- ה"עק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה ןוושחרמב ח"כ * תודלות 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


השרפב םירומאה ושעו בקעי


תאז-לכב ,םיניינע יוביר היה קחצי לש וייחבש יפ-לע-ףא
הנווכה תילכת * תודלות תשרפב ולחה ותדובע תומילשו רקיע
םלועה רוריבב הדובעה אלא ,הדיקעה לש שפנה-תריסמ הניא
* םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל :עודיה ןושלבו ,אקווד
* בוט השעו ערמ רוס - ושעו בקעי תדלוהב ליחתמ הז ןיינע
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמםירומאה ושעו בקעי" :שרפמו ,"קחצי תודלות הלאו" תוביתה י"שר קיתעמ ונתשרפ תלחתהב
יפכ) "קחצי תודלות" תוביתל תוכימסב ורכזנ אל ושעו בקעיש יפ-לע-ףא ,רמולכ ."השרפב
תודלות הלאו" רמול ךייש ,םוקמ לכמ ,םיקוספ המכ ירחאל אלא ,(1הזב אצויכב וניצמש
.2השרפב םירומא"ש ןוויכ "קחצי

:3ןיבהל ךירצו

םניאש יפ-לע-ףא ,"ושעו בקעי" ,םינב ןושלמ "(קחצי) תודלות" שרפל י"שר לש וחרכה והמ
"(קחצי) תודלות" שרפל לוכי ירה - ("השרפב םירומא") השרפה ךשמהב אלא תוכימסב םיבותכ
הלא" 6קוספב שרפמש יפכ] 5"והרקש תורוקה" ,4"ויתורוקו וימי ידלי" ,תוערואמ ןושלמ
תוכימסב ויתודלות רופיס ליחתמ הז שוריפלש ,[7"םהילוגלגו םהיבושי הלא" ,"בקעי תודלות
?השרפה ךשמהב הז ירחאלש םיקוספב אלו ,8שממ

:ףיסומה ו"אוב ,"(קחצי תודלות) הלאו" תביתד קוידה יפ-לע רתוי תקזחתמ וז הלאש

תא לסופ הלא בותכש םוקמ לכבו ,םינושארה לע ףיסומ הלאו בותכש םוקמ לכב" 9שרדמב אתיא
."םינושארה

תודלות הלאו" שרפל םילוכי ,קחציד תוערואמה םה "קחצי תודלות"ש שוריפהל ,הרואכלו
םה (םהרבא תריטפ ירחאל) וז השרפב קחציד תוערואמהש - "םינושארה לע ףיסומ" ,"קחצי
לחה ,םיירקיע תוערואמ םהש טרפבו ,הז ינפלש תוישרפב קחציד תוערואמל הפסוהבו ךשמהב
.(םהרבא ייחב) ולש ןיאושינהו ,הדיקעה תשרפ ,קחצי תדילד םיניינעה יטרפמ

שרפל םיכירצ - "השרפב םירומאה ושעו בקעי" ,םינבה םה "קחצי תודלות"ש שוריפהל לבא
תודוא 10הז ינפל בותכש המ לע הפסוהב ,"םינושארה לע ףיסומ הלאו" ,"קחצי תודלות הלאו"
תודלות" ןיב ןוימדה והמ :ןבומ וניא הז יפ-לעו .11"לאעמשי ינב 'וג לאעמשי תודלות"
!?םיעשר םלוכש "לאעמשי תודלות"ל - ושעו בקעי - "קחצי

:וז הלאש לע ץורית ונשי 12שרדמב

ינב ונמיה הלעמל בותכש המ לע ,םינושארה לע ףיסומ ,םהרבא ןב קחצי תודלות הלאו"
בותכ ןיאו ליאוה רמול שי ןכ םאו ,קחצי לש ונב היהש וינבו ושע הז היה ימו ,לאעמשי
איצוהל ,רסח קחצי תודלות ךכל . . ללכב קחצי תודלות אוהש בקעי ףא תודלות הלאו אלא
."םיעשרה ללכמ בקעי

"'וכ בקעי איצוהל רסח קחצי תודלות ךכל" שרדמה ירבד איבמ וניא י"שרש ןוויכ לבא
בקעי אלו ושע אוה "קחצי תודלות" רקיעש שרפל רשפא יא טשפה ךרדבש יפל ,רבדה םעטו]
,ושעל בקעי םידקמש י"שר שוריפב שגדומכו ,רקיעה אוה בקעי ,הברדאו ,13("בקעי איצוהל")
!?לאעמשי ינבל בקעיד ןוימדה והמ :הפקותב הלאשה - ["השרפב םירומאה ושעו בקעי"

הלאו" שרפתי הז יפ-לעש ,קחציד תוערואמה םה "קחצי תודלות"ש שרפל י"שרל ול היה ,ןכלו
.ל"נכ ,("לאעמשי ינב"ל הפסוהב אלו) קחציד תוערואמל הפסוהב ,"םינושארה לע ףיסומ

:הזב רואיבה רמול שיו

,ונייה ,"השרפב םירומאה ושעו בקעי" םה "קחצי תודלות"ש שרפל י"שר לש וחרכה
לע ףיסומ הלאו" ,יכ ,14"הלאו" תביתמ - אוה ,תוערואמ אלו םינב ושוריפ "תודלות"ש
םינב תודוא רבודמ ("םינושארה") וינפלש ןוויכו ,וינפלש ןיינעל הפסוה ,"םינושארה
הפסוהב םיאבש "קחצי תודלות" םגש רמול ךירצ ,("'וג לאעמשי ינב 'וג לאעמשי תודלות")
ושעו בקעי" ,(תוערואמ אלו) םינב םה ("םינושארה לע ףיסומ הלאו") וינפלש ןיינעל
.15"השרפב םירומאה

ומכ םה "קחצי תודלות"ש אל) איה ("םינושארה לע ףיסומ הלאו") םהיניבש תוכיישהו
הלא" ומכ ,16"םהרבא ןב קחצי תודלות הלאו" ,םהרבאל סחיב - (אלא ,"לאעמשי תודלות"
:"םהרבא ןב לאעמשי תודלות

ךמש היהו םרבא ךמש תא דוע ארקי אלו" םרבאל ה"בקה רמא לאעמשי תדיל ירחאלש רבכ ונדמל
,17"'וג םייוגל ךיתתנו דואמ דואמב ךתוא יתירפהו ךיתתנ םייוג ןומה בא יכ םהרבא
,18"קחצי ומש תא תארקו ןב ךל תדלוי ךתשא הרש" ,קחצי תדיל תודוא ול רמאנ הזל ךשמהבו
םייוג ןומה בא"ד החטבההש ,ונייה ,19"ערז ךל ארקי (לאעמשיב אלו ,אקווד) קחציב"ו
יתירפה"ש ףא ,לאעמשי ידי-לע אל] םייקתת (קחצי תדילל תוכיישבו רשקב הרמאנש) "ךיתתנ
21י"שר שרפמש יפכו .אקווד קחצי ידי-לע [אלא ,20"'וג דילוי םיאישנ רשע-םינש 'וג ותוא
היה אלו ,ול היה רבכ לאעמשי ירהש (קחצימ ואציש) םודאו לארשי - םייוגל ךיתתנו"
."וילע ורשבמ

םהרבא ינב לש תודלותה רופיסב בותכה ךישממ ,22םהרבא ייח ימי ירבד םויס ירחאל ,ןכלו
םינש 'וג לאעמשי ינב תומש הלאו 'וג םהרבא ןב לאעמשי תודלות הלאו" - (קחציו לאעמשי)
'וג ךיתעמש לאעמשילו" םהרבאל ה"בקה תחטבה המייקתנ הזבש ,23"םתומואל םיאישנ רשע
ושעו בקעי ,םהרבא ןב קחצי תודלות הלאו" ,הזל ךשמהבו ,"דילוי םיאישנ רשע-םינש
ךיתתנו 'וג ךיתתנ םיוג ןומה בא" םהרבאל ה"בקה תחטבה המייקתנ הבש ,"השרפב םירומאה
.(ושעו בקעי) "םודאו לארשי" - (קחצימ אלא לאעמשימ אל) "םיוגל

תודלות"בש - "קחצי תא דילוה םהרבא םהרבא ןב קחצי תודלות הלאו" שרפל שי הז יפ-לעו
המייקתנ הז ידי-לעש ןוויכ ,"קחצי תא דילוה םהרבא"ד ןיינעה םלשנ ,"ושעו בקעי" ,"קחצי
."םודאו לארשי" ,"םיוגל ךיתתנו 'וג ךיתתנ םיוג ןומה בא"ד החטבהה

-לע "השרפב םירומאה ושעו בקעי ,קחצי תודלות הלאו" י"שר שוריפ רואיבב ףיסוהל שיו
לע ,םינושארה לע ףיסומ הלאו" 12שרדמה שוריפ םע םג םיאתמה ןפואב - 24הרות לש הניי יפ
:לאעמשי ינב ונמיה הלעמל בותכש המ

לובג ביחרמו ףיסומש" - ףיסומה ו"אוב ,"הלאו"ד 26שוריפה קדצ-חמצה איבמ 25הרותה רואב
,"השודקב ללכהל ןתוא הלעמו הפילקה ןמ תושודקה תוצוצינה רוריבו תואצוה ידי-לע השודקה
-לע ונייהד ,השרפב םירומאה ושעו בקעי 'וכ תודלות הלאו י"שר שריפש המ והזו" ,ךישממו
."השודקה יצוצינ ונממ הלעמו ושע תניחב תא םג ררבמ אוה בקעי ידי

ושע השרפב םתרימאבש ףא - "השרפב םירומאה ושעו בקעי") ושעל בקעי י"שר םידקמ ןכלו
תא םג ררבמ בקעי"ש הז ידי-לע איה ("הלאו") השודקה לובגב הפסוהה ,יכ - (27בקעיל םדוק
,"השרפב םירומאה" ןושלה קוידב םג זמורמכ ,ורוקמו ושרושל ותוא הלעמש דע ,"ושע תניחב
.29השודקב ורוקמו ושרושב ,ונייה ,הרותב אוה ושעש יפכ - (28"הטמל םירומאה" אלו)

