- ה"פק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה טבשב ד"וי אלוליהה םוי * הריש תבש / חלשב תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


לש ונאצ תוערל אציש העורל לשמ"
..."ןאצה תיבשנו ךלמ


"רוניצ" שמשלו ךישמהל לכויש ידכ תולגב ראשנ לארשי אישנ
רודה אישנ לש עויסהו רזעה * ידוהי לכל "רבחמה עצוממ"ו
םישקבמו ןויצה לע םיכלוהש הז ידי -לע השענ ותיערמ ןאצל
איהש הליפת ללפתהל םיצור רשאכ * םהל ךרטצמה לכ לע
הליפתל םוקמה יזא ,תיבה ןמזב לארשי-ץראב הליפתה תמגודב
ק"כ תחישמ * רודה אישנו קידצ לש ןויצה לע אוה וזכ
ונרוד אישנ ר"ומדא,םיקידצ ירבק לע תוחטתשהה ןיינעב

עגונב הרותד הלגנ יפ-לע אירטו-אלקשה תוכיראמ םג ריעהלו ,1ס"שב תומוקמ המכב רכזנש -
אוה םיקידצ ירבק לע הכילהש ןבומ הזמש ,2םיקידצ ירבק לע ךליל םינהוכה וגהנש רתיההל
- םינהוכל עגונב רתיה אוצמל םילדתשמ ןכלש ,הרותד הלגנ יפ-לע םג ותלעמ הלדגש ןיינע

-חמצה ישורדב ןכו ,יעצמאה ר"ומדאל תוחטתשהה סרטנוקב הכוראב ראבתנש המ לע ףסונ ,הנה
.(הרותד הלגנ יפ-לע םג) רתויב הלענ ןיינע דוע הזב ראבל שי - 3ר"ומדא ח"ומ ק"כו קדצ

:המדקהבו

(אלא ,לארשי ץראב אל) דובכ םתחונמ - ד"בח יאישנד םיקידצ ירבק (לע תוחטתשה)ל עגונב
.אקווד ץראל-ץוחב םינוש תומוקמב

העור ,4"העור 'יה השמו") וניבר השמ ,ןושארה לארשי גיהנמו אישנב וניצמ הז ךרד-לעו
.(הנש יפלא 'גמ רתוי ורבע רבכש ףא) הזה םויה דע רבדמב ראשנש - (לארשי ןאצ

םינפ הזיאב ,השמ ,השמל ה"בקה רמא"ש 5אמוחנת שרדמב אתיא וניבר השמל עגונב ,הנהו
תיבשנו ךלמ לש ונאצ תוערל אציש דחא העורל ,המוד רבדה המל לשמ ,ץראל אובל שקבמ התא
ךכ ףא ,ןאצה תיבשה התאש ורמאי ךלמה ול רמא ,ךלמ לש ןירטלפל סנכיל העורה שקיב ,ןאצה
,רחא רוד סינכמ התאו רבדמב םתרבקו אוביר םישיש תאצוהש אוה ךחבש ,השמל ה"בקה ול רמא
(7השע 'ה תקדצ) םע ישאר אתיו 6רמאנש ,םהמיע אובתו ןדצב אהת אלא ,'וכ ורמאי וישכע
."'וגו

...!?רבדמה רוד םע היהי המ ,8לבא ,ץראל סנכיש לועפל היה לוכי ומצע דצמ וניבר השמ
רשא םעה ילגר ףלא תואמ שש" ...םע תישע המו ,לארשי-ץראל תסנכנ ךמצעב התא :ולצא ולאשי
...!?רבדמב וראשנש 9"וברקב יכונא

!רבדמב וניבר השמ ראשנ הללגבש הביסה יהוז

רבדמ"ב לארשי-ינב םע ראשנש - 6"לארשי םע ויטפשמו השע 'ה תקדצ" וילע רמאנ ןכלו
ףוס-ףוס לכויש ידכ ,10"םימ ןיא רשא ןואמיצו ברקעו ףרש ,שחנ ,ארונהו לודגה
.הדיתעה הלואגב לארשי-ץראל םהמיע סנכיהלו ותיערמ ןאצ תא ומע חקיל ("ךיז ןטראוורעד")

:תובאה ריחב ,וניבא בקעי לצא הז ךרד-לע וניצמש ,ףיסוהלו

םיכר םידליה"ש בקעי ול בישה - 11"ךדגנל הכלאו הכלנו העסנ" בקעיל רמא ושע רשאכ
לגרל יטאל הלהנתא ינא" ,ןכלו ,12"ןאצה לכ ותמו 'וג םוקפדו ילע תולע רקבהו ןאצהו
רהב םיעישומ ולעו 13רמאנש ,חישמה ימיב" ,"הריעש ינודא לא אובא רשא דע 'וגו הכאלמה
.14"ושע רה תא טופשל ןויצ

בצמו דמעמה תויהל זא רבכ לוכי היה - 15ומצעלשכ בקעי לש ותדובע תומילש דצמ :רמולכ
"הש ,אלא ;("הכולמה 'הל התיהו ושע רה תא טופשל 'וג םיעישומ ולעו") חישמה תאיבד
,"םיכר" םתויהל ,ןכש ,חישמ לש ורוא תא לבקל ןיידע םינכומ םניא - בקעי ןעוט - "םידלי
תעד םהל ןיאש "המהב ערז" תניחבמ םהיתומשנש ,ונייה ,"רקבו ןאצ" תניחבב םתויהלו
- "ןאצה לכ ותמו" יזא ,("םוקפדו") םתוא ורהמי םא ירה ,16תוקולאב (השגרהו הרכה)
םלצא היהתש וא ,("םילכ"ב לבקל םילוכי םניאש ןוויכ) תוקולאל שפנה תולכ םלצא היהתש
.(חישמה רוא תא לבקל ןיידע םינכומ םניאש ןוויכ) םילכה תריבש דצמ הטושפכ התימ

ותיערמ ןאצ תא ומע חקיל לכויש ידכ - םינש המכ ךשמל תולגב קידצה ראשנ הז ללגבו
.17חישמה תומיל םאיבהלו

:ורודב לארשי אישנו גיהנמ לכל עגונב הז ךרד-לעו

טיבמו ,דצה לע לכה תא ...אוה חינמ ,8ומצע דצמ ובצמו ודמעמ לע טבה ילבמ ,לארשי אישנ
...("ןגיל רע טביילב") אוה םג ראשנ ,תולגב ראשנ ותיערמ ןאצ רשאכו ,ותיערמ ןאצ לע
לכוי ודי-לעש 19"רבחמה עצוממ"ו "רוניצ" ...18שמשלו ךישמהל לכויש ...ידכ ,תולגב
.אוה-ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצע םע ...המשנה םצע תא רשקל ...ידוהי

ףסונ - 20ץראל -ץוחב םינוש תומוקמב ד"בח יאישנ לש דובכ םתחונמש ךכל רואיב םג והזו
ןייגטימ לאז ףוג רעד") םתיערמ ןאצ םע דחי הדיתעה הלואגב ץראל סנכיהל םיניתממש ךכל
תומשנ םתויהל ,םתיערמ ןאצל ךרטצמה לכב עייסלו רוזעל ידכ - ("ףוג םעד טא טימ
תומשנל עייסל םתלוכיבו םחוכב ןכלש ,םרודבש תויטרפה תומשנה לכל םישרוש םהש תויללכ
המשנ הניא ותמשנש ימ לש עויס רשאמ ךרעב אלש (םהלש "טרפ" אוה םהמ דחא לכש) תויטרפה
.תיללכ

:רתוי תויטרפבו

ידי-לע השענ (תולגב דובכ ותחונמ הז ליבשבש) ותיערמ ןאצל רודה אישנ לש עויסהו רזעה
,םהל ךרטצמה לכ לע ("טעב'מ ןוא ןויצ ןפיוא טמוק'מ") םישקבמו ןויצה לע םיכלוהש הז
..."דיחי"ה םע "הדיחי"ה תרשקתמ 21תוחטתשהה תעבש - רקיעו דועו

תישענש תוררועתהה םיכישממש הז ידי-לע ,הדובעה תוללכ לע חוכ-תניתנ אוה הז ןיינעו
ויהיש השעמו רוביד ,הבשחמל עגונב התלועפ לעפתש ,הז ירחאלש םימיה לכ לע תוחטתשהה תעב
ךיפב דואמ רבדה ךילא בורק יכ" 22רמאנ הז לעו ,םדאה לכ תילכת והזש - יווהמל יעבדכ
."ותושעל ךבבלבו

עויסו רזע הווהמ םוקמ בוריקב רודה אישנ לש דובכ ותחונמש הדבועה םצעש ,ףיסוהל שיו
:םויו םוי לכבש הדובעב

םיכלוה ןיאש העשב םג לבא ,רתוי ףקותב םה עויסהו רזעה יזא ,ןויצה לע םיכלוהש העשב
ןויצה לע ךליל םילוכיש הז דצמ עויסו רזע ונשי ,םוקמ בוריקב םיאצמנ אלא ןויצה לע
ול ןיאש ימל ולסב תפ ול שיש ימ המוד וניא" 23ל"זר רמאמ ךרד-לע ,םוקמ בוריקב אצמנש
."ולסב תפ

"ולסב תפ"ש ,ונייה ,24"ול ןיאש ימכ הוואתמ ןיא" ,"ולסב תפ ול שיש ימ"ש םשכ :רמולכ
ךרד" רבד לע העידיהש ,ןדיד ןודינב םג אוה ןכ - הוואתה שילחהל ותדובעב עויס אוה
,תודגנתהה ףקות תא השילחמ ,רודה אישנו קידצ לש ונויצ לע תוחטתשהו הכילהד "הדובעה
ידמ רתוי ףקותב קזחתי םאש עדוי הז-תמועלה םג יכ ,הז-תמועלהד םירתסההו תומלעהה
לע תוחטתשהה ידי-לע םג ודגנ דומעל וקזחתי יזא ,("ןשטעווקנא קראטש רע טעוו רעמאט")
...!ירמגל ותואיצמ תא לטביש רבד - ןויצה

דובכ ותחונמש הז ידי-לע ותיערמ ןאצל רודה אישנ לש עויסהו רזעהב ןיינע דועו
.לארשי-ץרא םע רוביחהו רושיקה םלצא לעופש - םהילא םוקמ תוכימסב ץראל-ץוחב

:המדקהבו

רמוא וילעש םוקמה םע הרושק תויהל הכירצ - 25ויכרצ תשקב הניינעש ,הליפתש וניצמ
דגנכ וינפ ריזחי ץראל-ץוחב דמוע היה" ןכלש ,26"םימיה לכ םש יבלו יניע ויהו" ה"בקה
שדקמה דגנכו םילשורי דגנכ םג ןווכיו ,םצרא ךרד ךילא וללפתהו 27רמאנש ,לארשי-ץרא
.28"םישדוק-שדוק תיב דגנכו

