- א"פק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה תבטב א"י * יחיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


חוכ תניתנו ןמיס ,תובא השעמ
םינבל


תובאה השעמ לע םידמול ונא םימייסמ ונאש תישארב רפסב
רשפא םאה * םינבל חוכ תניתנו "ןמיס" ,ל"זח ירבדכ ,םהש
,תובאה לש םתדובע תגרדל עיגנ ןכא ,ךרעה יתוחפ ,ונאש
ק"כ תחישב ןיינעה רואיב * ?"ןמיס"ה תועמשמ יהמ ואל םאו
ונרוד אישנ ר"ומדאלש םתדובעו םתלועפ ,םהייח תודלות וב וראבתנש םש לע ,"רשיה רפס" ארקנ תישארב רפס
םהרבא רפס הז . . רשיה רפס יאמ" :1ארמגב אתיאדכ ,"םירשי" וארקנש (םיטבשה ןכו) תובאה
."'םירשי' וארקנש בקעיו קחצי

ןמיס תובא השעמ" תניחבב - וירחאלש םירפסה 'ד לכל הלחתהו החיתפ הווהמ הז רפסו
-ןתמ ירחאל הרקיע (םירפסה 'ד) םינבה לש םתדובעש תורמל ,רמולכ ,2"םינבל (חוכ תניתנו)
לש םתדובעל חוכ תניתנה ,ןכ-יפ-לע -ףא ,הרות-ןתמ ינפל איה תובאה תדובע וליאו ,הרות
.3"תובא השעמ" - איה (הרות ןתמ ירחאל) םינבה

לכ ךשמב םהילע עגייתהש םיניינעה לכ תא ונבל שירומש באמ לשמ יפ-לע - ןיינעה רואיבו
.ןכומה ןמ לכה לבקמש ןוויכמ ,ולא םיניינע גישהל חורטל ךירצ וניא ןבהש ךכ ,וייח ימי
השוריב םיאב - םהייח ימי לכ ךשמב תובאה ולעפש הדובעה יניינע לכש ,לשמנב הז ךרד לע
ןפואב וניאש הנומאה ןיינע :אמגודלו .ןכומה ןמ ,העיגי לכ אלל ,םלוע דע םהירחא םהינבל
.4"םינימאמ ינב םינימאמ" - 'וכ העיגי לש

אל - איה השורי לש ןפואב םהינבל םיליחנמ תובאהש הזב הנווכהש טושפ םגו ןבומ ,םנמא
הז חוכבש ידכ ,םא יכ ...ןושיל תכלל ולכוי ,אלימבו ,המואמ תושעל וכרטצי אלש ידכ
.'וכ רתוי הלענ ןפואב םתדובע תא דובעל ולכוי

-ףא ,תובאה תדובע תגרדל ללכ ךרעב הניא םינבה תדובע תגרדש תורמלש - ןיינעה תדוקנו
תא ולעפי ונלש הטושפה הדובעה ידי-לע םגש ("תובא השעמ" דצמ) חוכה ןתינ ,ןכ-יפ-לע
.5תובאה ולעפש םיניינעה

:"םינבל ןמיס תובא השעמ" ןושלה קויד םג והזו

:אמגודלו] דבלב "ןמיס" לש ןפואב םא יכ ,ומצע רבדל תוכייש ול ןיאש הרומ - "ןמיס"
וניאש ףא - 6"לארשי תורימז םיענ" ,ךלמה דוד לש ורפס ,םילהתב םירומזמה ינמיס תעידי
עדויש ןוויכמ ,ןדיד ןודינבו ,[היוארה תובהלתהו תוקיבד ךותמ םרמואל ןיידע ךייש
תילענ הדובעל ךייש וניא ודצמש ףא ,ןכ תושעל ורובע "ןמיס" הז ירה ,ךכו ךכ ושע תובאהש
:וזכ

ולעפש המ לכ (תוימינפב) הזב שיש ,רמולכ ,"תובא השעמ" לע אוה "ןמיס"ה ,הז םע דחיבו
,הייפכ ןושלמ םג אוה "השעמ" ,"תובא השעמ" ןושלה קוידכ ,םתעיגיו םתדובע ידי-לע תובאה
תעדל קר םהילע .העיגי לכ אלל ,ןכומה ןמ "םינב"ל ןתינ הז לכו ,7"הקדצה לע ןישעמ" ומכ
!ידוהי לכ עדוי תאזו ,"תובא"ה לש "םינב" םהש

ןכש-לכמב - העיגיו הדובע לש ןפואבו ,8"ולש בק" - םתדובעב קוסעל םהל לקנ הז ידי-לעו
םהש) "םינב" - ("תובא השעמ") העיגיו הדובע לש ןיינעל םיקוקז "תובא"ה םא :רמוחו-לקו
הדובעל עגונב ןה ,העיגיו הדובע לש ןיינעל םיקוקזש המכ -המכ-תחא-לע (תובאמ הטמל
.תובאה יניינעד יוליגל עגונב ןהו ,םהלש הטושפה

:רבדל אמגוד

ידכ התמכחב קסועו הרותה תווצמ השוע ינירה רמאי לא" :ם"במרה בתוכ 9הבושת תוכלה ףוסב
םישוע םתאש המ לכ" אלא ,"אבה םלועה ייחל הכזאש ידכ וא הב תובותכה תוכרבה לכ לבקאש
םהרבא" 12רמאנש ומכ ,11"ובהוא ה"בקה וארקש וניבא םהרבא תלעמ" .10"הבהאמ אלא ושעת אל
."יבהוא

13בותכש ומכ - לארשימ דחאו דחא לכ לצא הדובעה ןיינע תוללכל דוסיה אוה הז ןיינעו
:"םייחב תרחבו 'וג בוטה תאו םייחה תא 'וג ךינפל יתתנ האר"

לכויש ידכ - איה ,םכפה ןכו ,בוטו םייח וב שיש ןפואב םלועה תא ארב ה"בקהש ךכל הביסה
,ןכש ,(14"ונממ דחאכ היה םדאה ןה" רמאנ וילע ,הלענ יכה ןיינע) הריחב לש ןיינע תויהל
ךכ ,םילוקש םהינשש אלא ,דוע אלו ,יכפה ןיינעל םג םוקמ תניתנ שישכ קר תכייש הריחב
בוטה ינפמ אל ,רמולכ ,("תרחבו") ותריחב ינפמ אלא הניא וז ךרדב ךלוהש ךכל הביסהש
םא יכ ,(תיתימא הריחב וז ןיאו ,ןכ תושעל חרכומ זאש) "בוט"ו "םייח" ,רבדבש יוליעהו
."םייח" לש ןיינעב רחבש תעדל חכונ ןכ ירחאל קרו ,"תרחבו" - תיתימא הריחב לש ןפואב

וא םיימשג םידועי ,רכש לבקל ידכ תווצמו הרותב קוסעל ןיאש ם"במרה ירבד ןכות והזו
הדובע םא יכ ,"בוט"ו "םייח" ,רבדבש יוליעהו בוטה ינפמ ,אבה םלועב םיינחור םידועי
,ונייה ,"ונוויצו ויתווצמב ונשדיק רשא" ,10"ושמשל יואר ,ברה ,אוהש ינפמ" ,הבהאמ
ןושלבו ,"בוט"ו "םייח" לש ןיינע םג והזש חכווי ךכ-רחאו ,'הב קבדהל ("תרחבו") רחובש
הכזי ךכ-רחאש ,ונייה ,"הללגב אובל הבוטה ףוסו ,תמא אוהש ינפמ תמאה השוע" - 11ם"במרה
,ה"בקה יוויצ ינפמ םא יכ ,תווצמו הרות םייקמ הז ללגב אל לבא ,הרותבש םידועיה לכל םג
.הבהאמ הדובע

עיגהש ,"וניבא םהרבא תלעמ . . דאמ הלודג הלעמ" איה הבהאמ הדובעש ןוויכמ ,הרואכלו
דחאו דחא לכמ וזכ הדובע שורדל ךייש דציכ - ("תובא השעמ") העיגיו הדובע ידי-לע הזל
!?הבהאמ הדובע ,המשל ,"תרחבו"ד ןפואב היהת ותדובעש ,לארשימ

:"םינבל ןמיס תובא השעמ" - הזל הנעמהו

שממ לעופב וז הדובעב קוסעל וילע - המשל הדובעל ךייש וניאש וזכ אגרדב אצמנשכ םג
םלועל" ,הבהאמ הדובע ,המשלד ןיינעה הזב שי תוימינפבש ןוויכמ ,("ןמיס" לש ןפואב)
"ךות"הש ,ונייה ,15"המשל אב המשל אלש ךותמש ,המשל אלש וליפאו הרותב םדא קוסעי
ןודינבו ,תובאה לש הדובעה יניינע ,ןכש ,16"המשל" - אוה "המשל אלש"ד (תוימינפה)
;ןכומה ןמ ,השורי לש ןפואב םינבה לצא םיכשמנ ,"יבהוא םהרבא" ,ןדיד

.יולג ןפואב היהי ("תובא השעמ") "המשל"ד ןיינעהש עגייתהלו דובעל וילע ,הזל ףסונו

:"םינבל ןמיס תובא השעמ" - תישארב רפסד הארוהה תוללכ יהוזו

םילבקמ ,"תובא"ה לש "םינב" םתויהל ,רשא ,םינבה לש םתוכז לדוג תא םישיגדמ - דחא דצמ
,םתעיגיו םתדובע ידי-לע תובאה ולעפש םיניינעה לכ תא (העיגיו הדובע אלל) ןכומה ןמ םה
."תובא השעמ"

-לע לעפנש המ לכ ירחאל ,ןכש ,"םינב"ה לע תלטומה תוירחאה לדוג תשגדומ - הז םע דחיבו
!"ולש בק"ד ןפואב םינבה לש םתדובעל ןיידע םיניתממ ,תובאה ידי

:ךמצע עגהו

םילדבומו םישודק ויה םלוכ םהירבא לכ"ש ,ונייה ,17"הבכרמה ןה ןה תובא"הש ןוויכמ
לש םדצמש ,ןבומ - 18"םהימי לכ ןוילעה ןוצרל קר הבכרמ ושענ אלו ,הזה םלוע יניינעמ
.תומילשב םיניינעה לכ רבכ ולעפנ תובאה