בותכש המ לע ,םינושארה לע ףיסומ הלאו" ,שרדמה שוריפל תוכיישהו רשקה םג ןבומ הזמו
ושעד רוריבה תמגודבו ךרד לע ,לאעמשיד רוריבה םע םג רושקש - "לאעמשי ינב ונמיה הלעמל
.30"קחצי תודלות"בש

םה "קחצי תודלותש" שוריפה - "קחצי תודלות"ד םישוריפה 'ב ךוותל שי הז יפ-לע
לש וייח ימי ירבד ,"ויתורוקו וימי ידלי" םה "קחצי תודלות"ש שוריפהו ,"ושעו בקעי"
תשרפב הליחתמ (וייח ימי ירבד תורוקו תוערואמ-) קחצי לש ותדובע תומילשו רקיעש - קחצי
."השרפב םירומאה ושעו בקעי" ,32וינב תדיל ,"קחצי תודלות"ב ,31תודלות

:המדקהבו

- םיעברא ליגמ ליחתמ תודלות תשרפב קחצי לש (וייח ימי ירבד תוערואמ) ויתודלות רופיס
תודוא רופיסה רקיעל המדקהכ אבו ,33"'וג הקבר תא ותחקב הנש םיעברא ןב קחצי יהיו"
הנש םישש ןב קחציו" - הז ירחאל הנש םירשע ("ושעו בקעי ,קחצי תודלות") םינבה תדיל
.34"םתוא תדלב

ינפל ,הז ירחאלש הנש םירשע ךשמב ןכו) ןיאושינה ינפל וייח תונש םיעברא ךשמבש ,טושפו
תומכב יוביר ,'וכו םיבוט םישעמ ,הדובע יניינע יוביר קחצי ייחב ויה ,(ושעו בקעי תדיל
תדיקע - ירקיע יכה ןיינעהל דע ,םיירקיעו םילענ הדובע יניינע ,תוכיאב יוביר םגו
ןדע ןגב היה זאש (הנש 'מ דע ז"למ) ןיאושינל הדיקעה ןיבש םינשה 'ג הז ךרד לעו ,קחצי
.35

:יכ - תודלות תשרפב הליחתמ קחצי לש ותדובע תומילשו רקיע ,ןכ-יפ-לע-ףאו

אלא ,ןדע-ןגל היילעה וא ,(הדיקעה ןיינע) שפנ-תריסמ הניא התומילשב הנווכה תילכת
.36םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל :עודיה ןושלבו ,אקווד םלועה רוריבד הדובעה

,38"הושבכו ץראה תא ואלמו וברו ורפ" - 37"קחצי תודלות"ב (רקיעב) ליחתמ הז ןיינעו
רוס"ו (בקעי) "בוט השע"ד הדובעה ינפוא 'ב לע הרומש ,"ושעו בקעי" - רתוי תויטרפבו
השרפה םויסב רפוסמכ ,39ושע תא ררבל בקעי לש ותדובע - דחוימבו ללוכ ,(ושע) "ערמ
ראבמ בקעי אציו" - (החנמב ןירוקש) הז ירחאלש השרפבו ,40םרא ןדפל בקעי תא חלש קחציש
לש ףא ןורח" ,"ןרח"ל ,השודק לש תומא 'ד ,ויבא קחצי תיבמ אציש ,41"הנרח ךליו עבש
יזא ,ןבל תיבב ותדובע םייסשכו ,43ןבל ןאצב םירוריבה תדובעב קוסעל ידכ ,42"םלוע
לכ תומילשו רמג ,45ושעד רוריבה םג לועפל - 44"ויחא ושע לא וינפל םיכאלמ בקעי חלשיו"
."הכולמה 'הל התיהו ושע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו" 46בותכש ומכ ,הדובעה

תודלות"ב וללכנ ,ושעו בקעי םה "קחצי תודלות"ש שוריפהל םגש יפ-לע-ףאש ,ףיסוהל שיו
לע ףיסומ (קחצי תודלות) הלאו"ד הפסוהה ,םוקמ לכמ ,קחציד תוערואמה םג "קחצי
תוערואמל סחיב אלו ,(הז תמועלה רוריב) "לאעמשי תודלות"ל סחיב קר איה "םינושארה
לש ותדובע תומילשו רקיע םהש תודלות תשרפבש תוערואמה ,יכ - הז ינפלש תוישרפב קחציד
תודלות תשרפבש תוערואמהש רמול ןיאו ,הז ינפלש תוישרפב תוערואמה לע םתלעמ הלדג ,קחצי
תא לספ" ,הברדא אלא ,הז ינפלש תוערואמה לע ("םינושארה לע ףיסומ הלאו") הפסוהב םה
ךרבתי ול תושעל ,אקווד םלועה רוריבב הדובעה איה הנווכה תילכתש ןוויכ - "םינושארה
.םינותחתב הריד
,'א ךרכ ,נ"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - נ"שת'ה ולסכב 'ד ,תודלות תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(417-413 'מע
,ה הרש ייח) "'וג לאעמשי ינב תומש הלאו 'וג לאעמשי תודלות הלאו" - תמדוקה השרפה ףוסב :אמגודלו (1
.(חנ פ"ר) "'וג םינב השלש חנ דלויו 'וג חנ תודלות הלא" - ז"נפלש תוישרפב ןכו .(גי-בי

.דועו .ם"ארה 'יפ (2

.ךליאו 112 'מע ה"ח ש"וקל םג האר - ןמקל אבהב (3

.ןאכ ונרופסה שוריפכ (4

.ק"דרה 'יפ (5

.ב ,זל בשיו (6

."םיבוט םישעמ םיקידצ לש םהיתודלות רקיע" - "חנ תודלות הלא" קוספב ושוריפ ד"עו (7

."קחצי תא דילוה םהרבא" - ומצע הז קוספב דעו (8

תא דילוה םהרבא" םג ,יכ ,"'וכ רודה ינציל ויהש יפל 'וכ בתכש י"עו" שרפל ךרוצ היהי אל ז"פעש ,ריעהלו
.(ןאכ שובלו א"וג האר) קחצי (תודלות) תוערואממ אוה "קחצי

םיטפשמ 'פב י"שר לש ושודיחש ,רמול שיו .םיטפשמ פ"רב ארקמ לש וטושפב י"שר ואיבהו .ג ,ל"פ ר"ומש (9
ןבומ "םינושארה לע ףיסומ הלאו"ש ללכה לבא ,("יניסמ ולא ףא יניסמ םינושארה המ") םינושארהל ןוימדה אוה
.(13 הרעה םש ש"וקל האר) י"שר שוריפ אלל םג תוטשפב

.םש הרש ייח (10

םהרבא תודלות לע (אלא ,וינפלש לאעמשי תודלות לע אל) יאק "קחצי תודלות הלאו"ש שרפל רשפאש ףא (11
.ךליאו 117 'מע םש ש"וקל הכוראב האר - (וינפ ינפלש)

.םש ר"ומש (12

.191 'מע ו"טח .114 'מע םש ש"וקל םג האר (13

ושוריפל חרכההש ןוויכ - "קחצי תודלות" תוביתה קר שרפמש ףא ,"הלאו" תבית םג בותכהמ קיתעמ ןכלו (14
."הלאו" תביתמ אוה ("ושעו בקעי")

ןב קחצי יהיו" ,ןיאושינהמ לחה - תודלותה ןיינעל תוכיישבו רשקב םה םייתניבש םיקוספהש טרפבו (15
,'הל הלפתה - הז ירחאלש םיקוספה ןכו ,*תודלות דימעהל םרקיעו םתילכתש ,"הקבר תא ותחקב הנש םיעברא
.לעופב הדילהל דע ,'וכ ןוירהה
---------------
םויקל הנכהו המדקה אלא םניא ןישודיקהש ןוויכ - השאה תא שדקל ו"בקא ןיכרבמ ןיאש אהמ םג ריעהלו (*
.(ב"יס א"פ תובותכ ש"אר) היברו הירפ י"ע הוצמה


."קחצי תא דילוה םהרבא" - בותכה ךשמהב ןיינעה לפכב רתוי שגדומו (16

.ו-ה ,זי ךל ךל (17

.טי ,םש (18

.בי ,אכ אריו (19

.כ ,םש ךל ךל (20

.ו ,םש (21

.(ב-א ,הכ הרש ייח) "'וגו ול דלתו הרוטק המשו השא חקיו םהרבא ףסויו" םג ללוכ (22

.זט-בי ,םש (23

.טבש ט"כ "םוי םויה" האר (24

.ב ,טצשת ('ד ךרכ) ונתשרפ (25

."םיניע רואמ 'סב ל"ז םוחנ 'ר דיסחה ברה" םשב (26

."הריציל ןושאר" אוה בקעיש י"שר שרפמ (וכ קוספ) השרפה ךשמהב םתדיל רופיסב םגש ךכל ףסונ (27

.ןאכ ן"במרה ןושלכ (28

.נ"שו .114 'מע כ"ח ש"וקל האר (29

ףיסומ קחצי תודלות הלאו . . םיטפשמ פ"ר . . תוברב" :((ב ,ולק) 'א ךרכ) ונתשרפ ת"הואמ םג ריעהל (30
."השרפב םירומאה ושעו בקעי תודלות הלאו לע י"שרפ ןבוי הזמו 'וכ לאעמשיל המודש ושע ונייה םינושארה לע

