- ח"פק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה רדאב 'א * המורת 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול שדקמה תכאלמ תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


תדובעב "המורת"ה ןיינע תא ןיבהל
םדאה


בהז ,ףסכ לש "השרפה" לכ םדוק התיה ןכשמה תמורתב
םירבדהמ וילכו ןכשמה תיישע - "המרה" ןכמ רחאלו ,תשוחנו
יניינעמ ויניינע לכ תא שירפהל םדאה לע הליחת * ל"נה
תא תולעהל וילע ךכ-רחא * השודק םהב רידחהלו הזה-םלוע
ק"כ תחישמ * םישודק ויהי םמצעב םהש דע הלעמל ויניינע
ונרוד אישנ ר"ומדא.המורת תשרפ הרותב ןירוק הבש - וז תבשב ירקיע ןיינע ונשי

המכו-המכ -תחא-לעו ,עובשה תשרפ םע "תויחל" םיכירצש העודיה ןקזה ר"ומדא תרות יפ-לעו
תוארוהה לע בכעתהל שיש ,ןבומ - הלוכ השרפה לכ תא הרותב ןירוק זאש תבשה םויב
.המורת תשרפ ,עובשה תשרפמ םידמלש תודחוימה

:םידקהבו

איה הלוכ הרותה תוללכש םשכ ירהש - ףוס ןיא דע םיניינע יוביר םנשי המורת תשרפב
'וג תוכלמ המה םישיש" ,"םי ינמ הבחרו הדמ ץראמ הכורא" בותכש ומכ ,ףוס ןיאד ןפואב
המילש השרפ - טרפבו ,הרותבש יטרפ ןיינע לכל עגונב םג אוה ךכ ,"רפסמ ןיא תומלעו
.ץק ןיא דע םיניינע יוביר הב שיש ,הרותב

(ח"ה א"פ ת"ת 'לה) ם"במרה ןיד קספכ ,הרותה דומילב בייח לארשימ דחאו דחא לכ ,הנהד
ןירוסי לעב ןיב ופוגב םלש ןיב ,רישע ןיב ינע ןיב הרות דומלתב בייח לארשימ שיא לכ"
שדחל" ךירצש (ב"ה ב"פ ת"ת 'לה) ןקזה ר"ומדא ןיד קספכ ,הרותב שדחל בייחש דעו ,"'וכ
לכב שדחל ונייה ,"'וכ תודגהה תושרדב ןכו . . ובלב שיש בחור יפל תובר תוכלה ישודיח
עודיכו ."הל השפאל" :(ב ,בי א"ח) רהוזה ןושלבו ,(ו"כס ק"הגא םג האר) הרותה יקלח
המ והזש ,הרותב דחוימ קלח שי לארשימ דחאו דחא לכלש - "ךתרותב ונקלח ןתו" ןיינעב
דעו ,הרותה יקלח לכב - רומאכ - הז לכו .שדחל דיתע קיתו דימלתש המ ,הרותב שדחמ אוהש
.הרותבש יטרפ ןיינע לכב שדחל וחוכבש

ןפואב ,"בורמ רפסי אלו דמי אל רשא לארשי ינב רפסמ היהו" רמאנש ןוויכמ :הז יפ-לעו
םה הרותבש יטרפ ןיינע לכב שדחל "קיתו דימלת" לוכיש םישודיחה םגש ,אצמנ ,לובג ילב לש
.הז יטרפ ןיינעב שדחל םתלכיבו םחוכבש לארשי ינב לש םרפסמל םאתהב - לובג ילבד ןפואב

רבד ןיבהל ידכ .תחא תבב םיניינע יוביר רבדלו דומלל רשפא יאש טושפו ןבומ ,םנמא
-המ ,הפ-לעבש הרות דומילל עגונב הרותה דומיל תבוח ידי אצוי הזכ ןפואב קרש] ולכשב
ונבלל ,ומצע ינפב יטרפ ןיינע לכ לע בכעתהל חרכהב - ['וכ ןיבמ וניא םא ןכ-ןיאש
ךרוצה תא ללוש הז ןיא ,םנמא - .ולכשב רבדה תא ספותו גישמש דע ,ויטרפ לכ לע וררבלו
.ומצע ינפב טרפו טרפ לכ לע בכעתהלו דומלל חרכהב ,הז םע דחיב לבא ,תיללכ העידיב שיש

תא ראבלו דומלל תורשפא ןיאש - המורת תשרפבש םיניינעה יובירל עגונב ןבומ הז ךרד לעו
.םייוסמ יטרפ ןיינע לע בכעתהל חרכהב אלא ,תחא תבב םיניינעה לכ

,"המורת" תשרפ - ונניינעבו ,השרפה לש המשמ תדמלנה הארוהה לע בכעתהל שי - שארל לכלו
השרפב םיעיפומ םלוכ ,ןכש ,השרפה יניינע לכל ךיישה יללכ ןיינע אוה השרפה םשש ןוויכמ
.וז

שורדה ךרד לע ,זמרה ךרד לע ,טשפה ךרד לע ,םירואיב ינפוא המכ ובש ,אפוג הז ןיינעבו
:יכ ,טשפה ךרד לע ןיינעה רואיב תא םידקהל שי - דוסה ךרד לעו

שורדה ,זמרה ךרד לע דומילב םג ירהש - הרותה יקלח לכל ךייש טשפה ךרד לע דומילה
םיעברא ןב"ל - הרותה ידמול לכל ןכו ,"וטושפ ידימ אצוי ארקמ ןיא"ש ללכה םייק דוסהו
- הז ינפל דועו ,"ארקמל שמח ןב"ו "הנשמל רשע ןב" ,"ארמגל הרשע-שמח ןב" ,"הניבל
םשב ארקנ הז ןיינעש ,ונייה ,אקייד "ודמלמ" ,"הרות ודמלמ ויבא רבדל ליחתמ קוניתהשמ"
.טשפה ךרד לע דומילל אלא הניא הנווכה יאדוובו ,"דומיל"

,"רקיעה אוה השעמה"ש ןוויכמ - לעופב השעמל הארוהב אטבתהל ךירצ הז ןיינע םגו
.לארשי ינב לכ םיווש השעמה ןיינעבש

לע י"שרפ) השרפהה ןושל (א) :םישוריפ ינש - טשפה ךרד לע - "המורת" תבית שוריפב
,(א,זמק ונתשרפ) רהוזה שוריפכ - המרה ןושלמ (ב) ,"אתושרפא" :םוגרתב אוה ןכו ,(קוספה
.הזב אצויכו ,"ידי םורת" ,"יסינ םירא" ומכ ,טשפה ךרד לע םג ןבומ הז שוריפ לבא

:הזב ןיינעהו

[השרפב םירומאה םירבד ו"טו ג"י ראשו ,תשוחנו בהז ףסכ] ונומממ קלח שירפה ידוהי רשאכ
לש ןוממ השענ רבדה ,ןכש ,רבדב השודק תלעפנ וז השרפה ידי-לע ירה ,ןכשמה תיישע רובע
תלעופ המצע השרפהה הנה - ונוממ ראשמ קלח הז היה השרפהה ינפלש תורמל :רמולכ .שדקה
הטיחב השודק תלעפנ הז ידי-לעש ,המורת םשל ירכהמ תחא הטיח תשרפה ךרד לעו .רבדב השודק
.המורתד השודקה הב לעפנ - (ירכבש םיטחה ראשב) ןילוח התויה תרומתש ,וז

תועדה יתשכ] ותבשחמ וא ורוביד ידי-לע ירהש - םדאה תלועפ ידי-לע לעפנ הז ןיינעו
האר) הבשחמב םג קיפסמש וא ,אקווד רוביד תויהל ךירצ םא - 'וכ המורתו שדקהל עגונב
היהש רבדב השודק תלעפנ [(ד -אש 'מע תורגיא צ"יול יטוקיל הארו .ב"עס ,וכ תועובש
.ןילוח

- !?שדוקל ןילוחמ רבדה תוהמ תא תונשל םדאה לש ותלכיב דציכ ןבומ וניא הרואכלש ףאו
הז ידי-לעש ,הנתמב ותתל וא ורכומל ותלכיבש ךכב אטבתהל הלוכי ץפחה לע םדאה לש ותולעב
!?שדוקל ןילוחמ רבדה תוהמ תא תונשל ותלכיב דציכ לבא ,תושרל תושרמ וריבעמ

,ותאירב םצע דצמ ה"בקה ידי-לע תעבקנה השודק איה ,הזב אצויכו רוכב תשודק אמלשב
,ושידקמ םדאהש ןילוח לש רבד תודוא רבודמ ןאכ לבא ;'הל אוה שודק ןטבמש ,ונייה
!?השודקל ןילוחמ רבדה תוהמ תא תונשל םדאה לש ותלכיב דציכ ,הומת הרואכלו

ידוהיל חוכ ןתנ ,ה"בקהש ,ונייה ,ה"בקה לש וחוכב לעפנ הז ןיינעש - הזב רואיבה הנה
םתייהו םתשדיקתהו" בותכש ומכ ,(ןילוח) השודק וב ןיא ומצע דצמש רבדב השודק ךישמהל
ינב לצא םג השודקה ןיינע לעפנ ה"בקה לש ותשודק דצמש ,ונייה ,"ינא שודק יכ םישודק
.שדוקל ןילוחמ ותוהמ תא תונשל ,ימשג רבדב השודק לועפל םחוכב שי הז ידי-לעו ,לארשי

- הטמל הלעמלמ הכשמה הניינע "השרפה"ש תודיסח ישורדב ראובמה ןיינעה ןכות והזו
השודק וב ךישממו ,(ןילוח) השודק וב ןיאש ימשג רבד םדאה חקול ה"בקה לש וחוכבש ןוויכמ
.(הזב הצויכו ,שדקה וא המורת)

:המרה ןושלמ המורת - רתוי דוע הלענ ןיינע ונשי ,םנמא

השודק לש ןיינע םיכישממש קר אלו ,הלעמל םמורתמו הלעתמ רבדה תואיצמש - השוריפ המרה
.הטמה תואיצמב

ינפמ קרו ,ןכ ינפל היהש םלועו רדג ותואב ראשנ רבדהש - השוריפ השרפה :רואיב רתיל
ראשמ (השרפה ןושלמ המורת) שרפומ השענ ןכל ,(הלעמלמ) רחא םוקממ השודק וב וכישמהש
הטמלמ האלעה ,הלעמל םרומ השענ רבדהש - השוריפ המרה לבא .הז םלועו רדגבש םירבדה
.ללכ ךרעב וניאש ,ירמגל רחא םלועו רדגל - הלעמל

