- ד"פק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה טבשב 'ד * אב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


ערה לוטיבו תוצוצינה רוריב


תנווכמ ירקיע קלח איהו ,ותנקת איה הערפ לש ותריבש
תעבונ הנניא ונתשרפב הערפל הכילהה ןכל * םירצמל הדיריה
אלא ,םירצממ לארשי-ינב תא איצוהל ידכו וקזוחו ופקותמ
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * המצע ינפב הרטמו תילכת איה
ונרודאראו תומש) םירצמ תאיציל תוכיישה תוישרפ ראשל סחיב אב תשרפ לש דחוימה הניינע
תודואו (אראו תומש) םירצמ תאיציל הנכהה תודוא רבודמ תוישרפה ראשבש - (חלשבו
האיציה איה אב תשרפב וליאו ,(חלשב) םירצמ תאיצי(ל ךשמהבו) רחאל ויהש םיניינעה
.המצע םירצממ

השרפה ןכות לע הרומ השרפה םשש 1עודיכ) השרפה םשל השרפה ןכותד תוכיישה ראבל שיו
:2"הערפ לא אב" - (הלוכ

יתמ דע" 4וב תורתהלו 3וילא אובל השמ ךירצ ,ןכלש - הערפד ףקותה שיגדמ "הערפ לא אב"
.5"'וגו רחמ איבמ יננה ימע תא חלשל התא ןאמ םא יכ 'וג ינפמ תונעל תנאמ

,אענכתאל ומוגרתכ" ,"ינפמ תונעל תנאמ יתמ דע" שוריפב י"שר בתכש המ יפ-לע טרפבו
ךפיה) הערפד ףקותה שגדומ הזבש - "ינפמ לפשו ינע תויהל תנאמ ,ינע תרזגמ אוהו
."ינפמ לפשו ינע תויהל תנאמ . . 'ה רמא הכ" ,לוכיבכ ,ה"בקה יפלכ (הענכהה

ןכותה) םירצמד הריבשה ידי-לע םירצממ האיציה הנכותש השרפהש םעטה והמ :ןיבהל ךירצו
?םירצמד ףקותה שיגדמש 6"הערפ לא אב" םשב תארקנ - (תוכמ רשעד

:8ונתשרפ תלחתהבש "הערפ לא אב" בותכה שוריפב 7רהוזה ירבד םדקהב הז ראבל שיו

רתב ןירדא ה"בק היל לייעד אלא ,אב יאמ ,היל יעבמ הערפ לא ךל ,הערפ לא אב ביתכ המ"
ןינתד אזר והיא ןאמו ,הינמ ןילשלתשמ ןיגרד המכד אפיקת האלע אדח אנינת יבגל ןירדא
. . היליד ןיגרד ןוניאו ןירואי ןוניא היבגל אלא בירק אל הינמ ליחד השמו ,לודגה
לודגה ןינתה םירצמ ךלמ הערפ ךילע יננה ה"בק רמא . . השמ ליחדד ה"בק אמחד ןוויכ
."'ה ינא תרמא תאד המכ ,ארחא אלו אברק היב אחגאל ךירטצא ה"בקו ,9וירואי ךותב ץבורה

ךכ ידכ דע אוה ולש ףקותה ,רשא ,"לודגה ןינתה" ,תופילקה רוקמו שרוש אוה הערפ :רמולכ
" אלא ,(ודבל ךליש) "הערפ לא ךל" ה"בקה ול רמא אל ןכלו ,10ונממ ארי היה השמ וליפאש
ליבשב הערפ לא ומע וסינכמ ה"בקהו ,הערפ לא (ה"בקה םע) ומע דחי אוביש ,"הערפ לא אב
:11לכו לכמ ולטבלו ("אברק היב אחגאל") ומע םחלהל

לע אלו ,ונתשרפ תלחתהבש "הערפ לא אב" קוספה לע הז שוריפ שרפמ רהוזהש םעטה ראבל שיו
:12אראו תשרפב הז ינפל רמאנש "הערפ לא אב" קוספה

אב" ,"וילא תרבדו הערפ לא אב") הערפל רובידהל המדקהכ "הערפ לא אב" רמאנ אראו תשרפב
המדקה רותב אל] "הערפ לא אב" רמאנ ונתשרפ תלחתהב ןכ-ןיאש-המ ,("וילא תרמאו הערפ לא
ןיינעכ [אלא ,הזב אצויכו "וילא תרבדו" בותכה ךשמהב רמאנ אל ירהש ,הערפל רובידהל
.13אל ותו ,"הערפ לא אב השמ לא 'ה רמאיו" :ומצע ינפב

ה"בק היל לייעד" - ומצע ינפב ןיינעכ (ןאכ) "הערפ לא אב"ד שוריפה רהוזב ראבמ הז לעו
וב לועפל ליבשב "הערפ לא אב" - "אברק היב אחגאל . . אנינת יבגל ןירדא רתב ןירדא
םירצמב יתללעתה רשא תא . . וברקב הלא יתותוא יתש ןעמל" :בותכה ןושלבו .לוטיבו הריבש
.14"םב יתמש רשא יתותוא תאו

(15םירדחמ םינפל םירדח) "ןירדא רתב ןירדא ה"בק היל לייע"ד קוידה ראבל שי הז יפ-לעו
.16ולש ףקותהו תועיבקה רקיע אוה ובש םוקמב תויהל ךירצ הערפד לוטיבהו הריבשה ,יכ -
אובל ךירצ אלא ,(הזב אצויכו) 17"המימה אצוי"שכ ושגפלו וילא ךליל קיפסמ אל ,ןכלו
(םירדחמ םינפל םירדח) םיימינפה םירדחב אפוג ךלמה ןומראבו ,ךלמה ןומראל ,18ותיבל
הריבשה השענש הז ידי-לעו ,(ולש ףקותהו תועיבקה) ותריד רקיע םשש ,ךלמה ןומראבש
רקיע ,ולש ףקותהו תועיבקה לטבתמ ,ובש םיימינפה םירדחבו ךלמה ןומראב לוטיבהו
.19םילפטה םיניינעה ראש םילטבתמ אליממ ךרדבו ,ותואיצמ

הריבשהמ קלח אוה (א"ס ל"נכ) "הערפ לא אב"ב הערפד ףקותה תשגדה םגש ןבומ הז יפ-לעו
ףקותהו תועיבקה אוה ובש בצמו םוקמב איה לוטיבהו הריבשה רקיע ,יכ ,הערפד לוטיבהו
.הערפד

לוטיבהו הריבשה ןיינע(ה רקיע) ליחתמ "הערפ לא אב" תשרפבש - ןיינעה תדוקנו
:הערפד

לארשי-ינב תא איצוהל וילע לועפל ליבשב (קר) אל אוה ונתשרפ תלחתהבש "הערפ לא אב"
"ינודבעיו ימע תא חלש 'ה רמא הכ וילא תרמאו הערפ לא אב" ,הז ינפלש םיקוספבכ) םירצממ
. . ןירדא רתב ןירדא היל לייעד") הערפד לוטיבהו הריבשה ליבשב (רקיעבו םג) אלא ,(20
.ומצע ינפב ןיינעכ ("אברק היב אחגאל

-ינב תא איצוהל וילע לועפל ליבשב אל) ומצע ינפב ןיינעכ הערפד לוטיבהו הריבשה םגו
תאיציד השרפ(ה תלחתה)ב "הערפ לא אב" רמאנ ןכלש ,םירצמ תאיצימ קלח אוה (םירצממ לארשי
לא אב"ש ןבומ הזמש ,"הערפ לא אב" תארקנ םירצמ תאיציד השרפה לכש אלא דוע אלו ,םירצמ
.ןמקלדכ ,םירצמ תאיציד ןיינעה רקיעו ןכות אוה "הערפ

ץראה תשוריל המדקהכ םירצמ תאיציו תולגד ןיינעה תוללכב רואיבה םדקהב הז ראבל שיו
אל ץראב ךערז היהי רג יכ עדת 21עודי" םירתבה ןיב תירבב וניבא םהרבאל רמאנש ומכ -
ןכ ירחאו יכונא ןד ודובעי רשא יוגה תא םגו הנש תואמ עברא םתוא וניעו םודבעו םהל
:"'וגו תאזה ץראה תא יתתנ ךערזל 'וג הנה ובושי יעיבר רודו 'וג לודג שוכרב ואציי

ןפואב אלו) 22םמצע חוכב לארשי לש םתדובע ידי-לע היהת ץראה תשוריש ה"בקה לש ונוצר
ץרא" היהתש ,תויצרא ןושלמ ,"ץרא"מ ושעי לארשיש ,ונייה ,(23"אפוסיכד אמהנ" לש
התוכייש הב רכינש - "לארשי (ץרא)"ו ,24"הנוק ןוצר תושעל התצרש" - "ץרא" ,"לארשי
'ה יניע דימת" ,ןכלש ,26ה"בקה לש "וניע תבב" ,25"ץפח ץרא (יל) םתא ויהת יכ" ,לארשיל
יניינעב תוקולא תייארד ןיינעה םג ללכנ הזבש ,27"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב ךיקולא
לכב לארשי ץראד ןיינעה םילעופו םיכישממש דעו ,(29"הקולא הזחא ירשבמ" ךרד לע) 28ץראה
ולוכ םלועה לכבש ,"תוצראה לכב טשפתתש לארשי ץרא הדיתע" 30ל"זח ןושלבו ,ולוכ םלועה
רשב לכ וארו 'ה דובכ הלגנו" 32בותכש ומכ ,31לעפנב יקולאה לעופה חוכ יוליגב וארי
.34יתימאה שי םע דח אוה 33ארבנה שיש םיאורש דעו ,"'וג

:"םהל אל ץראב ךערז היהי רג יכ" - םירצמ תולג תמדקה ידי-לע השענ הז ןיינעו

ץרא - לארשיל תדגנמש ץרא ,הזמ הריתיו ,לארשיל תכייש הניאש ץרא איה "םהל אל ץרא"
"תומואה לכמ םיקלוקמ" ,36"ץראה תוורע" התויהל ,35"לארשיל הריצמ" איהש םש לע ,םירצמ
.ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחת ,37

