- ו"עק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה ולסכב 'ו * אציו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


הדובעל חוכ תנתונ בקעי תדובע
הבושת-ילעבו םינוניב ,םיקידצד


וראשנש וישעו לאעמשיב הרדח אל קחציו םהרבא לש השודקה
בקעי ,םתמועל * םהיתובאמ ודרפנש ירחא םג םתואיצמב
לכב לועפל חוכה היה ותדובעב - "המילש ותטמ" התיה וניבא
* הבושתה תדובעל חוכה םג ללוכ ,"םיקידצ" ויהיש וינב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמךשמנו ,1וניבא בקעי ייח תודוא הרותב רופיסה רקיע ליחתמ - בקעי אציו - ונתשרפב
וב ,(יחיו תשרפ) תישארב רפס ףוס דע (2'וכו בקעי בשיו ,בקעי חלשיו) תואבה תוישרפב
תוקלתסהו וינבל בקעי תוכרבל דע ,"םירצמ ץראב בקעי יחיו" - וייח ימי ףוס תודוא רבודמ
.בקעי

ןמזה לע ףסונ) יח םהב תומוקמה 'גל םאתהב - תופוקת שולשל בקעי ייח םיקלחנ תוללכב
ג"ס ךשמב הקברו קחצי םע דחי יחו ,דלונ הב - 3"יבא תיב" ,לארשי-ץראב (א :(ךרדב היהש
ירוגמ ץראב בקעי בשיו") םש יחו (ןבל לצא ותויה ירחא) םשל ותרזח - הז ירחאלו ;הנש
ץראב (ג ;5הנש םירשע ךשמב ימראה ןבל לצא ןרחב (ב ;4םינש (א"ל) המכו המכ דוע ("ויבא
.וייחב תונורחאה םינשה הרשע-עבש - םירצמ

רבודמכו] "םינבל ןמיס תובא השעמ" ,"םינבל ןמיס תובאל עריאש המ לכ" :6םירמוא ל"זח
לע הרומו ררבמש ידדצ רבד) אמלעב ןמיס אל אוה תובא השעמש ,הזב שוריפה 7םימעפ המכ
לצא היהי ךכש םילעופו םימרוג "תובא השעמ"ה ,8רבדב לעופש ןמיסכ אלא ,(ןמסנה רבדה
לצא היהי ךכש (םרוגה) "ןמיס" םה ,בקעי ייחב ולא םיניינע 'גש ,ןבומ הזמש .[םינבה
.לארשי ינב לכבו ידוהי לכב - םינבה

םג שודיח אצוי הזמש) קחציו םהרבא יבגל בקעי לצא םיאצומש שודיחה םידקהב ןבויו
:(ןמקלדכ ,קחציו םהרבא לש "תובא השעמ" יבגל בקעיד "םינבל ןמיס (אוהש) תובא השעמ"ב

התיה בקעי ןכ -ןיאש-המ ,"ושע ונממ אצי קחצי ,לאעמשי ונממ אצי םהרבא" 9םירמוא ל"זח
."םיקידצ וינב לכ ,המילש ותטמ"

תובאה"ו ,םירומג םיקידצ ויהש - קחציו םהרבא ,תובאה לע רמול ןתינ ךיא :ןיבהל ךירצו
!?"'וכ ונממ אצי" יכ ,תומילשב לכה םלצא היה אלש - 10"הבכרמה ןה ןה

העשבש ,קחציו םהרבא לש תומילשהמ קלח אוה אפוג הז :הברדאש ,הזב רואיבה רמול שיו
,םהרבאמ 11דרפנו "אצי" לאעמשי יזא ,הער תוברתל ואצי ךכ-רחאש ,ושעו לאעמשיכ ןב היהש
קחציו םהרבא ןיב תוכייש לכ ראשנ אלש ךכ ,ירמגל וחדנ םה ,קחצימ 11דרפנו "אצי" ושעו
.קחציו םהרבאד (השודקד) הדובעל עירפמ הז ןיא ןכלו ,בוטה ךפיהד ןיינע םע

הלבגהה תויהל הכירצ ,בוט השע ,(םהרבא לש וניינע) דסחה וקב הדובעב :םדאה תדובעבו
ןיינע לכ - דרפנו "אצי"ד ןפואב - ירמגל תוחדל שי ,יואר וניאש םוקמל ךשמוי אל דסחהש
דחפ) הרובגה וקב הדובעב םג ךכ .הזמ תאצל לוכיש (לאעמשי ,הז תמועלד דסח) יוצר יתלב
הז תמועלד הרובג לש ןיינע (דרפנו "אצי") ירמגל תוחדל ךירצ - "ערמ רוס" ,(קחצי
.(ושע)

התיה בקעי לצאש ןוויכמ :בקעיל עגונב ,אסיג ךדיאל ,הלאשה תררועתמ הז יפל ,םנמא
ךרטציש) יכפה ןיינע םע תוכייש םוש ול התיה אל ,(םיקידצ וינב לכ) "המילש ותטמ"
(ונממ ץוחמש "ותטמ"מ ןכש-לכמב) וייח ימי לכ - ומצע בקעיש המכו-המכ-תחא-לעו ,(ותוחדל
היהת בקעי לש ותדובע רקיעש רתוי םיאתמ היה הרואכל ןכ םא - 12תומילשה תילכתב היה -
םלועמ אצי אל ("ושע ונממ אצי"ש) קחציש הזמ ןכש-לכמב] לארשי-ץראב ,השודקה םוקמב קר
.[14"ךל יאדכ ץראל הצוח ןיאו המימת הלוע 13התא"ש ינפמ ,לארשי -ץראמ

ךכל (דרפנו "אצי"ש רבד םע תוכייש םוש ול התיה אלש) בקעיד תומילשה המיאתמ דציכ
- הזמ הטמלו ,ימראה ןבל לצא (םוקמ לש ףא ןורח) ןרחב ,ץראל-ץוחב םינש יוביר יח בקעיש
לכמ םילקלוקמ םירצמ לש םהישעמ רשא ,15"ץראה תוורע" ,םירצמ ץראב הנש הרשע-עבשה
!?16תומואה

17לארשי ץראב אל) התיה (בתכבש הרותב רפוסמ הילעש) בקעי לש ותדובע רקיע :וזמ הריתיו
,"המילש ותטמ"ד ןפואבו ,(םיטבשהד םלוככ םבור) ותיב תא םיקה םש אקווד - ןרחב (אלא
בקעי יחיו") 18בקעיד "ויתונש רחבמ" ויה םש אקווד - םירצמבו ;לארשי םעד דוסיה והזש
.("הנש - ב"וט אירטמיגב - הרשע-עבש םירצמ ץראב

זאש ,19בקעי תוקלתסה תעשב - בקעי תדובעד לכה-ךסו םויסה היה םירצמב אקוודש דעו
היהש ןמזה ללוכ ,בקעי ייח ימי לכ ךשמב - 20"וייחב ושפנ הלמע רשא םדאה למע לכ" הלגתמ
תדובע לכ לש הלענה יוליגה היה ןכיהו ,20"ץראה ברקב תועושי לעופ" הזו - לארשי ץראב
קקזנו הערפ לצא תולגב ויה (וינבו) בקעיש םוקמב ,"ץראה תוורע" ,םירצמב אקווד - בקעי
ףסוי תא עיבשהל ךרצוה בקעי (1 :ש ,הדיריה התיה ךכ ידכ דעו ,(וכרב ןכלש דעו) וילא
וב ולפיט םיירצמה (2 ,21("םילילא תדובע םירצמ ינושעי אלש") ,"םירצמב ינרבקת אנ לא"
ימי ואלמי ןכ יכ") םוי םיעברא ךשמבו ,22"לארשי תא םיאפורה וטנחיו"ש דע ,(ותומ רחאל)
!לארשי -ץראל ותוא ואיבהו וחקל 23םוי םיעבש רחאל קרו ,(23"םיטונחה

לקלקש יפ-לע-ףא "המילש ותטמ" התיה בקעי לצאש םירמוא עודמ רואיבה םידקהב ןבויו
אלא וניא אטח ןבואר רמואה לכ"ש 25ארמגב רמאנש םגה .24(ויבא יעוצי לבלבש) ונב ןבואר
דעו ,27"ויבא יעוצי לובלבב אטח" לבא ,26"ההלב השעמ"ד אטחל עגונב קר הז ירה ,"העוט
.28הז לע שנענש

ה"בקה ול רמא" ,"הבושתל רוכב" אוה ןבוארש 29שרדמה ירבד יפ-לע ,הזב רואיבה רמול שיו
שוריפה רמול שיד ,"הבושתב תחתפ התאו הבושת השעו ינפל םדא אטח אל םלועמ (ןבוארל)
.30תיתימא הבושתל ךרדה תא חתפ ןבוארש ,הזב

וינב לכ"ש ןפואב קר אל) איה בקעי לש "המילש ותטמ"ד תומילשהש ,ןבומ הז יפ-לע
תומילשה תא תללוכ (אלא ,יכפה ןיינעל תוכייש םוש אלל ,הליחתכלמ םיקידצ - "םיקידצ
םיללוש ךא ,"אטח ןבואר (רמואה)"ש ךתעד-אקלס-אקו םוקמ תניתנ הנשיש הז ידי-לע האבש
תחנקמש) הבושתה תדובעד תומילשהב ףסותינ הז ידי-לע :הברדאו ,"העוט אלא וניא" - תאז
.תורודה לכד תיתימא הבושתל ךרדה תא חתופש הז אוה ןבוארש דעו ,31(אטחה תא ירמגל

