- פ"ק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה תבטב 'ד * שגיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


איה "חצנ ןדיד"ל ןחובה ןבא
הרותה דומילב הפסוהה


םינבאכ ,ךרע-רקי רבד לש ונוחצנ ,םלועה תוחנה יפ-לע
ידי-לע ודובכב םיפיסומש הזב אוה ,תוילגרמו תובוט
שיגדמ ומצע הרות-רפסה לבא * דבוכמ םוקמב ותרימש
םנוחצנש ,אצמנ * 'וכ העיגיהו דומילה ידי-לע ותומילשש
ק"כ תחישמ * םהב דומילה אוה הרותה יפ-לע םירפסה לש
ונרוד אישנ ר"ומדאימוסריפ - םוסריפ לש ןפואבו וזירכה רבכש יפכ ,םויה תשרפב ליחתהל שי שארל לכל
,2"חצנ ןדיד" היה ובש ,הרבעש הנשב ,תבט 'ה ,הז םויב עריאש ערואמה תודוא - 1אסינ
.3םירפסה לש ןוחצנה

:רתוי תויטרפבו

הבחרתנו המקוהש ,שטיוואבויל ד"בח ידיסח תדוגא תיירפס לש םירפסה תודוא אוה רבודמה
,איהה הנידמב ותויהב דוע ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותלהנהו ותואישנבו ידי-לע
םירפסה םג ואציו ולאגנ ,זומת ג"י-ב"י הלואגה ימי ירחאל ,איהה הנידממ ותאיציבו
,וז הנידמל ףוס לכ ףוס ועיגהו ,(4םסרופמו עודיכ ,םדעלב תאצל אלש ושפנ רסמש ירחאל)
םויה דע ךלוהו ףיסומו ,שטיוואבויל ד"בח ידיסח תדוגא תיירפס לש הידממ ובחרתנ הבש
5בקעי" ,ל"זח ןושלכ ,רשא ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ אוה ותלהנהו וז הדוגא אישנ ידי-לע ,הזה
דמוע ןאכ ףא שמשמו דמוע ןלהל המ" ,6"םייחב אוה ףא םייחב וערז המ . . תמ אל וניבא
.7"שמשמו

תודהיה רובע םולב רצוא הווהמה ,ימלוע הדימ-הנקב הירפס תודוא רבודמש ןוויכמו
ןוחצנ לש ןיינע אוה (תבט 'הב) הלא םירפס לש םתלואגו םנוחצנש ,ןבומ - הלוכ תינרותה
תבחרהו ךשמהל הלואגו ןוחצנ - דחוימבו ללוכ ,הלוכ תינרותה תודהיה רובע הלואגו
ח"ומ ק"כד תודיסחה תרותל דע ,הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפהד תולועפה
תועינמה לכ לע תורבגתה ידכ ךות ,1"ךלוהו ףיסומ"ד ןפואב ,ונרוד אישנ ר"ומדא
"ידמע ויה םיברב יכ 'וג ישפנ םולשב הדפ"ד ןפואבו ,םולש יכרדו םעונ יכרדב ,םיבוכיעהו
.9.דוד לש ונוחצנל וללפתה םולשבא ישנא םגש ,8

ירחאלש הנשב הז םוי אובב ,רמולכ ,10"'וג רודו רוד לכב םישענו םירכזנ הלאה םימיה"ו
ויהש םיניינעה םתוא "םישענ" הז ידי-לעו "םירכזנ" ,הנשב הנש ידימ הז ךרד לעו ,11הז
.םירפסה לש םנוחצנל רושקה לכב "ןוצר תע"ו "הלוגס םוי"ל עבקהל - 12הנושארה םעפב

- םירפסהד - ןדיד") םירפסה לש םנוחצנ תא גוגחל םיכירצ ןפוא הזיאב תעדל ידכש ,ןבומו
,םמצע םירפסהב הז ררבלו ןייעל שי ,רמולכ ,םמצע םירפסה תא "לואשל" שי - ("חצנ
.ןמקלדכ ,םתארוה יפ-לע גהנתהלו

:המדקהבו

בתכש הרות-רפסמ לחה ,הרות-רפס ,ןבומכ ,אוה םירפסה לכ תא ללוכה ירקיעהו ןושארה רפסה
םיקיתעמו םיבתוכש ,הרותה ירפס לכל רוקמה אוהש ,13"דעל ןוראב והנתנ"ו וניבר השמ
.14וניבר השמד הרות-רפסל דע ,הזמ הז םיהיגמו

ם"במרה ןושלבו ,הפ-לעבש הרותד םיניינעה יטרפ לכ - םירפסה לכ תא ללוכ הז הרות-רפסו
רמאנש ,ונתינ ןשוריפב יניסמ השמל ול ונתינש תווצמה לכ" :"הרות הנשמ" ורפסל ותמדקהב
השוריפ וז הווצמהו ,בתכבש הרות וז הרות ,הווצמהו הרותהו ןבאה תוחול תא ךל הנתאו 15
הנשמ ,ונייה ,[16םבתוכל וריתה "''וג 'הל תושעל תע" ינפמ ,רשא] "הפ לעבש הרות . .
ותמדקהב בתוכש יפכ ,ם"במרה לש ורוביחל דע ,'וכו םינואגה ירבדב ןהישוריפו ,ארמגו
. . םירוביחה ולא לכמ םיררבתמה םירבד רבחל יתיארו םירפסה ולא לכב יתונב"ש ורפסל
-ןחלושה רוביח ,ףסוי-תיבהד ךורע-ןחלושה רוביח הז ירחאלו ,"הרצק ךרדו הרורב ןושלב
לארשי ילודג לכ ירפסו םיניד יקספ ןכו ,(17ןהימעטב תוכלה) ןקזה וניבר לש ךורע
.(18יניסמ השמל ןתינש) שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכ ,םהיתורודל

הרות-רפס תביתכ תווצמל עגונב םג ,ירה - הרות-רפס אוה ללכהו רקיעהש יפ-לע-ףא ,הנהו
,וב ןידמולו הרות-רפס ןיבתוכ ויהש םינושארה תורודב" ורקיע הז בויחש 20ש"ארה בתכ ,19
השע תווצמ ,םיברב וב תורקל תויסנכ יתבב ותוא ןיחינמו הרות-רפס ןיבתוכש אנדיאה לבא
תוגהל הישוריפו ארמגו הנשמו הרות ישמוח בותכל תגשמ ודי רשא לארשימ שיא לכ לע איה
לארשי ינב תא הדמלו 21ביתכדכ ,הב דומלל איה הרותה תביתכ תווצמ יכ ,וינבו אוה ןהב
םה ,ןכל ,םיירוב לע םינידהו תווצמה שוריפ עדיי שוריפהו ארמגה ידי-לעו ,םהיפב המיש
הוצמ אנדיאה"ש 22ךורע-ןחלושב ףסוי-תיבה קסופ ןכו ."םבתוכל הווצמ םדאש םירפסה םה
.23"ןהישוריפו ארמגו הנשמו הרות ישמוח בותכל

שי - םיספדנה םירפס גישהל םילוכיש ןוויכמ ,םירפס בותכל ךרוצ ןיאש ,הלא וניתורודבו
רקיע השענ םדי-לע םגש ,םיספדנה םירפס תיינק ידי-לע םג הבוח ידי םיאצויש ,רמול
.24הרותה תעידיו דומיל ,"םהיפב המיש 'וג הדמלו" ,הווצמה תילכתו

,םוקמ לכמ - םירפסה לכ תא ללוכה ירקיעהו ןושארה רפסה ,הרות-רפס ונשיש ףאש ,אצמנו
ירקיעה רפסב אל) דומלל ךירצ ,"םהיפב המיש 'וג הדמלו" ,לעופב דומילה היהיש ידכ
םיניינעה לכ תא תויטרפ יטרפבו תויטרפב םישרפמו םיראבמה םירפסה יובירב (אלא ,יללכהו
המיש 'וג הדמלו" ,הרות-רפסהד תומילשה השענ אקווד םדי-לע ,רשא ,יללכהו ירקיעה רפסבש
."םהיפב

ישמוח) םירפסה ראשב דומילל הרות-רפסב דומילה ןיב קוליחב םג שגדומ הז ןיינעו
:דומילה ןפואל עגונב ןהו ,דומילה ןמזל עגונב ןה - (ןהישוריפו ארמגו הנשמ ,הרות

ינשב ,תבשה םויב ,םיעובק םינמזב אלא וניא - הרות-רפסב האירקהו דומילה :דומילה ןמז
,הרותב ארוקהו הרותל הלועה קר ומצע הרות-רפסהב ןירוק זא םגו ,הזב אצויכו ,ישימחו
ראשל עגונב ןכ-ןיאש-המ .םיספדנה םישמוחה ךותמ האירקה תא םיעמוש רוביצה לכ וליאו
.יונפ עגר לכבו ,םויו םוי לכב אוה םהב דומילה בויח - םירפס

ודובכב תוריהזה תילכתב תויהל ךירצ - הרות-רפסב האירקהו דומילה :דומילה ןפואו
ןכ-ןיאש-המ .25'וכו הפמ אלל הרות-רפסב תעגל אלש תוריהזל דע ,הרות-רפסה לש ותומילשו
אלש הז ירה ,'וכו דובכ לש ןפואב תויהל ךירצ דומילהש ףא - םירפס ראשב דומילל עגונב
.הרות-רפסב האירקב תוריהזל ללכ המודב

תשודק (םא יכ ,דומילה ןכות תנבה אל) הרקיע הרות-רפסב האירקהש - קוליחה תדוקנו
תווצמה שוריפ תעדל ליבשב אוה םירפסה ראשב דומילה וליאו ,26'וכ תויתואהו ןיינעה
םירבדה עבטמ ,ירהו ,'וכ ולכשב בטיה ןיבהל הקמעההו ןויעה ידי-לע ,םיירוב לע םינידהו
תילכתב הרימשו תוריהזל בלה-תמושת אולמ שידקהל רשפא-יא 'וכ הגשהו הנבהב דומילה תעבש
,בושו ךולה ףדפדמש ןפואב אוה יעבדכ דומילה - הברדאו ,דומילה ירפס לש ןתומילש לע
ןושל ךרד לע ,27שומישה בורמ םיערקנו םילב דומילה ירפסש דע ,'וכו והנשמל דחא רפסמו
."הב הלבו . . הב ךופהו הב ךופה" 28הנשמה

רתויב הלדגש ףאש ,("השוריפ") םירפס ראשד הלעמה תא םג שיגדמ ומצע הרות-רפסהש ,אצמנו
המיש לארשי ינב תא הדמלו" - הרות-רפסה תומילש ,םוקמ לכמ ,הרות-רפסה תשודקו תלעמ
תווצמה שוריפ" םיעדוי םדי לעש ,אקווד םירפסה ראשב דומילה ידי-לע אוה - "םהיפב
."םיירוב לע םינידהו

"השוריפ"ל עגונב קר אל - איה םיספדנה םירפס ךותמ דומילה תשגדהש ,ףיסוהל שיו
עגונב םג אלא ,(בתכבש הרותד "שוריפ"ה בתכנ םהבש םיספדנה םירפס ךותמ ודמלל חרכהבש)
:המצע בתכבש הרותל

הרותה לכ עמוש"ש ךכל ףסונש ,29רוביצה םע ויתוישרפ םילשהל דיחי לכד בויחל עגונב
דחאו ארקמ םיינש - עובשה ותוא תשרפ עובש לכב ומצעל תורקל בייח ,רוביצב תבש לכ הלוכ
הרות-רפס ךותמ (םימעפ 'ב קוספ לכ) השרפה תורקל גהונ היה ל"זיראהש וניצמ - 30"םוגרת
הפ-לעב םימעט יקספב ליגר אוהש ימ"ש 32ולש ךורע -ןחלושב ןקזה וניבר איבמ ןכו .31רשכ
."תבש ברעו תבש ברע לכב רשכ הרות-רפסב ארקמ םינש ארקיש בוט