:ןכשמה תמורתב םנשי - ולא םיניינע ינשו

,ןכשמה תיישע רובע ונומממ קלח שירפמ ידוהיש ,ונייה ,"המורת יל וחקיו" - שארל לכל
םג לבא ,(הטמל הלעמלמ הכשמה) ונומממ שירפהש םייוסמ קלחב השודק ךישממו לעופש ,ונייה
.הטמה ירדגב רבדה ראשנ הז רחאל

ןכשמה תא םהמ ושעו תשוחנו ףסכו בהזה תא וחקלש ,ונייה ,"שדקמ יל ושעו" - הז ירחאלו
ןכשמהמ קלח השענ הז רבד ,ןכש ,ללכ ךורע ןיאבש םלועו רדגל המרה לש ןיינע ,וילכו
.וילכו

:תוטושפ תויתואב - םדאה תדובעב ולא םיניינע 'ב רואיב

םג לועפלו הזב ףיסוהל וילע ךכ-רחאו ,השודקל ויניינעמ שירפהל ידוהי ךירצ - שארל לכל
.המרה לש ןיינע

השרפה לועפל םיכירצ םהבש םיניינע םנשי :וניינע יפל רבד לכב - םיטרפ יוביר הזבו
םישרפומ םהש ןוויכמ ,דבלב המרה לש ןיינע לועפל םיכירצ םהבש םיניינע שיו ,המרהו
.הזב אצויכו ,םידמועו

:ןמזה ןיינעב - אמגודלו

וא הרותה דומיל ,הליפת ,השודק יניינע רובע םויה ןמזמ םייוסמ קלח שירפמ ידוהי רשאכ
השענש ךכב ,(שרפומה) הז םייוסמ ןמזב יוליע תלעופ המצע וז השרפה ירה - תווצמה םויק
.השודק יניינע רובע "ןוצר תע"ו "יאכז ןמז" ,"לגוסמ ןמז"

ידי-לעש אלא ,םדוקה גוסו רדגב ראשנ הז ןמזש ,ונייה ,דבלב השרפה לש ןיינע והז ,םנמא
.'וכ "ןוצר תע"ו "לגוסמ ןמז" השענש - דחוימ יוליע וב השענ השרפה תלועפ

תלעפנ זאש ,לעופב השודק יניינעב קסוע ידוהיה רשאכ - "המרה"ד ןיינעה אב הז ירחאלו
ידי-לע השרפה קר אל) הווצמה ןיינע דצמ - ךורע ןיאבש אגרדל הלעתמש ןמזה תואיצמב המרה
.השודק לש תואיצמ השענו הלעמל הטמלמ הלעתמש ,ונייה ,(םדאה לש ותלועפ

הז ןמז ירה - תווצמה םויקב וא הרותה דומילב ,הליפתב קסוע ידוהיהש ינפל :תוטשפבו
יוליע וב לעפנ השודק יניינעל ושירפה םדאהש ינפמש אלא ,םויה ינמז ראשכ רדג ותואב אוה
קסוע רשאכ ,םנמא ;םויה ינמז ראש גוסו ךרעב ןיידע אוה לבא ,"ןוצר תע" היהיש דחוימ
דצמ ירמגל רחא גוסו רדגל הז ןמז הלעתמו םמורתמ - שממ לעופב תווצמו הרות יניינעב
.הווצמהו הרותה תשודק

שדקמה -תיב דגנכ ןווכמ םוקמ ,"םימשה רעש הזו" רמאנ הילע - הליפתה ןיינעל עגונב ןה
- ידוהיה ללפתמ ובש ןמזה קלחב םג יוליע לעפנ הליפתה ידי-לעש ,ןבומו ,'וכ הלעמ לש
.ירמגל ךורע ןיאבש אגרדל ,המרה לש ןפואב יוליע

לכ" ל"זר רמאמ יפ-לע טרפבו ,"שאכ ירבד הכ אלה" רמאנ הילע - הרותה דומילל עגונב ןה
הז ןמזש לעופ הרותב ודומיל ידי-לעש ,ונייה ,"ודגנכ הנושו ארוק ה"בקה הנושו ארוקה
.שממ הרות-ןתמד ןיינעה תמגודב השענ

ןלהל המ" (א,בכ תוכרב) ל"זר רמאמ שוריפב (א ,זס ורתי א"ות) ןקזה ר"ומדא ראבמש יפכ]
ןבומ וניא הרואכל"ש ,"עיזבו תתרבו האריבו המיאב ןאכ ףא עיזבו תתרבו האריבו המיאב
םינפו ,תולוקה תא םיאור םעה לכו יניס רה דמעמב ירהש ,ןאכ ףא ןלהל המ ,הז ןוימד
תרות" הלוכי דציכ ?"ומצע ינפב דמולש םדא לכ לש הרותה קסעב ןכ-ןיאש-המ ,'ה רבד םינפב
ומצע תא השעיש אל] תמאב שיגרי ידוהיש ,ונייה ,"ןאכ ףא 'וכ ןלהל המ" שורדל "תמא
רה דמעמב ירה - שממ יניס רה דמעמב ומכ "עיזו תתרו האריו המיא" [. . שיגרמ וליאכ
המ" ןוימדה אופיא והמ ,ןכ םאו ,'וכו 'וכו הבכרמ השעמ תייאר ,םידיפלו תולוק ויה יניס
רבד אוה ןמז לכבו דחא לכבש הרותה קסע םג"ש ,םירבדה רואיב אלא - !?"ןאכ ףא 'וכ ןלהל
- "שממ 'ה רבד" - הרות-ןתמד ירקיעה ןיינעה ונשיש ןוויכמו ,"יניסמ השמל רמאנש שממ 'ה
"הבכרמ השעמ"ד ןיינעה הנימ-אקפנ יאמל ירהש ,שממ הרות-ןתמד ןיינעה תמגודב הז ירה
."יניס רהמ םויה הלבק וליאכ האריו המיא וילע לופית" ,ןכלו ,"שממ 'ה רבד" ונשי רשאכ

האריו המיא" תונושלה 'דש (ק"ומל ס"שה יטוקל) ל"זיראה יבתכב ראובמה יפ-לע טרפבו
- "ןאכ" ןהו "ןלהל" ןה - הרות-ןתמל םתוכיישש ,'יוה םש תויתוא 'ד דגנכ םה "עיזו תתרו
"ךיקולא" השענ "'יוה"ש ושוריפש ,"ךיקולא 'יוה יכונא" וניינע הרות-ןתמש ןוויכמ ,איה
.[('וכ תומשה תנווכב (ה"ס ח"וא) ךורע-ןחלושב בותכש הממ ןבומכ) ךתויחו ךחוכ -

תניחבב (הווצמה םימייקמה) ופוג ירבא םישענ הז ידי-לעש - תווצמה םויקל עגונב ןהו
,(ג"כפ אינת) "תרחא הווצמ השוע וא םיינעל הקדצ תקלחמה דיה ןוגכ" ,השודקל "הבכרמ"
תא םימייקמ ובש ןמזה תואיצמב םג - המרה לש ןפואב - יוליע לעופ הווצמה םויקש ,ןבומו
.הווצמה

םדאש ,ונייה ,השרפה לש ןיינעל םג םיקוקז םהבש ,לוחה ימיל עגונב אוה הז לכ ,םנמא
;םתס לוח לש ןיינע אוה ןמז ירה ,תאז ילול ,ןכש ,השודק יניינעל םייוסמ ןמז שירפי

לדבומו שרפומ תבשה םויש ןוויכמ ,השרפהה תלועפב ךרוצ ןיא - תבשה םויל עגונב לבא
ידוהיה לש ותדובעו ."אמייקו אשדקמ" :ל"זח ןושלבו ,םדאה תדובע אלל םג לוחה ימי ראשמ
הז ידי-לעש ,"גנוע תבשל תארקו"ד הווצמה םויק ידי-לע ,המרה לש ןיינע הזב לועפל - איה
תבש) ל"זח ןושל קויד תודוא םימעפ המכ רבודמכ ,תבשה תשודקד גונעתה ןיינעב ףיסומ
םויב גונעת תפסות לעופ ידוהיהש - "תבשב גנעתמה לכ" אלו ,"תבשה תא גנעמה לכ" (א,חיק
הדועס ,ןכש ,"ןיווערד אווער"ד ןמזב תישילש הדועסל הז ןיינעד תוכיישהמ ריעהלו] תבשה
.["םירצמ ילב הלחנ" ,"ךיבא בקעי תלחנ" םע הרושק וז

סחיב םג אוה ןכ ,ןמזה ןיינעל סחיב המרהו השרפהד םיניינעה 'ב וראבתנש םשכ ,הנהו
ושעו" - המורת תשרפב רבודמ ויתודואש יללכהו ירקיעה ןיינעל דעו ,םדאה תדובע יטרפ לכל
:לארשימ דחאו דחא לכ לש םייטרפה וייחל עגונב ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל

לכ ךותב ,םיבר ןושל - םכותב ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" - איה ידוהי לש ותדובע
םגש" - הז חוכב - לעופש דעו ,המינפ ובלבש שדקמה תא תולגלו ררועל ,ונייה ,דחאו דחא
.ךרבתי ול ןכשמו שדקמ השענ ותיב

:המרהו השרפהד םיניינעה 'ב םנשי - יטרפה ותיבמ שדקמ תיישעד - וז הדובעבו

םיתבה ראש לכמ םילדבומו םישרפומ ויהי וב רשא לכו תיבהש לועפל ךירצ - שארל לכל
ילכו ,"ידוהי תיב" אוה הז תיב ,ןכש ,ולוכ םלועה לכבו וז הנידמב ,וז ריעב ,וז הנוכשב
.השודקו תודהי יניינע רובע ודעונ תיבה

רואב ריאמו רודח וב רשא לכו ידוהיה לש ותיב רשאכ - המרה לש ןיינע לעפנ ןכ ירחאלו
היהיש וב רשא לכו תיבה תא םילעמו םימירמ הז ידי-לעש ,שממ לעופב היתווצמו הרותה
ןה ,תועיריהו םישרקה תמגודב - גגהו םילתכה ,תיבה ישרק ןה ,וילכו ןכשמה תמגודב
ראש לכל עגונב הזב אצויכו ,ןכשמבש הרונמהו ןחלושה תמגודב - תיבבש הרונמהו ןחלושה
.ןכשמה תשודק תמגודבו ךרד לע השודק תלעפנ םלוכבש ,תיבבש םיטרפה

םיניינעה 'ב ויה ןכשמה השעמבש םשכש ,ונייה ,"תורודל - ושעת ןכו" רמאנ הז לעו
ןכ ,(ב"ס ל"נכ) "שדקמ יל ושעו" ךכ-רחאו ,"המורת יל וחקיו" שארל לכל ,המרהו השרפהד
ףוס דע לארשימ דחאו דחא לכ לש תיטרפה ותדובעב - "תורודל" ןכשמה תיישעל עגונב םג אוה
ןכו" - הז ןיינעש ,ןבומו .המרהו השרפהד םיניינעה 'ב הב תויהל םיכירצש - תורודה לכ
.הזב אצויכ םיניינע ראשכ ,החטבה ןושל םגו יוויצ ןושל םג אוה - "תורודל ושעת