("המילש ותטמ"ב) הלודגו הקומע תומילש תפסוותמ (ןבואר לש) הבושתה ידי-לע :הברדאו
םיקידצ ןיא םידמוע הבושת-ילעבש םוקמב 32ל"זח רמאמכ - םיקידצה תדובעד תומילשהמ רתוי
המכב ראובמכ ,(ללכ םתלוכיב הז ןיא) 33"םש דומעל םילוכי ןיא"ש דע ,םש םידמוע םירומג
הזמש ,קידצמ רתוי ,ה"בקהל ,הקזח הבהאו ,הקומע תוקיבדו רשק שי הבושת-לעבלש 34תומוקמ
.בקעיד "המילש ותטמ"ב רתוי דוע הקזח תומילש השענ - ןבואר תבושת ידי-לעש ,ןבומ

ונממ אצי" היה םלצאש) קחציו םהרבא יבגל בקעיד "המילש ותטמ"ד הלעמה תנבומ הז יפ-לע
:35("'וכ

ןפואב) בוטה ךפיה לש ןיינע לכ םתייחד ידי-לע תומילשב (םמצעב) ויה קחציו םהרבאש םגה
בוטה ךפיההש הרומ אפוג הז ירה ,(ושע ונממ אצי ,לאעמשי ונממ אצי - דוריפו האיצי לש
העיגה אל קחציו םהרבאד השודקה ןכש ,ךפהתמו ררבתמ אלו ףקותב (ומוקמב) דמוע ומצע
.בוטל וכפהיו (תומילשב) הבושת ושעיש ,ושעו לאעמשיל

תא עמששכ) ה"בקהל רמא םהרבאש דע ,םהרבא לש ורוכב ונב היה לאעמשיש םגהש ,ךכ ידכ דעו
המכ לע רתוול הצר ךכ םושמו) 36"ךינפל היחי לאעמשי ול" (קחצי תדיל לע הרושבה
37"ערז ךל ארקי קחציב יכ" ,"לאעמשי ונממ (דרפנו) אצי" ףוס ףוס לעופב ירה - (םיניינע
"ויפב דיצ יכ ושע תא קחצי בהאיו"ו ,קחצי לש ורוכב ונב היהש םגה - ושע הז ךרד לעו ;
וכרבל הצרו ,[הטמל אוהש ומכ םג ותוא בהא ןכלו ,ושרושב אוהש יפכ ושע תא האר קחצי] 38
("ויפב דיצ") וב םיאצמנש םילענה תוצוצינה תא תולגלו וררבל הצר - רתויב תולענ תוכרבב
."ושע ונממ (דרפנו) אצי" לעופבו - 39

ויהיש וינב לכב לועפל חוכה היה ותדובעבש ןוויכמ ,"המילש ותטמ" - בקעי ןכ-ןיאש-המ
ערה תא ךפהלו ררבל - (ונב ןבוארב היהש ומכ) הבושתה תדובעל חוכה םג ללוכ ,"םיקידצ"
.40תויכזכ ול ושענ תונודז רשא דע ,(הייחד ךרדב קר אל) השודקל

תודיסחב ראובמכ - ("ושע ונממ אצי" היה קחציל סחיבש) ושעד רוריבה תא םג םילעופש דעו
תוכרב ידי-לע אל) תושעהל ךירצ ,אוה ומוקמב ושע רותב דמועש יפכ ,ושעד רוריבהש ,39
ן"ב תא ררבל חוכה הב שיש ,ןוקיתד ה"מ תניחב ,41בקעי ידי-לע אקווד (אלא ,דבלב קחצי
םילענ יכה תוצוצינה תא הלגמ הז ידי-לעו ,הז תמועלה תא ךפהמו ררבמש דע ,42(ושע)
םילודג תורואה תא תולגל - דע ,43'וכו ריאמ יבר ,רגה סולקנוא תמשנכ ,ושע לצא םנשיש
תאז שיגרה (הטמל דמועש יפכ) ומצע ושע םגש דע ,רמול שיו] ,ןוקיתד םילודג םילכב והותד
-לע אקוודש ,הזה םודאה םודאה ןמ אנ ינטיעלה :44בקעימ שקיב ןכלו ,(הלעמל ושרוש דצמ)
.[(ושע) םודאד רוריבה השענ בקעי ידי

תדובעד תומילשה תא ןהו םיקידצה תדובעד תומילשה תא ןה ללוכ "המילש ותטמ"ש םשכ
בקעיד הדובעה תומילש (התיה ךכש הזמ אוה רבדה םוקמש רמול שיו) םג ךכ ,(ןבואר) הבושתה
:ומצע

,45הנוק ןוצר תושעל התצרש םש לע "ץרא" ,לארשי ץראב הדובעה היה בקעי לצאש ךכל ףסונ
,םיקידצה תדובע לע הרומ הזש - 46לכותו םישנא םעו םיקולא םע תירש ןושלמ "לארשי"
"הנוק ןוצר תושעל התצר"מ ץוח ,ץראל-ץוחב הדובעה םג ולצא היה - השודקה םוקמב הדובעה
.הבושתה תדובע לע הרומ תוללכבש

תומילשמ קלח איה - םירצמבו ןרחב - ץראל-ץוחב בקעי לש ותדובע ךיא ןבומ הז יפ-לע
הכיפהו רוריבה :הבושתה תדובעד (בקעי לצא) תומילשה ףסותינ הז ידי-לע יכ ,בקעי (ימי)
ןושלמ םירצמבו ,םוקמ לש ףא ןורח ,ןרחל ,(הנוק ןוצר תושעל התצרמ ץוח) ץראל-ץוחמ
."ץראה תורע"ל דע ,םילובגו םירצימ

-לעמ רתוי דוע) הבושתד תיתימאה תומילשה האב ץראל-ץוחב הדובעה ידי-לע אקווד :הברדאו
םילוכי ןיא םירומג םיקידצ ןידמוע הבושת-ילעבש םוקמבש ,המצע לארשי-ץראב הדובעה ידי
תומילשל דעו "ויתונש רחבמ"ו ןרחב התיה (ותיב ןינבב) ותדובע רקיע ןכלו - (וב דומעל
םיטשפומ ויהי אלש ךכב איה תיתימא תומילש יכ - 47םירצמב התיה (ותוקלתסה תעב) ותדובע
,םש אצמהל - הברדא אלא ,(רתסהו םלעה ןושלמ) הזה-םלועב םירתסהו תומלעהה דצמ המחלמהמ
קר אל)ש דע ,ףקותב דומעלו םדגנכ רבגתהל ,"םירצמ"בו "ןרח"ב תונויסנה לכ לע טבה ילבמו
,ארוהנל אכושח אכפהתא - השודקלו בוטל םלועה יניינע תא םיכפהמו םיררבמ (אלא ,םיחודש
ךפיהלו ןויסינל ךתעד-אקלס-אקו תויורשפאה תא וליפא םילטבמש ךכ ,הבושתה תדובע ידי-לע
49הבושתד 48הלעמה םג ול היה ,רומג קידצ ותויהבש ,וניבא בקעי לצא היהש ומכ ,בוטה
ןבל ןאצ תכיפהו רוריבב ותדובע ידי-לע 50[אובל דיתעלד אתבויתב איקידצ אבתאל אמגודב]
- םג הז ירחאלו ,[52ושע תא ררבל ךכ-רחאו] 51ומצע ןבלד תכיפהו רוריבל דע ,ןרחב
,"םילילא תדובע םירצמ ינושעי"ש ךתעד-אקלס-אק וב היהש םוקמב םגש דע ,םירצמד רוריבה
.לארשי -ץראל ותוא ולעיש (ותומ ירחאל םג) בקעי לעפ

תומילשה האב םירצמב הדובעה ידי-לעש ןוויכמ :אסיג ךדיאל ןיבהל ךירצ ל"נה יפ-לע
והמ :םג ?(ץראל -ץוחב אל) לארשי-ץראב בקעי ייח ימי בור ויה המל ,הבושתה תדובעד
?םירצמב הדובעה ןהו ןרחב הדובעה ןה היה ,המצע ץראל-ץוחב ,בקעי לצאש רואיבה

תומילשו תוגרדה לכ ללוכ ("המילש ותטמ") בקעי תדובע תומילש :הזב רואיבה רמול שיו
תארב" 53בותכש ומכו) עשרו ינוניב ,קידצ - 'גל םיקלחנ תוללכבש ,(ו"ס ןמקלדכ) הדובעב
.54אינתה רפסב הכוראב ראבומכו - ("םיעשר תארב םיקידצ

:הזב ןיאש המ הזב שיו

קר רושק הליחתכלמש ,בוט אלא ומלועב ןיאש - ךכב תאטבתמ ,ךלוה רשי םדא - קידצה תלעמ
.(האנשה תילכתב ער אנוש אוה) בוטה ךפיהל ללכ םוקמ ןיאו ,השודק םע

ולצאש - ךכב תאטבתמ - 56"ךושמי םדא לכ הירחאו םדא לכ תדמ איה"ש - 55ינוניבה תלעמ
בוט רציה (ינוניבהד) ותדובע ידי-לעו ,ערה רציל בוטה רציה ןיב תידימת המחלמ הנשי
השעמו רוביד ,הבשחמהש דע ,57"םלועל רובעי אלו וימימ הריבע רבע אל"ש ךכ ,המחלמב חצנמ
יתשב םתוא החוד דימ לבא ,הריבע ירוהרה ולצא לופיל קר לוכיש אלא ,בוטב קר םה ולש
.ער רוהרה אוהש רכזנשכ דימ ותעד חיסמו םיידי

