- ג"פק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה תבטב ה"כ * אראו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


דיתעו הווה ,רבע ןושלב - "אראו"


עגרה לש ותויהמו ,הווהב ןמזה תדוקנמ תבכרומ ןמזה תוהמ
הדובעל תקלחנ םדאה תדובע םג * תיללכה ןמזה תצורממ קלח
הדובעו ,"םרדיסכ םידימת" - תכשמתמו העובק ,תידימת
הדובעה תומלש * "םתכלהכ םיפסומ" - םייוסמ עגרל תדחוימ
"םידימת"ה ךותל "םיפסומ"ה תובהלתה תא םירידחמ רשאכ איה
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ *ד שוריפהב (תידיסחה השרפה תלחתה) ונתשרפ שיר רוא-הרותב 1ןקזה וניבר ישורדב ראובמ
:ונושל הזו ,"אראו"

ןושל אוהש דיתע ןושל ינשהו ,תובאל הלגתנש רבע ןושל דחא ,םישוריפ 'ב וב שי אראו"
2. . השולשל אלא תובא ןירוק ןיא הנה יכ ,םדא לכב ןמז לכב וז הניחב שי דימתש ,הווה
,היליד ארועיש םופל דח לכל רודו רוד לכב םהירחא םהינבל השורי איה תובאה תניחבש
םדא לכב תויהל ךירצ תובאה תניחב . . 'וכו 3םהרבא יקולא וניתובא יקולא םירמוא ןכלו
תובאה תגירדמו תניחב . . יוליג ןיינע" ראבל ךישממו ,"לארשי תומשנ לכ רוקמו שרוש םהש
.4"לארשימ םדא לכבש

:ןיבהל ךירצו

עגונ - "םדא לכב ןמז לכב ("אראו") וז הניחב שי דימתש" ראבל אוה שורדה ןכותש ןוויכמ
,ידימת ןיינע הז ירה ,תיחצינ איה הרותהש ןוויכמו] "הווה ןושל" אוה "אראו"ש רקיעב
וניבר םידקמו ףיסומ עודמו ,[הרותב הז ןיינע ןירוקו םידמול ובש דחוימה ןמזב טרפבו
!?"דיתע ןושל"ו 5"רבע ןושל"ד ןיינעה םג ןקזה

,רבע ןושל - "אראו"ד םיניינעה יטרפ לכש שיגדהל ןקזה וניבר תנווכש ,רמול רבתסמו
תחא הביתד םישוריפ םתויהל) הז םע הז םידחואמו םירושק - דיתע ןושלו ,דימתו הווה ןושל
רבע ןושלד ןיינעה םג ונשישכ ,איה ,הווה ןושלב "אראו"ד הדובעה תומילשש ,ונייה ,(6
.דיתע ןושלו

:המדקהב - הזב רואיבהו

אוה עגרו עגר לכ (א) :םיניינע ינש םנשי - דיתעו הווה ,רבעל קלחנש - ןמזה רדגב
.7ןמזה ךשמה תוללכ (ב) ,ןמז לש תחא הדוקנ ,ומצע ינפב ןיינע

ינש הב שיש - (8שדוחמו ארבנ אוה םגש ןמזה תאירב ללוכ) האירבה ןיינע תוללכב שגדומכו
,(9העודיה ט"שעבה תרותכ) עגרו עגר לכב טלחומה ספאו ןיאמ תווהתהה שודיח (א) :םיניינע
,ונייה ,10"ותובשי אל" - הז םע דחיבו (ב) ,דבלב דחא עגרל השדח תווהתה ,רמולכ
,הז ירחאלש עגרב תווהתהב הכשמהו ,הז ינפלש עגרב תווהתהל ךשמהב איה הז עגרב תווהתההש
.ידימת ןפואב

רקיעב תשגדומ - הווהב :דיתעו רבעל ,הווה ןיבש קוליחב םג םיאטבתמ ולא םיניינע ינשו
,ןמזה ךשמה רקיעב שגדומ - דיתעו רבעב וליאו ,ומצע ינפב ןיינעכ ,ןמז לש תחא הדוקנ
.ןמזה ךשמה תוללכמ קלח םה דיתעהו רבעהש ,ונייה

ותויה רקיעב תשגדומ ומצע ינפב אוהש ומכ "הווה"בש - אפוג הווהל עגונב םג ןבומ הזמו
רקיעב שגדומ ,דיתעהו רבעה םע דחיב אבש "הווה"ב ןכ-ןיאש-המ ,ומצע ינפב תחא הדוקנ
.דיתעו הווה ,רבע ,ןמזה ךשמהמ קלח ותויה

ללגב ןורסח הב ןיאש דבלב וז אל) המצע ינפב איהש ומכ הווהבש תחא הדוקנהש ,רמול שיו
ךשמהב ,יכ - הווהבש ןמזה ךשמהמ רתוי תילענ איה (הזמ הריתי אלא ,11תויכשמהה רדעה
וינפלש םיעגרה ,רחא ןיינעב היולתו הרושק הז עגר לש ותואיצמש שגדומ הווהבש ןמזה
הדוקנה ןכ-ןיאש-המ ;תוקלחתהו הלבגה ורדגש ןמזה תוללכמ קלח אוהש ,ונייה ,וירחאלשו
הינפלש ךשמהב היולת הניא ,ןכלש ,ימצע ןיינע איה - המצע ינפב איהש ומכ הווהבש תחא
הלעמלש תימצע הדוקנ תמגודו ןיעמ ,ןמזה רדגד תוקלחתההו הלבגההמ הלעמל ,הירחאלשו
.(תחא הדוקנ - "חטש"ב אטבתתש חרכהב ןמזה תואיצמב התויהבש אלא) ןמזה ירדגמ

אוהש יפכ הז עגרבש שודיחה רקיעב הב שגדומש הדובע שיש - םדאה תדובעב םתמגודו
- הזל תואמגודהמו .הדובעה תוללכל ךשמהה רקיעב הב שגדומש הדובע שיו ,ומצע ינפב
:"םתכלהכ םיפסומ"ו "םרדסכ םידימת"ד הדובעה ינפוא ינש ןיב קוליחה

ירה ,ןכלש ,(םלועה ירדג) הלבגהו הדידמב ,רדוסמ רדסב הדובעה איה - "םרדסכ םידימת"
.(דיתע) רחמו (הווה) םויה ,(רבע) לומתא ,ידימת ןפואב אוה

הלעמל ,12"רוש גלדל" ,הגרדהו רדס יפ-לע הניאש הדובע איה - "םתכלהכ םיפסומ" וליאו
ןמזמ ,םא יכ ,ידימת ןפואב תויהל הלוכי הניא התלעמ לדוג דצמ ,רשא ,הלבגהו הדידממ
,המצע ינפב תואיצמ ,ימעפ-דח ראשיהל לוכי ומצע דצמש ,הז דחוימ עגרב שודיח ,ןמזל
םידימת" ,הגרדהו רדס יפ-לעש הדובעל תוכיישו רשק ול ןיאש ,הלבגהו הדידממ הלעמלש
."םרדסכ

,הזמ הז םינוש הדובע ינפוא ינש םה "םתכלהכ םיפסומ"ו "םרדסכ םידימת"ש ףא ,הנהו
"םתכלהכ םיפסומ"ד שודיחהש ,ונייה ,םהינש רוביח ידי-לע איה הדובעה תומילש ,םוקמ לכמ
הדובעהש ,ונייה ,"םרדסכ םידימת"ד הליגרה הדובעב םג לעפיו ךשמוי ימעפ-דח ןפואב
."םתכלהכ םיפסומ"ד שודיחהב הרודח היהת "םרדסכ םידימת"ד הליגרה

רבע ןושל דחא ,םישוריפ 'ב וב שי אראו"ש ןקזה וניבר ירבדב זמרנ הז ןיינעש ,רמול שיו
:הווה ןושל אוהש דיתע ןושל ינשהו . .

היה - (דימתו הווה) הווה ןושל (םג) אוה "אראו"ש קר בתוכ ןקזה וניבר היה וליא
יפכ "אראו"ד ןיינעה ,רמולכ ,ןמזה ךשמה תוללכמ קלח אוהש יפכ הווה (קר) הזב שוריפה
;"םרדסכ םידימת" ,הגרדהו רדס יפ-לע הדובעב אוהש

אוהש דיתע ןושל 'בהו . . רבע ןושל דחא ,םישוריפ 'ב וב שי"ש םידקמש ןוויכמ ,לבא
רמול שי - תחא הביתב (הווהו דיתע ,רבע) ןמזה יקוליח 'ג לכ ללוכש ,ונייה ,"הווה ןושל
דיתע ,רבעד תודחאהו רוביחה השענ הדי-לעו הדצמש ןמזהמ הלעמלש הניחבל זמרל ותנווכש
הדוקנ (םג אלא ,ןמזה ךשמהמ קלח ותויה קר אל) אוה ןאכ "הווה"ב שוריפה ,אלימבו ,הווהו
םע םג תרשקתמו תרבחתמ תימצע הדוקנ ,ןכ-יפ-לע-ףאש אלא ,ןמזה ךשמהמ הלעמלש תימצע תחא
דיתע ןושל" - הווההד תימצעה הדוקנה םע רודח (דיתע) ןמזה ךשמהש ןפואב ,ןמזה ךשמה
."הווה ןושל אוהש

,"םתכלהכ םיפסומ" ,הגרדהו רדסמ הלעמלש ןפואב תויהל הכירצ "אראו"ד הדובעהש ,רמולכ
"םרדסכ םידימת"ד הדובעב םג ךשמנו רבחתמ "םתכלהכ םיפסומ"ד שודיחהש ,הז םע דחיבו
.הלבגהמ הלעמלש תימצעה הדוקנה םע הרודח היהתש

