- ד"עק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה ןוושחרמב א"כ * הרש-ייח 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה ...ינפל עובשה רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ול תושעל - הנושארה תוחילשה
םינותחתב הריד ךרבתי


ןיינעה רקיעל הלפט הנכה קר התייה אל רזעילא לש ותוחילש
ידכ * ונממ בושחו יזכרמ קלח אלא - הקברו קחצי יאושינ -
חילשה לש תטלחומ תורסמתה הבושח יוארכ עצבתת תוחילשהש
* חלשמה תוהזב תדמתמ הרכה םע דחיב קייודמה היולימל
הכירדמו תדמלמ - הרותב תטרופמה הנושארה - וז תוחילש
ר"ומדא ק"כ תחישמ * םלועב ונתוחילש יולימל עגונה לכב
ונרוד אישנהתודוא רבודמש הנושארה תוחילשה) תוחילשה תודוא רבדמ 1(הרש ייח) ונתשרפמ לודג קלח
יפכו ,ונב קחציל ךודיש אוצמל ידכ רזעילא תא חלש םהרבאש (2םיטרפה תוכיראבו הרותב
תשרפב הז לש תילכתהו ךשמההו ,הקברו קחצי יאושינב - לעופב תוחילשה תא ךכ רחא םייקש
."'וגו קחצי תודלות הלאו" - תודלות

בותכ רופיסהש ןוויכמ ירה - םעפ-יא העריאש תימעפ-דח תוחילש תודוא רבודמש םגהו
ןושלמ הרות ,3"הרותב הלופכ רזעילא לש השרפ"הש דע ,םיטרפה תוכירא םע דועו ,הרותב
.ידוהי לכל תיחצינו תיללכ הארוה הנשי הזבש אופיא ןבומ - 5תיחצינ איה הרותהו ,4הארוה

תוחילש תודוא ,תאזכש תוכיראבו ,הרותה תרפסמ עודמ :רומאהב הלאשה םידקהב ןבויו
חקי ןכיהמ םיאנתה ,תכלל ןאל) ותוא חלשו עיבשה םהרבאש ךיא םיטרפל עגונב ןה - רזעילא
השרפ"ש דע ,לעופב תוחילשה תא םייק רזעילאש ךיא ןפואל עגונב תוכיראה ןהו ,('וכו השא
(לפטו) הנכה קר התיה רזעילא תוחילש הרואכלש טרפבו ,(ל"נכ) "הרותב הלופכ רזעילא לש
?6הקברו קחצי יאושינ - רקיעל

םיטרפה תוכיראש ,קוידה תילכתב םה הרותב םיניינעה לכש דחוימבו ,ןבומ אפוג הזמש אלא
,תוחילשה תרטמו תילכתל (תחרכומ) הנכה קר אוהש ידדצ טרפ אל) איה רזעילא תוחילש תודוא
.הקברו קחצי יאושינד ןיינעה םצעל עגונש ירקיע ןיינע (אלא

:הזב רואיבה רמול שיו

ןיינע איה הקברו קחציד ךודישה תא תושעל רזעילא לש ותוחילשש ,7תומוקמ המכב ראובמ
הריד תושעל ידוהי לכל הנשיש תוחילשה - םדאה תדובע תוללכ ףקתשמ הזבש הרותב יללכ יכה
.8םינותחתב ךרבתי ול

רזעילא לש ותוחילשו ,(9םיחוחה ןיב הנשושכ) ןבלו לאותב לצא םדא ןדפב התיה הקבר
יהוזש הארוה-הרות השענו זמרמ הזש ,קחציל השא תויהל האיבהלו םשמ התוא איצוהלב האטבתה
.םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל - השודקב התללכהו םלועה תוימשג ךוכיזו רוריבד הדובעה

םיבותכה םינושארה ןיאושינו ןיאושינל הנכהה - הקברו קחצי יאושינ :ןיינעה תוטשפכו
הזה םלועב לארשיב תיב תונבל - םינותחתב הריד ה"בקהל תושעל הדובעה תוללכ איה - הרותב
הלאו") "תודלות"ד ןיינעה ,10"הושביכו ץראה תא ואלימו וברו ורפ" - תילכתה םע ,ימשגה
.11"םיבוט םישעמ םיקידצ לש ןהיתודלות" םגו ןטושפכ תודלות ,("קחצי תודלות

איה הרותהש ןוויכמ - רזעילא תוחילש תודוא ךכ-לכ הכיראמ הרותה המל םג ןבוי הז יפ-לע
ידי-לעו :םינותחתב הריד תושעל ידוהי לכל שיש תיללכה תוחילשב (רוא הרות) הרורב הרות
לכ לש תוחילשה תדובע איה המ בוט רתוי ןיבהל ןתינ ,רזעילא תוחילש לש םיטרפה תעידי
.ידוהי

איה (רזעילא תוחילש תמגוד) םינותחתב הריד תושעל ידוהי לכל שיש תוחילשה :וזמ הריתיו
קחצי יאושינ תמגוד ,לעופב םינותחתב הרידה) תוחילשה תילכתל (הלפטו) הנכה (קר) אל
.ןמקלדכ ,םינותחתב הרידה תיישעד ןיינעה םצעמ קלח איה אפוג תוחילשה אלא ,(הקברו

"הריד"ד השגדהה ,(םייללכ) םיניינע ינש םנשי "םינותחתב הריד" תושעל הדובעב
:12"םינותחת"ד השגדההו

ומכ הזכ ןפואב היהי (םינותחתב) הטמל ןאכ תוקולא יוליגהש שיגדמ "(םינותחתב) הריד"
הזה םלוע השענ ךכ ,הבחרהבו יוליגב אצמנ אוה םשש - תיטרפה ותרידב אצמנ (לידבהל) םדאש
"םינותחתב (הריד) .13"ךירומ דוע ףנכי אל"ד ןפואל דעו ה"בקהל לוכיבכ הרידל ןותחתה
היהיש אלא ,יולגב אוה תוקולאש הז דצמ קר אל היהי ,הטמל ןאכ תוקולא יוליגהש ,השיגדמ
,םינותחתב הרידד שודיחה אוה הזבו .םהלש רדגהו תוהמב ,םינותחתה ךותב - "םינותחתב"
םילעופ ,רתסהו םלעה ןושלמ םלוע ,"םינותחת"ד אגרדב אוה ותאירב דצמ םלועהש יפ-לע-ףאש
דע ,תוקולא "םיריכמ" ,(םינותחתה ירדג) םתוהמו םרדגב םראשיהב ,"םינותחת"הש הזב
.ךרבתי ול הריד השענ םלועהש

:ולא םיניינע ינש תויהל םיכירצ - םינותחתב הרידה םישוע ובש ןפואהב םגש ,ןבומ הזמ

תושעהל ךירצ הזש ןבומ ,(םינותחתה ירדג דצמ) םינותחתב תויהל הכירצ הרידהש ןוויכמ
"וניתדובעו ונישעמ") ה"בקה לש וחולש ידי-לע (םג אלא ,לוכיבכ ומצע ה"בקה ידי-לע אל)
ןאכ ותמשנ תא חלשש ידי-לע וחולשל לארשי-ינבמ דחא לכ תא השע ה"בקה רשא ,(ידוהי לש
תואיצמכ) הז חילשו ,חלשמהמ תלדבנ תואיצמ ,ינש לוכיבכ אוה חילשה ובש ,ימשג ףוגב הטמל
.14םינותחתב הרידה תא לעפי (ומצע ינפב

תא םייקל ךלוה אוהו ,ה"בקה לש וחולש אוהש הרכהה היהת חילשלש ,שורד הז םע דחיב
ידי-לעש - "ותומכ (16ןוילעה) םדא לש 15וחולש"ו חילשכ ותוא הנימ חלשמהש חוכב ותוחילש
.ןמקלדכ ,ךרבתי ול הריד ,"(םינותחתב) הריד" היהתש לועפל לוכי אוה הז

:םיניינע ינש (תוללכב) םנשי הזבש ,רזעילא תוחילש תודוא השרפה תוכירא ןבוי הז יפ-לע
ותוא הנימ םהרבאש ךיא (ב) - הז ינפלו ,לעופב תוחילשה םייק רזעילאש ךיא תוכיראה (א)
- ולא םיניינע ינשש - 'וכו ךלי אוה ןאל םיטרפה לכ תא הוויצו ותוא עיבשהו חילשל
:(הקברו קחצי יאושינ) םינותחתב הריד תושעלד תוחילשהב םיירקיע םיניינע םהינש

,תוחילשה יולימל הלפט הנכה קר אל) איה ,ידוהי לש (תוחילשה םויק ןפואו) תוחילשה םצע
.17םינותחתה ירדגב ,םינותחתב הרידד ןיינעה םצעל עגונ (אפוג הז אלא

חילשהש - םהרבא ידי-לע תוחילשה יונימ עגונ "(םינותחתב) ךרבתי ול הריד" היהיש ידכבו
םדא לש וחולשו ,(18ונודאל דבע ומכ) ירמגל וילא לטבו ,חלשמה (תעבשה) חוכ םע ךלוה
.ותומכ

תוחילשה ןיינעמ רתוי ןבוי (חלשמה ידי-לע חילשה יונימ) תוחילשב ל"נה ינשה ןיינעה
:(םדאב) הטמל לשלתשנש ומכ

םג (א :הלעמל הטמלמו ,תוגירדמו םינפוא המכ םנשי תוחילשבש 19םינורחאב אתיאד המ עודי
וילא סחייתמ תוחילשה השעמו ,ומצע ינפב תואיצמ אוה חילשה - תוחילשה תיישע תעשב
:וזמ תילענ הגירדמ (ב .20חלשמה תא ותבוח ידי איצומ אוה ולש היישעבש קר ,(חילשל)
(אלא ,תאז השוע חילשה אל)ש ,רמולכ .חלשמל סחייתמ (חילשה לש) אפוג היישעו השעמה
ינפב תואיצמ אוה םירחאה ויניינע לכב - ומצע חילשה לבא) ודי-לע תאז השוע חלשמה
חילשה םג אלא ,השעמה חוכו חילשה תיישעש קר אל :וזמ תילענ רתוי דוע הגירדמ (ג .(ומצע
,21שממ ותומכ םדא לש וחולש - עודיה ןושלבו ,חלשמה תואיצמ איה - ותואיצמ לכ - אפוג
.שממ חלשמהד ותומכ