וניתובר לצא ןכו ,לארשי ילודג לצא םג - 33"בר השעמ" - לעופב גהנמה ,ןכ-יפ-לע-ףאו
אקווד םיספדנה םישמוח ךותמ (אלא ,רשכ הרות-רפס ךותמ אל) ארקמ םיינש ןירוקש ,וניאישנ
רקיע השענ םדי-לעש ךכל ףסונ) םיספדנה םירפסד יוליעה רתוי דוע שגדומ הזבש ,34
לע םינידהו תווצמה שוריפ תעידיו דומיל ,"םהיפב המיש 'וג הדמלו" ,הרות-רפסהד תומילשה
.(םיירוב

:המדקהבו - ל"נהב ןבומ הז יפ-לע

הזב ,אוה ,תוילגרמו תובוט םינבא ומכ ,ךרע רקי רבד לש ונוחצנ - םלועה תוחנה יפ-לע
אלש המכו-המכ-תחא-לעו ,וב ועגי אלש ,דבוכמ יכה םוקמב ותרימש ידי-לע ודובכב םיפיסומש
.ןמזל ןמזמ ותוארל - רתויה לכלו ,וב ושמתשי

:שדקמה-תיב ןיינבל עגונב - השודק יניינעב םג ותמגוד וניצמו

,ןכשמה יבגל שדקמה-תיבד יוליעה ראובמ ,35שגיו תשרפ ,עובשה תשרפד תודיסח ישורדב
וב ףסותינש ,שדקמה-תיבו ,חמוצה ןימ ,36"םיזרא וניתב תורוק" ,םיזראמ היה ןכשמהש
לע - םמודה ןימ ,אקווד םינבאמ היה ,(37"להואב ךלהתמ היהאו" קר אל) עבק תרידד יוליעה
,יובירו תפסות ןושל) ףסוי יבגל (םמודה תניחב ,לוטיב) הדוהיד יוליעה תמגודבו ךרד
ףסויל שגינ הדוהיש ,38"הדוהי וילא שגיו"ד ןיינעה םוקמבש ,אובל-דיתעל (חמוצ תניחב
חקול ינא הנה" 39הרטפהב בותכש ומכ ,ףסוימ הלעמל תויהל הדוהי הלעתי ,ונממ העפשה לבקל
'וג דחא ץעל םיתישעו הדוהי ץע תא (ונממ הלעמל) וילע םתוא יתתנו 'וג ףסוי ץע תא
.40"םלועל םהל אישנ 'וג םהילע ךלמ (אקווד הדוהימ) דוד ידבעו

תובוט םינבאמ והונב אל ,םוקמ לכמ - אקווד םינבאמ תויהל ךרצוה שדקמה-תיבש ףא ,הנהו
ידגבב דופאו ןשוחל ודעונ תוילגרמו תובוט םינבא וליאו ,םתס םינבאמ אלא ,תוילגרמו
.41"תראפתלו דובכל" אנווג יאהכד הנוהכ

,שדוקה ןוראב ,לודג דובכב ותוא םירמושש ,הרות-רפסמ - רתוי הבורקו תפסונ היארו
.42"יאדמ רתוי ורדהלו ודבכלו םוקמ הרות-רפסל דחייל"

םירפס ראשב 'וכ העיגיהו דומילה ידי-לע ותומילשש שיגדמ ומצע הרות-רפסה ,לבא
שרופמכ - הרותה יפ-לע םירפסה לש םנוחצנש ,אצמנו ,ימוי-םוי דומילל םהב םישמתשמש
םהב עגיל אלש ,לודג דובכב םהילע ורמשי אבהלו ןאכמש ךכב אל) אוה - םמצע םירפסהב
דוע םיפיסומש (הברדא אלא ,'וכ שדוקה-ןוראב הרות-רפס לע הרימשה תמגודבו ךרד לע ,'וכו
ףסותינ ,םירפסהב דומלל רתוי םיפיסומש לככ - הברדאו ,םירפסהב דומילהו שומישהב רתוי
ףסותינ הז ידי-לעש דעו ,(דומיל בורמ רפסה ערקיו הלבי םא םג) םירפסה לש םדובכב רתוי
,התילכתו הרקיעש ,('וכו שדוקה ןוראב הרמושל םיבייחש) הרות-רפסהד תומילשהו דובכב םג
.םיספדנה םירפסהב דומילה ידי-לע ,"םהיפב המיש 'וג הדמלו" ,רומאכ

יניאו לארשיו הרות ,םלועל ומדק םירבד ינש" 43והילא יבד אנתב אתיאדכ - ל"זח ןושלבו
- ינא רמוא ,לארשי ינב לע רבד ,לארשי ינב תא וצ רמוא אוהשכ ,םדוק םהמ הזיא עדוי
ןוויכמ ,"ומדק לארשי"ש הזירכמ המצע הרותהש ,ונייה ,"ומדק לארשיש - איבנה והילא
םמצע םירפסהש ,ןדיד ןודינב ותמגודו ,לארשי ינבל יוויצה אוה הרותה לש הניינעש
םתומילש ןובשח לע וליפא ,םהב דומילה - (44םדובכ םג ,אלימבו) םתרטמו םתילכתש םיזירכמ
.דומילה בורמ וערקייו ולבייש ,םירפסה לש

דומילב הפסוהו קוזיח ידיל אובל ךירצ אבהלו ןאכמש - לעופל עגונב רומאה לכמ םרומה
ןדיד" ,םירפסה לש יתימאה םנוחצנל "ןחובה ןבא" והזו ,זוע רתיבו תאש רתיב הרותה
."חצנ (םירפסהד)

הרשע" ,45םיברב דומיל - דחוימבו ללוכ ,הרותל םיתע תועיבקב ףיסוהל - תוטשפבו
.47"םידימלתה לופלפ"ו "םירבח קוביד" ךותמ ,46"הרותב םיקסועו םיבשויש

תא תעדל ,(48"השעמ ידיל איבמש דומלת לודג") השעמ ידיל איבמה דומיל - שארל לכלו
ךורע-ןחלושב ,ם"במרה רפסב ,תוכלהה דומילל דע ,הנישעת אל רשא הלאו ןושעי רשא השעמה
תווצמה םייקל םילוכי 49הז ידי-לעש ,תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפבו ,'וכ וילכ יאשונו
תא עד" 51בותכש ומכ ,50'וכ ותאריו ותבהא ,ודוחי ,'ה תנומא ,עגר לכב ידימת ןבויחש
."םלש בלב והדבעו ךיבא יקלא

יתומצע לכ" ,ולש תואיצמה לכ רדוחש ןפואב אוה ומצע דומילהש - רקיע הז םגו דועו
תויחה לכב ,54לגרבש בקעהל דע שארבש חומהמ ,53"םירבא ח"מר לכב הכורע" ,52"הנרמאת
,"'וכ ןאכ ףא עיזבו תתרבו האריבו המיאב ןלהל המ" 55ל"זח ןושלבו ,'וכ תובהלתההו
תולגד לפוכמו לופכ ךשוחב םג ,תולגה ןמזב םג) ןמז לכבו דחא לכבש הרותה קסע"ש ,ונייה
,56"יניס רהמ םויה הלביק ולאכ . . יניסב השמל רמאנש שממ 'ה רבד אוה (ןורחאה הז
.57הווה ןושל ,"הרותה ןתונ" - םוי לכבש הרותה תכרבד חסונב שגדומכ

ףיסוהל לארשימ םיבר ררועל ,רמולכ ,תלוזה לע הלועפל עגונבו ,ומצעל עגונב - הז לכו
,איה ,58"ךומכ ךערל תבהאו" יוויצה יפ-לע ,תלוזה לע העפשהה תלועפ ,ןכש ,הרותה דומילב
.60"אוה השוריפ ךדיאו ,הלוכ הרותה לכ איה וז" - הזמ הריתיו ,59"הרותב לודג ללכ"
,'ב ךרכ ,ח"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ח"משת'ה תבטב 'ה ,שגיו תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(169-164 'מע
תומילשהו יוליעה השענ ובש ,םהירחאלש תבשה םויב טרפבו ,ןנילזא והיינימד - הכונח ימי תארוהכ (1
תויהל םיכירצ ,"רוא הרותו הוצמ רנ" ,היתווצמו הרותל םיכיישה םיניינעה לכש - הכונח ימיד ("ולוכיו")
.הכונח תורנד הלועפה ןפוא תמגודבו ךרד לע

.ז"משת תבט ב"י תחיש הארו .ג ,ד"כפ ר"קיו - ל"זח 'ל (2

עובשה תשרפמ תוארוהו םידומיל - ז"משת (תבט ב"י דע ףקיהה ימי תעבשב םכשמהו) תבט 'ה תוחיש םג האר (3
.םויה תשרפל תוכיישבו רשקב 'וכו

.1066 'מע ד"ח ש"וקל םג האר (4

בותכה ןושלכ - "ףסוי בקעי תודלות הלא" - (ר"ומדא ח"ומ ק"כד ןושארה ומש) ףסויל עגונב ז"דעו (5
."יח ףסוי דוע" (וכ ,המ ונתשרפ)

.ב ,ה תינעת (6

.ב"עס ,גי הטוס (7

.טי ,הנ םילהת (8

.ח"ה א"פ הטוס ימלשורי (9

.חכ ,ט רתסא - בותכה 'ל (10

םבור) םירפסה לש "םייובש ןוידפ"ה םג היה רבכש ירחאל - רתוי דוע יולגבו לעופב החמשה תשגדומ ובש (11
סרטנוק םג האר) ולסכ 'ב ,"יבא תיב לא םולשב יתבשו" רדסל ינש םויב ,שממ לעופב םמוקמל ובשוהש (םלוככ
.(2-18 תורעהבו ,ךליאו 15 'מע ח"משת'ה אציו פ"ש תוחישמ

.(ב ,אכ תבש) "םועבק תרחא הנשל" - (הכונחה ימיל עגונב) ל"זח ןושלמ ריעהלו

.ט"כפ (א"דיחהל) דוד בל רפסב ראבתנו אוה ,םיבבוש ןוקית רפסב ז"מר האר (12

.ב-א ,די ב"בבמ - ד"יה רפסל ותמדקהב ם"במרה ןושל (13

.םש ןמסנהבו ךליו פ"ר ת"הע נ"עפצ םג האר (14

.בי ,דכ םיטפשמ (15

.נ"שו .ב-א ,ס ןיטיג (16

.ז"הדא ע"ושל המדקהה ןושל (17

.252 'מע ט"יח ש"וקלב ןמסנה .ב ,טי הליגמ האר (18

תא םכל ובתכ התעו (טי ,אל ךליו) רמאנש ,ומצעל הרות-רפס בותכל לארשימ שיאו שיא לכ לע השע תוצמ" (19
.(ז"פר ת"ס 'לה ם"במר) "'וכ וז הריש וב שיש הרות םכל ובתכ ,רמולכ ,הרישה

.הרות-רפס 'לה שיר תונטק תוכלה (20

.םש ךליו (21

.ב"ס ר"עס ד"וי (22

םישמוחב קר איה "אנדיאה" הוצמה (ה"קס םש ך"ש .ח"קס םש השירפו השירד) תועד המכל - הזמ הריתיו (23
.ת"סב אלו ,'וכ ארמגו הנשמ

.ךליאו 17 'מע ג"כח ש"וקל הכוראב האר - הזב ט"וקשה יטרפ (24

.ד"ס ב"פרס ד"וי ע"וש .ו"ה י"פ ת"ס 'לה ם"במר .הפוסב הליגמ האר (25

.(נ"שו .ב"פס ז"הדאל ת"ת 'לה) הרותה תכרב ךרבמו הרותל הלוע ,רמאק יאמ עדי אלש ץראה-םע םג ,ןכלו (26