לע םמצע תובאה םיניתממ - "ולש בק"ד יוליעה היהי םינבה לצא םגש ידכ ,ןכ-יפ-לע-ףאו
!םינבה לש םתדובע

יכה תוזירזב הדובעה יניינע לכ תא םילשהל לדתשהל םיכירצ המכ דע ,ןבומ ,ןכש ןוויכמו
הלואגל ןיתמהל םיכירצש המ לכו ,םיניינעה לכ רבכ ולעפנ תובאה לש םדצמ ירהש - תירשפא
."ולש בק"ד יוליעה היהי םינבה לצא םגש ידכ אלא הז ןיא ,'וכ

:רתוי תויטרפב ןיינעה רואיב

תא רשקל "ןרדה"ב גוהנכ - תישארב רפסד הלחתהה :הלחתהה םע םג רושק תישארב רפס םויס
וניצמש יפכ - תומש רפסד הלחתהה םגו ,(19"המלשהל הלחתה ןיפיכתמ") הלחתהה םע םויסה
.20הינפלש תכסמה ירחאל וז אתכסמ תינשנ המל רבסהו םעט םישפחמש ס"שב תותכסמ המכב

:הזב הרבסההו

.(תולגה םוקמ) םירצמל הדירי ,"םירצמב ןוראב םשייו" - אוה תישארב רפס םויס

- "ץראה תאו םימשה תא םיקולא ארב תישארב" ,תישארב רפס תלחתה םע רושק הז ןיינעו
הווצמ איהש ,21םכל הזה שדוחהמ אלא הרותה תא ליחתהל ךירצ היה אל" :י"שר שוריפכ
םהל תתל ומעל דיגה וישעמ 22חוכ םושמ ,תישארבב חתפ םעט המו ,לארשי הב ווטצנש הנושאר
םהל תתל" ידכ איה ץראו םימש תאירב ןיינעב "תישארב"ד הלחתההש ,ונייה ,"םייוג תלחנ
.(םירצמ) תולגה םוקמל הדיריה תמדקה ידי -לע ,"םייוג תלחנ

לעו ,ורתי תשרפב ,הרות ןתמד ןיינעב אל) ותלחתהש - תומש רפס תלחתה םע רשקה םג והזו
םיאבה לארשי ינב תומש הלאו" (םא יכ ,"'וכ הנושאר הוצמ" ,"םכל הזה שדוחה" םינפ לכ
."המירצמ

ןיאש ןותחתה הזה םלועב לועפל אוה הרות ןתמד ןיינעה תילכתש - הזב רואיבה תדוקנו
םעטמו ,"לארשי ץרא" םהמ תושעל - "םייוג תלחנ"ב םג ,הטמ הטמל דע ,ונממ הטמל ןותחת
.תומש רפס תלחתהב - םירצמ תולגד המדקהה ירחאל אב הרות ןתמד ןיינעה תוללכ ירה ,הז
הזל אמגודו ןיעמ תויהל ךירצ ,ןכל ,"תובא השעמ" איה וז הדובעל חוכ תניתנהש ןוויכמו
.ןמקלדכ ,תישארב רפסד םיניינעה יטרפ לככ ,תובאה לש םתדובעב םג

:"םייוג תלחנ םהל תתל"ד ןיינעה רואיב

הרותה תא ליחתהל ךירצ היה אל" הרואכלש ףא ,"תישארב"ב הרותה תחיתפל םעטהש ראבמ י"שר
- אוה ,(הרות-ןתמד ןיינעה) "לארשי הב ווטצנש הנושאר הווצמ איהש ,םכל הזה שדוחהמ אלא
,איה ה"בקה לש ץרא לכ םהל םירמוא םה ,םייוג תלחנ םהל תתל ומעל דיגה וישעמ חוכ םושמ"
."ונל הנתנו םהמ הלטנ ונוצרבו ,םהל הנתנ ונוצרב ,ויניעב רשי רשאל הנתנו הארב אוה

םוקמבש - הרותב יוניש היהי יוג לש ותנעט ללגבש ןכתיי דציכ :ןבומ וניא הרואכלו
!?"תישארב"מ הרות הליחתמ ,"םכל הזה שדוחה"מ ליחתהל

דצמ תעבונש הנעט וז ןיא ,רמולכ ,לכשב םוקמ הל שיש הנעט יהוזש רמול חרכהב יאדו אלא
- אוה וז הנעטל ידיחיה הנעמה ,רשא ,תילכש הנעט םא יכ ,םלועה תומואד "טייקש'יוג"ה
תומוא"מ וז הנעט האב ,ןכל ,אקווד "ומעל דיגה וישעמ חוכ"ש ןוויכמו ,"'וג וישעמ חוכ"
הנעמהו רואיבה תא םיעמושש דע ,"ומעל (ה"בקה) דיגה"ש ןיינעב םתעידי רדעה דצמ ,"םלועה
רשא יוג"ה דצמ אובל הלוכי וז הנעטש - אפוג לארשי ינב לצא הז ךרד לעו) לארשי ינבמ
.(הרותב ןיינעה רואיב תא דמולש דע ,23"ךברקב

םיאבש ןכתייה ,םלועה תומואל הנתנ ה"בקהש ןוויכמ ,רמולכ ,"םתא םיטסל" - הנעטה ןכותו
וישעמ חוכ" - הנעמהו !?"לארשי ץרא" הנממ םישועו "ןענכ ץרא" תא םישבוכו לארשי ינב
,"םייוג תלחנ םהל תתל" איה הנווכה תילכת ,רמולכ ,"םייוג תלחנ םהל תתל ומעל דיגה
לש ןפואב םתדובע ידי-לע ,"לארשי ץרא" - "ןענכ ץרא" ,"םייוג תלחנ"מ ושעי לארשי ינבש
.(24תודיסח ישורדב ראובמכ) השודקה תניחבב - רחוס - "ןענכ"ד ןיינע והזש ,רחסמ

"םתא םיטסל"ד הנעטה :יכ - "םתא םיטסל"ד הנעטה תא לטבמ הז הנעמש ןבומ הז יפ-לעו
הז ידי-לע - הברדא ירה ,ןדיד ןודינב ןכ-ןיאש-המ ,םייוסמ רבד םהמ םיחקולשכ קר תכייש
הנתנ"ד יוליעה ,ןכש ,רתוי לודג יוליע םהב לעפנ םיוג העבש תוצרא םישבוכ לארשי ינבש
ידי-לע ,רשא ,אקווד לארשי ינבל ,"ונל הנתנ"ד יוליעה יבגל ללכו ללכ ךרעב וניא "םהל
ג"ירת םויקב לארשי לש םתדובע ,"הרותה ליבשבו לארשי ליבשב" - האירבה תנווכ תמלשנ הז
.(חנ ינב תווצמ עבש קר אל) הרותה תווצמ

:"םייוג תלחנ םהל תתל" - תולגה תדיריד הנווכה תוללכ םג יהוזו

ולפנש השודקה תוצוצינ תא וררבי לארשיש ידכ - איה תולגה תנווכש 25תומוקמ המכב ראובמ
תא ררבי דחאו דחא לכש ידכ ,26"תומואה ןיבל ןרזיפ" ,ןכלו ,לבת יווצק לכב ורזפתנו
.ומוקמב םיאצמנש השודקה תוצוצינ

:יכ - ןיידע קיפסמ וניא הז רואיב ,רבד לש ותתימאל ,םנמא

ורזפתנ ובש םוקמל ומצעב אובי ידוהיש חרכה ןיא - השודקה תוצוצינ תא ררבל ידכ
ץראב ,ומוקמב ותויהב השודקה תוצוצינ תא ררבל ותלכיבו וחוכב אלא ,השודקה תוצוצינ
רואב םוצע יוביר לש ןפואב איה ותדובעש הז ידי-לע - שדוקה ריע םילשוריבו ,שדוקה
.27תוצוצינה לכ הילא םיצבקתמש הלודג הקובא תמגודב ,השודקה

לעפ םשמו ,28"'ה אסכ לע המלש בשיו" ,ומוקמב בשיש - ךלמה המלש לצא וניצמש ךרד לעו
.27השודקה תוצוצינ תא וילא האיבה המצעב אבש תכלמש ,ךכ ידכ דע ,ולוכ םלועה רוריב תא

תוצוצינ תא ץבקל לכותש הלודג הקובא ןיא תולגה ןמזבש רואיבה קיפסמ אל ,ןכש ןוויכמו
הרירבה ירהש - (השודקה תוצוצינ לש םמוקמל ואובי לארשי ינבש חרכהב ,אלימבו) השודקה
ןפוא תמגודבו ךרד לע ,השודקה תוצוצינ תא ץבקתש הלודג הקובא תושעל לארשי לש םהידיב
תדועס"ל יואר (טושפ לעופ וליפא) לארשימ דחאו דחא לכש םשכ ,רשא ,ךלמה המלשד הדובעה
!ךלמה המלשד הדובעה ןפואל םג אוה ךייש ,29"ותעשב המלש

תוצוצינ תא םיאיצומש קר אל - איה םירוריבה תדובע תומילשש רמול חרכהב יאדו אלא
םלועה לכ) השודקה תוצוצינ ולפנ ובש םוקמה םגש ,תאז דוע אלא ,םלועב ורזפתנש השודקה
תלחנ םהל תתל" ,"לארשי ץרא" תניחבב השענ ולוכ םלועהש ,ונייה ,השודקל ךפהתי (ולוכ
."םייוג

לכב טשפתתש לארשי ץרא הדיתע" 30דועיה םויקל הנכה תישענ וז הדובעש אלא ,דוע אלו
."תוצראה

,המואמ םהמ םיחקול אלש דבלב וז אלש ןוויכמ - "םתא םיטסל" הנעטל םוקמ ןיאש ,רומאכו
ךורע ןיאבש יוליעל דע ,רתוי לודג יוליע "םייוג תלחנ"ב םילעופ הז ידי-לע ,הברדא אלא
.31"םכנאצ וערו םירז ודמעו"ד יוליעה - םמצע םלועה תומואל עגונב הז ךרד לעו .ירמגל