לכ לש תוחילשל עגונב לבא :ולא םינפוא 'גה לכ םנשיו םיכייש םדו רשב לש תוחילשב
םדא לש וחולש אוהש ,(רתויב הלענה) 'גה ןפואב והזש רמול שי ,ה"בקה לש וחולשכ ,ידוהי
ידכב אלא .(16ארקיו הרות -יטוקילב ראובמכ) "שממ חלשמהד ותומכ" ,ותומכ (ןוילעה)
הפוכש ,ומצעל תואיצמ וניאש שיגריש :ידוהי לש הדובעב יולת הז ירה - יולגב תאז איצוהל
- הכרבב וריבח תא ותבוח ידי איצומ דחאש ומכ) ה"בקה לש ונוצר תא םייקל ידכ ומצע תא
דע) ותואיצמ לכב אלא ,ה"בקה לש השעמה השענ ולש השעמהש ןפואב אל וליפאו ,(לוכיבכ
שממ חלשמהד ותומכ ,22ונוק תא שמשל ,ה"בקה לש וחולש אוה ירה (השועש רבד לכ - ללוכו
ופוג דצמ - טרפבו) שושימה םלועב אצמנו ךייש אוהש יפכ םגש ,23שושימ ןושלמ םג שממ]
.[שושימ(ה שוח)ב תאז "םיששממ"ש ,ה"בקה לש וחולש אוה (ימשגה

וניא הז אלול יכ - חילשל תוחוכ ןתיו הנמי חלשמהש ךכ-לכ עגונ המל ןבומ הז יפ-לעו
,24חלשמהמ ומצע ינפב תעד רב ,ומצע ינפב תואיצמ אוהש הרומ חילש ראותה םצע :וחולש
וליבשב רבד השעי ינשש תונמל לכוי דחאש - הרותה חוכ - דחוימ חוכל םיקוקז ןכלו
ותבוח ידי איצומ (קר) אוהש) ןושארה ןפואהב וליפא ,(ותומכ םדא לש וחולשו) ותוחילשב
ןכש יאדוובו ,(חלשמה השעמ אוה חילשה השעמש) ינשה ןפואהב המכו-המכ-תחא-לע ,(חלשמה תא
.(שממ ותומכ) 'גה ןפואהב אוה

ףוגב המשנכ ותוא חלש ה"בקהש ,ה"בקה לש וחולש רותב ידוהיל עגונב םג אוה הז ךרד לעו
ומצע חוכב הדובע תושעל ךירצו ,ומצע ינפב (חילש) תואיצמכ םייק אוה יולגב רשא ןפואב
השענש דע ,חלשמל ולוכ חילשה לטבתמ ,ךכ לע טבה ילבמו ;ולש בקב ,(םייטרפה ויתוחוכב)
.25שממ חלשמהד ותומכ

הריד תושעל ותוחילש םויקב םייכפה תווצק ינשד רוביחה תויהל ךירצ לארשי-ינבבש ,אצמנ
תא תואלמל ידכב ולש לכשה תא לצנל ךירצ אוה ,תעד רב תויהל ךירצ חילשה :םינותחתב
ותוחילשבו וחוכב ךלוהש ועדיב ,חלשמל ירמגל לטבתהל ךירצ אוה הז םע דחיב ,תוחילשה
.ותומכ םדא לש וחולשו ,תוחילשה םייקל

- "'וגו הרש ייח ויהיו" - (השרפה לכ םשו) הרדסה תליחתד רשקה םג ןבוי ל"נה יפ-לע
הרושק הרדסה תליחתש ,הקברו קחצי יאושינ לועפל רזעילא תוחילש תודוא ,הרדסה ךשמה םע
.הכשמה םע

.הרדסה לכ ןכות תא אטבמ (הרדסה) םשש עודיו ,"הרש ייח" אוה הרדסה לכ םש :וזמ הריתי
(הרדסב םירבודמה תוערואמה לכ ומכ) רזעילא תוחילש :26ןבומ וניא הרואכל הז יפ-לעו
השרפה לכ תא אורקל ןתינ ךיא ןכ םא - התריטפ רחאל אלא ,"הרש ייח" לש ןמזב אל העריא
!?"הרש ייח" םשב

:"םייחב אוה ףא םייחב וערז המ" 27ל"זח ירבד יפ-לע ,הזב רואיבה 26םימעפ המכ רבוד
תרכינ הרש (ייח) לש העפשהה רשאכ - "הרש ייח"ד תומילשה חוטב ןפואבו יולגב רכינ יתמ
רחא (םג) םיכשמנ הלש השודקו בוט יניינעשכ ,ןיד אמלעב התויח םייחד ןמזה ירחאל (םג)
הארנ הזבש - (רזעילא תוחילש ידי-לע) הקברו קחצי יאושינב אטבתה הזש יפכ ללוכ ,ךכ
,הרש ייח (רדס)ל םאתהב התיה ותגהנהו ,(וכוניחו קחצי תדיל) הנב קחציב הרש לש הלועפה
אטבתה הזב אקווד - 28"ומא הרש תמגוד איה ירהו - ומא הרש הלהאה קחצי האיביו"ש דע
."הרש ייח"ד תויחצנהו תויתימאה

תא ןיבהל ךירצ ןיידעו :הרדסה ךשמהו "הרש ייח" ןיב תיללכה תוכיישה לע רואיב והז
."הרש ייח ינש םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ הרש ייח ויהיו" קוספה לכ םע תוכיישה

הנש םירשעו הנש האמ"ד) םיניינעה 'גש ,29תודיסחב ראובמה יפ-לע הזב רואיבה רמול שיו
לע יאקו זמרמ (30"ומצעל שרדנ דחא לכש ךל רמול ללכו ללכ לכב הנש בתכנ"ש) "םינש עבשו
(הנש םירשע) ןיחומ ,(הנש האמ) גונעתו ןוצר :םיגוס 'גל םיקלחנש ,שפנה תוחוכ לכ
הרומו זמרמ ,30"הבוטל ןיווש ןלוכ" ,"הרש ייח ינש" בותכה םויסו ;(םינש עבש) תודימו
לוטיבה - (הבוטל ןיווש ןלוכ) תחא הדוקנב םידחואמו םירודח םישענ ולאה תוחוכה לכש ךיא
דחיו ,31(גונעתו ןוצר ,ןיחומ ,תודימד) תוקלחתהמ הלעמלש ,שפנה םצעל דע ;שפנבש הדיחיד
הנש םירשעו הנש האמ" ,םדאה תואיצמ יטרפ לכו שפנה תוחוכ לכב רדוחו ךשמנ הז ירה הז םע
."םינש עבשו

םע רשקב רזעילא תוחילש תודוא) הרדסה ךשמה םע הז לכד תוכיישה ןבוי הז יפ-לע
:(הקברו קחצי יאושינ

ףקתשמש יפכ) םינותחתב ךרבתי ול הריד תושעל םלועב ותוחילש אלמי (ידוהי) חילשש ידכב
,ה"בקהל (דיחי ןושל) ול הריד השעי (םיבר ןושל) םינותחתה תואיצמבש ,(רזעילא תוחילשב
תוחוכ הרשע לכ םע ,חילשה תואיצמ (א) :ומצע חילשה לצא ויהי ל"נה תווצקה ינשש שרדנ
,חלשמל (ויתוחוכ לכ םע) חילשה לש לוטיבה (ב) ,(תודמו ןיחומ ,32גונעתו ןוצר) שפנה
.חלשמה ןוצר תא םייקל - תחא הרטמל ויתוחוכ לכ תא דחאמ הזש

אב - (םינותחתב הריד תיישעד הדובעה) "קחצי תא ןתחל" תוחילשה םויק - הזל חוכהש
,"םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ" :ולא םיניינע ינשד תומילשה היה הלצאש ,הרשמ
- "הבוטל ןיווש ןלוכ" ,"הרש ייח ינש" הז םע דחיו ,תוחוכ הרשעהמ דחא לכד תומילשה
.תוחוכה לכו תואיצמה לכב רדוחש ,שפנה םצעד לוטיבה

תזמרנה) םינותחתב הריד תושעל ותוחילש תדובעב 33ידוהי לכל הזל חוכה ךשמנ ונמא הרשמו
הז ידי-לע ,("'וגו הרש ייח ויהיו"ל ךשמהב האבה הקברו קחצי יאושינב רזעילא תוחילשב
ןוצרל 34לוטיבה תילכתב דמועו ,(ותוחילש םויקב) ולש תוחוכה לכ תא לצנמ (חילשה) אוהש
םינותחתב - םלועב םג ךכ לועפל וחוכב הז ידי-לעו ;שממ חלשמהד ותומכ אוהש דע ,חלשמה
רשעמ ולשלתשנש תורמאמ הרשע ,רשעל תוללכב םיקלחנה) םלועבש םיטרפה יוביר ,םיבר ןושל
ול דע ,ךרבתי ול (דיחי ןושל) הריד ושעיש ,("םינש עבשו הנש םירשעו הנש האמ" ,תוריפס
ןיווש ןלוכ" הז דצמש ,"ואצמה תתימא"ד תחאה הדוקנה שגרנ םיטרפה לכבש ןפואב ,ותומצעל
."הבוטל
נ"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,נ"שת'ה ולסכ שדוחה םיכרבמ ,הרש-ייח תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 376-371 'מע ,'א ךרכ
.ךליאו ב ,דכ (1

.ךליאו ב"ס ט"משת הרש-ייח פ"ש תחישמ סרטנוק םג האר (2

.ח ,ס"פ ר"במ .במ ,דכ ונתשרפ י"שרפ (3

.דועו .ח ,טי םילהתל ק"דר .ב ,גנ ג"חז האר (4

.ז"יפר אינת האר (5

יפוג הברהו") "הרותב הלופכ רזעילא לש השרפ"ש (ח ,ס"פ ר"בו .במ,דכ ונתשרפ י"שרפ) ל"זח ורמאש המו (6
הזש ,הז לע ףסונ) ירה - "םינב לש ןתרותמ תובא ידבע לש ןתחיש הפי" יכ ("הזימרב אלא ונתינ אל הרות
אל לבא ,רזעילא תחיש לש הלופכ השרפל םצעל עגונב קר םעט הז (א) :(17 הרעה ןמקל הארו ,רואיב ךירצ אפוג
תרטמל לפטו הנכה קר אוהש ףא ,(לפכה ילב וליפא) ללכב רזעילא תוחילש ד"ע תוכיראבו רופיסה םצעל עגונב
הברהש "הרות יפוג"מ רתוי תובא ידבע לש ןתחישד תוכיראב רואיב קר והז (ב .(הקברו קחצי יאושינ) תוחילשה
קר וניאש תוחילשה ד"ע ומצע הז רופיסב הכיראמ הרותהש םעטה הזב ראובמ אל לבא ,הזימרב אלא ונתינ אל םהמ
תוחילש תודוא םיטרפה תוכיראש רמול רתבסמ ,קוידה תילכתב םה הרותה יניינע לכש ןוויכ ,רקיעו (ג) .הנכה
.םינפבכ ,ןיינעה םצעל עגונש ירקיע ןיינע (ג) אלא ,"'וכ ןתחיש הפי"ש דמלל ידכ קר אל) איה רזעילא