הברה ןהב ארקי אמש ששוח םירפסה לעבד םושמ . . ותעדמ אלש ןהב דומלל רוסא וריבח לש םירפס" ,ןכלו (27
ךירצש ,ולצא ודקפוהש וא םירפס אצומה ןכו ,(נ"שו .ג"יס ד"יס ח"וא ז"הדא ע"וש) "םשומשמ בורמ וערקיש דע
אלו ,הנשיו השרפ ארקי אל" - םהב תורקל תושר ול שי ,זאש ,םוי 'ל לכב א"פ ריואהמ ןהב סנכיש ידכ ןללוגל
ןודקפו האיצמ 'לה מ"וח םש) "רפסה לקלקמו ךליאו ךליא ךשומו הברה ההושש ינפמ ,םלועמ הדמל אלש השרפ
.ו"כס םש) ולצא ודיקפה יכהד אתעדא יאדו ,יכ ,םהב דומלל םיריתמ שי םכח דימלתל עגונב קרו ,(נ"שו .ה"כס
.(נ"שו

.א"כמ ה"פ תובא (28

.ג"יפס הלפת 'לה ם"במר .א"עס ,ח תוכרב (29

.ה"פרסר תבש 'לה ח"וא ז"הדאו ע"וש (30

.דומילה תגהנה רעש ח"עפ .'ו ליל ןיינע תונווכה רעש (31

רעש) "וירחא רמוא אוהו ,םוגרתה רפס ךותמ םוגרתה ול ארוק היהש דחא דימלת ול היה" - םוגרתל עגונבו
.("עמוש היה ה"הלז ירומו" :םש ח"עפב לבא .םש תונווכה

.ד"ס םש (32

.נ"שו .א ,אכ תבש האר (33

.ארקמה םע דחיב םישמוחב ספדנש ,םוגרתה םג םמצעב אורקל ולכויש ידכ אוה םעטהש ףא (34

.דועו .םש ח"ות - הכוראבו .ונתשרפ שיר א"ות (35

.זי ,א ש"הש (36

.ו ,ז ב"ש (37

.ונתשרפ שיר (38

.הכ-טי ,זל לאקזחי (39

ןכשמה יבגל שדקמה תלעמ תמגודב - הכונח יבגל הכונח ירחאלש תבשד יוליעה שגדומ הז ןיינעבש ,ל"יו (40
.(ז"משת שגיו פ"ש תוחישמ סרטנוק הכוראב האר)

.מ-ב ,חכ הוצת (41

.ב"פרסר ד"וי ע"וש .ןפוסב ת"ס 'לה ם"במר (42

.ד ,א"פ ר"ב .א"לפו ד"יפ ר"אבדת הארו .(דועו .61 'מע ת"ש'ה מ"הס) ח"אדב מ"כב ה"כ (43

יפ לע תושעל אלא הרותה דובכ ןיא" (ד"כפס ןירדהנס 'לה) ם"במרב ימויה רועיש םתוחו םויסמ םג ריעהל (44
."היטפשמו היקוח

. . הרותב םיקסועו (דיחיב) דבב דב םיבשוי"ש ןפואב אלו ,"הרובחב אלא תינקנ הרותה ןיאש יפל" (45
.(י"ה ד"פ ז"הדאל ת"ת 'לה .נ"שו .ב ,גס תוכרב) "'וכ םיטשפטמש

.ו"מ ג"פ תובא (46

.ו"מ ו"פ םש (47

ע"וה הדוהיו ףסויש ,שגיו 'פ ישורדמ ריעהלו - .ג-ב"ה םש ז"הדאל ת"ת 'לה .נ"שו .ב ,מ ןישודיק (48
.לודג השעמ אובל דיתעלש ןיינעה םע הרושק (הרטפהב תשגדומה) ףסוי יבגל הדוהי לש ותלעמו ,השעמו דומלת

.ב"פר ת"הוסי 'לה ם"במר האר (49

.(הפוסב) ךוניחה רפס שירב רבחמה תרגא (50

.ב ,ונק א"וק אינת הארו .ט ,חכ א"הד (51

.(א ,זמ) ז"לפ אינת הארו .ד"וי ,הל םילהת (52

.ט"ה םש ז"הדאל ת"ת 'לה .א"ער ,דנ ןיבוריע (53

האר) 'וכ עמש לגרבש "בקע"ה םגש שוריפה עודיכ ,"ילוקב םהרבא עמש רשא בקע" (ה ,וכ תודלות) ש"מכו (54
.(בנ 'מע ו"ח "םימתה" .254 'מע ח"שת מ"הס

.נ"שו .א ,בכ תוכרב (55

.ב ,זס ורתי א"ות (56

.מ"כבו .א ,גכ עירזת ת"וקל (57

.חי ,טי םישודק (58

.פ"הע י"שרפו כ"ות (59

.(א ,אמ) ב"לפ אינת הארו .א ,אל תבש (60
חישמ םע תויחל


הלואגב - "יחיו" לש תומילשה
המילשהו תיתימאה


תולגב םיאצמנש לארשי לע תונמחרה לדוג

תא רתוי דוע םירהממ םירומאה םיניינעה לכב וניתדובעו ונישעמ ידי-לעש - רקיעהו...
.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגה

,"וניתונבבו ונינבב 'וג ונינקזבו ונירענב" ,תולגהמ םיאצוי לארשי-ינב לכש - תוטשפבו
,השודקה ונצראל םיאבו ,תועקרק ןהו ןילטלטמ ןה ,הדובעה יניינע לכ ,"םתא םבהזו םפסכ"ו
'ה ביחרי" - ללוכ ,"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקלא 'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא"
.ינומדקו יזינק יניק ץרא ,"ךלובג תא ךיקלא

בקעי יחיו"ד ןיינעה השענ - םינורחאה תולגה יעגרב ןיידע םיאצמנ רשאכ ,הז ינפל דועו
."םירצמ ץראב

תומילשל שממ דימו ףכית םיאב "םירצמ ץראב בקעי יחיו"ד ןיינעהמש ,אוה רקיעה ,לבא
.המילשהו תיתימאה הלואגב ,לארשי-ץראב - "יחיו"ד ןיינעה

הרשע עבש"מש אלא ,דוע אלו ,(תולג) םירצמ ץראב "הנש הרשע עבש" ומלשנ ןמזמ רבכ ירהש
םיקעוצ ,אלימבו ,הנש םייתאמ דוע ופסותינ ןכ ירחאלו ...הנש תואמ הרשע עבש השענ "הנש
ץפח ה"בקה ...?!"תולג ןיא ןדיא ןרעטאמ רועיש א זיא לפיוו" . . "יתמ דע" לארשי-ינב
תחנ ול היהת זאו ,ונקדצ חישמ תא איביש ..."דייה -רעטנוזעג" - 'וכ חור תחנו האנהב
...!ארבנ גונעת םע דחיב ארוב גונעת ,תומילשה תילכתב חור

...תולגב םירסייתמש םידוהי לש םנובשח לע - 'וכ ןאכלו ןאכל תועד יקוליחל םוקמ המו
וליפאו ,"ותעשב המלש תדועסכ" ול עיגמ ,טושפ יכה לעופ וליפאש ,הרותה ןיד-קספ ךפיה)
לארשי-ינבש ךכל ףסונו ,("בקעיו קחצי םהרבא ינב ןהש ןהמע ךתבוח ידי תאצי אל" - זא
..."יתמ דע" לארשי-ינב םיקעוצ ,אלימבו ..."אתולגב אתניכש" םג ירה - תולגב םירסייתמ

לדוג יבגל ךרעב אלש אוה תולגב םיאצמנש לארשי-ינב לע תונמחרה לדוגש ,ףיסוהלו
יפל - "ונילע םחר םיברה ךימחרב" ה"בקהמ םישקבמ ןכלו ,םיגישמו םיניבמ ונאש תונמחרה
תונמחרה תניחב ,אקווד "םיברה ךימחרב" םא יכ ,גישהל ונחוכב ןיא ,תיתימאה תונמחרהש
לש תונמחרה תניחבמ הלעמלו ,םיטבשה לש תונמחרה תניחבמ הלעמל ,תולשלתשהה רדסמ הלעמלש
רבסהו רואיבל םוקמ תניתנ שי תובאה וא םיטבשה לש םתגרד דצמ םא וליפאש ,ונייה ,תובאה
,"םיברה ךימחר" תניחב דצמ ירה ,(...לכשב לבקתמ וניא הז רבסהש ףא) תולגה ןיינע לע
לע רואיבו רבסהל ללכ םוקמ םוש ןיא - תיתימאה תונמחרה לדוג תא עדוי ךרבתי אוהש יפכ
...!תולגה תוכירא

אדח אתעשב ,דימו ףכית אובל ךירצ ונקדצ חישמש יאדוובו יאדווב ירה ,ןכש ןוויכמו
-ינב םיקוקז אל - רבד לש ותתימאלו ,"אימש יננע םע ורא" ,"ואנ חישמ" ,אדח אעגרבו
יננע"ש ךכ ,"אימש יננע"מ רתוי תילענ הגרדב םה לארשי-ינב ירהש ,"אימש יננע"ל לארשי
...!לארשי-ינבל םיקוקזש ולא םה "אימש
280-279 'מע ,ב ךרכ ,ו"משת'ה תויודעוותה םחנמ-תרות ;ו"משת'ה תבטב 'ט ,שגיו תשרפ תבש תוחישמ)
(הגומ יתלב -

יהויחבמ ריתי


אישנ תזרכה יפ-לע גוהנל ךירצ
ותארוהו ונרוד


תולגה לש םינורחאה םיעגרב לארשי-תודחא ריבגהלו

תדובע ידי -לע םלועב תודחא תכשמהו ,(םיטבשה) לארשי תודחא - םירצמב "שגיו"ד הדובעה
השעמ) תורודה ךשמב לארשי-ינבד הדובעה תוללכ תילכת תא םיאטבמ - םירצמב וינבו בקעי
םש לע תוארקנ תויולגה לכש ,תולגב טרפבו ,םלועד םילובגו םירצימב ,(םינבל ןמיס תובא
לארשי-ינבשכ ,תולגה ןמזבו ,אדורפד אמלעב םאצמיהבש - (לארשיל תוריצמש םש לע) םירצמ
-לע - םלועב םג "שגיו" לועפלו ,("שגיו") דחאתהל םהילע - "םימעה ןיב דרופמו רזופמ"
...דחא 'ה ,םלוע לש ופולאד ף"לאה תא םש תולגלו ,רתויב ןותחתה דע ,םלועה רוריב ידי

אתבקעד ארד ,הז ונרודב המכו-המכ-תחא-לע - תולגה תורוד לכב םירומא םירבדה םאבו
הלואגה םינמיסה לכ יפלו ,"ןיציקה לכ ולכ" רבכש ,תולגה םויסו ,"הרטפה"ה ,אחישמד
םינש המכו המכ זירכה רבכ ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש יפכו ,אובל רבכ הכירצו החרכומ
םגש "םכלוכ ןכה ודמע" תויהלו ,"םירותפכה תא חצחצל" קר ךירצ ,לכה ומייסש ,הז ינפל
הנה ,"ונילתכ רחא דמוע הז הנה"ו ,השעמב לעופב ולעפ - םייתניב םינשה ךשמב - רבכ תאז
...הלואגה תוטשפב האב הנה

:לעופל עגונב הארוהה תנבומ הזמ

לכ לצא הפסוה תויהל ךירצ . . תולגה לש םינורחאה םיעגרב ,שגיו תשרפ תבשב ונידמעב
ףסויו הדוהיד תודחאהו השגהה תומילשל הנכה (רותב) טרפבו ,"שגיו"ד הדובעהב דחאו דחא
.הדיתעה הלואגב

