- ט"עק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה ולסכב ז"כ * ץקמ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול םידעומ / תודיסחה ינייעממ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תודהיה תדוקנ םצע דצמש הדובע
הכונח תבשב


הכונח לבא * החונמ לש ןיינע םיאטבמ הכונח ןהו תבשה ןה
תויהל הכירצ החונמ לש ןפואב הדובעה םגש ,תבשב ףיסומ
לבא ,לוחד ןידבועל סחיב איה תבשד החונמה * העיגיב
תבשה םויב אקווד ,הברדא ירה - השודק יניינעל עגונב
ק"כ תחישמ * השודק יניינע לכב עגייתהלו קוסעל םיכירצ
ונרוד אישנ ר"ומדאןיינעה ונשי :רמולכ .דחי םג הכונחו תבשד םיניינעה 'בד ףוריצה לע הרומ הכונח תבש
םיפרטצמ ולא םיניינע 'ב רשאכו ,ומצע ינפב הכונחד ןיינעה ונשיו ,ומצע ינפב תבשד
.הכונח תבשד ןיינעה השענ יזא - וידחי

רשאמ רתוי הלענ ןיינע והזש ,ןבומ - דחי םג םהינש ףוריצ לע הרומ הכונח תבשש ןוויכמו
הכונחו תבשד םיניינעה 'ב רשאכש הזל ףסונ - יכ ,םמצע ינפב םהש יפכ הכונחו תבש
םצע ירה ,(תוטשפב ןבומכ) ינשה ןיינעב יוליעו הפסוה םהמ דחא לכ לעופ וידחי םיפרטצמ
םג ולא םיניינע 'ב ףרצל וחוכב ,ןכלו ,םהינשמ הלעמלש ןיינע ונשיש הרומ דחי םפוריצ
ישילש ןיינע ידי-לע קר תויהל לוכי םיניינע 'ב ףוריצש תומוקמ המכב ראובמכ) דחי
.(םהינשמ הלעמלש

:הזב רואיבהו

,החונמ אב תבש אב ל"זר רמאמכ - החונמה ןיינע אוה תבש :החונמ םניינע - הכונחו תבש
ןיינע ,רמולכ ,"ה"כ ונח" :"הכונח"ד םשב שגדומכ - החונמ לש ןיינע םג אוה הכונחו
ןוחצנ תודוא "םיסינה לע"ד חסונב הכוראב רפוסמכ ,םינוויה דגנ המחלמה ירחאל החונמה
ןיינעה תוללכ והזו ,"'וכו םיטעמ דיב םיברו םישלח דיב םירוביג תרסמ"ד ןפואב המחלמה
.וז המחלמ ירחאל החונמ - הכונחד

החונמה לבא ,"היושע ךתכאלמ לכ" - הכאלממ החונמ איה תבשד החונמה :םהיניבש קוליחהו
אבומה רואיבה עודיכו] הכאלמ תיישעב רתומ הכונח ירהש הכאלממ החונמ הניא הכונחד
(ךליאו ב ,זנקתת ('ה ךרכ) הכונח ת"הוא) צ"צה ירואיבו תוהגה םע ןקזה ר"ומדא ישורדב
םא יכ - [הכאלמב םירוסאש םיבוט םימיה ראשל הכאלמב רתומה הכונח ןיבש קוליחה תודוא
.המחלמ לש בצממ החונמ

.ןמקלדכ ,הזב ןיאש המ הזב יוליע ונשיו

.תאז ריבסהל ךרוצ ןיאש דע ,טושפ שיאל םג ןבומ - הכאלממ החונמ - תבשד יוליעה
ןיא ,רמולכ ,"היושע ךתכאלמ לכ"ד ןפואב איה הכאלממ החונמהש םישיגדמ רשאכ טרפבו
לכ ןיא אלא ,הז ןורסח תודוא ול תפכיא אל תבשה םויב לבא ,ותכאלמב ןורסח ונשיש הנווכה
.רתויב הלודג הלעמ יהוזש ,"היושע ךתכאלמ לכ - ותכאלמב ןורסח

ןכלש ,ארקמ לש וטושפב םג ןבומה - אלפנ שרדמ ונשיש ול םירפסמ רשאכ המכו המכ תחא לעו
תאב תבש תאב ,החונמ - רסח םלועה היה המ" :(ב ,ב תישארב) הרותה לע י"שר שוריפב אבוה
הנהו השע רשא לכ תא םיקלא אריו" רמאנ יששה םוי תאירבבש יפ-לע-ףא :תרמוא תאז ."החונמ
בוט" :וזמ הריתיו ,"בוט"ד בצמו דמעמב התיה םלועה תאירב תוללכש ,רמולכ ,"דאמ בוט
- רסח םלועה היה המ"ו ,"רסח םלועה היה" ןיידע תבשה תסינכ ינפל ,ןכ-יפ-לע-ףא - "דאמ
לדוג ןבומ הזמו ."החונמ תאב תבש תאב" ,תבשה תסינכב םלשנו לעפנ הז ןיינעו ,"החונמ
."דאמ בוט"ד בצמו דמעמב איהש יפכ האירבב ןיידע רסח תאז ילולש - החונמד יוליעה

,לוחד ןידבועו הכאלמ לש ןיינעמ הלעמלש החונמ לש בצמ - אוה תבשד יוליעהש ןבומ הזמו
.השודקה ןיינע תוללכ

רתומ הכונח ירהש ,הכאלממ החונמה זא רסחש ףא) הכונחד החונמב יוליע ונשי - ךדיאלו
ןיינע ירחאל האב הכונחד החונמה ירהש ,רואל ךשוחה תכיפהד ןפואב אוהש ןוויכמ ,(הכאלמב
הכונחד החונמב ,ןכלו ,הדיריה תילכת ,"העשרה ןווי תוכלמ הדמעשכ" - 'וכ תולגו ךשוח לש
.רואל ךשוחה תכיפהד יוליעה ונשי

("'וכ העשרה ןווי תוכלמ הדמעשכ") הכונחד החונמהו ןוחצנה ינפל םגש יפ-לע-ףא ,הנהד
,ךדיאל ירה - (הרואכל) תולג לש בצמ הז ןיא ,ןכ םאו ,ולת לע ינשה שדקמה-תיב דמע
ןמזב הדיריה רשאמ רתוי דוע תולג לש ןיינע ('א טרפב) איה אפוג תיבה ןמזבש הדיריה
-תיבש תורמל :"תיבב ימע הכלמה תא שובכל"ד ןפואב והזש ןוויכמ ,םייק שדקמה-תיב ןיאש
דעו ,לכיהל - אפוג שדקמה-תיבבו ,שדקמה-תיבל םינוויה וסנכנ ,ולת לע דמוע שדקמה
קלח קר אל - אפוג הזבו ,'וכ רתויב הלענ ןיינע אוה "ןמש"ש ,"לכיהבש םינמשה לכ ואמט"ש
רוהט ןמש לש דחא ךפ אוצמלו שפחל םיכירצ ויהש דע) "לכיהבש םינמשה לכ" אלא ,ןמשהמ
!"תיבב ימע הכלמה תא שובכל" - הזבש הדיריה לדוג ןבומו .('וכ

ןפואב איה (הלואג לש ןיינע) החונמה יזא - (תולג לש ןיינע) 'וכ הדיריה לדוג ינפמו
.רואל ךשוחה תכיפהד ןפואב והזש ןוויכמ ,רתויב הלענ

וללה תורנה ,תויחצנה ןיינע) תולג הירחא ןיאש הדיתעה הלואגה םע הכונחד רשקה םג והזו
-לעש ('ב 'יעס בשיו פ"ש תחיש) הז ינפלש תודעותהב ראבתנש יפכו - (םלועל ןילטב ןניא
.תולגה ןמזב םג - (םלועל ןילטב ןניא) תויחצנה ןיינע לעפנ רואל ךשוחה תכיפה ידי

הכונחד סנהש יפל הז ירה - תולגה ןמזב םג יחצנ ןפואב םה הכונח תורנש המ :תרמוא תאז]
ימע הכלמה תא שובכל" - רתוי קומע תולג והזש דעו) תולג לש בצמ םע רושק היה ומצע
רבכ היה (תולגה ןמזב םג ,םלועל ןילטב ןניאש) הכונחבש תויחצנה ןיינעש ,רמולכ ,("תיבב
יכ ,(ןמז ירחאל שדחתנ הז ןיינעש אלו) הנושארה םעפב הכונחד סנה עריא ובש ןמז ותואב
.[תולג לש בצמב לעפנ הכונחד יוליעה

:הכאלמב רתומ הכונחש ןיינעה םג והזו

ודמעמל סחיב תולג לש ןיינעל בשחנ - לוחד ןידבועב תוקסעתההו הכאלמה ןיינע תוללכ
תפסאו") לוחד ןידבועב קוסעל לארשי ינב וכרטצי אל אובל דיתעל ,ןכלו ,ידוהי לש ובצמו
."םכנאצ וערו םירז ודמעו" דועיה םייוקי יכ ,("'וג ךנגד

לע אתליכמה תשרדכו ,הכאלמב קוסעל בויח ונשי אלימבו] הכאלמב רתומ הכונחש ןוויכמו
םג ךשמנ הכונחד יוליגהש אצמנ - ["הכאלמה לע ווטצנ"ש ,"דובעת םימי תשש" קוספה
.רואל ךשוחה תכיפהד ןיינעה תמגודב והזש ,לוחד ןידבועב

,לוחד ןידבועמ הלעמל ,השודקה ןיינע אוה תבשש - הכונחל תבש ןיבש קוליחה והזו
.רואל (תולג םגו ,לוחד ןידבוע) ךשוחה תכיפה - וניינע הכונח וליאו

ימי תעבשמ אוה תבש ירהש ,םלועה עבטו תואיצמ םע הרושק תבשד החונמה םג ,הנהו
עבטו םלועד תואיצמה ירה - לוחד ןידבועמ התיבש וניינע תבשש ןוויכמ :לבא ...ףקיהה
,לוחמ התיבש) לוח לש ןיינעמ הלעמלש עבטו םלוע ,ונייה ,רחא ןפואב אוה (תבשה םויב)
.(הלעתמ ומצע לוחהש אלו