הווהד תימצעה הדוקנה) הגרדהו רדסמ הלעמלש ןפואב "אראו"ד הלועפהש - הזמ הריתיו
,דיתעה לע קר אל) איה (ןמזה ךשמה) הגרדהו רדס יפ-לעש הדובעה לע (ןמזה ךשמהמ הלעמלש
רבעבש ובצמו ודמעמ םג ךפהמו הנשמש ,ונייה ,("רבע ןושל . . אראו") רבעה לע םג (אלא
,"רוש גלדל" הניינעש) 13הבושתה תדובע ידי-לע - (ירמגל ןמזהמ הלעמלש הניחב ידי-לע)
.14("םתכלהכ םיפסומ"

ק"כ לש אלוליהה םוי - טבשב ירישע(ה םע הרושקה הדובע)ל עגונב םג שגדומ הז ןינעו
:ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ

ימי לכ דבע רשא ותדובעו ותרותו וישעמ לכ"ש - רומאכ - אוה אלוליהה םוי לש וניינע
שיש ,"ץראה ברקב תועושי לעופו . . הטמל הלעמלמ יוליג תניחבב ריאמו הלגתמ . . וייח
תוקלחתהו הלבגהו הדידמ לכמ הלעמלש תימצע הדוקנ - אסיג דחמ :תווצק ינש לש רוביח הזב
- אסיג ךדיאלו ,"וייח ימי לכ דבע רשא ותדובעו ותרותו וישעמ לכ" תללוכ ,ןכלש ,ןמזה
הדידמב ,"הטמל הלעמלמ יוליג תניחבב ריאמו הלגתמ" הלבגהו הדידממ הלעמלש הז יוליעש
חכתשא"ש ,(דיתע) הז ירחאלש ןמזה ךשמה לכ לע הלועפל עגונב ןה ,ןמזה תוקלחתהו הלבגהו
ויכרדב םיכלוהש 'וכ וידימלת ידימלתו וידימלת ידי-לע ,15"יהויחבמ ריתי ןימלע והלוכב
ןווע לע רפכל" - (הבושתה ןיינע) רבעה לע הלועפל עגונב ןהו ,16דעו הלס חצנ ויתוחרואו
.17"'וכ רודה

:דועו תאז

:תווצק ינש לש רוביח - "ץראה ברקב תועושי לעופ"ד ןפואב איה אלוליהה םויד הלועפה
,תולשלתשה רדס לכד הלבגהו הדידממ הלעמלש רתויב הלענ יוליג ,18ןירוהנ ע"ש - "תועושי"
,19"ץראה ברקב" אלא ,םתס ץראב קר אל ,"ץראה ברקב" (םג) לעופ הז ירה ,הז םע דחיבו
.ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחת

הנממש השרפה) "הערפ לא אב" - תבש תחנמב ןירוקש השרפה םע םג רשקלו ףיסוהל שיו
לא הצקה ןמ ,(םישוריפ) םיניינע ינש הזב שיש ,(20טבשב ירישעד אלוליהה םוי ךרבתמ
:הצקה

הלעמלש יוליג ,23"ןירוהנ לכ הינימ ןיילגתאו 22ועירפתא"ד ,21השודקד הערפ - אסיג דחמ
אלש ,עורפ ןושלמ (םג) "ועירפתא" (24תישימח אגרד ,"הערפל תישימח") תולשלתשהה רדס לכמ
.הגרדהו רדס יפ-לע

ךותב ץבורה לודגה םינתה") הפילקה ףקות ,21הז תמועלד (וטושפכ) הערפ - אסיג ךדיאלו
26וילע םערתה אל ה"בקהו ,וילא ךליל ארי היהש השמ וליפאש ,ךכ ידכ דע ,(25"וירואי
לא אב" בותכה שוריפב 28רהוזב אתיאדכ ,27הערפ לא ךליל יוויצה םייקל דחפמש ןכתייה
האלע אדח אנינת יבגל ןירדא רתב ןירדא ה"בק היל לייעד" ,("הערפ לא ךל" אלו) "הערפ
.הערפ תפילקד ףקותה ןבומ הזמש ,"הינמ ליחד השמ(ש) לודגה ןינת . . אפיקת

ןיילגתאו ועירפתא"ד ,השודקד הערפ תניחבד יוליגהש - םיניינעה ינשד רוביחהו ךוויתהו
הערפ תניחבב םג לעופו ךשמנ ,'וכ הגרדהו רדס ,הלבגהו הדידממ הלעמל ,"ןירוהנ לכ הינימ
.29ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתב ,הפילקה ףקות ,הז תמועלד

ח"ומ ק"כד תוחילשהו דיקפתה יולימל עגונב הריתי חוכ תניתנ םג הווהמ הז ןיינעו
יוליע רחא יוליעב הלעתמש ןוויכמש - טבשב ירישעד אלוליהה לעב ,ונרוד אישנ ר"ומדא
םימחר ררועמ םשמו ,"ןירוהנ לכ הינימ ןיילגתאו ועירפתא"ד תניחבב ("ןירדא רתב ןירדא")
םיישק ינפמ דחפל ןיא ,ןיד אמלעב םתדובעב וידימלת ידימלתו וידימלתל 'וכ חוכ ךישממו
לש תוחילשה יולימל רושקה לכב 30(הרות יפ-לע ,םייתימא תונכסו םיישק וליפא) תונכסו
"הערפ לא אב"ד ןיינעה השענ ולצאש ,רודה אישנ לש וחוכב םיכלוהש ןוויכמ ,רודה אישנ
ץוצינב םג ךשמנ ודי-לעש ,31רוד לכבש השמד אתוטשפתאב הז ךרד לעו ,וניבר השמ לצא ומכ)
,"'וכ אנינת יבגל ןירדא רתב ןירדא ה"בק היל לייעד" ,(32לארשימ דחאו דחא לכבש השמ
.(בוטל םכפהל - דעו) םייוצר-יתלבה םיניינעה לכ ירמגל לטבל לכויש
ךרכ ,ט"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,ט"משת'ה טבש שדוח-שאר ,אראו תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(212-204 'מע ,'ב
ג"כ תומשד ק"שומב" - הנושארה םעפב תועיבקהכ) הז עובש תלחתהב היה - תבט ד"כ - ולש אלוליהה םויש (1
.הז שדוק תבשה םויב - ("ולוכיו"ד ןפואב) ותומילשו ותיילעש ,("תבט ד"כל רוא

.ב ,זט תוכרב (2

תלעמ" ,הבהאמ הדובעד יוליעה ראבתנ ובש - הבושת תוכלהד ירישע קרפ - ם"במרב ימויה רועישמ ריעהל (3
םישנה תאו םינטקה תא ןידמלמשכ ךכיפל" (ה"הב) ראבל ךישממו ,(ב"ה) "ובהוא ה"בקה וארקש וניבא םהרבא
הריתי המכח ומכחתיו ןתעד הברתש דע ,רכש לבקל ידכו הארימ דובעל אלא ןתוא ןידמלמ ןיא ,ץראה ימע ללכו
."הבהאמ והודבעיו והועדיו והוגישיש דע ,תחנב הז ןיינעל ןתוא ןיליגרמו טעמ טעמ הז זר םהל םילגמ
.לארשימ תחאו דחא לכל םג תכייש וניבא םהרבא לש ותדובעש ,ונייה

ףיסומ המ :ןבומ וניא הרואכלד ,"תובאה לא ,אראו" - י"שר שוריפב םג זמורמ הז ןיינעש ,רמול שיו (4
"הרות לש הניי"ב - הזב רואיבה רמול שיו !?"בקעי לאו קחצי לא םהרבא לא אראו" בותכב נ"שמ לע י"שר
ןיינעה לארשימ א"ואכ לצא םג ךייש ,ןכל ,לארשימ א"ואכד "תובא" םתויהלש זמרל ותנווכש - י"שרפבש
זמרל ידכ ,"בקעי לאו קחצי לא םהרבא לא אראו" בותכב רמאנ כ"פעאש אלא ,(תובאה לצא היהש ומכ) "אראו"ד
- בקעיו קחצי םהרבאד יטרפה םנינע םג (אלא ,"תובא" םיארקנ ז"שעש ףתושמה םנינע קר אל) השענ א"ואכ לצאש
אציו פ"ר רהז .ךל ךל פ"ר ת"הע תוקומע הלגמ האר) ח"מגו הדובע הרותד ןיוקה 'ג ,םימחרו הארי הבהא
.(דועו .(ת"ס)

,רבע ןושל"ב "אראו" היהש ןוויכמ ,דימתו הווה ןושלב "אראו"ד יוליגל הנכההו הביסה יהוזש ל"יש ףאו (5
ןושל"ד ןיינעהש רמול רבתסמ ,ןקזה וניבר לש בהזה ונושלב קוידה לדוג עודיה פ"ע ,מ"מ - "תובאל הלגתנש
.(םינפב ןמקלדכ) "דימתו הווה ןושל"ב ,"אראו"ד הדובעל םג ךייש (אלא ,הנכהו הביס קר וניא) "רבע

ןמ) בויחהש םידמל ,תחא הביתב וללכנ "זונו יווט עוש" תוביתה 'גש ןוויכמש - "זנטעש"ב וניצמש ד"ע (6
.(נ"שו .782 'מע ג"ח ש"וקל הארו .ב ,אס הדנ .ח"מ ט"פ םיאלכ) דחי םתשלששכ קר אוה (הרותה

ןמז ,דחא םצע :םיניינע כ"וכ שי ןמזה רדגבש ,חכומ ,ןמזב תורושקה תוכלה כ"וכמש עודיהמ ריעהל (7
.נ"שו .ג"פ תונופצ חנעפמ הכוראב האר - דועו ,יחטש ןמז ,הדוקנ ןמז ,ףרוצמ