ונייהד השרפב םירומאה ושעו בקעי 'וכ תודלות הלאו" י"שריפ ראבמש ירחאלש - (םש) 'ד ךרכ ת"הואב ז"דעו
קחצי תודלות הלאו שרפמ םיטפשמ פ"ר תוברב יתאצמ בוש" :ףיסומ "'וכ ושע 'יחב תא םג ררבמ אוה בקעי י"ע
.לאעמשי ינבל ךשמהה ד"ע שרדמה שוריפ םע רושקש ,ונייה ,"'וכ ףיסומ הלאו

ימי ירבד רופיסב םיטרפ םה ז"נפלש תוישרפב ורכזנש קחציד םיניינעה יטרפש - םיבותכה תוטשפב ומכו (31
.םהרבא לש ונינעו וייח

תורוקו תוערואמ לש ןבומב "תודלות" םג ללוכש זמרל - (םינב אלו) "תודלות" ןושלה בותכה שיגדמ ןכלו (32
.(360 'מע ה"ח ש"וקל םג האר) םייח

.כ ,הכ (33

.וכ ,םש (34

.ל-ט"כס ג"ח ח"כא רמאמ מ"שע .גס ,דכ הרש ייח ינוקזח .ןאכ א"בירב אבוה - שרדמ (35

.מ"כבו .ו"לפר אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת האר (36

היה"ש דעו .(א ,וכ) "הררג םיתשלפ ךלמ ךלמיבא לא קחצי ךליו" - השרפבש תוערואמה ךשמה םג ללוכ (37
,םש) ךלמיבא םע תירב תתירכה ;(ךליאו חי ,םש) תוראבה תריפחב ותדובע :(ב ,םש י"שרפ) "םירצמל דריל ותעד
.םלועב קחצי לש ותלועפו ותדובע תשגדומ םהבש - ב"צויכו ,(אל

.חכ ,א תישארב (38

ותוא לולכיש הבושתב ריזחי עשרה םג"ש ,"בוט ערה תא השעתש" - "בוט השעו ערמ רוס"ד שוריפה ד"עו (39
.(טפ 'יס ט"שכ) "'וכ ומע

.ךליאו א ,חכ (40

.אציו פ"ר (41

.חנ פ"ס י"שרפ (42

.מ"כבו .ךליאו ג ,זכ םש ח"ות - הכוראבו .ךליאו ד ,בכ אציו א"ות האר (43

.חלשיו פ"ר (44

.דועו .חלשיו פ"ר ח"ותו א"ות האר (45

.(די ,גל חלשיו י"שרפב אבוה) חלשיו 'פ תרטפה - ופוסב הידבוע (46
חישמ םע תויחל


שודיח אב תולגב םינורחאה תורודב
תוחילשה ןיינעב


רתוי קומע תולגה ךשוחש ללגב אקווד

תא דירוה ה"בקהש ,ןרחל בקעי תוחילשמ חקול ידוהי לכש הארוההו דומילה ןבומ הזמ...
.םינותחתב ךרבתי ול הריד תושעל ,"הנרח"ב הטמל ןאכ "עבש ראב"מ (ידוהיה לש) ותמשנ

וחולש אוהש ןוויכ ,הזמ לעפתהל ךירצ וניא ,ךרעב אלש דע ,הלודג יכה הדירי וזש םגהו
.(לוכיבכ) "שממ חלשמהד ותומכ" דע ,ותומכ ןוילעה םדא לש וחולשו ,ה"בקה לש

אוה ירה ,חלשמה לש העפשהה תא יולגב םיאור אל םשש ,"הנרח"ב אצמנ אוהש ןוויכ :הברדאו
הלודג הדיריה ידי -לע אקוודו .חלשמה חוכו ףקות תא ,לבקמ אוה אלימבו ,רתוי דוע קוקז
.המשנה הדרי ונממש ("עבש ראב") םוקממ הלעמל ,הלודג יכה היילע תלעפנ -

המשנה תדירי לש תוחילשבש ,תולגב םיאצמנ לארשי-ינב רשאכ רתוי דוע שגדומ דומילהו
אל ,"םהיבא ןחלוש לעמ ולגש םינבל םהל יוא" ,רתוי הלודג הדירי יהוז - המצע ףוגב
םידוהיש (התע ומכ) ןמזב וליפא אלא ,תולגה ךשוחב תוכלמה תוריזגו תופידר ןמזב יעבימ
הז ןיא הז לכ םע - ףוגה תחונמו שפנה תחונמב םתדובע םידבועו ,דסח לש תוכלמב םיאצמנ
ןפואב דע ,םהיבא ןחלוש לע םיכומס ,וב תויהל םיכירצ לארשי-ינבש יתימאה בצמל המוד
."ךירומ תא תואור ךיניע ויהו"ש

,היילע ךרוצ הדיריש ללכה יפ-לעו ,חלשמה חוכו ףקותל עיגהל רתוי םה םיקוקז אלימבו
ןבומ ןכ םאו - רתוי הלודג הז ירחאל האבה היילעה יזא ,רתוי הלודג הדיריהש לככו
יוליג - םגו ,חילשה לצא חלשמה חוכ לש רתוי לודג יוליגו היילעל האיבמ ,תולגב הדיריהש
שוכרב ואצי ןכ ירחאו"ל איבהש ,םירצמ תולגב היהש יפכ אמגודב ,םיניינעה לכב רתוי לודג
רבסההו ,הנש 1900-מ הלעמל רבכ ךשמנש ,ןורחאה הז תולגב המכו-המכ-תחא-לעו ,"לודג
תיתימאה הלואגב - ללכ ךרעב אלש "לודג שוכר"ל איבהל ידכ הזש - אוה ךכל ידיחיה
ןוויכ ,רבסה אל רבכ הז םג ,תולגב םינש הברה ךכ לכ ירחאל ,תעכש ,ריעהלו - .המילשהו
.דיתעה "לודג שוכר"ה לבקל םילוכי ויה ןמזמ רבכש

ןיינעב שודיחה אב ,תולגב םינורחאה תורודב אקוודש הזל םעטה רמול שי הז יפ לעו
ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ידי-לע - דחוימבו ,ללכב וניאישנ וניתובר ידי-לע תוחילשה
רותב) ידוהי לכ לש תוחילשה ןיינע תוללכב שדח חוכ סינכהש ,םיחולש "קחצי חלשיו" -
ץיפהל איה ונרודב ידוהי לכ לש תוחילשהש חוכ ןתנו הוויצש הז ידי-לע ,(ה"בקה לש וחולש
- ובצמו ומוקממ האיציב ךרוצ שי ךכ םשלש רמאו .הצוח תונייעמה תצפהו תודהיו הרות
...םהש םוקמ לכב םידוהיל עיגהלו ,"הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו"

ךרוצ שי ךכ - רתוי קומעו ךורא אוה תולגה ךשוחש לככש ,הזל םעטה רמול שי ל"נה יפ-לעו
דוע ורסמתיש םררועלו םהש םוקמ לכב םידוהיל עיגהל ,"הנרח"ד תוחילשה תדובעב רתוי לודג
.תודהי יניינע לכל רתוי
- םחנמ-תרות' - א"שנת'ה ולסכ שדוח-שאר ברעו שדוחה-םיכרבמ ,תודלות תשרפ תבש תחישמ)
(328-327 'מע ,א ךרכ ,א"שנת 'תויודעוותה

יהויחבמ ריתי


דומילב ולסכ שדוחב ףיסוהל
התצפהו תודיסחה


םוקמו םוקמ לכב תוידיסח תויודעוותה ןגראל

:לעופב השעמל עגונב - ליעל רומאה לכמ הארוהה

שי - תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפד יוליגה היה ובש ,ולסכ שדוח תלחתהב ונדמעב
הלגנב םיעובקה םירועישה לע ףסונ) תודיסחה תרות דומילב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל
.הצוח התצפהו (הרותד

(ףסונ) ןיינע (םיברב - בוט המו) ודמלי ולסכ שדוח ימימ םויו םוי לכב - לעופל עגונבו
,ןקזה ר"ומדאו דיגמה ,ט"שעבה ,תודיסחה תובא 'ג לש םתרותמ - בוט המו ,תודיסחה תרותב
ק"כ לש ותרותל דע וניאישנ וניתובר לכ לש םתרותמ םג דמליו ףיסוי - ותלוכיב שיש ימו
.ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ

דוע לע לועפל ,הצוח תונייעמה תצפהב םג דחאו דחא לכ לדתשי - ומצעב דומילה לע ףסונו
.ןכ ושעיש םידוהי

דוע לע ןתלועפל עגונב ןהו ,ןמצעב ןדומילל עגונב ןה ,םישנל םג ךייש הז לכש ,ןבומו
תוהמאה תמגוד ,לארשי ישנ לש ןתלעמ לדוג תודוא ליעל רומאה יפ-לע טרפבו ,לארשיב םישנ
.ל"נכ ,תודיסחה תרות יוליגל עגונב םג ,'וכ

:דועו תאז

םישנו ,םמצע ינפב םישנא) םיידיסחה םיבוט םימיו םידעומב תוידיסח תויודעוותה ןגראל
-לעו ,תוימשגב) םיקוחרה תומוקמב ןהו םיבורקה תומוקמב ןה ,םוקמו םוקמ לכב (ןמצע ינפב
ןה ,(ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ ,הריתי תולדתשה תויהל הכירצ םהבש ,תוינחורב המכו-המכ-תחא
ח"ומ ק"כ לש ויתומא 'דב - יאדוובו ,לארשי-ץראב (המכו-המכ-תחא-לעו) ןהו ץראל ץוחב
שממ בורקב (רשא ,ןוצר יהי) רשא ,תודיסחה יאישנ לכ לש םמוקמ אלממ ,ונרוד אישנ ר"ומדא
.לארשי-ץראב ולא תומא 'ד ועבקי ('וכ ולסכ ט"יו ולסכ ד"וי ינפל דוע)

םוקמו םוקמ לכב והוגגחיש . . ולסכ ד"וי הלואגה גח - ןמזב בורקה דעומה - שארל לכלו
דומילב הפסוהה תודוא ררועל - דחוימבו ללוכ ,השודקד "םערוטש" ךותמו ,םיאתמה ןפואב
.הצוח תונייעמה תצפהו תודיסחה תרות

