךרכ ,שדוק
:בישמ יברה ,"בשיו 'פ 'ה םוי לש ותרחמל . . (ב ,ד"צת לולא י"ח (א התיהש

ח"ומ ק"כמ שוריפב הונעמש ד"צת לולא י"ח הלגתנ ט"שעבהש ,העומשה ,הנהו
הריתס הזב ןיאו . . ע"יז ב"שרה ר"ומדא ק"כ ויבא םשב ע"יז מ"גבנ ר"ומדא
םירופיס המכמ הארנכ . . תולגתהב תוגרד המכ ירהש ,ל"נה ובתכמב בותכהמ
יולגב לארשי אישנכ ,לארשי ללכל טלחהב תולגתהה םוי היה ד"צת לולא י"ח
.לעופבו

,יווקראפ -ןעשאד ש"נאו םימימתה תורעה ץבוקב 'יש סוארק ש"רה ךיראהש המ דוע האר]
.[53-45 'מע ,נ"שת ןוויסב ח"כ ןוילג

ורשיפו רופיס

ןיבה אל וירבדלש ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ונתוחמ עמשש םירבד יברה רפיס תויונמדזה רפסמב
.םירופיס םתואב תונומטה השעמל תוארוהה תא ןיבה םימיל קרו ,רופיסה תרטמ תא השעמ תעשב

עיצה (564 'מע ,ד"כשת שדוק-תוחיש ,םיבצינ תשרפ שדוק-תבש תודעוותה) ד"כשת תנש יהלשב
,תודיסחב םג אלא ,גוהנכ ,הלגנב קר אל ,הבישיה ידימלת תא ונחבי ןמזה ףוסבש יברה
אל - ןחביהל שגי אלש דימלת .םתעידי ןפואו םידימלתה לכ לש המישר וסינכי ןחבמה רחאלו
.בתכב תובושת לבקי אלו 'תודיחי'ל סנכיי

הזכ שודיח גיהנהל רשפא ךיא :ולאשו המכ וסנכנש הדבועה ףא לע ,תאז" יכ םיעטה יברה
."?(תודיסחב ןחבמ)

:יברה רפיס ךכל רשקב

אבו ,תודיסחב םייוסמ ןיינע תושעל הצר םעפש ,יל רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
עסנו ?תודיסחב הז רבד סינכהל רשפא ךיא - לאשו תודיסחה ילודגמ דחא וילא
.רבדה תא עציבו לעפתנ אל רזחשכו ,ב"שרהומ ר"ומדא ,ויבא 'להוא'ל יברה

:יברה ךישמה ןאכו

המו ,הז רופיס יברה יל רפיס עודמ - דואמ יתאלפתה רופיסה תא יתעמש רשאכ
?רבדה יל ליעוי

םג ןכ ,וז הנעטמ יברה לעפתה אל זאש םשכ .ןיינעה יל רווחתנ וישכע ךא
...(הרומאה) העצהה עיצמ יננהו .הנממ לעפתמ ינניא וישכע

..."קפאתמ ינניא ףוס לכ ףוס"

ק"כ יכ (344 'מע ,'ב ךרכ ,ה"לשת שדוק-תוחיש) יברה רפיס ה"לשת בא-םחנמ שדוח שאר ברעב
ךרוע היהש ,ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא ק"כ ,ויבא תגהנה תא ול הליג צ"יירהומ ר"ומדא
אקווד-ואלש יפ-לע-ףא ,(בא-םחנמב 'טל שדוח-שאר ןיב) "םימיה תעשת"מ םוי לכב "םויס"
.ןייו רשבב ךכ-רחא דעוס היה

:תוהימת יתש ולצא וררועתנ - יברה רמא - הז רופיסל עגונהב

'םויס'ה ירחא דעוס ע"נ יברה היה אל יכה ואלבש ןוויכמ :רבדה םעט (א)
םג הבוט ,יאדווב "בוט רבד" והזש הדבועה ?'םויס' ךרע עודמ ,ןייו רשבב
!םימיה תעשתב אקווד-ואלו ,הלוכ הנשה לכ רובע

רשאכש עדי יאדווב ,ןכש - ?הז רבד לע יל ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיס המל (ב)
רבדה תא םסרפמ יננהו ,קפאתמ ינניא ףוס לכ ףוס ירה ,הז יל רפסמ אוה
.םיברב