ותיבב "םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"ד ןיינעב ונתדובעו ונישעמ תוללכ ידי-לע ,הנהו
שדקמ" ,ישילשה שדקמה -תיב ןינבל שממ בורקב םיכוז - לארשימ דחאו דחא לכ לש יטרפה
."ךידי וננוכ י-נדא

לעופב תאז תוארל שממ בורקב הכזנ - הרותב םהש יפכ ולא םיניינעב רובידהמש ןוצר-יהיו
.ימשגה הזה םלועב יולגבו

ל"זר ישרדמב ראובמכ ,ימשגה הזה םלועב - הרקיעו ,"איה םימשב אל" הרותש - טרפבו
ןיד-תיבב וקספ המ עומשל םיכלוה הלעמ לש ןיד-תיבו ה"בקהש (ו,אפ (רעבאב) םילהת שרדמ)
,הרותה יניינע ראשב םג אלא ,שדוחה שודיקל עגונב קר אלו ,שדוחה שודיקל עגונב הטמ לש
חכונ ,חכונ ןאמ" ורמא ,"עיקרד אתביתמ"ב אתגולפ התיה רשאכש (א,ופ מ"ב) ארמגב אתיאדכ
.אקווד ימשגה הזה םלועב ,ףוגב המשנ ,"ינמחנ רב הבר

,"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ" ,ישילשה שדקמה-תיב תא תוארל הכזנ שממ בורקבש - תוטשפבו

הרבוחש ריע" ,(א,וכ הליגמ) םיטבשל הקלחתנ אלש - שדוקה ריע םילשוריב ,השודקה ונצראב
תוללכ והזש ,(ו"ה ג"פ הגיגח ימלשורי) "םירבחל לארשי לכ השוע איהש ריע - וידחי הל
.םשאר לע םלוע תחמשו ,שממ ונימיב הרהמב ,לארשי תודחאו לארשי תבהאד ןיינעה
ךרכ ,מ"דשת תויודעוותה םחנמ-תרות ;מ"דשת'ה ןושאר רדא ח"רד 'ב ,המורת תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 1030-1023 'מע ,ב

חישמ םע תויחל


רבכ אוהו "לודג רוא" םלועב שי
הלואגל ןכומ


וררבתנ םרטש תומוקמה תא ררבל קר ראשנ

,"לודג רוא" םלועב ונשיש [םיספות=] "ךיז ןעמ טפאכ" - וידחי םידוהי המכ םיפרטצמ רשאכ
,תולגה ךשוח לטבתמ אלימבו ,רוא יניינע לכל עגונב ןכו ,"רוא הרות"מ לחה ,"םלוע רוא"
המכב אבומה רמאמה עודי :רמוחו -לקו ןכש-לכמבו ,"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור תא"
הברה" ונשיש ,ןדיד ןודינב המכו-המכ-תחא -לעו ,"ךשוחה ןמ הברה החוד רוא טעמ"ש תומוקמ
.לפוכמו לופכ אוה הז ךשוח טעמש ףא ,טעמ אלא ראשנ אל - ךשוחה וליאו ,"רוא

לכ ךשמב השענש בוט השעמ לכש םירמוא רשאכ רבדב הריתס לכ ןיאש ,ןבומ הז יפ-לעו
,הז םע דחיבו ,ךשוחה תא טעממו רוא הברמ אלימבו ,"יחצנ דוחיי"ד ןפואב אוה תורודה
הזבו ,"אחישמ תובקע"ל דע ,(ההימתב) "ארד רושכא" ,הדירי לש ןיינע ונשי רודל רודמ
חטש ותואב אלא וניא הז ךשוח יכ - לפוכמו לופכ ךשוח ,אחישמד אתבקעד אתבקע - אפוג
םיחטשל עגונב ןכ-ןיאש-המ ,(היהתש הביס וזיאמ) השודקה רוא וילא עיגה אל ןיידעש םלועב
דוחיי"ד ןפואב אוה הז ןיינעש יאדווב ירה - רבכ וררבתנו השודקה רוא םהילא עיגהש
םימייוסמ םיחטש םתוא ררבל אלא ראשנ אלו ,לודג רוא רבכ ונשי יללכ ןפואבש ךכ ,"יחצנ
.לפוכמו לופכ ךשוח ןיידע ררוש םהבש

תולגל עגונב ןכ וניצמש - שודיח רבד הז ירה ,הרואכלד - רבדל דוסיו המגוד איבהל שיו
:םירצמ

וררבתנ הזמו ,םילכה תריבשב ולפנ םיצוצינ ח"פר"ש - הלבק ירפסמ - רוא הרותב ראובמ
הלע בר ברע םגו בותכש והזו ,םירצמ תא ולצניו רמאנ הז לעו ,םיצוצינ ב"ר םירצמ תולגב
תולגה יניינע לכ וליאו ,םירצמ תולגב םרוריב םלשנ - תוצוצינ ב"רל עגונב ,רמולכ ,"םתא
ו"פד רוריבה םע אלא םירושק םניא - ןורחאה תולגד לפוכמו לופכ ךשוחל דע ,הז ירחאלש
.("םיקלא" היירטמיגב ו"פ) םירתונה תוצוצינ

- "תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" רשא - ןורחאה תולגל עגונב םג ןבומ הזמו
ולצניו"ד ןיינעה תמגודב ,ותומילשב רוריבה םהב לעפנ רכש םיניינע יוביר םנשי יאוודבש
ולש תומא 'דב - "םיקידצ םלוכ ךמעו" - לארשימ דחאו דחא לכ תדובע ידי-לע ,"םירצמ תא
אל ןיידעש םיקלח םתואמ אלא וניא - לפוכמו לופכ ךשוחה וליאו ,תורודה לכ ךשמב
...וררבתנ

וא ,ודיב לארשימ דחאו דחא לכ תא חקולו אב ונקדצ חישמש - ןיינע לש וטושפכ - רקיעהו
דחא דחאל וטקולת םתאו" רמאנש ןיינעכ ,"ומוקממ שיא שיא שממ ודיב זחוא" ומצעב ה"בקהש
ךיקלא 'ה יניע דימת 'וג רשא ץרא" ,השודקה ונצראל "אימש יננע םע" םיאבו ,"לארשי-ינב
רהל - אפוג םשו ,"בר ךלמ תיירק" םילשוריל - אפוג םשו ,"הנש תירחא דעו הנשה תישרמ הב
."ךידי וננוכ י-נדא שדקמ"ל - אפוג םשו ,תיבה
(הגומ יתלב - 1295 -1296 'מע ,ב ךרכ ,ה"משת 'תויודעוותה םחנמ-תרות ;ה"משת רדאב 'ז תחישמ)

יהויחבמ ריתי


תויהל ךירצ רדאב 'זב 'םערוטש'ה
הרותה ןיינעב


דומללו בשייתהל טושפ ,'םיצנוק' ילב

ותרותו וישעמ לכ" םילעתמ ובש םויה אוה - וניבר השמ לש תוקלתסהה םוי - רדאב העבש
..."וייח ימי לכ דבע רשא" וניבר השמ לש "ותדובעו

וניינעש םיעדוי לוכה ירהש ,שפחל ךרוצ ןיא - וניבר השמ לש וניינע והמ םילאוש רשאכו
,"ידבע השמ תרות ורכז" ,"השמ ונל הוויצ הרות" בותכש ומכ ,הרות - אוה וניבר השמ לש
דיתע קיתו דימלתש המ וליפא ,הלוכ הרותה לכ ,"יניסמ הרות לביק השמ" :ל"זח ורמאו
דעו ,יניסב השמל רבכ ןתינ ,םוקמ לכמ ,קיתו דימלת לש ושודיח והזש תורמל ,ונייה ,שדחל
."הילע ושפנ רסמ"ש ינפמ ("ידבע השמ תרות ורכז") "ומש לע תארקנ" הלוכ הרותהש

לש אוביר םישיש דגנכ (השמ) לוקש" - וניבר השמל עגונב תולעמ יוביר וניצמ םנמא
לע תיבה לעב היהש המכו-המכ-תחא-לעו ,(לארשי-ינב ר"ס לכ םילולכ ובש ינפמ) "לארשי
לש וניינע והמ :םילאוש רשאכ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ;םלועבש םיניינעה לכ לעו ולוכ םלועה
.הרות :איה הבושתה - ?וניבר השמ

לש וניינע - אוה רדאב העבשד "םערוטש"ה תויהל ךירצ ובש דחוימה ןיינעהש ,ןבומ הזמו
.הרותה דומיל ,וניבר השמ

,לארשימ דחאו דחא לכל תכייש - הרותה דומילב "םערוטש"ה תודוא ל"נה הארוה ,הנהו
:"ךימימ באושו ךיצע בטוח" דע "םכיטבש םכישאר"מ

- הלוכ הנשה לכ ךשמב "םערוטש" ךותמ הרותב קסועש ,"םכיטבש םכישאר" תניחבבש ידוהי םג
הכורא" ,ףוס-ןיא לש ןפואב איה הרותה ירהש ,זוע רתיבו תאש רתיב "םערוטש" ףיסוהל ךירצ
."'וג הדמ ץראמ

לש בצמל עיגהל לוכיו ךייש - "ךימימ באושו ךיצע בטוח" תניחבבש ידוהי םג ,ךדיאלו
...הרותה דומילב "םערוטש"

םע דחיב ,הארוהו יוויצ ונשי - וניבר השמ לש תוקלתסהה םוי ,רדאב העבשב ונדמועב
.הרותה דומילל עגונב תויהל ךירצ "םערוטש"ה רקיעש ,ירשפאה לככ עויסו חוכ תניתנ

- .הרות דומללו בשייתהל טושפ םיכירצ ..."םיצנוק ןיא" הרותה דומילל עגונבש ,ןבומו
אתעייס" :ומכ ,םיכרדו תוצע המכו המכ שפחל לוכי ,הרותב םיניד יקספ תודוא רבודמ רשאכ
יפ-לע-ףא) ורושאל ןיד קוספלו אתכלהד אבילא אתעמש יקוסאל הכזי הז ידי-לעש - "אימשד
- הרותה דומילד ןיינעה םצע תודוא רבודמ רשאכ לבא ;('וכ םימש-תארי םע רושק הז ןיינעש
.הרות דומלל :הדיחיו תחא ךרד קר הנשי

