- ט"פק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה רדאב 'ח * רוכז / הוצת תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


תורשקתהל חוכ םינתונ םירופה ימי
תעדו םעטמ הלעמל ה"בקה םע


לכ לעו םערז לעו םהילע םידוהיה ולביקו ומייק" קוספהמ
הליגמ ארקמב בייח ינענכ דבע םגש םידמול "םהילע םיוולנה
לש בצמב אצמנש ימ םג - םדאה תדובעבו * םירופ תווצמבו
דמעמב ומצע תא דימעהל לוכי ,"היל אחינ אריקפהב אדבע"
תחישמ * ומצעל תואיצמ וניאש ,"םהילע םיוולנה"ד בצמו
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כתריזגמ לצניהל תורשפא םהל התיהש ףאש ,םירופה ימיד שפנ-תוריסמה תודוא ליעל רבוד
לע התיה הריזגה ירהש ,םולשו -סח ("ידוהי"ד ןיינעה ךפיה) םירפוכ ויה וליא ,ןמה
,"םינפל" וליפא הז לע רובעל ץוח תבשחמ םתעד לע התלע אל ,םוקמ-לכמ ,אקווד םידוהיה
.'תי ותודחא לע םשפנ ורסמו

- "םערזמ ףוסי אל םרכיזו םידוהיה ךותמ ורבעי אל הלאה םירופה ימי"ש 1רמאנ הז לעו
לארשימ דחאו דחא לכ לצא תויהל הכירצ בצמו דמעמ לכבו תומוקמה לכבו םינמזה לכבש
תעונתב תאטבתמש ,(וילא תוכייש םירופל שיו םירופל תוכייש ול שיש) םירופל תוכיישה
.שפנ-תוריסמה

תנתונ הרותה רשאכ םגש זמורמ הזבש ,הכאלמ תיישעב רתומש לוח םוי אוה םירופש ,ףיסוהלו
ךופהנו"ד ןיינעה העש התואב ונממ םיעבות ,ךכב קסוע אוהו ,"לוחד ןידבוע"ב קוסעל תושר
לק קודקד וליפא) היתווצמו הרות ,תודהי לש ןיינע לכש - "םשפנ לע דומעו ולהקנ" ,"אוה
לע דומע") שפנב עגונ ולצא היהי ,(2"איה הרות וניתובא גהנמו" ,םירפוס ירבד לש
.אוה-ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצע םע המשנה םצעד רוביחהל עגונש ,("םשפנ

בצמו דמעמ היה זאש ,םירופה ימיבכ ,רתסהו םלעה לש בצמו דמעמב וליפאש אלא דוע אלו
אוה ומצעלשכ "אוהה םויב" ןושלהש קוידה 5עודיכ] 4"אוהה םויב ינפ ריתסא רתסה 3יכונא"ד
רתסה" אלא ,תחא םעפב יד אלו ,"רתסה" לש ןפואב אוה אפוג "אוהה (םויב)"ו ,םלעה ןושל
הז ידי-לעו ,"םשפנ לע דומע" ,שפנ-תוריסמב אוה דמוע זא םג - ,[םימעפ 'ב "ריתסא
.םירתסההו תומלעהה לכ ("ךרוד-טכערב'מ") םילטבמו םירבוש

אריקפהב אדבע"ד בצמו דמעמב םה םיאצמנ תוביס המכ דצמש םינעוטש הלאכ םנשי ,םנמא
:6"היל אחינ

,ינענכ דבעו ,ירבע דבע ,היירבעה המאד םיקוליחה יטרפ הכוראב ראובמ 7תודיסח ישורדב
אריקפהב אדבע"ש (6ארמגה ירבדכ) אוה "ינענכ דבע" לש וניינעש ,םש ראובמו .םדאה תדובעב
ךפיה והזש - לוע-תקירפו רקפה לש בצמו דמעמב אוה ירה ומצע דצמש ,ונייה ,"היל אחינ
ןיינע אוה הזמ ךפיההו ,תעדו םעטמ הלעמלש לוטיב הניינעש ,שפנ-תוריסמה תעונתמ תילכתב
.תעדו םעטמ הטמלש לוע-תקירפה

ךירצש ,ולכשב ןיבמ ומצעב אוהש אלא דוע אלו ,לכש יפ-לע ול םיריבסמ רשאכ םג :רמולכ
הלעמלמ הגהנהה ןפוא רשב יניעב האורש ותגהנהו וייחמ תויאר ול שיו ,תווצמו הרות םייקל
טושפ זיא תווצמו הרות ייב ךיז טלאה'מ תעשב") תימשגה ותבוטל עגונ תווצמו הרותה םויקש
,"ינודא תא יתבהא" תויהל ךירצש ומצעב ןיבמ תעדו םעט יפ-לעש ,ךכ ,("תוימשגב רעסעב
,ןכ-יפ-לע-ףא - אחיוור אנוזמו ייח ,ינב ,8"ינב תאו יתשא תא" ול שי הז ידי-לעש ןוויכ
!לוע תקירפ לש תורקפה ,"אריקפהב" וצפחו ונוצרו "היל אחינ"ש קעוצו זירכמ

ןייק זיא הוואת א ףיוא") תוישוק לואשל ךייש אל "הוואת"ל עגונבש השודקב וניצמ -
תוחכוה איבהלו תוישוק לואשל ךייש אלש ,הפילקב םג ותמגוד שי ,אלימבו ,9("טינ אישק
."היל אחינ אריקפהב" - הוואת לש ןיינע והזש ןוויכ ,לכש יפ-לע

לש וניינע אוה (תעדו םטמ הטמלש לוע תקירפ ,היל אחינ אריקפהב אדבע) הז ןיינעו .
ראש לכמ הטמל אוהש - 10קלמע לש ונב ןב אוה יגגאה ןמהש ןוויכ ,םירופל ךיישש - קלמע
:"דבוא ידע ותירחאו קלמע םייוג תישאר" 11בותכש ומכ ,םלועה תומוא

ןצנאג ןטימ") 12"המר דיב" םירצממ ואצי לארשי-ינבש םעמשב - םלועה תומוא ראש
זחא ליח ןוזגרי םימע ועמש" - 'וכ תואלפנו םיסנ םהל השעו םגיהנה ה"בקהו ,("םערוטש
(םיבורקה לע) דחפו (םיקוחרה לע) התמיא םהילע לופית 'וג דער ומזחאי 'וג ולהבנ זא 'וג
ואובי רשאכש םעדויבש אלא דוע אלו ,("רישי זא"ב ורמאנש םיניינעה יטרפ לככ) 13"'וג
אל (14"ונצרא תא שרילו וניתולכל םיאב םה ונילע ,ורמא") םצרא תא שובכל לארשי-ינב
תא ליצהל ךיא תולובחת ושפיח ,םהל רשא לכ ןתיל וכרטציו ,המחלמב םדגנ דומעל ולכוי
.15"םהיתב תוריקב בהז לש תוינומטמ ונימטה"ש דעו ,םנוממ

טרפבו ,לארשי-ינבל ושענש תואלפנהו םיסינה תודוא עדי אוה םגש ףא - קלמע ןכ-ןיאש-המ
דימ ,ןכ-יפ-לע-ףא ,17"'וכ ונוביר תא עדוי" היהש 16"עשרה דורמנ לש ונב ןב" היהש
-ינב םע םחליהל ומצעמ אוה אב (יניס רהל םאוב םדוק) םירצממ לארשי-ינב ואציש ירחאל
ירהש) ומצע תא ליצהל ליבשב אל - 18"םידיפרב לארשי םע םחליו קלמע אוביו" - לארשי
תולעפתהה תא ררקל הצרש םושמ קרו ךא אלא ,(וצרא תא שובכל וננוכתה אל לארשי-ינב
לשמ" ,תורירק ןושל ,"ךרק רשא" ,19בותכש ומכ ,לארשי-ינב ינפמ תומואה לכ לש ארומהו
-ףא ,הכותל דריו ץפק דחא לעילב ןב אב ,הכותב דריל הלוכי הירב לכ ןיאש תחתור יטבמאל
הגשהו הנבה לכשב דוסי הל ןיא וזכ הגהנה - 20"םירחא ינפב התוא הרקה הווכנש יפ-לע
אתוכלמ" ,הפצוח לש ןיינע ,םא יכ ,(םהילע רבגתהל לכוי אלש קלמע עדי לכש יפ-לע ירהש)
.21"אגת אלב

ול ןיאש רבדל עגונב םגש - םישנא המכ לצא רודו רוד לכב וניצמש "הפצוח"ה תחקלנ הזמו
."היל אחינ אריקפהב"ש זירכהלו שקעתהל םילוכי ,לכשב םוקמ

:22"רוד רודמ קלמעב 'הל המחלמ"הב םדאה תדובעב ותמגודו

דמועשכ ,ןכלו ,לכשה דצמ םיאבש םירתסהו תומלעה ,םיבוכיעו תועינמ שי םדאה תדובעב
םיכירצש לכש יפ-לע ריבסמו ("סיוא ךיז ט'הנעט רע") חכוותמו ,השודקד לכש יפ-לע םדגנ
.רתסההו םלעהה לטבתיש לעופ יזא ,תווצמ םייקלו הרות דומלל ,'ה תא דובעל

םעטמ הטמלש הפצוח דצמ (אלא ,לכשה דצמ אל) ריתסהלו םילעהל רציה םכחתמ םימעפל ,לבא
,השודקד לכש ידי-לע ודגנ דומעל רשפא-יא ,זאו ,תעדו

תיקולאה ושפנבש ד"בח אמטמ הז ידי-לעש ,תוינוציח תומכח דומילב קסעתה םא טרפבו]
ולצא ףסותינ ,הז-תמועלה דגנ דומעל השודקד לכש לצנל םוקמבש ,ונייה ,(23אינתב ראובמכ)
,[הז-תמועלד לכשב

הלעמל םה תווצמו הרותש ולכשב ןיבמו ,תווצמו הרות םייקל ךירצש ולכשב ןיבמש ףא ,ןכש
הריציהו האירבה םלוע קר אל ,תולשלתשהה רדס יולת תווצמו הרותה םויקב ,ךדיאלו ,לכשהמ
וכלת יתוקוחב םא" 25בותכש ומכ ,ירמוחהו ימשגה הזה-םלוע םג אלא ,(24"ויתרצי ויתארב")
אוה :"היל אחינ אריקפהב"ש אוה קעוצ ,ןכ-יפ -לע-ףא - "'וגו םתעב םכימשג יתתנו 'וגו
הזכ רבד לובסל לוכי וניאש אלא דוע אלו !וילע אשנתמה רבד הזיא לש תורמ לובסל לוכי אל
לדתשמ ןכלו ,לוע-תלבק ךותמ תווצמ םייקמו הרות דמול רחא ידוהיש ,ותלוזל עגונב םג
הווכנ ומצעב אוהש יפ-לע-ףא ,("םירחא ינפב התוא הרקה") םירחא לצא םג תורירק לועפל
ייח ,ינבל עגונב טושפ ול םלתשמ וניא תווצמו הרותה םויקב ןורסיחהש ומצעב עדויש יפכ)
!"היל אחינ אריקפהב אדבע"ד ןיינעה ולצא שגדומ ךכ ידכ דע - (אחיוור אנוזמו

דבעד בצמו דמעמב םיאצמנש הלאל עגונב וליפא חוכ-תניתנ הנשי םירופה ימיב ,םנמא
:"היל אחינ אריקפהב אדבע" ,ינענכ

ראשו הליגמ ארקמב םיבייח םא םיקסופב אתגולפ שי םינענכ םידבעל עגונבש - המדקהבו
.26םירופה יניינע

םידוהיה ולביקו ומייק" ,27בותכש הממ - םירופ יניינעב םיבייח םה םגש םידומילהמו
יפכ - "'וג הלאה םימיה ינש תא םישוע תויהל 'וג םהילע םיוולנה לכ לעו םערז לעו םהילע
תוריגה רחאל םה ירה"ש ,םירג לע יאק "םהילע םיוולנה"ש רמול ןיאש 28יבו'צגרה ראבמש
."לארשי לכ ומכ

