- ז"פק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה טבשב ד"כ * םילקש / םיטפשמ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול שדקמה תכאלמ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ןיאש לקשה תיצחמב אלפנ ןיינע
הרותה תווצמ ראשב ותומכ


רתויב דורי ימשג רבדש ןכתייה ,רתויב תילענ םדאה שפנ
ימשג עבטמ רבחל רשפא ךיא * !?שפנה לע רפכל לכוי עבטמכ
,וניבר השמ לש ישוקה דוסיב ודמע ולא תוהימת * ?שא םע
ומצעבו ודובכב אוה קרש הבושת ה"בקה ול בישה ךכ לעו
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * בישהל היה לוכי:2ל"זח ורמאו ."'וג ונתי הז" :1רמאנ - םילקש תשרפבש "לקשה תיצחמ"ד יוויצה תודוא
."ונתי הזכ ,ונתי הז ול רמאו השמל והארהו . . ה"בקה איצוה שא לש עבטמ ןימכ"

- שא לש עבטמ השמל הארי ה"בקהש ךרוצ היה ןכלש ,"לקשה תיצחמ"ב דחוימה ישוקל עגונבו
."ושפנ רפוכ ןתיל םדא לכוי המ רבדה לע (השמ) המת"ש 3תופסותב ראובמ

,תופסותה ירבד תא דמל אלש ףאש) םיטושפבש טושפ ידוהיל ל"נה ןיינע םירפסמ רשאכ ,הנהו
ולצא םיררועתמ - (הז ןיינע ול רפסל םילוכי יאדוובו ,דבלב העידי ןורסח אלא הז ןיא
:רבדב תוהימת המכ

רפוכ" היהת "לקשה תיצחמ" תניתנש ןכתיי דציכ וניבר השמ לש ותהימת יהמ :שארל לכל
הרבסה רשוכ לעב "דיגמ" אקווד ואל) "דיגמ" םתס ,הרייעה לש "דיגמ"ה וליפא ירה - "ושפנ
תוטשפב ריבסהל עדוי ,וניבר השמ לש ולכשל ללכו ללכ ךרעב וניא ולכשש ,(ונימב דחוימ
'וג וכלת יתוקוחב םא" 4בותכש ומכ ,רתויב לודג רכש ול עיגמ הווצמ םייקמ ידוהי רשאכש
השמ לש ההימתה התיה המ ,ןכ םאו .השרפב תויונמה תוכרבה לכו ,"םתעב םכימשג יתתנו
תיצחמ" תניתנ ידי-לעש ועמושב ,(לכשה תומילש תילכת) 5"םדאה ןימ לכמ רחבנ" ,וניבר
"רכש" ונשי וז הווצמלש ךכב ההימתהו אלפה והמ - "ושפנ רפוכ"ד ןיינעה היהי "לקשה
!?"ושפנ רפוכ"ד

איה היישוקה ולצא - הברדאו ,םיטושפבש טושפ ידוהי לצא םג תררועתמ וז הלאש ,רומאכו
תנמ לע אלש" איה ותדובעש ןכתיי - רתוי תילענ אגרדב אצמנש ידוהי :יכ ,רתוי ףקותב
תוטשפב ןיבמו עדוי אוה ;"תומכח" עדוי וניא - םיטושפבש טושפ ידוהי לבא ,6"סרפ לבקל
ןיא ,אלימבו ,תווצמה םויק לע רכש ה"בקה ול ןתונ זאו ,ה"בקה לש ונוצר תא םייקל וילעש
."ושפנ רפוכ"ד רכש לבקמ לקשה תיצחמ תניתנד הווצמה םויק ליבשבש ךכב אלפ לכ

:7"םיטפשמ"ד ןיינעה םע רשקב - ל"נה הלאשב ףיסוהל שיו

יפ -לע םניאש "םיקוח"כ אלד - ןמויק תא בייחמ םדאה לכשש תווצמה לע יאק "םיטפשמ"
.םדאה לש ולכשב רבדה לבקתמ ,םנכות תא םיריבסמש ירחאש "תודע"כ אלו וליפאו ,לכש

לשבת אל"ד יוויצה ללוכ ,השרפבש םיניינעה לכ לע יאק - "םיטפשמ" - השרפה םש ,הנהו
.9"הקוח" םא יכ ,תילכש הווצמ וז ןיאש ףא - תאזו ,בלחב רשב רוסיא 8"ומא בלחב ידג

תווצמה ומכ גונעתו תויח ךותמ ןמייקל שי "םיקוח"ד תווצמה םגש - 10הזב רואיבה עודיו
דצמ (םא יכ ,םדאה לכש דצמ אל) "םיטפשמ"ד תווצמה תא םייקל םיכירצש םשכ ,"םיטפשמ"ד
.11ה"בקה יוויצ

רשב לוכאל אלש הוויצ ה"בקהש ועדיב ,ןכש - םיטושפבש טושפ ידוהיל םג ןבומ הז ןיינעו
יתרמאש ינפל חור תחנ" ,ה"בקהל גונעתו חור תחנ םרוג הז יוויצ םייקמש ידי-לעו ,בלחב
תא םייקמ ,םוקמ לכמ ,רבדבש םעטה תא ןיבמ וניא רשאכ םגש טושפ ירה - 12"ינוצר השענו
.לודג יכה גונעתו תויח ךותמ יוויצה

םג) תווצמה םויקד יוליעה לדוג תא ןיבמו עדוי םיטושפבש טושפ ידוהי םגש ןוויכמו
רובעש ללכ אלפ ןיא ירה - ה"בקהל גונעתו חור תחנ םימרוג הז ידי-לעש ,("םיקוח"ד תווצמ
הז ידי-לעש ןוויכמ ,"ושפנ רפוכ" ,לודג יכה רכש ה"בקה ןתונ "לקשה תיצחמ"ד הווצמה
.לוכיבכ ,גונעתו חור תחנ ול םרגנ

ןתיל םדא לכוי המ" וניבר השמ לש ותהימת תודוא היישוקה רתוי דוע הלודג הז יפ-לעו
:"ושפנ רפוכ

יוויצ והזש ןויכמ ירה - "ושפנ רפוכ"ל תכייש הניא המצע דצמ הווצמה תלועפ םא וליפא
אוה הזל רכשהש אלפ לכ ןיא ,ךרבתי ול חור תחנ םימרוג יוויצה םויק ידי לעו ,ה"בקה
!?"ושפנ רפוכ"

"לקשה תיצחמ"ד ןכותה יכ - "ושפנ רפוכ"ד ןינעה םע רושק וז הווצמד ןכותה םגש טרפבו
הדימ"ד ןפואב אוה הז לע רכשה ,ןכלו ,13"ינעה שפנ תא תייחה התא" ,הקדצה ןיינע אוה
!"ושפנ רפוכ" - 14"הדימ דגנכ

:"שא לש עבטמ" והארהש ךכב ה"בקה לש ותבושת לע ההימתו הלאש תררועתמ - הזל ףסונ

עבטמ" והארהש ךכל הביסה םא :ךשפנ-הממ ,הרואכלד - אקווד "שא לש עבטמ" קוידה והמ (א)
,(הזב אצויכו ,שא לש - "ךאלמ") "שא" לש םה הלעמלד םיניינעה לכש ינפמ איה "שא לש
ךרוצ ןיא ירה - "שא" תרוצב תאז הארמ ,םייוסמ רבד תוארהל ךירצ ה"בקה רשאכ ,ןכלו
שיש רמאנ םאו ;הלעמלד םיניינעה לכב אוה ןכש ןוויכמ ,("שא לש עבטמ") ןאכ תאז שיגדהל
עבטמ ול הארהש רמול רשפא היה תאז אלולש ינפמ "שא לש עבטמ" ול הארהש ונעימשהל ךרוצ
רשא וטפשמכ ןכשמה תא תומיקהו" רמאנש ךרד לעו ,(שא לש אלו) ףסכ לש עבטמ ,הטושפכ
ול תוארהל ךרוצה היה המ :רואיב ךירצ - 16ימשג ןכשמ תינבת והארהש ,15"רהב תיארה
?אקווד "שא לש עבטמ"

לש עבטמ" ול הארהש הז ידי-לע וניבר השמ לש ותהימת לע ה"בקה בישה המ :רקיעו (ב)
,ןכ םאו ,"ושפנ רפוכ" היהת "לקשה תיצחמ" תניתנש ןכתיי דציכ המת וניבר השמ - ?"שא
!?"שא לש עבטמ" ה"בקה ול הארה רשאכ וניבר השמ לש ותעד הבשייתנ המב

!ולא תוטושפ תולאש לע בכעתמ אל דחא ףאש - הלודג יכה היישוקו

,ורושאל רבד לכ ןיבהלו דומלל םכרדש ולאכ םנשיו ,"ראה א ןטלאפש" םכרדש ולאכ םנשי
עגונב ןה - ל"נה הטושפ יכה היישוק לואשל "ףצפצמו הפ הצופ ןיא" ,ןכ-יפ-לע-ףאו
!ה"בקה לש ותבושתל עגונב ןהו ,וניבר השמ לש ותהימתל

:התרבחב תחא ,הרואכל ,ץרתל שי ,ה"בקה לש ותבושת תודוא תולאשה 'ב ,הנהו

,ה"בקה ול בישה - "ושפנ רפוכ" היהת תימשג עבטמ תניתנש רשפא ךיא השמ לש ותהימת לע
תויחב המייקמשכ המכו-המכ-תחא-לעו ,תימשג עבטמ םע הווצמ םייקמ ידוהיש ןוויכמש
רפוכ" תויהל ריפש הלוכי ,ןכלו ,"שא" לש ןיינע הז השענ - 17(ושפנבש "שא") תובהלתהו
."ושפנ

:וניבר השמ לש ותהימת תודוא (א ףיעס) ליעלד היישוקה רתוי לדגת הז יפ-לע ,םנמא

,ןשרדו ןשרד לכ לצא ליגר שרד (א) איה - ("שא" לש ןיינע השענ הווצמה דצמש) וז הרבסה
תויח) "שא" לש ןיינע הב םילעופו םיכישממ הווצמה ידי-לעש ,תווצמה לכל עגונבו (ב)
!?אקווד לקשה תיצחמד ןיינעבו ,וניבר השמ השקתנ עודמ ,ןכ םאו ,18(תינחור