ץראל תולעל הצרש םידיסחה דחאל 32קדצ-חמצה הנעמ תא ראבל שי הז יפ-לעש ,ףיסוהלו
."לארשי ץרא ןאכ השע" - שדוקה

,("לטרעוו -ךיילג א") אמלעב תוחצ לש ןיינע אוה הז הנעמש רמול םולשו סחש - המדקהבו
הז הנעמש טרפבו ,לארשיב אישנ לש וירבד לככ ,ימינפו יתימא ןכות הזב שי יאדו אלא
.תורודל הארוה רותב םסרפתה

:ליעל רומאה יפ-לע - הזב רואיבהו

רואב ףיסוהלו ,שדוקה ריע םילשוריב תויהל םנמא לוכי - תוצוצינה רוריבד ןיינעה דצמ
-יפ-לע-ףא לבא ,ץראל-ץוחבש השודקה תוצוצינ תא ץבקתש הלודג הקובא לש ןפואל דע השודקה
;ל"וחד בצמו דמעמב ראשי ,"ןאכ" ,ומצע ץראל-ץוחד םוקמה ,ןכ

ץוח) "ןאכ"ה תא םג ךופהל ידוהי לש ודיקפתש - "לארשי ץרא ןאכ השע"ד הארוהה יהוזו
."םייוג תלחנ םהל תתל" ןיינע והזש ,לארשי-ץראל (ץראל

ץרא הדיתע" ,דועיה םויקל הנכה הווהמ - "לארשי ץרא ןאכ השע" - וז הדובע ,רומאכו
."תוצראה לכב טשפתתש לארשי

ןמזב הדובעה ידי-לע ,"םייוג תלחנ םהל תתל" איה הדובעה תילכתש ליעל רומאה יפ-לע
תניתנו הנכה הווהמ ("תובא השעמ" ,"רשיה רפס") תישארב רפסש ,ראבל שי - תולגה םוקמו
:תולגה םוקמו ןמזב ("םינב") לארשי לש םתדובעל עגונב תדחוימ חוכ

דע ,ונממ הטמל ןיאש ןותחתה הזה םלועב לועפל ,רומאכ ,איה הרות-ןתמד הנווכה תילכת
("םינב"ה לש םתדובע) תומש רפס תלחתה ,ןכלו ,"םייוג תלחנ םהל תתל" - "םייוג תלחנ"ל
.הרות -ןתמד ןיינעה אב וז המדקה ירחאל קרו ,םירצמ תולג - איה

אמגודו ןיעמ תויהל ךירצ - "תובא השעמ" איה םינבה לש םתדובעל חוכ תניתנהש ןוויכמו
תובאה לש םתדובע תוללכ לע ףסונש ,ונייה ,("רשיה רפס"ב) תובאה לש םתדובעב םג הזל
קחצי ןכו ,33"הנתינ אלש דע הלוכ הרותה לכ תא וניבא םהרבא םייק" ,תווצמו הרותה םויקב
."םייוג תלחנ םהל תתל" ידכ ,םירצמל הדיריה ןיינע תא םג תובאה לצא וניצמ ,בקעיו

ינענכה"ד בצמו דמעמב םג ןענכ ץראב וניבא םהרבא לש ותדובעב רבדה שגדומ - שארל לכל
.34"םש לש וערזמ לארשי ץרא תא שבוכ"ש ,"ץראב זא

,35"המירצמ דרוה ףסויו"ד ןיינעהמ לחה ,םירצמל הדיריה ירחאל - הזב הריתי השגדהו
הדרמ ארית לא" 37רמאנש ומכ ,בקעי לש ותדיריל דע ,םיטבשהד 36"ונדרי דורי" ןכ ירחאלו
."המירצמ ךמע דרא יכנא . . המירצמ

,םירצמל הדיריה תילכתל - חוכ תניתנו הנכה םג ,אלימבו - אמגודו ןיעמ איה וז הדיריו
:תומש רפס תלחתהב

הדיריל עגונב יעבמ אל - תומש רפסבש םירצמל הדיריה תמגודו ןיעמ אלא הז ןיא ,דחא דצמ
,רפיטופ תיבב דבע לש בצממ ,הלעמל הטמלמד ןפואב התיהש ,"המירצמ דרוה ףסויו" ,ףסויד
תיבמ" ,38"ךממ לדגא אסיכה קר" ,רשא ,"ךלמל הנשמ" לש בצמל - רהוסה-תיבד הדיריל דע
"ץראה בטימ" ,"ןשוג ץרא"ב ובשיש - וינבו בקעיל עגונב םג אלא ,39"ךולמל אצי םירוסאה
היה אל םייק םיטבשה ןמ דחאש ןמז לכ" ,ןכש ,'וכ הוולשו החונמ לש בצמב ,40
הליחתה - 42"אוהה רודה לכו ויחא לכו ףסוי תמיו" רשאכ ,תומש תשרפב קרו ;4117"דובעש
.הטמל הלעמלמד ןפואב ,התתימאל םירצמ תולגד הדיריה

ךרוצ היהש ,ךכ ידכ דעו ,םירצמל הדירי לש ןיינע ןאכ שי ףוס לכ ףוסש ןוויכמ ,םנמא
הדיריה תלחתה הווהמ וז הדיריש ןוויכמ ,"המירצמ הדרמ ארית לא" בקעיל רמאי ה"בקהש
הווהמ וז הדירי ,ןכל - (43הז ינפלש תודעוותהב הכוראב ראובמכ) תומש רפסבש םירצמל
.םירצמ תולגב לארשי לש םתדובעל חוכ תניתנו הנכה

- םירצמ תולג ירחאלש הרות-ןתמד ןיינעל הנכה םג תישארב רפסב וניצמש אלא ,דוע אלו
"הארוה אצת םשמש דומלת תיב ול ןקתל" ,"הנשוג וינפל תורוהל 'וג וינפל חלש הדוהי תאו"
.44

-ץראב םתויהב הז היה - הנתינ אלש דע הלוכ הרותה לכ תא תובאה ומייקש המ ןיינעה רקיע
.אקווד לארשי

דומלת תיב ול ןקתל" ,"הנשג וינפל תורוהל 'וג וינפל חלש הדוהי תאו"ד שודיחה והזו
הנכה רבדה השענ ,ןכלו ,םירצמב םג היהי הנתינ אלש דע הרותה דומילד ןיינעהש - "'וכ
.םירצמ תולג ירחאל הרות-ןתמד ןיינעה תוללכל חוכ תניתנו

"תובא השעמ"ד הדובעה יטרפ לכ וראבתנ ובש ,תישארב רפס תא םימייסמש ירחאלש ,אצמנו
ןוראב םשייו" ,תישארב רפס םתוחו םויסל דע ,םירצמ ץראב םתדובע ללוכ ,(םיטבשה ןכו)
- אפוג הזבו) קזוחו חוכ תניתנ ,ונייה ,"קזחתנו קזח קזח"ד ןיינעה לעפנ יזא - "םירצמב
לש בצמב הדובע ,תומש רפסד הדובעה ןפואל סנכיהל (45"הקזח יווה ינמיז תלתב" ,םימעפ 'ג
.יוליעה תילכתל םיאב הז ידי-לע ,רשא ,'וכ תולג

השעמ" ,"רשיה רפס" ,תישארב רפס םימייסמ הבש ,יחיו תשרפ תבשב ונדמעב רשא ןוצר יהיו
ןמזב הדובעל רושקה לכב ("קזחתנו קזח קזח") קוזיחו חוכ תניתנ הנשי ,אלימבו ,"תובא
תוללכל עגונב וב יולתה לכ תא םילשהל דחאו דחא לכ זרדזי - (הכוראב ל"נכ) תולגה
.תולגה ןמז ךשמב וניתדובעו ונישעמ
-298 'מע ,'ב ךרכ ,ו"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' - ו"משת'ה יחיו תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 307
.א ,הכ ז"ע (1

.נ"שו .76 'מע ו"טח ש"וקל .ו ,מ"פ ר"ב .ט ךל ךל אמוחנת האר (2

.ךליאו א"עס ,הלק הרש ייח .ךליאו ד ,דפ ךל ךל ח"ות הכוראב האר (3

.א ,זצ תבש (4

.מ"כבו .ג ,גכ אציו א"ות האר (5

.(א) ד ,ד"פ ר"שהש הארו .א ,גכ ב"ש (6

.227 'מע ח"שת .197 'מע םש .191 'מע ט"צרת מ"הס .ח"מרס ד"וי רוטל י"ב האר (7

.א ,חל מ"ב האר (8

.י פ"ר (9

.ד"ה םש (10

.ב"ה םש (11

.ח ,אמ 'יעשי (12

.טי-וט ,ל םיבצנ (13

.ב ,חל רומא ת"וקל .ה"פר םש ם"במר הארו .בכ ,ג תישארב (14

.ה"ה י"פ םש ם"במר (15

.ךליאו 50 'מע כ"ח ש"וקל האר (16

.דועו .ב ,זנר ג"חז .ו ,ב"פפ .ו ,ז"מפ ר"ב (17

.ד"לפר .ג"כפ אינת (18

.תישארב ןתחל "תושרמ" חסונ (19

.ב"ב 'סמ שיר 'סות האר (20

.ב ,בי אב (21

.ו ,איק םילהת (22

םיבתכמ ץבוק .ב ,במ אובת ת"וקל .ב"ער ,וק ג"חז .ב ,הק תבש הארו .גמ ,חכ אובת - בותכה 'ל פ"ע (23
.נ"שו .דע ע"ר םש .ג 'מע ז"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא .218 'מע םילהתל

.מ"כבו .בשיו פ"ר א"ות (24

.ב ,זיק א"גמ .ךל ךל פ"ר .א"ער ,ו תישארב א"ות (25

.ב ,זפ םיחספ (26

.םש תישארב א"ות (27

.גכ ,טכ א"הד (28

.ז"פר מ"ב (29

.ב ,טפ יעסמ ת"וקל .גקת זמר 'יעשי ש"לי .ח"רו תבש 'פ ר"ספ .ותלחתב םירבד ירפס האר (30