.נ"שו .ךליאו 176 ע"ס י"ח ש"וקל הארו .ד"עס ,הע ש"קה רעש (ח"אד םע) רודיס (8

.ותלחתב א"הויהעש (9

.בכ ,ח חנ (10

שרש ם"במרהל צ"מהפס האר) תורודל תוגהונ ןניאו ,העש יפל קר ווטצנש תווצמ כ"וכ - רבדל אמגוד ל"יו (11
.העש יפל היהש יוויצה ףקות שילחמ וניא תורודל תוגהונ ןניאש הזש ,('ג

ןינמבש ,אלא ,ןמזה ךשמהמ הלעמל םהש - (םייוסמ טרפב) יוליע שי העש יפל ווטצנש תווצמבש ,ל"י ילואו
לעופל אוה תווצמה ןכותש ךכל םאתהב - ןמזה ירדגב תוכשמנש ,תורודל תוגהונש תווצמה קר וללכנ תווצמה
ם"במר) המחה תנש ימי ןינמכ ת"למ ה"סשו ,םדאה ירבא ח"מר ןינמכ ע"מ ח"מר ,ןנינמב שגדומכ ,םלועה ירדגב
םויו םוי לכו ,הווצמ תושעל םדאל הווצמ וליאכ רבאו רבא לכש" ,(ב ,גכ תוכממ - הפוסב ד"יה רפסל ותמדקהב
.(םש צ"מהפס) "הריבעמ וריהזמ וליאכ

.מ"כבו .א ,הס ש"ש ישורד ת"וקל האר (12

תדובעש ןוויכמד - (א"עס ,טכק א"חז) "אדח אעגרבו אדח אתעשב" איה הבושתה תדובעש קתמוי ז"פעו (13
הלעמלש תימצע הדוקנ ,תחא הדוקנב איה ןמזהב התושבלתה ,ןכל ,ירמגל הלבגהו הדידממ הלעמל איה הבושתה
'מע .ךליאו זסק 'מע א"ח טקולמ מ"הס) ירמגל ןמזהמ הלעמלש הדוקנ תמגודו ןיעמ ,ןמזה ךשמהד תולבגהמ
.(חסש

האצוהבו .חלר 'מע תומש תישארב הרותה לע ז"הדא ירמאמ) ןקזה וניברל םהרבא לא אראו ה"ד םג האר (14
לארשי םא" (ה"ה ז"פ הבושת 'לה ם"במר הארו .ב"עס ,זצ ןירדהנס) ל"זראמ רואיבב .(26 'מע תופסוה הינש
יגס אלד עמשמד ,'וכ ואל םאו ןושלה ןבומ וניא הרואכל"ד ,"ןילאגנ ןיא ואל םאו ןילאגנ הבושת ןישוע
תדובעד האלפההו יוליעה לדוג דצמ אוה הז ןיינעש ,ראבמו ,"ללכ ןועו אטח םדיב היהי אלש םגה ה"אלב
.(אלר 'מע םש םג הארו) ש"ייע ,הבושתה

.ך"זסל רואיב ק"הגאב 'תנו אבוה .ב ,אע ג"חז (15

ול ןיא דעו הלס חצנ רמאנש םוקמ לכ" (א ,דנ ןיבוריע) ל"זראממ ריעהלו .ך"זס ק"הגאב ז"הדא ןושל (16
."תימלוע קספה

.ח"כס ק"הגא (17

.ג"ס ק"הגא .ב ,גלק ג"ח .ב ,ד א"ח רהז האר (18

יתרזג םימשב יתניכשש פ"עא" ,"ץראה ברקב 'ה ינא יכ עדת ןעמל" (חי ,ח) עובשה תשרפב ש"ממ םג ריעהל (19
."ץראה ברקב" - המצע םירצמ ץראבו ,"ץראה תורע" ,םירצמ ץרא לע יאקד - (פ"הע י"שרפ) "םינותחתב תמייקתמ

.אב 'פ ק"שה םויב התיה תוקלתסההש - הזמ הריתיו (20

.29 'מע תופסוה .גמר 'מע (14 הרעהבש) ןקזה וניברל 'וג אראו ה"ד םג האר (21

.א ,יר א"חז (22

."ןירוהנ לכ הינימ ןיילגתאו ועירפתא"ד 'יחבל המשנה תיילע - תוקלתסהה ןיינעל תוכיישה ןבומ ז"פעו (23

.מ"כבו .סחניפ פ"ס ת"וקל האר (24

.אראו תבש תרטפה - .ג ,טכ לאקזחי (25

ול רמא" ,(ונתשרפ שיר י"שרפ) "התוערה המל רמולו רבדל השקהש לע טפשמ ותא רבד"ש ,ונתשרפ תלחתהבכ (26
התאו ,יתודמ רחא ורהרה אל . . תובאה תתימ לע ןנואתהל יל שי ,ןיחכתשמ אלו ןידבאד לע לבח השמל ה"בקה
.(ט ,ו םש) "התוערה המל תרמא

לואש עמשו ךלא ךיא" רמא ,(אחישמ אכלמ דוד םג ללוכ) דוד תא חושמל 'ה וחלשש לאומשב וניצמ ז"דעו (27
וילע םערתה אלש - (ב ,זט א"ש) "יתאב 'הל חובזל תרמאו ךדיב חקת רקב תלגע" ובישה ה"בקהו ,"ינגרהו
.'וכ הצע ול ןתנ אלא ,יוויצה םייקל דחפמש ןכתיה

.א ,דל ב"ח (28

הדי לעש ,השודקד תוטש ןיינעב (ה"פ ת"יש'ה ינגל יתאב ה"ד) אלוליהה ךשמהב ראובמהמ םג ריעהל (29
.ז"ועלד תוטש םיכפהמ

ב"פ תובא) ל"זח ורמאש ד"עו) ןיד אמלעבש תונכסהו םיישקה עדיל רשפא יא "טושקד אמלע"מש ןועטל ןיאו (30
- (טושקד אמלעמ אלו ,אקווד ןיד אמלעב אטישפו ,אקווד ומוקמב ,"ומוקמל עיגתש דע ךרבח תא ןידת לא" (ד"מ
תאירקו תוחטתשהה י"ע (םג) םיאב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד תוחילשה םויקל עגונב תוארוהה ,יכ
הארוה-הרומ י"ע ד"ספו הארוה לש הלעמה םג הזב שי ,ןכלש ,ןיד אמלעב ,שודקה ןויצה לע 'וכ תונוידפה
.ןיד אמלעב אצמנש

.ך"זסל רואיב ק"הגא הארו .(א"ער ד"יק .א"ער ,ביק) ט"סת ז"וקת האר (31

.ב"מפר אינת (32
חישמ םע תויחל


תיילעל םיאב תולגה תדירי ידי-לע
הלואגה


היילע איה התוימינפב קידצה תוקלתסה םג

,"רשיה רפס" םשב ארקנ תישארב שמוח :םהיניב קוליחהו .תישארב שמוח ירחאל אב תומש שמוח
תודוא רפוסמ תומש שמוחב וליאו ."םירשי" וארקנש ,תובאה תדובע תודוא רפוסמ ובש יפל
תודוא הכוראב רפוסמכו ,"המירצמ םיאבה לארשי-ינב תומש הלאו" - תולגל לארשי-ינב תדירי
.'וכ דובעישה ישוק

רשאכ קר ךייש םשה ןיינע ,הנהד - תולג לש ןיינע לע הרומ "תומש"ה ןיינע תוללכ ,הנהו
אוה םשה ןיינע לכו ,םשב ךרוצ ול ןיא ,ודבל אצמנ םדאה רשאכ יכ ,תלוז לש תואיצמ ונשי
...ומשב ול ארקי תלוזהש ידכ קר

ןיינעה םצע ,ןכלו ,תלוז לש תואיצמ ונשיש הרומ "תומש"ה ןיינע תוללכש ןבומ הז יפ-לעו
.תולג לש ןיינע הז ירה - תלוז לש תואיצמ ונשיש

,היילע ךרוצ וז הדירי ירה - הדירי לש ןיינע אוה תולגד בצמו דמעמהש יפ-לע-ףא ,הנהו
.הלואגה תעב לעפנה יוליעה תילכתל םיאב תולגה תדירי ידי-לע אקוודש ונייה

אלא .היילע לש ןיינע איה המצע תולגה תדירי ירה - םיניינעה תוימינפב :וזמ הריתיו
תכייש ,הלואגה ןיינע תודוא תרבדמה אראו תשרפ ,ןכלו .הלואגה תעב אטבתמ הז ירה יולגבש
תעב היהיש יוליעה - איה תולגה תדיריד תוימינפה יכ ,(תולג וניינעש) "תומש" שמוחל םג
.הלואגה

:אלוליההו תוקלתסהה ןיינע תוללכ םג והזו

,שידק תרימאד ןיינעה ונשי ,ןכלו ,'וכ הדירי לש ןיינע (יולגב) איה תוקלתסהה תוללכ
לש ןיינע הז ןיאש - הזבש תמאהו תוימינפה תא הלגמ הרותה תוימינפ לבא .הזב-אצויכו
םיכוזש דעו ."יהויחבמ ריתי ןימלע והלוכב חכתשא רטפתאד אקידצ" :הברדא אלא ,ו"ח הדירי
.אובל דיתעל ,"רפע ינכוש וננרו וציקהו" דועייה םייוקי רשאכ - הזבש יוליעה תילכתל

לא ,םהרבא לא אראו"ד ןפואב ,תולגה ןמז ךשמב וניתדובעו ונישעמ - איה הזל הנכההו
ירהש - תובאה תדובע ןפוא תמגודב איה לארשי-ינב תדובע רשאכ ,ונייה ,"בקעי לאו קחצי
..."םינבל ןמיס תובא השעמ"