רובידה תניחבמ הלעמלש ה"בקה לש ותבשחמ תניחבמ איה תבשב םלועה תויחש - ךכ ידכ דעו
.הבשחמה תניחבל הילע - תורמאמ הרשעמ התיבשה ןיינע והזש ,'וכ

לש ןיינעמ הלעמל - ירמגל רחא םלוע והז לבא ,ףקיהה ימי ללכב םנמא אוה תבש :רמולכ
תכיפה - החונמ לש ןיינע לעפנ אפוג הזבו ,לוח לש ןיינע אוה הכונח ןכ ןיאש המ .לוח
.רואל ךשוחה

תולשלתשהב אגרד איה (הכאלממ החונמ) תבש יכ - הנומש רפסמב םה הכונח ימי אקווד ןכלו
הלעמלש תניחבמ איה (הכונחד החונמ) רואל ךשוח ךופהל חכה וליאו ,(ףקיה ללכב)
.(ףקיההמ הלעמל) הנומש - תולשלתשהמ

רשקה והזו ,ףסוי לצא םג וניצמ - הכונחד החונמה ןיינע תוללכ תודוא ליעל רומאה
םיניינעה םע "תויחל" םיכירצש ןקזה ר"ומדא לש םגתפל םאתהב) ץקמ תשרפ ,עובשה תשרפל
.ףסוי לש תדחוימה ותלעמ תודוא רבודמ הבש ,(עובשה תשרפד

:םידקהבו

רפוסמ הבש) בשיו תשרפמ לחה ,תוישרפ המכב רבודמ - ףסוי לש ותלעמו וניינע תודוא
תנותכ" ול השעש דעו ,"םינוקז ןב" ותויה לע ףסויל בקעי לש תדחוימה ותביח תודוא
.יחיו ,שגיו ,ץקמ - הז ירחאלש תוישרפב ןכו ,("םיספ

החונמה תודוא) ליעל רומאהל ךיישה ףסויד דחוימה יוליעה הנה - ולא תוישרפ ןיבו
:ץקמ תשרפב שגדומ (הכונחד

תיבב היה ףסויש ןמזה לע יאקד ,"'וג םימי םייתנש ץקמ יהיו" - איה ץקמ תשרפ תלחתה
הנשמ" השענש דעו ,רהוסה תיבמ אצי ףסויש רפוסמ הז רחאל דימו ,תולג לש ןיינע - רהוסה
תוללכ תמגודב הז ירה ,ןכלו .(די ,ד תלהק י"שרפ) ךולמל אצי םירוסאה תיבמ - "ךלמל
ךשוחה תכיפה ,'וכ תולגו ךשוח לש בצמ ירחאל החונמו ןוחצנ - הכונחד החונמה ןיינע
.רואל

,רמולכ ,דחי םג םיבצמה 'ב תודוא רבודמ הבש ינפמ - אקווד ץקמ תשרפב שגדומ הז ןיינעו
:אסיג ךדיאל "ךלמל הנשמ" ותויהו ,אסיג דחמ רהוסה תיבב ותבישי

תיבד הדיריל דעו ,"המירצמ דרוה ףסויו" - הדיריה ןיינע תודוא קר רפוסמ בשיו תשרפב
הנשמ" השענ רבכש ירחאל ףסוי לש ובצמ תודוא רבודמ (יחיו תשרפבו) שגיו תשרפבו .רהוסה
."ךלמל

,רהוסה תיבב ףסוי לש ותבישי - תולג לש בצמ :םיבצמה 'ב תודוא רפוסמ ץקמ תשרפב וליאו
ורתפיש םירצמ ימוטרח לכל אורקלו ,םולח םולחל הערפ ךירצ םשמ ואיצוהל ידכש ךכ ידכ דעו
תא ריכזיש םיקשמה רשל םיקוקז ,םולחה תא רותפל םיחילצמ םניאש ירחאלו ,'וכו ומולח תא
תדירי לדוג לע טבה ילבמו .רהוסה תיבמ ףסוי אצוי הז לכ ירחאל קרו ,הערפ ינפל ףסוי
!"ךלמל הנשמ" ףסוי השענ הז ירחאל דימ הנה - תולגה

הכונח יכ - הכונחד ןיינעה תוללכל (ץקמ תשרפבש) ףסוי לש וניינע ןיב רשקה והזו
"ךלמל הנשמ" השענ ףסויש המ ןכ ומכו ,'וכ תולגו ךשוח לש בצמל סחיב החונמ וניינע
.(רהוסה תיבב ותבישי) תולג לש בצמל סחיב הז היה - (החונמ לש ןיינע)

הנשמ"ד בצמו דמעמב אוה ירה תולגב ותויהב םגש - אוה ףסוי לש וניינע :תרמוא תאז
הז ירה - ("ךממ לדגא אסכה") דבלב "ךלמל הנשמ" אוה ףסויש הדבועה םצע ,הנהד ."ךלמל
ומצע הערפש בצמו דמעמב אוה ירה תולגב ותויהב םג ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,תולג לש בצמ לע הרומ
."'וג ולגר תאו ודי תא תא םירי אל ךידעלב"ש זירכמ (ומצע תולג)

:(ץקמ תשרפב) ףסוי לצא וניצמ - הכונחבש הכאלמה ןיינע םג ,הנהו

,'וכו קדצ חמצה ר"ומדא ,יעצמאה ר"ומדא ,ןקזה ר"ומדא ירמאמב) תודיסח ישורדב ראובמ
לש ותדובע ןפואל תובאה תדובע ןפוא ןיבש קוליחה תודוא (ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירמאמל דע
ידכ ,םלועה יניינעמ תודדובתהב תויהל וצרש ןוויכמ ,ןאצ יעור ויה תובאהש - ףסוי
בותכש ומכ ,םלועה יניינעב קוסע היה ףסוי ןכ ןיאש המ ,יעבדכ 'ה תדובעב קוסעל ולכויש
."ינבשוח יבתכב קדבימל" ,"ותכאלמ תושעל התיבה אוביו"

ץרא לכב ולגר תאו ודי תא שיא םירי אל ךידעלב"ד ןפואבו ,"ךלמל הנשמ" השענש דעו
,רמולכ ,"הנומאב ונתמו ואשמ"ד ןפואב התיה ולא םיניינעב ותוקסעתהש ןבומו ,"םירצמ
יטרפב סנכהל ךירצ היה ,'וכ ולגרו ודי תא םירהל דחאל תושר תתל ךירצ היה ףסוי רשאכ
,ולגרו ודי תמרה בקע ויהיש תואצותה תא ןוחבלו ,("םעד ןיא ךיז ןגיילניירא") םירבדה
.'וכ ולגרו ודי תא םירהל תושר תתל םא טילחהל הז יפ-לעו

,רומאה ןפואב םלועה יניינעב קוסע ותויה תורמלש - קידצה ףסוי לש תדחוימה ותלעמ והזו
.'ה תדובעב ותוקיבדל המואמ רבדה עירפה אל

הכאלמב םיקסוע רשאכ םג ךשמנ הכונחד יוליגהש - הכונחבש הכאלמה ןיינע םע רשקה והזו
םלועה יניינעב וקסעבו ותדובעבש - ףסוי לש וניינע תמגודב הז ירה ןכלו ,לוחד ןידבועו
.קידצה ףסויד בצמו דמעמב אוה ירה (לוחד ןידבוע)

לכ" - הכאלממ התיבש וניינע תבש :הכונחל תבש ןיבש קוליחה - ונניינעל רוזחנו
וליאו ,ומצע םע הדובע - תוללכבו ,השודק יניינעב ידוהי קסוע זאו ,"היושע ךתכאלמ
.ץוחבמ ותיב חתפ לע ריאהל ,םלועב לועפל - תוללכבו ,לוח יניינעב - איה הכונחד הדובעה

הדובעה :"תיב"ל "ץוח" ןיבש קוליחה תמגודב אוה תבשל הכונח ןיבש קוליחהש אצמנו
."תיב" - ומצעל עגונב איה תבשד הדובעה וליאו ,"ץוחב" ,םלועב לועפל - איה הכונחד
לוח יניינעל השודק יניינע ןיבש קוליחה תמגודב אוה "ץוח"ל "תיב" ןיבש קוליחהש ןבומכו
.(הכאלמב רתומש הכונח ללוכ ,לוחה ימיו תבשה םוי)

וניינעו ,דחיב הכונחו תבשד םיניינעה 'ב רוביח - הכונח תבשד יוליעה ןבומ הז יפ-לעו
"תיב" - ומצעל עגונב הדובעה ןה :הכונחו תבשד הדובעה ינפוא 'ב רוביח - םדאה תדובעב
.(הכונחד הדובעה) "ץוח" - םלועב לועפל הדובעה ןהו "(תבשה ןיינע)

חרכהב ירה - (הכוראב ל"נכ) םייכפה םיניינע 'ב םה הכונחו תבשש יפ-לע-ףא :תרמוא תאז
.וידחי םיפרטצמו םישגפנ םהינשש ,רמולכ ,"הכונח תבש" היהי הנש לכבש

םפקתב םהינשש דבלב וז אל הנה - דחיב םיפרטצמ הכונחו תבשד םיניינעה 'ב רשאכש ןבומו
.ינשה לש וניינעב עייסמו ףיסומ דחא לכ :הברדא אלא ,(םהמ דחאמ ו"ח המואמ ערגנ אלו)

"ללה"ו "םיסנה לעו" תרימא תפסוה - תבשב יוליע לעופ הכונחש שחומב םיאורש יפכו
תוללכ לע ףסונ ,הכונחד הז םויב תבשד תוליפת - הכונחב יוליע לעופ תבשו תבשד תוליפתב
.'וכו היתשו הליכאב תבש גנועד ןיינעה

הדובעה ןפואב יוליע לעופ הכונחש - הכונחו תבשד הדובעה ינפואל עגונב ןבומ הזמו
.ןמקלדכ ,הכונחד

:הזב רואיבהו

אלא ול ראשנ אל - (השודק) תבשד בצמו דמעמב אצמנ אוהש ןוויכמש בושחל לוכי ידוהי
!ותדובע לכמ שפניהלו חונל