תונודז תכפהמש ,הבושתה תדובע - איה (הריבע רבעש) עשרד הדיריה ידי-לע האבש הלעמה
.םש דומעל םילוכי םירומג םיקידצ ןיאש םוקמל עיגמ הז ידי-לעו ,תויכזל

'גה ןיעמ ויה ולצאש ,בקעימ םילבקמ הדובעה ינפוא 'גב קסעתהל חוכהש ,רמול שיו
:םירצמבו ןרחב ,לארשי-ץראב ותדובע - ולא םיניינע

ןוצר תושעל התצרש םש לע ץרא ,השודקב - קידצה תדובע לע תזמרמ לארשי-ץראב הדובעה
רוריב) םוקמ לש ףא ןורח ,ןרחב ,(הנוק ןוצר תושעל התצרמ ץוח) ץראל-ץוחב הדובעה .הנוק
דע םהילע רבגתמו ,הזה םלועד תונויסנה הב שיש - 58ינוניבה תדובע ךרד לע איה (ןבל ןאצ
תדובע תמגודב איה - תומואבש ןילקלוקמו ,"ץראה תוורע" םירצמ .'וכ םוקמה רוריב לעופש
לוכיש אלא ,"הנוק ןוצר תושעל התצר"מ "ץוח" קר אל אוהש םוקמב אצמנש ,הבושת-לעבה
תאז םגו ;(םילילא תדובע) 'הב הנומאה ךפיהל השודק לש רבד לצנל ךתעד-אקלס-אק םש תויהל
.(לארשי-ץרא) השודקל תולעהלו ,ךפהלו ררבל
,'א ךרכ ,נ"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - נ"שת'ה ולסכב א"י ,אציו תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 450-445 'מע

קחצי י"ע ךרבתנש יפכו ,קחצי תודלות אוהש יפכ בקעיו ,קחצי ד"ע אוה רקיעה - תודלות 'פב כ"אשמ (1
.'וכו ןרחל ודי לע חלשנו

בקעי תודלותב רפסמ אציו 'פבו ,'וכ קחצי ישעמ יטרפ לכמ רפסמ תודלות רדסבש ,ג ,הפ ךל ח"ות הארו
.חלשיו 'פ ףוס דע ושעו ןבל םע ויתוגהנהו וישעמ לכו ויניינע יטרפ לכו ויתועיסנו

וארקנש בקעיו קחצי םהרבא רפס" הזש יפל ,"רשיה רפס" ארקנ תישארב רפסש (א ,הכ ז"ע) ל"זחאמכו (2
םיללכנ ,(םש ח"ות האר) שגיו ץקמ 'פב (ויחאו ףסוי) בקעי תודלותד רופיסה םגש ,ןבומ הז יפ-לעו ."םירשי
."בקעי"(ב תוללכ)ב

.אכ ,חכ ונתשרפ (3

ץראב ותבישי ינפלו .(דל ,זל בשיו י"שרפ האר) םירצמל דריש דע הנש ב"כ דועו ,ףסוי רכמנש דע הנש 'ט (4
ץראב םג אוהש (זי ,גל חלשיו י"שרפ) תוכוסב שדוח ח"יו ,םייתנש ךרדב היה (ןרחמ ותאיצי ירחאל) ןענכ
.ןענכ

.חל ,אל ונתשרפ (5

.נ"שו .76 'מע ו"טח ש"וקל הארו .ו ,בי ךל ן"במר .ו ,מ"פ ר"ב .ט ךל אמוחנת האר (6

.ג"ס ט"משת אריו פ"ש תוחישמ סרטנוק .61 'מע ה"ח ש"וקל האר (7

222 'מע א"ח ש"וקל הארו .תורוסא תולכאמ 'לה שיר ם"במרה לע נ"עפצ האר - םינמיס יגוס 'בה עודיכ (8
.ךליאו 357 'מע ב"ח .ךליאו

.ט ,בל וניזאה .ד ,ו ןנחתאו ירפס .ה ,ו"לפ ר"קיו .א ,ונ םיחספ (9

.ו ,ז"מפ ר"ב (10

.ב ,גצ אריו ת"הוא .ד ,ט ש"הש .א ,ה ןנחתאו ת"וקל (11

אב" - םהרבא יבגו (ךליו פ"ר י"שרפ .א ,אי ה"ר) "יתונשו ימי ואלמ םויה" השמ יבג רמאנש ד"ע (12
,וע םיטפשמ .א ,דכ הרש ייח א"ות הארו .א ,טכק .א ,דכר א"חז) "ןימילש ןימוי" ,(א ,דכ הרש ייח) "םימיב
ירחאל) וייח ימי לכ "המימת הלוע" - קחציל עגונב ל"י ז"דעו .(ו"משת .ח"לשת ןקז םהרבאו ה"ד .ב ,טע .ג
.(הדיקעה

.ב ,וכ תודלות י"שרפ (13

.ונממ דרפנו "אצי"ש ,ערה תייחדד הדובעה ד"ע (14

.בי .ט ,במ ץקמ (15

םע חספ לש הדגה הארו .(םש ן"במרו כ"ות האר) ןענכ ץראמ וליפא רתוי - .ג ,חי ירחא י"שרפו כ"ות (16
.הרעהב רתע 'ע 'וכ םימעט יטוקל

.לארשי ץראב איה הרותב הרמאנש קחצי (תדובע לכ)ו םהרבא תדובע (רקיע) כ"אשמ (17

.תבט חי "םוי םויה" .יחיו פ"ר ט"העב האר (18

הרמאנ הילעש) בקעי תדובע (רקיע) ירה - (גל ,טמ יחיו י"שרפ .ב ,ה תינעת) "תמ אל בקעי"ש ףאד (19
לעופו ,ותדובע לכד יוליגה השענ םשו ,םירצמב קספנ תוטשפב הז ןינעו ,ףוגב המשנכ איה ("המילש ותטמ"
.ץראה ברקב תועושי

.ח"כס ק"הגא (20

.י"שרפבו טכ ,זמ יחיו (21

.ב ,נ םש (22

.ג ,םש (23

.י"שרפבו בכ ,הל חלשיו (24

.ב ,הנ תבש (25

.םש תבש י"שרפ (26

.םש י"שר ירבד רואיבב םש א"שרהמ ג"אדח (27

.י"שרפבו ד-ג ,טמ יחיו (28

.טי ,ד"פפ .אי ,ב"פפ ר"ב (29

.201 'ע ל"ח ש"וקל האר (30

םלוכש דמלמ רשע םינש בקעי ינב ויהיו רמאנש" - (אטח אל ןבוארש הז לע) ארמגב היארה קתמוי ז"פעו (31
יעוצי לובלבב אטחש ןוויכמ הרואכלד ,(בכ ,הל חלשיו י"שרפ) "םיקידצ ןלוכו ןיוש ןלוכ" ,"דחאכ ןילוקש
השענ הבושתה תדובע י"ע אלא ;"ןיוש ןלוכ"ש רמול רשפא ךיא ,הז לע שנענש דע ,(ג"אדחמ םינפב ל"נכ) ויבא
.בקעי ינב ראשכ ,רומג קידצ

.ב ,דל תוכרב (32

.ד"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר (33

.דועו .ז"פ אינת .םש ם"במר האר (34

.ךליאו 89 'מע י"ח ש"וקל םג האר (35

.חי ,זי ךל (36

.בי ,אכ אריו (37

.חכ ,הכ תודלות (38

.נ"שו .197 'מע ו"טח .85 'מע י"ח ש"וקל הארו .ב ,כ תודלות א"ות האר (39

.ב ,ופ אמוי (40

אכושח אכפהאל אהיש לבא ,םולכ ושע תניחבמ היהי אלש וא ו"ח עלבי ושע לא ךשמנ תויחה היה םאש יפלש (41
,כ תודלות א"ות) 'וכ בקעי תכרבל כ"ג קחצי םיכסה ןכלו ,'וכ בקעי י"ע א"כ א"א אקתימל ורירמו ארוהנל
.(ג

.חלשיו פ"ר ח"ותו א"ות האר (42

.ג ,כ א"ות (43

.ל ,םש תודלות (44

.ח ,ה"פ ר"ב (45

.טכ ,בל חלשיו (46

.ךליאו 160 'מע י"ח ש"וקל האר (47

תוריבע ןיאש ימ ףא ת"עב 'קנו :(הבושתה תלעמ ול היה בקעיש ןיינעה רואיבב) ד ,כ תודלות א"ות האר (48
.'וכ דוריפה לע קעוצ קר ,ודיב

המד ,םתס ת"עבמ הלעמל אוהש ,הבושת לעב השענש רומג קידצ היה בקעיש .(ד ,ונ) חלשיו פ"ס ח"ות האר (49
.ת"עבב אלו רומג קידצל עגונב אוה םש דומעל םילוכי םירומג םיקידצ ןיא ןידמוע ת"עבש םוקמבש רמאנש

.דועו .ב ,הכ םש ח"ות .ג ,אכ ונתשרפ א"ות האר (50

.ךליאו ד"פ ז"הדאמ רעיה יצעב חופתכ ה"ד .ונתשרפ ףוס ח"ות האר (51

רוא) דיגמה ברה תרותו (טע 'מע ת"רפ .וע 'מע ג"סרת מ"הס .ונתשרפ שיר םיניע רואמ) ט"שעבה תרותכו
ףסותינו ולצא וראשנש הרותה תויתוא" ול ןתיל ידכ בקעי רחא ףדר ןבלש ,וירחא ףודריו פ"הע (ונתשרפ ריאמה
.(ךליאו 260 'מע ו"טח ש"וקל הארו .ךליאו א ,טסתת ונתשרפ ת"הואב 'תנו אבוה) "תויתואה ולאב 'א השרפ