תכשמנה חוכ תניתנה ירחאל) אלוליהה לעב לש תוארוהה יפ-לע הדובעה תוללכ ידי-לע ,הנהו
דועייה םויקל שממ בורקב םיכוז - "םייחב וערז"ד ןפואב ,(טבש שדוח םיכרבמ תבשב
ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב - םכותב אלוליהה לעבו ,"רפע ינכוש וננרו וציקהו"
.ונקדצ חישמ
'מע ,'ב ךרכ ,ב"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ,ב"משת ,טבש שדוחה םיכרבמ ,אראו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 731-730

יהויחבמ ריתי


יקולאה רואה םע רשקתהל ידכ
יבר םיכירצ


תורשקתהה ןיינעב "ךיז ןכאק" םידיסח ןכל

.תונוש תונקת עובקל ידכ וידחי ופסאתנש רודה ילודג לש הביסמ המייקתה ןקזה וניבר ימיב
.טבש שדוח-שאר לש ותלעמ תודוא הב רבוד - טבש שדוח-שארב המייקתה הפיסאהש ןוויכמ
.תפסונ הלעמ תמייק הז םויבש ,ריעה - הפיסאהב םיפתתשמה ןיב היהש - ןקזה וניבר
:בותכה רביד אלמ ארקמש - וירבד תא שריפש דע ,ןקזה וניבר תנווכ יהמ ועדי אל םיבוסמה
."הרות הנשמ" תלחתה ,"תאזה הרותה תא ראב השמ ליאוה . . שדוחל דחאב שדוח רשע יתשעב"

הנווכה ןיא ,הרמא "ומצע יפמ השמ"ש יפ-לע-ףאש - הרות-הנשמד הניינע ןכות ראבתנ]
. . 'ה םעמ הרותה ןיאש רמואה" ם"במרה קספ ירהש) ו"ח הרובגה יפמ הרמאנ אל הרות-הנשמש
ןיב קוליחה ,אלא ,("הרותב רפוכ הז ירה ומצע יפמ ורמא השמ רמא םא ,תחא הבית וליפא
ה"בקה ידי-לע ולגתנ םינושארה םירפסהש ,אוה ,הרות-הנשמו םינושארה םירפס העברא
הרות-הנשמב וליאו ,(םירבדה תריסמב ותגשהו ותעד הברעתה אלש ןפואב) השמ לש ותועצמאב
םרמוא היה וליאכ לארשי-ינבל םרסמ ןכלו ,השמ לש ותגשהו ותעדב םירבדה ודחאתנו ושבלתנ
..."ומצע יפמ"

עצוממב תושבלתה ידי-לע ,"ומצע יפמ"ד ןפואב 'יה "הרות הנשמ"ד יוליגה אקוודש םעטה
רוריבב קסעתהל םיכירצ ויהש "ץראל וסנכנש רודל" הרמאנ הרות-הנשמש ןוויכ - רבחמה
רבדמה רוד תמועל) עצוממ אלל יקולאה רוא לבקל םחוכב היה אל אלימבו ,םיימשג םירבד
ךותב תושבלתה אלל יקולאה רוא לבקל םילוכי ויה ןכלו םלועה תוימשגמ םיטשפומ ויהש
ךכב םג שגדומכ ,םינושארה םירפס 'ד יבגל הרות-הנשמב הלעמ תמייק ךדיאל לבא ;(עצוממ
ךירצש רוד) דורי בצמו דמעמב םג יקולאה רוא תכשמה הלעפנ הרות-הנשמ ידי-לע אקודש
.[...(םיימשג םירבדב קסעתהל

םיקוקז ויה יקולאה רואה לבקל ידכש) ץראל סנכנש רודל עגונב םירומא םירבדהש םשכו
יקולאה רואה תא לבקל ולכויש ידכש ,רודו רוד לכב אוה ךכ - (וניבר השמ ,רבחמה עצוממל
."ארדו ארד לכב השמד אתוטשפתא" ,רבחמה עצוממל םה םיקוקז

ומצע חוכב םדאהש יפל - ...יברל תורשקתהה ןיינעב "יוזא ךיז ןכאק" םידיסחש םעטה והזו
תויהל חרכומ ךכלו ,("טינ ןעמ ןאק ןיילא") יקולאה רואה םע דחאתהלו רשקתהל לוכי וניא
.רבחמה עצוממ

הרסמנש הרות-הנשמד הלעמה ךרד-לע - רתוי לודג יוליע ףסותינ עצוממה ידי-לע :הברדאו
אוה הז ךרד-לעש ,[ןושארה יברה=] "יבר רעטשרע רעד" ,וניבר השמ ,רבחמה עצוממ ידי-לע
ח"ומ ק"כ - הז ונרודב דע ,"ארד לכב השמד אתוטשפתא"ש ,רומאכ ,רודו רוד לכל עגונב
.ר"ומדא
,ב"ישת תויודעוותה םחנמ-תרות ,ב"ישת'ה ,טבש שדוחה םיכרבמ ,תבטב ח"כ ,אראו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 283-280 'מע ,א ךרכ

יבר יצוצינ


אמשב שירד


לעב לש ומש תא רשקל ,ויבא הב חתפש ךרדה תא ךישמה יברה
,שרדמה ילעב ,םיארומאו םיאנת לש תומש * ורמאמ םע רמאמה
היינש המישר * ןהיזמרו ןרשפ ,לארשי ירע תומשו ם"במרה
(פ"ק ןויליגמ ךשמה)


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תא םג שרפל וירוביחב הברמ ,ע"יז ןוסרואינש קחצי-יול יבר ק"הגה ,יברה לש ויבא
,ג"לשת ת"הק) 'קחצי-יול יטוקיל'ל 'תוחתפמ'ל אובמב .םירבדה ירמוא םימכחה תומש תועמשמ
:ןיישדנומ 'יש עשוהי ברה בתוכ (אי 'מע

רשקל רבחמה ברה ךרד ךכיפל .םתמשנ שרושל םאתהב אוה הלעמלש הרותב ס"שה ימכח תגשה"
ושעש השעמ לכ וא רמא םתוא קספה וא ארמימל (ותניחבו ושרוש לע הרומה) םכחה םש תא דימ
רפסמל וניכז רבחמה-ברה יבתכמ . . (םתמשנ תניחבל םאתהב אוה םתדובעו םהישעמ לכ ירהש)
וק הלגתנו םינומדקה ירפסב וראבתנ אלש (תורודה לכ ימכחו) םיארומאו םיאנת תורשע לש בר
."ס"שה יווצק לכב תונושמו תונוש תורמימב םכח ותוא גהונ ויפל "ותטישל" לש שדח

ויתוחישב הברמ ,ויבאכ ,אוה ףא .לודגה ויבא לש וכרד ךישממ אוה יברה תאז הניחבמ
ראבמ אוה הבש החישב יברה רמוא ךכו .םהירבד ןכותל םרשקלו הרמיאה ילעב תומשל סחייתהל
:(ךליאו ב,גלק) הרש-ייח תשרפב רהוזה ירבד תא

ר"ומאא לש וכרדכ - רמאמה לעב לש ומשל תוכיישהו רשקה רואיבב ףיסוהל שיו
...תומוקמ יובירב

'מע תישארב ,'קחצי-יול תראפת - םחנמ-תרות') תולגה רבד לע היקזח 'ר לש ורמאמב רבודמ
:יברה ראיב ךכ לע .(ג-בכק

הדיריה ןיינעב החיתפה ןכלו ,אובל דיתעלד היילעה ךרוצל איה תולגה תדירי
,("חישמ והיקזח תושעל 'ה שקיב") חישמל ךיישש ,אקווד היקזח 'ר ידי-לע
ןושלמ - היקזח) קוזיחהו חוכה ("'יקזח 'ר חתפ") "החיתפ"ה תישענ ודי-לעש
.תולגה תדירי ךשמב לארשי לש םתדובעל (קוזיח

:רהוזה ירבד ךשמה תא יברה ראבמ וז ךרדב

ינליציו ירזעב יבא יקולא" םש-לע - רזעלא 'ר ירבדב אוה רהוזב רמאמה ךשמה
אובל ידכ ,'וכ תולג לש בצמב רזעה לע זמור הז םש םגש ונייה - "הערפ ברחמ
.הלואגהד יוליעהל

אריז 'רו הבר

177 'מע ,אל ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) מ"דשת תנשב יברה עימשהש ,הנימב תדחוימ החישב
הבר םק" רשא דע םירופ תדועסב ורכתשהש אריז 'רו הבר לע ארמגה רופיס רואיבב ,(ךליאו
:ראשה ןיב (181 'מע םש) ראבמ אוה ,"אריז 'רל היטחש

.שממ שפנה-תולכ הזמ האב אריז 'ר לצא קר םוקמ לכמ ,ורכתשנ םהינשש ףא
לוכי היה ןכלו ,("תולדגד ןיחומ") רתוי בר לכש ול היה הבר יכ - םעטהו
ליכהל לוכי היה אל אריז 'ר ןכ-ןיאש-המ ,הרות יזר לש יוליגה םצוע לבקל
לע הרומ "אריז"ו ,תולדג לע הרומ "הבר" :םהיתומשב םג זמורמכו] הז יוליג
.[אריעז ןושלמ ,תונטק