ןכו ,הכונח עצבמ םע םירושקה םיניינעב - אוה ןעוט - יעבדכ קסע רבכש ןוויכמ :רמולכ
תיב ,הקדצ ,הזוזמ ,ןיליפת ,הרות ,ךוניח ,לארשי תודחאו לארשי תבהא :םיעצבמה לכ ראשב
תודחאו ,החפשמה תרהטו ,היתשו הליכאה תורשכ ,שדוק תבש תורנ ,הימכחו הנבי - םירפס אלמ
הרותה יניינע לכ ראש יככותב ,םייללכה הרותה ירפסב תויתוא תושיכר ידי-לע לארשי
ףיסוהלו ךישמהל ךירצ וניא ,ןכ םאו ,"תבש"ד בצמו דמעמב אצמנ אוה ירה - היתווצמו
!ותדובעב

הז ירה ('וכו הליפתב תוכירא) הליפתה תדובעד ןיינעה רקיעש - ול םירמוא הז לע הנה
.תומוקמ המכבו (א"ס) שדוקה תרגאב ראובמכ ,אקווד תבשה םויב

תבשה םויב (ומצע םע הדובע) השודק יניינעב הדובעה םגש - תבשב ףיסומ הכונחש המ והזו
סחיב איה תבשד החונמה :רמולכ .(הכונחד ןיינעה) הכאלמו העיגי לש ןפואב תויהל הכירצ
קוסעל םיכירצ תבשה םויב אקווד :הברדא ירה - השודק יניינעל עגונב לבא ,לוחד ןידבועל
.זוע רתיבו תאש רתיב השודק יניינע לכב עגייתהלו

הדובעב תבשה תשודק תא םיכישממש ,רמולכ ,הכונח יניינעב עייסמו ףיסומ תבש ןכ ומכו
.(הכונח) לוחד ןידבועו םלועה יניינע םע הרושקה

הלעמלש ישילש ןיינעל םיקוקז - םיניינע 'ב ףרצלו רבחל ידכש ליעל ראבתנ ,הנהו
.דחי םרבחל ותלוכיבו וחכב יזא םהינשמ הלעמל ותויה ינפמו ,םהינשמ

הדובעו ,ומצע םע הדובע - הכונחו תבשד הדובעה ינפוא 'בל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
יזא ,הזכ ןפואב איה הדובעה רשאכו ,םהינשמ הלעמלש הדובע ןפוא ונשיש - (םלועב לועפל
.ןמקלדכ ,דחי םג (הכונחו תבשד) הדובעה ינפוא 'בב קוסעל ותלכיו וחכב

םירבחתמ הדי לעש) ל"נה תישילשה אגרד תזמורמו הנשי םמצע הכונחו תבשב םגש - רמול שיו
:(הכונחו תבשד הדובעה םינפוא 'ב

החונמה :םניינעו .ןיוערד אוערו ,אתבשד אמוי ,אתבש ילעמ :תוגרד 'ג םנשי תבשד החונמב
אמויד החונמה ,(אפוג תבשבש הכונחד ןיינעה והזש) הכאלממ החונמ - איה אתבש ילעמד
התיה הכאלמד החונמה יכ) הכאלממ החונמ םע רשק לכ אלל ,החונמה ןיינע םצע - איה אתבשד
- "שדוקב ןילעמ"ד ןיינעה ונשי אפוג הזבו .תבשה ןיינע םצע והזש ,(אתבש ילעמב רבכ
- "םתחונמ איה ךתאמ" ,"המילש החונמ" :החונמה ןיינעב תומילשה תילכת ,ןיוערד אוער
הכונח) אתבשד אמויו אתבש ילעמד תוגרדה 'במ הלעמלש 'גה אגרדה יהוזו .ה"בקה לש ותחונמ
.(אפוג תבשל עגונב תבשו

םיזמורמ הזבו ,"ץוחבמ ותיב חתפ לע" איה הכונח רנ תקלדה :הכונחל עגונב הז ךרד לעו
'בד רוביחהו ,(ומצע הכונח) "ץוחב" ,(הכונחבש תבשה ןיינע) "ותיב" :םיניינע 'ג
"תיב" רוביח ,ץוחבמ ותיב חתפ לע ריאהל - (םהינשמ הלעמלש ןיינע ידי-לע) ולא םיניינע
."ץוח"ו

:םדאה תדובעב - הזב רואיבהו .אי

ללכב ירה ,יללכ ןיינע אוה םהמ דחא לכש תויה םע - הכונחד הדובעהו תבשד הדובעה תוללכ
הדובעה - הזמ הלעמלש הדובע ןפוא ונשיו .'וכ רויצו תוקלחתה ,םיטרפ יוביר םנשי הז
,לארשימ דחאו דחא לכ לש ותמשנב הנשיש] שפנבש הדיחי תניחב ,תודהיה תדוקנ םצע דצמש
הלעמלש הדובע יהוזש ,["הדיחי 'יח המשנ חור שפנ ,(המשנל) הל וארקנ תומש השמח" רמאמכ
.'וכ רויצו תוקלחתה לש ןיינע לכמ

הדובעל רתוי הטונ ועבטש ימ שי ירה - םיימינפה ויתוחכ דצמ איה ותדובע רשאכ :תוטשפבו
םלועב הלועפו הדובעל רתוי הטונ ועבטש ימ שיו ,(תבשה ןיינע ,השודק יניינעב) ומצע םע
םיימינפ תוחכ ,ועבט דצמ אל) איה ותדובע רשאכ לבא .(הכונחד ןיינעה ,לוח יניינעב)
הנימ אקפנ לכ ולצא ןיא ירה - שפנבש הדיחי תניחב ,תודהיה תדוקנ םצע דצמ (אלא ,'וכ
לכמ הלעמלש) ובש תודהיה תדוקנ דצמ יכ ,'וכ ויתונוכתו ועבטל רתוי המיאתמה הדובעה יהמ
קוסעיש ה"בקה לש ונוצר רשאכ ,ןכלו ,דבלב ה"בקה ןוצר תא םייקל ונוצר ('וכ רויצ
הדובעב קוסעיש ה"בקה לש ונוצר רשאכו ,ומצע םע הדובעב קסוע אוה ירה - ומצע םע הדובעב
.םלועב הלועפו הדובעב קסוע אוה ירה - םלועב הלועפו

- איה ותואיצמ לכש ןוויכמ ,םתס םדא לש ותואיצמ תודוא רבודמ רשאכ וליפא - הז לכו
!שפנבש הדיחי רבודמ רשאכ המכו המכ תחא לעו ,"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא"

:טושפ ידוהיל םג תוטשפב ןבומ הז ןיינעו

לכ לש ונוצרו ."םינימאמ ינב םינימאמ" - ה"בקהב הנומאה ןיינע ונשי ידוהי לכ לצא
תוכלה) ם"במרה ןיד קספ תודוא עדוי וניא םנמא אוה .ה"בקה ןוצר תא םייקל ידוהי
ונוצרש תוטשפב הנוע אוה ירה - ותוא םילאוש רשאכ לבא ,הז ןיינעב ('ב קרפ ףוס ןישוריג
תוצמ" תודוא וא "השע תוצמ" תודוא רבודמ םא ול תפכיא המ ,ןכלו .ה"בקה ןוצר תא םייקל
םייקיש הצור ה"בקה רשאכ ,ןכלו ,ה"בקה ןוצר תא םייקל קר אוה ונוצר לכ ירה - "השעת אל
רהזנ אוה ירה "השעת אל"מ רהזיש הצור ה"בקה רשאכו ,השע תוצמ םייקמ אוה ירה השע תוצמ
!"השעת אל"מ

תעימש תעבש אביקע יבר תטישב רואיבה תודוא (הכק 'מע ו"ח ש"וקל) הכוראב םעפ רבודמכו
םגו השע תוצמב םג) םהינשבש - "ןה ואל לעו ןה ןה לע" לארשי ינב ונע תורבדה תרשע
,רבדבש םיטרפה יקוליחל סנכהל ילבמ ,ה"בקה ןוצר תא םייקל ןוצרה שגדומ (השעת אל תוצמב
.ילילש ןיינע וא יבויח ןיינע תודוא רבודמ םא

תדוקנ םצע דצמש הדובעה - הכונחו תבשד הדובעה ינפוא 'במ הלעמלש ישילשה ןיינעה והזו
דצמש הדובעבש ןוויכמ ,הכונחו תבשד הדובעה ינפוא 'בד רוביחה לעפנ הדי לעש ,תודהיה
תבשד הדובעל רתוי הטונ ועבט םא) ויתונוכתו ועבטב ללכ בשחתמ וניא תודהיה תדוקנ םצע
.(היהיש ןפוא הזיאב) ה"בקה ןוצר תא אלמל - אוה וניינע לכו ,(הכונחד הדובעל וא
'מע ,ב ךרכ ,ג"משת תויודעוותה 'םחנמ תרות' .ג"משת'ה הכונח תאז ,ץקמ תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(742-732

חישמ םע תויחל


אוביש ליבשב שפנ-תוריסמ םיכירצ
ונקדצ-חישמ


לארשי-תודחאו לארשי-תבהא לש ןפואב אקווד

אלגיר אילכ" םילעופש דע ,"ץוחבמ ותיב חתפ לע" ריאהל ,הכונח תורנד הדוקנה יהוז
.השודקל ותכיפהו ךשוחה לוטיב ,"יאדומרתד

,לארשי תודחאו לארשי תבהא לש ןפואב ,אקווד בוריק ךותמ תלעפנ וז הדובעש ,ןבומו
םורגל ידכ לכה תושעל םילדתשמש ולאכ םנשיש יפכ ,תיכפה הגהנה ידי-לע אלש - אטישפו
!לארשי-ינב יגוח ןיב ו"ח תקולחמל

ןפואב םיגהנתמש ןויכמו ,'וכ םעונ יכרדב תאז םישוע ויה - והשמ ןקתל התיה םתנווכ םא
...!תקולחמ לש ןיינעל םורגל אלא הניא םתנווכ לכש לעופב םיאור ירה - יכפה

- ונקדצ חישמ תאיב תודוא ךכ לכ םוצע יובירבו טהלב םירבדמש המ תודוא םינעוטה ולאלו
חלר 'מע ןיריפש תורגא) םעפה דוע הנורחאל ספדנש "רעשטאקנומ"ה לש בתכמ ונשי הנה
ח"ומ ק"כ לש ונושלב] יפא ירתל עמתשמ וניאש ,יעמשמ-דח ןפואבו שוריפב בתוכ ובש (ךליאו
לע ,ונקדצ חישמ אוביש ליבשב שפנ תריסמ םיכירצש ["תויתוא רע'םאדרעטסמא טימ" :ר"ומדא
...!"רובעי לאו גרהי" רמאנ םהילעש םיניינעה 'ג לע שפנ תוריסמה תמגודבו ךרד