.ג"ערת .ו"סרת חלשיו ה"דס .ךליאו ב ,לר חלשיו ת"הוא האר (52

.א ,זט ב"ב (53

.ךליאו י"פ .א"פ (54

.'וכ הלעמל ךרבתי וינפל חור תחנ ינימ ינשו :(א"עס ,דל) ז"כפ אינת האר (55

.ד"יפר אינת (56

.ב"יפר םש (57

.ינוניבה תדובע רקיע והז ירהו .נ"ק רוריב אוה ןבל רוריבש ,םש חלשיו ת"הואמ ריעהלו (58
חישמ םע תויחל


רבכ אוה םגש וישעמ הנעמה םילבקמ
הלואגל ןכומ


וררבתנ רבכ םלועה תומוא םג

הלואגה גח ,ולסכ ד"ויל תוכימסבו ,הלואגה שדוח ,ולסכ שדוחב דימת איה אציו תשרפ
...יעצמאה ר"ומדאד

ילבמש ,אוה תוטשפב הנכות - תודיסחה ןיינע לכד הלואג התיהש - יעצמאה ר"ומדאד הלואגה
וריכה (םייוגה) םה - תולג ךותב תולג ,םלועה תומוא לצא רסאמב היה הז ינפלש הז לע טבה
וניתוברד תורחאה תולואגה לכ ומכ - וז הלואגש .והוררחש לעופבו וררחשל ךירצש םמצעב
ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע קדצ -חמצהמ הז ירחאלו ,ןקזה ר"ומדאמ ליחתמ ,וניאישנ
הרותה תויתימאב םיריכמ םמצע םהש דע ,תומואה רוריבב רתוי דוע הפיסומ - זומת ג"י-ב"יב
ותוא הררחיש איהה הלשממהש יעבימ אל ירה ,קדצ-חמצה תלואגבש ךכ ידכ דעו .תוקולאו
םגש אלא ,(לארשי תונבו ינבד ךוניחה םע רשקב טרפב תירוביצה תונקסעה ללגב) רסאמהמ
!םלוע דע ותחפשמ ינב לכל ךשמנ הזש ןפואב ,"ויתורודל דבכנ חרזא" ראותה תא ול ונתנ

לכב "הלואג" ולצא היהתש חוכ ידוהי לכ לבקמ הזמ - םינבל ןמיס תודיסחה תובא השעמו
הרותה דומילב ,השודקד ותדובעב הלואג :ל"נה םיניינע 'גל תוללכב םיקלחנש ,ויניינע
דע ,ליח לא ליחמ וכלייד ןפואב הזב ףיסוהלו ,הזב תולבגהה לכמ ררחתשיש - תווצמה םויקו
-המכ-תחא-לע .(הלבגה) "רסאמ"כ תמדוקה ותדובע תבשחנ הזל ךרעבש ךכ ,ךרעב אלש ןפואב
."םירצמ"ד םישקה תונויסינהמ הלואגו ;הזה םלועב ולש המחלמה תדובעב הלואג המכו

הרותה דומילב - ךרעב אלש דע - הפסוה םע ,ולסכ ד"ויד הלואגה גח תא רשקל יאדכ ןכל
לכב תובוט תוטלחה ולבקיש ,םוקמ לכב תודעוותה תכירע ידי-לע טרפבו ,תווצמה םויקו
תצפהו ,תודהיהו הרותה תצפה - הלואגה לעבד םיניינעה - דחוימבו ללוכ ,הדובעה יניינע
.הצוח תונייעמה

עובשד ןימוי והלוכ ןיכרבתמ וז תבשמש) ולסכ שדוחד םיאבה םימיה לע םג תאז ךישמהלו
- דחוימבו .ולסכ יניינע לכד אתומלשאב ארהיס אמייק - ולסכ ו"טבו ד"יב טרפבו ,(אבה
.הכונחה ימיב הז ירחאלו ולסכ ט"יב ןקזה ר"ומדאד הלואגה גח תא גוגחל תומיאתמ תונכהב

דימ ואיבי - הלא םיניינע לכב תובוט תוטלחההש ,הזב הז תורושק תולואגה לכש ןוויכמו
.שממ דימו ףכית ,המילשהו תיתימאה הלואג - תירקיעה הלואגה תא

בשח ותעשבש ,"ויחא וישע לא םיכאלמ בקעי חלשיו" לע "וישע"ד הנעמה תא םילבקמ זאו
ךשמב הדובעה יוביר ירחאל ןכש - (בקעי תגרד דצמ היה ןכא ךכו) ררבתנ רבכ וישעש בקעי
תומוא יזא ,ןוהליד תווצמ 'ז ומייקיש םלועה תומוא לע העפשהב ללוכ ,זאמ תורודה לכ
,אוה םגש ,וישעמ הנעמה תא דימ םילבקמ ןכלו - וררבתנ רבכש דע רוריבה םויסב םה םלועה
.הלואגל תכלל ןכומ ,אוה ותגרד דצמ

םשב םלוכ אורקל הרורב הפש םימע לא ךופהא זא" ,"הכולמה 'הל התיהו" דועייה םייקתמו
.ןוצר יהי ןכ ,ןמא ,"דחא םכש ודבעל 'ה
(454 'מע ,א ךרכ ,נ"שת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;נ"שת ולסכ א"י ,אציו תשרפ תבש תחישמ)

יהויחבמ ריתי


תושעל דחוימ םעטל ךירצ ןיא
התשמ בל בוט" יכ תודעוותה
..."דימת


תומכב ,תודיסחה דומילב שדוחב םוי לכב ףיסוהלו
תוכיאבו

:לעופב השעמל עגונב - ל"נה לכמ הארוהה...

שגדומו ,תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפ התלגתנ זאש ,הלואגה שדוח ,ולסכ שדוחב ונדמעב
.הצוח תונייעמה תצפהד ןיינעב הלואג - "יל ברקמ ישפנ םולשב הדפ"ד ןיינעה יולגב

- ולסכ ד"ויד הלואגה גח לש םויבו ,שדוחב היינשה תבשב - אפוג הזבו

,תולגב ןיידע ונתויהב) םיבוט םישעמו םיניינעה לכב זוע רתיבו תאש רתיב ףיסוהל ךירצ
ידי-לע ,לארשי-ץרא - "ץוח"ב - "ןאכ" תושעל ,הצוח תונייעמה תצפהב םירושקה (ץראל-ץוחב
,"רהנה תובוחר"ו ("םולשב הדפ") הלואג לש ןפואב הזב קסעתהלו ,הצוח תונייעמה תצפה
.הלבגהו הדידממ הלעמל

יכה "םערוטש"ו הלודג רתוי תוררועתהבו - םעפה דוע ררועל םיאתמה ןמזה וישכע ןכלו
:שדוחה תליחתב ןתודוא רבודש תועצהה 'ב תודוא - לודג

תויודעוותה תיישעב אטבתי הזש יאדכ - "ידיסח שדוח" אוה ולסכ שדוחש הזל םאתהב (א
ףרצל יאדכו (דרפנב ,ןבומכ) םישנל ןהו םישנאל ןה ,םוקמו םוקמ לכב שדוחה ךשמב תוידיסח
.ףט םג

,תודיסחו הלגנ ,הרותה דומילל תוררועתה ירבדו ,הרות ירבד ורבדי ולא תויודעוותהב
.הצוח תונייעמה תצפהו תודהיה תצפהו

- אוה ונמז םוי לכש יפ-לע-ףא] שדוחה לש םיבוט םימיב תויודעוותהה תושעל - דחוימבו
-לע המכו-המכ-תחא -לעו ,"דימת התשמ בל בוט" יכ ,תודעוותה תושעל דחוימ םעטל ךירצ ןיא
.[תידיסח תודעוותהד ןיינעה לדוג תודוא ר"ומדא ח"ומ ק"כד תוחישה יפ

יפל גוחו םוקמ לכב ,הז םוי ךשמב הזב וכישמי - ךכ-רחאו ,ולסכ ד"ויב תודעוותההמ לחה
...וניינע

שאר ,ולסכ ט"י םויב הלודג יכה תודעוותהל - דעו . . םיאבה םימיב - םג הז ךרד לעו
.תודיסחל הנשה

שדוח םתחנו םייתסמ םהבש) הכונח ימיב טרפבו ,הז ירחאלש םימיב םג - תכשמנ הלועפכו
.(ולסכ

תעב ,םיברב - בוט המו) ףטו םישנו םישנא דחאו דחא לכ ודמלי ולסכ שדוחד םוי לכ (ב
דחא לכ לש םתרותמ ,תודיסחה תרותב (ףסונ) ןיינע (הזב אצויכו ל"נה תויודעוותה
המו ,[הזל הז ךשמהו םירושק םהש יפכ ןהו ,ומצע ינפב דחא לכמ ןה] וניאישנ וניתוברד
.תוכיאב ןהו תומכב ןה ,דומילב ופיסוי םוי לכבש - בוט
-404 'מע ,א ךרכ ,ט"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ט"משת ולסכ ד"וי ,אציו תשרפ תבש תחישמ)
(405

יבר יצוצינ


תיטרפ החגשה


וילע ,תווצמו הרות יניינעב הלועפל העצה םדאל םיעיצמשכ
הארוה * הארוה הב שי וינפל העצהה תשגה םצעש ןנובתהל
יברה השעש הרעס * םישנ סוניכ לש ומויסב םיגלש תדירימ
תדובעל חקלהו ,"םולש ליח" לע הנידמה לשומ תזרכהמ
היינש המישר * תוחילשה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