ונינש ירהש ,"םהילע םיוולנה"מ דומילב ךרוצ ןיא םירגל עגונב (א) :הזב םיטרפ ינשו
ןידמועה ןתוא אלא יל ןיא ,30הפ ונשי רשא תא יכ 'וגו םכדבל םכתא אלו" 29תועובש תכסמב
,30ונניא רשא תאו רמול-דומלת ,ןינמ רייגתהל ןידיתעה םירגו םיאבה תורוד ,יניס רה לע
הליגמ ארקמ ןוגכ שדחתהל תודיתעה תווצמ ,יניס רהמ םהילע ולביקש הווצמ אלא יל ןיאו
ךייש אל םירגל עגונב (ב) ,"רבכ ולביקש המ ומייק ,ולביקו ומייק רמול-דומלת ,ןינמ
ךיראמש יפכ] לארשימ דחאכ השענ רייגתנש רגש ןוויכד ,לפט ךרדב ,"םהילע םיוולנה" רמול
ךירצ וניאש - "םלועה היהו רמאש ימל סחייתמ"ש - רגה תלעמב 31העודיה ותבושתב ם"במרה
32ימלשוריה ירבדמ היאר איבמו ,"וניתובא יקולאו וניקולא" הליפתה חסונב המואמ תונשל
רמול ךל שיש ךל ררבתנ הנה" ,"ךיתתנ םייוג ןומה בא יכ 33ט"מ ארוקו איבמ ומצע רג"ש
,לפט ךרדב "םהילע םיוולנה" רדגב וניא יאדווב ,["ונל תתל וניתובאל 'ה עבשנ רשא

םהל ןיא"ש ,םידבע לע יאק "םהילע םיוולנה"ש - יבו'צגרה קיסמ - רמול ךירצ ךחרכ-לעו
."םילפט קר ,יטרפ תואיצמ

:הזב הרבסההו

תרתומ ןהכ לש ותשאש םשכש רמול ארבס שי - 34המורתב לכואש ןהכ לש ינענכ דבעל עגונב
רשק הל שיש ןוויכ ,םוקמ לכמ ,הצע ינפב תואיצמ התויה םע ,ןכש ,35המורת תליכאב
ומכ המורתב לוכאל הריתהל ויד הז רשקש הרות הרמא ,ןיאושינה ידי-לע ןהכה לא תוכיישו
לש תוכיישהו רשקה דצמ ,ירה ,המצע ינפב תואיצמ ותויה םע ,ןהכ לש ודבע םג ךכ ,הלעב
.ןודאה ומכ המורת לוכאל ול רתומ ונודאל דבע

ןהכה לא תוכיישו רשק ול שיש המצע ינפב תואיצמ וניא ןהכ לש ודבעש איה תמאה ,לבא
לא לפטו לטבש ,ןודאה לש ופסכ ןיינק ותויה איה ותואיצמ לכ ,אלא ,(ןהכ לש ותשא ומכ)
לא לפטו לטב אלא ,המצע ינפב תואיצמ וניא ןודאה םע ותורשקתה ירחאל םג ,רמולכ] ןודאה
.המורת תליכאב רתומ ןכלו ,[ןודאה תואיצמ אלא ןאכ ןיאש ,ךכ ,ןודאה

לוכאל ול רתומש ,חספה תטיחש רחא ולבטו ולמו ינענכ דבע הנוקהב - 36אנידל אנימ-אקפנו
וייונמל תויהל ךירצש יאנתה ,יכ ,37וייונמל אלא לכאנ חספה ןיאש ףא ,ונודא לש חספהמ
-םא אלא חספה לוכאל לוכי וניאש ,המצע ינפב תואיצמל בשחנש םדאל סחיב אלא וניא אקווד
לש וניינק םא יכ ,המצע-ינפב תואיצמ וניאש ינענכ דבע ןכ-ןיאש-המ ,וילע הנמתנ ןכ
לש ופסכ ןיינק רותב חספה ןמ לוכאל לוכי אלימבו ,יונימ וב ךייש אל ,וילא לפטו ןודאה
- חספה לוכאל דבעה תא ענומה רבדה ריסהל קר ךירצו) חספה לע הנמנ (ןודאה) אוהש ןודאה
.(הלימה ידי -לע

:םינענכ םידבעל ךייש "םהילע םיוולנה" ןושלהש ןבומ הז יפ-לע

ךייש אל - ןודאה לא םילפטו םילטב אלא ,המצע-ינפב תואיצמ םניא םינענכ םידבעש ןוויכ
וילעש) תעד-רב םדא לש תואיצמ לע לח הווצמ לש רדג ,יכ ,הווצמ לש תולח םהילע שיש רמול
ויסכנ וא ותמהבל עגונב ןכ-ןיאש -המ ,(רייגתנש ינפמ וא הדלותה דצמ - יוויצה רדג לפונ
.ללכ הווצמ לש רדג ךייש אל - םדא לש

םהילע םיוולנה לכ לעו םערז לעו םהילע םידוהיה ולביקו ומייק" - קוספבש שודיחה והזו
ינפב תואיצמ םניאש םינענכ םידבע םגש - "'וג הלאה םימיה ינש תא םישוע תויהל 'וג
תווצמבו הליגמ ארקמב םיבייח ,"םהילע םיוולנ" ,לארשי-ינבל םילטבו םילפט אלא ,המצע
."םהילע םיוולנ" םתויה דצמ אלא ,(הווצמ תולח םהילע ןיאש) םמצע דצמ אל ,38םירופ

:םדאה תדובעב לכשה-דומיל שי הזמו

ילבמ ,"היל אחינ אריקפהב"ו ,"קלמע םייוג תישאר" לש בצמו דמעמב אצמנש ימ ונשי םא םג
לע רבגתהלו דדומתהל תורשפא ול ןיא הרואכלש ךכ ,תימשג תלעות וא תינחור תלעותב בשחתהל
ותוא "חקול" אל רבד םושש ןוויכ ,שגרה ידי-לע אלו לכש ידי-לע אל ,תימהבה ושפנו ופוג
ךירצ - ("טינ םיא טמענ ךאז ןייק ןוא ,טינ םיא טמענ שגרה ןוא ,טינ םיא טמענ לכש")
וניאש ,ונייה ,"םהילע םיוולנה"ד בצמו דמעמב ומצע תא דימעהל ותלכיבו וחוכבש עדיל
,וילא לטבו לפט אוהו ,ןודאה תואיצמ איה תיתימאה תואיצמהש ועדויב ,ומצעל תואיצמ
תושעל ךירצ אוהש ןוויכ ,רחא ןפואב וא ךכ ןפואב "היל אחינ" םא אנימ-אקפנ ןיא ,אלימבו
ןוויכ ,ןודאה ןוצר (תושעל ךירצש קר אלו) השוע אליממ ךרדבש ,הזמ הריתיו ,ןודאה ןוצר
!ללכ תואיצמ וניא ומצעל אוהש

םיאצוי - קלמע לש ונב ןב ,ןמה לע ןוחצינה היה םהבש םירופה ימימ םיחקולש - הז חוכבו
םוגרתה שוריפכ) אחישמ אכלמד ארדב וליפא הנשיש המחלמ ,"רוד רודמ קלמעב 'הל המחלמ"הל
םילוכיש המ לכ םישועש הז ידי-לע ,40"קלמע רכז תא החמת" יוויצה םייקל םיחילצמו ,(39
-ישאר - 41"קלמע רכז תא החמא החמ יכ" ותחטבה םייקמו ה"בקה םילשמ זאו ,דבל תושעל
אגרד לע הרומש ,םלוע לש ופולא ,ף"לא םג ףסותינש - 42(החמת החמ החמא) תמא תובית
תמחלמב ןוחצינה תומילש השענ הז חוכבו ,43תולשלתשה רדסמ הלעמל ,תעדו םעטמ הלעמלש
.קלמע

"עדי אלד דע" ,הלבגהו הדידממ הלעמלש החמש ,44"'וג החמשו הרוא התיה םידוהיל" - זאו
.45
(הגומ יתלב- 36-29 'מע 'ב ךרכ ,ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"ישת םירופ תחישמ)

.חכ,ט רתסא (1

.דועו .ב,כ תוחנמ - לספנ ה"דות (2

רתסה יכנאו רמאנש ,ןיינמ הרותה ןמ רתסא" (ב,טלק ןילוח) ל"זח ושרדו .חי,אל ךליו - בותכה ןושל (3
.נ"שו .ךליאו גפק 'ע ד"ח טקולמ מ"הס הארו ."ריתסא

ךשמהב - אכ ,םש) "תורצו תובר תוער ותוא ןאצמת יכ היהו ,יכב ,ארק יאהל יטמ יכ" :א,ה הגיגח האר (4
.(ןיינעה

.ךליאו וטת ע"ס (רתסא) ך"נ צ"מאהדא ירמאמ .ד,דצ א"גמ א"ות האר (5

.נ"שו .א,גי ןיטיג (6

.נ"שו .טק 'מע ו"ח .חש 'מע א"ח טקולמ מ"הס האר (7

.ה,אכ םיטפשמ (8

.דועו .21 'מע ו"ח ש"וקל .34 'מע ב"שת מ"הס .ותלחתב ו"סרת ךשמה .זצקתת 'מע קלב ת"הוא (9

.ו"ה ג"יפ םירפוס 'סמ .א,ג רתסאל ינש םוגרת האר (10

מ"הסב הז ה"ד .(ךליאו וצר 'ע ת"רפ מ"הס) ת"רפ םירופד קלמע םייוג תישאר ה"ד הארו .כ,דכ קלב (11
.ותלחתב א"פ-פ"רת

.ח,די חלשב (12

.(י"שרפבו) זט-די,וט םש (13

.וט ,םש י"שרפ (14

-לע(ש) . . יפל םהילע םיאב םיעגנהש םהל איה הרושב" ,"םכתזוחא ץרא תיבב תערצ עגנ יתתנו" נ"זעו (15
91 'מע ב"לח ש"וקלב ראבתנ - .ו ,ז"יפ ר"קיומ - י"שרפבו דל,די ערוצמ) "ןאצומו תיבה ץתונ עגנה ידי
.(ךליאו

."וישעמ םש לע אלא . . אקווד ואל" :םש 'סותבו ,א"ער ,גי הגיגח - ל"זח ןושל ד"ע (16

.נ"שו .38 הרעה 193 'מע א"כח ש"וקל האר (17

.ח,זי חלשב (18

.חי,הכ אצת (19

.פ"הע י"שרפ (20

.נ"שו .א"עס ,הק ןירדהנס האר (21

.חלשב פ"ס (22

.ח"פס (23

.(10 'מע 'ב ךרכ ב"ישת תויודעוותה - םחנמ-תרות) רמאמהב םג הארו .ז,גמ היעשי (24

.יתוקוחב פ"ר (25

.א"יקס ה"צרתס םש ג"מרפ .טפרת ס"ר ח"וא ע"ושוטה כ"ונ האר (26

.זכ,ט רתסא (27

.נ"שו .פ"הע א"גמל נ"עפצ (28

.א,טל (29

.די-גי,טכ םיבצנ (30

(כ"שת ,םילשורי) ם"במרה תובושת .ט"יס א"חל תופסוהב (ז"שת .י.נ) רעגניזלוש תאצוה ם"במרב הספדנ (31
.ג"צרס ב ךרכ

.ד"ה א"פ םירוכיב (32

.ה,זי ךל-ךל (33

.ו"פר תומורת 'לה ם"במר (34

.ג"ה םש (35

.נ"שו .המ 'מע אב 'פ ת"הע נ"עפצ האר (36

.א,אס םיחספ (37

תושעל לבא ,הליגמ ארקמל קר" ז"ה ,הליגמ ארקממ םירוטפ םידבעש תועדהל םגש ,םש א"גמ נ"עפצ האר (38
."'וכ ןודא לע לטומ הזד רדגו ,םהב םג ךייש הישע ,םירופ