.ב ,הל תוכרב הארו .ה ,אס 'יעשי (31

.דועו .621 'מע ב"ח ש"וקל .הפת 'מע א"ח צ"יירהומ ר"ומדא ק"גא (32

.הנשמב - א ,בפ ןישודיק .ב ,חכ אמוי (33

.י"שרפבו ו ,בי ךל ךל (34

.א ,טל בשיו (35

.כ ,גמ ץקמ (36

.ד-ג ,ומ שגיו (37

.מ ,אמ ץקמ (38

.די ,ד תלהק (39

.י"שרפבו חי ,המ םש הארו .י"שרפבו אי ,םש .ו ,זמ שגיו (40

.זט ,ו אראו י"שרפ (41

.ו ,א (42

.ךליאו ג"כס ו"משת'ה שגיו פ"ש תחיש (43

.י"שרפבו חכ ,ומ שגיו (44

.נ"שו .ב"ער ,וק מ"ב (45
חישמ םע תויחל


לארשיל עירפהל לוכי וניא דחא ףא
תולגב םתויהב םג


עגר לכב םמע אצמנ ,"הפיכב לשומ"ה אוהש ,ףסוי

ןוראב םשייו ותוא וטנחיו םינש רשעו האמ ןב ףסוי תמיו" - אוה תישארב רפס םויס
:ארקמל שמח ןב לצא םג הטושפ יכה הלאש תלאשנ ,הרואכלו ."םירצמב

םע יתבכשו םירצמב ינרבקת אנ לא" ףסויל בקעי לש ותשקב תודוא רפוסמ השרפה תלחתהב
רשא הרעמב" ,"םתרובקב ינתרבקו"ד יוליעה דצמ ןה ,רמולכ ,"םתרובקב ינתרבקו . . יתובא
,םירצמ ץראד ןורסחה דצמ ןהו ,"'וג קחצי תא . . םהרבא תא ורבק המש . . הלפכמה הדשב
.הדיריה תילכת ,"ץראה תוורע"

אל ,ונייה ,"םירצמב ןוראב םשייו" רפסהו השרפה םויסב םישיגדמ - ףסויל עגונב וליאו
ץראל ץוחב ,תאז דוע אלא ,ללכב לארשי -ץראב אל םגו ,הלפכמה-תרעמב רבקנ אלש דבלב וז
תא השיגדמה הלועפ ,"ןוראב םשייו ותוא וטנחיו" - אפוג הזבו ,אקווד "םירצמב" - אפוג
...תועיבקה ןיינע

םשייו" רפסה םויסמ םילבקמו םידמול ("קזחתנו קזח קזח") קוזיח הזיא - הלאשה תלאשנו
!?"םירצמב ןוראב

ינב תומש הלאו" ,תומש תשרפ תלחתה םע ,רומאכ ,רושק הז קוזיחש - הזב רואיבה רמול שיו
:"'וג המירצמ םיאבה לארשי

םירצמל הדיריהש ףא יכ ,'וכ דובעשה ישוק ,םירצמ תולגד ןיינעה רקיע ליחתמ תומש תשרפב
(הוולשב הבישי) בשיו" רמאנ איהה הפוקתל עגונב ירה ,שגיו תשרפב ,הז ינפל רבכ התיה
ובריו ורפיו (הזוחא ןושל) הב וזחאיו ("ץראה בטימב") ןשוג ץראב ,םירצמ ץראב לארשי
ליחתה ,יזא ,"אוהה רודה לכו ויחא לכו ףסוי תמיו"ש ירחאל ,תומש תשרפב קרו ,"דאמ
היה אל םייק םיטבשה ןמ דחאש ןמז לכ" ירהש) 'וכ דובעשה ישוק ,תולגה ןיינע (רקיע)
."'וג ול המכחתנ הבה"ד ןיינעהמ לחה ,("דובעש

- דחוימ קוזיחו חכ תניתנב ךרוצ שי ,דובעשה ישוקו תולגה תלחתה ינפלש ןבומ הז יפ-לעו
:"םירצמב ןוראב םשייו"ד ןיינע והזש

,"םירצמב ןוראב םשייו" ,לארשי ינב םע דחי אצמנ - לארשי תא לכלכמו סנרפמה ,ףסוי
,עבט יפ-לע םג ('וכו רשבה םג אלא ,תומצעה קר אל) תומילשב איה ותואיצמש ןפואבו
תולגמ לארשי ינב תאיציל דע) תועיבק לש ןפואב םש אצמנו ,"ןוראב םשייו ותוא וטנחיו"
.(םירצמ

"קזחתנו קזח קזח" םיזירכמ ,"םירצמב ןוראב םשייו ותוא וטנחיו" םימייסמש ירחאל ,ןכלו
ןוויכמ ,דובעשהו תולגה ישוקמ לעפתהל אלש ,"המירצמ םיאבה"ד ךשמההל קוזיחה והזש -
.ףסוי םע דחיב אלא ,דבל תולגב םיאצמנ אלש

דע ,(הפיכב תלשומ התיהש תוכלמ) "םירצמ ץרא לכב לשומ"ה םג אוה "ףסוי"ש - טרפבו
וניא דחא ףאש ,ןבומ הזמש ,"םירצמ ץרא לכב ולגר תאו ודי תא שיא םירי אל ךידעלב"ש
.'וכ תולגב םתויהב םג לארשי ינבל ,םולשו סח ,עירפהל לוכי
(254-253 'מע ,ב ךרכ ,ז"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ז"משת'ה יחיו תשרפ תבש תחישמ)

יהויחבמ ריתי


יניינעב "קזח" לש ןפואב ףיסוהל
תודעוותה ךותמו תווצמו הרות


טבשב ירישעה - "גחה ינפל םוי םישולש"

:"יחיו"ד הארוההו ןיינעה ןכות

המשנה תויח םג אלא ,המשנהמ טשפתמה תויחה קר אל ,ונייה ,תויחה םצע אוה - "יחיו"
םע דחיבו ;"םייח םיקולא אוה תמא םיקולא 'ה" - "םייח היחמ" ,תויחה רוקמל דעו ,המצע
.וטושפכ "יחיו" ,םיפוגב תומשנ ,םטושפכ םיימשג םייחל דע טשפתמו ךשמנ ,הז

אגרדה ךישמהל - (החנמב תורקל ןיליחתמש) תומשו יחיו תוישרפהד תוכיישהו רשקה םג והזו
ירהש ,הטמל הדריש יפכ המשנה לע יאקד ,"תומש"ד אגרדהב ,תויחה רוקמו םצע ,"יחיו"ד
התדירי ירחאל ,םא יכ ,םש הל ןיאש ,הלעמל איהש יפכ המשנהב ךייש וניא "תומש"ה ןיינע
םצע הב הלגתמו ךשמנ ,"תומש"ד אגרדב ,הטמל התויהב םג ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,אקווד הטמל
..."יחיו" ,תויחה רוקמו

:רקיעה אוה השעמה - לעופב השעמל עגונב הארוההו

לכ ךירצ - רשיה רפס ,הרותבש ןושארה רפס םימייסמש ,קזח תבש ,יחיו תשרפ תבשב ונדמעב
,"קזחתנו קזח קזח" ,ותביבסב םיאצמנה לכו ותיב ינבו ומצע תא קזחל לארשימ דחאו דחא
,םייתימא םייחב "יח"ש שגרומו רכינ היהיש ןפואב ,היתווצמו הרות ,תודהי יניינע לכב
ךשמנש יפכ ,הרותדו לארשיד (תויחה םצעל דע) יללכהו יטרפה תויחה ,ותתימאל "יחיו"
.םוי-םויה ייחד םיטרפ יטרפו םיטרפה לכב רדוחו

תוליהק ליהקהל" ,תבש לכבש תודעוותהה לע הפסוהב) תדחוימ תודעוותה םע הז רשקל יאדכו
םיאבגה םיניכמ קזח תבשבש לארשיב תושודק תוליהק המכו המכב גהנמהכ - ("תבשו תבש לכב
ירבד תרימאב ופיסוי הבש - תומוקמה לכב הז גהנמ ושדחיו וקזחי יאדוובו ,"אבר אשודיק"
ופיסויו ,(רודיהב תווצמה םויקבו הרותה דומילב ףיסוהל תובוט תוטלחה תלבק םגו) הרות
הרותה לש הרמגל םישועש החמשה ךרד לע ,הרותב םלש רפס םויס) הרות לש הרמגד החמשהב
דוע השיגדמ הרות לש החמשב וידחי לארשימ המכו המכד תודעוותהה ,רשא ,(הרות-תחמשב הלוכ
לעופב הדובעב רודחיו ךשמויש ,(תוקלחתהמ הלעמלש) הרותו לארשיד יללכה תויחה תא רתוי
.םיטרפ -יטרפו םיטרפה לכב

םוי םישולש" ךותב ונדמעב - אמרג ןמזהש ןיינעל עגונב תדחוימ תויחו דחוימ קוזיחו
,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש אלוליהה םוי ,טבשב (שדוק היהי) ירישעה ,"גחה ינפל
רתיבו תאש רתיב ףיסוהל ידכ אלוליהה םוי (ללוכו) דע ןמזה תא לצנל ...ונרודבש "ףסוי"
לש ויתוחרואו ויכרדב הכילהב ("עומשל םינזאו תוארל םיניעו תעדל בל"ד ןפואבו) זוע
תודהיהו הרותה תצפהב ותוחילש יולימו ,ותרות דומילב הפסוהה ידי-לע ,ונרוד אישנ
.הצוח תונייעמהו

ףסוי לש ותחטבה םויק ףכית איבתו זרזתו רהמת הזב הטלחההש - רקיע הז םגו - ןוצר יהיו
קחציל םהרבאל עבשנ רשא ץראה לא תאזה ץראה ןמ םכתא הלעהו םכתא דוקפי דוקפ םיקולא"
. . ןאכ וארקנ לארשי תלואג םש לע" ,"לארשי ינב תומש הלאו" - הזל ךשמהבו ,"בקעילו
ביתכד ,םירצממ םתוא לאגש םשכ . . לארשי תא לואגלו ףיסוהל ה"בקה דיתעש םש לע ףסוי
ףכית ונל היהת ןכ - "םש בותכה ןיינעה לכו 'וגו ודי תינש י-נדא ףיסוי אוהה םויב היהו
.שממ דימו
-137 ,132 'מע ,'ב ךרכ ,תויודעוותה - םחנמ-תרות - נ"שת'ה תבטב ז"ט ,יחיו תשרפ תבש תחישמ)
(138