ונתשרפ ת"הוא .ךליאו א ,הלק ונתשרפ ח"ות .ךליאו ול 'מע ג"סקת מ"הס .ךליאו ג"עס ,וצ הכרב ת"וקל (7
.ךליאו ל 'מע ס"רת מ"הס .ךליאו ב ,זכק

.דועו .ו"לפ אינת .זט אשנ .ג יתוקוחב אמוחנת (8

.ד ,ג"ספ ר"ב (9

.חכ ,א תישארב (10

.חנ פ"ר י"שרפ (11

.ךליאו 139 'מע ח"משת תוחישה 'ס םג האר (12

.ו"לפ אינת הארו .כ ,ל 'יעשי (13

.ה"ס ט"משת הרש-ייח פ"ש תחישמ סרטנוק םג האר (14

.ב ,אמ ןישודיק .ב ,דל תוכרב הנשמ (15

.ג ,א ארקיו ת"וקל (16

ראובמכ - "'וכ תובא ידבע לש ןתחיש הפי"ש ינפמ "הרותב הלופכ רזעילא לש השרפ"ש םעטה קתמוי ז"פעו (17
הדובעה לע יאק ."'וכ ןתחיש הפי"ש (ךליאו 330 'מע כ"ח ש"וקל הארו .7 הרעהבש ת"הואו ח"ות) תודיסחב
הריד תיישעד ןיינע והזש ,םלועה ארבנ םהבש (החיש) תורמאמ הרשעה םלועב תולגל - (עבט) םלועה רוריבד
.םינותחתה ידגב ,םינותחתב

.303 'מע כ"ח ש"וקל האר (18

323 'מע ח"ח ש"וקל הארו .א"וקב ה"כס ג"סרס ח"וא ז"הדא ע"וש הארו .א ללכ (ליגנע י"רהל) בוט חקל (19
.דועו .םש כ"ח .ךליאו 148 'מע ב"יח .ךליאו

תואיצמ אוה חילשה תוחילשה תעב םג יכ ,חילש תונמל פ"אא ופוגבש תוצמבש םעטה תוטישפב ןבומ ז"פעו (20
.ופוגבש הוצמב ינש םדא איצוהל וחכב ןיא ןכלו ,(חילשה לא סחייתמ השעמהו) ע"פב

.24 הרעה האר - ןמקלד תוחילשב רתוי םילענ םינפוא 'ב יפל הזב רואיבהו

.ח"כרס ש"בירה תובושת (21

.ןישודיק ףוס אתיירבו הנשמ האר (22

.זת 'מע ד"ח צ"יירהומ ר"ומדא שדוק תורגא האר (23

השעמשכ םגש ,רמול שי יכ ,ופוגבש הוצמב חילש תונמל פ"אא ולא םינפוא 'ב יפל םגש םעטה ןבומ ז"פעו (24
(אלא ,חלשמהד תואיצמ) אוה הליחתכל ירה - שממ חלשמהד ותומכ השענשכ כ"וכאעו ,חלשמה לא סחייתמ חילשה
.ע"צעו .שממ חלשמהד ותומכ (וילא ולוטיב י"ע) השענש ע"פב תואיצמ

ינפמ קר אפוג ז"ה ,(חלשמהמ דרפנ) חילש אוהש אפוג הזש שיגרמ חילשהש ,איה הזב תומילשהש רמול שיו (25
.(ופוסב ז"משת חרק ש"וקל האר) חלשמה גונעתו ןוצר והזש

.ךליאו 85 'מע ח"משת תוחישה 'ס .ךליאו 145 'מע ו"טח .ךליאו 341 ע"ס ה"ח ש"וקל האר (26

.ב ,ה תינעת (27

.י"שרפבו זס ,דכ ונתשרפ (28

.מ"כבו .ונתשרפ שיר ת"הואו ח"ותו רהזה ירואיב .הכרב פ"ר ת"וקל האר (29

.ונתשרפ שיר י"שרפ (30

.םש תוחישה 'ס .352 'מע ה"ח ש"וקל האר (31

אוה רתכה - שפנה תוחכבו ,הנמנ רתכה הנמנ אל תעדשכו ,תעד הנמנ אל (ב"וח דגנכ םירשע) הז ןינמבש (32
.גונעתו ןוצר

האר) תוהמאה 'יחבמ וב שי לארשימ 'א לכב יכ ,(ב ,זט תוכרב) העבראל אלא תוהמאל ןירוק ןיא ירהש (33
.(אראו פ"ר א"ות

םויקב נ"סמו לוטיבה ןיינע תמדקה לע הרומש ,קחצי תדיקעל ךשמהב אב הקברו קחצי יאושינש ריעהלו (34
ט"משת הרש ייח פ"ש תחישמ סרטנוק האר - (הקברו קחצי יאושינב זמורמה) םינותחתב הריד תיישעד תוחילשה
.ח"ס
חישמ םע תויחל


- וניאישנ וניתובר לש םניינע
חישמ תאיבל ילכ תיישע


הלואגה אובת הדי-לעש ,לארשי-תבהא רידחהל ולדתשה ןכל

,רמולכ .תולד - (תוהבג) תואג ,הכרב - הבהא .ד-ג ,ב-א :םעפ רמא קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ
.הכרב שי יזא ,הבהא שישכו ,תולד שי יזא ,הוואג שישכ

(הכרבה היולת הבש) הבהאה םגש לדתשהל שי ,"יד ילב דע הכרב" היהתש םיצורשכ ,אלימבו
.יד ילב דע הכרבה םג היהת - ב-א - זאו ,לובג ילב הבהא ,ונייה ,יד ילב דע היהת

:דועו תאז

,(יד ילב דע הכרבה תומילשו תיתימא) המילשה הלואגה אובת יזא ,יד ילב דע הבהא היהתשכ
אלא דוע אלו ,םניח תאנשה לטבתתשכ ,ןכלו ,םניח תאנש ללגב איה תולגהו ןברוחה תביס יכ
,המואמ ונממ לביק אלו ול בייח וניא רשאכ םג וריבח תא בוהאל ,םניח תבהא היהת המוקמבש

םג תויהל הכירצ ,דיחי ןב םיבהואש ומכ ידוהי לכ בוהאל ,לארשי-תבהאש ט"שעבה רמאמכ -
שוריפה והזש) הבוט םוש ונממ לביק אל םלועמו ,והאר אל םלועמ ,וריכמ וניאש ידוהיל
- (םניח תבהאד

המילשהו תיתימאה הלואגה אובתו ,(םניח תאנשד בבוסמה) תולגה אליממ ךרדב לטבתת יזא
.ונימיב הרהמב

תובר ורסמתהו ולדתשה טרפב םהמ דחא לכו ללכב וניאישנ וניתוברש ךכל םעטה םג והזו
,ידוהי לכ בוהאל ,לארשי-תבהאד ןיינעה רידחהל ("ךאס א רעייז ןבעגעגפא ךיז ןבאה ייז")
תצפהו יוליגב וניאישנ וניתובר לש םניינע יכ - "הנוכי לארשי םשב" קרש ידוהי וליפא
םג ךכ לכ וקסעתה ןכלו ,חישמ תאיבל ילכ אוה ("הצוח ךיתוניעמ וצופי") תודיסחה תרות
,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה אובת הז ידי-לעש םושמ ,לארשי-תבהאב
.שממ בורקב ,ונימיב הרהמב
(ב"ישת ולסכ שדוחה םיכרבמ ,הרש-ייח תשרפ תבש תחישמ)

יהויחבמ ריתי


דוע "תושעל" דיסח לכ לש וחוכב
דיסח


"יבר(ה לש ותומצעמ קלח=) קיטש א" אוהש ינפמ

א ךאנ ןכאמ ףראד דיסח א" - א"שת תנש הרש-ייח תשרפ תבשב ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ונושלב
.(דיסח דוע תושעל ךירצ דיסח=) "דיסח

אוה הרותב רדסה םגש ןוויכו ,"וברו ורפ" איה הרותב הנושארה הווצמהש ,ראבל ףיסוהו
"וברו ורפ"ש ךכמ (הארוה ןושלמ הרות) הארוההש ,ןבומ ,('ןיכומס' םישרוד ןכלש) קוידב
סאוו ךאז עטשרע יד") םישרוד הנושארבו שארבש ,איה ,הרותבש הנושארה הווצמה איה
ךירצ ןכ ומכו ,("דיא א ךאנ ןכאמ לאז דיא ןייא") ידוהי דוע השעי ידוהיש ("טנאמ'מ
,דיסח דוע תושעל דיסח

קלח) קיטש א" אוה דיסחש ינפמ ,אוה ,דיסח דוע תושעל דיסח לש וחוכבש הזש ,םייסו
!"יבר(ה לש ותומצעמ

תלוזהל סחיב קר אל איה ,דיסח דוע השעי דיסח לכש ,"וברו ורפ"ד הדובעהש ,ףיסוהל שיו
,ומצעל סחיב םג אלא ,וטושפכ

תכייש ,["'וכ םיטעומ םהש םיקידצב ה"בקה האר" ל"זראמכ ,םה םיטעומש] םיקידצ לצא
הדובעה רדסש] םינוניב לצא לבא ;תלוזהל סחיב קר (דיסח דוע תושעל) "וברו ורפ"ד הדובעה
,"ךושמי םדא לכ הירחאו םדא לכ תדימ איה ינוניבה תדימ" ירהש ,םדא לכל ךייש םהלש
.ומצעל סחיב םג ךייש הז ירה ,["ינוניב יאוולה" ,םגתפה עודיכו

אתיאדכ ,הזמ הריתיו] ובש ("רעש'םלוע רעד") "דיסח וניא"ה והזש ,תימהבה ושפנל עגונב
שפנש ,ונייה ,"ךברקבש . . םייוגה" ,"תימהבה שפנו ףוגה םה םיוג"ש הרות-יטוקילב
ומצע לע תחקלו ("ןעמענ ךיז") ומצע תא תחקל דחא לכ ךירצ ןכלו ,["יוג" תארקנ תימהבה
.דיסח התושעל - תימהבה ושפנל עגונב "וברו ורפ" לש הדובעה תא ("ךיז ףיוא ןעמענ")