דועב הזל תונכהה ליחתהל שי - (השודקד "םערוטש"ה םע דחיב) רדוסמ רדסב היהיש ידכו
.םוקמו םוקמ לכב הז ךרד לע םוסריפה םג ללוכ ,דעומ

יתא - רכשה תא דימו ףכית איבתו זרזתו רהמת ל"נה לכב תובוט תוטלחה תלבקש ןוצר יהיו
.הצוח תונייעמה תצפה ידי-לע אחישמ אכלמ אד רמ

,תולענ יכה תוכרב ,"'וגו םימשה לטמ םיקלאה ךל ןתיו" - תוכרבה לכ תכשמהל םיכוזו
הלגתי זאש ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואג - תירקיע יכה הכרבה םג ללוכ
אקווד קחציל ורמאי אובל דיתעל ,ןכלו ,קחצי לש וניינע ,ןוילעה קוחצהו גונעתה תומילש
."וניבא התא" יכ
,א ךרכ ,ט"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ט"משת'ה תודלות תשרפ תבשו ולסכ שדוח-שאר תוחישמ)
(385-384 'מע

יבר יצוצינ


תיטרפ החגשה


החגשה' ןיינעב ףיקמ סרטנוק יברה רביח תואישנה םדוק דוע
תיטרפ החגשהב הנומאל היח המגוד והומכ היה אל * 'תיטרפ
אטבתה והשימשכ ביגה דציכ * 'תונמדזה' אלא 'הרקמ' ןיא *
הארוה * 'ךלכולמו רק' ףתרמבש שרדמה-תיבבש וינזואב
הנושאר המישר * 'תיב תרקע'מ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

החגשהב תונושה תוטישה תורבסומ ובו ,'תיטרפ החגשה' סרטנוק יברה רביח ג"שת ץיקב
וללכנ סרטנוקב .בוט-םש-לעבה לש ותטיש דעו תורודה תצורמב לארשי ימכח תטישמ ,תיטרפ
(ד ,ל"נהב רוריב (ג ,ט"שעבה דע לארשי ימכח תטיש (ב ,ט"שעבה תטיש (א :םיאבה םיטרפה
םג 'תיטרפ החגשה' תטישב םיקיזחמה - ט"שעבה םדוקש - םהימכחו לארשי ימכחמ אצמנ םא
לכב תיטרפ-החגשהד ןיינעה חירכמ - עגר לכב תווהתהד ןיינעה םא (ה .יחו חמוצ ,םמודב
.ארבנ

ןתח ,זא) יברה לא הנפש ,םסרופמ םכח-דימלת ,םידיסחה דחא תשקב יפ-לע רבוח סרטנוקה
.ןיינעה תא ררבל השקבב (צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ

:(הרעהב חסק 'מע ,א ךרכ ,שדוק-תורגיאב ספדנ) יברל הלה בתכ סרטנוקה תלבקל הבוגתב
תא יתיארו 'תיטרפ החגשה' ןיינעב ותרות דובכ םשר רשא תא יתעברו יתשלשו יתינשו יתירק"
."וילע הבוטה 'ה דיכ ביחרהו קימעהו תואיקבב לידגהו אילפה רשא

היגוס לע רוא םיכפושה םיאלפנ םירואיב תוחישבו םיבתכמב יברה ףיסוה תואבה םינשה ךשמב
.וז הבושח

תאצוהב ,'הנומא ירעש' רפסב ללכנ ינויעה רמוחה) אשונה ףוגל סנכנ אל וז ונתמישרב
דמלנ ןהמ - תויודעו תוצוצינ איבנו ףיסונ אלא ,(הפ-גפ 'מעב דחוימ קרפב ,'םחנמ לכיה'
.ל"נה רפסב ללכנ אלש שדח רמוח - ןכ ומכו ,יהמ 'תיטרפ החגשה' - השעמל הכלה

רבד לכב תיטרפ החגשה שפחל

:יברה אטבתמ (גמת 'מע ,וט ךרכ ,שדוק-תורגיא) ר"זש רמל ז"ישת לולא ז"כב רגישש תרגיאב

לש השגדהה עודיכו ,רבד לכב 'תיטרפ החגשה' לש ןיינע שפחל יתנכסה ןכסה
,םמוד לש םיטרפ יטרפב וליפא איה תיטרפה החגשההש הז ןיינעב תודיסחה תרות
-אל הדות הנהו .םיבושח תוערואמו רבדמה ןימב המכו-המכ-תחא-לעו ,יחו חמוצ
םולש תשירפ ךכ-רחאו . . העידיה ,וז רחא וזב תובוט תורושב ינועיגה ל
שולש יפ-לע ירהו . . רבד לע ל"נה העידיה םג יתלבק םויב ובו . . תישיא
...רבד םוקי תוארוה

רודיה לש ןיינע אל

יתעדונ" ןושל ותרגיאב יברה טקונ (הצק 'מע ,ז"י ךרכ ,שדוק-תורגיא) ח"ישת תנשב
:ראבמ אוהו ,"תונמדזהב

לכש ןימאמ ונתיאמ דחא לכ ירהש ,הרקמ לש יוטיבב שמתשהל אלש קיידמ יננהו
...הרקמב אלו תיטרפ החגשהב אוה שחרתמה

רמא (115 'מע ,א ךרכ ,ט"כשת שדוק-תוחיש) ט"כשת הרש-ייח תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:יברה

החגשהב םיאב םיניינעה לכ ירה .םולשו סח הרקמ ךרדב אוהש ןיינע אצמנב ןיא
.תינעת תוכלהב איבמ ם"במרהש יפכו ,תיטרפ

,'וכו שורדו זמר לש םיניינע שי 'הקזחה די'ב םגש םירובסה םתואכ אלשו
םג ללוכ ,הכלה אוה ירה 'די'ב בתכנה לכש ,ותמדקהב ומצעב בתכש ומכ אלא
שנועה לדוג תא ןייצמ ם"במרהו ,הכלה אוה תיטרפ החגשהל עגונב הז ןיינע
,םייחה ךפיהב םג עגונ שנועהש ,םולשו סח הרקמ לש ןיינע שיש רובסש ימל
םתס הז ןיאש ,הרותה ישנוע לכ ןיינע והזש .םגפה לדוג ןבומ שנועה לדוגמו
אליממ .םגפה ךרע יפל אלא ,"?טפשמ השעי אל ץראה לכ טפושה" ירהש ,שנוע
םייחה לכל עגונ תיטרפה החגשהד ןיינעש םושמ ,םגופ אוהש םגפה לדוג ןבומ
.םלועב וקלח דע 'וכו ופוג ררבל ותוחילשב ול עגונ הזו ,וטושפכ םיידוהיה
הפקשהב ןורסח קר והז (תיטרפ החגשהב הנומאב ןורסח)ש םירובסה תעדכ אלו
.'וכו שממ ול עגונ אלא ,אמלעב רודיה לש ןיינע קרו ,הרותה יפל

:דוע ףיסוה יברה

הרות תודוא רבודמשכ ןכש לכו ,םלועב םיניינעל עגונב וליפא רבודמ הז לכ
.תיטרפ החגשהב והזש המכו-המכ-תחא-לע ,תווצמו

קסע-ילעב תלעמ

יבשוי לע קסע-ילעב ןורתיב יעצמאה ר"ומדא ירבד םיאבומ (ירשתב 'ז) 'םוי םויה' ץבוקב
חיוורהל ידכ תונוש תולועפ תושעל ךירצ קסע-לעב ,ןכש .שחומב תוקולא תייאר אשונב להוא
לכבו - םירעשה תדיריו םירעשה תיילע ,'וכו םוקמהו ןמזה יאנתב םייולתה םירבד ,קסעה ןמ
שחומב אוה האור ןכלו .'וכו רחסמב החלצה איבמ תוביסה בבסמ דציכ יולגב רכינ ולא
ול ןיאו ןכומה ןמו הבוצק ותסנרפ ,להוא בשוי ,ותמועל .'תיטרפ החגשה' רתי תורידתבו
.'וכו תויונמדזה ךכ-לכ

,רועיש (הב) ונתנ םימכח"ש הלח תשרפב ןיד יברה ראיב ,'םוי םויה'ב הז םגתפ תרזעב
- י"שר שוריפב אבומ) "הנומשו םיעבראמ דחא םותחנלו ,העבראו םירשעמ דחא תיבה לעבל
.('כ קוספ ,ו"ט קרפ ,חלשב תשרפ

עבטה ךרדב לוכיבכ העיגהש הסיעה היפל ,הנומא לע דיעהל האב הלח תווצמש רבסומ שרדמב
ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) יברה רמוא ,הז יפל .ה"בקהמ אלא האב אל ,תויעבט תולועפ תועצמאבו
,תיבה-תלעב .תיבה-לעב לשמ התוחפ םותחנה לש הניתנה תבוח עודמ ןבומ ,(186 'מע ,יח
םיצעהו חמקה תגשה ךילהתב הרושק הניא ,(הלח תווצמ תלטומ רקיעב הילעו) התיבב תבשויה
'תיטרפ החגשה' האורה קסע-לעב אוהש םותחנה רשאמ רתוי לודג רועיש תתל הילע ןכל ,'וכו
לכהש הז ןיינעב תרוכזתל ךכ-לכ קוקז וניא ןכלו - ותסנרפ תא 'ה ול ןמזמ דציכ - לילעב
.'ה תאמ

!ארד רושכא

רגישש תרגיאב יברה בתוכ ךכו .שחומב תיטרפ החגשה םיאור להוא יבשוי םג ונרודב ,תאז םע
:(זפ 'מע ,כ ךרכ ,שדוק-תורגיא) א"כשת הכונחל ךומס