םייח ,38"בקעי יחיו"ד בצמו דמעמ םלצא השענ םירצמ ץראל םתדיריב םג ,ןכ-יפ-לע-ףאו
.בקעיד םייתימא

תוצוצינ רוריב (א) :םייללכ םינפוא 'בב - םירצמד רוריבה םג םילעופש ,הזמ הריתיו
רוריב ןכו ,"םתיא הלע (41םירג לש תומוא תובורעת) 40בר ברע םגו" 39בותכש ומכ ,השודקה
'וג תולמשו בהז ילכו ףסכ ילכ םירצממ ולאשיו" 42בותכש ומכ ,םיימשגה םירבדבש תוצוצינ
הריבש" (ב) ,43"םיגד הב ןיאש הלוצמכו ןגד הב ןיאש הדוצמכ" ,"םירצמ תא ולצניו
יהוז ןתריבש"ו 44השודקל םתולעהלו םררבל רשפא-יאש םייוצר-יתלבה םיניינעהד לוטיב(ו
עגונב ל"זר רמאמ ךרד לע ,השודקב תומילש ףסותינ הז ידי-לעש אלא דוע אלו ,45"ןתרהט
47"םילשורי לש הנברוחמ אלא רוצ האלמתנ אל" ,46"וז הבירח ,וז האלמ םא" םילשוריו רוצל
,48םילשוריד (תומילש) יולימהב ףסותינ "רוצ לש הנברוח" ידי-לעש ,ךפיהל הז ךרד לעו ,
לטבתנש ,דגנמ לש תואיצמל םוקמ ןיאש ןפואב השודקה ףקות הלגתמ הז ידי-לעש ןוויכ
.49ירמגל ותואיצממ

לש בצממ ירמגל םיאצויש - (51"ואציי 50ןכ ירחאו") םירצממ האיציה תישענ הז ירחאלו
דוע ךייש אל ,ותואיצמ הלטבתנו דגנמ היהש ירחאל ,יכ ,"לארשיל םיריצמ" ,השודקל דוגינ
הבוט ץרא" ,לארשי ץראל הסינכה תומילש תישענ ,אלימבו ,דגנמל םוקמ תניתנו תורשפא
ול הריד ,"לארשי ץרא" תישענ הנותחתה וזלה ץראש ,(םירצמ ץראד "רצימ"ה ךפיה) 52הבחרו
.53םינותחתב ךרבתי
-176 'מע ,ב ךרכ ,א"שנת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;א"שנת'ה טבשב 'ד ,אב תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(182

.דועו .ךליאו 57 'מע ה"ח ש"וקל האר (1

םהרדובאבו .(הבהא רפס ףוסב) הנשה לכ תוליפת רדס ם"במרב - (םתס "אב" אלו) "הערפ לא אב" - המש ןכ (2
.תורטפההו תוישרפה רדסב

ריעה יחתפ לע רזחמ היהש" ,"השמל ארקיו 'וג הערפ םקיו" - השמ לא הערפ ךלה תורוכב תכמ ירחאל כ"אשמ (3
.ב"ס ןמקל הארו .(י"שרפבו אל-ל ,בי) "יורש השמ ןכיה קעוצו

.(13 הרעה ןמקל הארו) "וב הרתהו" ,"הערפ לא אב השמ לא 'ה רמאיו" :י"שר שוריפכ (4

.ד-ג ,ד"וי (5

.םירצממ האיציה ךפיה אוה" "הערפ לא אב"ש טרפבו (6

תילכתב "רוא הרות"ד (עיקרה רהזכ וריהזי םיליכשמהו ש"מכ ,רוא ןושלמ - רהז) רואה רתוי שגדומ ובש (7
.יוליגה

.א ,דל ב"חז (8

.ג ,טכ לאקזחי (9

.ד-ג ,ח וצ ת"וקל םג האר (10

תוכמב ותודרל הדורו טפוש" ,"הערפל םיקלא ךיתתנ"ש ןוויכ - "הערפ לא אב השמ לא 'ה רמאיו"ש םעטהו (11
אלו ינא") ה"בקה תלוכיב אלא הז ןיאש ,הפילקה לטבלו רובשל חכהש ,ונייה ,(י"שרפבו א ,ז אראו) "ןירוסיו
.(נ"שו .ךליאו 74 'מע ז"טח ש"וקל האר) השמל ןתינ - ("רחא

,ו) "וצראמ לארשי-ינב תא חלשיו םירצמ ךלמ הערפ לא רבד אב" - הערפל רובידה ד"ע יוויצה תלחתהב (12
-וכ ,ז) "םיעדרפצב ךלובג לכ תא ףגונ יננה 'וג וילא תרמאו הערפ לא אב" - עדרפצ תכמ לע הארתהב ;(אי
דבכ רבד 'וג ךנקמב היוה 'ה די הנה 'וג 'ה רמא הכ וילא תרבדו הערפ לא אב" - בורע תכמ לע הארתהבו ;(זכ
ע"צו .(גי ,ט .זט ,ח) "הערפ ינפל בצייתה" ,(וט ,ז) "הערפ לא ךל" - תוכמה ראשב כ"אשמ .(ג-א ,ט) "דאמ
.(18 הרעהל ג"הושבש ייחב הארו) אקווד ז"ע םעטה

רמאנ קוספבש ןוויכ ,"וב הרתהו הערפ לא אב" - ארקמ לש וטושפב רואיב ףיסוהל י"שר ךרצוה הז םעטמו (13
.(נ"שו .ךליאו 57 'מע ו"ח ש"וקל הכוראב האר) אל ותו ,"הערפ לא אב" קר

ןושלמ םג אוה "ועדיו"ש - "'ה ינא יכ *םירצמ ועדיו" (ה ,ז אראו) ז"נפלש םיקוספב ש"ממ םג ריעהלו (14
.מ"כבו .א ,זנ אראו א"ות - (י"שרפבו זט ,ח םיטפוש) "תוכוס ישנא תא םהב (רבתו) עדיו" ומכ ,הריבש
-------------------

הערפד לוטיבהו הריבשהש שיגדהל ידכ - (םירצמ ועדיו" אלו) "'ה ינא יכ םתעדיו" רמאנ ונתשרפבש םעטהו (*
.םינפב ןמקלדכ ,י"נבד םירצממ האיציהל ךייש


.תמא ךרד 'יפ (15

לארשיב ךייש תועיבק ןיד רקיעש ףאש ,ריעהלו - .(א ,וט תובותכ האר) "לטב אל עובק" :הכלהה ןונגסבו (16
םג לשלתשנ ז"ה ,אקווד השודקב איה תיתימאה תועיבקהש ןוויכ ,(ותרותו ה"בקהל םתוכייש דצמ) אקווד
רחאל להקב אובל ירצמד רתיהל עגונב :אמגודלו ,תועיבקה ןינעל סחיב םיניד יקוליח םלצא וניצמש ,ע"הואב
עובק היל יוהו ,םהיתומוקמב וראשנ םטועימ יאדוובד ג"עא"ד ,ז"בז םבריעו תומואה לכ לבלבו בירחנס הלעש
"דימ םירתומו שירפק אבורמ שירפד לכו ,םהמ שרופ ה"ה רייגתמש ותוא ,מ"מ ,ימד הצחמ לע הצחמכ עובק לכו
.(י"ס ד"ס ע"הא ע"ושל שובל)

.האבה הרעהל ג"הוש הארו .(זט ,ח) בורע תכמו (וט ,ז) םד תכמ לע הארתהבכ (17

וילא ךליל ול רמוא היהשכו ,אב ול רמוא היה ,ותיבל אובל ול רמוא היהשכ" :ונתשרפ שיר ט"העב האר (18
ושנע לע תורוהל . . (ותיב) ולכיהב סנכיש . . הערפ לא אב ןינע" :םש ייחבבו ."ךל ול רמוא היה המימה
ולכיהל סנכנש דצמ יכ ,רמאי ,ותיב לא אוביו בותכש אוהו ,ולכיהב . . האגתמ היה יכ ונואגו ותוואגו
.*"םהה תוכמה לכ וילא ואב (ותיבמ) םשמ . . תאזל םג ובל תש אלו השמ ירבדל זב היה וב האגתנו
-------------------

,(הארתהב אלש תישילשהו הארתהב םיתש) ב"חאב ש"דע ך"צד ,תוכמ שלש לכ לע תוארתהה רדס ראבמ ז"פעו (*
,("הערפ לא אב") ולכיהב הינשהו ("המימה אצוי הנה") רואיה לע התיה הנושארה ,הקולח לכבש תוארתהה יתשש
היהש ןוויכד - ולכיהב הבראו רואיה לע דרב ,ולכיהב רבדו רואיה לע בורע ,ולכיהב עדרפצו רואיה לע םד
."'וכ וטפשמ םהמו ולכיהו ורואי ךותמ ןלוכ תוארתהה ויה ןכ לע" ,ולכיהבו ורואיב ,םהינשב האגתמ


,*בורב לוטיב ומכ .ירקיעה ןינעהל םילפטה םיניינעה לוטיב רתוי שגדומ חנ ינב לצאש ,רמול שיו (19
דבלב לארשיל אלא ןירועישה ונתינ אלש) אוהש לכ(ב בור) קיפסמ אלא ,םייוסמ רועישב ךרוצ ןיא םלצאש ןוויכ
.((י"ה ט"פ םיכלמ 'לה ם"במר)
-------------------

.(נ"שו .ךליאו 3216 'מע 'ח ךרכ ח"דש האר) חנ ינבב בורב לוטיב ןידב ט"וקשהמ ריעהל (*


.וכ ,ו אראו (20

.ךליאו גי ,וט ךל ךל (21

(קר) ה"בקה"ש ,הזמ הריתיו ,(נ"שו .א ,ד"וי תבש) "תישארב השעמב ה"בקהל ףתוש השענ" - ל"זח ןושלבו (22
.ודי לע השענ רקיעהש ,ונייה .(נ"שו .ב"ער ,בנ הכוס) "ורזוע