ןיינע עבטמה תישענ הווצמה ידי-לעש השמל ריבסי ה"בקהש קיפסמ - אה םושמ יא :דועו תאז
!?"ונתי הז" רמולו שא לש עבטמ ול תוארהלו איצוהל ךרצוה המלו ,"שא" לש

"שא לש עבטמ" תוארהל ה"בקה לש תדחוימ הלועפב ךרוצ היה הז ןיינעבש וניצמש ןוויכמו
ירה - (תווצמה לכל עגונבו ,ןשרד לכל ןבומה רבד הז ירה הרואכלש ףא) "ונתי הז" רמולו
.תווצמה ראש לכב וניאש דחוימ ןיינע ונשי" לקשה תיצחמבש רמול חרכהב

:הזב רואיבה תדוקנו

'בב תויהל לוכי - לקשה תיצחמד הווצמה לע "ושפנ רפוכ"ד רכשה :ונניינעבו ,הווצמ רכש
.ינולפ "רכש" איה תמרוג הניינע ןכות דצמש וזכ הלועפ איה הווצמה תיישע (א) :19םינפוא
ונוצרש אלא ,ינולפ "רכש"ל (םינפ-לכ-לע לכש יפ-לע) ךייש וניא הווצמה תלועפ ןכות (ב)
.וז הווצמ םויק לע ינולפ רכש תתל ה"בקה לש

יתקקח הקוח" םא יכ ,םעטה דצמ ןניאש תווצמ ןנשי םמצע תווצמל עגונבש םשכ :רמולכ
גוסב םג) תומייוסמ תווצמ לעש ןכתייש ,תווצמה רכשל עגונב םג אוה ןכ - "יתרזג הריזג
."יתקקח הקוח" ,ה"בקה לש ונוצר אוה ןכש ינפמ רתויב לודג רכש םינתונ ("םיטפשמ"ד

:לקשה תיצחמ תניתנד הווצמה רובע "ושפנ רפוכ"ד רכשה - ונניינעל עגונבו

םוקמ שי - (תוינחור) "ושפנ רפוכ"ל ללכ ךרע הל ןיא (תימשג עבטמ) לקשה תיצחמש ןוויכמ
."הקוח" לש רדגב אלא וניא לקשה תיצחמ תניתנ לע "ושפנ רפוכד" רכשהש ,רמול

- "ושפנ (רפוכ) ןושל ךרע הל שי ,ןכל ,"שא" תישענ הווצמה ידי-לעש ןוויכמש רמול ןיאו
אפוג תימשגה עבטמל סחייתמ וניא הווצמה ידי-לע עבטמב לעפנו ךשמנש "שא"ה ןיינע :יכ
הווצמה תלועפש ,אצמנו ,(איה תימשג - המצע עבטמה וליאו ,הווצמה דצמ אוה "שא"ה ירהש)
."ושפנ רפוכ" היהתש ללכ תוכיישו ךרע הל ןיא - אפוג (תימשג עבטמ תניתנ)

לש רדגב אלא וניא לקשה תיצחמ תניתנ לע "ושפנ רפוכ"ד "רכש"ה םאה השמ קפתסנ ןכלו
ןכש ןוויכמש אלא ,'וכ רוהרהל םוקמ שיו ,רבדה הומת לכש יפ-לע םנמאש ,רמולכ ,"הקוח"
הזיא שיש וא ;20"הירחא רהרהל תושר ךל ןיא" - "יתקקח הקוח" ,ה"בקה לש ונוצר אוה
.לכש יפ-לע םג רבדל רבסהו רואיב

ידוהי רשאכש - "ונתי הז" רמאו "שא לש עבטמ" ול הארהש ךכב ה"בקה ול בישה הז לעו
לש עבטמ" ("הווצמ"הו תוינחורה דצמ קר אל) אפוג עבטמה תישענ יזא לקשה תיצחמ ןתונ
וז הלועפ ןכות ןיב רשק שיש ("הקוח"ד ןפואב קר אל) לכשב םג ןיבהל ןתינ ,ןכלו ,"שא
.ןמקלדכ ,"ושפנ רפוכ"ד "רכש"ל

:םירבדה רואיב

ןוממ תניתנ תודוא ןאכ רבודמ דחא דצמש ךכ לע התיה - לכשה דצמ - וניבר השמ לש ותהימת
,אפוג ימשגה הזה םלועבש ןותחת יכה רבד אלא ,םתס ימשג רבד הז ןיאש ,(לקשה תיצחמ)
."ושפנ רפוכ" - הלענ יכה רבד ודי-לע םילעופ ,ךדיאלו

- (ינחור ןיינע ולעפי תימשג הלועפ ידי-לעש) ינחור רבדל ימשג רבד ןיבש רשקה תוללכ
םינותחתל ודריי אל םינוילעד הריזגה הלטבתנ זאש הרות-ןתמד שודיחה ןכות הז ירה
-ףא לבא ;תוינחורל תוימשגה ןיב רוביח השענ הז ידי-לעו ,21םינוילעל ולעי אל םינותחתו
תילכתו תוימשגה תילכת ,שממ םיכפה 'ב תודוא רבודמ רשאכ רבדה הנוש ,ןכ-יפ-לע
."ושפנ רפוכ"ו "לקשה תיצחמ" ,תוינחורה

ןבומ - ירמגל םייכפה םה ("ושפנ רפוכ"ו "לקשה תיצחמ") ולא םיניינע 'בש רבדה םעטו
:תוטשפב

יובירהש ,ךכ ידכ דע ,ירמוחהו ימשגה הזה םלועב ןותחת יכה רבד אוה - בהזו ףסכ - ןוממ
"לעבל ושע בהזו םהל יתיברה ףסכ" 22בותכש ומכ ,"בהזה לגע" תיישעל איבה בהזו ףסכד
ינדא רובע לקשה תיצחמ תניתנ דחוימבו ללוכ ,ןכשמה תכאלמד יוויצה היה הז ירחאלו]
עגונב שחומב םיאורש יפכו .[23לגעה אטח לע הרפכ לש ןיינע לעפנ הז ידי-לעש ,ןכשמה
רשא םוקיה" ןוממה ארקנ הז םעטמו ,רתויב דוריו ךומנ רבד והזש - "ןוממה תוואתל"
.םילגר תניחבב - 24"םהילגרב

גוסב םהש דבלב וז אל :םמצע בהזהו ףסכה לש םתואיצמב םג יוטיב ידיל אב הז ןיינעו
אפוג םמודבש ,תאז דוע אלא ,("חמוצ"ד תויחה אל וליפא) ללכ תויח וב ןיאש "םמוד"ה
אל וליפאו ,(25םמודה תיילע לע הרומ הזש) הלעמל הבוגב אשנתמש רהה יבג לע אל םמוקמ
.ונממ הטמל ןיאש ןותחת ,אקווד המדאה יקמעמב םא יכ ,רושימ םוקמב

"שפנ"ש םיטושפבש טושפ םג ןיבמש יפכ ,הלענ יכה ןיינע אוה - "ושפנ רפוכ" ,ךדיאלו
.26"שממ לעממ הקולא קלח" - ידוהי לש ושפנ המכו-המכ-תחא-לעו ,הלענ יכה רבד איה ללכב

תילכת) "לקשה תיצחמ" ,ימשג ןוממ תניתנד הלועפהש - לכש יפ-לע - ןכתיי דציכ ,ןכ םאו
"שממ לעממ הקולא קלח"ל סחיב "ושפנ רפוכ"ד ןיינע לעפת ,הניינע ןכות דצמ ,(הדיריה
!?(יוליעה תילכת)

ייח תונקל לוכי היה ולא תועמבו ליאוה" הקדצה תלעמ לדוג רואיבב 27אינתב םנמא וניצמ
דצמ) תודיסחה תרותב אוה ל"נה רואיב :לבא ,"'הל ושפנ ייח ןתונ ירה תינויחה ושפנ
אוה ןוממה ירה - (ןוממה תוימשג דצמ) לעופל עגונב וליאו ,(םיניינעה תוימינפו תוינחור
תא רוסמי"ש בצמל אוביש ,ךכ ידכ דע ,םדאה תא לבלבלו תועטהל לולעש ,ךומנ יכה רבד
!28ןוממ . . רובע "ושפנ

.30ךנוממ לכב (ב) ,29שפנ תריסמ (א) :םישוריפ 'ב םנשי - "ךדאמ לכב" ןיינעב :ןכלו]
.[!ונוממ לע ושפנ תא רסומ םדאש םיאורש יפל - םהיניבש רשקהו

לולע םדאהש םירבד לולשל ידכ םידחוימ םיניד םנשיש 31תבש תוכלהב םג וניצמש יפכו
.ושפנ תא ןכסל לולעש בצמל דע ,"ונוממ לע לוהב" ותויהב תושעל

,וטושפכ ןוממ ,"לקשה תיצחמ" תניתנש - לכש יפ-לע - רבדה הומת המכ דע ןבומ הז לכמו
.ידוהי לש "ושפנ רפוכ" תניחבב תויהל לכוי - ימשגה הזה םלועב ןותחת יכה רבד

הז" ול רמאו "שא לש עבטמ" ה"בקה ול הארה רשאכ וניבר השמ לצא הבשייתנ וז ההימתו
."ונתי הזכ ,ונתי

עבטמ הניא לארשי ינב םינתונש "לקשה תיצחמ"ש - רבדה תא לעפ ךכבו - השמל הארה ה"בקה
ינב "ונתי הז" - השמל ה"בקה הארהש הז עבטמ ,רמולכ ,"שא לש עבטמ" םא יכ ,אדירג תימשג
.שממ הזכ עבטמ ,לארשי

לכב םג אוה ןכש) שא לש ןיינע עבטמב םילעופו םיכישממ הווצמה ידי-לעש הזל ףסונ רמולכ
.שא לש איה המצע עבטמהש - דחוימ שודיח ונשי לקשה תיצחמב הנה ,(ל"נכ ,תווצמה