,'וכו תונויצה דגנ םחול ,לארשיב לודג ,הלעמ לעבל םיגוחה לכב לבוקמ "רעשטאקנומ"ה
וז שפנ תוריסמש ראבל ךיראמו ,ונקדצ חישמ תאיב רובע שפנ רוסמל שיש שוריפב בתוכ אוהו
...!"רובעי לאו גרהי"ד םיניינעה 'גל עגונב ומכ איה

,רפסה תא תונקל לוכי הצורה לכו ,ורפסב ספדנ רבכש - הז בתכמ םימסרפמ ויה יאוולה
!בתכמה ןכות תא ומצעב תוארלו

לארשי תבהאד םיניינעה לכב ףיסוהל ידכ וב יולתה לכ תא השעי דחאו דחא לכש ןוצר יהיו
,הזב קוסעל דחאו דחא לכ לוכי יאדובו .שפנ תריסמ לש ןפואב תוקסעתהל דע ,לארשי תודחאו
.ןוצרה ינפב דמועה רבד ךל ןיא ירהש

תבהאד ךפיה - ותביסש) תולגה ןיינע לוטיב תא רתוי דוע וזרזיו ורהמי הז ידי-לעו
.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב ,(לארשי

תא ץראל ץוחב בוזעל - שפנ תוריסמ לש ןיינעל וכרטציש ולאכ ויהי זא םגש ,ריעהלו
...!'וכו תוראופמה תוינוכמה תא ,םיראופמה םיתבה

תויסנכ יתב ןידיתע"ש (א ,טכ הליגמ) ל"זח ורמא - תושרדמ יתבו תויסנכ יתבל עגונב
.'וכ םייטרפה םיתבל עגונב ןכ ןיאש המ ,"לארשי ץראב ועבקיש לבבבש תושרדמ יתבו

םפסכ" רמאנ - 'וכ תורשכ םיכרדב וחיוורהש בהזו ףסכל עגונב :בהזו ףסכל עגונב ןכ ומכו
!'וכ תויוצר -יתלב םיכרדב וחיוורהש בהזו ףסכל עגונב ןכ ןיאש המ ,"םתא םבהזו

ןפואב ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל םיכוז דימו ףכיתש - רומאכו
יפכ השודקה ונצראל םיאב הזכ ןפואבו ,היתווצמו הרותה תומילש םע דחיב ,םעה תומילשד
.ץראה תומילש - התומילשב איהש
705-703 'מע ,ב ךרכ ,מ"דשת תויודעוותה םחנמ תרות ;מ"דשת'ה הכונח תבש ,ץקמ תשרפ תבש תוחישמ)
(הגומ יתלב -

יהויחבמ ריתי


אלא םירבדה תעימשב קפתסהל אל
ץוחב לועפלו תאצל


ןקתלו םילשהל םילוכי

,יאדומרתד אלגיר אילכד דע ץוחבמ ותיב חתפ לע ריאהל - הכונח תורנד הלועפה האב הז לעו
םיבבותסמש ולא לע לעופש דע ,"רוא הרותו הוצמ רנ"ב ץוחה תא ריאמ ידוהיש ,ונייה
תושר"ל - םהיתבל ורזחיו ,"םיברה תושר"ב בבותסהל וקיספיש ("יאדומרת") "םיברה תושר"ב
.םלוע לש ודיחיד ,"דיחיה

ירמגל תואיצמה לוטיב ושוריפ "אילכ"ש אוה ןעוט - "ליכשמ" םע הז ןיינעב םירבדמ רשאכ
שוריפכ אלא ,ןכ בושחל ללכ ותעד לע הלוע אל - טושפ ידוהי םע םירבדמ רשאכ לבא ,'וכ
,"דיחיה תושר"ל םיסנכנו ,"םיברה תושר"ב בבבותסהל םיקיספמ "יאדומרת"ש ,רבדבש טושפה
...ל"נכ

:םידקהבו .לעופב השעמל עגונב ליעל רומאה לכמ הארוהה

עמוש אוה - תודעוותהה תעב םירמאנה םירבדה תנבהו תעימשב קפתסהל ןיאש טושפו ןבומ
םייתסמ הזבו . . "חרפו רותפכ" זירכמו ,ויניעב ןח אצומ שוריפה ןכאו ,שוריפה תא ןיבמו
."רקיעה אוה השעמה" ירהש ,לעופב השעמל ואובי םירבדהש ,איה הנווכה רקיע אלא - רבדה

ולא לע לועפלו ,"רוא הרותו הוצמ רנ"ב ץוחה תא ריאהל ךירצ ידוהי לכש - איה הארוההו
,"םיברה תושר"ד "אה-וה"ב םיחנומ תויהלו בבותסהל וקיספיש "םיברה תושר"ב םיבבותסמש
.םלוע לש ודיחיד ,"דיחיה תושר" - יתימאה םמוקמל ורזחי אלא

רנ תקלדה ידי-לעש תודעוותהה תעב שוריפב עמש אוה :ןועטלו "ליכשמ"ה אובל לוכי ןאכו
אוה - הברה חורטל ךירצ וניא ,ןכ םאו ,"יאדומרתד אלגיר אילכ"ד ןיינעה לעפנ הכונח
םישימח וא) העש יצח ןיתמהלו ,הכונח רנ קילדהל ,ויתומא 'דב רגתסהלו ותיבב תבשל לוכי
."יאדומרתד אלגיר אילכ"ד ןיינעה תא (אליממ ךרדב) לעפי יאדווב הז ידי-לעו ,(תוקד

-ףאו ,וז "הצע" תודוא יאדווב עדי ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ :ול םירמוא הז לע הנה
וקיספיש םש םיאצמנה םידוהיה לע לועפלו ,"םיברה תושר"ל תאצל עבתו שרד ,ןכ-יפ-לע
!םלוע לש ודיחיד "דיחיה תושר"ב - יתימאה םמוקמל ורזחיו ,"םיברה תושר"ב בבותסהל

המ םילשהלו ןקתל םילוכי ןיידע - הכונח ימיד םידחא םימי ורבע רבכש יפ-לע-ףא ,הנהו
:ורבעש םימיב ושע אלש

,ונייה ,"ןיאצויה םימי דגנכ" םיקילדמ םויו םוי לכבש ןפואב איה הכונח רנ תקלדה
םויו ינשה םוי ,ישילשה םוי ,יעיברה םוי דגנכ תורנ 'ד םיקילדמ הכונחד יעיבר לילבש
זאש - הכונחד ינימש לילב ןכו .הז םויב םנשי "ןיאצויה םימי" לכש ,אצמנו ,ןושארה
הכונח ימי לכ םנשי הז םויבש ,ונייה ,הכונח ימי תנומש לכ דגנכ ,תורנ הנומש םיקילדמ
.לעופב

םילפכ"ד ןפואב :הברדאו ,םימדוקה םימיב וריסחהש המ םילשהלו ןקתל ןתינ ,ןכלו
."הישותל
693-692 'מע ,ב ךרכ ,מ"דשת תויודעוותה םחנמ תרות ;מ"דשת'ה הכונח תבש ,ץקמ תשרפ תבש תוחישמ)
(הגומ יתלב -

יבר יצוצינ


הכונחה ימיב הקדצ יוביר


תא וניאר אל עודמ :תובר םינש יברה תא הדירטהש אישוק
עבת תאז-לכב * הכונחב הקדצב םיברמ וניאישנ וניתובר
הניחבמ ןהו תימשג הניחבמ ןה יובירב הקדצ תתל יברה
תויזכרמ תויכונח תבצהל תוארוה * תינחור


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

ד"בח יאישנ וניתובר תגהנה רוריב היה תובר םינש ךלהמב וב קסע יברהש םיאשונה דחא
.הכונחב הקדצב יובירל רשקב

םהינשש ךכב םג ,הכונחו ולסכ ט"יל ףתושמה תא יברה ריכזה ה"כשת הכונח תבש תחישב
..."'וכ תודפל ונל הדמעש איה" רשא ,הקדצ ידי-לע אוה "ישפנ םולשב הדפ" :הקדצב םירושק
- הכונח תוכלה שיר םהרבא ןגמ) "'וכ םיחתפה לע בבסל םיינעה םירענה ןיגהונ" הכונחבו
םיבייוחמ ונא"ו (ע"רת ןמיס ףוס ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלושל המלשה - הימחנ ירבדב קתעוה
יברה ידי-לע החישה ההגוה ןכמ רחאל .(םש םידגמ ירפ) "ףוגו ןוממב ח"מג . . הכונח ימיב
םימיל] (88 'מע 'א ךרכ 'ךלמ שדקמ' רפס האר - "תוריכזמ"ה םעטמ ןכמ רחאל הנש הצפוה)
:ונניינעל תורושקה תורעה יתש הילושבו [444-442 'מע ,ה ךרכ תוחיש יטוקילב הספדנ

:בתוכ יברהו (14 'עה) םהרבא ןגמה ירבדל תסחייתמ הנושארה

ק"כ לש הכונח יגהנמב הזל זמר לכ יתיאר אל יכ .הזב ןויע ךירצ ןיידע לבא
- הב הפי רתסב ןתמש הקדצב טרפבו היאר וניאר אל ןיאש ףאו .ר"ומדא ח"ומ
אל (. . ולסכב ה"כב ה"דב ראבתנש הממ דבל)ש אוה אתלימ הרואכל ,ירה
יבתכמו החיש וא (התע דע וניארש) תודיסח רמאמ םושב ריכזהל טימתשא
...הכונחב דחוימב הקדצ רבד לע וניאישנ וניתובר

:רמאנ םשו (15 הרעה) 'םידגמ ירפ'ה ירבדל תסחייתמ היינשה

ןיינע הכונחב וניצמ אלש המ ההימתה ץרתל שי םידגמ-ירפה ירבד יפ-לעו
.םנוממב םדי םינוויה וטשפש המ תמועל

