- ח"עק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה ולסכב 'כ * בשיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


לכ תצירפ אוה ףסוי לש וניינע
םירדגה


תא ה"בקה הלגה אל" - הפסוהה ליבשב איה תולגה תנווכ
ןכלו * "םירג םהילע ופסותיש ידכ אלא תומואה ןיבל לארשי
תמדקה תניחב קר וניא - ץרפ - הדוהי לש ויתודלות רופיס
* ומצע ףסוי לש הנווכה תוהממ קלח אלא ,הכמל האופר
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ:ולסכ ט"יד הלואגהל תוכיישבו רשקב טרפבו ,בשיו תשרפ לש הנכות רואיב

ץפק ,הוולשב בשיל בקעי שקיב ,בשיו ,וב שרדנ דועו" י"שר איבמ "בקעי בשיו"ד שוריפהב
בקעי לש ותשקב איה "בקעי בשיו"ש (הרואכל) עמשמ הזמש ,"'וכו ףסוי לש וזגור וילע
ץפק"ש ןוויכ ,"הוולשב בשיל" ותשקב המייקתנ אל לעופב לבא ,("הוולשב בשיל בקעי שקיב")
.השרפה ךשמהב הכוראב רפוסמכ ,"ףסוי לש וזגור וילע

:ןיבהל ךירצו

,(2"בקעי בשיו") "בשיו" - (1השרפה לכד ןכותה לע הרומש) השרפה םש תאירקד םעטה (א
קוספב קר (הרואכל) אוה הוולשב הבישיד בצמהש יפ-לע-ףא - "הוולשב בשיל" ושוריפש
תודלות הלא") ינשה קוספהמו .3"ןענכ ץראב ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיו" ,השרפבש ןושארה
םיניינעה יטרפ תודוא רפוסמ השרפה םויסל דע ("'וגו הנש הרשע עבש ןב ףסוי בקעי
?"הוולשב בשיל" ,"בקעיו בשיו"ד בצמה ךפיה ,"ףסוי לש וזגור"ל םיכיישה

- (המילשהו תיתימאה הלואגהל הנכה איהש) ולסכ ט"יד הלואגהל 4בשיו תשרפד תוכיישה (ב
ודריו ולגלגתנ הז ידי-לע(ש) . . הנושאר הביס" תודוא רבודמ ינשה קוספב רבכש יפ-לע-ףא
?הלואגד בצמה ךפיה ,(הז ירחאלש תוישרפבו ,השרפה ךשמהב תויטרפב ראובמכ) 5"םירצמל

:השרפה ךשמהב תפסונ ההימת םדקהב ןבויו

הלת" י"שר שרפמו ,"ףסוי בקעי תודלות הלא" בותכה ךישממ ,"בקעי בשיו"ד המדקהה ירחאל
לעו ,"לחרב אלא ןבל לצא דבע אל בקעי לש ומצע לכש . . ינפמ ףסויב בקעי תודלות בותכה
בקעי תודלות"ד ןיינעה רקיע ,ףסויד תוערואמה יטרפ רופיסב השרפה ךשמה ךלוהו בבוס הז
."ףסוי - (אוה)

6השרפה ךשמהב הדוהי לש ויתודלות רופיסד תוכיישהו רשקהב רבסהו רואיב שורד הז יפ-לעו
,הדוהי לש ויתודלות רופיסב 7"ףסוי לש ותשרפב קיספה"ש - "ףסוי בקעי תודלות הלא"ל
?"ףסוי לש ותשרפ"ל ,8"ןושאר ןיינעל רזוח" ךכ-רחאו

לש ותשרפב קיספהו ןאכל וז השרפ הכמסנ המל" 7י"שר שרפמ ןיינעה תלחתהבש ,ריעהלו
וליא ,ורכמל תרמא התא ורמא ,םהיבא תרצב וארשכ ותלודגמ ויחא והודירוהש דמלל ,ףסוי
תלחתהב בותכש המ לע (רקיעב) אוה הז רבסה ,לבא ,9"ךל םיעמוש ונייה ובישהל תרמא
ויחא והודירוה" ףסוי תריכמ ללגבש ,"ויחא תאמ הדוהי דריו איהה תעב יהיו" ןיינעה
ךייש וניאש ,חרזו ץרפ תדילל דע הז ירחאלש תוערואמה ךשמה לע (ךכ-לכ) אלו ,"ותלודגמ
.10"ףסוי בקעי תודלות הלא" ,"ףסוי לש ותשרפ"ל (הרואכל)

תילכת) ןכותה זמורמ ףסוי לש ותשרפ עצמאב הדוהי לש ויתודלות רופיסבש ,רמול שיו
הביס" ,"'וגו הנש הרשע עבש ןב ףסוי בקעי תודלות הלא" - ףסוי לש ותשרפד (הנווכה
,בוט ןיינע אוה רבד לש ותתימאלש - "םירצמל ודריו ולגלגתנ הז ידי-לע(ש) . . הנושאר
.ןמקלדכ ,"הוולשב בשיל" ,"בקעי בשיו"ד ןיינעה תוללכל םאתהב

:ןיינעה רואיבו

,תובשחמה תא יתעדי יכונא 12יכ חתפ ןמחנ רב לאומש יבר ,איהה תעב יהיו" 11שרדמב אתיא
היה ה"בקהו ,השא ול חקיל קוסע היה הדוהיו . . ףסוי לש ותריכמב ןיקוסע ויה םיטבש
,הדוהי דריו איהה תעב יהיו ,(14רמתמ תאצל דיתעש) חישמה ךלמ לש ורוא 13ארוב(ו קסוע)
לאוג דלונ (14לארשיב דבעשש הערפ) ןושארה דבעשמ דלונ אלש םדוק ,הדלי ליחת םרטב
םינדמהו ןיינעה ןמ הלעמל ביתכ המ ,איהה תעב יהיו ,(14חישמה ךלמ דילוהש ץרפ) ןורחאה
."םירצמ לא ותוא ורכמ

תמדקה תניחבב - "ףסוי לש ותשרפ"ל הדוהי לש ויתודלותד תוכיישהו רשקה ןבומ הז יפ-לעו
ךלמ לש ורוא" רבכ ונשי (ףסוי לש ותשרפ) םירצמ תולגד הדיריה ינפל דועש ,15הכמל האופר
."םהינפל ץרופה הלע רמאנש ,חישמ הז ץרפ" ,ץרפ תדיל(ד רופיס)ב זמורמש ,16"חישמה

לש ותשרפל האופר תמדקה קר אל) אוה ץרפ תדילד רופיסהש ,רמול שי רתוי קמועבו
:"ףסוי לש ותשרפ"ד יתימאה ןכותה זמורמ הזבש ,"ףסוי לש ותשרפ"מ קלח (םג אלא ,ףסוי

יוליעב השודק יניינעב (ליגרה ךרד לע אלש) הפסוה לע הרומ - הפסוה ןושלמ - "ףסוי"
םיכפהתמ םייוצר יתלבה םיניינעהש הז ידי-לע הפסוה (רקיעו) םגו ,ףוס ןיא דע יוליע רחא
"רחא" םיכפהמש ,17"רחא ןב יל 'ה ףסוי" םש לע ,ףסוי םש תאירקד םעטהב שגדומכ ,השודקל
.18"ןב"ל

הדידממ הלעמלש בצמו דמעמ לע הרומ ותומילשב (הפסוה) "ףסוי"ש - ןיינעה תדוקנו
,"ןב"ל "רחא" םיכפהמש - הטמ הטמלמ :תווצקה יתשבו] םירדגה לכ תצירפ ידי-לע ,הלבגהו
,[19רתוי דוע הצירפד ןפואבו םיפיסומ תילענ הגרדב םיאצמנשכ םגש - הלעמ הלעמל דעו
."ץרפ ךילע תצרפ" - "ץרפ" לש וניינע והזש

הז לעש) םירצמל ףסוי לש ותריכמל ץרפ תדיל רופיסד תוכיישה ראבל שי הז יפ-לע
:ץרפ תדיל רופיסב ףסוי לש ותריכמב קיספהש - ("ףסוי לש ותשרפב" רבודמ

םיאצמנשכ (רקיעב) תשגדומ - ("ץרפ") רדג תצירפ לש ןפואב ("ףסוי") תיתימא הפסוה
,וטושפכ םירצמ םג אלא ,לובגו רצימ ןושלמ ,השודקד םירצמ קר אל] םירצמ ץראב ,הטמל
,תומילשב הדובעה תישענ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,[ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחת ,20"ץראה תוורע"
האלעההו רוריבה השענש םג ללוכ ,םירדגה לכ תצירפ לש ןפואב ,תיתימא הפסוהל דעו
.םירצמד

:םירצמל ףסוי תדיריל תוכימסב ץרפ תדיל רופיסב זמורמ הז ןיינעו

- תובאה (וליפא)ו םיטבשה תדובע יבגל ףסוי לש ותדובע תלעמ 21תומוקמ המכב ראובמ
םתוא ודירטי אל םלועה יניינעש ידכ ,םלועהמ תודדובתהב ,ןאצ יעור ויה םיטבשהו תובאהש
,22"ירצמה וינודא תיבב" ןה] םירצמל ותדיריב םגש ,ףסוי ןכ-ןיאש-המ ,תוקולאב םתוקיבדמ
,24"רהוסה תיבב" ותויהב ןה ,23"ודיב ןתנ ול שי (רשא) לכו ותיב לע והדיקפיו"ד ןפואבו
היה אוה םש םישוע רשא לכ 'וג םיריסאה לכ תא ףסוי דיב רהוסה תיב רש ןתיו"ש ןפואבו
לע טילשה" ,26"םירצמ ץרא לכ לע ךתוא יתתנ" ,ךלמל הנשמ השענש ירחאל ןהו ,25"השוע
תוקולאל הבכרמ" ,תוקולאל תוקיבדה תילכתב היה ,[27"ץראה םע לכל ריבשמה . . ץראה
.29"ופסכ ןינק" ושענש ןוויכ 28הלימה ןיינע םיירצמהבו לצא לעפש אלא דוע אלו ,"שממ

ךילע תצרפ" ,ץרפ תדיל רופיסב תזמורמ םירצמב ףסוי לש ותדובעל חוכ-תניתנהש ,רמול שיו
. . ףסוי לש ותריכמב םיקוסע ויה םיטבש"ש "איהה תעב" ,ןכלש ,םירדגה לכ תצירפ ,"ץרפ
ךילע תצרפ" ,ץרפ תדיל היהתש ידכ איה הזב הנווכהש ,"השא ול חקיל קסוע היה 30הדוהי
איהש ,תיתימא הפסוה ,תומילשב םירצמל ותדיריב ףסוי לש ותדובע היהת הז ידי-לעש ,"ץרפ
.31םירדגה לכ תצירפ לש ןפואב

ףסוי תריכממ האצותכ) םירצמל (לארשי ינב לכ) וינבו בקעיד הדיריה םג ,הזל ךשמהבו
32וארקנ"ש הז ירחאלש תויולגהב הכשמהו ,("םירצמל ודריו ולגלגתנ הז ידי-לע"ש ,םירצמל
:ץרפ תדיל םע הרושק - "םירצמ םש לע

הלגה אל" 33ל"זר רמאמכ - ("ףסוי") הפסוהה ליבשב איה (םירצמל הדיריה) תולגה תנווכ
רוריבד ןיינע והזש ,"םירג םהילע ופסותיש ידכ אלא תומואה ןיבל לארשי תא ה"בקה
."ןב" השענ (וטושפכ) "רחא"מש ,35טושפכ םירגל דעו ,34השודקה תוצוצינ

רדג תצירפ לש ןפואב הדובעה ידי-לע תישענ (םירצמ) תולגה ןמזבש ("ףסוי") הפסוההו
ןותחת ,לפוכמו לופכ ךשוחל דעו ,תולגב הדירי לש בצמב םגש - 36("ץרפ ךילע תצרפ")
ןהו ,השודק יניינעב ןה ,ףקותה לכב לארשי ינב לש םתדובע תישענ ,ונממ הטמל ןותחת ןיאש
(ףקות) עצמאבש ,תולגה ירדגו (37םלעה ןושלמ) םלועה ירדג םיצרופש דע ,םלועה רוריבב
לש ופולא" קר אל) םלועב םילגמו םיכישממש דעו ,38םלוע לש ופולא םילגמו םיכישממ תולגה
דע ,יוליע רחא יוליעב הפסוה לש ןפואבו ,םלועהמ הלעמלש תוקולאה תניחב םג (אלא ,"םלוע
השענ ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתה הזה םלועש - ךרבתי ותומצעו ותוהמ יוליגו תכשמהל
.40ותומצעל הריד ,39ךרבתי ול הריד

