- ו"פק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה טבשב ז"י * ורתי 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ךותמ אקווד איה הדובעה תומלש
החונמ


םוקמו ןמז - העונתו יונישד ןפואב ארבנ ומצע דצמ םלועה
הלעמל דמוע אוה ןכש םלועל החונמ איבה תבשה םוי *
החונמה ןיינע תא איבה הרות-ןתמ * םוקמהו ןמזה יקוליחמ
רשקב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * תומלשל םלועב
הרות-ןתמל.1"לארשיל הרות הנתינ תבשב אמלע ילוכ"

-ןתמד יללכה ןיינעה םע םירושקה המכו-המכ-תחא-לעו ,קוידה תילכתב םה םיניינעהש ןוויכ
תניתנ)לש ןוויכמ אוה ("אמלע ילוכל" אוה ןכו) "הרות הנתינ תבשב"ש הזש ןבומ ,הרות
.תימינפ תוכייש הנשי תבשלו הרות(ה

רסח םלועה היה המ" 3ל"זח רמאמכ .החונמ - הניינע תבש :2הזב םירואיבה דחא רמול שיו
ןמחרה)" (4הנשמה ןושל לע דסוימ) תבשד ןוזמה-תכרב ןושלבו ."החונמ תאב תבש תאב ,החונמ
תליפת ןושלב - הריתי השגדהבו .(5"םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םוי(ל ונליחני אוה
המכבו) "הב הצור התאש המילש החונמ . . םולש תחונמ . . החונמ םוי" :6תבשד החנמ
.(החונמ לש תונושל דוע תומוקמ

יהיו" 8קוספה לע 7ל"זח רמאמכ - הרות-ןתמ ידי-לע ותומילשב לעפנ םלועב החונמה ןיינע
רמאו תישארב השעמ םע ה"בקה הנתהש דמלמ ,יל המל הריתי 'ה" ,"ישישה םוי רקוב יהיו ברע
ומכ ,9"והובו והותל םכתא ריזחמ ינא ואל םאו םימייקתמ םתא הרותה םילבקמ לארשי םא םהל
.11"הטקש (הרות-ןתמב) ףוסבלו הארי הליחתב" ,"הטקשו הארי ץרא" 10בותכש

הרותה תלבקו תניתנ ידי-לעש ןוויכ ,"הרות הנתינ תבשב(ש) אמלע ילוכד" והל וריבס ןכלו
תששב "רסח" התיהש) "החונמ תאב תבש תאב"ד ןיינעה תומילש ,םלועד "הטקש"ו החונמ הלעפנ
.12(תבשה האבש םדוק ,תישארב ימי

:(הרותה תלבקו הרות-ןתמ) הרותו תבש ידי-לע אקווד הלעפנ החונמש ךכב רואיבה

שארל לכלו ,(13"החונמ רסח" ,החונמה ךפיה) העונתו יונישד ןפואב ארבנ ומצע דצמ םלועה
- אוה ורדגו וניינעש ,('וכו ינש םוי ,ןושאר םוי) ןמזה ןיינע תוללכד םייונישה -
ורדגש) םלועבש םיארבנה לכו ,(רוחיאו המידק - תוללכבו) דיתעו הווה רבעד יונישו ףוליח
םנשי הזל ףסונו ;15ןמזה לכ םינתשמ םהש ןפואב ,ןמזה ייונישל םיפופכ (14םוקמו ןמז אוה
.םלועב ארבנ לכ לש םייטרפה םייונישה

- םוקמל םוקממ םייונישהו ,הטמו הלעמד תוגרדה יקוליח - םוקמד תוקלחתהה םגש ,ףיסוהלו
תוגהנהו םיניינע ול שי םוקמ לכש ןוויכ ,(יוניש - הברדאו) החונמה ךפיה םע םירושק
17םדוקה ובצמו ומוקממ יונישו 16לוטלטב הרושק רחא םוקמל דחא םוקממ הכילהו ,'וכ םינוש
.

תששב המייתסנ האירבהש ןוויכ ,13("החונמ תאב תבש תאב") םלועב החונמ איבה תבשה םוי
,18"השע רשא ותכאלמ 'וג םיקולא לכיו ,םאבצ לכו ץראהו םימשה ולוכיו" ,תישארב ימי
ךיא - םוקמו ןמזד תוגרד יקוליחו םייונישה לכב - םלועה יטרפ לכבו םלועה לכב שגרנו
ןמזה ייונישמ תילענ איהש ,האירבה יטרפ לכב ה"בקהד תחא הנווכה ,19דחא 'המ ארבנ לכהש
ןמזב ןה ,"החונמ" םע הרושק התויהב ,האירבה לכב החונמ האיבמ איה ירה ,ןכלו ,20םוקמהו
םוי :בוש רופסל ךכ-רחא םיליחתמ ןכלו ,ןמז תניחבמ הלעמלש היילע איה תבשש 21עודיכ -
םויב ומוקממ שיא אצי לא ויתחת שיא ובש" 22בותכש ומכ - םוקמב ןהו ,'וכו עובשב ןושאר
.24םוקמב תועיבקו החונמ ,23"יעיבשה

ןוויכ ,ה"בקהמ הרותה תא ולביק לארשי ינבשכ - הרות-ןתמב לעפנ הז ןיינעב תומילשהו
יולגב תלעפנ רשאכו ,(25לארשי ליבשבו הרותה ליבשב) םלועה ארבנ המשלש תילכתה יהוזש
םלועה יטרפ לכב ,םלועה לכב שגרנש ןפואב - הדיחיו תחא תילכת איהש - האירבה לכ תילכת
םע ה"בקה הנתהש" יאנתה םויק ידי-לע ,םלועה לכב החונמ איבמ הז ירה - 26(םוקמו ןמז)
."ןימייקתמ םתא הרותה םילבקמ לארשי םא . . תישארב השעמ

תא שיגרמ וניא םדא רשאכ :םדא ינב עבטב ,םירבדה תוטשפב אוהש יפכ - הזב רואיבהו
החונמב תויהל לוכי וניא ,(27"ינוק תא שמשל יתארבנ ינא"ש) וייחב תילכתו הנווכה
וייחבש םיטרפ-יטרפו םיטרפה יוביר לכו םוקמהו ןמזה ייונישש ןוויכ ,תיתימא תובשייתהו
הנומטה תילכתהו הנווכה תא שיגרמ אוה רשאכ אקווד ;ותוא "הצוח"ש ,ידימת טקש-יא םימרוג
- אלימבו ,םייחה יטרפד יונישו העונתמ הלעמל איהש ,החונמ ול איבמ הז ירה ,םיטרפה לכב
תחונמ ,החונמ ול שי רשאכ הריתי תומילשב אצמנ םדאש תוטשפב םיאורש יפכו ,םדאה תומילשל
.ףוגה תחונמו שפנה

השוע אוהש םיניינעה לכל םג אלא ,ומצע םדאהל קר אל החונמ איבמ הז :וזמ הריתיו
איבמ הזש דע ,החונמ ךותמ םישענ םה רשאכ החלצה רתיבו הריתי תומילשב םישענ םהש ,םלועב
.ולוכ םלועה לכב החונמ

הרותה תא ולביק לארשי ינב רשאכ :הרות-ןתמל עגונב ,לידבהל ,םג ןבומ הז ךרד לעו
הרות ולבקי לארשי ינבש ,לארשי ליבשבו הרותה ליבשב - האירבה לכד תילכתה התלגתנ
28םהלש חנ ינב תווצמ 'ז תא ומייקיש םלועה תומוא לע םג ועיפשיו ,םתוא ומייקיו תווצמו
("הטקש") החונמ הז איבה ןכל .29םינותחתב ךרבתי ול הריד םלועה לכמ ושעי הז ידי-לעו ,
.םלועה לכב

הינימ"ש ,תבש תחונמ ךרד לע - םוקמהו ןמזה ייונישו יטרפב םג החונמ תכשמנ הזמש דע
העונתד רדסה) םלועה תכאלמב םיקוסע רשאכ ,האירבה ימי תשש ,30"ןימוי והלוכ ןיכרבתמ
,החונמ ךותמ טרפ לכ םישועו ,החונמב םיאצמנ ,טרפבש טרפ םע םיקוסע רשאכ םגש - (יונישו
.תומילשב השענ הז ירה אלימב

תא םגו ,31השע תווצמ לכ תא תללוכש] 'ה תבהא תווצמב השגדהב םיאור ל"נה ןיינע
:32"ךבבל לכב ךיקולא 'ה תא תבהאו" - [31השעת אל תווצמ לכ תא תללוכה 'ה תארי תווצמ

אתיא ןכ-יפ-לע-ףא .בושו אוצר תניחבב - יונישו העונת םע אקווד הרושק בלבש הבהא
תבית תפסות תנבומ הניא הרואכלו .33"דחאל בוש ךבל ץר םא"ד ןפואב תויהל הכירצ הדובעהש
תויחהו" 34בותכש ומכ ,"בוש (תויהל ךירצ) ךבל ץר םא" רמול קיפסמ היה הרואכל ,"דחאל"
םדאה תויחש דע ,בושו אוצרד העונת םע אקווד הרושק בלבש הדובעה :הברדאו ."בושו אוצר
אוצרד תידימת העונת ,אבילד וקיפד היהי דימתש ךכב היולת בלה ןמ םדה תעפשה ידי-לע
,בושו אוצרד ןפואב תויהל ךירצש ,(הבהא) בלבש הדובעל עגונב ןבומ הז ךרד לעו ,בושו
בושה איבמ ךכ-רחאו ,רתוי הלענ אוצרל בושה איבמ הז ירחאלו ,(םילכב) בושל איבמ אוצרה
שיגדמ "דחאל בוש" ןכ-ןיאש-המ .האלה ןכו רתוי הלענ בושל הז ירחאלו ,רתוי הלענ אוצרל
!?בושו אוצרד תועונת יתש אל וליפאו ,יובירל אל - דיחיו דחא רבדל תויהל ךירצ בושהש