רובידב ,הבשחמה לע ףסונ - לעופב הפסוהו ,לארשי תודחאו תבהאב ףיסוהל :תוטשפבו
והזש ,םידוהי דוע םע תופסאתההו תוברקתהה ידי-לע ,רקיעה ידי-לע השעמהו ,לעופב השעמבו
תלעות וב שיש רבד םירבדמש העשב המכו-המכ-תחא-לע ,הביבסהו םליבשב הבוט (םתודחאתה)
.םירחאלו םליבשב

ידוהיל הבוט הזמ תאצל ךירצ םישגפנ םידוהי ינשש העשבש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפכו
ףסונש ,ףסוי לא הדוהי "שגיו"ב היהש ומכ ךרד לע .ולא םיינשל המכו-המכ-תחא-לעו ,ישילש
תלעותה התיה השיגפה םצעב ירה ,(ישילש ידוהי) ןימינב תא ליצהל ידכב הזב תלעותהל
.םיטבשה לכדו ,ףסויו הדוהיד תודחאהד

הרותה תצפה ידי-לע - םלועה לכב "שגיו"ד הדובעהב הפסוה אובל הכירצ - םג ךכו
ידבע" דע ,וניאישנ וניתוברד הרותה תוימינפד תונייעמ ,הצוח תונייעמה תצפהו ,תודהיהו
םייוגה ועדייו" ,דחא 'הב הרכהה תא םלועה לכב םיציפמש דע .חישמ לש ותרות ,"אישנ דוד
."'ה ינא יכ
-109 'מע ,'ב ךרכ ,נ"שת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,נ"שת'ה תבטב 'ט ,שגיו תשרפ תבש תוחישמ)
(110

יבר יצוצינ


"םדא ינב ןושלב הרות הרביד"


הארוהו תועמשמ םהב שי םדא-ינב ןושלב םיצופנ םיגשומ םג
תאצוה עודמו "הקירמא יוליג" לש וניינע המ * 'ה תדובעב
םילימה ףוריצל םוקמ שי םאה * "רואל האצוה" תארקנ רפס
"לזרבה ךסמ" יוטיבה תועמשמ המו "הכלהכ רויג"


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

האור ידוהיש רבד לכמ היפל ,העודיה בוט-םש-לעבה תרות תא יברה ריכזה רופס-ןיא םימעפ
מ"דשת טבשב ד"וי ,חלשב תשרפ תבש תודעוותהב .'ה תדובעב הארוה דומלל וילע ,עמוש וא
:וז הגהנהל המגוד יברה איבה ,(876 'מע ,ב ךרכ ,'מ"דשת תויודעוותה')

םיימוי-םויה וייחב ולצא עריאש ערואמ לכבש שטאקנוממ קידצה ברה לע םירפסמ
.השודקו הרות יניינעל רשקב הארוהו זמר אוצמל לדתשמ היה - םלועה יניינעב
דומילו זמר אוצמל לדתשמ היה - לזרבה תליסמ יבג לע ועסונב :המגודלו
.בשי ובש ןורקה יבג לעש רפסמהמ

"?אתלימ אה אנמ"

(591 'מע ,ב ךרכ ,ח"משת 'תוחישה רפס'ב הבחרהבו ,548 'מע ,א ךרכ םש) תרחא תונמדזהב
:רמא

רמאנ וילעש ןיקיזנ רדסבו ,תובבה שולש ןיב הנושארה - אמק-אבב תכסמב
(ב-א ,בצ) המילש היגוס וניצמ - "תונוממ ינידב קוסעי םיכחיש הצורה"
םיארומאה ורמאש המ האיבמ ארמגה ."ישניא ירמאד אתלימ אה אנמ" תראבמה
. - "ןנבר" אלו - םישנא םתס "ישניא ירמאד אתלימ" לע הרותב רוקמל רשקב
"שונא" ראותה - שונא ,רבג ,שיא ,םדא - םיראותה 'ד ןיב רשאכ דחוימב.
לכבו . . תושילח ןושלמ . . התוחפ יכה הגרדה אוה (שונא ןושלמ "ישניא")
ודרי 'וכו םימוצמצ יוביר ידי-לעש קרו] הרותב רוקמ םהל שי םה םג ,תאז
,טושפ רבד אוה (הרותב רוקמ שי םהל םגש) הז ןיינע :הזמ הריתיו [הטמל
."ישניא ירמאד אתלימ אה אנמ" ,תוטשפב תלאוש ארמגהש הזמ חכומדכ

לבוקמ ךא" :(ביק ףיעס תיעיבר ארודהמ) שטאקנוממ ברה בתוכ 'הרות ירבד' ורפסב :בגא]
אוה ,םלועה רמאמ ,לארשי-ינבב (םידליה םג) ורמאיש המ לכ יכ וניתובאמ הרוסמו ונידיב
אבוט ,םהב םיזומר םיבר תודוס יכ ע"יז םיקידצהמ ונידיב לבוקמכ םגו 'וכ שממ וב שי
.12 'מע ,א"לשת בא-םחנמ 'ד"בח ןואטב' הארו ."םלועב קיר רבד םוש ןיא יכ היווגב זינג
.[ןמסנ םשו

תילכתהו תואיצמה תיתימא הלגמ הרותה" :יברה ףיסומ (10 'עה ,םש) החישה ילושב תורעהב
יבגל ןויליגה ילושב הבחרהב םש הארו ."(הרותב) ורוקמו ושרושב רבדהש יפכ - רבד לכ לש
'וכ תויתואה תורומתו םיפוליחו םיפוריצ ידי-לע וא הרותבש תורמאמ הרשעד תויתואה
ורוקמב גישמש ימ שורדש אלא - רבד לכ לש שדוקה-ןושלב ול וארקי רשא ומשב םילשלתשמש
לע - םדא ינב תומש .'וכ תויחה לכ תומש עובקל עדיש ןושארה םדאכ ארבנ לכ לש ושרושו
.םיאתמה םשה הלעמלמ "םיריאמ" םהלש ,םירוהה ידי

:יברה ךישממו

םכח לש וחוכב אקווד יכ ,אמשב קייד הווה ריאמ יבר אקוודש ןבומ הז יפ לעו
.םדאה תוהמ לע הרומה םשב ןיחבהל ריאמ 'רכ ('וכ דחוימו) לודג

םישוריפ םילבוסש תומש םגו ,שדוקה ןושלב םג םייוניכ תומש םנשיש טרפבו
רוא" רמאנ םיחספ תכסמ שירבו . . םוי תוטשפב ושוריפש "רוא" ומכ) םייכפה
םשב ןיחבהל עדויה םכחל םיקוקז ןכלו ,(דועו .ברע ושוריפש "רשע העבראל
.(תיתימאה ותוהמ והמ רבדה

"הקירמא תא הליג"

,מ"דשת זומת ב"י תודעוותהב "רגסומה רמאמ"ב) יברה לש תניינעמ תואטבתה הנה
:"הקירמא יוליג" יוטיבב הרושקה (2190 'מע ,ד ךרכ ,'מ"דשת תויודעוותה'

ינפל ,ןכש ."תמא תרות"ל םאתהב םג אוה קייודמ "הקירמא תא הליג" ןושלה
תשבי התיה - וז תשבי תודוא ועדי ינשה רודכה יצח בשות לכו דרפס יבשותש
האנש יניינע ויה םהה םינמזב ןכש ,רתוי תומילשב - הברדאו ,המויקב וז
.הזב ךיראהל םוקמה ןאכ ןיאו ,'וכ התוחפ הדימב וז תשביב תקולחמו

יאצח ינש וארבנ - םאבצ לכו ץראו םימש ,םלועה תאירב תעב :הזמ הריתיו
עגונב ,םנמא .ןותחתה רודכ יצח ןהו ןוילעה רודכ יצח ןה ,ץראה רודכ
םוקמה ,"ןדע ןג"ב וארבנש הרותב רפוסמ - םיחמצו םייח ילעב ,םדאה תאירבל
רודכ יצחב םמוקמש - תרפו לקדיח ,ןוחיג ,ןושיפ - תורהנה 'ד םיאצמנ ובש
ועיגה םימודק יכה םינמזבש ךכ ,ץראה לכ ינפ לע וצופנ םשמו ,ןוילעה
אצויכו תוניפסבו תוריסב) ןותחתה רודכ יצחל םג ןושארה םדא לש ויאצאצ
.(הזב

אלש םייח ילעב םהיניבש ,וז תשביב םיאצמנה םייח ילעבל עגונב הז ךרד לעו
יכה םינמזב דוע) ועיגה םה םג הנה - ולוכ םלועה לכב םתמגוד וניצמ
םיכרדבו תוביסב - (תרפ רהנל תוכימסב) וארבנ ובש םוקמהמ (םימודק
...תונוש

הקירמא םורדבש ןכתייה - תוישוקו תוהימת המכ תוצרותמ הז יפ-לעו
אצויכו סרפו ידמ ,ודוהמ םרוקמש תויתואו םירויצ ואצמ (םיפסונ תומוקמבו)
,ךכ ידכ דעו ,שדוקה ןושלב ת"יב ף"לא תמגודב םהש תויתוא ואצמש דעו ,הזב
םידיעמ םינמיסה לכש םיגהנמ המכ ואצמ סובמולוקל ומדקש הקירמא יבשות לצאש
!הרותה ינידב םרוקמש

וכרדב העטש "דנאלנירג"מ יוג היה סובמולוק ינפל דועש - תאז ץרתל םיסנמו
לכ הל ןיאש ארבס - ולא םיניינע לכ ומע איבהש הז אוהו ,הקירמאל עיגהו
התיה אל ,וכרדב העטו םוקמל םוקממ עסנש יוגש רמול ,תואיצמב הזיחאו רחש
...!הזב אצויכו ,לארשי יגהנמ ,הרותה תויתוא ומע תחקל אלא תרחא הגאד ול
!וב ןימאהל ידכ ..."יתפ" תויהל םיכירצש "םיסינבש סנ" והז

ילעב ,הווחו םדא תאירב ןכש ,תוטשפב רבדה ןבומ ליעל רומאה יפ-לע ,םנמא
תרפ רהנל ךומס ,םייוסמ םוקמב םנמא התיה םהינימל םיחמצה לכו ,םייחה
םינמזב דועש ךכ ,לבת יווצק לכב - ץראה לכ ינפ לע וצופנ םשמו ,(ל"נכ)
תשביל םג - הזב אצויכו םינוש םיגהנמו תויוברת רבכ ועיגה םימודק יכה
.הקירמא

"םידחוימ םידלי"

ילושב 590 'מע ,ב ךרכ ,ח"משת - 'תוחישה רפס') ח"משת בקע תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
ןושלב") םלועבש הדבועל יברה סחייתה (184 'מע ,'ד ךרכ ,'ח"משת תויודעוותה' ;ןוילגה
(תילגנאב) תוחוכה תוחתפתהב ,ןלציל אנמחר ,םלצא רסחש םידלי תונכל גוהנ ("תומואה
.("ןרעדלישט לשעפס") "םידחוימ םידלי"

הז ירה רבד לש ותימאל םוקמ לכמ ךא ,דובכה םושמ אוה הז יוניכ - יברה רמא - תוטשפב
ןלציל אנמחרש ימ םינכמ ובש םשה ךרד לע ,אתוילעמל םהלש םידחוימה תוחוכה לע םג הרומ
לש ותימאל ךא .'וכ ושייבל אלש םושמ אוה תוטשפבש ,"רוהנ יגס" ל"זחב הנוכמה ,רוויע
אמוסה לש הייארה יא תביסש םא יכ ,םולשו סח שרל געול הז ןיאש תומוקמ המכב ראובמ רבד
לע םיסכמה םייוסיכהש הז ידי-לע ןיעב סנכנש רואה יוביר םושמ ןכא איה (בור יפ-לע)
אוהש ומכ) רואה רוקמ - רוא יוביר וב ריאמש ךכ ,'וכ ירמגל ורקענ וא ןיקד ושענ ןיעה
.תוארל ול רשפאמ וניאש (חוכה םצעב לולכ

