- ז"עק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה ולסכב ג"י * חלשיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


אקווד םלשנו הלגתמ ןוילעה ןוצר
הרותה תוכלה ידי-לע


םייקתיש רחאל לבא ,הזה ןמזב קר םוקמ הל שי רסומה ךרד
םלועב היהת אל ,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא" דועייה
תמועל * הזב אצויכו ערה-ןושל ,רקש ,הוואג לש תואיצמ
איה ,"בוט השע"ב תקסועש ןוויכ ,תודיסחה ךרד ,תאז
ק"כ ךרעש ס"שה םויסמ קלח * הלואגה ןמזב םג הפקותב
ד"ישת ולסכ ט"יב ונרוד אישנ ר"ומדאתא חיכות חכוה" תלחתמה תרגיאב) שדוקה-תרגיא ףוסב בתוכ ,החמשה לעב ,ןקזה וניבר .
לכב . . תותכסמה קלחל . . הנשו הנש לכב ס"שה לכ רומגל" :1("םימעפ האמ וליפא ךתימע
."לודג ןיינמ הזיאמ םישנא םהילא ופרצי ,ליכהמ ןטק ןיינמ הזיא םאו ,ןיינמו ןיינמ

,2ולסכ ט"יב - הנש לכב ס"שה תקולח ךורעל םידיסח לצא גהנמה עבקנ תוינומדק םינשמו
הבוטל לארשי לכ לעו ונילע האבה הנשב ודמלל ס"שה תקולח םגו ,ס"שה םויס םיכרוע זאש
."תישארב"מ דימ םיליחתמ ,"הכרבה תאזו" םימייסמ רשאכש ,בתכבש הרותב ומכ ,הכרבלו

:םימעט 'ב - הלחתההמ םיליחתמו םירזוח םויסה ירחאל דימש - הז ןיינעבו

-טינ רעד") ןטשל הפ ןוחתפ היהי אלש ידכ" ,רמולכ ,3"'וכ וז םעב לגרי אלש" - 'אה םעט
.4"דוע התורקל םיצור םניאו התוא ומייס רבכ רמול גרטקל ("רעטוג

ןמ ריבעא האמוטה חור תא" 5דועייה םייקתנ אל ןיידעש ןמז לכ ופקותב אוה הז םעט ,םנמא
תואיצמ לטבתת ובש ןמזה ליבשב - ףסונ םעט ןכומה ןמ היהיש ךרוצ שי אלימבו ;"ץראה
.הז-תמועלה

:רסומה ךרדל תודיסחה ךרד ןיב קוליחהל םג ךייש הז ןיינעש ,ריעהלו

,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא" דועייה םייקתיש ינפל קר םוקמ הל שי - רסומה ךרד
,הזב אצויכו ערה ןושל ,רקש ,הוואג לש תואיצמ םלועב היהת אלש ,הז ירחאל ןכ-ןיאש-המ
...("טנעמיולפמע-ןא") "הלטבא ימד" שקבלו ךליל םיכירצו ,"הדובע ירסוחמ" םיראשנ יזא

איהש ,המשנה תולדג תא תוארהל ,"בוט השע"ב תקסועש ןוויכ - תודיסח ךרד ןכ-ןיאש-המ
ואוביש המשנה יניינע לכ תא ומצעב תולגל םדאה חוכב שי דציכו ,"שממ לעממ הקולא קלח"
דע הטמ הטמלו ץק ןיא דע הלעמ הלעמל" אוהש ,םלועה ארוב םע רשקתהלו ,לעופה לא חוכה ןמ
ריבעא האמוטה חור תא" דועייה םויק ירחאל םג הפקתב איה וז הדובע ירה - 6"תילכת ןיא
,"ץראה ןמ

:יכ ,רתוי הברה הלודג הדובע היהת זא ,הברדאו

לוכי ,אלימבו ,ערה-רציה לש ותמשא יהוזש יוצר-יתלב רבד לכ לע "ץורית" שי הזה ןמזב
לכוי (ןטקה ןיד-תיבל וא) "לודגה ןיד תיב"ל והוארקישכש ועדיב ,החונמב ןושיל ךליל
- םג המו ..."בכעמ הסיעבש 7רואש"הש ("קידלוש רע זיא סאוו") ותמשא וז ןיאש תונעל
,אלימבו .8"יתוערה רשאו" ביתכד ,ערה -רציה תאירב לע טרחתמ ומצעב ה"בקהש - אוה ןעוט
ןובשח לע העשה תיצחמו ערה-רציה ןובשח לע העשה תיצחמ אוה ןשי - הז ןובשח ךמס לע
דוע היהי אל יזא - "ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא" דועייה םייוקי רשאכ לבא ...ומצע
.הז "ץורית"

רתיבו תאש רתיב "בוט השע"ד הדובעב וקסעי אלימבו ,תיתימא םייח ךרדב זא ויחי ,ללכבו
.הזה ןמזב הדובעה ןפוא יבגל ךרעב אלש רתוי הלענ ןפואב ,זוע

אנליא"ל (הרותה תוימינפ) "ייחד אנליא" ןיבש קוליחהב 9שדוקה-תרגיאב ראובמה ךרד-לעו
רוריב םלשויש רחא"ש ,11םש םייסמש יפכו ,10"הרהטו האמוט רתיהו רוסיא והיאד ערו בוטד
ןירוריב ררבל תווצמהו הרותה קסע היהי אל . . (הזה ןמזב הדובעה רקיע יהוזש) תוצוצינה
."'וכ רתוי םינוילע םידוחי דחייל םא יכ ,(הזה ןמזבכ)

גהנמה לע (םינמזה לכב ופקותב אוהש) יחצינו ימינפ םעטב ךרוצ שי - ונניינעל עגונבו
.הפ-לעבש הרותב הז ךרד-לעו ,בתכבש הרות םויס ירחאל דימו ףכית שדחמ םעפה דוע ליחתהל
:אוהו

הז לעו .הלוכ הרותה לכ תא רבכ ול שיש בושחל אוה לולע ,הרותה תא םייסמ ידוהי רשאכ
ךילע וישכע ...!"תישארב"ב - התא זחוא ןכיה לבא ,בתכבש-הרות לכ םנמא תדמל :ול םירמוא
קמועה יבגל ללכ םוקמ תסיפת ול ןיא ,התע דע תדמלש המ לכש חכוות זאו ,דומלל ליחתהל
!הרותב שיש

חישמ לש ותרותל עגונב שרדמב רבדה שרופמ אלא ,דבלב תודיסח יפ-לע וניא הז ןיינע -
םלועב דמל םדאש הרותה" :("ןיימ ךידוד םיבוט יכ והיפ תוקישנמ ינקשי" 12רמאנ הילע)
תולבונ" :ללכב הרות יבגל וניצמ הז ךרד-לעו .13"חישמ לש ותרות ינפל אוה לבה ,הזה
.14"הרות הלעמ לש המכח

רבכש וזכ הגרדב ןיידע םיזחוא אל ירהש - הז לכל עיגהל ךרוצ ןיא ,ןדיד-ןודינבש אלא
לככו ,הרותה תעידיב הברה רסח ןיידעו ...הדמלל רשפאש םינפואה לכב הלוכ הרותה לכ ודמל
.הרותבש קמועהל ןיידע ועיגה אלש המכ דע רתוי םישיגרמו םיריכמו םיניבמ ,רתוי םידמולש

דוע םיליחתמ ולוכ ס"שה לכ םימייסמו םידמול רשאכש ,ךכב יוטיב ידיל אב הז ןיינעו
וישכעש קשחה תרבגהו הרכהל קר איבה ס"שה םויסו דומילש תורוהל ,ס"שה תליחתמ םעפה
.הפ-לעבש הרות תליחתמ ,"יתמיאמ"מ אלא ,ארמגה עצמאמ אלו ,ארמג דומלל ליחתהל םיכירצ

םג םישוע ,ס"שה םויס םע דחיבש - 15"איה הרות" - "לארשי גהנמ"ל דוסיה אופיא והז
,הרבעש הנשב ודומיל ומייס רבכש ס"ש ותוא הז ירה הרואכלש ףאד ,האבה הנשל ס"שה תקולח
ךיניעב ויהי םויו םוי לכב" 16ל"זראמכו ,ירמגל שדח רבד הז ירה ,רבד לש ותימאל ,ירה
.םימעפ המכו המכ הז ןיינע דמל רבכ םא םג ,"םישדחכ

ןב אוהש ול חטבומ םוי לכב תוכלה הנושה לכ והילא יבד אנת" :ונינש ס"שה םויסב
."אבה םלועה

,"תוכלה הנושה"ד יוליעהב אוה - הפ-לעבש הרותד "הרות לש הרמג" - ס"שה םויס ,רמולכ
לופלפה הז ןיאש ,ונייה ,"יניסמ השמל הכלה אתיירבו הנשמ" י"שר שוריפכ ,אקווד תוכלה
תמדקהב ךרוצ שי ,תוכלה קוספל ידכש אלא) הכלהה תעידי םא יכ ,הרותבש אירטו-אלקשו
םיארקנ - ארמג אלל ,דבלב הנשמ - "ןתנשמ ךותמ הכלה ןירומ"ש הלא ירהש ,ארמגה דומיל
.(17"םלוע ילבמ"

הנושה לכ"ב ס"שה םויס דצמ קר אל) תחרכומ תוכלהה דומילד הלעמהש ,ףיסוהל שיו]
לכב הווצמ ךל ןיא"ש ,הרותה דומיל תלעמ לע הרבסההש וניצמש הזמ םג (אלא ,"תוכלה
,"תווצמה לכ דגנכ לוקש הרות-דומלת אלא ,הרות-דומלת דגנכ הלוקש איהש םלוכ תווצמה
תווצמה לכ םייקל רשפא יאש ,ןלוכ תווצמה לכ . . השעמ ידיל איבמ דומלתהש" םושמ ,איה
הווצמ תיישע וינפל היה" ,ןכלש ,18"'וכ תוכלהה לכ עדיל בטיה דומיל ילב . . ןתכלהכ
יא םא . . הרות-דומלתו ("תולקבש הלק" םג אלא ,"תורומחבש הרומח" קר אל ,היהתש וזיא)
.[19"הווצמה השעיו ודומלת קיספי . . םירחא ידי-לע תושעהל הווצמל רשפא

:ןבומ וניא הרואכלו

םוי לכב םישקבמש יפכ) המשל הרותה דומיל איה ירה - הרותה דומילב תילענ יכה הגרדה
הרותה םשל אוה דומילהש ,ונייה ,("המשל ךתרות ידמול . . ונחנא היהנו" :רחשה תוכרבב
.הזב תפסונ תילכת שפחל ילבמ ,המצע

קלחב הרקיעש ,הרותבש הגשהו הנבהב רקיעב אטבתמ המצע הרותה םשל דומילהש ,ןבומו
אלל םג ןדמלל םילוכיש ,תוקוספ תוכלה דומילב (ךכ לכ) אלו ,הרותבש אירטו-אלקשו לופלפה
"'וכ ול חטבומ תוכלה הנושה לכ והילא יבד אנת"ד רמאמהב ירהש] תוכלהה ימעט תגשהו תנבה
תילכת םשל אוה ןדומילש םג המו ,[אקווד תוכלהה ימעט תעידי תויהל ךירצש יאנת רמאנ אל
.20"ןושעי רשא השעמה תא" עדיל -