יונישד םוקמב וליפאש דע ,החונמ ךותמ אקווד איה הדובעה תומילש :הזב רואיבה רמול שיו
- 'ה ןוצר שגרנש הז ידי -לע אקווד לעפנ הזו .החונמה ןיינע היהי ,(בושו אוצר) העונתו
בוש ךבל ץר םא"ש םירמוא ןכלו ,תודובעה יטרפ לכב - (תחא תילכתו הנווכה) דחא ןוצר
םייקל - "דחאל" אלא ,רתוי הלענ אוצרל עיגהל (קר) אל תויהל ךירצ בושה תילכת :"דחאל
וא אוצר) ובלד העונתה יוניש תא אל הזב שיגרמ אוהש תרמוא תאז .ה"בקה לש ונוצר תא
אוצר הז םא הנימ-אקפנ םוש ןיא הזבו) "דחא" אוהש ה"בקה לש ונוצר םויק תא אלא ,(בוש
.םיצע בוטחל וניווטצנ וליפא - :(35עודיה ןושלכ) הזמ הריתיו .(בוש וא

.בושו אוצר ,בלה תועונת יטרפו תודובעה יטרפב םג "דחאל"ה ךכ-רחא ךשמנ הז ידי-לעו

'הל דבע קר איה ותואיצמ לכש שיגרמ אוהש ,ה"בקהל םדאה לוטיב ידי-לע לעפנ הזו
רבד) השענש ,36"ךלמ ךלמ דבע" השענ - 'הל דבעכ ולוטיב ידי-לע אקוודו ."ינוק תא שמשל"
.(לוכיבכ) ךלמה תואיצמ (םע דחא

ךופשי 'ה ינפלו ףוטעי יכ ינעל הליפת" קוספה לע 37תודיסחב עודיה שוריפה ךרד לעו
הז ידי-לעש ןוויכ ,"וחיש ךופשי 'ה ינפל"ש הזב איה "ינעל הליפת"ה ןכותש ,38"וחיש
.ומצעב ה"בקה םע רבדל אקווד איה ותליפת ירה ,לוטיבה תילכתב דמועש

םימעפל לוכי - תורישעב ותגשה ללגב - רישע :וטושפכ רישעו ינע ןיב קוליחה לשמ ךרד לע
,ולש ןומראל ץוחמ אצמנ ךלמהש יפכ ,הזב אצויכו בהזו ףסכ ,ךלמה לש םייוליגה תא שקבל
ומצע ךלמה םע רבדל םוקמב ,'וכו ךלמה אבצ ךלמה ידבע ,ךלמה ירשב ףקומו םישובלב שובל
,ךלמה ייוליגב הגשה ללכ ול ןיאש םושמ אקווד - ינע ןכ-ןיאש-המ .ורדחב אצמנ אוהש יפכ
.ורדחב דבל אלימבו ךלמה םע אקווד רבדל שקבמ

רדסד תולדגה ,ךרבתי ותולדגב ותגשה ללגב - רישע תליפת :'ה תדובעב הז ךרד לעו
תויהל הלוכי - 'וכו תוריפס רשעב דע ,(םינפואו תויח ,םיפרש) תרשה יכאלמ ,תולשלתשה
יתרשמב ףקומו םישובלב שובל אצמנ ךלמהש יפכ ,הלעמלש םילודגה םייוליגה תא שקביש ךכב
יהומדק ןובבר וברו הינושמשי םיפלא ףלא" ,רידאו לודג יוביר םהש ,ןוילע יכאלמ ,ךלמה
םילענ םייוליג וליפא שקבי (רישעה) אוהש וא .40"רפסמ ןיא וידודגלש" דע ,39"ןומוקי
תוריפסו תוגרדד םייוליגה דע ,הזב אצויכו (םיינחור בהזו ףסכ) האריו הבהא - 'ה תדובעב
בוש" אל ,תוגרד יקוליח םע תורושק ןה ירה - ןתולדג תורמלש ,תולשלתשה רדסב תולענ יכה
ולצא םישגרנש ןוויכ תומילשב החונמ ול ןיא םג אלימבו ,(דחא 'ה) ומצעב ה"בקה ,"דחאל
;(ל"נכ) הלעמלש תוגרדה יקוליח

ולוטיב ללגב אקווד ירה - (ינעכ) לוטיבה תילכתב דמועש דחא - ינעל הליפת ןכ-ןיאש-המ
םע רבדל ,"וחיש ךופשי 'ה ינפל"ב ותליפת תאטבתמ ,(הלעמלש םייוליגהב הגשהה רדעהו)
עדוי וניא קוניתש ,41קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא ךרד לע ,ךרבתי ותומצע ,ומצעב ךלמה
ךייש אל ,ךרבתי ותומצע 42"יוצמ הקולא" תודוא אלא ,'וכו םייוליגו תוריפס תודוא
.םיראותהו םייוליגה לכמ (הלעמל)

לבקמ - (ל"נכ) "ךלמ ךלמ דבע" השענ הז ידי-לעש - דבעד לוטיבה תילכת ידי-לע אקוודו
43הבחרהו השודקה החותפה האלמה ודימ ,ה"בקהד תורישעו םייוליגה לכ תא םג ךכ-רחא אוה
םג ולצא התיה ,44"המ ונחנו" ,ולש תילכתב לוטיבה ידי-לעש ,וניבר השמ לצא היהש יפכ]
תולשלתשה רדסד תוגרדה יקוליחב םגש ןפואב .[47רישע תליפת ,46"השמל הליפת" ,45תורישע
.החונמה תומילש ול שי העונתו יונישה םוקמב םגו ,ךרבתי ותודחא תשגרנ

,בל ,חומ - תובית ישאר ,("ךלמ ךלמ דבע") "ךלמ" תביתב םג זמורמ הז ןיינעש רמול שיו
:48דבכ

-לע אקווד איה ןיחומה תומילש :הברדאו .ענענתמ וניא חומהש ,אוה בלו חומ ןיב קוליחה
,(אבילד וקיפדד בושו אוצר) תודימתב ענענתמ בלה תאז תמועל .תובשייתהו החונמ ידי
הבהא) בלבש תודימה הז ךרד לעו ,ףוגה לא םדה תעפשהו בלה תויח תאטבתמ הזב אקוודו
.(ל"נכ) בושו אוצר תניחבב ,הקושתו העונתב תואצמנש - ('וכו

תחונמ :םיניינעה ינשד רוביחה ,"ךלמ ךלמ דבע" השענ - (לוטיב) דבעה תדובע ידי-לע
טילש חומ"ד ןפואב (תודמה) בלה תעונתב םג תרדוחו תכשמנ חומה תחונמש ,בלה תעונתו חומה
ימינפ ןפואב אלא ,(ךחרכ לעב) הטילשד ןפואב הז ןיא ףוס-ףוס - וזמ הריתיו ,49"בלה לע
הלעמלש ,ךלמה םצעב דע ךלמה ןוצרב עיגמש - דבעה לוטיב ידי-לע אוה הזל חוכהו .(ןוצרב)
תוחוכ לכב ("המילש החונמ") תיתימא החונמ ךישמהל חוכ ןתונ הזו ,ןיחומד םג תוקלחתהמ
םדה שרקנ ובש ,"דבכ"ב זמורמ הזש רמול שיו .בלה תעונת םע חומה תחונמ תא רבחלו ,שפנה
.(החונמ לש ןפואב) דחא םוקמב (בלהמ אבש) 50

ינב) דבעה לוטיב ידי-לע ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ ,ךלמה םצעד יוליגה - הז ןיינעו
:הרות-ןתמב יולגבו תומילשב לעפנ (לארשי

,52תיישוח הייארב ךרבתי ותומצע יוליג ,51"ךיקולא 'ה יכונא"ד יוליגה היה הרות-ןתמב
ומידקה"ש הז ידי-לע ,לארשי םעד תילכתב לוטיבה התיה הזל המדקההו ,53"תעדל תארה התא"
דחא ,םירתכ ינש" לארשימ דחאו דחא לכל םיכאלמה ורשק הז ידי-לעו ,"עמשנל השענ לארשי
ושע הנידמה ינבש "תורטע 'ג"ה םנשי - רתוי תויטרפבו ,54"עמשנ דגנכ דחאו השענ דגנכ
אקווד ,55"וינב לש םשארב םיתשו תחא ושארב ןתנ"ו ,ה"בקהל ונתנ לארשי ינבש ,55ךלמל
ותוהמו ותומצעב ,"'יוה ינפל" עיגמ םלוטיבש ןוויכ ,ךלמה תרתכה השענ םעה לוטיב ידי-לע
,תולשלתשה רדס לכ הווהתמ הז ידי-לעו ,ךלמ תויהל ונוצר ךשמנ םשמו ררועתנ םשו ,ךרבתי
.56(הנשה שאר ישורדב ראובמכ) הטמל היישע דע

לכב תחא הדוקנ - "יתוכלמ ולבק" היהש הז םע דחיש ,תוטשפב הרות-ןתמב היהש יפכו
םיטרפה לכבש ןפואב לבא .תווצמה יטרפ ,57"תוריזג םכילע רוזגא" ךכ-רחא היה ,םיניינעה
.תווצמה לכבש תחא הדוקנה ידי-לע האבש החונמ הנשי

. . יניס רה לע 'ה דריו" ,הלעמלמ הרותה יוליג לע ףסונ - המצע הרותב הז ךרד לעו
אלא ,59"איה םימשב אל"ש ןפואב הרותה הנתינ ,58"רמאל הלאה םירבדה לכ תא םיקולא רבדיו
תאבו" ,הטמלש ןיד-תיבד לכשה תערכה ידי-לע אקווד םישענ הרותה ןיד קספו ,הטמל אקווד
בצמו םיאנתה תא םיכירעמ םהש יפכ ,60"םהה םימיב היהי רשא טפושה לאו . . םינהכה תא
.61םלועב םולש תושעל הנתינ הרותה לכש ,הרותד םולשו החונמ םיכישממ םש אקוודו .םלועה

תילגתמש הז ידי-לע ,ולוכ םלועה לכב ("הטקש") החונמ לועפל הרות-ןתממ חוכה ךשמנ הזמו
.ל"נכ ,האירבה לכד הנווכהו תילכתה