.(פ"הע ע"בית) "יתאד אמלעד ארדמו אחישמד ארדמו ןיד אמלעד ארדמ אירד אתלתל" (39

.אצת פ"ס (40

.די,זי חלשב (41

.א,הס ב"חזל יבצ תרטע האר (42

.נ"שו .(ךליאו בע 'מע) ף"לא תוא תויתוא תכרעמ ד"בח םיכרעה רפס האר (43

.זט ,ח רתסא (44

.ב,ז הליגמ (45
חישמ םע תויחל


לכשו אובת הלואגהש אוה רורב רבד
ולאגיי לארשי


"םידוהיל דומעי הלצהו חוור"ב קלח ונל היהיש לדתשהל

תויולגה ראשל הנורחאה הלואגהו הנושארה הלואגה ןיבש קוליחה ראבמ ר"ומדא ח"ומ ק"כ
-ןיאש-המ ,תויולגב וראשנ םתצקמ לבא לארשי-ינבמ קלח ולאגנ תויולגה ראשבש - םייתניבש
ראשנ אל דחא ידוהי וליפאו ,לארשי -ינב לכ ולאגנ ,םירצמ תלואג ,הנושארה הלואגב ןכ
(םירצמ ץראל) הואשע" ל"זח ןושלבו ,השודקה תוצוצינ לכ וטקלנו ופסאנ ןכ ומכו ,םירצמב
,הנורחאה תולגהמ הלואגב הז ךרד-לעו ,"םיגד הב ןיאש הלוצמכ . . ןגד הב ןיאש הדוצמכ
.תולגהמ לארשי-ינב לכ ואציי ,הז ונתולג

ןפואב היהת םא ןיבו "התעב" היהת םא ןיב - הז ונתולגמ הלואגבש אוה רורב רבד
לכ" ,לארשי -ינב לכ ולאגי - ("התעב" רבכ הז ירה וישכעש רמול רבתסמו) "הנשיחא"ד
םידוהיה ןה ,"ולש תישארו תירחא"ש םלוע לש וכלמ ,"שורוושחא תוכלמ לכב רשא םידוהיה
;הז ינפלש תורודה לכב ויהש םידוהיה ןהו ונרודבש

אופא עדיל םיכירצ - חישמה תאיב היולת םהלש ןוקיתהבו ,ןוקיתל םיקוקז םקלח ,יאמ אלא
חוורה תלועפב קלח ול היהיש לדתשהל ךירצ דחאו-דחא-לכו ,"םידוהיל דומעי הלצהו חוור"ש
...רבדבש תוכזה תא ו"ח דבאיש ,"ודבאת ךיבא תיבו תא"ד ןפואב היהי אלש ,םידוהיל הלצהו

התלע אלש םלוכ לצא לעפו ,םידוהיה לכ תלצהב לדתשה יכדרמש םשכ :ונניינעב הז ךרד-לעו
- "שורושחא תוכלמ לכב רשא םידוהיה לכ" ולאגנ הז ידי-לעו ,ו"ח ץוח תבשחמ םהמ דחא לצא
תומלעהה לכ תא ףוס-לכ -ףוס םילטבמ ,וישכע םג הז רדסו ןפואב םיגהנתמ רשאכ ןכ ומכ
םא תוומל םא" :וזירכי םבצמו םדמעמ לע טבה ילבמש לארשי-ינב לכ לצא םילעופו ,םירתסההו
םג םלצא ךשמויש םהילע ולעפי ,טאל טאל ,ןמזה ךשמבו ,שפנ-תוריסמ דצמ - "ךמע ונא םייחל
.השעמו רוביד הבשחמב

:"רקיו ןוששו החמשו הרוא התיה םידוהיל" - הז ידי-לעו

הרוא" היהי םלצא םג - ערה-רציד . . הטילשה תחת רבעב ויהש הלא םג ,םידוהיה לכ לצא
,"ןיליפת ולא רקיו 'וכ הרות וז הרוא" ל"זח תשרדכ ןהו ,וטושפכ ןה ,"רקיו ןוששו החמשו
,"שארבש ןיליפת ולא" ,"ךממ ואריו ךילע ארקנ 'ה םש יכ ץראה ימע לכ וארו" רמאנ םהילע
ןוויכ ,'ה םש וילע ארקנש ידוהי ךלהתמש יולגב םיאור "ץראה ימע לכ" וליפאש ,ונייה
לע אלו) "שארבש ןיליפת" קוידה ןקזה וניבר שריפש יפכ - "שארבש ןיליפת"ה וילע רכינש
."פאק ןיא" ,(שארה

םיעדוי אלש - "יכדרמ ךורבל ןמה רורא ןיב עדי אלד דע" - תיתימאה החמשה תישענ זאו
םיכיישה םידוהי םע תוקסעתההב רתוי ולעפ םאה :רתוי הלודג הלועפ תישענ ןיינע הזיאב
םיכייש ויהש םידוהי םע רתוי ולעפ אמש וא ,"ןידירומ אלו ןילעמ"ש הלאכ ,"יכדרמ ךורב"ל
ןוויכ - ("עדי אל") םיעדוי אל המלו ...!"ןילעמ אלו ןידירומ"ש הלאכ ,"ןמה רורא"ל
-ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצע םע םירושק םהינשו ,םור קמועב םידמוע םהינשש םיאורש
..."ךירומ תא תואור ךיניע ויהו ךירומ דוע ףנכי אל"ש ...!אוה

,תיתימאהו המילשה הלואגל ונכילויו תולגהמ ונלוכ תא איצוי יברהשכ - ונל היהת ןכו
.שממ ונימיב הרהמב
(הגומ יתלב - 55-53 'מע 'ב ךרכ ,ב"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"ישת םירופ תחישמ)

יהויחבמ ריתי


תונייעמה תצפה הלחה רדאב 'טב
ןותחתה רודכ יצחב לעופב


הצוח תונייעמה תצפהל תדחוימ חוכ תניתנ

:רדאב 'טב שדוחה ימיב ותועיבק - וז תבשב ףסונ ןיינע

אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ עיגה הז םויבש - רדאב 'טל עגונב דחוימ ןיינע הלגתנ הז ונרודב
וצופי"ד ןיינעה ליחתה הז םויבש ,אצמנו .ת"ש'ה תנש רדאב 'טב ,וז הנידמל ונרוד
יריפו תוריפה לכ תא שחומבו לעופב םיאורש יפכ - ןותחתה רודכ יצחב "הצוח ךיתונייעמ
תונייעמה תצפהל עגונב ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ואובמ האצותכ ושענש 'וכ תוריפ
.ןותחתה רודכ יצחב הצוח

:הזב ןיינעהו

תרגיא עודיכ - ונקדצ חישמ תאיבל הנכה אוה "הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןיינעה תוללכ
יפכו ,"הצוח ךיתונייעמ וצופישכ" היהת ותאיבש ,חישמה ךלממ עמשש הנעמה תודוא ט"שעבה
יפכ הרותה תוימינפ לש התצפהו התוטשפתהל הזב הנווכהש וניאישנ וניתובר וריבסהש
"הצוח ךיתוניעמ וצופי"ד ןפואבו ,ד"בח תודיסח תרות - דחוימבו ,תודיסחה תרותב התלגתנש
(ב) ,הצפה לש ןפואב אלא ,ןיפיט ןיפיט קר אל - "וצופי" (א) :םינינע 'ג הזבש -
אב ומצע ןייעמהש - "הצוח" (ג) ,ומצע ןייעמה אלא ,ןייעמה ימ קר אל - "ךיתונייעמ"
.ונמיה ץוחמ ןיאש הצוחל דע ,"הצוח"ה םוקמב הצפה לש ןפואב

ט"יב ןקזה ר"ומדא לש ותלואגב ליחתה "הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןינעה תוללכש ףא ,הנהו
יצחב אלא רבדה היה אל שממ לעופל עגונב ירה - (ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ירבדכ) ולסכב
תויהל ךרצוה - "אחישמ אכלמ אד רמ יתא אק"ל הנכהה תא םייסל ידכו ;דבלב ןוילעה רודכ
רדאב 'טב ,אופא ,לעפנ הז ןיינעו .ןותחתה רודכ יצחב םג הצוח תונייעמה תצפהד ןיינעה
לעופב ,ןותחתה רודכ יצחב םג "הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןיינעה ליחתה זאש ,ת"ש'ה
.יולגבו

...:ולסכב ט"יד ןינעה תמגודבו ךרד לע אוה רדאב 'טד ןינעהש ,אצמנו

:רמולכ .רדאב 'טב יוליגבו לעופב לעפנ - ןותחתה רודכ יצחל עגונב ולסכ ט"יד ןיינעה
ללוכ ,םלועה לכל עגונב "הצוח ךיתונייעמ וצופי"ד ןיינעה תוללכ םנמא לעפנ ולסכב ט"יב
.רדאב 'טב השענ - ןותחתה רודכ יצחב לעופב יוליגה לבא ,ןותחתה רודכ יצח

,ןותחתה רודכ יצחב ובשומ תא עבק ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש ירחאל :הזמ הריתיו
תונייעמה וצופי םשמש םוקמה ןאכ עבקנ ירה - המילש הפוקת ,םינש רשע ךשמב ןאכ לעפו יחו
.ןוילעה רודכ יצחב - ללוכ ,ולוכ םלועה לכב ,הצוח תודיסחה תרותד

תצפהד תולועפה לכב ףיסוהל תדחוימ חוכ תניתנ הנשי - רדאב 'טב ונדמועב ,ןכלו
רשאכש החטבהה םויקל הנכהה תא םייסל - הז ידי-לעו ,זוע רתיבו תאש רתיב הצוח תונייעמה
."אחישמ אכלמ אד ,רמ יתא אק" יזא "הצוח ךיתונייעמ וצופי"
-1321 'מע ,ב ךרכ ,ה"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ה"משת רוכז תשרפ ,הווצת תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 1322

תודיסחה ינייעממ


הווצת תשרפ


(כ,זכ) ךילא וחקיו

?ןרהא ידי-לע תישענ תורנה תאלעהש העשב ,השמ לא איה ןמשה תאבה עודמ

רנ") 'תורנ' תוארקנה ,תומשנה תאלעה איה תורנה תאלעה לש תימינפה תועמשמה :אוה רבסהה
םידבועה - 'ה ידבועב שיש תוגרדה עבש דגנכ םה תורנה תעבש .(כ ילשמ - "םדא תמשנ 'ה
.המודכו םימחרה תדימב םידבועה ,האריב םידבועה ,הבהאב

היהיש ידכ ,הבר הבהא ןהב 'ךישמהל'ו לארשי תומשנ תא ררועל התייה ןהכה ןורהא תדובע
יפכ שיא שיא ,'ה ידבוע םע קר איה וז הדובע םלוא .ךרבתי ותומצעב ללכיהל ןוצרה ןהב
.תיטרפה ותדובע

לש ללוכ ,לארשי תומשנבש םיגוסה לכ תא רבחל לוכי היה אוה ,ונבר השמ ,תאז תמועל
.רתויב םיטושפה םישנאה

טושפב םג ,לארשימ דחא לכב יוצמה בוטל זמור ןמש ."ןמש ךילא וחקיו" ,רמאנש והז
שאר ,השמ תניחבב תורשקתהה ידי-לע .ןמש קיפהל רשפא רבד לכמש םירפסב רמאנכו ,רתויב
תיתכ" - 'ןמש'המ השוע השמ ןכש ,לארשימ דחאו דחא לכבש בוטה ררועתמ ,לארשי יפלא
.רחבומו חבושמ ןמש ונייה ,"רואמל
(78 'מע ,א ךרכ ,םיסרטנוק םירמאמה רפס)


(ל,חכ) םימתה תאו םירואה תא טפשמה ןשח לא תתנו

שדקמבו . . ןשוחה ילפכ ךותב ונתונ היהש שרופמה םש בתכ אוה :םימותה תאו םירואה תא
טפשמ יורק אוה בתכה ותוא םש לעו ,וכותב היה אל םשה ותוא לבא . . ןשוחה היה ינש
(י"שר)

ותלועפ ,ונייה ,טפשמה ןיינע וב רסח היה ךא ,ינש תיבב םג םייק היה ןשוחה ףוג ,רמולכ
.(םלועהו לארשי םיטפשנ ודי-לעש) םלועב

שדקמב היהש ירקיעה יוליעהו ןורתיהש ,תודיסחה תרותב אבומה םע דחא הנקב הלוע רבדה
הז יוליג תכשמהב אלא ,ומצע שדקמבש תוקולאה יוליג תגירדמב היה אל ,ינש שדקמ לע ןושאר
-ןיאש-המ ,ןילובגב רמולכ ,ומצע שדקמל ץוחמ םג הז יוליג ךשמנ ןושאר תיבב .ןילובגב םג
.ינש תיבב ןכ
(138 'מע ,אי ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(הל,חכ) שדקה לא ואבב ולוק עמשנו