ורוא ארוב(ו קוסע) היה ה"בקהו . . ףסוי לש ותריכמב ןיקוסע ויה םיטבש" שרדמה ןושלבו
(ףסוי לש ותריכמב התלחתהש) םירצמל הדיריהש זמורמ הזבש ,רמול שיד - "חישמה ךלמ לש
חישמ הז ץרפ" ,42ץרפ תדיל ,41חישמ לש ורוא תולגתה ליבשב(ו חוכ-תניתנה ידי-לע) איה
ונישעמ"ב) םירדגה לכ תצירפ ידי-לעש הפסוהה הלגתת ודי לעש ,"םהינפל ץרופה הלע רמאנש
.םינותחתב ךרבתי ול הריד ,תומילשה תילכתב (43"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו

,"בקעי בשיו"ל (םירצמל ותריכמ) "ףסוי לש ותשרפ"ד תוכיישה םג תנבומ הז יפ-לע
:44"הוולשב בשיל"

,46"תובאבש רוחב" ,בקעי לש ונוצר טרפבו ,45"השעי ויארי ןוצר"ש ןוויכש - המדקהבו
.הוולשב בשיל בקעי לש ותשקבו ונוצר ה"בקה םייק יאדווב

ןבל תיבמ רזחש זאמ) ויבא ירוגמ ץראב הוולשב בשיש םינש עשתה ךשמב (א) :םינפוא ינשבו
בקעי יחיו" - רתוי הלענ ןפואב הוולשב הבישי (ב) ,47(הנש הרשע עבש ןב היה ףסויש דע
םירצמ ץראב הוולשב בשיש ("בוט" אירטמיגב) םינשה ז"י ,48"הנש הרשע עבש םירצמ ץראב
וימי לכ וליאכ" ,וייח תונש לכב (הוולש) "בוט" השענ םדי-לעש דעו) 49ויתונש רחבמ ויהש
.(50"הבוטב

התיהש) "הנש הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו" ,םירצמ ץראב הוולשב הבישיה תלחתהו
עבש ןב ףסוי בקעי תודלות הלא"ב - (ויבא ירוגמ ץראב הוולשב הבישיהמ רתוי הלענ ןפואב
:"םירצמל ודריו ולגלגתנ הז ידי-לע(ש) . . הנושאר הביס" ,"הנש הרשע

בשיל) בקעי בשיו"ד ןיינעה קיפסמ ,ומצעלשכ (תובאבש ישילשה) בקעי לש וניינע דצמ
;הוולשב הבישיד יעבטה (ןפואהו) םוקמה - "ויבא ירוגמ ץראב (הוולשב

םגש ,"רחא ןב יל 'ה ףסוי" ,הפסוהה ןיינע ,"ףסוי בקעי תודלות"ד תומילשה דצמ לבא
תויהל הכירצ ,"בוט" אירטמיגב ,"הנש הרשע עבש ןב ףסוי"שכ טרפבו ,"ןב" השענ "רחא"מ
הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו" - רתוי הלענ ןפואב (בוט) הוולשב הבישיהב הפסוה
ןותחת ןיאש ןותחת ,"ץראה תוורע" ,םירצמ ץראב םגש ,51"ןינרחא הנש הרשע עבש" ,"הנש
בוט אירטמיגב ,"הנש הרשע עבש . . בקעי יחיו" השענ ,("רחא"ד בצמו דמעמ) ונממ הטמל
הלעמלש הוולשב הבישי - ויתונש לכ רחבמל דעו ,("ןב" לש ,ידוהי לש םיבוט םייח)
.52"ץרפ ךילע תצרפ" ,רדג תצירפ לש ןפואב ,עבטהמ

הלא"ב הליחתמש ("בקעי בשיו") הוולשב הבישיד תילענה הגרדהש - רקיעה אוהו דועו
ודריו ולגלגתנ הז ידי-לע(ש) . . הנושאר הביס") "הנש הרשע עבש ןב ףסוי בקעי תודלות
הוולשב הבישיל הנכה איה ("הנש הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו" השענו ,"םירצמל
איהה תעב" ירהש - 53ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב היהתש תומילשה תילכתב
רמאנש ,חישמ הז" ,ץרפ תדיל ידי-לע ,"חישמה ךלמ לש ורוא ארוב(ו קסוע) היה ה"בקה . .
.הכוראב ל"נכ ,"םהינפל ץרופה הלע

,ולסכ ט"יל בשיו תשרפד תוכיישהו רשקה רואיבב םג ףיסוהל שי ליעל רומאה יפ-לע
בקעי בשיו"ד םיבלש-םיניינעה לכ םנשי ד"בח תודיסח תרות תולגתהבש - תודיסחל הנשה-שאר
:"ץרפ ךילע תצרפ"ו ,"ףסוי בקעי תודלות הלא" ,"ויבא ירוגמ ץראב

וניבר ידי-לע ד"בח תודיסח תרות תולגתה לע זמור - "ויבא ירוגמ ץראב בקעי בשיו"
ט"שעבה) וינפלש תובאהד תודיסחה תרות האב הז ידי-לעש ,תודיסחה תובאבש ישילשה ,ןקזה
.תעדו הניב ,המכחב הגשהו הנבהב ("בשיו") תובשייתה לש ןפואב (דיגמהו

ידי-לע ד"בח תודיסח תרות תצפהו תולגתהב הפסוהה לע זמור - "ףסוי בקעי תודלות הלא"
ףסוי ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,ןקזה וניבר לש ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתובר
"רחא"מ תושעל ,"רחא ןב יל 'ה ףסוי"ד ןיינעהב תדחוימ השגדה התיה ולצאש ,54ונרודבש
,(םירצמל ףסוי תדירי תמגודבו ךרד לע) ןותחתה רודכ יצחל ואובב הריתי השגדהבו ,"ןב"
םלועה לכב (תודהיהו הרותה תצפה םע דחיב) תודיסחה תרותד יוליגה השענ הז ידי-לעש
.ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתב םג ,55ולוכ
'מע ,ב ךרכ ,א"שנת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ,א"שנת'ה ולסכב א"כ ,בשיו תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(19-13

ארקנה רבדה לש ונכות לע הרומו היחמו הוהמ "שדוקה ןושלב ול וארקי רשא ומש"ש הלואגה לעב ראבמש יפכ (1
.(ותלחתב א"הויהעש) הז םשב

.נ"שו .176 'ע 'ל קלח ש"וקל הארו .ם"במרבש (הבהא רפס ףוסב) הנשה לכ תולפת רדסב ה"כ (2

ז"י ןב היה ףסויש דע ויבא ירוגמ ץראל ןבל תיבמ רזחש זאמ הוולשב בשיש - בקעי לש ויתונש ךשמבו (3
ונתשרפ .זי ,גל חלשיו .הכ ,ל אציו .תודלות פ"ס (ןשי י"שרו) י"שרפבש ןובשחה פ"ע) םינש עשת ךשמב ,הנש
.(דל ,זל

(ולסכ ט"יל תוכימסבש) תבשה םויב שגדומכ - השרפה לכד ןכותה אלא ,("בקעי בשיו") השרפה םש קר אל (4
.הפוס דע התליחתמ הלוכ השרפה לכ ןירוק ובש

השרפה ךשמהב רפוסמ התודואש םכשל ףסויד תוחילשהל עגונב) א"ער ,אי הטוס י"שרפ םג הארו .פ"הע י"שרפ (5
."םירצמל לארשי תדירי תביס תליחת" :((גי קוספ)

.חל לטיפאק (6

.א ,חל י"שרפ (7

.א ,טל י"שרפ (8

ךומסל ידכ וב קיספהש אלא ,ןושאר ןיינעל רזוח ,דרוה ףסויו" :וירחאלש ןיינעה תלחתהב שרפמ ז"דעו (9
.(א ,טל) "ותלודגמ והודירוה וליבשבש ךל רמול ,ףסוי לש ותריכמל הדוהי לש ותדירי

לש ותשא השעמ ךומסל ידכ דועו" ,("דרוה דרויו") וירחאלש ןיינעה תלחתהב י"שר שרפמש ינשה םעטה םגו (10
התארש ,םימש םשל (רפיטופ לש ותשא) וז ףא םימש םשל (רמת) וז המ ,ךל רמול ,רמת השעמל רפיטופ
רבדבש תוכזד ןיינעה ,ירה - "התבמ םא הנממ םא תעדוי הניאו ,ונממ םינב דימעהל הדיתעש הלש ןיגולורטצאב
תודלות הלא"ל סחיב טרפבו) ומצע ףסויל סחיב ןכ ןיאש המ ,רפיטופ לש ותשאל סחיב אלא וניא ("םימש םשל")
.הלילשב ז"ה ("ףסוי בקעי

.ה"פפר ונתשרפ ר"ב (11

.אי ,טכ הימרי (12

.קבלא-רודואית תאצוה ר"בב תואסריגה ייוניש האר (13

.םש י"שרפ (14

.םש ראות הפי 'יפ (15

ךלמ הז ןורחא לאוג ןיקתהל הדוהי דרי ףסוי דרי אלש דע" :אי ונתשרפ (רעבאב) אמוחנת םג האר (16
."חישמה

.דכ ,ל אציו (17

.פ"הע ת"הוא האר (18

הפסוהה םגש ,ונייה ,הנממ הלעמלש הגרדה יבגל "רחא" תניחבב איה וז תילענ הגרדש - הזמ הריתיו (19
."רחא"ל "ןב"ד ךורע -ןיאה תמגודבו ד"ע ,ךורע-ןיאב איה השודקב

.(ופוסב) ד ,א"פ ר"הק הארו .בי ,םש .ט ,במ ץקמ (20

.נ"שו .ךליאו 196 ע"ס ה"כח ש"וקל האר (21

.ב ,טל (22

.(י"שרפבו) ד ,םש (23

.כ ,םש (24

.בכ ,םש (25

.אמ ,אמ ץקמ (26

.ו ,במ םש (27

.הנ ,אמ ץקמ י"שרפ .ו ץקמ אמוחנת .ה ,א"צפ ר"ב (28

.139 'מע י"ח ש"וקל האר (29

תרמא וליא ורכמל תרמא התא" ,(זכ-וכ ,זל) "'וג ונרכמנו וכל 'וג הדוהי רמאיו" - ורכמל רמא אוהש (30
.םירצמל רכמנ וללגבו - "ךל םיעמוש ונייה ובישהל

ץרפ תדיל ליבשב ,ןכל ,(םינפב ל"נכ) הטמל הדירי לש בצמב שגדומ רדג תצירפד ןיינעה רקיעש ןוויכו (31
ןושל קתמוי ז"פעו - "'וג טיו ויחא תאמ הדוהי דריו" - הטמל הדירי לש ןיינע הדוהי לצא תויהל ךרצוה
."'וכ הדוהי דרי אלש דע" (16 הרעהבש) אמוחנתה

.ה ,ז"טפ ר"ב (32

.ב ,זפ םיחספ (33

.מ"כבו .ךל ךל פ"ר .א ,ו תישארב א"ות האר (34

.מ"כבו .ג ,כ תודלות א"ות האר (35

שגיו) "ןשוג הצרא ואוביו (ז"חאלו) הנשג וינפל תורוהל ףסוי לא וינפל חלש הדוהי תא"ש קתמוי ז"פעו (36
תדילד רופיסהש םשכ ,ץרפ דלונ ונממש ,הדוהי י"ע איה םירצמל וינבו בקעי תדיריל חכ-תניתנהש - (חכ ,ומ
.םירצמל ףסוי תדיריל המדקה אוה ץרפ

.מ"כבו .ד ,זל חלש ת"וקל האר (37

,הל ךתולעהב ת"וקל .ב"לפס ר"קיו האר) הביתה עצמאב ף"לא תפסותב "הלוג" - "הלואג" תביתב זמורמכ (38
.(מ"כבו .ג