.מ"כבו .ד"ער ,ז וצ ת"וקל .ג"ה א"פ הלרע ימלשורי האר (23

.ח ,ה"פ ר"ב (24

.בי ,ג יכאלמ (25

."וניע תבבב עגונכ םכב עגונה" (בי ,ב הירכז) ש"מכ (26

.בי ,אי בקע (27

אל רשא ץרא (ט ,ח םש) רמאנש םולכ הרסח לארשי ץרא ןיא"ש - םיימשג םיניינעב העפשהב םג שגדומו (28
- הלעמלמ איה העפשההש רכינש אלא דוע אלו ,(נ"שו .ב ,ול תוכרב) "הב לכ רסחת אל םחל הב לכאת תונכסמב
תואושנ" .(ט ,ג"יפ ר"ב) "הלעמ יפלכ םהיניע ןילות לכה ויהיש" ,(אי ,אי םש) "םימ התשת םימשה רטמל"
התוא אלא שרוד וניא"ש ךכל ףסונש ,תוצראה ראש כ"אשמ ,(זי ,םש ייחב) "ודיבש םימשג חתפמל (ה"בקהל) וילא
י"א" ,ירה ,"םלועה לכ התוש התיצמתמ" ,(בי ,םש י"שרפ) "המע תוצראה לכ תא שרוד אוה השירד התוא י"עו
א ,ד"וי תינעת) םהלש תולזמו הלעמלש תומוא ירש) "חילש י"ע ולוכ םלועה לכו ומצעב ה"בקה התוא הקשמ
.((א"שרהמ ג"אדחבו

.וכ ,טי בויא (29

.מ"כבו .ךליאו ב ,טפ יעסמ ת"וקל .גקת זמר 'יעשי ש"לי .ח"רו תבש 'פ יתבר אתקיספ האר (30

.דועו .ז"כפס הנומאה רעש .א ,בפת תומש ח"ות האר (31

.ה ,מ 'יעשי (32

ול המדקש הליע הזיאמ לולע וניאו ותומצעמ אוה ותואיצמש ה"ב ליצאמה לש ותומצעו ותוהמ"מ ותווהתהש (33
.(כ"ס ק"הגא) "'וכ שממ טלחומה ספאו ןיאמ שי אורבל ותלכיו וחכב ודבל אוה ןכלו ,ו"ח

.ג ,גמ חלשב ז"הואיב האר (34

.ד ,ז"טפ ר"ב האר (35

.(ופוסב) ד א"פ ר"הק הארו .בי ,םש .ט ,במ ץקמ (36

.ח"ה ה"פ םיכלמ 'לה ם"במר הארו .ג ,חי ירחא י"שרפו ירפס (37

.יחיו פ"ר (38

.ח ,בי ונתשרפ (39

.(מ"כבו .ג ,ס ונתשרפ א"ות) םירצמ תולגב וררבתנו הטמל ולפנש תוצוצינ (ח"פרמ) ב"ר - "בר" (40

םהילע ופסותיש ידכ אלא תומואה ןיבל לארשי תא ה"בקה הלגה אל" (ב ,זפ םיחספ) ל"זראממ ריעהל (41
.(מ"כבו .ךל ךל פ"ר .א"ער ,ו תישארב א"ות) תוצוצינה רוריב ע"והש ,"םירג

.ול-הל ,םש (42

.ב ,ט תוכרב (43

םילוכיש השודקה תוצוצינ רוריב םלשנש ירחאל הפילקה לוטיבו תריבש (א) :םינפוא 'ב אפוג הזבש ל"יו (44
- השודקה תוצוצינ רוריב (רמג) ינפל הפילקה לוטיבו תריבש (ב) ,ליגרה ד"ע הדובעה רדס - השודקל םתולעהל
לוכי לכ . . 'ה תלוכיב קר . . הז ןיא ןיידע וררבתנ אלש םתומילשב םדועב םדיבאהל" ,דחוימ חכ ךירצ הזלש
. . ותומילשבו ופקתב ודועב ורובשל השמל חכ ןתינו . . םתומילשב םדועב םג ירמגל םיעשרה תא דיבאהל
.(גלק 'מע ת"רזע מ"הס האר) *"בוטה תא ונממ חקילו ררבתנ אלשכ םג תוכמב ותודרל
-------------------

השודקה תוצוצינ רוריבב רתוי דוע ףסותינ (תורוכב תכמב) הערפד לוטיבהו הריבשה ירחאלש קתמוי ז"פעו (*
.(הל ,בי ונתשרפ י"שרפ) "ךלו םינש לוט דחא רמוא התא . . םהמ םילאוש ויה אלש המ ףא" םוליאשהש -


.ב"פר םילכ (45

.א"עס ,ו הליגמ (46

.גכ ,הכ תודלות י"שרפ (47

תדמ י"ע אוה םילשורי ןינבש - "םילשורי *ןינב וז חצנהו" (א"עס ,חנ תוכרב) ל"זראמב רואיבהמ ריעהל (48
תותואה ע"והזש ,(א"עס ,זלש) םשו .(ב"עס ,בלש) תומש ח"ות האר) דגנמה תא לטבלו רובשל עינכהל ןוחצנה
.(םירצמב ויהש םיתפומהו
-------------------

ןינב וז" הפסוההש ל"י ילואו ."םילשורי וז חצנהו" :םש תוכרבב לבא ,דועו ח"ותב (םילשורי ןינב) ה"כ (*
תדמ י"ע - ימור לש (התלפמ) הנברוחמש ןוויכ ,"ימור לש התלפמ וז חצנהו" ז"נפל ש"מ פ"ע איה "םילשורי
.םילשורי תינבנ - ןוחצנה


רוריב י"עש יוליעהמ רתוי לודג אוה תופילקה תריבש י"עש יוליעהש ,77 הרעה 67 'מע ה"ח ש"וקל האר (49
.םהבש השודקה תוצוצינ

ירחאל םג םנודל םילוכי הרואכלש ףאש ,(דגנמה לוטיבו תריבש) "יכנא ןד ודובעי רשא יוגה תא"ש ירחאל (50
.םירצממ י"נב תאיצי

האר) השודקה תוצוצינ לע יאקש ,"לודג שוכרב ואצי" - םירצמב ויהש השודקה תוצוצינד האיציה םג ללוכ (51
.(נ"שו .80 'מע א"כח ש"וקל

.דועו .ח ,ג תומש (52

.מ"כבו .ו"לפר אינת .דועו .זט אשנ אמוחנת האר (53
חישמ םע תויחל


םיפרטצמ ונתדובעו ונישעמ
תורודה לכ תולועפל


הלואגל לארשי-ינב תשקב תא התע םג םייקמ ה"בקה

"בקע" הז ירה - דחא דצמ :(הרואכל) םייכפה םיניינע 'ב לע הרומ "אחישמד אתבקע" ראותה
,לגרבש הנותחת יכה הניחבל דע ,ףוגה יקלח ראש לכו בלהמ הטמלו שארהמ הטמל ,דבלב
ןמזש דעו ,הלואגה אובת אקווד הז רודב - ךדיאלו ;(ההימתב) "ארד רושכא" :עודיה ןושלבו
יבקע ימעפ תא םיעמושו םישיגרמ רבכש ינפמ - "אחישמד אתבקע" רבכ ארקנ ומצע הז
...!חישמה

ךשמהבו ירחאל אבש ןורחאה רודה ,"בקע"ה אוה הז רודש ןוויכמ :אילת אהב אהש רמול שיו
יבג לע דמועה סננ תמגודב ,םימדוקה תורודה לש תוחוכה לכ ול שי - וינפלש תורודה לכל
.אחישמד אתבקע תא םיעמוש רבכש ןפואבו ,הלואגל הכוז הז רוד אקווד ןכלו ,קנעה

ףוגה דמוע וילע ירה ,ףוגה יקלח ראש לכמ הטמל ותויה םעש - וטושפכ בקעה תמגודבו
- ליח לא ליחמ תכללו תולעתהל ךירצ שארה רשאכ :וזמ הריתיו ,שארהו בלה ללוכ ,ולוכ
ירחאל ותויהל - רבדה םעטו ,שארהו ףוגה תא ךילומה אוהש ,לגרבש בקעה ידי-לע רבדה השענ
.ףוגה יקלח לכל ךשמהבו

זירכמו אוה ךלוה ןכלו ,דבלב ,"בקע" אלא וניאש הדבועל עדומ תויהל ךירצ "בקע"ה ,םנמא
,ונממ םילועמה ףוגה יקלח ראשל ךשמהבו ירחאל ותויהל אלא ,"ידי םצועו יחוכ" הז ןיאש
.ףוגה תא ךילומו דימעמש הז אוה השענ - הז ידי-לעו

,ההימתב "ארד רושכא"ש הדבועב ריכמו עדויש - אחישמד אתבקעד ארדל עגונב הז ךרד לעו
,סננה) אוה דמוע - הזמ האצותכו ,וינפלש תורודל ךשמהבו ירחאל ותויהל אלא הניא ותלעמו
.יולגבו לעופב הדיתעה הלואגה תא איבמו ,קנעה יבג לע ("בקע"

תודוא . . (ךליאו א,אנר) ה"לשה ירבד לע ףסונ רבסהו רואיב הווהמ . . ליעל רומאה
:הליפתה תושקב םויק

םידקמ - ונענ אל ןיידעו הלואגה לע םתליפתב םישקבמ לארשי-ינבש ןכתייה הלאשה לע
- רקיעו דועו ,"'וכ רומש רכשהו הלעמל המושיר" הליפתד השע תווצמה םויקש ראבל ה"לשה
ונילע םידמוע . . הלואג שי םויו םוי לכב יכ ,הניממו השקבה תמגודמ השוע" ןכא ה"בקהש
."ונליצמ ה"בקהו ונתולכל

:םידקהבו - הזב ףיסוהל שיו

השקב ה"בקה לצא שקבמ ידוהי רשאכש (א"י קרפ) הבושתה תרגיאב ראבמ ןקזה ר"ומדא
ירה(ש) . . םלועב אקיפס קפסו קפס םוש ילב" תמייקתמ וז השקבש יאדווב - הכרבב תמייוסמ
תשקב תמייקתמ ןכאש רמול חרכהב - הז יפ-לעו ."הלטבל הכרב ששח םושמ לקהל תוכרב קפס
.הלואגה ןיינע תודוא לארשי-ינב תליפתו