לכ שחומב תיטרפ החגשהב םתייאר התיה להוא יבשוי לכ אל םהה תורודב םאו
לופכ ךשוחהו תולגהל ןורחאה רוד ,אחישמד אתבקעד ארד ,הז ונרודב הנה ,ךכ
ואר להא יבשוי םג ירה . . תונייעמה ולגתנ וב רוד הז םע דחיבו ,לפוכמו
.שממ רשב יניעב 'תיטרפ החגשה'

םגו וניחבי הלגנהו הארנה בוטד םיניינעב ךא אבהלו ןאכמ רשא ןוצר יהיו
,תווצמו הרות יניינעב החלצה - טושפ םגו ןבומכ הזבו ,'תיטרפ החגשה' וארי
לארשי ינבל עגונהבו ומצעל עגונהב ,םייתודיסח תויחו רואב םיראומו םירודח
.וירבח

..."ךלכולמו רק" ןיידע

'גב .טוריפ רתיב ןלהל חוודי ןהילעש תוחישה תועיפומ ,(חנ-ונ 'מע) י"חשת שדוק-תוחישב
'יש היבוט 'ר ח"הרה ט"חלבי ודידיל ל"ז רמיצ לאירוא 'ר ח"הרה בתכ ח"ישת ןוושחרמב
:יולב

רחא .(בתכב םג אצמנ רבכ תצקו) ןובשחו ןיד תלביק יאדווב ירשת שדוח תויודעוותה לע"
,[הטמל ףאה םע=] רעזענ ענעלאפעגפארא טימ [להקה]= םלועה ךלהתמ תישארב תבש תודעוותה
תאו ילש הסרגה תא םג עומשל ךתוא ןיינעי ילוא ךא ,השעמה רופיס תא תעמש רבכ יאדוובו
גח ורסא ונייה) אתשה ןוגכ תישארב תבשב :היה ךכ היהש השעמ ןכבו .ילש רבסהה ןויסינ
הרות-תחמש םשל תחאו םיכרבמ תבש םשל תחא ,תויודעוותה 'ב עודיכ שי ,(הרות-תחמש
יבוריע דצמ הלגנה ךרד לע םג תאז ריבסה א"טילש ר"ומדא ק"כש תוחישה תעמש םג יאדוובו)
.('וכ ןילישבת

ידימלת םע השעמה א"טילש ר"ומדא ק"כ רפיס ,אבר אשודיקה תעב ,הנושארה תודעוותהב"
,"הצור ךניא לבא לוכי התא") "שעשטאכ עינ אד שע'זאמ" יאדווב ךל עודיה בוט-םש-לעבה
רתוי תוכומנ תוגירדמב אינתב ראובמכ לבא 'וכו שיאה ימ םנמא יכ רמאו ,(לרעה ול רמאש
.ידוהי חילשה םא םג המו הזל ךייש דחא לכ

ברע) הרות-תחמשב הרצקה תודעוותהה תעב יכ הליחת םידקהל ילע ןאכו) ךכ-רחא רפיסו"
דבלב ךכסב ןיידע הסוכמ היה [ףתרמה=] שאלאשהמ קלחש ןוויכמו םשג דרי ,ברע תונפל ,(תבש
היה (ד"בח גהנמכ תרצע-ינימשב הכוסב שדקלו לוכאל ולכויש ידכ הלוגמ קלח םיריאשמ יכ -
היה ,א"טילש ר"ומדא ק"כ רפיס ,הנהו (תבש תלבק וללפתה ןכ-יפ-לע-ףא ךא 'וכו ץוב אלמ
-תיבב יכ ,שאלאשב ונייה) הבחרהב וללפתי בוט -םויל הכומסה וז תבשב םגש (רמא) ינוצרב
התיה רמואה תנווכ) "גיצומש ןוא טלאק זיא סע" והשימ יל רמאו (דואמ םוקמה רצ שרדמה
המ עדי אל חילשהש ףא - יברה רמא - הנהו (רקו ץובהמ ךלכולמ תמא היהש שאלאשה לע ןבומכ
לכ ירחא יכ ,עדוי יאדווב תוחילשה הרמאנ וילאש הז לבא - וילע המשא םוש ןיאו רמאש
-םוי ןיבש=] םימי 'דהו םירופיכה-םויו הבושת-ימי-תרשעו הנשה-שארו לולא שדוחד הדובעה
- "גיצומש ןוא טלאק" ןיידע - הרות-תחמשו תרצע-ינימשו תוכוסה גחו [תוכוסל םירופיכה
ינפ לע קוחצ תב טעמכ התארנ אל וגהנמכ אלשו םעפ-יא וארשמ רתוי שילש תועמדב הכבו
קר ."לבה לש ןימוחנת" רמאו ודיב החוד העונת השע ךא ,והשמ רמול לחהו .הז ירחא ושדוק
-תוחיש האר=] החישה תיאר יאדווב) והשמ םה לבה לש ןימוחנת םג יכ רמא ךכ רחא ןמז הזיא
.([חנ 'מע םש שדוק

ינפ ויה 'בה תודעוותהב םג לבא ,תונזח םע וליפאו הכוסב החנמ וללפתהש ןבומכ םנמאו"
העשב השוע היה ליגרכש םירבד המכ ואר תודעוותהה תישארמ דועו ןמזה לכ םירדוק ושדוק
החישה ,הנשה ימי תיבגמ לע החיש ,ש"יי יקובקב תקולח ,םידליה תריש) תרחואמ רתוי הברה
אוה דימת רשא ,"עצפאלכ עצירוז עינ" ןוגינהב ףאו םדקומב םעפה השע ('וכ םישנה רבד לע
ןכאו .תוגופה ןיאמ תועמד וגלז ויניעו טקשב בשי םעפה ,המוצע החמשב הזב דקור
...ךרעב 10 העשב םעפה הרמגנ ,הלילה לכ הכשמנ תונורחאה םינשב רשא ,תאזה תודעוותהה
ףאו שדוח-שאר התיהש ףאו) חנ תשרפ תבשב ףא (דקתשאד) אלש) יכ ועתפוה רתוי דועו
."דעוותהל א"טילש ר"ומדא ק"כ ץפח אל (שרופמב והושקיבש

'תיטרפ החגשה'ב

,א ךרכ ,'ז"משת תויודעוותה') תודעוותהה ךלהמבו יברה דעוותה ז"משת ןוושחרמב 'ז לילב
לע 'א םכח ול ריעהש םירבד ריכזה - ונקדצ חישמ תודוא רבודמהל ךשמהב - (537-536 'מע
,"ונלאגתש יאדכ יוויקה רכשב" יכ ,יוויק ךרע 'תומדק רבדמ' ורפסב ל"ז א"דיחה ירבד
השקבב הנפ יברה .הלואגה לע העיבתה תלעמב 'ב לאומש ףוס ק"דרה ירבדב המוד ןכותו
:הארוהו

:יתאב לעופ לש לעו

השירדהו הייפיצה יוויקה רבד לע םיעמשנש תונעטהו תולאשהמ הארנה יפכ
םיעדוי םניאש ולאכ םנשי - ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל
.ליעל םירומאה ק"דרהו א"דיחה ירבד תודוא

."ןותיע"ב ולא םירבד סיפדי דחאש ןוכנו יאדכ ,ןכלו

הז ידי-לע ,א"דיחה ירבדל עגונב ןהו ק"דרה ירבדל עגונב ןה - םרמוא םשב
תא תוכזל ידכ ,'וכ רוקמה ןויצל ףסונ ,שממ תואב תוא םהירבד תא וקיתעיש
.םדי תחת םייוצמ םניא ולא םירפסש לארשי-ינב וניחא

:העתפה האב ןאכו

:ליעל רומאהל תוכיישבו ךשמהב ,רגסומה רמאמ םדקהב - הזב ןיינע דועו

.תלהובמו תדחופמ ,תחא השאמ בתכמ לבקתנ - הנורחאל יתלביקש םיבתכמה ןיב
בתכמה בתוכ שרוד ומויסבש - הבתכמב השאה תרפסמ - בתכמ יתלביק ?הרק המ
רכש לבקת הז תוכזבש ,ךישממו ,םישנא הרשעל ןחלושלו תוקתעה רשע תושעל
טינ זיא" - ולא תוקתעה רשע החלש אל םאש ,ואל עמוש התא ןה ללכמו ,'וכ
,"םימלועל היה רבכ"ש עדתש ,ףיסומו ...הל הרקיש המ "ןגאז וצ ךייש
םתוח וניא בתכמה בתוכ ...תויוטש אלמ בתכמה ןכות - .ךכו ךכ ויה תואצותהו
,איה תלאוש ,ןפוא לכב .התבתכ תא גישה ןכיהמ תעדוי הנניא איהו ,ומש תא
תאצל ידכ ולא תוקתעה רשע חולשל הל יאדכ םאה ,הזכ "םויא" הלבקש ןוויכמ
.קפס ידימ

הריתיו !ירמגל ונממ התעד חיסתו ...בתכמה תא ערקתש ,ןבומכ ,הל יתינע
ותחת לא םימשה תותואמו ודמלת לא םיוגה ךרד לא 'ה רמא הכ" ,יתפסוה ,וזמ
,"םימשה תותוא" תודוא רבודמ רשאכ וליפא ,רמולכ ,"המהמ םיוגה ותחי יכ
ותחי יכ . . םייוגה ךרד" אוה הזכ דחפ ,ןכש ,דחפל המ לארשי-ינבל ןיא
."המהמ םיוגה

םגו ,בתכמה תא הבתכש השאה תא ריכמ ינניא :ימצעל בושחל יתלחתה ךכ-רחא
יהמ ,ןכ-םאו .'וכ הצע הלאשו ,ימש תא העמש לכה-ךסב ,יתוא הריכמ אל איה
ידכ - איה הנווכהש יתספתש דע !?יתעידיל עיגה הזכ ערואמש ךכב הנווכה
.השודקל הז ןיינע לצנל