...החגשהה ראוד

דמע אל םלועמש ,בתכמה ילבקממ דחא .השדחה הנשל הכרב יבתכמ יברה רגיש ח"ישת תנש סורפב
םדאל דעוי יברה לש ובתכמ יכ ותרעשה תא הלעה ובו בתכמ ול רגיש ,יברה םע רשקב ןכ ינפל
.המוד םש אשונה רחא

:יברה ול בתוכ (זמק 'מע ,זט ךרכ שדוק-תורגיא) ח"ישת ולסכב ו"טמ ,הבושתה בתכמב

יהי הנה ,תיטרפ החגשהב לכהש ןוויכ הז-לכב ,ולא וירבדב קדצ יכ ףא ,הנהו
,הזל הז םילחאמה לארשי-ינב ראש תוכרב ךותב תוכרבה הנמייוקת רשא ןוצר
,םימשבש וניבא רשא ךורע-ןחלושהו אינתה לעב ןקזה ונבר רופיס עודיכו
ףיסומ ,הזל הז לארשי-ינב םילחאמש תובוטה תוכרבו בוטה סחיה ותוארב
...ויתוכרבב

"םינש רשע ינפל הצרא יתילע" - שיאה לש ובתכממ הרושל סחייתמו תונמדזהה תא לצנמ יברה
:בתוכו

-לעו . . המשנה תיילע תרמוא תאז ,תיתימא היילע וז היהתש . . לדתשמ חטב
הלועה הליסמב םילעתמ (הארוה ןושל) ותרותב ותארוהל םיאתמ םייח חרוא ידי
םישודקה תוערואמו םישודקה תומוקמו שדקמה-תיב םש לע השודקה ץרא . . וילא
.הרות ייח הב םייחש ידי-לע ,הרותב ראובמכ השודקו ,הב ועריאש

?בכעמ ימ

דימתמ רשקב דמעו ,הווקמ לש ולולכשל לעפ בולרפ ןהכה יכדרמ 'ר יד"בחה ברה .ג"ישת ףרוח
חרקב הרישכהל םא") תולאש ורצונו דרי אל םשגש התיה היעבה .הז ןיינעב יברה םע
.(םיריתמה תועיד תורמל וב עירכהל הצר אל יברהש רבד ,"יתוכאלמ

:(בר 'מע ,'ז ךרכ שדוק-תורגיא ,ןסינב 'גמ) ותרגיא תא םתחו הרוהש המ הרוה יברה

.ץראה תא הורהו םימשה ןמ םשגה דריו ךרבתי םשה םחרי חטבו

:ףיסוה בתכמה ילושבו

יאדכו .םימשגה בכעמ הזו ,םהלש הווקמהבש המ רסח ןיידע ילואש ינויערב הלע
.םעפה דוע היניינע לכ קודבל

םייוגב תיטרפ החגשהה

,םרמאב "ץראה םע תא וארית לא" לארשי-ינבל ורמא בלכו ןונ ןב עשוהי רשאכ ,חלש תשרפב
םהבש םירשכ ;םקזחו םניגמ - םליצ רס" (א :םישוריפ ינש י"שר איבמ ,"םהילעמ םליצ רס"
."םהילעמ רס םוקמה לש וליצ - רחא רבד" (ב ."םהילע ןיגמ היהש בויא ,ותמ

ךרכ ,'הרותה לע י"שר שוריפל םירואיב'ב קתענ ;ג החיש ,יח ךרכ ,תוחיש-יטוקילב) יברה
תובא תוכלה) ם"במרה .ד"בארהו ם"במרה תקולחמב םישוריפה ינש תא הלות (121-120 'מע ,ד
קלוח ד"בארה ."אשמב תאמטמו הליבנ ם"וכע תטיחש" :קסופ (ד"וי הכלה ,ב קרפ ,האמוטה
."ןיאמטימ ןיאו ןיאמטמ ןיאו ,תומהבכ םה ם"וכע" :קסופו וילע

רדגב םהו (הכלה יפ-לע) תואיצמ םניא ם"וכע ,ד"בארה תעדלש יבו'צוגארה ןואגה ריבסמ
התיה אלש םושמ הליבנ ם"וכע תטיחשו) הלבנ השעתו לקלקת םתטיחשש רמול ןיא ןכל ."רדעה"
תקולחמ ידיל האיבמ וז תקולחמו .(הילאמ התמש המהבכ ,הליבנ הז ירה אליממו הטיחש ןאכ
."'תיטרפ החגשה' רדג" ם"וכעב ךייש םאה - תפסונ

ןושארה שוריפה יפלש - י"שר שוריפב םינומטה "םיאלפומ םיניינע" רותב - יברה ריבסמו
שרפל ןיא ךכלו 'תיטרפ החגשה'ד רדג םלצא ןיאו ,"רדעה" תניחבב םה חנ ינב ,י"שרב
- םהילעמ רסש ינפל תיתימא תואיצמ תניחבב םהש חכומ זאש) "םוקמה לש וליצ" - "םליצ"
יפל וליאו .(וטושפכ לצ תמגודב ,םתואיצמ יפל דודמו םהילא ךייש ה"בקה לש וליצ זאש
רמול רשפאו ,'תיטרפ החגשה' רדגבו תואיצמ תניחבב םה חנ ינב ,י"שרב ינשה שוריפה
.("םהילע") םהילא סחייתמ "םוקמה לש וליצ"ש

ידוהי לש וייח תליגמ

סנל רשקה תא םהב םיאור אל הנושאר הפקשהבש ולא םג ,רתסא תליגמב םיעיפומה םיטרפה לכ
תויונמדזהב יברה ריבסה ךכ .םירופ סנ לש תוערואמה תרשרשב הילוח םה םג םיווהמ - םירופ
1237 'מע ,ב ךרכ ,'מ"דשת תויודעוותה' האר - מ"דשת םירופ תודעוותהב הבחרהבו) תובר
יטרפ לכו וייח יטרפ לכ - "םדא לכ לש וייח תליגמל עגונב האלפנ הארוה" ןאכמו .(ךליאו
.האירבה תרטמו תילכתל םיפרטצמ דחיבו ,הזב הז םירושקו 'תיטרפ החגשה'ב םה םלועה

:(1248 'מע םש) יברה ךישממו

םירודח תויהל םיכירצ - הבשחמ לכ וליפאו רוביד לכ ,ולש השעמ לכ ןכלו
ךרבתי ול תושעל ,ה"בקה לש ודובכל :םתאירב תרטמו תילכתל םיאתמה ןכותב
.םינותחתב הריד

תורשפא לכ לצנל

תיטרפ החגשהב הארוה הזב שי ,יהשלכ העצה םדאל העצוהש הדבועה םצעש יברה ןייצמ תחא אל
,בכ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) ט"ישת ןוושחרמב 'ג םוימ תרגיא ,לשמל .וילא הרושק וז הלועפש
:(359 'מע

לוכיש םוקמ שיש ילארשיה שיאל עדונשכו 'תיטרפ החגשה'ב םה םיניינעה לכ
לע ותוא ושקיבש רומאהב טרפבו ,םש עיפשהל ךירצש הרומ הדבועה םצע ,עיפשהל
לעבו תלוזה וליפאש ךכ ידכ דע הקזח הזב תוכיישהש תרמוא תאז ,הז רבד
,םיעובקו םיפוכת םירועיש םש תתל רשפא-יא םא וליפאו . . השיגרמ הריחב
השולשו םייעובשב םעפ תועודי תופוקתב רוקיב לש ןפוא אוצמל שי חטב
דע ןויעו הבשחמל רמוח תתל ןפואב תיללכו תפקמ היהת זא האצרההו ,תועובש
ידי-לע וא בתכב רושיקב ותא דומעל םוקמ תתל רקיעהו ,ינשה ורוקיב ןמזל
השעמ - רקיעהב םהילע עיפשהל תורשפאה ודיב היהת אלימבו ,ולצא םירוקיב
.לעופב

בתכמב .513 'מע ,גכ ךרכ תוחיש-יטוקיל - ז"ישת ןוויסב ו"ט בתכממ) ןיינע ותואב דועו
:(הצוח תוניעמה תצפהל תולועפה תוציחנ רבדב תוישעמ תונקסמ יברה קיסמ הז

םשה תדובעב וליבשב הארוה הזב שי עמוש וא האור ילארשיה שיאש רבד לכ
רבד ןיאש הנומאה תווצממ קלח והזש ,ןבומ הלק םג תוננובתהב תמאבו .ךרבתי
...ינוק תא שמשל יתארבנ ינא הנשמה תעדוה ףוריצבו ,הרקמב

...הלעמלמ הרישי הנווכה

םע .ןגישימ תנידמבש טיורטדב ב"הראד ד"בח תונבו ישנ סוניכ םייקתה ט"לשת טבש שדוחב
רוזחל ולכי אל תופתתשמהו ורגסנ הפועתה ילמנ .תיניצר םיגלש תפוס הלחה סוניכה םויס
.דבכה גלשה ללגב ןהירעו ןהיתונידמל