אוה - לכה תולככ ירחאל םיעיגמ הזלש - הפ-לעבש הרות לכד םויסהש ןכתיי ךיא ,ןכ םאו
תוכלה דומיל ,("אבה םלועה ןב אוהש ול חטבומ" הז ידי-לעש) "'וכ תוכלה הנושה לכ"
,המשל הרותה דומילד יוליעה תילכת הז ןיאש ,אקווד ןושעי רשא השעמה תא עדיל תוקוספ
!?המצע הרותה םשל

:הזב רואיבהו

אוה ןיינעהש יפכ קר הז ירה - המשל הרותה דומיל אוה לודג יכה יוליעהש ליעל רומאה
.הרותה דצמ

דצב םיקוליחהמ לחה - דומיל ינפוא המכ םנשי ,המצע דצמ הרות תודוא רבודמשכ ,רמולכ
תנמ לע דמולש" וא ,"ויריבח רטנקל אלא דמול וניאש" :המשל אלש דומילה והזש ,בוט-אלה
הרותה דומיל - הזמ הלעמל ;(21'סותב ראובמכ) הזב אצויכו ,(19יבר והוארקיש) "והודבכיש
רתויה הגרדהל דעו ,תוגרד המכ שי אפוג הזבש ,המשל הרותה דומיל - הזמ הלעמלו ;םתס
תילכת יהוזש ,22ה"בקהב הלעמלש הרות רבחמ היהש דודב וניצמש יפכ ,המשל דומילהב הנוילע
הרבחל ,הלעמלש הרותהב וליפא רוא תפסות לועפל - המצע הרותה םשל דומילהב תומילשה
.23ה"בקהב

םג ונשיו ,הרותה תלועפ םג הנשיו ,הרות דמולה םדאה םג ונשי ,המצע הרותה דבלמ ,םנמא
."הרותה ןתונ" - רקיעה אוהו -

דעו) המשל הרותה דומיל אוה הלענ רתויה ןפואה המצע הרותה דצמש תמא ןה ,אלימבו
המצע הרותה דצמ אוה הז לכ ירה - (ה"בקהב הלעמלש הרות רוביחד הלענ רתויה ןפואהל
;רתוי אלו ,תעגמ המצע דצמ (הרותה) איהש ןכיה דע םיעיגמ הדי-לעש ,דבלב

הז ירה - המצע דצמ הרותה תעגמ וילאש הגרדהמ הלעמל ,רתוי תילענ הגרדל עיגהל ידכו
הז ןיא המצע הרותה דצמש ףא) אקווד ("תוכלה הנושה לכ") הרותה תוכלה דומיל ידי-לע
.ןמקלדכ ,(דומילה תומילש

,"לארשיו . . הרותה . . םלועה תאירבל ומדק םירבד השש" 24שרדמה רמאמ םדקהב ןבויו
25רמאנ םהילעו ,"הבשחמב ולע"ש) לארשי לש ןתבשחמ . . םדוק םהמ הזיא" ,אפוג םהיניבו
תא וצ" הרותב רמאנש הממ ,רבדל היארו ,"רבד לכל המדק ("םש ובשי ותכאלמב ךלמה םע"
תא לבקל ןידיתע לארשי(ש) . . ה"בקה הפצש ילוליא" - "לארשי ינב לא רבד" ,"לארשי ינב
."לארשי ינב לא רבד ,לארשי ינב תא וצ הרותב בתוכ היה אל ,הרותה

,םוקמ-לכמ ,26"דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא"ש דע ,הרותה תלעמ רתויב הלדגש ףא :רמולכ
לכל המדק לארשי לש ןתבשחמ"ב שוריפה והזש - הרותה תלעממ רתוי לארשי לש ןתלעמ הלדג
םדוק םג אלימבו ,םלועה תאירבל םדוק אוה רבודמה ירהש) ןמזב המידקל הנווכה ןיאש ,"רבד
הביסה םה לארשיש ,ונייה ,בבוסמו הביס ומכו ,הלעמב המידק םא יכ ,(27ןמזה תאירבל
,("'וג רבד" ,"'וג וצ") הרותבש רובידהו יוויצהל הביסהש ,רומאכ ,בבוסמה איה הרותהו
.הרותה ילבקמ ,לארשי ינבד תואיצמה הנשי הז ינפלש םושמ ,איה

אל - הרותהמ הלעמל םהש יפכ לארשי תומשנ םישרשומ הבש תילענ רתויה הגרדהל עיגהל ידכו
ךרוצ שי אלא ,דבלב (אירטו-אלקשו לופלפ) הגשהו הנבה לש ןפואב הרותה דומיל קיפסמ
:אקווד ("תוכלה הנושה לכ") תוכלהה דומילב

'תי ול תויהל - 28ןוילעה ןוצר םלשנ םדי-לעו הלגתמ םהבש - הרותה תוכלה לש םניינע
,םינותחתב הריד

,"'וג םיצצחמ לוקמ" קוספה שוריפב 29והילא יבד אנתב בותכש המ (רמאמהב) ליעל אבומכ -
,"תוליעמו הגיגח תוכלהו תבש תוכלה . . רוהט רוהט לעו אמט אמט לע םירמואה ולא"
תוכלה) םיברה תושרל דיחיה תושר ןיב ,רוהטל אמט ןיב הלדבהו הציצח םישועש ,ונייה
ידי-לעש ,הרותה תוכלה ראשב הזב אצויכו ,(תוליעמו הגיגח תוכלה) לוחל שדוק ןיב ,(תבש
- םינותחתב הריד 'תי ול םישוע הז

תוכייש ול ןיא הרואכלש ,ירמוח רבד וליפאו ימשג רבד םיחקולש - אוה הזב שודיחהש
תוינחורל תוכייש ול ןיאש המכו-המכ-תחא-לעו ,ישונאה לכש לש תוינחור וליפא ,תוינחורל
ןכ-יפ-לע-ףאו ,הרותד קמועהל תוכייש ול ןיאש המכו-המכ-תחא-לעו ,תיקולאה שפנד השודקו
.'תי ול הריד הז ירמוחו ימשג רבדמ םישוע

ןתנו ויתורצוא ה"בקה זבזב - (הרותה תוכלהב םלשנו הלגתמש) 'תי ונוצר יולימ ליבשבו
.לארשי ומעל ותרות

ןתויהל - ("'וכ תוכלה הנושה לכ") אקווד הרותה תוכלה תלעמב אוה ס"שה םויסש והזו
.הלוכ הפ-לעבש הרותה לכד הנווכה תילכת

:"ןיברעב עמש תא ןירוק יתמיאמ" - ס"שה תלחתהמ םעפה דוע םיליחתמ הזל ךשמהבו

אלו ,תוריהבו תוכז לש ןיינע םוש רכינ אלש ,ךשוח לש בצמו דמעמ לע הרומ - "ןיברע"
.ךשוח אלא וניא ביבסמ םיאורש המ לכ ;השודקו תוינחור לש ןיינע רכינ

תא ןירוק"ד ןיינעה תא לועפל ידכ - לארשי שיא לש ותמשנ הדרי ("ןיברע") הז םוקמלו
'ה וניקולא 'ה לארשי עמש" :"עמש" זירכיו ארקי ךשוחה םוקמבש ,ונייה ,"ןיברעב עמש
'יוה - ("טרעהרעד דיא א") עמוש ידוהי - לארשי עמש" :31ןקזה וניבר שוריפכ ,30"דחא
."דחא 'יוה - רשאו ,עבטהמ הלעמל אוה ונתויחו ונחוכש - וניקלא

-ישאר "עמש"ש 32רהוז ינוקיתב בותכש המ יפ-לע - "עמש"ד ןיינעה רואיבב ףיסוהל שיו
:םייכפה םיניינע 'ב לע הרומש ,33"םכיניע םורמ ואש" תובית

םורמ ואש" ותווצל םיכירצ ןכלש ,תחת קמועב אצמנ ומצעב אוהש הרומ הז ירה - אסיג דחמ
,"םורמ"ה תוארל ידכ ויניע תא אשיל ךירצש אלא דוע אלו ,םש אצמנ וניאש ןוויכ ,"םכיניע
לודג קחרממ איהש ,דבלב היאר לש ןפואב םא יכ ,ופוגב םשל עיגהל לוכי וניאש ,ונייהו
;רתויב

םכיניע םורמ ואש") תוארל לכוי יזא ,תוארל הצריו ויניע אשי רשאכ - אסיג ךדיאל לבא
םג תוארל לכויש ,ונייה ,34אשידק אקיתע לע יאקד - "םורמ"ה םג ("הלא ארב ימ וארו
.תוקולאב יוליעה תילכת

ץוחב רשאכו ,("םכיניע םורמ ואש" ול רמול ךירצש) תיתחת קמועב ותויהב םגש הז ןיינעו
לכ לע לטומה יוויצ אוה - "עמש תא ןירוק"ד ןיינעה לועפל ךירצ ,("ןיברעב") ךשוח ררוש
,ןכש - הרותבש אירטו-אלקשל ךייש וניאו ,לכש-לעב וניא אוה םא םג ,לארשימ דחאו דחא
ותוכיישש ,ונייה ,35"שומי אל םייק . . עמש תיירק אלא ארק אל וליפא" ,"ץראה םע"
'ה וניקולא 'ה"ש (אירטו-אלקש אלל) הקוספ הכלה איהש ,עמש תאירק ידי-לע איה הרותל
."ןיברעב" תלעופו תכשמנש ,"דחא

לש ונב) ךאלמה םהרבא 'ר שריפש יפכ - "ןיברעב עמש תא ןירוק יתמיאמ" קוידה םג והזו
האריבו המיאב" ,36המיא ןושלמ אוה "יתמיאמ"ש ,ןקזה וניבר םע ודמלב (שטירזעממ דיגמה
לוע-תלבקה ןיינע אוה הלוכ הפ-לעבש הרות לכד דוסיהו הלחתההש ,ונייה ,37"עיזבו תתרבו
- "דחא 'ה וניקולא 'ה"ש הקוספ הכלהה תא םילעופו םיכישממ הז ידי-לעש ,שפנ-תוריסמו
."ןיברעב"

:"ןתמורתב לוכאל םיסנכנ םינהכהש" - הנשמה ךשמהכ - םילעופ הז ידי-לעו

- "'וכ ותוא וחור הבדנ רשא שיאו שיא לכ אלא דבלב יול טבש אל" - םינהכ לש םניינע
ףוסב ם"במרה בתכש ומכ) "'וכו ודבועלו ותרשל 'ה ינפל דומעל . . םלועה יכרדמ ולדבוהש"
תוכייש םוש םהל היהת אלש בטומש בושחל םוקמ שי ,ןכש ןוויכו .(לבויו הטימש 'לה
.תוירמוחו תוימשגל

אלא ,הטושפכ הליכא ,"לוכאל םיסנכנ" תויהל םיכירצ "םינהכ" םגש - הנשמה תרמוא הז לעו
לכואה לכ" ,ןכלש ,השודק לש ןיינע תוימשגהמ םישועש ,ונייה ,"ןתמורתב" איה הליכאהש
"המורת לוכאל ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא ךרבמ ךכ רחאו לכאמ ותוא תכרב ךרבמ המורת
.38