"קושה ןמ לזא"ש רפס

(548 'מע ,א ךרכ ,'מ"דשת תויודעוותה') מ"דשת ולסכב ד"ויל רואב הכרענש תודעוותהב
ר"ומדא) הלואגה לעב לש 'הרות ירעש' רפס לש תשדוחמה ותספדה רבד תא יברה ריכזה
.קושה ןמ לזא רבכש הביסה ןמ (יעצמאה

("קוש"ו "לזא") ולא תוביתש תורמל :ורמואב ,"קושה ןמ לזא" יוטיבל סחייתה ךכל ךשמהב
שיש חרכהבו ,שדוק ירפסב עיפומה ןושל הז ירה ,(שדוקה-ןושלל הבורקה) םוגרת ןושלב םה
.ונוקל םדאה תדובעב חקל קיפהל וב

:יברה ראיב ךכו

הרותו הוצמ רנ"ב - םיברה תושר - "קוש"ה תא ריאהל - ידוהי לש ודיקפת
תא םיריאמש - "קושה ןמ לגר הלכתש דע" הכונח תורנ יבגל יוטיבה יפכ) "רוא
.(לכו לכמ קושה תואיצמ תלטבתמש ךכ ידכ דע "קוש"ה

רבכש תורמלו ,הרות לש ןיינע - רפס ידי-לע תלעפנ "קוש"ה רוריבו תראה
ןוויכמ ירה ,רפסה תועצמאב רוריבה תא רבכ ולעפ ,רמולכ ,"קושה ןמ לזא"
אמוי לכ"ב ןכש ,הז םויב ררבל םיכירצ ותואש שדח "קוש" ונשי םוי לכבש
ספדנ רבכש רפסה ותוא םנמא .שדחמ תאז םיסיפדמ - "היתדיבע דיבע אמויו
שדחמו ףיסומ "קיתו דימלת"ש המ תמגודב - "שדח רוא" םג וב שי ךא ,רבעב
ןפואב (םא יכ ,ןשיה רפסב ודמלש ומכ קר אל) וב דומיל ידי-לע - הרותב
."רבגתמה ןיעמ"ד

"האופר תיב"

החונ יתעד ןיא" - (474 'מע ,אכ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) יברה בתכ - "םימעפ המכ רבודמכ"
תיב שמשל הזכ תיב לש רקיעהו ןכותהו הרטמהו הנווכה ירהש ,"םילוח תיב" ראותהמ ללכ
אישנ לש רוביד" ונתמישרב הבחרהב םג האר) "תואפרל םדיקפתש םיאפור ידי-לע האופר
.(13-10 'מע טצ ןוילג ,"רודה

"תודיסח"

בישה ,םיר"ומדאה םש לע אלו "תודיסח" יוניכב תודיסחה תרות תארקנ עודמ יברה לאשנשכ
:(582 'מע ,כ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)

ןושל ונייה ,התלועפ םש לע ."הרות" םשב תוללכב 'ה תרותל ןירוקש ומכ אוה
ןכ םג והזו .ףוגב תרשוקמ איהש ומכ המשנל םיימוי-םויה ייחב הארוה
.תילכתה לע הרומ םשהש תודיסחב

"ןידה תרושמ םינפל השועש" - דסח תגהנה םדאב לועפל ותרטמ תודיסחה דומיל :רמולכ
.("ול קיזמש בג-לע-ףא - דיסח ןפרוש")

"ליסכו ןקז ךלמ"

יברה ירבדכ) הרואכלש - "ליסכו ןקז ךלמ" ראות ול וקינעי ל"זחש הכז ערה רצי
דועב ,הז םשב ותונכל ןתינ דציכ :הומת רבדה (826 'מע ,ב ךרכ ,'ג"משת תויודעוותה'ב
?"םורע היה שחנהו" רמאנכו ,רתויב תולובחת לעבו ימומרע אוהש

:תנתונה איה אלא

רציה לש - ותצעל עמשנה םדאה תכיפה - ותלועפ םש לע ול קנעומ "ליסכ" םשה
...!"ליסכ"ל וירבד תא לבקמו -

(596 'מע ,ב ךרכ ,ח"משת - תוחישה-רפס) ח"משת ,בקע תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב :בגא]
הוושה) "רעקניגולק" - ערה רציל צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ קינעהש רואיתה תא יברה ריכזמ
ארקנש םשה פ"ע - רעקניגולק" :238 'מע ,די ךרכ ,תוחיש-יטוקילב ט"שת תנשמ יברה בתכמל
:ריהבמ 48 הרעהבו .("ןורחאה ןמזד תוחישב

םדאהש העשב אלא ,(י"שרפבו גי,ד תלהק) "ליסכו ןקז ךלמ" תמאב אוהש ףא
ותלכיב ירהש ,וכרעב "רעקניגולק" רציה ארקנ זא ,ליסכ לש ןפואב גהנתמ
.["וגיהנהלו ותוא לבלבל

"רואל האצוה"

תשרפ תבש תודעוותהב יברה רמא - "רואל האצוה" םשב םדא-ינב ןושלב היורק רפס תספדה
הז ןושל רשא - (2237 'מע ,ד ךרכ ,'ב"משת תויודעוותה') י"ח ףיעס ב"משת ךליו-םיבצנ
:שיגדמ

םיאיצומ הספדהה ידי-לעש אלא תואיצמב םישודיחה ויה הספדהה םדוק םג (א
.םתוא םילגמו

םישודיחה ,(ןכ ינפל ןכ-ןיאש-המ) "רוא(ל האצוה)" תניחבב איה הספדהה (ב
םישודיחה בתוכ היה הספדהה ינפל םגש תורמל ,תאזו ,רוא לש ןפואב םישענ
תלועפב דחוימ יוליע לעפנ רואל האצוהב ךא "לארשי יניע ריאמ" תניחבב
!רואה

"ריכזמ" ראותה

ןיתמה ,לארשי -ץראב "הרותה ילודג תצעומ" ריכזמ תובר םינש שמישש ,שורפ םולש-םייח ברה
םיאבה םירבדה תא יברהמ ראשה ןיב עמש תונמדזה התואב .החנמה תליפתמ יברה תאצל תחא םעפ
:(ךרעב)

...םיבוטה םירבדה לכ תא ריכזהל ךירצ "ריכזמ"

שמישש ,טרבלא הירא 'ר 770-ב רקיב (164 'מע ,מ"דשת הנש לש המושיר ןמוי) מ"דשת ףרוחב
ודיקפתל רשקב) האבה תוסחייתהה תא יברהמ לבקל הכזו ,'םירעש' ןותיעה תכרעמ ריכזמ
:(ריכזמכ

לע תכרעמה לכ תא ריכזהל - ונשויל הז (דיקפת) ראות שוריפ ריזחהל יאדכ
,םנוק תא רתוי דוע שמשל - יללכה םדיקפת רבד

...'םימשה רעש'ל הרשכה ויהי 'םירעש'הש - יטרפהו

ןוכנ לוהינ

'מע ,'ב ךרכ ,'מ"דשת תויודעוותה') מ"דשת תנשב יברה לצא ארוגידסמ ר"ומדאה ק"כ רוקיבב
זאו ,ןהכ קחצי-םייח 'ר ןקסעה ,ארוגידס תודסומ לש יללכה להנמה םג וילא הוולנ ,(763
:ורמואב 'לוהינ'ה דיקפתל יברה סחייתה

תוחונמ ימ לע'ד ןפואב היהי תודסומה לוהינש ךרבתי םשה םכל רוזעי
דוע 'לוהינ'ה דיקפת שורד זאש ,ןוממ יוביר :תוטשפב - יתנווכו ,'ינלהני
תא לצנל דציכ גואדל םיכירצש ןוויכמ ,ןוממ יוביר ןיאש הרקמב רשאמ רתוי
...ףסכה יוביר לכ

תוריחבל "םיצר"

,'ד ךרכ ,'ב"משת תויודעוותה') מ"דשת זומתב ב"י תודעוותהב יברה רמא - "רבדה ןיינעמ"
,תוריחבל תודמעומ םישיגמש ולאל ראותה וז הנידמב עבקנ תיטרפ-החגשהבש" - (2179 'מע
יכו - "תוריחב"ל "הציר" לש תוכיישה יהמ :רתויב הומת הרואכלו .רחביהל "םיצר" םהש
,דעצ לכ בשחל ,תעדה בושייב לועפל שי - רחביהל ידכ :הברדא ...!?"הציר תורחת"ב רבודמה
:ותתימאל ןיינעה אטבתמ ךכבש אלא !"הציר" לש ןיינעה ךפיה - לכשו םעט לש םירבד רבדל
תבוטל "שפנ תריסמ" ךותמ ,םחרוכ-לעב תאז םישוע םניא - תוריחבל תודמעומ םישיגמש ולא
...םהב ורחביש ידכ "םיצר" םה אלא ,לוכיבכ ,רוביצה

:ל"זח ורוה רבכ ירה :(םלוע ארובב הנומאה תרדחהל ,'הקיתש לש עגר'ל עגונב) םייס יברה
"וצורי" :ונניינעב ןכ-ומכו ,"'וכ המשל אלש יפ-לע-ףא תווצמו הרותב םדא קוסעי םלועל"
,השודקו בוט יניינע (ורחבנש םוקמב) ולעפי שממ לעופבש - רקיעה לבא ,"המשל אלש" םה
.תודהי יניינע - לארשי-ינבל עגונבו

ערוז' ץבוק) א"שנת'ה בא-םחנמב ז"יב הקדצל םירלודה תקולח ךלהמבש ,ףיסוהל שי המלשהכ
יברהש ירחא .םיוב באז רמ ,תג-תיירק תיריע שאר עיגה (112 'מע ,'תועושי חימצמ תוקדצ
.תובורקה תוריחבל תסנכל ץורל ןנוכתמ םיוב רמש והוולמ רפיס ,ומע חחוש

ןפואב היהיש .עיגיש רקיעה ...תכלל םג רשפא ?'ץורל' וילע עודמ" :התיה יברה תבוגת
."בוט

!?"תבורעת יאושינ"

:(420 'מע ,א ךרכ ,'ה"משת תויודעוותה') ודוסי תועטב יברה ירבדל רשא יוטיב הנהו

ינפמ ,ןיאושינ םשב וארקל רשפא-יא :ודוסי תועטב - "תבורעת יאושינ" םשה
םשב שמתשהל ךייש אלש המכו-המכ-תחא-לעו ,ללכ םיספות ןישודיק ןיאש
ןיא - הז םשב םישמתשמש ולאו ."שאר תא אשנ" ןושלמ (םג) אוהש ,"ןיאושינ"
.דבלב לאשומה םשד ןפואב אלא הז

לידבה ה"בקהש ןוויכמ - יוגל ידוהי ןיב ןיאושינ לש רשק רוציל רשפא-יא
יפכ ,רואל ךשוח ןיבש הלדבהה תמגודב ,הרומג הלדבה םימעל לארשי ןיב
לארשי ןיב ךשוחל רוא ןיב לידבמה" :תבש יאצומד הלדבהה חסונב םירמואש
."םימעל

- הלדבה לש גשומ ונשי אפוג לארשי-ינב לצא וליפא :רמוחו-לקו ןכש-לכמבו
,םינהכ ןיבש קוליחה ונשי ןכ-ומכו ,"םישדוק שדוק ושידקהל ןרהא לדביו"
ונב ןב רמוחו-לקו ;אפוג לארשי-ינבל עגונב הז לכ - לבא ,םילארשיו םייוול
ךכ ,הרומג הלדבה יהוזש - םימעל לארשי ןיבש הלדבהל עגונב רמוחו -לק לש
אלא הז ןיאו ,יוגל ידוהי ןיב ןיאושינ לש רשק רוציל ללכו ללכ ךייש אלש
שממ שי וליאכ ,ןיאושינ לש רשקב אובל םיצורש גוזה תא תומרלו רקשל םיסנמש
(םניא התע תעלש ,םמצע גוזה ינב דבלמ) לכהש העשב הב ,ולא ןיאושינב
.טלחומו רומג רקש והזש םיעדוי

