- ב"פק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה תבטב ח"י * חלשיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


,הלגנ ידי-לע םלועה תא שיערהל"
"רתסנ ידי-לע ושדקלו


ונתיאמ דחאו דחא לכל תוחוכ קינעהו עבת ןקזה וניבר
* רתסנה דומילבו הלגנה דומילב תובהלתהבו תויחב קוסעל
אלא "ומצעב לבוחה" רדגב קר וניא תוחוכה לוצינ יא
ידכ * !רודה אישנ ,הז הרקמבו "םירחאב לבוחה" תניחבב
-תלבק לש הדובע ךירצ הרותבש םיתסו אילג רוביחל עיגהל
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * לוע.ןקזה וניבר לש אלוליהה םוי אוה תבטב ד"כ

ונבש) אננידל אנבת תבטב םירשעו העבראב" :ארתב-אבב תכסמב ארמגב םג אבומ תבט ד"כ
ןב ןנחוי ןבר םהל לפטנ ,ןבה תב םע תבה שרית ןירמוא ןיקודצ ויהש ,(ןושארה ונטפשמל
."בוט םוי והואשע םויה ותואו ,םוחצנו 'וכו יאכז

אוה התע רבודמה וליאו ,'וכו רואיבה תוכירא וב שיו ,ומצע ינפב ןיינע והז ,לבא
לכב ולצנל םיכירצו ,ןקזה וניבר לש אלוליהה םוי אוה ונלצא הז םויש ,ונילא עגונהב
.ןמקלדכ ,ויתוחרואו ויכרדב הכילהל רושקה

:ומשב שגדומה ןיינעב - שארל לכלו

"רוא" :"רוא ינש" לע זמורש תוחישהב רפוסמ - "רואינש" - ןקזה וניבר לש ומש תודוא
תרותד רוא :רוא תוניחב ינש הב שיו ,"רוא הרותו הווצמ רנ יכ" ש"מכ ,הרותה לע יאק
ובש ,דחא םש - "רואינש" םשהב םיזמרנ וידחי םהינשו ,תודיסחה תרותד רואו ,הלגנה
.תודיסחה תרותד רואה ןהו הלגנה תרותד רואה ןה ,תורואה ינש םיללכנ

אוהש המ" ,"לארשיל ויטפשמו ויקוח בקעיל וירבד דיגמ" ,קוספה לע שרדמה ןושל יפ-לעו
- (השוע אוה לארשיל הווצמ אוהש המ :ךפיהל הז ךרד לעו) "תושעל לארשיל רמוא אוה השוע
םירשוקמהמ םג םה םיעבות םישוע םהש המש ,"םארובל ןימוד"ש םיקידצב םג ותמגודש
ולגד לע םינמנו םיבשחתמה הלא לכמ ןקזה וניבר עבות הז ןיינעש ,ןבומ - םהילא םיכיישהו
היהת םלצא םגש - ("געוו יד ןטארטעגכרוד טאה רע") ךרדה תא ללסו חתפש ירחאל - והנחמו
.תודיסחה תרותד רואה םע הלגנה תרותד רואה לש תודחאתהה

תרות דומיל ןהו הלגנה תרות דומיל ןה ונתיאמ דחאו דחא לכמ עבות ןקזה וניבר :תוטשפבו
,הרותה דומילב דחאו דחא לכ לש ובויח תודוא הרות-דומלת תוכלהב קסופש יפכ - תודיסחה
ןהו הרותד הלגנ ןה ,הרותה תועוצקמ לכ לע אלא ,הרותב דחוימ עוצקמ לע וניא הז בויחש
.הרותד רתסנ

-עוועראפ" ,ךדיאל וא ,הז וקב הבוח-ידי תאצל םיצורש "םידיסח-ץיפש" םנשישכ :אלימבו
תויהל ךירצ אלא ,אה אלו אה אל :םהל םירמוא - הז וקב הבוח-ידי תאצל םיצורש "םידיסח
.אקוד וידחי םידחאתמש יפכ ,תודיסחה תרותו הלגנה תרותד תורואה ינש ,אקווד "רוא-ינש"

אלל הרותד הלגנ דומילב קפתסהל רשפא יאש םשכש ,רתוי תויטרפב שיגדהלו ףיסוהל שיו
הלגנ ,ןכש ,הרותד הלגנ אלל הרותד רתסנ דומילב קפתסהל רשפא יא םג ךכ ,הרותד רתסנ
רשפא יאש םשכו ,"אתיירואד אתמשנ"ו "הרות יפוג" ,המשנו ףוג ומכ םה הרותד רתסנו הרותד
אתמשנ םא יכ ,(הנווכה וז אלש ןוויכ) ףוג אלב המשנל םג רשפא יא ךכ ,המשנ אלב ףוגל
.הרות יפוג םע דחיב אתיירואד

ןקזה וניבר שיגדמו עבות ,המויסב ןהו התלחתב ןה ,אינתה רפסבש שדוקה-תרגאבש ,ריעהלו
בורב ולוכ ס"שה לכ תמלשה" - התלחתב :ס"שה תקולח - הרותד הלגנ דומיל תודוא דחוימב
הנשו הנש לכב ס"שה לכ רומגל" - המויסבו ,"הנשב הנש ידימ . . ש"נאמ םינינמו תורייע
."'וכו תותכסמה קלחל ריעו ריע לכבו

עבת ןקזה וניברש םנכותש ,הז ןיינעב םירופיס המכ ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיס ןכ ומכו
.הלגנה תרות דומיל םג ףקותב

םיטרפ המכו המכ ראבמש ,ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כל םייחה-ץע סרטנוקב הז ךרד לעו
הלגנב קוסעל ךירצ ןהבש םויב תועש המכו המכ ועבקב ,הלגנה תרותד דומילה ןפואל עגונב
.תודיסחה תרות דומילל םויב תועש המכ עבוקש םשכ ,הרותד

,הרות לש הלהאב םיאצמנה הלאמ טרפבו ,ללכב םידיסחה לכמ ךכ לכ ףקותב םיעבות הז םעטמו
,הרותד הלגנ דומילב רתויב הדמתהו הדיקש םלצא היהתש - תויטרפ יטרפב הבישיה ידימלתמו
הנבהה דצמ "טייקידעבעל"ו תויח קר אל) "טייקידעבעל"ו תויח ךותמ היהי דומילהש ,אלא
.הלגנה דומילב תודיסחה תרות הפיסומש ("טייקידעבעל"ו תויח םג אלא ,ולש הגשהו

,ונייה ,חוכ-תניתנ םג (הב שי אלא ,דבלב העיבת קר אל) איה םייברה לש "העיבת" ירהו
המצעלשכ חוכ -תניתנהש ךכל ףסונ ,דחיב תודיסחו הלגנ דומלל םישורדה תוחוכה ונתינש
יפלכ קר אל הלווע הווהמ ו"ח תוחוכה לוצינ רדעה ,יכ ,םאולימב תוחוכה תא לצנל תבייחמ
יפלכ םג אלא ,רוטפ אוה ירה ,םוקמ לכמ ,יאשר וניאש ףאש ,"ומצעב לבוח" תניחבב ,ומצע
!רודה אישנ תודוא רבודמשכ המכו-המכ -תחא-לעו ,"םירחאב לבוח" תניחבב ,םירחא

הלגנ םג אלא ,תודיסחה תרות קר אל דומלל דחאו דחא לכ לש ותוכזו ותבוח ,ןכש ןוויכו
.םהינש לע חוכ םינתונו םיעבותש ןוויכ ,(התוחפ אל הדמב) הרותד

-לעש ,אתיירואד אתמשנו הרות יפוג ,הרותד רתסנ םע הרותד הלגנ דומיל - הז ןיינעו
הכירצש המילשה הלואגהל המדקהו הנכה םג הווהמ - םלש ףוגב המילש המשנ תישענ הז ידי
:המשנה תלואג ,המשנהל עגונב ןהו ,ףוגה תלואג ,ףוגהל עגונב ןה תויהל

-לע ,ה"בקה םע ותורשקתה תומילש ידי-לע ,איה ,המילשה הלואגה היהתש ידוהי לש ותלועפ
.ה"בקה םע לארשיד תורשקתהה תישענ הדי-לעש עצוממה איהש ,אתיירוא ידי

םע םירושק לארשיד "םיתס"הו "אילג"הש ןפואב תויהל הכירצ ה"בקה םע תורשקתההש ןוויכו
"ונקלח" ,"ךתרותב ונקלח ןתו") הרותב וקלח םג תויהל ךירצ ,ה"בוקד "םיתס"הו "אילג"ה
זאש ,אתיירואד "םיתס"ב ןהו אתיירואד "אילג"ב ןה ,ה"בקה םע לארשי תא תרשקמה (אקייד
.אילגו םיתס - םירשק 'במ אוהש - "אמייק לש רשק" איה ה"בקה םע תורשקתהה

ויה םכיתונווע"ד קספהה תלילש ירחאל ,ה"בוקו לארשי ןיב אמייק לש רשק ונשישכו
וניבר ראבמש יפכ ,המילשהו תיתימאה הלואגה האב יזא ,"םכיקולא ןיבל םכיניב םילידבמ
ונל היהת ןכ - "לארשי לאוג" םיכרבמ "ונל חלס" תכרב רחאל ףכיתש הבושתה-תרגאב ןקזה
.ונקדצ חישמ ידי-לע ונימיב הרהמב

* * *

,וירחאל אבש ןמזה ךשמה תא "חוכב" ללוכ ןמזה תלחתהש ארבס שיש (ןרדההב) ליעל רבוד
.םתומכ הכלה היהת אובל דיתעל קרש ,יאמש תיב תעדל אלא הניא וז ארבסש ,אלא

אוה רבודמהש אלא ,םינמז המכו המכ ללוכש ןמז שיש וניצמ הזה ןמזב םגש ,ףיסוהל שיו
.הז ינפל רבכ היהש ןמזה ךשמה תודוא (ךפיהל אלא ,וירחאל אבש ןמזה ךשמה תודוא אל)

(תבט ד"כד אלוליהה לעב) ןקזה וניבר ראבמש יפכ - אלוליה םויל עגונב וניצמ הז ןיינעו
ימי לכ דבע רשא ותדובעו ותרותו וישעמ לכ" םיללכתמו םילעתמ אלוליה םויבש שדוקה-תרגאב
.םדאה ייחד ןמזה ךשמ לכ וכותב ללוכ אלוליה םויד ןמזהש ,ונייה ,"וייח

הנש לכב אלוליהה םויב םג אוה ןכ אלא ,תוקלתסהה תעב קר אל אוה הז יוליע ,הנהו
.הנשו

רשאכש ,"רודו רוד לכב םישענו םירכזנ הלאה םימיהו" ,קוספה לע ל"זיראה יבתכב ראובמכו
םימיה"ב וריאהש תורואה ייוליג לכ "םישענו" םירזוח יזא ,הז ירחאלש רודב "םירכזנ"
.הנושארה םעפב "הלאה

ןורכזה ידי-לעש ,תבט ד"כב ןקזה וניבר לש אלוליהה םויל עגונב םג ןבומ הזמו
תוקלתסהה םויב ויהש םייוליעה לכ "םישענו" םירזוח ,הנשו הנש לכב הז םויד ("םירכזנ")
וניבר) דבע רשא ותדובעו ותרותו וישעמ לכ" תוללכתהו תיילע - אלוליהה לעב לש ונושלב -
."וייח ימי לכ (ןקזה