(טי א-םיכלמ) רמאנ אולה ,ללכבו ?"שדוקה לא ואובב" םינומעפה לוק תעמשהב ךרוצה והמ
?"הקד הממד לוק"ב אלא ,"'ה שערב אל"

אלב היה םינפלו ינפל םירופיכה-םויב לודגה ןהוכה סנכיהבש םיאור ונא ירה :דועו תאז
?םינומעפה לוק(ו ליעמה אלב םג אליממו בהזה ידגב)

וילע היה שדוקה לא סנכנשכ .לארשי לכ לש םחולש הוה לודגה ןהוכה :ןיינעה רואיב
תדובעהש עודי .הבושת-ילעב תגרדבש הלא תא םג ,לארשי-םעבש םיגוסה לכ תא ומע 'איבהל'
תולוקב חרובש ,תוומ תנכסמ ושפנ לע חרובה םדאכ ,'לודג שער' תניחבב איה הבושתה-לעב
"שדוקה לא" סינכהל ידכ ,"ולוק עמשנו" לודגה ןהוכה לצא תויהל היה ךירצ ןכל .תוקעצבו
.םידוהי לש הז גוס םג

םיסנכנ לארשיבש 'ןינקיר'ה םגש זמרל ,תלכת ינומיר ויה םינומעפהש ךכב םג זמרנ רבדה
חלפכ" ,(ד םירישה-ריש) קוספה לע (זנ תוכרב) ל"זר רמאמכו ,לארשי ללכמ קלחכ שדוקה לא
."ןומירכ תווצמ םיאלמ ךבש ןינקיר וליפא" - "ךתקר ןומירה

לארשי לכ םימוד הז םויב יכ ,שער אלב לודג ןהוכה סנכנ ובש ,םירופיכה-םוי הנוש
ידוהי לכ זאו ,ה"בקה לא לארשי לכ לש תימצעה תורשקתהה תילגתמ זאש םושמ ,תרשה יכאלמל
.הקד הממד לוקב ,לוטיבה תילכתב אלא ,בורק השענש קוחרכ אל םישדקה-שדוקל סנכנ
(337 'מע ,זט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(זל-ול,חכ) תלכת ליתפ לע ותא תמשו . . ץיצ תישעו

(חפ םיחבז) םינפ תוזע לע רפכמ ץיצ

םשה ינפל רתסבו יולגב םדאה שייבתי םא"ש ,(תשובה רעש) םיקידצ-תוחרוא רפסב רמאנ
אוה אלא ,ךרבתי םשה ינפמ שייבתמ וניא םדאהש המ ךא ."תאזמ הלעמל הלעמ ןיא ,דבל ךרבתי
.ונממ קוחר ךרבתי םשה ,ויניעבש ינפמ הז ,םינפ זע תניחבב

,("םיכרחה ןמ ץיצמ" ומכ) הייאר ןושלמ אוה "ץיצ" - "ץיצ תישעו" :בותכה זמרש והז
,ךרבתי םשהמ שייבתי ךכ ידי-לעו ,הלעמ יפלכ תולכתסה לש הדובעה ונייה

(האליע הארי) תשוב תניחבל עיגי וז תולכתסה ידי-לע - "תלכת ליתפ לע ותוא תמשו"
.הארי תניחבל תזמור 'תלכת'ש רהוזב רומאכ ,'תלכת'ב תזמרנה
(ונשת'א 'מע ,ה ךרכ ,הרותה-רוא)


(ז,ל) םימס תרטק ןרהא וילע ריטקהו

רשק שי .תרוטקה תיישע לע יוויצב תמייתסמו הרונמה השעמ יוויצב תחתפנ הווצת תשרפ
:םדאה תדובעב םהש יפכ ,םירבדה ינש ןיב דחוימ

תרוטקה תדובע םג .הווצמ רנב המשנה תראהו תקלדה - התועמשמ םדאה שפנב הרונמה תקלדה
היב אנרטקתא אריטק דחב" - רהוזה רמאמכ ,תרעוב שאכ ,ה"בקה םע תורשקתהו תורבחתה איה
."אטיהל היב ,אדיחא היב ,ה"בוקב

הכירצ תווצמה רואב המשנה תקלדה םג ךכ ,םלועה לכל רוא הציפה הרונמה תקלדהש םשכו
.םיבבוסה לכ לע עיפשהל הכירצ תרוטקה תדובע ףאו ,התביבס תא ריאהל

לכב ,דימת שדקמבו ןכשמב ושענש תודובע ןניה תרוטקהו הרונמה יכ ,דימת הנמז וז תוחילש
.ללכהמ אצוי אלב םויו םוי
(ב"נשת'ה הווצת תשרפ תבש תחישמ)
עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

םירופ עצבמ
("תבשב רוביצ יכרוצ לע ןיחקפמ" ירהש ,תבשב ףאו) םירופ יניינעל תונכהה לע ררועל שי
-יתב ,םינקז-יתבב םיאצמנה םידוהיל תדחוימ השגדהבו ,החלצהבו רדוסמ ןפואב ושעייש ידכ
,ל"הצל עגונב המכו-המכ -תחא-לעו ,םוקמ לכב [הרטשמו] אבצו ,םירוסאה-יתב ,םיאפור
"רדג ץרופ החמש"ו . . לארשי -ץרא לובג לע שממ שפנ-תריסמב םפוגב םיניגמו םידמועש
.1הז לכב הבר החלצה םורגת

.2ךכל םיקוקזה לכל םירופה יכרוצ תניתנל גואדל דעומ דועב לדתשהל שי ןכ

:םיברה יוכיז

ינפמ ןה ,הלילה לש וז לע םויב האירקה תא ופידעי ,הליגמ ארקמב םיברה תא םיכזמה
.3תירקיעה האירקה איהש (םסרפל יאדכו) ינפמ רקיעו ןהו ,ויד הל עדומ וניא רוביצהש

לקנב ,םירופה ןיינעב רקיע ןהש ןוויכמ ,םינויבאל-תונתמו תונמ-חולשמ תווצמה יתש"
:ךרד לכב] . . םסרפלו . . רתויב לדתשהל (תוכזהו) הבוחה ןכלו . . ןמייקל רתוי
דואמ לקנש (ב ;ולא תווצמ תלעמ לדוג (א :[4'וכו וידר ,תונותיע ,םיזורכ ,םיבתכמ
םגש אלא ,דוע אלו (ד ;ןהב םיבייוחמ תווצמ ליגל ועיגהש תחאו דחא לכש (ג ;ןמייקל
.6ולא תווצמ םמצעב ומייקי ,[5"ארמוחל אקיפס"ו] ךוניחל ועיגהש תונטקהו םינטקה

תווצמ םימייקמ םירוההש ידי-לע הבוח ידי תאצל רשפאש העידה לע םיכמוס םיריעצהמ הברה
דובכה לכ םע ,ןכ לע .יוארכ תאז םימייקמ םניא םיבר םירוה םגש הרוק ונרעצל לבא ,ולא
רפסה יתב לכב] םתעפשה תחתש םידליל ריכזהל ,םירוההו םיכנחמה ,םינברה םישקבתמ ,יוארה
םויב ,'םינויבאל תונתמ'ו 'תונמ חולשמ' תווצמ תא ישיא ןפואב םייקל . . [7גוס לכמ
,הקשמו לכאמ וא ,היירכוסו חופת ןוגכ ,לכאמ ינימ ינש קר םישורד תונמ חולשמל :םירופה
הטורפ ,תוטורפ יתשב םייקל ןתינ םינויבאל תונתמו ;ץימ וא לק הקשמו הגוע תסורפ ןוגכ
.8חבושמ הז ירה הקדצב הברמה לכש ןבומו .ןויבא לכל

-המכ -תחא-לעו) ןהו ץראל-ץוחב ןה ,םוקמ לכב םסרפלו שיערהל שי . . הז לכל ףסונ"
ארקמ קר אלו) םירופה יניינע לכש ירשפאה לככ תולדתשהה רבד-לע ,השודקה ונצראב (המכו
-לע תולגה םייסל םיכירצו םיצורש ןוויכ . . 'ךלמ תרדה םע בורב'ד ןפואב ויהי (הליגמ
אצמנ םלועב תחדינ הניפבש םיעדוי רשאכש ,ךכ ידכ דעו . . לארשי לש םתודחאב הפסוהה ידי
העשת דוע וילא איבהל לדתשהל שי ,רוביצה םוקמל ואיבהל תורשפא ןיאו ,דחא ידוהי
...םידוהי

םיכלוה ויהש לארשיב תושודק תוליהק המכב היהש גהנמה עודי - 'החמשו התשמ'ל עגונב
[9בוחרב םיבשו-םירבועה תא םג חמשל ףאו ,הנמזהל דע תוכחל אלו] . . תיבל תיבמ םירופב
.ותחפשמ ינב םע ותיבב הדועסה רחאל "םע בורב" םירופ תחמשב ףיסוהל םילוכיש ךכ לע ףסונ
"םע בורב" הניתנ (םיינעה לש םדובכב תוריהזה תילכתב) - 'םינויבאל תונתמ'ל עגונבו
האשעו העבקש ,יטרפה ותיבבש הקדצ תפוקל הניתנה לע ףסונ ,הקדצ תפוקל וא הקדצ יאבגל
ומייק"ד ןיינעה תוללכ תודוא ררועל - רקיעו דועו . . לישבתה רדחב טרפבו ,תיבה ןמ קלח
- הז לכו . . הלוכ הנשה לכ לע תווצמו הרות יניינע לכד הלבקה שודיח "רבכ ולביקש המ
.10"'דחא םע' םישענש . . לארשי תודחאו לארשי תבהאב תדחוימ השגדה ךותמ

םישנלו ד"בח-יריעצ םשב םישנאל תתל דיפקהל שי ,תונמ חולשמ המודכו םילייחל םינתונשכ
םילוכיו) תונמה תא ףילחהל םכירדהל - הווצמה ומייקי םמצעב םהש ידכו ,ד"בח-ישנ םשב
השאו והערל שיא ,םמצע ןיבל םהיניב (11לכואה רדחב םהל תונכומה תונמב םג תאז םייקל
.םינויבאל תונתמ םייקל ידכ תועבטמ םהל קלחל שי ןכ .12התוערל

םינויבא ןיאשכו .םינויבאל תונתמ תווצמ הזב םימייקמו ,ול םינתונ - די טשופה לכ
.13ךפיהלו השאל שיא םג תתל ןתינ .(הקדצ-תפוקל וא) הקדצ-יאבגל םינתונ

םינתשמ םירופבש לארשי גהנמכ ,עובקה רדסה תא תונשל שי םירופה ימי םע רושקה סנכב
.14הזב-אצויכו תוכיסמו םישובלמב

====================================

הווצת תשרפ שדוק-תבש
רוכז תשרפ ,רדאב 'ט

תא םיחינמ .עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ :תירחש
אצת תשרפב ריטפמל םיארוק ינשה רפסבו ,הלילגו ההבגה ,שידק-יצח םירמואו ינשה רפסה
.1". . רוכז" :(טי-זי,הכ םירבד)

,םיקסופה בור תעדל .2הרותה ןמ איה רוכז תשרפ ,םיירקיעה םיקסופה לש הצופנה העדל
.3רוכז תשרפ תעימשב תובייח םישנ

:(חלשב תשרפו) םירופ תאירקב ןכו - (אצת תשרפו) רוכז תשרפ תאירקב" :ר"ומדא ק"כ בתכ
הרואכל .הזב הארוה יתעמש אלו ,םינוש םיגהנמ הזב שי - לוגסב וא יריצב "קלמע רכז"
'רכז' ךכ-רחאו (יריצב) 'רכז' םידקהל (אצת תשרפו) רוכז תשרפבו ,םהינש תורקל ןוכנ
4"(יריצב) 'רכז' ךכ-רחאו (לוגסב) 'רכז' םידקהל (חלשב תשרפו) םירופ תאירקבו ,(לוגסב)
.