-ינב לכ לש םהיתושקבו םהיתוליפת תא ה"בקה לבקמ יאדוובש - ונניינעב םירבדה שוריפו
:רמולכ !שממ ונימיב הרהמב הלואגה היהת - הזמ האצותכו ,הלואגה לע תורודה לכבש לארשי
,וזל וז תופרטצמ - הלואגה ןיינע תודוא תורודה לכ ךשמבש לארשי-ינב לכ לש םהיתוליפת
.הטושפכ הלואגה היהתש ןתלועפ תא ןה תולעופ ףוס לכ ףוסש דע
יתלב - 817-816 'מע ,ב ךרכ ,מ"דשת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ,מ"דשת'ה אב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ

יהויחבמ ריתי


המיאתמה הגהנהה לע םסרפלו ררועל
אלוליהה םויב


הלואגל הייפיצהו ןוחטיבהו הנומאה קוזיח

דבע רשא ותדובעו ותרותו וישעמ לכ"ש - טבשב ירישעד אלוליהה לעב לש םיירקיעה ויניינעמ
,"ץראה ברקב תועושי לעופו . . ותריטפ תעב הטמל . . ריאמו הלגתמ . . וייח ימי לכ
רוריבד הלועפה - הנשב הנש ידימ אלוליהה םויב ("שדוקב ןילעמ") זוע רתיבו תאש רתיבו
ךפהתי "רחא" םגש ,"רחא ןב יל 'ה ףסוי" םש לע ,"ףסוי" ,(ןושארה) ומשב שגדומכ ,ןותחתה
.השודקב תומילשו (הפסוה ןושלמ ףסוי) הפסוה תישענ הז ידי-לעש ,"ןב" תויהל

:רתוי תויטרפבו

-לע - לארשי -ינבל עגונב ,שארל לכל ,איה "ןב" "רחא"מ תושעל אלוליהה לעב לש ותדובע
םיארנ תוינוציחבו יולגבש הלא רובע םג הצוח תונייעמה תצפהו תודהיהו הרותה תצפה ידי
,םתמשאב אלש) תווצמו הרותה םויקמ התע תעל םיקוחר םתויהל ,"רחא" לש בצמו דמעמב
- דחוימבו ללוכ ,יולגבו לעופב - "ןב" - תיתימאה םתואיצמ הלגתתש ,(ובשינש תוקונית
ןיידעש הלא רובע םלועה תומואד תונושלב הרותה תוימינפו הרותה יניינע םוגרת ידי-לע
תומואל עגונב םגו ;אלוליהה לעב ידי-לע שדחתה הז רבדש ,שדוקה-ןושל םיניבמ םניא
האיבמש םלועה ארובב הנומאב םירודח רשויו קדצ תצפה ידי-לע - וטושפכ "רחא" ,םלועה
..."הרצי תבש"ל תוללכבו ,חנ ינב תווצמ עבש םויקל

לכד בוריקהש - לארשי-ינבל עגונב :הלואגהל הנכה איה וז הדובעש - תדחוימ השגדהבו
םויקל הנכהו המגודו ןיעמ איה תווצמו הרותל (תודהימ םיקוחר ויהש הלא םג) לארשי-ינב
ייאמו 'וגו םירצממו רושאמ ראשי רשא ומע ראש תא תונקל ודי תינש י-נדא ףיסוי" דועייה
ךופהא זא" דועיה םויקל הנכה - םלועה תומואל עגונבו ;"'וג לארשי יחדנ ףסאו 'וג םיה
..."דחא םכש ודבעל 'וג הרורב הפש םימע לא

:לעופל עגונבו

שי - טבשב ירישעד אלוליהה םוי ךרבתמ ונממש הערפ לא אב תשרפ שדוק-תבשה םויב ונדמעב
רבד-לע (אלוליהה לעב לש ויתומא 'דב תולועפה לע ףסונ) םוקמו םוקמ לכב םסרפלו ררועל
םויב המיאתמה הגהנהה רבד-לע המכו-המכ-תחא-לעו ,אלוליהה םויל תומיאתמה תונכהה
תודסומל הקדצה תניתנב הפסוה ,ותרות דומילב הפסוה דחוימבו ללוכ ,ומצע אלוליהה
תובוט תוטלחה ולבקי םהבש תוליעפ תויודעוותהו ,ומש לע םיארקנש וא וחורב םיגהנתמש
הלס חצנ ויתוחרואב הכלנו ויכרדמ ונרוה רשא הרשי ךרדב" הכילהב רתויו רתוי ףיסוהל
."דעו

,הלואגל הייפיצהו ןוחטבהו הנומאה קוזיח ידי-לע הלואגהל הנכהל עגונב הריתי השגדהו
.ונקדצ חישמ ינפ לבקל םכלוכ ןכה ודמע :אלוליהה לעב ןושלכ - "אוביש םוי לכב ול הכחא"
(188-187 'מע ,ב ךרכ ,א"שנת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;א"שנת'ה טבשב 'ד ,אב תשרפ תבש תחישמ)

יבר יצוצינ


םירפסל 'תוחתפמ'


ךכב הארו ,םהירפסל תוחתפמ ךורעל םירפס ירבחמ דדוע יברה
אוהש המ * ונימי לש "תונלבסה רסח" רודל הבורמ תלעות
ירפסל תוחתפמ ירפס לש הרוש ךרעו ומצעב םייק ,הווצמ
,בתכ ויתורגיאמ תחאב * דועו קדצ-חמצה ישודיחל ,תודיסח
םג אלא םירחא ליבשב קר אל" תלעות תוחתפמה ירפסב אצמ יכ
"ימצע ליבשב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תפסותל איבי רבדה םא - הדיחיו תחא הלאשמ רזגנ 'תוחתפמ'ה ןיינעל יברה לש וסחי
יוביר תאצוה דדוע ףאו יברה ךמת ,תיבויח הבושתהש ןוויכמו .תווצמ םויקבו הרות דומילב
אל הדיעמה - תניינעמ הדבוע .הרותה םיב אצמתהלו אוצמל םידמולה לע ולקיש ,תוחתפמ ירפס
םיבר םירפס ירבחמ דועבש ,איה - ותולודג לע םג אלא ,אשונל יברה לש ותשיג לע קר
תא ןייצל וירפסב יברה הברמ ,תורוקמה לא ועיגה םכרדש תוחתפמה ירפס תא עינצהל םילדתשמ
.דועו תידומלתה הידפולקיצנאה תמגוד ,וללה םירפסה

בר השעמ

.תוחתפמ ירפס תנכהב קסע ,קוחדה ונמז תורמל ,ומצע אוה םג אלא ,יברה דדוע םירחא קר אל
,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש 'שדוק תוחיש'ל חתפמה ךרוע - ןוסגילז 'יש ןרהא-לאכימ ברה
:םיאבה םיעטקה תא טטצנ הכותמש הכורא הריקסב ורפסל 'אובמ'ה תא חתופ

ב"שת תנשב .תודיסח ירפסל תוחתפמ תכירע ןיינעב ר"ומדא ק"כ לצא וניצמ תדחוימ תוביבח"
ר"ומדא ק"כ ךרע ו"שת תנשב .צ"יירה ר"ומדא ק"כ ירמאמל תוחתפמ ךורעל ר"ומדא ק"כ ליחתה
.(ךיתווצמ-ךרד) צ"צהל תווצמה רפסל - ג"ישת תנשב .ב"שרה ר"ומדא ק"כ ירמאמל תוחתפמ
-ךרד רפסל - ןכמ רחאל .אשידק אינת רפסל 'וכ םיניינע חתפמ ר"ומדא ק"כ ךרע ד"ישת תנשב
רפסל - ה"כשת תנשב .הרוא-ירעש רפסל - ז"טשת תנשב .רוא-הרות רפסל - ו"טשת תנשב .םייח
.הרות-יטוקיל

תנשב זועו תאש רתיב התלגתה ,תוחתפמה תכירעל ר"ומדא ק"כ לצא תעדונו הריתי הביח"
ז"הדא ירמאמ ירפסל םיניינע חתפמ ךורעל ר"ומדא ק"כ הרוה ,ולסכ שדוח-שארב ,זא .א"משת
ומצעבו הזב ףתתשה ר"ומדא ק"כ םג הנה ,רפסה ילע תהגה תעב .ולסכ 'ט ינפל רמגוי לוכהשו
ךריב הכאלמה רמגל .םינש המכ ינפל ךרעש םירפסה תוחתפמב םייוניש השע ןכו הברה היגה
.וז הכאלמב םיפתתשמהמ דחא לכל תדחוימ הכרבב ר"ומדא ק"כ

לש 'השדקה'ב הכרבל ומשרי חתפמה תכירעב םיפתתשמה לכש הרוה ,הדות תעבהו רכש רותב"
חסונ ףיסוהו תומשה ןיב 'קה ומש םשר ,ר"ומדא ק"כל תומשה תמישר תא וסינכהשכו .רפסה
."םיפתתשמהמ דחא לכל רלוד רטש חלש הכונחה ימיבו .תומשה תמישר ירחא דחוימ

.68-65 'מע ,א"משת להקה "ןמוי"ב טורטורפב הרקסנ - א"משת תנש לש - וז השרפ

יאדכ ,(ןיעטוקמל) םש (67 'מע ןמויב) הטטוצש ולסכב ד"וי םוימ הבושתה יבגל :המלשהכו
,'שדוקה תדובע' ורפסב) ןיול רעבוד-םולש ברה ,הבושתה לבקמ הליגש םיטרפה תא םילשהל
תכירעב יתדובעל רוזחל םא יתלאש תוחתפמה לש הנושארה הכירעה תא ונמייסשכ" :(אס-ס 'מע
:תוחתפמה רפסל רשקב ,יל בישה יברהו ,סופדל תוחתפמה תנכהב ךישמהל וא ,םירצקה םירמאמה