תושבלתה ידי-לע 'וכ תועפשהה לכ תוכשמנ ץראל-ץוחבש 29עודיה יפ-לע - הזב הרבסההו
תישרמ הב ךיקולא 'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא" ,לארשי-ץראב ןכ-ןיאש-המ ,30םירש םיעבשב
'עב תושבלתה אלל) ומצעב ה"בקהמ 'וכ תועפשהה לכ תוכשמנ ,31"הנש תירחא דעו הנשה
.אקווד לארשי-ץרא ךרד הליפתה תויהל הכירצ ןכלו ,(םירש

-ץרא דגנכ וינפ ריזחי"ש ךכל ףסונ) ץראל-ץוחב םג תמייק לארשי-ץרא לש וז התלעמו
.רודה אישנ לש ודובכ תחונמ םוקמב - ("לארשי

:הזב רואיבהו

םיתמ" רמאד) רזעלא 'רלו" 32ארמגב אתיא - ץראל-ץוחב םיתמה תייחתל עגונב
םהל תושענ תוליחמ . . (ההימתב) םייח םניא ץראל-ץוחבש םיקידצ ("םייח םניא ץראל-ץוחבש
,33(םיאצויו ןיצבצבמ םשו לארשי-ץרא דע תוליחמב םיכלוהו םהילגר לע םידמועו) "עקרקב
.לארשי-ץראב אוה תוליחמה לש ןהיחתפש ,ונייה

- לארשי-ץראכ ןניד ןמצע תוליחמה םג ירה ,לארשי-ץראב אוה תוליחמה לש ןהיחתפש ןוויכו
,"שדוק ןכות ,שדוקל תוחותפו לוחב תויונבה (35תוליחמ ןכו) תוכשל"ש 34ונינשש יפכ
.36"ןנילזא ןתחיתפ רתבד"

-ץראב ןהיחתפש תוליחמה לא םיחותפש - ץראל-ץוחבש םיקידצה לש םהירבק םגש ,ןבומ הזמו
.לארשי-ץראכ םניד - לארשי

רבקה התע וליאו ,"עקרקב םהל תושענ תוליחמ" (םיתמה תייחת ןמזב) אובל-דיתעל קרש ףאו
:ירה - (לארשי -ץראל תוחותפה תוליחמ אלל) דצ לכמ םותס

לש ףוקשמה תחת םיחנומה םילכה לכ) ןלוכ ,הברה ןיחתפ ובו תיבב תמה" 37תולהאב ונינש
. . (חתפנ אלש יפ-לע-ףא) ןהמ דחאב ואיצוהל בשח . . ןיאמט (ץוחבמ םיחתפה ללחב חתפ
רחאל קרו ,אוה םותס וישכעש) הז חתפ לש ףוקשמה תחת אצמנה קרו ,"םיחתפה לכ לע ליצה
.אמט (ונחתפי ןמז

-תחא-לע ,38תוינערופ תדיממ הבורמש הבוט הדימב - תוינערופ תדמב םירומא םירבדה םאו
:המכו-המכ

-המכ-תחא-לע - האמוט ןיינעל ינהמ ןמז רחאל חתפה תחיתפ רבד-לע העידיהו הבשחמה םא
- רבקה חתפ היהי אובל דיתעלש העידיהש ,ןדיד ןודינבכ ,השודקו הרהט ןיינעל ינהמש המכו
"שדוקל תותוחפ" תוליחמה ובשחיי התע םגש ינהמ ,לארשי -ץראל - "תוליחמ"ה תועצמאב
.לארשי-ץראכ - ותוימינפב - רבקה לש וניד אלימבו ,"שדוק ןכות"ש

לארשי-ץראל חותפש רודה אישנו קידצ לש ודובכ תחונמ םוקמב ץראל-ץוחב הליפתהש ,אצמנו
.לארשי-ץראב הליפתד הלעמה הב שי -

שי רודה אישנו קידצ לש ודובכ תחונמ םוקמב רשא לארשי-ץראל חתפהבש ,ףיסוהל שיו
.תולגה ןמזב איהש יפכ המצע לארשי-ץרא יבגל יוליע

:המדקהבו

ראבמש יפכ - תולגה ןמזל תיבה ןמז ןיב קוליח ונשי לארשי-ינבל תויחה תכשמהל עגונב
םשמ הכשמהה לבח קספנו תרכנש" ,ל"חר תרכ ןווע ןיינעב] 39הבושתה-תרגיאב ןקזה וניבר
תיקולאה שפנ ידי-לע קר םפוגל תויח םילבקמ ויה אל" תיבה ןמזבש [40"אוה-ךורב 'יוה
-המ ,"אוה -ךורב 'יוה םש ידי-לע אוה-ךורב ףוס-ןיא עיפשמש עפשה תוימינפ תניחבמ ,הדבל
.'וכ תולגה ןמזב ןכ-ןיאש

-לע אלש תויחה תכשמהל עגונב ץראל-ץוח יבגל התלעמש - לארשי-ץראל עגונב םג ןבומ הזמו
.'וכ תולגה ןמזב ןכ-ןיאש-המ ,תיבה ןמזב איה (ו"ס ל"נכ) 'וכ םירש 'עב תושבלתה ידי

,רתוי קוחרמל תלפונ המוחה שארבש ןבאה רשא ,41המוחה תליפנד לשמה יפ-לע :הזמ הריתיו
-ץראב הדיריו יוניש לעפ שדקמה-תיב ןברוחש ןבומ ,רתוי הלודג איה הכמהו הליפנה תמצעו
.ץראל-ץוחב רשאמ רתוי לארשי

תוימשגב םג יולגב רכינ לארשי-ץראב שדקמה-תיב ןברוח םרגש הדיריהו יונישהש - תוטשפבו
ןכ-ןיאש-המ ,43"שבדו בלח תבז ץרא" ,רתויב ימשג בוט יוביר הב היה תיבה ןמזבש ,42
.44'וכ הזה ןמזב

,הברדא אלא ,ץראל -ץוחב רשאמ רתוי יפושב וניא הבש ימשג בוטה הזה ןמזבש דבלב וז אלו
ן"במרה ןושלבו .ץראל-ץוחב רשאמ רתוי 45'וכ העיגיו תולדתשהב ךרוצ שי לארשי-ץראבש
לכ ,רבד לש וללכו ,ןוממשה לדגו הבוזעה הבר" - 46"ץראה ןיינעב" ונבל בתכש תרגיאב
."'וכ לכה ןמ הברח רתוי םילשוריו ,וריבחמ רתוי ברח וריבחמ שדוקמה

-לע גהנתהל השק לארשי -ץראבש 47םירפסב אתיאדכ - םיינחור םיניינעל עגונב הז ךרד-לעו
ץראב תויולתה תווצמה תפסוה לע ףסונ יכ ,ץראל-ץוחב רשאמ רתוי יעבדכ תווצמו הרות יפ
םניאש םיניינעה ראשב םג) הגהנהה תוללכב הריתי תוריהזב ךרוצ שי ,ץראל-ץוחב ןניאש
.'וכ התלעמ לדוג דצמ (ץראב םייולת

לכ" - (הרותה ינידב םג םיפקתשמש םיניינעה לככ) הרותה ינידב רבדל המגוד איבהל שיו
יאנשמ ירקת לא ,תוומ ובהא יאנשמ לכ 48רמאנש ,התימ בייח ודגב לע בבר אצמנש םכח דימלת
הריוואש ,לארשי-ץרא לש התלעמ לדוג דצמש ,ןדיד ןודינב הז ךרד-לעו .49"יאינשמ אלא
.'וכ תורשקתהה לבחב םגופ "בבר" ומכ לק ןיינע םג ירה ,'וכו םיכחמו רוהט

םירושקה םיניינעל סחיב אלא וניא - תולגה ןמזד הדיריה תודוא רומאה לכ ,םנמא
םילידבמ ויה םכיתונווע"ד םגפה ("ןא טריר") עגונ םשש ,תולשלתשה רדסד תוגרדהל םיכיישו
,51"אתולגב אתניכש" םג ללוכ ,תולגהו ןברוחה השענ הז דצמש ,50"םכיקולא ןיבל םכיניב
אלש ישוקב םיאב (םיינחורה ןהו םיימשגה ןה) לארשי-ינבל םישורדה םיניינעה לכ ,אלימבו
.תיבה ןמז יבגל ךרעב

-ינב לצאו ,אוה-ךורב ףוס-ןיא תומצע דצמ ,תולשלתשה רדסמ הלעמלש םיניינעה דצמ ,לבא
רבד ךל ןיא יכ ,"'וג םילידבמ ויה םכיתונווע"ד ןיינעה ךייש אל - שפנה םצע דצמ לארשי
הזבש יאדוובו ,אוה-ךורב ףוס-ןיא תומצעל תודהיה תדוקנ ןיב ,םולשו -סח ,לידבהל לוכיש
.םולשו-סח ןברוח המכו-המכ-תחא-לעו רתסהו םלעה לש ןיינע ךייש אל

אל ,תוקולאד םצעה םע הרושקה ,ץראהד םצעהל עגונבש - לארשי-ץראל עגונב הז ךרד-לעו
.םולשו-סח ןברוח לש ןיינע ךייש

שממ יוליגב ךשמויש העיגיו תולדתשהב ךרוצ שיו ,דבלב םצעה דצמ אוה הז ןיינעש ,אלא
.םוי םויה ייחב שממ לעופבו

:רודה אישנו קידצ לש עויסהו רזעה אב הז לעו

דצמש בצמו דמעמהש ,ונייה ,"'וכ ללכ תיבה ברחנ אל . . תוהובגה תומשנ ינפל"ש 52עודי
תוחוכ לכב ,53םייוליגה תגרדב םג םלצא ריאמו ךשמנ (ל"נכ ,ןברוח ךייש אל םשש) םצעה
.םידיג ה"סשו םירבא ח"מר לכבו ,שפנה

תימצעה התלעמ םג יוליגב ולצא תרכינ ,ןברוח לש ןיינע ךייש אל קידצה לצאש ןוויכו
לארשי-ץראכ וניד ץראל-ץוחב ותויהב םגש ,דובכ ותחונמ םשש םוקמבש ,ונייה ,לארשי-ץראד
איהש יפכ לארשי-ץרא יבגל םג הלעמ שי ,(ז"ס ל"נכ) שדוקל חותפ ןחתיפש "תוליחמ"ה דצמ
הלעמל ,םצעה דצמ איהש יפכ לארשי-ץרא לש התלעמ יוליגב תרכינ ובש ןוויכ - ןברוחה רחאל
.ןברוחהמ