:המדקהבו

ךירצ - רוסיא רבדל עגונב .השודקל ולצנל ידוהי ךירצ םלועבש רבדו רבד לכ
תא שפחל וילע - תושרה רבדל עגונב לבא ;לכו לכמ רבדה תא לטבלו לולשל
םשל ויהי ךישעמ לכ"ד ןפואב ,השודקל הז רבד לצנל דציכ המיאתמה ךרדה
ודי לעש - איה םלועב ותאירב תרטמו תילכתש אוה רורב רבד ,ןכש ,"םימש
.השודק יניינעב תלעות היהת

שי - יוצר יתלב ןפואב התע דע וב ושמתשהש תושרה רבד וליפא :הזמ הריתיו
וליפא ,ותאירב תרטמו תילכתל םאתהב ,השודקל ולצנל ןתינ דציכ םיכרד שפחל
...השודקה ךפיה םהש םיניינע רובע וב ושמתשה התע דע םא

:ונניינעל עגונבו

לכמ םישקבמו ,םישנא הרשעל בתכמ םיחלושש גשומ םייקש םלועב םיאור רשאכ
:הנידמה ןושלבו) האלה ןכו ,םישנא הרשע דועל הזכ קתעה חולשל םהמ דחא
ןיב בוט רבד םסרפל ידכ ,השודק יניינעל תאז לצנל שי - ("ןשקאער -ןיעשט"
ןיידעש ימ ונשי ילוא אקיפס-קפסו קפס ונשיש ןמז לכ) לארשי -ינב וניחא
.(הז בוט רבד תודוא עדוי וניא

השירדהו הייפצה יוויקה תודוא ליעל םירומאה םירבד םסרפל - ןדיד ןודינבו
רמאנש המ טטצי ובש) בתכמ חלשי דחא לכש הז ידי-לע ,ונקדצ חישמ תאיבל
דועל הזכ קתעה חולשל ונממ שקבלו ול עיצהלו ,לארשימ הרשעל (ל"נה םירפסב
.רואו ףיסומו ךלוהד ןפואב ,האלה ןכו ,לארשימ הרשע

עתפלש הרק המ :לאשיהל הלולעש הלאשל יברה סחייתה (539 'מע םש) ךשמהב
ינפל םינש המכו המכ רבכ וספדנ ולא םירפס ירה - הז ןיינע לע וררועתנ
!?הז

ןיינע לע ,רומאכ ,דחא םכח ינריעה הנורחאל קרש ןוויכמ - יברה בישה - "שארל לכל ןכבו"
.הז ןיינע תודוא םסרפלו ררועל םיכירצ וישכעש ,'תיטרפ החגשה'ב יאדווב הז ירה ,הז
ילא עיגה הז רבד םג ,רשא - םיבתכמ רשע תביתכ ידי-לע םוסריפה ןפואל עגונב ןכ ומכו
.הכוראב ל"נכ ,'תיטרפ החגשה'ב הנורחאל

תיב-תרקע...מ תוחפ אל

-תרקע...מ אוה 'תיטרפ החגשה' לע בוט-םש-לעבה תטישל יברה קינעהש םיאילפמה םילשמה דחא
:(150 'מע ,ל ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) תיב

לכ לע בטיה תחקפמ איהש לע ףסונש ,איה תחלצומ תיב-תרקע ,ליח לשא לש הכרד
גהנתמ לכהו ול יוארה ומוקמב אצמנ רבד לכש ,התיבב םיאצמנה םירבדה יטרפ
הרטמב קלח םהל שי התיב יצפח יטרפ לכש ,תאז דוע הנה - קייודמ רדסב
אלו רסח אלד ןפואב קוידבו ןובשחב אוה לוכהש דע ,תיבה תגהנה לש תיללכה
.(וז הרטמל שמשמ וניאש) רתוימ רבד ןיאו תיבה תגהנהל והשמ רסח אל - ריתי

דע תולדבה לידבהל המכו-המכ-תחא-לע - הטושפ תיב-תרקע ייחב רבדה ןכ םאו
םיארבנה לכ לש תוערואמה יטרפ לכש ףסונש ,וגיהנמו םלוע ארוב לצא ץק ןיא
עגונ םהמ דחא לכ הנה ,ךרבתי ותחגשה יפ-לע םה אוה-ךורב-שודקה לש ומלועבש
.האירבה ןיינעב הנוילעה הנווכה תמלשהלתודיסחה ינייעממ


תודלות תשרפ


(טי,הכ) קחצי תדלות הלאו

(י"שר) השרפב םירומאה ושעו בקעי :קחצי תודלות הלאו

:רבדה לש תימינפה תועמשמה .קחצי לש ותדלות אוה וישעש עמשמ קוספהמ

ךופהי ידוהיש ידכ איה "וישע" לש ותאירב תרטמ .האמוטהו ערה תוחוכ תא למסמ "וישע"
ירה ,השודקל דגנמ "וישע" יולגבו לעופבש יפ-לע-ףא יכ ,אצמנ .בוטו רואל ותוא
.רואו השודקל ותכיפה רחאל הלגתמה בוט ,בוט אוה תיתימאה ותוהמבו ותוימינפב

:"קחצי" תודלות אוה "וישע"ש והז

לש ותכיפה ידי-לע הלעמל היהנש חורה-תחנו החמשל זמור ,גונעתו קוחצ ןושלמ ,"קחצי"
."קחצי תודלות" ןכא אוה ,ותוימינפב ,"וישע"ש אצמנ .רואל ךשוחמו בוטל ערמ "וישע"
(94 'מע ,ח"לשת ףרוח םיסרטנוק)


קחצי תא דילוה םהרבא ,םהרבא ןב קחצי תדלות הלאו
(טי,הכ)

(אמוחנת שרדמ) קחציב רטעתנ םהרבאו ,םהרבאב רטעתנ קחצי

אבסהו אבאהש בצמב םמצע םה ךא ,םהלש 'האנ'ה אבסהו אבאה סוחייב םיראפתמו םיאגתמה שי
:םירבדה ינש תויהל םיכירצש בותכה זמרמ ןאכ .םהב םיאג אל ללכ

,("תובא תוכז") ויבאב האג ןבה - "םהרבא ןב קחצי"

.("םינב תוכז") ונבב האג באה - "קחצי תא דילוה םהרבא"
(661 'מע ,ב ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(אכ,הכ) 'הל קחצי רתעיו

(זלק א"חז) בירק הלוע ?בירק אנברק המו .הלע ילצו אנברק היל בירקד ?רתעיו והמ

רזעילא ירהש .קחצי הנקיתש ,החנמה תליפת ןמזל םירושק הקברו קחצי יאושינש ונא םיאור
חושל" אציש תעב קחציל האב הקבר ;החנמ תליפת ןמזב ,"ברע תעל" הקבר תא אצמו ןרחל עיגה
תדלוה איה ןיאושינה תילכתש ןוויכמו .החנמ זא ללפתהש (גס תוכרב) ל"זר ורמאו ,"הדשב
.החנמה תליפת תעב התיה הקבר תדיקפל קחצי תליפת םגש רבתסמ ,םינב

:הקבר לע ללפתהו ןברק בירקה קחציש ,ןאכ רהוזה ירבדל זמר אוצמל רשפא רומאה רואל

שיש ירה ,(670) "חיש ןברק" היירטמיגב ("רתעיו" תבית שרוש) "רתע" - "קחצי רתעיו"
היירטמיגב "קחצי" :דועו .("הדשב חושל") החנמ תליפת וניינעש "חיש" םגו ןברק םג ןאכ
זמרל ."החנמ חיש ,הלע ןברק" היירטמיגב (878) "קחצי רתע" הז יפלו ,(208) "החנמ הלע"
.החנמ תליפת ללפתהו הלוע ןברק בירקה קחציש
(אצ 'מע ,'א ךרכ ,קחצי-יול יטוקיל)


(גכ,הכ) ךנטבב םייוג ינש

אלו תרזח אל םנחלוש לעמ וקספ אלש ,יברו סונינוטנא ולא ,םיאג אלא םייוג ירקת לא
תרזח ,לכוא ךתחמ - ןונצ :רמ רמאד ,םימשגה תומיב אלו המחה תומיב אל ,ןונצ אלו תושיק
(אי ז"ע) םייעמ ביחרמ - תושיק ,לכוא ךפהמ -

םושמ ?אקווד לכאמ יניינעב סונינוטנאו יבר לש םרשועו םתולדג תא ארמגה תנייצמ עודמ
בטיה לכאמה לוכיע םירשפאמה ,ולא םילכאמ השולשל זמר ,"ךנטבב םייוג ינש" רמאנ קוספבש
.ןטבב

:רבדל זמר

ויהיש זמרל ,תושיק תרזח ,ןונצ :תובית ישאר אוה "קחצ"ו ,קחצ - אוה קחצי תבית שרוש
.ויצלח יאצוי ינש לש םנחלוש לע דימת םייוצמ ולא םילכאמ
('ט 'מע ,קחצי-יול יטוקיל)


(גכ,הכ) ריעצ דבעי ברו ץמאי םאלמ םאלו

(י"שר) לפונ הז םק הזשכ . . :ץמאי םאלמ

,ידימת רבד אוהש ועמשמש ,"ריעצ דובעי ברו" קוספה ךשמהב רומאה םע הז םיאתמ דציכ
?יאנת םושב יולת וניאש

ינש" לעו ,יברו סונינוטנאל הנווכהש י"שר שרפמ ,"ךנטבב םייוג ינש" קוספה לע :רבסהה
תסחייתמ הנושארה הכרבהש ונייה ."תוכלמ אלא םואל ןיא" - שרפמ ,"ודרפי ךיעממ םימואל
.תוכלממכ - היינשהו ,םייטרפ םישיאכ םהיצלח יאצויו וישעו בקעיל