- [ההגהה יפד=] ספורפה תהגהב בטיה 'יגהלו

קוידה לכב [הז םע=] ז"ע דחיבו תוזירזה לכב 'יש םהירבחו הזב וקסעתי
ןוויכ - [ןקזה ר"ומדא=] ז"הדא ירמאמב םיקסוע וליאכ [הז ירהו=] ז"הו
.צ"הע ריכזא .םדומילל תלדה תחיתפ וטושפכ םג חתפמ והזש

"קהבומ ןמוא די"

- לארשי ללכל םיבושח םירפס ינש דועל תוחתפמ יברה ךרע ,ל"נה םירפסה תמישר לע ףסונ
ךורב יבר ןואגה ותעשב םסריפש הכרעה רמאמ ךותמ תורוש הנה .'דמח ידש'ו 'קדצ חמצ'
ימי'ב תומילשב טטוצ - 'ד"בח רפכ'ל םשמ) ח"שת ירשתמ "ןמויה" ןומויב ןוסרואינש ןועמש
ןתח זא ,יברה תכירעב הלגנב 'קדצ-חמצ'ה רפס תעפוה לע ,(ךליאו 747 'מע ,ב ךרכ 'ךלמ
:צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ

השע . . א"טילש ןהאסרואינש םחנמ 'ר ןואגה ברה הזב השע דאמל הבושחו הלודג הדובע"
תורעה ,ב"א יפ-לע םיניינעה תוחתפמ ,םיפסאנה םיניינעל תוחתפמ ותושעב הרותל םינזא
."קהבומ ןמוא די תרכינ לודגו ןטק רבד לכמ . . תויפארגוילביב

."קחצי יול 'ר ברהב לדנעמ םחנמ י"ע רדסנו הגוה" :םשרנ רפסה ףוסב ,בגא

..."ימכש לע דבל"

:ךכ יברה םתוח (ה"שת תנשב םותח) רפסה שארבש "רבד תשרפ" תא

תוברה תועינמה תורמל ,רבדה תא רומגל ונידיב התלע יכ ל-אל הדות ונחנאו
יבתכו ירוביח ראש םג רואל איצוהל הכזנ רשא ונתווקתו .ונכרדב ודמע רשא
.ןמא ונימיב הרהמב ונקדצ חישמ תאיב דע ךלנו עסינ םרואל רשא ,וניתובר

לע תונולתב אבש ינולפ לא (דע 'מע ,ג ךרכ שדוק-תורגיא) ט"שת טבשב ב"כ םוימ תרגיאב
:יברה בתוכ ,ולפנש סופד תויועט

םינוש די-יבתכ יפ-לעו ,םידומע תואמ המכ והגוהו ורדסנש ןובשחב איבמ םא
היהו ,האצוהה לכ בכעל אלש ידכ םכישעמ ולכ רומאל ץא סיפדמהו ,םינושמו
איצוהל הלע ףוס-ףוסש לע אלפתמ היה חטב - ונקתנ תויועט המכ ןכ -םג האור
...קדצ חמצה לש םיכרכה תשש רואל

:הלגמו ךישממ יברהו

-ןשוח קלחבש תוחתפמה . . קדצ חמצה לש וז האצוהב הדובעה לכ :יעדומל תאזו
דבל ימכש לע םימעט המכמ הז לכ . . 'וכו םיאולימה רעשו ,תוינשמ ,טפשמ
'ךוניח יניינעל זכרמ'ב הליגרה הדובעה לע ףסונ . . רזוע ילב לטומ היה
.'וכו '(לארשי) הנחמ'

תוחתפמ - רקיעהו

א"ישת לולאב ז"טמ בתכמב יברה לש תוסחייתה םיאצומ ונא ,דמח-ידשל תוחתפמה ןיינעבו
:(זפת 'מע ,ד ךרכ ,שדוק-תורגיא)

ח"ומ ק"כ תארוה יפ-לע קסוע יננהש בר ןמזמ הזש ותרות דובכל עודי חטב
הדותו .דמח-ידשה תא םעפה דוע רואל האצוהב ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז ר"ומדא
ונאצוה רבכ רתויב הבורמה החרטהו רבדבש תומוצעה תואצוהה תורמל רשא ל-אל
אוה ןורחאה ךרכה םג רואל אציי םיבוט-םימיה רחאלש יתווקתו םיכרכ 'ט רואל
,שדחמ וכרענש תוחתפמ רקיעהו . . רבחמה לש האווצה וכותב ללוכה ,ירישעה
.'וכו םירבחמ תוחתפמ ,ןיכרע תוחתפמ

האלפנ תוכז

יפכ .'תוחתפמ' םיכרוע - רפס םיסיפדמש העשב ,לארשי גהנמ אוה - 'תוחתפמ'ה ןיינע"
קלחב ,המגודל ,רבודמש תורמל .וינמיסל חתפמ עיפומ ותליחתב ירה ,'ךורע ןחלוש'ב םיאורש
אל ,םוקמ לכמ - 'רקובה תמכשה תוכלה' ןוגכ תרתוכ הנשי םינמיס תצובק לכלו 'םייח חרוא'
שדוק-תבש תודעוותהב וירבדב יברה ןייצ וז המגוד - "םינמיסה לכד חתפמ ספדנו ךכב יד
.(9 'מע ,ג ךרכ ,א"משת שדוק -תוחיש) א"משת עירזת תשרפ

:ףיסוה וירבד ךשמהב

-לעש ,האלפנ תוכז וז יכ תעדל םהילע תוחתפמ תיישעל 'שוח'ב 'ה םננחש ולא
םיבר לצא הרותה דומילב הפסוה םימרוג - 'תוחתפמ' תכירעב - םתלועפ ידי
.'תוחתפמ'ב רזענש תלוזה לש הרותה דומילב קלח םהל שי אליממו ,לארשימ

...תובוט תולעמ המכ

םתואב ודי לע והגוה ףא םירבדהו ,טרפבו ללכב תוחתפמה תלעמל יברה סחייתה וירבד זכרמב
:םירבדה ירקיע ןלהל .םימי

בטומ ירהו ,תוחתפמ תכירעל ןמז שידקהלו לומעל ךירצ המ םשל :םינעוטה שי
הזש ,הגשהו הנבהב ,תודיסחו הלגנ ,המצע הרותה דומילל הז ןמז שידקהל
?רקיעה

:רבדב תובושת המכ

,ךלמה המלש לש ויתולעמ ןיב הנומ (דועו ,ב"עס ,אכ ןיבוריע) ארמגה (א
."םינזוא הל השע"ו "םימעט ינמיסב הירמגא"ש ידי-לע ,"םעה תא תעד דמיל"ש
ונא ךכ .הרותל "םינזוא" תושעל חרכה אצמ ,םדאה לכמ םכחה ,ךלמה המלש
ןכו "קדצ חמצ"ה לעב ר"ומדא ק"כ ןוגכ ,וניאישנ וניתובר לצא םג םיאצומ
,םצעב ,םה ,קדצ חמצה תורעה ןמ המכו ,'םירוציק' וכרעש ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ
.תוחתפמ

ופסונ רבכ התע דע רואל ואציש תוחתפמה תוכזב יכ ,שחומב םיאור ונא (ב
אלש הלאכ ויה ,תוחתפמ ויה אל דוע לכ .תודיסחהו הלגנה דומילל דואמ םיבר
אלש ןוויכ ,יוארכ ותוא וניבה אלש וא ,םייוסמ ןיינע אוצמל ןכיה ועדי
.הז ןיינע ונקית תוחתפמה וליאו ,רתוי םיראבתמ םירבדה ןכיה ועדי

,םיאשונה שופיחל זבזבתמ היהש בר ןמז ךסחנ תוחתפמה ללגב :ןכ לע רתי
.דומילה םצעל לצונמ תויהל לוכי אוה התעו

- םייוסמ ןיינע שפחל ידכ לומעל םיכירצ רשאכש ,תופוכת הרוק ךכ לע ףסונ
- ךכמ האצותכו ."הנשא - הנפאשכל" דומילה תא תוחדל רציה ייותיפ םיברעתמ
."הנפאשכל" לש ןמזל הייחדו הז יותיפ םילטבמ תוחתפמה ."הנפת אל אמש"

תגשהל םיעייסמ תוחתפמה ןכש ,אמרג ןמזהש ןיינע הזל ףרטצמ וניתורודב (ג
ןתינ 'הצוח'ב התע תעל םיאצמנש הלאל ."הצוח ךיתונייעמ וצופי" לש ןיינעה
ךלמה ,"רמ יתאק" - הז תוכזבו ,הרותבש תונייעמה לא חתפ חותפל חתפמ
.חישמה

חבושמ הז ירה ,הברמה לכ

תוחתפמ תכירע תובישח רבדב ,םינוש םירבחמל יברה לש םידודיעו תויואטבתה תרוש ןלהל
.םהירפסל

,ךאלב םייח ר"ד ברה םע רשקב יברה דמע (גס-בס 'מע 'ג ךרכ שדוק-תורגיא) ט"שת תנשב
תורצואה לכב ואצמנ אלש םימגתפו םירמאמ ,םהימגתפו ל"זח ירבדל לכיה - לכיהה רפס' ךרוע
,ולעפמ תא יברה דדוע התרגסמבש ,תובתכתה הרצונ ךשמהבו ,יברה תא שגפ הלה .'תוחתפמהו
:(פ 'מע םש) ותדובעב תיזכרמ הרעה ול ריעה םג ךא

אלש ונייה ,םלש רבד תויהל ךירצ ,חתפמ ומכ ישומיש רפס ,הברדא ,ידידל
עגונב"] . . אוה ויניינע אלא וב ואצמי אלשו םיפסונ םירפסב שפחל קיקזי
םג 'וכו ס"שבש ל"זר ירמאמ לכ ללוכ תויהל ךירצ היהש . . ["ללכב ולכיהל
.םדוקמ ומשרנ רבכש ולא

תא רואל-איצוהל ותינכת לע ,ןייטשנצילג 'יש ךונח ח"הרל יברה בתוכ ט"משת ירשת שדוחב
:(געק 'מע ,ב ךרכ ,'םחנמ לכיה'ב ספדנ) 'תודיחיה רפס'