:"ןימאת לא יתאצמו יתעגי אל" - (הליגמ תכסמב) ארמגה ירבדכו

דומילל הזב הנווכהש ,ןבומ ירה - "םערוטש" ךותמ תויהל ךירצ הרותה דומילש םירמואשכ
ןפואב םא יכ ,"ארגא ארעצ םופל" ,ותדובע ךרע יפל קר אל ,רמולכ ,"האיצמ" לש ןפואב
תהבגהב עיקשמש רעצהו תולדתשהל ךרע לכ ןיאש "האיצמ"ה תמגודב ,ותדובע ךרע יפל וניאש
."האיצמ"ה לש הכרע יבגל ותושרל התרבעהו האיצמה

אל" ירהש ,הרותב העיגיה דבלמ תרחא ךרד ןיא - הרותב "האיצמ"ה ןיינע היהיש ידכ :ןכבו
.וזכ תורשפא ןכתית אל ,"ןימאת לא יתאצמו יתעגי
(הגומ יתלב - 1283-1281 'מע ,ב ךרכ ,ה"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ה"משת רדא 'ז תחישמ)

יבר יצוצינ


ילייח תודחאל דחוימ הרות-רפס
ל"הצ


תביתכל ,'ידוס' ורידגה יברהש ,'עצבמ'ה לש אלמה רופיסה
םוסרפ * לארשיל הנגה אבצ ילייח תודחאל דחוימ הרות-רפס
לש תדחוימה שדוקה -תחישו םירבדה תולשלתשה רדס לש ןושאר
םולש תמחלמ הצרפשכ ,רתוי רחואמ * 'תודיחי'ב יברה
ילייח םושירב רתוי םיזרדזמ ויה םאש ,אטבתה ,לילגה
םיניינע המכו המכ םיכסוח ויה ,ל"הצ


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

:םשרנ ,'םוי םויה' ץבוק שארב יברה לש וילעופ תמישרב

ידי -לע ודחאתי הווצמ ת/רב ליג ינפלש לארשיב ה/דלי לכש האירקב אצוי - א"משת"
:ךשמהבו) ."שדוקה ריע םילשוריב םרובע בתכייש דחוימ הרות-רפס תביתכ(ב םתופתתשה)
. . לזרבה ךסמ ירוחאמ םיאצמנה תו/םידליל עגונב הזב הדחוימ תולדתשה רבד לע ררועמ"
ףכית ליחתהל - הנושארה הרות-רפסד (יברעמה לתוכ די-לע) םויס ושעו הרמגנ רבכש ןוויכו
.("הרות-רפס דוע תביתכב

'תיחצינו תיתימא תודחאב' ודחאתי םישנו םישנא לארשי-ינב לכש האירקב אצוי - ב"משת"
תודסומ רבד לע רכזנ ךשמהב) . . "םתוכזל בתכייש יללכ הרות-רפסב תוא תיינק ידי-לע
םתיב-ינבו םהידימלת תוכזל הרות-ירפס בותכל הארוה ולביקש "הקבר תיב"ו "םימימת יכמות"
.('וכו

לשב ןהו ,'ידוס' ורידגה יברהש ינפמ ןה ,םש רכזנ אל ףסונ הרות-רפס לש ורופיס
שארבש םיקרפה ישאר] הנש התוא לש זומת שדוחב לעופ ידיל ותאבהל דע םירבדה תולשלתשה
.[ולסכ שדוחב רבכ ומתחנ 'םוי םויה' תרודהמ

.הכמל האופר תמדקה לש ןפואבו ,תוריזג לטבל יברה ןאכ לעפ ,םירחא םיבר םירקמבכש הארנ

'אתתלד אתורעתא'

ץראב ד"בח ינקסעו ינבר תצובק יברה לש 'קה ורדחל עיתפמב וארקנ ב"משת ירשת שדוח יהלשב
ל"הצ ילייח לש םתודחאל דחוימ הרות-רפס תביתכ ןיינעב לועפל םשקיב יברהו ,שדוקה
תורעה תפסותב ,הטלקה טרס יפ -לע - התומילשב הנושארל ,ןלהל תמסרפתמ וז 'תודיחי')
.(ןויליגה ילושב םינויצו

,עצבמה םזויכ ותוארל ןתינ ףא הבר הדימבו ,בר ץרמב הז אשונב לועפל הכזש םישנאה דחא
ישארה ברה לא בתכמ רגיש א"משת לולאב 'זב .ד"בח-רה תלחנמ קילרוג לדנעמ-םחנמ ברה אוה
תביתכל העצה וינפל גיצי הבש ,השיגפ ומע עובקל ושקיב ובו ,ןובנ דג ברה ףולא ,ל"הצל
.ל"הצ ילייחל דחוימ הרות-רפס

"יאשח ןיינע"

וז השיגפ .ב"משת ירשתב ה"כ ישיש םויב ןויארל ןומיז קילרג ברה לביק הז בתכמל הבוגתב
תליפת ירחא - ב"משת ירשתב 'ל יעיבר םויב ,םייתניבו ,יהשלכ הביסמ לעופל האצי אל
ד"בח ינקסעו יעיפשמ ,ינבר ישארמ םישיא המכ יברה לא וסנכנ 'ןותחתה ןדע ןג'ב - תירחש
:םימי םתואב ק"האב

הדוהי -קחצי ברהו ןיזנח דוד ברה א"טחלדביו ,ה"ע קינברט םוחנ ברה םינואגה םינברה
עיפשמ - ה"ע ספרטופ לדנעמ םחנמ ברה ;שדוקה ץראב ד"בח ינבר ןיד-תיב ירבח - יקסבלסורי
-יריעצ ר"וי ,ה"ע בובייל לארשי ברה ;ד"בח רפכב שטיוואבויל םימימתת יכמות תבישי
המלש ברהו רפח יולה לאומש ברה ;'ןזיטרפ'ה ,ה"ע יקסבומיליו אשוז ברה ;ד"בח-תדוגא
.'ד"בח תודסומל גג ןוגרא'מ ,קי'צנדיימ

ףא) "תלדה תא ורגסייש ,יאשח ןיינע והזש ןוויכמ" :'יש תוריכזמה ירבחמ דחאל רמא יברה
.(המינפ סנכנ אל ומצע ריכזמ ותוא

:רמאו חתפ יברה

תביתכ - ("ןעלמוט ןייא ןיא טלאה'מ יוו יוזא") תודוא תוררועתההל ךשמהב
ל"הצש תיטמולפיד ךרד אוצמל אמרג ןמזה ,1לארשי ללכ תודחאל הרות ירפס
.אבצה ישנא לכ רובע הרות-רפס בותכל ליחתי לארשי ץראב

דעומ דועבמ ךרד אוצמל שי - םינפ לכ לעו ,הזב קוסעל וליחתה רבכש ןכתיי
.הזב קוסעל וליחתי םמצע םהש

איבהל רתוי לק היהי ךרד וזיאב ,עדמ יעדוי םע וא ,םכיניב ץעייתהל םכילע
השקב העיגהש םהל ורמאישכ וסחייתי ךיא עדוי ינניא ,ןכש .לעופל רבדה תא
ינש הב ויהיש תעצוממ ךרד אוצמל רשפא ילואו ,(ץראל-ץוחמ) ןילקורבמ תשעור
.םירבדה

-אלו ,ל"הצ תונבר תועצמאב תויהל רבדה ךירצ תימשרש ןבומ ,הרבסה יפ-לע
.2ןורש ומש המודמכ ,אבצה רשב יולת אמתסמ תימשר

,ינומלא םע וא ינולפ םע שגפייש ימ םכיניב רוחבלו אוצמל יוארהמ ,אלימב
.השיגפל ףרטצי והשימ דועו ןכ ושעי - והשימ דוע וילא ףרצל ךרוצ היהי םאו

רבודמ םא ןיב ,תחלשמ יתחלשו יתשקיב ינאש ורמאי םא ערגיי אל הרואכל
אלש רהזיהל שי רקיעה ,'דכו יתרכזה םא ןיבו ימצע תעד לע ילש המזויב
הז ירה הדובעב (4תוזירזבו) ריהז לכ - רבודמכו ,3תיתד הייפכ וזש ורמאי
.חבושמ

םתיב-ינבו םילייחל

החלצהל הבורק היהתש ךרד אוצמל שי לבא ,םירבדה יטרפב ברעתמ ינניא
וא תונחצנ יניינע וברעתי אל םאו ,ךכ היהי אלש הביס האור ינניאו ,יאדווב
רבכ אבצבש טרפבו ,םדקהבו לעופל אובי אל ןיינעה עודמ האור ינניא ,תוגלפמ
,ב"ויכו ד"בח-תדוגא-יריעצ תולועפל עגונב תונוש תוטלחה לבקל םיליגר
רבדה לכוי ,שארב םידמועה ,םהיבג לע םידמועהמ תימשר הארוה אובת רשאכו
ד"בח-תדוגא-יריעצמ ולא ידי-לע הלודג יכה תוזירזב ךכ -רחא עצבתהל
רשפאש ןכתיי ,עייסל הלעמלמ הארוה היהת רשאכו ,יכה-ואלב םלצא םירקבמש
ידי-לע הלודג יכה תוריהמב ,ריהמ ןפואבו 'קלח' ןפואב רבדה תא עצבל היהי
.אבצב םירקבמה ד"בח-תדוגא-יריעצ יליעפ

ןוגרא ,הרות-רפסה דעו םנשי ירה - םיטרפל עגונבו ,תירקיעה הדוקנה יהוז
.ד"בח-תדוגא-יריעצו גג

.םיאתמ רפוס אוצמל ,5םכידי השעמב הניכש הרשתש ןוצר יהיו

איה רתויב הלקה ךרדהו ,בותכל תויתוא תרוצ וזיאב הלאש ררועתת אמתסמ
היהי אל ךכו ,תיאבצה תונברה לש היהת הטלחהה אלא ,6הזב ברעתת אל ד"בחש
ורמאיש ויהיש ,וררועתיש תונעטב ןודל ךרוצ היהי אלו הזבש תוירחאב קלח
.7'וכו רחא בתכ ורמאיש ויהיו הזכ בתכ

הרותה ירפסל עגונב) רבודמכ הנה - תויתוא ונקיש אבצה ישנא רפסמל עגונב
םיחא ןכו ,אבצה ישנא לש םידליהו םישנה תא םג ףרצל רשפא (8םייללכה
.דחא הרות-רפסב דחי םלוכ תא לולכלו ,תויחאו