.מ"כבו .ו"לפר אינת האר (39

.נ"שו .אמר 'מע ב"ח טקולמ מ"הס האר (40

ןמסנ) ףסוי ןב חישמ היהי דוד ןב חישמ ינפלש ל"זח ישרדמב ראובמכ - ףסויל חישמד תוכיישהמ ריעהל (41
םוקממ אב אוהש ערז" ,"רחא ןב יל 'ה ףסוי"ל ךייש דוד ןב חישמ םג :רקיעו דועו .(259 'מע ה"כח ש"וקלב
םידבועה רחא םעמ התיהש היבאומה תורמ אבש" ,(םש כ"מבו .ח ,א"נפ .ה ,ג"כפ ר"ב) "חישמה ךלמ הז . . רחא
אוהה דצה . . האירבב הנווכה םילשי רשא אוה חישמה ךלמה" :םשו .ד"יפ ד"ח ק"הובע) "רחא לאל םיוחתשמו
היהי זאו . . בוטה לא . . ערה ךופהי יכ ,רחא דוע ארקי אלו ,הניכשה יפנכ תחת והבישי ,רחא היה . . רשא
.("םלש תודחאה

.("חישמ לש ורוא קיהבמ" :םש י"שרפבו) "חישמ לש ורוא" - יוליגו החירז - "חרז"ל םג ךיישו (42

.ז"לפר אינת (43

.ךליאו 176 'ע 'ל קלח ש"וקל םג האר - ןמקל אבהב (44

.טי ,טמק םילהת (45

.הכ ,זכ תודלות פ"העש .ב ,זמק .ב ,טיק א"חז הארו .ו"עפר ר"ב (46

.3 הרעה ליעל האר (47

.יחיו פ"ר (48

.מ"כבו ,תבט י"ח "םוי םויה" .פ"הע ט"העב האר (49

.ה"פ ר"אבדת (50

הרשע עבש ןב ,ףסוי הינימ דיבאתא דכ" רהזב ש"מ ראבל שי םינפב רומאה פ"עו - .א ,פק ונתשרפ רהז (51
יכב הוהד המכו ,ןינש הרשע עבש ןוניא לע יכב הוה ףסויל היל אמח אלד וראתשאד ןימוי ןוניא לכו ,הוה הנש
ףא - "אלכד ומילשבו ארקיב ודחב םירצמד אעראב םייקתאד ןינרחא ןינש הרשע עבש היל בהי ה"בק ,הילע
יכב הוה" םהבש "ףסויל היל אמח אל"ש םינשה ב"כ דגנכ תובוט םינש ב"כ ול ןתיל ה"בקהל ול היה הרואכלש
הלגתנ םירצמ ץראב בקעי יחש תובוטה םינשבש ןוויכ - (ומע היה ףסויש םינש ז"י דגנכ םינש ז"י אלו) "הילע
.("ןינש הרשע עבש ןוניא לע יכב הוה" ןושלה קויד קתמוי ז"פעו) "הנש הרשע עבש ןב ףסוי"ד ןיינעה

בשיל םישקבמ םיקידצ .ףסוי לש וזגור וילע ץפק הוולשב בשיל בקעי שקיב" י"שרפב שרפל שי ז"פעו (52
- "הזה םלועב הוולשב בשיל םישקבמש אלא ,אבה םלועל םהל ןקותמש המ םיקידצל ןייד אל ה"בקה רמוא ,הוולשב
:אתוילעמל

שקיב" בותכל ךירצ היה - הוולשב בשיל השקבה לע שנוע אוה "ףסוי לש וזגור וילע ץפק"ש טושפה שוריפה יפל
רדסה אוה ןכש טרפבו] "ףסוי לש וזגור וילע ץפק ,'וכו םיקידצל ןייד אל ה"בקה רמא ,הוולשב בשיל בקעי
הוולשב בשיל םישקבמ . . םיקידצהש העשב" - ("וב שרדנ דועו") י"שר איבמש (ג ,ד"פפ ונתשרפ ר"ב) שרדמב
הוולשב בשיל שקיבש י"ע וניבא בקעי ,אוה ןכש ךל עדת ,'וכו ןייד אל ,רמא ,גרטקמו אב ןטשה ,הזה םלועב
'וכ ןייד אל ה"בקה רמוא הוולשב בשיל םישקבמ םיקידצ" םייסמש הזמו ,["ףסוי לש ונטש ול גוודזנ ז"הועב
,(שרדמבכ ,"גרטקמו אב ןטשה" ,שנוע לש ןיינעב םייסל ףיסומ וניאו) "הזה םלועב הוולשב בשיל םישקבמש אלא
.ה"בקה לש ותמכסהו ונוצר פ"ע ,םיקידצ לצא ליגרה רדס והזש שרפמו זמרמש ל"י

,ה תוכרב) ל"זראמ ד"ע) השודקד "זגור" - אתוילעמל אוה "ףסוי לש וזגור וילע ץפק" םגש ,ל"י ז"פעו
ץפק") רדג תצירפ לש ןפואב הוולשב הבישיב ("ףסוי") הפסוהה ליבשב ("'וכ םדא זיגרי םלועל" (א"ער
.("וילע

ןיינע שגדומ (םירצמל הדיריה תודוא רבודמ םהבש) בשיו תשרפ ירחאלש תוישרפה ךשמהב םגש ,ריעהלו (53
,דנ א"חז האר) ןימיה ץקו םימיה ץק - ץקמ תשרפ :(ד-ג"ס נ"שת חלשיו פ"ש תוחישמ סרטנוק םג האר) הלואגה
תכימס ,ףסויל הדוהי תשגה - שגיו תשרפ .(ץקמ פ"ר ת"הואב 'תנו אבוה - ו ,ב"פ ר"כיא .ץקמ פ"ר .א"עס
רפס) תומש (רפסו) תשרפ ןכו .םייחצנ םייחל דע ,"בקעי יחיו" - יחיו תשרפ .(שגיו פ"ר רהז) הלפתל הלואג
ןועמשו ןבואר ןיתחנ ןועמשו ןבואר" שרדמב אתיאדכ ,"המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו" - (הלואגה
.(ה ,א"פ ר"ומש) "ןאכ ורכזנ לארשי תלואג" ש"ע ,(ה ב"לפ ר"קיו) "ןיקלס

.(ךליאו 155 'מע א"ח ח"משת ש"הס) ח"משת בשיו פ"ש תחישמ סרטנוק םג האר (54

וניתובר ורג הבש ץראב ."ויבא ירוגמ ץראב" תודיסחה תרותד יוליגה (רקיע) היה זא דע ןכ-ןיאש-המ (55
.ט"שעבהו דיגמהל דע ,ז"נפלש וניאישנ
חישמ םע תויחל


הנכה איה תודיסחה תרות
הלואגה רוא לש "תובשייתה"ל


המלשה הלואגב תיתימא הוולשו החונמ

תודיסחה תרותל הנשה-שאר ,ולסכ ט"י הלואגה גחל ישילש םוי אוה הז שדוק-תבשה םוי
עודיכ) ולסכ ף"כב וכשמהו ,"אתבש ימק" ,עובשב ישימחה םויב וז הנשב לחש ,היכרדו
ברע ,ישישה םויב לחש (ולסכ ף"כ לילב הכשמנו םויה תוצח ירחאל התיה ולסכ ט"יד הלואגהש
...("ולוכיו") תומילשהו היילעה השענ ובש ,תבשה םויל ףכית םיסנכנ ונממו ,תבש

םידעומה"ש עודיכ) בשיו תשרפו תבשה םויל ולסכ ט"י הלואגה גחד תוכיישהו רשקה רואיבבו
שי - ("ליכשה 'ה דימ לכה יכ ,ןהב תולחש תוישרפה ןתואל תוכייש שי . . הנשה לכ לש
:רמול

דעו ,("הב בצע ןיא") םילבלבמה םיניינעה לכמ החונמ ,"החונמ תאב תבש תאב" - תבשה םוי
."םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םוי" ,אובל דיתעלד החונמה ,התומילשב החונמל
תיתימאה (החונמ) הלואגהל דעו ,(םילובלבמ החונמ) רסאממ הלואג - ולסכ ט"יב ותמגודו
"הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןפואב תודיסחה תרות יוליג ידי-לע ונקדצ חישמ תאיבב המילשהו
.ולסכ ט"יב רקיעב ליחתהש תומילשב

ירחאל) בקעי לצא הוולשו החונמ לש בצמ ,"הוולשב בשיל" ,"בקעי בשיו" - בשיו תשרפו
החונמ לש בצמ - ולסכ ט"יב ותמגודו .תובאבש ישילשה ,(הניד זגורו ושע זגור ,ןבל זגור
ט"שעבהל ךשמהב) תודיסחה תובאבש ישילשה ,(רסאמהמ הלואג) ןקזה וניבר לצא הוולשו
.(דיגמהו

:רתוי תויטרפבו

בשוי" ,"לארשיב םש הרותו בקעיב תודע םקיו" בותכש ומכ ,הרות וניינע - "בקעי (בשיו)"
לצא ותמגודו .הרותה תוימינפו הרותד הלגנ ,"רבע לש ולהואו םש לש ולהוא" ,"םילהוא
תורואה ינשב םלועה תא ריאהש םש-לע ,"רוא ינש" ,"רואינש" (ןושארה) ומשש - ןקזה וניבר
.הרותה תוימינפו הרותד הלגנד

ט"שעבה) וינפלש תובאהד תודיסחה תרות האב ודי-לעש - "ויבא ירוגמ ץראב 'וג בשיו"
תרותב) תעדו הניב המכחב העידיו הגשהו לכשב ("בשיו") תובשייתה לש ןפואב (דיגמהו
."הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןפואל דעו ,(ד"בח תודיסח

לארשי -ינב לכד הוולשב הבישיה - תומילשה תילכתב "בקעי בשיו"ל םיכוז הז ידי-לעו
,(תובאבש ישילשה) בקעי דגנכ ,(תולג הירחא ןיאש תיחצינ הלואג) תישילשה הלואגב (בקעי)
הנופצו המדקו המי תצרפו וב בותכש בקעיכ . . ךיבא בקעי תלחנ . . םירצמ ילב הלחנ"
הז ץרפ" ,"ץרפ ומש ארקיו ץרפ ךילע תצרפ" :בשיו תשרפ ךשמהב בותכה ןושלבו ,"הבגנו
הצוח תונייעמה תצפהד הדובעה ידי-לע לעופב השענש ,"םהינפל ץרופה הלע רמאנש ,חישמ
תצרפו" ,םלועה תוחור עבראב ,לבת יווצק לכב (תודיסחה תובאבש ישילשה ידי-לע ליחתהש)
."הבגנו הנופצו המדקו המי
-11 'מע ,ב ךרכ ,א"שנת תויודעוותה םחנמ-תרות ;א"שנת'ה ולסכב א"כ ,בשיו תשרפ שדוק-תבש תחישמ)
(13

יהויחבמ ריתי


חרכהב ,ועבת םיאישנהש ןוויכמ
לעופ ידיל אובי רבדהש


?רחמ דע תוכחל המ ליבשב ,ןכ-םאו

םימימת-יכמות הבישיה ילהנמו ידסיימ - ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז םיר"ומדאה םיאישנה ק"כ
אל ויהיש ,ריאהל תורנ ויהי הבישיה ידימלת רשא םנוצרו םצפח היה רידא - שטיוואבויל
,ריאהל תורנ - אלא ,אדירג םידיסח םידימלת אל ,דבלב םידמול םידימלת אל ,םתס םידימלת
.הזב קייודמה םנושלכו

םיאצמנו ,ןמש ,הליתפ :תומילשב רנה היהיש רשפא יכ - ריאהל םגו תורנ - ןושלה קויד
אל ריאמ וניא ,קלוד וניא רנה :רסח היהי - ריאהל - רקיעה הנה הז לכבו ,םיאתמ ילכב
.ותלוזל אלו ומצעל

ראותהו .וקילדהלו ויקלח לכל רנה תא ושפנב אוצמל :ריאהל תורנ ויהיש רבדה חרכומו
.אקווד ריאהל אוה תורנה תילכת רשא ,תרמוא תאז - ריאמ וא רוא אל - ריאהל אוה אולה
,ורבח לש רנה תא םג קילדהל םיבייוחמו םיכירצ :אוהו ,ןיינע דוע ללוכ הזש רמול שיו
.וקילדהלו ,ולש ילכהו הליתפה ,ןמשה תא ורבחב םג אוצמל רמולכ

ועיקשה םהש - הנושאר :יתרת הנימ-עמש ,הבישיה ילהנמו ידסיימ לש םתנווכ וזש ןוויכ
הליחתמ םא םג) םכלצא ווהתנ ,אליממ ךרדב ,הנה הז ידי-לעש - היינשו .הזב 'קה םהיתוחכ
.לעופב הז לכ תא איבהל תוחוכהו תלוכיה (ויה אל