:ותאילפ תא יברה עיבה (אנר ,ופק 'מע 'א ךרכ 'וביסמב ךלמה' האר) תודחא תויונמדזהב

םיגהונ"ש הימחנ ירבדב) ךורע ןחלושב שרופמ םש הכונחב . . לודג אלפ
ןכ וגהניש ואר אלו הקדצב תוברהל שיש ("'וכ םיחתפה לע בבסל םירענה
.("םידיסח לצא יתרריב")

:הל קרפמ אוהו הל ביתומ אוה

תנשב תאז ריבסה לשמל ךכ ;הקדצ לש יוטיב וניאישנ וניתובר יגהנמב תוארל הסינ יברה
וילעו) ינעל תועמ תניתנ (א :םינפוא ינש הקדצב :(119 'מע ג"כשת שדוק תוחיש) ג"כשת
תא ל"זח תאלפהכ .(הדועסל רבכ ןכומה) ןוזמ תניתנ (ב .(ןוממ ותואב ןוזמ תונקל חורטל
.'וכו ןכומ ןוזמ הקינעמ - 'בה ןפואכ תגהונש השאה לש הקדצה השעמ

ןפואכ) קינעהש "הכונח תועמ" דבלמ ירה - קדצ-חמצה לצאש רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ הנהו
ארקנו . . תיבה ינב םע תודעוותה ןיעכ םישוע ויה הכונח ילילמ דחאב" הנה - (ל"נה 'אה
ונייה ,(ולסכ ח"כ םוי םויה) "םירופיס . . וז הדועסב םירפסמ . . "תוביבל ברע"
קיפהל דימ ולכוי םהמש םירופיס ןהו ,וטושפכ תוימשגב ןוזמ ןה וללכנ וז תודעוותהבש
ל"זח ואילפהש ןפואכ ןוזמ תניתנ - ('וכ םיבורמ העיגיו תוננובתהב ךרוצ אלל) לכשה רסומ
.ל"נכ ,הקדצב

"םימכח ירבד עומשל הוצמ"

ףיעס ,302 'מע ,א ךרכ ח"לשת 'שדוק תוחיש') ח"לשת בשיו תשרפ שדוק-תבש יאצומ תחישב
:הכונחב הקדצה ןיינע לע תוטישפב יברה אטבתה (גכ

תועמ" םיקינעמ הכונחבש לארשי גהנמ םע םינפ לכ-לע רשפא ךרדב רשקל רשפא
וניאר ירה - הז גהנמל רוקמ םישפחמש תורמלו .("טלעג הכונח") "הכונח
ירחא םג םהיתונבו םהינבל "הכונח תועמ" תתל וגהנ וניאישנ וניתוברש
םסרפל ורוהו [ויתונבו וינתח םע ר"ומדא ח"ומ ק"כ גהנש יפכ] םתנותח
ןיינע . . אוה הרות (לארשי גהנמ") ללכב והז יאדווב ירה . . וז םתגהנה
ר"ומדא ח"ומ ק"כ - םימכח ירבד עומשל הווצמ רדגב םינפ לכ לעו הווצמ לש
."הכונח תועמ" תניתנב וגהניש ,לארשי יאישנו (ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא) ויבאו

יברה סחייתמ (601 'מע ,א ךרכ ט"לשת 'שדוק תוחיש' ,הכונח תאז תחישב) ט"לשת תנשב
תומדיהל שי רבד לכב אל :רמאו ,וניאישנ וניתובר לצא תאז ואר אלש "העודיה הישוק"ל
.הקדצ יברה ןתנ דציכ האר אל ובש םויב וליפא הקדצ ןתי והשימ םא המואמ הרקי אל ;םהל
םע היה המ עדוי וניא אוה ,יברה ידי-לע הקדצ תניתנ לש השוריפ המ עדוי ונניא אוה אולה
.םיטרפ המכו המכ דועו .ןכ ירחא עגרו ןכ ינפל עגר יברה

ורמואב הישוקה תא הרואכל דדיחש ירחא ,ב"משת תנשב םג יברה רביד םירבדה חורב
:(594 'מע 'ב ךרכ 'ב"משת תויודעוותה')

ןתמ'ד הלעמה שי הקדצה תווצמבש רחאמ ,וז הגהנה וניאר אלש רמול ןיא
אוה הכונחד ןיינעה תוללכ יכ -'"תכל ענצה'ד ןיינעה תוללכל םאתהב ,'רתסב
...לבקמה תא שייבל אלש ןפואב ןבומכו ,םוסרפ לש ןפואב

תנומש) ליגרה רבד תודוא רבודמה רשאכ הנה - היאר הניא וניאר אלש ףאו
היאר הרואכל הז ירה ,וניאר אל ןכ-יפ-לע-ףאו ,(הנשב הנש ידימ הכונח ימי
.הנשה ימי ראשמ רתוי הכונח ימיב הקדצ תניתנב ובריה אלש

וניתוברכ םיגהנתמ ןיא םהבש 'וכו רודיה לש םיניינע שיש םשכש (תוחצ ןימב) ןייצ יברה
.'וכו אד ליבס אחומ לכ ואלו ,םהילא קר תכיישה הגהנה יהוזש רבסה םישפחמו - וניאישנ
אלש ףא הכונח ימיב הקדצה תווצמב ףיסוהל - אסיג ךדיאמ םג - םילוכיש יאדווב ןכ םאו
.וניאישנ וניתובר לצא תאז וניאר

:יברה לש אילפמ ץורית אב ןאכ ךא

.הנשה ימי ראש יבגל הפסוהב התיה הכונח ימיב תודיסח תרימאש עודי

,םיעמושל תינחור הקדצ תניתנ - אוה תודיסח תרימאד ןיינעה תוללכ ירהו
יכ) תימהבה שפנה תא םג אלא תיקולאה שפנה תא קר אל היחמ וז הקדצש ןפואבו
דעו ,(תימהבה שפנב לעפתו שבלתת תיקולאה שפנהש תעבות תודיסחה תרות
.לעופב השעמל עגונב "ןכב" םג לעפנ וז תינחור הקדצמ האצותכש

ץוריתה תא קזחיש) טרפ יברה שיגדמ (63 'מע 'ב ךרכ 'ט"משת תויודעוותה') ט"משת תנשב
:(ח"לשת תנשמ

ףיסוהל תורשפא םידליל תתל ידכ איה "הכונח ימד" תניתנב הנווכהש שיגדהל
!?ףסכ ידוהי דלי ךירצ המ ליבשב ,ןכש . . הקדצב

"תודהיל לארשי ידלי ןיבש רשקה תא קזחל"

ידלי םע תורושקה (תודהי יניינעב) תודחוימ תולועפ הכונחה ימיב תושעל לארשי גהנמ"
םיכרוע - ןמוקמ והזיאבו ,'ןוביבס' םע םיקחשמ ,'הכונח תועמ' תניתנ :המגודלו - לארשי
יברה רמא - "'וכו 'םיאנומשח'ל םישפחתמ ,הכונח ימי תשרפ רופיס םע תורושקה 'תוגצה'
.(545 'מע ,ב ךרכ 'ב"משת תויודעוותה') ב"משת ולסכ ט"יב

:ףיסוהו

דצהו .וניינע יפל םוקמו םוקמ לכב - םיגהנמ יטרפ דוע שי הז ךרד לעו
דוע יולגב תולגלו קזחל - ולא לארשי יגהנמ לכב תימינפה הדוקנהו הוושה
.תודהי יניינעל לארשי ידלי ןיבש רשקה תא רתוי

תויודעוותה יתש

יתש הכונחה ימיב וכרעיש (358 'מע 'א ךרכ ז"לשת 'שדוק תוחיש') יברה הרוה ז"לשת תנשב
;ינחור ךירדמ וא בר ,עיפשמ תופתתשהב - "ךלמ תרדה םע בורב" ךרעית תחא :תויודעוותה
עיגהל םתורשפאב ןיאש תושומנ קלח לוטיל ולכוי םהבש ידכ ,םיבר תומוקמב םייקתת היינש
.'וכו הכונחה ימי לש םתועמשמ תא םהל ריהבהלו ,קוחר םוקמל

.(ג"כשת תנשב ומכ) תופסונ םינשב םג ויה תומוד תוארוה

!ררועתהל םיחרכומ

:(357 'מע םש) המודכו "ידוהי והימ" ,שדוקה ץרא יניינע תא יברה ריכזה תודעוותה התואב

גהנמהכ) 'ןוביבס'ב םיקחשמ ,הכונח תורנ םיקילדמ ,םיבוט םירבד םנמא םישוע
תוביבל םילכוא (םירואיב המכ ךכל םנשיו - לארשיב תושודק תוליהק המכב
תעדל םיחרכומ לבא - 'וכו םיבוט םיניינעו הכונח יגהנמ ולא לכ - 'וכו
םיניינעה ןוקיתל לועפלו) ררועתהל ,םמצע תא זיזהל שי ףוס לכ ףוסש
!(ןוקית םישרודה

המלש הרונמב 'אה הלילב םג

(610 'מע 'ב ךרכ 'ב"משת תויודעוותה') ב"משת הכונח תבש ץקמ תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:יברה ריבסה

םג ,ונייה .תורנ הנומש הב שיש הרונמב הכונח תורנ קילדהל לארשי גהנמ
תרונמב הז רנ םיקילדמ ,דבלב דחא רנ םיקילדמ רשאכ ,הכונחד ןושארה םויב
שיגדהל ידכ . . דבלב דחא רנ םיקילדמש אלא ,תורנ הנומש הב שיש הכונחה
םיעיגמש דע ,ףסונ רנ קילדהל וכרטצי הז ירחאלש םויבש התע רבכ םיעדויש
.הכונחה הרונמבש תורנ הנומשה לכ תקלדה - תומילשה תילכתל

תקלדה ידי -לע אסינ ימוסרפ תלעותב םיברב םירבד יברה שידקה (ןכמ רחאלו) ז"משת תנשב
.'וכו תויזכרמ תורונמ - םיירוביצ תומוקמב תויכונח