.'קחצי -יול יטוקיל'ב ויבא ירבד לע אוה ףא ססובמ תומשה ןיינעב הז רואיב -

י"שר שוריפב תומש תרכזה

.הרותה יקוספ תנבה לש רשקהב םג הבר תועמשמ ןהל קינעהו תומשל תוסחייתהה תא ללכש יברה
וטושפ"ל קרו ךא וישוריפב דמציהל - יברה ידי-לע התלגתנש יפכ - י"שר לש ותטיש העודי
ל"ז ונימכח תומש תא אל ןכו ויתורוקמ תא ןייצל דיפקמ וניא םג י"שר ךכ םושמ ."ארקמ לש
עייסי םכחה םש וא רוקמה רוכזאש םוקמב קרו ךא תאז השוע י"שר .ושוריפ תא לטנ םהירבדמש
.ארקמ לש וטושפ תנבהל

לש הרוש תאבומ ,(ח קרפ א"שנת תרודהמ) יולב 'יש היבוט ברהל 'י"שר יללכ' רפסב
ללכה .רמאמה לעב םש תא ריכזמו וכרדמ י"שר גרוח םהבש םירקמה תא םיריהבמה 'םיללכ'
לש הניי" גוסמ) ימינפ ןכותל זומרל םג יושע רמאמה לעב לש ומש ןויצ" :עבוק ןורחאה
."רמאמה לעב םשב אטבתמה ("הרות

ירבד תא יברה ראבמ םש ,(ךליאו 146 'מע ,אל ךרכ) תוחיש-יטוקילב הז ללכ לש ורוקמ
יבר שריפ ?רבדמב םהל ויה ןיאמו - םיטיש יצעו" :(ח,הכ המורת תשרפ) קוספה לע י"שר
םיזרא איבהו ,רבדמב ןכשמ תונבל לארשי ןידיתעש שדוקה-חורב הפצ וניבא בקעי ,אמוחנת
."םירצממ ואציישכ םהמיע םלטיל וינבל הוויצו ,םעטנו םירצמל

:ראשה ןיב ריבסמו ,םיפסונ םיטרפלו "אמוחנת יבר" רוקמה רוכזאל סחייתמ יברה

וארש ךכמ דודיעו המחנ ובאש ,דובעישה ישוקב ,םירצמב לארשי ינב תויהב
ואציישכ םהמע םלטיל" וינבל הוויצו בקעי עטנש םיזראה תא שממ םהיניעב
ומצע תא חירטה בקעי .םתלואג תא םהל וריכזה הלא םיזרא ןכש ,"םירצממ
הלא םיזראש וירבדב שגדומ ןכלו .לארשי תא דדועלו קזחל ידכ םיזראה תאבהב
דוע שיגדמש המ - הלואגב תורישי הרושקה ,לארשי-ץרא - רחא םוקממ ואבוה
ואציי רבד לש ופוסבש ,ןכו ,םירצמ ןוטלש תחת ןיטולחל םינותנ םניאש רתוי
.םמיע הלא םיזרא ולטיו לארשי -ץראל ולעיו

- רמאמה ןכותש ךכ לע זמרל ידכ רמאמה לעב לש ומש תא י"שר ןייצמ ןכלו
.ןימוחנת ןושלמ "אמוחנת" :וילעב םשב זומר - לארשי לש ןתמחנ

ןומימ ןב השמ וניבר

'דה ןוילגה ילושב 209 'מע ,א ךרכ 'ח"משת-תוחישה רפס') ח"משת אראו תשרפ תבש תחישב
:ם"במרה לש ויבא ,"ןומימ" םשה רוקמל יברה סחייתה (37 הרעהל

,הז יפ-לעו ."םימ"ד שרושהמ אוה ילואו ."ןומימ" םשה רוקמ - ןויע ךירצ
יכ" ,םרמע ןב השמב רמאנש המ ךרד-לע הזש - זמרה ךרד-לע - רמול שי ילוא
ןמ"ד תוכיישה (ד,אנ) רוא-הרותב ראובמכ ,(י,ב תומש) "והיתישמ םימה ןמ
"הרות הנשמ"ב םג ותמגוד רמול שיו .ודי-לע הרותה תניתנל "והיתישמ םימה
.ןומיימ ןב השמ וניברד

תועמשמ - םש לכל

רבדה אב דחוימב .תומשה אשונל יברה לש תויוסחייתה רופס-ןיא אוצמל ןתינ ,תאז תמגודכ
תועמשמל יברה סחייתה תחא אל .ןושאר םוי לכב הקדצל תורטשה תקולח הגהנוה זאמ יוטיבל
םש תפלחה וא שדח םש תפסוה רבדב וב וצעונ םירבועהמ םיברו ,םינוש םישיא לש םהיתומש
.ידוהי םשל ירכנ ביטומ לעב

אלא ,םדא -ינב לש אל ךא ,תומשל יברה לש תויוסחייתהמ טקל איבהל ונרחב תואבה תורושב
.(113-111 'מע 'תועושי חימצמ תוקדצ ערוז' ץבוק האר) םיבושייו םירע לש אקווד

שולש) שדוקה-ץראב םיחולשה יסוניכל יברה תורגיאב אוצמל רשפא תופסונ תויוסחייתה
לכ תארקל .יתנש סוניכ םייקל ולחה א"משת תנשמ רשא (ח-ז-ו"לשת תונשב ולעש תוצובקה
םיחולשה תנמזהמ עטק טטצל גהונ אוה (ב"משת תנשמ) רשאכ ,תדחוימ תרגיא יברה רגיש סוניכ
תוכירא הז לע הלח אלימבו - (תצק יונישב) םיחולשהל החולשה הנמזהה ןושל") סוניכל
האורש ימ לשמכ והז םדאל הרקיש תוירקמה לכש" [שטירזממ=] דיגמה ברה תרותב רואיבה
םיעיפומה םיטרפל סחיימ ותכרב ירבדבו ("הבית לכב - "'וכ ופוצרפ ודגנכ האורש הארמב
.סוניכה םוקמל ראשה ןיב .הב

המוח תפקומ הפיחו הריבה םילשורי

:(יעיברה םיחולשה סוניכ) ג"משת תנשב םילשוריב סוניכל

ץרא תריב ,םירבחל לארשי לכ השוע איהש ,וידחי הל הרבוחש ריע - םילשוריב
.יתימא רוביצ תואיצמ אקווד םשד - שדוקה

:מ"דשת תנשב הפיחב סוניכל

לודג ללכ תלעמ ךרד לע - זכרמו תסנכה-יתב המכד זכרמ - יזכרמה תסנכה תיב
הרות-יטוקיל) הבושת ,םיקולאה אוה 'ה םימעפ 'ב - למרכה רה ;םתס ללכ יבגל
- 10 ;(א,אכק תומבי) ףוס םהל ןיאש םימ - םיה ךרד ;(ךליאו ג,דס הבוש תבש
.המוח תפקומ קפס איה יכ ו"טב םג הליגמה ןירוק - הפיח ;שדוק היהי ירישעה

:תג-תיירקב םייקתהש ה"משת תנשב ישישה םיחולשה סוניכל

;(לארשי ינב) הידימלת םיחולשה לכש - שטיוואבויל םימימת יכמות תבישיב
תשרפ ףוס הרות-יטוקיל הארו .(הפוסב תוידע) ברקל אבה - 5 איבנה והילא
לאומש) תגב ודיגת לאד אכפהתא - תג תירק ;השימחל עגונב (ןמסנ םשו) סחנפ
.בר ךלמ תירק היהתש - (כ,א ב

:בתכ יברה .תפצ שדוקה ריעב םייקתה (ז"משת תנשב) ינימשה סוניכה

עגונב טרפבו ,הבש תולעמב תמסרופמה - ןנוכתו הנבת שדוקה ריע תפצ
הדוהי ירע לכו ,ןנוכתו הנבת זאש םיפצמו םויה לכ וניווק הילא ,הלואגהל
.בר ךלמ תירק םילשוריו

ברה םסריפ ודובכלו תפצ ריעב םיחולשה סוניכ בוש םייקתה ז"נשתב ןכמ רחאל םינש רושע]
ריע תלעמב ויתורגיאו יברה תוחישמ טקל ליכמה "שדוקה ריע תפצ" סרטנוק טעיקוב ש"א
.[תפצ שדוקה

:בתכ ,תובוחרב ךרענש יעישתה םיחולשה סוניכל ח"משתבו

.סוניכה יניינע לכב 'יוה ביחרי יכ ,איה אתלימ אמשו - תובוחר

:יברה בתכ ,ישי-תמרב (ט"משת תנשב) םייקתהש ירישעה סוניכל

.ישי עזגמ ,וחישמ ןרק םרי הז ידי-לע רשא זמרל - ישי תמר

:ןוילגה ילושבו

רמול שיו ,(ה,גל הכרב - בותכה ןושל) לארשי יטבש דחי ,תובית-ישאר .ישי"
השענ הז ידי-לע ,לארשי תודחא וניינעש ,סוניכה ידי-לעד זמרה ךרד לע
דוד אבו ,בבוסמה אליממ לטב הז ידי-לעו ,(ב,ט אמוי) תולגה תביס לוטיב
ןפואב איה חישמה תאיב הז ידי לעו .(דוד תא דילוה ישי רשא) אחישמ אכלמ
.(א,חצ ןירדהנס) הנשיחא - וכזד ןפואב - "תמר

:יברה בתכ קמעה-לדגמב א"שנת תנשב םייקתהש ב"יה םיחולשה סוניכל

לדגמ) לארשי םעו לארשי תסנכ ראותמ ךישממו ררועמו ריכזמו - קמעה לדגמ
'וג לדגמכ היהיש םהמ תחאו דחא לכב הז ידי-לעו (םיקמעה תנשוש ,דוד
.ךראווצ

.". . ולוכ ףוגה לכ םע שארה רבחמ ראווצו - ךראווצו" :ןייוצ הרעהב

םירע תומש

,(104 'מע 'תוקדצ ערוז') ח"משת ןוויס שדוחב ,יברה לצא הפיח תייריע שאר לש ורוקיבב
:ראשה ןיב יברה ול רמא