,ןקזה וניבר רשא יברה רפיסש ומכו ,אפוסיכד אמהנ ךרד לע היהיש הצור וניא ה"בקה םנמא
-יארי ויהי םידיסחה רשא ,העיגיב ולדתשה ,קדצ-חמצה ר"ומדא ודכנו יעצמאה ר"ומדא ונב
תונויסינ דחא לכ לצא םיווהתמ ןכל - אליממ ךרדב םימש-יארי אלו הדובע ידי-לע םימש
םימעפלו ,העינמ וזש ול המדנ םימעפל .לעופ ידיל רבדה איבהל ותוא םיענומה םיניינעו
רבכ אוהש המדנ ינשהלו ,ידמ רתוי איה הדבכ וזכ הדובע רשא המדנ דחאל .איה תישממ העינמ
.הזמ דואמב אוה קוחר ןיידע לעופבש םגה - הנווכהל רבכ אוה םיאתמ יכ ,ריאהל רנ תניחבב

לצאש םשכ הנה ,םארובל םימוד םיקידצ ל"זר ורמאו ,אוה קידצו יבר ןוצרש ןוויכ לבא
רבחמה עצוממה אוהש ,יברו אישנ ןכ ומכ ,"חדנ ונממ חדי יתלבל תובשחמ בשח" ירה ה"בקה
חדי אל רשא ןיינעה ןאכ םג שי ,ה"בקה םע ,וירשוקמו וידימלת טרפבו ,ללכב לארשי-ינב
רמוא ןקזה ר"ומדא ק"כש יפכו .לעופב אובל רבדה חרכומ - היהיש ךיא היהיו .חדנ ונממ
."רחא לוגלגב וא הז לוגלגב" ת"ת תוכלה ע"ושו אינתב

והז .ףוגה ןמ שפנה תאצב ,הנש םירשעו האמ רחאל אקווד הנווכה ןיא - "רחא לוגלגב"
ותויח םייחב ירקיע יוניש וב השענשכ ןכ-םג ללוכ - "רחא לוגלג" לבא .טושפה שוריפ
."ןיד אמלעב

רחאל לע ןוקיתה תוחדל המ לעו המל - םדוק תחא העש תאז ןקתלו תושעל םילוכיש רחאמו
םויל םיחוד םניא ,םיחקיפ םה םידיסח :ויתוחישב ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודיו !?ןמז
."םתושעל םויה" ,םויה תושעל רשפאש המ תרחמה
(ןילקורבד םימימת יכמות תבישי ידימלתל - ב"ישת'ה הכונחד ישימח רנ ליל תחישמ)

יבר יצוצינ


"תודיסחל הנשה שאר" ,הלואגה גח


,רסאמה תשרפו הלואגה גח לע יברה תויודעוותהמ תוצוצינ
הכונחל ולסכ ט"י ןיב רשקהו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

?'למוגה' ונבר ךריב יתמ

.הכונחו ולסכ ט"י ןיבש רשקה לע הבחרהב יברה דמע ,א"משת בשיו תשרפ ,שדוק-תבש תחישב
:(597 'מע ,א ךרכ ,א"משת ,שדוק-תוחיש) ראיב ראשה ןיב

םע רשקנש םוקמה) גרוברטפמ ןקזה ר"ומדא לש ותרזחש ראותמ הלואגה רופיסב
לכ םש בכעתה"ו "הכונחד 'ב 'ג םויב" היה ,קסבעטיו ,וירוגמ ךלפב (רסאמה
."הכונחה ימי

רחאל 'למוגה' תכרב ןקזה ר"ומדא ךריב יתמ קיודמ רואית ןיאש תורמלש רמאו ףיסוה יברה
ןיד-קספ יפ-לעו ,"הכונחד 'ג םויב" קסבעטיוול ותאיבש ליעל רכזנה יפ-לעש ירה - ותלואג
דע (למוגה תכרב) הלוחה ךרבי אל"ש ('ה הכלה ,ג"י קרפ ,ןינהנה-תכרב תוכלהב) ולש
.הכונחה ימיב היה הז ןיינעש ןבומ ,"ירמגל וירובל רוזחיש

.הכונחה ימיב התייה ולסכ ט"י תלואג תומלשש - יברה םייס - ןאכמו

"ןוילע שדח רוא"

:(94 'מע ,ג"ישת ,שדוק-תוחיש) ג"ישת ולסכ ט"י תודעוותהב יברה רמא ךכ

ולסכ ט"י זאמ םינש המכו המכ רבכ ופלח ירה - "ןובשח" ךורעל םילולע
לכב שודיחה אופא והמ ,"ונישפנ תודפו וניתלואג" זאמ ףלח בר ןמזו ,ןושארה
?הנש

ךשמנש רואה יבגל (די ןמיס) שדוקה-תרגיאב ראובמה יפ-לע איה תמאה ךא
היה אלש רתוי ןוילע שדח רוא . . ריאמו דרוי הנשו הנש לכב" הנשה -שארב
ךשמ לכ תומלועה לכ תא תויחהל . . הזכ ןוילע רוא םלוע ימימ ןיידע ריאמ
,תודיסחה תרות - תודיסחל הנשה-שאר ,ולסכ ט"יב הז ךרד לע הנה - "וז הנש
רתסהו םלעה .תפסונ הכשמה הנש ידמ תכשמנ - תודיסחה יגהנמו תודיסחה יכרד
,זוע רתיב הקושתו תלוכי קינעמה רבד ,לפונ - תודיסחה תרות לע ףסונ
תונשל - לוכה תילכתל רקיעהו ,ישונא לכש תועצמאב יקולא לכש טולקל ולכויש
.תודימה עבט

"אתכירא אמוי"

לע")] א"כשת ולסכ ט"יב יברה אטבתה - וטושפכ הנשה-שארו ולסכ ט"י ןיבש רשקה לע דועו
:[52 -ד 'מע ,א"כשת ,שדוק-תוחיש - ("תוחצה ךרד לע" וא "זמרה ךרד

-ץראב וליפא ירה ,לעופלו - דחא םויכ הנשה-שאר עיפומ בותכבש יפ-לע-ףא
ט"י תגיגח הז ךרד-לע - תועש 48 לש "אתכירא אמוי" ,םימי 'ב אוה לארשי
.ף"כל ט"ימ תכשמנש העבקוה ולסכ

...םירתסנ םידיסח

ןיידע םהש םתוא ףא אלא ,םידיסח קר אל םויכ םיגגוח ןקזה ר"ומדא לש ותלואג םוי"
יברה אטבתה ךכ ..."םידיסח םה םגש ץוחב ףא הלגתיש ןמזה עיגי דועו ,'אבחיהב םידיסח'
.(76 'מע ,ג"כשת ,שדוק-תוחיש) ג"כשת ולסכ ט"י תודעוותה תחיתפב

שארה ךותבש ןיליפת

ונתוח לש ורופיס לע יברה רזח (184 'מע ,כ"שת ,שדוק-תוחיש) כ"שת ולסכב ט"י תודעוותהב
םוקמל ,"טעוואס עניאט"ל והואיבהו ןקזה ר"ומדא תא ורצע רשאכש ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
חנויש וידיב ןוויכ "שאר לש"ה תא חינהשכ .ןיליפתו תילט םש חינה ,ותוא ושרדו ורקח םשש
ןייצ ןקזה ר"ומדא .םלוא ותואב זא וחכנש הלא לכ לע דחפו המיא לפנ זאו ,ןוכנה םוקמב
ולא ,ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו" ,ארמגה ירבד תא הז רשקהב
."שארבש ןיליפת

והשימ רשאכ עודמ ,ןכ-םא :ןקזה ר"ומדא תא ולאשש ,ךכ לע םיפיסומ םידיסח :יברה ךישמהו
?דחפו המיא םיליפמ ןיליפתה ןיא ןיליפת חינמ רחא

..."שארה לעש ןיליפת ולא" אלו "שארבש ןיליפת ולא" :ןקזה ר"ומדא בישה

."שארבש ןיליפת" לש העונתב םידמועש ,ןהה תונידמב םידוהי םנשי :דמעמ ותואב רמא יברה
וא דחא ידוהי םש שיש ךכב ידו .רתסהו םלעהה לדוגו תופידרה לכ לע טבה ילבמ ,תאזו
,"ךממ ואריו"ה םייקתיש ידכ ,הרומאה העונתב םידמועש - הזמ רתוי הברה שיו - םיינש
הלוג םכמ דחא" ל"זר רמאמכ ,םירתסהו תומלעהה לכו תוריזגהו תופידרה לכ ולטבתיו
,תיתימא תוריחל וכזי שממ בורקבו ,"םכלוכ םתילג וליאכ םכילע ינא הלעמ 'וכ אירברבל
.ונקדצ חישמ תאיב דע ,רואו ךלוהו ףיסומ לש ןפואב תושעלו דומלל ולכויש ,םיטרפה לכב

אקווד םיפוגב תומשנ

בוט-םש-לעבה - טושקד אמלעמ ויתובר ורקבל ואב ,רסאמב ןקזה ר"ומדא תבשב
.דיגמה ברהו

הלעמל גורטק וילע ררועתנש ,ובישהו ,רסאמה תביסל םתוא לאש ןקזה ר"ומדא
.הרות יזר הלגמש לע

ירבד רמול קיספי םאה ,םירוסאה-תיבמ ותאצב :ןקזה ר"ומדא בוש לאש
?תודיסח

.רתוי רמאי אציישכ ,הברדאו ,קיספי אל ליחתהש ןוויכ :ול ובישה

ט"י תודעוותהב ר"ומדא ק"כ ורפיס (זט קרפ ,'א קלח ,'יבר תיב' רפסב עיפומש) הז רופיס
:(רופיס תפסותב) (94-93 'מע ,ג"ישת ,שדוק-תוחיש) ג"ישת ולסכ

םעפש רופיסהמ ןבומ ןכ .םיפוגב םישבולמ םהשכ ואב דיגמהו בוט-םש-לעבה
ותוא לאש םשמ ובושבו ,ןקזה ר"ומדא לש ורצעמ אתב ר"ומדא ח"ומ ק"כ רקיב
.םישנא השולשל םוקמ את ותואב שי םא ע"נ (ב"שרהומ) יברה ,ויבא

?אקווד הז ןפואב אובל םיכירצ ויה עודמו

-שפנה לש תודימה עבט ,ויתודימ עבט תונשל אוה תודיסחה ןיינע לכ ,ןכש
דירוה ןכל .אקווד הרותה תוימינפב ךרוצ שי הזלש ,ףוגב הרושקה ,תימהבה
תאז וטלקי תימהבה-שפנהו ףוגה םגש ידכ ,ישונא לכשב תודיסח ןקזה ר"ומדא
.ימינפ ןפואב

ידוהי לכש ונייה - תודיסח תצפה לע הלעמל ומיכסה רשאכש ,אופא ןבומ
תומשנ ידי-לע וז המכסה הרסמנ - וז הרות ןיבהלו דומלל (בייחו) לגוסמ
.אקווד םיפוגב תושבולמה

"תלדה תידיב זוחאל"

:יברה רמא (ךליאו 198 'מע ,ד ךרכ ,ב"ישת םחנמ-תרות) ב"ישת ולסכב ט"י תודעוותה םויסב

ימ לכ" :רמא ןקזה וניברש (ט"צרת ולסכ ט"י תחישב) רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
ןמו ,חורה לא םשגה ןמ ,בחרמה לא רצימה ןמ ותוא איצוא ,תלדה תידיב זחאיש
."םוניהגה

- ל"נה החישב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ךישממ - ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ ראיבו
ונייה חורה לא םשגה ןמ ,תוליצאל האירבמ ונייה בחרמה לא רצימה ןמ"
."היישעה םלוע ונייה ,םונהיגה ןמו ,האירבל הריצימ

םינפואה ינשבש - םה םייונמ ברה ירבד ירהש - ןושלה קויד ראבל שיו
םוקמה םג (אלא ,ותוא איצוי םשמש םוקמה קר אל) ןקזה וניבר רמוא םינושארה
ונאיביו (האירבמ) "רצימה ןמ" והאיצויש - ןושארה ןפואב :ותוא איבי וילאש
,(הריצימ) "םשגה ןמ" והאיצויש - ינשה ןפואבו ,(תוליצאל) "בחרמה לא"
ןמ" והואיצויש קר רמוא ישילשה ןפואב וליאו ;(האירבל) "חורה לא" ונאיביו
?והאיבי וילאש םוקמה םייסמ וניאו ,(היישעה םלוע) "םנהיגה