םיימשגה םירבדה לכ ומכ) "שא לש עבטמ" איה השרושבש הזב הנווכה ןיאש ,טושפו
ימשגה הזה םלועב האבו הלשלתשנש ירחאל םגש םא יכ ,(ינחורה םשרושמ - 32"ןהמ ולשלתשנ"ש
."שא לש עבטמ" איה ירה

רמאו 'וכ שא לש עבטמ ה"בקה איצוה" - לקשה תיצחמד דחוימה שודיחה ןבומ הז יפ-לע
:תווצמה ראש לכ יבגל - "ונתי הז

- אפוג רפעבו) רפע - "עבטמ" :םיכפה ינש םה - "שא"ו (בהזו ףסכמ ,תימשג) "עבטמ"
- (ימשגה הזה-םלועבש שאה וליפא) "שא" וליאו ;ךומנ יכה דוסי ,(ל"נכ ,המדאה יקמעמב
.הלענ יכה דוסי

דגנכ םה - רפע ,םימ ,חור ,שא - תודוסיה 'דש 33עודיכ - (תוינחורב) םניינע ןכותב םגו
- "שא"ו ןותחת יכה םלוע ,היישעה םלוע דגנכ - "רפע" :םה םיכפה - ע"יבא תומלוע 'ד
.ןוילע יכה םלוע ,תוליצאה םלוע דגנכ

לש עבטמ (המצע איה) היהת םינתונ לארשיש (תימשגה) עבטמהש - ולא םיכפה ינשד רוביחהו
אוה - (דובכה אסכ תחתש שא םא יכ ,ימשגה הזה-םלועב שא קר אל - המכו-המכ-תחא-לעו) שא
,ןוילעהמ "לשלתשמ" ןותחתהש אוה "תולשלתשה"ה ןיינע ירהש) תולשלתשה רדס ןיינע לכ ךפיה
.(ןוילעה ןמ הטמל אוה ןותחתהש ,ונייה

ונשי הרותב םג ירהש - (םלועמ הלעמלש) הרותד רדסה ךפיה וליפא והזש אלא ,דוע אלו
םלוע דגנכש) דוסה קלחמ לשלתשמ (היישעה םלוע דגנכ) טשפה קלחש ,"תולשלתשה"ה ןיינע
.ונממ הטמל אוה ,אלימבו ,(תוליצאה

:ןכלו

,'וכ ךאלמ ידי-לע תושעהל לוכי רבדה ןיא - "שא" םע "עבטמ"ד רוביחה היהיש ידכ

תוכיישו ךרע םהל שיש תומלועו תוגרד 'ב ןיב רוביח לועפל ,רתויה לכל ,לוכי - "ךאלמ"]
"ךאלמ"ד ןורסיחה :דועו תאז .תוינחורו תוימשג - שממ םיכפה רוביח ןכ-ןיאש-המ ,הזל הז
תכשמהל עגונב םג אלא ,(תימשג עבטמ) "הטמ"ה תואיצמב רבדה תרדחהל עגונב קר אל אוה
,[ידוהי לש ושפנ תגרדמ הטמל איה ךאלמ לש ותגרדש ןוויכמ - ("ושפנ רפוכ") "הלעמ"ה

,הרות ידי-לע אל - וליפאו

ותלוכיב - "תוענמנה ענמנ"ו "לוכי לכ" ותויהלד ,ומצעבו ודובכב ה"בקה ידי-לע םא יכ
."שא לש עבטמ" היהת תימשג עבטמש ,תוינחורו תוימשגד םיכפה 'ב רבחל

תויח םנמא הכישממ הווצמה - תווצמה לכב :תווצמה לכב וניאש לקשה תיצחמד שודיחה והזו
ןיינעב ומכ) ינחורהמ הטמל אוה ימצע ימשגהש ןפואב לבא ,תימשגה היישעב ("שא") ינחור
.שא אוה ומצע ימשגהש - לקשה תיצחמד שודיחהו :(ןוילעהמ ריאמ ןותחתבש ,"תולשלתשה"ה
- םחנמ-תרות' ,ה"משת'ה רדא שדוחה םיכרבמ ,םילקש תשרפ ,םיטפשמ תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 1245-1238 'מע ,'ב ךרכ ,ה"משת 'תויודעוותה
.גי ,ל אשת (1

ש"וקל הארו .פ"הע י"שרפב אבוה .ג ,ב"יפ ר"בדמב .אי אשנ .ט אשת אמוחנת .ד"ה א"פ םילקש ימלשורי (2
.נ"שו .381 'מע ז"טח

.א"עס ,במ ןילוח - תאז ה"ד (3

.יתוקוחב פ"ר (4

.'זה דוסיב קלח 'פ ןירדהנס ם"במרהל מ"היפ (5

.ג"מ א"פ תובא (6

.(החישה ףוגב) ט"יס הכוראב האר - ןמקל אבהב (7

.טי ,גכ ונתשרפ (8

.(11 'עה 242 'מע) ונתשרפ שיר ז"טח ש"וקל .ןפוסב הליעמ 'לה ם"במר .(ופוסב) ז ונתשרפ אמוחנת (9
.נ"שו

.ךליאו 246 'מע םש ש"וקל הכוראב האר (10

.נ"שו .ט"יס (החישה ףוגב) ןמקל האר (11

.ח ,חכ סחניפ י"שרפו ירפס .ג ,וט חלש ירפס .ט ,א ארקיו י"שרפו כ"ות (12

.וט ונתשרפ אמוחנת האר (13

.ךליאו ב ,ח הטוס הארו .א"עס ,צ ןירדהנס (14

.ל ,וכ המורת (15

.א ,טכ תוחנמ האר (16

.ךליאו 925 'מע ג"ח ש"וקל האר (17

.(ד-ג ,חל) ירחא 'פ ת"וא .(א ,הנ) ז"כרס מ"ההל א"וקל האר (18

.(ב-א ,בי) ןורחא תיב ה"לש ז"דע האר (19

.םש ם"במר .ב ,זס אמוי הארו .תקוח פ"ר ונתשרפ (20

.(ופוסב) געתת זמר םילהת ש"לי .וט אראו אמוחנת .ג ,ב"יפ ר"ומש (21

.םירבד פ"ר י"שרפב אבוה .י ,ב עשוה (22

.י אשת אמוחנת .ג"הס ב"פ םילקש הארו .ח המורת אמוחנת (23

.נ"שו .גי ,ח"יפ ר"בדמב .א ,יק ןירדהנס .א ,טיק םיחספמ - י"שרפבו .ו ,אי בקע (24

.ב ,ביק תומש ח"ות הארו .114 'מע ת"ש'ה מ"הס (25

.(ב ,אל בויא פ"ע) ב"פר אינת (26

.ז"לפ (27

.ותלחתב ו"לרת םיבר םימ ךשמה םג האר (28

.מ"כבו .ב ,סק .ב ,בכק צ"מרד .ג ,במ חלש ת"וקל .ג ,טל ץקמ א"ות האר (29

.ה ,ו ןנחתאו פ"הע י"שרפב אבוה .הנשמב - א ,דנ תוכרב (30

.ז"ס ט"כשס םש ז"הדא ע"וש .וסר ס"ר ח"וא ז"הדאו ע"ושוט .ב"כה ו"פ תבש 'לה ם"במר .ד"כפר תבש (31

.ג"פר אינת (32

.ותלחתל בורק ב"סרת יניס רהו .ס"רת םויה הז ה"ד .וכתת 'מע ורתי ת"הוא .ד ,ד ש"הש ת"וקל (33
חישמ םע תויחל


תא הטמל דירויש ה"בקל ונתשקב
"ללכושמו יונב" דמועה שדקמה-תיב


וניינבב "קלח" ונל םג היהיש םישקבמ ונא ןכמ רחאלו

קדב רובע גואדל םינהכה לא שאוהי לש יוויצה תודוא הכוראב רפוסמ םילקש תשרפד הרטפהב
.תיבה

וא) םירמואו (ינש תיבו ןושאר תיב ןברוח ירחאל) תולגה ןמזב םיאצמנ רשאכ ,הנהו
(הרטפהה תאירק תעב) וישכעש תוטשפב ןבומ - "תיבה קדב"ד ןיינעה תודוא הרטפהב (םיעמוש
שדקמה- תיבל - רקיעב(ו םג אלא ,ינש תיב וא ןושאר תיבל קר אל) איה הזב הנווכה
.הדיתעה הלואגב הנבייש ,"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ" ,ישילשה

שדקמ רמאנש ,םימשה ןמ אוביו הלגיי אוה ללכושמו יונב" ישילשה שדקמה-תיבש יפ-לע-ףאו
שדקמב "תיבה קדב" ךייש המ ,ןכ-םאו ,(א"עס ,אמ הכוס 'סותו י"שר) "ךידי וננוכ י-נדא
הגרדמ תוילע לש ןיינע היהי הדיתעה הלואגב םגש ןוויכמ ירה - ה"בקה לש וידי השעמ אוהש
דיתעלש (ו"כס) שדוקה-תרגיאב ראובמכו ,"ליח לא ליחמ וכלי" ,"שדוקב ןילעמ" ,הגרדל
,רמולכ ,אפוג השודקב היילעה ןיינע היהי ("ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא" רשאכ) אובל
,אקווד הדיתעה הלואגב היהת (אפוג השודקב) הגרדל הגרדמ תוילעה ןיינעב תומילשה תילכתש
אובל דיתעל םגש אצמנ - תמדוקה הגרדל ללכ ךרעב הניאש ,תיתימא היילעו הכילה ללוכ
תאו ומצע תא קודבל ,רמולכ ,"תיבה קדב" לש ןיינע ךייש היהי (ישילשה שדקמה -תיבב)
םאתהב ,'וכ ךורע-ןיאבש ןפואב ,ליח לא ליחמ היילע לש בצמב אצמנ אוה םא 'וכ תיבה
."שדוקב ןילעמ"ד ןיינעה תומילשל

לארשי -ינב לש םתדובע תוללכ היהת ישילשה שדקמה-תיב הנביש ירחאלש יפ-לע-ףא :רמולכ
היהי ,ץק ןיא דע תוילע שיש ןוויכמ ,ןכ-יפ-לע-ףא - "ךנוצר תווצמכ" ,תומילשה תילכתב
לכב תולעהלו ףיסוהל ותלוכיב שי המ דימת קודבל - "תיבה קדב"ד ןיינעה תוללכ זא םג
.תומילשה תילכתב ,השודק יניינע