:"הנושארה הרומשאה ףוס - םילעופש - דע"ו

,יראכ גאושו ה"בקה בשוי רמשמו רמשמ לכ לעו ,הלילה יוה תורמשמ שולש" 39ארמגב אתיא
לש ןיינע אוה ללכב הלילש ,ונייהו ."והוונ לע גאשי גואש 'וג גאשי םורממ 'ה 40רמאנש
."ןוצר תע" לש ןמז ונשי רמשמו רמשמ לכ לע ,םוקמ-לכמו ,רתסהו םלעה

םגש ,"ןיברעב עמש תא ןירוק"ד הדובעה ידי-לעש - "הנושארה הרומשאה ףוס דע" והזו
תע" שיש הנושארה תונמדזהב יזא ,"דחא 'ה וניקולא 'ה"ד יוליגה םיכישממ הלילה תכשחב
הליל" הווקמה דועייהכ - הלילה תוללכד "ףוס"ה דימ השענ ,"הנושארה הרומשא"ב ,"ןוצר
.ונקדצ חישמ תאיבב ,41"ריאי םויכ
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע שדחמ התע ךרענ - הגומ יתלב - ד"ישת'ה ולסכ ט"י תחישמ םיעטק)
.א ,גסק (1

.ג"ישת'ה ולסכ ט"י תחיש האר (2

."תישארב ןתחל תושר" חסונ (3

.ט"סרתס ח"ואוט (4

.ב ,גי הירכז (5

.ג"עס ,דל ורתי ח"וז .(ב ,מ - ט"ית םש הארו) ז"נת ףוס ז"וקת האר (6

.א ,זי תוכרב האר (7

.ב ,בנ הכוס (8

.(ךליאו א ,במק) ו"כס (9

.(מ"ערב) ב ,דכק ג"חז (10

.א ,המק (11

.י"שרפבו ב ,א ש"הש (12

.ח ,א"יפ .ב"פר ר"הק (13

.ה ,ז"יפ ר"ב (14

.פק ס"וס ח"וא ז"הדא ע"וש .ד"ס ו"עשס ד"וי א"מרב אבוה - ל"ירהמ .ב ,כ תוחנמ - לספנ ה"דות האר (15
.ז"טס ד"צתס .א"יס ב"לתס

.ו ,ו ןנחתאו י"שרפו ירפס הארו .ב"ס א"סס ח"וא ז"הדא ע"וש .זט ,וכ אובת י"שרפ (16

.א ,בכ הטוס (17

.ב"ה ד"פ ז"הדאל ת"ת 'לה (18

.ג"ה םש (19

.כ ,חי ורתי (20

.םש ג"הע ונמסנש תומוקמבו .א"עס ,זי תוכרב (21

.(וצק) ח"נס ריהבה 'ס .ב ,בכר ג"חז האר (22

.ךליאו 121 'ע ה"שת .77 'ע ת"ש'ה מ"הס .א"עס ,אנ .ג"ער ,זמ חלש ת"וקל האר (23

.ד ,א"פ ר"ב (24

.[ג] א ,ב"פ הבר תור הארו .גכ ,ד א-םימיה ירבד (25

.מ"כבו .א ,ומ םיבצנ ת"וקל .ד"פ אינת .א ,ס ב"חז האר (26

.ד"עס ,הע ש"קה רעש (ח"אד םע) רודיס האר (27

.ט"כס ק"הגא אינת םג האר (28

.י"פ - הבר (29

.ד ,ו ןנחתאו (30

.(148 'ע א"ישת מ"הס) ז"ס ז"שת ולסכ ט"י תחיש םג הארו .ןושחרמ בי - "םוי םויה" (31

.(ב ,הפ) ט"מת שיר (32

.וכ ,מ היעשי (33

.ךליאו טק 'ע םישודק ת"הוא האר (34

.ב ,טצ תוחנמ (35

.66 'ע ד"שת ש"הס םג האר (36

.נ"שו .א ,בכ תוכרב (37

.תומורת 'לה ףוס ם"במר (38

.א ,ג תוכרב (39

.ל ,הכ הימרי (40

.בי ,טלק םיליהת (41
חישמ םע תויחל


-חישמ תארקל םיכלוהש קספ יברה
ונקדצ


'דאראפ'ל בצייתהל םלוכ לע הבוח

וניברל דע ,ויתובא תובאו ויתובא םוקמ אלממ ותויהל רשא - ר"ומדא ח"ומ ק"כ רמאמ עודי
וניקדצ חישמ תארקל ונא םיכלוהש - הכלה קספ אוה ולש רמאמ ירה ,החמשה לעב ןקזה
.םיאתמה ןפואב ךכל ןנוכתהל םיכירצ ,ןכש ןוויכו .("ן'חישמ ןגעקטנא טייג'מ")

שאר עיפומ הליחתש ןפואב הז ןיאש - (יאבצ רדסמ-דעצמ) "דאראפ"ל הנכהה רדס םידקהבו
לכו אבצה ידקפמ טאל טאל םיצבקתמו םיכלוה וירחאלו ,("ףישט-ןיא-רידנאמאק") אבצה
:םהיתוגרדל םילייחה לכ תא םידקפמה םיצבקמ שארל לכלש - ךפיהל אוה רדסה אלא ,םילייחה
רשאכו ,ב"ויכו ,(למס) "טדנעשזדראס" ,(יארוט בר) "לאראפראק" ,(יארוט) "טעוויירפ"
לש ונוצר תועיבשל םיאתמה ןפואב ,'וכו םיחצחוצמ םידמב ,םינכומ םידמוע םלוכש םיאור
ליחתמו ,אבצה שאר אצוי זאו ,םינכומ אבצה ישנא לכש אבצה שארל םיעידומ יזא ,אבצה שאר
יתרמאש ינפל חור תחנ" ,"חוכ רשיי" עיבמש ,אבצה שאר ןוצר תקפהל ,אבצה לש "דאראפ"ה
."ינוצר השענו

םיאירבה ליחה-ישנאל עגונב - 'וכ םיקודקדה לכ תא םישרודש םירומא םירבד המב ,םנמא
רוזחל ןיידע ךירצו ,האופר-תיבב זפשואו המחלמב עצפנש ליח-שיא לבא ;םתרמשמ לע םידמועש
- ךורא ןמז ךשמ וילגר לע דומעל לוכי וניאו ,םידמה תא שובלל לוכי וניאש ךכ ,ונתיאל
ונתיאל בושלו אפרתהל ךירצו ,עוצפ ופוגש העשב םג ךא .אבצה שאר ירחאל ךלוהו אוה ףרטצמ
אבצה ישנא לכמ אבצה שאר שרודש לוע-תלבק לש הנוכת התואב אוה םג דמוע ,ושפנ דצמ ירה -
.םיאירבה

:ונילא עגונב - הזה ןויזחה לככו הלאה םירבדה לככו

אובי ובש דמעמל ןנוכתהל ונילע - ונקדצ-חישמ תארקל ונא םיכלוהש רמא יברהש ןוויכמ
.לארשי-ינב לכ ,"םשה תואבצ" לכ תא רוקסיו לודגה ךלמה

םימלש םהש ,ונייה ,"ךיקלא 'ה םע היהת םימת" בותכש ומכ ,"םיאירב" םהש הלא :ןכבו
דגנכש השעת אל תווצמ ה"סש לכ תרימשבו ,םירביא ח"מר דגנכש השע תווצמ ח"מר לכ םויקב
לכב םתדימע ןפוא לע םיקדקדמו ,("יארטס ןיא") "רדסמה רוט"ב םה םידמוע - םידיג ה"סש
.ךלמה תאיבל םייואר ויהיש ("סעקוועשטיפ עלא טימ") םיקודקדה יטרפ

דחאב (דגנכש דצה) ארחא-ארטסה ידי-לע "עצפנ" תוביס המכ דצמש ימ ונשי רשאכ ,םנמא
לופיל ול ןיא זא םגש - השעת-אל תווצמ ה"סשמ תחאב וא השע תווצמ ח"מרמ תחאב ,וירביאמ
לארשי ףוסש הרות החיטבה"ו ,"חדנ ונממ חדי אל"ש החטבהה הנשיש ןוויכ ,שאייתהלו וחורב
רש לש ואובל ןנוכתהלו םידקהל ועבתי אל ונממ - "םלועל האופר האיבמש" ,"הבושת תושעל
...לגר וא די זיזהל ילבמ םיחצחוצמ םידמב המלש העש הדימע ידי-לע אבצה

דומעל םלוכ םיכירצ םשפנ תנוכת דצמו ,אצמיהל םיכירצ םלוכש - אוה הוושה דצה לבא
,לוע-תלבקו שפנ-תוריסמה תעונת - "רדסמה רוט"ב םידמועה ליחה ישנא לש העונת התואב
.החמש ךותמ ,הז םע דחיבו
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע שדחמ התע ךרענ - הגומ יתלב - ד"ישת ולסכב ט"י תחישמ)

יהויחבמ ריתי


יפ-לע תונתשמ םיאישנה תוארוה
רודה לש הדובעה ןפוא


ותביבסב לועפל דחאו דחא לכמ העיבתה ונרודב

ארקנ יבר לכש ,אוה ,ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ןקזה וניברמ לחה ,וניאישנ וניתובר לצא רדסה
"םוקמ"ה לכ תא אלממ אוהש ,וטושפ ידימ אצוי ןיינע ןיאו .וינפלש יברה לש "םוקמ אלממ"
היה ךכ .ומדוק לש - (ם"במרה ש"מכ) הנבההו הגשההו הלעמה ןיינע אוהש ,ינחור םוקמ -
,האלה ןכו ,יעצמאה ר"ומדא ירחאל קדצ-חמצה לצא ,ןקזה וניבר ירחאל יעצמאה ר"ומדא לצא
.ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע

,רודל רודמ יכ - רודל רודמ םיאישנה לש םתגהנהב םייוניש םג שי ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
אל ,םירוריבה תדובעב יונישה ילול ירהש) םירוריבה ןפוא הנתשמ ,"אב רודו ךלוה רוד"
םג תונתשמ אלימבו ,הדובעה ןפוא םג הנתשמ הז דצמו ,(תורודה יוניש תויהל ךירצ היה
.רודו רוד לכבש אישנה לש תוארוהה

טאה יבר רעדעי סאוו") ומצעל לחאמ היה יבר לכש המ לע םירפסמש םירופיסב וניצמ ןכלו
לצאו ,וירחאלש אישנה לצא ,ןקזה וניבר לצא הכרב התוא התיה אלש - ("ןעשטנואוועג ךיז
ליבשב השורד התיהש הדובעה ןפוא יפל - הזב םייוניש ויה אלא ,םיאבה תורודב םיאישנה
.רוד ותוא

הכרבהל ,ומצעל לחאמ יעצמאה ר"ומדא היהש הכרבה ןיבש קוליחה םג אלפיי אל הז םושמו
:ומצעל לחאמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ היהש