הזכ םוקמ תויהל לוכי (היישעה םלועמ) והאיבי וילאש םוקמהש עמשמ הזמו
,והאיבי םוקמ הזיאל שרפל רשפא-יא ןכלו ,"ללכ אצוקו תואב זימרתא אל"ש
!זמרנ וניא זמרב וליפאו ,םשב ארקנ וניא הז םוקמש םושמ

,היישעה םלועש - ל"נה החיש ךשמהב ראובמה יפ-לע - הזב הרבסהה רמול שיו
לכד תוילעה םייולת ובו ,תומלועה לכ תאירב תילכת אוה ,ימשגה הזה םלוע
ךאנ ןוא רעכעה ,רעכעה ראג") םינוילע יכה תומלועה םג ,םלוכ תומלועה
ונממש םוקמה קר ןקזה וניבר ריכזה היישעה םלועל עגונב ,ןכלו ,("רעכעה
ןפואב איה וז היילעש םושמ ,ותוא איבי וילאש םוקמה תא אלו ,ותוא איצוי
וליפא וא תואב זמרנ וניאו ,םשב ארקנ וניאש םוקמל דעו ,לובגו ץק הל ןיאש
!ץוקב

זוחאל=] "עקמאילק סנ'יבר םעד ןא ךיז ןטלאהנא" - וז היילעל יאנתהו
:[יברה לש תלדה תידיב

יכ ,ומצע תיבה אל יאדוובו ,המצע תלדה הניא - (תלדה לש תידי) "עקמאילק"
תלדל שמשמ התויהל לבא ,תלדהל שמשמו לפט אוהש קלח ,דבלב תלדה לש תידי םא
עגונב וניצמש יפכ - תיבהמ םג אלימבו תלדהמ קלח איה םג תישענ ,(תיבה לש)
האמוט לבקמ וניאו ,ותומכ רבוחמ השענ רבוחמל שמשמש ,הרהטו האמוט תוכלהל
.הזבש םינידה יטרפ לככ ,'וכ

:הדובעב וניינעו

הנבה ול ןיא ןיידעו ,"םינפב" וניא ןיידעש הישפנב שיניא עדי רשאכ םג
ולצא טלחומו תואדווב עדוי רשאכ ,םוקמ לכמ - (תודיסחה תרותב) הגשהו
לש "עקמאילק רעד ןא ןטלאהנא ךיז רע טעוו" היהיש המ היהיש רומג טלחהב
,החמשה לעב ,ןקזה וניבר

ףוס השעי אלימבו ,דבלב "עקמאילק"הב "ןטלאהנא ךיז רע טעוו" התע תעל -
- המינפ סנכיהל וב יולתה לכ ףוס לכ

ותחטבה םייקי יאדוובש - החמשה לעב ,ןקזה וניבר רבכ השעי ראשה לכ הנה
םלוע ,םשגה ןמו ,ירמוחהו ימשגה הזה-םלוע הז ,םונהיגה ןמ ותוא איצויו
םלוע ,בחרמה לא ,האירבה םלוע ,רצימה ןמו ,האירבה םלוע ,חורה לא ,הריציה
.תוליצאה

אוה היישעה םלועש ליעל רומאכ - תילענ רתויה היילעה היהת הז ירחאלו
רקיע" השענש - תומלועה לכד היילעה היולת ובו תומלועה לכ תאירב תילכת
םינותחתב םא יכ םוקמ םושב תילגתמ הניאש "הניכש רקיע" ,"םינותחתב הניכש
.אקווד

ירחאלו ,"עקמאילק רעד ןא ךיז ןטלאהנא" דחאו דחא לכ ךירצ ,ןכש ןוויכו
לארשי" םישענש דע ,הלעמ הלעמל ותוא הלעיו ןקזה וניבר ותוא איצוי הז
.ע"יז םישודקה וניתובר ידי-לע ,"דח אלוכ ה"בוקו אתיירוא

םויסל הלחתה ןיפיכתמ

תכרב םדוק - (200 'מע ,ד ךרכ ,ב"ישת םחנמ-תרות) ב"ישת ולסכב ט"י תודעוותה םותב
וזרדזי ,אינתה רפס דומיל תא ומייס אל ןיידעש הלאש זירכהל ר"ומדא ק"כ הוויצ - ןוזמה
ןיב ןיקיספמ ןיא הרות-תחמשבש ומכ ,ותלחתהל אינתה םויס ןיב קיספהל אלש ידכ ,ומייסל
."תישארב ןתח"ל "הרות ןתח"

ונינודא תושרב" :םר לוקב רמא ןומיזה חסונב ךכ-רחאו - סוכה לע ןוזמה-תכרב ךריב יברה
."הכרב לש סוכ"מ ויחיש םיבוסמהל קליח ךכ-רחא ."הזה תיבה לעב ברה וניברו ונירומ

"הבוט הנשל"

:(הנושארל ןאכ םסרפתמ) ג"כשת ולסכב ט"י תארקל יברה רגישש קרבמה חסונ הז

תוניעמה תצפהלו [היכרדו=] 'יכרדו תודיסחה דומילב הבוט הנשלו אבט אתבש
.הליעפו החמש תודעוותה ומתחתו ובתכת החלצהב הצוחעובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

ישילש םוי
הכונח ברע ,ולסכב ד"כ

.ןונחת םירמוא ןיא החנמ תליפתב

,הובג םמוקמ .(םויב םג) 1ברעמל חרזממ תורנהו ,םורד לתוכב הייכונחה - תסנכה-תיבב
םיליחתמ .3העיקשל םיניתממ ןיאו ,ונילע ינפל החנמב ןיקילדמ .2םיחפט הרשעמ הלעמל
.4עודיה ןוגינב 'וללה תורנה' םירש ךכ-רחא .ןימי דצמ קילדהל

רוזחל ךירצ םקילדהש רוביצה חילש וליפאו ,תסנכה-תיב תורנב ותבוח ידי אצוי םדא ןיא
ותיב-ינב תא םג איצוהל קילדמ ןכ םא אלא ,ותיבב 'ונייחהש' ךרבי אל ךא ,ותיבב קילדהלו
.5םתבוח ידי

םלוכש) תסנכה-תיבב הקולד הרונמ היהתש יאדכ ,הכונח-רנד תוררועתהב ףיסוהל ידכ"
.6"תוקוניתה וקחשיש ללכ ששח ןיא םא ,תעל-תעמה לכ ךשמב (םש םיסנכתמ

תעדכ ,ןוסכלאב הינקשכ שדקמהו ןכשמה תרונמ תא רייצל - הנשויל הרטע ריזחהל ןוכנהמ"
המלו .ןוסכלאב ןהינק תושעל יאדכ תויכונחה םגש רמול םוקמ שי הז-יפ-לעו ,ם"במרהו י"שר
.7"לוגיע יצחכ אלו רשויב ויה הינקש הרונמה ףוגב תונשל

יעיבר םוי
הכונחד 'א ,ולסכב ה"כ

:תיבב הקלדה

הכונח תרונמ - הכונחל עגונב ללוכ ,'תווצמב וינפל האנתה - והונאו יל-א הז' יוויצה"
.8"האנ

.הכונח לש ןושאר רנ םיקילדמ ,העיקשה תלחתה רחא ,בירעמל החנמ ןיב ,יעיבר םויל רוא
.10בוט-םויו תבש לש ולאב אל ,םיליגרה םישובלבו עבוכב לבא ,9טנבא תריגחב - םיאושנה
ךרבלו םציקהל ןוכנ ,םינשי םלוכ םאו .םירועינ ותיב-ינב םא הלילה לכ קילדמ ,קילדה אל
.11

.12רתויב ךר ליגמ הכונח תורנ קילדהל םינבה תא םיכנחמ ,ונימיב

ידי -לע הזב ואצי אלא ,הכונח תורנ וקילדה אל (ליג לכב) תונבהש ,ברה תיב תגהנה
.13ןהילעב - ךכ-רחאו ,ןהיבא

תינברה ותגוזל הווצמ היה ,הכונח ינפל ותיב תא בזוע היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כשכ
14(םירבגה דחאמ תעמוש התיה תוכרבה תאש ףא) המצעב הייכונחה תא קילדתש ע"נ הרש אנרעטש
.

העבשמ הלעמל היהתש םיקיידמ ןיאו - םיחפט השולש לעמ ,אסיכ לע הייכונחה תא םידימעמ
ןמ 17הלעמל תצק 'שמש'ה .16םיחפט הרשע לעמ אל ךא ,15םיחפט השולשל ךומס וא םיחפט
.18תורנה

,תורנה קילדהל לכויש ידכ ר"ומדאל הברקל םייחפטו חפט הרונמה לטלטל היה ךירצו הרק"
.19"קילדהו ומצעב ךריב ,הז לכבו .המוקמב התוא ןידימעמ ויה ךכ-רחאו

.20לוח לש רנמ וא שמשהמ אלא ,רחא הכונח רנמ הכונח רנ םיקילדמ ןיא

,21ןולחה לע אלו םירדחה דחא חתפ לע הכונח רנ םיקילדמ ויהש וניאישנ וניתובר גהנמ
אוהש אצמנו לאמשמ הכונח רנו ןימימ הזוזמ היהתש ידכ ,הזוזמה לומ ונייהד סנכנה לאמשמ
.22תווצמב בבוסמ

לע הליכאה םוקמ תא ףידעהל שיו ,תועיבקב לכוא אוה ובש תיבב תורנה תא קילדהל ךירצ
.23םש קילדהלו ותיבל רוזחל ךירצ ,וריבח תיבב יארקאב לוכאל ךלוהה .הנישה םוקמ

תורנה םא םיקיידמ ןיאו ,רדחה חתפ ללחב ,חתפה-תזוזמ יבועל ךומס היכונחה תא םיחינמ
.24םורדל ןופצמ וא ברעמל חרזממ םיחנומ

ךוניח ןיעמ םג הזב שיו ,הכונח רנ יטרפה םרדח חתפב וקילדי םידליהש ןוכנו יאדכ
.25הכונחב םהלש 'טעמ-שדקמ'

הובג דחא אלו ,סנכנ רנו אצוי רנ היהי אל ןכ .לוגיעב אלו הרשי הרושב ודמעי תורנה
אלש ידכ ,רנל רנ ןיב קספה תויהל בייח .(תבהלשה הבוג אוה הז ןיינעל עבוקה) ךומנ דחאו
וז תיבה ינב לש תויכונחה תא קיחרהל שי ןכ .הרודמכ וארייו וזל וז תובהלשה וברקתי
.26דוחל ןהמ תחא לכל רכיה היהיש ידכ ,וזמ

27קולדל הילעש ןמזה ךשמ לכ המוקמב התוא םיריאשמו ,המוקמב תחנומ הייכונחהשכ םיקילדמ
.