ךופהי סוניכהש ז"משתב שקיב יברהש ינפל) הדנקו תירבה תוצראד םיחולשה סוניכב
רחאל היה הז .תויזכרמה תויכונחה אשונל םירבד ושדקוה ,ה"משת תנשב םייקתהש ,('ימלוע'ל
וריעב תשקיע המחלמ להינש ,'יש אדנל ףסוי ברה ,סיאול 'סב חילשל יברה בתכש ןיינעמ קתפ
בוטמש םהרבא ברהב ץעוויהל ול הרוהו לעפש םשה שודיק לדוג תא ןייצ יברה .הז ןיינעב
.(16 'מע 169 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב חווידב האר ךכל םידה) "ןוטגנישאווב בצמה עדוי"

הדובע לש היפוא לע םהמ דומלל המ שיש ,םיניינעמ םיטרפ איבהל יאדכ ןיינעה תומילשל
'מע ז"נשת ןסינ א"י ריהבה םוי תארקל ןוטסירומב העיפוהש 'הרושת'ב ומסרפתה) תירוביצ
:(91-90

המיאתמ הנכה אלב םיברה תושרב תיזכרמ הייכונח םיקהל שקעתה תומוקמה דחאב חילש
דידי היהש ,רוטנס .(תומיענ יאו תקולחמל איבהש רבד ,תאז םסרפל הזרדזה תרושקתה)
תשגל ןגתיי אלש ןעט הלהו וסייפל האב ד"בח ינקסע לש תחלשמ .דואמ סעכ ,שטיוואבויל
,יברל ךכ לע וחוויד .תודגנתההו חטשה יאנת תא ןיבמש ימכ ,וב ץעוויהל אלב הזכ אשונל
.[רוטנסה=] "אוה קדוצ הזב ירהו" :בתכ יברהו

תמועלו ,ריע התואב הייכונחה תבצהל תוליעפה קספות םייתניבש רוטנסה תעצהב דדיצ יברה
וששגיש רחאל" :בתכו ,הנידמ התוא לש הריבה ריעב הייכונח תבצהל העפשהב רוזעי תאז
."החלצהל םייוכיס שיש וררביו םיאתמה ןפואב

:חילשל ורסמייש תנמ לע תופסונ תורוש יברה בתכ ךכ-רחא

[תקולחמ ריעבהלמ=] תקולחמ א ןדניצנא ןופ ורהזיש יתרמא הליחתכלמ (1
.(םימעט [המכו המכמו=] כ"וכמו)

תומוסרפב . . ל עגונהב הלועפ לכל םדוק וליחתה אלש הלודג יכה תונלטב (2
'וכו [אישנה=] טנעדיזרפה תופתתשהו ןאטגנישאווב הרונמה [רבד לע=] ד"ע
יללכה עבותה=] יללכ ינראטאה תופתתשהו קרוי-וינב הרונמה ד"ע תומוסרפבו
.'יש סמארביא [רמ

יתבתכש םימעטהמ ללכ ועדי אל ל"נה ריעב םינקסעהמ [המכו המכ=] כ"וכ (3
.ל"נה לכ [רבד לע=] ד"ע םיעדוי ןיא התע םג המכש הארנכו ,יבתכמב

וקספי ריעהד םיסקאדאטרא םינברש [ורשפאש=] ןזאלרעד טאה'מ הז ירחאל (4
!?םהיתואכרעל ןינעה 'וכו אוה ואיבי - [תורונמה תבצה דגנ=] ךפיהל ןיד

תיזכרמ הייכונח הבצוה ןכמ רחאל תורופס םינשש - תרבוח התואב רפוסמש יפכ - היה ףוסה
.שטיוואבויל דידי רוטנס ותוא תרזעבו תוצעייתהב ,המיאתמ הנכה רחאלתודיסחה ינייעממ


ץקמ תשרפ


הכונח תבש

:רמוא ןוסרואינש קחצי-יול יבר

."הכונח ימד" תניתנ גהנמל זמר אוצמל שי ,הכונח ימיב בור יפ לע תארקנש ,ונתשרפב
;םיטבשל ףסוי ריזחהש ףסכה ;רבשה דעב ףסכה :תועמ תניתנ לע הברה רבודמ השרפב ירהש
.(ןימינב תאשמ טרפבו) ויחאל ףסוי ןתנש תואשמהו ;ףסויל םמע םיטבשה וחקלש "הנשמ ףסכ"ה
(חנש 'מע ,תורגא ,קחצי יול יטוקל)


(גמ,אמ) ךרבא וינפל וארקיו

םלועמ הכשמהו העפשהל זמר .ץראל הרומזה שאר ףפוכש ,"ןפגה תא ךירבמה" ןושלמ - "ךרבא"
,"ךרבא" ףסויל וארק ןכל ."םלועה דעו םלועה ןמ 'וג 'ה ךרב" (וק םיליהת) בותככ ,םלועל
.םינותחתה תומלועל תוליצאה םלועמ עיפשהלו ךישמהל וניינעש ,"ןוילע קידצ" אוה ףסוי יכ
(ב"ע זל ףד תישארב רוא הרות)


(אנ,אמ) ילמע לכ תא םיקלא ינשנ יכ


ןלהלו ,ילמע לכ תא םיקלא ינשנ יכ רמאנש ,חכש ףסוי לבא ,ודומלתב םלש - םלש בקעי אביו
(ט"עפ ר"ב) ול הלמע למע שפנ רמוא אוה

:קחצי יול יבר רמוא

(דסח) הטיח ץרא" :תודימה עבש דגנכ םינווכמ לארשי-ץרא ןהב החבתשנש םינימה תעבש
שבדו (דוסי) ןמש תיז ץרא (דוה) ןומירו (חצנ) הנאתו (תראפת) ןפגו (הרובג) הרועשו
רמאמכ ,החכשל השק תיז הנהו .תיזל ךייש ,דוסיה תריפס ותניחבש ,ףסויש אצמנ ."(תוכלמ)
.ףסוי לצא החכש וניצמ ןכל .הנש םיעבש לש דומלת חכשמ תיזהש (ג תוירוה) ל"זר
(ט"צש 'ע ,ס"שה לע קחצי יול תרות)


(א,במ) םירצמב רבש שי יכ בקעי אריו

תריבש" דוסב םשל ולפנש ,םירצמב השודק יצוצינ שיש האר בקעי :שטירזממ דיגמה ברה שריפ
.השודקל ולא תוצוצינ תולעהל ידכ םירצמל תדרל ךרוצ שי ןכל ,"םילכה
('ב 'מע טי ףד תישארב הרות רוא)

* * *

ףכית עסי וידיסחמ דחא יכ יברה הוויצ ,גרוברטפב עודיה רסאמב ןקזה ר"ומדא רסאנש ינפל
דימ עסנ םידיסחה דחא .קחצי יול 'ר קידצה ברהל "שפנ ןוידפ" רוסמל ,בו'צידרבל דימו
ךרדל תאצל ןוזפיחה תמחמ יכ חכונ ,קחצי יול 'ר לא סנכנו םשל עיגהשכ ךא ,בו'צידרבל
םש תא םיריכזמ "שפנ ןוידפ" לכב רשא לבוקמו עודיכ) יברה לש ומא םש המ לואשל חכש
.(םאה

רפסה תא קחצי יול יבר חתפ .שמוח העש התואב חנומ היה קחצי יול 'ר לש ונחלוש לע
ש תובית ישאר "רבש" :קחצי יול 'ר רמא ."םירצמב רבש שי יכ בקעי אריו" בותכ אצמיו
.הקבר ןב רואינ
('כ קרפ יבר תיב)


ןפ רמא יכ ויחא תא בקעי חלש אל ףסוי יחא ןימינב תאו
(ד,במ) ןוסא ונארקי


גרטקמ ןטשהש ןאכמ :בקעי ןב רזעילא 'ר רמא ?ןוסא ונארקי אל תיבבו :ןוסא ונארקי ןפ
(י"שר) הנכסה תעשב

רבכ ןימינב ירהו) ויחא ראשל רשאמ רתוי ,ןימינבל אקווד ךרדב ןוסאמ בקעי ששח עודמ
?(םישולש ןבל בורק זא היה

.והופרט ךרדב תויוצמה תוער תויח - "ךרד"מ האצותכ ףסוי גרהנ בקעי לש ותעד יפל אלא
ןכל ,("ךרדב לחר התמ הללק התואמ" :בל ,אל תישארב י"שרפ האר) "ךרד"ב התמ ומא לחר םגו
."הנכסה תעשב גרטקמ ןטשה" יכ ,ןימינבל הנכס םוקמ הווהמ "ךרד"ש בקעי ששח
(213 'מע 'ה קלח תוחיש יטוקל)


(ח,במ) והרכה אל םהו ויחא תא ףסוי רכיו

:שרפמ ןקזה ר"ומדא

.ףסוי לש תילענה ותגרדב הגשהו הרכה היה אל םיטבשל - והוריכה אל םהו
(גק ףד ,תופסוה ,תישארב רוא הרות)

* * *

:יעצמאה ר"ומדא ריבסמ

אל םלועה תודרט לכו ריעל ץוחמ םיאצמנ םה ,לק קסע אוהש ,ןאצ יעור תויהל ורחב םיטבשה
היהש יפ-לע-ףא - ול התיה תרחא הדימ ףסוי ךא .תוקלאב םתוקבדו םלוטיבמ םתוא תולבלבמ
הלא םיניינע וספת אל ,םירצמ ץרא לכב טילש היה ירהש ,הזה םלוע יניינעב דואמ דורט
.תוקלאב ותוקבדו ולוטיבמ ותוא ולבלביש ,ולצא םוקמ

העשב םג תוקלאל "הבכרמ" תניחבב תויהל רשפאש םתעד לע הלע אלו ורעיש אל םיחאה
.ירצמ שיאל והובשחו וב ועט ךכ םושמ .הזה םלוע יניינעב ךכ לכ םידורט תוינוציחבש
(ב"ע דק ףד יחיו תשרפ ,םייח תרות)


(ז,דמ) הזה רבדכ תושעמ ךידבעל הלילח


היהי ה"בקה תאמ סח ,ךידבעל סח - ומוגרתו ,יאנג ןושל ,ונל אוה ןילוח :ךידבעל הלילח
(י"שר) ...תאז תושעמ ונילע