,הזה ןמזב :הליפתל עגונב - תוחטתשהה ןיינעב רתויב לודג יוליע ףסותינ הז יפ-לעו .בי
ללפתהל הצור ידוהי רשאכ הנה ,(ח"ס ל"נכ) ןברוחה דצמ לארשי-ץרא לש התלעמ הדריש
'עה תטילשמ הלעמלש םוקמב) תיבה ןמזב לארשי-ץראב הליפתה תמגודב איהש הליפת ה"בקהל
ךל ויהי" ,םיעצוממ אלל ה"בקהד םצעה םע תרשקתמ שפנה םצעש ןפואב הליפת ,('וכו םירש
אישנו קידצ לש ןויצה לע אוה וזכ הליפתל םוקמה יזא - 54"ךתא םירזל ןיאו ךדבל
יפכ לארשי-ץראד הלעמה וב שי אלא ,לארשי-ץראכ ונידש דבלב וז אל ,הז םוקמ ןכש ,רודה
.תיבה ןמזב איהש

לכב ,הליפתבש תושקבה לכ ומייקתיש - תפסונ הלוגס הב שי הזכ םוקמב הליפתש ןבומו
רוא שבלתמ הבש המכחה תניחבמש ,םייוליגב םצעה תכשמהל עגונב דחוימבו ללוכ ,ול ךרטצמה
,םוי-םויה ייחב ,ףוגה ירבאו שפנה תוחוכ לכב טשפתיו ךשמוי ,55אוה-ךורב ףוס-ןיא
דחאו דחא לכל רסמ רודה אישנש תוחילשה םויקל עגונב טרפבו ,לעופב השעמו רוביד ,הבשחמב
םג תוינחורבו תוימשגב ,הגלפומ החלצהבו ,םירתסהו תומלעה אלל הז לכ ךשמויש ,ונתיאמ
.דחי
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע שדחמ התע ךרענ .הגומ יתלב - ד"ישת טבשב ד"וי תחישמ םיעטק)
.(םשל רהז ירעשב ןמסנהבו) א ,זט תינעת ;ב ,חי תוכרב הארו .ב ,דל הטוס (1

הרעה 234 'ע ח"יח ש"וקלב ונמסנש םירפסבו .ד"סס ג"ח .ח"סס א"חנמ ת"וש - תוכיראב הזב ט"וקשה האר (2
.1 הרעה 354 'ע ב"ח ןויצ םחנמ - םחנמ תרות .55

ה"ד .(ךליאו טי 'ע םיסרטנוק יעצמאה ר"ומדא ירמאמ) םיקידצ ירבק לע תוחטתשהה ןיינע ןיבהל ה"ד (3
,ז"פרת ןתנ רזפ ה"ד .(ךליאו חיתת 'ע ב"ח צ"צהל רהזה ירואיב) אננג אוהה הב לאע אל אתנג 'וכ ןיבהל
.(ךליאו חלק 'ע ז"פרת מ"הס ,ךליאו א ,אכר א"ח םיסרטנוק מ"הס) ב"צרת

.גב ,ב"פ ר"ומש הארו .א ,ג תומש (4

.דועו .ב ,בסק ג"ח .א"עס ,זנק ב"ח .(ע"נהמב) ב ,גיק א"ח רהז הארו .בי ,ט"יפ ר"בדמב .ד"וי תקוח (5

.אכ ,גל הכרב (6

.םש ר"בדמבב ה"כ (7

.(ל"ומה) יכבמ קונח לוקב א"טילש ר"ומדא ק"כ רביד ןאכ (8

.אכ ,אי ךתולעהב (9

.וט ,ח בקע (10

.בי ,גל חלשיו (11

.גי ,םש (12

.ופוסב 'ידבוע (13

.י"שרפבו די ,םש חלשיו (14

תליפנ ןיינעב עודיכ ,*רודה ישנא םע ותוכייש דצמ ולצא קבדהל לוכיש המ לכמ ךוכיזו רוריבה םג ללוכ (15
,הלק ג"חז) תימ ירקיא 'יגרדמ ליפנד ןאמו ,ותגרדממ הדיריה ל"צ הז ליבשבש ,תוצוצינה רוריב הנינעש םיפא
.(ב"פ םיפא תליפנ רעש ח"עפ האר) התימ םשב םיפא תליפנ תארקנ ןכלו ,(ב
---------

םג האר) ירצמ לש ר"הציה תא תורגל לוכי הרש לש 'יפויש שיגרהש ,וניבא םהרבאל עגונב ראובמה ד"ע (*
.(תומש פ"ס םיניע רואמ


.מ"כבו .םיטפשמ פ"ר א"ות האר (16

ד"צפ תוכלמ שובל ואיבי ה"ד םירופה רעש הרוא ירעש) יעצמאה ר"ומדא ישורדב ראובמהמ םג ריעהל (17
תוצוצינמ קלחש ןכתי "הנשיחא"ד ןפואב איה הלואגה רשאכש . "הנשיחא"ל "התעב" ןיבש קוליחה ד"ע (ךליאו
.השודקה תוצוצינ לכ תא םיליצמו םיררבמ יזא "התעב" איה הלואגה רשאכ ןכ-ןיאש-המ ,דוביאל וכלי השודקה

."'וכ ןאכ ףא שמשמו דמוע ןלהל המ" :ב"עס ,גי הטוס האר (18

.158 'ע םולש תרות ש"הס האר (19

.255 'ע ל"ח .ךליאו 478 'ע .272 'ע ה"כח ש"וקל םג האר (20

-תורגא םג הארו .שפנבש הדיחי 'יחב םע תורשקתהה ד"ע - 67 'ע א"ח תויודעוותה םחנמ תרות םג האר (21
,לארשי אישנ דוחיבו יללכ שיא טרפבו קידצ לש ןויצ לע ךוליה םדוק" :דסר 'ע י"ח א"טילש ר"ומדא ק"כ שדוק
לש י"ח ן"רנל םימיאתמו ,יעצמאה ר"ומדאל תוחטתשהה רמאמב םירכזנה םיניינע תשמחה לכב הנכהה תויהל הכירצ
."לארשימ א"כ שפנ

.די ,ל םיבצנ (22

.נ"שו .ב ,חי אמוי (23

.םש י"שרפ (24

.נ"שו .ותלחתב הלפתה תוצמ שרש צ"צהל צ"מהס .א"ה םש ם"במרה כ"נ .ב"ה א"פ הלפת 'לה ם"במר האר (25

.ג"ס ה"צס ח"וא ז"הדא ע"וש הארו .ג ,ט א-םיכלמ (26

.חמ ,ח א-םיכלמ (27

.(א ,ל תוכרבמ) א"ס ד"צס םש ע"וש (28

.מ"כבו .(ב ,טלק) ה"כס ק"הגא אינת האר (29

םהל םיסחיימו דובכ םהל םיקלוחש - ז"עד ןיינעה לשלתשנ ,'וכ העפשהה תכשמנ םדי לעש הזמש ,ריעהלו (30
ןפואב פ"כע - (וב בצוחה דיב ןזרגכ אלא םניאו הריחב ילעב םניא רבד לש ותימאלש ףא) 'וכ הטילש לש ןיינע
.ותלחתב 'ה תודחא תוצמ .ג"פ הלימ תוצמ צ"צהל צ"מהס ז"כב האר) י"נב ווטצנ הז לע םגש ,ףותיש לש
.(מ"כבו

.בי ,אי בקע (31

.(י"שרפבו) א ,איק תובותכ (32

םושמ ארמגב החדנש - ז"נפלש ץוריתבכ ,(םש ןייחו י"א לש תומצעה םילגלגתמ) "לוגלג ידי-לע" אלו (33
."אוה רעצ םיקידצל לוגלג"ש

.נ"שו .א ,ופ םיחספ (34

.(םש י"שרפ) "עקרקה תחת תוליחמ תויונב תוכשלהש" (35

.םש י"שרפ (36

.(ב"ערה 'יפבו) ג"מ ז"פ (37

.נ"שו .א ,אי הטוס (38

.ו קרפ (39

.ה"פ םש (40

.מ"כבו .ג ,טי האר .ב"עס ,אפ תוטמ ת"וקל האר (41

.תוימשגב יונישה םג ריכהל השירדו הריקחב ךרוצ שיו ,תוינחורב קר רכינ יונישהש ל"וחבכ אלד (42

.דועו .ח ,ג תומש (43

.ז םישודק .גי הוצת אמוחנת האר (44

.לילגב םיתז לש ןויגל לודיג ד"ע - ו ,כ"פ ר"במ םג ריעהל (45

.חסש 'ע א ךרכ (ד"כשת םילשורי - לעועש תאצוה) "ן"במר יבתכ"ב הספדנ (46

.620 'ע ב"ח ש"וקלב אבוה - טנקת תוא ופוסב (ןטק) ץ"בשת האר (47

.ול ,ח ילשמ (48

.א ,דיק תבש (49

.40 הרעהבש ת"הגא הארו .ב ,טנ 'יעשי (50

.א ,טכ הליגמ הארו .דועו .א"עס ,הע .א"עס ,וס ג"חז (51

.(ז 'ע תומש ןומרה חלפ) "ע"נ ןקזה ר"ומדא םשב א"ירהומ חונמהמ ש"מכ" (52

'יחבל שפנה דע העגנו תעדהמ הלעמל איהש הנומא רבדב ןויסנ ידיל םיאבשכ" לארשימ א"ואכב ותמגודו (53
ףא . . דחא 'ה תנומא דגנ דבל השעמ הזיא קר תושעל אלש 'יפא ושפנ רוסמל" ןויסנב דמועש ,"הבש המכח
אינת) "'וכ ןיוש ובלו ויפ ןיאש ףא 'ה תודחא לע ו"ח העות רבדל אלש ןכו ,ובלב ללכ הב ןימאמ וניאש
.(ט"יפ

.זי ,ה ילשמ (54

.ה"הגהב ה"לפ אינת האר (55
חישמ םע תויחל


תדובעב החמשהו הרישה ןיינע לדוג


הדיתעה הלואגב "םשאר לע םלוע תחמש"ל הנכה

השרפה קלח םוי לכב דומלל גהנמהו עובשה תשרפ דומיל תודוא ןקזה ר"ומדא םגתפ עודי
."'וג לארשי-ינבו השמ רישי זא" - "םיה תריש" - הרישה ןיינע תוללכ . . הז םויל ךיישה

הרטפההו הרותה תאירק םש-לע ,"הריש תבש" תארקנ (וז השרפ םיארוק הבש) תבשהש דעו
.הרטפהב הרובד תרישו הרותה תאירקב "םיה תריש" :הרישה ןיינעב