תא םיקילדמ ובש 'שמש'הו ,תיז ןמשב ןיקילדמ .תוכרבה לכ םויס רחאל איה הקלדהה תלחתה
.29הרונמה לש ינמיה הצקב םיליחתמ .28הוועש לש רנ אוה תורנה

.24הקלדהה רמג רחאל - 'וללה תורנה' תרימא

.30תושדח םוי לכב ויהי תוליתפהש וגהנ

.31העש יצחכ תורנל ךומס םיבכעתמ

.32תוחפה לכל תוקד םישימח תורנה וקלדיש םיקיידמ

הז רועיש רחא .24הכרב אלב ,ותוא םיקילדמו םירזוח - ותקילד ןמז רועיש ךותב הבכש רנ
.24ןיידע םיקלוד תורנה םא םג הייכונחה תא לטלטל םיאשר -

.24ינימשהו ןושארה םויב םגו ,תורנה דגנכ אלש 33הכאלמ תושעל םיאשר - הז רועיש רחא

ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ .הרותה דומילב םג תדחוימ הפסוה תויהל הכירצ הכונחה ימיב
.34הרות דמולו הכונח תורנל תוכימסב הכונח רנ תקלדה ירחא בשוי היה

לש ותב ,תידוהי ידי-לע היהש סנל רכז ,הניבגו בלח ילכאמ הכונחב לוכאל שיש םירמוא שי
.35לודג ןהכ ןנחוי

.36ןמשה סנ רכזל ,ןמשב םייושעש םילכאמ לוכאל (איה הרות) לארשי גהנמ

:תודעוותה

החפשמה גוחב - םוקמו םוקמ לכב וכרעי [37םויו םוי לכב] הכונח ימי ךשמבש ןוכנו יאדכ
תוביסמו תויודעוותה - ןמזהו םוקמה יאנת יפל ,'וכו הדובע תומוקמ ,רפס-יתבב ןכו ,38
.40ףטל ןהו םישנל ןה ,םישנאל ןה ,39אמויד יניינעב החמש לש

:41הכונח ימד

.43םילודג ןהו םינטק ןה ,42תונבו םינב] םידליל הכונח-תועמ תתל לדתשהל הרוה יברה
-לכ-לע [44וינתחל םגו ,ןיאושינה ירחא םג ,ויתונבל ןתונ ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא היה ןכו
עגונב דחוימבו ללוכ ,תולגה ךשוח תורבגתה דצמ - בוט המו ,הכונח ימי ךשמב םיימעפ םינפ
,םוי לכב םג הכונח ימד תתלו ,השודקו רואב תוברהלו ףיסוהל - ךוניחה בצמ תורדרדיהל
הככ םימעפ 'ג וא ,םיילפכ - תדחוימ הפסוהו ('וכ הריזג - רתומה רבדב אל םג) תבשבמ ץוח
.45ישימחה וא יעיברה לילב -

הלא .46תונקזו םינקזל עגונב הזב אצויכו ,שיאהמ השאהו ,השאהמ שיאה ושקבי - םיאושנהו
הז ירה םידקמה לכו ,הכונחל םיכומסה םימיב םילשהל ולדתשי ,תומלשב הז גהנמ ומייק אלש
.42חבושמ

םש-לע ולו - דימלת רדגב אוה םא קפסש ימל וליפאו ,םידימלתה לכל הכונח-ימד קלחל שי
.47םדקהב וברקתיש עייסי אפוג הז ילואו .דיתעה

:ךוניח

תויתואה תא 'ןוביבס'ה לע בותכל לארשי-ינב גהנמ עודיו ,'ןוביבס'ב קחשל 48לארשי גהנמ
םע תורושקה 'תוגצה' םיכרוע תומוקמ המכבו ,49"םש היה לודג סנ" :תובית-ישאר ,ש-ה-ג-נ
רתויב םילגוסמ הכונחה ימי לכו ,'וכו 'םיאנומשח'ל םישפחתמ ,הכונח ימי תשרפ רופיס
.50'ה תואבצ - לארשי ידליל םיסנכ ןוגראל

:הקדצ

ןוממב ח"מג . . הכונח ימיב םיבייוחמ ונא"ו ,51הכונח ימיב הקדצב תוברהל םיגהונ
שדוח לכ לש הקדצה תויבגמ תא םילשהל םיאתמה ןמזה הזו ,הקדצ לש תיבגמ םיכרוע .52"ףוגו
.54'הכונח תאז'ב טרפבו ,53ולסכ

ררועתהל דחאו דחא לכ לעש ,תובר םימעפ יברה עידוה ,הלוגס ימיב הקדצל תויבגמה ןיינעב
.55ךכ לע והוריכזיש אלב םג ,ומצעמ יעבדכ בדנלו

:הכונח עצבמ

םויק תא קזחל םתרטמש 56תולועפ רפסמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ עיצה תונורחאה םינשב
:הכונח יגהנמו תווצמ

ןכותב ןהו וטושפכ הכונח עצבמב ןה ,דחוימב - הברדאו ,הזב ולעפי םישנה םגו] לועפל (א
תילכתב תויהל הכירצ הזב הלועפהש אלא ,'רוא הרותו הוצמ רנ'ב םוקמ לכב ריאהל ימינפה
תיב לכב הכונח רנ תקלדהל [57טושפ םגו ןבומכ ,ןירדהמה ןמ ןירדהמד ןפואב םג ,תועינצה
רנ קילדת (הדלי וא) השאש תוחפה-לכל ולדתשי - ןיקילדמ םישנאה ןיאש תומוקמבו .ידוהי
.58(השא אלו שיא קילדיש ףידע םימעט המכמש יפ-לע-ףא) הכונח

.םמצעל הייכונח וקילדי ,םיכר םידלי םג םללכבו ,םירבגה לכ (ב

תא םהל רפסל - ידוהי רפס-תיבב םלועמ ודמל אלש ולא םג - לארשי ידלי תא ףוסאל (ג
קילדהל םהל רשפאלו ,(המודכו תוינגפוסב םג יוצר) םתוא חמשל ,הכונחה סנ רופיס
תוחוכב םיאצמנהו ,אלכ-יתבב וא האופר-יתבב התע-תעל םיאצמנה םידוהיל רשקב ןכ .הייכונח
.59רתאו רתא לכב - הרטשמהו אבצה

.הכונח תורנ קילדהל םידוהיה םינכשהו םירבחה לע עיפשהל (ד

.הכונח תועמ ולבקי ,תונבו םינב ,לארשי ידלי לכש לדתשהל (ה

.ןהיתורבחל תודליהו ,םהירבחל הכונח תועמ ונתי םידליה םג רשא בוט המ (ו

ברעב ונתי תאז תרומתו ,שדוק-תבשמ ץוח הכונחה ימי ךשמב הקדצ תתל םידליה תא ררועל (ז
.תבשה םוי רובע םג - םיילפכ תבש

דובכל - הרותב רשא הכונח יניינעמ הכונחה ימימ םוי לכב דומילב ףיסוהל םתוא ררועל (ח
.הכונחה ימי

ןיינעה שיגדהל ידכ ,םייבמופו םיירוביצ תומוקמב הכרבב ונמזב הכונח רנ 60קילדהל (ט
הנשי םאו .רתויב יזכרמהו ירוביצה םוקמב ,בשומו רפכ ,הרייעו ריע לכב .'אסינ ימוסרפ'ד
-ידי םיאצוי םניאש םיפסאנל עידוהל שי .בוט המ - םיפסונ תומוקמב םג קילדהל תורשפא
םוקמב םיפסאנשכ .דחאו דחא לכ לש ותיבב הכונח רנ קילדהל םררועלו ,61וז הקלדהב םתבוח
,הווצמ ישוע םסרפל הווצמו .ןהב ווטצנש חנ-ינב תווצמ רבד לע םררועל שי ,םידוהי-אל
.'וכו תונומתה םוסריפ ידי לע ללוכ

ןכש לכו ,הכונח תאז םויב םג הכרב אלב קילדהל - תסנכה-יתבב תירחש תקלדהל המודב (י
-רופיס םע ,םיבר םידלי דחוימבו ,לארשימ הרשע דמעמב תופיסאו םיסוניכב ,םימיה ראשב
.62סנה םוסריפ

:תיברע

םדוק רכזנ םא ,ורמואל חכש .63'םיסינה לעו' זירכהל ידכ הרשע-הנומש ינפל ןיקיספמ ןיא
.64רזוח וניא - "'ה" רמא רבכ םאו ,'םיסינה לעו' ליחתמו רזוח ,הכרבה םויס לש "'ה"
רבכ םאו ,'םיסינה לעו' ליחתמו רזוח ,הכרבה םויס לש "'ה" םדוק רכזנ םא ,ןוזמה תכרבב
ונל השעי אוה ןמחרה" רמאי ,"ונכזי אוה ןמחרה" ינפל עיגישכ ךא ,רזוח וניא - "'ה" רמא
65.". . ימיב ,הזה ןמזב םהה םימיב וניתובאל השעש ומכ םיסינ

:תירחש

רחא דע תוחפל ,הכרב אלב (שמא לילבכ ומוקמ) תסנכה-תיבב הכונח רנ קילדהל םיגהונ
.67שמש ידי-לע םיקילדמ תעכ םג .66הליפתה

,דומעל לבאה רזוח ,ללה רחאל .24ללה תרימאמ ץוח ,הביתה ינפל לבאה דרוי הכונחב
.68שידק יצח תרימאל

.69םידומו השודק תונעל קיפסהל ידכ 'םיסינה לעו' הליחתכל גלדל ןיא

'ודוה' יקוספל ללה תרימאב םיעיגמ רשאכש ,לארשי גהנמ .(הכונח ימי לכ) םלש ללה
הרותב םיארוק .שידק יצח .70[הרעס-] 'םערוטש'ו 'שער' לש ןפואב תאז םירמוא 'אנא'ו
. . יהיו" :יולל ,"חבזמה תכונחל . . תולכ םויב יהיו" :ןהכל .אשנ תשרפב םילוע השולשל
,ירשא .הלילגו ההבגה .שידק יצח ."בדנימע ןב ןושחנ . . דחא רפ" :לארשיל ,"תרוטק האלמ
.71בקעי תיב ,וללהי ,לבקתת שידק ,ןויצל אבו

.72ותפוח םויב ןתח וליפא ,הכונחב םינעתמ ןיא

ישימח םוי
הכונחד 'ב ,ולסכב ו"כ

ר"ומדא ק"כ ראיב ,'לטינ' 74לילב 73דומלל אלש םיגהונש המ :ישימח םויל רוא :לטינ
,ותדיל ןמז אוהש ,'שיאה ותוא'ב] "תויח ףיסוהל אלש ידכ" אוהש ,םעטה ע"נ ב"שרוהמ
תועגונ ולא תועש הנומשש םידימתמה תא בבחמ ינניא" :רמא םעפ .[75התע ותטישב םיכלוההבו
ר"ומדא ק"כ תעדל .(11:40 דע 4:42-מ :ץראה זכרמב) 76הליל תוצח דע קר אוהו ."םשפנב
(םירצונה) םייוגה בור לש םדיא ליל יפל הנידמ לכב גהנמה תויהל ךירצ 77ונרוד אישנ
.הז ברעב ק"הראב ונייהד ,הזה ןמזב 78וז הנידמב

קילדמ .(הנשה ולש הנושארה הקלדהה וז ןכ םא אלא) 'ונייחהש' ןיכרבמ ןיא תורנה תקלדהב
.(תולילה לכב ןכו) ןימיל לאמשמ ךישממו ,שמא םג היהש רנל לאמשמ ,שדחה רנה תא הליחת
.79"וללה תורנה" :רמוא תורנה לכ תקלדה רחא

,"רעוצ ןב . . דחא רפ" :יולל ,"תרוטק האלמ . . ינשה םויב" :ןהוכל םיארוק :תירחש
.80"ןולח ןב . . ישילשה םויב" לארשיל

ישיש םוי
הכונחד 'ג ,ולסכב ז"כ

.81א"סקת תנשב ינשה ורסאממ ןקזה ר"ומדא ק"כ תוריחל אצי וב

:לארשי ,"רעוצ ןב . . דחא רפ" :יול ,"תרוטק האלמ . . ישילשה םויב" :ןהוכ :תירחש
.". . יעיברה םויב"

החנמ ללפתהל ןיא לבא ,82תבש רנ ךכ-רחאו הכונח רנ םיקילדמו ,החנמ ללפתהל םימידקמ
.83ךכ ךרוצל תודיחיב

ןמזל בורק ןיקילדמ םילשוריב םגו) תבש תורנ תקלדה ןמז ינפל םיקילדמש ןוויכמ ,םויה
רתוי תקצל דיפקהל שי ,םוי לכב הקלדהה ןמזמ תוקד 20-כב תוחפל םדקומ אוהש ,(84א"ת
.71המחה תעיקש ירחא תוקד םישימח תוחפל תורנה וקלדיש ידכ ,ןמש

.85תורנל ךומס העש יצח םיבכעתמ ןיא םויה.תורעהב טרפבו ,רתויב רצקל ונצלאנ ,תוינכט תוביסמ (*

.ז"ס א"ערת 'יס א"מרו ע"וש (1

.ב ק"ס א"אב ה"ערת 'יס םידגמ ירפ (2

,401 'מע ג"כשת "'שדק תוחיש'ב .ט"ערת 'יס ח"רפו ב"רעת ס"ר ח"ב האר ,ךליאו החנמה גלפמ םיכרבמ אלא (3
הכונח ימיבש רבד-לע [ה"ע ןיטיוול לאומש 'ר ח"הרה] ל"שרה םע רביד ש"דא ק"כ" :אתיא ,הכונחד 'ג רנמ ד"ר
'יש ל"יר ח"הרה יל בתכ ןכו ."החנמה גלפ ןמזב היהי נ"כהיבב תורנ תקלדהש ידכב ,3:30 העשב החנמ וללפתי
ויהש םימיב וליפא ,החנמה גלפ ינפל קילדהל אל דואמ קייד ר"ומדא ק"כ רשא ,םסרופמו עודי" :רנורג
ןויליג ,'ד"בח רפכ'ב - םש רפוסמה קוידו ,4 הרעה 13 'מע ,גע ןויליג 'תורשקתה' ע"עו ."'וכו םיסוניכ
.76 'מע 740