:הטושפ ארבס יתעדב הלפנש דע

- "םיבוט םידעומלו החמשלו ןוששל" הלא םימי וכפהיי אובל דיתעלש ןוויכ
םיכרדהמו ;"וניתדובעו ונישעמ" ידי-לע הזב הלועפה תלחתה תויהל הכירצ ירה
תא לעופה רבד ,תכסמ לע "םויס" םיכרוע הלא םימי עיגהבש הזל תוטושפ יכה
.הלעמל החמש םג הז ךרד לעו ,הטמל החמשה ןיינע

"דיסח לש וניינע"

יברה אטבתה ךכ - "אישנה לש וניינעב רושקה טרפו טרפ לכב קיידל אוה דיסח לש וניינע"
,ןכאו .(165 'מע ,ד ךרכ ,א"משת שדוק-תוחיש ךותמ - יחכונה יוטיבה) תויונמדזה המכב
ןכו ,תוישעמ תוארוה םהמ דמלו וניאישנ וניתובר לש רופיסו רופיס לכב קיידל גהנ יברה
-יטוקיל) א"משת תנשב םיאצאצה רפס תעפוהל יברה בתכמ הארו] .'ה תדובעב םיחקלו םירואיב
יתכלה המכ ,םייחב הארוה ,םייח תרות ,ונתרותב וניצמ" :(555 'מע ,ד"כ ךרכ ,תוחיש
.["תומדא ילע םהייח ימי תוערואמו לארשי ילודג תוגהנהמ תודמלנה יתרבג

םיטרפה לכ תריסמ

םירואיבו ,יברה ירופיסמ ןהבו תורבוח הרשע-שמחמ רתוי ועיפוה ה"נשת-ח"משת םינשה ןיב
םיאישנה ירופיס תלעמ לע וניתובר ירבד ןהמ רכינ קלחב וזכור תורבוחל אובמב .םדיצל
ידי-לע ןבורב וכרענש ,הלא תורבוחבש רמוחב שומיש השענ וז ונתמישרב תומוקמ המכב)
.(תפצמ ןמדירפ 'יש ןהכה והילא רתלא ת"הרה

,ד"כ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) ד"ישת לולאב 'גמ בתכמב .םידיסח לע רמוחל םג שארב םוקמ לבא
:יברה בתוכ (556 'מע

ללה ברה צ"הרה ח"הרה ג"הרה תודוא םירופיסה ובו ת"הקל ובתכמ יל רסמנ
ירבדב ויתונורכזמו ,ל"נה ויתונורכזמ בתכה לע הלעי םא בוט המו .שטיראפמ
עמש יאדווב רשא - ללכב ,ונורכזב םירומש חטבש ,תודיסחהו םידיסחה ימי
םישנאה תומש ונורכזב ןכ םג םירומש חטבו .'וכו שטיוואבוילבו םתיבב הברה
ח"ומ ק"כ רקיימ היה המכ דע עודי רבכו .םהלש תוכמסה תגרדו עמש םהמ
םה הרואכלש םיטרפ וליפאו ,ויטרפ לכל רופיס וא ןיינע תריסמ ר"ומדא
.'וכו חכונ היה ימ ,בצמו דמעמ הזיאב ונייה ,םינוציח

רבד לע עדויש המ ויתונורכזמ" םג רבודמ (558 'מע םש ,ט"שת ןוושח ב"ימ) תרחא תרגיאבו
רבד לע תועידיה ץבקל א"טילש ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןוצר רבכמ הז יכ ,ונקז יחא םגו ונקז
."םידיסחה ינקז

"השע ןוכנ רבד"

בייל ר"הומ ח"הרל יברה בתוכ (חנר-זנר 'מע ,אכ ךרכ שדוק-תורגיא) ד"ישת ןסינב 'חב
:ןהכה

,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ לש אלוליהה םוימ ובתכמ תלבק יננה רשאמ
יאדוובו ,םמשרש המ השע ןוכנ רבדו .םיפד הרשע ויתונורכז תמישר ףוריצב
לאפר ר"הומ 'וכ ח"הרה ויחאל אד ןוגכב םימעפ המכ יתבתכ רבכו .הזב ךישמי
.הז רבד לדוגו תוציחנב 'יש ןמחנ

ירה - םימתה סדרפ תרבוחב וא ד"בח ןואטבב הז סיפדהל םא ותלאשל עגונב
הז לע םג ,רדנ ילב ,הנעא ןמז הזיא ךשמבו םארקל אמרג ןמזה היה אל ןיידע
...ל"נכו תומישרהב ךישמי ןפוא לכבו