הרטפהב הז ךרד-לעו ,םיניינע המכ תודוא רבודמ וז השרפבש יפ-לע-ףא :תרמוא תאז
לכ תארקנ ,ןכ-יפ-לע-ףא - ("הרובד רשתו" - שממ הרובד תרישמ אלו) "האיבנ השא הרובדו"מ
.החמשהו הרישה ןיינע לדוג ןבומ הזמ .הרישה םש-לע הרטפההו השרפה

תוללכב החמשה ןיינע תשגדה לדוג תומוקמ המכב הכוראב ראובמ ש"רהמ ר"ומדא ישורדב הנהו
:'ה תדובע

ל"זרמאמכ .םידסח -תולימג ,הדובע ,הרות :םיניינע 'גל תקלחתמ ונוקל םדאה תדובע תוללכ
"םדאה הז ןטק םלוע" ןהו וטושפכ םלוע" ןה - "דמוע םלועה םירבד השולש לע" :(תובא שיר)
."םידסח-תולימג לעו הדובעה לע ,הרותה לע" -

םיקוספמ תויאר המכ םש ראובמכ ,החמש לש ןפואב תויהל הכירצ הדובעה תוללכ ,הנהו
תדובע לע הז קוספ יאק - תויטרפבש ,"החמשב 'ה תא ודבע" קוספהמ לחה - ל"זח ירמאמו
הז קוספ יאק תוללכב לבא ."הליפת וז רמוא יווה ,בלבש הדובע וזיא" ל"זר רמאמכ ,הליפתה
ןפואב תויהל הכירצ וז הדובעש ,"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא" ,םדאה תדובע תוללכ לע
."החמשב 'ה תא ודביע"ד

אל הרוש הניכשה ןיא"ש (ב,ל תבש) ארמגב ראובמכ - הרותה דומילל עגונב הז ךרד-לעו
והל חתפד ימקמ" ,ןכלו ,"הכלה רבדל ןכו . . הווצמ לש החמש ךותמ אלא 'וכ תובצע ךותמ
."ןנבר יחדבו אתוחידבד אתלימ רמא ןנברל

הקדצ תווצמ םויקש ךורע-ןחלושבו ם"במרב ראובמכ - םידסח-תולימגל עגונב הז ךרד-לעו
ונייה) יכפה ןפואב גהנתמ וניאש דבלב וז אל ,ונייה ,אקווד תופי םינפ רבסב תויהל ךירצ
...אקווד תופי םינפ רבסב תויהל הכירצ הניתנה אלא ,(םתס הניתנ

התע דעש ל"זח ישרדמב ראובמכ ,אובל-דיתעלד תירישעה הרישל הכזנ שממ בורקבש ןוצר-יהיו
דחיב ,תירישעה הרישה היהת אובל דיתעלו ,(לארשי-ינבו השמ תרישמ לחה) תוריש עשת ויה
.המילשהו תיתימאה הלואגב ,ונקדצ חישמ תאיבב - תירישעה םעפב לארשי-ינב ןיינמ םע

ןבומ - תולגה ןמז ךשמב ונתדובעו ונישעמב םייולת אובל-דיתעלד םייוליגה לכש רחאמו
- "םשאר לע םלוע תחמש"ל המיאתמה הנכהה וז ירה ,תולגה ןמזב החמשב הדובעה תוללכש
.הדיתעה הלואגב
(הגומ יתלב - 795-793 'מע ,ב ךרכ ,ב"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ב"משת טבשב ד"וי תחישמ)

יהויחבמ ריתי


לובג ילב הדובע - יברהמ דומלל


"יהויחבמ ריתי" ונממ עויסל םיכוז זאו

קידצה ידי-לע ול ונתינו ,לובג ילב אוהש ,ה"בקהמ םה - (דחאו דחא לכ לש) תוחוכה
אלימבו ,לובג ילב אוה םגש חרכהב ,לובג-ילבה םע לובגה רבחמש הז ותויהלש ,רודה גיהנמו
.לובג-ילב לש ןפואב םג ותדובע תויהל הכירצו הלוכי

ש"רהמה ר"ומדאש ,תודיסח תרזחל עגונב םעפ רפיס ,אלוליהה לעב ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ -
ח"ומ ק"כ לצא זא ולאש .םעפ םישיש רמאמ רוזחל ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ונבל הוויצ
רתוי דוע והזש ,בישהו ?עשתו םישימחה םעפל םישישה םעפ ןיב הנימ-אקפנה יהמ :ר"ומדא
!הנושארה םעפ יבגל םישישה םעפה רשאמ

:רמול שי רבדה רואיבבו

דצמ הניא יאדווב - יבר ןב יבר לצא איהש יפכ - םעפ םישישל דעו ,םימעפ יוביר הרזחה
תומצע דצמ איהש הרזח תודוא ןאכ רבודמ ,ןכ-םאו .הגשההו הנבהה ךרוצל העיגיב ןורסחה
אל) איה הפסוההש ,ונייה ,ה"בקה םצע םעו ,הרותה םצע םע רושק הז ירה אלימבו ,ושפנ
לובג ילבה והזש ,הגשהו הנבהמ הלעמל איהש יפכ הרותה םצעב (אלא ,הגשהו הנבהב
.הרותבש

ןה הגרדל הגרדמ תוילעה יזא ,דבלב הגשהו הנבה לש ןפואב דומיל תודוא רבודמשכ ,הנהו
- לובג-ילב ,הגשהו הנבהמ הלעמלש םיניינע םע רושקה דומילל םירבועשכ לבא .וזל וז ךרעב
לש ןפואב ןה (תוגרד המכו המכ שי לובג-ילבב םג ירהש) הגרדל הגרדמ תוילעה םג יזא
.לובגב אלש ,ךרעב אלש ,("גנורפש א") גוליד

רבעמה ירחאל יכ - עשתו םישימחה םעפ יבגל םישישה םעפב הרזחה תלעמב רואיבה והזו
.לובג ילב לש ןפואב ןה תוילעה ,הגשהו הנבהמ הלעמלש םיניינעל

ימ וליפאו ,(יברה לא) וילא ךיישש ימ לכו ,רשוקמ לכ ,דיסח לכ לצא םיעבות הז ןיעמו
,יברה לש ועמש עמש קרש

,ןכ-םאו ,ךרבתי םשה תדובעב הארוה אוה עמוש ידוהיש רבד לכש רמוא ט"שעבה ירהש -
ןה ותדובע תודואו ,ולש שפנ -תוריסמה תודוא םיעמושו ,אלוליהה לעב תודוא םיעמוששכ
היהי ףוס-לכ-ףוסש ,עמושהל הארוה וז ירה ,לארשי תבהאב ןהו הרותה תבהאב ןה 'ה תבהאב
תאז תושעל םילוכישכ רחמל תאז תוחדל המל ,ןכש ןוויכו ,ויכרדב ךליל חרכומ אוה םג
ונוצרש - תודידמה אללו תולבגה אלל היהת ותדובעש - "ועמשת ולוקב םא םויה" ,םויה
.הצור וניא הזמ רתויו ,ךכו ךכ ןפואב ותדובע דובעל

הלעמלש ןפואב ותדובע אלמל לכויש - "הווצמ הווצמ רכש" - לודג יכה רכשה ול חטבומ זאו
.שממ לעופב תולבגהו תודידממ

ריתי - "אמלע יאהב" וליפא - "חכתשא"ש םיחטבומ ,"ויתוחרואב הכלנ" רשאכש ,ונייהו
הוויצש םיניינעהב והשמ תושעל םיצורש הלא לכל עייסלו רוזעל - תוטשפבו ,"יהויחבמ
.דחי םג תוינחורבו תוימשגב ,הגלפומ החלצה םהל היהתש ,םתודוא
(ק"הלב תוחנה דעו ידי-לע שדחמ התע ךרענ - הגומ יתלב - ד"ישת טבשב ד"וי תחישמ)

יבר יצוצינ


הדות תרכה


וירבדל איהש ,הדותה תרכה אשונל יברה שידקה תובר תוחיש
המגוד יברה שמיש םיבר םיאשונב ומכ * תודהיה תודוסימ
הנושאר המישר * היוצמ יתלב הרוצב "הדות ריכמ"ל תישיא


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

הווצמה ישרוש) 'ךוניחה רפס' ירבד תא יברה טטצמ (90 'מע ,ול ךרכ) ,תוחיש-יטוקילב
אלו הבוט ומע השעש ימל דסח לומגיו ריכיש םדאל ול יוארש" :(ג"ל הווצמ ,בא דוביכד
ןתישו ,םישנאו םיקולא ינפל תילכתב הסואמו הער הדימ וזש ,הבוט יופכו רכנתמו לבנ היהי
לכו דובכ לכ תושעל ול יואר תמאב ןכ לעו םלועב ותויה תביסב םה םאהו באה יכ ובל לא
תאז לבקישכו ,ותונטקב תועיגי המכ וב ועגי םג ,םלועל והואיבה םה יכ לכויש תלעות
םדא דע ויתובא לכ תביסו ותביס אוהש אוה-ךורב ל-אה תבוט ריכהל הנממ הלעי ושפנב הדימה
תומילשו ותנוכתמ לע ודימעהו וימי לכ וכרצ קפיסו םלועה ריוואל ואיצוהשו ןושארה
ןיא דרפכ סוסכ היהי ל-אה וננחש שפנה ילולש ,תלכשומו תעדוי שפנ וב ןתנו ,וירביא
החישה ךשמהב) "ומש ךרבתי ותדובעב רהזיהל ול יואר המכו המכ ותבשחמב ךורעיו ,ןיבה
.(הז ןיינעל וסחייתהש םישרפמ דוע םע םיקוליחו תואוושה תרוש האב תורעהבו

.ליגרה רדגמ תאצוי םדאו םיקולאל ולש הדותה תרכה .יברה אוה - רומאה לכל היח אמגוד
הכז ,ללכב תודהיה תצפהל יהשלכ המורת םרת וליפא וא ד"בחל עייסש ,ותוא ךריבש ימ לכ
.יברה תאמ הדות תעבהל

תדחוימ תוביבח

:םיישיא םיאשונב יברה לש הדות ייוטיב המכ איבנ החיתפכ

םהל שי ('וכו הנח סדרפ ,הנח ןג ,הנח תיב) ימא םש לע םיארקנה תודסומה לכ
.(291 'מע ,א ךרכ ,ד"לשת שדוק-תוחיש) תדחוימ תוביבח ילצא