.םוי לכב יברה לש ןיינמב תאז ונגינ תונורחאה םינשב .גנ ןוגינ ,א"ח םינוגינה רפס (4

.םש הבושת ירעשו ז"סוס א"ערת 'יס א"מר (5

ב"רעת מ"ד הארו) פר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'ב םג ספדנ ,81 הרעה 193 'מע א"ח נ"שת ש"הס (6
-תיבב קילדהל ץופנ ךכ םושמ ילואו .139 ןויצ ,'הכנח' ךרע ,זט ךרכ תידומלת הידפולקיצנא .א ק"ס ףוס
.(ןמשב אלו ,בר ןמז םיקלודה ,םיליגרה תורנב תסנכה

-ןיאבש ח"אצל יברה הרוהש ,11 'מע י"ח ןויליג 'תורשקתה' הארו] 44 הרעהו 169 'מע א"כח תוחיש יטוקל (7
,הזב וילע וקלח ם"במרה ימיב דוע לארשי ילודגמ המכש ןוויכ ,הרונמה תרוצ ןיינעב רתוול רשפא הרירב
אדיפק ןיא לבא ,הרונמה תמגודב םינק התוא םישועשכ רבודמהו .[ס"שב שרופמש תועבורמ תוחולה רויצב כ"אשמ
םע] םינק אלב הייכונחב קילדהל וגהנ םימדוקה תורודב םידיסחהמ םיבר הברדאו ,אקווד וזכ הרוצב תושעל
הכונחב צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כמ םוליצ ספדנ 50 'מע תישארב ימי 'סב ףאו ,[456 'מע ה"ח ש"וקל האר ,ןפוד
אלבו םינק אלב ,הטושפ הייכונחב קילדה ,הירפסב יברה ההששכ םימעפל ךא .תאזכ הייכונחב קילדהש ,י"שת
.ןפוד

י"כרבו ר"א הארו .[445 'מע ה"ח ש"וקלו ,ז"הדא רודיס האר ,ילכ צ"אש ףא] 207 'מע א"ח נ"שת ש"הס (8
.ג"ס ג"ערת 'יס

.רנורג 'יש ל"יר ח"הרה - "טנבא םע קילדהל דיפקה יברהש םינש כ"וכ יתיאר יניעב" .םיגהנמה רפס (9

- "םינש כ"וכ יברה גהנש יניעב יתיאר ןכו" .ד"בח-ללוכ חול .םש 'גהנמו הכלה ירעש' .םיגהנמה רפס (10
.רנורג 'יש ל"יר ח"הרה

הרורב הנשמבו .ךרבי אל - םציקה אל םאש ,ד"בח-ללוכ חולב .ב"רעת ס"וס כ"ונו ע"וש .רחשה תולע דע (11
.ודיב תוחמל ןיא םינשישכ םג ךרבלו לקהל גהונהש ,םש

.483 'מע ב"ח תוחיש יטוקל האר - הברדאו ,םע בורב הקלדהה התיה אל ברה תיבב

ב"ס "הכונח עצבמ" ןלהל האר ,ךר ליגב םינבה םיליחתמ הכונח תורנב םגש יברה גיהנה תונורחאה םינשב (12
לכ םע םכנחל םילדתשמו .נ"שו ,11 'עה 14 'מע י"ח ןויליג 'תורשקתה' .101 'מע 'םידעומה חבש'ו ,הרעהבו
.(251 'מע ב"יח תוחיש יטוקל 'ע) םירודיהה

א"שנת ש"הסב ןכו .84 הרעה 194 'מע א"ח נ"שת ש"הס .312 'מע 'ל קלח ש"וקל .ש"ייע ,םיגהנמה רפס (13
.םש ןייוצמהבו ,בנר-ו חמר 'מע זט ךרכ ,'הכנח' ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו .110 הרעה 165 'מע א"ח
.31 הרעה ןלהל הארו

.ט ק"ס ה"ערת 'יס הרורב הנשמב ןייעו .םש 'ל קלח תוחיש יטוקל (14

ילואו .ורובע ךרבל רחאל ןתי אל - ךרבל עדויהש ,(מ"כבו ,ב ק"ס ברע 'יס א"וק) ז"הדא ד"פע ,ע"צ הרואכל
.םיברל הארוה וז ןיא כ"או ,הלעב םוקמב ךרבל התצר אלש ,הלש יטרפ ע"וה

.םיגהנמה רפס (15

לכבו ,תורנה סיסב יפל - םיחפט הרשע ןיינעלו ,תבהלשה יפל הבוגה בשחנ - המא םירשעו םיחפט 'ג ןיינעל
.(נ"שו 'ב תוא הס 'יס ו"ח קחצי תחנמ ת"וש האר) הייכונחה סיסב יפל אל ,ןפוא

.ו"ס א"ערת 'יס ע"וש (16

הרעה ליעל ןמסנהבו כ"קס גערת 'יס הרורב הנשמ האר .תורנה ראש לש וזמ הלעמל היהת תבהלשהש בושח (17
.15

.כ"ונו ה"גהב א"ס ג"ערת 'יס ע"וש ,םיגהנמה רפס (18

קחרמה רדגוה אל םש הנייוצש ת"ושב) הזזה הווהמ חפט לוטלט יברה תעדלש ,עמשמו .םש םיגהנמה רפס (19
.ב"ס חצק 'יס מ"וח .יר ע"ס ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש 'עו .(ללכ

.ה"גהב א"ס ד"ערת 'יס ע"וש (20

.ש"ייעו ,456 'מע ה"ח ש"וקל (21

.םש ז"טו שובל ,ז"ס א"ערת 'יס (22

'מע) רדה תבוח 'סב ,ךוניח תודסומו תובישי לש תוימינפ ןינעב .םש א"מו ז"ט ,א"ס ז"ערת 'יס א"מר (23
רדחבש הקלדהב תאצל אלש ונווכי - וצרי םאו ,לכואה רדחב אנידמ םתבוחו תיב-ינבכ םידימלתהש בתכ (וק
תוא די 'יס ג"ח ד"ויו ג תוא ע 'יס ד"ח ח"וא) השמ תורגא ת"ושבו .הנישה רדחב הכרבב וקילדי זאו לכואה
דחא לכל דחוימ אוה קרש ןוויכ הנישה רדחב קילדהל םהילע ןידה ןמש ובתכ (חמ 'יס ז"ח) קחצי תחנמו (ה
.ו"ח הקילד תנכס ינפמ הרימשל רות רידסהל םהילעו .םהמ

.םיגהנמה רפס (24

םיאשר םידליהו ,יזכרמה םוקמב תיבה-לעב קילדמ ,דחא תיבב רבודמש ןוויכו .162 'מע א"ח ח"משת ש"הס (25
.23 הרעהב רומאהמ רמוחו-לקב ,םרדחב קילדהל

.ולש 'מע 'הכנח' ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו ,םינורחאו ד"ס א"ערת 'יס ה"גהו השמ יכרד (26

.19 הרעהבו םינפב ליעל הארו .א"ס ה"ערת 'יס םינורחאו ע"וש (27

.םעטה ש"ייעו ,םש 'גהנמו הכלה ירעש' ,םיגהנמה רפס (28

.םיפסונ תורוקמ ונמסנ םשו ,ז"הדא רודיסמ םיגהנמה רפס (29

.32 'עה 15 'מע ,גע ןויליג 'תורשקתה'ב ןמסנה ע"עו .יברה גהנ ךכ (30

ותיב ינב םע דחי העש התואב קוסעל שי - ןלהלדכו .ב"ס ב"ערת 'יס םינורחאה פ"ע ,םש םיגהנמה רפס (31
.הווצמ לש החמשב וא הרותב

,םיבכוכה תאצ רחא םיקילדמשכ םג גולפ אלב הזב םיקיידמ ,השעמלו .םעטה ש"ייעו ,םש םיגהנמה רפס (32
.רוחיאב םיקילדמשכ וא תבש יאצומב ןוגכ

'עה 16 'מע י"ח ןויליג 'תורשקתה' האר] הכאלמ םישוע םניא םישנאה םג הז רועיש ינפלש ,ןושלהמ רורב (33
ז"הדא ע"ושל המלשהב םג האר ,טת 'מע 'םילשורי ןוכמ' תאצוה ,ל"ירהמ תעדכ [נ"שו ,36 'עה גע ןויליגו ,34
רוסיא דבלמ) השרפתנ אל הכאלמה תוהמ .נ"שו ,'הכנח' ךרע ףוס תידומלת הידפולקיצנאבו ,ד"סוס ע"רת 'יס
.דעומה-לוחב רתומש המ לכו שפנ לכוא תכאלמ תוחפל רוסאל אלש רבתסמו ,(ט"קס םש םייחה-ףכב הריפתו סוביכ

.618 'מעו 599 'מע ב"ח ב"משת תויודעוותה (34

.םש א"מרהמ ,ג"ס ע"רת 'יס ז"הדא ע"ושל תופסוה (35

.26 הרעה 196 'מע א"ח ב"נשת ש"הס (36

ךשוח לש 'רדג תצרופ החמש'ש ,ךליאו 186 'מע ב"ח ו"משת תויודעוותה הארו .401 'מע הכ ךרכ ש"וקל (37
.ש"ייע ,םלועה

.ולסכ חכ םוי םויה ,וניאישנ וניתובר גהנמכ (38

תוחבשתו תוריש רמול (ב"ס ע"רת) א"מרה איבהש גהנמכו ,הז ןינעב םג 'ןירדהמה ןמ ןירדהמ'כ גוהנל (39
ש"הס) "ללהו החמש ימי" םה הכונח ימיש ם"במרה תעדכ ,(122 'מע א"ח ט"משת ש"הס) םהב םיברמש תודועסב
.(207 'מע א"ח ב"נשת

םיעידומשכ (ב .החמש תלעופ הכונח ימד תניתנ (א :הכונח ימד תניתנ גהנמל םג ךייש הז ןינעש ריעהלו (40
165 'מע א"ח ח"משת ש"הס) םהילע םיפסונ ,הכונח ימדב םיפיסומשכו ,םיבר םיצבקתמ - הכונח ימד תקולח לע
.(105 הרעה

דומילב רתוי ופיסויש םדדועל 'המדקימ'כ ,'סרפ' ןתמ ,ךוניחה ןיינע [אלא ,דבלב םחמשל אל] - םנכות (41
םירשכ םינינעל שמשמש ידי-לע תוינחורל ךפהנ ןוממה םגש תוארהל ;(65 'מע ב"ח ח"משת תויודעוותה) הרותה
'מע ב"ח ט"משת תויודעוותה) הקדצב תוברהל םכנחל - דחוימבו ;(290 'מע י"ח ש"וקל) השודק ינינעל טרפבו
.(63

.210 'מע א"ח נ"שת ש"הס (42

.199 'מע ,םש (43

.גפר 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'ב םג ספדנ ,163 'מע א"ח ח"משת ש"הס (44

נ"שתו ,163 'מע א"ח ח"משת ש"הס - ולסכ חכ ,'םוי םויה'ב אבומה ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ גהנמ םייקל (45
.םש 'גהנמו הכלה ירעש' .194 'מע א"ח

.132 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה (46

.גצק 'מע ב"ח 'םחנמ לכיה' ץבוק הארו ,הצק 'מע אכ ךרכ ק"גא (47

.185 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה - וניאישנ וניתובר תיבב םג (48

.32 הרעה 360 'מע א"ח ח"משת ש"הס .(ב,ומ) 'ב רמאמ תבט-ולסכ שדוח ירמאמ רכששי ינב האר (49

.545 'מע ב"ח ב"משת תויודעוותה (50

.תורעהב 443 'מע ה"ח ש"וקלבו ,הרעהב ש"ייע ,םיגהנמה רפס (51

.ל"נה ש"וקלב ראבתנו אבוה ,םש םידגמ ירפ (52

.215 'מעו 204 'מע 'ב קלח ו"משת תויודעוותה (53

.444 'מע ה"ח ש"וקל (54

.דועו ,1537 'מע ג"ח ,1169 'מע ב"ח ,652 'מע א"ח ה"משת תויודעוותה (55

ד"לשת תנשב ,בגא .י-ט םיפיעסו ג"סמ קלח םהילע ופסונו ,98 'מע (ג"נשת) 'םידעומה חבש'ב וזכור (56
.(העש תארוהכ - תונבה ףאו) הכונח תורנ וקילדי ךר ליגב םידלי םגש הארוה התיה