האליע אדוחי תודוא ורבדי בוחרב םיכלוהה םיכרבאש - ומצעל לחאמ היה יעצמאה ר"ומדא
ךופהי ,רוחב וליפאו ,ךרבא לכש - ומצעל לחאמ היה ר"ומדא ח"ומ ק"כו .האתת אדוחיו
עגונב וא תבש תרימשל עגונב םא - הבצמו הדמעמל םאתהב ולש הביבסהב לועפל ,"ןקסע"ל
...תילגנאב וליפאו ,ת"יב ף"לא דומילל

:םהילא םיכיישה לכ לצא תאז ועבת םהינשו

בשחתהל ילבמ ,האתת אדוחיו האליע אדוחי תודוא ורבדי םיכרבאש עבת יעצמאה ר"ומדאש םשכ
ח"ומ ק"כ עבת לעופב השעמל עגונב םג ךכ ,ובצמו ודמעמ והמו ,הז ךרבא לש ואצומ ןכיהמ
קסועש םיניינעה תלעמו ותלעמ לדוג ,ובצמו ודמעמב בשחתהל ילבמ - דחאו דחא לכמ ר"ומדא
הבוט תושעל ידכ ,ותמשנמ וליפאו ,ופוגמ (םג אלא ,ונומממ קר אל) קלח רוסמיש - םהב
,ידוהיל

אלא ,תווצמה םויקב רודיה יניינע וא הרותב םיקומע םיניינע ודמלל ךירצשכ אקווד ואלו
,רתויב טושפ ןיינע תודוא ומע רבדל ךירצ רשאכ םג

ימ ואר :וינפל זירכהלו ,"תולוחמבו םיפותב" ואיבהלו ונימזהל ואוביש דע ןיתמהל אלו
וליפאו ,הלק העשל וליפא ,ידוהי ליצהל ומצעב שפחלו ץורל אלא ...הווצמ תושעל אבה אוה
.טושפ ןיינעב
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע שדחמ התע ךרענ - הגומ יתלב - ד"ישת ולסכב ט"י תחישמ)

יבר יצוצינ


תובוט תוטלחה תלבק


* "תובוט תוטלחה תלבק"ל יברה הפצמ סוניכו תודעוותה לכמ
ןהל היהיש תוטלחה םילבקמ ךיא * הבוט הטלחה לש רדג והמ
תלבק םצע םג * תובוטה תוטלחהה םויקב עייסל תוצע * םויק
לודג ןיינע וב שי הבוטה הטלחהה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

"תובוט תוטלחה תלבקו תודעוותה םוי" :רמאנ ,ולסכב ט"י ךיראתב ,'םוי םויה' חולב
תבהאב םידיסחה יכרד קוזיחו ,םיברב ח"אדו תילגנה הרותל םיתע תועיבקב" ,טרפמו ךישממ)
.("םיער

תוקזחתהל םידחוימ דעומ וא ערואמ לכ לצנל ,ונרוד אישנ יברה לש וכרד וז התיה ללכב
.תושודקה ויתויודעוותהו ויתוחיש ,ויתורגיאב םיאצומ ונא ךכ .תובוט תוטלחה תלבקב

שיגדה ךכ םושמ ילוא .הבוטה הלועפה הליחתמ הבוטה הטלחהה עגרבש ,עמשמ יברה ירבדמ
ןמיס ףוס םייח-חרוא ךורע-ןחלוש ;ב,ח תינעת ;בי,י לאינד] אוה הרות ןיד"ש םעפ אל יברה
תא (הטלחהה תעשב) ףכית םילבקמ ,הבוטו תיניצר הטלחה ,הבוט הטלחה םישוע רשאכש [אעקת
.(311 'מע ,דכ ךרכ תוחיש -יטוקילמ המגוד) "הזמ ואצייש תובוטה תואצותה

יטרפ ןיינע םע רשקל

.לבת יווצק לכל שודקה ורדחמ הרבעוהש החיש יברה עימשה ח"לשת חנ תשרפ שדוק-תבש יאצומב
תוחיש-יטוקילב ךכ-רחא הספדנו ההגוה) הכורא החישב חתפ ןכמ רחאלו ח"אד רמאמ רמא אוה
:רמא התישארב .(287 'מע ,כ ךרכ

ןיינע םע הרשקל שי - (יהשלכ) תוררועתה תמייקש העשבש ,םימעפ המכ רבודמכ
רתוי (תואדוובו) לקנב ירה יטרפ ןיינעב "הזיחא" הל היהתש ידי-לעו .יטרפ
.לעופל דרתש

.(םישדח תודסומ תמקה לע יברה רביד ךשמהב)

הלועפל הטלחה תכימס

תדוגא יריעצ" תא דסייל יברה ארק ,ו"טשת רייא שדוחה םיכרבמ ,שדוק-תבש תודעוותהב
יברה דיעהש יפכ ,הז ןיינעב קסעתהל ולחה תודעוותה התוא רחאל דימ .קרוי-וינב "ד"בח
םהילע 'ה ,קראי-וינב רשא ,ד"בח תדוגא יריעצ לש דוסיה תפיסאב םיפתתשמהל") ובתכמב
:ופיסוהב (604 'מע ,כ ךרכ תוחיש-יטוקילב םג ספדנ - "ויחי

ךשמותש - איה תודעוותה לש תילכתה רשא ,םישודקה וניאישנ תארוהל םיאתמ
ןיאש ,הרותבש םיניינע המכמ םג ןבומכו .לעופב השעמב לועפתו תוררועתהה
םג הז םידמלו .םינפ-לכ-לע הלועפה תלחתהל תוררועתהה ןיב קספה תויהל ךירצ
- ץמח תקידב - ויניינע תלחתהב ףכית - חספה גח - הינימ ןנילזאד לגרהמ
תלועפו ,הלעמלמ הכשמהו תוררועתהה איה הכרבהש ,הכרבה ןיב קיספהל ןיאש
,דבל הפיסאה לש תולועפהב קפתסהל רשפא-יאש ןכ םג ןבומ הזמו .המצע הקידבה
.הצוח םג תולועפה ךישמהל איה הנווכה ירהש

"תולודגב ךלת לא"

ח"אר ,'תודיחיה' רפסב הספדנ) םידוהי םיטנדוטס תצובק םע יברה לש 'תודיחי'ב
:האבה הלאשה תא יברה ינפל םהמ דחא גיצה (232 'מע ,ט"משת ח"פכ ת"הק ,ןייטשנצילג

יחטש יל הארנ ימרופרה םרזה .ידוהי ךוניח םעפ ףא יתלביק אלו הנטק הליהקמ אב ינא"
םרזה לש תושירדה תא םייקל לגוסמ ינאש יל הארנ אל תאז םע דחי .תרגסמ רסחו ידמ
."יסכודותרואה

:בישה יברה

םינכומ םהש םושמ אוה ,יביטברסנוקה וא ימרופירה םרזל תינורקעה יתודגנתה
.תודהיה תונורקעב הרשפל

דומלל שרדנ וניא םדאה ."רומגל הכאלמה ךילע אל" (זט,ב תובא) ורמא ל"זח
רוציק ,שמוחב לחתה . . הליל ןיב המייקלו תחא תבב הלוכ הרותה לכ תא
לכב טעמ דמל ,תולודגב ךלת לא ,תילגנאב בקעי-ןיע ,תילגנאב ךורע -ןחלוש
,ךמצעמ ןוצר תועיבש תשגרהמ ענמיה .הנוכנה ךרדב דועצל דפקה ךא ,םוי
עיגהל חוכה תא ךל ןתי 'השו ,ףואשל המ לא ךל שיש עד .הגסיפל תעגה וליאכ
."ןוצרה ינפב דמועה רבד ךל ןיא" . .

"דעצ רחא דעצ"

הלעמל ןהש תוטלחה תלבקב תוטלחהה םושיי לש רדעה הלות יברה יכ ונא םיאצומ םנמאו
:(איש 'מע כ ךרכ שדוק-תורגיא) א"כשת בא-םחנמב א"כמ תרגיאב לשמל ךכ .תלוכיהמ

ןפואב גהנתהל טילחמש ,ולצא רדסה רדעהל הצע לאוש וב . . ובתכמל הנעמב"
םגו תלוזהל םג הז לבלבמ אלימבו ותגהנה הנשמו בר ןמז ךשמנ וניאו םייוסמ
.ומצעל

םהש םיניינע םיטילחמש ינפמ תופוכת םיתיעל םיאב רומאהכ םייוניש ללכבו
,אוה ליגרה רדסהש העשב הב ,גלדל םיצפחש תרמוא תאז ,הווהב בצמל ךרעב אל
.דעצ רחא דעצ שדוקב תולעהל ,ונשרגא טעמ טעמ

תספת אל הבורמ תספת

בתכמ ,קרוי -וינב ןוחטיבה דרשמ לש שכרה תחלשמב לארשימ חילש ,.ש.א בתכ א"משת תנשב
-ןחלושה יפ-לע תימוי הגהנה" :יברה ול הרוה הנעמה ךותב .דודיעו הכרב שקיבו יברל
'ןיליפת עצבמ'ב זא לעפש ,דורב לדנעמ-םחנמ 'תה ידי-לע ,הנעמה ול רסמנשכ ."ךורע
איה ,ךורע-ןחלושה יפ-לע גהנתהל וילא הארוהה ,ותעדלש ,יברל רוסמל שיאה שקיב ,תחלשמב
."תספת אל הבורמ תספת" תניחבב

:רמאו בחר ךויח ךייח - ריכזמה רפיס ךכ - תאז עמש יברהשכו ,יברל ורבעוה םירבדה
,ךורע-ןחלושה יפ-לע גהנתהל ליחתהל תווצמו הרות רמש אל ןיידעש ידוהיל הרומ ינאשכ"
..."דעצ רחא דעצ תכלל ךירצשו 'תספת אל הבורמ תספת' ללכה אוה ךורע-ןחלושהמ קלח ירה

:הנעמה ןושל הזו ,ןיליפת תחנהבו תורשכב ליחתהל ול הרוה יברה

,לוח םוי לכ (תוקודב) ןיליפת תחנהב קויד ,'יתשו הליכאה תורשכב קויד
הצור הנמ ול שיש ימ" ינשה רמאמו הווצמ תררוג (המצעב) הווצמ ל"זר רמאמכו
."םייתאמ

תוטלחהה תומשגתה

רשא תוגיגחה דעו"ל תרגיא יברה רגיש (דר 'מע ,זי ךרכ שדוק-תורגיא) ח"ישת זומתב 'אב
םע רשקב טרפבו היתולועפ תלחתהו הדעווה דוסי" לע חוודמה םבתכמל הנעמב ,"ד"בח רפכב
:וילוחיאו ותווקת עיבמ יברה ."הבוטל ונילע אבה זומת ג"יו ב"י הלואגה גחד תודעוותה

הדוקנה ןבומכ הזבו בוט יכה ןפואב לעופב תוטלחהה לכ ואוביש ןוצר יהיו
לעופב הנמשגתת ןכ ירחאש תובוט תוטלחהל איבת תודעוותה[ה] רשא ,תימינפה
גחד תודעוותהל עגונהב החמשה לעב בתכמב רבודמ םב םיניינעה םתוא לכל
,םדיב האלמה תלוכיהש ד"בח רפכ ישנאב אלא יולת רבדה ןיאו . . הז הלואגה
.האולימב הולצני ןדיד אלגעבש ןוצר יהיו