[ליעל רכזנהכ=] ל"נהכ לכב

.חבושמ [הז ירה=] ז"ה - םיניינע חתפמב הברמה לכ (1

ח"אדל תוחתפמב ןייוצמהב הארו" :'וכו תורשקתה ןיינע (םש) יברה ןייצמ הבושתה ךשמהב
."[ע"נ (ב"שרהומ ר"ומדא=] ע"נדא ירמאמד טרפב)

תדחוימ הדות

םירבדה ןיב .'ןותחתה ןדע ןג'ב 'תודיחי'ל אנהכ ןמלק ג"הרה לבקתה ז"משת ןוושחרמב ח"יב
.םירפסה תוחתפמ לע ול הדוה רקיעבו וירפס תא יברה חביש

תכרב תא שקיב ,('וכו תומוקמ-יארמ ,די-יבתכ תפסותב) ס"שה לע א"בשרה ישודיח לש ל"ומ
:(ו"משת טבשב 'ט םויב) הל הכזו יברה

ח"תו לבקתנ

צ"הע ריכזאו

הושה ריחמב הריחמ אלימבו) הבחרה ךותמו וז השודקה ותדובעב החלצהלו
.('וכו

:וניניינעל בושחה טפשמה תא ףיסוה יברה ךא

.חבושמ הז ירה [הזב אצויכו=] ב"ויכו תוחתפמב הברמה לכ

...תונלבס תרסח הפוקת

בתכ יברה .םינואטיבה תרדס תא 'םורדה' ינרותה תעה-בתכ ךרועו רידהמה רגיש ה"לשת ולסכב
:(וע 'מע ,א ךרכ ,'םחנמ לכיה'ב ספדנ) ראשה ןיב זא ול

לכד - 'וכ םיניינעהו םירמאמה חתפמ תספדה רבד לע עיצהל ימצעל השראו
- םיצבוקהל די תיב והזש ןוויכו ,אקווד המצע ינפב תרבוחבו דחי םיצבוקה
.חבושי םדקההו הנבומ תלעותה

,םש ,'םחנמ לכיה') ז"לשת תנשב ןונ-ןב רדנסכלא 'רה ךנחמל יברה בישה ןיינע ותואב דועו
:(הע 'מע

ונתפוקתב טרפבו ,רתויב בושח - הזב אצויכו םיכרע רפס ,חתפמ לכש טושפ
.הזב םג וחילצי 'הו .ןיבהל לקו .תונלבסה תרסח

הפיפכל םינזוא

'יש בייל -הדוהי ת"הרה לאש זא .ד"בח תודיסח ירפסל תוחתפמה רפס ןכוה ו"כשת תנשב
םדוק :ב,אכ ןיבוריעמ ריעהל - רפסל תוחתפמ רבדב :הרעהב ףיסוהל יאדכ םא" :קתפב רנורג
."םינזוא הל ןיאש הפיפכל המוד הרותה התיה 'וכ המלש ןקיתש

שדקמ' רפסב ספדנ) יברה ובישה (ודי לע וכרענ תוחתפמה בור ירהש) הבר יכ ותונתוונעב
:(257 'מע ,ב ךרכ 'ךלמ

הפיפכל המוד התיה תודיסחה תרות - ו"כשת תנש דעש רמול רשפא-יאש ןבומ
!!םינזוא הל ןיאש

:(548 'מע ,זט ךרכ תוחיש-יטוקיל) םסרופמ רבחמל ז"טשת טבשב ו"כב יברה בתכ ךכו

רשא . . םינוש םינמזב יתכרעש ד"בח ירפסל תוחתפמ ודי-תחת םיאצמנ חטב
.ימצע ליבשב םג אלא םירחא ליבשב קר אל ,ל"נכו ,הבר תלעות םהב יתיאר

:(549 'מע םש) ז"ישת הכונחד ינימש רנב בתוכ ,רבחמ ותואלו

תוארל דחוימב יתחמשש ויניעב אלפי אל םימדוקה ייבתכממ יתפקשה ועדיב
...ב"אה רדס יפ-לע םיראובמ תודיסחה יחנומ המכ ורפסב

לבוקמה תשקב

'יש היבוט ברה בתוכ (18 'מע ,40 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב הספדנ) ב"משת רדא שדוחמ ותמישרב
:יולב

ידוהיב השעמ רפסא ,לוכיבכ ,תמייוסמ 'היצזינרדומ' םושמ 'תוחתפמ'ב םיאורה הלא יפלכ"
-רשא-והיעשי יבר לבוקמה ןואגל עדונ הנש םירשעכ ינפל :קהבומ 'ןרמש'ו 'ןשיה רודה ןמ'
תקינכט התיה אל זא .א"טילש ר"ומדא ק"כ רצחל עוסנל דמוע יננה יכ ל"צז תוילגרמ גילעז
ק"כ תוחתפמ תא םשמ ול איבהל דואמ ינשקיב ןכלו ,םויה ומכ תחתופמ תרוסמתהו תרושקתה
ןוויכ ,(א"טילש ר"ומדא ק"כל ש"ד רוסמל ינשקיב - בגאו) הרות-יטוקילל א"טילש ר"ומדא
."וירבדכ ,דואמ םהל קוקז אוהש

יכ (606 'מע ,ב ךרכ ,'ךלמ ימי' הבחרהב האר) םעפ אטבתה לדנימ 'יש ןסינ ר"ד ח"הרה
וראשייו םמלציש ידכ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ י"ע ול ורסמנש - יברה לש 'תוחתפמ'ה תועצמאב
...תודיסחה דומילב םייניעה ול וחתפנ - תרמשמל

אינתל 'םיניינעה חתפמ'ב םיטרפ לע ףלאמ רקחמ קסיב ףסוי-יבצ ברה םינשה תוברב ךרעשכו
תחתופו ,אילפהל תקייודמ - חתפמב יברה ןייצש קיספו הבית לכ יכ הלעה ,יברה ךרעש
.אינתה רפס תנבהל םיביתנ

.[". . 'וכו םיניינעה חתפמל עגונב בתכש המ אורקל יתינהנ" :ביגה יברה]

..."יתינהנ"

איבמש אנינת-הרודהמ םיניינע חתפמ ורפסב ןכ םג ףיסומ היה םא היה בוט המו
ילודג הזב ורמאש המו תודיסחה תרותד יטרפ ןיינע לקנב אוצמל ידכב םהב
לכמ םיניינע חתפמ תושעל יאדכ רשפא התע גוהנה יפכו .תודיסחה יאישנ םלוע
-לעש ןוויכ תמוסרפ ןיעמ ןכ םג והז חטבו) ומצע ינפב וסיפדהלו דחי וירפס
הז ידי-לעש ,(התע ועיפוהש וירפסמ תונקל וצריש ולאכ ואצמי יאדווב הז ידי
יאישנמ המכו המכל עגונהב ליעל רכזנה רבד לע עידוהל תוירשפאה בחרות
...וירפסב בתכ םתודואש תודיסחה

.(הפר 'מע ,ז ךרכ שדוק-תורגיא) ג"ישת תנשב ןמטוג לאקזחי והיתתמ ברה לא יברה בתכ ךכ

,"רצקה רואיב םע ימלשורי דומלת תודגא" - ףסונ רפס בתכמה לבקמ םסרפ ןכמ רחאל םייתנש
:(בת 'מע ,י ךרכ ,שדוק-תורגיא) דוע עבת יברהש אלא ,יברה תשקב תא םשיי רבכ זאו

םיאבה םירפסב חטבו םיפדה רדס יפ-לע םיניינעה חתפמ אצמנ ףוסבש המ יתינהנ
.חתפמ השענ רבכש ןוויכ תושעל אוה לק ירהו ,ת"יב-ף"לאה רדסב ןכ םג היהי
.הפוקל םינזוא םישועה ןיינעב ל"זר רמאמ עודיכו

הכאלמב םישועל תוכרב עפש

תא בדינש ימל הדות יברה בתכ (299 'מע ,הכ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) ה"משת ולסכב ט"י תרחמל
:טי-וט םיכרכ ,תוחיש-יטוקילל תוחתפמה רפס תספדה תואצוה

טי -וט םיקלח ש"וקלל תוחתפמה רפס תריסמב םרגש חור תחנה רובע ןח תאושת
.הספדהה תואצוה לכ ובדנתהב ודי לע וספדנו הכזש

לעב ןקזה ר"ומדא ק"כ לש הלואגה גח ,ולסכ ט"י ריהבה םויב ולבקתנש טרפבו
- ד"בח תרות דסיימו ךורע ןחלושהו אינתה

וניתובר תונייעממו ,ללכב הרותה תונייעממ אוה םירומאה םירפסה ןכות ירהו
רשא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ ללכב דעו ןקזה ר"ומדא ק"כמ ,וניאישנ
.ןוצר תעב ונורכז הלעי ולש ןויצה לע

יאצוי לכמ יתימא תחנ בורל ,ול רשא לכלו ול ,ויתוכרבב 'ה ףיסוי") לחאמו ךישממ יברה
:עבות םג ךא ,("הנוכנה תואירב ךותמ הסנרפה תבחרהלו ויצלח

ירבד תונייעמו תודהיה תצפהל ויתולועפב רתוי דוע ףיסוי אוה םג יאדוובו
.תעייסמ םיברה תוכזש טרפבו ,םייח םיקולא

תונייעמה תצפה

תכירעו תספדהל רשקב (ולש 'אובמ'ב ומסרופ) תובושת תרוש יברהמ לבקל הכז ןוסגילז ברה
:רמאנ הב (ט"משת רייא ב"יב) תיללכ הבושתל ףסונ ,תוחתפמ

...יוצר םתצפהלו תונייעמל ךיישה לכד רואל האצוה - םימעפ המכ רבודמכ

:א"משת זומתב 'ז םויב

לכד) רתוי תומילשב היהיש ידכב - הזל םימיאתמה דוע םע רבדתיש יאדכ לבא
.םדקהב רמגויש רקיעו דועו (םנשי רבכש ולא דבל - ל"נה