"הב דבע רשא ותלועפ" בותכה ןושל יפ-לע אוה - "דבע רשא ותדובע" - הז ןושלש ,ריעהלו]
םעפב םג(ו ,םינשה בורב ,וז הנשב) תבט ד"כ לח הז עובשבש ,אראו תשרפד הרוטפהב רמאנש
,ונייה ,(צ"צה ןושלכ) "תבט ד"כל רוא ג"כ תומשד ק"שומ"ב התיה תוקלתסההש ,הנושארה
.[אראו תשרפד עובשב

(יוצר-יתלב ןיינעל עגונב) הבושתה-תרגאב ןקזה וניבר בתכש המ יפ-לע ,רשא ,ףיסוהל שיו
דצב המכו-המכ-תחא-לעו) "שארב קלח לטונ אוה ןכל העפשהה םהל ךישממה אוה אוהש ינפמ"ש
אלוליהה םוי תא "םיריכזמ"ש הלא לכש ,ןבומ - ("'וכ הבורמ הבוט הדמ" ירהש ,בוטה
,(אלוליהה לעב לש ויתוחרואו ויכרד םע םירושקה םיניינע םמצע לע םילבקמשכ טרפבו)
םייוליגה לכב שארב קלח םה םילטונ - אלוליהה םויד םייוליעה לכ םדי לע "םישענ" אלימבו
- שארל לכלו ,רתויב לודג יובירב רוא תפסות הטמל םג השענ הז ידי -לעש ,הלעמל םישענש
ויכרדב דחאו דחא לכ תדובעב רתויב הלענ עויסו חוכ תפסות - טרפב ונילא עגונב
.אלוליהה לעב לש ויתוחרואו

:הזב םיירקיעה םיניינעהמו

- תוחיש המכו המכב ר"ומדא ח"ומ ק"כ ירבדכ - הרקיעב התיה ןקזה וניבר לש ותדובע
עודיכו .ד"בח תודיסח ךרד תא ץיפהל םג אלא ,ךכב קפתסהל אלו ,ד"בח תודיסח ךרד תולגל
גוסל קר אלו ,הלוגס ידיחיל קר אל) תכייש היהת ד"בח תודיסח תרותש הצר ןקזה וניברש
.לארשי-ינבמ דחאו דחא לכל (אלא ,לארשי-ינב לש דחוימ

יאלממ ,וירחא םיאבה וניאישנ וניתובר וקסע הזבו ,ומצעב ןקזה וניבר קסע הז ןיינעב
.ךכב ונתוא תוכזל ידכ - הזב קוסעל ונילע וויצו ונל ורסמ םהו ,ומוקמ

ותלכיב היהש ,ונקדצ חישמ ינפ תלבקל הרות-רפסה תביתכל עגונב רמא ר"ומדא ח"ומ ק"כ
תלוכיה תא ןתנ ןכלו ,לארשי-ינב לכ תא הזב תוכזל הצרש אלא ,ומצעב הרות-רפסה בותכל
.הזב ףתתשהל ולכוי םלוכש תורשפאהו

יתאק יתמיא) חישמה תאיב לועפל ידכ הצוח תונייעמה תצפהב תוקסעתההל עגונב אוה ןכו
ןפואב םמצעב הז לועפל םילוכי ויה וניאישנ וניתוברש - (הצוח ךיתוניעמ וצופישכל ,רמ
ונל םגש ונתיאמ דחאו דחא לכ תא תוכזל היה םנוצרש אלא ,"םייקמ ה"בקהו רזוג קידצ"ד
הרשעמ הטמל ןאכ ("ן'חישמ ןעגניירבפארא") חישמה תאבהד הלועפהב תופתתשהו תוכייש היהת
,הצוח תונייעמה תצפהב והשמ תושעל ונדיצמ ונא םג לכונש םוקמ ונל וריאשה ןכלו ,םיחפט
ונל היהי ,("הצוח ךיתוניעמ וצופי") חישמה תאיבל המדקהו הנכהב קלח ונל היהישכ ,ןכש
.ונימיב הרהמב ,("רמ יתא") חישמה תאיבב - "אפוסיכד אמהנ" לש ןפואב אל - קלח םג

תצפהד הלועפה תושעהל הכירצ ןפוא הזיאב - ךרדה תא ןקזה וניבר הרוה הז ןיינעב םגו
:הצוח תונייעמה

תונייעמה תצפהב ןקזה וניבר לש ותלועפ ךרד תודוא תוחיש המכב רפיס ר"ומדא ח"ומ ק"כ
הלגנב ןיינע רמואו דמוע ,תסנכה-תיבל וא שרדמה-תיבל סנכנ היה ,ריע לכל ואובבש - הצוח
- ("םלוע םעד ןעמענרעד טגעלפ רע ןעוו") םידמולה להק תא "חקול" היהש ירחאלו ,הרותד
ליחתמ היה ,הרותד הלגנב וירבד ידי-לע - (וניינע יפל םוקמ לכב) ...םתוא לבלבמ וא
!תוהמל תוהממ םכפהמ היה ךכבו ,תודיסחה תרותמ ןיינע רמול

,ונל םג ןקזה וניבר הארה וז ךרדו

,רתוי לקנב ךרעב אלש איה הזב ונתדובע ירה ,ךרדה תא ללסו חתפש ירחאלש אלא דוע אלו -
- החלצהב וז הדובע היהת יאדוובש ונחטבוהש םג המו

-לע ("םיא ןעמענרעד") ותוא "תחקל" םיכירצ ,דיסח וניא התע-תעלש ידוהי םישגופ רשאכש
-ילכ השענ יזא ,הז ידי -לע ותואיצמ םירבוש וא ותוא םילבלבמ רשאכו ,הרותד הלגנ ידי
.תוהמל תוהממ וכפהל םילוכיו ,תודיסחה תרותל לוביק

םיכירצ ,"ריאהל תורנ" תויהל דוחיב םייברה ועבת םהמש ,טרפב םימימתו ,ללכב םידיסח
קלוד רנה ןיא התע -תעלש םידוהי םתוא לש ,"םדא תמשנ 'יוה רנ" ,תורנה תא קילדהלו ךליל
הליחת קילדמו םידקמ 'א לכש ירחאל - ונמיה ץוחבמ ריאמ וניאש אטישפו ,םהב ריאמ וניאו
ותואש ידכ ,לבא .םירחא םידוהי לש םהיתורנ םג קילדמ ובש "שא"ה תועצמאבו ,ולש רנה תא
ךרדב "ותוא תחקל" ךירצ - וילא תשגל ולכויש חיני (ולש רנה תא קילדהל םיכירצש) ידוהי
םג והשעי ךכ רחאו ,חילצי יאדווב הז ידי-לעו ,הרותד הלגנ ידי-לע - ןקזה וניבר הארהש
.דיסחל

.הרותד הלגנב םג אלא ,תודיסחה תרותב קר אלו ..."ןייז ילכ"ב ךרוצ שי הז ליבשבש ,אלא

ק"כ לצא ליגר היהש יוטיבהכ - (תשק הבור) "רעסיש" והואשע ונתיאמ דחא לכש ןוויכו
הרירב ונל ןיא ירה - "רעסיש א ראפ טכאמעג ןעמ טאה זדנוא ןופ ןרעדעי" :ר"ומדא ח"ומ
וצניהא ןפערט טעוו'מ") הנוכנה הרטמה רבעל היריה היהת אמתסמו ,תורילו הבורה חקיל אלא
.("ןסיש ףראד'מ ואוו

וניא לבא ,תוריל אוה עדויש רמאש 'א לע רופיס ונשי (:רמאו ךייח א"טילש ר"ומדא ק"כ)
לבא ...ינשה דצמ וא הז דצמ ,הבורה תא זוחאל ךירצ דציכ (ודמלל וחכשש ןוויכ) עדוי
,ירה ,"ןקותמ וניאש רבד ודי תחתמ איצומ וניאש רבח לע הקזח"ש ןוויכ :ונניינעל עגונב
!ןוכנה ןוויכל קר תוריל םילוכיש הלאכ םיבור ונל ונתנ אמתסמ ,םיבור ונל ונתנשכ

תלוזה תא םילטבמ הז ידי-לעו ,הרותד הלגנ לש "רודכ"ב הבורה תא ןיעטהל קר םיכירצ
.ל"נכ ,תוהמל תוהממ ותוא םיכפהמש דעו ,ותואיצממ

:שממ לעופל עגונב איה הנווכה אלא ,אניתאק אשרדל אלו

םויקד ןיינעה לדוג לע ףסונ ,ןכש ,הרותד הלגנ דומילב הריתי תוצמאתהו חוכ ףיסוהל שי
עויס היהי הרותד הלגנ דומילש םג ונחטבוה ,המצע דצמ הרות-דומלת תווצמ טרפבו הווצמ
,תדחוימ השיג ונל ןתיש - הצוח תונייעמה תצפה - ןיד אמלעב ונתוחילשב רתויב לודג
םוקמ לכב תוארל לכונ ונימיב הרהמבש ,ךכ ,וזלה תוחילשה יולימל תדחוימ הנכהו הרשכהו
ןפואב (דיסח ךלוהש) "טאידיא דיסח"ש ("ןאט רעק א ראנ ךיז טעוו'מ ואוו") הניפו
לכבו םוקמ לכבש ,ונייה ,עודיה םגתפה-רופיסהכ ,ללכ םוקמ תספות הניא תרחא תואיצמש
תוקולא היהי ("ןדנעוו ראנ ךיז טעוו'מ ואוו ןוא ןרעק ראנ ךיז טעוו'מ ואוו") הניפ
."'ה תא העד ץראה האלמ" ש"מכ ,יוליגב

תמדקהבו ,אתיירואד אתמשנ ,תודיסחה תרות יהוז ,הרותבש רואמה ידי-לע השענ הז ןיינעו
,וכרע יפל דחא לכ ,הרותד הלגנב הלודגו הבחר העידי - םיבחר םילכ - "ילכ"הו "ףוג"ה
.ובצמו ודמעמ

ןפואבו ,דחי םג תודיסחו הלגנד תודחאתהה היהתש אלוליהה לעב לש ונוצר אלמתמ זאו
ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמש יפכ - הרותד הלגנב םג תודיסחה תרותד הלועפה תא םיאורש
רדסב העידי םילבקמ הדי לע (א) :תודיסחה תרותב םיניינע 'ב שיש תודיסחה דומיל סרטנוקב
הגשהו הנבה ,("קוק רעדנא ןא") רחא טבמ םילבקמ הדי לע (ב) ,ארובה תעידיו תולשלתשה
"לאירעטאמ"ב ךרוצ שי ('בה ןיינעל) ךכ םשל ירהו ,הרותד הלגנב ירמגל תרחא תויחו תרחא
.'וכו תויח ףיסוהל תודיסחה תרותד הלועפה היהת הזבש - הרותד הלגנ - (םירמח)

םיעבותש הלא לכש ךכב ךרוצ שי - אלוליהה לעב לש הקושתהו ץפחהו ןוצרה תא אלמל ידכו
תא שיערהלו לבלבלו םלועה לכב עוסנלו םהיתומא 'דמ תאצל ולכוי "ריאהל תורנ" תויהל םהמ
,הרותד רתסנ ידי-לע םתוא ושדקיו ,"יאתאד וזח" :ורמאי זאו ,הרותד הלגנ ידי-לע םלועה
רואו הלגנה רוא ,הרותבש תורואה ינשב ,"ןדיא עכעליירפ ןוא עקידעבעל" םתוא ושעי ךכבו
.רתסנה