םי - הפיח לש הניינע והז .קומע אוהש רבדמ םשרתהל ןיאו ,םי שי הפיחב
אלפ רבד השע אוה-ךורב-שודקה .תוילגרמו תובוט םינבא םיאצמנ קמעבו - קמעו
...רהנה קמועב םינפ לכ לעו ,ץראה קמועב םתוא ןימטה אוה -

:למרכה רהב איבנה והילא לש דמעמה יבגל ,ףיסוה דוע

,םייחב הארוה איהש םייח תרות ונתרותב בותכ הזו ,זירכהש הז היה והילא
- ?"םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע" .םיפיעסה יתש לע חוספל רוסאש
רלוד דוע ךל ןתא . . תוצראה לככ אל איה לארשי ץראש דימתלו תחא וטילחת
.ריעה ליבשב

באז רמ ,תג-תיירק תייריע שאר רקיב (112 'מע 'תוקדצ ערוז') א"שנת בא-םחנמב ז"יב
:יברה רמא ותבושתב .וריעב ד"בח תולועפ לע ול רפיסו יברה לצא ,םיוב

םינפל התיה תג .לארשיב םאו ריע ,הלודג היירק - היירקה היהתש ןוצר יהי
-ינבל קרו ךא ךיישה ןיינע והזש השגדהב וישכע היהי יזא ,םיתשלפ לש ריע
.לארשי

:(ט"משתב) הקדצל תורטשה תקולח ךלהמב יברה םעפ אטבתה תובוחר ריעה לע

.הבחרהב אהיש - תובוחר

ראשה ןיב .א"שנת בא-םחנמב ד"כ םויב יברה לצא רקיב ישי-תמר תצעומ שאר ,לגופ רורד רמ
:יברה ול רמא

...יתימא "ישי" היהישו ,תיתימא "המר" היהתש - םעפ יתרמאש יפכ

:הנבי תייריע שארל יברה רמא (111 'מע 'תוקדצ ערוז') ב"נשת ןוושחרמב ט"יב

ןוצר-יהי ."הימכחו" (הנבי) םיפיסומ 'הנבי' תא םיריכזמשכ ,ץראל-ץוחב
."םכותב התא םג אליממו הנביב םימכח הברה ויהיש

...לאימרכו לאירא ,לאינבי

ערוז') א"שנת ירשת י"חב יברה רמא (רבה לארשי ברה זא) לאינביב ד"בח רפס-תיב להנמל
:(111 'מע ,'תוקדצ

שוריפה והז .ריעה ןיינבב קלח חקול "ל-א"ש אוה - "לאינבי" לש שוריפה
.םיחפט הרשעמ הטמל תאז םייקל לדתשת .םשה לש טושפה

(םש) א"שנת ןסינב 'בב .'לאירא'ו 'לאימרכ' םירעה תומש תא יברה שריפ וז םירבד חורב
תוחתפתהב יכ ופיסוהב וריע לש לודג םולצת ,יברל ,ןמחנ ןור רמ ,לאירא תייריע שאר שיגה
:ול בישה יברה .יברה תכרב תמשגתמ ריעה

שדקמה-תיב ןיינב תא רהמי הזש ןוצר-יהיו .שדקמה-תיב לש ומש הז "לאירא"
.ישילשה

יברה לא ,רדלא ידע רמ ,לאימרכ תייריע שאר עיגה ,םימעה-רבח תונידממ היילעה לג תישארב
:(112 'מע 'תוקדצ ערוז' - א"שנת זומת 'ד םויב) ול לחיא יברה .ריעל ותכרב תא שקיבו

'הש ,איבנה והיעשי אבינ וילעש יתימא "םרכ" היהישו ,הבר החלצהב היהיש
המלש רמאש - 'םירישה ריש'ב בוש ונשנ םירבדהו ,דחוימ םרכ ול שיש רמוא
םאו ריע "לאימרכ" היהתש - .החלצהו הכרב ,"'וגו ילש ימרכ" - ךלמה
.לארשיב

:רמא ,ריעה שאר רזועל

- 'ל-א'ו 'םרכ' תובית יתשמ תבכרומה "לאימרכ"ב םיניינעה לכב רזעה רובע
.לעופב הז ומייקיש לדתשת

ח"הרה ,ימוקמה ד"בח-תיב להנמ חילשל יברה רמא (םש - זומתב א"י) ןכמ רחאלש ןושאר םויב
:ןיקביר ןהכה ףסוי

והזש רמוא 'הש - 'לאימרכ'ד שוריפהכ ,רומאכ ,היהיש .לאימרכב הקדצל תתל
.ימרכ

הווקת לש חתפו הזעב זוע

תידוהיה תובשייתהה םוחתב לעופה ידוהי ,הקדצל תורטשה תקולחב רבע א"שנת זומתב ה"כב
:ול רמא יברה .(םיתב תיינבב ראשה ןיב) הזעב

שוריפה .הבר החלצהב ,רותיו לכ ילבו ,הרומג הטילשבו ,רומג ןוחטיב היהיש
.הזעההו זועה וקב טוקנל ךירצש - אוה תוטשפב "הזע" לש

:רמאו ףיסוה יברהו תכלל הנפ הלה

.החלצהו הכרב .רתוי בוט - םולש יכרדבו םעונ יכרדב

:(113 'מע 'תוקדצ ערוז' - ח"משת ץיקב) יברה לחיא הוקת-חתפב תיתדה הצעומה ר"ויל

.לארשי ץרא לכל 'הווקת חתפ' היהתש ,לארשיב םאו ריעב ךחילצי ךרבתי םשה

םלועה םע רשקה לוצינ

:(113 'מע 'תוקדצ ערוז' - א"שנת רייא ח"כב) יברה רמא תליאב ןולמה-יתב תודחאתה ר"ויל

לכ ץיפהל הז רשק לצנל שי .ולוכ םלועה לכ םע רשקב תדמועה ,ףוח ריע תאז
אלמת יאדוובו הבר החלצה .םשל עיגהל םילוכיש םלועב םוקמ לכב לארשי תרות
."החמש ךותמ אלא יוויצ רותב אל ,החמש ךותמ תוחילשה

'ה תכרבו יתימא ןג

:(םש) ב"נשת ןוושחרמב ב"יב יברה רמא ןג-תמר בשותל

אליממו ,"ינונג" - 'ןג' שרפמ שרדמה .יתימא 'ןג'ו תיתימא 'המר' היהתש
.בבל בוטו החמש ךותמו ,יתימא ןגו תיתימא המר היהתש

:(םש - א"שנת רייא ד"י) יברה רמא ותכרב תא שקיבש הינתנ ריעה בשותל

.םוקמה םש והז ,םש ותכרב ןתונ ה"בקהש ושוריפ 'הינתנ'

:(םש - א"שנת ןוושחרמב 'ב) יברה רמא ,רמושה-לת האופרה-תיב להנמ ,ינש יכדרמ רוטקודל

- ותועמשמש 'לת' לש ןפואב ךביבסש הלא לע רומשת ,תובוט תורושב ויהיש
.םלוכמ הובג

'וב ,הרבחה ישנא לש תחלשמ שארב אבש ,ןייש דוד רמ ,תירבה-תוצראב לע-לא תרבח גיצנלו
:יברה לחיא ,(39-38 'מע םש) א"שנת תבטב

לכ לש םנוצרו םתוואתש וארתש ןוצר יהי ,"לע-לא" אוה הרבחה םשש ןוויכמ
.לע לא תולעל דימתו ,הלעמ רחא הלעמ תולעל היהת "לע-לא" ירבחתודיסחה ינייעממ


אראו תשרפ


אראו

.ונתשרפב םינשה בורב לח ,ךורע-ןחלושהו אינתה לעב ,ןקזה וניבר תוקלתסה םוי ,תבטב ד"כ
.ונבר לש ומש זמורמ ("אראו") הרדסה םשב :אלפ הז הנהו

."רוא" הלימל איה ףא תזמור תפסונה ף"לאה ."'א רוא" תויתואהמ תבכרומ "אראו" הלימה
רבד .תובית-ישארבו זמרב תחא םעפו שרופמב תחא םעפ .םיימעפ "רוא"ה זומר וז הביתבש ירה
ינשב םלועה תא ריאהש םש לע ןכ ארקנש ,(רוא ינש) "רואינש" - יברה לש ומשל םיאתמ הז
.רתסנה תרות רואבו הלגנה תרות רואב - תורוא
(א"משת אראו תשרפ שדוק-תבש תחישמ)


(ב,ו) 'יוה ינא . . םיקולא רבדיו

םדוק דוע השמל עודי היה 'יוה םש ירהש ,"'יוה ינא" העדוהה םצעב וניא הז קוספב שודיחה
תילכת וז רשא ,םיקולאו 'יוה תומשה ןיבש תודחאה לע ונעידוהל ןאכ אב בותכה אלא .ןכל
יוליגב ריאי 'יוה םשש ,תורחא םילימב .םיקולאו 'יוה תומשה לש תורבחתה היהתש הנווכה
.םיקולא םשב
(אלתת 'מע ,ב"רעת ךשמה)


(ב,ו) 'ה ינא וילא רמאיו

,"הזה םעל ערה ,ךמשב רבדל הערפ לא יתאב זאמו" :השמ תנעט לע רפוסמ תמדוקה השרפב
םשב רתסומו הסוכמ "'יוה" םש יכ - "'יוה ימ" ורמאב 'יוה םשל ובל םש אל הערפש ונייה
םש לש "ימ" תויתואב קר התיה הערפ תגשה .הקיתרנב הסוכמה שמשה תמגודב ,"םיקולא"
" רמא ןכל .הז םש לש (תוכומנה תוגרדה תא תואטבמה) תונורחאה תויתואב ,רמולכ ,"םיקלא"
םיקולא םש לש "ימ" תויתואב רתסומו שבולמ 'יוה םש הבש הגרדב היהש ןוויכמ - "'יוה ימ
.םלועב הלגתמ וניאו