רחאל תדחוימ החיש יברה עימשה (239 'מע ,א ךרכ ,'נ"שת תויודעוותה') נ"שת ירשתב ד"כב
:והז יכ ונייצב ,"'וכו ןה ןיסירת השולש" הנשמה ירבד תא ראיב הב ,תיברע תליפת

'ר 'וכו 'וכו ןואגה ברה תשא ,המד םוקי 'ה לחר יתנקז ימאד טייצראיה םוי
- ץיקה ישדוח םויסב תועובש המכ - .(ביילוקינ) ל"ז יקסבונאי המלש-ריאמ
.'וכו יב הלפיטו ביילוקינב יתייה םינש המכ

רכז תא תולעהלו (ומאל וא) ויבאל ועייסש ימ תא ןייצל גהנ בא-םחנמב ף"כל רשקב ,ןכ ומכ
.הבוטל םתלועפ

"יל הדמעש םיבר תליפת"

ילוחיא וילא ורגיש ףאו ומולשל ודרח םיבר-םיבר .לארשי לש םבל הלח ח"לשת ירשת שדוחב
:ןושלה וזב יטרפ -יללכ חסונ יברה בתכ וילוח תטיממ .תואירבו המלחה

.תואירבלו האופרל וילוחיאו ותכרב דעב ןח תאושת

,יל הדמעש םיבר תליפת תוכזבו ,תושעל אילפמו רשב לכ אפור ,'ה ידסחב
'יתלמ רבכו ,יתדובעב ךישמהל ליח ינרזאמה ל-אל הלהתו ,יתואירב בצמ בטוה
תוימשגב - רקיעה לע הבורמ התפסותש ותכרבב םשהמ ךרבתמ ךרבמה לכש הרומא
.תוינחורו

הדות דבב דבו ,םלוע ל-אל הידוהו חבש הכרבה בתכמ ליכה ןכ יכ הנה
.המלשה ותאופרל םילחיימהו םילחאמל

"ךיכרבמ הכרבאו"

יברה הדוה ,הז םויל רשקב ובתכנש תורגיאב ןכו ןסינב א"י ותדלוה םוי לגרל תויודעוותהב
"ךיכרבמ הכרבאו" קרפב סנוכ אשונב בר רמוח) ויתוכרב תא םהילא רגישו והוכריבש ימל
.(מ"דשת ת"הק ,'ונכלמ םוי' רפסבש

,תוחיש-יטוקיל) םישישה ותדלוה םוי ,ב"כשת ןסינב א"יב התיה וז חורב הנושארה החישה
רתוי קזח יוטיב לבא .(199-197 'מע 'ונכלמ םוי' - ישפוח םוגרתב ;430-428 'מע ,זי ךרכ
.ט"כשת תנשב רבדל ןתינ

"רמל ןכו"

-היח תינברה םע ר"ומדא ק"כ תנותחל הנש םיעברא ואלמ וב םויה ,ט"כשת ולסכב ד"י תארקל
םיעברא רפסמב ףסכ ימוכס ףא םרסומב ,יברל םהיתוכרב םימימתהו ש"נאמ םיבר ורגיש ,אקשומ
תדחוימ הפסוה םהילע ולביק ףא םידחאו ,('קה ויניע תוארכ םלצניש ידכ) יברה תושרל
.הרותה דומילב

הב ,תדחוימ החיש יברה שידקה ,ולסכב ז"ט ,חלשיו תשרפ שדוק-תבשב ,ןכמ רחאל םיימוי
הקדצ - םיווקה ינשב הפסוה ידי-לע ותלוזל לחאמ ידוהיש הכרב קוזיחב ךרוצה לע דמע
.(תודיסחו הלגנ) הרותו (השעמ)

תודחוימ תופסות םע שדוקה-ןושלב ןהו שידיאב ןה - יברה ידי-לע הגוה החישהמ עטק
,תוחיש-יטוקילב ספדנ ןכמ רחאל) תורודהמ המכב ותעשב ץפוהו - םהמ דחא לכב יברה ףיסוהש
.(429-422 'מע ,ה ךרכ

:ויכרבמל יברה הדומ םהבש (שדוקה ןושלב החישהמ) םיעטק ןלהל

בתכבש הרותב רמאנש יפכ) ה"בקהמ אוה חטבומ ירה ,ילארשיה שיא תא ךרבמה
לש ותכרבו ,ותוא ךרבי ומצע אוה ה"בקה רשא (הפ-לעבש הרותב הכלהל קספנו
."רקיעה לע הבורמ ותפסות" - שרדמב אבומה יפכ - ירה ה"בקה

רשא ,לארשי לש םגהנמכו] המיענ (תוכזו) הבוח הז ירה ןכ-יפ-לע-ףא
שיש ,"רמל ןכו" ךרד לעו ךרבמה תא ךרבלו תודוהל [איה הרות לארשי גהנמ
...הכרבהב תפסות האב םיכרבמש הז ידי-לעש טרפבו ןיינע דוע הזב

רשא תאל םג הז רוסמל הבר יתשקבו) םיכרבמה לכל יתכרבו הזב הנותנ יתדות
לע הבורמ ותפסותש ,ותפסותבו ה"בקה לש ותכרב םייוקתש - א"טילש (הפ ונניא
.רשב דעו שפנמ ול ךרטצמה לכב תחאו דחא לכל רקיעה

השעמו דומלת

:יברה ףיסומ ךשמהב

גהנמו "רמל ןכו" ,ךרבמה תא ךרבל לארשי לש םגהנמ ,ליעל רומאכו ,רחאמ
לש ותוחילשב הז ירה הרותה יוויצ יפ-לע השענה רבדו ,איה הרות לארשי
- ה"בקה לש ותכרב תכשמנ ,ךרבמה לש הכרבה ידי-לעש ,אופא אצוי ,ה"בקה
שרוש ,רקיעהמ ירמגל הלענ והז רשא ,רקיעה לע הבורמ ותפסותו הפסוהב
.רוקמו

עיבא ,דרפנב דחא לכל הכרב בתכמ חלשיי םאב רתויב ןמזה ךראיש תויהו
דחא לכל ,לארשימ תוירישע המכו המכ לש דמעמב ,םיברב התע יתכרבו יתדות
אפוג הז יזא "דחאכ ונלוכ" לש ןפואב והזש העשב רשא - דחי םלוכלו תחאו
תפסותבו ה"בקה לש ותכרב עפשות תחאו דחא לכלש - "וניבא ונכרב"ל ילכ
.יחיוור ינוזמו ייח ,ינבב ,רקיעה לע הבורמ

- החישה תרימא רחא םוי - ךיראתמ) דרפנב הכרב בתכמ לבקל םיבר וכז ל"נה םירבדה תורמל
"הנש םיעבראה תפוקתל רשקב - תוכרבה לע ןח תאושתו"ב חתופה ,(ט"כשת ולסכ ב"וט
םיטפשמ ינש ןלהל .שדוק-תבשב החישה ןכות ובו (430-429 'מע ,ה ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)
:וכותמ

הכרבהל ופריצ םיכרבמהמ םיבר רשא העידיה הבר החמש האיבהו רתויב המענ
דומיל ,הקדצל המורת - תווצמו הרות לש ןיינע ידי-לע התוא ורשיאו וקזיחו
םיכרבמה רוביצמ דחא לכ רשא יתשקב-יתעצהב יתאבו . . 'וכו הרותב ןיינע
...השעמו דומלת ,םהינש השעי

"לודג רקיע"

ורמואב יברה חתפ (573 'מע ,א ךרכ ,ז"לשת שדוק-תוחיש) ז"לשת ןסינב א"י תודעוותה תא
תאירב תליחתמ רבכ תאז םיאור ."לודג רקיע" אוה לארשי-ינבב הבוט ריכמ לש הגהנה יכ
,(בי,ג תישארב קוספה לע י"שר שוריפ האר) הבוט ריכמ תויהל שרדנ ןושארה םדאש ,םלועה
בצמב התיה לארשי ץראו םתמדא לע ובשי םידוהישכ םלועב (תירשפאה) תומילש לש בצמל דעו
- "םויה יתדגה" - הדות תרכה - התרטמש ,םירוכיב תאבהב ווטצנ "שבדו בלח תבז ץרא" לש
.(קוספה לע לאיזוע ןב ןתנוי םוגרת) הידוהו חבש ןושלמ

לכב ויסינ לע 'הל הבוט תרכה איה ףאש 'חספ לש הדגה'ב רושק הזש יברה ןייצ בגא ךרדב
:ךישמהו .העש לכבו תע לכב םוי

ארבנמ תשרדנ וזש המכו-המכ-תחא-לע - ארובל ארבנ לש הבוט תרכה השורד םא
- 'םימחרבו דסחב ןחב ובוטב' לכל סנרפמו ןז אוה 'הש הדבועה ירהש ,ארבנל
ימ" םדא ןב עבטכ ,ומצעל ףיסוהל םוקמבש ,ארבנ ,ךדיאל .שודיח לכ הב ןיא
- תלוזה רובע חרוטו ופוגמו ונמזמ קינעמ ,"'וכו םייתאמ הצור הנמ ול שיש
!ירקיע ןיינעל ךפוה הזש ןפואל דע ,הבוט תרכה השורדש יאדווב

"המיענ הבוח"

:דוע רמא יברה

קולחל וא חור-תחנ םורגל םיצורו םידוהי םיעיגמש העשב ,ונניינעל עגונבו
לכל ירה ,םיברו רוביצ לש חוכ-אבו גציימ רותב ,דיחיל הדות עיבהל וא דובכ
,ןאכ םיאצמנה הלאל קומע בלו ברקמו ,יולג ןפואבו ,הבוט תרכה השורד שארל
וא םיבתכמ תועצמאב םיבוט םילוחיאו םהיתוכרב ועיבהש הלאל הז-ךרד-לעו
.הזב אצויכו םיחולש

ותבוחמ ירה - 'וכ "ךיכרבמ הכרבאו" רבכ החיטבה הרותש יפ-לע-ףאו
הלא לכל קומע בלו ברקמ ותדות אוה ףא עיביש ותוא םיכרבמש ימ לש המיענה
,ןאכ םתוחכונ תדבועב וא םיבתכמב ,םילימב םהילוחיאו תוכרב וריבעהש
..."םכרבא ינאו" חיטבמ ה"בקהש ונימכח תחטבה םהב םייוקתש

.םיברל ךכמ חמצתש תלעותה התנווכ דיחיה תא םיכרבמש תוכרבה תרטמש יברה ריבסה ךשמהב
לארשי-ינבל םעויס לע ,השארב םידמועהלו (תירבה-תוצרא) "תוכלמ"ל ףא הדוה םירבדה םויסב
לזרבה ךסמ תוצרא ידוהיל עויסו רזעו תטילק לע ןכו ,תונדור אלל םיידוהי םייח להנל
.חנ ינב תווצמ 'ז תצפהו