תליחתב ןקזה וניבר םע דיגמה עבקש רדסה תודוא ר"ומדא ח"ומ ק"כ רפיסש רופיסה עודי
תרות) תודיסחה תרות ןקזה וניבר םע דומלי "ךאלמ"ה (םהרבא 'ר) ונב רשא ,שטירזעמל ואוב
תלחתה דומלל וליחתהשכו .הלגנה תרות "ךאלמ"ה םע דומלי ןקזה וניברו ,(דיגמהו ט"שעבה
,הלגנ יפ-לע הנשמה תא שרפל ליחתה ןקזה וניברו ,"ןיברעב עמש תא ןירוק יתמיאמ" ,ס"שה
.'וכ האריו המיא ןושלמ "יתמיאמ" שרפמ אוה רשא "ךאלמ"ה רמא

םיכירצו םילוכי ,ונל ורפיסש םירופיסה לכ ,ןכש ,הז רופיסמ הארוההו דומילה ראבל שיו
.ונילא םיכיישה םיניינעב הארוהו דומיל םהמ קיפהל ונא

תניחבב םה םיקידצ ירופיסש םירפסב אתיאש יל בתוכ ובו דחאמ בתכמ יתלבק רבכמ אל -
."הבכרמ השעמ"

לע תאז יננה ריאשמ ןכלו ,הז םגתפ םירפסב יתאצמ אל (:רמאו ךייח א"טילש ר"ומדא ק"כ)
טרפבו ,תילכתו הנווכ שי םיקידצ ירופיסבש יאדווב רורבש המ ,לבא ...ל"נה לש ותוירחא
ןאצ תא להנל וניינעו ותוהמ לכש ,אישנמ - תויטרפ יטרפבו ,קידצמ םיעמושש רופיס
ונילא ךיישה ןיינע יאדווב הז ירה ,(ל"נה רופיסכ) רופיס רפסמ אישנ רשאכ הנה ,ותיערמ
.ןמקלדכ ,הזבש הארוהה דומלל ונא םיכירצו םילוכיש

דומלל ךאלמהו ןקזה וניבר לש םרוביחו םפוריצמ הארוההו דומילה - שארל לכלו .אי
.הרותה דומילב םידוהי ינש לש רוביחו ףוריצ ,וידחי

עמש תא ןירוק יתמיאמ"ד המדקהה ידי-לע הז ירה - יתימא היהי ףוריצהו רוביחהש ידכו
:לוע תלבקה ןיינע והזש ,("ךאלמה" שוריפכ) דחפו המיא ןושלמ "יתמיאמ" ,"ןיברעב

בצמו דמעמ ראשנ םינפב וליאו ,ץוח יפלכ אלא וניאש ןפואב תויהל לוכי - רוביחו ףוריצ
ינפואב םיניד יקוליח הנשמב וניצמש יפכו .רוביחל בשחנ הז ירה ןכ-יפ-לע-ףאו ,דוריפ לש
ןהו ץוחבמ ןה רוביחו ףוריצ היהיש איה הנווכה ,לבא .הרהטו האמוט ןיינעל רוביחו ףוריצ
.ותימאל תמאב דעו ,יתימא רוביחו ףוריצ ,'וכו םינפבמ

:רתוי תויטרפבו

תוינפ וליפא וא ,תוימשג תוינפ ,תוינפ דצמ אוה וריבח םע דחא ידוהי לש רוביחה רשאכ
חוורהל םא יכ ,ומצעלשכ רוביחהל ותנווכ ןיא ירהש ,יתימא רוביח הז ןיא - תוינחור
.רוביחהמ האצותכ תוינחורב וא תוימשגב תלעותהו

,השודקבש רבד רמול תוכזה םהל היהתש ידכ ןיינמל םיפרטצמ לארשימ המכ רשאכ :המגודלו
,לבא ,תווצמו הרות לש ןיינעב רוביחו ,רוביח םנמא הז ירה - רבדבש יוליעה לדוג םעדיב
יוליע ףסותיש ,השודקבש תלעות םנמא איהש - וז תלעות דצמ אלא הניא רוביחה תנווכ םא
וניאו ,היינפ דצמ רוביח הז ירה - תיטרפ תלעות קר תאז לכב לבא ,ושפנבו וחורב ,ותמשנב
.ותימאל תמאב ,יתימא רוביח

ראבמש יפכ - ןיינעה תתימא דצמ (אלא ,תלעותו היינפ וזיא דצמ אל) אוה יתימא רוביח
,םייח םיקולאב ןרוקמו ןשרושב ןתלעמו ןתלודג עדוי ימ חורהו שפנה"ש אינתב ןקזה וניבר
השענ הז ידי-לעו ,"דחא 'הב םשפנ שרוש דצמ . . הנלוכל דחא באו תומיאתמ ןלוכש םגשב
-ךורב ףוס-ןיא תומצעו תוימינפ ,אקייד "ךינפ" ,"ךינפ רואב דחאכ ונלוכ וניבא ונכרב"
.אוה

,תווצמו הרותה תוללכמ הלעמל אוה ,"דחא 'הב םשפנ שרוש דצמ" אוהש הז רוביחש ,ףיסוהלו
לארשי לש ןתבשחמ" ,ל"זראמכ ,תווצמו הרותד שרושהמ הלעמל אוה לארשי תומשנד שרושה ירהש
רבד" ,"לארשי ינב תא וצ" רמאנ המצע הרותב ירהש ,הרותה תבשחמל וליפא ,"רבד לכל המדק
."ומדק לארשי"ש היאר הזמו ,"לארשי ינב לא

תא םילשהל ךירצ ובש - ימשגה הזה-םלועב הטמל ותויהב ידוהימ םיעבות הזכ רוביחו
"הניכש רקיע" תכשמהו יוליג ידי-לע ,םינותחתב הריד 'תי ול תויהל הנוילעה הנווכה
תוליצאה םלועב וליפא ,תומלועה לכב איהש יפכ "הניכש"ה תגרדמ הלעמל ,(התיה םינותחתבש)
םע ולש רוביחה היהי ימשגה הזה-םלועב הטמל םגש - תוליצאה םדוקש ףוס-ןיאה תומלועבו
,"דחא 'הב םשפנ שרוש דצמ" (אלא ,השודקד תלעות וליפא ,רבדבש תלעותה דצמ אל) והער
.תווצמו הרותמ הלעמלש

איה הזל אובל ךרדה ,ירה ,תווצמו הרותה ןיינע תוללכמ הלעמל אוה הז רוביחש ןוויכו
ןקזה וניבר לש םדומיל תודוא רופיסה ךשמהמ הארוההו זמרה והזו .אקווד לוע תלבק ידי-לע
ןכותה םג והזש ,לוע תלבקה ןיינע ,דחפו המיא ןושלמ "יתמיאמ" שריפ ךאלמהש ,ךאלמהו
."הליחת םימש תוכלמ לוע וילע לבקי" ,"ןיברעב עמש תא ןירוק"ד

תרותב ןה אוה דומילהש ןפואבו ,הפ-לעבש הרותד דומילה תלחתה הווהמ הז ןיינעו .בי
:דחי םג (הנשמה ירבדב ךאלמה שוריפ) תודיסחה תרותב ןהו הלגנה

םויסבש רמאמה שוריפב שדוקה-תרגאב ןקזה וניבר ראבמש יפכ - הפ-לעבש הרות לש הניינע
שבולמה אוה -ךורב ןוילעה ןוצר הלגתמ הבש - "'וכו םוי לכב תוכלה הנושה לכ" ,ס"שה
השעמו רוביד הבשחמב גהנתהל דציכ ,ןושעי רשא השעמה תא עדיל ,הרותה תווצמ ג"ירתב
.ימשגה הזה-םלועב םיימוי-םויה םייחב שממ לעופב

-אשדוק םע לארשיד תורשקתהה היהתש - לארשימ דחאו דחא לכמ 'תי ונוצרד תיללכה הדוקנהו
- אדב אד ןארשקתמ ןירשק תלת" ,רמאמכ ,םיתסב ןהו אילגב ןה אתיירוא ידי-לע אוה-ךירב
,"אילגו םיתס והלוכו ,ה"בוקו אתיירוא ,לארשי

"אילג"הד רשקהו ,םהיניב לארשיו אתיירוא ה"בוקד "םיתס"הד רשקה (א) :םינפואה ינשבו
ה"בוקד אילג ,ה"בוקד אילג םע ה"בוקד םיתסד רשקה (ב) ,םהיניב לארשיו אתיירוא ה"בוקד
,לארשיד םיתס םע אתיירואד אילג ,אתיירואד אילג םע אתיירואד םיתס ,אתיירואד םיתסה םע
,לארשיד אילג םע לארשיד םיתסו

"םיתס"ה םג הלגתמו ךשמנ ,ימשגה הזה-םלועב םתויהב ,לארשיד "אילג"ב - ןפוא לכבו
.אוה-ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצע ,ה"בוקד

ומשו דחא 'יוה"ד יוליגה וב השענש ,ירמוחהו ימשגה הזה-םלועב הלגתמו ךשמנ הז לכו
חוכ יוליגל דעו ,('דא ארקנו 'יוה בתכנש הזה ןמזבכ אלד) "ארקנ ינא בתכנ ינאשכ" ,"דחא
לש ותומצעו ותוהמ"ש שדוקה-תרגאב ןקזה וניבר ראבמש יפכ ,ןיאמ שי תווהתהבש תומצעה
אוה . . ו"ח ול המדקש הליע הזיאמ לולע וניאו ותומצעמ אוה ותואיצמש אוה-ךורב ליצאמה
תמדוק תרחא הביסו הליע םוש ילב שממ טלחומה ספאו ןיאמ שי אורבל ותלכיו וחוכב ודבל
."הזה שיל

חתפש ןקזה וניבר לש וכרדב] אילגו םיתס תורשקתהד הדובעה ידי-לע - ונל היהת ןכו .גי
,הב ךליל דציכ םג אלא ,הב ךליל םילוכיש קר אל הארהו ,ונתיאמ דחאו דחא לכ רובע ללסו
-לע ,(לארשיב) ובש אילגו םיתסה רשקי דחא לכש ,[ונתיאמ דחאו דחא לכ לש וחוכב והזש ךכ
אילגו םיתסד תורשקתהה םג לעופ זאש ,הרותבש אילגו םיתסד תורשקתהה ולצא היהתש הז ידי
הרשעמ הטמל הלגתמו ךשמנ ,"אילג אל הימופל אביל" ,םותסה ץקה םג ,אלימבו ,ה"בוקד
.ונימיב הרהמב תיתימאו המילש הלואגל םיכוזו ,םיחפט
'א ךרכ ב"ישת'ה 'תויודעוותה םחנמ-תרות' - ב"ישת'ה תבט ד"כ ,אראו תשרפ ,ג םוי תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 253-241 'מע

חישמ םע תויחל


-ינב ןיא תיתימאה םתואיצמ דצמ
םירצמל םיכייש לארשי


חישמה תאיבל הייפיצהו הנומאה ףקות ךותמ הדובע

אל) םירצמב םתויהו ,םירצמל םיכייש םניא ("לארשי ינב") תיתימאה םתואיצמ דצמש ןוויכ
וסנכנ םוי ותוא וליאכ" ,הווה ןושל ,"המירצמ םיאבה"ד ןפואב אוה (יתימאה םמוקמב
תנווכ םלצא רתוי תשגדומ - שממ (הווהה עגר) הז עגרב אפוג "םוי ותואב"ו ,"םירצמל
תויתוא 'ג תרימאד ןמז רועיש וב שיש ,"הירמימכ עגר") הז עגרבש ,המירצמ םאוב תילכתו
.םינותחתב הריד 'תי ול תושעל ה"בקה לש ותוחילש ואלמי ("עגר"