הלוגס םוי

תבישי ידימלת" לא חלשנש (טלר 'מע םש) ח"ישת זומתב ג"י - הפוקת התואמ רחא בתכמב
'יש איסוז םימתה ךרבאה ידי-לע רסמנה שפנ ןוידפ בתכמהב םיאבה דולב רשא םימימת יכמות
:יברה בתוכ ,"ויחי םהילע 'ה רענזאפ

לומתא יתויהבו ,םהיתומא תומש ףוריצב םהיתומש תמישר נ"פה תלבק יננה רשאמ
םהמ דחאו דחא לכ םיתרכזה . . החמשה לעב לש שודקה ןויצה לע זומת ב"י
.ול ךרטצמהל

:ךישממ יברה

הנשה לכ ךשמב לעופב תובוטה םהיתוטלחה לכ הנכשמותש אוה הלוגס םוי ירהו
דמועה רבד ךל ןיא ל"זח ורמא ןמזו םוקמ לכב ירהו ,ךלוהו ףיסומד ןפואבו
אישנ שודק שיא לש ןויצה לע םיבר םימחר םיררועמשכ דוחיבו ,ןוצרה ינפב
ןוגכ ועיפשי םתביבסב םגו האולימב וז תוררועתה ולצניש ןוצר יהיו ,ונרוד
.אד

."םימש תאריב המימת הרות דומלתלו רומאה לכב תובוט תורושבל הכרבב" םתחנ בתכמה

ןיווקה 'גב תוטלחה

נ"ונ א"יא ח"ווה ג"הרה" - "הננערמ קידצה" הנוכש ימ - לא יברה בתכ ב"ישת זומתב ד"כב
'מע 'ו ךרכ שדוק -תורגיא) ןמרבוה "ןהכה ('יש) קחצי ר"הומ 'וכו רוביצ יכרצב קסוע
:(זיר

הלואגה ימיד תודעוותהה רבד לע עידומ וב ,זומת ז"טמ ובתכמ יתלבק םעונב
דומילב תובוט תוטלחהב וררועתנ רשא רקיעהו ,ורבעש זומת ג"יו ב"י הלוגסהו
םהילעש םידומע השולשה םה םה רשא ,רוביצב הליפתבו תווצמה םויק ,הרותה
לכ הנה ימלשוריב רשא עודיכו ,םידסח תולימגו הדובע ,הרות ,דמוע םלועה
,תוישעמ תווצמה לכ רקיע איהש ינפמ ,הקדצה תווצמ תארקנ םתס הווצמ
לא חוכמ תובוטה תוטלחהה תא ואיביש ןוצר יהיו .ז"ל קרפ אינתב ראובמכו
...לעופה

תויטרפ תוטלחה

תא דירוהל אלא ,תויללכ תוטלחהב קפתסהל ןיא תובוט תוטלחה ןיינעב יכ יברה רמא םעפ אל
ז"משת בא-םחנמב ו"ט תודעוותה) לשמל .אקווד תיטרפו תמייוסמ הטלחהל תוררועתהה
:(212 'מע ,ד ךרכ ז"משת 'תויודעוותה'

הפסוה רבד לע תיללכ הטלחהב קפתסהל ןיא - ולא תוטלחהל םויק היהיש ידכו
ינולפ רפסב ינולפ רועיש ,תיטרפ הטלחה לבקל ךרוצ שי ,אלא ,הרותה דומילב
...הדובעה יניינע ראשב הז ךרד לעו ,'וכו

:(םש) ןיינע ותואב דועו

,אלא ,בר ןמז ךשמל העבקל ןיא םייוסמ רועיש תודוא תיטרפה הטלחההש ריעהלו
,הזב ףיסוהלו תונשל לוכי םייוסמ ןמז ךשמ ירחאלש ידכ ,בר אל ןמז ךשמל
.הזב אצויכו רועישה דיגמל עגונב וא ,תוכיאב וא תומכב

:החיש התואב יברה ףיסוה דוע

ףוריצ שדוח לכל שיש עודיכ - ושדחב שדוח ידימ הזב ןנובתהל בוט המו
- 'וכ הדובעה ןפואב יוניש תויהל ךירצ אלימבו ,'וכו דחוימ לזמ ,דחוימ
יניינע ראשב הזב אצויכו ,הרותה ירועישב ףיסוהלו תונשל דציכו םאה
.הדובעה

!לעופב םייקל רקיעה

ד"בח-תדוגא -יריעצ תודסייתהל הנש ז"י תאלמב ,ב"לשת רייאב 'ב לגרל הכרענש תודעוותהב
יברה בתכ םוי ותואב דוע .יברל רסמנ ןהילע ח"ודש תוטלחה ולבקתנ ,(קרוי-וינב) תיזכרמה
:יעמשמ דח ךא ןיינעמ קתפ

.הבר החלצהב היהיש ןויצה לע ריכזא

.טושפו ןבומכ ,שממ לעופבה אוה ליעל רכזנה לכד תילכתה - תירקיע הרעה
ינולפ םיטילחמש קר אל הטלחהה תויהל הכירצש ,טושפ ןכ םג הז יפ-לעו
טניימ סאד ןוא ,שממ לעופב ןמייקל תנמ לע והזש רקיעה והזו םא יכ ,ינולפו
ןאט ראנ ,ןטייווצ א ןגאז רסומ רותב אלו - תוטשפב ןיילא ךיז ןוא םע ןעמ
,תלוזהל רסומ תרימא רותב אלו - תוטשפב ומצע ולו וילא םינווכמש=] ןיילא
המ ךרעב) הברה (אוהש דע ךכ-לכ) ןישוע הנשמה רבדכו ,[ומצעב לועפל אלא
שדוחב תחא - שממ לעופב אובי ליעל רכזנהש ידכבו ,םירמוא (ויהו וטילחהש
תלבק אלו) שממ לעופהמ ןובשחו ןיד "תובגל" הז לע הנוממ דעו ףסאתי
.("םיבוט" םיצורית

.ותוא ןיעייסמ רהטל אבה ליעל רכזנה לכב ונחטבוהו

םדו רשב ארומכ

רמא ,תובוט תוטלחה תלבק ןיינעב תודעוותהב יברה רבידשכ ,ןכמ רחאל הנש הרשע-שמח
:(212 'מע ,ד ךרכ ,ז"משת 'תויודעוותה')

יזא - "בר ךל השע" - םדו רשבל ןובשחו ןיד רוסמל ךירצ רשאכש שחומב םיאור
ןוצר יהי" - (ב,חכ תוכרב) עודיה ןושלבו .שממ לעופב רבדה םויקב ףסותינ
רבדה ךורכ הליחתכלמש ףא ,ןכלו ."םדו רשב ארומכ םכילע םימש ארומ אהיש
ותוארב ירה ,"בר ךל (הייפכ ןושלמ םג) השע" ןושלה קוידכו ,םייוסמ ישוקב
.גונעת ךותמ - רבד לש ופוסב - תאז השוע ,ותדובעב עייסמו ףיסומ רבדהש

:שקיב יברה

רקיעהו) םמצע לע ולביקש תוטלחהה יטרפ ןאכל ועידויש בוט המ ,ךכל םאתהבו
רודיהב תווצמה םויקב ,הרותה דומילב (שממ לעופב ןמייקל וליחתהש -
.שודקה ןויצה לע רוסמל ולכויש ידכ ,הקדצה תניתנבו

...םיברב יכ

םירבד - "ומצע ינפב השועש םכסההמ רתוי הברה קוזיח הזל שי םיבר . . םישועש םכסהה"
יברה תשקבל סיסב וויה ,(ד"וי קרפ) ב"שרהומ ר"ומדא ק"כמ 'וצלחה' סרטנוקב ורמאנש ,הלא
'גהנמו הכלה ירעש' האר - תדלוה םויל עגונב :המגודל) םיבר דמעמב תובוט תוטלחה תלבקל
.(זטש 'מע ,ב ךרכ

א"כ םוימ תרגיאב יברה בתכ ךכש - דחא דוע םע אלא ,שממ םיברב היה אל רבודמהשכ םגו
:(איש 'מע ,'כ ךרכ ,שדוק-תורגיא) א"כשת בא-םחנמב

הזב םירשקתמשכ ,אמייק תב הטלחההו המכסהה היהתש הצועיה הצע הזב דועו
םייקל אלש (גנייא טכאמ) קיעמ הזש ,אתורבחו רבח םע (ךיז טדניבראפ'מ)
.ןיבמל לקו ינשל תומיענ יא םרוג הז ידי-לעש ןוויכ ,הטלחהה

ןובתכי (תודיסחל) הנשה-שארב

:יברה רמא (116 'מע ,א"ישת 'םחנמ תרות') א"ישת ולסכ ט"י תודעוותהב

דחא לכש םיאתמה ןמזה הז ירה 'תודיסחל הנשה שאר' אוה ולסכ ט"יש ןוויכו
הריתי הלעמו . . תודיסחה דומילל םיתיע עובקל הבוט הטלחה ומצע לע לבקי
הנשה שאר' ותויהלש - ולסכ ט"יב תודיסחה דומילל עגונב הטלחה תלבקב
תטלחה יפ-לעו ףוגה לכ תא גיהנמש שארה תמגודב ,אקייד 'שאר' ,'תודיסחל
וב תולבקתמש תוטלחההש יאדווב ,(אירב ףוגהשכ) ףוגה לכ גהנתמ שארה
.הנשה ךשמב לעופב ומייוקי

(טבשב ד"וי) טייצראיה םוי דע תועצה שולש יברה עיצה (125 'מע םש) תודעוותהה ךשמהב
תומשה שמח דגנכ - תוינשמ יקרפ השימח דומלל (א) :תורשקתהה ןיינעל עגונב 'ףוטחל'
ףיסוהל (ג) ,תוקלתסהה םויד רמאמה דומלל (ב) ,(הדיחי ,היח ,המשנ ,חור ,שפנ) המשנהד
:ריהבמ יברהו .הקדצה תניתנב

לכ םייקל הצפח שפנבו םלש בבלב ומצע לע לבקמ דחא לכש ,'בבלל הארי םשהו'
הז ידי-לעש . . הבוט הטלחה תלבקב הריתי הלעמ . . ליעל םירכזנה םיניינעה
לכלו ,תודיסחה יכרדו תודיסחה דומילב הבוט המיתחו הביתכ תכרבב ףסותינ
.הלוכ הנשה לכ לע ,תורשקתהה ןיינעב שארל

לעופ רסח חוכ ןיא הלעמל

:יברה רמא (244 'מע א"ישת 'םחנמ תרות') א"ישת םיטפשמ תשרפ שדוק-תבשב

הלענ בצמו דמעמל תולעתהל ומצע לע לבקמו טילחמש הדבועה םצעב םג תלעות שי
אלו ,רחא ןפואב גהנתי ךכ-רחאו ,דבלב העש יפל הז היהיש ןכתייש ףא ,רתוי
.דבלב חוכב אלא לעופב ןיידע הז ןיא העש יפל םגש ןכתייש אלא דוע