?דוחל דחא לכ וא ?דחיב (ק"האל הרזחב) םיעסונ םתא םאה

רקיעהו ,םש םאו ךרדב םא ,רבדב בשייתהלו ךישמהל ולכות ,ןפוא לכב
יכ ,רפוס שפחל החריטה תא ךוסחל רשפא םגו ,ירשפאה םדקהב היהי ןיינעהש
םיעיצמו םיברעתמש וסעכי ילואו ,רפוס ואצמי םמצע אבצה ישנאש ףידע
ברעתהלמ טעמל יאדכ ,רבדה לע לקהל ידכו ,ןכלו ,וחקי רפוס הזיא םיעירכמו
וא ךכ ןפואב םא ,תויתואה תרוצ היהת ןפוא הזיאב ,רבדבש הכלהה יניינע לכב
םהו הזב ןודת ל"הצ תונברש אוה רתויב 'הקלח'ה ךרדהו .'וכו ךכ ןפואב
.תושעל דציכ וטילחי

אבצ שיא ףרצל

אבצב תריש ומצע אוהש והשימ םכילא ופרצתש יאדכ - רבדב רתוי דוע לקהל ידכ
המ עדוי אוהו אדבוע הווה ידידב רמולו אובל לכויש ךכ ,דבכנ םוקמ םש ספתו
.'וכו ץוחנ

הקלח ךרדב וכליי קר םאו ,הריתי תולדתשה שרוד וניא רבדה - רקיעהו
ויה םמצע םהש רבד והזש תיאבצה תונברה לצא לבקתי ,תומיאתמה תויתואבו
לארומ תא םירהל ידכ םג ,התע דע ושע אלש לבחו ,םתמזויב תושעל םיכירצ
לע ורביד אל יכ השענ אל הז לעופלו ,רבע רבעש המ ,ןפוא לכבו ,םילייחה
...ךכ

הנשה-שאר תפוקתל ךשמהב בשחיי הזו ,םדקהב העצהה תא ואיבתש יאדוול בורק
תא [?בכעלו] עינצהל יאדכ םא ינקפוסמ ןכלו ,הזבש שערה לכ םע הרות-תחמשו
.ולא םימיב הנשיש תדחוימה תוניצרהו הלעמה תא דבאל םילולע זא יכ ,ןיינעה

ןכתייו ,9הרותה-רפסל ולש םידליה תא םשר ןובנ אישנהו ליאוהש ןכתיי םג
.הזב ועייסי םה םג ,םהלש םידליה תא ומשר םירחא םגש

רבדה לש תימשרה הלחתהה - והשימ לש 'שארל לעמ' תכלל אלש ידכ ,םנמא
ןפואבש וילאמ ןבומו ,השארב םידמועהו תיאבצה תונברה ידי-לע תויהל הכירצ
רש םע רבדלו ,הזל ךשמהב דימ וא הזל םדוק וא ,ךכ רחא תונפל שי ימשר יתלב
.אבצה

לש ןיינעה םויסל דע ןיתמהל אלו ,רבדה ךשמה תא יל עידויש והשימ ורחבת
.הלחתההמ דימ םירבדה ךלהמו ךשמה תא עידוהל אלא ,הרות-רפסה תביתכ

תויתוא הנקיש דחא לכש טרפבו ,אבצב םוקמ סופתת אל ןומימה תלאש אמתסמ
חטב - ואל םאו ,תואצוהה תא הסכי הזו (דיחא ,םייוסמ) ילמרונ םוכס ןתיי
.(םיישק ךכב ומרעיש רובס ינניא) רתיה תא םילשת תיאבצה תונברה

תשרפב ("חנ חנ" ןושלה לפכ לע) בותכש ומכ היהיש ןוצר-יהיו הדוקנה וז
-רפסה תביתכ תא ומייסי בורקבו 10"אתתל אחיינ"ו "אליעל אחיינ" עובשה
.הרות

וסנכנ ןאכ .םירבדה תורדתסה תודוא םרדסכ ןידימת יל בותכיש והשימ ורחבת
-יריעצב םיליעפהו ,גג ןוגרא ,הרות-רפסה לש םינברה דעוומ רבכ םהש ולא
ףיסוהלו ךישמהל יאדכ םכתעדל םאב ,דחא ףא לולשל הנווכה ןיאו ,ד"בח-תדוגא
.הכרב םהילע אובתו הכרב וילע אובתו רבדב תלעות איביש והשימ

.ןאכ דע

.תובוט תורושב ויהישו םולשל ועס

תומוקמ יארמ

'ב םוי .(765 'מע 'ד ךרכ א"משת 'שדוק תוחיש') ד"כס א"משת לולא ט"כ תחיש האר .1
(20 'מע םש) ט"ס הילדג םוצ .ךליאו (9 'מע 'א ךרכ ב"משת תויודעוותה) י"ס ב"משת ה"רד
(109-108 'מע םש) ט-ח"כס וניזאה פ"ש .(78 'מע םש) ד"ס רופיכ-םוי ברע ליל .ךליאו
,ךליאו (134 'מע םש) ט"ס ירשת ג"י .ךליאו (116 'מע) ב"מס .(112-111 'מע םש) ו"לס
(212 'מע םש) י"ס ר"וה ליל .ךליאו (186 'מע םש) ז"יס תוכוסה גחד 'ד ליל .הכוראב
.ךליאו (233 'מע םש) ט"יס הרות-תחמש ליל .ךליאו (220 'מע םש) ז"ס צ"עמש ליל .ךליאו
ח"רדא .(297 'מע םש) ג"יס תישארב פ"ש .ךליאו (281 'מע םש) ג"נס הרות-תחמש םוי
.ךליאו (323 'מע םש) א"יס ןוושחרמ

'מע (ד"נשת ת"הק) 'א ךרכ םחנמ-לכיה 'סב ספדנ - וילא ק"כ בתכמ - "'יש לאירא רמ" .2
םולש 'סב הארו ((ןעמנה םש תטמשהב) 259-256 'מע ,ה"ל ךרכ תוחיש-יטוקילב םשמו) ח-דסק
.(ב"משת ק"הא) םולש ןיאו םולש

.(368 'מע םש תויודעוותה) ז"כס (ב"משת) חנ פ"ש תחיש הארו .3

:(187 'מע) כ"ס ס"החד 'ד ליל תחיש הארו .(ךליאו א ,גלק) ףכ 'יס אינתב ק"הגא האר .4
.'וכ ליצהל ידכ - "םדוקמ דחא עגר הפי"ד ןפואב תויהל הכירצ הזב תוקסעתההו

.גכ ,ט ינימש י"שרב אבוה - ל"זח ןושלכ .5

.'וכ ברעתהל יאדכ אל :(213 'מע םש) א"יס ר"וה ליל תחיש םג האר .6

:(584 'מע ד"כ ךרכ ש"וקל) "ב"משת'ה םשה םשב" םוימ בתכמב .7

.'וכו ל"זיראהד וא ,םידרפסהד וא ,םיזנכשאה בתכב - וכרד יפל א"ואכ הבותכה ת"סב"

תחישב - הכוראב הארו ."הזב הז םיגהונ תועירו הביחו ,םה םייח םיקולא ירבד ולאו ולאו
.םש הילדג םוצ

.ךליאו (383 'מע) ח"ס ךל-ךל פ"ש תחיש הארו .8

33 ןוילג םש האר הזל ךשמהבו .13 'מע (א"משת זומת ו"ט) 24 ןוילג "ד"בח רפכ" האר .9
.17 'מע (ב"משת ולסכ 'ה)

.ה ,ט"כפ ר"ב הארו .(ב ,טנ) א"חז האר .10


ןובנ ברה םע השיגפה

,ןושח-רמ ף"כ ,םויה ינפל אנ הרקה 'פ 'ג םוי"מ) קילרג ברהל בתכמ יברה רגיש ליבקמב
:ושדוק די-בתכב ףיסוה וילושבו ("ב"משת'ה
?א"טילש [ישאר ברה=] ר"רה םע השיגפה רבד ףוס

[ליעל רכזנה לכב=] ל"נהכב החלצהל הכרבב

ןהאסרואינש .מ

:טרופמ חווידב קילרג ברה בישה יברה תלאשל הנעמב

א"טילש ר"ומדא ק"כל ,ד"סב"

.בוט רשבל יתאב"

.א"טילש ןובנ דג ברה ףולאה ל"הצל ר"רה םע השיגפה המייקתנ ,ולסכ י"ח 'ב םויב י"העב"

ק"כמ הקשמ ול יתרסמ םגו (א"טילש ר"ומדא ק"כמ יתלבקש םילקשהמ) םילקש הרשע ול יתרסמ"
םגו 'חי םילייחה רובע יתלביקש אתשה הרות-תחמש יאצומב הכרב לש סוכהמ - א"טילש ר"ומדא
.הקותמו הבוט הנשל השודקה ותכרבב ,םירופיכה-םוי ברעמ (חקעל) הגוע

םתואלמל חיטבהו "םשה תואבצ" תווצמ ליג דע םידלי תמישרל םיספט הרשע ול יתרסמ םג"
.הזל ףסכה ףוריצב ונילא חולשלו םלוכ

ד"בח-רה -תלחנב ונלש הרות-דומלתבש םידליהמ [דחאמ] "םשה תואבצ" הדועת ול יתרסמ םג"
- םשה תואבצב .ב"י התיכב - ונלש ת"תהב דבכנ דימלת ,ףולא ראותב כ"ג םושר אוה םש
.הלואגל הנכה אבצ - ל"הצ "םשה תואבצ" איה הדועתה - םולשה ילייח

הזל ךרצנה ףסכהש ונייה ,ויחיש ל"הצ לש םילייחה לכ תוכזל הרות-רפס בותכל טילחהו"
ויחיש ל"הצ ילייח לכו ,ונממ תוארוה וחלשוי םיסיסבה לכלו ,ןוחטיבה דרשממ ולבקי
גחב םלוכ תא םושרנ םיקינד"בחה ונאו .םולשה ןעמל הרות-רפסהב תחא תוא תשיכרב ומשרייש
.'וכו םיסיסבה לכב ה"יא ךורענש הכונח יברעהב ,ל"עבה הכונחה

.א"טילש ר"ומדא ק"כל ובתכמ הזב ףרוצמ"

לוכי וניא הרות-רפסה בותכל וליחתיש דע יכ) :א"טילש ר"ומדא ק"כל עידוהל יתוא שקיבו"
ק"כ תוכזלו םש-לע "תישארב"מ תונושארה תויתוא 'בה תא םושרל טילחה יכ (ומצעב הז בותכל
- ולסכ ד"י - םהלש ןיאושינה גח םויל רשקב ,א"טילת תינברה דובכו א"טילש ר"ומדא
םינומשה לבוי תנש תארקלו - ט"שויואל י"ח םימעפ 'גה תנשל וסנכנ רבכ אתשה 'ה תרזעבש
בתכב בותכל טילחה ,הרות-רפסה יכ עידוהל םגו .ט"שויואל א"טילש ר"ומדא ק"כ תדלוהל
תביתכל ןוגהו בוט יכה רפוסה תא רחבי אוהו ,םירפוס 'ג וילא ןימזה רבכו .ל"זיראה
.םולשה ילייח ויהיש - ל"הצמ - םילייחה תוכזל - הרות-רפסה