הנוגמ רבד איה המצעל איהשכ ("ןילוח") תוימשגש ,השגרה תויהל הכירצ ידוהי לצא :ךדמלל
וז השגרהו .השודק - אוה ידוהי לש וניינעו ותוהמ לכ יכ ,ללשומ רבד ,("יאנג ןושל")
םיטבשה ירהש) ךכב ריכי ידוהי אל וליפאש דע ,ץוח יפלכ תרכינו היולג תויהל הכירצ
.(ירצמ ,יוג היה םתעדלש ימ םע ורביד

לכ תישעו דובעת םימי תשש" (כ תומש) בותככ ,"ןילוח"ב קוסעל םדא בייחש יפ-לע-ףא
םימש םשל םהב קוסעל ותבוח אלא ,"ןילוח"ה לא תדרל םדאה לעש הנווכה ןיא - "ךתכאלמ
."שדוקה תרהט לע ושענש ןילוח" לש הגרדל םתוא הלעמ אוה ךכ ידי-לעו
(361-362 'מע ,וט ךרכ תוחיש יטוקל)

םידעומ / תודיסחה ינייעממ


הכונח


העשרה ןוי תוכלמ

:המכח יגוס השלשב םידמולמ ויה םינוויה

הדוקנ איהש ,"ןוי"בש 'י תואה תזמור הז לעו .ץראבש םיניינעב תקסועה - עבטה תמכח
.הנטק

הכורא איהש ,"ןוי"בש 'ו תואה תזמור הז לעו .םימשה ימרגב תקסועה - הנוכתה תמכח
.רתוי

תואה תזמור הז לעו .םימשה ימרגמ הלעמלש ,"םילדבנ םילכש"ב תקסועה - היפוסוליפה תמכח
.ו"אוהמ רתוי דוע הכורא איהש ,"ןוי"בש 'ן

דוע תכשמנש - ן ;הנוכת ,רתוי הטמל תכשמנש - ו ;היפוסוליפ - י :ךפיהל רמול שי וא)
.(עבט ,הטמל רתוי
(ביר 'מע קחצי יול תרות)


ךתרות םחיכשהל

אל ףוסוליפה - ?וזל וז ןיב המו .היפוסוליפה תמכחב הרותה תמכח תא ףילחהל וצר םינוויה
המ לבא ,יחצנו ןומדק ותויהו ,ותודחא ,'ה תואיצמ ומכ ,בייחמ לכשהש המ תא אלא לבקי
הנעט וזיא ללגב ,החגשהב םינוויה ושחיכ ןכל .אוה אל רמאיו שיחכי - גישיו ןיבי אלש
.הזב אצויכו בלחב רשב לכאנ םא ול המ :םרמאב ,'ה תווצמב ושחיכ ןכו ,םהל השקוהש השלח

הבשחמ תילו ,הגשהו המכח לש הניחב לכמ אשונמו םמורמ ה"בקהש ןימאמ ידוהיה וליאו
.הרותה תודוסיב הנומאה איה המכחה תילכתו ,האליע המכח וליפא ,ללכ היב אסיפת

.תינוויה המכחה לע תיקולאה המכחה תורבגתה - היה הכונח לש סנה
(אע 'מע ךיתווצמ ךרד)


רנב ליגרה


(ב,גכ תבש) םימכח ידימלת םינב היל ןייוה (י"שר ,הכונחו תבשד) רנב ליגרה

תריזגמ הלצהה סנל רכז אוהש ,הכונח רנב ליגרה ןכלו ,הרותה תא חיכשהל וצר םינוויה
.םימכח ידימלת םינבל הכוז - םינוויה

,ירמגל חכתשת הודמלי אל םא יכ) הפ-לעבש הרות יבגל התיה הריזגה רקיע :רתוי תויטרפבו
אלקשה אוה רקיעה - המצע הפ לעבש הרותבו ,(רפס יבג לע הרומשה ,בתכבש הרות ןכ ןיאש המ
תורנב ליגרה .(הנשמ ךותמ הכלה ןירומ ןיא יכ) ארמגו ילבב דומלתבש לופלפהו אירטו
תותכסמה ששו םישולשב םימכח ידימלת םינבל הכוז ,ששו םישולש אוה ללוכה םרפסמש ,הכונח
.ארמג ןהילע שיש ילבב דומלתב
(חית 'מע תורגא קחצי יול יטוקל)


םלועה ךוניח

םינוויהו ,הרותה תרימש ליבשב ארבנ םלועה ןכש ,םלועה ךוניחל זמור הכונחש רמוא ה"לשה
ךנחתנ אלימבו ,תווצמהו הרותה ורבגתנ םיאנומשחה ורבגשכו" ;הרותה תרימש תא לטבל וצר
."םלועה

הז םויב ;(לולאב) ה"כב ארבנ םלועה .הכונחו םלועה תאירב ןיב ףתושמ הנכמ ונאצמ ,ןכאו
;תורנב םויה תווצמ ;(ולסכב) ה"כב לח הכונח ףא .זנגנ אלא ,וב ושמתשה אלו ;רואה ארבנ
.ןהב שמתשהל תושר ונל ןיאו

.ולסכב ה"כו לולאב ה"כל זמר ,ה"כ הלוע "יהי" - "רוא יהי" :ךנמיסו

איה ;ולוכ "םלועה ךוניח" םושמ הב שי הכונח רנ תקלדה :האלפנ הארוה םידמל וניצמנ
.הלוכ האירבה תא הריאמ
(ד"לשת ץקמ תשרפ תבש תחיש)


ךמצע תא טושקו םירחא טושק

לש "םדא תמשנ 'ה רנ" תא קילדמש ימ ןכש ?עודמ .תורנה ראשמ הלעמל "שמש"ה לש ומוקמ
."קילדה" ותמשנ תאש םדאה לש ותגרדמ ףא תילענ איהש וזכ הגרדל הלעתמ וריבח
(315 'מע ,י ךרכ תוחיש יטוקל)


ימינפו ףיקמ

,הינפצ ,סומע ,לאומש ,לואש ,ישי ,םדא) "םדא יכיסנ הנומש" דגנכ םה הכונח תורנ תנומש
.(והילא ,חישמ

אוהש ,הנידמה יחרזא לע ארקנ ךלמה לש ומש ןכש ,ףיקמ תניחבב העפשהל זמור 'ךיסנ'
אנינח יבר ןוגכו .ףיקמ תניחבב לארשי לע םיעיפשמה םיקידצ םה 'םדא יכיסנ' .ףיקמ תניחב
קידצ היה אוה אלא ;הנשמב םיניד ומשמ ואצמנ אל ,הרות דמלמ היהש אצמנ אלש ,אסוד ןב
.תודיסחהו הדובעה יכרדב התיה ותעפשהו ,םימת

הניא וז העפשה .האריו הבהאב ללפתמה ,קידצ לש ותליפתמ לעפתמש םדאל ?המוד רבדה המל
לעפתמ םדאה .ףיקמ תניחבב םא-יכ ,(המכחו לכש ירבד קידצהמ לביק אל םדאה ירהש) תימינפ
.ףיקמ תניחבב םה ,ונממ םיקוחר ולא םירבד ירהו ,ותאריו ותבהאמ ,קידצה תקדצמ

ךישמהל ךרוצ היה ןכל .הפילקד המכח לש תורבגתה התיהו לכיהבש םינמשה לכ ואמטנ הכונחב
םותח היהש ןמשה ךפ אוהו ;םינוילעה םיפיקמה תניחב ,השודקד המכחמ הלעמלש הניחבמ
."דסח ברו" - ףיקמ תניחב אוהש ,לודג ןהכ לש ומתוחב
(ג ,גל ץקמ רוא הרות)


וכופיהו רבד

,תאז-לכבו ;וכותל תלפונה שאה תא הבכמ אוהש אלא ,דוע אלו ,ומצע דצמ רוא וב ןיא ןמשה
תולכב ירהש) הליתפה רחא ךשמנה ןמש טעמב הליתפב תזחאנה שאה תבהלש תכשמנ ודי לעו ונממ
.(שאה הבוכ ןמשה

הב ןיאו ,תעדו םעט םוש ילב ךלמה ןוצר איה הווצמה .ךכ הווצמב ףא - "הווצמ רנ יכ"
המכחה .הפ לעבש הרות וז ,המכחה רוא הלגתמו ךשמנ הדי לעו הנממ ,תאז-לכבו ;הגשה םוש
.הניינע יפל תכסמ לכ ,תווצמה םעטו שוריפ גישהלו ןיבהל קר אוה הפ לעבש הרותב הנבההו
(ב ,בל ץקמ רוא הרות)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
ישיש םוי
הכונחד 'ג ,ולסכב ז"כ

החנמ ללפתהל ןיא לבא ,1תבש רנ ךכ-רחאו הכונח רנ םיקילדמו ,החנמ ללפתהל םימידקמ
.2ךכ םשל תודיחיב

בורק םיקילדמ ו"ת םילשוריב םגו) תבש תורנ תקלדה ןמז ינפל םיקילדמש ןוויכמ ,םויה
רתוי תקצל דיפקהל שי ,םוי לכב הקלדהה ןמזמ תוקד 20-כב תוחפל םדקומ אוהש ,(3א"ת ןמזל
.4המחה תעיקש ירחא תוקד םישימח תוחפל תורנה וקלדיש ידכ ,ןמש

סיסב' השענש רחאמ ,הכונח רנ וילע וחינהש ןחלוש וא אסיכ תבשב לטלטל רוסאש ןוויכמ
וילע חינהל רהזיהל שי ,ומוקממ אסיכה תא זיזהל וקקדזיש םיעדוי םא ירה ,'רוסאה רבדל
ויהיו ,'רתומה רבדלו רוסאה רבדל סיסב' אסיכה היהי זאש ,הב אצויכו הלח םוי דועבמ
חתפב םעפה קילדהל ףידע ,הלילח הפירשל ששח םייק םאו .5תורנה ובכש רחאל ולטלטל םיאשר
.ללכ םש םירבוע ןיאש (םוקמב וא) קחורמ

.6תורנל ךומס העש יצח םיבכעתמ ןיא םויה

הכונח תבש ,ץקמ תשרפ תבש
תבט םיכרבמ ,ולסכב ח"כ

חכש ךא 'םיסינה לעו' רמאו ,תבשה לש תונושארה תודועסה יתשב ןוזמה תכרב ךריבש ימ
(7דבלב 'ךורב' תלימ קר רמא וליפא) 'ביטמהו בוטה' תכרב ליחתהש רחאל רכזנו 'הצר' רמול
.8'םיסינה לעו' ריכזהל ךירצ ןיא לבא ,'הצר' רמואו ,שארל רזוח -