:יברה ךישמהו

תא ןינד ןיא" ל"זח ורמא ירהש - הלעמלמ בוטה תעפשה תישענ הזכ ןפואב םגו
ןוויכו ,"תושעל דיתע אוהש המ יפל אלו העש התוא לש וישעמ יפל אלא םדאה
רשאכ םג הז לכו .בוטה תעפשה לבקל הכוז ,יעבדכ אוה העש יפל ובצמו ודמעמש
הטמלש ףא יכ ,חוכב קר אוה (אלא ,לעופב ןיידע אב אל) יוצרה בצמו דמעמה
בוטה תכשמה תכשמנ ןכלו ,לעופ רסח חוכ ןיא הלעמל ירה ,לעופ רסח חוכ
.לעופב הלעמלמ

ךכ-רחאו העש יפל קר וא ,רחא ןפואב היהי לעופה םא םגש" ,(םש) יברה ףיסוה ,"ריעהלו"
תעפשהל העינמ היהת אל לבא ,'וכ אטחה ריבעהל שנוע לש ןיינע היהי יזא ,רחא ןפואב היהי
."הלעמלמ בוטה

םינב יכושחל עגונב ןקזה ר"ומדאמ הלוגסה תא יברה ןייצ ("םייטרפ םיניינעב") המגודכ
םינבל םג םיכוז ,תוינחורב "םינב" םהש ,האריו הבהא תוררועתה ידי-לעש - ןלציל אנמחר
.תוימשגב

(ךכל קוקזה) םדאה רשאכ םגש ןבומ ,חוכב הלבקה םג הקיפסמש רומאה רואלו
םג יד ,לעופב האריו הבהא תוררועתה ולצא היהתש ומצע לע לועפל לוכי וניא
ולכשב תוננובתהה ידי-לע - האריו הבהאד ןיינעה לע םינפ-לכ-לע חוכב הלבקב
ףוס ןיא תלודגב קזוחב ותבשחמ עקתיו דאמ קזחו ץימא רשקב ותעד רשקמש"
האריו הבהא תוררועתה אובת אל תוידדצ תוביסמ םא םג ,זאו ,"אוה ךורב
ודי-לעש קסופ ןקזה ר"ומדאש ןיינעהב וב יולתה השעש ןוויכ ירה ,לעופב
ה"בקה לש ותכרב תוכזל ליבשב חוכב הלבקה םג הקיפסמ ,האריו הבהאל םיאב
.!תוימשגב (םג) םינבל עגונב

...םיסינ השעמ השוע ה"בקה

:יברה רמא (204 'מע ,א ךרכ ,ה"משת 'תויודעוותה') ה"משת ירשתב ג"י ליל תודעוותהב

הליחתכל'ד ןפואב היתווצמו הרות יניינע לכב ףיסוהל - רקיעה אוה השעמהו
.לארשי תודחאו לארשי תבהא םע תורושקה תולועפב - דחוימבו ,'רעבירא

:ףיסוהו

תא םייסנ . . ימשג רבד םע ל"נה ןיינעב תובוטה תוטלחהה תא רשקל ידכו
.(ולא תויודעוותהב ליגרכ) הקדצ לש הלועפב תודעוותהה

:יברה ריהבה ,רוביד ידכ ךותב

ןוויכמ ,ןדיד ןודינב תחרכומ הניא ימשג רבד םע רושיקה תלועפש - םידקהבו
םיאיבנה ווטצנ םהבש) ך"נתב םירופיסה בורכ אל ,בוט רבד תודוא רבודמש
רבד לע האובנל עגונב היה רבודמה םהבש (תימשג הלועפ םע האובנה תא רשקל
לע םחינו דסח ברו םיפא ךרא ה"בקה' ירהש ,תונתשהל הלוכיש ,יוצר יתלב
תא רשקל ךרוצ שי ןכלו ,''וכ םהל הלתש וא . . הבושת ושעש רשפאו ,הערה
הבוטל האובנ ןכ-ןיאש-המ ;יוניש הב היהי אלש ידכ ,תימשג הלועפ םע האובנה
ןוויכמ ,ימשג רבד םע האובנה תא רשקל ךרוצ לכ ןיא אליממו "רזוח וניא"ש -
.שממ לעופב םייקתת וז האובנש םיחוטב יכה-ואלב םגש

- תובוט תוטלחה ,בוט רבד תודוא רבודמש ןוויכמ ,ןדיד ןודינב הז ךרד לעו
.תימשג הלועפ םע תאז רשקל חרכהו ךרוצ ןיא

תאז םירשקמו םיפיסומ דימו ,הבוט הטלחה שי רשאכש ןבומ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
.זוע רתיבו תאש רתיב תוטלחהה םויקב רבדה ףיסומ - שממ לעופב בוט השעמ םע

םיניינעה לכ תא ריסמ ה"בקהש - ךכב (םג) יוטיב ידיל אב הז ןיינעו
רשאכ םגש ,ךכ ידכ דעו ,הטלחהה םויק תא םולשו-סח עונמלו ליבגהל םילוכיש
- 'סנה לע ןיכמוס ןיא' ירהו ,ןהמ סונמ ןיא עבטה ךרדבש ולאכ תולבגה ןנשי
ומצע םדאה רשאכ טרפבו] 'השעמל הפרצמ ה"בקה הבוט הבשחמ'ד ןיינעה דצמ ירה
'םיסינ השעמ' וליפא ה"בקה השוע [לעופב השעמ םע וז הבוט הבשחמ רבכ רשיק
ירחאל םגש הזכ ןפואב - הווצמ םייקל הבוטה ותטלחה תא םייקל לכויש ידכ
...עבטה ךרדב תושעיהל הכירצש הווצמה תא םייקל םילוכי סנה

השעמל הפרצמ

בתכמב יברה אצי (אפר 'מע ,א ךרכ ,'ךלמ תורגא - םחנמ תרות') ג"משת ןוושחרמ שדוח-שארב
:ותדוקנש יללכ

לככש ("םירבדה ולבקתיש הווקמו שקבמ יננהו ,עיצהל") שקבמ יננה ירשת שדוחמ ונאובב
ףטו םישנ ןכו ,דוחל םישנא - םהש םוקמ לכב לארשי יטבש דחי םע ישאר וסנכתי םדקומה
תא ,הדימה אולמבו ,לעופב עצבל דציכ תומיאתמ תוטלחה לבקל - רקיעהו ,קזחתהל ידכ ,דוחל
ןושלמ םג - םמילשהל םגו . . ירשת שדוחב ומצע לע לביק דחא לכש תובוטה תוטלחהה
עדוי ה"בקה ירהש) הבשחמל ,רובידל עוגנב תובוט תוטלחה ,ךרוצה תדימב - "תומילש"
רתוימ יאדוובו . . הנשה לכל ולבקתנש תובוט תוטלחה . . השעמל עגונב ןכש לכו ,(תובשחמ
עצבל עייסמ ה"בקהש החטבהה דימת תמייק תובוט תונווכו תובוט תוטלחהל סחיבש שיגדהל
,ךשמהכ ,תויוסנכתהה תא ורשקי םא דחוימבו ,רעושמה ןמ רתוי םדקומו רתוי בוט ףא ,ןתוא
תוסנכתהה ךשמב הקדצל הניתנבו ,תוסנכתהה תחיתפב הרות ירבד םע דחי ,םויה תוליפתמ דחאל
...המויסב וא

:("ןתוא עצבל עייסמ ה"בקהש" :לע) יברה ןייצ ובתכמל הרעהב

רשאכד' - 'השעמל הפרצמ ה"בקה הבוט הבשחמ' (א,מ ןישודיק) ל"זח רמאמב שוריפהמ ריעהל"
המכ ףרצמ ה"בקה . . תווצמה םויקב ,הרותה דומילב רבד הזיא תושעל בשוח לארשי שיא
."'השעמ ידיל אוביש תיטרפ החגשהב םיניינע

םישדח 'תורוניצ'

רופיסה תא יברה ריכזה (606 'מע ,ב ךרכ ,ז"משת 'תויודעוותה' המגודל האר) םעפ אל
הנושארה םעפב 'קדצ חמצ' רפסה יקלח לכ תא סיפדהל ודמעש הפוקתבש ,'ונרוד אישנ'מ
(גהנכ דבע ותסנרפל) תורישעמ קוחר היה יפסכה ובצמש ידוהי וילא סנכנ - תירבה-תוצראב
תספדהל שורדה םוכסה תא בדנל לכויש (עבטה ךרדל "ךומס" וליפא) עבטה רדגב היה אלו
ח"ומ ק"כ וכריב ,קדצ-חמצה ירפס תספדה תא ומצע לע חקלשכ ןכ-יפ-לע-ףאו .םירפסה
םירפסה תספדה רובע ףסכה לכ תא תתלו ותחטבה תא םייקל חילצהש ךכ ,רישע השענו ,ר"ומדא
,הזה םויה דע םהב םידמולש קדצ-חמצה ירפס וספדנ ךכו .(הככ םימעפ המכ ול ראשנ דועו)
.תוטשפב השעמל הכלה דע ,אתכלהד אבילא אתתעמש יקוסאלד ןפואב

:צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש ורבסה תא איבהו ףיסוה יברה

ךרעב אלש םנמא המישמ וז התיה הטלחהה תלבק תעבש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ ריבסהו
תורוניצ הלעמלמ ול וחתפ ,הבוטה ותטלחה ידי-לעש אלא ,תמאב ולש תויורשפאל
.ותחטבה תא םייקל לכויש ידכב הסנרפ לש םישדח

"תולגהמ הלעמל"

,'א"ישת - םחנמ-תרות') א"ישת םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש םויסב יברה רמאש םירבדב םותחנו
:(245 'מע

- תולגה ןמז ךשמ לכ וניתדובעו ונישעמ תוללכל עגונב םג הז ךרד לעו
הלעמלש בצמו דמעמל תולעתהל ומצע לע לבקמו טילחמש הלבקהו הטלחההש
,לעופב םג ןכ היהיש התלועפ תלעופ ,דבלב חוכבו העש יפל וליפא ,תולגהמ
זאו ,תולגה ןמזב ותוחילשו ודיקפת םילשהל ותלוכיבו וחוכב הז ידי-לעש
."םנח ישפחל אצי תיעיבש"ש ידכ "דובעי םינש שש"ד הנווכה הלגתתו םלשותתודיסחה ינייעממ


חלשיו תשרפ


(ד,בל) םיכאלמ בקעי חלשיו

םתאלעהו "הפילק"ה ןמ השודקד תוצוצינ רוריב) ולש "םירוריב"ה תדובע תא בקעי רמגש רחאל
לא םיכאלמ חלש ,וז הדובעב ליחתהש ינפל .וישע תא "ררבל" שקיב ,ןבל תיבב (םרוקמל
םיישק ךותמ היהיש וא תיסחי לק 'רוריב'ה היהי םאה - וינפל רשא תא עדווהל ,וישע
לכוי רבדהו ,וישע תא 'ררבל' ןיידע םדקומ יכ וחיכוה ןכא הקידבה תואצות) המחלמו
בקעי רמא ןכל ."וישע רה תא טופשל ןויצ רהב םיעישומ ולעו" רשאכ אובל-דיתעל קר עצבתהל
.("הריעש ינודא לא אובא רשא דע . . יטאל הלהנתא יכונאו" (די,גל ןלהל)