עדויה אוה" ןיינעמ ונתיא חחושו - לכה לעו ולצא ונרוקיב רובע הברה ותדות עיבמ אוה"
רעשמ 'ד קרפבו א"וקיל 'ב קרפ אינתב ש"מ יפכ .ע"יז ם"במרהמ "עודיה אוהו עדמה אוהו
א"טילש ר"ומדא ק"כמ שקבל ינממ שקיבו .ע"יז מ"גבנ ןקזה ר"ומדא ק"כמ הנומאהו דוחיה
.השודקה ותכרב ףוריצב ,אינתה רפס ורובע

"לארשי םע לש אלפנה קשנה"

ךרכ תוחיש -יטוקילב ספדנ) יברהמ בתכמ לבקל 'יחיש ןובנ ברה הכז ,הז בתכמל הבוגתב
:(537-536 'מע ,ד"כ
ב"משת'ה הכונחה ימי ה"ב

.י.נ ןילקורב

א"טילש ןובנ דג ףולא ברה דובכ

ל"הצל ישארה ברה

!הכרבו םולש

,ויתוכרב לע ח"ת ח"תו ,ולסכ י"חמ ותרות דובכ בתכמ תלבק ינא רשאמ םעונב
לכ רשא תמא תרות ונתרות החיטבהש רקיעו אלא דוע אלו ,ונבישאו יתחקל ךרבו
.רקיעה לע הבורמ ותפסותש ה"בקה לש ותכרבב ךרבתמ ךרבמה

וליחתי בורקבש ובתכמ םויסב הבוטה הרושבה לע בל ברקמ תדחוימ הדותו
לעו ,השודקו בוט יניינע לכב ומכ רשא ןוצר יהיו .ל"הצל הרות-רפסה תביתכב
בושח יכה ןיינעב םגש - ןיזרוזמל אלא ןיזרזמ ןיא ל"ז ונימכח רמאמ דוסי
-ינב ונמע לכל עגונה יללכ ןיינע והזש טרפבו .המיאתמה תוזירזב ושעי הז
לע ,המדאה לכ ינפ לע רשא םעה לכמ ךמעו ינא ונילפנו רמאנ וילע ,לארשי
בשויה םעהו שדוקה ץרא תנגה לע םשפנ םירסומה לארשי םע יריחב המכ תחא
.שממ שפנ תריסמל דעו ,הילע

םיסוסב הלאו בכרב הלא בותכהל םאתהב אוה הרות-רפסה תביתכ ןיינע ירהו
,עבטה ךרדב היישע תויהל הכירצש ףא רשא .ריכזנ וניקלא 'ה םשב ונחנאו
אלפנה קשנה תויהל ךירצ ירה שארל לכל לבא ,ללכושמו בוט יכהו יעבט קשנב
.ריכזנ וניקלא 'ה םשב - דחוימב לארשיל הנגה אבצו ללכב לארשי םע לש
יהיו החטבהה הנשי זאו ;ה"בקה לש ויתומש הלוכ הרותה לכ ל"ז ונימכח ורמאו
,וזמ הרתי דועו .ךינפמ ךיאנשמ וסוניו ךיביוא וצופיו 'וג ןוראה עוסנב
,ךממ ואריו ךילע ארקנ 'יוה םש יכ ץראה ימע לכ וארו בותכה ןושלכ
'וג ץראב םולש יתתנו ,הברדאו .המחלמ לש בצמב םיסנכנ םניא הליחתכלמש
תרוצב ,םולש לש ברח וליפא - ל"ז ונימכח שוריפכו ,םכצראב רובעת אל ברחו
.הזב אצויכו ם"וא יחקפמ

הכרב האריו ,ונילפנוד תוזירזב ,רומאכ ,הז עצבמ קיפהל וחילצי ת"ישהו
ישארה ברה רותב יארחאו בושח יכה ודיקפת יולימב ויתולועפ לכב החלצהו
.בבל בוטו החמש ךותמו ל"הצל

ל"נהכב הבר החלצהל הכרבבו דובכב

םדוק תחא העש הפי

,תוחיש-יטוקיל) ישארה ברל ףסונ בתכמ יברה רגיש ב"משת רדא שדוח םיכרבמ שדוק-תבש ברעב
:(538-537 'מע םש
ותוחילש ומייקש ונידידי ידי לע ר"תכ בתכמו םולש תשירפה לבקל יל םענ
רוזחמהו תועובשו חספל רוזחמהו ,ל"הצ ילייחל רודיסה ןכ םג ואיבהו םפוגב
.רומאה לכב ובבל תמיש לע המח הדותו .תוכוסה גחל

יכה עצבמה רבד לע ובתכל דחוימב יתחמש ,ןיינע ותואב ןיינעל ןיינעמו
יניגמ תויהל וכזש לארשי-ינב וניחאל שדקומו דעוימה הרות-רפסה תביתכ הלענ
ןושלב ,אוה בצמה רשא ןוויכו ,לארשיל הנגה אבצ ,הילע םירדהו שדוקה ץרא
קר אל ,םדוק תחא העש הפיש ןבומ ,'וכ םיעבש ןיב תחא השבכ לש ,ל"ז ונימכח
החמש םישוע ל"ז ונימכח ןושלבו ,המויסל םג אלא הרות-רפסה תביתכל עגונב
-לע ,אנדיעב אלשו אנדיעב אלצמו אניגמ הרותה דומיל םאו ,הרות לש הרמגל
רשא ,'וג הדמלו תאזה הרישה תא םכל ובתיכ התעו הווצמה םויק המכו-המכ-תחא
דומילב הפסוהל םג - רקיעה לע ףסונב - ואיבי יאדווב רומאה רמגו הביתכ
השענ תמדקהבו - רקיעה אוה השעמה םע דחיב ,תויחב םייח תרות ונתרות
'ה תואבצ ןכש לכמו ,אבצ לכ לש ומויק דוסיו עבטב הזש טרפבו .עמשנול
.עמשנול השענ ומידקהש

הלוגס יהוז ירהו ,הזב אצויכו בתכבש הרותמ םיקלח הפ לעב תעדל בוט המו]
המכ םנשי םדיקפת יולימב רשא ,אבצ ישנאל עגונב דחוימ ןיינעו תדחוימ
ןוניש קרו ךא םא יכ ,וב אורקל וליפא וא רפסב ןייעל רשפא-יאש םיבצמ
-יא רשאכ ,םטושפכ הליפאבו הליל ןושיאב םג תושעל רשפא הזש ,הפ לעב הרותה
דוע רוא הרותב תוציחנה זאש ,רשב יניעל הארנה רואו רנ קילדהל הנכסו רשפא
הלילו ,םהל ךרטצמה לכב לארשימ דחאו דחא לכ תא הריאמה איהו ,רתוי הלודג
.[ריאי םויכ

ןיינע ללוכ ,רומאה תרבסהב ךרוצ לכ ןיא ותרות דובכד היתווכדלש יאדווב
ןבומ הזמש ,ןיזרוזמל אלא ןיזרזמ ןיא ל"ז ונימכח ורמא לבא .תוזירזה
תובישח לדוגב וררועי והשימ םאב ללכו ללכ דיפקי אל רתויב זירזה אקוודש
.תוזירזה

לש אירב אלזמד ,רדא שדוח םיכרבמ שדוק תבש ברע ,הלוגס ימי םימיה ירהו
הדוגא םלוכ םישענה לארשימ םיבר המכו-המכ-תחא-לע ,לארשימ דחאו דחא לכ
םהילע לטוה תיטרפ החגשהבש הלא המכו-המכ-תחא-לע ,ךרבתי ונוצר תושעל תחא
לש ויחולש רותב לארשי לע ןגהל - עבט ךרדב תושעל ךירצש ןוויכ - דיקפתה
תואבצ לש אמסיסה רשא ,ןשיי אלו םוני אלש ,לארשי רמוש תואבצ יקלא 'יוה
'ה םשב ונחנאו םיסוסב הלאו בכרב הלא ,לארשי ךלמ דוד ןושלב ,איה 'ה
יפל ןיז ילכ לכו וישרפו לארשי בכר ירה וז אמסיסבו .ריכזנ וניקולא
,ירמגל עבטה ךרדמ הלעמלד ןפואב םילעופ ,ל"נכ ,עבטה ךרדב םיכרצנה וניינע
,ןבאכ ומדי ךעורז לודגב דחפו התמיא םהילע לופית ,בותכה ןושלכ ,רשא דעו
אמייק ינבו םייתמא הוולשו םולשו ,לעופב המחלמל םיקוקז ןיא הליחתכלמו
ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו רמאנש ומכו ,ץראב םיררוש
.ךממ

ןיינעל םיאתמה בצקב תמדקתמ הרות-רפסה תביתכ רשא תובוט תורושבל הפצמה
-רפס לש הרמגמ הבוט הרושבו ןדיד אלגעב שממ ונימיב הרהמבו הז הלענ יכה
,רתאו רתא לכב לארשי-ינב וניחא תודחאל הרותה ירפס תוללכב הז הרות

.חמש םירופלו הבר החלצה תכרבבו הרקוהבו דובכב

"הבוטה הרושבל יתחמש"

השיכרל ונגראתהש םינוש אבצ ידקומל יברה לש תויוסחייתה ונא םיאצומ הפוקתה ךשמב
םוימ בתכמה - 505 'מע ,טי ךרכ ,תוחיש-יטוקיל) המגודל .הרותה-רפסב תויתוא לש תפתושמ
:(ב"משת טבשב ב"כ
הרותה רפסב םכלוכ םתמשרנש הבוטה הרושבהל יתחמש הלדג ,ביבח ןורחא ןורחאו
.לארשי םע תודחאל

יחצנו יתימא רשק

תודחאל הרות -רפסב םילייחה םושיר אשונל יברה סחייתמ - 'לילגה םולש' תמחלמ ץורפ םע
:(ל"הצ ילייחל דחוימ הרות-רפס ונשיש ריכזהלמ ענמנ ךא) יבמופב לארשי

:(1667 'מע ,ג ךרכ ,ב"משת תויודעוותה) ןוויס ב"כב
םהלש רשקה תא קזחל םיכירצ - תואבצה יקולא 'הב םנוחטב תא קזחל ידכו
הרותה יניינע לכ םויקד בצמו דמעמל דע ,תודהי יניינע לכל [אבצה ישנא]
.םוי-םויה ייחב תווצמו