יונב") דבלב "אפוסיכד אמהנ"ד ןפואב היהי אל ישילשה שדקמה-תיבש םילעופ הז ידי-לעו
תדובעד יוליעה םג וב היהי אלא ,("ךידי וננוכ י-נדא שדקמ . . םימשה ןמ . . ללכושמו
:לארשי-ינב

יונב" רבכ אוהש דיתעה שדקמ תא הלגיו דירוי ה"בקהש לארשי ינב םישקבמ שארל לכל
שדקמה-תיב תא לעופבו יולגב תוארל םיכוזש ירחאלו .הטמל תולגתהלו דריל ןכומו "ללכושמו
ישילשה שדקמה-תיב ןיינבב קלח םהל היהיש - ףסונ רבד לארשי-ינב םישקבמ יזא ,ישילשה
ןיינעה תוללכ ידי-לע תאלמתמ וז םתשקבו ,(דבלב "אפוסיכד אמהנ"ד ןפואב היהי אלש ידכ)
."תיבה קדב"ד

םיכוזש - תוטשפבו . . לעופב השעמב אובי םירומאה םיניינעה לכב רובידהש ןוצר יהיו
םאתהב - "ומוקמב שדקמ הנבי"ש ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל שממ בורקב
,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" :(החנמ תליפתב אורקל םיכלוהש) המורת תשרפב האירקל
.השודקה ונצראל ונקדצ חישמ םע דחיב אובל םיכוז רשאכ
תויודעוותה םחנמ -תרות ;ג"משת'ה רדא שדוח-שאר ברעו שדוחה םיכרבמ ,םיטפשמ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 980-979 'מע ,ב ךרכ ,ג"משת

יהויחבמ ריתי


רבד איה לארשי אישנ לש תוקלתסה
!ליהבמ יכה


ךורע-ןיאב עיפשמ אוה התע אקווד ,תאז םע

... רדא שדוחל הכרבה תכשמהש ,רמולכ ,טבש שדוחד הנורחאה תבשב איה . . רדא םיכרבמ תבש
...וינפלש טבש שדוחמ - איה

:יכ ,הזל הז דוגינב ,הרואכל ,אוה (טבשו רדא) ולא םישדוח ינש לש םנכות

רידא" םש לע ,"רדא" - ומשב םג זמורמכו ,(םירופ סנ) םיסינה ןיינע םע רושק רדא שדוח
."רידא"ד ןפואב הז ירה אפוג "םורמ"ה ןיינעבש ,ונייה ,(ב"עס ,וט הציב האר) "'ה םורמב
...(הנשה ישדוח ראשכ) ליגר שדוח אוה טבש שדוח - תאז תמועל

!?רדא שדוח ךרבתמ ונממ אקווד ןכלש - טבש שדוחד דחוימה יוליעה והמ :הומת הז יפ-לעו

- אוה אקווד טבש שדוחמ רדא שדוחל הכרבה תכשמהד יוליעה :תנתונה איהש - הזב רואיבהו
לעו .רדא שדוח תא ךרבמ אוה םג ,תדחוימ הלעמ וב ןיא הרואכלש שדוח ,ליגר שדוח וליפאש
,דחוימ ןורתי הב שי - דגנמה ידי -לע תנתינ הכרבה רשאכש תומוקמ המכב וניצמש ךרד
...אקווד ךשוחה ןמ רואה ןורתיכ

- ("ורתס ךשוח תשי") השודקד "ךשוח"ה תניחב םע טבש שדוחד רשקה תודוא ליעל רומאה
אלוליההו תוקלתסהה םוי - טבש שדוחב ףסונ ןיינע הלגתנ ובש ,הז ונרודב רתויב שגדומ
:טבשב ("שדוק היהי ירישע"ה) ירישעב ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כד

.יוליגהו רואה רדעה ,ךשוח לש ןיינע - תוטשפב - איה קידצ לש תוקלתסה

ךיישש םרטב) "בקעי ןיע" דמול רשאכ יכ - םיטושפבש טושפ ידוהיל םג ןבומ הז ןיינעו
"וניקולא תיב תפירשכ םיקידצ לש ןתתימ הלוקש"ש אוה עדוי ,('וכ ארמגה תויגוס דומילל
,לארשיב אישנ לש תוקלתסה - המכו -המכ-תחא-לעו ...!ליהבמ יכה רבד - (ב ,חי ה"ר)
."לארשי להק לכ בל" "לכה אוה אישנה"

- יוליגהו רואה רדעה לש בצמ הז ירה םייוליגהו תורואה ןיינע דצמש יפ-לע-ףא ,םנמא
-ןיאבש רתויב תילענ הניחב םע רושק הז ירה רבד לש ותתימאלש תנתונה איה :הברדא ירה
."ורתס ךשוח תשי" תניחב ,יוליגהו רואה ןיינע תוללכל ךורע

-תרגיאב הכוראב ראובמכ - אלוליההו תוקלתסהה םויד יוליעה לדוגב רואיבה ןכות והזו
לעופ" - אלוליההו תוקלתסהה םויב ךשמנש יוליגהש םש ראובמכו ,ח"כו ך"ז ןמיס שדוקה
,(ג"ס שדוקה-תרגיא האר) רתויב תילענ הניחב לע הרומ "תועושי" :"ץראה ברקב תועושי
."ץראה ברקב" - אפוג ץראבו ,ץראב - רתויב הטמ הטמל הלגתמו תכשמנ וז הניחבו

הז ירה תוינוציחבש ףא) 'וכ העפשהו הכשמה הנשי תוקלתסהה רחאל םגש דבלב וז אל :רמולכ
ףא שמשמו דמוע ןלהל המ" (ב"עס ,גי הטוס) ל"זח ןושלבו ,(יוליגהו רואה רדעה לש בצמ
איה הכשמהה תוקלתסהה ירחאל :הברדא אלא ,(א,גלק א"חז) "םורמב שמשמ" ,"שמשמו דמוע ןאכ
הז ירה םייוליגה ןיינעל סחיב יכ) םייוליגהו תורואה ןיינע תוללכל ךורע-ןיאבש הניחבמ
ברקב תועושי לעופ" ,הטמ הטמל דע לעופו ךשמנ הז יוליג - רומאכו .(תוקלתסה לש בצמ
."ץראה
תויודעוותה םחנמ-תרות ;מ"דשת'ה ןושאר רדא שדוחה םיכרבמ ,טבשב ד"כ ,םיטפשמ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 977-973 'מע ,ב ךרכ ,מ"דשת

יבר יצוצינ


תא בוזעל הבשחמ שיש לודג אלפ"
"םוקמה


,שדוקה-ץראב ד"בח יתב ילהנמ ,םיחולשה סוניכ לגרל
הנושארל הזב םימסרפתמ ,הירהנב אבה עובשב ה"יא םייקתיש
* שדוקה-ץראב תוחילשל יברה תויוסחייתה לע םישדח םיעטק
"בבל בוטבו החמשב תאז ושעו תוחילשל ועס"


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

תא אלו ותוללכב תוחילשה אשונ תא גיצהל םיאב ונא ןיא תיחכונה הרצקה המישרב
:דבלב 'המיעט' לש ןפואבו גלזמה הצק לע קר אלא ,וילא יברה לש תיללכה תוסחייתהה

:יברה רמא (107-106 'מע 'תוחילשה רפס') א"כשת תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהב

תוחילשב ועסנש ולא לכל 'חוכ רשיי' רוסמל םירשכומה ןמזהו םוקמה ןאכ
-ץראבש םיחולשל - הנושארו שארבו ,םיקוחרה תומוקמב תונייעמה תא ץיפהל
.ןנוכתו הנבת שדוקה

:ךישמהו

םישוע םה ירהש ,ה"בקה םלשמ ךכ לעש - ןיינעה םצע לע ונניא הז 'חוכ רשיי'
הדובעה תיישע לע . . הזב םהל ןתינה 'חוכ רשיי'ה . . ולש ותדובע תא
דע ,ךכ ידכ דע הלודג םתחמשו .יפויבו רודיהב תישענ םתדובע םצע . . החמשב
לעו .וננולתי אלש םינפ לכ לע ,החמשב ויהיש םהירוה לע םג תעפשמ איהש
.'חוכ רשי'ה עיגמ וז החמש

,המלש הצובק לע דע ,דחא דועו דחא דוע לע החמשה העיפשמ - רומאה לע ףסונ
.םיחמש םניה תוחילשל ועסנש ולאש ,םיאור ןכש םתובקעב וכלייש

"השוחנ הטלחה"

:רמא (79 -80 'מע 'תוחילשה רפס' א"כשת הבאושה-תיב-תחמש תודעוותהב) תרחא תונמדזהב

ףא לע ךומסל לוכי אוה ןיא םש ,םוקמל עיגמ דחא רשאכ - 'ףלאל היהי דחאה'
.המלש הרייע 'שובכל' וחוכב זא ירה ,הדובעל תוניצרב רסמתמ אוהו ,דחא
םע ,םכרע יפל םינטקה םע - 'םלודג דעו םנטקמל' םש לועפל אוה לוכי
. . םכרע יפל - ולא םיליג ןיב ,עצמאב רשא הלא םעו ,םכרע יפל םילודגה

םינשב הב ונחכונ רשא תואיצמה יהוז ךא ,תומשב בוקנל ןיינע לכ ןיא
החרטב אל ףאו ,דחוימב תולודג תויפסכ תואצוהב ךורכ היה אל רבדה :ורבעש
איה הנווכהש ,השוחנו הפיקת הטלחהב קרו ךא יולת היה רבדה - דחוימב הלודג
אוה לוכי ןכאשו ,לעופב לעפי ןכא אוהש ,לועפל ןכא וילעש - וילא ןכא
- רומאה ןפואב תדמתמ תוליעפ ירחא ,וזכש השוחנ הטלחהב .םש לועפלו חילצהל
ךא 'ימשר' שוביכ אל םנמא .ריעה 'השבכנ' - עובש רחא עובשו םוי רחא םוי
...היתוביבסו ריעה - לעופב 'שוביכ'