:הרות-ןתמל הנכהכ לארשי ינבד הדובעה רדס םג ןבומ הז יפ-לע

דסחד תודימה יטרפ רוריבב הריפסה ימי ט"מב הדובעה םלצא התייה םירצמ תאיצי ירחאל
ירחאלו ;(אגרדל אגרדמ םוי םוי לכב םייוניש תניחבב הדובע) תוכלמבש תוכלמ דע דסחבש
םישימחה םויל ועיגה ,"ינעל הליפת"ד לוטיבה תילכת ,תוכלמבש תוכלמד םויסב - םימי ט"מה
יוליגה - "'יוה ינפל" ,רתכה תוימינפב דע ,רתכב העיגמ תוכלמש עודיכ ,(ן"ונה רעש)
.63"ךתויחו ךחוכ" - "ךיקולא" ךשמנ הזש ןפואב דע ,"ךיקלא 'ה יכונא" ,62הרות-ןתמד

,64הבכרמה השעמ יוליג ,תולשלתשה רדסד םייוליגה לכ תא לארשי ינב ולביק הז םע דחיבו
םיימשג תועפשהו םייוליגה לע ףסונ ,'וכו 65ולש דובכה אסכ לע - יניס רה לע 'ה דריו
."דחאל בוש"ב הרכהב רודח לכה ,םיה תזיבו םירצמ תזיבמ םהל התיהש תימשג תורישעו
םחנמ-תרות' ;א"שנת'ה תועובשה גחד 'ב םויו תועובשה גח ברע ,רבדמב תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 273-266 'מע ,ג ךרכ ,א"שנת 'תויודעוותה
.ב ,ופ תבש (1

.מ"כבו .ךליאו א ,חפ להקיו .ג ,ע ורתי א"ות (א"ואב) םג האר (2

ה"ד) םש הנוהכ תונתמבו ט ,י"פ ר"ב הארו .(לכיו ה"ד) א ,ט הליגמ י"שרפ .ב ,ב תישארב י"שרפ (3
.ל"זח םשב ("ןנאש"

.הפוסב דימת (4

.(דועו .חכק'א 'מע ב"ח ב"רעת ךשמה האר) "החונמו תבש ולוכש םוי"ה(ל הנכהו) ןיעמ אוה תבש לכש (5

הז ןיינע לבא .תבש תחונמ תומילשד יוליג אוה זא יכ - ל"י תבשד החנמ תליפתב אקווד הז םירמואש םעטה (6
."החונמ םוי" :הליפתהב שרופמכ ,םויה לכל ךייש

.א ,ג ז"ע םג הארו .א ,חפ תבש (7

.אל ,א תישארב (8

.(םש תבש י"שרפ) הרות וב הנתינש ןויסב ישש . . דחוימה יששה עמשמ יששה (9

.ט ,וע םילהת (10

.םש ז"ע .םש תבש (11

(א :ל"י - (ת"מ ינפל םינש יוביר) תישארב השעמל יעיבשה םויב החונמ תאב תבש תאב"ש ל"זחאש המו (12
תבש תחונממ רתוי הלענ ןפואב אוה (תבש תוצמ םויק לע לארשיל יוויצה ירחאל) ת"מב השענש םלועב תבש תחונמ
תלועפ :רקיעו (ב .ת"מ ינפל םמויק יבגל ת"מ ירחאל תווצמה לכ לש יוליעה ד"ע ,(*הלעמלמ האבה) ת"מ ינפל
- ללוכ) הרותה תא ולבקי לארשיש (ותאירב תלחתב םלועה םע ה"בקה השעש) יאנתה לע איה םלועב תבש תחונמ
.(ותאירב תלחתב) ערפמל םלועב החונמ לעפ יאנתה םויקו ,(תבש תוצמ
---------------

ידי-לע השענש ((ה ,ל"פ ר"ב .טכ ,ה תישארב י"שרפ האר) אחיינו החונמ ןושלמ חנ) םלועה תחונמש ד"ע (*
.לובמה םדוק תישארב השעמב תבשה ידי-לע הלעפנש החונמהמ רתוי הלענ איה ((בכ ,ח חנ) "ותובשי אל") לובמה


.מ"פ (ל"רהמהל) לארשי תראפת הכוראב האר (13

61 'מע ו"כח ש"וקל הארו - .מ"כבו .א ,חצ הכרב .ב ,אמ רהב ת"וקל .(א ,בפ) ז"פ א"הויהעש האר (14
.ךליאו

.(חכ ,א תישארב ייחב האר) שבייתהל ליחתמ דלונשמ קונית ,"דספנ הוה לכ" רמאמכ (15

.(א ,וכ ןירדהנס .א ,חכ תובותכ) אתתיאדמ ןישקד ארבג ילוטלט טרפבו (16

אציש םוקמה יפל וא םשל ךלהש םוקמה יגהנמ יפל םדאה יגהנמ יונישל עגונב הרותה ינידמ םג ןבומכו (17
.(דועו .ד"פר םיחספ אמגודל האר) םשמ

.ב-א ,ב תישארב (18

רכזנו 'וכ םלועה שודיח תנומא וניתושפנב עובקל" ידכ אוה תבשב הכאלמ רוסיאש ,בל הוצמ ךוניח האר (19
וארבנ םויו םוי לכבו ,רבד ארבנ אל יעיבשבו םיקולח םימי הששב ארבנ םלועהש עובשו עובש לכב דחא םויב
םויו םוי לכב" ךוניחה ןושל רתוי ןבוי םינפב ראובמה פ"עו ,"'וכ טושפ ןוצרה לע תורוהל םיקולח םיניינע
יטרפ לכב ,דחא ןוצרה ,'תי ותודחא הלגתנ תבש תחונמב יכ - "טושפה ןוצר לע תורוהל םיקולח םיניינע וארבנ
.האירבה יקוליח

.ךליאו 55 'מע ו"טח ש"וקל םג האר (20

.מ"כבו .טצתת'א .אצתת'א 'מע הכרב .ופ 'מע תועובש ת"הוא .3 הרעהבש ד"שת מ"הסו ת"וקל (21

.טכ ,זט חלשב (22

אוה הז םגו *(א ,אנ ןיבוריע) תבש םוחת לש "המא םייפלא" לע אוה (ומוקממ האיצי) הז רוסיאש ףאו (23
םייפלא הל הצוחו ריעה לכ ךלהלו (ולש דיחיה תושר) עובקה ומוקממ תאצל םדאל רתומ לבא ,ריעל ץוחמ אקווד
לכש ,ןבומ ,"ומוקממ שיא אצי לא" :בותכה 'ל קוידמ ירה ,(דועו .וליאכ ה"ד ב ,אמ ןיבוריע י"שר האר) המא
ו"צשס ח"וא ז"הדא ע"וש הארו .החונמהו תועיבקה ךפיהו לוטלט רדג הזב ןיאו ,םדאה לש "ומוקמ"ב ללכנ הז
.ש"ייע ,"'וכ ומוקמ ארקנ םייפלא דע" :א"ס
----------------------

.דועו .ו"צשסר ז"הדא ע"וש - הזב תועידה האר (*


"ימד והל עיבקד ןאמכ ועסי 'ה יפ לע ונחי 'ה יפ לע" רבדמב תועסמהל עגונב ל"זח ורמאש ףאו (24
ירהו .תבשה םויב אוהש יפכ - החונמו תועיבקה תומילש ז"יא מ"מ ,(ב ,הנ ןיבוריע .גכ .חי ,ט ךתולעהב)
.('וכו תוכאלמ המכל רושקש ןוויכ) תבשב תועסמה ויה אל תוטשפב

הינימ"ש) תבש תחונממש ,רמול שי ,[י-ט 'יעס 274 'ע ג"ח א"שנת תויודעוותה] םינפב ןמקל ראובמה פ"עו
אוהש ,רבדמבש תועסמב םג החונמו תועיבקל חכה ךשמנ ((א ,חפ .ב ,גס ב"חז האר) "ןימוי והלוכ ןיכרבתמ
.((ו ,ב 'ימרי) "םש םדא בשי אלו שיא הב רבע אל ץראב") םדאה תחונמ םוקממ ךפיה

.מ"כבו ,תישארב פ"ר י"שרפ (25

.ב ,כ ורתי י"שרפ .ט ,ה"פ ר"ומש .הכ תומש אמוחנת הארו .א ,זטק םיחבז האר (26

.ןישודיק ףוס אתיירבו הנשמ (27

תווצמ לבקל םלועה יאב לכ תא ףוכל הרובגה ינפמ וניבר השמ הוצ :י"ה ח"פ םיכלמ 'לה ם"במר האר (28
.חנ ינב ווטצנש

.ו"לפ אינת .ו ,ג"יפ ר"בדמב .ג יתוקוחב םש .זט אשנ אמוחנת האר (29

.24 הרעהב ןמסנ (30

.מ"כבו .ד"פר אינת (31

.ה ,ו ןנחתאו (32

מ"הס .אפקתת 'מע .חעקתת 'מע ורתי ת"הוא הארו .םוקמל בוש :ונינפלש י"סב - .ח"מ א"פ הריצי רפס (33
ז"ע בתכ ךלמ אסכבו .(דחאל א"נ) רוחאל בוש ךבל ץר םא :(א ,ז) המדקהב ז"וקתבו - .הרעהב גיר 'מע ט"נרת
.ןניסרג דחאל בוש

.די ,א לאקזחי (34

.א ,מ חלש ת"וקל האר (35

.ךלמכ ךלמ דבע :ב ,זמ תועובשבו .ז ,א םירבד י"שרפו ירפס (36

.חלשיו 'פ ריאמה רוא .ז"צס ט"שכ (37

.א ,בק םילהת (38

.י ,ז לאינד (39

.ב"עס ,גי הגיגח הארו .גי ,הכ בויא (40

.(א ,חיק צ"מרד) ח"פ צ"צהל הליפתה תוצמ שרש (41

.ב ,די אריו א"ות (42

.ז"מהרבד תישילשה הכרב חסונ (43

.ז ,זט חלשב (44

.א ,חל םירדנ (45

.א ,ק"ידצ םילהת (46

- א"שנת ןסינ א"י סרטנוק) ט"כשת .(ךליאו טמ 'מע) ס"רת השמל הליפת ה"ד הארו .ב ,חסק א"חז האר (47
.אכ ,חי תוא (א"שנת ת"הק) "ק"ידצה תנש ןסינ א"י ץבוק"ב וקתענ - .(ךליאו 15 'ע א"שנת תויודעוותה