:(468 'מע ,גכ ךרכ תוחיש-יטוקיל - טבשב ב"כ םויב) בישה יברל ךכ לע וחווידשכ

תרות רבד לע םימעפ המכו המכ תוכיראבו םירבדמש ירחאלש לודג יכה אלפל
לע תומאונ יאדווב ןמצעב ןה םגו (םשה תדובעב הארוה ,רבד לכבש) ט"שעבה
תילכתב םינושמ םירואיב תושפחמ הרורב ותנווכש ןיינע ןהל הרקשכ ,הז רבד
:טושפה שוריפה דבלמ ('וכו ןתיבל הנרזחת ךיא ,םולשו סח ןרעצל הז ילואש)
,ןאשנעוונאקה תעב השענשמ רתוי ,רתוי תווצמו הרותה םסרפל היה רשפא
יפוש ידי-לע ליעל רכזנה םילשהל ,םימשה ןמ דרויה גלש ידי-לע ןתוא ןיכזמו
הפועתה הדשב ריעבו ,'וכו תודהיב גנארטס (גלשה ךרד לע) (ליגר אלכ)
.'וכו הזב אצויכו תע-בתכמב

םויב תרחמל) בישה ,יברל חוודשכו ,ל"נה ריעב םיעצבמב תולועפ ושענ יברה תווצמכ ,ןכאו
:(םש ,תוחיש-יטוקיל - ט"לשת טבשב ג"כ

אלימבו הבר החלצהב היהיו תושעל המ "עבצאב" הלעמלמ םירומש תדחוימ תוכז
.תוחילשה רמגת ירהש התיבל תחאו תחא לכ םדקהב םג הנעסת

'תיטרפ החגשה'ב תוננובתה

םג ספדנ) ח"לשת תבטב הרשע ,יחיו תשרפ ,'ג םויל רואב ורדחב יברה עימשהש תודיסח רמאמב
:ןבואר תדובע לע רבדמ (347 'מע ,'כ ךרכ ,תוחיש-יטוקילב

ונייהו .הייאר תניחבב םא יכ דבל הגשה תניחבב אל איה ונוקל ותדובע
הזיא האורש םדא תמגודב ,הלודג יכה תואדווב איה תוקולאב ולש תותמאתההש
לעו .רבדה תא האר ומצע אוהש ןוויכמ ,הזב קפס םוש ולצא ךייש ןיאש רבד
['תיטרפ החגשה'ד ןיינעהב טרפבו] ולש תוננובתההש ,'ה תדובעב אוה הז ךרד
תישוח הייארב האור אוה וליאכ ולצא תמאתמ ןיינעהש (תולכתסהד) ןפואב איה
.'יוה תבהא תניחבל אב אוה וז הייארמו .שממ

...האור - םכחש ימ

םיעיפשמ םלועבש םירוסייהו תורצה לכש ,ול הבתכש השאל יברה בישה מ"דשת ןוושחרמב 'כב
:(527 'מע ,דכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) שואיי תובשחמ הל םימרוגו הערל הילע

סחו .הזב ןנובתתו 'תיטרפ החגשה' ןיינע השודקה ונתרות ידוסימ םסרופמכ
...תובבלה תבוח רפסב ןוחטיבה רעש דומלת .רקפה םלועהש רמול םולשו

:(374 'מע ,םש תוחיש-יטוקיל) דחאל (מ"דשת ולסכב 'ג) יברה בתכ ןכמ רחאל םיבר אל םימי

םלוע ארוב םשהמ תיטרפ החגשהב אוה לכה רשא - וניתנומא ידוסימ הז ירהו
.'וכו וניאש ימו הז האורו ןיבמ םכח שיאש אלא ,וגיהנמו

.(זנ ןויליג 'תורשקתה'ב המסרפתנש ונתמישרב האר וז הבושתל עקרה לע)

הנידמה לשומ תזרכה

שדוק -תוחיש ךותמ םוגרת - ךליאו 86 'מע 'תוחילשה רפס') א"כשת םירופ תודעוותהב
ךכו .הנידמה לשומ ארקש האירקמ תוחילשה תדובעל חקל יברה קיפה (ךליאו 119 'מע ,א"כשת
:הז ןיינעב הקסעש החישה תא יברה חתפ
יניינעמ הז ןיא ,םינותיע םיארוק אל הבש הנידמב םייח ונייה םא וליפא
ונא םיאצמנשכ המכו-המכ-תחא-לע .תונותיעב תועיפומה תושדחה תודוא חוודל
יאדו - םויו םוי לכבו ,םינותיע םיארוק לארשימ הרשעמ רתוי רשא ,הנידמב
ונשיש ןוויכ ךא .לוכל םיעודי םירבדה ירהש ,תושדחה לע חוודל ךירצ יניאש
ילואו יאה ילוכו םירבדה תא רמאנ ןכל - םיחקל ונממ קיפהל ןתינש ןיינע
...םהילא םינווכתמ ןכא יכ בושחל םיעמושה וליחתי

:הנממ םיבחרנ םיעטק תאזב םיאיבמ ונא החישה לש הנכותו הנונגס תוידוחיי ללגב

רשא הצובק םיקהל םידמוע יכ הנידמה לשומ םשב עידוה הנידמה רש :ןכבו
יתלב םירוזיאל תאצלו ,"ךיבא תיבו ךתדלומ ,ךצרא" תא בוזעל היהי םדיקפת
.יעבדכ םהייח תא ןנוכלו חתפתהל ,םש םייוצמה םיבשותל רוזעל ידכ ,םיחתופמ

םיאנתה םתואב תויחל וכרטצי וללה םיבדנתמה יכ ,זירכה םג אוה הז דמעמב
יאנתב הז לכו ,םילכאמ םתוא לוכאל היהי םהילע .םוקמה ידילי םייח הבש
רכש םולשתב (םימיוסמ םירקמב) וא ,ךכ לע רכש םולשת אלל ונייהד ,תובדנתה
ונוחטיב תא עיבה ותזרכה םויסב .םילודג ףסכ ימוכסב אלש יאדו ךא ,ילמינימ
.האירקל ונעיי םיחרזא לש תובר תואמ יכ

:הלא םירבדמ הארוהה תא יברה שריפ ןאכו

- "תישאר" םיארקנה לארשי ןעמל ארבנ ולוכ םלועה רשא ,הרותה תפקשה יפל
.בר ןמז הזמ רמאנ רבכ רשא תא ונל ריכזהל האב הרומאה הזרכהה יכ רורב

ךכל ונררועתה אל ןיידעש רחאמ ךא .תאז לכל םיקקזנ ונייה אל ,וניכז וליא
הרומאה הזרכהה הספדנ םימחרבו דסחב רשא החגשהה הבביס ןכל ,ונמצעב
המגרתלו הקיתעהל ונתיאמ דחא לכל רשפאל ידכ ,תילגנאה הפשבו תונותיעב
.אוה ושפנ "תויתוא"ל םאתהב

יכ ,רחא וא הז ןונגסב ,תופוצר םינש המכ הז רבודמה תודוא ,איה יתנווכ
ץראה בוט" וב םייוקיש ידכ ןאכ אצמנ אוה רשא ,ומצע תא שיא הלשי לב
יטלקמ םייוצמ םהבש תובוחרב אקווד תויהל בייח וירוגמ םוקמ יכו ,"ולכאת
דובעל וילע הז םוקמב אקוודו .הזב אצויכ לכו ירט בלח םוי לכ ,'וכו וידר
.ךרבתי 'ה תא

הב םייוצמו ,תחתופמ אל ,"הבירח הנידמ" הנשי רשא ול עדונ םא :הברדא
יכ םהל עודי אל (:וזמ הריתיו) םתודהי תודוא ללכ םיעדוי םניאש םידוהי
- והשמ םהל רסח

,למעו העיגימ האצותכ ולצא האב אל וז העדו ,העדב 'ה ותוא ןנח םא ירה
םג ,ללכ עגייתהל ךרוצ ןיא השורי לע ."ונתשורי הפי המ" עודיה רמאמכ אלא
- ליחנמו לחונ . . דחא םוי ןב קונית :הנשמה ןושלכו ,שרוי ומוי ןב קונית

ךשמל ,וללה םידוהיה לא עוסנל ידכ ויתותיעמ קלח שידקהל אופא וילע הבוח
רמאנ ת"ישה לע .ונממ שרדיי רשא לככ ,רושע וא הנש ,םימי שדוח ,עובש ,םוי
קוקז אוה רשא םינשה רפסמ לכ ה"בקה ול קינעי אליממו ,"ומתי אל ךיתונש"
.רבד רסחי אל - ויתונשמו ,וז ותדובע ךרוצל

...הכומנ תרוכשמו 'הבירח הנידמ'

ךרדבכ) תוחילשל האיציה ןיינעב תולועה "תונושה תונעט"ה םע ןיידתהו יברה ףיסוה ךשמהב
קוסעלמ ידוהימ ענמת אל תיקולאה שפנה יכ חכווי ךכב ןנובתי רשאכש איה תמאה" :םכיס בגא
:רמא ראשה ןיב .("םה דח - 'ה תבהאו לארשי תבהא ירהש ,לארשי תבהאב

ךכ לע םירבדמ רבכ ,םישדח םניא ("תוחילש"ל האיציה) הז אשונב םירובידה
םינוש םיצוריתב טמתשהל םיסנמה שי ןמזה לכו .קספה אלב ,תופוצר םינש
םיאיצממו םיאצומ ."םינוש םילכמ םילכו" רתסא תליגמב רמאנש יפכ .םינושמו
ררועתמ ,לארשי בלח םש ןיאש ןוויכמש אוה ןעוט .םינושמו םינוש םיצורית
ולא תונעט .ךכב לשכיו בלחה ןויסינב דומעל חילצי אל אמש ששחה ולצא
.ןהימודכו