רמול אל ,רחא והשימל תאז תונפהל אל .ךילא ןכא הנווכהש ןיבהל קר ךירצ
...'ףידע השעת לאו בש'ד 'הטיש'ל 'ספתיהל' אלו ,"ינא המו ינא ימ"

...!"עבצאב תוארהל הרבס התייה"

'תל 'םולשל םכתאצ' תודעוותה תביסמ קרוי-וינב ח"אצ םעטמ הכרענ י"חשת לולאב 'ט םויב
.770 שרדמה תיבב המייקתה תודעוותהה .שדוקה-ץראל תוחילשב עוסנל דמעש ,רנזופ 'יש אשוז
םעטמ הספדנו ודי-לע ךכ-רחא ההגוהש) תדחוימ החיש רמאו שרדמה-תיבל יברה סנכנ עיתפמב
איבנו (106-103 'מע) 'תוחילשה רפס'ב העיפומ החישה .(רתויב רידנ ןיינע ,'תוריכזמה'
:תודחא םינינפ הכותמ

תויהל לוכה םיכירצ ויה ,ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש איה וז תוחילשו ליאוה
שי ,לפוכמו לופכ ךשוחה ינפמ ךא ,תוחילשה תא םמצע לע לבקלו הירחא םיטוהל
םפוג ירחא ללוש םיכלוהו ,תוחילשה תא םיחכוש ,יברה תא םיחכושש הלאכ
.תוחילשל תאצל םישש םניאו ,תימהבה שפנ לש תוירמוחהו

וילעש תוחילשה םוקמ ןכיה ול רמולו דחא לכ לע עבצאב תוארהל הרבס התיה
,ל"נכ בבל בוטבו החמשבו ץפחב ועסייש איה הנווכה תילכת לבא .וילא עוסנל
םיאתמה דחא לכו ,יללכ ןפואב קר ןיינעה לע ורבדי םא רבדה קיפסי אליממ
.םינווכתמ וילאש תעדל ךירצ - תמאב ךכל

תוינפ ברעל ילבמ ,תמאב הז ןיינעב וננובתי םה םא ,םמשב וארק אלש הלא םג
,הנותחה ירחאלש הלאו) ל"נכ לועפל ימינפה םדיקפת הזש וחכווי ,תושי ידדצו
.ןווכתמ תמאב ינא םהלו (אימד ןפוגכש םהיתושנ לע םג לועפל םיכירצ

,ו"ת שדוקה ץראל חילש עסונו תויה ,איה וז תודעוותהל תירקיעה הביסה
לש ןפואב ולעפי םה םגש םירחא לע עיפשהל ךכ לע ףסונו ומצעב לועפל
ק"כ לש ומש לע םיארקנה תודסומב טרפבו ,שדוקה תרהט לע ךוניחב ,תוחילש
.םשה לעב לש ותוחילש יהוז אליממו - ר"ומדא ח"ומ

איביו ,םאולימב תוחילשה יניינע לכ תא חקי חילשהש ,ךרבתי םשה רוזעי
םירבדה ויהי אליממו ,םאולימב - ו"ת שדוקה ץראל - םשל ולא םיניינע
םירומה לע ,םיכרבאה לע לועפל - םהיעמוש בלל םיסנכנו בלהמ םיאצוי
'ה רבד תא איבהל ,החמשבו תויחב ,תוזירזב תאז השעי םהמ דחא לכש ,תורומהו
ק"כ לש ומש לע םיארקנה ךוניח תודסומב טרפבו ,םהילע וליטיש םוקמ לכל
.ךרובי םירשי רוד ,'ה ךריב ערז ויהי תודימלתהו םידימלתהש ,ר"ומדא ח"ומ

הדימ ה"בקה לש ותדימבו ,םייטרפה םהיניינעב םג הגלפומ החלצה איבי הזו
םיקסוע םינב ינבו םינב - "םיתב םהל שעיו" .הככ םימעפ המכו ,הדימ דגנכ
.תווצמבו הרותב

"ךוניחה םוחתב שפחל"

האבה הכרבה תא יברהמ עומשל הכז ,תוחילשל ותאצ םרטב יברל 'תודיחי'ל סנכנש ,ריעצ גוז
:('ישפוח םוגרת'ב)

םיניינעב ןה ,הבר החלצהב אהתש ,םיכלוה םתא הילא 'תוחילש'ל עגונב
,לארשי תונבו ינבד ךוניחה ןיינעב טרפבו ,םייללכה םיניינעב ןה םייטרפה
םייללכה םיניינעב ,תובוט תורושב םכמ עומשלו ,םילודג ןיב םינטק ןיב
.םייטרפה םיניינעבו

ראשיתש יאדכ םאה ,תוחילשה םוקמב יתייער השעת המ :יברה תא לאש חילשה
?לוהינה םוחתב רתוי הדבכנ הרשמ שפחתש וא הרומכ הדיקפתב

..."!לואשל הכירצ (היערה=) איהש הלאש ירה וז" :רמאו ךייח יברה

:רמא ןיינעה םצעלו

םיכירצ רקיעבש יתפקשה ירה העודי . . המש םכתורדתסה ןפואב יולת הז רבד
.ךוניחה םוחתב שפחל

,הריחב תוחפ שי רתוי הריכב הרשמ לע ירה - לוהינ לע הארוה ףידעהל םאהו
רשאמ הארוהב רוחבל אופיא ףידע ,הריחב רתוי שי הארוהה תדובע לע ךדיאמו
.('וכו חוקיפ רתוי וילעמ שיש ,לוהינה תונורסחב ביחרה יברה) .לוהינב

יותיע לש הלאש

:תוניינעמ תויחנה (".ב.נ"ב) הבו יברהמ תרגיא ק"האב םיחולשה דחא לביק א"משת תנשב

[היה=] 'יה אלש ןוויכ - התע וריעב םייד"בח תודסומ דוסי תודוא ותלאשל
והורזע אל ובתכמב םריכזמש . . מ הלאו ,[התע דע=] ע"ע הז תושעל ותלוכיב
!?התע תלוכיה אובת ןיאמ - [התע דע=] ע"ע םולכב ללכב

וליחתהש הלאל הערפהכו תורחתהכ שרפתתש הלולע התע ותלועפ תלחתהש - טרפבו
םנוצר םריכזמש . . ישנא םאו .'וכו םתודגנתה ררועל הלולעו התע אקווד הזב
הצעומה םע ויסחי תבטהל ,. . הב ודמעמ סוסיבל הז לצני - ורזעל תמאב
.ושעי הזב [םינפ לכ לע=] פ"כעש יאולהו .'וכו

...בוזעל הבשחמה לע אלפ

םא ויתויוטבלתהל רשקב םירורב םירבד יברהמ עמש ,ט"לשת ץיקב 'תודיחי'ל סנכנש חילש
:(1253 'מע ד ךרכ 'ךלמ שדקמ') ותוחילש םוקמ תא בוזעל

לצא םג ויה תבתכש םיישקה םתוא .םוקמה תא בוזעל הבשחמ תמייקש לודג אלפ
,םלוכ ידי-לע רזענ אלו החמשב לבקתנ דחא לכ אל .םוקמ לכב םירחא םיחולש
םיניינעה ךכ-רחא .'ה תרזעב רקיעהו רתוי וא טעמ ורזעש ויה .הנשה לכ ךשמב
.םיישקה ךותמ דובעל םיכישממ םירחא ,םלוכ לצא אלש יפ-לע-ףא ורדתסה

דועו . . םש שיש טרפבו ,. . ב תודחוימ תויעב האור ינניא הנושאר הפקשהב
...רוזעל םינכומה ,רמול המ םהל שיש הלאכ

ןאכו ,ךורכ אוה םיישק ולאב תעדל ןיידע רשפא-יא - רחא ןיינע םע ליחתהל
לועפל היה רשפא(ש בשוח התא)ש ףא ,םילעופו םוקמב םינש המכו המכ םידבועשכ
ןיינע וניא םוקמ לכמ ,םיאנוש םג דבב דבו םידהואו םידידי םישכורו ,רתוי
.בוזעל - הנושאר הפקשהב -

לאשת ךבושב ,לעופלו .םרתופל רשפאו םילודג ךכ-לכ םניא םיישקהש ןכתי ןכל
ועיגת םא .םלוכמ רתוי םיטרפה הריכמו רתא לע איהש טרפב - ךתגוז תא
ינקסע םע - אל םאו ,. . ד ש"נא םע ץעייתת - ואל םאו .רתוי בוט - הטלחהל
,תויעבה רותפלו רתוי ליעי ןפואב הדובעה רדסל ךיא תוארל שדוקה ץראב ש"נא
.ץעוי בורב העושתו

"בוזעל ןיינע ןיא"

:המוד ןיינעבו

ורהימ אל תואצותה ןכש לועפל לחה רבכ ובש םוקמב תוחילשב ךישמהל םא יברה תא לאש חילש
:יברה ובישה 'תודיחי'ב .תואריהל

.תאז בוזעל ןיינע ןיא יאדווב ,תולדתשהו ץרמ הברה ךכ לכ תעקשה ירה

,בוטל םג אצייש אמתסמ ןכתי ,ולא םיניינעב לובלב ררוש לארשי ץראב התע

תא לצנל ,תונייעמהו תודהיה תצפהב תוחילשב החלצה םכל היהתש - רקיעהו
.תונורשיכה

םיעייסמל 'חוכ רשי'

:(107 'מע 'תוחילשה רפס') א"כשת תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותה תא יברה םייס ךכו

םיאצמנה םידוהיה ונייה ,'ןולובז' תניחבב םהש הלאל םג הנותנ הדותה
היהת העיסנהש ןכ םג םרוגה רבד ,דובכב םיחולשה תא םילבקמו ,םהה תומוקמב
ןולובז חמש" רמאנש ומכו ,'חוכ רשיי' עיגמ םהל םג - בבל בוטבו החמשב
דוע ,רכששיל ןולובז תא םידקמ בותכהש ךכ לע ףסונש ,"ךילהאב רכששיו ךתאצב
הסנרפ ךרבתי םשה םהל ןתי - "חמש" הלימה תא ןולובז לצא אוה ףיסומ ,תאז
.בבל בוטבו החמשב ,האלמה ודימ