.דועו ,הכ-ד"כס מ"שת הכונח ק"שצומ תחיש (57

.237 'מע ד"לשת שדוק תוחיש םג הארו .(הגומ) 99 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה (58

.23 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותה (59

.(הגומ) 133 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה (60

ע"ושב קספנש 'תסנכה תיב' הז ןיאש ףא ,הכרבבו תווצמל עיגה רבכש ידוהי ידי לע ןיקילדמ ,השעמל הכלה
ש"הס האר] ןייוול עויסב הכרענש תימלועה הקלדהב הנש רחא הנש יבמופב וגהנש יפכו .וב הקלדהה לע ךרבל
ותארוהב (ריעה רככב וקילדה םש) 'וכו זירפבו ןודנולב םג ליבקמב נ"שת תנשמ לחה [189 'מע א"ח ב"נשת
.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש הליעפה ותופתתשהבו

'יס ע"ושב ה"כו ,דבלב אסינ ימוסרפ םושמ ,תסנכה תיבב הקלדהל ש"בירהו א"בטירה םעט יפל םיאתמ הרואכלו
ח"ואח ז"ח) רמוא עיבי ת"ושב ש"מכו ,(זסר 'מע זט ךרכ ,'הכנח' ךרע תידומלת הידפולקיצנא האר) ז"ס א"ערת
.וכומסיש המ לע םהל שי ,ק"הראב גוהנכ תוביסמב םיכרבמה ףאש ,דועו (ו תוא זנ 'יס

- 'מ 9.75 ההבוג ןטהנמב תישימחה הרדשבש הלודגה הייכונחהש ,אבומ 76 'מע 740 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב]
ז"ה ,םיקייודמ וללה םיטרפה םאו .ש"ייע ,יברה רושיאב ושענ הלדוג םגו התרוצשו - המא םירשעמ הלעמל
.ח"כס גסש 'יס ז"הדא ע"וש ,הרוק ןיינעל ןיבוריע תוכלהב ינהמד ,'ארתלמא' םירויצ י"ע רכיה ןידכ הרואכל
.[ב"ויכ םירחא תומוקמל הנימ-אקפנו

'ע) הרשע רבכ םש שישכ ךרבל ףידעו ,'דכו תופוקה י"ע תויונחב קילדהל הנורחאל ולגרוה עצבמה יליעפ
'עו .חס ס"וס ב"ח א"חנמ ת"ושב פ"כו ,כ"חא ועיגיש יד ךרוצ םוקמבש ,ןיגהונ שיו ה"ד ז"ס א"ערת ל"היב
תורגסנ םא םג הרואכל ז"כו .הווארה ןולחב קילדהל ףידע - הרשע ןיאשכו ,(םש םייחה ףכבו ח"יס צ"רת א"מרב
.נ"כהיבב ז"דעו ,העש יצחמ תוחפ ךות תויונחה

.תמדוקה הרעהב ל"נכ ,הכרבב קילדהל חכומ הזמ םגו (הגומ) 98 'מע א"ח ז"משת תויודעוותה (61

.ג"ס ד"לשת הכונח תאז יאצומ תחיש (62

.'רטמו לט'ו 'אוביו הלעי'ב ומכ ,המודכו ןחלושה לע האכהב תאז ןמסל וגהנו (63

םדוק רמאי הליפתב חכשש ימש ןכש-לכש ובתכ ב ק"ס םש ר"או ג ק"ס ב"פרת 'יס ז"טבו .ד"בח-ללוכ חול (64
ןמזב םהה םימיב וניתובאל תישעש ומכ תואלפנו םיסינ ונל השעתש ךינפלמ ןוצר יהי" ןורחאה ןוצרל ויהי
.". . והיתתמ ימיב .הזה

.א"ס ב"פרת 'יס כ"ונו א"מר ,ע"וש .םדוק רידתד םושמ 'שדחי אוה ןמחרה' הזל םידקי ,שדוח-שארבו (65

.ד ק"ס א"אב ה"ערת 'יס ג"מרפ (66

.וער 'מע םש גהנמו הכלה ירעשב הזל םימעט האר (67

.ד"ס הנ 'יס ז"הדא ע"וש ,ע"ומש תליפתל םויס אוהש ןוויכמ (68

.אי 'יס םיאולימה רעש קדצ חמצ ת"ושמ ,םיגהנמה רפס (69

.ש"ייע ,146 'מע ב"ח ו"משת תויודעוותה - הכונחה ימיל דחוימב ךייש הז ןיינעו (70

.ד"בח-ללוכ חול (71

.ד"בח -ללוכ חול .ה"ס ע"רת 'יס ז"הדא ע"ושל תופסוה .ג"עקת 'יס א"מרו ע"וש (72

היהש ,הז הלילב וידרה רודישב .(חסר 'מע ג ךרכ ,'םחנמ לכיה' 'סב םג האר) םידמול ןיא תודיסח םג (73
ז"כ - וניאישנ וניתוברמ םירופיס רפסל יברה ול הרוה ,גרבניו ףסוי 'ר ח"הרה לש אינתה רועישל דעוימ
,ו"נשת פ"הח ורסא ,זיראפ ,הרות-סוניכ יפתתשמל 'הרושת' תרבוחב .15 'מע 646 'סמ 'ד"בח רפכ' ןויליגמ
.ד"בח-רפכב ולסכ ט"י תודעוותהמ טרס זא האור היה יברהש רפוסמ ,51 'מע

דציכ ץעיימ וא) קחשמ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כש המ רואיב 192 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפסב הארו
ינפ תא ונמצעל רייצל ידכ הז הלילב ןמזה תא לצנל תעייסמ וז העידיש ,םייסמו .הז הלילב טמחש (קחשל
.ונרוה רשא ויתוחרואו ויכרדב תכלל ידכ ,ותגהנהו ע"נ ר"ומדא לש ושדוק

אישנ ר"ומדא ק"כ םע צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ קחשמ הבש העודיה הנומתה העיפומ 337 'מע 'תישארב ימי' 'סב
.ןודנב תהגומ החיש ףוריצב ,(ךרעל ז"צרת תנשב) לטינ לילב טמחשה קחשמב ונרוד

.76 הרעה ןלהל האר (74

.554 'מע ו"טח תוחיש יטוקל (75

.תבט זי 'םוי םויה' חול ,צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ (76

ירבדכ גוהנל שי ,הזב קפס שי דוע לכו] דבלב םיבכוכה תאצמ וא ,העיקשהמ דומילמ ענמיהל וגהנ םא ב"צ
אלא וב ךל ןיא ןכלו ,אוה לודג שודיח הרות לוטיב ןיינעלש ןוויכו" :(בנש 'מע ד"יח ק"גא) יברה
יפל) 'לטינ' םויב העיקשה ,בוריקב 54 בחור-תלעמב תאצמנה ,שטיוואבויל הרייעבש ןוויכ ,לבא ,["ושודיח
תוצחו ,4:37 העשב איה ז"הדא יפל םיבכוכה-תאצ ,3:55 העשב איה (ןאכ ראוניב 6 ונייהד ,היסורב בצמה
חולב איבהש "םידיסחה תודע בור" גהנמכ ,העיקשהמ תוליחתמ "תועש הנומש" ןתואש רבתסמ ,12:05 העשב הלילה
.םינפבש םינמזה ונתינ הז יפלו .ש"ייע ,םיבכוכה-תאצמ אלו ,'ותעב רבד'

.כק 'מע ג"יח ק"גא .ה"כתת 'יס םולשו םייח יכרד 'סב עמשמדכ אלד הזש ןייצמו .ל"נה תוחיש יטוקל (77
.ל"נה ד"יח

אכמס-רבמ הז עמש חטבו) ללכ הזב ןיגהונ ןיא ו"ת ק"הראבש ותעומשל" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכמב (78
תלשממ (עודיכ ,תורצק תופוקת דבלמ) םש הטשפש ןוויכש ,םעטה רמול רשפא ילוא ,העומשה הנוכנ םא - (*רתויב
- "תויח ףיסוהלד ששחה ןיא אלימבו .םש לטינל ןיינע הליחתכלמ היה אל ,הלעמ לש רשב יולתו ,םילאעמשיה
:רמאנ (הגומ יתלב ,ח"לס 'תה תחנה) ז"לשת'ה ולסכ 'כ תחישבו .תוכז דמלל קר אב ילואו .ל"נה ג"יח ק"גא
םניאש ןוויכ ,'לטינ'ב ורהזנ אל ןמיתו וקורמ ומכ תומוקמב ןכלו .ז"ע לש ןינע הז םוקמב שי םא יולת"
ק"הראב ,הז יפלו .[םינורחאה תורודב וקורמב וטלש (םיתפרצה) םירצונהש תורמל תאז] "םירצונה םע םירושק
רהזיהל לבוקמו ץופנ םויכ ק"הראב ש"נא ןיבו .הזב רהזיהל שי ,לודג שערב תוכרענ םהיתואגחו ז"ע הברה שיש
.תוטישפב הזב
------------
.טרפב ק"הראבו ,ללכב לטינ לילב לארשי יגהנמ ןיינעב 'ותעב רבד' חולבו אסק ןוילג 'הירומ' ץבוק האר (*

.דועו ז"הדא רודיסמ ,70 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (79

הגומ ,חס 'יס ח"וא קדצ חמצה ת"ושו ,א"ס ד"פרת 'יס א"מרה תעדכ ונגהנמ ק"הראב םגש ,ד"בח ללוכ חול (80
הכלה ירעש'מ הארוהה הטמשנש אלפו) הכ 'מע וט קלח ולש שדוק תורגאב בותככ ע"יז ר"ומדא ק"כ י"ע
,82 'מע ,ה"נשת ד"בח רפכ ,א ןויליג 'ךלמ תראפת' .ק 'מע 'ג ןוילג ,'םש ילהא' ץבוק הארו .(!'גהנמו
.נ"שו

היהש ומכמ זע רתיו תאש רתיב תודיסחה יכרדו תודיסחה תרות ןוחצנ התיה א"סקת תנשב הינשה השפוחה (81
התיה א"סקת תנשב הנשלההו ,ןקזה ר"ומדא לע הרקיעב הנשלהה התיה זאש - (ט"נקת תנשב) הנושארה םעפב
קרפ תודיסחה דומיל סרטנוקו ,ז 'מע 'םוי םויה' חולמ ,93 'מע םיגהנמה רפס - .תודיסחה תרות לע הרקיעב
.הכוראב ש"ייע ,ו

גרוברטפב - ינמז ןפואב - ותריד עבקי רשאו ,יטרפ ןועמל ותריד קיתעהל ול הנתינ השפוח הכונחד 'גב
84 'מע םולש תרות תוחישה רפסבו .(746 'מע ג"ח 'ןקזה ר"ומדא - תודלותה רפס' ,צ"יירוהמ ר"ומדא תמישר)
- "(םטושפכ םג) הלואג ינינע ויה םהינשבד ,רמול שיו" :ע"יז ר"ומדא ק"כ בישהו .ישימחה רנב אציש אתיא
.44 הרעה 399 'מע הכ ךרכ תוחיש יטוקלב אבוה

ימיב 'וירובל רזח'ש ןפואב (ונילא עגונב) הלואגה תומילש התיה ,ט"נקת ולסכ ט"י ,הנושארה ותלואגב ףאו
תויודעוותה) 23 'מע םירוביד יטוקלב אתיאדכ ,קסבטיוול גרוברטפמ רזח הכונחד 'ג םויב ירהש - הכונח
.(101 'מעו 95 'מע ב"ח ז"משת

.הזל םימעטה םש האר .םיגהנמה רפס (82

ךומס 'להוא'ה ןמ רזח רשאכ ,ח"משת תנש ירחא יברה גהנ ןכו .ט"ערת ס"ר ר"או ,הכונח 'לה ה"לש רוציק (83
.רוביצב החנמ ללפתה ךכ-רחאו ,תבש רנ ,הכונח רנ קילדה :העיקשל

.'ותעב רבד' חול (84

.םיגהנמה רפס ,(טעמ בכעתה תאז לכבש ,עמשמ ןושלהמו) ולסכ הכ ,םוי םויה (85

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il