.נ"שו .א ,גנק ב"חזל רהז יצוצינו תורוא יצוצינ האר (48

.(א"עס ,אע) א"נפ .(ב ,חל) ל"פ .(א ,גכ) ז"יפ .(א"ער ,זי) ב"יפ אינת הארו .א"עס .דכר ג"חז (49

.ב ,טק ןילוח (50

.ב ,כ ורתי (51

.(א ,ומ) ו"לפ אינת האר (52

.הל ,ד ןנחתאו (53

.א ,חפ תבש (54

לע ףסונ) עמשנל השענ ומידקהש דגנכ אוה ישילשה רתכהש ,הכר 'מע ת"רזע מ"הס הארו .ח ,ד"כפ ר"קיו (55
.(עמשנו השענ דגנכש םירתכה ינש

.ךליאו ד ,המר תועיקתה רעש (ח"אד םע) רודיס (56

.ג ,כ ורתי אתליכמ (57

.א ,כ .כ ,טי ורתי (58

.ב ,טנ מ"ב הארו .בי ,ל םיבצנ (59

.(ב ,הכ ה"ר םג הארו .פ"הע י"שרפו ירפס) "ךימיבש טפוש אלא ךל ןיא" ל"זחאו .י ,זי םיטפוש (60

.(ךליאו 349 'מע ח"ח ש"וקל האר - גכ ,ו אשנ ירפסמ) הכונח 'לה ףוס ם"במר (61

.ךליאו א ,בי רבדמב ת"וקל האר (62

.דועו .ד"ער ,וט םש ת"וקל האר (63

.ךליאו י ,דכ םיטפשמ האר (64

.כ ,טי ורתי י"שרפ (65
חישמ םע תויחל


תולגהמ ואצו ימינפה תולגהמ ואצ"
"!ירשפא יכה םדקהב


!תונובשחה לכ םיעגונ המ

ףכית תולגהמ תאצל ונא םיצור . . "תולג יאלאד" . . "יתמ דע" קועצל םיכירצ לארשי-ינב
,(תוזירזה תלעמ לדוג שדוקה-תרגיאב ןקזה ר"ומדא ראבמש יפכ) תוזירז לש ןפואב ,דימו
...תבשה םוי לש ומוציעב

:םיגוס המכ םהיניבו וז חורב םירבדה רשפ לע םיהמתה שי

םיכירצ זאו ,הלדבה ושעיו תיברע וללפתי - םישנא לש דחא גוס ןעוט - הלק העש דוע
ראש לכ ,'וכו ןופלט ,הרשמ ,רחסמ יניינע ,לוחד ןידבוע יניינע לכל דימ סנכיהל
תודוא םמע םירבדמ המו םהמ םיצור המ ,ןכ-םא .תבשה םויב םתודוא בושחל רוסאש םיניינעה
.םשארב תוחנומ תורחא תוגאדו םירחא םיניינעש העשב ,"יתמ דע" הקעצה

-אנמחר םתעקש ובש ימינפה תולגהמ ואצ ,"תולג ןופ סיורא טייג" :םהל םירמוא ןכ לע
...!ירמוחהו ימשגה הזה-םלוע יניינע רחא הפידרה ידי-לע ןלציל

דציכ ,לטלטל רוסא תבשה םויבש ןוויכמ :םינעוטה "הלגנ ילעב" שי ,ל"נה גוסה לע ףסונ
דציכ ..."[ףיעצה לע היהי המ=] עליישטאפ יד טימ ןייז טעוו סאוו" ,תולגהמ תאצל םילוכי
!?"עליישטאפ"ה תא םג תחקל םיכירצ רשאכ ,תבשה םויב תולגהמ תאצל םילוכי

:םהל םירמוא ךכ לע

םיאצויו ראווצל ביבסמ "עליישטאפ"ה תא םיכרוכש ("איה הרות") לארשי גהנמ ,שארל לכל
ואצו ,םכראווצל ביבסמ התוא וכריכו "עליישטאפ"ה תא וחק ,ןכש ןוויכמו ,םיברה-תושרל
!תבשה םוי לש ומוציעב תולגהמ

,תולגב םיאצמנ לארשי-ינב לכ רשאכ "עליישטאפ"ה תודוא בושחל ןכתיי דציכ :רקיעו דועו
בורק םדא" - ומצעב אוה םגש חוכשל ול ןיאו ,תולגב םיאצמנ ,לוכיבכ הניכשהו םיכאלמה
!תולגב אצמנ - "ומצע לצא

וקעציש םהינקזו םהיתובא לצא ואר אל םלועמו ..."ונידיב וניתובא גהנמ" ,םינעוט םירחא
!"יתמ דע"

:םהל םירמוא ךכ לע

לצא .םינותיע ארק אל םג אבסה .אבסל םכמצע תא תוושהל ללכ םילוכי םכניא ,שארל לכל
הרות יניינעל שדוק ולוכש םוי היה תבשה םוי .ירמגל תרחא הארנ תבשה םוי היה אבסה
...םכלצא וליאו ,'ה תדובעו הליפתו

עגונש המ ;'וכ אירטו אלקשו תורבסו תונובשח יניינע לכ הנימ אקפנ יאמל :רקיעו דועו
קועצל םיכירצ ,ןכש ןוויכמו !ירשפא יכה םדקהב תולגהמ תאצל - ידיחיו דחא רבד הז ירה
..."יתמ דע"
,ב ךרכ ,ו"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות' ;ו"משת'ה טבשב ו"ט ,הריש תבש ,חלשב תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 528-526 'מע

יהויחבמ ריתי


אלוליהה םוי יניינע תא ךישמהל
הלואגה ןמזל םג


דימו ףכת האבש הלואגל הריתס םוש ןיא

התרטמו . . ר"ומדא ח"ומ ק"כד אלוליהה םויל ךשמהב תישילשה איה וז תבשד תודעוותה
תוטלחהה לכש ,רמולכ ,אלוליהה םוי יניינע לכב . . הקזח לש ןיינע לועפל - התילכתו
ויהי - אלוליהה לעב לש ויתוארוה יולימב ףיסוהל ומצע לע דחאו דחא לכ לביקש תובוטה
...ףקותו קזוח תפסותב ,ונייה ,קזוח ןושלמ םג איהש ,הקזח לש ןפואב

,הז ירחאלש םימיה לכ לע אלוליהה םוי יניינע תא ךישמהל שיש ליעל רומאהש - המדקהבו
:הרואכל הומת

הלואגהש םיווקמו םיפצמש ,ונייה ,"םויה לכ וניוויק ךתעושיל" ותליפתב רמוא ידוהי לכ
."םויה לכ" ,שממ דימו ףכית היהת

לצא - םיתמה תייחתד ןיינעה םג היהי דימו ףכית ירה ,דימ אב ונקדצ חישמש ןוויכמו
רודה אישנ ,אלוליהה לעב - ונניינעבו ,לארשי יאישנ - המכו-המכ-תחא-לעו ,םיקידצה
.["ליזא אפוג אשיר רתב" ירהש ,םלוכ תא ומע חקולש ,ןבומ ,"לכה אוה אישנה"ש ןוויכמו]

םיעברא) ןמז ךשמ היהת לארשי-ינב לכ לצא םיתמה תייחתש ףאש רהוזב בותכש המ עודיכ -
ףכית םיתמה תייחתד ןיינעה היהי םיקידצ לצא ,םוקמ לכמ ,ונקדצ-חישמ תאיב ירחאל (הנש
ארמגב שרופמ ירהש - הרותד הלגנב םג ךכל היארה העודיו ,ונקדצ-חישמ אובי רשאכ דימו
ןיינבש ןוויכמו ,"ןהמע השמו וינבו ןרהא" ויהי ,שדקמה-תיב הנביי רשאכ ,"אובל דיתעל"ש
השמ ,םיקידצד םיתמה תייחת םגש ,אצמנ ,ונקדצ חישמ אובישכ דימו ףכית היהי שדקמה-תיב
- ונקדצ חישמ תאיבב דימו ףכית היהת ,'וכ ןרהאו

ןיינע) אלוליהה םוי םע םירושקה םיניינעה תא ךישמהל שיש רמול ךייש דציכ ,ןכ םאו
םינשה ךשמב המכו-המכ-תחא-לעו ,וז הנש ךשמב וליפא ,הז ירחאלש םימיה לע (תוקלתסהה
םג ,אלימבו ,("חישמ טמוק טא טא") דימו ףכית אב ונקדצ-חישמש םיעדוי רשאכ - הז ירחאלש
!?דימו ףכית היהי - םיקידצה לצא "רפע ינכוש וננרו וציקה"ד ןיינעה

םימשה רשאכ יכ" בותכה שוריפב ופוסב הרות-יטוקילב ראובמה יפ-לע - הזב רואיבהו
םגש ,"םכמשו םכערז ינפל דומעי ןכ 'וג ינפל םידמוע השוע ינא רשא השדחה ץראהו םישדחה
זא םג הנה - [...]"השוע ינא רשא השדחה ץראהו םישדחה םימשה" ויהי רשאכ ,אובל דיתעל
ןמזב תווצמו הרות יניינעב לארשי לש םתדובע תוללכ לע יאקד ,"םכמשו םכערז ינפל דומעי"
דיתעל ,ונקדצ-חישמ תאיב ירחאל םגש ,רמולכ ,'וכ העירזה ןיינע השענ הז ידי-לעש ,הזה
ןמזד הדובעה תוללכל ("םכמשו םכערז ינפל דומעי ןכ") רתויב הלודג תובישח היהת ,אובל
.הזה

םוי םע םירושקה הדובעה יניינע לכב "הקזח"ל תדחוימ תובישחו הלעמ שיש ןבומ הז יפ-לעו
ינכוש וננרו וציקה" דימו ףכיתו ,ונקדצ חישמ אב שממ דימו ףכית רשאכ םג - אלוליהה
.אלוליהה לעב - םשארבו ,"רפע
1188-1187 'מע ,ב ךרכ ,ה"משת תויודעוותה םחנמ תרות ;ה"משת'ה טבש י"ח ,ורתי תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב -

יבר יצוצינ


ןליאל הנשה שאר


אלא ,טבשב ו"טב דעוותהל יברה גהנ אל תונושארה םינשב
הנשה-שארמ קיפהל יברה גהנ ללכ ךרדב * תבשב לח ןכ-םא
תווצמה םויקו הרותה דומילב תושדחתהה חקל תא תונליאל
תא שובכל" יברה ארק א"לשת טבשב ו"טב * גונעת ךותמ
הרותה ידי -לע "םלועה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

גהנ הבש תבש - חלשב תשרפ שדוק-תבשב טבשב ו"ט לח ו"כשתו ג"כשת ,ב"כשת ,ז"טשת םינשב
וא "טבשב 'י ירחאש תבשה" ןתויהל רקיעב ודחוי ולא תויודעוותה .דעוותהל בורל יברה
- םדאו םדא לכל טבשב ו"טמ םידמלנה םיחקלל םג סחייתה יברה יעבט ןפואב ךא ."הריש תבש"
."הדשה ץע םדאה"

-תוחיש) יברה רמא הבש ,ב"כשת חלשב תשרפ שדוק-תבש תודעוותה לש המויסב אקווד חתפנ
:םיאבה םירבדה תא (274 'מע ,ב"כשת שדוק

תעברא לכש - הלוגה רואמ םושרג ונבר והזש רכינ - םושרג ונבר לש הבושת שי
.הזל הז םיכייש םינשה ישאר

ןוצר יהי ,הנשה לכ לע הבוט המיתחו הביתכ תכשמנ הנשה שארמש ןוויכמו
ןה ,החלצהבו הבחרהב ויהי םיניינעה לכש ,טבשב רשע-השימחמ ףא ךשמויש
.תוימשגב ןהו תווינחורב

תווצמו הרותב גונעת

ח"לשת שדוק -תוחיש) "ןליאל הנשה-שאר"ד ןיינעהמ הארוה יברה דמל ח"לשת טבשב ו"ט תחישב
תווצמ" לש ןפואב תווצמו הרות םייקמ אוהש ךכב קפתסהל ידוהיל ול לאש ,(495 'מע ,א ךרכ
שאר"מ .ותומלשב גונעת אלל ךא תויח ךותמ םמייקמ אוהש ךכב יד ןיא ףא ;"הדמולמ םישנא
ללוכה הזכ גונעת .גונעת ךותמ תויהל ךירצ תווצמהו הרותה םויקש םידמל ונא "ןליאל הנשה
המוד וניא ירהש ,"שבד ןמש תיז 'וג ןומירו הנאתו ןפג" - גונעתה יגוס לכ תא וכותב
,לעופב תווצמ םויק תעב ןה שרדנ הז גונעת . . "(םירמת) שבד" לש הזל "ןפג" לש גונעת
דומיל - דחי םיניינעה ינש תא רבחמ אוהשכ דחוימבו) הרותה דומילב המכו-המכ-תחא-לעו
.("אתכלהד אבילא אתתעמש יקוסאל"ד ןפואב

(םג אלא ,תויח קר אל) הפיסומה ,הווצמה תנווכ תשרדנ היישע לכבו דומיל לכב :דועו תאז
.הווצמה רובידו השעמב גונעת

תגרדל דעו שגרומה גונעתה חוכמ לחה ,גונעתה ןיינעב תומלש תשרדנ - רבד לש ומוכיסב
.טושפה גונעת

תוימינפו הלגנ

ןיבש לדבהב (116 'מע ,ב ךרכ ,ט"לשת שדוק-תוחיש) יברה דקמתה ט"לשת טבשב ו"ט תחישב
םיפיסומה םיניינע - "שבדו 'וג הנאת ןפג"ל ("ןנורסח") םייחרכה םירבד - "הרועשו הטיח"
תא" - הרות יניינע םה םייחרכהה םירבדה - 'ה תדובעבו .("יח לכ שפנ םהב תויחהל") תויח
- "הרות יזר" םה גונעת םיפיסומה םיניינע וליאו - "הנישעת אל רשא"ו "ןושעי רשא השעמה
.הרותה תוימינפ דומיל

...הנתשנ המ

:יברה רמא (142 'מע ,ב ךרכ ט"לשת שדוק-תוחיש) ט"לשת טבשב ו"ט ליל תודעוותהב

אכפיא" לש ןפואב םה םיאטבתמ ןיינע לכ לעש ךכמ איה םתויחש הלאכ שי
:"ארבתסמ

םירשע ינפל :"ארבתסמ אכפיא" - םה םינעוט - טבשב רשע-השימח תודעוותה
םוי המ" - ךכ לע ועמש אל םינש המכו המכו ,הזכ ןיינעמ ועמש אל הנש
?'וכו םלוכ םינשה לכמ וז הנש התנתשנ המ "םיימוימ

,םלועה ךשוחב ףסותימש םיאורש לככ ,תויונמדזה רפסמב ןתינ ךכ לע הנעמה
...םלועב רוא ףיסוהל םיחרכומ

ףיסוהל ףידע ,םישדח םיניינעב ףיסוהל המ םשל :לואשל רשפא ןיידעו
תוריפה תליכאב ,המגודל ,ופיסוי - יכה-ואלב רבכ םימייקה םיניינעב
המכ תליכא ,םייתש ולכאי ,תחא הנאת תליכא תרומת ;לארשי -ץרא םהב החבתשנש
!םירמת המכ וא םיבנע

תמועל ...להקה ףסאתי אל תוריפ תליכאב תפסות לע וזירכי םאש לעופב םיאור
רנ" לש ןפואב ןה תואצותה ירה ,רוביד לש ןיינעב איה הפסוהה רשאכ ,תאז
,הרות יניינע עומשל ידכ לארשימ המכו המכ םיפסאתמ - "האמל רנ דחאל
.םתוימינפב ולעפי םירבדהש יאדו רבד לש ופוסבו

:תוריפ וניכה אלש הדבועל יברה סחייתה תינוריא המינבו

גלפומ יובירב תוריפ תליכאב ףיסוהל םויב ןמז קיפסמ ראשיש - אוה רקיעהו
.הרבעש הנשב ולכאש המ יבגל

יובירב אל םנמא) תוריפ המכ תוחפל ויהיש 'רדסמה דעו' גאד הרבעש הנשב
'רדסמה דעו'ש ןוויכמ ךא ,(ןיינמ ליבשב אל ףאו ,להקה לכל היהיש גלפומ
ךכ ,הרות הברה ךכ לכ היהיש ופיסוה הנשה ירה - ויתולועפב ףיסומו ךלוה
!תוריפ ללכב ןיאו תוימשגב ללכ ךרוצ ןיאש

הנשבש אדוול קר םיצור - לארשי לש "םחבש" םהש םיניינעב רבדל הנווכה ןיא
תוריפ ויהי ,(האבה הנשל תאז ורכזיו הזכ רבד ונייצי יאדווב ירהש) האבה
.לארשימ הרשעל םינפ לכ לע

...האבה הנשל ףסכ התעמ וחיני - ףסכ רסחי אלש ידכו

...וניתפש םינימה תעבש המלשנו

ו"ט לח (מ"שת) האבה הנשב .םתלועפ תא ולעפ אל ולא םישרופמ םירוביד םגש ררבתמ םלוא
'מע ,ב ךרכ מ"שת שדוק -תוחיש) תודעוותהב יברה רמא זאו ,חלשב תשרפ שדוק-תבשב טבשב
:(91-90

םיכירצ הרואכל ויה - תונליאל הנשה-שאר ,טבשב ו"ט תודעוותה וזש ןוויכמ
הנאת החנוה אל וליפאו) ןכ ושע אל לעופב ךא ,תוריפ תונחלושה לע חינהל
.בל תמיש אלא ,שפנ-תוריסמ שרוד וניא הז רבד ירהו ,(!ןיע תיארמל תחא

רובידו הבשחמ ירדגמ םירבדה ודרי אל לעופלו ךכ לע וררוע רבכ רבעבו
'דלו [יטרפה ןחלושל=] "שיט םענעגייא םעד וצ" םיעיגמשכו ,השעמה םלועל
!תוריפ ןיא - םייטרפה תומא

םירפ המלשנו" לש ןיינעה לעפנ טבשב ו"טמ חקל דומיל ידי-לעש ,תוכז דומילב ךישמה יברה
לכ תבוח-ידי םיאצוי ךכב - "'וכ בירקה וליאכ 'וכ תרותב קסועה לכ"ו ,"וניתפש
,(השולש וא םיינש ,דחא) לבגומ רפסמב הז היה - תוריפ םישיגמ ויה וליא ירהש .םיניינעה
םהב החבתשנש םינימה תעבש לכ תא תונמל רשפא ירה ,הרות דומיל לש ןפואב הזשכ וליאו
-לעו ,הרותב םיעיפומ םהש יפכ תוריפ םהש םושמ ,םיירטו םיחבושמ תוריפ םהש ,לארשי-ץרא
...!וטושפכ םג תוריפ לוכאל ךכ-רחא םיכוז ךכ ידי

"תונליאב ףרש הלע"

:85-83 'מע ,'א"משת'ה להקה תנש ןמוי'ב א"משת טבשב ו"ט ראות ךכו

.תודעוותה 9:30

תונחלושה לע .הרישה תא ריבגהל הרומ אוהשכ ,"ןוילופנ שראמ" תרישב הוולמ סנכנ יברה
.דחוימב הפי תוריפ תלסלס הדמע יברה לש ובשומ םוקמ דילו תוריפ לש תובר תולסלס ודמע

גהנמ לע דמע יברה ."תונליאב ףרש הלע" ובש טבשב ו"ט לש וניינע רבדב החישב חתפ יברה
ףרש הלע" קר ובש םויה לש וניינע תא םירשקמ דציכ ,לאשו טבשב ו"ט תוריפ לוכאל לארשי
חוכבש ידוהיל םיארמ ןאכש ,ראיבו ?ןכמ רחאל בר ןמז ולשבש תוריפ תליכא םע "תונליאב
חוכבש תעדל וילע ,רקובב ידוהי ררועתמ רשאכש ,הארוה ןאכמו .לעופב היהיש המ לכ אצמנ
.תוזירזב דימ םוקל וילע ןכלו םויה לש "היתדיבע דיבע"ה לכ זא רבכ אצמנ