םגש - תולגה ןמזד ןורחאה עגרל דעו ,שדחמ "המירצמ םיאב"ש עגרו עגר לכב הז ךרד-לעו
תולגב םתויהש ךכ ,םמוקמ הז ןיאו ,תולגל םיכייש םניא ,תולגה ישוקו תוכירא לכ ירחאל
,שדח בצמ אלא ,השקו הכורא תולגל יעבט ךשמה וניא ,תולגה לש ןורחאה עגר ,הז עגרב
תולגה ןמז ךשמ לכ הדובעה תישענ ןכלו ."םירצמל וסנכנ (עגר ותואו) םוי ותוא וליאכ"
הייפיצ ,חישמה תאיבב הנומאה ףקות ךותמו ,ףקותה לכב תולגה ןמזד ןורחאה עגרל דע
.שממ דימו ףכת ותאיבל הקזח הווקתו
(138-137 'מע ,ב ךרכ ,א"שנת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ,א"שנת תבטב ט"י ,תומש תשרפ תבש תחישמ)


םלועה בצמ יבגל םיעטומ תונובשח ךורעל ןיא

תיחצנ הארוה - הלואגה (תרושב) רדס תלחתה תודוא ונתשרפ רופיסמ תדמלנה תיללכה הארוהה
תא תוארל םדא בייח רודו רוד לכב" ל"זר רמאמ יפ-לע טרפבו ,הז ונרודב םג ,תורודה לכל
:"םירצממ אצי אוה וליאכ ומצע

והזש איה ותנקסמו ,'וכ תולגה תכשח תודוא - יתימא וניאש - ןובשח השוע ידוהי רשאכ
םמע היהא" ,היהא רשא היהא" רבכ חיטבה ה"בקהש ול םירמוא - ו"ח שואי ידיל איבמה בצמ
.תולגהמ לארשי-ינב תא ה"בקה איצוי יאדוובו ,"הרצב

אוה ירה ,היתווצמו הרות יניינעב ףיסומ אוהש הלועפ לכ ידי-לעש - ידוהיל ול םירמואו
.הדיתעה הלואגה תא רהממו ברקמ

אתיא ירה - (ונובשח יפל) 'וכ יוצר יתלב ןפואב םנמא אוה בצמה םא וליפא ,ןכלו
תוללכ לעפנ ("םיקידצ םלוכ ךמע") דבלב דחא קידצ לש ותדובע ידי-לעש רהוז ינוקיתב
.הלואגה ןיינע

לכ תאו ומצע תא עירכה ירה ,תחא הווצמ השע" :(ד"ה ג"פ הבושת 'לה) ם"במרה ןיד-קספכו
."הלצהו העושת םהלו ול םרגו ,תוכז ףכל ולוכ םלועה

"םיקידצ םלוכ ךמע"ש ןוויכמ ,'וכ לוקש םלועד בצמו דמעמ הז ןיא תמאב :תרמוא תאז
וליפא לבא ;'וכ תווצמו הרות יניינע לש גלפומ יוביר ונשיו ,(םלוככ םבור םינפ-לכ-לעו)
םלועה תאו ומצע תא עירכמ דבלב תחא הווצמ ידי-לע ירה - לוקש אוה םלועה ותעד יפל םא
!תוכז ףכל ולוכ
,'ב ךרכ ,ג"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ג"משת טבש שדוחה םיכרבמ ,תומש תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 803 'מע

יהויחבמ ריתי


אלוליהה םויב תדחוימ חוכ תניתנ
ןקזה ר"ומדא יניינעל


הבושת-ילעב תיישע - םהבש םיירקיעהמ דחא

המכו-המכ-תחא -לע ירה ,"ץראה ברקב" לעופ אלוליההו תוקלתסהה םויד יוליגהש ןוויכמ
רקיע התייה םהבש םיניינעל עגונב - דחוימבו ,םיינחור םיניינעל עגונב לעופ הז יוליגש
...אלוליהה לעב לש ותדובע

עירכהל רמולכ ,'וכ םיהובג םירה ןיב סנכיהל םילוכי םניא ונכרעכ םישנאש יפ-לע-ףאו
ידי-לע וראבתנ ןמקלד םירבדה ירה - ןקזה ר"ומדא לש םיירקיעה ויניינע ויה המ עובקלו
.ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתובר

ר"ומדא לש ומולח תודוא (ךליאו 1510 'מע ד"ח ד"וקל) ר"ומדא ח"ומ ק"כ תמישר העודי
..."הבושת ילעב" תושעל - אוה ןקזה ר"ומדא לש וניינעש - ונכותש ,יעצמאה

,"הבושת ילעב" תיישע - אוה ןקזה ר"ומדא לש םיירקיעה םיניינעה דחאש אצמנ הז יפ-לעו
הדובעה תוללכל עגונב תדחוימ חוכ תניתנ הנשי ןקזה ר"ומדא לש אלוליהה םויב ,ןכלו
ריאמו הלגתמ אלוליהה םויבש ןוויכמ ,("רחא ןב יל 'ה ףסוי") "הבושת ילעב" תיישעד
."ץראה ברקב תועושי לעופ"ד ןפואבו ,אלוליהה לעב לש ותדובעו וניינע תוללכ
'מע ,ב ךרכ ,ג"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ג"משת טבש שדוחה םיכרבמ ,תומש תשרפ תבש תחישמ )
(הגומ יתלב - 790-789


תולגהמ האיציבו רציה תמחלמב "העושי"

:םישענו םירכזנ הלאה םימיהו

. . םלוע דע םלועמ 'ה דסח ריאמ" - הלוגס םוי - ןקזה ר"ומדא לש אלוליהה םויב ונדמעב
.(ק"הגאב ראובמכ) "ץראה ברקב תועושי לעופו

ברקב" אצמנה ידוהי תודוא רבודמ רשאכ וליפא ,לארשימ דחאו דחא לכל ךייש הז יוליגו
לכל עגונב ןקזה ר"ומדא לש ותולדתשה תודוא ("בר השעמ") םירופיסה יוביר עודיכ - "ץראה
באושו ךיצע בטוח" דע "םכיטבש םכישאר"מ ,אוהש בצמו דמעמ הזיאב ,לארשי-ינבמ דחאו דחא
לצא "תועושי לעופ"ו עיפשמש ,ונייה ,"שמשמו דמוע ןלהל ףא"ש ןבומ הז ךרד-לעו ,"ךימימ
רשא הרשי ךרדב ךלנ רשאכ" - "ץראה ברקב" םיאצמנה ולא לצא םג ,לארשימ תחאו דחא לכ
ןיינעה ראובמ הב םגש (ך"זס) ז"נפלש ק"הגאב ראובמכ) "ויתוחרואב הכלנו ויכרדמ ונרוה
.(אלוליה םויב

,רציה דגנ המחלמל עגונב "העושי" לש ןיינע לעפנ לארשימ דחאו דחא לכ לצא :תוטשפבו
םיאצמנה) לארשי םע תוללכל תיללכ "העושי" לעפנ לארשימ דחאו דחא לכד "העושי"ה ףוריצבו
.ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב - ("ץראה ברקב" - תולגב
(הגומ יתלב - 689 'מע ,ב ךרכ ,ב"משת'ה תויודעוותה םחנמ-תרות ;ב"משת תבטב ד"כ תחישמ)

יבר יצוצינ


ןושעי רשא השעמה תא


ירומ תרשכהבו הכלהה דומילב הנוילע תובישח האר יברה
דומיל תרבגהל לעפ דחוימב * לארשיב הכלה יקסופו הארוה
-לעו תודסומב ,תסנכ-יתבב םוי-םויה ייחב תוכירצה תוכלהה
הז תא ןקתמ יתייה ילייח רשייא יא" * טרפו טרפ לכ ידי
אטבתה ,"היהיש גוס הזיאמ לארשי ינב ץוביק םוקמ לכב
לעב ,ןקזה וניבר לש אלוליהה םוי לגרל * הז ןיינעב יברה
ךורע-ןחלושהו אינתה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תונברה דסומ לש ורוציבו ותאייחהל גואדל ותבוחמ יברה האר לארשי ללכ לע תוירחאה ךותמ
דועב .רודה ירומו הכלהה יקסופמ םיבר ונמיעמ הלטנש הארונה האושה רחאל ,תאז .הקיספהו
אקווד םירקיעה רקיע תא יברה האר ,דבלב לופלפה ךרדב דומילה תא וחפיט םירחא םיבר
תנמזמש תושדחהו תונשיה תולאשל תובושת ונתיש ,הארוה-ירומ םינבר תרשכהבו הכלהה תעידיב
תא יברה םירה ,הנורתפב ךרוצהו היעבה תא רתיאש עגרמ ,םירחא םיאשונב ומכו .הפוקתה
.תואיל אלל אשונב לעפו לגדה

יופצה ינפמ ששח

-תוחיש) ו"טשת טבשב 'י תודעוותהב רמוא אוה ךכו .היעבה לע יברה עיבצמ ןושארה בלשב
:(הלק 'מע ,ו"טשת שדוק

םיעיפומה םיטושפ םיניד םיעדוי ןיא .תוכלהה דומיל טעמתנ ולא ונימיב
תא םיטיסמ ,תודוקנ אלל האירקה תא ומייסשכ דימ ןכש ,'ךורע ןחלוש רוציק'ב
םיליחתמו ,ץראה-ימעל דעוימ אוהש הרימא ךות ,דצל 'ךורע ןחלוש רוציק'ה
רעש'כ תוחפה לכל וא ,'יתלפו יתרכ' וא 'ןשוחה תוצק'בכ לופלפ דומלל
.'ךלמה

,טרפב וז הנידמבו ללכב הז רודבש בצמ רצוויהל לולע - הז רדס ךשמיי םא
הלחנ ינידב דבלמ - תולאש קוספל ולכויש םינבר ויהי אל םינש רפסמ דועב
ןיד וא הרות-ןידל וילא ואובישכ .ןיקיזנ תוכלהבו 'טפשמ ןשוח' קלחב םהש
םידמול זאש ,רסומ רדסב ללכנ 'םייח חרוא'ש םושמ) עדיי אל ,'םייח חרוא'ב
...(םשל עיגהל חילצמ אוה דימת אלו 'הרורב הנשמ'

רתומ המ טושפ תעדל שי ,'תודמול' עגונ אל םשש 'הצקומ' תוכלהב טרפבו
ךרדב היגוס דומלל ,לופלפה ךרד לע השרד רמול ועדיי . . רוסא המו לוטלטב
םנשי . . קוספל עדיי אל ומצעל ףא אלא תלוזל קר אלו . . הרבסההו ןויגיהה
תורשכ ,תבש תוכלהב ןיד םיעדוי םניאש ,תמאב םילודג ,הרותב םילודג המכ
.'וכ החפשמה-תרהטו

תמועל ינוציח ראפב םיעיקשמש ,"הקירמא תפיגמ" יהוזש (זלק 'מע םש) דוע ןייצ יברה
.םייחרכהו םיטושפ תודוסי

רקיע שרדמה אל

,לצנטש הנוי ג"הרל (לק 'מע ,י ךרכ ,שדוק-תורגיא) ו"טשת ולסכב 'יב יברה בתוכ ךכו
:תימויה הכלהה דומיל ןויער תצפהב קסעש