לע הלועפהב אטבתמ הז ןיינעש ,שגרומב םג לוטיב ךישמהל - (רמאמהב) ליעלד ןונגסבו
הרידד הנווכה תמלשנ הז ידי-לעש ,דיסחל ותושעל ,ובש "רעש'םלוע"ה ,תימהבה ושפנ
.םינותחתב

הדובעה םגש ,ןבומ ,אקווד החמשב תויהל הכירצ הדובעהש (רמאמהב) ליעל רומאה יפ-לעו
.החמש ךותמ תויהל הכירצ ,דיסח ותושעל ,תימהבה ושפנל סחיב "וברו ורפ"ד

תימהבה שפנל ךיישה רבדב שמתשהל חרכהב ,תימהבה שפנ(ל סחיב הדובע)ב החמש לועפל ידכו
."ןייב אלא החמש ןיא . . רשבב אלא החמש ןיא" -

םימלש רשב ןילכוא ויהש) רשבב אלא החמש ןיא םייק שדקמה-תיבש ןמזב" - אפוג הזבו
."ןייב אלא החמש ןיא םייק שדקמה-תיב ןיאש וישכעו . . (החמשל

ורמאו םייחל ורמא=] "ןוגינ ןכעליירפ א טגאז ןוא םייחל טגאז" (:ר"ומדא ק"כ םייסו)
.[חמש ןוגינ

הנותחהש ,ורמאב ,םייחל רמול - "שינעפורפיוא" - הרותל הלעש ןתחל הרוה ר"ומדא ק"כ]
.[עובשה תשרפב איה הרותב רפוסמ התודואש הנושארה
(ב"ישת ולסכ שדוחה םיכרבמ ,הרש-ייח תשרפ תבש תחישמ)

יבר יצוצינ


תוחילשהו םיחולשה


תדובעב תוארל רשפא "יעיבשה רודה" לש וניינע תיצמת תא
לבת יווצק ינפ לע םירוזפה םיחולשה לש םתכאלמבו תוחילשה
דסייל יאדכ םאהו ,תפסונ הדובעב קוזעל לוכי חילש םאה *
תסנכה-יתב לכ לע הסורפ היהת ותדוצמש וא ד"בח תסנכ-תיב
םיחולשה סוניכ לגרל ,תוחילשה ןיינעב תוצוצינ טקל *
ימלועה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

'מע 'תוחילשה רפס') כ"שת ולסכב ט"י תודעוותהב יברה רמא ,"םלוכ תא תונמל םנמא השק"
סנקמבו הקנלבזקב ,הילטיאבש ונאלימב ,תפרצב רשא זירפב םיחולשה" תא קר טריפו (234
."םוקמו םוקמ לכבו ,הקירפא םורדבש גרובסנהויב ,וקורמבש

דעו זאמ .היסורב ורתונש הלא תאו ד"בח-רפכב ובשייתהש היסור ילוע תא ריכזה ןכל םדוק
.הנהכו הנהכ םהילע ופסונ םויה

וקורמב םירוסמ םיחולש

זומת 'ה םוימ) ובתכמב ,וקורמב םיחולשה לש הרוסמה םתדובע לע - יברה - חלשמה דיעה ךכ
:שדוקה ץראב רעונה תיילע שיאל (397 'מע ,בכ ךרכ תוחיש-יטוקיל - ח"ישת'ה

םישנא םידמוע םשארבו ונלשמ ךוניח תודסומ תוירישע [וקורמב=] םיאצמנ
ןהב תועשב קר אל ,תודימלתהו םידימלתה ייחמ טרפ לכ ירחא םיבקועה םירוסמ
תיבב םאצמהבו ןהירחאלשו ןהינפלש תועשב םג אלא ךוניחה תודסומב םיאצמנ
.בוחרבו

:יברה רפיס (120 'מע ,'המכחה לצב') יברה לצא זלעבמ ר"ומדאה לש ורוקיבב א"משת תנשב

ןכו ,רפס יתב םש דסייל ידכ וקורמל םיחולש חלש ר"ומדא ח"ומ ק"כ רשאכ
המ - 'המינפ ךלמ תב הדובכ לכ' ירה ?ןכתייה :'הרעס' רבדה ררוע ,תונבל
רפס-תיבב םוי לכב דומלל ךלתו הירוה תיב בוזעת תבש וז 'השדח' הגהנה רשפ
ןכש ,ךכב ךרוצ היה לודג המכ דע ררבתה !?רדג תצירפ תניחבב אוהש רבד -
.םיבושח יכה םיניינעב תויסיסב תועידי תורסח ויה

הריתי תוריהז

לעפש ןושארה ר"דשל יברה חלשש תניינעמ תרגיא הנה ,וקורמב תוחילשהו םיחולשה רוכזא בגא
תדובע הנש םירשע' ותרבוחב הספדנ) א"ישת תנשב ,(ל"ז) רקספיל לאכימ 'ר ח"הרה ,וקורמב
:(חי 'מע 'וקורמב שדוקה

תועינצ לש םיניינע המכו המכ שי םידרפסה לצאש ,איה הזב תיללכה הדוקנו
ךירצ . . תורוד המכ ךשמב םהילע ולביקש תונטקו תורענל םגו םישנל עגונב
הרומח השודקמ ואב םנחמל שטיוואבויל אוב םוימש ורמאי אלש רתויב רהזיהל
םהש םינקזהו םידרחה לצא רוקחל ךירצ הליחתמש ,ןבומ אלימבו .הלק השודקל
היהי - םייוניש הזיא הזב ךירצ םא םגו ל"נהב םהיתובא וגהנ גהנמ הזיאב
.'וכ השודקמ ואבש זעל הזמ היהי אלש הזכ ןפואב יונישה

לבת יבחר לכב

הרגושש ,"שטיוואבוילמ א"טילש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש הכשלה תדובע" לע 'הרצק הריקס'ב
לע רפוסמ ,(134 -140 'מע ,'ו תרבוח ,'ךלמל ק"ידצ'ב המסרופ) ד"ישת תנשב ר"זש אישנל
:(136 'מע םש) שרופמב הז םשב בקננ אל יכ םא ,םיחולשה

ומצע א"טילש ר"ומדא י"ע לודגה וקלחב ןנכותש - לבת יבחר לכב ד"בח ידיסח לש םרוזיפ"
ותרטמ - (ר"ומדאה תצעב לואשל ילבמ וירוגמ םוקמ תא דיסח עבקי אל ללכ ךרדבש רחאמ)
םהירוגמ תוצראב תודיסחהו הרותה תצפהל םיניערג ומיקה ולא םידיסח .םינווג-תברו הבושח
לע ןושאר רוקממ העידי ול םיחלוש ,א"טילש ר"ומדאה םע ץימא רשקב םה םידמוע .תוברה
תא איבהל הכרב לש תורוניצכ םה םישמשמו ,םינוש םלוע יקלחב תוידוהיה תודעה לש ןהייח
תוקוחרו תוחדנ תוצראל ףא ,ןיפיקעב וא ןירשימב ,א"טילש ר"ומדאה לש תכרובמה ותעפשה
."רתויב

םיחדינ תומוקמב םיחולשו םידוהי

תויודעוותה') 'ןינבה תנש'ל רשקב תפלאמ החיש יברה עימשה ט"משת חנ תשרפ תבש תודעוותהב
:ראשה ןיב רמא הב ,(ךליאו 304 'מע ,א ךרכ ,'ט"משת

םהב הכרד אל הז ינפלש תורודבש םלועה יקלחב םג םידוהי םיאצמנ ולא ונימיב
תורודבש ,הילרטסואל עגונב הז ךרד לעו . . הקירמא ומכ - ידוהי לש ולגר
םימיה תוברבו . . םיעשופו םיאטוח ולגה הילאש ,הריזג ץרא התיה םימדוקה
...ליגרה ךרד לע בושי םוקמ התשענ

- לבת יווצק לכב ,םיקוחרה תומוקמב םג ובשייתה םידוהיש ירחאל ,הנהו
הז ןיינעבו .ולא תומוקמב םג 'וכ תודהיהו הרותה תצפהב קוסעל םג ךרצוה
ר"ומדא ק"כ ,ויבא םגו) ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רתויב לדתשה
-ינב ובשייתה םהבש ,םיקוחרה תומוקמל םג םיחולש חולשל - (ע"נ (ב"שרהומ)
תמקה ידי-לע דחוימבו ללוכ ,תודהיהו הרותה תצפהב וקסעיש םיחולש ;לארשי
םידוהיהש ידכ ,'וכו 'וכו תורענל רפס-יתב ,תובישיו םירדח ,ךוניח תודסומ
.הרותה יפ-לע תודהי ייח תויחל ולכוי ולא תומוקמב םיאצמנה

תונידמב םג ,לבת יווצק לכב תודהי לש םיזכרמ המכו המכ ומק הזכ ןפואבו
לארשי-ינב לש םתוטשפתהב ףסותינו ךלוהש לככש ןבומ הזמו . . תוקוחרה
תומוקמב תודהיהו הרותה תצפהב קוסעל ךרוצהב ףסותינו ךלוה ,םלועה יבחרב
בשייתהל ןיא תאז ילול ,ןכש ,ונרוד אישנ לש ותוחילשבו וחוכב - םיקוחר
םיקידצל רבחתהל םדא ךירצ"ש ם"במרה ןיד-קספכ ,תודהי ייחמ קוחרש םוקמב
רודל ךירצש ןבומ הזמש ,"םהישעממ דומליש ידכ דימת םימכחה לצא בשיילו
אישנ לש ותוחילשבו וחוכב קרו ,'וכ תווצמו הרות ירמוש םידוהי לש םוקמב
םש ץיפהל ידכ ,תודהי ייחמ קוחרש םוקמב בשייתהל םיכירצו םילוכי רודה
םיפינס תמקה - דחוימבו ללוכ ,תודהי לש םוקמ ונממ ושעיש דע ,תודהיו הרות
...םימימת-יכמות לש

"הבר האנה יל התיה"

דעו ירבח יברה לש ורדחל וארקנ ,(חנ תשרפ) ל"נה החישה תעמשה רחאל םימי רפסמ ,בגא
264 'מע ,ז תרבוח ,'ךלמל ק"ידצ' - ט"משת ןוושחרמב 'ט םויב) 'ד"בח ידיסח תדוגא'
ונינפל .םש עיפומ םמוליצו םירבדה תא היגה ךכ-רחא ,שידיאב) רמאו חתפ יברה .(ךליאו
:('ישפוח םוגרת'ב