.ב ,"ץמאי םואלמ םואלו" .א) בותכה לש ינשה קלחב םירכזנה םיטרפה ינשש ,ןבומ הז יפל
:בותכה לש ןושארה קלחבש םיטרפה ינשל ךשמהב םיאב ("ריעצ דובעי ברו"

םימעפלש ןכתיי ןאכו ,םודא תוכלמו לארשי תוכלמ תודוא רבדמ - "ץמאי םואלמ םואלו"
.ינשה םימעפלו "םק" דחאה

ןיינעבו םייטרפ םישיאכ (םהיצלח יאצויו) ושעו בקעי תודוא רבדמ - "ריעצ דובעי ברו"
.תידימת איה הכרבה הז
(295 'מע ,וט ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)

* * *

:"לפונ הז םק הזשכ" והז .תימהבה שפנהו תיקולאה שפנה תא םילמסמ ושעו בקעי

.תימהבה שפנב תיללכ תושילח תישענ ,הרותה דומילב תקזחתמ תיקולאה שפנהשכ

שפנה תלפהב ץמאתהל הכירצ תיקולאה שפנ ןיאש ונייה ,"לפונ הז" רמול קיידמ י"שר
.אליממ השענ רבדה אלא ,תימהבה

החדנ ךשוחה אלא ,ךשוחה תא שרגל "קסעתמ" רואה ןיא ,ךשוח החוד רואשכ - רבדל המגוד
שפנה לש יקולאה בוטהו רואה הלגתמשכ - תימהבה שפנבו תיקולאה שפנב אוה ןכ .אליממ ךרדב
.תימהבה שפנה לש ערהו ךשוחה םיחדנ אליממ ,תיקולאה

הרות" תארקנה ,הרותה דומיל ידי-לע אב ,תימהבה שפנה לע רבגתהל ,תיקולאה שפנב הז חוכ
."רוא
("ןכ לע" ה"ד ,א ךרכ ,םיסרטנוק םירמאמה רפס)

רודו רוד תורצוא


תידיסח תודעוותה


איה * "ךילט תורוא לט" תניחבב איה תידיסח תודעוותה
םייחה תא תככזמו םוי םוי ייחב םייח לש "תיעיבר" תגזומ
רואה שדוח תארקל ,תויואטבתהו תונורכז טקל * םיימשגה
תוברהל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ הרוה ובש ,תודיסחהו
תוידיסח תויודעוותהב..."תלדה תא רוגסל ךירצ ,תמאב תוצרל ידכ"

תרסמנ וז שפנ-תוריסמ .שפנ-תוריסמ ידי-לע הז ירה תוימינפל עיגהל ידכש רמוא יברה
הגירדמ אוה "ףיקמ" ."ימינפ"ל "ףיקמ" ןיב שרפהה הז .םינב-ינבלו םינבל תובאמ השוריב
.השוריב רסמנו ידוסי רבד אוה "ימינפ" .תוינוציח הז לבא ,הלודג

ררועל ךירצ רבדהו ,העיגיו הדובעל םיקוקז תוימינפל עיגהל ידכו ,תוימינפ תעבות ד"בח
.יתימא היהי ןוצרהש םדאב

םינש רובעכ .תידיסח תודעוותהל סנכיהל ,םיכרבאל אל םג ,םישרמ ויה אל ורבעש םינמזב
םיכירצ תמאב תוצרל ידכו ,תמאב תוצרל - סנכיהל םיצורה לע ךא .סנכיהל םהל תושרהל ולחה
םא וליאו .סנכיהל ןוצרה זא םייק - סנכיהל םישרמ אל רשאכש אוה עבטהו ,תלדה תא רוגסל
.תימינפ הסינכ הנניא הסינכה - סנכיהל לוכי הצורה לכו החותפ תלדה
(363-362 'מע - ק"הלל םגרותמ - ב-א ךרכ ,םירוביד-יטוקיל)


"ןדע ןגב םיבשוי" םידיסח

תודעוותה לכ .ילש תודליה ייחב ייוניש לח רבכ ,רחא ןמזב טורטורפב יתרפיס רבכש יפכ
.םיבוסמה ןיב היה יבאש תודעוותה דוחייב ,יתוא הכשמ הליגר

:ומשב שורפל הצור ינניא - םיבוסמהמ דחא אטבתה תודעוותה התואב

לכ ,הליפתה תעשב קר אלו הליפתה ינפל קר אל ,בוט אוה ןמז לכב לכשו הלכשה איה תודיסח
!?הליפתל עגונ הז המ ,בוט - לכשב םיעוקשש העש

,םילודג ןיחומ לעב ,תודיסחב הנבה לעב ,הברה דומלל עדי .לודג תעד-רב היה םדא ותוא
יפ לעו "דבוע" היה אלש אלא ,תובוט תודימ לעבו תוילגרמ קיפמ הפ ,הקימעמ הבשחמ לעב
.תבשב םג רוביצב ללפתמ היה בור

ןמלז 'רה ,בוד ןושרג 'רכ ,םיבוסמה ןיבש העדה ילעב ילודג ,הקומע החיש החתפתה
דחא לכו "הדובע" איה תודיסחה רקיעש ,ורמא הקנרבודופמ לאוי 'רו ןוסרפ אבא 'ר ,קרמיינ
...םידיסחה ינקזמ עמשש הממ רפיס םהמ

רכוז ינא ,ותוא יתייחש רבד לכל המוד והשמ ינויערב אוצמל שוח לעבו דלי יתויהב
,שדוקמהו םמורמה םחור-בצמבו םהינפ תרדהב ,םיבוסמה תא יתוארב ,תודעוותה התואבש
תודוא יל רפיס ןימינב השמ 'ר דמלמהש המל המוד הזש יל היה המדנ - וזכ תוניתמב םירבדמ
.הניכשה ויזמ םינהנו ןדע-ןגב םיבשויה םיקידצה

הלודג" לש יתימאה ןבומה הז ירה ,וזכ תודעוותה לש התועמשמ ןיבהל יתלחתה םינש רובעכ
."הדומילמ רתוי השומיש
(171-170 'מע - ק"הלל םגרותמ - ב-א ךרכ ,םירוביד-יטוקיל)


רוא לש הביבס תריציו ריוואה רוהיט

,הכונח תולילמ דחאבשכ ,ריהבה הזחמה אוה ילש תודליה תונורכיז לש תוברה תורשעהמ דחא
לאיתוקי 'רו ןורהא 'ר םידיסחהו לדנעה 'ר דיסחה ,ץ"בשר דיסחה ירומ ופסאתה ,נ"רת תנשב
-בא לא םיעסונו םיכרבא ויה תע ,םדק ימי תונורכזב וגילפהו ,ןמלז 'ר דיסחהו ץישקודמ
עודי ןוגינ ןגנל לחהו ןמלז 'ר דיסחה ומוקממ עתפל םמורתה ךכ ךותב ."קדצ חמצ"ה ,אבסה
ופרטצהו םמוקממ ודמע םיחכונה לכ .הנשה-שאר לש ףסומ ללפתמ היה וב ,אבסה-בא לש
...ותרישל

ןמ םילורחה לכ תא תשרשמ איה .תאזכ תידיסח תודעוותה האיבמ דודיעו תויח המכ !חא
םלועה ייח לש העשה ייחש ךכ ,םוי-םויה ייחב םייח לש "תיעיבר" תגזומו םיירשבה םייחה
.רתוי םירוהטו םיכז ,ירמגל םינוש םישענ ימשגה

םיכרד לע תועיבצמ ,רוא לש הביבס תורצויו ריוואה תא תורהטמ ולאכ תוידיסח תויודעוותה
.דעל ובילבו וחומב קקחנה ,תמאה סיסב לע ךרבאה תא תודימעמו ךרבתי 'ה תדובעב
(159-158 'מע - ק"הלל םגרותמ - ב-א ךרכ ,םירוביד-יטוקיל)


הדובעבו הנבהב ,הלכשהב תויח

עמשש המ - "קדצ חמצ"ה יברה - ויבאמ עמשש המ - ש"רהומ יברה - אבסהמ עמשש יל רמא יבא
םהש ,תוידיסח תויודעוותהב םירפסמ םידיסחש םיקידצה ירופיס לע - ןקזה ונבר - ובסמ
.הדובעבו הנבהב ,הלכשהב תויח םיסינכמ םיקידצ ירופיס - "ךילט תורוא לט" תניחבב

לועפלו גונעת ינימ לכ חימצהל םימה עבט .רתוי הבוט החימצל איבמ - יבא רמוא - םשגה
.העיטנבו העירזב הבטה

הרוי ,רטמ ,םשג :םיגוס העברא ,םרכה תאובתו הדשה תאובת תחימצב הבטה םילעופה ,םימב
לטהש הבטהה וליאו .תוריפהו תואובתה ףוגב קר ןה תורומאה תובטהה לכ ,םרב .שוקלמו
.תוריפבו האובתבש ןוזמהו םעטה בוטב איה ,לעופ

לטב שמתשמ וניאש לכו ,והייחמ הרות לט - הרות לטב שמתשמה לכ - "ךילט תורוא לט" והז
לט" םה תוידיסחה תויודעוותהה תעשב תוחישהו םירופיסה .והייחמ הרות לט ןיא הרות
ןתונ לט וליאו ירפהו האובתה ףוגב בוט לודיג םינתונ רטמו םשג .תויח ףיסומ לטה ."הרות
.תוריפהו האובתה לש ןוזמבו םעט בוטב ףקות
(178 'מע - ק"הלל םגרותמ - ב-א ךרכ ,םירוביד-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

תודלות תשרפ ,שדוק-תבש
ולסכ שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,ןוושחרמב ט"כ