רשקב הנה ,'וכו הכלהה דומילב הלומעתה תודוא ובתכמב ותרות דובכ בתכש המ
:אוהו ,ןמקל אבהב תושעל םילוכיש הלא לכ לע יתהימת עיבהל יננה הזל

ונייהו ,םימוי-םויה ייחב תוכירצה תוכלהד העידיה הרסח אבורד אבורב
,'וכו 'וכ תבשב הצקומ ,הליפתב קספה ,ןינהנה תוכרב תוכלהב וטושפכ
הרותב ךרבאה וא רוחבה תעידי לדגת רשא לככ ,וניבל יניבו ברה ןובאדלו
רקיע שרדמה אלש הנשמה קספ עודי ירהו .ליעל רכזנהב העידיה ולצא טעמתת
,אבורב רשאו ומויב םוי ידימ םדאל םיאבה םיניינעב השעמ טרפבו ,השעמה אלא
.רתא לע טילחהל ךירצ אלא רפסב ןייעל יאנפ ןיא ל"נה תוכלהד תואיצמה
םילדתשמ ןיאש קר אלו ,ולא תוכלה דומילב םילדתשמ וניאר אל הז לכ תורמלו
ימעל ךייתשמה הרותה קלחכו ,יתית יכיהמ לש ןיינע הז השענש אלא הזב
,תונושארה ונבר השמ תנקתמ היה הזש םסרופמו עודיש ףא ,םישנלו םיצראה
לככ םדקהב הזב וליחתיש ןוצר יהיו . . גחה ינפלו גחב גח תוכלה דומלל
.היתדיבע דיבע אמויו אמוי לכ ירה יכ ,ירשפאה

ילייח רשייא יא

ולסכב ד"יב בתוכ אוה ךכ .תודסומו םינבר ברקב אשונל תועדומה תרבגהל עסמב אצי יברה
וילא הנפש ,ל"ז םינולס גילז-לאירזע ח"הרהל (גמק 'מע ,י ךרכ ,שדוק-תורגיא) ו"טשת
:םילשוריב דסח-ירעש תנוכשב יד"בח ןיינמ דוסייל רשקב

,ימוי-םויה ייחב תוכירצה תוכלהב רועיש ןכ-םג היהי הלגנה דומילב יאדוובו
הזיאמ לארשי-ינב ץוביק םוקמ לכב הז תא ןקתמ יתייה ילייח רשייא יא יכ
בהוא" ,קוספה לע ל"ז וניתובר תשרד עודיכו ,הליפת-יתבב טרפבו ,היהיש גוס
."בקעי תונכשמ לכמ ןויצ ירעש 'ה

:(ולק 'מע ,ו"טשת שדוק-תוחיש) ו"טשת טבשב 'י תודעוותהב יברה רמוא דועו

רקיעב וקסעתי םידלי םע (א :םוקמו םוקמ לכב גיהנמ יתייה יליח רשייא ול
לידגי"ד רדסב (ב ,העידיו דומילב ןכמ רחאל קרו תוישעמ תווצמב םכוניחב
,תומכח אלל טושפ ןיד ועדייש גואדל שי ("שארל לכל") הליחת ירה "הרות
.הלאש קוספל ועדייש הארוה ילעב םידוהי לארשי -ינבב דימעהלו

"םיליגה לכבו םיגוחה לכב"

ג"יב ,הילרטסוא ינבר יבושחמ ,ןוסמרבא רשא ג"הרל יברה בתוכ רתוי רחואמ םינש המכ
:(הסש 'מע ,ט"י ךרכ ,שדוק-תורגיא) כ"שת זומתב

עגונהב קר אלו ,ולא תוכלהב אקווד העידיה הרסח המכ דע שחומב םיאור
תווצמ אקווד ואלו ,המצע הווצמהל םא יכ ,הווצמ רודיהו ארמוח ,גהנמל
ןקזה וניבר ןמזב םאו .ליהבמ יכה ןפואל דעו ,'וכו םג םא יכ ,ןנברד
וניבר ךורע-ןחלושל המדקההמ םג הארנכו ,ולא תוכלה דומיל רבד לע ושיערה
.ןיבהל לקו ,ולאה תונידמבו וז ונתפוקתב המכו-המכ-תחא-לע ,ןקזה

:םידקה ךכל

לכב תוכירצה תוכלהד דומילה תצפהב םג ותלוכי לככ השועש . . הקזח יתווקתו
.םיליגה לכבו םיגוחה

היהי ,הז ןיינעב םידספנ םיגהונ ןיידע ןיא הבש ,הילרטסואב אקוודש ,יברה ןייצמ ךשמהב
העיטנו העירזש לשמה עודיכו .הזב לועפל דוע לקנ הירתאב ירהו") תאז גיהנהל רתוי לק
.("'וכו תורז תורומז רוקעל העיגיו הדובע תשרוד ןיא הלותב עקרקב

םוימויה ייחב תוכירצה תוכלה

רשא םימימת -יחא תבישי תלהנהל יברה בתכ ח"ישת רייאב ח"כב .תודסומל היינפ םג ,רומאכו
:(דלק 'מע ,זי ךרכ ,שדוק-תורגיא) ןויצל-ןושארב

וא תותיכב םא - 'יש םידימלתה לכ םידמול - הז רבד לע םיבתוכ ןיאש ףא חטב
יככותב ,ש"נא לכ ויה יאוולהו - תוכירצה תוכלהו עובשה תשרפ - םמצע ינפב
.הז םישוע ,לארשי ללכ

:דוע בתוכ ,ז"טשת רדאב ח"י ךיראתמ תרגיאבו

(תוכזלו) בייחל תונטקה דע תולודגהמ תובישיה תולהנה לכ וררועתיו יאוולהו
תוכלהב םיאיקב תויהל ,םילודגבש םילודגה וליפאו ,ןהידימלת לכ תא
.םיבוטו םימיו תותבשו םימוי-םויה ייחב תוכירצה

:תרגיאב יברה בתוכו ףיסומ

םיכירצ - תובבלה וטעמתנש ןוויכו .תוליגרו תוכירצ תוכלה דומלל חרכומ
רשא השעמה תא עדיל דבלבו ,םילופלפ ילבמ תוקוספ תוכלהב הליחת םדמלל
.הזכ ןפואב םימעפ הזיא םדמללו הנישעת אל רשא 'ה תווצמו ןושעי

:ויתורגאב תופסונ תויואטבתה

זאש ,תווצמה לועל סנכיה ינפל םינש הזיא הז דומילב םיליחתמ ויה יאוולהו
תגגשו העידי ןורסיחמ םהילע םירבועש םיניינע המכמ םירמשנו םירהזנ ויה
.'וכ הלוע דומלת
-לע ו"ת השודקה ונצראב המכו-המכ-תחא-לע ,םירומא םירבדה ץראל-ץוחב םאו
רשא ץרא" הנה ,ץראב תויולתה היתוכלה םיברש הז לע ףסונש ,ונקדצ חישמ ידי
..."הנש תירחא דע הנש תישרמ הב ךיקולא 'ה יניע

רתויב תוישעמה תוכלהב ליחתהל

ג"ישת רייאב 'ח םוימ תרגיאב בתוכ אוה ךכו .םדוק דוע אשונב ותוליעפב יברה לחה ,השעמל
ךרד םהל עיצמ םגו םירועישה ידיגמ לא הנופ אוה הבש ,(חלר 'מע ,ז ךרכ ,שדוק-תורגיא)
:דומיל

םג וליפאו) םיברב םירועיש םידמולה ולא לכ בל תמיש יתוריעה רבכמ הז
תוליגרו תויוצמה תוכלה דומיל רועיש ןכ-םג היהי םירועישה ןיבש ,(דיחיב
רצוק ינפמ םאו .םייח-חרוא ךורע-ןחלושב םיאצמנ םבורש ,ימוי-םויה ייחב
וספדנש תוכלהב וא 'ךורע-ןחלוש רוציק'ב םדמלל שי ,תרחא רשפא -יא ןמזה
זומתב ד"כמ תרגיאב - "םייחה ביתנ םע"] 'םייחה ךרד' םא ,םינוש םירודיסב
דבלבו ,הזב אצויכו תעד תווחהל [אפר 'מע ,א"י ךרכ ,שדוק-תורגיא - ו"טשת
קספה ,ןינהנה תוכרבב ונייה :שממ וטושפכ ןושעי רשא השעמה תא ועדייש
.'וכו 'וכו הליפתב

:(דכ 'מע ,גי ךרכ ,שדוק-תורגיא) ז"טשת רייאב 'המ תרגיאב יברה בתוכ ןיינע ותואב דועו

דומלל שי הליחתב . . יתעדל הנה ,אוה לבגומ ךרע יפל דומילה ןמזש ןוויכו
אלא רדסה לע םינמיסה אל יתנווכ ,'ךורע-ןחלוש רוציק'מ םיטקולמ םינמיס
,םיימוי-םויה ייחב םיחיכשה םיניינעב םינדה םינמיסה לע םייתשו םעפ רובעל
תכרצנ םימעפל םאו) רוציקב םירבדה םיאב םשש ,'ךורע-ןחלוש רוציק'ב אקוודו
דמועה ןמזה לצנל ידכב ,(הפ-לעב הרמואל ,רועיש דמולה לע הז ירה הרבסה
לכ הז יכ 'וכ ארי םיקולאה תא בותכש ומכו .לעופב השעמל הכלהל םתושרל
הרותה דומילו ,םיקולא תארי ידיל איבמה דומילה תויהל ךירצש ונייה ,םדאה
.השעמ ידיל איבמש דומלת לודגו ,תווצמה תעידיל איבמה

תיב לכב בר

-יכמות תובישי ישבוח ברקב הכלהה לש הדמעמ תא ססבל יברה לחה ,םיברל ויתוינפל ליבקמב
ועבקנש ד"בח יגהנמ ןיב יברה ללכש םירבדב יוטיב ידיל רבדה אב תישאר .ש"נאו םימימת
ןפואב וידומיל רדסל לדתשמ ןתחה" :("ברה תיב יגהנמ'ל קר םיכייש ויה ןכ ינפל) ודי-לע
אלו - 'תולאש' םעפ אל תוררועתמ ידוהי תיבב ןכש ,תונברל הכימס לבקי הנותחה ינפל דועש
- ינחורה ןיינעל ףסונ] "ותיבב 'בר' היהיש ךירצ ןתחהו - ברל תונפל ןתינ תע לכב
.[89 'מע ג"ישת שדוק -תוחיש - 'תיב' ןניינע 'תוכלה'

:יברה רמוא ?'הכימס'ב שרדנ המ

אל .ףסוי -תיבו רוטמ םיעטק ,ז"טו ך"ש ,בטיה-ראב םע ךורע-ןחלוש דומיל "תוחפה לכל"
-חרוא ,רזעה-ןבאב תצקמ ,העד-הרוי םינידה לש הרורב העידי םא יכ - הדועתה ךכ-לכ תעגונ
תוללכב תיללכ העידי . . םינורחא דועו . . םידגמ-ירפ . . תבש תוכלה טרפבו םייח
םיניינעה ויהי אלש . . 'הלאש' ררועתתש העשבש ידכ ,םינפ לכ לע 'ףיקמ' ךרדב ,הרותה
שמחל שולש ןיב לש סרגימל דומילו ,תויגוס רשעל שמח ןיב לש ןויעב דומיל . . םירז
.הרותה תוימינפ דומילו . . תותכסמ