האנה יל התיה .דימתמ תומוקמ רתוי לש םיגיצנ ןאכ ויה ירשת שדוחב הנשה
יל התיה .םיחולש םינממ רבכ םיחולשהו "םישיית ושענ םיידג"ש תוארל הלודג
.התע דעמ רתוי םודדועיו םועייסיש םייוארו ולדג ףא םהשו םתורדתסהמ האנה
תא םורסמישו ,ןאכמ חוכ-יאב ללוכ ,ץעוויהל ולכוי ומע דעו אופא שורד
רתוי הדובעה תא ביחרהל דציכ תוצע קינעהל ךרוצ שי םאו ,רוסמל שיש םירבדה
...התע דעמ

היהש יפכ תודוקפ םהל תתל רשפא-יאו ולדג רבכ ,םירחא תומוקמב ,םירחא
,םתחלצה לדוג דצמ .תודוקפ םהל ונתנ ןאכמו םיחוודמ ויה םהש ,התע דע רדסה
ךומסל רשפאו ולדג רבכ םה .שורד המו הארנ בצמהש יפכ רתא לע םיעדוי םהו
,לארשי-ץראמ תונידמ המכמ םהש םתואל ופרציש יתעדל ןמזה עיגה .םהילע
רשקתהל רשפא ךרוצה תעבו .הבחר תוליעפ הנשי ןהב ,תונידמ דועו הינראפילאק
...ןאכ םיחכונ םה וליאכ ירה זאו ,תינופלט םהילא
.'וכו חילשו דסומ לכל תיקוח תריינ לוהינ תובישח לע ררועו יברה שקיב ךשמהב

תילכתב העיגפמ תוריהז

טחוש תאיצמב ךרוצ רצונ עתפל .יברה לש חילש ההש תירבה-תוצראב תוידוהיה תוליהקה תחאב
םיאתמ דמעומ חילש ותואב ואר - יברל םירושק ויהש םישנא םהיניב - הליהקה ירבח .קדובו
אוה ובש ,בתכמ םש םיתב-ילעבה יבושחמ דחאל רגישו ךכל םיכסה אל יברה םלוא .דיקפתל
:(102 'מע ,א ךרכ ,'ךלמ שדקמ') ותפקשה תא ריהבמ

לכש ןבומו ,הצוח תונייעמה תצפה ,הנווכמ תילכתל התיה םנחמל ל"נה העיסנ
ןה . . ודצמ ןה ןועריג ,ונממ רהזיהל שי ,הז ודיקפתמ עורגל לוכיש ןיינע
ןמזב בוצקה ןיינעש ,תירבה-תוצרא ידיליב שחומב םיאורו .םילבקמה דצמ
- המידק ןיד שפנב ול שי ,ראובמ דיקפתהו ,העובק תרוכשמ ודעב םילבקמו
עגונהב . . םינפוא המכב ושרפל שיו ךכ לכ טרופמ וניאש דיקפת יבגל
הפקשה םהל שי תירבה-תוצראב םיתב-ילעבה רשא ,יתדמע תנבומ ןכ םג םילבקמהל
הנה ,רצק ןמז ךשמ אלא וז תונמדזהב וניאשכ וליפאו ,טחושל עגונהב המייוסמ
.ןיבמל לקו ךכ-רחא ןריזחהל השק וז הפקשה לש תוערגמה

:יברה ךישממ תאז םע

יניאש ןוויכ ,ןיינעה תעינמ דימו ףכית קירבהל יתיצר אל - ל"נה לכ ירחאל
אקווד קדובו טחושה םוקמ אלממב תוציחנה לדוגו ,רתא לע בצמה רורב עדוי
'יש א"מחרהומ צ"צב קסוע נ"ונ א"יא ח"הרה י"ע יתרסמ ןכלו .ל"נה ידי-לע
ודיקפת יוליממ ללכ ערגוי אלש ולאכ םיניינעב קר בושחל וילעש - בוקדח
.ימינפהו ירקיעה

"האלמ הרשמ"

יפ-לע לוכה ,תונוש יברה לש ויתוארוה ויה םירחא םיבר םירקמב יכ ,שיגדהל בושח דבב דב
.ושדוק יניעב םירבדה תואר יפ-לעו ןיינעה

בוזעל הצרו תירבה-תוצראב הדשה-ירעמ תחאב רפס-תיבב הרומכ שמישש חילשב השעמ ,לשמל ךכ
ךכ לע הבוגתב ול בתכ יברה .'וכ תודהיה תצפה יניינעב קר קוסעלו ךוניחב ותרשמ תא
:ו"לשת תנשב (488 'מע ,גכ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)

ונוצר יפכ אקווד תויהל ךירצ - המוקמו םתוחילש ןפואש (ותעדל) חרכהה והמ"
!?ינוצר ךפיהו

ותוקסעתהל ףסונב ,ךוניחה הדשב (תיקלח) הדובע ול העצוהש הבושח ריעב חילש ,אסיג ךדיאל
:(235 'מע ,ז"משת ת"הק ,'תוחילשה רפס') יברה ידי-לע הנענ תונייעמהו תודהיה תצפהב

יא . . הז םע דחיבו קיפסיש יאולהו האלמ הרשמ ד"בח חילש תויהל - טושפכ
...רשפא

ד"בח יניינמ תחיתפ

בושח ןיינע םהב האר יברהש ,ד"בח חסונב םיניינמ תחיתפ ןיינעב וטבלתה םיבר םיחולש
,לעופב השעמל ועיגה םירבדהשכ לבא .(כ"שת שדוק-תוחיש ,כ"שת ולסכב ט"י תחיש האר) דואמ
.ופוגל םוקמו םוקמ לכל תומיאתמ יברה לש ויתובושת ויה

:הנענ ,"ד"בח תסנכה תיב תודוא" לאשש חילש

,אוה ללכה ירה ,קפס םוקמבו הזב אצויכו תקולחמב רושק וניא םאב ררבל ךירצ
יד"בח תסנכה-תיב ןיאשכש ,רמול לכשב םוקמ שיש טרפבו ,ףידע השעת לאו בש
רמול ולכוישכ ןכ-ןיאש-המ ,יד"בח ןיינע תסנכ-תיב לכב שורדל שי דחוימ
יאדכ שי םא ןויע ךירצש טרפבו .'וכו ינולפ ןיינב בצקוה ולא םיניינעלש
.ןמוקמ והזיאל קלחל

,תוחיש-יטוקיל) קישטייר יולה מ"דש ברה םסרופמה ר"דשה לביק ולא יתש ןיב םייניב תארוה
:י"שת תנשב (476 'מע ,טי ךרכ

ףא הנה - ונחמב י"רא חסונ תסנכה תיב דוסי ןיינעב ,רבכמ ותלאש רבדבו
ךירצ וניא ,ותדובעו ודיקפת ינפמ ומצעב אוה לבא ,אוה ןוכנ רבדה םצעבש
השורפ תויהל הכירצ ותדוצמ יכ ,תחא תסנכה-תיב םע רושק תויהל לוכי וניאו
.היתוביבסו ריעה לכ לע

םירועיש דמולהו ברה היהי אוהש ,ונחמל וחלשל םיאתמ שיא ירחא יננה שפחמו" :ךשמהבו]
דמועה היהי ותרות דובכו .ותודסייתהב עייסמה םג ןבומכו ,ליעל רכזנה תסנכה-תיבב 'וכו
.["...ול לעממ

.(180 'מע 'תוחילשה רפס' האר) ד"בח ךוניח תודסומ ןיינעב הזב-אצויכו

..."ךתרזעל דימת"

ולסכב ד"ויב .יברה לש הקוחרה ותייאר לעו םיחולשה לש םחוכ לע דיעמה םיהדמ רופיס הנה
:אבה רופיסה תא ,770-ב "םימימת יכמות" תבישי דימלתמ דחא ונמויב םשר ז"לשת

ידוהי רשקתה תועובש רפסמ ינפלש וידרב תיעובשה ותינכותב רפיס גרעבנייו ףסוי ברה"
תא ליצהל ונממ שקיבו ,וקסיצנארפ-ןאסב יברה חילש ,ןיזיירד עק'ציא םייח ברל קרוי-וינמ
הנע .ד.י.ח 'ר .הינרופילקב יוגל אשניהל תדמועו ,ןלציל אנמחר רשיה ךרדמ הרדרדהש ותב
רבדב לפטל חיטבמ אוה ךא ,אשונב לועפל תורשפא ול ןיא ,שדוק-תבש-ברע םויהו ןוויכמש
םוי ותואב דוע תושעל לדתשיש שילש תועמדב וילא ןנחתה יקרוי-וינה ידוהיה .ןושאר םויב
.הרענה האצמנ וב םוקמ ותואל תבש ינפל עסנו ןייו תולח ומע לטנ חילשה .ןודינב המ-רבד
תוכורא תוחיש המע להינ אוה .הרענה תא רתאל חילצה תבשה ךשמבו ךומס ןולמב רדח רכש אוה
יברל הנפ דמעמ ותואב .יברה לא 'תודיחי'ל םעפ סנכיהל הכז היבאש ול התליג ןכלהמב
םוי דליי המ םיעדוי ןיא ונימיבש ןוויכמ רשיה ךרדב וידלי תא ךנחל חילציש הכרב תשקבב
םע רשקב דומעת םעפ לכב" :התיה יברה תבושת-תבוגת .םידלי ךנחל השק רתוי היהנ םעפ לכבו
רפסמ יבא רפיס - הרענה הפיסוה - םינשה ךשמב ."ךתרזעל דימת ויהי םהו ,ייחולשמ דחא
,החילצה חילשה תלועפ .ןתוא הניבמ ינא וישכע קרו ...יברהמ עמשש םירבדה תא םימעפ
."'הנח ןוכמ'ב דומלל העסנו יוגה םע רשקה לכ תא הלטיב הרענה

שטיוואבויל לש הכרד

תרגסמב ,םיחולשה תדובע ןפוא ןיינעב יברה רמא ז"משת הרש-ייח תשרפ שדוק-תבש תחישב
'מע ,ז"משת ת"הק ,'תוחילשה רפס') תבש התואב ליחתהש יעיברה םיחולשה סוניכ לגרל החיש
:(388