הז ואשינש בשוחש גוזל - תורורצ תורצ םימרוג הז ידי-לעש אלא דוע אלו
אוה דחא דצש ןוויכמ - רבדב ךיראהל יאדכ אלו ,'וכ אב הנממש המואלו ,הזל
,"שממ לעממ הקולא קלח" ול שי ,"אוה לארשי" בצמו דמעמ לכב רשא ידוהי
.תווצמה לכ תא םייקל - ונוצר תיתימאו תוימינפש ם"במרה ןיד-קספכו

"הכלהכ רויג"

רויג" חנומבש תויתייעבה לע יברה עיבצה ,תובשה קוחל וסחייתהב ,תובר םימעפ ,ךכל המודב
:(352 'מע ,ב ךרכ א"לשת ,שדוק-תוחיש ,א"לשת זומת ב"י המגודל האר) "הכלהכ

אוה רויג :ןכות לכ וב ןיאש ןיינע והז ;'הכלהכ רויג' לש תואיצמ ןיא
הינימ הריתס תניחבב הניה "הכלהכ אלש רויג" הרימאהו ,הכלה לש ןיינע
!היבו

"לזרבה ךסמ"

ונושלבו ,היסור ידוהי תא יברה ריכזה מ"דשת - הבושת תבש - וניזאה תשרפ שדוק-תבשב
:(67 'מע ,'א ךרכ ,'מ"דשת תויודעוותה') שודקה

,רבד אמע יפב ליגרה ןושלבו הייבשבו רוצמב םינותנה לארשי-ינב וניחא
..."לזרבה ךסמ ירוחאמ" - ישניא ירמאדכ

העודיה ןושלה תא דימו ףכית הריכזמ ("לזרבה ךסמ ירוחאמ") וז ןושל יכ ,םיעטה יברה
,הברדאו" ."םימשבש םהיבאל לארשי ןיב תקספמ הניא לזרב לש הציחמ וליפא" :(ב,הפ םיחספ)
."רתויב הלענ ןפואב הקושתו ןואמיצ לעופ הז ןיינע

"הינתנ"

תודהי תצפהל זכרמו תודסומ ללוכה ,לודג ד"בח-תיב הינתנב ךנחנ ט"משת בא-םחנמב ו"טב
ךיראתהו ריעה םש תא רשיק ,דמעמל יברה רגישש הכרבה קרבמב .ריעב תודיסחה תונייעמו
:ותכרבב

לכ דימת םיניינעה לכבו םיטרפה לכב תחלצומו הבוט העשב םיניינעה לכ ויהיש
.םימיה

:ףיסוהו

-לעו ,ןתונ הפי ןיעב ןתונה לכ ל"זחמאו) ןתנ םשה שוריפכ הז לכב םייוקיו
ארהיס אמייק - א"נמב ה-י ברע םויהו ה-י (אוה ןתונהשכ המכו-המכ-תחא
.'וכו באב ו"טכ לארשיל םיבוט םימי ויה אלש - אתומלשאב

רושיק ירבד יברהמ עמש ,הנש התוא לש ףרוחב רקיבש ,הינתנ לש ריעה שאר םג
שאר לש ומש .'ה ןתנ תויתוא הינתנ" :דומעל רחבנ השארבש ריעה םשלו ומשל
היהתש הינתנ תא גיהנהל חוכה ךל שי .ה"בקל זמרמ אוה םג - יאורלא ,ריעה
."המשל היואר םיקולא ריע

"ףסוי"ו "המלש" :אמשב שירד

תרגסמ וזיאב יברב ץעונ אוה .הנש םינומש ה"ע ןיוז ףסוי-המלש ברל ואלמ ז"כשת תנשב
:ןלהלד בתכמב (ז"כשת ולסכב 'אב) ול בישה יברהו ,הז םוי ןייצל

הנה ,תובוט םינשו םימי תוכיראל - תדלוהה םוי םע רשקב ותלאשל הנעמבו...
דעוותיש ,יתעדל ,דואמ ןוכנ (םידמוע םמוקמבש ןוויכ) זאמ םימעטה ינפמ
ןיאש ןוויכו) םיערו םידידי תביסמב הז םויב ,להקה תנש - הנשהש טרפבו
.תומכב תמצמוצמ (רתי םוסרפב ונוצר

'וכו הרות ירבדב םירבדמ םניאש ףא ,אירש אתניכש הרשע יב לכא םאבו
ט"שעבהו מ"הרה) "יתוברמ יתעמשש" ,ולש ג"כס ק"הגאב ןקזה ונבר ירבדכו)
יאדוובש ,הרומאה הביסמב המכו המכ תחא לע (("הזב ר"ומדא ח"ומ ק"כ רואיבכ
אקתפו ,דחי םג תודיסחבו הלגנבו ,תודיסחבו הלגנב - הרות ירבדב ורבדי
דובכל םידעוותמה םיבוסמה תוכרב ךרבתי 'ה םייקיש - היתחנ אימש ימשמ
,םאולימב - 'יש - ותרות

דובכד אוה םינומדק גהנמכש ,םילהת רומזמב רמאנש המל םיאתמה ןפואבו
םע ,והאלמאו ךיפ בחרה 'וג ףסוהיב תודע ,הבוטל ונילע האבה ותנשב ותרות
ל"נה קוספה לע קדצ חמצה תומישרב וראבתנש המ יפ-לעו ,הזב םישוריפה לכ
.(םילהתה םע דחיב ספדנש)

. םייללכה םיניינעבו םיטרפה םיניינעב תובוט םינשו םימי תוכיראל הכרבב
.ל"נה לכב תובוט תורושבלו .
ןורחאה .בתכמה ףוגב ורכזנש םיטרפהמ המכל תוינרות תורעהו תוינפה המכ ואב בתכמה ילושב
לש ומשכ ףסויו המלש תומשה תא רשוקה ל"זח רמאמ טטצמ יברהו ,"ףסוהי"ב תביתל חסייתמ
:ונושל הזו ןיווז ברה

לארשי והולעהו ףסוי טקיל םלועבש בהזו ףסכ לכ רשא (תוחצה ךרד לע) ריעהל
(המלש הנב רשא) 'ה תיב תורצוא םה ןהו ללכב דעו המלש תוכלמ דע םדיב היהו
.(א,טיק םיחספ) - (המלשמ םעבחר שריש) ךלמה תיב תורצואותודיסחה ינייעממ


שגיו תשרפ


ךפא רחי לאו . . ינודא יב רמאיו הדוהי וילא שגיו
(חי,דמ) ךדבעב

."השעמ" ,תווצמה םויק תא למסמ - הדוהי ."דומלת" ,הרותה דומיל תא למסמ - ףסוי

,ונממ העפשה לבקל ידכ ("דומלת") ףסוי לא שגינ ("השעמ") הדוהי - "הדוהי וילא שגיו"
."השעמ ידיל איבמש ,דומלת לודג" (מ ןישודיק) ל"זר רמאמכ ,השעממ הלענ דומלת ירהש
.ףסוי לש ותעפשה יב ךשמות - "ינודא יב רמאיו"

תאיב ןמזב ,אובל-דיתעל לבא ,לודג דומלת םירוריבה תדובע ןמזב ,התע קר ,תאז םע
השעמ היהיו השעמבש הלעמה לדוג הלגתי זא הנה ,םירוריבה תדובע תומילשו רמגב ,חישמה
אלו אקווד הדוהי טבשמ היהי חישמה ךלמ ןכל ."הליחת הבשחמב השעמ ףוס" תניחבב ,לודג
.ףסוי טבשמ
(191 'מע ,ט"צרת םירמאמה רפס)

* * *

אוה :שוריפ ."ופוגב 'ה דבוע" תניחבב אוהש םדא למסמ - לוטיבו הידוה ןושלמ - הדוהי
"תושבלתה" ךרדב איה ולש םירוריבה תדובע ;ותוירמוחו ופוג לוטיב ידי-לע וארוב תא דבוע
.הלעמל הטמלמ "האלעה" - ררבתמב

.ףוגב תושבלתהמ הלעמלש המשנה קלחב ,"ותמשנב 'ה דבוע" תניחבב אוהש םדא למסמ - ףסוי
יוליג" ךרדב איה ולש םירוריבה תדובע ;תוקולאב דוחייבו תוקבדב איה ותדובע :שוריפ
.ררבתמה רבדב תושבלתה ךרדב אלו ,הטמל הלעמלמ "הכשמה" - "רוא

התוללכתהו הדוהי תניחב תאלעה - איה "ףסוי" לא "הדוהי" תשגה לש תימינפה התועמשמ
ורבעי ,"תושבלתה" ךרדב הלעמל הטמלמ וררבתנש השודקה תוצוצינש ,רמולכ .ףסוי תניחבב
."רוא יוליג" ךרדב הטמל הלעמלמ "ינש רוריב"

"תושבלתה" ךרדב רוריב :"םולש ןושל אלא שגיו ןושל ןיא" ,ןאכ (הבר) שרדמב בותכש והז
םולש לש ךרדב אוה "רוא יוליג" ךרדב רוריב וליאו ,ררבתמה םע קבאמו המחלמ בייחמ
.אליממ ררבתמה ררבתמ יקולא רוא תולגתהב יכ ,החונמו
(חפת 'מע ,ו"סרת ךשמה)


(ג,המ) יח יבא דועה ףסוי ינא

לכו ,בקעי תודגנתהמ עבנ ןימינב תא איבהל בוריסה לכ אולה ?יח ויבאש ןיבה אל םולכ
?"יח יבא דועה" לאש עודמו ,ויבא תודוא בבס ויחא םע חיש-ודה

ויבאש אלפתה ףסוי ;(הלאש ןושלב אלו) ההימת ןושלב רמאנ "יח יבא דועה" םילימה :אלא
םדא ןיא יחה לע לבא ,"בלה ןמ חכתשיש תמה לע הריזג" ,ל"זח ורמא ללכ ירה .םייחב ןיידע
לכ ךשמב ירה ,םייחב ינאש ןוויכמ :ףסוי המתש והז .(הל,זל י"שר האר) ןימוחנת לבקמ
דועה !?דמעמ ןיידע אוה קיזחמ דציכ ,ןכ-םא .יבא יילע לבאתה הלאה הנשה םייתשו םירשע
!?יח יבא
(387 'מע ,וט ךרכ ,תוחיש יטוקיל)


תיראש םכל םושל . . םכינפל םיקולא ינחלש היחמל יכ
(ז-ה,המ) הלודג הטילפל םכל תויחהלו ץראב

,םירצמב ולפנש םידסחה יצוצינ תא ףסאו טקיל ףסוי
תא ףסוי טקליו" (זמ ןמקל) בותככ ,"םילכה תריבש" דוסב
,דסחו הבהאל זמור ףסכ) "םירצמ ץראב אצמנה ףסכה לכ
ידכ תאז השע אוה .("ךיבא תיבל תפסכנ ףוסכנ" ןושלמ
-לעו ,תולגה ןמז ךשמ לכב ולא םידסחמ לארשיל עיפשהל
תויולגה תעברא תא לובסל חוכה םג םהל היהי הז ידי
הדיצ בר ןוזמ ומצעל ןיכמש ,הקוחר ךרדל אצויה םדאכ)
.(ךרדל

לארשי לכ ,תולגה ןמז ךרוא לכבש ,איה וז העפשה תאצות
םוש ילב ,הנתיאו המלש הנומאב חישמה תאיבב םינימאמ
םידסחה תעפשהמ תעבונ וז הנומא .ללכ אקיפס-קפסו קפס
.לארשי תומשנל עיפשה ףסויש