:עיצמו יברה רשבמ (םייתניב בכעתה וחולישש ןכתיי) בתכמה םויסב

יאדוובו .ןואטבל רשאמ ,'תה סדרפל רתוי םימיאתמו ,התע הז ויתומישר יתארק
.ןהב ךישממ

תידיסח תיחולחל

השמ ברה ח"הרה לאש (אכר-כר 'מע ,'ג ךרכ 'םחנמ לכיה') ז"לשת ירשת שדוחמ 'תודיחי'ב
ןמלז-המלש 'ר ת"הרה עיפשמה ונקז לש ויתונורכז ירופיס תא םסרפל םא יברה תא ןילבה 'יש
:ול הרוה בויחב הנעשכו ,םעמש יממ ןייצ םא לאש יברה .ה"ע ןילבה

וספדנש ןוויכמ - ןכ ינפל ררבל יוארה ןמ (א :םנמא ,ןוכנ רבד והז ,ללכב
- ןהכ לאפר 'וכו ח"ווהו ,וואלרעפ 'וכו ח"ווה םידיסחה ינקזמ םירופיס רבכ
םבתכש תויהל לוכיש ןוויכ - םננגסל היה יאדכ (ב .(ל"נהב) וספדנ אל םא
.ומצעל ןונגסב

ןיקסילפ אבא 'ר ח"הרה 'תודיחי'ב עמש אקווד םידיסח לע םירופיסה תובישחל ןיינעמ קומינ
לצא 'תיחולחל' סינכהל יברה ושקיב םירבדה ןיב .(אכר 'מע 'ג ךרכ 'םחנמ לכיה')
:שיגדה הז רשקהב .םירוחבה

,("ןדיא עשי'דיסח") םיידיסח םידוהי ויהש םידיסחמ םירופיס רפסל ךירצ
-אק היהנ יבר תודוא םירפסמ רשאכ .םייברמ אל - םידיסחמ אקוודב יתנווכו
םידיסחמ םירפסמשכ ןכ-ןיאש-המ .'וכ ךורע ןיאב קוחיר והזש ךתעד-אקלס
.'וכו ךכמ םידמולתודיסחה ינייעממ


אריו תשרפ


(א,חי) 'ה וילא אריו

(י"שר) הלוחה תא רקבל :וילא אריו

רשפא היה ,"םהרבא לא" רמאנ וליא .םתס "וילא אריו" אלא ,"םהרבא לא 'ה אריו" רמאנ אל
ךכמ דומלל רשפא היה אל ךא ,םהרבא לש וניינעו ותלעמ לשב םהרבא תא רקיב ה"בקהש רמול
.הלוח לכ לצא רקבל שיש ונל תורוהל ,םתס "וילא אריו" רמאנ ןכל .הלוח םדא לכ רקבל שיש
התא ףא - ארממ ינולאב 'ה וילא אריו ביתכד ,םילוח רקיב ה"בקה" :(די הטוס) ל"זר רמאמכ
."םילוח רקב
(84 'מע ,'ה ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(א,חי) 'ה וילא אריו

(י"שר) ומולשב לאשו ה"בקה אבו ,היה ותלימל ישילש םוי . . הלוחה תא רקבל :וילא אריו

םיימויב ורקבל אב אלו ,ורקבל ידכ םהרבא לש ותלימל ישילשה םויל ה"בקה ןיתמה עודמ
?םינושארה

רוריבה איה הווצמה תנווכש ןוויכמ ,אקווד עבטה ךרדב תושעיהל הכירצ הווצמ לכש םושמ
.יעבט חרואב התושעל שי ןכלו ,םלועה עבטו םשג לש ךוכיזהו

לש ואוב םצעש ןוויכמו .לומינה םדאל םירוסיי - עבטה ךרדב - םרוג הלימ תווצמ םויק
הארמב ול היהש" ,רתא לע ן"במרה ירבדכ) וירוסיימ האופר ול איבה םהרבא תא רקבל ה"בקה
היה זא יכ ,םינושארה םיימויב ורקבל ה"בקה אב אל ןכל ,("הלימה תלחמל יופיר הניכשה
יפ-לע םגש ,ישילשה םויב לבא .הווצמה תומילשב םגופ היה הזו ,יסינ ןפואב אפרתמ םהרבא
.עבטה ירדגמ הגירח םושמ ה"בקה לש ורוקיב םרגש יופירב היה אל ,םדאה אפרתמ עבטה ךרד
(77 'מע ,ה ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


םישנא השלש הנהו אריו ויניע אשיו . . 'ה וילא אריו
(ב-א,חי)