:םינבל ןמיס תובא השעמ

חלש אלא ,ןבל תיבב ,רבעב ותחלצה לע ךמס אל ,וררבלו וישע לא אובל ותוצרב ,בקעיש םשכ
:ונימיב םג ןכ ,וררבל (דציכו) לכוי םאה ,וישע יוצמ ובש בצמה תא קודבלו רוקחל םיכאלמ

,ול תעצומה וז השדח העצה םא הליחת קודבל וילע ,שדח דיקפת רבדב העצה םדאל תעצומשכ
לכשה תוחוכ ונייה - 'םיכאלמ' הליחת חולשל וילע .תינחור הדירי הלילח ול םורגת אל
לכוי םא .ואל םא ,ול עצוהש הז שדח קסע םע דדומתהל לכוי םא בטיה ורקחיש ,ולש שגרהו
ול ןמוזש רבד םג אלא ,הסנרפל 'ילכ' קר וניא קסעה יכ) ךפיהל ו"ח וא ,השודקל ותולעהל
תא קיסי וז הקידב רחאל קר .(םירוריבה תדובעב ודיקפת אלמי ותועצמאבש ,םימשה ןמ
.ויתונקסמ
(392-395 'מע ,ה ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(ד,בל) םיכאלמ בקעי חלשיו

(י"שר) שממ םיכאלמ :םיכאלמ

?םדו רשב יחולש אלו ,שממ םיכאלמ וישע לא חלש בקעיש ,טשפה ךרדב ,י"שרל ול ןינמ

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ שרפמ

שקבמו שפנב ואנוש אוה ןיידע וישעש ששחו ,וילא וישע לש וסחי תא עדי אל ירה בקעי
היה ךכבש ןוויכמ ,םדו רשב םיחולש וישע לא חולשל יאשר היה אלש ,אופיא ןבומ .וגרהל
."שממ םיכאלמ" חלש בקעיש ,ןאכמ .הנכסב םתוא דימעמ
(391 'מע ,ה ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(ה,בל) בקעי ךדבע רמא הכ ,ושעל ינדאל ןורמאת הכ

בקעי תנווכש ןבומ ,םלוא .וישע ינפל ומצע תא ליפשהש לע שנענ בקעיש ,רמאנ (הבר) שרדמב
.ו"ח וטושפכ אטח הז ןיאו וישע תא ררבל התיה

:ערה ןוקיתו רוריבב םינפוא ינש שי :רואיבהו

,הלענ רוא יוליג ררבתמה לע הרשמ ררבמה - (הטמל הלעמלמ) "רוא יוליג" ךרדב רוריב
.הלפשהו הדירי ררבמל םרוג וניא רוריבה וז ךרדב .ערהו ךשוחה תא החוד הז רואו

ישובלב שבלתמ" ,ררבתמה לא דרוי ררבמה - (הלעמל הטמלמ) "תושבלתה" ךרדב רוריב
תמרוג וז ךרדב םירוריבה תדובע .בוטל ערה תא ךפהמ ומע תוקסעתה ידי-לעו ,"ררבתמה
ןורתי ךכב שי ררבתמה יבגל םלוא ."ןכ-םג לוונתמ לוונמ םע קבאתמה" רמאמכ ,ררבמל הדירי
איבמ ,(לוטיבו הייחד ךרדב אל) תוקסעתהו תושבלתה ךרדב אוה רוריבהש רחאמ יכ ,יוליעו
.השודקל דגנמ תויהל לדח ותואיצמב אוהש יפכ ררבתמהש ךכ ידיל רבדה

הדיריו הלפשה םרג םנמא הז רוריב - "תושבלתה" ךרדב - היינשה ךרדב וישע תא רריב בקעי
יפכ ,וישעש םרג הז ידי-לע ךא ;וישע ינפל ומצע תא ליפשהש ךכב יוטיב ידיל ואבש ,בקעיל
ול הדוה" (ט,גל ןמקל) י"שר שוריפכו .בקעי לש ודבע אוהש "רשיא"ו הדוה ,ותואיצמב אוהש
."ךיחאל ריבג יוה" לש הכרבה ללוכ ,"תוכרבה לע
(298 'מע ,וט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ה,בל) יתרג ןבל םע

ןבל םע :רמולכ ,ג"ירת היירטמיגב יתרג רחא רבד . . רג אלא בושחו רש יתישענ אל :יתרג
(י"שר) יתרמש תוצמ ג"ירתו יתרג עשרה

:ולא םישוריפ ינש ןיבש רשקה לע עיבצמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

."החפשו דבעו ןאצ ,רומחו רוש" :םדאה לש םיימשגה ויניינעל זמור - ןבל

"ותיב" וליאו ,רז רבדכ ,"תוריג" תניחבב בקעי לצא ויה ולא םירבד - "יתרג ןבל םע"
.םיינחורה ויניינע ויה עובקה

."יתרמש תוצמ ג"ירתו יתרג ןבל םע" - ולש תוינחורל םיימשגה ויניינע ועירפה אל ןכל

"תוריג" תניחבב םה הזה םלועב ויתונש ימיש שיגרמו שח םדאהשכ :םינבל ןמיס תובא השעמו
.תוינחורל דוגינו הריתס הווהמ תוימשגה ןיא יזא ,(טיק םיליהת) "ץראב יכונא רג" ,דבלב
(68 'מע ,א ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(אי,בל) םידסחה לכמ יתנטק

חור לפש תויהל וילע ןכלו ,םיקולא תברק תניחבב אוה םדאל השוע ה"בקהש דסחו דסח לכ
,םולכ-אל - "אל"ל בשחנ ה"בקה ינפל לוכה =) "בישח אלכ (אקייד) הימק אלוכ" ירהש .רתוי
."אלכ" רתוי אוה (ה"בקה ינפל ,וינפל) "הימק" רתוי אוהש ימ לכ הז יפלו ,(ספא

יוביר תמחמ ומצע יניעב דואמ ןטק היה בקעי - "םידסחה לכמ יתנוטק" :בותכה זמרש והז
רתוי ןטק היהי בקעיש ךכל םרג - ול עפשוהש םיקולא בוריקד דסח לכ יכ) ול ושענש םידסחה
"'וגו ךמע יכנא הנהו" החטבהה תורמל ,וישע ידימ לצניהל יואר וניאש בשח ןכלו ,(ויניעב
.(חכ תישארב)
(206 'מע שדוקה-תרגיא ,אינת)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

חלשיו תשרפ ,שדוק-תבש
ולסכב ד"י

ר"ומדא ק"כ תב ,ה"ע אקשומ-היח תרמ תינברה םע ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תנותח םוי
.1אשראו ריעב ,ט"פרת ולסכב ד"י ,חלשיו תשרפל 'ג םויב - ע"נ צ"יירהומ

,ילצא םלוא .יטרפ שיא לצא יללכ ןיינע איה הנותח ,ללכב" :2יברה ןושלב ,םויה תלעמ
ילש רשקה רצונ וב םויה הז ירהו . . םייללכה םיניינעל יתסנכוהש ךכל ךרדה וז התיה ירה
."ונלמעב בוט ירפ הארנש ךרבתי-םשה רוזעי ,םכמע

.3(א הידבוע) "הידבוע ןוזח" :הרטפה :תירחש

.וז שדוק-תבש-יאצומ ליל לכ - הנבל שודיק ןמז ףוס

,יעיבר םוי
ולסכב י"ח

.ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ תנקתכ ,'ת"תח'ד דומילה רדסב אינתה רפס דומיל םויס - םויה

4"ומתחתו ובתכית תודיסחה יכרדו תודיסחה דומילב הבוט הנשל" - 'בוט םוי טוג' :םילחאמ
.

5.ןונחת םירמוא ןיא החנמב

,ישימח םוי
ולסכב ט"י הלואגה גח

םירוסאה תיבמ תוריחל א"עיז מ"גבנ ןקזה ר"ומדא ק"כ אצי - ברע תונפל - הז םויב
.6ט"נקת תנשב גרוברטפב ןושארה ורסאממ

'הרות ןתמ' אוה ולסכב ט"י .7"םיגחה גח" צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ י"ע ארקנ ולסכב ט"י
.8הרותה תוימינפד

9זא דע רסחש המ לכ וב םילשהל ןיידע ןתינ ,'תודיסחל הנשה שאר' אוה ולסכב ט"יש ןוויכ
.

דיגמה ברה ,רעבוד יבר ר"ומדא לש אלוליה-תוקלתסהה םוי אוה הז םוי :אלוליהה-םוי
.10(ילופינא ריעב דובכ-ותחונמו ,ג"לקת תנשב) א"עיז מ"גבנ שטירזממ

:11תודעוותה

ולאכ םישנא םג ופתתשייש ידכב ,ריעב םיבר תומוקמב הרדסל (א :תודעוותהב םינפוא ינש
םע בורב - הנה זא רשא ,דחא םוקמב םידעוותמה לכ ףוסאל (ב .םיאב ויה אל רחא םוקמל רשא
אישנ ר"ומדא ק"כ עיצהו .'וכו הרובחבש םילודגהו םינקזה םע היהת תודעוותהה ,ךלמ תרדה
תודוא םש ועידויו 12,םינוש תומוקמב ודעוותי ,ולסכב ט"יל רוא ,ןושארה הלילבש ,ונרוד
14.תודעוותהל דחא םוקמב ופסאתי ,13ולסכב 'כל רוא ,ותרחמלו .רחמלד תודעוותהה

גחה יאצומב (הליחתכל) איה ןתלחתהש - [ר"ומדא ק"כ לש] תויודעוותהה בורב גוהנה רדסה
גחה יאצומב אוה תודעוותהה ךשמה ירה - גחהד ופקותב איה תודעוותהה תלחתהשכ וליפאו . .
.15הז ירחאלש ןמזה לע גחה יניינע ךישמהל ידכ (םג)

ינמיז תלתב" ,תויודעוותה 'ג - בוט המו) תודעוותה ךורעי דחאו דחא לכש ןוכנו יאדכו
ןוויכ ןתשולשב ומצעב ףתתשמש וא ,ויחולש ידי-לע םייתשו ומצעב תחא - "הקזח יוה
ןפואבו ,ומויסל בורק טרפבו ,ולסכב ט"י םויב ,ולסכב ט"י לילב - םינוש םינמזב תוכרענש
וירבח םע ,ותיב ינב םע ,(ושפנ תוחוכ רשע לכב) ומצע םע - (ולסכב 'כ לילב םג ךשמויש
בותכש ומכו ,עיפשמ םג אוה דחאו דחא לכש רתוי דוע שיגדהל ידכ - הזב אצויכו וידידיו
.16"םתובא לע םינב בלו םינב לע תובא בל בישהו" (הלואגהל תוכיישב)

יכ ועד .ךרבתי ותוכלמ לוע םכילע ולבקו 'ה תא ודבע ,םירענה םג םיריעצה ,םינקזה"
.ויחו ,תמאב ח"אד דומלל םכילע ולבק .םכרזעב ויהי - ט"שעבהמ - וניתובא לכ הזה םויב
.17"!הכרבלו םייחל .אוה שודק יכ הזה םויב דואמ ורהזיה

ולסכב ט"י תודעוותה תכירעל רשקב ,ויחולש ינושארמ דחאל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תועצה
:18הבישיב