.5(הל-ב,וט א-לאומש) ". . יתדקפ ,תואבצ 'ה רמא הכ" :הרטפה

.'ךתקדצ' ןכו ,6'םימחרה בא' םירמוא

יעיבר םוי
7רתסא תינעת ,רדאב ג"י

תינעתהמ םירוטפ - 10םוי 'ל לכ תדלויו ,9הקינמו תרבועמ ,8(הנכס וב ןיאש וליפא) הלוח
.11

לוכאל םיכשהל ותעדבו ןושיל בכושה .12רחשה דומע הלעיש דע לוכאל ול רתומ ,ןשי אלש ימ
ןיא ,ומוקב תותשל ליגר םאו .תותשל וא לוכאל לכויש הנישה ינפל שוריפב הנתי ,תותשל וא
.13הייתשל תונתהל ךירצ

.3:57 :רתויב המידקמה העדל ץראה זכרמב רחשה תולע

ןיב המצע ינפב הכרבב 'וננע' (ץ"שה תרזחב) רמוא ץ"שה .החנמב קר 'וננע' רמוא רוביצה
םאו .14"םינעתמ השולש קר ףא תסנכה-תיבב שי םא" ,'ונאפר' תכרבל 'לארשי לאוג' תכרב
.15'הליפת עמוש'ב ורמוא ,ןיא

:16תוחילס

.ונכלמ וניבא ןכו ,ונלוק עמש ,תודימ ג"י ,ונמשא :דחוימבו ,17הדימעב ןתוא םירמוא

:18ןלהלד רדסב ,הרשע הנומש ירחא ןרמואל ונגהנמ

יקולאו וניקולא / םחרכ / וניוויק הווק / םיפא תליפנ / םיפא ךרא ל-א / ונמשא
,וניתובא יקולאו וניקולא /םחרכ /ךמע יכ / רובעיו ,19ךלמ ל-א / םוקב םדא ,וניתובא
רוכז / 21ךימחר רוכז / רובעיו ,ךלמ ל-א / 20רפסמ יתמב / רובעיו ,ךלמ ל-א / ל-אה התא
חישמ / 23ונעשפו ונעשרה / 22ונלוק עמש / םינושאר תירב ונל רוכז / תובא תירב ונל
וניבא' / 24ינעד אנמחר / םהרבאל הנעש ימ / וננע 'ה וננע / ךמש םוחר ל-א / ךקדצ
/ [26'רפסב ונרכז' אלו] '. . ל ונרכז' ;'הבוט הנש ונילע ךרב' :ובו ,25ךוראה 'ונכלמ
.שידק יצח / עדנ אל ונחנאו

:הרותה תאירק

.27םינעתמ השולש קר שי םא םג החנמבו תירחשב 'לחיו' םיארוק

ינפמ תאז עידוהל ול רצו ,והוארק םאו .28הרותל תולעל והוארקי אל ,הנעתמ וניאש ימ
.29הלעי - םשה לוליח

- "וננוועל תחלסו" ,"הקנו . . םוחר ל-א 'ה 'ה" ,". . ךפא ןורחמ בוש" :םיקוספה תא
,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ .30הרותב ארוקה םרמוא ,ומייסש רחא קרו םר לוקב רוביצה רמוא
.31רוביצה םע דחי םרמואל ליחתה ,הרותל הלעשכ

"םשב" ןיב טעמ קיספהל שי (הליפתב ותוא םירמואשכ ןכו) "'ה םשב ארקיו" קוספה תאירקב
.'אחפיט' םעטה ,קיספמ םעט "םשב" הלמה תחת עיפומ קוספב יכ ,"'ה"-ל

:לקשה תיצחמ

תיצחמל רכז ,החנמ ינפל 33תינעתה םויב הקדצל 'לקשה-תיצחמ' םינתונ 32תוזרפה ירעב
.34"וילקשל ןהילקש םידקה" ,םירופ סנל הרושקש לקשה

,35ןמז ותואבו םוקמ ותואב עובקה עבטמה ןמ "תיצחמ" לש תועבטמ שולש ןתונ דחא לכ
ג"ימ לחה וא ,הלעמו הנש םירשע ןבמ דחא לכ - םינפ-לכ-לעו ,לארשי לכ תא ללוכ הז גהנמו
תתל ץופנ השעמלו] םפסכמ לקשה תיצחמ 'ג תתל םינטק םג וכנחיש - םיענ המו בוט המו .הנש
,הבחרה ךותמ תאז תתל ולכויש ,םהל םירזוע םירוההש ןפואבו ,[תונבו םישנ רובע םג
.36םולכ םהל רסחי אלש ךכ ,םהיכרוצל ףסכ קיפסמ דוע םהל ראשיישו

:החנמ

,תירחשבכ 'לחיו' תאירק ,שידק יצח ,ירשא ,תרוטקו רבדיו .37"תרחואמ העשב" - הליפתה
'ה ושרד" םיריטפמ .שידק יצח הירחאל םירמוא ןיאו ,ריטפמה אוה ישילשהו ,םילוע השולשל
.38שידק יצח ,וללהי .'דוד ןגמ' דע תוכרב שולש ךכ-רחא ךרבמו ,"ואצמהב

חכש םאו ,"עמוש התא יכ" םייסמו ,המיתח אלל ,הליפת עמושב 'וננע' רמוא דיחיה םג
'ןוצרל ויהי' םדוק 'רוצנ יקולא' ירחא המיתח אלב ורמוא (הכרבה םויסד 'ה םש רמא רבכו)
לכב םייפכ-תאישנ םיגהונה .'ונאפר'ל 'לארשי לאוג' ןיב תירחשבכ ורמוא ץ"שהו ,ןורחאה
.םינהוכ תכרב ץ"שה רמוא םייפכ םיאשונ ןיאשכו ,39וז הליפתב םייפכ םיאשונ ,םוי

.32'ונכלמ וניבא' אלו ,ןונחת םירמוא ןיא

ירבד' רמול ,הנשמה יפ-לע לארשי תוליהקב רבעב וגהנש גהנמה תא שדחמ גיהנה ר"ומדא ק"כ
.40החנמ תליפת רחאל רוביצ תינעת ימיב 'ןישוביכ

דע תונוזמ ינימו ,המודכו תוריפ םועטל רתומ שלח םדא .הליגמה תאירק םדוק לוכאל ןיא
ךכ-רחא הליגמ עומשל ונריכזיש רחא םדאמ שקבי ךא ,שממ לוכאל וליפא רתומ הלוחו ,הציבכ
.41

.6:10 :ץראה זכרמב םיבכוכה תאצ

ישימח םוי
םירופ ,רדאב ד"י

בוט-םויו תבש ידגב שובלל ונגהנמ ,םירופ ליל ,ברעב יעיבר םויב ,הליגמה תאירק תארקל
.42

תרשע (ב ."ךלמה" תביתב םיליחתמ םידומעה לכ אל (א :ע"נ ש"רהמ ר"ומדא בתכש הליגמב"
.43"ומצע ינפב דומעב םניא ןמה ינב

תאירק עומשלו 44תיברע ללפתהל תסנכה-תיבל ךלוה ,העבש ךות (ל"חר) (יריצב 'בה) לבא
46ךרבי םגו רוביצה ינפל הליגמה תא אוה ארקי ,והומכ קהבומ ארוק-לעב ןיא םא .45הליגמה
ןיינמב בשחנש ונייה ,תוליבא ןיינעל תבשכ בשחנ םירופ .47החמש ינימ תוארל ול ןיאו .
-חולשמ ןיינעל .48וילענ לעונו עקרקה לע בשוי וניא ,אעניצבש תוליבא קר גהונו ,העבש
.ןלהל האר ,תונמ

אלא] הרשע -הנומש םדוק תאז זירכהל םיקיספמ ןיאו ,'םיסינה לעו' םירמוא תיברע תליפתב
תמיתחבש םשה תא רמאש רחאל רכזנ םא - 'םיסינה לעו' חכש .[ריכזהל ידכ ןחלושה לע םיכמ
.32לבקתת -שידק םירמוא ,ןכמ רחאל .רזוח וניא ,הכרבה

לוק הז ןיא יכ - םהב-אצויכו וידרו ןופלט ידי-לע 'וכו הליגמ תאירק תעימשל םוקמ ןיא"
.49"ללכ םדא

איה הליפכהו ,50תרגאכ התוא םילפוכ הליגמה תא םיעמושה םג"ו ארוק-לעבה :הליגמה תאירק
-לעבה םע הירחאלו הינפל תוכרבה תא ךרבמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ".51םיקלח השולשל
םויס דע 'תרגיאכ' ראשית הליגמהש ,יברה לדתשה ללכ ךרדב .52םויב ןהו הלילב ןה ,ארוק
.53האירקה

תכרב רחאל דע קיספהל רוסא .תאצל ונווכי םהו םיעמושה לכ תא הבוח-ידי איצוהל ןווכי
.32"ונביר תא ברה"

ךותמ תאז תושעל לוכי וניא םא םגו ,דימ תאז ארקי ,קוספ וא הבית עומשל חילצה אלש ימ
דע (העטי אלש ידכ ,תדקונמ הליגמ וא שמוח ךותמ ףידע) ומצעב דימ ארקי - הרשכ הליגמ
.54ךליאו וז הביתמ לחה הרשכ תרחא האירק שפחל ךרטצי אלש ידכ ,וב זחוא ארוקהש םוקמ

,'יגגאה' :והשלכ ראותב 'ןמה' רכזנש םוקמב ,האירקה ךשמב םימעפ המכ 'ןמה' םיכמ"
.55"הזב אצויכו 'ערה'

שיאו" .(אי,ח) "דבאלו גורהלו / דבאלו גורהל" :תורוסמה יתשכ םיארוק הליגמה תאירקב
.56(ב,ט) "םהינפל דמע אל שיאו / םהינפב דמע אל

,(וט,ח) 'אצי יכדרמו' ,(א,ב) 'ידוהי שיא' :םר לוקב םיקוספ העברא רמול םיגהונ
ןמה ינב תרשע .םתוא ארוקו רזוח ארוק-לעבהו .(ג,י) 'יכדרמ יכ' ,(זט,ח) 'םידוהיל'
.(י,ט) 'תרשע' תבית רחאל דע (ו,ט) 'שיא תואמ שמח' םילימהמ ,תחא המישנב אורקל ךירצ
ומכ [!םתוא ארוק ארוק-לעבהשכ אלו] זא ןיכמ תוקוניתהו ,הליחת םתוא ארוק רוביצה
.57ןמה תרכזהב

'תינשה תאזה םירופה תרגיא'ו (וכ,ט) 'תאזה תרגיאה' תרימאב הליגמה תא םיענענמ"
.58"(טכ,ט)

.הכרבה תא ץ"שה םייסיש דע רובידב קיספהל רוסא ."ונביר תא ברה" ךרבמ האירקה רחא

.59"'םיקידצה לכ םיכורב ,םיעשרה לכ םירורא' :'בקעי תנשוש' חסונ" .בקעי תנשוש

-שידק .ונילע .(אמלש -אהי) שידק .שודק התאו .(םויב ןכו) הליגמה תא ךרוכ 60ךכ-רחא
.32םיקידצ ךא .ארית לא .םותי

.61"הליגמ עומשל" (ארוקה ךרבי - ואל םאו) תוכרבמ (דבלב) םישנל הליגמ ארוקה

תאירק לע ךרבמ ר"ומדאה לבא ,62רוביצב אלא הליגמה תאירק רחא ךרבל ןיאש קספ א"מרה
.63םויב ןהו הלילב ןה ,הירחאלו הינפל דיחיב םג הליגמה

.ןוזמה תכרבב 'םיסינה לע' רמאיו ,64"הדועסב תצק הבריו ,חמשי הלילב םג"

:תירחש

.32שידק יצח .'םייפא ךרא ל-א'ו ןונחת םירמוא ןיא .םיסינה לע - הרשע-הנומשב

לכל םיקוספ השולש ,(זט-ח,זי תומש) "קלמע אוביו" חלשב תשרפב םילוע השולשל םיארוק
,רוכז תשרפ עמש אלש ימ .4(יריצב) רכז ךכ רחאו (לוגסב) רכז םיארוק - 'קלמע רכז' .דחא
'לקשה תיצחמ' הקדצל ןיידע ןתנ אלש ימ .קלמע תריכז תבוח ידי תאצל וז האירקב ןווכי
.65וישכע תאז ןתונ