,טבשב ו"ט םויב ומייקתיש 'םשה תואבצ' לש םיסוניכה ןיינעב יברה רביד תיעיברה החישב
תתל םהילעש תונליא תמגודב םהש םהל ריבסהל הרוה יברה .םידליל רוסמל שיש המ תא רמאו
.'ואנ' חישמה תא איבהל םדיקפתשו תוריפ

רחאלו ,'יצירושז עינ' ,ןקזה ר"ומדא ןוגינ ,'הנכה ןוגינ' ונגינ תודעוותהה לש המויסב
יברה .םידליה רובע ,ודילש תוריפה תלסלס תא ול ןתנו םיסוניכה לע יארחאל יברה ארק ןכמ
תלסלס רבעל םידעצ רפסמ עספו יברה םק בויחב בישהשכו ןאכ םיאצמנ 'וינגס' םא ותוא לאש
.'םינגס'ל ,דימ הברקוהש תישילש הלסלס ףוריצב ,התוא טישוהו היינש תוריפ

תואבצ' לש סוניכ םיירהצה-רחא םייקתה '770'בו 'להוא'ל עסנ יברה - טבשב ו"ט ,'ג םוי
םירבדה תא םהל ורסמ ןכו תודעוותהב םרובע ןתנ יברהש תוריפהמ םידליל וקליח .'םשה
.רוסמל שקיבש

'םייחל'ו תוריפ

-137 'מע מ"דשת 'הנש לש המושיר' ןמוי) מ"דשת טבשב רשע-השימח - 'ה םויל רוא ,'ד םויב
יסוניכל רשקב יברה רביד תיעיברה החישב .טבשב ו"ט לגרל תודעוותה יברה םייק (139
םתנבהל םיאתמה ןפואב םויה תשרפ תא םידליל ריבסהל שי יכ רמאו ,טבשב ו"טב םידליה
הארוההו םינימה תעבש ןיינע תא ריבסה םג יברה .םהיניינעל תומיאתמה תוארוה ךכמ קיסהלו
תוריפה תא ןתנ תודעוותהה םויסב .הווצמ -רב ינפלש םידליל םג ןבומה ןפואב ,הזמ
.תרחמל םייקתהל רומאש 'ה תואבצ סוניכ רובע הלסלסבש

םוקמ דיל - יזכרמה ןחלושה לעו טבשב ו"ט תוריפב תונחלושה וסמעוה תודעוותהה ינפל
ןיב .(תוחישה ןיב תוריפה ןמ םעט יברה) תרדוהמ תוריפ תלסלס הדמעוה - יברה לש ובשומ
המכ ריבעה ןכמ רחאל .'םייחל' רמול ול הרוה יברהו תוריפ זגרא והשימ איבה תוחישה
סייו לרעב ר"רהל תוריפהו תונוזמהמ יברה ןתנ ןכ ומכ .ותלסלסל זגראהמ תוריפ
.הירארוג ןמלז-רואינש ר"רהל םגו הינרופילקמ

הרותב הפסוהו העיגי

הרות יניינעב תוקזחתהו תפסותל - טבשב ו"טמ יברה קיפהש - םייללכה םיחקלה דבלמ
.הרות ישודיחו הרותה דומילב תפסות לע תדחוימ שגד תמיש ונא םיאצומ ,תווצמו

ןושל ןלהל] יברה עבת ןהבש ,תוחיש תרדסל 'החיתפ' התייה א"לשת טבשב ו"טב ,לשמל ,ךכ
:[(312 'מע ,'ו ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) החישה לש הגומה עטקה תליחת

רתיבו תאש רתיב הפסוהו העיגי ידי-לע םלועה 'שובכל' םיכירצש ןמזה וישכע
...הרותה דומילב זע

םוקמ לכב ליעל רכזנה לכ תא םסרפי דחאו דחא לכ יאדו" :יברה רמא החיש התוא םויסב)
.("ולוכ םלועה לכבו הנידמו הנידמ לכב ,תעגמ ודיש

..."עגייתהל ונוליחה"

:שדוקה-ץראב ורבחל 'תה דחא חוויד א"לשת רדא שדוח-שארד 'אב

קזחתהל יברה עבת הבש הנכותמ החנהה םתיארש וא תודעוותהה תא רבכ םתעמש אמתסמ"
בותכל ןמז היה אל ללכו [עגייתהל=] ןעוועראה ונוליחה תודעוותהה רחאל דימש ךכ ,דומילב
...םיבתכמ

.הטמל היה הז .החנמ ירחא רצק רמאמ היהיש עידוה ,'להוא'המ יברה רזחשכ ,החנמ ינפל"
הדבועב בשחתהב) לודג יד להק רבכ היה תודעוותהה ףוסבו ,להקה לכ ןכו 'םייחל' רמא יברה
תוימואתפ תויודעוותהל ךרעב אלש לודג וליפאו ,(היופצ יתלב - תימואתפ תודעוותה וזש
.6.40 דע 6.05-מ הכשמנ תודעוותהה .תורחא

ישאר העברא" ליחתמה רוביד רמאמה תא רמאו ןגנל הוויצ תודעוותהל יברה סנכנשכ דימ"
יברה ידי-לע רמאמה הגוה א"שנת תנשב] .(406-402 'מע 'א"לשת םירמאמה רפס') "םה םינש
.[ועק-טסק 'מע 'ה ךרכ 'טקולמ םירמאמה רפס'ב ספדנו

,היליד ארועיש םופל דחאו דחא לכ' - הרותה דומילב תפסות עבת הבש החיש רמא ןכמ רחאל"
.'בבל בוטבו החמשב תאז תושעלו ,היליד ארועישמ הלעמל :רתוי דועו

ףיסומו ךלוה'ד ןפואב ,הז (ןליאל) הנשה-שארמ לחה ,תחלצומ הנש וז היהתש לחיא יברה"
םילמע ויהתש - וכלת יתוקוחב' ויהי רבדה תואצות אליממ ךרדבו ,הרותה דומילב "'רואו
."'הרותב

"ןהה תונידמה" יבשויל רסמ

:יברה רמא ךשמהב

רקיעה - ואל םא ורמוא םשב םא - ירשפא םוקמ לכל םירבדה ורסמי אמתסמ
םכח-דימלתו . . םכח-דימלת השעיי דחאו דחא לכש . . םתלועפ םירבדה ולעפיש
ידמ [ודומילב] ףיסומ אוה ירה - גונעתב חכונו "בוט יכ וארו ומעט" רשאכ
ץראב ןה - םהש וזיא תונידמה לכל םיכייש םירבדה ןכש ,רוסמלו ;ומויב םוי
לכה ךא) ןמשב םיריכזמ ןיאש ןהה תונידמל וליפאו ץראל ץוחב ןה שדוקה
םיקוסע (םייוגה) םה ןכש) לעפתהל הממ ןיא התעש - (הנווכה המל םיעדוי
אלו םייניעה תא רקנל אל ,תוריהזב ךא - לועפל שיו (םירחא םיניינעב
ןכמ רחאלו - תודיסחו הלגנ - הרותה דומילב וחילציו וקסעיו ;'וכו תורגתהל
.רודיהב תווצמה םויקב קוזיח ,'השעמ ידיל איבמ דומיל' האצותה היהת

:חיטבהו בוש וירבד לע רזח יברה

רומאה ןפואב קר ולעפי םא) שיאל קיזי אל רבדהו ,בבל בוטבו החמשב ולעפי
,םרזעי ךרבתי םשהו ,םהיניינע לכב םהל ליעוי הברדאו ,(הליגרה תוריהזבו
תונייעמהו ,ללכב תודהיה ץיפהל השודקה ותוחילשבו ודיקפת לע דחאו דחא לכ
םפוגב םימלש םואיצוי ןמזהו תעה אובבו .בבל בוטו החמש ךותמו ,טרפב
בורקב הלואגל בבל בוטבו החמשב ,םהינב ינבו םהינב לע ,תומילשב םתמשנבו
!שממ

הרות יניינע לש רואל-האצוה

תחימצ ותילכתש ,ןליא תודוא תונושארה תוחישה יתשב רבודמל ךשמהב .מ"דשת טבשב ו"ט
וב ,וירבדכ - "ליהבמה בצמה" תודוא הבר תופירחב תישילשה החישב יברה רביד ,תוריפ
,המודכו םירמאמ ירפס ,תוחיש-יטוקיל ,הרות יצבוק - םישדח םירפס לש רואל-האצוה תבכעתמ
תונמדזהבש החטבהב וירבד תא םייס יברה) ךכב םיקסועה לש תוזירז-יאמ האצותכ תאזו
.(תפסונ םעפ הז ןיינע ריכזי (ךכל םיאתתש) הנושאר

תאצוה דדוע ןכו הרות ירבדב תורעהו תולאש תביתכ לע יברה ררוע ח"משת טבשב ו"טב םג
-יארמו תורוקמ בתוכה ןייצי הלא םיצבקבש יוארה ןמ רשא ורמואב ,הרות ישודיח לש םיצבק
.'ינותנד ןכיהמ' םושמ ,('השעמל הכלה' םניאש םיניינעב םג) ולש הרות שודיח לכל תומוקמ

תא (הע-גע 'מע) ןיול רעבוד-םולש ברה רקוס (ה"נשת .י.נ) 'שדוקה תדובע' ורפסב
,טואוואל דוד-םהרבא ברה ,יברה לש ובס בתכש רפסה תאצוהל האיבהש םירבדה תולשלתשה
דע 'מעב ןיול ברה רפסמ - יברל רפסה סנכוהשכ .'ךורע-ןחלושל תורעה - םידגמ ירפ יקספ'
.י.נב ספדנש יד"בח רפסל 'רבד חתפ' וא המדקה לכ יכ :עדוי םרטש ימל רפסנו ףיסונ ןאכו]
:האבה הרושה תא יברה םשר - [רואל-האצוהה ךיראת תא םהל קינעמ היה אוהו יברה ךרד ורבע

.(םידגמ ירפל הנשה שאר) טבשב ו"טתודיסחה ינייעממ


ורתי תשרפ


(אי,חי) םיקלאה לכמ 'ה לודג יכ יתעדי התע

םירתסההו תומלעהה יובירל זמר - "םיקולאה לכ" .םוצמצהו ןידה תדימל זמר - "םיקולא"
.םלוכב לשומו וללה תוניחבה לכמ לודג 'יוה םש - "'יוה לודג" .םיקולא םש ידי-לעש