הלא לכ יפלכ םג םירומא םירבדה" ."ןתונ הפי ןיעב ןתונה לכ" ל"זח רמאמכו
םינפ-תלבק ,םדובכל םישעמ תיישע ידי-לע ,םיחולשל החמש תפסות םיאיבמה
.'חוכ רשיי' עיגמ םלוכל - הזב אצויכו

:האירקב םתחו

:איה רומאה לכמ תישעמה הדוקנה .השעמה תפשל םגרתל םיכירצ אולה רבד לכ
,בבל בוטבו החמשב תאז ושעו ,'תוחילש'ל - הפ םיאצמנה הלא - םכלוכ ועס
.תוינחורבו תוימשגב םכל ךרצנה לכ תא ה"בקה אלמי יזאותודיסחה ינייעממ


םיטפשמ תשרפ


(א,אכ) םיטפשמה הלאו

(י"שר) יניסמ ולא ףא יניסמ םינושארה המ . . :םיטפשמה הלאו

םושמ קר םייקל ונילע - ןבייחמ ישונאה לכשהש - "םיטפשמ" גוסב תולולכה תווצמה תא ףא
.םהבש לכשהו ןויגיהה תמחמ אלו ,יניסב 'המ ונתינש

ןירדהנס םישתש ךל רמול ,חבזמ תשרפל ןיניד תשרפ הכמסנ המלו" :י"שר םייסמש המ והז
הרותה תשודק לע "שדקמה לצא" (ןיניד) רשויהו קדצה תא ססבל םיכירצ :רמולכ ."שדקמה לצא
.ישונאה לכשה לע אלו ,ארובה יוויצו
(899 'מע ,ג ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(חכ,אכ) רוש חגי יכו

(י"שר) הווהב בותכה רבידש אלא ,ףועו היח המהב לכ דחאו רוש דחא :רוש חגי יכו

ךא ,הלעמלמ אב ערואמה יכ החנהה ולצא תלבקתמ ,ליגר יתלב ערואמ הרוק רשאכש ,םדאה עבט
."גהונ וגהנמכ םלוע" יכ ערה ורצי והתפמ ,םיליגר תוערואמבו םירבדב

תמחמ אב וניא ,רתויב יוצמה רבד ,"הווה"ה םג :"הווהב בותכה רביד"ש י"שר ונדמלמ
םיווהמו םייחמה בותכבש תורמאמה הרשע דצמ ונייהד ,"בותכה רביד"ש יפל אלא ,עבטה
.עגרו עגר לכב םיארבנה יטרפ לכ תא (הווהמ ןושלמ "הווה")
(141 'מע ,ו ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(חכ,אכ) רושה לקסי לוקס

תורמל) הליקסב ותתימ םדא גרהש רוש וליאו ,ףייסב ותתימ שפנה תא גרוהה םדאש אוה ןידה
.("רושה תתימ ךכ םילעבה תתימכ" (אפ ןירדהנס) ללכה

אלשכ םג ,רושהש ירה ."הטיחשל המהב ףוס" (זי תוכרב) ל"זר ורמא :רמול שי רבדה םעטב
ותתימ - שנעיהל וילעו םדא תימהשכ ןכל .ףייס תתימ ומכ אוהש ,הטיחשל דמוע ,םדא גרה
.ףייס תתיממ הרומחה ,הליקסב
(גסר 'מע ,ןיבורע תכסמל תורעה ,קחצי-יול תרות)


לכ לע המלש לע הש לע רומח לע רוש לע עשפ רבד לכ לע
(ח,בכ) הדבא

:רמוא בוט-םש-לעבה

:אוה ,('וכו םיאטח) יוצר יתלב רבד לכל הביסה - "רבד לכ לע"

:בותכה ךישממ ?וז לוע-תקירפ המשנל האב ןיינמו .לוע לש תוקירפ ,תובית-ישאר - "עשפ"

.הבכרמבש "רוש ינפ"מ ושרושש ,ערה-רצי הז - "רוש לע"

זומת תפוקתב וליפא - ארמח" (גנ תבש) ל"זר רמאמכ ,תורירקל זמור "רומח" - "רומח לע"
שמש"ה תא תררקמ איהש ,תווצמהו הרותה קסעב תורירקל הנווכה ןדיד ןודינבו ."הל ארירק
."'יוה

לוכהו הצור אוה לוכה :לוכל הוואתמ םדאהש ונייה ,"הרוזפ הש" ןיינע אוה - "הש לע"
.ךירצ אוה

ישובל םיארקנה) ולש השעמו רוביד הבשחמה םהש ,"םישובל"ב םגופ םדאה - "המלש לע"
.(שפנה

.תינחורה ותולפש העיגמ ןכיה דע שח וניאו לוכה םדאה דבאמ הז ידי-לע - "הדיבא לכ לע"
('ב 'מע ח ףד ,בוט-םש רתכ)


(ח,בכ) הז אוה יכ רמאי רשא

(י"שר) תצקמב הדוה ןכ םא אלא העובש ותוא ןיבייחמ ןיאש דמלל

:אוה ,תוינחורב "תצקמב הדומ" ןיינע

האטח אל המשנה םצע ירהש ,אטחב העוקש ותוהמ לכש רמול ןכתיי אל ,אטחב לשכנ םדאש העשב
.אטחה תעשב םג 'הב התוקבדב הראשנ איהו

יוביר שי ידוהי לכב ירהש ,םיאטח קר אלמ הז חוכש רמול ןכתיי אל המשנה תוחוכ דצמ םג
אל ןכל ."ןומירכ תווצמ םיאלמ לארשי יעשופ וליפא" (טי ןיבוריע) ל"זר רמאמכו ,בוט
."ער ולוכ" היהי - ובש דחא חוכ וליפא וא - ידוהיש ןכתיי

םדאה ןעוט ,ותושרל ולוכ ותוא רוסמלו אטוחה תא לילפהל עבותו גרטקמ ערה-רצי רשאכו
.דבלב "תצקמ"ב אלא ינניא ;ואטח ייתוחוכו יתוהמ לכ אל :"תצקמב הדומ" תנעט ודגנכ

תושרל סנכנ "ותצקמ"ו אטחש ימ .העובש בייח "תצקמב הדומ"ש ןידה רמוא הזכש הרקמב
העובש - ותוא ןיעיבשמש והז .רציה תושרל דוע לופיי אלש ידכ ,חוכ תפסותל קוקז ,רציה
.תפסונ םעפ לופיי אלו דמעמ קיזחיש םידחוימ תוחוכ ול םינתונש ונייה ,עבוש ןושלמ
(270 'מע ,זט ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(בכ,בכ) ותקעצ עמשא עמש

יכ היהו" רמוא אוה (ו"כ קוספ) ןלהל וליאו ,"עמשא עומש" - הלופכ העימש הרמאנ ןאכ
?יונישה םעט המ .דבלב תחא העימש ,"יתעמשו ילא קעצי

ילא קעצי יכ" קוספה .החנמו תירחש ,תיברע - תוליפתה שולשל םיזמור םיבותכה ינש :אלא
ןאכ וליאו ;דבלב תחא "העימש" וב הרכזנ ןכלו ,תיברע - הלילה תליפתל זמור "יתעמשו
וב הרכזנ ןכלו ,החנמו תירחש :םייתש ןהש ,םויה תוליפת וזמרנ ("ותקעצ עמשא עומש")
.םיימעפ "העימש"
(זלק 'מע ,'א קלח ,קחצי-יול יטוקיל)


(דכ,בכ) הולת ףסכ םא

:ראיב 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ

תפסוכו דימת תקקותשמ איה יכ ,המשנל זמור (םיעוגעגו הקושת ,ףסוכ ןושלמ) - ףסכ
.הלעמ הלעמ תולעתהל תפאושו

רמאנכ ,תמייוסמ הפוקתל האוולה רותב םדאל הנותנ ,המשנה - "ףסכ"ה - "הולת ףסכ םא"
לע .הזה םלועב היחי המכ םינשו םימי לש הבציק םדא לכל - "ורצוי םימי" :(טלק םיליהת)
.ותושרב הייוצמ 'האוולה'ה םהבש ,םימיהמ דחאו דחא לכ יעבדכ לצנל םדאה
(ומ 'מע םוי-םויה)

שדקמה תכאלמ


"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ"


,םיטפשמ תשרפ תבשמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תאירק יפ-לע
'תויודעוותה') ט"משת'ה ןושאר רדא שדוחה-םיכרבמ
םימי לש ת"תחה ירועישל ףיסוהל (317 'מע ב ךרכ ,ט"משת'ה
רמאמ םינפ לכ לע) הפ-לעבש הרותב ל"זח ישוריפמ" ולא
- "םירפסב רבכ וטקלנש יפכ ,(דחא קוספ לע דחא שוריפו
םיקלוחמ ,המורת תשרפל ל"זח ישוריפמ ןאכ םיאיבמ וננה
הבוטל ונילע םיאבה עובשה ימי יפל
ןושאר םוי

(ב,הכ) "המורת יל וחקיו"

ינש ,שיקל ןב ןועמש יבר רמא .(ב,ד ילשמ) םכל יתתנ בוט חקל יכ ,בותכה רמאש הז
.ןילפליפ ודיב דחאו (ישמ=) אסכטמ ודיב דחא ,הז םע הז םידמוע (םירחוס=) ןיטוטמקרפ
הז דיבש המ .אסכטמה תא הזו ןילפליפה תא הז לטנ .ךניבו יניב ףילחנו אוב ,הזל הז ורמא
הזו םיערז רדס הנוש הז ,ןכ הניא הרותה לבא .הז דיב ןיא הז דיבש המו ,הז דיב ןיא
הפי איטמקרפ שי - םיינש הז דיבו םיינש הז דיב אצמנ ,הזל הז ונשיה ,דעומ רדס הנוש
.םכל יתתנ בוט חקל יכ ,יווה ?וזמ
(אמוחנת שרדמ)


ינש םוי

(זי,הכ) "רוהט בהז תרופכ תישעו"