יכ אוה רובס - ?הילא ואובי יכ תעוושמה "הבירחה הנידמ"ה תודוא היהי המו
...!ה"בקה לש ומלועל גואדל ותבוחמ הז ןיא

תא ריבעמ אוה אליממ .הריחב-לעב ונניא ירה יוגהו ,יוג אב תאזל יא -
אל יכ ,לודג לוקב זירכמ אוהו ,הווטצנש יפכ קוידב - "רסמ"ה - םירבדה
יכ ,םייחל ךרצנה םומינימה תא קר ולבקי םה ,םיבדנתמל ההובג תרוכשמ ומלשי
החגשההמ ןוצר-עבש וניאש ךכ לע וליאו ,הרות יפ-לע בייוחמ םדאה תאזל
חבז אלל םימ םע "הבירח תפ"ב עובשה לכ קפתסהל לכוי - ןוזמה לש תיתורשכה
.תומילשב תינפוג תואירב םע דחי תומילשב םימש-ארי תויהל לכויו .החפשמ

םלוע לש וכלמ זורכ

:ךישמה יברה

תב רעשב זירכהו בש ,םיבדנתמ תואמ ול ויהי יכ החטבב זירכה יוגהש רחאל
,הז תוחילש עסמל תאצל םינכומה םישנאמ םיבר םיבתכמ לביק רבכ יכ ,םיבר
.תרושקתה-ילכב תמוסרפ אלו ןוממ אל וז תובדנתה תרומת םישקבמ םה ןיאו

תמייק תישפחה הריחבה) הריחב לעב אוה ידוהיש ךכ ןיגב םאה :הלאשה תלאשנ
הז חוכ לצנל אוה יאשר ,(ךרבתי ותומצעב שרשומ ידוהיש םושמ ,ידוהי לצא קר
זחואש ימכ הז ירהו !?ןוילעה ןוצר ךפיה אוהש רבדב (םולשו סח) רוחבל ידכ
וכלמ זורכמ ךפיהב רוחבל ידכ ובש הריחבה חוכ תא לצנמו ,'וכ ךלמ לש ושארב
הכירצ לארשי תבהא יכ ,ט"שעבה ונרומ ידי-לע ונל הליג ה"בקה :םלוע לש
ויפלכ םג ,ודועמ והאר אל רשאו לבת יווצקב יוצמה ידוהי יפלכ םג תויהל
."ךומכ ךערל תבהאו" תווצמ תכייש

:התועמשמכ הטושפ הנווכה - "תבהאו" תבתוכ הרותהשכ ,"תומכח" ןיא הרותב
"ךומכ" ;בוהאל ךילע ינשה תא אלא ,ךמצע תא אל ,ינשה תא - "ךערל" ;בוהאל
."ךמצע תא בהוא ךנהש יפכ קוידב -

:יברה לחיא ןאכ

לע םג לעפיו רודחי הריחב לעב וניאש ימ ידי-לע עמשוהש זורכהש ןוצר יהיו
,"רקיו ןוששו החמשו הרוא" ךותמו הרומאה הארוהה תא ועצביש הריחבה ילעב
יכ םיעדוי וללה םיצעויה םג אולהו ,ךכמ םואיניש הלאכ םע וצעייתי אלו
.םהמע הניא תמאה

יאדו ,לכל לעמ ךא ,ולבקי תוחילשל םיאצויהש תרוכשמה הבוג המ עדוי יניא
םע דח איהש לארשי תבהא תווצמב ונוויצ רשא ,םוקמ לש ותוחילשב םיכלוה םהש
ולטבי - הרותה תבהא םע תודחואמ ןהשכ ,ולא תובהא יתש ידי-לעו .'ה תבהא
תבהא ידי-לע הלואגה תא ואיביו ,םניח תאנש התיה ותביסש ןברוחהו תולגה תא
.םניח

ןוכרדה יפל אל "םיריעצ"

:היחקלו לשומה תאירק יטרפ תא חתינו ףיסוה יברה

.םיריעצל התנפוה הנידמה לשומ לש ותאירק :תפסונ הדוקנ ןאכ ריהבהל שי
ידי-לע םסרפתהש זורכל עגונב קר הפקת (דבלב םיריעצל) וז הלבגמ יכ רורב
הארוהה יבגל ךא ,ןמזה תולבגהו ירדגל ףופכ אוה רשא ,הריחב לעב וניאש ימ
בתכנש המ יפל ידוהי לש ויתונש םידדמנ אל - רומאה זורכהמ תדמלנה
םושרה ליגה יפלש תורמלש ןכתי הז יפלו .ובצמ יפ-לע אלא ,ולש "טרופספ"ב
.ץרמ לעבו ריעצ והירה ינחורה ובצמב םלוא ,ןקז רבכ אוה ,"טרופספ"ב

לא" קוספה לע ע"נ ט"שעבה ונרומ לש ושוריפ עודי :ונניינעל עגונב
ומצע שיגרמ םדאה ובש ןמזל עיגנ לב יכ איה השקבה - "הנקז תעל ינכילשת
הנקז ןושלמ "ןשי" ,"אוה ןשי םכיקולא" יכ םירובס ובש בצמ ,הנקז לש בצמב
הרות יניינעש שגרהה דימת תויהל ךירצ םידוהי לצא .הניש ןושלמ "ןשי"ו
.ריעצ והירה - ולצא עדומב אוה הז שגרהש העשבו ,"םישדחכ" םה תווצמו
- "טרופספ"ב םושרה םינשה רפסמ והמ לדבה לכ ןיא זא ,רומאה שגרהה רסחשכו
.ריעצ ונניא רבכ - הבושתבו תווצמו הרותב ותדובע חכונ ןכש

אכיא ימ" הטישב םילגודה ולא לכל ךייש ל"נה זורכה יכ רורב רומאה רואל
וללהו ,"םישדחכ ךיניעב ויהי םויו םוי לכב" לש הטישבו ,"הימק הנקז
."רקיו ןוששו החמשו הרוא" ךותמ ארובה ןוצר תא ועצביו לעופב םיאצוי

הריחבה ילעב תא ררועל

:םיאבה םירבדב יברה םייס אשונב החישה תא

ידכ אוה ,זורכ זירכה םלועה תומואמ דחאש המ ןיינעה לכ ירה ,ליעל רומאכ
.תווצמו הרות יניינעב הריחבה ילעב וררועתי ךכמ האצותכש

אוה ,ול רסח הזה ןיינעהש ךכל ףסונ יזא ,תאז םילצנמ אל םאבש ,אופא ןבומ
הנווכה לכ ירהש ,םלועה תומוא ךרד וילא עיגהש ןיינעה םצע תא שייבמ םג
םידוהיהש התיה (רומאה ןויערה תא הנידמה לשומ לצא םימשה ןמ וסינכהש)
רדעהבו ,םיאתמה ןמזבו םיאתמה םוקמב ,יעבדכ ךכמ דמלנה ןיינעה תא ולצני
.תלעות לכ אלל התיה הדיריהש אצוי ,ודיצמ היישע

אינתב ראובמכו ,"םירבח לארשי לכ" ,להק תניחבב םהש ולא רשא ןוצר יהיו
תוינוציחל בלה תוימינפמ והוכישמיו רומאה ןויערה תא ולצני ,'ב"ל' קרפ
-תבהא ךותמו ."ןיפייש לכל גילפ אביל" ירהש ,םירביאה לכל - ונממו בלה
,תעגמ םדיש םוקמ לכל תונייעמה תא וציפי ,'ה תבהאו הרותה תבהא ,לארשי
ועיגי רשא דעו ,תונייעמה תצפה והז רשא ,התוימינפ םע הרוזש היהת תודהיהו
תארקל והורישכי תאזבו ,בוט ולוכ היהיש "הצוח"ה תא וכפהיו "הצוח"ל םג
ךשוחה לכ ירהש ,תולג הירחא ןיאש המלש הלואג ,הנורחאהו המלשה הלואגה
.דעו םלועל יחצנ היהי רואהו רואל ךפהייתודיסחה ינייעממ


אציו תשרפ


(י,חכ) הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו

,דוסי ,דוה ,חצנ ,תראפת ,הרובג ,דסח) תונוילעה תודימה עבשל תזמור - "עבש ראב"
הרובגהו הלודגה 'ה ךל" (טכ א"הד) בותככ ,ךרבתי וילא תילכתב תולטב ןהש ,(תוכלמ
."'וגו תראפתהו

'שי'ל םמצע תא םישיגרמ םהש ,םינותחתה םיארבנל זמור ,"ףא ןורח" ןושלמ - "הנרח"
.תוקולאל םילטב םניאו ,םמצע ינפב תואיצמו

םג - "עבש ראב" תניחב לש תולטבתהה תא רידחה בקעי - "הנרח ךליו עבש ראבמ בקעי אציו"
."הנרח" תניחבב
(א 'מע ,אכ ףד ,רוא הרות)

* * *

(הנש 14 רבע תיבב בשי) הרותב הלחת קסע ,ותיב תא תונבל ידכ ןרחל בקעי אציש םדוק
.("םוקמב עגפיו") הליפתבו

שידקהל וילע ,"ןרח"ל סנכיהלו לארשיב תיב םיקהל דמוע םדאשכ :םינבל ןמיס תובא השעמ
לכויש ,הלעמלמ רזעו עויס ול םיחטבומ יזא .הליפתו הרות יניינעל ןכ ינפלש םינשה תא
םלועב ותוחילש תנווכ תא עצביו - ("ןרח") םוקמ לש ףא ןורח - םלועה יניינע םע דדומתהל
.לארשיב תיב תמקה -
(791-792 'מע ,ג ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(אי,חכ) ויתשארמ םשיו םוקמה ינבאמ חקיו