הלגנו" ,(מ היעשי) בותככ .םיקולא םשבש רתסההו םלעהה לטבתמ ,'יוה םש תניחב תולגתהב
יוליג ידי-לעש ונייהד ,"רביד 'יוה יפ יכ וידחי רשב לכ וארו (הז ידי-לעו) 'יוה דובכ
.תוקולא ואריי ,םלועה תומוא וליפאו ,ימשגה רשבה םגש דע ,תומלעהה לכ ולטבתי 'יוה םש

תאיצי יסינ תא עמשש רחאל ."םיקולאה לכמ 'יוה לודג יכ יתעדי התע" ורתי רמאש והז
הלגתנ םירצמ תאיציבש םיתפומהו תותואה ידי-לע יכ ,"'יוה לודג"ש וז הרכהל עיגה םירצמ
.םיקולא םשב םרוקמש םירתסההו תומלעהה לכ לע טלושו לשומ 'יוה םשש
(ג 'מע אער ףד ,ח"אד םע רודיס)


(אכ,חי) םיפלא ירש םהלע תמשו

(חי ןירדהנס) תואמ-ששו םיפלא תנומשו אוביר תעבש לארשי ינייד ואצמנ
!?ומצעמ ןבומ ןובשחה אולהו ,ןל-עמשמ-אק יאמ ,הרואכל

רפסמ תא ל"זח םינייצמ ןכ לע .ןידה תדימ אוהש ,םיקולא םשל םיכייש םיניידה אלא
:ןמקלדכו ,םיקולא םש דגנכ ןווכמ רפסמה יכ ,םיניידה

,אובירה עבש דגנכ אוהו ,70 היירטמיגב ,(תודוקנ) ןיד"וי העבש שי םיקלא םש לש דוקינב
86 םהש ,תואמ ששו םיפלא תנומש דגנכ אוהו ,86 היירטמיגב - "םיהל-א" .ףלא םיעבש םהש
.תואמ
(קחצי-יול תרות)


(ב,טי) רהה דגנ

תנווכ .הבגומ רההש אלא ,המדאמ םהינש רושימהו רהה ?רה לע אקווד הרותה הנתינ עודמ
,'רה'ב זמורמ הז רבד .םלועה תוימשג תא ולעיו וככזי לארשי-ינבש ,התיה הרותה תניתנ
.ותוככדזהו רמוחה תיילע תא למסמ אוה ךכב ,הובג תאז םע ךא ,רפע אוהש
(114 'מע ,ש"ת םירמאמה רפס)


(ד,טי) ילא םכתא אבאו םירשנ יפנכ לע םכתא אשאו

'ה רביד םינפב םינפ" (ה םירבד) בותככ ,יוליעה תילכתל לארשי ולעתנ הרות-ןתמ תעשב
.םירצמב םינבלבו רמוחב םידבעושמ - תולפשה תילכתב ויה ןכ ינפל רצק ןמזש תורמל ,"םכמע
.ךרבתי םשה לש םילודגה וימחר ידי-לע אלא תירשפא התיה אל וזכ היילע

,"םינפב םינפ" תניחב ,הרות-ןתמ תעשב "ילא םכתא איבאו" לש היילעה :בותכה זמרש והז
,ינמחר אוה רשנה יכ) הלעמלש םימחרה תדימ - "םירשנ יפנכ" ידי-לע קר תירשפא התיה
.(ןאכ י"שר שוריפכ
(ח"אד םע רודיס)


(ו,טי) םינהכ תכלממ יל ויהת םתאו

תוכלמ ,הרות - הרות-ןתמ תעשב לארשיל ונתינש (םירתכ) תולעמה שולש לכ וזמרנ ןאכ
:הנוהכו

םיקסועו יל ןייונפ ויהתש" :אתליכמה שוריפ יפ-לע ,הרותל זמור - "יל ויהת םתאו"
.הנוהכל זמור - "םינהכ" ;תוכלמל זמור - "תכלממ" ;"הרותב

היה םהמ דחא לכ ירהש :תורומאה תולעמה שולש לארשימ דחאו דחא לכל ויה הרות-ןתמ תעשב
םישדקב לוכאל יואר היהו ;ךלמכ - (חפ תבש) ושארב םירתכ ינש ;הרותב קסועו 'הל יונפ
...הנוהכ - (אתליכמ)
(244 'מע ,ח ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(זי,טי) רהה תיתחתב ובציתיו

תא ררבי םדאהש איה הרותה תניתנ לש הנווכהו הרטמהש ,ךדמלל .אקווד "רהה תיתחתב"
.ה"בקהל 'הריד' - םינותחתהמ אקווד - הנממ השעיו םלועה תוימשג
(תוחיש-יטוקיל)


(חי,טי) ולכ ןשע יניס רהו

.תויח - שפנ ;ןמז - הנש ;םוקמ - םלוע .שפנ ,הנש ,םלוע תובית-ישאר - "ןשע"

תלוכיהו חוכה ונתינ זאש ,איה הרות-ןתמ תעשב היהש 'ןשע'ה תועמשמ :ןקזה ר"ומדא שריפו
.םייקולא תויחו רוא םהב סינכהלו ןמזהו םוקמה תא תולעהלו ררבל
(א"שת םירמאמה רפס)

* * *

הרותה דומיל בויח לע הרות-ןתמבש ן"שעה תועמשמ תא ריבסמ ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
:דחאו דחא לכ לע לטומה

;םוקמ לכבו תיב לכב הרות דומלל ,םוקמ - םלוע

;הרותה דומילל שדקומה ןמזה תומכב תוברהל ,ןמז - הנש

העידי ביני אליממו תויח רתיב היהי דומילהש ,דומילה תוכיאב ףיסוהל ,תויח - שפנ
.רתוי תוקומע הגשהו
(151 'מע ,גי ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(חי,טי) שאב 'ה וילע דרי רשא ינפמ

תדובעו תווצמו הרות יניינע לכ :ךדמלל .שאה איה םתביס - הרות-ןתמב ויהש םיניינעה לכ
רשא" - הרות-ןתמב ןתינ הזל חוכה .שא יפשר ךותמו תומימחב תויהל םיכירצ ,הליפתב 'ה
."שאב 'ה וילע דרי
(129 'מע ,א"שת םירמאמה רפס)

רודו רוד תורצוא


םיטושפ םישנא


ק"כ בתוכ ,רבעב * 'םיטושפ םישנא' דואמ תרקיימ תודיסחה
ךוניח לש אירב ןליא היה טושפה ידוהיה ,ץ"יירה ר"ומדא
ךכ-לכ אל םישנא * לוע-תלבקו םימש תארי לש ךוניח ,בוט
...'םיטושפ'ימצעה תוטישפ

:הדובע ינפוא ינש שי םידיסחה יכרד לש הכרדהב

.ךכ םתס ןיא םידיסח לצא ,אקווד הדובע ידי-לע אוה רבד לכ ,הדובע איה לכה תליחת
.עצמאב רבכ אוה ,עדוי אוה לוכה - עצמאב םיליחתמ םירבדה .גלפומ ,יוליע םנשי םלועב
.ף"לאה ינפל ,וזמ הריתיו ,ף"לאמ םירבדה םיליחתמ םידיסחב וליאו

הנווכה ןיא .לכשהמ הלעמלה אוה ,תינונבלה ,קלחהו ,תויונפ ןיטיש 'ד שי הרות-רפסב
,טוטרש תויהל ךירצ קלחב םג ,םרב .יולגה לכשהמ הלעמלש ימצע לכש אוהש אלא ,לכש ןיאש
.תויתואב תושבלתהמ הלעמלש לכשב רבודמ ןכש ,בותכל םילוכי אלש אלא בותכל המ שי ,רמולכ

איה ידוהי לש ותוטישפ .הרות-רפס אוה ידוהי .הרותב דסומ דוסי םה םירומאה םירבדה
,בשוח וניא אוה ,המל עדוי וניא אוה .השוע - טושפ שיא .ימצעה לוטיבה ,ימצעה תוטישפ
.תודהיה תדוקנ ,ידוהי לש תימצעה הדוקנה ,ימצעה תוטישפ והז .השוע אוה
(755 'מע ,ד-ג ךרכ םירוביד-יטוקיל)


םיימצע תורואל םילכ

,ותטיש תא תוריהבב העיבמה ,ןקזה ונבר לש ויתורותמ תחא םוסרפל םינושארה םישדוחב
,הליפתב ,םימתה ובילב ,םיטושפבש טושפה ידוהיהו ,םיווש םידוהיה לכ - המשנה תניחבמש
ילודג ומכ רתויב תולענה תוגרדל עיגהל לוכי ,לארשי-תבהאו תווצמה םויק ,םיליהת תרימאב
דואמ לדג הנש םירשע ךשמבו ,םידיסח יפלאו תואמ ןקזה ונבר לצא ףסאתהל ולחה - םינואגה
.םיטושפה םידוהיה לש םרפסמ

,םיטושפה םידוהיה תא דואמ בישחמ ןקזה ונברש ףא לעש ,בטיה ועדי הלא םיטושפ םידוהי
.הרות דומללו ןיבהל לדתשה םהמ דחא לכו ,םימכחה-ידימלתלו םינדמלל ךרעב םה ןיא

ונרומ ק"כ םשב ,ע"נ שטירזממ דיגמהמ עמשש המ ,ןקזה ונבר רמאש הרותה תא ועדי םלוכ
םידוהיהו ,הרותהו הליפתה תוביתב סנכיהלו קבדתהל שי - "הביתה לא 'וג אב" :ע"נ ט"שעבה
.ןשוריפ תא תעדל ילבמ ףא םילימה תא ורמאי ,תולימה שוריפ םיעדוי םניאש םיטושפה

וא םיליהת תרימאב םידימתמ ויהש ,ךכ ידיל םיטושפ םידוהי יפלא הברה האיבה וז הרות
.דמלו עדיש הממ דחא לכ ,הפ-לעב שמוח