יבר יצוצינ


"ךתנש הברעו תבכשו"


"הניש" םג שי * ידוהי לש 'ה תדובעמ קלח איה הנישה םג
הניא הניש * אתועירגל ןהו אתוילעמל ןה ,ינחורה רושימב
תוארוהמ ןכו ,ללכב הנישה ןיינע לע * "תומלשה" תשרוד
הנישה יבגל יברה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תורגיא') ה"לשת לולאב י"ח םוימ 'יללכ בתכמ'ב יברה ירבד ואבוי וז המישרל 'החיתפ'כ
:בתוכ אוה ךכו .הנישה ןיינעב (טלק 'מע ,א ךרכ ,'ךלמ

- םג םא יכ ,תווצמ תיישעבו הרות דומילב ,הליפתב קר אל 'ה תא דובעל שי
,םיקוסיעה לכב ,"ונתמבו ואשמבו . . והקשמבו ולכאמב" - ם"במרה ןושלכ
םגש וזכ הדימב הנישל ומצע ןיכהל ךירצ ידוהי ןכש .הניש וליפא ללוכ
קומעה ןכותהו םירבסהה דחא אוהש רבד ,"הדובע" לש הגרדל םמורתת ,הנישה
."הטימה לעש עמש תאירק" לש רתוי

ןייצמו "דאמ הבוט הניש" :יברה בתוכ ,"הניש" הלימב הליחתמה הרעהב ,בתכמה ילושבו
.'ו הקסיפ 'ט השרפ תישארב ,הבר שרדמ ירבדל

תינוציק הרוצב הב טעימ ומצעב יברה ,הנישבש "הדובע"ה לע וירבד תורמל ,לוכל עודיכ
עבראב ןשי אל םעפ ףא" - צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ ונתוח וילע דיעה - "ילש ןתחה" .האילפמו
'מע ,ב ךרכ ,'ךלמ ימי') ..."ןושיל בכש אל ןיידעש וא םק רבכ אוהש וא .רקוב תונפל
.(624

שדוק -תוחיש) ז"ישת הרות-תחמש םוי תודעוותהב יברה רפיס - "זנאצמ 'םייח ירבד'ה"
תואירבל תחרכומ הנישה ירה ,והולאששכ .תעל-תעמב תודחא תועש ןשי היה" - (52 'מע ז"ישת
ןמז םירחאל חקולש המו ,'הריהמ הסיפת' לעב יננהש םירמוא :בישה ,הב טעממ עודמו ,ףוגה
."...תוריהמב ןכ םג ינא ןשי ךכ .טעומ ןמזב ספות יננה ,בר

תמלשה ןיינעב החיש הלהנתהו םידיסח םע (תואישנה ינפל) בשיש העשב ,תרחא תונמדזהבו
םוקמ ןיאו שדח ןובשח אוה םוי לכש ינא עדוי ימצעמ :תוטשפב יברה ביגה ,רסיחש ימל הניש
...תומלשהל

הנישל הייתשו הליכא ןיב לדבה

תרהט ןיינע רואיבב הקסעו ,(תואישנה ינפל) "םירואיבו תובושת"ב ומסרפתהש תומישרה תחאב
הרעה ףוס) יברה איבמ ,(ולר-הלר 'מע ,א ךרכ שדוק-תורגיא) הפ-לעב תוינשמ תרזחו ריוואה
:(א

"םייחו ותאופרו ונוזמ" איה הנישהד אתיא (בי קרפ) 'רזעילא יברד יקרפ'ב
רוביד תופסותו) הכ ןמיס םיליהת שרדמ ןכ םג ןייעו .םש ןייע ,םדאה לש
העגי ושפנו םויה לכ הכאלמ השוע הזה לעופה" (א,בי תוכרב - תמא ליחתמה
איה הקולח תאז לכבו - "השדח היירב ופוגל תרזוח איה תירחשו ,הקוחשו וילע
דצמ ישילש ןיינעו 'השעת לאו בש' איהש הזב ,המישנו הייתשו הליכאמ הנישה
.םדאה

:(הרעהה תליחתב) יברה בתכ ןכ ינפל

,רתלאל ןשיו ותוא ןיקלמ םימי 'ג ןשיא אלש העובש (א,גנ הכוס) ל"זר רמאממ
רשפאמה יאנת איהש קר אלו) םדאה תויח יולת הנישב םגד היאר איבהל ןיא
'ג ךשמב רשא םדאה עבטבד אלא רמול אב אל םשד ,(המישנהו הייתשו הליכאה
הליכאה ךפיה הנישה תאצמנו .וייח יאנתב רבדמ וניאו ,ןשיי וחרכ לע ,םימי
לעש ינפמ אלו . . לכאי אל םא תומיש ינפמ אוה םעטה הליכאב . . הייתשו
.ןבומכ ,לכאי וחרכ

"ןשי ןיב רע ןיב"

בגא - יברה ראיב וז הכלה לש המעטב ."ןשי ןיבו רע ןיב םלועל דעומ םדא"ש תעבוק ארמגה
,ד ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) י"חשת םירופ לש תמסרופמה תודעוותהב - רתסא תליגממ קוספ רואיב
:(1282 'מע

יכרוצ םג ירה ,םלועה תומוא יפוגל ,רשב יניעל ,הווש ידוהיה ףוג רשא רחאמ
,'וכו הייתש הליכא ,םלועה תומוא יפוג לש םיכרצה םתוא םה ידוהיה ףוגה
לכב רשא ,'םידהיתמ ץראה ימעמ םיבר' והזו .ומצע ידוהיהבש ץראה-ימע םהו
.הז ןפואב גהנתיש ;ידוהי אוהש רכינ היהי ופוג יכרוצ יניינע

דחפ לפנ תויהל ךירצ םא יכ ,ןיידע קיפסמ וניא - םתס םידהיתמ - הז רבדו
יכ לכשה בויח דצמ היהת אל יעבדכ ותגהנהש .םהילע ,'ה תארי אוה ,םידוהיה
.ילע רזג םימשבש יבאו ישפא רמאמכ ,'יוה דחפ דצמ םא

האר) בלו תוילכ ןחובו 'וכ וילע בצינ 'יוה רשא תוננובתהה ידי-לע אוהו
,'יוה דחפ וילע לופי הז ידי-לע ,אצמנש םוקמ לכב דימת (א"מ קרפ אינת
.ןשי ןיבו רע ןיב םלועל דעומ םדא ןכלו .הנישה תעשב םג וליפאו

אלוקל 'בר השעמ'

הארנכ הצוענ ששחה תביס] ידוהי וניא לש ןולמב ןושיל רתומ םא יברה לאשנ ט"ישת תנשב
םישוריפה דחא יפל - "תימרא תטימ לע ובשת אל" (ב,ביק םיחספ ;ב,ח תוכרב) ארמגה תרהזאב
ךרכ ,שדוק-תורגיא) בישהו ,[בלר 'מע 'א ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש' תכרעמ תרעה - םש ארמגב
:(חנת 'מע ,י"ח

םיגהונ ויהש םישודקה וניאישנמ וניאר - לעטאהב הנילה תודוא בתוכש המב
םירקבמה וברש ןוויכ ,םסרופמו עודי רבדה היהש ףא ,ששח לכ ילב רומאהב
קפנו ליאוה 'וכו רדהמ :'ב דומע ףוס ב"ל הכוס ןייעו .לעטאהב - םתוא
.'וכ אנהכ ברד הימופמ

הליל ידחפ דגנ הלוגס

יתרמא םלועמ רשא ינורכיזב ןיא - הנישל ןטק תילטב תולוק רבד לע ימשב העומש בתוכש המ"
.(ולת 'מע ,חי ךרכ ,שדוק-תורגיא) ט"ישת תנשב יברה בתכ ,"הזב

ךרכ ,שדוק-תורגיא) ז"טשת רייאב 'זמ יברה תרגיאב - םידחפמ לבסש ימל הלוגס וניצמו
:(ל-טכ 'מע ,ג"י

םג ןכו ןושיל ךלתש םדוק עמש תאירק תרימאב קדקדת הנה .ךבתכמ לע הנעמב
הנומשו ןה תורשכש ולש תויציצה קודבתשו ןטק תילטב שובל היהת הנישה תעב
ילילו תבש ליל דבלמ ירה עמש תאירקה תרימא ינפלו ,תחאו תחא לכב םיטוח
תואלמל חוכשל אלש םויה ךשמב ךדומילב המ תרסח םא ךמצעל םושרת ,בוט-םוי
.ךתנש הברעו תבכשו דחפת אלו בכשת הז לכ השעתשכו ,רחמל רסחה

.(גלר 'מע 'ב ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש'ב דוע הארו)

...?ןושיל המכ

,טי ךרכ שדוק-תורגיא ,כ"שת ולסכב ד"י) יברה בתוכ הליל לכב הנישל יוארה ןמזה יבגל
:ינולפ לאושל הנעמב (צ-טפ 'מע

וא ,רדסה םיאתמ םאה ,יתעד לאושו ,ולש המיקה ןמזו הביכשה ןמז תודוא בתוכ
.ותונשל שיש

הרות-דומלת תוכלהב ראובמה ךרד לע תויהל הכירצ רומאהב ןחובה תדוקנ הנהו
לכוי אלש ןפואב הלילב רועינ תויהל ול ןיאש ,דמלמל עגונהב ,ןקזה ונברל
ןבומש ,(א קרפ ,בי ףיעס ,הרות-דומלת תוכלה האר) רקובב תרחמל בטיה דמלל
תועשה רפסמש ןוויכו .ומצעל הרות דומלל עגונהב ןכ םג אוה הז ךרד לעש
.'וכו לגרהבו ףוגה תנוכתב יולתו ,ןה תווש םדא לכב אל ,הנישל

בורה לע הרותה יכ ,בורהו עוצימה ךרד לע םה םיקסופב םיאבומה םירועישהו
.רבדת
:יברה םכסמ ףוסבלו