לארשי תבהא ךותמ אקווד איה ד"בח יחולשו ד"בח לש הכרדש חיכוהל ךרוצ ןיא
תבהא - שטיוואבוילו ד"בח תוהמ יהוזש ןוויכ - םולש יכרדו םעונ יכרדבו
תא - הברדאו .םיאטוחב אלו ,תוריבעב תמחול ד"בח . . לארשי תודחאו לארשי
תגהנהל "'רשכה' קינעהל רוסאש יאדו .הבושתב ריזחהל םילדתשמ םיאטוחה
ןיידע יהוז ךא ;םתומכ וגהנתי אלש םירחאל ריהבהל םיכירצו ,'םיאטוח'ה
רשבבש םשה לוליחו רוסיאה :ךכל אמגודו .'םיאטוח'ב אלו 'םיאטח'ב המחלמ
...בצקל אל לבא ,הפירטה רשבל איה תודגנתהה הנה ,הפירטה

בקונ ונניא יכ ,'ערמ רוס'ד וקב םיניינע ןקתל ררועשכ ,ומצע לע יברה דיעה םירבדה חורב
.ונקותי ןעמל ,'םיניינע'ה לע רבדמ אלא םישנאה תומשב

ישקבמו תדה יריפמ דגנכ ויתומחלמב םסרפתהש 'רפוס םתח'ה ירבדל תאז תוושהל ןיינעמ]
םדא םוש רכזנ אלו םדא םוש םע םוחלל אלש דאמ יתרהזנ" :ומצע לע דיעהש 'םינוקית'
ת"וש) "רקשה םע םחול תמאה םא יכ םדאב םדא תורגתה םוש הצוחה הארי אלו ללכ ילש תורגאב
.[(הפ ןמיס ,'ו קלח ,רפוס-םתח

םשה תא לוטיל הצורה לכ אל

'ה תרבוח 'ךלמל ק"ידצ') (ל"ז) ןמלסק םייח-המלש 'ר ח"הרה עיפשמל יברה בתכ כ"שת תנשב
:(120 'מע

עידוא - [רחא םוקמל וא ד"בח רפכל=] א"קמל וא ד"בחכל חילש חלשאשכש טושפ
רמואש ועמש יממו עמש ימ רזוחב ינעידוי חטבו .יחולש אוה ינולפש םדוקמ
...יחולש אוהש [ומצע לע=] ע"ע

רפס' רואל איצוהל םילשוריב ד"בח ךוניח תודסומ ידי-לע העצה התלעוה ד"לשת תנשב
וז העצהל הנעמב .המודכו םהיתונומת םיחולשה לש םלעפ תא םסרפל היה ןויערה .'םיחילשה
תוביס המכ דועו .הזכ ןינע "וננחמב ללכ גוהנ היה אל התע דע"ש בוקדח ברה םהל רגיש
.הלילשל

,'ד"בח רפכ'ב ומכ) םינותיעב םיחולשה לש םתדובע םוסריפ דדוע יברהו םיתיעה ונתשנ זאמ
.(ב"ויכו ,'לאנרו'ז רעניימגלא'

?'סוניכ' וא 'סנכ'

תהגהל סנכוה 'רבד חתפ'הו םיחולשה סוניכ דובכל 'תוחילשה סרטנוק' ז"משת תנשב ןכוהשכ
:יברה ןייצ (148 'מע ,ג תרבוח ,'ךלמל ק"ידצ'ב הנעמה םוליצ) יברה

...סוניכ וא ,סנכ :וטילחי [ףוס ףוס=] ס"וס ילוא

תובא תנתמ

,ןושאר םויב ,תרחמל יכ יברה רשיב ,סוניכה דובכל החישב ,ח"משת תודלות תשרפ שדוק-תבשב
ה"ד תודיסח 'רמאמ' סרטנוק םיחולשהמ דחאו דחא לכל קינעי ,החנמ רחא ולסכ שדוח-שאר
.הז םוי תארקל עיפוהש (ח"לשת) "םולשב יתבשו"

טקולמ" רמאמהש ושדק-די בתכ םצעב ףיסוה יברה תהגהל (שידיאב) תבשה תחיש הסנכוהשכ
."וניאישנ וניתובר ירמאמ [לע=] ףיוא דסוימותודיסחה ינייעממ


הרש-ייח תשרפ


(א,גכ) הרש ייח ויהיו

הרש לש הייח רקיעש זמרל ,(37) ז"ל היירטמיגב "ויהיו" הלימהש (גכק א"ח) רהוזב אתיא
.(127 ליגב) התומ דע (90 ליגב) קחצי תדלוה זאמ םינשה עבשו םישולש ויה

:קחצי-יול יבר לבוקמה ןואגה ךכ לע רמוא

."יכונא התמ ןיא םאו ,םינב יל הבה" (ל תישארב) בותככ ,התמכ תבשחנ םינב הל ןיאש השא
.ןב הל דלונש העשמ םינמנ הרש לש הייח רקיעש ,אופא ןבומ
(ג"י 'מע ,קחצי-יול יטוקל)


(ב,גכ) ןענכ ץראב ןורבח אוה עברא תירקב הרש תמתו

:ושריפ (בכק א"ח) רהוזב

,רפעו םימ ,חור ,שא - תודוסיה עברא ולא - "עברא תיירקב" ;ףוגה הז - "הרש תמתו"
ץראב" ;וייחב ףוגב םירבוחמ ויה תודוסיה עברא - "ןורבח איה" ;התימ תעשב םידרפתמה
.הזה םלועב - "ןענכ

:ע"נ צ"ייירוהמ ר"ומדא ק"כ שרפמ ?"ןענכ ץרא" הזה םלועה ארקנ עודמ

ארקנ הזה םלועה ."המרמ ינזאמ ודיב ןענכ" (בי עשוה) בותככ ,רחסמ לע הרומ "ןענכ"
הרות הל שוכרל ,ונייהד ,"רחסמ" תושעל ידכ הזה םלועל תדרוי המשנה יכ ,"ןענכ ץרא"
."םתושעל םויה" ,(ז םירבד) ביתכדכ ,הזה םלועב קרו ךא ירשפא הז רבד .םיבוט םישעמו
(91 'מע ,שידיא םירמאמה רפס)


(ב,גכ) התכבלו הרשל דפסל םהרבא אביו

,הדיקעה תרושב ידי-לעש יפל ,קחצי תדיקעל הרש תתימ הכמסנו :התוכבלו הרשל דופסל
(י"שר) התמו הנממ התמשנ החרפ - טחשנ אלש טעמכו הטיחשל הנב ןמדזנש

םורגת (ל"ר) תאזכ הרושבש חרכה הז ןיא ירהו ,הרש תתימל המרג הדיקעה תרושב עודמ
?התימל רבדה םרג הרש לצא עודמו ,התימל

:םיכופה תושגר הלצא וררוע ןהו ,וז רחא וזב תורושב יתש הרשבתנ הרש :רבדה רואיב
רחאל דימו ,רתויב םיקומע רעצו הדרח הל םרגש רבד ,"הטיחשל הנב ןמדזנ"ש הרשבתנ הליחתב
.רתויב םילענ החמשו גנוע הל המרג תאז הרושבו ,לעופב טחשנ אל קחציש הל ועידוה ןכמ
.התתימל םרג הזו ,ולאה םידגונמה תושגרה יתש תא ליכהל תלגוסמ התיה אל הרש
(מ"שת הרש-ייח 'פ שדוק-תבש יאצומ תחיש)


(ט,גכ) יל הננתי אלמ ףסכב

(י"שר) הייווש לכ םלשא :אלמ ףסכב

!בותכה תוטשפמ ןבומ הז ירהו ?ןל-עמשמ-אק יאמ :הזב קדקדל שי

,הדשה לש אלמה ריחמה תא םליש םהרבאש - הדשל תסחייתמ "אלמ" תביתש שרפל אב י"שר אלא
קוספב ןלהל י"שר שריפש יפכ) םלקשמב םיאלמ תועבטמב םליש םהרבאש - ףסכל תסחייתמ הניאו
.(זט

הלכי אל ונממ שיא") םניח הדשה תא ול תתל ושקיב םה :תח ינבל םהרבא תבושתמ חכומ רבדה
לש אלמ ריחמ - אלמ ףסכב אלא ,לזומ ריחמב וא הנתמ רותב הלבקל בריס אוה וליאו ,("ךממ
ירהש ,םהירבד ןיינעמ ותבושת ןיא ,תועבטמ לש הלועמ גוסל הנווכהש שרפנ םא ךא .הדשה
.תועבטמה ביט לע רביד אל שיא
(60-62 'מע ,י ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


הלפכמה הדש תרעמ לא ותשא הרש תא םהרבא רבק ןכ ירחאו
(טי,גכ)

תובושת המכ .םהרבא לש ויאצאצ םתויהב ,םהל תכייש הלפכמה תרעמש םינעוט לאעמשי ינב
:רבדב

.שרוי החפשה ןב ןיאו החפשה ןב אוה ירהש ,רקיעו ללכ השורי תוכז התיה אל לאעמשיל (א

תרובק רובעב התנקנש הרעמל רשק ול ןיא אליממו ,ונמא הרשל רשק לכ ןיא לאעמשיל (ב
.הרש

ירבדכ) לאעמשי יאצאצ םניא התונכשבו לארשי-ץראב םירגה םיברעה לש עירכמה םבור (ג
...("טעמ יתמ םא יכ םילאעמשי ערזמ אוהש ימ םהב ןיאו" (ופוסב א,זכ תישארב) ע"בארה
(153 'מע ,וט ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(א,דכ) םימיב אב ןקז םהרבאו

ןושל) "םימי" ."םוי רואל םיקולא ארקיו" (א תישארב) בותככ ,יוליגו רואל זמור - "םוי"
הרותב הדובעה ידי-לע םלועב ךשמנה יקולאה רואה :יוליגו רוא יגוס ינשל םיזמור - (םיבר
.םימש םשל תושרה ירבדב תוקסעתהה תועצמאב ךשמנה רואהו ,תווצמו

רואה יגוס ינש תכשמהב תומלשב ותדובע תא דבע וניבא םהרבא - "םימיב אב ןקז םהרבאו"
ידי-לע ."שדוקה תרהט לע ושענש ןילוח" תניחבב ויה ולש תושרה יניינע םג ןכש ,םירומאה
.(המכח הנקש הז - ןקז) ארובה תגשהב תילענ הגרדל עיגהו הכז הז
(218 'מע ,טק ףד ,הרות-רוא)

* * *

זאמ ,ןמזה ןמ הלעמל אוהש םש לע 'ןקז' ארקנש ,ןוילעה םהרבא ונייה - "ןקז םהרבאו"
יחש םש לע 'םימי' ארקנש ,ןותחתה םהרבאב השבלתנו הכשמנ וז הדימ - "םימיב אב" .םדקמו
.ןמזה רדג תחת ,הזה םלועב