?םיכאלמה תאיבל הניכשה תולגתה ןיב המ

םהרבאש) דסחה תדימ לש תימצע תולגתה - "וילא אריו" - ה"בקה תולגתה תובקעב :רבסהה
רדעה ,ךכ םושמו .יולג ןפואב דסחה תדימ םהרבא לצא הררועתה - ('הבכרמ' תניחבב הל היה
ךשמהבו "וילא אריו" לש יוליגה רחאל דימ ןכל .םהרבא תא דואמ רעיצ ,םיחרוא לש םאוב
."םישנא השולש הנהו אריו" - םיכאלמה תא 'ה וילא חלש ,ול רישי
(329 'מע ,ה ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(ד,חי) םימ טעמ אנ חקי

תודיסח רמאמ יברה רמא ,סאקרעשטמ י"יר ק"הרה םע יעצמאה ר"ומדא ק"כ לש ותב תנותחב
טעמ אנ חקוי" :לבונרשטמ מ"ר שודקה ברה ,ןתוחמה ריטפה ,שורדה תא םייסשכ .וכרדכ ,ךורא
...םימ טעמ - "םימ

םהרבאל ומדנ םיכאלמה :הנותחב חכונ היהש ,לימוה לש הבר ,קיזייא-קחצי יבר ח"הגה הנענ
...םימ הברה תתל םיבייח לארשי תומשנל םלוא ,"םימ טעמ" םיעיפשמ םהלו ,םיברעכ וניבא
(בעק 'מע ,זוע-לדגמ)

* * *

ירפס ד"כ - םיה ןמ דכ איה הרותה לכ אולה :שטיראפמ לליה יבר דיסחה ביגה ךכ לע
...םיה ןמ דכ ,טעמ אוה ורמאיש לככש ,ןאכמ .אתיירוא
(כק ףד ,םירופיס-יטוקיל)


(ד,חי) ץעה תחת ונעשהו

:שטירזממ דיגמה ברה רמא

היחמ אוהש ,'יוה םש לע יאק "םייחה ץע" ."ןגה ךותב םייחה ץעו" (ב תישארב) ביתכ
ימ .הרותה תוישרפ ן"ג תוימינפבו תויכותב שבלתמ אוה - "ןגה ךותב" אוהו .יח לכ הווהמו
וליאו ,(הרותבש תוישעמה ירופיסב טרפבו) הרותה תוימינפב לכתסמ ,תוארל םייניע ול שיש
.דבלב ימשגה השעמה רופיס תא האור אוה ,"אכלמד אשובל"ב לכתסמ - ול ןיאש ימ

םא יכ ,ץעה לש םינוציחה םישובלה לא וטיבת לא - "ץעה תחת ונעשהו" :בותכה זמרש והז
הכירצ (תווצמה םויקבו) הרותה דומילב םדאה תנווכ .ץעה תוימינפ - ץעה "תחת"ש המ לא
.דבלב טשפה לא קר אלו םירבדה תוימינפל תויהל
(א 'מע ,ח ףד ,הרות-רוא)


(ה,חי) ורובעת רחא םכבל ודעסו םחל תפ החקאו

יאשר וניא ךרדב ןילכוא אצומה) "ןילכואה לע ןיריבעמ ןיא" (דס ןיבוריע) ורמא ל"זר
.(י"שר ,םש ןחינהלו ןהילע רובעל

רחא" ;ךרדה ןמ םחלה תא תחקל ךירצ הליחת - "םחל תפ החקאו" :םיכאלמהל םהרבא זמרש והז
...רובעל םכל רתומ ךכ רחא קר - "ורובעת
(וצק 'מע ,קחצי-יול תרות)


(ח,חי) םהינפל ןתיו השע רשא רקבה ןבו בלחו האמח חקיו

ןהו בלח ילכאמ ןה םיחרואל שיגה וניבא םהרבא אלא ?בלח םע רשב ויחרואל םהרבא ןתנ דציכ
.ךפהלו ,רשב לכא אל בלח לכאש ימש ןבומ .םתריחבל ,רשב ילכאמ

הריחבה היהתש ידכב אוה ,בלחו האמח םג ןתנש יפ-לע-ףא ,תונושל השולש םהל ןתנש המו
.רודיהב םיחרוא-תסנכה יהוז .רשבהמ וא בלחהמ לוכאל םא ,ויחרואמ דחאו דחא לכ דיב
(150 'מע ,ו ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

אריו תשרפ שדוק-תבש
ןוושחרמב ו"ט

.1(זל-א ,ד ב-םיכלמ) "אצתו הנב תא אשתו . . תחא השאו" :הרטפה

ינש םוי
ןוושחרמב ז"י

.ארתב 'ינש' תינעת

ישימח םוי
ןוושחרמב 'כ

.2א"כרת תנשב ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה-םוי

ללכ לשו םידיסח לש םתדובעב תורבגתה לעופ אישנה לש 'רבוג ולזמ'ה ובש ,הלוגס םוי
.3ולוכ םלועה לכב - םדי-לעו ,לארשי