לכ לש ותוכזל הרות-רפסב תוא תביתכ ידי-לע לעפנה דחוימ ןיינע ונשי הזבו
דחא לכ תא םושרל ולדתשה יאדוובש - 'לארשיל הנגה אבצ'ב אצמנה דחאו דחא
דחאו דחא לכ רשקתמ הז ידי-לע יכ - םייללכה הרותה ירפסמ דחאב םהמ דחאו
-רפסבש תויתואה רפסמכ) םידוהי 304,804 דוע םע יחצנו יתימא רשקב םהמ
.וב ושפנ דוע לכ חרוב אוה ...האור דגנכש דצה רשאכו ,(הרות
:(1726-1725 'מע םש) זומתב 'ג לילבו
לעו . . ולא םיניינע לכ תחלצהב ףיסות יאדווב תודהי יניינע לכב הפסוהה
הז ידי-לע ,םייללכה הרותה ירפסב לארשי-ינב םושירד עצבמל עגונב הז ךרד
אבצ' ילייח לש םתוכזל - דחוימבו . . הרות-רפסב תחא תוא הנוק ידוהי לכש
.'לארשיל הנגה

"ויתודוא םישיערמש עצבמה"

1840 'מע ,ד ךרכ םש) זומתב ג"יב הכורא החישב ורמאנ רתויב םירורבהו םידחה םירבדה לבא
:(ךליאו
. . םינורחאה םישדוחה ךשמב ויתודוא םישיערמש עצבמל עגונב הז ךרד לעו
,'רפסב בותכ' היהי ידוהי לכש ,אמרג ןמזהש רבד הז ירה - יתעד תוינע יפלו
ישנאל דחוימב ךייש הז ןיינעו .םלוכ לארשי-ינב לכ ודחאתי הז ידי-לעו
הרותה ירפסמ דחאב תוא תיינק תודוא םהמע ורביד רשאכ . . שדוקה ץראב אבצה
הלודג יכה תוזירזב תאז ושעו ,תופי םינפ רבסב רבדה םלצא לבקתנ - םייללכה
הרות-רפסב םימושר תויהל םיכירצ ויה 'לארשיל הנגה אבצ' ילייח לכ . .
םיכסוח ויה זא יכ - הז ינפל בר ןמז ךשמב תאז םישוע ויה יאוולהו ,ןמזמ
!םיניינע המכו המכ
:(1843 'מע םש) החישה םויסו
תוזירזב ליעל רומאה לכב וקסעי (םינפ-לכ-לע) אבהלו ןאכמש ןוצר יהיו
.השורדה

הרותה-רפס תביתכ המייתסנ ,םיירהצה-רחא ,ב"משת זומתב ד"י ,ינש םויב
רואית) ןיפירצ סיסבב יזכרמה תסנכה תיבל סנכוהו ל"הצ ילייחל דחוימה
:םשו .13-12 'מע (ב"משת'ה זומת ד"כ) 58 ןויליג 'ד"בח-רפכ'ב עיפוה טרופמ
.("הכ דע הרותה רפסב תוא ושכר םילייח ףלא םישמחו האמ"
.(בורקב רוא האריש 'ד ךרכ 'ךלמ שדקמ'ב ה"יא ומסרפתי 'וכו שדוקה תוחיש)תודיסחה ינייעממ


המורת תשרפ


(ב,הכ) המורת יל וחקיו לארשי-ינב לא רבד

ו יל וחקיו" רמול בותכה היה ךירצ ,ןכ-םא :השקמו ."יתוא - יל" :שרפמ (מק ב"ח) רהוזב
."דח אלוכד" - ץרתמו ?(רוביחה 'וב) "המורת

םע םידחוימו םידחואמ ,("המורת") ןכשמה השענ םהמש םיימשגה םיביכרמהש ,םירבדה שוריפ
.("יל") ה"בקה

שדוקה -תרגיא) אינתה רפסב ראובמכ ,שממ ךרבתי ותומצעו ותוהממ איה תוימשגה תווהתה
הזיאמ לולע וניאו ותומצעמ ותואיצמש ,אוה ךורב ליצאמה לש ותומצעו ותוהמ" :(כ ןמיס
ילב ,שממ טלחומה ספאו ןיאמ שי אורבל ותלכיו וחוכב ודבל אוה . . ו"ח ול המדקש הליע
."הזה שיל תמדוק תרחא הביסו הליע םוש

- תווצמ םהב םימייקמש וא ,ךרבתי 'הל 'ןכשמ' םיימשגה םיצפחה ןמ םישועש ידי-לע ,ןכלו
אלוכ" תניחבב ,ןכשמ םיימשגה םיצפחה םישענ יזאו ,יוליג ידיל הווהמה חוכ תא םיאיבמ
.ךרבתי ותומצע םע "דח

ךותבש תומצעה חוכ תא תולגל םילגוסמ לארשי-ינב קר יכ ,"לארשי-ינב לא רבד" רמאנ ןכל
.תוימשגה
(174-173 'מע ,א ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(ג,הכ) תשוחנו ףסכו בהז

היה יוארה ןמ אל יכו ,רתוי בושחו הלענ בהזה ירהו ,תשוחנמו ףסכמ םג ןכשמה הנבנ עודמ
ינפל תומהבה תא וקשה ונממש ילכה וליפא ירה ?בהזמ קרו ךא ושעיי וילכ לכו ןכשמהש
ןכשמה תיינבל ושמתשה אופא עודמ ;"תורישע םוקמב תוינע ןיא"ש רחאמ ,בהזמ היה ןתברקה
?תשוחנבו ףסכב םג

שיש תוניחבהו תוגרדה תשולשל תוזמור תורומאה תוכתמה תשולש :ותוימינפב ןיינעה רואיב
.םיעשרו הבושת-ילעב ,םיקידצ :לארשיב

איה םיקידצה תדובע .דסחה תניחב ,הבהאו םיפוסיכ ןושלמ ףסכ .םיקידצל זמור - ףסכ
.הטמל הלעמלמ ןוילע רוא ךישמהל ,דסח תניחבב

בהז - לאמשמ - ןופצמ" םש לע) עודיכ ,הרובגה תניחב איה בהז .הבושת-ילעבל זמור - בהז
.םהב קבדש ערה תא השודקל תולעהל ,הרובג תניחבב איה הבושת-ילעבה תדובעו .("התאי

אוהו ,ןושארה אטחה ,תעדה ץע אטחל םרג רשא ,שחנ ןושלמ תשוחנ .םיעשרל זמור - תשוחנ
.ןכמ רחאלש םיאטחה לכ שרוש

.דבלב בהזמ אלו תוכתמה תשולש לכמ ןכשמה הנבנ ךכ םושמ
(154-152 'מע ,ו ךרכ תוחיש-יטוקיל)


ךתוא הארמ ינא רשא לככ .םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו
(ט-ח,הכ) ושעת ןכו . . ןכשמה תינבת תא

,"םכותב יתנכשו" והמ (ב ?"שדקמ (שמשיש) תיב יל ושעו" רמאנ אל עודמ (א :ןיבהל שי
?"וכותב יתנכשו" רמול ול היה הרואכל .םיבר ןושל

היהיש ימשג ןכשמ תונבלו ,ינחורה ,ןוילעה שדקמה תא 'קיתעהל' ווטצנ לארשי-ינב אלא
לארשי-ינבש אוה יוויצה יכ ,(שדקמ תיב אלו) "שדקמ יל ושעו" רמאנ ןכל .וילא 'הבכרמ'
.ןוילעה שדקמה תא וקיתעי

,"םכותב יתנכשו" רמאנ ןכל ?ןוילעה שדקמה תומדב שדקמ םיקהל םדו-רשבל חוכה ןיינמ ךא
תושעל ולכויש ידכ ,הניכשה םהילע הרשתש חיטבמ ה"בקה .הכאלמה ישועמ דחאו דחא לכ ךותב
.הנוילעה ותינבתכ ןכשמה תא
(ג,במ ,טיש ןמיס בוט םש רתכ)


(וט,הכ) ונממ ורסי אל םידבה ויהי ןראה תועבטב

היהנ ןפ ,ונממ ןוראה ידב ריסנ לבל וניווטצנ" :(וצ הווצמ) 'ךוניחה' בתכ רבדה םעטב
הפי קודבנ אל ןוזפיחו הדרטה ךותמ ילואו ,תוריהמב םוקמ םושל ןוראה םע תאצל םיכירצ
ושעי ,ונממ ורוסי אלו םלועל םינכומ וב םתויהב לבא . . ךרוצה לכ םיקזח םידב תויהל
."תוקזח ןתוא

:אלפנ לכשה רסומ ונינפל

,הרותה דומילל ותורסמתה לע ףסונ .תוחולה ונתינ ובש ,ןוראל לושמ הרות דמולה םדא
םוקמ לכבו תע לכב ,לארשימ דחאו דחא לכ לא הרותה תא איבהל דימת ןכומ תויהל וילע
.תוריהמבו ךרוצ היהיש
(334 'מע ,זט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(חי,הכ) םיברכ םינש תישעו

(גי הגיגח) ירטוז יפאו יברבר יפא ,םדא ינפ ונייה ,בורכ ינפ ונייה

."םדא - הרותה תאז" (טי רבדמב) בותככ ,"םדא" תארקנ הרותה

המכח איה יכ ."יברבר יפא" ,"לודג םדא" תארקנ - הרוקמב ,הלעמל איהש יפכ הרותה תניחב
."ותנובתל רקח ןיא" (מ היעשי) בותככ ,ףוס-ןיא תניחבב איהו האליע

הרותהש ידכ יכ ."ירטוז יפא" ,"ןטק םדא" תארקנ - הטמל איהש יפכ הרותה תניחב ,התמועל
ןכש ."ןוראה ידב ןיב ותניכש םצמצ" (ו"טפ ר"ומש) ל"זר רמאמכו ,םוצמצ שרדנ הטמל ךשמות
יוליגה רשא ,ןטקה לשמכו .םוצמצ ידי-לע תויהל רבדה ךרצוה ,השמל םשמ רבדי לוקהש ידכ
.לודג םדאבמ רתוי םצמוצמ ולש ןיחומב
(ד,טע ,המורת תשרפ ,רוא-הרות)


ןמ םיאציה םינקה תששל . . הנממ םינקה ינש תחת רתפכו
(הל,הכ) הרנמה

השישל םיזמור הנממ םיאצויה םינקה תששו ,בתכבש הרותל זמור הרונמה ףוגש ,ובתכ םישרפמה
ליגרה ןושלכו ,ארקמה לע תססובמ הפ-לעבש הרות לכ ירהש) הפ-לעבש הרות ,הנשמ ירדס
.("ארק רמאד - ?ילימ ינה אנמ" :ס"שב