,('יוה םשמ םיכשמנה) וב השעאש םיטפשה ידי-לע - "'יוה ינא" :השמל ה"בקה רמא ךכ לע
.(קיתרנו ןגמ אלב ,אוהש יפכ) 'יוה םשב הערפ םג ריכי
(א 'מע ,וכ ףד אראו תשרפ ,הרות-רוא)


(ג,ו) םהל יתעדונ אל 'יוה ימשו

-ינב וליאו ,'יוה םש יוליגל וכז אל ,הרות-ןתמ ינפל ויחש ,תובאהש ,תודיסחב ראובמ
ינבל רומא ןכל" ,בותכה ךשמהב רמאנש יפכו ,'יוה םש יוליגלו הרות-ןתמל וכז לארשי
."'יוה ינא יכ םתעדיו . . 'יוה ינא לארשי

יתעדונ אל 'יוה ימש"ד ןיינעה התע ךייש המ ,תיחצנ איה הרותהש ןוויכמ :לואשל שיו
?הרות-ןתמב 'יוה םש תולגתה זאמ םינש יפלא ורבע רבכש רחאל ,"םהל

הלגתי אובל-דיתעלש ןוויכמ תאז-לכב ,'יוה םש הלגתה הרות-ןתמבש יפ-לע-ףאד ,רמול שיו
אוה בצמה הרות -ןתמ רחאל ,התע םגש ,אצמנ ,תודיסחב ראובמכ ,רתוי תילענ הגרדב 'יוה םש
בצמה התע ירה ,אובל-דיתעל היהיש 'יוה םש יוליג תמועל ןכש ,"יתעדונ אל 'יוה ימש"ש
."יתעדונ אל" תניחבב אוה
(262 'מע ,א ךרכ ,ב"נשת תוחישה-רפס)


(ח,ו) םכתא יתאבהו

,הז ןושל וליאו ,םירצמ תלואגל םיזמור - ןכל םדוק תורכזנה הלואגה תונושל עברא
- ?םירצמ תלואג תעב הדיתעה הלואגה םג הרכזנ המלו .הדיתעה הלואגל זמור - "יתאבהו"
.הדיתעה הלואגה תארקל םיעסונו םיכלוה ונא ךליאו םירצמ תאיצי תעשמש ךל רמול
(ד"ישת ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(דכ,ו) ףסאיבאו הנקלאו ריסא חרק ינבו

.(611=) "הרות" - תיללכ היירטמיגב .(154=) "ףסאיבא ,(186=) הנקלא ,(271=) ריסא"
.השמ תרותב רפכש םהיבא חרוקכ אל ,ותרותבו השמב ונימאהו הבושת ושע חרוק ינבש ,ךדמלל
(זפר ףד ,ב קלח ,רהוזל קחצי-יול יטוקיל)


(זכ-וכ,ו) ןרהאו השמ אוה . . השמו ןרהא אוה

הנקות הליפת ירהש) הליפתה תדובע אוה "ןרהא" לש וניינע ;הרותה דומיל וניינע - "השמ"
.(םינהוכה ובירקהש ,תונברק םוקמב

רחאל לכויש ידכ תוצמבו הרותב קוסעל םדאה לע - "ןרהא"ל "השמ" תא םידקהל שי םימעפל
תעשב בלב 'ה תבהא ררועל - "השמ"ל "ןרהא" תא םידקהל שי םימעפלו .הבהאמ ללפתהל ןכמ
.יעבדכ תווצמבו הרותב קוסעל ךכ-רחא לכויש ידכ ,הליפתה
(ג,גפ ףד ,יעסמ תשרפ ,רבדמב הרות-יטוקיל)

* * *

תא םילמסמ לארשי .תילכש הדובע - "ןרהא" וליאו תילכש-לע איהש הדובע ךרד למסמ "השמ"
.תימהבה שפנה תא - הערפו ,תיקולאה שפנה

םידקה ("םירצמ ץראמ לארשי-ינב תא ואיצוה") לארשי-ינב לע רבודמשכ (וכ) ןושארה קוספב
הערפ לא םירבדמה םה") הערפ לע רבודמשכ ,וירחאלש קוספב וליאו ,השמל ןרהא תא בותכה
.ןרהאל השמ בותכה םידקה ,("םירצמ ךלמ

לע רבודמשכ ןכלו ,ןרהא תניחבב יד ,'ה תבהאב הררועלו תיקולאה שפנה לע עיפשהל ידכ
ךירצ ,'ה תבהאב תימהבה שפנה תא םג ררועל ידכ ךא .השמל ןרהא בותכה םידקה "לארשי"
בותכה םידקה ,"הערפ" תודוא רבודמשכ ןכל .השמ תניחב - רתוי תילענ הגרדמ אובל רבדה
.ןרהאל השמ
(לר 'מעו דכר 'מע ,א ךרכ ,תומש הרותה-רוא)


(ה,ז) 'ה ינא יכ םירצמ ועדיו

ןרוקמש םידסחה ,רמולכ .השמ תליפת ידי-לע התיה םינידה תקתמהו ,םישק םיניד ויה תוכמה
,תושעל םירצמ ימוטרח ועדי אל הז רבד .םיקולא םשב ןרוקמש תורובגה תא ולטיב 'יוה םשב
יכ םירצמ ועדיו" :בותכה רמאש והז .םלטבל ולכי אל ךא ,םינידה תא איבהל קר ועדי םה יכ
."'יוה ינא
(ב 'מע ,וצש ףד ,תומש םייח-תרות)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

אראו תשרפ שדוק-תבש
תבטב ו"כ

.[עק ןויליג ,תישארב תבשל 'תורשקתה' תרבוחב הנורחאל וטרופ םיכרבמ תבש יגהנמ]

ןכ ירחאו ,תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רקובב םכשה ,רוביצב םיליהת תרימא
.הליפתה

.םיקלח 7-ו 1:03 ,יעיבר םויל רוא :דלומה

.'םימחרה בא' םירמוא ןיא .יעיברה םויב שדוח-שאר :טבש שדוח םיכרבמ

.תסנכה-תיבב תודעוותה

ישילש םוי
תבטב ט"כ

.1"ןטק רופיכ םוי" - שדוח-שאר ברע

םוקמבש הליפת) הדובע ,הרות - דמוע םלועה םהילעש ןיווקה 'גב ףיסוהל שי הז םויב
.2הקדצו םידסח-תולימג ,(תונברק

.3שדוח-שאר ברעב 'להוא'ב רקבל גהנ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

.ןונחת םירמוא ןיא החנמ תליפתב

יעיבר םוי
שדוח-שאר ,טבשב 'א

תוכלה ,םירואיב המכ ופסונ ןאכ .טעק,אעק תונויליגב הנורחאל וטרופ שדוח-שאר יגהנמ]
.[תוגהנהו

:טרפבו ללכב - םויה תלעמ

וב ךשמנש ,ףוגה ירביא לכ תא ללוכה שארה תמגודב ,שדוחה ימי לכ תא ללוכ - שדוח-שאר
לעו הכרבה לע הרומו ,4שדוחה יניינע לכל תוכרבה רוקמ אוהו ,שדוחה לכ לע יללכ תויח
ףאו .5םיימשגה םיניינעב םג ,"התומכ שדחתהל םידיתע םהש" ,לארשי-ינב יניינעב החלצהה
- הזב שוריפהו ,'השעמה ימי' ללכב וניא ,6קוספה ןושלכ ירה ,הכאלמב רתומ שדוח-שארש
החלצהב הייורש הכרבה אליממו ,רתוי ינחור םוקממ תעפשנ ולא םימיב תישענה הכאלמהש
.7הריתי הדימב

-לוחו בוט -םוי ,תבשב קר אל) 'הריתי המשנ' (לש תמייוסמ הגרד) שי ,8רהוזה יפ-לע
.שדוח-שארב וליפא (אלא ,דעומה

:תימינפ הדובע

עגייתנש !בוט שדוח" :רמול ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא ק"כ גהנ ,שדוחל דחאב ,שדוח-שאר לכב
תודימב לעופ ידיל איבמה שגרה ,לעופב שגרהב ימינפ תויחה תא שוחל ידכ לעופב הדובעב
.9"תודיסח לש הלכשהו הנבה תבחרהבו תובוט

:חישמ יוליג

ץוצינ איהש ,'הדיחי'ה תניחב ,ובש חישמ ץוצינ לארשימ דחאו דחא לכב הלגתמ שדוח-שארב
לכבו ותואיצמ לכב שודיח לעופ הז יוליגו ,חישמה לש ותמשנ ,תיללכה הדיחי תניחבמ
חישמ תאיבו תולגתה השענ הז ידי-לעש ,רקיעהו .הדיחיה תניחבב םירודח םישענש ,ויניינע
.10"דוד תיבמ ךלמ" ,ףוגב המשנ ,שממ וטושפכ דעו ונקדצ

:טבש שדוח-שאר לש וניינע

תא ראב (רוד לכבש השמד אתוטשפתא ללוכ) השמ ליאוה . . שדוחל דחאב שדוח רשע יתשעב"
הרותה תצפהב ונרוד אישנ לש תדחוימה ותדובע וז - ,11"םהל השריפ ןושל םיעבשב" ,"הרותה
"ןב"ד בצמו דמעמב ויהיש ליבשבש ,"רחא"ד בצמו דמעמב םיאצמנש ולאל םג תונייעמהו
.12"ןושל םיעבשב" הרותה יניינע םהל םגרתל םיכירצ ,(יוליגבו לעופב)