:(47 'מע 'א ךרכ 'ךלמ שדקמ') יברה בתכ מ"שת תנשב

םע רשקב םהילוחיא בטימ דעב 'לע-לא'ב ןוחטבה ידבוע לכלו רמל תיבבל הדות
.ד"בח תואישנל הנש םישולש תאלמ

"תודוהל ינוצרב"

.ד"בח לש יהשלכ הלועפב קלח לטנ וא עייסש ימ לכל םג תודוהל גהנ יברה ,ליעל ןייוצמכ

הרות רפסה תביתכ םויסב םכתופתתשה לע םכל תודוהל ינוצרב וז תונמדזהב
רפסב תוא םתבתכ םגו ,הזב םתפתתשהש יתעמשש יפכ - שדוקה ריע םילשוריב
.הרותה

תפש" תבישי שאר זא) רתלא םחנמ-סחניפ יבר ןואגל יברה רמא הלא םירבד
ולצא רקיבשכ ,(ל"צז רוגמ 'םחנמ ינפ' לעב ר"ומדא םינש רפסמ רובעכו ,"תמא
,'ב"משת תויודעוותה') לארשי ידליל ןושארה הרותה רפס םויס רחאל הנש יצחכ
.(ב ךרכ

"הבר הדות :םעפ דוע"

ברה ,תפרצ לש ישארה הבר םע ותחיש תא יברה חתפ ,"תפרצב הרזעה רובע ותרות דובכל הדות"
םיקהל רוזעל םיסנמ ונחנא" :וירבדל בישמ אוהשכ ,(299 'מע 'המכחה לצב') טאריס לאומש
."םש לעפש המ לע יברל תודוהל םיכירצ ונאו ,תפרצב ידרחהו ידוהיה ךוניחה תא

:רמאו ךישמה יברה

תובהלתהב םאנ רמש תובוט תורושב יתלביק ...'ארתאד ארמ'ה םכנה םתא יברה
הבר החלצה ,הבר הדות :םעפ דוע ...(י"בשר דובכל) רמועב ג"ל תוגיגחב
.תובוט תורושב רשבתנש ןוצר יהיו ,הבר החמשו

"ףולא"ל הדות

-רפכב רקבל ושקבתה ,ותואישנל םינושארה םירושעה ינשב יברה לצא ורקיבש ,םיבר םישיא
.םתמישמ עוציב לע םהל תודוהל גהנ יברה .ש"נאל םולש תסירפ רוסמלו ד"בח

'תודיחי'ל הכזו ,ןורש לאירא רמ זאד ףולאה ,יברה לצא רקיב ח"כשת ץיקב :המגודל הנה
.תודחא תויוחילש עצבל שקבתה הכלהמב .(הז רודמב ,בורקב ה"יא םסרופי הנכות) תדחוימ
תואובנ שי ובש ,ףלאמ בתכמל הכז ,דועו ד"בח-רפכב רוקיבה תמישמ עוציב לע יברל חווידשכ
רפסב ותומלשב ספדנ בתכמה) שדוקה-ץראב ץורפתש הדאפיתניאה לע האובנ לשמל ומכ ,תוימימש
.(חסק-דסק 'מע ,א ךרכ ,'םחנמ לכיה'

:(זסק 'מע םש) רמאנ םויסה ינפלש םיעטקה דחאב

רמ רסמש המחה [םולש-תשירפ=] ש"פה לע הדות תניתנ - בוט רבדב םימייסמו
הז היה םשמ יתלביקש תועידיהו םיבתכמה יפכ רשא ,ד"בח רפכב ורוקיבמ
דחא לכ רשא ,קוזיחו דודיע םהל ףיסוהו ,תומימחבו בלה ןמ םיאצויה םירבדב
...יניע רשא ץראבו ,תוערואמה יבר ולא םימיב טרפבו ,ללכב םהו הזל קוקז

..."יל םרגש חור-תרוק"

(483 'מע ,גכ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) ה"לשת לולא שדוח-שארב יברה בתכש םירבד הנהו
תותכסמ 'םויס' ירודיש לע ,'לארשי לוק'ב תויתדה תוינכותה להנמ ,ןומולס םהרבא רמל
םישיאל וחלשנ רשא ,שדוקה-תורגיא יכרכב בורל םיאצומ ונא הדות לש הז גוס .םימיה תעשתב
"םיירשב םייח םניא קידצה ייח" עודיכ .תונייעמהו תודהיה ,הרותה תצפהב וקסעש םינוש
לדוג" לע - ישיא ןפואב תודוהל יברה ןוכנל אצומ ךכ םושמו ,תוינחור אוה םניינע לכו
:"יל םרגש חור תרוקה

םויק םצע ירהש ,הווצמ םויק לע הדות תניתנל םוקמ ןיא רשא הכלהה העודי
לדוג לע הדות תניתנל םוקמ שי לבא .לודג יכה רשואה אוה ה"בקה לש ותווצמ
-לע לארשי -ינב ינומא ימולשמ המכו המכ דועל יאדוובו יל םרגש חור תרוק
ודיבש תוירשפא לכ לצנל ותוא ררועי הזש ןוצר יהיו .הרומאה ותלועפ ידי
...הנהכו הנהכ

..."םכל העיגמ - הדות"

:תונוש תויונמדזהב ,יברה לש הדות תרכה לש 'תוצוצינ' המכ איבנ םויס ינפל

,םיבוריקל הכזו קרב-ינבב ד"בח-דומלת להנמ שמישש ,(ל"ז) ןמסלגנא יכדרמ 'ר ח"הרה
לע יברל הדוה הכלהמב ,א"משת ירשת שדוחב 'תודיחי'ל סנכנ ,יברהמ דודיע תורושו תוכרב
:(410 'מע 'ב ךרכ 'ךלמ שדקמ') ביגה יברה .וילע ףיערמ אוהש תוכרבה

ףתתשהל תונמדזה יל םיקינעמ םכנהש םכל העיגמ איה - יל העיגמ אל הדות
.הזב םיחילצמ םכנהו וב שפנ םירסומ םכנהש רבדב

:ףיסוהו ךכב קפתסה אל יברה

..."ךייחב הארת ךמלוע" התע דעמ רתוי דוע ולמעב בוט ירפ היהיש ןוצר יהיו
.תובוט תורושב ויהישו רואו ךלוהו ףיסומ

"המח המח הדות"

ךרכ ,'וביסמב ךלמה') "קנאד א" :תודוהל יברה דיפקה המ-רבד ול םישיגמ ויהש םעפ לכב
ר"ומדא ק"כ תרידב ומייקתהש יברה םע תודועסה יפתתשממ םיבר ורפיס ךכ - (בש 'מע ,'ב
.המודכו םיגחה ימיב צ"יירהומ

[אמרג ןמזהו המח המח הדותו=] ג"מזהו ח"חותו

תמישר ןוגרא לע חווידשכ (וק 'מע ,'שדוקה תדובע') ןיול רעבוד-םולש ברהל יברה בתכ -
.גולטקב היירפסה ירפס

.ךכ לע ול הדומ יברה היה ,הרגישבש השעמ ,770-ל ואיבמ יברה לש וגהנ היהשכ

-תוצראב הרותה ילודג יבושחמ ,יקציוואס יכדרמ יבר ןואגה עיגה ח"משת ולסכב 'ד םויב
שדקמ'ב המסרופ) 'ןותחתה ןדע ןג'ב ידמל הרידנ 'תודיחי'ל הכזו ,יברה לצא רקבל תירבה
:האבה הרימאב וירבד תא חתפ ל"נה .(ךליאו 367 'מע ,'ב ךרכ ,'ךלמ

.תואירבה וקב יתייה אל רשאכ ידעב ללפתהש א"טילש יברל הדות ריכמ יננה

:התיה יברה תבוגת

עטנוזעג") םיאירב םירבד רובע הדות םיריכמ םכניה רשאכ רתוי ינא חמש
...!("ןכאזתודיסחה ינייעממ


חלשב תשרפ


(זי,גי) םיתשלפ ץרא ךרד םיקולא םחנ אלו

םיתיעלש ךכב ,הכלהכ אלש הרותב םינפ לוכיבכ םילגמ םידיסחהש ,הנלבוק האבוה א"רגה ינפל
תישאר ןיב רבחל רשפא דימת אלש ןפואב ,הרותה ןמ םיקוספ לע םינוש םישוריפ םישרפמ םה
.ופוסל קוספה

שרדמב שרופמ ,"ץרא ךרד םיקולא םחנ אלו" קוספה לע :ראיבו ."חיכוי םיתשילפ" :םהל הנע
,ונשמשיש דבע הנוק םדאש ,םלועבש גהונב יכ) ץראה לכ ךרדכ לארשי םע גהנ אל ה"בקהש הבר
ךישמה - ןכ םאו .(רבדמב ,לוכיבכ ,םתוא שמיש אוהו םירצממ לארשי תא איצוה ה"בקה וליאו
םימעפל אלא ?תועמשמ םוש הל ןיא הז שוריפ יפלש ,"םיתשילפ" הביתה םע השענ המ - ןואגה
...תמא שוריפה תאז-לכבו ,ותליחת םע בשייתמ וניא קוספה ףוס
(קורב ברהל ןורכיז רפס)

* * *

יובמהש ונייה ,"שלופמה יובמ" ןושלמ) הלבגה אלל תובחרתהו תוטשפתה לע הרומ "םיתשילפ"
.(תוציחמ אלל ,םידדצ ינשמ חותפ

.הז-תמועלד דצב 'םיתשילפ' תניחב םג שיו ,השודקה - בוטה דצב 'םיתשילפ' תניחב שי
'םיתשילפ'ו ;הלודג תוטשפתהבו יוליגב ,הארובב שפנה תחמש אוה השודקד 'םיתשילפ'
בשומבו" (טי הרז-הדובע) ל"זר רמאמכ) תוללוהו תונציל לש 'החמש' ונייה הז-תמועלד
.תולבגמו םירוצעמ אלל ,רבד לכמ תוצצולתה ;(םיתשילפ ולא - "בשי אל םיציל

החמש לש הדובעל דימ תשגל ול לא ,תוקולאל ברקתהל ליחתמ םדאה רשאכ ,הדובעה תישארב
תוללוהל לופיל הלילח אוה לולע וזכ תוגהנתהמ יכ ,"השודקד םיתשילפ" ,תלבגומ יתלב
."הפילקד םיתשילפ" - תונצילו