'םהרבא' תניחב ומצע לע ךישמה - דסחו הקדצ תיישעב ץמאתה וניבא םהרבאש ידי-לע
.ןוילעה
('ב 'מע ,י ףד ,הרות-רוא)


(במ,דכ) םויה אבאו

(י"שר) ץראה ול הצפקש ןאכמ יתאב םויהו יתאצי םויה :םויה אובאו

.ךרדה תציפק לש םשה יוצמ הז קוספב :רמא בוט-םש-לעבה
(בל ןמיס ,בוט-םש-רתכ)

* * *

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ףיסומ

תציפק ול התיה הז קוספמ אצויה םשה תועצמאב - "ץראה ול הצפקש ןאכמ" י"שר זמרש והז
.ךרדה
(ו"לשת הרש-ייח תשרפ תחישמ)

* * *

?הז סנב תלעותה יהמ ?ךרדה ול הצפקו סנ רזעילאל השענ המ םשל

(ה,ב ש"הש) שרדמב אתיא (ב םירישה-ריש) "םיחוחה ןיב הנשושכ" קוספה לע :רמול-שיו
תאצוי תאזה תקדצהו ןיאמר המוקמ ישנאו יאמר היחא ,יאמר היבא" רשא הקברל איה הנווכהש
ידכ סנ ול השענ ןכל .םיחוחה ןיב הנשושכ התיה לאותב תיבב הקברש ירה ."םתוניבמ
.ןבל תיבמ ירשפאה םדקהב האיצוהל

שולש הל ואלמש םויב הקברל עיגיש ידכ ,ןכל םדוק רזעילא תא םהרבא חלש אל עודמ ,ןכ-םא
?סנב ךרוצ היה אל זאו ,םינש

הלודיג תא םירשפאמ ולא םיחוחו ,(םיצוק=) םיחוחה ןיב אקווד הלדג הנשושה :אוה רבסהה
תא םג םיקשמ הנשושה תוכזב ,אסיג ךדיאל .(בכ ב"ח רהוז האר) הנשושה לש התוחתפתהו
םיחוחהו םיצוקהש ,אופיא ןבומ .הנשושה תוכזב איה םיחוחה לש םתויחש אצמנ .םיחוחה
ידכ םידחוימ תוחוכבו םינועיטב ךרוצ שיו ,םברקמ הנשושה תא איצוהל 'םינאממ'ו 'םיברסמ'
.םהיניבמ האיצוהל

םינש שולש הל ואלמשכ ךא ,ןבל תיבב התיה השודקב קבדיהל הקבר הייואר התיה אלש ןמז לכ
ןיבמ התוא תחקל ידכ ןבל תיבל רזעילא תא חלש םויב-וב ,קחציל היואר התשענו ,דחא םויו
סנ ול השענ - רתוימ דחא םוי וליפא הז דמעמב הקבר ראשית אלש ידכ ,זאש אלא .םיחוחה
.ךרדה ול הצפקו
(34-35 'מע ,א ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)

רודו רוד תורצוא


םידיסחו יבר

ונישדוק תורצחב ימלועה םיחולשה סוניכ תארקל
ר"ומדא ק"כ תומישרמ רחבנ טקל הזב םיאיבמ ונא
,םידיסחל יברה ןיבש רשקה לע צ"יירוהמ
ותעפשהו תוינחורבו תוימשגב םנעמל ותורסמתה
םהייח לע

םייחב ונקלח םשש ונקולא ךורב

ק"כ ,םייברה רואמ יוליג לעו ללכב תודיסחה רוא יוליג לע ךרבתי 'הל הידוהו חבש
.טרפב םישודקה וניתובר וניתובא

ונקולא ךורב :ןכבו ,ריאתו עמשית הלימ לכש ,תורורב םילימב אטבל שי הידוהו חבש לכ
לש וקב אוה תודיסחה רוא םהבש תורודב ,הז םלועב ונא םיאצמנ .םייחב ונקלח םש רשא
.תולגתה לש ןפואב אוה םייברה רואמו ,יוליג

,דיסח היה םלועב ארבנש ןושארה םדא .ץראה לע םדא ה"בקה ארבש םוימ ויה םייברו תודיסח
."היה לודג דיסח ןושארה םדא" :תרמוא ארמגהש יפכ

דע ,םירתסנ םיקידצ ,רתסנ לש רדסב היה הז לכש אלא ,םידיסחו םייבר ויה רודו רוד לכב
ט"שעבה תא ונל הליגו ,םייולג םידיסחו םייבר ויהיש יוליג לש וק הליג ךרבתי 'הש
.שודקה
(82 'מע ,ב-א ךרכ - ק"הל - םירוביד יטוקיל)


םידיסחה ןעמל שפנ-תוריסמ

איה םשפנב הלועפה .םפוגב םגו םשפנב םג ,םידיסח לע לועפל איה יברה לש לעופב הדובעה
.הליפתבו הרותב םישוחה תחיתפ םידיסחב היהתש םימחר ררועמ יברהש םימחרה תוררועתה
תיקולא הגשהל םילכ ויהיש ,םידיסחה לש םיימשגה בלהו חומה לע םימחרה תוררועתה - םפוגב
.בלב האריו הבהא תוררועתהלו חומב

,שפנ תוריסמ תיללכ המשנל שי וז הדובע לעו .תיללכ המשנ לש לעופב הדובעה יהוז
.חוכב קר אלו לעופב איה שפנה תוריסמו
(582 'מע ,ד-ג ךרכ - ק"הל - םירוביד יטוקיל)


יברה לש ויתומא 'ד

ללה 'ר ג"הרה ח"הרה צ"הרה רקיבשכ תחא םעפש יל רפיס ל"צז בוד ןושרג 'ר ח"הרה
תלעמב רבוד וב רמאמ 'קדצ חמצ' ק"הרה ר"ומדא ר"ומזאא ק"כ דוה רמא ,שטיוואבוילב
לכב שי ךכל המגוד .תידימת תוקיבדב ןהש ,תוליצאד תומשנה תלעמב דוחייבו ,ללכב תומשנה
-היחה וליאו ,םיררבתמה םירבדב תושבלתהב ןה המשנבש - ן"רנ - המשנ-חור-שפנה ,המשנ
.תידימת תוקיבדב ןה המשנבש - י"ח - הדיחי

היה הנשה ינמז בור יכ ,דואמ שגרתה ,הז רמאמ ללה 'ר ג"הרה ח"הרה צ"הרה עמששכ
הרותמ ולש ןמזה לוטיב לע ,בר יכבב ץרפו יברה לא 'תודיחי'ב סנכנ .םיכרדב תועיסנב
םתוכיישו רתויב םיטושפ ןהיבשות ןכש ,תובשומה לא עוסנל קיספהל וילע םא לאשו ,הדובעו
.דואמ הטעומ תודיסחה תנבהל

יל רפסמ - רמא ללה יבר .הקזח תוקיבדל סנכנ 'קדצ חמצ' ק"הרה ר"ומדא ר"ומזאא ק"כ דוה
יברה לא תכלל יאדכ היה ,וזכ תוקיבד שיגרהל 'ה ךורבו תוארל ידכ - בוד ןושרג 'ר ח"הרה
ונייח ,ללה 'ר לש ויכרבא - בוד ןושרג 'ר ח"הרה יל רמוא - ונא .ילגר םימעפ רשע 'יחיש
.הדובעב תויח ונב הסינכה וז הרמיא הרמאנ הב תומימתהו ,וז הרמיאב םיבר םישדוח

.ירמגל תורחא תומא 'דב יתוא הדימעהו התלעה - ללה 'ר ונל רפסמ - יברה לש ותוקיבד

ברחש םוימש ,ה"בקה לש ויתומא 'ד ירה ןה - ללה 'ר ונל רמוא - יברה לש ויתומא 'ד
םתוא םנשי ולא תומא 'דבו דבלב הכלה לש תומא 'ד אלא ומלועב ה"בקהל ול ןיא שדקמה-תיב
.שדקמה-תיבב ויהש םייוליג

ןנא :ארמגה ןושל לע רזחו ויניע תא יברה חתפ - ללה 'ר ונל רפסמ - ותוקיבד עצמאב
עוסנל קיספהל םכל רוסא ,הלילחו סחו םולשו סח ,ריאהל איה ונתדובע ,ןנא אממיד אלעופ
.תודיסחה רואב הביבסה לכ תא וריאת םתאו ,הזב ךישמהל םכילע הברדאו הברדא ,תובשומל
(289-288 'מע ,ד-ג ךרכ - ק"הל - םירוביד יטוקיל)


לעופב תעייסמ יברה תעיבת

,(ה"בקה) "תיט -ףלא-למיג" הז המ :תידוסיה הלאשה לע הבושתה תפקתשמ א"נ דע א"מ םיקרפב
.םהלש תורשקתהה יהמו ידוהי הז המ

הדובע (ג .הבהאמ הדובע (ב .ןב תדובע (א :םיניינע השולש יברה ריבסמ הלא םיקרפב
שי אלא ,רבדה תא ריבסהל ידכ קר וניא הלא הדובע יגוס השולשב יברה לש ורואיב .הארימ
...לעופב הדובעב איבי ריבסמ אוהש המ תאש ,העיבת םושמ םג וב

- (הדובע רתוי לוע רתוי ןיינעב גילפהל ר"ומדא ק"כ הבריה ןאכ) -

.עבות והירה - עבות יברהשכו

?ןאכ העיבתה ןיינע המ :הלאש

אוהש יפכ היהתש ,לעופב הדובעב חוכ תניתנו עויס םושמ הב שי יברה לש ותעיבת :הבושת
בוטה תאו םייחה תא םויה ךינפל יתתנ האר" ןיינע רואיבב ח"אדב ראבתנש ךרד לע .עבות
אוה "םייחב תרחבו" בותכש ומצע הז ירה ."םייחב תרחבו" םייסמו "ערה תאו תוומה תאו
.הדובע ילעבל עויס םושמ הב שי יברה לש ותעיבת ,ןאכ םג ךכ .םייחב רוחבל עויס
(586-585 'מע ,ד-ג ךרכ - ק"הל - םירוביד יטוקיל)


תומלועה לכב םשור השוע

התיבש הנק יברהש םוקמה לע .תומלועה לכב םשור השוע דבלב ולש העונת םגו יברה לש הרמיא
ףא ןיחווצ" םילימה תא םש רמאו ,גרוברטפל אנזאילמ ותוא וליבוהשכ ,שדוק תבש ברעב
ףסוי ךרד לע ,םוקמה רוריבב לחה אוה ,םש תבש יברה .ידוהי בושיי ןכמ רחאל םק ,"ןיתקע
תא םש יברה השע ךכ ,םירצמב םירוריבה תא ררבל ולכוי םיטבשהו בקעיש ידכ ,םירצמב
.םירוריבה תא ררבל םש ויחיש םידוהי לש םחוכב היה ןכמ רחאלו ,יללכה רוריבה