...םידימלתה תא עגייל

ריכזה (259 'מע ,ג ךרכ ,ב"ישת תויודעוותה 'םחנמ תרות') ב"ישת תבטב ד"כ תודעוותהב
ךכב םידימלתה וקסעתי יאדוובש ,ורמואב ,'הכימס' לבקל םיכירצש םידימלתה תודוא יברה
אמתסמ :רמאו (יקסרקיפ קחצי-לארשי ברה 'וכו ןואגה) הבישיה שאר לא הנפו ,רתויב הדיקשב
קר יתנווכ ;הכימסה תא ואיצות ףוס לכ ףוס לבא ,("ןרעטאמ ייז ריא טעוו") םתוא ועגיית
..."תעגי אל"ש ןפואב ,לקנב הז היהי אלש

םיראשנה ,ןאכ האור יננה קלח] הארוהל דומיל תודוא םמע ורבדש םירוחבה
,אניתאק אשרדל אל ירה - [םהילא םג םירבדה תא ורסמי יאדוובו ,האור ינניא
;שממ לעופל עגונב איה הנווכה אלא

ולבקי - הזל םירשכומו םייואר םה לבא ,ךכ לע םמע ורביד אלש םירוחבה םגו
לא ושגי ,רקובב רחמ וא הז הלילמ ליחתמ ,שממ לעופבו ,םמצע לע רבדה תא
םידומילה ראשו הבישיה ירדסל םאתהב - ("טעברא רעד וצ ןטערטוצ") הדובעה
ומילשיו - (הלגנב םידומיל ןהו תודיסחב םידומיל ןה) םהב םיבייוחמש
.תועובשה-גחמ רחואי אל םינפ לכ לעו ,חספה-גח דע הארוהל דומילה

רתויב ןוכנ רבד הז ירה - ךכל םייוארה םיתב-ילעבהל עגונב הז ךרד לעו
.הכרב םהילע אובתו ,הארוהב םיאיקב ויהי םה םגש

תעדל שי שארל לכל ירה - תונברל הכימס לבקל ידכש ועדי ורבעש םינמזב
רוט יעבדכ תעדל שי הז ירחאלו ("ןענרעל ןענעק טוג ןעמ ףראד") דומלל בטיה
-ןבאו העד-הרוי - םיקלח ינש תוחפה לכל וא ,םהיקלח לכ ,ךורע -ןחלושו
;רזעה

ירחאלו ,'ךורע-ןחלוש רוציק' דומילב םיליחתמש ,רדסה השענ וננמזב וליאו
-ןחלוש םידמולו םיפיסומ הז ירחאלו ,בטיה-ראבה שוריפ םידמולו םיפיסומ הז
םידמולו םיפיסומ - יונפ ונמז םא ,הז ירחאלו ,ך"שהו ז"טה ישוריפ םע ךורע
.םיעטק םיעטק קר - הז םגו ,ףסוי -תיבו רוט

רשא השעמה תא תעדל ידכ - הזכ ןפואב תוחפה לכל הכימס לבקל יתנווכ ,ןכבו
,העד-הרויו םייח-חרוא ךורע-ןחלושב העידי תויהל הכירצ ךכ םשל רשא ,ןושעי
-חרוא - תוחפה לכלו שארל לכל ,לבא ,רזעה-ןבאד םיניינעב העידי וזיא םגו
אלו ,ןושעי רשא השעמה תא תעדל םיצור םאב אוה חרכומש ,העד-הרויו םייח
ןקזה וניבר ש"מכ) תבש תוכלה ומכ ,תוכלה המכו המכב םולשו סח לשכיהל
.הזב אצויכו (שדוקה-תרגאב

המיתח ףוריצב ("לריפאפ יד") הדועתה תלבק ךכ לכ תעגונ אלש ,שיגדהל שיו
יוארש רחאמו ,וזכ הדועת לבקל תלוכיה ,םא יכ ,הכימסה תלבק לע הדיעמה
הליב ןיא הליבל יוארה" ל"זח ןושלבו ,תבכעמ הניא רבכ המצע הדועתהש ,ךכל
."'וכ תבכעמ

ידי-לע ןכש ,הדועתה תא םג ולבקיש שוריפב םישרוד םירוחבהל עגונבש אלא
המו .לעופב (תומיאתמה תוכלה לכ דומלל) םדיקפת תא ואלימש תעדל ולכוי הז
ררבתי זאש ,הכימסה תניתנב "רימחמ"ש והשימ לצא ןחביהל םוחלשיש בוט
.(תוכלהה דומילב) םדיקפת תא ואלימש

םוי לכב תועיבק

-תוחיש) ו"טשת הרות-תחמש םויב רמא ךכו :םידיסחה ללכל אשונב יברה לש היינפ האב ךשמהב
:(דס-גס 'מע ,ו"טשת שדוק

םייח-חרוא ךורע-ןחלוש דומלל םויו םוי לכב תועיבק תודוא רבודמהל ךשמהב
תויהל וילע ,תועיבקב היהי דומילהש ידכ ירה ,השעמל תוכרצנה תוכלהב
.תלוכיה יפכ םימיה ראשבו ,עובשב םיימעפ וא םעפ תוחפה לכל .אקווד הרובחב

לעש ןינהנה-תוכרב תוכלה ,אקווד השעמל תוכרצנה תוכלהב תויהל דומילה לע
הליפת תוכלה .ןינהנה תוכרבב ריהז אהי אדיסח יווהימל יעבד ןאמ רמאנ הז
הכונח תוכלה דומיל הכונח ינפל - לגרב לגרה תוכלה הז ללכבו .המודהו
.המודהו

ורמואב ,ןכל םדוק םייתנש יברה קינעהש הרורב הארוהל ךשמה הארנה לככ התיה וז הארוה
:(54 'מע ,ג"ישת שדוק-תוחיש ,ג"ישת הרות-תחמש םויב)

-ןחלוש תוקד המכ תוחפה לכל דומלל םוי לכב תועיבק ול היהיש ךירצ דחא לכ
יניד ,'ןינהנה תוכרב' יניד :ןוגכ השעמל תוכרצנה תוכלהב םייח-חרוא ךורע
...הזב אצויכו הליפתב תוקספה

םירחא םירפסו 'בטיה ראב' םע 'ךורע ןחלוש' :םינורחאה תא דומלל שי רקיעב
.לארשי תוצופתב ולבקתנש

תויטרפ תוארוה

ועמש ,ה"כשת תבט ב"כ 'א םויב 'תודיחי'ל וסנכנש ,שדוקה-ץראב "הצובקה"מ םידימלת ינש
תופסוה ה"כשת שדוק -תוחיש) תוכירצה תוכלה דומיל חרכה ןיינעב דרפנב דחא לכ יברהמ
.(533 'מע ,א ךרכל

תכרבו ,תבש תוכלה ומכ תוכירצה תוכלה ךורע-ןחלושב דומלל" :יברה הרוה סנכנש ןושארל
."ןינהנה

'א קלח םא . . ?התא דמול ךורע-ןחלושב קלח הזיא - ךורע ןחלוש תודוא" :לאש ינשה תא
."םירועישהב ףיסות - ףסונ קלחל עגונבו ,בוט המ הנה -

ולסכב 'המ תרגיא) ראשה ןיב הנענ ,ודומיל ירדסל עגונב יברה תא לאשש הבישי רוחב
:(כ ךרכ ,שדוק-תורגיא - א"כשת

אינתו םיליהת ,שמוחב םירועישה תשולש לע ףסונ ירה רדסל ץוחמש םינמזהבו
דומלל טרפבו ץפח ובילש המב הז יולת ,תוכירצה תוכלה דומילו םיעודיה
.ןויעב

רפיסו (הבישיב רוחב זא) 'תודיחי'ל ןלפק 'יש בייל-הירא 'תה סנכנ ל"שת ירשת שדוחב
ההימתב ביגה יברה .םישדוח השולש תב הפוקתב 'הכימס' לבקלו דומלל ותנווכ לע יברל
:הזה רדסכ דומלל ול הרוהו רתיה-תוזירזל

-ןחלוש (3 .ףסוי-תיבו רוט (2 .תופסותה יקספו ן"רה ,ש"ארה ישוריפ םע ןילוח תכסמ (1
.'בטיה ראב'ה םע - רשפא םא - ךורע

'מע ,ד"ישת שדוק-תוחיש) ד"ישת ןוושחרמב ו"כב 'תודיחי'ל סנכנש רוחבב ףסונ השעמו
:ביגה יברה .תופירט תוכלה לע ןחבנ אל ןיידע יכ ףא הכימס לביקש ןייצ הקתיפבו (421
םעד") הדועתה תא תחקל רהממ התא עודמ ?תופירט אלל הכימס תלבק לש הזכ 'רדס' והמ
ךא (תופירט אלל הכימס תליטנ) ןיינעה תא לטבל הצור ינניא - ?הזב השעת המו ?("ריפאפ
!הז רדס גוהנ הבישיבש יתעדי אל

"השעמה תא תעדל"

תנש תישארב יברה לא הנפש ידוהי ,לשמל ,הנה .הז ןיינעל וזרוז יברה לא ונפש םידיחי םג
- ט"ישת ןוושחרמב 'י םויב) לביק אוה .ובלב תורקנמ תונוש תולאשו תוקיפסשכ ט"ישת
:ומויסבו הנעמ (זמ 'מע יח ךרכ ,שדוק-תורגיא

דומיל - םיאתמ םוקמ ספות ובש יתווקת לבא ,ונתרותב ודומיל רדס בתוכ וניא
רשא הלאו ושעי רשא השעמה תא תעדל ידכב ,םימוי םויה ייחב תוכירצה תוכלה
תא :רמאנש ומכ ,ילארשיה שיא לש ירקיעה ודיקפת והז ירהו .הנישעת אל
וירבח לע םג עיפשמ חטבו .םדאה לכ הז יכ רומש ויתווצמ תאו ארי םיקולאה
.הז ןיינעב 'יש

"םיטושפ"ה םירבדב אצמנ ה"בקה

הארנ ,הארוה ירומ לש םדמעמ רוציבבו הכלהה דומיל דודיעב עיקשה יברהש ברה למעה תורמל
ההגוה) כ"שת טבשב 'י תודעוותהב רמא ךכו .ותדובע המת אל תואבה םינשה תצורמב םגש
:(305 -306 'מע ,ו ךרכ ,תוחיש-יטוקילב ראשה ןיב ןכמ רחאל הספדנו

:םילודג יכה םיניינעב קרו ךא אוה םקסיעו םדיקפת רשא םירמואה םינבר םנשי
םיעגנבכ תורומח תויגוס ץרתלו ראבל - הרותב םתליהק ינב ינפל 'םימואנ'ב
.לארשיו השמ תד לכ תופיקמה אקווד תויללכ תוריקח - םשה תדובעב .תולהאו
רשויו קדצ רטשמ ידי-לע ולוכ םלועה לכ ןקתל רשפא ךיא - םידסח תולימגב
יטרקומד רטשמ חרכה תודוא תויהל םואנה ךירצ - םלועה תויווהל הזמו 'וכו
.המודכו תוכלממה יגיהנמ תשיגפ ,תימוטאה הצצפה ,לבת יבחרמ לכב

-תוכרב ,החפשמה-תרהט ,םילכאמה תורשכ ,הצקומו תבש תוכלהל עגונב ,םנמא
והז .םתלודג ךרע יפל םניא ולאכ 'םיטושפ' םירבד - הזל המודהו ןינהנה
לודג בר יכ .[ברה רזוע=] ייבאר-טנעטסיסאהל - רתויה לכל וא שמשהל ךייש
תא שיערהלו ,הזה םלועה לכ לש ומורב םידמועה םיניינעב קרו ךא רבדל וילע
.ןותיעה לש ןושארה דומעב אקווד - ןבומכו ,םהישודיחב תונותיעה לכ