ץרא ךרד םיקולא םחנ אלו" :ךרדה תישארב ונייה ,םירצמ תאיצי ןמזב ,בותכה רמאש והז
דובעל םדאה לע הליחת .הפילקד םיתשילפל - "אוה בורק יכ" ;השודקד םיתשילפ - "םיתשילפ
םיליהת) בותככ .תיתימא החמשל אובי ןכמ רחאל קרו ,ךרבתי ותוכלמ לוע-תלבק ךותמ 'ה תא
."'הב םיקידצ1 וחמש" :(זצ
(ד-ג 'מע ,אס ףד ,חלשב תשרפ רוא-הרות)


(חי,גי) םירצמ ץראמ לארשי ינב ולע םישמחו

(ו"פ תבש ימלשורי) ןייז ילכ השימחב םינייוזמ ויהש

וז 'האיצי' .ותליפת תעשב ,םירצמ תאיצי תייווח תא שדחמ תווחל םדא בייח םוי לכב
,תשק ,חמור ,(ףייס) ברח :(ו"פ תבש) הנשמב םייונמה 'ןייז ילכ' תשמח ידי-לע תישענ
.הלאו (ןגמ) סירת

תוננובתהו םוקמ לש ויחבש רודיס אוה .(םיצירע רימז :ןושלמ) הרמזד יקוספ ונייה - ברח
תוממור" :(טמק םיליהת) בותככ .ערה-רציה לש ולוטיב ליחתמ הז ידי-לעש ,ארובה תלודגב
."םדיב תויפיפ ברחו (הז ידי-לעו) םנורגב לא

םילטבמ - יווהמל יעבדכ עמש-תאירק תרימא ידי-לעש ,עמש-תאירק לש תוביתה ח"מר - חמור
.לכו לכמ ערה תא

.(בכ,חמ תישארב - "יתשקבו יברחב"ל סולקנוא םוגרת האר) הרשע-הנומש לש תושקבה - תשק

רבגתמ ,ללפתהל ץמאתמ םדאהש העשב יכ .הליפתה תעב םישבולש ןיליפתהו תילטה - סירת
ינבא" ינפמ ןגמו סירת םה ןיליפתהו תילטה ;תורז תובשחמב ולבלבל ותמועל ערה-רצי
.ולא "תוארטסילב

זיגרי םלועל" (ה תוכרב) ל"זר ורמאש המ - 'ה תדובעבו ,וב םיכמש טבש אוה הלאה - הלא
.ערה ורצי לע עיפשי אל םיכר םירובידב יכ ,"ערה-רצי לע בוט-רצי םדא

יד םימעפלו ;ירמגל ערה תא םילטבמה ,'חמור'ו 'ברח'ב שמתשהל םיכירצ םימעפל)
יפלכ וליאו ,'חמור'ו 'ברח' ליעפהל שי רוסיא תוואת לע .אמלעב האכה אוהש ,'הלא'ב
.(דבלב האכהב יד רתיה תוואת
(100 'מע ,ד"שת םירמאמה רפס)


(ז,די) םירצמ בכר לכו

רשכ :רמוא ןועמש 'ר היה ןאכמ .'ה רבד תא אריה ןמ ?ויה ימ לשמ :םירצמ בכר לכו
(י"שר) וחומ תא ץוצר םישחנבש בוט ,גורה םירצמבש

'רשכ' ערה-רצי ונייה - "םישחנבש בוט" .(הל 'מע ,א קלח רהוז) ערה-רציה תא למסמ שחנ
,דומילה ןמזב דומלל ול חיני ודיצמ אוה :'הרשפ' ול עיצמו םדאה לא אב אוה .'קידצ'ו
...הליכאה תעשב ושפנ תוואת תואלמל בוטה-רצי ול חיני הז תרומתו

'הרשפ' םוש תושעל ךל רוסא !"וחומ תא ץוצר - םישחנבש בוט"" :י"שר רמוא ךכ לע
,םיפיה וירבד לכ ;ךתער תא שקבמו תילכתב ךתוא אנושה ,שחנ אוה יכ ,ערה-רצי םע 'םכסה'ו
ותוימומרעמ התפתת לא - "וחומ תא ץוצר" ,ןכל .חפב ךליפהל ידכ המרמו המרע אלא םניא
.ויתולובחתמו

עיגי" לש ןפואב תושעיהל תוכירצ ותסנרפ תגשהב םדא לש הכאלמהו הדובעה :רבדב ףסונ זמר
ענמיהל שי :"וחומ תא ץוצר" והז .שארהו חומה לש הרתי תוקסעתהו הקמעה אלל ,דבלב "ךיפכ
הרותה דומילל רקיעב שדקומ תויהל ךירצ שארה ;הסנרפה קסע ךותל שארה תא סינכהלמ
.ארובה תדובעלו
(160 'מע ,זט ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

חלשב תשרפ שדוק-תבש
הריש תבש ,טבשב א"י

:הרותה תאירק

קוספ-ףוסב ומכ (בכ,די) ןושארה "םלאמשמו . . המוח םהל םימהו"ב ןגנל גוהנ ונייח תיבב
רכזומש קוספ לכב םינגנמ (וט קרפ) המצע הרישב ."קזח" ינפל ומכ (טכ,די) ינשבו ,ליגר
.1"םיב . . 'הל וריש" :(אכ,וט) םירמ תרישבו .טי-זט ;אי ;ו ;ג-א םיקוספ :'ה םש וב

.2הרישה תאירק תעב דומעל םיגהונ

ןה ,"קלמע 4(יריצב 'ז) רכז ךכ-רחאו ,(לוגסב 'ז) רכז תא החמת" :השרפה ףוסב 3םיארוק
.[טק ןויליג 'תורשקתה'ב ראבתנ רבכ 'קלמע תאכה' תלילש רבדב] ריטפמב ןהו יעיבשב

.5(ה קרפ םיטפוש) "הנש םיעברא . . האיבנ השא הרובדו" :הרטפה

םשב (7תועטב) ץראב םויכ ארקנה תוינטק ןיממ הסייד] 6'עשאק עצראווש' לוכאל גהנמה
:ןלהלדכ ורוקמו ,['תמסוכ'

:8ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ רפיס ב"שת הריש תבשב

רשא ,10גהנמ עבק [9לארשי יגהנמ לש ץיפמו ססבמ ,דסיימ היהש] גארפמ ל"רהמה"
ץבקל ,םינטק 11םידליל םירוהה לכלו תוקוניתה ידמלמ לכל הרומ היה חלשב תשרפ לש עובשב
ורש דציכ ,ףוס-םי תעירק רופיס תא םידליל רפסלו תסנכה-תיב רצחב הריש תבשב םידליה תא
,'רישי זא' תריש תא ורש ,םישנו םישנא ,לארשי-ינב לכו השמש העשב ופצפצו םירופיצה
.ודקרו ורשש םירופיצה תא וליכאהו 12םיה יצעמ תוריפ ופטק םינטקה םידליהו

,13םירופיצהו םילוגנרתה ינפל הונתיש [הסייד] 'עשאק' םידליל תתל הווצמ היה ל"רהמה"
ךרבמ ל"רהמה היה ןכמ רחאל .םירופיצה תא םינטקה םידליה וליכאה םהבש םיה תוריפ רכזל
םישעמלו הפוחל ,הרותל םלדגלו םידליה תא ךנחל וכזיש ,םירוהה תאו םידליה לכ תא
.כ"ע ."םיבוט

ישילש םוי
טבשב ד"י

.14ןונחת ןירמוא ןיא החנמב

יעיבר םוי
טבשב רשע-השימח

.15ותפוח םויב ןתח וליפא ,םינעתמ ןיאו 14ןונחת םירמוא ןיא

:םוי לש וניינע

ןליאה תוריפ ןירשעמ ןיאש ,רשעמ ןיינעל" - לארשי-ץראב אנידל עגונ ןליאל הנשה שאר
-םוי' םשב טבשב ו"ט ארקייש ס"שב וניצמ אל לבא ,16"טבש רחאל וטנחש לע טבש םדוק וטנחש
העברא לכ ,ידדה ידהב ינתקד ןוויכ"ש ,17םינושארב ראובמכ - אוה ךכל דיחיה רוקמה .'בוט
.18"ידדהא אימד אהב ,דחיב םינש -ישאר

תלחתהש ןוויכ :(שרדה ךרד לע) 19ורואיב ,םיבר ןושלב 'תונליאל הנשה-שאר' ליגרה ןושלה
לע עיפשהל ונייה ,'ךומכ ךערל תבהאו לש השע תווצמ ילע לבקמ ינירה'מ איה הדובעה
.20הליפתב ומצע תדובע הליחתמ ךכ-רחא קרו ,תונליא חימצהל ,םירחא

:תוריפ תליכא

ונייהד ,הטנחה ןמז קר זאש ףאו ,"21תונליא לש תוריפ ינימב תוברהל םיגהונ" טבשב ו"טב
הכרב רועישכ הליכאו ,םיחבושמ יכה תוריפו םינכומ תוריפ לוכאל םיגהונ ,החימצה תלחתה
.22יולגב זא רבכ םתוא םיאורו ,'שאר'ב רבכ םילולכ תילכתהו םויסה םג יכ ,אקווד הנורחא
- 23"שבדו ןמש תיז . . ןומירו הנאתו ןפג" - לארשי-ץרא ןהב החבתשנש תוריפ ינימ טרפבו
רופיסכ ,םיסינל תדחוימ תוכייש םהל שיש ,םיבורח םג לוכאל םיגהונו ,"24םירמת שבד"
הזל ךשמהבו ,"תבש ברעל תבש ברעמ ןיבורח בקב ול יד"ש אסוד ןב אנינח יבר לע ארמגה
.25'םיסינב דמולמ' ותויהב ,ול ועריאש םיסינ המכו המכ לע רפוסמ

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ בתכ הז לעו - 26'וכ רהוזו ך"נתמ םיטוקיל רמול םיגהונ שי
.27"ןכ םיגהונ וניתונידמב יתיאר אל"

:םיסוניכ

,הזל הז םירושק םינש ישאר תעברא לכש ןוויכו ,"שאר"ה ידי-לע איה םירביאה לכ תודחאתה
םידחאל" יללכה הנשה-שארבכ ויהיש ,ןליאל הנשה-שארב לארשי-ינב תא סנכל דחוימ ןיינע שי
ןוויכ ,"םשה תואבצ" הווצמ-תבו הווצמ-רב ינפלש לארשי-ידלי לש םיסוניכ טרפבו ,"דחאכ
רקיע אוה זאש ,תוינחורב (רקיעבו) םג ,לודיגהו החימצה ןיינע דחוימב שגדומ םהבש
.28"רענל ךונח" ךוניחה