.66הליגמה תאירק רחאל לומל םיגהונ :הלימ תירב

.50"י"שרד ןיליפתב - הליגמה תאירקו תעימש"

תכרבב .(ליעל ןייע) שמא ומכ ,67ונייחהש ללוכ ,תוכרב שולשב הליגמה תא םיארוק
.32םירופ תדועסו םינויבאל תונתמו תונמ חולשמ תווצמ לע םג ונווכי ונייחהש

.ןויצל אבו .ירשא .בקעי תנשוש :םירמואו ,'ונביר תא ברה' םיכרבמ הליגמה תאירק רחאל
.ארימג דע ,69'בקעי תיב' םירמואו .68לכיהל הרותה-רפס תא םיריזחמ ךכ-רחאו .םלש שידק

.70"החמשו התשמ ימי" בותככ ,םויה לכ חומשל התבוח - םירופ תחמש

הזב לארשי גהנמ םייקל ,גרפ אלוממ 'ןמה ןזוא' לוכאל לדתשמ יברה היה םירופה םוי ךשמב
.71

-תאצ דע (הכרב אלב הליגמה תאירק) דבעידבו .העיקשה דע - םויה תווצמ םויק ןמז
.72םיבכוכה

השאו והערל שיא ,דחא םדאל תואקשמ וא לכאמ-ירבדמ תונמ יתש חולשל בייח - תונמ חולשמ
.74שדוח רשע-םינש ךות וירוה לע לבאלו םישולש ךות לבאל תונמ םיחלוש ןיא .73התוערל
.75תונדגמ אלו םילכאמ אלא חלשי אל ךא ,תונמ חולשמב בייח ,העבש ךות וליפא ,ומצע לבאה

.יאשר השאל שיא וליפאו ,דחא לכל הטורפ םיינע ינשל תתל בייח - םינויבאל תונתמ
תוברהל בטומו ,76חבושמ - םינויבאל הקדצו (יריצב ש"ירה) םיערל תונמ חולשל הברמהו
הראופמו הלודג החמש ןיאש ,ויערל תונמ חולשמבו ותדועסב תוברהל רשאמ םינויבאל תונתמב
תויחהלו םילפש חור תויחהל" רמאנש הניכשל המודו ,תונמלאו םימותיו םיינע בל חמשל אלא
.77"םיאכדנ בל

.78"(הקשמו לכאמ) םישנא השולשל 'תונמ חולשמ'" םייקמ ר"ומדאה

.79חילש ידי-לע תויהל ךירצ תונמ-חולשמש םירמוא שי

,םימייוסמ םיניינעב - הברדאו ,80םירופה יניינע לכב םינטקה תא םג ףתשל לארשי גהנמ
לכ םע ,םינטקה ידי-לע השענ 'שער'ה רקיע ,םיכרד ראשבו 'םינשער'ב ןמה תאכהב ומכ
(תוכיסמ) םיפוצרפ שובלל" גהנמל עגונב ןכו ,םהל תוינייפואה תובהלתההו תויחה ,תומימתה
.81םינטקה ידי-לע רקיעב השענש "םירופב

.82הכרב םהילע אובתו ,'הרטע' שובלל תונטקהו םינטקה וגהנ םירופה ימיב

.32החנמ תליפת םדוק ,לקשה תיצחמ םויה םינתונ *83ו"ת םילשוריב

:החמשו התשמ

םינפ-לכ-לעו] 84םויב תויהל ךירצ הדועסה בור .83"הדועסה ךכ-רחאו תמדקומ החנמ תליפת"
'םיסינה לע' רמוא ,םויב ליחתהש ןוויכ ,הלילב הכשמנ םאו .[העיקשה ינפל תיזכ לוכאל שי
.85ןוזמה תכרבב

.86החמשו התשמב תצק םויה תוברהל םיכירצ םילשורי ינב םג

םייקל חכשיו ודומילב ךשמיי אלש ידכ - טעמ קר ,84"הדועסה םדוק הרותב טעמ קוסעל בוט"
.87םירופ תדועס תווצמ

ר"ומדאה שובל ,ח"אדה תרימאו םירופ תדועס לש ןוזמהו איצומה תוכרב ,םידי-תליטנל"
.88"טנבא רוגחו 'לטיה ענעלביוס'

.89"בוט-םוי תחמשמ הברה הלודג םירופ תחמש"

םע לבא ,'עדי אלד דע'ד ןפואב החמש ךותמ ,םירופד תעל-תעמה ךשמב תויודעוותהל עגונב"
המכ רבודמכ ,לארשי -ינב לכל עגונב הז-ךרד-לעו ,םידימלתל עגונב טרפבו ,'וכ תולבגה
ןוויכ ,הזב ךיראהל ךרוצ ןיאו ,תודיסחה תרותד תולבגהה יפ-לע תויהל ךירצש םימעפ
.90"סופדב םגו ,םימסרופמו םיעודי םירבדהש

אלד דע'ב םגש ןוויכ ,הלילב בוש םידעוותמ ,ותיבב דחא לכ לש הדועסה רחאל ,ונייח-תיבב
.91רתוי הלענ ןפואב 'עדי אל'ל עיגהל ידכ עגייתהל שיו ,וזמ הלעמל וז תוגרד שי 'עדי

.50"הדועסה ךותב ח"אד רמאמ" - ר"ומדאה גהנמ

םימעפ ויה .92םירופב םג תדמוע הפקותב - הקשמ תייתשב הלבגהה תודוא העודיה הריזגה
דחא םינפ-לכ-לעש ,93וירחאלש שדוק-תבשד וא םירופד תודעוותהב שקיב ר"ומדא ק"כש
.94רוביצה לכ תא הבוח ידי הזב 'איצוי'ו וטושפכ 'עדי אלד דע' םייקי םיבוסמה

עגייתהלו קיידל םוקמבש אלא ,םלועה תועטכ ו"ח תונציל לש ןיינע ונניא "הרות-םירופ"
הפסוה ידיל איבמו רושקה ןיינע ,רתוי יחטש ןיינע לע םיבכעתמ ,םירבד לש םקמוע לע
.95הרותה יניינע לככ ,"הרות" לש ןיינע הז ירה ןפוא לכב לבא ,החמשב

.96'וניבר תפוק' רובע תיבגמ תושעל יברה גהנ ,םירופ תודעוותהב

גואדל ללוכ ,חספ עצבמל תונכהה תודוא ריכזהל ר"ומדא ק"כ גהנ תודעוותהה םויס תארקל
97"גחה ינפל םוי םישולש" םיליחתמ ומצע םירופה םוימש ןוויכ ,שובלו ןוזמ ,ןיטיח-תועמל
.

,ישיש םוי
םירופ ןשוש ,רדאב ו"ט

.הלילב ישימח םוי ,םירופ-ןשוש-ליל לכ ,הליחתכל 32הנבל שודיק ןמז ףוס

םירופ תדועס תא דועסל שי .תוזרפה ירעב לומתא רומאכ גהונו ,םירופ םוי אוה םילשוריב
.99המחה תעיקש דע ,תוצח רחאל ףא התושעל רשפא דבעידבו ,98םויה תוצח ינפל

.100המוח תפקומ קפס איה יכ ,ו"טב םג הליגמה תא םיארוק הפיחב

.101החמשו התשמב תצק ןיברמ .תינעתבו דפסהב רוסאו ןונחת םירמוא ןיא :תוזרפה ירעב

;ומצע םירופה םוי לש וזמ הבר החמשב םויה ףיסוהל שי (םילשוריב םג רחמו) תוזרפה ירעב
שדוחד ןורחאה םויבש דע ,שדוחה ימימ םויו םוי לכב ןכו ,רתוי הלודג החמש - ז"ט םויב
.102רתויב תגלפומ החמש תויהל הכירצ רדא
ןיינעתמה .(ונל ושדחתנש וא ונקותש םירבד המכ דבלמ) תורעהב טרפבו ,םעפה ונרציק תוינכט תוביסמ (*
.דקתשא םירופד ,טלק ןויליג 'תורשקתה'ב םאצמי תורוקמו םימעט טוריפב


.דע-חס םיפיעס 'תה תחנה ,א"משת רוכז תשרפ תחיש (1

.317 'מע ב"ח נ"שת תויודעוותה (2

.דועו הדוהיב עדונמ א ק"ס ז"פרת 'יס ת"עש האר (3

.גכת 'מע ב"כח ק"גא (4

םיללכ 'ס תכרעמ ,םיללכה סרטנוק ,דמח ידש האר - תווצמ תיישעל עגונבו ,לקבו ,הליחתכל אוהש ןוויכ (5
.טנק 'מע 'םירופ-םידעומה ירעש' - דועו ,[הארנכ ל"צכ] גמ-מ

.537 'מע ב"ח םג הארו .1284 'מע ד"ח תוחיש-יטוקיל (6

.זעק 'מע ב"כח ק"גא (7

.זעק 'מע כ"ח ק"גא ,יברה םשב תוריכזמה בתכממ (8

.433 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותה (9

.435 'מע א"ח ט"משת תוחישה רפס (10

.'וכ תנכומה הדועסמ :א,אע ןירדהנס האר (11

.ה"צרת ס"וס ע"וש (12

.ה"צרת ס"וס ת"עש .ד-ג"ס ד"צרת 'יס ע"וש (13

.1158 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותה (14

=============================================

.ד"בח-ללוכ חול (1

אקווד וז תבשב - האירקה יטרפ ךא ,רוביצב האירקה ןינע םצעל קר הנווכה] ז"טס בפר 'יס ז"הדא ע"וש (2
ךרכ תידומלת הידפולקיצנאב ןמסנהב הארו .[ג"הושבו 3 'עה 341 'מע א"ח ט"משת ש"הס האר ,ןנברדמ םה 'וכו
מ"דשת תויודעוותה הארו .א"ס 'תה תחנה ,א"משת רוכז פ"ש תחיש - 59 הרעה 'תוישרפ עברא' ךרע ,וסק 'מע ב
.443 'מע ב"ח ט"משת .1188 'מע ב"ח

הידפולקיצנא ."םיקסופ המכ" 443 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותהבו .ט"לס 'תה תחנה ,א"משת רוכז פ"ש תחיש (3
.נ"שו ךליאו בכר ע"ס ,ג"ס 'קלמע השעמ תריכז' ךרע תידומלת

.(חס 'יס ט"ח קחצי תחנמ ת"וש) דבלב םישנל התאירק לע הרותה תכרב ךרבל ןיא יכ-םא

.םש הרעהב תוכיראב רואיבהו ,72 'מע םיגהנמה רפס (4

,לוגסל יריצ ןיב ללכ םילידבמ םניאש ק"הראב גוהנה אטבמב וא ידרפסה אטבמב הרותב םיארוקה הלאל ,הרואכל
.הז לכל םוקמ ןיא

.ד"בח-ללוכ חול .33 'מע םיגהנמה רפס (5

ףוס ןחלשה ידבב גפ 'יס ןחלשה תוצק - ורודיסב וניבר ןושל תמיתסמ עמשמ ןכו ,רוכז פ"של םוי םויה (6
.ד"בח-ללוכ חול .גי ק"ס

.371 'מע ו ךרכ תוחיש-יטוקילב האר ,'רתסא תינעת' םשב שדוחמ םעט (7

.(ו ק"ס נ"קת ח"הכ) חכ-ישושת םינקזו ,(םש) םיניע באכמ הברה רעטצמה ןכו .א"ס ו"פרת 'יס א"מר (8

לאירבג יעטנ האר) לעופב - הקינמו ,הריתי השלוח תשגרמש וא םוי 'מ רחא תרבועמב ונייהו .םש א"מר (9
.(נ"שו ,ה"פ םירצמה ןיב

.םש לאירבג יעטנ ,(ה"ס לש 'יס ז"הדא ע"וש) הלוחכ הניד (10

ו"פרת 'יס ב"נשמ האר .ןיליקמ םיברו ,םיקסופב ונד וז תינעתב התשמה ימי 'זב הלכו ןתח ןיינעלו (11
ב"ח תעד הווחי ,ב"ס אמק 'יס ע"ושוציק ,חכ ק"סו ז"טקס ו"פרתו י"קס ט"מקת םייחה ףכ ,זט ק"ס ןויצה רעשב
.נ"שו ד-ג"ס ה"כפ ב"ח ןיאושינ לאירבג יעטנו ,חע 'יס