ויה (ןתנוי םוגרתה ירבדכ) ובש וניבר השמ הטמ=] ליעל תרכזנה הארוהו
דוע הכומנ הדובע איהש ,תוכמה רשע םג דע ,םיטבשה ב"יו תוהמאה שש תוקוקח
'ז לכמ) דחוימה אבר אמש ומצע הטמה ותואבו ץראה תוורע םירצמב ,רתוי
םיניינעב ,'ה שערב אל :אוה אלמ ארקמו ,השיגדמ [םצעה םשו (תומשה
םוי לכב תוכירצה תוכלהה תא םעל ראבל ,הקד הממד לוקב ,אקווד "םיטושפ"
.אכלמ יתא אק ןמת - םויו

ךורע-ןחלושב ןייעל

ריאמ 'ר" :'א הנשמ 'ו קרפ ,תובאב הנשמה תא יברה ראיב ה"לשת רבדמב תשרפ שדוק-תבשב
םיחוקל םירבדה) רמא ראשה ןיבו ."'וכו הברה םירבדל הכוז המשל הרות דמולה לכ רמוא
:(התע דע המסרופ אלו יברה יניע הארמל התיהש תיטרפ המישרמ

,"אטחה ןמ ותקחרמ"ש הז קר לעופ ודומיל ;"'וכו אטחה ןמ ותקחרמ"ב שוריפה
ןיא תאז לכב לבא ."ןוא לכ קידצל הנואי אלש" ,אטחמ ותוא םיקחרמ הלעמלמש
המשל הרות קר) השעמל תוכלה דומלי אל םא ירהש ,לעופב אטחי אלש קיפסמ הז
.'וכ לשכי אלש רבד םוש ליעוי אל (ןושעי רשא השעמה תא עדיל ידכ אלו דוחל
רוציק !דומללו תבשל טושפ םיכירצ ,רבד ליעוי אל לעופב תוכלה תעדל ידכ
הצקומ תוכלה ,ןינהנה-תכרב תוכלה ,םייח-חרוא ךורע-ןחלוש ,ךורע -ןחלוש
.'וכו 'וכו

תוכלה" םג ורכזנ (115 'מע ,ב ךרכ ,ה"לשת שדוק-תוחיש) תודעוותה התואמ תרחא המישרב
ורודיסבש יברה רמא ,הצקומ תוכלה יבגלו ,"עמש תאירקב(ו הליפתב) קספה יניד ,הליפת
ןייעי תבש ברעבש דחאו דחא לכל עגונ הזש םושמ - "אתבשל אתבר אתכלה" ןקזה ר"ומדא איבה
!השעי רשא השעמה תא עדיל ידכ ךורע-ןחלושב

'ןידי ןידי'ו 'הרוי הרוי'

וספדנו ומגרות םירבדה) רמאו אשונל םיבחרנ םירבד יברה שידקה ו"לשת הרות-תחמש םויב
:(79-77 'מע 'םימת ךרדב הליכשא' רפסב

תררועתמ התיהשכש ,התיה םילודגה תובישיה ישאר לשו לארשי ילודג לש םכרד
אלקשב דורט היה הבישיה שארו ליאוה ןכש ,ךומס ןיידל התוא םינפמ ויה הלאש
,ךומסל לוכי היה וילעש ,םיימש ארי ןייד קיזחה ,הרותב לופלפבו אירטו
שרושו ותטיש יפכ הרותב אירטו אלקשב קמעתהל לוכי ומצע אוה היה אלימבו
.ותמשנ

שפחל םיכירצ הלאש לואשל םיצורשכש ,אוה בצמהש ,הז םותי רוד ,ונרודב ךא
ןמזב אובל אלש קיידל שי ותוא םיאצומשכ םג ,ןילימ המכ קחרמב אצמנה בר
-יא וז תכסמב קסוע אוהשכ ןכש ,תרחא תכסמב קסוע אוהשכ אל םגו ולש החונמה
הלא לע ,הכרב םהילע אובת ןכלו - (ב,ג תבש) תרחא אתכסמב ותוא לואשל רשפא
וז הטישב ףיסוהל - "הל השפאל" םלצא היהישו ,"הרוי הרוי" וגישה רבכש
."ןידי ןידי" םג האבה הנשה דע םייסל םמצע לע ולבקישו

-לע אלא ,ומצעלשכ הז ןיינע ףסוותיש קר אל ,"ןידי ןידי" םג ודמלי םהשכ
ודומיל תטישכו ,ירמגל תרחא תובחרו תוקמעב היהי "הרוי הרוי"ה םג ךכ ידי
קלחב המכו-המכ-תחא-לעו הדגא וא שמוחמ לחה ,ןיינע לכבש ,רעבושטגארה לש
...הלוכ הרותה לכב תיללכה הדוקנה תא ראבמ היה ,הרותבש הכלהה

לש הרוקמ והמ רמול חרכה ןיא] העצהה לבקתתש יאוולהו ,רבדה ןוכנ ןכ לע
םיכרבא ורחביש ,[לבקתתש דבלבו ,ולש העצהכ הגיציו רחא התוא רמאיש ;העצהה
ודמלי םהשו ,"ורצוא איה 'ה תארי"ש הלאכ .תובישיהמ םירוחבו םיללוכהמ
םג הנה ,םימש-יארי םהש ןוויכו ,"אתכלהד אבילא אתתעמש יקוסאל" לש ןפואב
-ןחלושב בותכש יפכ לעופל וקספי תאז לכב - 'וכו הקומע ארבס םחומב הלעתשכ
.ךורע

ףיסוהל איה [ךורע-ןחלושל דוגינב ןיד יקספ=] תאז עונמל הדיחיה הצעה
-ןחלושב בותככ קוספי אלא ,ולכש תונובשח יפכ השעי אל זאש ,םימש -תאריב
עשוהי 'רש יפ-לע-ףאש ,לאילמג ןבר ןב עשוהי 'ר לצא ונאצמש יפכו :ךורע
לעופל עגונב ,תאז לכב ,(םידעומה תועיבק היולת הבש) הנוכתב החמומה היה
ונובשח יפלש םויב "ולימרתבו ולקמב" אבו ,לאילמג ןבר לש וניד קספכ השע
תאז לכב ,תרחא לבקתמ ולכשבש יפ-לע-ףא יכ ;םירופיכה-םוי הז היה ולש
.ןיד -קספה יפכ גוהנל בייח אוה השעמל

,רמולכ .הלעמב םג איה המידקהש ,עמשנל השענ תמדקה לש ןיינעה םג והזו
יפכ איה הכלהה - "השענ"ה ןיבל "עמשנ"ה ןיב הריתס יהשוזיא תמייקשכ
ךייטפוש הבישאו" היהי זאש ,ונקדצ חישמ תאיב דע היהי הז ךכ ."השענ"ה
.'וכו יאמש תיבכ היהת הכלהה זאו ,תרחא קוספל ולכויו ,"הנושארבכ

םירוחב רפסמ ורחבי ללוכ לכבו הבישי לכבש ,איה העצהה :לעופל עגונב
יקסופ תויהל ולכויש ידכ ,תוכלהה דומילל ורסמתי הנשה ךשמבו ,םיכרבאו
."ןידי ןידי" םע ףוריצב - בוט המו "הרוי הרוי" ואיצויש .לארשיב םיניד

-לע-ףאש ,םיאורש יפכ ,וב רקיעב קוסעל שי ,אמרג ןמזהש ןיינע הזו ליאוה
,תאז לכב - "םימש יצפח וליפאו הב וושי אל םיצפח לכ" רמאנ הרותה לעש יפ
םג הזו .הלוכ הרותה לכ תא החוד איה ,אמרג ןמזהש תרבוע הווצמ העיגמ רשאכ
,המצע הרותה תודוא רבודמ ונניינעבשכ המכו-המכ-תחא-לע - הווצמב רבודמשכ
ןיינע והזש ןוויכו ,"אתכלהד אבילא אתתעמש יקוסאל" תויהל ךירצ דומילהש
.רקיעב קוסעל שי ובש ןבומ ,אמרג ןמזהש

הקמעהו העיגי עיקשהל שי הז דומילב ."י'תיבה-לעב" דומיל וניא הז דומיל
ןיד-קספ יוצמ הרותב ירהו ,תולאש המכו המכ ופסותנש ונימיב טרפב ,הריתי
הריתי הקמעהל םיקוקזש אלא ,םלועב ורצונש םישדחה םירבדה לכ יבגל םג רורב
.הרותב ןיד-קספה תא אוצמל ידכ הרותב

רחאמ ,"אתכלהד אבילא אתתעמש יקוסאל" לש דומילה טעמתנש יפ-לע-ףא ,ךכיפל
יקוסאל" ודמליש לועפל השק ,לופלפו אירטו אלקש לש דומילב םיקסועשכש
ללכל עגונ ןיינעה יכ םיאורש רחאמ ,ןכ-יפ-לע-ףא - "אתכלהד אבילא אתתעמש
ךומסל רשפא-יא ןופלטה לע ירהש ,הלאש לואשל ימ לצא היהיש ידכ ,לארשי
ףיסוהל שי ןכ לע - 'וכו בוט-םויו תבשב תוררועתמה תולאש שיש טרפבו
."אתכלהד אבילא אתתעמש יקוסאל" לש דומילב

,םיתב-ילעבה ורמאיש המ ינפמ ,"תוירבה ורמאי המ" ינפמ ולהבי אלש ידכו
אקוודו ,בושח רפסמ רוחבל שי - םכיתובא םורעש אלש םירבדה םתוא לכ םע
הפיו ,"אתכלהד אבילא אתתעמש יקוסאל" דומילל ורסמתי םהש ,םימש-יאריהמ
אוה רתוי עורגו ,תולאש תוררועתמ הליל לכבו םוי לכב ןכש ,םדוק תחא העש
דיקפת והזו ,בר לצא לואשל שיש הלאש ןאכ תמייק יכ ללכ םיעדוי ןיאש בצמה
.'וכו לואשל ךרוצה לע םיתב-ילעבה תא ררועל - ףסונ

םיגוס 'ג

(141 'מע ,א ךרכ ,'ג"משת תויודעוותה') ג"משת ירשתב ג"י לילב יברה רמא - םיקוליח שי
ידכ ןתוא ודמל אל לבא ולא תוכלה ודמלש שי ,ולא תוכלה ודמל אל םלועמש ולאכ שי -
טרפ םיחכוש ,ןמזל ןמזמ הז לע םירזוח אלש ןוויכמ לבא ,ןכרצ ידכ ודמלש שיו ,ןכרצ
.'וכ טרפמ רתוי וליפא - םימעפלו ,םייוסמ

!דומלל םיחרכומ

,א ךרכ ,'ג"משת תויודעוותה' - ג"משת ירשתב ג"י לילב תודעוותהב) יברה ירבדב םותחנו
:םמצע דעב םירבדמה (141 'מע

!םיעדוי אל - םידמול אל רשאכ יכ ,ולא תוכלה דומלל איה הדיחיה הצעה
םיבייח הכלה תעדל ידכ ;"םיצנוק" וא "םיתפומ" םוש וליעוי אל הזבו
!הדמולל