לכוי ומוקב רשא ןעמל ,הנישל ול תושורדה תועשה רפסמ ומצעב ןוחבל ךירצ
לכבש ןבומו ,המיקהו הביכשה ןמז םג עבקי הז יפ לעו ,השורדה הנבהב דומלל
תומיב הז עגונ רקיעבו ,רקובב עמש-תאירקה ןמז רומש תויהל ךירצ ןפוא
.המחה

התיעב הניש

:תיעמשמ -דח יברה עבוק (חמת 'מע ב"י ךרכ) ז"טשת ןסינב חכ םוימ תרגיאב ,דבב דב

םג הארנכו .רתסנ יפ-לעו הלגנ יפ-לע) הלילב תויהל הכירצ הנישה רשא אטישפ
ןויע ךירצו) םויב הלק הניש ללכה ןמ םיאצוי םירקמב קרו (םלוע לש ועבטב
ןמיס ונבר ע"וש האר תבש ןיינעלו .(רפוס-םתחה יגהנמ רפסב הזב בותכש המב
.ןויע ךירצו .א קרפ זי רעש 'םייח ץע ירפ'בו ,אפר

...!?תבש דובכל ןושיל

,'ג ךרכ ,א"ישת 'םחנמ תרות' האר ,המגודל) אבה רופיסה תא יברה רפיס תויונמדזה המכב
:(7-6 'מע

לש םינוקזה תב] לדנייש תינברה ותדכנל םעפ רמא ע"נ (ב"שרהומ) ר"ומדא ק"כ
הליגר התיהו ,המע בבותשהלו קחשל ובהא תיבה ינבש ,צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ
,תבש דובכל רבד לכ השעתש [ע"נ ר"ומדא ק"כ הנקז לש ונחלוש לע לוכאל
תושעל התלוכיבש ,הבישהו .הזב אצויכו ,תבש דובכל לייטל ,תבש דובכל לוכאל
ךיא הניבמ הניאש ןוויכ ,(תבש דובכל ןושיל) הנישמ ץוח ,תבש דובכל רבד לכ
רבד תושעל זא םילוכי ךיאו ,םינשי - הנישה תעב :תבש דובכל ןושיל רשפא
?תבש דובכל

:הז רופיס רפיסש ירחא ,יברה ףיסוה (102 'מע ,ת"יש'ה 'םחנמ תרות') תרחא םעפ

,תבשה תשודק תשגרנו תרכינ תויהל הכירצ הנישה תעב םגש ,איה תמאה לבא
.ןשי ןיב רע ןיב םלועל דעומ םדאש ,רומאכ

.(גמר-במר 'מע 'א ךרכ 'וביסמב ךלמה' םג הארו)

"לוחל שדוק ןיב"

- ה"לשת רייאב ז"טב) ד"בח תונבו ישנ תדוגא לש םירשעה סוניכל יברה שידקהש החישב
לכבש ,ידוהיה לש "והעד ךיכרד לכב" תדובעל סחייתה (254 'מע ,בי ךרכ ,תוחיש-יטוקיל
םשכ . . ויוויצ םויקו 'ה תדובעל אוה ןווכמ ,האלה ךכו ותנשו ותליכא ,ותדובע ,ויתוישע
קוידב ךכ - "וגנעל הווצמ"ו ,"גונעת תבשב הניש" ןכש ,הווצמ איה תבשב הניש ,המגודלש
,"לוחל שדוק ןיב" 'ה לידבה םנמא :לוח לש םויב הניש ידי-לע םג 'ה יוויצ תא אוה אלממ
םייקל - הווצמ איהש תבשה תנישל המודב ןווכמ אוה ךכב ךא ,לוח לש ןפואב התע ותנש ןכלו
היהיש ידכ שורד ךכלו ,ןתיא אירב תויהל ךירצש ידוהי לש ופוג תרימשל הרותה יוויצ התע
."רוא הרותו הווצמ רנ"ב ותראה ידי-לע םלועב ותוחילש עצבל חוכה ול

:אתיא ,החישה ילושב ,50 הרעהב

תניש ןשיל הווצמ אוה יכ" רמא ל"זיראהש תבשה םויל עגונב וניצמ הזמ הריתי
'וכ המשנל קיזמ םיירהצה תניש רשא לוחב ןכ-ןיאש-המ 'וכ תבשב םיירהצה
ל"זיראה רודיסבו .ב קרפ ,'גה המדקה ,ךלמה קמע) "'וכ םיעשרב לבא םיקידצב
תבש גנועמו 'וכ םיירהצ תניש (תבשד) םויב ןשיל בוט"ד (רבוקשר יתבש ברהד)
תבשב הניש יכ ןשיל בוט (תירחשד) הדועסה רחא" בקעי-לוק רודיסבו ."אוה
ןמיס ןקזה ר"ומדא ךורע-ןחלושב ןכ עמשמ אל לבא .". . המשנלו ףוגל גונעת
תעד איבה אל תומוקמ המכו המכב ירה ךורע-ןחלושבד רמול שיו . . ב ףיעס צר
רוביד ש"בירה תאווצב בותכש המב ןויע ךירצ ןפוא לכבו . . םילבוקמה
חרכומ אוהשכ יאק ילואו 'וכ תועש המכ םויב ןשייו :ריהז אהי ליחתמה
וא (הלילב הניש טעמ ול קיפסיש ידכ ךשמההכו) הז ינפלש "תוצח תמיק"ל
.ומוקמ ןאכ ןיאו ןויע ךירצו . . ירקיעה אוהש ,הלילב הרותה דומילל

שטיראפמ ללה 'רו ןקזה ר"ומדא לש םתנש

תאו וארית ותואו וכלת םכיקולא 'ה ירחא" ('ה קוספ ,גי קרפ ,האר תשרפ) רמאנה תא
ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) יברה ראבמ ,"ןוקבדת ובו ודבעת ותואו ועמשת ולוקבו רומשת ויתווצמ
:ךכ (63 'מע ,די

תוקיבדהש עמשמ "ןוקבדת ובו" ךכ-רחאו "ורומשת ויתווצמ תאו" רמאנש הממ
.תווצמה םויק ידי-לעש רוביחו אתווצה לע הלוע "ויכרדב קבדה" ידי-לעש

:רומאל

לע דמועו הווצמ ותויהל ןתוא םייקמ םדאהש ונייה ,יוויצ ךרדב ןה תווצמה
הווצמה לש ותואיצמ תשגרומש הזכ ןפואב איה תוקיבדהש חיכומ אפוג הזו ,ךכ
לע יוויצ וניא "ןוקבדת ובו" וליאו .יוויצה םויק ידי-לע הווצמהב רשקתמה
קובד םדאהש אוה התוהמש ,תוקיבד לע אלא (םידסח-תולימג) ויכרדב הכילה
.ה"בקהב

םויקה לבא ,הווצמל הווצמה יוויצ ללגב איה הלחתהה :תצק רחא ןונגסבו
.הווצמהב קבדנ הווצמהש הז ידי-לע אוה תומילשהו

.(הזב אצויכו) "ןוקבדת ויכרדבו" שרופמב רמאנ אל עודמ ןבומ הז יפלו

לכש ןקזה ר"ומדא תודוא רפוסמהמ ("ריעהלו") הרעהכ יברה ןייצמ ןאכו
היה ,ברע תעל שדוק-תבש ברעב ןכלו ,שממ הלעמ לש אמגודב ויה ויתוגהנה
שטיראפמ ללה 'ר ןכ-ןיאש-המ ;הלעמל הניש ןמז אוה זאש יפל ,ומצעמ םנמנתמ
םושמ (ןפאלש טגיילעג ךיז טעה רע) ןושיל בכשש אלא ,ומצעמ םנמנתמ היה אלש
.הלעמל הניש ןמז אוה זאש

:רמואו (651 'מע ,'ב ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) ןקזה ר"ומדא תנישל יברה סחייתמ רחא םוקמב]
[!תבש ברעב תומלועה תיילע ןיינע והזש רמול שיו

:יברה ףיסומ (בנש 'מע ,י"ח ךרכ ,שדוק-תורגיא) ד"ישת ןסינב ה"כמ ובתכמב ,בגא

תלבק ינפל תבש ברע ןשי היהש שטירזעממ דיגמה ברהמ אבומה ןכ םג עודיו
.תבש

םכחה תנש

:יברה רמא (646 'מע ,'א ךרכ ,'ה"משת תויודעוותה') ה"משת הרש-ייח תשרפ שדוק-תבשב

אוהש רכינ הנישה תעב וליפא אלא ,רע ותויהב קר אל תרכינ םכחה לש ותלעמ
אצויכו ,הטימה לעש עמש-תאירק ,הנישל הנכהה תלועפב קר אל - תאזו ,"םכח"
תאז דוע אלא ,"ךינפל ינא הדומ" רמוא ותנשמ רועינשכ דימש ךכב ןכו ,הזב
."םכח"ל םיאתמה ןפואב איה המצע הנישהש

םיעבות . . 'וכ םיקלתסמ תוחוכה רשאכ [םג] . . רבדבש שודיחה לדוג ןבומו
קר אל ומצע לע תיבה-לעב תויהל (ךכל םישורדה תוחוכה תא ול םינתונו) ונממ
תא םדאל ה"בקה ןתונ יאדווב . . ןשי אוהש העשב םג אלא רע אוהש העשב
חוטב היהיש הזכ ןפואב "ןפאלש ךיז ןגייל" ולכויש ,ךכל םישורדה תוחוכה
םלצנל ךירצש יאדוב - ולא תוחוכ . . ןוא לכ ול הנואי אל הנישה תעב םגש
תאזו ,וליבשב אלא ארבנ אל (תולשלתשהה רדס לכ) ולוכ םלועה לכ . . יעבדכ
!ןשי אוהש העשב םג -

םהב םיניינעה תא הנומה ,ם"במרה הרואכלש ,יברה ירבד לע וריעהש ויה תודעוותהה רחאל
.הנישד ןיינעה תא ריכזמ וניא ,"רכינ םכחה" תויהל ךירצ