:בותכה זמרש והז

םירצמל ףסוי לש ותדירי - "םכינפל םיקולא ינחלשיו"
תיראש םכל םושל" - ידכ התיה םידסחה יצוצינ תא טקלל
,תויולגה תעבראב םייקתהל לארשי-ינב ולכויש - "ץראב
"הלודג הטילפל םכל תויחהלו" - ןורחאה הז תולגב טרפבו
.הלואגה לש "הלודג הטילפל" וכזי תולגה ףוסבו -

(2216 'מע ,ו ךרכ ,תישארב הרותה רוא)


(די,זמ) הערפ התיב ףסכה תא ףסוי אביו

שפנ לכב הזונגה ה"בקל תיעבטה הבהאל זמור אוהו ("יתפסכנ ףוסכנ") הבהא תניחב איה ףסכ"
,'ה תלודגב תוננובתה ידי-לע תילגתמו תררועתמ וז הבהא .("תרתוסמ הבהא") לארשימ
תכשמנ וז הניחב .דואמ הלענו הובג םוקמב תשרשומ איהש רחאמ ,"האמדק רוא" תארקנו
."קידצל עורז רוא" (זצ םיליהת) בותככ ,קידצה ףסוי ידי לע לארשימ דחא לכב "תערזנ"ו

וז "תרתוסמ הבהא" ךישממו "ערוז" קידצה ףסוי - "הערפ התיב ףסכה תא ףסוי אביו"
תומשנ רוקמ אוהש (יוליג ןושלמ הערפ) אילגתאד אמלעו תוכלמה תניחב איה ,"הערפ התיב"ב
.לארשי
(ב-א 'מע ,דמ ףד ,שגיו 'רפ ,תישארב רוא-הרות)


םכתמדא תאו םויה םכתא יתינק ןה םעה לא ףסוי רמאיו
(גכ,זמ) הערפל

ררבל ידכ םירצמ ישנא לכ לש םשוכר תא הנק ףסוי
תאז השע אוה .ולא םירבדב ויהש השודקה תוצוצינ
םנוצרמ ,לוכה ול ונתנש דע םחלב םתוא לכלכ :המרועב
.בוטה

בותככ ,שחנל הלשמנ םירצמ יכ - ?המרועב תאז השע עודמ
לודגה םינתה ,םירצמ ךלמ הערפ ךילע יננה" (טכ לאקזחי)
"לזג" ינומדקה שחנהש םשכ ."וירואי ךותב ץבורה
ןכ ,("םורע היה שחנהו") המרע לש ךרדב השודק תוצוצינ
הבה" ורמאב ,תוימומרע לש ךרדב לארשי תא דבעיש הערפ
,תוימומרע לש ךרדב התיה דובעשה תוללכו ,"ול המכחתנ
רוריב םג ךכ םושמ .(אי הטוס) ל"זר ירבדכ ,םתוא המירש
.המרע לש ךרדב היה םירצמב תוצוצינה

רשא שיא שחני שחנ יכ" (ץקמ תשרפ ףוס) ףסוי רמאש והז
שחנ תוימומרע תא ריסהו רריב ףסוי :רמולכ ,"ינומכ
.ינומדקה

(זטר-וטר ףד ,פ"רת םירמאמה רפס)


המדאה תא םתערזו ערז םכל אה . . םעה לא ףסוי רמאיו
(גכ,זמ)

ךא .'ה תדובעב קוזיחו חוכ דחא לכל ןתונ רודו רוד לכבש קידצה ףסוי - "ערז םכל אה"
.ומצע חוכב הדובע - "המדאה תא םתערזו" - םג תויהל ךירצו יד ןיא דבלב וז חוכ תניתנב
(א"ישת שגיו תשרפ תבש תחישמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

שגיו תשרפ שדוק תבש
תבטב 'ה

ירפסל עגונב ,(ילרדפה טפשמה תיבב) םימעה לכ יניעל ,יולג ןפואב 1'חצנ ןדיד' וב םויה
.ז"משת תנשב ,שטיוואבויל תיירפסבש וניאישנ וניתובר יבתכו

אצי ןכ .2תורודל ןוצר תעו הלוגס םויכ הז םוי לע זירכה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
דסייל ןכו ,3שטיוואבויל ד"בח ידיסח תדוגא תיירפס תא ביחרהלו ףיסוהל השודק האירקב
לש דחוימב ,דחאו דחא לכ לש תיטרפה היירפסה תא םג ביחרהלו תוירוביצ תוינרות תוירפס
.ללכב שדוק ירפסבו וניאישנ וניתובר ירפסב ,םהלש יטרפה 'ד"בח תיב'ב םידלי

הלואגהו החמשה לעב ירה ,ןקזה ונבר לש ותלואגו ורסאמ תעב ומכ" :החמשה דמעמב וירבדמ
תצפהב תאש רתיב ףיסוהל התיה ולש תונקסמה תחאו ,'ה תדובעב תוארוה םיעוריאה לכמ דמל
אקוודש ,יחכונה עוריאל רשקב תיחצנה תיקולאה הארוהה הרורב הז לכ רואל .הצוח תונייעמה
םירפסה םיאצמנ הבש היירפסה ללוכ ,'ד"בח ידיסח תדוגא' וליאכ תומשאההו םינועיטה ןמ
שי ולא םינועיטמ אקווד ירה ,הצוח תונייעמה תצפה רובע שומישב הנניא ,ח"אד יבתכו
המוצע החמש ךותמ םיברבו דיחיב הדומילו ונבר תרות תצפה תא רתוי דוע ריבגהל התע דומלל
.4"רדג לכ תצרופ החמש ,תובהלתהו

ותיא" יעיברל ,5(זכ,המ) "םהיבא בקעי חור יחתו" ישילשל םימייסמ תירחשב הרותה תאירקב
.6(זכ,ומ) "םיעבש ,המירצמ האבה" ישימחל ,(ז,ומ) "המירצמ

ישילש םוי
תבטב 'ח

ששח שי םא] "םימלש םימי העבש" םותב הנבל שודיק ןמז תליחת אוה ,'ג םויל רוא ברעה
םויל רוא ,תיברע רחא) "םימלש םימי השולש" םותמ השדקלו םידקהל שי ,ולא םימיב תוננעל
.[7ךליאו (רבעש ישיש

ישימח םוי
8רוביצ תינעת ,תבטב הרשע

לוכאל םיכשהל ותעדבו ןושיל בכושה .רחשה דומע הלעיש דע לוכאל ול רתומ ,ןשי אלש ימ
ןיא ,ומוקב תותשל ליגר םאו .תותשל וא לוכאל לכויש הנישה ינפל שוריפב הנתי ,תותשל וא
.9הייתשל תונתהל ךירצ

.4:37 :המידקמה העדל ץראה זכרמב רחשה תולע

ןיב המצע ינפב הכרבב 'וננע' (ץ"שה תרזחב) רמוא ץ"שה .החנמב קר 'וננע' רמוא רוביצה
םאו .10"םינעתמ השולש קר ףא תסנכה-תיבב שי םא" ,'ונאפר' תכרבל 'לארשי לאוג' תכרב
.11'הליפת עמוש'ב ורמוא ,ןיא

:12תוחילס

.ונכלמ וניבא ןכו ,ונלוק עמש ,תודימ ג"י ,ונמשא :דחוימבו ,13הדימעב ןתוא םירמוא

:14ןלהלד רדסב ,הרשע הנומש ירחא ןרמואל ונגהנמ

/ 'ה םע יכ /'לארשי רמוש' ינפל דע ,םוחר אוהו / םיפא תליפנ / םיפא ךרא ל-א / ונמשא
/ םחרכ / םייוג ואב םיקולא / 15ךלמ ל-א / הרכזא ,וניתובא יקולאו וניקולא / םחרכ
רוכז / ךלמ ל-א / 16וחטב יכ יתובא / ךלמ ל-א / השארה ןבא ,וניתובא יקולאו וניקולא
ונעשרה / 18ונלוק עמש / םינושאר תירב ונל רוכז / תובא תירב ונל רוכז / 17ךימחר
ינעד אנמחר / םהרבאל הנעש ימ / וננע 'ה וננע / ךמש םוחר ל-א / ךקדצ חישמ / 19ונעשפו
ונרכז' אלו] '. . ל ונרכז' ;'הבוט הנש ונילע ךרב' :ובו ,21ךוראה 'ונכלמ וניבא' / 20
.שידק יצח / עדנ אל ונחנאו / [22'רפסב

:הרותה תאירק

,השולש םג ןיא םאו .23םינעתמ השולש קר שי םא םג החנמבו תירחשב 'לחיו' םיארוק
.ישימח םוי לכבכ עובשה תשרפב םיארוק

.25הלעי - הנעתמ וניאש ימל הרותל וארק .24הרותל תולעל והוארקי אל ,הנעתמ וניאש ימ

- "וננוועל תחלסו" ,"הקנו . . םוחר ל-א 'ה 'ה" ,". . ךפא ןורחמ בוש" :םיקוספה תא
,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .26הרותב ארוקה םרמוא ,םייסש רחא קרו םר לוקב רוביצה רמוא
.27רוביצה םע דחי םרמואל ליחתה ,הרותל הלעשכ

'םשב' ןיב טעמ קיספהל שי (הליפתב ותוא םירמואשכ ןכו) "'ה םשב ארקיו" קוספה תאירקב
.26'אחפט' םעטה ,קיספמ םעט "םשב" הלמה תחת עיפומ קוספב יכ ,"'ה"ל

-א,הכ ב-םיכלמ) ך"נתב אמויד אניינעמ םויה דומלל גהנמל םוקמ שי הרואכל :הרות ירועיש
.28(דכ לאקזחי .ה-ד,בנ .א,טל הימרי .ג

םינתונ שיו ,'אתינעתד ארגא' החנמ תליפת ינפל הקדצל תתל םיגהונ תוינעתה ימיב :הקדצ
.29םויה םילכוא ויהש תודועסה תולע יפל

:החנמ תליפת

תאירק ,שידק יצח ,ירשא ,חוכב אנא ,תרוטקו רבדיו :הרדס .30"תרחואמ העשב" םיללפתמ
.שידק יצח הירחאל םירמוא ןיאו ,ריטפמה אוה ישילשהו ,םילוע השולשל תירחשבכ 'לחיו'
ושרד" םיריטפמ .31הלעי - םשה לוליח ינפמ עידוהל ול רצו ,הנעתמ וניאש ימ הרותל וארק
יצח ,וללהי .'דוד ןגמ' דע תוכרב שולש ךכ-רחא ךרבמו ,(ח,ונ-ו,הנ היעשי) "ואצמהב 'ה
.3הרשע -הנומש תליפת ,32שידק

חכש םא ."עמוש התא יכ" םייסמו ,המיתח אלב ,הליפת עמושב 'וננע' דיחיה םג רמוא החנמב
ויהי' םדוק ,'רוצנ יקולא' ירחא המיתח אלב ורמוא ,(הכרבה םויסד 'ה םש רמא רבכו)
.'ונאפר'ל 'לארשי לאוג' ןיב תירחשבכ ורמוא ץ"שה .ןורחאה 'ןוצרל

,םייפכ םיאשונ ןיאשכו ,33וז הליפתב םג םהיפכ םיאשונ ,םוי לכב םייפכ-תאישנ םיגהונה
.םינהוכ תכרב ץ"שה רמוא

.3םיקידצ ךא ,ארית לא ,םותי שידק ,ונילע ,לבקתת שידק ,'ונכלמ וניבא' ,ןונחת

.5:19 :ץראה זכרמב םיבכוכה תאצ

תליפת םייסל וקיפסיש - תוחפלו ,עמש-תאירקל וז העשב ועיגיש ,ךכ תיברע ליחתהל שי
.34הנמזב עמש-תאירק זא וארקיו ,וז העש דע תיברע
תויודעוותהב הראבתנ 'ה תדובעב התועמשמ .ג ,ד"כפ הבר ארקיו - וז הזרכה תודוא ל"זח רופיס האר (1
.243 'מע ב"ח ז"משת