םוקממ ותכילה תעשב ידיסח הרייע רחוס לכ וא ,ותדובעב וקסועב ,ידיסח הכאלמ לעב לכ
.שמוח וא םיליהת יקוספ םילמלממ ויה ,ופתכ לע הרוחסה קשו םוקמל

אלש ,הרותה תויתוא תרימאב םתדמתה ידי-לע ,רתוי ךכדזה ,הלאה םיטושפה םידוהיה תצקמ
.תודיסחבש םיקומעה םיניינעב רתוי הנידע הנבה םהב הרצונש אלא ,וככדזה םהינפ קר

ידוהימ ,הלודג תולעפתהב ,ןקזה ונבר ,ויבא לא יעצמאה ר"ומדא ר"ומזאא ק"כ דוה אב םעפ
יאמ יעדי אל"ש הלא ,ןכא :ןקזה ונבר ול רמא .תודיסחב ןיינע בטיה ןיבהש רתויב טושפ
.םיימצע תורואל םילכ םה "ירמאקד
(287-286 'מע ,ב-א ךרכ םירוביד-יטוקיל)


?ימב אנקמ ימ

תוגרדו םילדבה ויהש יאדו .םדא ינב ןיב תקספמה הוואג לש הציחמה תמייק התיה אל רבעב
,ריבגהו תיבה-לעב ןיבל ינעה ןיב הציחמ התיה אלש םשכו .יניצר היה לוכה לבא ,תונוש
לכשה תדימ יפל וכרעוה םא -יכ ,םהלש בהזהו ףסכה יטוח יפ לע ודדמנ אל םישנא ןכש
טושפה ידוהיה ןיב הציחמ םוש התיה אל ךכ ,ימשגה םבצמב בשחתהל ילבמ ,תובוטה תודימהו
לש ותולדגב יתמשנ שגר היה טושפה ץראה-םעל .ידיסחה ידוהיה וא הרותה ןב ידוהיה ןיבל
המולגה הטושפה הנומאה לש הלודגה הלעמה תא האר רתויב לודגה דיסחהו ,דיסחו הרות ןב
.רתויב טושפה ידוהיה לש העונת לכב

אוה .טושפה ידוהיב "דבוע"ה אניק ,"דבועב"ו "ליכשמ"ב טושפה ידוהיה אניקש הממ רתוי
הדימ לש גנועה ,הווצמ לש תומיענה ,תיעבטה םימשה-תארי תא ,תמאה תא טושפה ידוהיב האר
.םיער תבהא לש תובירעהו הבוט

ךוניח ,לוע-תלבקו םימש-תארי לש ךוניח ,בוט ךוניח לש אירב ןליא היה טושפה ידוהיה
לא תכלל אוה ותנשמ ומוקב תושעל ידוהי לעש ןושארה דעצהש החנהה תא ידוהי דלי לכב קקחש
.רוביצב ללפתהלו םיליהת קרפ רמול ,שרדמה-תיב
(68 'מע ,ב-א ךרכ םירוביד-יטוקיל)


הבוהאו הרקי ,המימת תודיסח

ול התיה ,בהלנ דיסח ותויהב .עמשש תודיסחה לע רזוח היה ,שטיוואבוילמ רזוח .ט.א היהשכ
רמאמה חתפנ וב קוספהמ רתוי ,ןובאדל לבא ,רמא יברהש רמאמה תא תעדל תיתימא שפנ-תוריסמ
.עדי אל - רמאמב ורכזנש םיליהתהו שמוחהמ םיקוספהו

תויהלו רמאמה לע רוזחל ,תודיסח עומשל היה יברה לא םתעיסנ רקיעש ,ד"בח ידיסח לככ
לע לואשל ,רבעב ינחורה ובצמ לע ןובשחו ןיד רוסמל ,ותיא השענה לע רבדתהל ,"תודיחי"ב
.ט.א דיסחה קינבשומה םג ךכ גהנ - אבהל לע הכרב שקבלו הדובע רדס

תורסמתהה ,ידיסחה טהלה וב רעב .תדחוימ תישיא "תודיסח" התיה .ט.א דיסחה לצאש אלא
יברהמ עמשש קוספהמו קוספב הז לכ לבא ,תידיסחה תוממורהו תידיסחה הענכהה ,תידיסחה
.רמאמב יברה ריכזהש םיקוספה ראש ןכו ,תודיסחה רמאמ תא וחתפב

העשב .ט.א תא ופפאש ,שפנה תוממורו הלודגה המימתה תובהלתהה תא םילימב רוסמל השק
עמשש תודיסחה רמאמב ורכזנש םיקוספה ראשו ,עמשש רמאמה ליחתה וב קוספה לע רזחש
.שטיוואבוילב

םיחרוא איבהל תולגע חלוש ,בשומה יבשות לכ תא ורחסמ תיבב וא ותיבב ליהקמ .ט.א
לצא תויהל הכזש לע ,הווצמ תדועס ךרועו ,הנכשה ביילוקינ ריעהמו הביבסבש תובשומהמ
.עמשש "תודיסח"ה לע "רזוח"ו תבש ידגב שבול ,יברה

בהלתמ היה ,רמאמה לש החיתפה קוספ לש תונושארה םילימה לע רוזחל .ט.א ליחתהשמ
.וייחל לע תוגלוז תומח תועמדו תורוגס ויניע ,שדוק שאב וטהל וינפ ,שפנה תוממורב

,תובוט תודימב היירט תויח ותא איבמ .ט.א דיסחה היה שטיוואבוילב ולש רוקיב לכמ
.לארשי-תבהאבו םיחרוא-תסנכהב ,הקדצ תניתנב

הווצמ תדועס תעשבו ,ללכב .ט.א דיסחה לש ותיבב ושח הנידע תידיסח-תומימח וזיא
.טרפב תידיסח תודעוותהו

תודיסח ,דואמ תישיאו הנימב תדחוימ איה ,הלאה םיטושפה םידוהיה לש תודיסחה ,תמא
.רתויב הבוהאו הרקי ,דואמ המימת ,תאז םע דחי לבא ,רתויב הטושפ
(292-291 'מע ,ב-א ךרכ םירוביד יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
ורתי תשרפ ,שדוק-תבש
טבשב י"ח

וינפו ,להקה דמוע האירקה תעשב .2ןוילעה םעטב תורבדה תרשע תא םיארוק 1הרותה-תאירקב
.3הרותה-רפס לא

.4(ו היעשי) "התבצמ שדוק ערז . . תומ תנשב" :הרטפה

יעיבר םוי
טבשב ב"כ

ר"ומדא ק"כ תב ,(ח"משת) ה"ע 5אקשומ-היח תרמ תינקדצה תינברה תוקלתסהל הנשה םוי
.6ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תשאו ,ע"נ צ"יירוהמ

םגו ,הנשה לכ ת"הרקד חסונהמ הנושה םימעט-חסונב וז השרפד תורבידה תרשע תא הרותב ארוק היה ז"הדא (1
-חמצה ר"ומדא ןב ש"ברה ק"הרהל תאז דמיל אוה .וינב לכ םג וגהנ ןכו ,ןנחתאו 'פד תורבידה תרשעד חסונהמ
רפס םג הארו ,459 'מע ב"ח םירוביד יטוקל) ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ יחא א"זרה ק"הרהל תאז דמילש ,קדצ
.(1070 'מע ד"ח ז"הדא תודלותה

וארק אל ורתי פ"שבש עריא ,יברה לש ומוקמ ,סטייה-ןוארק שדוק-תליהקל םינברה ורחבנש רחאל ,ז"משת תנשב
,הבר תופירחב יברה ךכ לע ביגה ז"חאש תבשב המייקתהש תודעוותהב .תורבידה תרשע תשרפל תולעל םהמ דחא
לע רערעל םיסנמה םידחא שישכ לבא ,ד"בח גהנמ וניא וז היילעל ארתאד-ארמה תא אורקל גהנמה יכ-םאש רמאו
"אנאסמד אתקרע" תמגודכ ,הרות פ"ע רומג בוח אוה וז היילעב םינברה דוביכ ירה ,םינברה לש םפקות
.(ש"ייע ,490 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה)

ארוק דיחיה וז העדל םגש ,קספ םש ע"ושבו .א"יס דצת 'יס ז"הדא ע"ושב הנורחאה העדכ ,ד"בח-ללוכ חול (2
.(הרותה לכבכ ,קוספב קוספ םגרתמו) .ןותחתה םעטב ('דכו םוגרת דחאו ארקמ םינש) ומצעל

אבוה אל דצת 'יס ז"הדא ע"ושבש תורמל תאז .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (3
,םיקודצה תמוערת ינפמ (גסר 'יס ואלב תרודהמ ,ם"במרה תבושתב) ששחה ללשו ;ואיבה םש שובלב יכ םא ,גהנמה
תורגא ת"ושבו .וניניב םייוצמ םניאש ןוויכ (א ,בי תוכרב יפ-לע) הרותב תובותכ תורבדה תרשע קרש ורמאיש
א"דיחהו .תועטל םוקמ ןיא 'קזח'בו םיה תרישב םג םידמועש ןוויכש בתכ (דוד ר"גה ונב םשב בכ,ד ח"וא) השמ
םירפא ירעש הז ןינעב הארו .וז האירקב ןידמוע ןיא ל"ז י"ראה יפ לעש בתכ ,(ה תוא ז 'יס תמא דודל 'סב)
.דועו טכ 'יס א"ח תעד הוחי ת"וש ,םש םימחר ירעשו םירעש יחתפבו זל ףיעס ז רעש

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה רפס (4

.תורחא תופשב תמתוח התיה רשאכ םג ,םותחל הליגר התיה םג ךכו 'איסומ' תינברל אורקל ויה םיליגר (5
תדובע') 'אקסומ' תאז ואטביש עמש אל םלועמ ךא ,תינמי ן"ישב 'אקשומ' םג הל וארק םימעפלש בתכ יברה
.(ש"ייע ,סק-חנק 'מע ןיול 'יש ב"דשרהל '...שדוקה

ךב' סרטנוקב הזמ תוארוהו המשב םיזמר הארו .249 'מע (א"שנת ,הפיח) 'תוכלמ תרטע' 'סב - היתודלותמ (6
.דועו ,344 'מע ב"ח ב"נשת'ה תוחישה רפס ,'לארשי ךרבי

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il