ארקנ ןה :יבר םשב יזפל ןב הדוהי יבר - 'רוהט בהז תרופכ תישעו' :א"פ םילקש ימלשורי
.הבוטל ,'השמ רישי זא' .הערל ,'םעה לכ וקרפתיו' .הבוטל ,'בל בידנ לכ' !?תעבנ אלו
ונתיו הדעה לכ אשתו' .הבוטל ,'תארקל םעה תא השמ אצויו' .הערל ,'םכלוכ ילא ןוברקתו'
ןישוע ויה המכשהב התחשה לכו - 'ותיחשה ומיכשה ןכא' - אייח ר"א .הערל ,'םלוק תא
.התוא

;ןינתונו לגעל ןיעבתנ :וז המוא לש היפוא לע דומעל לוכי התא ןיא אבא אב אחא בר רמא
ובהז אובי - 'רוהט בהז תרופכ תישעו' אנינח יברב יסוי יבר ינת .ןינתונו ןכשמל ןיעבתנ
.לגע לש ובהז לע רפכיו תרופכ לש
(זעול םעמ טוקלי)


ישילש םוי

(ז,וכ) "םיזיע תועירי תישעו"

.םכתא יתבביח המכ ואר ,אוה-ךורב-שודקה רמא . . 'ה רמא םכתא יתבהא ,בותכה רמאש הז
,הנש תואמ-שמח ךלהמ ינשל ןושארה עיקרה ןמו ,הנש תואמ-שמח ךלהמ עיקרל דע ץראה ןמ
יפלטו .הנש םיפלא תעבש ךלהמ םלוכ ואצמנ .הנש תואמ-שמח ךלהמ עיקרו עיקר לכ לש ויבעו
אסיכהו .תויחה יפלטמ הלעמל רעשל ךירצ ןיא .הנש הרשע-שמחו הנש תואמ-שמח ךלהמ תויחה
,םיזיע תועירי תישעו םכל יתרמאו לוכה תא יתחנהש םכתא יתבביח המכ וארו .םלוכמ הלעמל
.םכלצא ןוכשל אובאו םיזיע תועירי יל ושע
(אמוחנת שרדמ)


יעיבר םוי

(וט ,וכ) "םידמוע םיטיש יצע ןכשמל םישרקה תא תישעו"

ןליאמ ותיב תונבל םדא שקבי םאש ,תורודל ץרא-ךרד אוה-ךורב-שודקה דמל ?םיטיש יצע המל
איבת אל רמא ןכשמ תושעל רמאשכ ,ולש לוכהש םיכלמה יכלמ ךלמ המו ,ול רמוא ,תוריפ השוע
.המכו-המכ-תחא-לע םתא ,תוריפ השוע וניאש ןליאמ אלא
(הבר שרדמ)


ישימח םוי

(גל -אל,וכ) "םיסרקה תחת תכורפה תא תתנו . . ןמגראו תלכת תכורפ תישעו"

השועו רשע לע תומא רשע תכורפה תא גרוא היה - תכורפ תישעו :ד"פ ןכשמה תכאלמ אתיירב
תחת תכורפה תא התתנו' רמאנש םידומעה יבג-לעש תולקנואב הכרא הלותו ,ןירבוח עברא הב
לש תיחולצו ,ןמה תנצנצ ןותנ היה םשו .'תודעה ןורא תא תכורפל תיבמ המש תאבהו םיסרקה
היה םשו ,(לודג ןהוכ ידגבו םינהוכ ידגבו) היחרפו הידקש ,ןורהא לש ולקמו ,החשמה ןמש
.םירופיכה-םויב םימעפ העברא ןורהא סנכנ
(זעול םעמ טוקלי)


ישיש םוי

(א,זכ) "םיטש יצע חבזמה תא תישעו"

םהיתונווע לע רפכמ אהיש ,הלועה חבזמ ושעיש םהל רומא ,השמל אוה-ךורב-שודקה ול רמא
,םהל רפכמ ינא תונברק ידי-לע ,וינב ואטח םאש ,םהיבא םהרבא םע יתינתה ךכש ,ינב לש
,הליחמ 'מ - חבזמ והמ .(ט,וט תישארב) תשלושמ זעו תשלושמ הלגע יל החק רמאיו ,רמאנש
.םייח 'ח ,הכרב 'ב ,תוכז 'ז
(אמוחנת שרדמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
םיטפשמ תשרפ שדוק-תבש
םילקש תשרפ ,טבשב ה"כ

ןבומ היהיש תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .רוביצב םיליהת תרימא ,רקובב םכשה
.1הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל

העבשל םיארוק ןושארה רפסב .3רפס קיזחהל ןטקל רוסמל רשפא .הרות-ירפס ינש 2ןםיאיצומ
-יצח םירמואו 4המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ ןכמ-רחאל ,(םיטפשמ) עובשה תשרפב םילוע
אשית-יכ תשרפ תליחתמ - 'םילקש' תשרפ ריטפמל םיארוק ינשה רפסב .5הלילגו ההבגה .שידק
.הלילגו ההבגה .(זט-אי,ל תומש) 'םכיתושפנ לע רפכל' דע

הרטפה לכ וא עובשה תרטפה תא ארק םא .(זי,בי-זי,אי ב-םיכלמ) "עדיוהי תורכיו" :הרטפה
.6הכרב אלב התוא ארוק - תוכרבה רחא רכזנ םאו ,הירחא וז הרטפה ארוק ,תרחא

.םיקלח 8-ו 1:47 העשב ,ישימח םוי :דלומה

.ישישה םויבו ישימחה םויב (ץמקב 'דו חתפ-ףטחב 'א) רדא שדוח-שאר :שדוחה םיכרבמ

.7ץ"של אקווד תכייש הניא 'וללהי' תרימא

.8תסנכה תיבב תודעוותה

'הסינכ'ה רבכ הליחתמ ובש ,רדא םיכרבמ תבש םג ללוכ - 9"החמשב ןיברמ רדא סנכנשמ"
.10שדוחה לכב הכרבה תכשמה ידי-לע דעו ,רדא שדוחד

:החמשב תוגרד המכ

,הדובעה אוה רקיעה ירהש ,הילא הלפטו הדובעב הסוכמ וז החמש :החמשב 'ה תא ודבע (א
.החמשב תויהל הכירצ הדובעהש אלא

לבא .ירקיע רבדו הווצמ איה המצע החמשהו ,היולג החמשה בוט-םויב :החמשל םידעומ (ב
.11הווצמ לש ןיינעב - גחה תחמש איה החמשה םוקמ-לכמ

םא -יכ ,הווצמ-רבד הזיא תביסב תבבוסמ הניא וז החמש :החמשב םיברמ רדא סנכנשמ (ג
.החמשה איה רקיעה יכ ,12תושרה יניינעב החמש םג ,היהתש החמש הזיא ,"החמשב םיברמ"

תא קר אל ללכ שיגרמ וניא .עדי אלד דע אירופב ימוסבל שיניא בייח :םירופ תחמש (ד
13ללכ השיגרמ וניאש דע החמשהב ךכ לכ עוקש אוה .המצע החמשה [תא] םג םא יכ החמשה תביס
.

המורת תשרפ

תשרפ הז-ירחאלו ,(תבש תחנמב האירקהמ לחה) המורת תשרפד עובשל םיסנכנש 14ןוויכמ"
ידגב ,ןכשמה ילכ ,ןכשמה השעמד םייוויצה יטרפ לכ וראבתנ 16ולא תוישרפבש ,15הווצת
(י"שר שוריפ םע) םוי לכב השרפה קלח דומיל לע ףסונש רתויב ןוכנו יאדכ - 'וכו הנוהכ
רמאמ םינפ-לכ-לע) 17הפ-לעבש הרותב ל"זח ישוריפמ םג ודמלייו ופיסוי ,ת"תח ירועישב
,(םירפסב שפחל ךרוצ ןיאו) 18םירפסב רבכ וטקלנש יפכ ,(דחא קוספ לע דחא שוריפו
.19"םדאה ינפל לוכאל ןכומו ךורעה ןחלושכ"

היהיש ידכ ,םעו םע ןושלב םג (ולא םישוריפמ קלח םינפ-לכ-לע) םגרתל - בוט המו
םע ןושלב אלא דומלל םיעדוי םניא התע-תעלש ולא רובע םג - "םדאה ינפל ךורעה ןחלושכ"
.םעו

.עובשה תשרפ דומילב תויח ףיסוהל - 'ןמזה םע תויחל' (א :הזבש תולעמהמו

תא רתוי דוע תזרזמו תרהממ שדקמו ןכשמה יניינע דומילב הפסוההש - רקיעו דועו (ב
,20"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ םהילע הלעמ ינא" קר אל - ישילשה שדקמה-תיב ןיינב
.שממ לעופב תיבה ןיינב אלא

טבשב ט"כ ,יעיבר םוי
.21"ןטק רופיכ םוי" - שדוח-שאר ברע

םוקמבש הליפת) הדובע ,הרות - דמוע םלועה םהילעש םיווקה 'גב ףיסוהל שי הז םויב
.22הקדצו םידסח-תולימג ,(תונברק

.23ןונחת םירמוא ןיא החנמב

טבשב 'ל ,ישימח םוי
שדוח-שארד 'א

םיטרפ ןלהל .גפק,טעק,אעק :תונוילגב הנורחאל וטרופ שדוח-שאר יניינעו יגהנמ]
.[םיפסונ

ןיגהונ ןיא ,רוביצב ותרימאל עיגהל קיפסה אלש ימו ,הליפתה רדסכ ללהה תא םירמוא
רוביצב ותרימאמ רתוי הבושח רדסה לע ותרימא יכ ,הרמזד-יקוספב וא הליפתה ינפל ורמואל
.24

,ללה תרימא רחאל .'לע' תבית תטמשהב "ךישעמ לכ וניקולא 'ה ךוללהי" םירמוא ללה םויסב
רמוא ץ"שה םג .26םימעפ שולש םירמוא תאז לכ - ". . 25הידבז . . ןקז םהרבאו" םירמוא
.לבקתת-שידק ינפל תאז

רדאב 'א ,ישיש םוי
שדוח-שארד 'ב

דליל הווצמ -תרופסת ףאו ,27תבש-ברעב לח םא וליפא ,שדוח-שארב רפתסהל אלש םיגהונ
.28תבש-יאצומל החדית שולש ליגל ועיגהב.30 'מע םיגהנמה רפס (1