רכינ םכחה"ש וירבד לע יברה רזח (736 'מע ,ב ךרכ ,'ה"משת תויודעוותה') ןכמ רחאל תבש
ךכ-רחא ףיסוה יברה] הנישד ןיינעה תא ריכזמ אל ם"במרהש תורמל ,ןכש ,ותנשב וליפאו
םכח וניאשל םג ךייש הז ןיינע לבא .ה-ד תוכלה 'ד קרפ תועד תוכלה האר" :ןוילגה ילושב
ריעהלו ."ןשי ןיבו רע ןיב םלועל דעומ םדא"ש הכלהה הרכזוה ירה ,["אירב תויהל הצורש
עגונבו .םתנשב וליפא םהישעמ לכב הבכרמ תניחב ויה תובאהש ןקזה ר"ומדא בתוכש הממ םג
ינפל ןמויק ידי-לע קר אוה - הנישה תעב "תוכלה תוכלה" םויק :רמול שי - ם"במרה ירבדל
.ומוקמ ןאכ ןיאו .דוע בשייל שיו .הנישה

"חמוצ"ל "םמוד"מ

.(דכש 'מע ,א ךרכ ,ךלמ תורגיא) מ"דשת לולאב י"ח םוימ 'יללכ בתכמ' ךותמ עטק הנהו
:"חמוצ" תויהל ליחתמה "םמוד"ל ותנשמ םקה םדאה תא יברה הוושמ וירבדב

."םמוד"כ אוה ,'וכו ויתועידיו וירושיכו ולכש םע םדאה רשאכ ,הנישה רחאל
וננערתיו חוכ ופילחי ףוגהו שפנה תוחוכש ןמז התויהל ,תיחרכה הנישהש אלא
- "ותנשמ םוקל" תויהל ךירצ ותנשמ ררועתישכ ,ןכמ רחאל .םשה תדובע ליבשב
חומצל ליחתמ אוה ותציקי םע :רמולכ - "וארוב תדובעל תוזירזב דימ םוקי"
,םידי תליטנ :ארובה תווצמ םויק ידי-לע ,הגרדל הגרדמ תולעלו ("חמוצ")
.הליפתה ןיינע תוללכל עיגמ אוהש דע ,'וכו רחשה תוכרב

וטושפכ קר אל - "םינשי ורוע"

:וב שי זמר" :('ד הכלה ,'ג קרפ ,הבושת תוכלה) רפוש תעיקת תווצמ יבגל ם"במרה ירבד תא
,ב ךרכ ,תוחיש-יטוקילב) יברה ריבסמ - "םכתמדרתמ וציקה םימדרנו םכתנשמ םינשי ורוע
תילענ הניחבב הנישל ףא םא-יכ ,הטושפכ תינחור הנישל הנווכה ןיאש ,(ךליאו 649 'מע
רתויב הלענ אוהש רבד ,"םייח הל תבאושו" הלעמל הלוע המשנה הנישה תעשבש עודי .רתוי
,םיינחורה הייח תא בואשל המשנה תלגוסמ - היילע תניחבב - ףוגהמ תקתונמ איהשכ אקווד)
.("הייחתל המק" יוטיבכ

רבודמ ."םכתמדרתמ וציקה םימדרנו םכתנשמ םינשי ורוע" :המשנל םירמוא תאז תורמלו
ךכב יכ ,וציקהו ורוע :השירדה העיפומ ןהיפלכו המדרתו הניש לש תולענ תוגרדב ,אופא
אל רשא" :ם"במרה םש רמואש יפכו ,הנווכה תילכת ןיא (הלעמלמ םייח תביאשב ,ונייה)
.לעופב תווצמה םויק :ה"בקה הוויצש יפכ ,"םכארוב ורכיז"ב םא יכ ,"ליצי אלו ליעוי

(ז-ו הנשמ ,א קרפ ,אמוי תכסמ) םירופיכה-םויב היהש ךרוצה תא יברה ריבסמ הז ןפואב
הלעת ותמשנ ובש בצמל עיגהל לולעש ,רשכ ןהכב רבודמ .הניש ונפטחת אלש ןהכה לע רומשל
והורמש ןכל ,(ליעל רומאכ) הנוילעה הנווכה תעצבתמ אל ךכבש ןוויכמו .םייח בואשל הלעמל
.הזמ

לארשי-ינב ונשי המל

'מע ,ד ךרכ ,תוחיש-יטוקיל - ב"כשת תועובשה גחמ) האלפומ החישב יברה ראיב םירבדה חורב
םתדובע ומייסש רחאל ,הרותה תלבק ברע ןושיל לארשי-ינב תא האיבהש הביסה תא (1027-1024
תלבגה הל ןיא המשנהשכ - הנישה תעשב - התעש ובשחו רמועה תריפס ימי העשתו םיעברא ךשמב
.ףוגה תלבגהו "םיפוגב תומשנ" םתויהב וגישה אלש המ וגישי ,ףוגה

לילב הרותב םיקסועו םירועינ תויהל לארשי גהנמש ראבמ (דצת ןמיס שיר) םהרבא ןגמה ךא
ותרטמ הרות ןתמ :רבדה רואיבו - זא םתניש ידי-לע ומגפש תא ןקתל ידכ תועובשה גח
(לארשי תגהנה ךפיה) הז ןיעמ תויהל הכירצ התיה הנכהה ףא ןכלו ,ףוגה םע לעפת המשנהש
.הז רבד ןקתל ונילע הז םושמו

תירוביצ היישעב המדרת

,שדוק-תורגיא ,ט"ישת תנשב) יברה בתכ ךכ .ךופהה דצה ןמ לבא ,שפנה תנש יניינעב דועו
:םימי םתואב ד"בח ינקסע יבושחמ דחאל (בנ 'מע ,י"ח ךרכ

ףלאמ תחא הלועפ הבוט ,וניאישנ וניתובר ק"כ לש עודיה םגתפב הנעמה שגדומו
תולועפל םינכומ ש"נאו תחא החנאמ תולועפ הברה תובוטש טושפו ,תוחנא
תודיסחה תרותב הניש ןיינע ראובמכו ,םלצא הניש תניחב והזש אלא ,תורומאה
הלועפה הרסחש קרו ,ולש םירביאו תוחוכה לכב םלש אוה ירה ןשיה םדאש -
דחא לכ יכ . . םתמדרתו םתנישמ םררועיו אוביש הז לש וקלח ירשאו .לעופב
קסועש ינפמ אוהש ומצע תא הלשמ םא םג ,םירומאה הדובע יגוסמ טמתשמה
תיתימאה הביסה 'וכו תלוכי ול ןיאו יאנפ ול ןיאו ,'וכו םיבושח םיניינעב
ינוק תא שמשל יתארבנ ינא ,הנשמה ירבד ,תמאה תא חכושש - ליעל רכזנכ איה
,ףידע הווצמ תיישע ,םירחא ידי -לע התושעל רשפא-יאש הווצמ ןידה קספו
תמאה תחכישש אלא דוע אלו . . הלענ יכה ןפואב וליפא הרות-דומלת ןילטבמו
,ם"במרה ןושלב אלא ,ילכש עבטכ תולכשומה ירחא טוהל ועבטבש ינפמ אל אוה
.ןמזה ילבה ינפמ

:יברה בתוכ (זנ 'מע ,י"ח ךרכ ,שדוק-תורגיא) ט"ישת ןוושחרמב ו"ט םוימ תרגיאבו

הגירדמ הזיאב) אתולגב םינשיש ולא לצא וליפא ,אוה רע לארשי לש םבל ירהו
.(ןיבהל לקו ,הזב בותכה קליח אל ירהש ,היהתש הניש לש

דועו ,הפיכ תשיבח ,הזוזמ קושינ

:םידליה תנשל תורושקה יברה לש תוצעו תוארוה המכ - םויסלו

ינפל םרדח חתפ לעש הזוזמה תא וקשני תוקוניתהש ידוהי תיב לכב םיקיידמ
םלצא קקחנ הז ידי-לעש ,"דחא 'ה וניקלא 'ה לארשי עמש" בותכ הבש ,הנישה
הזוזמהש רהוזב אתיאדכ) םרדחב אצמנה לכ םע ,םתוא רמושה אוה "דחא 'ה"ש
.(םתיבמ םיאצוישכ םג הז תיבב םיאצמנה לכ לע תרמוש

תויודעוותה') ז"משת רדאב ז"טב המייקתהש 'תיללכ תודיחי'ב יברה ירבדמ
.(648-647 'מע ,'ב ךרכ ,'ז"משת

:(זצש 'מע ,'ג ךרכ ,שדוק-תורגיא) י"שת בא-םחנמב ו"כב הרוה ךכו

תומיאתמה תויתואב ,ול םירפסמו ,ושאר לע [הפיכ=] עקלומראיב ןשי יאדווב
.מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ ונאישנ רבד לע ,וליג יפלתודיסחה ינייעממ


יחיו תשרפ

,וניבא בקעי לש ותריטפ - אוה הבש יזכרמה עוריאהש העשב ,"יחיו" ונתשרפ תארקנ עודמ
?הז אשונל םירושק השרפבש תוערואמה לכו

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ שרפמ

ותוקיבד ,ונייה) תינחורה ותויחש רורבו דח ןפואב חכוה אל ןיידע ,יח בקעי דוע לכ
םג ירהו ,קספהו יונישל תנתינ הניאש השוריפ "תמא" יכ .םייתימא םייח תניחבב איה ('הב
."ךתומ םוי דע ךמצעב ןימאת לא" (ב"פ תובא) רמאנ קידצ יבגל

זא ,ןורחאה עגרה דע 'הב תוקיבדה תילכתב דמעש ררבתהשכ ,בקעי לש ותוקלתסה רחאל קר
.םייתימא םייח תניחבב היה ןכאש חכוה

."םייחב אוה ףא םייחב וערז המ ,תמ אל וניבא בקעי" (ה תינעת) ורמא ל"זח :דועו תאז
הז ירה ,םישודקו םיקידצ ויה םלוכש ,וינבב םג םייקתהל הכישמה 'הב תוקיבדהש ןוויכמו
.יחיו - ונתשרפ תארקנ ןכל .תמ אל וליאכ
(427-431 'מע ,וט ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(חכ,זמ) הנש הרשע עבש םירצמ ץראב בקעי יחיו