.הירחא וא ליווענ ינפל היה הז םא רכוז ינניא לבא ,ריעה םש םושר ייתומישרב

וניתובר וניתובא ק"כ תגהנהו תודיסחו םידיסחל עגונה ןיינעו ןיינע לכ ילצא רקי ללכב
"השומיש" ללכב הז ירה ,רוציקב וריכזהל רשפא-יא ,בגא ךרד אבה רבד םגש ,ע"יז םישודקה
."הדומיל"ב זועו חוכ ןתונה
(583-582 'מע ,ד-ג ךרכ - ק"הל - םירוביד יטוקיל)

(םינש 10) ינפל עובשה


"תובבלה ךותמ הצרפ החמשה"

לכל קליחו יברה דמע םינש רשע ינפל עובשה
ב"שרה ר"ומדא ק"כ לש "וצלחה" סרטנוק תא להקה
קספ טפשמה-תיב יכ עדונ םימי המכ רובעכ *
הצרפ יברה רצחבו םירפסה טפסמב ד"בח תבוטל
הלודג החמש


'וצלחה' סרטנוק תקולח

תליפת להקה םע ללפתהש רחאלו 'קה להואהמ רזחש רחאל ,ברעב ןוושחרמב 'כ ,ישימח םויב
םג הכשמנש תושגרתה המרגש העדוה הרסמנ ןכמ רחאל תוקד המכ .ורדחל יברה סנכנ ,תיברע
ידי-לע 'ח"משת להקה תנש ןמוי'ב וראותש יפכ םירבדה הנה .ןוושחרמב א"כ ,םויה תרחמל
:םימימתה דחא

:ע"נ ב"שרהומ יברה תדלוה םוי ,ןוושחרמב 'כ ,ישימח םוי

,םעפה רשאכ ,לומתא לחהש םירלודה תקולחב א"טילש יברה ךישמה רקובה הרותה תאירק רחאל
א" תכרבב ושדוק הפמ ךרבתהלו רלוד לבקל תוכזל תנמ לע רותב םידמוע שממ םיפלא
."ןוושח 'כ רעקיד'החלצה

...ברעב קר האב רתוי הלודגה העתפהה לבא

תיברע תליפת .םירהצהמ וב ההשש רחאל שודקה ןויצהמ א"טילש ר"ומדא ק"כ רזחשכ הז היה
תא קלחל התע דמוע א"טילש יברה :העדוהה הרסמנ הנהו .ורדחל רזח א"טילש יברהו המייתסה
טעה לד .11 ליגמ םישנלו 12 ליגמ םירבגל - תדלוהה םוי לעב לש (ט"נר) "וצלחה" סרטנוק
לכב "הכרבה תא 'ה הוויצ ןאכ" סטייה -ןוארק תנוכש תא הפפאש תדחוימה השגרהה תא ראתלמ
לש םכרואל םייפוס-ןיא םירותב ודמעו 770 רבעל ורהנ הנוכשה יבשות לכ .הקולחה ןמז
.וילא םיכומסהו ייווקראפ-ןערטסיא תובוחרה

התייהו ,"ןענרעל רעקיד'החלצה א" א"טילש יברה לחאמ דחא לכלשכ העשכ הכשמנ הקולחה
...המייתסהש םיסרטנוקה תומכ ילוליא ,בר ןמז דוע הארנכ תכשמנ

.רחמ םג ךשמת הקולחה יכ רסמנ תוריכזמה ןמ

לע הלילה לכ ךשמב תושק ולמע [...הלאכש עתפ תודובעל םיליגר רבכ םש] 770 לעמש סופדב
.םיסרטנוק יפלא המכ דוע לש םתספדה

רסמנש רועישב ,ףתושמב סרטנוקה דומילל 770-ב לודגה שרדמה-תיבב בר להק זכרתה םייתניב
.א"טילש ןהכ לאוי 'ר ח"הגה ידי-לע

ןוושחרמב א"כ ,ישיש םוי

םיבר םינומה ןיינבה יחתפ לע ואבצ רבכ 770-ל א"טילש ר"ומדא ק"כ עיגה םרטב דוע רקובב
.הקולחל וניתמהש

סרטנוקה תא םיברה םיפלאה לכל קלחל בוש לחה א"טילש ר"ומדא ק"כ עיגהש רחאל דימ
דואמה הקולחהו םידיסח ינומה ועיגה הל הצוחמו קרוי-וינ לכמ .ל"נה הכרבה תפסותב
.םיירהצה דע הכשמנ וזה תדחוימ

התע הזש סרטנוקה תא םמיע םיאשונ םישנא הניפו םוקמ לכב תוארל היה דמחנ המו םיענ המ
.וב םידמולו שרדמה-תיב ךותב םיבשוי וא וב םילעלעמ ,ולביק

ןכות - לארשי תבהאבו ללכב תודיסחה דומילב תוררועתה לש שדח לג המיע האיבה הקולחה
ךשמב ,םיבר םירועיש ,ללכבו 770-ב עבקיהל ולחה הקולח התוא זאמ .דחוימב - סרטנוקה
.תוצובקב סרטנוקה דומיל לש ,עובשה תומי

םימעה יניעל - חצנ ןדיד

עבק ב"הראב ילרדפ טפשמ-תיב רשאכ רתויב חמשמו ריעסמ ערואמ עריא ,ןכמ רחאל םימי השולש
ןיב לא רוזחל 'ד"בח ידיסח תדוגא' תיירפסמ ואצוהש םירפסה לכ לע יכ הנורחאו תפסונ םעפ
:ל"נה ןמויב וראותש יפכ םירבדה הנה .הילתוכ

:חצנ ןדיד - ןוושחרמב ה"כ ריהבה םוי ,"בוט יכ" וב לפכוהש ישילש םוי

הטשפ קזבה תוריהמב .'חצנ ןדיד' יכ תחמשמה העדוהה תוריכזמל העיגה םויה ירהוצב
."הכרבה תא 'ה הוויצ ןאכ" סטייה-ןוארק תנוכש לכב העידיה

.770 ןוויכל םיזפחנ ףטו םישנ ,םישנא וארנ םירבעה לכמ

ולחיי לכהש תורמל ,ןכש .רועישל תנתינ אלו ,המוצע התייה הרושבה הלבקתנ הב החמשה
השק היה להקלו העתפהב העיגה הילע העדוהש ירה ,אובתש המלש הנומאב ונימאהו וז הרושבל
.הלודגה תועמשמה תא לכעל

םילדג םהשכ ,770 דילש הכרדמה לע ורצונ םייקנע החמש ילגעמו ,תובבלה ךותמ הצרפ החמשה
תא אטבל םה ףא ואבש ףטהו םישנה .הנוכשל ץוחמ םג עיגהל וקיפסהש םינומההמ עגרל עגרמ
.החמשה ידוקירב ופצו שיבכה לש ינשה רבעה ןמ ודמע ,םביל תחמש

.החמשה םג הלדג המיעו ,תובבלל רודחל הרושבה תועמשמ הלחה טא-טא

,השולשה לכ יכ עדונ דוע .םיטפושה תשולש לכ םימותח ןידה קספ לע יכ עדונ ךשמהב
ותדובע לדוג תא דואמ ואילפה ,(דרפנב םהמ דחא לכ ידי-לע בתכנש) ןידה קספל םהיקומינב
.לארשי םע ללכל םדוקה יברה לש תטלחומה ותורסמתהו

הלגתנ הנהש השוחתה תא הריבגה ,םידוהי םניאש םיטפוש השולש לש םירבד םה ולאש הבשחמה
..."תמא ותרותו תמא השמ"ו "לוכה אוה אישנה" יכ לכ ןיעל

.הלודג החמשב א"טילש ר"ומדא ק"כ יורש הרושבה רבד עיגה זאמ ,העומשה יפ-לע

הילעש המבה .הטמל לודגה שרדמה-תיבל א"טילש יברה דריי החנמ תליפתלש רסמנ םייתניב
.המוקמב תוזירזב התנבנ ירשת שדוחב א"טילש יברה ללפתמ

תריששכו ,הפ לא הפמ שרדמה-תיב אלמתה ,החנמל א"טילש ר"ומדא ק"כ סנכיה ינפל תוקד המכ
.יברה אובל הבר הייפיצבו הלודג תושגרתהב םלוכ וניתמה ,לכ יפב 'חצנ ןדיד'

תא תוארל ,ומוקממ שיא שיא ,ולדתשה םלוכו הרישה הרבגוה א"טילש ר"ומדא ק"כ סנכיהב
וכרדב .א"טילש ר"ומדא ק"כ ינפ לע הכוסנ התייה תדחוימ תוניצר .םיעגר םתואב שדוקה ינפ
ןמז ךשמ ,הקדצל תועבטמ םהל קליח א"טילש יברהו ,ךרדה ךרואל ,םיבר םידלי ודמע ומוקמל
.ידמל בר

.דחוימב תויניצר תושודקה וינפ ויה הליפתהמ ותאצב םג

:ןוושחרמב ז"כ ,ישימח םוי

הלדתשה רשא 'ד"בח ידיסח תדוגא' תשקבל הנענ טפשמה-תיבש עדונשכ החמשה התבר םיירהצב
.הלא םימיב רבכ םירפסה תרזחהל תובר

.6:00 העשב רזחו להואל יברה עסנ (הז ןמזב ליגרהמ דואמ רחואמ) 3:50 העשב

םילודג םימי תווחל םיאבה לש םלועה לכמ תושדח םינפ 770-ב תוארל םיכוז םויל םוימ
.א"טילש ר"ומדא ק"כ - רואה רוקמ דיל ןאכ ,ולא םיחמשו

ח"ר ירחא א"טילש ר"ומדא ק"כ לש ןושארה ורמאמ) ולסכ שדוח-שאר סרטנוק רואל-אצי ברעב
יברה ידי-לע הגומ ,'וג "םולשב יתבשו" ה"ד ('קה ורדח ךותמ ותעשב רמאנש ,ח"לשת ולסכ
םיכרבמ שדוק תבש ברע" :רבד חתפה יבג-לעש ךיראתה .הנשה ולסכ שדוח-שאר דובכל א"טילש
."ולסכ שדוחהןאכ שקה םדוקה "עובשה חול"ל
זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il