:ב"משת ןוושחרמב 'ט םויב - ת"רטע םירמאמה רפסל םיניינע חתפמל רשקבו

.ןבומכ ,םדקהב רואל ואיצוהל יאדכ .ריהמ

:ב"משת ןוושחרמב ב"י םויב - ת"רפ - םירמאמה רפסל חתפמל רשקבו

.םדקהב רואל ואיצוהל .ריהמ

:ג"משת ןוושחרמב ב"כבו

.(טושפכ - תוזירזבו) טושפו ןוכנ רחא ומדק אל םאב . . ררבי

תאצמו תעגי

תכירעב םיקסעתמל יברה בתכ תבטב ד"יב .ב"רעת 'ךשמה' תא סיפדהל יברה הרוה ז"לשת תנשב
:תוחתפמה

[הז ךרד לע=] ז"דע וכישמי חטבו 'וכו בוטו רדוסמש םשור השועו .ח"תו 'תנ
ריכזא .םקלח ירשאו םתעייסמ םיברה תוכז (ל"נהמ ערגי אלש ןפואב תוזירזבו)
.צ"הע

וחווידו השק םתכאלמ התיה םש ,(רמאנ אלש =) "נ"לש" םירמאמה קלחב םיכרועה וקסעשכ
:אבה הנעמל וכז ,יברל

[תויהל ךירצש ל"זר רמאמ=] ל"צש ל"זרמ דחוימב יאק ב"ויכ לע אקווד ןכלו
,[הז לכב=] ז"כב םחילצי םשהו ,תאצמו (החלצהה הז םע דחיבו) תעגי אקווד
.אבבו הזב םקלחד ירשאו ,םתעייסמ (תוכיאבו תומכב) םיברה תוכזותודיסחה ינייעממ


אב תשרפ


(א,י) הערפ לא אב

?"הערפ לא ךל" ,תלבוקמה ןושלב אלו "אוב" רמאנ עודמ :םילאושה שי

-לע יכ ,'אוב' ןושלה זמור הז ןיינע לעו ,םירצממ הלואגה לע תרפסמ ונתשרפ :הבושתהו
.הלואגה תא םיברקמ - 'אוב' לש ןפואב 'ה תדובע ידי

'אובל' וילע אלא ,דומילה לא 'ךלוה' אוהש ךכב יד אל ,הרות דומילל םיתע עבוק םדאשכ
םירבד ינש םיראשנ הרותהו דמולהש ןפואב הרות דומלל קיפסמ אל ,רמולכ .דומילה לא
.דמולה םדאה םע הרומג תודחאתהל דע ,תוימינפה לא הרותה תא איבהל םיבייח אלא ,םידרפנ

תוקבד לש ןפואב ,םירבדה תוימינפ לא הסינכ תשרדנ - 'ה תדובע יניינע ראש לכב אוה ןכ
הרהמב המלשה הלואגה תא םישיחמ ,'אוב' תניחבב ,הז ןפואב 'ה תדובע ידי-לע .תודחאתהו
.ונימיב
(מ"שת אב פ"ש תחישמ)


(א,י) ובל תא יתדבכה ינא יכ

ינפמ אלא ,ישפוחה ונוצרמ תאז הצר הערפש םושמ ואב אל םירצמב תולגה ישוקו הערפ תוריזג
.ויתואלפנו ויסינ ולגתיש ידכ ,וביל תא דיבכה ה"בקהש

לכש ,ךכב ןנובתהל וילע ,ארובה תדובעב ול עירפמה רבד ,'רצימ'ב לקתנ ידוהישכ ,ךדמלל
םייובחה םיימינפה ויתוחוכ תא הלגיש ידכ ,והסנמה ה"בקה דצמ םיאב םיבוכיעהו תועינמה
.ותמשנב

חורה - 'םירצמ ךלמ' לש וביל דבכ םויכ םג :הלא ונימיל דחוימב עגונה ףסונ חקל
,רוכזל ונתבוחמ ךא .'וכו עובתלו שורדל הברמ אוהו - בוחרב תטלושה תירכנהו תיתולגה
;ויתואלפנו ויתותוא תולגל ידכ ,וביל תא דיבכמ ה"בקהש איה ,ךכל תיתימאה הביסהש
.ויתושירדל ענכיהל אלו ןויסינב דומעל ונילע
(ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ)


(א,י) יתתא יתש ןעמל

.הרותב - תוכמה ירופיס תויתוא תא םישא ןעמל - (תויתוא ןושלמ) "יתותוא יתיש ןעמל"

םייוצמה הלא ףא ,םירצמב ויהש "השודקה תוצוצינ" לכ תא תולעהלו "ררבל" הצר ה"בקה
השע ה"בקהש ידי -לע וררבתנ ולא תויתואו םירוביד .םירצמ לשו הערפ לש םילטב םירבדב
לע תונורחאה תוכמה שולש תא איבה אל וליא .הרותב םסינכהו ,השודק לש ,רחא ףוריצ םהמ
.תוצוצינה לכ םיררבתמ ויה אל אליממו ,הרותב (תויתוא) םירופיס המכ םירסח ויה ,םירצמ

ןכל .הרותה ידי -לע ,ל"נה תויתואה תא ררבל ינוצרב :"יתותוא יתיש ןעמל" 'ה רמאש והז
םיפוריצה ללכל ולא תויתוא םג סינכהל ידכ ,םירצמ לע תופסונ תוכמ שולש איבהל חרכהה ןמ
.הרותבש
(ד-ג,טכ הרות-רוא)


(ג,בי) הש שיא םהל וחקיו

םדאכ) העדב ןימורע םהש םדא ינב ולא - 'ה עישות המהבו םדא" :(ה ןילוח) ורמא ל"זח
.(י"שר ,חור יאכד) "המהבכ ןמצע ןימישמו ,(י"שר ,ןושארה

:בותכה זמרש והז

,השכ ומצע תא םישלו לוטיבה תדימ תא ול תונקל םדאה לע - "הש שיא םהל וחקיו"
.תומהבה ןמ רתוי לוטיבה תדימב ןייפואמה
(הפר 'מע ,א ךרכ תומש ,הרותה-רוא)


(אי,בי) 'הל אוה חספ

הציפקו גוליד ךרד . . ויתודובע לכ ושע םתאו . . גולידה םש לע חספ יורק אוה ןברקה
(י"שר)

?םירצמ תאיצי תעשב 'גוליד'ב ךרוצ היה עודמ

וררחתשהש העשמ ."ץראה תוורע" התיהש ,םירצמב תורוד המכ ךשמב םידבעושמ ויה לארשי-ינב
49) רתויב רצק ןמז רבע - הרובגה יפמ הרותה תא לבקל יניס-רה דיל ודמעש דעו וז תודבעמ
."הציפקו גוליד ךרד"ב היה חרכהה ןמ ,הז דח רבעמ עצבל ידכו ,(םוי
(162-161 'מע ,בי ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(י,גי) המימי םימימ

.הנשו הנש לכבש חספה גח - "המימי" .ןושארה חספה גח - "םימי"

והז .לבקמ תניחב ,הבקנ ןושל איה "המימי"ו ;עיפשמ תניחב ,רכז ןושל אוה "םימי"
יגחל 'עיפשמ' תניחבב אוה ,םירצממ לארשי ואצי ובש ,ןושארה חספה גח :"המימי םימימ"
'המימי'ב 'םימי'ה תא ךישמהל ונילע .ונממ 'לבקמ' תניחבב םה רשא ,הנשו הנש לכבש חספה
.ןכמ רחאלש חספה יגח לכב ,ןושארה חספב הריאהש הראהה תא תולגלו

(די,גי) םירצממ 'ה ונאיצוה די קזחב

ויה יכ .לארשי יפלכ םג אלא ,הערפ דגנכ קר אל תנווכמ התיה די קזוחב םירצממ האיציה
"די קזוחב" םאיצוהל ךרוצ היה ןכ לעו ,םירצמב ראשיהל םיפידעמ ויה ,ולאשנ וליאש הלאכ
.םחרוכ לעבו

ךלמ הערפ םע 'םולש' תושעלו ,'םירצמל סנכיהל' םתלוכי לככ םיצמאתמה שי םויכ םג
.תירכנה ,תינחורה תולגה תא למסמה ,םירצמ

ה"בקה - ונימיב םג היהי ןכ ומכ ,םנוצר דגנכ לארשי תא 'ה איצוה םירצמ תאיציבש םשכ
.םעהמ קלח לש ונוצרל דוגינב היהי רבדה םא םג ,'םירצמ'מ ונאיצוי
(ל"שת אב פ"ש תחישמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
אב תשרפ ,שדוק תבש
טבשב 'ד

שדוח-שארמ יברה בתכממ וקתענ - ומצע אלוליהה םוי תוגהנהו אלוליהה םויל תונכהה רדס]
:[טוטיצ ךותב םיעיפומו ,1א"ישת טבש

וארקי - קיפסמ תוילעה רפסמ ןיא םא .הרותל תולעל ולדתשי טייצראיה ינפלש שדק תבשב"
.םיאורקה רפסמ לע ףיסוהל אל לבא ,2םינוש םירדחב הרותב

."לרוגה יפ לע וא - ןיינמה בור יוצירב - הרובחבש לודגה היהי ריטפמש ולדתשי"

.3'ךפהמ' םעטב אלו 'ביתי' םעטב (ואצ) "ומוק" תבית אורקל שי (אל,בי) השרפה תאירקב

.4וז תבשב תודעוותהו 'שודיק' ךורעל ,יברה תארוה

שדוק-תבש-ברע ,ישיש םוי
טבש ד"וי ,אלוליהה םוי

רנה תקלדה) .5"הוועש לש רנ - לקב רשפא םא .תעל-תעמה לכ קלדיש רנ [תיב לכב] קילדהל"
.(העיקשה ינפל ישימח םויב

.תורנ השימח וקלדי הליפתה תעשב"

,תיברע דחא ללפתיש קלחל ןוכנו ,טייצראיה םויב הביתה ינפל ללפתיש ימ ומיריו ורחבי"
.ש"נא לש לודג רתוי רפסמ הזב תוכזל ידכ ,החנמ - ישילש ,תירחש - ינש

ד"כ קרפ הביתה ינפל ללפתמה (6םייסי) דומלי (םילהת תרימא רחא - רקובב) הליפתה רחא"
- שחלב ."רידאיו 'וכ אישקע ןב איננח 'ר" :הנשמה רמאי ךכ רחא .תואוקמד 'ז קרפו םילכד
.ןנברד שידק ,7אינתב תורוש הזיא