,יקולא תויחו רוא ךישמה בקעי - "בקעי יחיו"

,(לובגו רצימ ןושלמ) "םירצמ" ארקנה ,ימשגה הזה םלועב - "םירצמ ץראב"
לכש ,דוסיה תריפס ונייה ,ב"וט תניחב ידי לע התיה וז הכשמה - "הנש הרשע עבש"
יכ קידצ ורמא" (ג היעשיב) בותככ ,דוסיה תריפסל זמור "בוט") הדי לע תורבוע תוכשמהה
.("םלוע דוסי קידצו" (י ילשמ) רמאנו ,"בוט
(חנ-זנ 'מע ,ח"כרת םירמאמה רפס)

* * *

הכז ,רואל םירצמ לש ךשוחה תכיפהב בקעי לש ותדובע ידי לע - "םירצמ ץראב בקעי יחיו"


אוה "רואה ןורתי" יכ ,יתימא (17 היירטמיגב בוט) ב"וטו רוא תניחב - "הנש הרשע עבש"
םימי בהוא - םייח ץפחה שיאה ימ" (גי,דל םילהת) רמאנש המ ךרד-לע .אקווד "ךשחה ךותמ"
.בוט תוארל איה םייחה תילכת יכ ,"בוט תוארל
(הנש-דנש ףד ,ב ךרכ ,תישארב הרותה-רוא)


ךילא יאב דע םירצמ ץראב ךל םידלונה ךינב ינש התעו
יל ויהי ןועמשו ןבוארכ השנמו םירפא םה יל המירצמ
(ה,חמ)

םירפא ,ךינב ינש התעו" ,רמול ול היה יואר ןכש ,תורתוימ םילימ הז קוספב שי הרואכל
דע"ו "םירצמ ץראב ךל םידלונה" בותכה ףיסוה המ םשל ."יל ויהי ןועמשו ןבוארכ ,השנמו
?"םה יל" השגדהה יהמ ,ןכו ?"המירצמ ךילא יאוב

ודלונש יפ-לע-ףאש ,השנמו םירפא לש םתלעמ לדוג תא שיגדהל אב וניבא בקעי :אוה רבסהה
בקעיש ינפל היה םירצמב םלודיגו םכוניחו - "םירצמ ץראב ךל םידלונה" - "ץראה תוורע"ב
יל" - בקעי ידכנל יוארכ וגהנתה תאז-לכב ,"המירצמ ךילא יאוב דע" - םירצמל ודרי וינבו
.בקעי לש תיתימאה ותומילשל תישחומ החכוה םירפאו השנמ וויה וז םתגהנהב ."םה
(435 'מע ,וט ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(וט,חמ) וינפל יתבא וכלהתה רשא םיקולאה

םינקזהו ךלהמ אישנל :רמא שיקל-שיר .ונאצב טיבמו דמוע אוהש העורל :רמא ןנחוי יבר
ךירצ אוה - שיקל-שירד היתעד לע ;ודובכל ןיכירצ ונא - ןנחוי יברד היתעד לע .וינפל
(ר"ב) ונדובכל

:יגילפ אלו אדח רמא רמו אדח רמא רמ :שטירזממ דיגמה ברה רמוא ךכ לע

םיכשמנה םייקולאה עפשהו רואה תא םילבקמ םהש יפכ לארשי-ינב תודוא רבדמ ןנחוי יבר
.ךרבתי "ודובכל ןיכירצ ונא" - וז הניחבב .םיארבנבו תומלועב

רמאמכ) לוכיבכ "םיעיפשמ" תניחבב םהש יפכ לארשי-ינב תודוא רבדמ שיקל-שיר ,ותמועל
יולימ ידי-לע הלעמל חור תחנ םימרוג םהש תרמוא תאז ,("םימשבש םהיבאל ןיסנרפמ לארשי"
(ונתדובע) "ונדובכל ךירצ אוה" - וז הניחבבו .םלועה תאירב לש הנוילעה הנווכה תמלשהו
.לוכיבכ
(אכ ףד ,תישארב הרות-רוא)


(זט,חמ) ץראה ברקב ברל וגדיו

(י"שר) וללה םיגדכ :וגדיו

ברקב") הזה םלועב הטמל ןתויהב םג ,ולא תומשנ .תוליצאד תומשנל זמר שי הז קוספב
לכ אוהש ,ורוקמב עלבומו רתסומ גדהש םשכ - ("בורל וגדיו") םיבש םיגדל ולשמנ ,("ץראה
;תוקולאב תטלחומ תוקיבדו לוטיב תניחבב ןה הלא תומשנ ןכ ,תמ דימ ונממ שרופשכו ,ותויח
.ןוילעה ןרוקמב "תועלבומ" ןהו דוריפ לש ץמש ןהב ןיא
(חנק 'מע ,אב תשרפ ,ו"סרת ךשמה)


(בכ,חמ) יתשקבו יברחב ירמאה דימ יתחקל רשא

(י"שר) יתליפתו יתמכח איה :יתשקבו יברחב

םירבדו תורז תובשחמ "רמול"מ קיספמ וניא רשא ,ערה-רצי אוה ,הרימא ןושלמ ,"ירומא"
לטבל שי וז "הרימא" .("ובלב ןמה רמאיו" (ו רתסא) בותככ ,בלב הרימא וניצמו) םילטב
.("יתליפת") הליפתו ("יתמכח") הרותב רובידה - השודקד "הרימא" ידי-לע
(ב"ע בק ףד ,יחיו 'תשרפ ,תופסוה רוא-הרות)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

יחיו תשרפ שדוק-תבש
תבטב ב"י

ישמוח ראש םויסב ןכו) תישארב רפס לכ תא םייסמה ,השרפה לש ןורחאה קוספה תאירק ןמזב
,2"קזחתנו קזח קזח" :ארוקה וירחאו ,רוביצה לכ רמוא רפסה םויסב .1דומעל גוהנ ,(הרות
.3תאז רמוא הרותל הלועה םגו

ישילש םוי
תבטב ו"ט

.ישילש םויל רוא ,הלילה לכ - הליחתכל הנבל שודיק ןמז ףוס

ישימח םוי
תבטב ז"י

ללכ רכזנ אל (הרות-יטוקילו רוא-הרות ,אינת) ד"בח תודיסח לש דוסיה ירפסב" :יברה בתכ
הביתה ,ןיינעה אל וליפאו ,(תומש רפס תליחתמ) ולא תועובשב 4ם"יבבוש תוינעת רבד-לע
.5"םינושארה תורודב םייתסנ רבכ ולא םיתינעת ידי-לע ןוקיתה רקיע יכ . . !ם"יבבוש
חול האר - קוספה תאירק תא בטיה עמשי רוביצהש ידכ ,קוספה תליחת ינפל אעמיק קיספי ארוקהש יוצר (1
.'ותעב רבד'

הרותב תורקל םייסמה לכל םירמואש גהנמ לינולמ םייח תוחרא םשב ףסוי תיבמ איבהש טלק ס"וס א"מר האר (2
תפרצ גהנמ הזש בתכש ,יחריה ןבא םשב תבש לש הרותה תאירק רדס םהרדובאב ואיבהו ,'קזח' םעפ לכב
םייח תוחראב אבומה הארו .הרותה ישמוחמ רפסו רפס לכ םימייסמשכ קר ןכ רמול דרפס גהנמ וליאו היצניבורפו
.םש אקניפסמ צ"הרהל

'סב ןייוצמכו .בי,י ב -לאומשב קוספל םאתהב ,הארנכ) דקונש יפכ אלו ,(יריצב 'ז) 'קזחתנו' רמול גוהנ
.(חתפב 'ז) 'קזחתנו' :151 'מע ,תישארב 'יח ןיעמ' 'סב (ב,בל תוכרבל האירקה ןחלוש

ששחמ תאז רמאי אל הלועהש ,בתכ א"כפ האירקה ןחלוש 'סב .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (3
ךייש אלו ,הלועל איה הכרבהש" הנעטה תא ז"ע ףיסוה בכ ק"ס ןחלושה-ידבב דפ 'יס ןחלושה-תוצקבו ,קספה
- 'קזחתנו קזח קזח' הרותל הלועה תרימא" :יברה ךכ לע בישה די 'מע ד"ח ק"גאב םנמא ."ומצעל רמאי אוהש
בכעמ וניא הדועסה יניינעמ קספהש ,ט"ס ז"סקס ז"הדא ע"וש האר) םויסה תאירקל ךייש אוה יכ ,קספה בישח אל
תויודעוותהב יברה ירבד יפ-לע ןכאו ."רחא ןיינעב רשפא-יא םא הליחתכל רתומ"ו ;הליכאל הכרב ןיב דבעידב
שממ הז ירה ,ש"ייע ,"'. . קזח'ד ןיינעה לע םג יאק הכרבה תרימאש" - הגומ - 31 הרעה 254 'מע ב"ח ז"משת
:הליכאל הכרבה ןיב ה"רב חופתה לע ר"היה תרימאב ונגהנמ ןיינעב 105 ע"ס םיגהנמה 'סב יברה בתכש ומכ
הלועה=) אוה םגו ,(.ט 'יס ח"ואח א"ח רמוא עיבי ת"ושב םג 'עו ."דבעידכ יוה ,רחא ןיינעב א"אד ןוויכו"
,רמוא (ומע להקה תא םג ךרבל ידכ (רוביצה םע - הארנכ) הרימאל ףרטצמ ,'קזח' הכרבה תנווכמ וילאש ,הרותל
.ל"כע ,"'קזחתנו' איה (הלועה תא קר ןיכרבמש םויכ םידרפסהו רבעב תפרצ גהנמכ אלש) ונלש אחסונ יכ

אבומ ל"זיראה םשבו ,"םיטפשמ . . אראו ,תומש" תוישרפה תומש לש ת"ר ,"ם"יבבוש" ונוכ ולא תועובש (4
תומש 'א) ותעב רבד חולב טרופמב הארו .עובשב 'ה ימיב םינעתמ כ"דב .דוסיה םגפ ןקתל םילגוסמ הלא םימיש
.(ךליאו

.ש"ייע ,185 'מע א"ח ט"משת תוחישה-רפס (5


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il