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תוארוהמ

לכל ,הצוח תונייעמה תצפהב ףיסוהל תובוט תוטלחה לבקל דחאו דחא לכ ךירצ ,4הז םויב
תנבהב רתוי עגייתהל ,תוכיאבו תומכב תודיסחה דומילב ףיסוהל ,ומצעל עגונב - שארל
הנבההמו ,יעבטהו ישונאה לכשל דע שפנבש ד"בחב הגשהו הנבה לש ןפואב ,תודיסחה יניינע
הפסוה םג תלעופ תודיסחה דומילב הפסוההש ןבומו ,בלבש תודימב שגרל - לכשבש הגשההו
;"והעד ךיכרד לכב"ל דעו תווצמה םויקד רודיהב הפסוה הזמו ,הרותד הלגנב העיגיו דומילב
הרותה תוימינפב םירודח ,התוללכב תודהיה תצפהו תווצמהו הרותה תצפה - רקיעו דועו
תווצמל עגונב םג ,ולוכ םלועה לכב השודקה רוא תצפהל דעו ,ד"בח תודיסח תרותב הראבתנש
.חנ -ינב ווטצנש

השע") ומצע ךוניחל עגונב ןה ,ךוניחה ןיינעב תולדתשהה ידי-לע איה רומאה לכב הלועפה
םידליל ךוניח תודסומל עגונב ןה - אפוג הזבו ,תלוזה ךוניחל עגונב ןהו ("בר ךל
תאש רתיב תויהל הכירצ הלועפהו ,ד"בח-יתב תמגוד ,םירגובמ ךוניחל עגונב ןהו ,תודלילו
."רעבירא הליחתכלמ"ד ןפואב ,זוע רתיו

לדתשי (וירחאלשו וינפלש םימיב םג - בוט המו) הז םויבש ,5יברה עיצה 'ןיינבה תנש'ב
-תחא-לעו ,היפינסו םימימת -יכמות תבישי תמייק הבש ריעו ריע לכב אצמנה דחאו דחא לכ
לכב תובוט תולועפ םש תושעלו ,הבישיה ןיינבל סנכיהל ,ו"ת השודקה ונצראב המכו-המכ
ללוכ ,םיליהת רומזמ רמול וא) ללפתהל :םידסח -תולימגו הדובע ,הרותד םיווקה תשולש
,([ח"לק רומזמ - הנשה] ב"שרוהמ ר"ומדא לש ויתונש רפסמל םיאתמה רומזמה - דחוימבו
...וחורב םילהנתמה ,ויתודסומ רובע הקדצ תתלו ,ותרותמ דומלל

-תיב ןוגכ ,הבישיה ןיעמ ודיקפתש ןיינב ךותב תאז ושעי - . . וז הבישי הב ןיאש ריעב
שי ,"ךומכ ךערל תבהאו" יוויצה יפ-לעש ןבומו .םידסח-תולימגו הליפת הרות תיב ,ד"בח
הנשעית הלא תולועפש - רקיעו דועו ,ןכ ושעי םה םגש םיפסונ םידוהי לע עיפשהל לדתשהל
םג ודמלי ,תדלוהה-םוי לעב לש ותרותמ םידמולש םיניינעה ןיבש ןוכנו יאדכו .5םיברב
הכוראב ראובמכ ,לארשי-תודחאו לארשי-תבהאב ףסוותי הז ידי-לעש ,'וצלחה' סרטנוק
.הז סרטנוקב
.ד"בח-ללוכ חול .32 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (1

'רענל ךונח' סרטנוק שארב וספדנש וייח ימי ירבדמ תומישרב ,ולש הלימה-תירבו ותדלוה רבדב האר (2
.א קרפ ,ו"לשת ד"בח רפכ ,ת"הק תאצוה ,'ב"שרהומ ר"ומדא - תודלותה רפס'בו

.70 'מע א"ח ח"משת תוחישה רפס (3

.(הגומ) 496 'מע א"ח ז"משת תויודעוותה (4

.הנשו הנש לכל םג הארוה אוה רומאה לכ םא ב"צו .56 'מע א"ח ט"משת תוחישה רפס (5

רשא םכסהה'ש ,(אס 'מע ט"נרת םירמאמה רפס) 'וצלחה' סרטנוקב תדלוהה-םוי לעב בתכש המ יפ-לע טרפבו" (6
.(םש) "'ומצע ינפב השועש םכסההמ רתוי הברה קוזיח הזל שי ,םיבר וא םיינש םישוע


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il