ידוהי ידי-לע תארקנה תונותיעב הרצקב התביס תאו תודעוותהה ךיראת תא שארמ םסרפל
ןכו ;ח"אד לש ןיינע םינפ-לכ-לע וא רמאמ ורזחיש ולאכ םידימלתה ןיבמ ןיכהל ;םוקמה
רבדה ררועי חטבו ,םידימלתל חור תוממור היהת הזבש ,רדוסמ רדסב םינגנמ תצובק םהמ רדסל
.19הביבסהו ריעה ישנא לע םיאתמה םשורה תא השעי ןכו ,'םירפוס תאנק' םג םהיניב

בורה יפ-לעש ףא ,תודימלתהמ תודחא םג גחה תשרפ לע ומאניש ,20עיצה תונבל תודסומב ףא
- תומאונ ןהש רבדה םצע םגו ,ןדיצמ תופתתשהה הבושח יכ ,םימואנה תכירעב ןהל םיעייסמ
.ול בר ךרע

תבהאב תודיסחה יכרד קוזיחו ,םיברב ח"אדו תילגנה הרותל םיתע תועיבקב" :תובוט תוטלחה
הז לכו ,תובהלתהו רואב תווצמה םויקב"ו ,22"לארשי תבהאו הליפתה תדובעב" ןכו ,21"םיער
םיקרפ 'ג ,ם"במרה דומילב ;24ח"מגו הדובע ,הרותד םיווקה 'גב 23"ךלוהו ףיסומד ןפואב -
-ינב-וניחא לכל האירק"ב תאצלו ;26וניאישנ וניתובר תודסומל ונוממב םג עייסל ;25םויל
תצפהו ללכב הרותה תצפהב תוצרמנ תולועפל - 'הכוב דלי לוק'ל רע םביל רשא א"טילש לארשי
.27"רואו תויח תובהלתה ךותמו ,דחי םג השעמהו דומילה ,טרפב תודיסחה תונייעמ

:ס"שה תקולח

:28ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ןושלבו ,לארשיב םודק גהנמ אוה ס"שה תקולח ןיינע םצע
רשפאש םוקמבו ,ריעו ריע לכב הנשו הנש לכב ס"שה לכ רומגל לארשי תוצופתב םודקה גהנמה"
ןקזה ר"ומדא ק"כ תולדתשה העודיו ."תותכסמה תקולח ידי-לע שרדמ-תיבו תסנכ-תיב לכב -
יפ-לע תותכסמה קלחל ריעו ריע לכבו הנשו הנש לכב ס"שה לכ רומגל :29ונושל הזו ,הזב
הזיא םאו ,ןיינמו ןיינמ לכב ורמגי - הברה םיניינמ הב שיש ריעו ,ןוצרב וא לרוגה
."רובעי אלו קוח ,הנושי לבב ,לודג ןיינמ הזיאמ םישנא םהילא ופרצי - ליכהמ ןטק ןיינמ

.30"הנשב ארמג תכסמ דומלל דחא לכ ךירצ תוחפה לכלו" :בתוכ ש"רהמ ר"ומדא

,ךליאו ג"סרת תנשמ .ולסכב ט"י הלואגה גח םויב ס"שה תקולח רדסל זאמ וגהנ הז יפ-לע
אלוליהה םוי - תבטב ד"כב ס"שה תקולח שטיוואבוילב וגיהנה ,ולסכב ט"יב יאנפה ספא ינפמ
[יברה ידי-לע] תומוקמ המכב ס"שה תקולחד גהנמה עבקנ בוש ג"ישת תנשמו ,ןקזה וניבר לש
.31ולסכב ט"יל -

דומיל (ב .וקלחל חקל רשא אתכסמה לש הרות-דומלת (א :32םיניינע המכ שי ס"שה תקולחב
בשחנ (ד .ולוכ ס"שה לכ תא (תופתושב) דמול וליאכ (ג .ס"שה לכ דומילמ קלח רותב אתכסמה
.ודומילב קלח םיפתתשמהמ דחאו דחא לכל הכזמו הנקמ (ה .רתויו הרשעב דומילכ

ןורכזלו קוזיחל היהיו ,ס"שה תקולחב םיפתתשמה תמישר תסנכה-תיב ילתוכב וקיבדי חטב"
.33"שטיוואבויל גהנמ אוהו ,'ה לכיהב בוט

םידיסחמ לבוקמה גהנמכ ,ולסכב ט"יד תירחש תליפת ינפל לובטל םיגהונ םידיסח" :תירחש
תירחש בוט-םויו תבשב םג ומכ ,בוט-םוי ברעבו תבש ברעבש ,ט"שעבה ונרומ םשב םינושארה
.34"הווקמב םילבוט

.5ןונחת םירמוא ןיא

וקלחנש יפכ ,רפסה תליחתמ ,אינתה דומיל ירועיש תא בוש דומלל ןיליחתמ ולסכב ט"י םויב
.ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ידי-לע הנשה ימיל

,ישיש םוי
ולסכב 'כ הלואגה גח

.תודעוותה םוי .ןונחת םירמוא ןיא.ירישע קרפ (א"ח) 'ךלמ ימי' רפסב וטקלנ זאד םינינעה יטרפ (1

.272 'מע םש ךלמ ימי .טיק 'מע ד"ישת שדוק-תוחיש (2

.ד"בח ללוכ חול .32 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (3

ךשמבו ,בירעמ ירחאו ינפל 'ט"וי טוג' רמול ז"הדא ידיסח גהנמש ,19 'מע ב"שת ש"הסב .'םוי םויה' חול (4
.םישגפנ םידיסחשכ ולסכב ט"יד ע"לעמה לכ

.ד"בח-ללוכ חול .16 'מע םיגהנמה רפס (5

ןוילג ,'ד"בח םרכ' ץבוקב םיירוקמ םיכמסמ .ו"משת ,ג ךרכ ,'ןקזה ר"ומדא - תודלותה רפס'ב םויה תשרפ (6
.ב"נשת ,4

.385 'מע ה"כח ,436 'מע ה"ח ש"וקלב ראבתנ .'םוי םויה' תמדקה .ל 'מע ז"ח ולש ק"גא (7

.(ונק תוא ,ה"כשת ןמוי) תבש ידגב ר"ומדא ק"כ שבל ,גח שדקתהב תיברע תליפתמ לחה ,ולסכב ט"יב

.ל"על הרותה תוימינפ יוליגמ הלעמל ויוליגש ש"ייעו ,483 'מע ב"ח ב"נשת ש"הס (8

.468 'מע ב"ח ש"וקל (9

.ה"לשת ,'שטירזעממ דיגמה ברה - רעבוד יבר' 'סב ויתודלות (10

א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .גע 'מע ד"ח ב"שרוהמ ר"ומדא ק"גא האר) הדועס םיכרוע ויה שטיוואבוילב (11
לכאמל רכז - ['תמסוכ' תועטב ק"הראב םויכ ארקנה ןיממ ,הרוחש הסייד] 'עשאק עצראווש' הבו ,(טס 'מע
.(250 ע"ס ץ"חרת ש"הס האר) תדחוימ תוכז ואר 'עשאק'ה תנכהו לושיבבו - רסאמב ותויהב ז"הדא

ק"גא) ד"בח-רפכ דעוול הארוההכו ,הדועס אלל 'ךלמ תרדה - םע בורב' ולסכב ט"י תודעוותה תכרענ ונרודב
ולטי ןיינממ רתויכש אלא ,תונוזמ ינימ היהי רקיעבש יואר ללכב ,הדועסהל עגונהב ש"מב" :(זק 'מע ז"טח
. . ז"מהרבל . . םיראשנ דימת אלש םיחרואה כ"אשמ ,הרשעב ןוזמה תכרב ךרבל ולכויש ידכ הדועסל םהידי
ט"י םויב הנש לכב ,ךליאו א"שת תנשמ" :וידי לטונ היה אל יברה ףא השעמלו ,"יעבדכ י"טנב ישוקה לע ףסונ
ר"ומדא ק"כ תודעוותהל (סנכיהל הכזש ימ) ולע כ"חאו ט"וי דובכל הדועס נ"כהיב יאבג וניכה ולסכב
איצוהל ,ל"נה ירחא הדועסל וידי לטנ אל ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לבא - הקשמו תונוזמל - ע"נ צ"יירוהמ
.(רנורג 'יש ל"יר ח"הרה) "ב"ישת ולסכב ט"יב תחא םעפ

.178 'מע א"שנת תוחישה רפס - ירשפאה םוקמו םוקמ לכב (12

תועשה 'ג ירחאל) ולסכב 'כד הלילה ךותב הכשמנו ,(החנמה תלפת תעב) םויה תוצח רחאל התייה הלואגה (13
'כל רואב - ולסכב ט"יד תודעוותהה רדסל וניאישנ וניתובר וגהנ הז םעטמו ;(םידיסחה תרידל עיגהש דע 'וכו
.(נ"שו ,155 'מע ח"משת תוחישה-רפס) םיברל הארוה וז ירה - םוסריפבו םיברב ןכ וגהנש ןוויכמו . . ולסכב

.טמ 'מע ה"ח שדוק-תורגיא ,ר"ומדא ק"כ (14

הדועסה םיכישממו .א"ס ה"צרת 'יס ח"וא א"מר החנמ תליפת ירחאל איה התלחתהש םירופ תדועסב ומכ (15
- ןהב אצויכו ,הרות-תחמש ,(11 'מע ד"שת תוחישה -רפס האר) הנשה-שארד תודעוותה ןכו ,םירופ יאצומב
.172 'מע נ"שת תוחישה-רפס הארו .2 הרעה 347 'מע ה"כח תוחיש-יטוקל

.166 'מע א"ח ב"נשת תוחישה רפס (16

תרדיסב ע"על ספדנ םרט בתכמה .א"פרת ולסכב ט"י ,ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ בתכממ ,ב"ח םוי םויה (17
.בכק 'מע א"ח םש הארו ,ולש ק"גא

.ומק 'מע ח"ח שדוק-תורגא ,וקורמב שקרמ ריעב (18

תבוגת האר - ב"ויכ םיעוריאל 'וכו צ"מות ירמוש םניא ע"עלש רוביצ ישיא תנמזה לע תרוקיבל רשקב (19
.זי ןויליג ףוס 'תורשקתה'ב תספדנה יברה

.חצק 'מע י"ח ק"גא (20

.'םוי םויה' (21

.דנש 'מע ט"ח ,בכש 'מע י"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (22

.וע 'מע ב"כח ק"גא (23

.דועו ,191 'מע א"ח א"שנת ,182 'מע א"ח נ"שת ש"הס (24

.191 'מע א"שנת ש"הס (25

.גנקת 'מע א"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (26

.עש 'מע םש צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא (27

.בס-אס 'מע י"ח ולש ק"גא (28

.אינתה ס"וסבש ,'חיכות חכוה' ה"ד ק"הגא (29

.499 'מע ב"ח ב"נשת ש"הס ,ונניינעבו ;ב-רדא ח"י 'םוי םויה' (30

.492 'מע םש ש"הס (31

.497 'מע םש ש"הסב בתכמ (32

.29 'מע 117 ןויליג ,ונייח תיב .496 'מע ב"נשת ש"הסב בתכממ (33

.19 'מע ב"שת ש"הס (34

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il