ךרכ ש"וקל ,ג"פ ת"הגא :הזב הארו) .רחשה תולעב ליחתמ םוצהש 'כ 'רמועה תריפס רדס' ז"הדא רודיסב (12
-תינעתב קר רבדמ רתוי תמדקומ העשל םש רומאהש ,יברה םשב 17 'מע אק ןויליג 'תורשקתה'ו 313 'מע בכ
ב,ב םיחספ 'מגבו ,םימשג תינעתב אוה ה"ה ב"פ תינעת אתפסותב םש ןייצמ יברהש ןוידה רוקמב םנמא .הבושת
תינעתב וליפאו ,ךשחתשמ לכוא אוהש תינעת לכב" א"עס בי תינעת י"שרבו ,םתס "רוביצ תינעת" ז"ע אתיא
הב ןילכואש תינעת לכב הווש ןידהש קספנ ד"סקת 'יס ע"ושו י"בב אבוה ח"ה א"פ תוינעת 'לה ם"במרבו ,"דיחי
ל"נה י"שרבש טרפבו ,"הלע ףיסוהל אלד ובה" השקומ אשונהש ןוויכ ילואו - "דיחי ןיב רוביצ ןיב" הלילב
.(דיחי תינעתמ אליק רוביצ תינעתש עמשמ

ק"כ ק"גאב לבא ,רחשה תולע ינפל הליכא םושמ תאז רסוא ז ק"ס םש םייחה ףכב .כ"ונו ד"סקת 'יס ע"וש (13
תאז השוע םאב תועידה לכל רתומ ,רהוזה יפ-לע ללכב תאז םירסואה יפל םגש ,אתיא הע 'מע ג"ח ר"ומדא
.הזב אצויכו הליפתב ותעד ןווכל ,האופרל

ת"ושלו ו"סקת 'יס ח"וא קדצ-חמצה ר"ומדאל םיניד יקספל נ"שו ,45 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (14
חולב אבוה) ז"טשת ד"בח ללוכ חולל יברה תוהגהבו גיש 'מע ז"טח ק"גאב ףאו .ש"ייע ,ח"ס םיאולימה רעש ולש
'מע גל ןויליג 'תורשקתה' הארו) ללכ "ולכאש העבש"ה רוכזיא אלל "םינעתמ 'ג" קר יברה קיתעמ (םויהל הז
.(18

.גי ק"ס ו"סקת 'יס הרורב הנשמ (15

.359 'מע 'ה תלהת רודיס (16

.ה"לש רוציק 'סמ אבומ (17

ספדנה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כמ 'תורוקמו םימעט טוקיל'ו ,53 'מע םיגהנמה רפס ,ד"בח-ללוכ חול פ"ע (18
.'ד"בח גהנמ יפ-לע תוחילסה רדס' ףוסב

ספדנכ "תעדוהש ומכ" אלו ,'ד"בח גהנמ - תוחילס'בו םלשה רוזחמב םוקמ לכב ספדנכ ,"תעדוהכ" וב ל"צו (19
.344 'מע 'ה תלהת רודיסב

ןושארה זורחמ קלח םירזוח - תוספדנה תוחילס לש עירכמה םבורב" 'ןומזפ' ףוסב .'ןומזפ' גוסמ טויפ (20
ךא ,(ל"נה 'תורוקמו םימעט טוקיל'ב 4 הרעה) ןושארה זורחה לכ תא םירזוח טויפה ףוסבו "ורבחל זורח ןיב
.תיבו תיב לכ ןיב םג ןושארה זורחה לכ תא רזח יברהש רורב ח"משת רתסא תינעתמ ואידיוב

גהנמ - תוחילס'ב ספדנ ןכו ,קוספבכ ,ו"או אלל ,'ךתעושיב ונדקפ' ל"צו .347 'מע 'ה-תלהת רודיס (21
.'ד"בח

התא" ירחאו ,ללכב דע אלו 'ונבזעת לא' קוספה דע ,להקו ןזח ,קוספ רחא קוספ םירמואו ןוראה םיחתופ (22
.ןוראה םירגוס "וניקולא 'ה ,הנעת

.הליפתה חסונב תאז ורמא רבכש ןויכ ". . ונרס . . ונמשא . . א"וא" םיגלדמ (23

.(זמר ןוגינ ,םינוגינה רפס) תוחילסה םויסב וז הליפת ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (24

.(ו ןוגינ ,םינוגינה רפס) "התא אלא ךלמ ונל ןיא ,ונכלמ וניבא" :ןגנל דימת וגהנ יברה לש ןיינמב (25


ףוס דעו הליחתמ וידחי ולוכ םירמוא אלא ,ןזחו להק קוספב קוספ 'ונכלמ וניבא'מ קלח רמול ונגהנמ ןיא
.(בק 'מע ירשת-לולא ד"בח יגהנמ רצוא)

ןוקיתה חול פ"ע תאזו ,תויוכז :ספדנ ,םלשה רוזחמב םג ט"משת תנשמ לחהו ,'ה-תלהתו רוא-הרות ירודיסב
.אק 'מע םש ד"בח יגהנמ רצוא - (םינשיה םירודיסל דוגינבו - א"שת .י.נ) א"ות רודיסל

.45 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (26

.םש םיגהנמה רפס (27

,י 'יס א"ח םיאולימה רעש) קדצ-חמצ ת"ושב השעמל אבוהו ,רמואש ימ שי םשב ו"ס ו"סקת 'יס ע"וש (28
.(יק 'יס ח"וא ד"נשת תרודהמבו

ירעש) הזב ןיליקמ שיו ,תינעתה םילשהל ותעדב ןיאש ימל ה"הד םייחה ךרד רודיסמ איבה כ ק"ס ב"נשמב
זע 'יס אינעד אתסקרפא ת"ושו חנ 'יס ב"ח אנינת בישמו לאוש ת"ושבו ,לודג ךרוצ םוקמב קר ט"ס א"ש םירפא
רבודמ ירהש "רועישכמ תוחפ ולכאש 'ז" םג ףוריצל איבמה ל"נה צ"צה ת"ושמ עמשמ ןכ הרואכלו ,ללכב ןיליקמ
.(ליגרכ ולכאי כ"חאש

.דע 'יס ב"ח רזעלא תחנמ ת"ושו אכ ק"ס ףוס ו"סקת 'יס הרורב הנשממ ,הילדג םוצב ד"בח ללוכ חול (29

.זק ףיעס ח רעש םירפא ירעש (30

.ץ"שה םע קר רמואש ,םש םירפא ירעשב ש"מכ אלדו .18 ע"ס מ ןויליג 'תורשקתה' ,ץ"שה םע םייסו (31

.ד"בח-ללוכ חול (32

.םירופ יגהנמ - םיגהנמה רפס (33

.299 'מע א"ח נ"שת תוחישה-רפס (34

זמר (ב .םילקש תשרפב 'המורת' בותכש םימעפ 'ג דגנכ - ד"צרת ס"ר ח"וא א"מרב (א :הזל םימעטהמו (35
םויבש [ב ק"ס ו"סקת 'יס הבר הילא ,ו"נשת 'יס השמ הטמ] םירפסב אתיאדכ ,רתסא ימיב ומצש םימי תשלשל
- שממ השודקל הלעי ןכא םוי ותואב התושו לכוא וניאש המש ידכ ,הקדצל תודועסה םוכס ןתיל שי תינעתה
המ ומייק" םירופב הרות-ןתמל זמר "יאתילת םעל יאתילת ןיירוא" ד"ע (ג .המק 'מע ,רדא 'םידעומה ירעש'
.332 'מע ב"ח א"שנת תויודעוותה ,"רבכ ולביקש

.311 'מע ב"ח נ"שת תויודעוותה ,םדאה ירדגמ הלעמלש הדובע - לכל הוושה םוכס תחא-תבב הניתנ :הנינעו

תינברה דעב םג לקשה -תיצחמ ןתונ ר"ומדאהש ,םש םיגהנמה רפסבו .787 'מע ב"ח ב"נשת שדק תוחיש (36
."םהמ םילבקמ - ולקש םא" (ה"מ א"פ םילקש) ונינשש ומכו .כ"ע ,םינטק תונבו םינבו

אלו ,"לקשה תיצחמ"ל ןינתונש רמולמ ןירהזנ ןיאש חוורה גהנמכ הרואכל עמשמ "לקשה תיצחמ" ןושלהמ ,בגא
.ע"עו .(טסת 'יסב "חספל רשב דחייל אלש" ששחה ד"ע) "לקשה תיצחמל רכז" אקווד רמול דועו י"א חולב ש"מכ

,(א"ס טכק 'יס ז"הדא ע"ושב הכלהל האבוה .ב"עס ,וכ תינעת) 'מגה פ"ע - הרעהבו 48 'מע םיגהנמה רפס (37
."המחה תעיקשל ךומס" קר החנמ ללפתהל םיגהונ "הליענ ןהב ןיאש" תוינעתבש

ךדיאמו ,וב ךיראמו ,הלילגה ףוסל בורק וליחתמ ץ"שהש ,ק"ש תחנמבכ הז שידק-יצח תרימאב ונגהנמ (38
ירחא שידק יצחה תא םייסיש ךכ ,ק"הראל הסנכההו 'וללהי' תרימאב [היבגמה חתופ דיימ]ו הלילגב םירהממ
'ג ינפלו ,שידקה ירחא ". . לע ודוה" רוביצ תינעתב הנע יברה .(ש"ייע ,34 'מע םיגהנמה רפס) הסנכהה
.ע"ומש ינפלש םידעצה

פ"כע דיפקהל ךכ םיגהונל שי הרואכלו .טמשנ וז תינעתבו ,'וכו תבטב הרשע ,ג"וצב ד"בח-ללוכ חול (39
טוקלי הארו .ח"בה פ"ע ,ז ק"ס םש םייחה ףכ) העיקשה ינפלש העש יצח ךות אלא םייפכ אשיל אלש םידרפסהכ
.(נ"שו ו"ס ג"יפ םירצמה ןיב 'לה לאירבג יעטנו ,נ"שו 550 'מע םידעומ ףסוי

.נ"שו ,352 'מע כ ךרכ תוחיש-יטוקל האר (40

.ב"צרת ס"וס הרורב הנשמו א"מר (41

.ברעבמ תבש ידגב שובלל שיש ואיבה ה"צרת 'יס הרורב הנשמו םייחה ףכב) 14 'מע ול ןויליג 'תורשקתה' (42
.(439 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותה םג האר .לקשה תיצחמ תניתנ ינפל תאז בתכש םיגהנמה רפסב עמשמ ןכו

- שדוק תורגא' 'סב ספדנ וז הליגממ םידומע ינש לש הנטקהב רורב םוליצ .נ"שו ,םש םיגהנמה רפס (43
.21 'מע לומ ,ז"נשת ןילקורב ,ש"רהמ ר"ומדא תודלותה רפסבו .מק 'מע ,ג"נשת ןילקורב ,'ש"רהומ ר"ומדא

עיגהל ידכ הלילה ינפל ותיבמ אצוי םא םג הרואכלו .אסת 'מע ךורב ינפ 'סל רשיפ י"רגה תורעה האר (44
.(םש ש"החמו א"ס א"פקת 'יס א"מר) הנשה שאר ברע לש תוחילסמ ערג אל ,תסנכה תיבב הליגמלו הליפתל ןמזב

.ד"ס ו"צרת 'יס א"מר (45

דעב םג הכרבה ןאכש ןוויכ ,הכונחבכ אלש ,ונייחהש םג ךרביש חיכוה םש .גסר ,אסר 'מע א"ח םייחה רשג (46
.דמר 'מע םידעומ ףסוי טוקליב ונמסנ ,םינורחאה בור תעד ןכו .ש"ייע ,ומצע

.הזב טעממ קר תורחא תועד יפלשו ,ב ק"ס ו"צרת א"גמה פ"ע םש םייחה רשג (47

.אסר 'מע א"ח םייחה רשג (48

.496 'מע א"כ ךרכ .336 'מע ט ךרכ תוחיש-יטוקיל (49

היהת אלש רהזיהל שיש ,ג"מרפהמ גק ק"ס םש 'כו .בק ק"ס םש םייחה ףכ הארו ,זי ףיעס צ"רת 'יס ע"וש (50
.ןחלושה לעמ היולת אל ףאו ,עקרק יבג לע תררגנ