הנענו ,ךכ לע ההימת עיבה יברה .שידק רמול (ץכ ןהכה 'יש באז 'ר ח"הרה) ץ"שה לחה ,ץ"שה תרזח םויסב (2
.תסנכה-תיבב ןתח (היה ןכאו) שיש

.ד"בח-ללוכ חול (3

.'ד"בח ימי' פ"ע - ריצקת (4

פ"ש תחישב .תדחוימ החיש רמוא ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ היה םוי לכב רשאכ ,םימי תעבש החמשה הכשמנ ותעשב
וב רתונ אל ,רשא ,דחוימ (םוקמו) ןמזב ונא םיאצמנ הלא ונימיבש םסרפלו זירכהל שי" :ראשה ןיב רמא שגיו
ןיינבל ,םכלוכ ןכה ודמע' :ר"ומדא ח"ומ ק"כ ןושלכ ,ובר ןושלב רמול םדא בייחו - דיחיו דחא ןיינע אלא
.(203 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה) "'!אחישמ אכלמ דוד תאיבב דיתעה שדקמה-תיב

םישנא ,לארשי לכלו ש"נא לכל ,טבש ד"וי תארקל תונכהל תועצהל השדקוה ,תבט ב"יל רוא ,הנורחאה החישה
לש 'בר ךל השע' י"ע 'תוניחב' תכירע ,הצוח תונייעמה תצפהב ללוכ ,הקדצבו הרותב הפסוה ןהיניב ,ףטו םישנ
.(236 'מע ,םש) יברל ןהילע אלמ חווידו ,םימי הרשע ידמ תחאו דחא לכ

.175 'מע ג"ח ז"משת תויודעוותה (5

שמוחב .ותעשב היסורב לארשי גהנמכ םה םש םיספדנה 'דכו םיקספהה) 'המימת הרות' שמוחב ספדנכ ,ונגהנמ (6
.ת"תח 'סבו םיליגרה םישמוחב ה"כו (תורטפהה תאירקו ת"הרק תעימשל יברה שמתשה הז

(489 'מע ז"משת ןילקורב ,רוא הרות רודיסב וספדנ) ז"הדא רודיסל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תוהגה (7
.ב"ס גל קרפ ללוכה רעשבו

ראש יבגל ארמוח וב הנשי ןכלו ,תולגהו תורצה לכל רוקמה אוהש ,םילשורי לע רוצמה תלחתה אוה הז םוי (8
םג אוה ןכש ,הבורמ הבוט הדימו .(נ"שו 78 הרעה 420 'מע ו"טח .267 'מע הכ קלח תוחיש יטוקל האר) תומוצה
בוטה ןיינעה ןהו ,תומוצה לכב ףתושמה ןיינעה ןה ,הז םויד ארוהנל אכושח אכפהתאד בוטה קלחל עגונב
- תומוצה ראשב רשאמ רתוי תבטב הרשעב םישגדומש ,'םילפונ ךמוס' ןושלמ 'ךמס' ,תבטב הרשעד יטרפה ערואמבש
.464 'מע הכ קלח תוחיש יטוקל

.כ"ונו ד"סקת 'יס ע"וש - יאנת ןינעלו .(רחשה תולעב ליחתמ םוצהש) 'רמועה תריפס רדס' ז"הדא רודיס (9
יפל םגש ,אתיא הע 'מע ג"ח ר"ומדא ק"כ ק"גאב לבא ,רחשה תולע ינפל הליכא םושמ רסוא ז ק"ס םש םייחה ףכב
אצויכו הליפתב ותעד ןווכל ,האופרל תאז השוע םאב תועידה לכל רתומ ,רהוזה יפ -לע ללכב תאז םירסואה
.הזב

ת"ושלו ו"סקת 'יס ח"וא קדצ-חמצה ר"ומדאל םיניד יקספל נ"שו ,45 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (10
יקספבו ,םש םירומאה "רועישכמ תוחפ ולכאש העבש" אלב ףא וננע רמול ןד םש ת"ושב .ח"ס םיאולימה רעש ולש
'ג" קר יברה קיתעמ גיש 'מע ז"טח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גאב ףאו ,השעמל ןכ הרוה (כ"חא בתכנש) םיניד
.(18 'מע גל ןויליג 'תורשקתה' הארו) ללכ "ולכאש העבש"ה רוכזיא אלל "םינעתמ

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב הנשמ (11

.356 'מע 'ה תלהת רודיס (12

.ה"לש רוציק 'סמ אבומ (13

ספדנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ "תורוקמו םימעט טוקיל"ו ,53 'מע םיגהנמה רפס ,ד"בח-ללוכ חול פ"ע (14
.'ד"בח גהנמ יפ-לע תוחילסה רדס' ףוסב

ספדנכ "תעדוהש ומכ" אלו ,'ד"בח גהנמ - תוחילס'בו םלשה רוזחמב םוקמ לכב ספדנכ ,"תעדוהכ" וב ל"צו (15
.344 'מע 'ה תלהת רודיסב

ןושארה זורחמ קלח םירזוח - תוספדנה תוחילס לש עירכמה םבורב" 'ןומזפ' ףוסב .'ןומזפ' גוסמ טויפ (16
ךא ,(ל"נה 'תורוקמו םימעט טוקיל'ב 4 הרעה) ןושארה זורחה לכ תא םירזוח טויפה ףוסבו "ורבחל זורח ןיב
.תיבל תיב ןיב ןושארה זורחה לכ תא רזח יברהש רורב ט"משת תבטב הרשעמ ואידיוב

.347 'מע 'ה-תלהת רודיס (17

התא" ירחאו ,ללכב דע אלו 'ונבזעת לא' קוספה דע ,להקו ןזח ,קוספ רחא קוספ םירמואו ןוראה םיחתופ (18
.ןוראה םירגוס "וניקולא 'ה ,הנעת

.הליפתה חסונב תאז ורמא רבכש ןויכ "...ונרס . . ונמשא . . א"וא" םיגלדמ (19

.(זמר ןוגינ ,םינוגינה רפס) תוחילסה םויסב וז הליפת ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (20

.(ו ןוגינ ,םינוגינה רפס) "התא אלא ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא" :ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (21

'כ-הו אבשב 'ז-ה) תויוכז :ספדנ ,םלשה רוזחמב םג תונורחאה םינשבו ,'ה-תלהתו רוא-הרות ירודיסב
תדובע' רודיס הארו .(קיריחב 'כ-הו ץמקב 'ז-ה) תויכז :ה-ג"לשת םינשהמ םלשה רוזחמב וליאו ,(קורושב
.דועו ,ופוסב 'א ךז ךרע םלשה ךורע ,110 'מע 'לארשי

ןוילג ,ןילקורב 'הרות לידגי' ץבוק .גסק 'מע ב"ח ר"ומדא ק"כ ק"גא הארו .45 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (22
.זלק 'מע חנ

.םש םיגהנמה רפס (23

,י 'יס א"ח םיאולימה רעש) קדצ-חמצ ת"ושב השעמל אבוהו ,רמואש ימ שי םשב ו"ס ו"סקת 'יס ע"וש (24
םילשהל ותעדב ןיאש ימל ה"הד םייחה ךרד רודיסמ איבה כ ק"ס ב"נשמב .(יק 'יס ח"וא ד"נשת תרודהמבו
'יס ב"ח אנינת בישמו לאוש ת"ושבו ,לודג ךרוצ םוקמב קר ט"ס א"ש םירפא ירעש) הזב ןיליקמ שיו ,תינעתה
'ז" םג ףוריצל איבמה ל"נה צ"צה ת"ושמ עמשמ ןכ הרואכלו ,ללכב ןיליקמ זע 'יס אינעד אתסקרפא ת"ושו חנ
.(ליגרכ ולכאי כ"חאש רבודמ ירהש "רועישכמ תוחפ ולכאש

.טי ק"ס םש הרורב הנשמו י"ס םש םירפא ירעש ,האירקה םוי םויהש ןוויכ (25

.זק ףיעס ח רעש םירפא ירעש (26

.ץ"שה םע קר רמואש ,םש םירפא ירעשב ש"מכ אלדו .18 ע"ס מ ןויליג 'תורשקתה' ,ץ"שה םע םייסו (27

.ב"תו זומתב ז"יל רשקב 63 הרעה 547 'מע ב"ח ח"משת תוחישה רפסב אבומה פ"ע (28

ןתיל שי תינעתה םויבש [ב ק"ס ו"סקת 'יס הבר הילא ,ו"נשת 'יס השמ הטמ] םירפסב אתיאדכ ,םעטהו (29
,רדא 'םידעומה ירעש' - שממ השודקל הלעי ןכא םוי ותואב התושו לכוא וניאש המש ידכ ,הקדצל תודועסה םוכס
.המק 'מע

תועשב אלא ,העיקשה ירחא אל" :םשו .216 'מע א ךרכ םירוביד יטוקלמ) הרעהבו 48 'מע םיגהנמה רפס (30
.(םש העיקשה ינפל העש יצחכ דע ךרעל אוהו "באב העשתב 7 העשבו זומתב רשע-העבשב 8 העשב לשמל ,תורחואמה
"הליענ ןהב ןיאש" תוינעתבש ,(א"ס טכק 'יס ז"הדא ע"ושב הכלהל האבוה .ב"עס ,וכ תינעת) 'מגה פ"ע תאזו
."המחה תעיקשל ךומס" קר החנמ ללפתהל םיגהונ

.דע 'יס ב"ח רזעלא תחנמ ת"ושו אכ ק"ס ףוס ו"סקת 'יס הרורב הנשממ ,הילדג םוצב ד"בח ללוכ חול (31

ךדיאמו ,וב ךיראמו ,הלילגה ףוסל בורק וליחתמ ץ"שהש ,ק"ש תחנמבכ הז שידק-יצח תרימאב ונגהנמ (32
ירחא שידק יצחה תא םייסיש ךכ ,ק"הראל הסנכההו 'וללהי' תרימאב [היבגמה חתופ דיימ]ו הלילגב םירהממ
'ג ינפלו ,שידקה ירחא "...לע ודוה" רוביצ תינעתב הנע יברה .(ש"ייע ,34 'מע םיגהנמה רפס) הסנכהה
.ע"ומש ינפלש םידעצה

רבד חול - וז הליפתב ללכ כ"נ םניאש םויכ ק"הראב 'וכו ןילופ ידיסח גהנמכ אלש) ד"בח-ללוכ חול (33
םש יכ םא ,וז כ"נל םוקמ ןיא ל"זיראה יבתכ פ"עש ד ק"ס םש םייחה ףכב כ"שמ פ"ע אוה םגהנמ ילואו .ותיעב
ינפלש העש יצח ךות אלא םייפכ אשיל אלש םידרפסהכ פ"כע דיפקהל ךכ םיגהונל שי הרואכלו .(השעמל תאז החוד
ןיב 'לה לאירבג יעטנו ,נ"שו 550 'מע םידעומ ףסוי טוקלי הארו .ח"בה פ"ע ,ז ק"ס םש םייחה ףכ) העיקשה
תועד םש ל"נה םירפסב ואבוה ןכ .ךליאו החנמה גלפמ ןיליקמה םיזנכשאהכ אלו ,(נ"שו ו"ס ג"יפ םירצמה
ז"הדא ע"ושב האר ,כ"כ דיפקהל ןיא הזב הרואכלו ,כ"נל יוארה ןמזה ינפל ונכרב א"וא ץ"שה תרימא תודוא
.םש א"מרהמ טכק ס"וס

ןכאו ,תינעתה םהילע השקש הלאכ שי דימת ירהש ,כ"הצ רחאל ןמז-ךשמ תיברע תליפת רחאל ןיא ,ןבומכ (34
ב"רת 'יס םירפא הטמב הארו ,ךרוצ אלל םידקהל ןיא ךדיאמ ךא .םדקומ יד תיברע יברה ללפתה תוינעת יאצומב
.ט"כס

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il