(י"שר) תוער תויח ינפמ אריש ,ושארל ביבס בזרמ ןימכ ןאשע :ויתושארמ םשיו

תוער תויחמ ששח םא :ךשפנ-הממ ?וירבא ראש תא אלו ושאר תא קר םינבאב בקעי ףיקה עודמ
?ושאר תא םינבאב ףיקה המל - והליציש ה"בקב חטב םאו ,ופוג לכל גואדל וילע היה -

םלועל םיאצוישכ ,"ןרח"ל םיכלוהש העשב :ארובה תדובעב ךרד וניבא בקעי ונל הרוה ןאכ
אל 'שאר'הש חיטבהל םדאה לע הנושארו שארב - "ימראה ןבל" ונשי םשש םיעדויו ,לודגה
:םיידיב קר תויהל םיכירצ הסנרפ תגשהב העיגיהו למעה .ןגומ תויהל בייח שארה ;עגפיי
ןתוא לכ ינפמ ןגהל שי שארה לע .שארה תעיגי אלו םייפכ תעיגי - "לכאת יכ ךיפכ עיגי"
.םימש-תאריו השודקבש םיניינעל יונפ ראשיהל ךירצ אוה ןכש ,"תוער תויח"

-תלבק םתועמשמש ,םמוד תניחב ,םינבא ידי-לע תויהל הכירצ שארה לע הנגהה :דועו תאז
.שגרו לכש לש תבורעת אלב ,תטלחומ םימש-תוכלמ-לוע
(61-62 'מע ,א ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(אי,חכ) אוהה םוקמב בכשיו

:רמא הימחנ 'ר .בכש אל ,רבע תיבב ןומט היהש הנש ד"י לכ לבא ,בכש ןאכ :רמא הדוהי 'ר
(הבר שרדמ) בכש אל ,ןבל לש ותיבב דמעש הנש 'כ לכ לבא ,בכש ןאכ

,הלילו םמוי הרותב קסע יכ ,בקעי ןשי אל עודמ ןבומ ,רבע לש ושרדמ-תיבב ותויהב אלימ
?"בכש אל" ןבל תיבב עודמ ךא

השודקה תוצוצינ רוריב - תינחור הדובע התיה ןבל לצא בקעי לש ותדובע :אוה רואיבה
תויהל וילע היה ךכ םושמ .הל דגנתה ימראה ןבלש הדובע ,השודקל םתאלעהו ןבל לצא ויהש
.ימראה ןבל לע רבגתהל ידכ ,דימת ינריע
(790 'מע ,ג ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(בי,חכ) םלחיו

;"היילע ךרוצ הדירי" איהש ,ףוגל המשנה תדירי תא תלמסמ ןרחל עבש ראבמ בקעי לש ותאיצי
םדוק התיהש יפכמ רתוי הלענ בצמל המשנה עיגת ,הדיריה תעב תווצמהו הרותה םויק ידי-לע
.ןכל

:התיילע ןהו המשנה תדירי ןה םיזמורמ "םולחיו" תביתב

.ךשוחו "הליל" לש םלועל המשנה תדיריל זמור - הליל ןויזיח ושוריפש ,ועמשמכ - "םולח"
ידי-לע המשנה תולעתהל זמור - ("ינייחתו ינמילחתו" ומכ) קוזיח ןושלמ םג אוה - "םולח"
.תווצמו הרותב התדובעו הטמל התדירי
(91 'מע ,ח"שת םירמאמה רפס)


(בי,חכ) המימשה עיגמ ושארו הצרא בצמ םלס הנהו

(וסר א"חז) אתולצ אד - םלוס

הלעמל איהש ,המשנה שרושו םצעל - "המימש"ו ,ףוגב תשבולמה המשנה קלחל זמור "הצרא"
.המשנה יקלח תא רבחמו רשקמ הליפתה "םלוס" .ףוגב תושבלתהמ
(הרותה רוא)

* * *

.תויצראב הלפש יכה הגרד לע הרומ 'ה תואה תפסות - "הצרא"

."םימש"ב תילענ יכה הגרד לע הרומ וירוחאמו וינפלמ 'ה תוא תפסות - "המימשה"

הגרדל דע רתויב םיכומנה םלועה יניינע ,"הצרא"ה יניינע תא תולעהל - איה םדאה תדובע
."המימשה" - תילענ יכה
(200 'מע ,א ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

אציו תשרפ ,שדוק-תבש
ולסכב 'ז

.1תחא ן"ישב "רכששי" דימת םיארוק הרותה תאירקב

- ז,אי עשוה) "רמשנ איבנבו . . בקעי חרביו .ידש ימלת לע . . םיאולת ימעו" :הרטפה
.2(די,בי

ןושאר םוי
ולסכב 'ח

-לעו ,'םימשג תלאש'ל םוי םישולש ואלמ רבכ ,ולסכב 'ז ,שדוק תבש םוי םלשנשכ :ק"שצומ
.3רוזחל ךירצ וניא 'רטמו לט' לאש םא קפתסמה ,וז תיברע תליפתמ לחה ,ןכ

ינש םוי
ולסכב 'ט

ריעב דובכ ותחונמו ,ח"פקת תנשב) אלוליה-תוקלתסההו (ד"לקת תנשב) תדלוהה םוי
תונש) ד"בח יאישנל ינש רוד ,ע"נ רעבוד ונבר ,יעצמאה ר"ומדא ק"כ לש (ןי'זעינ
.תודעוותה םוי .4(ח"פקת - ד"עקת :תואישנה

:ףיסוהל ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ

.5'רהנה תובוחר'ד ןפואבו ,תדלוההו אלוליהה לעב לש ותרות דומילב (א

.הליפתה תדובעב (ב

וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל ךיישה ןיינעל - בוט המו ,הקדצ תניתנב (ג
.6ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתובר תדובעבו ותדובעב םיקסועה תודסומל

יניינעב תובוט תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,החמש לש תודעוותה םייקל (ד :ןכו
ןכישמהלו ,ולסכ ט"יד תויודעוותהל יעבדכ תונכהל רשקב םג רבדלו .7תווצמו הרות
.8הכונחד תויודעוותהב

ןימולשת תויהל ךירצ ,הנשה םויב וקלח וא ל"נה השענ אל היהתש הביס וזיאמ םאש טושפ
.7םיכומסה םימיב המלשהו

.9ןונחת םירמוא ןיא החנמ תליפתב

ישילש םוי
ולסכב 'י

אוהו ,10ז"פקת תנשב קסבטיווב ורסאממ ע"נ יעצמאה ר"ומדא ק"כ ררחתשנ וב - הלואגה גח
.11םע בורב תודעוותה ךורעל םיגהונו .ןונחת וב םירמוא ןיאו ,ש"נאל החמש םוי

הדילה איה ולסכ ט"י-ו 'י ןיב ;תירבה איה ולסכ ט"י ,דיסח לש הדילה ןמז אוה ולסכ 'י"
.13"דיסח לש ותדיל איה תידיסח תודעוותה .ד"וימ איה הלחתהה .12
.(156 'מע ד קלח ,תויודעוותה - םחנמ תרות) א"ס ב"ישת אציו פ"ש תחיש .(חי,ל) פ"הע המלש-הרות האר (1
.זי ןויליג 'תונופצ' .ז"כשת 'ןיעמה' :םיצבקב הז ןינעב ןוידו תוריקס

.ד"בח ללוכ חול .32 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (2

.ןוושחרמ 'ז ד"בח-ללוכ חול ,א"יס אכ 'יס ןחלשה תוצק ,י"ס דיק 'יס ז"הדא ע"וש (3

.ו"לשת ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוה 'יעצמאה ר"ומדא - תודלותה רפס'ב וספדנ ותוקלתסהו וייח תשרפ (4

םינפ לכ-לע דומלל :םג ,ןסינ 'בל רשקב ,296 'מע אכ קלח תוחיש-יטוקילבו .382 'מע ב"נשת שדוק-תוחיש (5
.שודקה ומשמ תחא תואב ליחתמה דחא הנשמ קרפ

.תבט ד"כל רשקב ,הגומ ,286 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה פ"ע (6

.276 'מע אכ קלח תוחיש יטוקל הארו .292 'מע םש - ל"נה החישל תופסוה פ"ע (7

.389 'מע ב"נשת שדוק-תוחיש (8

'מע ,האבה הרעהבש תודלותה רפס) ותלואג לע רשבתנ ,ז"פקת ולסכ 'ט ,אציו פ"שבש ףאו .ד"בח-ללוכ חול (9
הזה הלואגה גחש םשכ ,'הרושב םוי' אוהש זומת ב"י הלואגה גחב ומכ ט"ויל הז םוי ותעשב עבקנ אל - (113
.ת"הק תאצוה 'שדוק דב' סרטנוקב ראובמכ ,יעצמאה ר"ומדא קלתסנ הירחאלש הנשבש יפל ,ךכ-לכ עבקנ אל ומצע

,ל"נה 'יעצמאה ר"ומדא - תודלותה רפס'בו ,ל"נה 'שדוק דב' סרטנוקל אובמב - הלואגהו רסאמה תשרפ (10
.ח קרפ

.ד"בח-ללוכ חול (11

.ינימשה םויב הניא הרואכל תירבה עודמ םג ריבסמ הזש ןכתיי (12

הנווכה ילואו .רואיב ךירצ ןושלה לפכ .90 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס .976 'מע ג"ח םירוביד-יטוקיל (13
.לוטיב הניינעש ,ד"ויב איה הלחתההש

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il