יפל םוקמו םוקמ לכב ,ירשפא יכה 'םע בורב' היהיש ידכ םיאתמה ןמזה תא רוחבל שי
-תבשה םויל דע ,ירחאלש םימיב ,ומצע טבשב ו"טב ,טבשב ו"ט ברעד החנמ ירחאל :וניינע
.29('וכו םינוש תומוקמב ,ל"נה םינמזהמ דחא לכב בוט המו) הרות-ןתמד תבשה ,שדוק

.ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה יפמ (1

תורישה ראשמ םגו הנשה לכד האירקה חסונמ הנושה ,דחוימ םימעט-חסונב םיה תריש תא הרותב ארוק היה ז"הדא
יחא א"זרה ק"הרהל תאז דמילש ,קדצ-חמצה ןב ש"ברה ק"הרהל תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ ןכו ,הרותבש
תדועסב החישמ 1070 'מע ד"ח ז"הדא תודלות 'סב הארו .460 'מע ב"ח םירוביד יטוקל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא
.(ו"שת פ"שש ליל

.(יברה גהנ ךכ) םירמ תריש רמג דע ונייהו .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (2

.הכוראב יברה תרעה םש הארו .72 'מעב םירופ יגהנמבו ,םש (3

תבית דוקינב ןאכ ומכ ,תיעטומה הביתה לע קר רוזחל ש"נא ןיב םיליגר ,תחא הביתב העטו הרותב ארוקה (4
'לה ז"הדא ע"ושב הארו .(ומצע קוספב תובותכ דחי םג םילימה יתש וליאכ עמשייש םיששוח ןיאו) "רכז"
.3 'עה 17 'מע הכ ןויליג 'תורשקתה'בו ד ק"ס זלק 'יס ר"א ,םש ג"מרפ ,ב"ס דס 'יס עמש-תאירק

רצקל כ"דב ד"בח גהנמש ,אתיא 459 'מע א"ח ו"לשת שדוק תוחישבו .ד"בח-ללוכ חול .32 'מע םיגהנמה רפס (5
'ר ג"הרה] .ש"ייע ,הרישה ןמ קלח איה המחלמה םג הב יכ [!רתויב הכוראה הרטפהה] ונתשרפ איצוהל ,תורטפהב
םידיפקמ בורה לעש" ןוויכ ,תורטפהב םירצקמ כ"דב םידרפסהש רבדה םעטב יל בתכ א"טילש זוזאמ ריאמ
רשעכב יתאצמ הזו ,יגס אניינע קילסד אכיהד םיכמוס םידרפסהו ,הרטפהב םיקוספ א"כמ תוחפל אלש םיזנכשאה
ליחתהל סינותב ונגהנמו .םידרפסהו םיזנכשאה לש והייתטיש אפלחימ םילקש 'פ תרטפהב קר .הנשה ךשמב תורטפה
.[םידרפסהכ םש ד"בח גהנמו - "זנכשא גהנמכ 'םינש עבש ןב' םש םג

ןייצ ב"ח םש םינויצו תורעהבו .תבט זי ,םוי םויה - רוקמה .ד"בח-ללוכ חול .72 'מע םיגהנמה רפס (6
לכאמהש ןוויכ) אבה עטקב רומאה לכל רושק הארנכו .םיקפתסמ תופסותהו ה"ד חר 'יס ח"בב רבכ רכזנ גהנמהש
.(תופועה לע ביבח

תידומלת הידפולקיצנא הארו .1057 'מע (ב"לשת) 'םילשורי תחנמ' רודיס .ב ק"ס חר ןמיס הרורב הנשמ (7
.םש םירויצבו 'ןגד' ךרע

.73 'מע ב"שת תוחישה רפס (8

.האבה הרעהבש ז"משת תויודעוותה (9

תויודעוותה ,"לארשי תוליהק לכב הז גהנמ התע םישדחמ ויה יאולהו" :ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ריעהו (10
הארוהה ראבמ 522 'מע ב"ח תוחיש יטוקלבו ,(הגומ יתלב - 454 'מעב תופירחב ש"ייעו) 448 'מע ב"ח ז"משת
גהנמה עקתשנ הארנכ יכ - התע הז לכ קיתעהל אל" הארוהה התיה ח"משת טבש 'וב ,ךדיאמ .ש"ייע ,הז רופיסמ
- עמשנ וניאש רבד רמול אלש הוצמ ךכ ,עמשנה רבד רמול הווצמש םשכ=) "'וכ ךכ 'וכ הוצמש םשכו ,ירמגל
.13 הרעה ןלהל הארו .(בחרה רוביצל וצפוהש תוארוהב קר רבודמה הרואכלו .ול 'מע ב"ח םחנמ לכיה

.(115 הרעה ,םש ז"משת תויודעוותה) ףוס םי תעירקמ חכומדכ - תודליל םג הנווכהו (11

.י,אכ הבר תומש האר (12

ז"הדא בתכש המ - הזל םימעטהמ רמול שיו] .ןכ גוהני ר"ומדא ח"ומ ק"כש וניאר אלש אלא" :יברה ריעהו (13
ןיא ירהש ןוכנ וניאו ,הריש תבשב תופועה ינפל םיטיח תתל םיגהונ שי" (ח"ס דכש 'יס ח"וא) ע"ושב
ןוויכש ,םש םייח תוחראב אבוה תבש תפסות 'סב קיסמש ומכ אלו ,רסואש א"גמהכ קספד) "ךילע םהיתונוזמ
ךילע םהיתונוזמש םהב אצויכו םילוגנרת ויהיש יוצמ אל ולא ונימיבו ,(ךכב דיפקהל ןיא הוצמ םשל ןכ וגהנש
.[(תונטקה תורייעב הז ינפלש תורודב ליגר היהש יפכ)

עוטנל - דחוימבו ,ל"נה לכ תא םידליל רפסל שיש יאדווב לבא ,תופועה תלכאהל עגונב קר הז ירה תאז לכב
- "וישעמ לכ לע וימחרו" ,(תופועה תלכאהד רופיסב םג תאטבתמש) םייח ילעב לע תונמחר לש הבוט הדימ םהב
.222 'מע א"ח ט"משת תוחישה רפס

'מע א"ח ףוסב הספדנ) ז"הדא ע"ושל המלשה .ז"הדא רודיס פ"ע ,16 'מע םיגהנמה רפסו ד"בח-ללוכ חול (14
.ח"ס אלק 'יס (357

'ד"בח יגהנמ רצוא' האר לבא ,'םיפא ךרא ל-א' םירמואש (ט"ס ל"נה 'המלשה'ה פ"ע) ובתכ ד"בח-ללוכ חולב
היהו ,'ה תלהת רודיס ילושב תאז וסינכה ןכ .ןונחתב היולת וז הרימאש יברה שדיחש ,וסק 'מע ירשת-לולא
.(הכונחב ףאו ןסינ שדוחב א"אא יברה רמא ח"משת תוליבאה תנשבש ריעהלו) הספדהה ינפל יברה יניע הארמל

הז רודמב אבוה) שדוח-שארל סחיב ר"ומדא ק"כ הנעמ פ"עו .א ק"ס געקת 'יס א"גמ פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (15
.הז ינפלש םויב תונעתהל םהילע הרואכל ,(4 הרעה ,חע ןויליג 'תורשקתה'ב

קוניל םיקיספמ תונליאהש ןוויכ תאזו .א"יה ה"פ תומורת 'לה ם"במר .הנשה-שאר שיר ב"ערו י"שרפ (16
הנשה שאר ימלשורי .םימה לע ןינודינש רחאל םישדח העברא ,לעופב השדח הקיני םלצא הליחתמו ,דקתשאד םימהמ
.ב"ה א"פ

הידפולקיצנא ,בפק 'מע הכלהב םידעומה 'סב תורשעמה תנועו שילש תאבה ,הטנח רועישל סחיב תועדה האר
.392 'מע א"ח (ג"נשת תרודהמ) ץראה תבש 'סל תורעהב טרופמבו ,ותליחתב 'שילש תאבה' ךרע תידומלת

רשקב היעב תררועתמ - יפוסה לקשמהמ וא לדוגהמ שילש ונייה שילש תאבהש תועדהכ קוספל םיליגרש המ יפלו
טבשב ו"ט ינפל שילש איבה תוריפהמ קלחש םימעפ ומצע ץע ותואבשכ ,קסשבו םירדהב תורשעמו תומורת תשרפהל
'ךיתע תנומא' .319 'מע ,ב 'ץראהו הרותה' .99 ,72 ,30 :תונויליג ,'הדש תוכילה' האר (!) כ"חא קלחו
.30 'מע 15

.א ק"ס ףוס א"פ רפוש 'לה תוינומיימ תוהגה .א"שת ןמיס א"פ הנשה-שאר יכדרמ (17

ם"רהמ ת"וש האר ,"ידדהמ ןניפלי ,ידדה ידהב ירמג" םאש (א,ד ןטק-דעומ) ארמגה ירבדמ םג חכומדכ (18
"ןואג" םשב םירבדה םיאבומ 'הדוגא' 'סבו ,הלוגה רואמ םושרג וניבר םותח וז הבושת לע] ה ןמיס גרובנטורמ
.948 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה .[189 'מע ב"כשת שדוק תוחיש הארו .ופק 'מע 'הכלהב םידעומה' -

.גית 'מע ק"גא קחצי-יול יטוקל הארו .'ןליאל הנשה שאר' אוה ה"ר שירב הנשמה ןושלש ףא (19

.283 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפס (20

חלשב פ"ש .ח"לס ט"לשת טבשב ו"ט ליל תחיש הארו .ח"ס םש ז"הדא ע"ושל המלשה .זט ק"ס אלק ח"וא א"גמ (21
טבשב ו"ט לחשכ] בור יפ לע .םיברב אקווד תוריפ תליכאד גהנמה תא םייקל השגדה ןיא ללכב .ו"נס מ"שת
רפס) הזב-אצויכו הדועסה ךותב ותיב ינב םע דחיב ,תיבב ,ומצע ינפב דחא לכ תוריפה תא םילכוא [לוחב
.(209 'מע א"ח ט"משת תוחישה

.914 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה (22

.ח,ח בקע (23

.[נ"שו ,ותליחתב 'שבד' ךרע תידומלת הידפולקיצנא הארו] ג"יה ח"פ תוכרב תוכלה ם"במר (24

.300 'מע א"ח א"שנת תוחישה רפס .ב"עס ,דכ תינעת (25

.ונרודב םג ןבומכו ,הז ירחאל םימעפ המכו .ח"פת ,האיציניו ,'רדה ץע ירפ' רפסב הנושארל וספדנ (26

.235 'מע אל ךרכ תוחיש יטוקל (27

.892 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה (28

.241 'מע א"ח ח"משת תוחישה רפס (29

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il