.ע"יז [צ"יירוהמ] ר"ומדא דימת הלוע היה הרות-רפס תאצוהל :אתיא ,27 'מע 'הילייחו שטיוואבויל' 'סב (2
.כ"ע ,דבל האצוה קר ,לכיהל הרות-רפסה סינכמ היה אל םעפ ףא

םעפ ףאש יתנחבהו ,ןיינמו ןיינמ לכב ת"ס תאצוהל דימת לדתשמש דחא שיא יתיאר ר"ומדא ק"כ לש נ"כהיבב"
רמא ,יברה לצא תודיחיב היהשכש ,יל הנעו ?סינכמה אוה איצומהש םיגהונ םלוכ ירה :ויתלאשו ,סינכמ היה אל
עשוהי 'ר ח"הרה - "הסנכהל עגונ הז ןיאש ול רמאו ףיסוהו ,ת"ס תאצוהל לדתשהל (ןיינע הזיאב) יברה ול
.ןיישדנומ 'יש

היהתש םיששוחש 'םיתב-ילעב' גהנמ איה ,כ"ג סינכהל הדפקההש ,רמא ה"ע ןמלסק םייח-המלש 'ר ח"הרה עיפשמה
...'הסנכה' אלל 'האצוה' ןובשחב םהל

ו"ס י רעש םירפא ירעשמ וריעה ג"הושב חפק ע"ס א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעשבו .חלק 'מע ג"ח ק"גא (3
.דובכבו ביצי ונקיזחיו תעד -רב היהיש ךירצ םינפ-לכ-לעש ,םש םירעש יחתפבו (ל"צכ)

.ב"יס י רעש םירפא ירעש (4

ע"ס םיגהנמה רפס) אקווד ןותחתה שילש תליחתב רושקל ,הלילגב ונגהנמל םעטהו רוקמה המ שופיח ךירצ (5
ה"ערמש ,ה"ה תינעתד ד"פ ימלשוריה פ"ע רוקמ ,91 'מע 762 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ז"ע רסמנש המ הארו .15
ןידה ד"ע והזש א"י ,ןוילעה שילש תליחתב רושקל םלועה גהנמל .(ש"ייע ,תוחולה לש ןותחתה שילשב קיזחה
.(םש י"כרב ,ב"ס טפר ד"וי) הזוזמ תעיבקב

טנבאה י"ע םדאה ףוגב תישענש הקספהה ד"ע הזש ,תובר םינש ינפל םידיסחמ עמשש רסמ יולב 'יש ט"ר ח"הרה
.לגרו ףוג שאר ,םישילש 'ג שי ת"סב םגו ,ןותחתה קלחל בלה ןיב

וכרדב ,תירחשב" :אבומ ,(א"שנת ולסכ ה"כ ןמוי) 2 'מע 68 ןויליג 'ונייח תיב'ב ,כ"חא רפסה תקזחה רבדב
."(ץוח-יפלכ בתכהשכ ת"סה קיזחה ל"נה) וכפוהל - ת"סה תא קיזחהש הזל [יברה] ןמיס ,ת"הרק רחא ומוקמל

.ד"בח-ללוכ חולו 33 'מע םיגהנמה רפס (6

'ס תכירע ינפל) ו"ת םילשוריב ד"בח נ"כהיבב העדומ הלת ו"ת םילשורימ ץיבובוקעי 'יש ןועמש 'ר ח"הרה (7
,ההיבגמה י"ע שדוקה ןוראל [ת"סה לש] התסנכה" :(זט תוא) םהמו ,וניגהנממ המכ לש טוקיל הבו (םיגהנמה
,יברה םלוא .ה"ע קורב לואש-םייח 'ר ח"הרה ג"הרה לצא הבישיב ותעשב ודיפקהש הארש יפכ ,"זא הקיזחמה
."?" וינפל ןייצו גהנמה לכ תא קחמ ,הרומאה המישרה תא והיגהב

-לעבל ךייש 'וללהי'ש (םש ונבר ע"ושב אל לבא ,דמ,םש םייחה ףכבו די,דפר ר"אב אבוה) וב-לכ 'סב ש"מ 'עו
ש"נא לבא .ומצעב 'וללהי' רמאו ת"סה לטנ ,ק"שב ולחשכ טייצראיה-ימיב הביתה ינפל ללפתהשכ ,יברה .תירחשה
ז"ג ילואו .'וללהי' רמואו ת"סה תא רחא םדא וא היבגמה לטונ בורלו ,תוליפתה לכב ,הזב ןירהזנ םניא
.ל"נה ההגהל םיאתמ

וליאו) ץוח יפלכ בתכהשכ (תופקהב םג) דימת וקיזחה יברה - 'וכו הסנכהו האצוהב ת"סה תזיחא ןפוא רבדב
,תרחא וגהנ םיאישנהש אלא ,ורבעש תורודב ד"בח גהנמ היה ךכש א"יו ,ךפיהל דימת וקיזחה ה"ע ג"שרה ח"הרה
.(ע"עו

.ןסינ 'ל ,םוי םויה (8

.א,טכ תינעת (9

.'י ףיעס ףוס 309 'מע א"ח (הטושפ הנש) נ"שת תוחישה רפס .112 הרעה 303 'מע א"ח ט"משת תוחישה רפס (10

.נ"שו 38 'מע םיגהנמה רפס האר (11

.345 'מע ז"ט ךרכ תוחיש-יטוקיל ,ופוסב ופרת 'יס ח"וא יקומנ (12

.1274 'מע 'ד ךרכ תוחיש-יטוקיל - ןיינעה לכ (13

.םש 86 הרעה הארו .ןלהלד 22-17 תורעהה ןכו ,252 'מע א"ח ט"משת תוחישה רפס (14

.תרוטקה השעמו ,ונכו רויכ תיישעד יוויצה - אשת תשרפ תלחתהב ןכו (15

.לעופב היישעהל עגונב הנשנו רזוחש - ידוקפ להקיו תוישרפב כ"אשמ (16

.'וכו שרדה ךרד-לע דומילה םג - ארקמ לש וטושפ ,י"שר שוריפ לע ףסונ (17

.םהב אצויכו 'המילש הרות' ,'המימת הרות' ומכ (18

.םיטפשמ פ"ר י"שר (19

.[ידוקפ פ"ר שמשו רואמל ונייצ ,דחוימב ולא תוישרפ ןיינעבו] די תוא וצ 'פ אמוחנת שרדמ (20

.251 'מע בל ךרכ תוחיש-יטוקילב ןמסנ (21

.549 'מע וט ךרכ תוחיש-יטוקיל םג הארו .מ"כבו 667 'מע ,663 'מע ו"לשת'ה שדוק-תוחיש (22


.ד"בח ללוכ חול (23

,ב"שרוהמ ר"ומדא םשב צ"יירוהמ ר"ומדא םשב יברה םשב רנורג 'יש ל"יר ח"הרה רפיס תונושארה םינשב (24
-ןייק-טינ ןטלא ןא" ומכ הז אהי ,ללה אלל ע"ומש ללפתישכ כ"חא יכ ,הליפתה רדסכ אלש ללה רמול ןיאש
:רוביצ -ימלש םשב חל ק"ס בכת 'יס םייחה ףכ הארו .[בטיה הייופא-יתלב הנשי הלח] "עקלוב םענעקאברעד
קספ הלגנה יפ-לעש תורמל תאז ."ןרדסכ אלש םירבד רמול ולא תורבסב החונ ה"הלז י"ראה ברה תעד ןיאו"
השעמלו ,הרמזד יקוספב גלדל א"ס בנ 'סב קספש ומכ ,הליפתה םדוק םג רוביצה םע ורמואל ג"ס חפת 'יס ז"הדא
טמשנ ק"גאבש תוחתפמב] העק 'יס ב"ח ש"ייעו .הס 'יס א"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'ב ראובמכ הזמ םיענמנ
םירדתסמ ויה בוט-םויב הנה ,תבש תליפתב הברה םיכיראמ ויה וניאישנ וניתוברש ףאש ,[הז בתכמל ןויצה
'מע 'ד"בח - שדוח שאר יגהנמו יניד'ב ע"עו .כ"ע ,םהמע ללה ורמאו רוביצה םע רחשה תליפת ורמגש ןפואב
.הנ

תרימש' 'ס .תומש תשרפ תווצמה רעש) םיכאלמ תומש ריכזהלמ ,ל"זיראה יפ-לע ,םירהזנ ללכ-ךרדבש ףא (25
ך"נתב םדא-םש םג אוהש ןוויכ ,"הידבז" ךאלמה םש תא הפב םיאטבמ ןאכ ,(נ"שו ג"ס צ 'יס 'שפנהו ףוגה
ירודיסב הז םש דקונ םרטש לבחו .ורודיסב ז"הדא ירבד שוריפב זל פ"ס ללוכה רעש - (דועו ח,ח ארזע)
.(םיישרגב םש שגדומ 'הידבז'ו ,דקונמ וניא 'ןוצר-יהי'ה לכ 'רוא הרות' רודיסב) "'ה-תלהת"

.36 'מע םיגהנמה רפס .ןוושח ח"רד 'א 'םוי םויה' (26

.א"ס סר 'יס ז"הדא ע"וש ,[חמ תוא ותאווצב] "דיסחה הדוהי יבר ריהזה ןכ יכ ,הנכס ששח ינפמ" (27
ולקהש א"דיחה םשב דסח רוקמב ש"ייע ךא ,"שדוח -שארב םיינרופיצה לוטי אל ןכו" ףיסוה םש ח"היר תאווצב
יבגל תאז וטימשה ,ח"רב תרופסתה תעינמ ןיינע תא ואיבהש םש ז"הדא ע"ושו א"גמה ןכאו .ק"שעב הזב
.נ"שו ,'ז"הדא ע"ושמ תוכלה רוציק' ס"וסב הז 'יסל (א) םיאולימב ז"ע תויארו ןויד האר .םיינרופיצ

התושעל שי ,יתעדלו" :םייסמו ,בש 'מע ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעשב םג האבוהש ק"גאב הזב ןד יברה (28
.אש 'מעב םש האר ,הזב תוזירזה תביס .ז"חאלש הנעמב ןכו ."שדוח-שאר רחאל (ףכית)


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il