.המכשהב םיליהתה לכ תרימא

.םותי שידק ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,םלש ללה .תירחש

תא םיחינמ ,ץקמ - עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ
ריטפמל םיארוק ךכ -רחאו ,הלילגו ההבגה .שידק יצח םירמואו המיבה לע ינשה הרותה-רפס
"יחמשו ינר" :הרטפה .ינש רפס תלילגו ההבגה ."יעיברה םויב" אשנ תשרפב ינשה רפסב
- תוכרבה רחא רכזנ םאו ,'יחמשו ינר' הירחא ארוק - תרחא הרטפה ארק .(ז,ד-די,ב הירכז)
.4הכרב אלב התוא ארוק

םויב תבט שדוח שאר ,שדוחה םיכרבמ .םיקלח 6-ו ,12:19 העשב (םירהצב) ינש םויב דלומה
.4'םימחרה בא' םירמוא ןיא .ישילשה םויבו ינשה

."וללה תורנה" ןגנל םיליגר ויה יברה לצא הכונח תבש תודעוותהב .תודעוותה םוי

.4'ךתקדצ' םירמוא ןיא .החנמ

הכונחד 'ה ,ןושאר םוי
שדוח שאר ברע ,ולסכב ט"כ

,ט"נקת תנשב ןקזה ר"ומדא לש ןושארה ורסאמ םע ורסאנש םידיסחה םתיבל ועיגה הז םויב
.9החמשו תודעוותה םויל עבקנו

:שדוק תבש יאצומ

.4שדוק-תבש יאצומ לכב ומכ ךכ-לכ תיברע תליפת םירחאמ ןיא

קילדמה .10ונילע ינפל וקילדהל םיגהונ ,תיברע ירחא תסנכה-תיבב הכונח רנ םיקילדמשכ
.'לוחל שדוק ןיב לידבמה ךורב' הליחת רמאי ,ורמואל חכש םאו 'ונתננוח התא' רמאש רוכזי
.11'ךל ןתיו' - הלדבהה ירחא .4םדוק לידבמ - תיבבו ,םילידבמ ךכ-רחאו

.12'הכונח ימד'ב תדחוימ הפסוה ברעה תתל עיצה יברה

,"ידשירוצ ןב . . דחא רפ" :יול ,"תרוטק האלמ . . ישימחה םויב" :ןהכל םיארוק .תירחש
.13"...ישישה םויב" :לארשי

הכונחד 'ו ,ינש םוי
שדוח-שארד 'א ,ולסכב 'ל

.'אוביו הלעי' םג םיפיסומ - תיברע

שידק ,ישפנ יכרב ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,הידבז ,ןקז םהרבאו ,םלש ללה - תירחש
. . רבדיו" :ןהכ ,שדוח-שאר תשרפב םיארוק ןושארב .הרות ירפס ינש םיאיצומ .םותי
ההבגה ."...םכישדח ישארבו" :לארשי ,"הכסנו . . דימת תלוע" :יול ,"ןיהה תיעיבר
אבו ,ירשא .שידק יצח ,"...ישישה םויב" אשנ תשרפב יעיבר הלוע ינשה רפסב .הלילגו
,[14שידקה תא וירחא רמול ידכ ,רומזמ הזיא רמאי ץ"שה] םת-ונברד ןיליפת ,וללהי ,ןויצל
.4ףסומ תליפת ,שידק יצח

דובכל םויה תדועסב דחוימ לכאמ םיפיסומה שי ןכלו ,"שדוח-שאר תדועסב תוברהל הווצמ"
.15הכונחה דובכל הפסוהה דבלמ ,שדוח-שאר

הכונחד 'ז ,ישילש םוי
שדוח-שארד 'ב ,תבטב 'א

,"הכסנו . . דימת תלוע" :יול ,"ןיהה תיעיבר . . רבדיו" :ןהכ ,לומתאדכ - תירחש
."...יעיבשה םויב" :אשנ תשרפב יעיבר הלוע ינשה רפסב ."...םכישדח ישארבו" :לארשי

יעיבר םוי
הכונח תאז ,תבטב 'ב

דע "דחא רפ" :יולל ,"תרוטק האלמ . . ינימשה םויב" :ןהכל םיארוק תירחש תליפתב
.4"הרונמה תא השע ןכ . . יעישתה םויב" :לארשיל ,"רוצהדפ"

אלב ,(םויה דחוימבו) םויב םג הכונח תורנ קילדהל יברה עיצה ,'הכונח עצבמ'מ קלחכ
-יתבב תירחשב הגוהנה הקלדהל המודב) לארשימ הרשע דמעמב תופיסאבו םיסוניכב ,הכרב
הכונחה ימי תשרפ תא םיחכונל רפסלו ,םיבר םידלי םיחכונ ויהיש דחוימבו ,(תסנכה
תא הזב םיארמו ,הכונחה ימי םימייתסמ רשאכ תאז תושעל תדחוימ תוביבחו .אסינ ימוסרפל
.16םיאבה םימיה לע םג םתעפשה

םהל השוע - הליחת םהילע הנתה אל םא - הייכונחבש ןמשה יריישו וקלדש תוליתפה ירייש
.17םפרושו םמצע ינפב הרודמ

:תבט שדוח

בור לש ינשה יצחב] הנותח ךורעל םאה הלאשל הנעמב ,יברה תבושת תא םסרפל הווצמ
:הנותח םהב םייקל אלש ונגהנמ היהש םימייוסמ םינמזב [ןכו ,םישדוחה

טושפו ןבומכ ,[ךורע-ןחלושב=] םישרופמה דבלמ - הנותח ימיל עגונב הלא ונימיב תולבגה"
- םיברה וניתונוועב ,םירקמ המכו המכב םיאיבמ - הנותחה ןמז רוחיאו תייחדל םיאיבמה -
.ל"דו ,הלכו ןתחד 'וכו תועינצ ינינעב םילושכמל

!?אברדא וא ,ןה יאדכה :רתויב לודג ןויע-ךירצו

.18"[הנותח ןמז רחאל אלש - ללכב יתצע ןכלו].הזל םימעטה םש האר ,םיגהנמה רפס (1

ךומס 'להוא'ה ןמ רזח רשאכ ,ח"משת תנש ירחא יברה גהנ ןכו .ט"ערת ס"ר ר"או ,הכונח 'לה ה"לש רוציק (2
.רוביצב החנמ ללפתה ךכ-רחאו ,תבש רנ ,הכונח רנ קילדה :העיקשל

.'ותעב רבד' חול (3

.ד"בח-ללוכ חול (4

.ו"ס זער 'יס ז"הדא ע"וש האר (5

.ג"סב םש ראובמה פ"ע םכח תלאש השעי ,ןכ-ינפל ולטלטל לודג ךרוצ לש הרקמב

.םיגהנמה רפס .(טעמ בכעתה תאז לכבש ,עמשמ ןושלהמו) ולסכ הכ ,םוי םויה (6

.ז"הדא רודיס .ט"ס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (7

רוריב 'סב אשונב תועדה זוכיר) .ריכזהל רוסיא ןיא ותעדל םג הרואכלו .די ףיעס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (8
.(אעש 'מע א"ח ח"וא אנינת הכלה

ג"סוס ד"לשת הכונח תאז יאצומ תחישבו .םירבדה ךשמהב םש הארו .18 'מע א"ח 4 ןויליג 'ד"בח םרכ' (9
םיבר םימ' ךשמהב ןוגכ) "הכונחד 'ה םוי" םתרימא ךיראת םהילע ןייוצמש תודיסח-ירמאמ ונאצמש המ הזב ראבמ
ףוסבש חתפמב האר ,'ו"לרת -

.דחוימ ערואמב וא בוט-םויב ,תבשב רמאמה רמאנ םא קר עיפומ הזכ ןויצש ףא ,(רפסה

'ה רנ תחישב .(םש) תבשב לח וניא םלועל הז םויש ןוויכ ,'ץוחב' םג ריאהל - ללכב הכונחד 'ה רנ תלעמ
רשאמ רתוי ללה תיב תטישל םלועב רואה תפסוה תלחתה םיאור הנושארל ובש ,םויה תלעמ הראבתנ מ"שת הכונחד
,ןונחתל צ"א מ"מו ח"רע אוה הז םויש המ ראבמ ,545 'מע ו"טח תוחיש יטוקלבו .תורנ השמח - יאמש תיב תעדל
.םדאה תדובע י"ע ןהו (הכונח) םוי לש ומוציע י"ע ןה ,החמש ךותמ תומילשב לעפנ לכה אלא

.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ןיינמב וגהנ ךכ (10

.םיגהנמה רפס (11

.194 'מע א"ח נ"שתו ,163 'מע א"ח ח"משת תוחישה רפס (12

.80 'עה 19 'מע םדוקה ןויליגב ןמסנהב הארו ,ד"בח ללוכ חול (13

'מע כ"ח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא .זטש 'מע ב"ח ,ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כל (טוקיל) םירמאמה רפס (14
.גפר

.ד ק"ס םש םייחה ףכו טית 'יס ח"וא ע"וש האר (15

.ג"ס (הגומ יתלב 'תה תחנה) ד"לשת הכונח תאז יאצומ תחיש (16

תקלוד היכונחה ןכא םאה תוארלו שפחל גהונ היה ,'הכונח תאז' םויב החנמ תליפתל תסנכה-תיבל יברה סנכנשכ
."וללה תורנה" רישל הליפתה םויסב הוויצ ,(ןבומכ הקלד הייכונחהו) ג"לשת תנשב הארנכ .ןיידע

.םש הכלה רואיב .ד"ס ז"ערת 'יס כ"ונו ע"וש (17

ןויליג 'תורשקתה'ב ןודנב ומסרופש תומוד תוארוהל ףסונב תאז .(םילק םייונישב) 11 'מע 119 מ"יב (18
'מע ה"ח ק"גאב ש"מכ ,טבשו תבט ישדוחב הפוח תכירעמ רבעב התיהש תוגייתסהה םוקמב הז לכ - 18 'מע אסק
.חפ 'מע ז"חב טרפבו ,זט 'מע ח"יח ,בנ

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il