.םיעמושה ןיינעב נ"שו ,םיגהנמה רפס (51

.בכ ק"סוס םש םייחה ףכו ,ז"ס גיר 'יס ז"הדא ע"וש הארו .14 'מע ול ןויליג 'תורשקתה' (52

.ונ ע"ס ,םילשורי ןוכמ תרודהמ ,ל"ירהמ ת"ושבו בק ק"ס םש םייחה ףכב הארו .םש (53

.טי ק"ס םש הרורב הנשמ ,כ"ונו ו-ג"ס צ"רת 'יס ע"וש האר (54

.נ"שו ,םש םיגהנמה רפס (55

ונימיב םימעפל עקר ;'ןמה' לכב טעמכ הכה ה"כשת םירופב] .(מ"דשת ןמוי) לאמש לגרב עקור היה יברה
'ןמה' לכב הכה א"משת םירופב .24 'מע 128 מ"יב - קזח רתוי "אתדמה ןב ןמה"ב הכה כ"דבו ;ולאמשב םימעפלו
.[דורב 'יש מ"רה - וב ונגינש

.נ"שו ,םש םיגהנמה רפס (56

.יח-שיא-ןבמ וצ ק"ס צ"רת 'יס םייחה ףכ ,ד"בח-ללוכ חול (57

.(דבלב 'תאזה תרגאה') דועו ,השמ הטמ 'סמ זי ק"ס צ"רת 'יס א"מ ,םש םיגהנמה רפס (58

.'םלשה רוט'ב תואבומה תואסריגה ללש הארו .נ"שו ,םש םיגהנמה רפס (59

,םויה-רדס תעדכ ,הליגמה תכירכ ןינע איבה אלש ורודיסב ז"הדא ןושל תועמשמ ןכ .ד"בח-ללוכ חול (60
תומצע רוא יוליג ךשמנ החותפ הליגמהש ןמז לכ תודיסחה ד"ע הברדאו ,הכרוכל יתמ אדיפק ןיאש םתעיסו א"גמה
- הז-תמועלה תא ותוכזב חצנל ,הליגמה רחאלש הכרבהב תלעות איבמו ,יוליגב תומשה לכמ הלעמלש ףוס-ןיא
.ש"ייע ,ונ 'יס 'םירופ-םידעומה ירעש' ,הגומ ,ז"טשת םירופ תחישמ

רמאו לולגל קיספה ןתוא רמגשכו ,הליגמה תא לולגל יברה לחה תוכרבב ץ"שה לחהש דיימ :ה"כשת םירופב]
ךותל הליגמה סינכה םייתניבו ,שודק התאו רמול לחהו ,הלילגה םייסו ךישמה רמגש רחאל ,בקעי תנשוש
.[55 'עה ל"נה ןמוי - דומעל שגינו ,קיתרנה

.דועו ה ק"ס ב"צרת 'יסבו םש א"מו ב"ס ט"פרת 'יס א"מר (61

ןכש 'כו .ךרבמ דיחיה םגש דכק ק"ס צ"רת 'יס םייחה ףכב קיסמ י"בה תעדלו .א"סוס ב"צרת 'יס א"מר (62
.('םלועה גהנמ'כ םג ,ה"ס ב"צרת) ןחלשה ךורעה םג פ"כו ,יח שיא ןבו יכדרמ רמאמ ,ר"אה וקספ

.םיגהנמה רפס (63

.א"ס ה"צרת 'יס א"מר (64

.הליחתכל התניתנ ןמז והזש ד"צרת 'יס א"גמה תעד הארו ,ד"בח-ללוכ חול (65

יפ-לע אוהו ,(18 'מע מ ןויליג 'תורשקתה') ה"ע ןיקסר ףסוי בקעי 'ר ח"הרה להומה דימת גהנ ןכ (66
.ע"צו ,א"רגה גהנמכ ,הליגמה תאירק ינפל לומל בתכ ד"בח-ללוכ חולב .ג"צרת ס"וס א"מרה

.הצ 'מע םש לאירבג יעטנב ןמסנ ,'יכדרמ' קוניתל אורקל םיגהונ שי

.738 'מע ב"ח ט"משת תוחישה רפס הארו .נ"שו ,םש םיגהנמה רפס (67

םש הפסונ ךליאו ח"לשת תנשמ ךא ."הליגמה ןיארוקו הרות-רפסה ןיריזחמו" :ספדנ "'ה תלהת" ירודיסב (68
.ש"ייע ,ונגהנמ רוקמו םעט שריפ בכ תוא א"יפ ללוכה רעש 'סב .ל"נכ ונגהנמש הרעה ןוילגה ילושב

.גכ תוא םש ללוכה רעש (69

.המק 'מע 'םירופ-םידעומה ירעש' (70

.םש 'תורשקתה' ,רנורג 'יש ל"יר ח"הרה (71

.כ"ונו א"ס ז"פרת 'יס ע"וש (72

.ד"ס ה"צרת 'יס א"מרו ע"וש (73

.דחי תיזכ פ"כעו הנמ לכב תיזכ הליחתכל ןרועישש 565 'מע א"ח ו"לשת שדוק תוחיש האר ,תונמ חולשמ תודוא
.ש"ייע ,ו"טה ב"פ הליגמ 'לה ם"במרה לע חנעפ תנפצל ןייצמו .תוחפל תוטורפ 'ב דחיב ןייווש הליחתכלו

.ו"ס ו"צרת 'יס א"מרה תעדכ (74

'מע םילשורי ןוכמ תרודהמ) םירופ תוכלה ל"ירהמו ג"ישת 'יס םידיסח רפסמ ,ב"ס ו"צרת 'יס א"מו ע"וש (75
.אסר .חכר 'מע א"ח םייחה רשג .(בלת

.ה"צרת ס"וס א"מרו ד"צרת 'יס ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (76

.ז"יה הליגמ 'להמ ב"פ ם"במר .וט,זנ היעשי (77

ןמה-ןזוא :ליכה חולשמה .םיעובק לארשיו יול ,ןהכל הנש לכב חולשל גהונ היה יברה .םש םיגהנמה רפס (78
.םש 'תורשקתה' ,רנורג ל"יר ח"הרה - ש"יי קובקבו ירפ ,גרפ אלוממ

ןכו ,דועו 118 'מע ג"ל ךרכ תוחיש-יטוקילב אבומ ,ו"סוס םירופ תכרעמ םיניד תפיסא דמח ידש האר (79
תונמ חולשל לארשי גהנמש ןלהלו 302 'מע א"ח ח"משת ש"הסב אבומכו ,שממ תוחילש ןידכ צ"א ךא .םינורחאב
.תוקוניתה י"ע

תשודק' האר ,םינויבאל תונתמ דחוימבו .םש א"ח ח"משת תוחישה רפס ,תונמ חולשמ םהידי לע םיחלוש ןכו (80
.561 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה - הקדצב טרפבו ,םירופ יניינעב םינטק ינטק ךוניח ד"ע .הינש השודק 'יול

ב"ח מ"דשת תויודעוותה - םינינע המכ וריתה הז גהנמ ליבשבש ,ו"צרת ס"וס ח"וא א"מר ,ע"ושב אבומכ (81
.המק 'מע ב ךרכ םחנמ לכיה האר - םירופב תונבל תוגצה ד"ע .דועו ,1239 'מע

.תובהלתהב אלש יאדוובו ,'ןמה' דיקפתב םידליה ללכ וקחשי אלש ,תוכיראב 279 'מע א"לח תוחיש-יטוקילב

.484 'מע ב"ח ח"משת תויודעוותה (82

.םילשורי הרכזנשכ ןלהל ןכו .ארמוחל גוהנל שי 'המוח תופקומ קפס' םהש תומוקמ ראשב ןכו (*83

.ה"גהב ב"ס ה"צרת ח"וא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חולו ,םש םיגהנמה רפס (83

.ש"ייע ,םירופב תפ לוכאל בויח שי םא ז"הדא תעדב הריתס איבה םש םיגהנמה רפסב

.םש א"מר (84

.זי ףיעס חפק 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (85

.ותעב רבד חולב ז"ע קחצי תחנמ ת"וש ח"מהגה תרעה הארו .םש א"מר (86

.י 'יס 'םירופ-םידעומה ירעש' (87

.הז עבוכ שבח אל ונרוד אישנ יברהו .םש םיגהנמה רפס (88

.זסק 'מע כ"ח ק"גאב ז"דעו .נ"שו ,38 'מעבו םש םיגהנמה רפס .א,חצ רוא-הרות (89

ל"צש 'םירטוש'ה תא םירופב ןיאש אתיא מ"כבו 135 'מע א"ח נ"שת ,454 ,391 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותהב
ןיינע הזמ היהי אל יאדוובש החטבהה הנשיש ןוויכ ,ע"ושוטו ם"במרב קספנכ השודקה ךפיה עונמל ידכ ט"ויב
ןניאש תותכ 'ד ינינע םירופב ירמגל לולשל זרזמ 1180 'מע ב"ח מ"דשת תויודעוותהב ,ךדיאמ .יוצר-יתלב
.[םיצל ,ערה-ןושל-ירפסמ ,םינרקש ,םיפנח] ל"משח ןנמיסש ,הניכש ינפ ןילבקמ

,וטושפכ 'עדי-אלד -דע' םייקל יברה הרוהש םימעפ ויה םנמא .372 'מע ב"ח נ"שת תויודעוותה (90
-טסש 'מע ירשת-לולא ד"בח יגהנמ רצוא הארו .העש התואל ודי-לע התחדנ 'הקשמ'ב הלבגהל העודיה 'הריזג'הו
.הרות תחמשל רשקב עש

.ךליאו 1420 'מע ג"ח ה"משת תויודעותה (91

לש ןפואב ויהיש ידכ ,םירופה ימיל רשקב תויודעוותה 'ג ךורעל יברה עיצה 351 'מע א"ח נ"שת תוחישה רפסב
.ש"ייע ,'הקזח'

.חנר 'מע ג ךרכ םחנמ לכיה 'סב ספדנש 'תודיחי'ב הנעמב םהמו ,מ"כב שרופמכ (92

.1478 'מע ג"ח ה"משת תויודעוותה ןוגכ (93

.980 'מע ב"ח ב"משת תויודעוותהב ספדנש ובתכמב ןינעה רואיב (94

.1426 'מע ג"ח ה"משת תויודעוותה (95

.243 'מע םולש תרות תוחישה רפסל ןייצמו ,םש םיגהנמה רפס (96

'מע ב"ח ח"משת ,1280 'מע ב"ח מ"דשת ,977 'מע ב"ח ב"משת תויודעוותה האר .א"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (97
.דועו ,399 ,339 'מע ב"ח א"שנת ,303

.םש א"מרה פ"ע ,ד"בח-ללוכ חול (98

וז אהת שודיקה ירחאו ;שודיקב בייחתנ רבכש יפל ,םירופ תדועסב ליחתהל רוסא ,המחה תעיקש רחא (99
.םירופ-תדועס אלו תבש-תדועס

.423 'מע ט"כח תוחיש-יטוקיל (100

'מע א"ח ז"כשת שדוק תוחישב ךא .ב"ס ה"צרת 'יס א"מר ,ג"ס ו"צרת 'יס ע"וש פ"ע ,ד"בח ללוכ חול (101
.ש"ייע ,החמש הברה היהתש ךירצ ,ןידה תרושמ םינפל ל"צש ןוויכש ,אתיא 482

ו"ט דע אלא תארקנ הניאש ורמא הליגמה תאירקל עגונבש ףא :ראבמו .1274 'מע ג"ח תוחיש-יטוקיל (102
:רמאנש ומכו ,"רדא סנכנשמ" ל"זח ןושלכו ,שדוחה ימי לכל עגונ "החמשב ןיברמ" יוויצה לבא ,שדוחב
,יובירו הפסוה ילב ,םימדוקה םימיבש הדימה התואב איה החמשה רשאכ . . ןכ םאו ."םהל ךפהנ רשא שדוחהו"
.('תושדח םינפ' םעפ לכב ךירצ םינתח תכרבל ןכלש) הנשייתנש ןוויכ ,החמשה תומילש הניא

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il