:תודעוותה

תבישי הדסונש זאמו .ולסכ ט"יו ד"ויב ,הנשב םימעפ יתש דעוותהל ש"נא ויה םיליגר
םע תודעוותה שדוח-שאר לכב רדסל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא תארוה התיה ,םימימת-יכמות
.13ש"נא תומוקמב םג רדסה טשפתנ ןמזל ןמזמו ,םידימלתה

םוקמ לכב םידוהי ופסאתי (15הז שדוח-שארב טרפבו) 14שדוח-שאר לכבש ,רתויב ןוכנ רבד
םייחל" ,"םייחל" רמול ,הרות ירבד דיגהל ,17תודעוותהל 16תסנכ-תיבו הליהק לכב ,םוקמו
הרות יניינעב תובוט תוטלחה דחיב לבקלו תובוטה תוכרבה לכב והער תא שיא ךרבל ,"הכרבלו
התשמ בל בוטו" 18א"מרה ןיד-קספכו ,החמש לש תודעוותה ,בבל בוטו החמש ךותמו ,תווצמו
תניתנ םע םג (לוחה תומיב) םיברב הרותה ירועיש תאו תודעוותהה תא רשקל יאדכו ."דימת
.19"הלואגה תא תברקמש הקדצ הלודג"ש ,תדחוימ הלוגס הב שיש ,הקדצה

:ןוזמה תכרב

20שדוח -שאר יאצומ לש העיקשה ינפל ונדועו) ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' ריכזה אלו העט
םישדוח ישאר ןתנש . . ךורב" רמוא "םילשורי וימחרב הנוב" לש "'ה" רמאש רחא רכזנו ,(
בוטה" לש 21'ךורב' תבית רמאש רחא רכזנ םא לבא .המיתח אלב ,"ןורכזל לארשי ומעל
.רזוח וניא ,"ביטימהו

- םויה תאצ רחא תועש המכ וליפא ותדועס הכשמנו ,תיזכ לכאו םוי דועבמ ותדועס ליחתה
.22תיברע ללפתה אל ןיידעש יאנתב ,ןוזמה תכרבב 'אוביו הלעי' ריכזמ

,'הבוטל . . ונרכז' לע 'ןמא' םינוע ראשהו טעמ ולוק היבגמ ךרבמה 'אוביו הלעי'ב
"(תישילשה) וז הכרב ףוסבו םיקרפה ןיב" - 23'םיבוט . . ונעישוהו' ,'הכרבל וב ונדקפו'
.24

ם"רהמד הימשמ וטמו") זית 'יס ח"ואל שדח ירפ האר" :הז לע ןייצמ 251 'מע בל ךרכ תוחיש יטוקלב (1
ע"ושה כ"נ .("שדוחה לכ לש תונווע םירפכתמ ובש יפל ,'ןטק רופיכ םוי' ותוא ארוק היהש ל"ז וריבודרוק
'מע א"ח ג"נשת 'לוכשא' תרודהמ] ץ"בעי רודיס .דועו .א,טעק .ב,כק [ת"חנ תנש םדרטשמא סופד] ה"לש .םש
."גנר 'מע אב הרותה רוא .דועו .[בלקתת

תועבטמה תא .549 'מע ו"טח תוחיש יטוקל םג הארו .מ"כבו 667 'מע ,663 'מע ו"לשת'ה שדוק תוחיש (2
רפס - שדוח שאר ברעב תונוש תוקדצל קלחל ךירצ ,[שדוחה ךשמב] הליפתה ירחאו ינפלש הקדצה ןתממ ופסאתנש
.161 'מע ד"שת תוחישה

.26 הרעה ב"פ 'ד"בח - ח"ר יגהנמו יניד' 'סב הזל תורוקמ הארו (3

ר"ומדא ישורדב אלפנ רבד וניצמו .מ"כבו ,א"עס חנ ףד ה"רל םישורד ,ת"וקלמ ,104 'מע א"ח ח"משת ש"הס (4
תוכלמה תינבנ רבכש ירחאל ,שדחמ דוחייה קר השענ ח"רבש קוליחה ילולש (הס 'מע א"לרת םירחהו ךשמה) ש"רהמ
תונורכז ,תויכלמ יקוספ רמול ךירצ היהו ,הנשה שארב ומכ שדוח שאר לכב תוכלמה ןינב ל"צ" ,הנשה-שארב
.431 'מע א"ח ז"משת תויודעוותה - "תורפושו

.יק 'מע ב"כח ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ק"גא (5

םויבו ,השעמה ימי תשש רוגס היהי . . תימינפה רצחה רעש" :א,ומ לאקזחימ םג ריעהלו .טי,כ א-לאומש (6
.72 הרעה 306 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפס ,"חתפי שדוחה םויבו חתפי תבשה

.הת 'מע ב"יח ק"גא (7

יגהנמו יניד' הארו .2075 'מע ד"ח ה"משת תויודעוותהב ראבתנו אבוה ,דועו א,טכ ג"ח .ב,אפ א"ח רהז (8
.נ"שו 7 הרעה ה"פ 'ד"בח - שדוח שאר

יכ" :סר 'מע ד קלח ר"ומדא ק"כל 'טקולמ-םירמאמה רפס' הארו .מת 'מע ג"יח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא (9
,הנבלל ןינומו הנבלל ןימודש ,לארשיב אוה ןכו .םולכ המרגמ הל תילד . . הנבלה דלומ אוה שדוח שארב
."לארשימ דחא לכב ונשיש לוטיבה חכ תולגל רשכומ ןמז אוה שדוח שארבש

.123 'מע א"ח ב"נשת תוחישה רפס (10

.י"שר שוריפבו ה-ג,א םירבד (11

.7 הרעה 188 'מע א"ח ט"משת תוחישה רפס (12

.ש"ייע ,דכש 'מע ז"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ק"גא (13

.276 'מע ג"ישת שדוק תוחיש םג האר (14

.267 'מע א"ח ב"נשת תוחישה רפס האר (15

.תסנכה -תיבב םייקתהל תוכירצ שדוח שארד תויודעוותההש ,ןסינ 'ל 'םוי םויה' חולב (16

ז"הדא ע"וש) אקווד תפ לוכאל בויח ןיא לבא (חית ס"ר ע"וש) שדוח שארב תונעתהל רוסאש קספנ אנידל (17
.(י"ס חפק 'יס

י"שר .חי,ה,כ א-לאומש) אלמ ארקמ הרוקמש ,ה"פ 'ד"בח - שדוח שאר יגהנמו יניד' האר :שדוח שאר תדועס
דובכ ינפמ (א :הימעטו ,הב תוברהל הווצמש קספנ וב ,טית 'יס - דחוימ ןמיס הל ןתינ ע"ושבו (םש ק"דרו
בוט-םוי אוהו ,םישנל הכאלמ תיישעב רוסא םויהשו ןיפסומה תליפת רוכזנש ידכ (ב .לארשיל הרפכ אוהש ,םויה
שאר 'לה םייח תוחרא) הייארה יפ-לע ןישדקמ ויהש ןמזב הנבלה ידעל ןישועש הדועסל רכז (ג .םישנאל ףא
הדועסשו ,(148 'מע ו"צרת ש"הס האר) תפ לוכאל רדהל בוטש :םש םינורחאהמו .(ג"מסו וב-לכ .ותליחתב שדוח
.הלילב אלו םויב איה וז

שארמ ול ןיבוצק םדא לש ויתונוזמ לכ"ש ורמא שדוח שאר תדועס לע םגש אנהכ ברד אתקיספמ איבה םש רוטב
.ז"טב אבוהו ,"ול ןיפיסומ ,ףיסומ םא . . םישדח ישארו םיבוט םימיו תותבשב איצומש הממ ץוח . . הנשה
'להו ג"ס במר 'יס ז"הדא ע"ושב םג הכלהל האבוהש] וז ארמימב 'שדוח שאר' רכזנ אלש המש ,שריפ ףסוי תיבבו
.(7 הרעה ליעל םג האר) אוה 'בוט םוי' ללכבש רמול שי ,ארמגב [ז"ה א"פ הרות דומלת

.םייח חרוא ע"ושה ףוסבש ה"גהב (18

גהנמש ,זע ע"ס 'ד"בח - ח"ר יגהנמו יניד' 'סב אבומהמ ריעהלו .539 'מע ב"ח נ"שת'ה תוחישה רפס (19
.שדוח-שארב הקדצ תניתנב תוברהל לארשי

.ז"הדא רודיס פ"ע ד"ס זמ 'יס ןחלשה תוצק (20

םיגהונש ומכ 'ןמחרה'ב 'אוביו הלעי' רמול וניקתה אלו .ז"הדא רודיס .י ס"וס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (21
.בי ףיעס םש ,וב שיש תומש תרכזה םושמ ,'םיסינה לעו'ב

.זי ףיעס חפק 'יס ז"הדא ע"וש (22

.ול ק"ס ט"פ ללוכה רעשב ,ןואג יאה ברמ וז היינע גהנמ רוקמ האר (23

.380 'מע ד"כח תוחיש יטוקל (24

ןיב קר (ופוסב וא ,אוביו הלעי תרימא עצמאב ונייהד ,קרפה עצמאב אל) תונעל רתומש הנווכהש ,טושפ
וניבר רודיס ןושלמ ןבומכ ,רחא 'םיקרפה ןיב' לולשלו ,תיעיבר הכרב ליחתה םרטב ,וז הכרב ףוסבש םיקרפה
וז הכרב" ןושל-לפכ טקנ ןכלו ,אקווד וז הכרב רחאל אלא הכרבה םויסבש ןמא ןינוע ןיאש ש"ק תוכרבל רשקב
.וז הכרב ףוסב אוה םיקרפה ןיבש םושמ קר אוה רתיההש דמלל ,"(תישילשה)

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il