,הנשה םייק ונניאש ,ןוושחרמב 'ל םויב לח ולש הנשה-םויש ימ ,1א"גמה תעדל :טייצראי
ןוושחרמב ט"כ םויל דימת ךיראתה עבקיי ,'הרסח' התיה הריטפה ירחא הנושארה הנשה םא ירה
התיה הנשה התוא םא לבא .(2שדוח-שארב תרחמל םג טייצראי יגהנמ גוהנל רימחהל יוארו)
('הרסח' הנשב םג) דימתל ךיראתה עבקיי ,שדוחב 'ל ךיראתה הב היהש ,'הרדסכ' וא 'האלמ'
.שדוח-שארב

'א - שדוח-שארב קר תווצמל הנשה עיגמ ,מ"דשת ןוושחרמב 'ל םויב דלונש ןב :הווצמ רב
.3ולסכב

ינש" :יברה הנע ?'תדלוה-םוי יגהנמ' וז תועיבקב גוהנל יתמ :הלאשה לע :תדלוה-םוי
.4"םימיה

.[ע"ק ןויליג ,'תורשקתה'ב הנורחאל וספדנ ,םיכרבמ תבש יגהנמ]

.'שדוח רחמ' :הרטפה

.ןושארה םויב ולסכ שדוח-שאר .םיקלח 5-ו 11:35 העש ,תבש יאצומב דלומה :שדוחה תכרב

.5'םימחרה בא' םירמוא ןיא

.תודעוותה םוי

.5'ךתקדצ' םירמוא ןיא ,החנמ תליפתב

ןושאר םוי
שדוח-שאר ,ולסכב 'א

."ולסכ שדוח-שאר" ריהבה םויה

אפרנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כש המ לגרל ,תידיסח תודעוותהו הידוה תדועס םיכרוע הלילב
.6ותיבל אציו ח"לשתב ותלחממ

םיגהנמ ורכזנ ןאכ .א"עק ןויליג ,'תורשקתה'ב הנורחאל וספדנ ,שדוח-שאר יגהנממ המכ]
.[םיפסונ

וא הליפתה ינפל והורמאי אל רוביצב הליפתל םירחאמהו ,הליפתה רדסכ ללהה תא םירמוא
.7רוביצב ותרימאמ רתוי הבושח רדסה לע ותרימא יכ ,הרמזד-יקוספב

,ןכמ רחאל דימ .'לע' תבית תטמשהב "ךישעמ לכ וניקולא 'ה ךוללהי" :םירמוא ללהה םויסב
רמוא ץ"שה םג .9םימעפ שולש םירמוא דחי תאז לכ - 8"...הידבז . . ןקז םהרבאו" םירמוא
.לבקתת שידק ינפל תאז

.10שדוח-שארב תומייוסמ תוכאלמ תושעל אלש םישנה גהנמ

לחה טרפבו .ד"בח תודיסח תטיש תצפהל ולסכ שדוח תא לצנל הלודג תוציחנ" :ולסכ שדוח
רעונהב קר אלו .םיאתמה םוסרפב םירבדה רודיסו ,ךליאו ולסכב ט"י ,ולסכב 'י םימיהמ
.11"'הצוח' התע -תעל אצמנה ,ידרח וניא ןיידע התע-תעלש הז םג אלא ,דבלב ידרחה

:12הזב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עיצהש תועצה יתש

וכרעי שדוחה ךשמבש ךכב תאז אטבל ,"ידיסח שדוח" אוה ולסכ שדוחש הזל םאתהב (א
םג יאדכו ,(דרפנב ,ןבומכ) םישנל ןהו םישנאל ןה ,םוקמו םוקמ לכב תוידיסח תויודעוותה
הלגנ ,הרותה דומילב ףיסוהל ודדועיו הרות ירבד ורבדי הלא תויודעוותהב .ףטה תא ףרצל
,הז שדוחד םיידיסחה םיבוט-םימיב - דחוימבו .הצוח תונייעמהו תודהיה תצפהבו ,תודיסחו
הלודג יכה תודעוותהל דע ,וניינע יפל גוחו םוקמ לכב ,םוי לכב ךליאו ולסכ 'ימ לחה
ימיב טרפבו ,הז ירחאלש םימיב םג - תכשמנ הלועפכו ,תודיסחל הנשה-שאר ,ולסכ ט"י םויב
.שדוחה םויס ,הכונח

תעב ,םיברב - בוט המו) ףטהו םישנה םישנאהמ דחא לכ ודמלי ,ולסכ שדוחב םוי לכב (ב
דחא לכ לש םתרותמ ,תודיסחה תרותב (ףסונ) ןיינע (ןהב אצויכו ל"נה תויודעוותהה
הז ךשמה םיווהמו דחי םירושק םהש יפכ ןהו ,דרפנב םהמ דחא לכ לש ןה] וניאישנ וניתוברמ
-המו ,ןקזה ר"ומדאו דיגמה ,ט"שעבה :תודיסחה תובא תשולש לש םתרותמ - בוט המו ,[הזל
- אמרג ןמזהש ןיינעהמ לחה ,תוכיאב ןהו תומכב ןה ,דומילב ופיסוי םוי לכבש - בוט
םירפסב - דחוימבו ללוכ "רהנה תובוחר"ד ןפואב איהש ,יעצמאה ר"ומדא ק"כ לש ותרות
לש ותרותל דעו ,םיאישנה לכ לש םתרותמ - הווצמ תררוג הווצמו ,הנורחאל וספדנש םישדחה
לועפל ,הצוח תונייעמה תצפהב תחאו דחא לכ ולדתשי - ומצע דומילה לע ףסונו .ונרוד אישנ
.ןכ ושעיש םידוהי דוע לע

.'ותעב רבד' חולב תופסונ תועד הארו .כ ק"ס ףוס ח"סקת 'יס (1

.ד,אכר ע"וש רוציק .אי,בל םייחה רשג (2

.גי ףיעס הנ 'יס ז"הדא ע"וש (3

'מע ,ט"משת תבט 'ה ,.י.נ 'הרות ילהא - םירואיבו תורעה' ןויליגב ספדנ ,ט"משת ולסכ גכ ק"שע הנעמ (4


ןושלב) .טייצראיב ל"נכ ,תדלוה-םוי יגהנמ הב גהונש הנושארה הנשה וז םאב קר הנווכה ןאכ םג הרואכל
.(רוריבב תונושה תועדה תא ואיבה אל םש הלאשה

.ד"בח-ללוכ חול (5

תאצוה) 'ולסכ שדוח שאר' סרטנוקב הכוראב םירבדה תשרפ .הנש התואב תרצע-ינימשב היהש עוריאה רחאל (6
דחוימ 'שראמ' ןיינעה דובכל רבוח ןכ .'הכונח תאז'ב קר המייקתה הידוהה תדועס .(א"שנת ד"בח-רפכ ,תצרפו
.(מ"שת ולסכ ח"רב הנושארל רשוה ,הארנכ .טטשכורב 'יש םולש 'ר ח"הרה י"ע)

:רוביצ ימלש םשב חל ק"ס בכת 'יס םייחה-ףכ הארו .ה"ע ןמלסק םייח-המלש 'ר ח"הרה עיפשמהמ יתעמש (7
חפת 'יס ז"הדא קספ הלגנה יפ-לעש תורמל תאז ."ןרדסכ אלש םירבד רמול . . החונ ה"הלז י"ראה תעד ןיאו"
ללפתהל ידכ הרמזד יקוספב גלדל א"ס בנ 'יסב קספש םשכ ,הליפתה םדוק אוה םא םג רוביצה םע ללה רמול ג"ס
ויה וניאישנ וניתוברש ףאש ,זס 'מע ז"יח ש"ייעו .אפ 'מע ח"יח ק"גאב ראובמכ הזמ םיענמנ השעמלו ,רוביצב
ללה ורמאו רוביצה םע רחשה תליפת ורמגש ןפואב םירדתסמ ויה בוט-םויב הנה ,תבש תליפתב הברה םיכיראמ
.הנ 'מע 'ד"בח - שדוח שאר יגהנמו יניד' ע"עו .שדוח-שארב וגהנ ךיא ע"צו .כ"ע ,םהמע

ףוגה תרימש 'ס .תומש תשרפ תווצמה רעש) םיכאלמ תומש ריכזהלמ ,ל"זיראה יפ-לע ,םירהזנ ללכ-ךרדבש ףא (8
ארזע) ך"נתב םדא-םש םג אוהש ןוויכ "הידבז" ךאלמה םש תא הפב םיאטבמ ןאכ ירה ,(נ"שו ,ג"ס צ 'יס שפנהו
,''ה תלהת' ירודיסב הז םש דקונ םרטש לבח .ורודיסב ז"הדא ירבד שוריפב זל פ"ס ללוכה רעש - (דועו ח,ח
.(םיישרגב םש שגדומ 'הידבז'ו ,דקונמ וניא ולוכ הז טפשמ 'רוא הרות' רודיסב) העטמ רבדהו

.36 'מע םיגהנמה רפס .ןוושח ח"רדא ,םוי-םויה (9

תויודעוותהב] הריפת ורסאש תומוקמ שי .םוקמה גהנמב םייולת םיטרפהש ,א"ס זית 'יס א"מרו ע"וש (10
אלש ץוהיגו ,(ינדי) סוביכ ,הגירס ,[דמר 'יס ג"ח ץ"בשתל ןייוצו ,וז הכאלמ תשגדומ 948 'מע ב"ח מ"דשת
-ךורעבו .(שטאשטובמ צ"הרהל םהרבא-לשא .בל,ל ק"ס םייחה-ףכ .ג ק"ס הבושת-ירעש :םש האר) םויה ךרוצל
ןתסנרפ דיספהל ןהילע ולביק אלש ,הכאלמ תושוע תונמואב תוקסועה םישנ "ונלצא"ש בתכ י"ס םש ןחלושה
.(הע ףיעס ,ו קרפ ,ותכלהכ דעומה-לוח 'ס האר , ךוניחב תורושקה תוכאלמל סחיב ל"צאו)

.ל-טכ 'מע ה"ח שדוק-תורגיא (11

.97 'מעו 85 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (12

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il