סרטנוקב ספדנ ,ינגל יתאב ה"ד) תוקלתסהה םויד רמאמהמ קלח רוזחי - תיברע תליפת רחא"
.רקובה תליפת רחא ןכו .םינפב והודמלי ,הפ-לעב רוזחיש ימ ןיא םאו .הפ-לעב (8דע
.החנמ תליפת רחא ומייסלו

.10החנמ תליפת רחאל ןכו ,9אינת קרפ - הליפתה םדוק רקובב"

ומצע דעב ,ונאישנל םיכיישה םיניינעהל המורת 11דחא לכ םירי - הליפתה םדוק רקובב"
.החנמ תליפת םדוק ןכו ,ויחיש ותיב ינבמ דחא לכ דעבו

.(טנבא תריגחב ןבומכ - םיאושנה) נ"פ דחא לכ ארקי - ח"אדה תרזחו רקובה תליפת רחאל"
רייצי - צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ינפ תא תוארל םינפ-לכ-לע וא ,תודיחיל סנכיהל וכזש ולא
סרטנוק ,רמאמ יפד ןיב ךכ -רחא נ"פה חינהל .וינפל דמוע וליאכ ,נ"פה תאירק תעב ,ומצע
.ולש ןויצה לע ותוארקל תנמ לע (םויב וב - ירשפאב םא) וחלשלו .ולש 'וכו

.12םשה תויתוא לש תוינשמה יקרפ דומלל - תעל תעמה ךשמב"

.תודעוותה תושעל - תעל תעמה ךשמב"

מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תודוא 'יש ותיב ינבל ראבל - תעל תעמה ךשמב העש עובקל"
.וייח ימי לכ הב דבע רשא ותדובעו

,ריעב רשא תושרדמה יתבבו תויסנכה יתבב (הזל םיוארה ולא) רקבל - תעל תעמה ךשמב"
לארשי לכ תבהא תודוא ראבל ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותרותמ םגתפ וא ארמימ םש רוזחל
תומוקמבו - י"שריפ םע שמוח דומיל ,םילהת תרימא רבד לע ותנקת ריבסהלו עידוהל ,ולש
.הנשה תומיל וקליחש יפכ אינתה דומיל רבד לע םג - םימיאתמה

.תודעותה ךותמ ל"נה לכ תושעל ,ירשפאב םא -"

לככ ,לדתשהלו - ידרחה רעונה יסוניכ םוקמב (הזל םירשכומה) רקבל - תעל תעמה ךשמב"
םהל ראבלו - ידרח וניא ןיידע התע תעלש רעונה יסוניכ םוקמב םג ,םולש יכרדב ירשפאה
םהמ עבת רשא תא םהל ראבל ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כ תאמ דימת םהל תעדונ הריתי הביחש ךיא
תצפהו תודהיה תקזחהב םדיקפת תא ואלמי ףוס ףוס רשא ,םהב חטב רשא ןוחטבהו הווקתהו
.רעונה תלוגסמ םהש תויחהו םוחה ץרמה לכב הרותה

,טייצראיה ירחא רשא םימיב ל"נה לכב וכישמי ,םוקמה יאנתל םיאתמ והז םא ,רשא ןבומ"
".וירחאלש שדוק-תבשה םויב טרפבו

.13'הרות ןרק' רובע תיבגמ ךורעל ר"ומדא ק"כ גהנ ,טבש ד"ויד תודעוותהה תעב

'להוא'ב רוקיב

,ןילכוא ןיאש ןיגהונ - להואו ןויצ לע הכילהה םדוקש ,מ"כה ר"ומדא ח"ומ ק"כמ יתעמש"
.14"םיתוש לבא

ףוס ,'תורשקתה'ב וספדנ ,םש םירקבמה םינהכל תויחנה ןכו ,'להוא'ב יברה תוגהנהמ המכ]
.[דנק ןויליג
.מ"כבו ,95 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' ,במק 'מע ד"ח ק"גא (1

תליפת ינפל ףא רשפאו .ד"יס הכ 'יס ןחלשה תוצק ,הרותה תאירק ועמש אל םכותמ השיש תוחפל רשאכ (2
תאירקל הליפתה ןיב רשק תויהל בייח אלש ,ד 'מע ג"ח ק"גא ןייע) ונייח תיבבו ש"נא ןיב ץופנכ ,תירחש
.(תורעהבו ה"ס ז"טפ 'התכלהכ הלפתה' 'עו .הרותה

ןודרוג ןנחוי 'ר ח"הרה ונייח תיבב ד"מהיבד יאבגה יפמ עמשש המ ,ןיישדנומ 'יש עשוהי 'ר ח"הרה רפיס (3
אל ותשלוחמש ,חספה-גחד ןושאר בוט-םויב) ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ ינפל אב 'פב הרותב יתארק םעפ :ה"ע
,'ךפהמ' םעטב 'ומוק' - לגרומכ "ימע ךותמ ואצ ומוק" יתארקו ,(ישילשל הלע הז םוקמבו ריטפמל זא הלע
בתכ ט"פרת 'מע גצר ןויליג 'הרות רוא' ץבוקבש ,ריעהל] .'ביתי' םעטב וז הבית ימע ארוק ר"ומדאש יתעמשו
וא" ארקיו תשרפב) הרותה לכב םיימעפ קר 'אמדק' וירחאו 'ביתי' ןיא" :'יש (זוזאמ מ"רגה) ן"מאנ ברה
:רסמ ןהכ 'יש םייח 'פורפ החמומהו .". . ("ירומאה ךלמ ןוחיס תא" םירבד תשרפבו "האמט המהב תלבנב
שי ילואו .". . הברדאו .תאזכ העד הרוסמהד י"תכב יתאצמ אל ע"עלו ,תויועטה תובורמ םישמוחבו םינוקיתב"
.[הרוסמה פ"ע אלש ,תדחוימ הביס ןאכ

המוקמל תרזוח הניאו) ק"שה םויד הילעה תגרדב המשנה רבכ תראשנ אלוליהה ינפלש ק"שב המשנה תיילעב (4
אלוליהה םוי ינפלש ק"שה םויד תוכיישהש ,ףיסוהל שיו .אלוליהה םויד הילעה אוב דע (תותבשה ראש לכבכ
,אב פ"ש תחישמ ד"ר - אב תשרפ ק"שה םויב התיה המצע תוקלתסההש ד"ודנב הריתי השגדהב איה אלוליהה םויל
.286 'מע א"ח ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ תרות' ,ב"ישת'ה טבש 'ו

.(ל"נה בתכמהמ) "רפע ינכוש וננרו וציקה" :תובית ישאר (5

םג םויסה דע םדמולל רשפאש ונייהד ,"הליפתה ירחא םיקרפה םייסל אוה קוידה" :77 'מע םיגהנמה רפסב (6
תישארב תבש תחישב ראובמהמ ריעהל ךא .ב"ויכו ץ"שה תרזח ינפל םדמולל םיליגר םילבאהמ םיבר .ןכ-ינפל
ךא" ירחא אקוודב איה םילהת רועיש תרימא םג ןכלשו ,הליפתה ךותב המואמ ףיסוהל יואר ןיאש ,ל"שת
."םיקידצ

"שממ לעממ הקולא קלח איה לארשיב תינשה שפנו" :תוביתה תא (פ"כע תולבאה תונשב) רמול גהנ יברהש א"י (7
.32 ע"ס 'ךלמ יגהנמ' -

.111 'מע י"שת םירמאמה רפס (8

-טייצראיה ימיב דומלל םדקמ ךכ וגהנ הארנכ] .רואיבה אלל ,ך"ז 'יס ק"הגא דומלל ש"נא ןיב ץופנ (9
פ"ע אינת קרפ םוי לכב דומלל - "קזחלו םסרפל יאדכ"ש - גהנמה תרגסמב ,הז קרפ וניאישנ וניתוברד אלוליה
,יברה הרוה 75 'מעב .מ"כבו ,75 'מעו (הגומ) 68 'מע ג"ח ט"משת תויודעוותה האר ,רחא ןפואב וא רדסה
קרפ ודמל הליחתש רמולכ ,"לבקמ ינירה" תרימא ינפל םג ונייה ,שממ הליפתה תלחתה ינפל ל"צ הז רועישש
.['רודיס'ה תא וחתפ כ"חא קרו ,אינת

.הרומאה ק"הגאל רואיבה - ל"נכ (10

םמצעב ונתי תיבה-ינב םגש ןבומ ,ב"ויכב ףטו םישנ םג ףתשל ,תונורחאה םינשב טרפבו ,יברה תארוה פ"ע (11
.םמויקב םיכייש ףטו םישנ םגש ,תוגהנהה ראשב ןכו ,הקדצל םפסכמו

:תיסחי-םילק םיקרפ הזב םיעצומ ,רוביצה לע לקהל ידכ (12

אמוי לע רוזחל םג רשפא) א"פ םירוכיב - י ;ב"פ הלח - ף ;ב"פ תינעת - ס ;ב"פ האפ - ו ;ח"פ אמוי - י
.ח"פ םירדנ - ק ;ב"כפ תבש - ח ;ט"פ הרפ - צ ;(אער 'מע ,זי ךרכ ק"גא - ח"פ

.96 'מע םיגהנמה רפס (13

ללגב לוכאל אלש דיפקהל קר אל הנווכהו .בפר 'מע ו"ח צ"יירוהמ ר"ומדא ק"גא .נ"שו ,םש םיגהנמה רפס (14
תויהל אלש ידכ ,(יברה דיפקה ןכו) הליחת תותשל דיפקהל םג אלא ,תינעת אלל המש תכלל ןיאש רהוזב רומאה
'מע ב"ח תוליבא 'לה לאירבג יעטנבו ,זש ע"ס א"ח םייחה רשגב םג האר) "ק"היבב ןלו ומצע ביערמ" ללכב
.(תינעתה םויב להואב רקבלמ יברה ענמנ ןכלש ,בתכ םש לאירבג יעטנב .ג"כרת

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il