תוכלה - הז ינפלו ,'רחשה תכרב' תוכלהל עגונב הלאש תודוא רבודמ רשאכ
וריעהל ,תמדקומ הכ העשב ןופלטב והשימל רשקתהל ותלוכיב ןיא 'םידי תליטנ'
וא ש"קו עמש-תאירק תוכרבב - טרפבו .גוהנל דציכ ותוא לואשלו ,ותנשמ
!ןופלטה תועצמאב תאז רבל ותלוכיב ןיא יאדווב זאש ,הדימעה תליפתתודיסחה ינייעממ


תומש תשרפ


(א,א) המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו

אב אוה ,המודכו 'ה תאריב וא תווצמה השעמב תמיוסמ תומילש ידיל םדא עיגמ רשאכ ,םימעפל
הדירומו הדובעה ךרע תא תלטבמ וז השגרה .תימצע ןוצר-תועיבשו הוואג ידיל ,ךכמ האצותכ
.תופילקה ךותל התוא

:בותכה זמר ךכ לע

לארשי-ינב תדובע לש ןוממשלו (החותפ 'ש) תומשל םרג ימ - "לארשי-ינב תומש הלאו"
;תופילקה "רצימ"ל ודריש - "המירצמ םיאבה"

יתדובע תא דבוע ינא ,ואר רמואו ,ולש 'ה תדובעב האגתמ םדאהש ידי-לע - "ןבואר"
ךירצ ה"בקה - "יול" ;יתדובע תמחמ ילוקב 'ה עמשיש ינא יואר - "ןועמש" ;תומלשב
.יישעמ ללגב ילא תווליהל
(44 'מע ,דכק 'יס ש"בירה תאווצ)


(ה-א,א) שפנ םיעבש . . לארשי ינב תומש הלאו

,םש תאירקל ןידה אוה ."לטב אל ןיינמבש רבד" ןכש ,הנמנה רבדל הבר תובישח הנקמ ןיינמ
םש ול שיש רבדש (ז"פ האפ) ורמא הז םעטמ .םשב ארקנה רבדל תדחוימ תובישח קינעמה
ותובישח ךותמ יכ) םיינעל רקפה השענ וניאו החכש וניא ,הדשב תיבה-לעב וחכשו (יאוול)
.(ורכזל ופוס

ולכויש ,םקזחלו םתובישח תא אטבל ידכ ,לארשי-ינב תא ה"בקה הנמ םירצמל הדיריה ינפל
ידכ ,םמשב ארק םג הז םעטמ .ו"ח ולטבתיו ועמטיי אלו דובעישהו תולגה ישוקב דומעל
-נדאו 'ה ינבזע"ש הארנ יחטש טבמבש העשב וליפא .ו"ח "םירקפומ" ויהי אל םלועלש חיטבהל
,ה"בקה - "תיבה לעב"ה לש ותושרב דימת לארשי-ינב םיאצמנ רבד לש ותימאל ירה ,"ינחכש י
.םתוא חכוש אוה ןיא םלועלו
(844 'מע ,ג ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(א,א) המירצמ םיאבה

םהילע ונתנ ףסוי תמ ;םירצמ לש (לוע ,אשמ=) יושמ םהילע היה אל יח ףסוי היהש ןמז לכ
(הבר שרדמ) םירצמל וסנכנ םויה ותוא וליאכ ,(הווה ןושל) "םיאבה" ביתכ ךכיפל .יושמ

תופכל וסינ התוא ,עבטה ןחלופ לש תירצמה הטישה ,אוה "םירצמ יושמ" לש ימינפה ןבומה
.ףסוי לש ותומ םע ליחתה הז "יושמ" לש ופקות .ןיפיקעבו ןירשימב לארשי לע

סולינה ןמ הימימ תא תלבקמ םירצמש הדבועה לע תססובמ התייה תירצמה הסיפתה ,עודיכ
ותכרבו ,וילגרל סולינה הלעיש וכריב הערפ לצא בקעי רקיבשכ .םימשה רטמל הקוקז הניאו
תכרבב םייולת סולינה ימ םגש ותוארהב ,ירצמה עבטה ןחלופ תא בקעי שילחה הזב .המייקתנ
.(בקעי תכרב ידי-לע תעפשנש) ה"בקה

םירצממו ללכב הזה םלועהמ לדבומו קתונמ היה - תודיסחה תרות תרמוא - ומצע בקעי ךא
אביו" :רבדל זמרו) ףסוי תועצמאב קר םירצמל הרדחו העיגה ל"נה ותעפשה .טרפב הלפשה
.(זמ תישארב - "הערפ ינפל והדימעיו ויבא בקעי תא ףסוי

,םירצמב תשגרנ בקעי לש ותעפשה התיה ןיידע ,םייחב היה ףסויש ןמז לכש ,אופא ןבומ
הז ירהו ,העפשהה הרמגנו התלכ ותומ םע םלוא ;"םירצמ יושמ" לש ןיינעה היה אל ךכיפלו
."םירצמל וסנכנ םויה ותוא וליאכ"
(31-2 'מע ,ו ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(גי,א) ךרפב לארשי ינב תא םירצמ ודבעיו

.תלעותו הבציק תרסח איהש הדובעכ "ךרפ תדובע" רידגמ (א"פ םידבע תוכלה) ם"במרה

ןיא ,הרותה יפ-לע ."ךרפ תדובע" תניחבב םתסנרפ קסעב םיבר םישנא "םידבעושמ" םויכ םג
רוביצב ללפתהלמ ודעב עונמל ךירצ קסעה ןיאו ,ויקסעב ובורו ושאר עוקש תויהל םדאל ול
תושדקומ תומייוסמ תועש קרש ןוויכמ ,הבציק תלעב איה וזכ הכאלמ .הרותל םיתיע עובקלמו
ךישמהל יואר "ילכ" איה - תלעות םג שי וז הכאלמל .בל-תמושת לש תמייוסמ הדימ קרו הל
.'ה תכרב

אוה יכ) הבציק הל םש וניאו ותכאלמב ובורו ושאר עוקשה םדא :ואל עמוש התא ןה ללכמ
תלעותה תא הב האור וניאש איה האצותה - (הל תושדקומ ויתותיע לכו ולוכ-לכ הב עוקש
.('ה תכרבל םיאתמ "ילכ" הניא יכ) היוארה

ךכמ עבונ הז רבד .המשנב אוה תלעותו הבצק אלב ותכאלמב קוסעל לגוסמ םדאש רבדה שרוש
הבציק אלב 'ה תא דובעל (תבייחו) תלגוסמ המשנה ;וז ךרדב איה ארובה תא המשנה תדובעש
לצנל ,אופא ונל הלילח .(סרפ לבקל תנמ לע אלש) תלעות אלבו (ללכב דעו שפנ-תוריסמל דע)
.לוח יניינעל ולא םייאליע תוחוכ
(848 'מע ,'ג ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)

* * *

םישנל םישנא תכאלמ םינתונ ויהש (א :"ךרפ" תביתל םישוריפ ינש וניצמ (אי הטוס) ארמגב
םדאה עבטל דוגינב איהש הדובעב םתוא םידיבעמ ויהש ,ונייה .םישנאל םישנ תכאלמו
םסינכהש דע רכש תחטבהבו םיכר םירבדב הליחת םעה תא התיפ הערפ - "ךר הפ" (ב .ותוליגרו
.הדובעה לגעמל

הדובעב 'ה תא דובעל שי - םישנל םישנא תכאלמ .א :ארובה תדובעב םג םימייק םירבדה ינש
תדובעל תבשחנ םישנאל םישנ תדובעש םשכו) ותוליגר לע הפסוהבו םדאה עבטל דוגינב איהש
תבשחנ הלק הדובע םג :ארובה תדובעב אוה ןכ ,םישנאה תדובעמ הלק םישנ תדובעש ףא ,ךרפ
לטבל שי - "ךר הפ" .ב .(ועבטל דוגינב איהו םדאה תוליגרל המיאתמ הניא םא לודג רבדל
ידי-לע ."המיח בישמ ךר הנעמ" ידי-לע ןהב אצויכו האניק ,סעכ לש תוערה תודימה תא
.הטושפכ ךרפה תדובע תא םילטבמ 'ה תדובעב "ךרפ תדובע"
(ד-ג,אנ ,תומש רוא-הרות)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

תומש תשרפ שדוק תבש
תבטב י"ח

.1(גכ-בכ,טכ .גי,חכ - ו,זכ היעשי) "שרשי םיאבה" :הרטפה

ישימח םוי
תבטב ד"כ

תנשב ,א"עיז מ"גבנ ידאילמ ןמלז רואינש יבר ,לודגה ונבר ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
.2שטידאה ריעב דובכ ותחונמו ,ג"עקת

:ףיסוהל ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ

ןכו ;שודקה ומש תויתואמ תחאב ליחתמה תוינשמ קרפ תוחפל דומלל - הרותה דומילב (א
ישורדב ןיינע ןכו ,אשידק אינת ורפסמ קרפ ןכו ,ץפח ובילש םוקמב ולש ךורע-ןחלוש ףיעס
.3עובשה תשרפל רוא-הרותמ - ונמזבו ותיעב אוהש ןיינע בוט המו ,ולש תודיסח

.הליפתה תדובעב (ב

וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל ךיישה ןיינעל - בוט המו ,הקדצ תניתנב (ג
:ןכו .4ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתובר תדובעבו ותדובעב םיקסועה תודסומל

,רתויב הלודג החמש - וטושפכ ,הז 'אבר אלוליה םוי'ב] החמש לש תודעוותה םייקל (ד
םויב תודעוותה תודוא הלאשה תא הליחתכלמ לטבמ הזש . . אקווד הנותח 'אלוליה'ב הרושקה
.6תווצמו הרות יניינעב תובוט תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,[5אלוליהה

ןימולשת תויהל ךירצ ,הנשה םויב וקלח וא ל"נה השענ אל היהתש הביס וזיאמ םאש ,טושפ
.7םיכומסה םימיב המלשהו

.32 'מע םיגהנמה רפס .ד"בח-ללוכ חול (1

בתכמ האר ,ךרדב תוקלתסההו ידאלמ ןקזה ר"ומדא תחירב ,ןואילופנ תמחלמ יטרפ ד"ע .ד"בח-ללוכ חול (2
ד"ח ,ו"משת ד"בח רפכ ,ת"הק תאצוה 'ןקזה ונבר ,ןמלז רואינש יבר - תודלותה רפס'ב דועו יעצמאה ר"ומדא
ימי' 'סב הבצמה םוליצ .אכש 'מע מ"שת ןילקורב 'שדוק תורגא'ב קדצ חמצה תמישרב הרצקבו ,ךליאו 1025 'מע
.הז םויב 'ד"בח

.296 'מע א"כח תוחיש יטוקל (3

.הגומ ,286 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותהו ,276 'מע םש תוחיש יטוקל - םינינעה 'ג (4

לש 'אבר אלוליה'ש ךכב םיזמרה (דנר .טמר 'מע תורגא) קחצי-יול יטוקילבש בתכמב ראובמה פ"ע טרפבו (5
.277-8 'מע אכ קלח תוחיש יטוקל - החמש לש ןיינע איהש ךיא רתוי דוע ןבומ הזמש - תבט שדוחב התיה ז"הדא

לש תובב 'ד ןוגינ ןגנל יברה הוויצ (262 'מע ד"ח 'תויודעוותה - םחנמ תרות') ב"ישת תבט ד"כ תודעוותהב
."יצפולכ יצירו'ז עיינ" ןוגינו ,ז"הדא

.292 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה (6

.(רוקמב השגדהה) הגומ - 66 הרעה 286 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה (7


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il