יעצמאה הנקהמ םינקה תאיצי םוקמ :םינקה ינש תחתש רותפכב ףסונ זמר רמול שי הז יפל
לופכ רוא םש שיש אצמנ .(הפ לעבש הרות) לבקמהו (בתכבש הרות) עיפשמה תורבחתהל זמור
.הרונמה םוקמ ראשמ רתוי בע היהש ונייה ,רותפכ םש היה ןכלו ;(תוניחבה יתש תורבחתהמ)
(ב,חפ ,להקיו ,רוא-הרות)

שדקמה תכאלמ


"תיבה ןיינבב ןיקסוע םה וליאכ"


,םיטפשמ תשרפ תבשמ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תאירק יפ-לע
'ה 'תויודעוותה') ט"משת'ה ןושאר רדא שדוחה-םיכרבמ
םימי לש ת"תחה ירועישל ףיסוהל (317 'מע ,ב ךרכ ,ט"משת
רמאמ םינפ-לכ-לע) הפ-לעבש הרותב ל"זח ישוריפמ" ולא
- "םירפסב רבכ וטקלנש יפכ ,(דחא קוספ לע דחא שוריפו
םיקלוחמ ,הווצת תשרפל ל"זח ישוריפמ ןאכ םיאיבמ וננה
הבוטל ונילע םיאבה עובשה ימי יפל
המורת תשרפ שדוק-תבש

(חי,זכ) םישמחב םישמח בחרו המאב האמ רצחה ךרוא

המכ עדוי התא יא לבא .ןכשמה רצח תא תישעו רמאנש ,םישימח הבחורו המא האמ הכרוא רצחה
ףא ,תומא שמח המוק המ יווה ,תומא שמח בחורב המוקו רמוא אוהשכ .[עלק] המוק לש ובחור
ןופצב תשוחנ לש םינדא םירשע ןתונ היה ,רצחה תא דימעמ היה ?דציכ .תומא שמחב חור
תא ןתונ היהו ,ותיעצמאב העובק תעבטו ,דחאו דחא לכ ךותב דומעו םורדב םירשעו
ובחורו םיחפט השיש דחאו דחא לכ לש וכרוא ןיסיטנוקהו ,ןידומעבו ןירתימב ןיסיטנוקה
אצמנ .הניפס לש וז עלק ןימכ עלקה תא הב ךרוכו ןילקנואה ךותב תועבטה תא הלותו ,השולש
.ינשה דומעל ןכו הז דצמ הצחמו תומא יתשו הז דצמ הצחמו תומא יתש דומעה ןמ רתוי עלקה
(ינועמש טוקלי)


ןושאר םוי

(כ,זכ) ךז תיז ןמש ךילא וחקיו לארשי ינב תא הוצת התאו

ןינועט ויהיש ןיד וניא הליכאל ןהש תוחנמ ,ךז תיז ןמש הנועט הליכאל הניאש הרונמ המ
.תוחנמל תיתכ ךז אלו רואמל תיתכ ךז :רמול דומלת !?ךז תיז ןמש

.הרונמב היה םיסינ השעמו שדקמה-תיבב שמשמ יתייה ינא ,םינהוכה ןגס אנינח יבר רמא
םיתיזה ושע אל תחא םעפו .תרחא הנש דע הבכתמ התייה אל ,הנשה-שארמ התוא ןיקילדמ ויהשמ
.(תוכבל :א"ס) תובכל םינהוכה וליחתה ,ןמש

התייה ,םילשוריבש רצח לכ ,הרונמה ןיקילדמ ויהש ןוויכ ,הכרבל םנורכז וניתובר ורמא
.תיתכ ךז תיז ןמש ךילא וחקיו ,רמאנ ךכל .הרואל תשמתשמ
(אמוחנת שרדמ)


ינש םוי

(וט,חכ) דפא השעמכ בשח השעמ טפשמ ןשח תישעו

ןינידה לוקלקש ךל רמול דופאב בשוחה ןיינע הלת ,"דופא השעמכ בשוח השעמ" רמאנש יפל
ןוגה וניאש ןייד דימעמה לכ" (ב,ז ןירדהנס) ל"זר ורמאש ומכ ,הרז-הדובע דגנכ לוקש
ןינידה לע רפכמה טפשמה ןשוחש רמא ןכ לע .הרז-הדובע ונייהד ,"'וכ הרישא עטנ וליאכ
,"ףסכ יקולא יתא ןושעת אל" קוספ ל"זר ושרד ןכו ,הרז-הדובע לע רפכמה דופא השעמכ היהי
,ןיידה תבשחמב יולת הז אטח רקיע יכ (ג"ה ג"פ םירוכיב ,ימלשורי) ןוגה וניאש ןייד לע
.םתבשחמב םג טפשמב םימלש םה יכ ,"טפשמ םיקידצ תובשחמ" ,(ה,בי ילשמ) רמאנש ומכ
(רקי ילכ)


ישילש םוי

(מ,חכ) תראפתלו דובכל םהל השעת תועבגמו

ויה" :םנושל הזו (ב,חי) םיחבזב ורמאש המ זומרל ,'ב םעפ ןכ רמאש םעט .תראפתלו דובכל
ורמאו ,םישדח ויהיש דב םש דוע אינתו ,"הלוספ ותדובע - דבעו ןיערוקמ וא ןישטשוטמ
הווצמל אלא ?'וכו םירשכ ןיקחושמ אינתהו .אל - םיקחש ,ןיא - םישדח" ,(םש) ס"שב
הזו םישדח דגנכ - "תראפתלו" ,אבוכיעל הזו םיעורק דגנכ - "דובכל" ורמוא אוהו ."'וכו
רתוי אוהש ,"תראפתל" רמול ול היה הז תלוזו ,םהינש רמול בותכה ךרצוה הזלו .הווצמל
."דובכל" רמואמ
(םייחה רוא)


יעיבר םוי

(א,טכ) יל ןהכל םתוא שדקל םהל השעת רשא רבדה הזו

,(םש) ןולק םירמ םיליסכו .לארשי ולא (הל,ג ילשמ) ולחני םימכח דובכ ,בותכה רמאש הז
יבר רמא .הרותה תא ולביקש העשב ?דובכ לארשי ולחנ יתמיאו .הרז-הדובע ידבוע ולא
םייתוביר םיקולא בכר ,רמאנש ,יניסל ה"בקה םע ודרי תרשה יכאלמ לש אוביר םישיש ,ןנחוי
.לארשימ דחאו דחא לכ שארב תורטע םינתונ ויהו ,(חי,חס םיליהת) ןאניש יפלא
(אמוחנת שרדמ)


ישימח םוי

(טכ,טכ) םהב החשמל וירחא וינבל ויהי ןרהאל רשא שדקה ידגבו

?םעטה המ .לדרחב אלא תולכאנ ןיאו ,ילצ אלא תולכאנ ןיא הנוהכ תונתמ :אדסיח בר רמא
.םילכוא םיכלמהש ךרדכ ,הלודגל - "החשמל"
(בלק ןילוח)


ישיש םוי

(גמ,טכ) ידבכב שדקנו לארשי ינבל המש יתדענו

יכ הארייו ?"לארשי-ינבל המש יתדעונו" ורמואב ונדמלל אב המ בותכה תנווכ תעדל ךירצ
(ב,וטק םיחבז) הכרבל םנורכז ורמאו ,"ידובכב שדקנו" וירבד רמגב רמואש המל םעט תתל אב
דצל שוריפ ,"לארשי-ינבל המש יתדעונו" רמול םידקה הזל ."שדקא יבורקב" השמל רמאנ ןאכש
הזל .םהמ דובכ טועימו רדג תצרפמ םהל ינששוח ,לארשי ינבל יתניכש ןמזמ ינאש [ינפמ=]
,לארשי דצל אלא רבד תושעל ךרצוה אלש ול זמרו ,ישדקממ וארייש ידכ ,יבורקב ושדקל ךירצ
.הז םויאל ךירצ וניא [השמ לש=] ודיצל לבא
(םייחה רוא)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
המורת תשרפ ,שדוק-תבש
רדאב 'ב

.1הרונמה תשרפמ הליחתמ 'ישילש' תאירק ,הרותה תאירקב

עגונב תדחוימ השגדה תויהל הכירצ[ו חוכ-תניתנ שי] ,םירופה ימי םיברקו םיכלוה רשאכ
,'םירופ עצבמ'ל םירושקה םיניינעה לכב זוע רתיבו תאש רתיב קוסעל - אמרג ןמזהש ןיינעל
.2םירופה ימיל םיכיישה םיניינעב ומצעב ותדובע לע ףסונ

ישימח םוי
רדאב 'ז

תאז .ןונחת םירמוא ד"בח יאישנ ויה אל - וינפלש החנמ תליפתב ןכו - 3רדאב העבשב
.4הז ינפל אל לבא ,תואישנל ולעש רחאל אקווד

השמ וב דלונש ןוויכ ,הווצמ לש החמשבו הרות לש החמשב הז םויב ףיסוהל לדתשהל שי
.5לארשי לש ןעישומ - םולשה וילע וניבר
,בגא .(ןרוק ך"נתבכ אלו ,םיליגרה םישמוחבכ) 1511 'מע ג"ח ה"משת תויודעוותה ,תוטשפב יברה טקנ ךכ (1
שמוח ךותמ הרטפהה אורקלו ת"הרק עומשל תועיבקב גהנ יברהש ןוויכש ,רסמ ןפוא 'יש קחצי-ףסוי 'ר ח"הרה
תיבב ארוק-לעבה גהנ ,['ברוח' תאצוה ינמודמכ ,תולודג תוארקמב שמתשה י"שר -תוחישל כ"אשמ] 'המימת הרות'
שיש םוקמ לכב - 'ונתנידמ גהנמ' אוהש - הז שמוחבכ אורקל ,ה"ע ןאמרעטסוש יכדרמ 'ר ח"הרה ,ונייח
.תרחא הארוה ןיאו םינושה םיסופדה ןיב םיקוליח

.533 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה - (הגומ יתלב) כ"ס ז"משת המורת פ"ש תחישמ (2

הארוה הזמו - ןוראב חינה דחאו ,םיטבשה לכל םנתנו הרות-ירפס רשע-םינש ה"ע וניבר השמ בתכ הז םויב (3
'םוי םויה' הארו .317 'מע א"כ ךרכ תוחיש-יטוקיל) לוע-תלבק ךותמ הרותה דומיל תרבגהל תוחילשה קוזיחל
.(םויהד

לעופב וז הווצמ םויק ןפוא תודוא רואיב .ומצעל הרות-רפס בותכל לארשי שיא לכל יוויצה רמאנ הז םויב
.איק 'יס ד"וי 'גהנמו הכלה ירעש'ב ק"הלבו ,ךליאו 207 'מע ד"כ ךרכ תוחיש-יטוקילב ,שממ

.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תומישרמ ,72 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (4

.589 'מע ב"ח ו"משת ;388 'מע ב"ח ח"משת תויודעוותה (5

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il