- צ"ק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה םירופ ןשוש / רדאב ז"ט * אשת-יכ תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


םינבא תוחול ינש ךל לספ"
"םינושארכ


ןויריפנסה בצחמשו ויה ןויריפנסמ תוחולהש י"שרל ןינמ
השמש היה יואר םא * ?השמ לש ולהוא ךותב אקווד היה
אל םגש עודמ ,םינושארה תא רבשש םושמ םישדח תוחול בוצחי
- י"שר שוריפ לע ,תורחאו הלא תולאש בושיי * ?םבתכי
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישב:י"שר שוריפ םע עובשה תשרפב קוספ דומלל תבש לכב גוהנ

תא י"שר קיתעמ - 1"'וג םינושארכ םינבא תוחול ינש ךל לספ השמ לא 'ה רמאיו" קוספה לע
היהי תלוספה ול רמאו ,ולהוא ךותמ ןונירפנס בצחמ והארה" :שרפמו ,"ךל לספ" תוביתה
."הברה השמ רשעתנ םשמו ,ךלש

התא תונושארה תרבש התא" :שרפמו ,תפסונ םעפ "ךל לספ" תוביתה תא י"שר קיתעמ ךכ-רחאו
תוחפשה לוקלק ךותמ ,תוחפשה םע ותסורא חינהו םיה תנידמל ךלהש ךלמל לשמ .תורחא ךל לספ
ול רמוא ,הגרוהל ךלמה רמאי םא ,רמא ,התבותכ תא ערקו הניבשוש דמע ,ער םש הילע אצי
ול רמא ,הל הצרתנ ,תוחפשה ןמ אלא לוקלקה היה אלש אצמו ךלמה קדב .ךתשא הניא ןיידע
הל הנק התא התוא תערק התא ךלמה ול רמא ,הנושארה הערקנש תרחא הבותכ הל בותכ הניבשוש
ןיבשושהו ,בר ברע ולא תוחפשה ,ה"בקה הז ךלמה ךכ .ידי בתכב הל בותכא ינאו רחא ריינ
."ךל לספ רמאנ ךכל ,לארשי ולא ה"בקה לש ותסורא ,השמ הז

ליחתמה -רובידב ןיינע לכ שרפמו ,םימעפ 'ב "ךל לספ" תוביתה תא קיתעמ י"שרש םעטהו
'ב תודוא רבודמש ןוויכמ - ליחתמה-רוביד ותואב דחא ךשמהב תאז שרפמ וניאו ,ומצע ינפב
"לספ" ,"ךל לספ" תוביתה שוריפ תא י"שר ראבמ ןושארה ליחתמה-רובידב :םינוש םיניינע
תא י"שר ראבמ ינשה ליחתמה-רובידבו ,"ךלש היהי (תוחולה לש) תלוספה" ,"תלוספ" ןושלמ
תרבש התא"ש ןוויכמ ,וניבר השמ ידי-לע תוינשה תוחול ושענ עודמ - ןיינעה ןכות
."'וכו ךלמל לשמ ,'וכ תונושארה

ליחתמה רובידב ןהו ןושארה "ךל לספ" ליחתמה רובידב ןה - ל"נה י"שר שוריפב ,הנהו
םידחא לע ןאכ בכעתנ ןמזה רצוק ינפמו ,םיהומת םיניינע המכו המכ םנשי - ינשה "ךל לספ"
.םהמ

:ןיבהל ךירצ - ןושארה "ךל לספ" ליחתמה רובידב

(א) :רבדב םיטרפ ינשו ,וניבר השמ לש "ולהוא ךותמ" היה בצחמהש י"שר שרפמ עודמ (א
לש וטושפב החכוהה יהמ (ב) ,ולהואל ץוחמ וא ולהוא ךותמ היה בצחמה םא הנימ-אקפנ יאמל
םוקמ אוצמל םילדתשמ "להוא" תמקהל :הברדא - הרואכלו ,"ולהוא ךותמ" היה בצחמהש ארקמ
םיבצוח ונממש רתויב קזח םוקמ - "בצחמ" וליאו ,להואה תורתי תא עוקתל ולכוי ובש הזכ
וב םיקהל יוארש םוקמ וניא - רתויב קזח ןבא ,"ןונירפנס" המכו-המכ -תחא-לעו ,םינבא
!?להוא

ינש ךל לספ" רמאנ קוספב !?הימש רכד ןאמ "ןונירפנס" - "ןונירפנס בצחמ והארה" (ב
!?"ןונירפנס" אלו ,"םינבא תוחול

רפע שי (יניס רבדמ - ןדיד ןודינבו) "רבדמ"בש עדוי ארקמל שמח ןבה :וזמ הריתי
ןכ-ןיאש -המ ,ליגרה ךרד-לע רבדמב םיאצמנ ולא םירבדש - הזב אצויכו "הנס" ,םינבאו
.םש אצמייש דחוימ סנ תושעל ךירצו ,ליגרה ךרד-לע רבדמב אצמנש רבד וניא - "ןונירפנס"
דחוימ סנל םיקוקז זאש ,"ןונירפנס" תודוא ןאכ רבודמהש י"שר שרפמ עודמ :הז יפ-לעו
רבודמהש שרפל ףידע ,הרואכל - "ןונירפנס" ואצמי (השמ לש "ולהוא ךותב") הז םוקמבש
עודי ירהו ,(ל"נכ) דחוימ סנ תושעל ךרוצ ןיא זאש ,(בותכה ןושלכ) םתס "םינבא" תודוא
!2"אנגמל אסינ ה"בוק דיבע אל"ש (ארקמל שמח ןבל םג ןבומה) ללכה

ול ארב ןונירפנס לש בצחמ" אוה ןושלה םשו ,3שרדמב - אוה י"שר שוריפד רוקמה (ג
?"ןונירפנס לש בצחמ והארה" בתוכו שרדמה ןושלמ י"שר הנשמ עודמ ,ןכ םאו ,"ה"בקה

וטושפ ךפיה הרואכל אוה "ךלש היהי תלוספה - ךל לספ" י"שר שוריפ :תירקיעה אישוקה (ד
ה"בקה יוויצ - אוה (םיבותכה תוטשפב) "'וגו ךל לספ"ד טושפה שוריפה ירהש ,ארקמ לש
תא" ה"בקה בותכי םהילעש "םינבא תוחול" ןיכהל ידכ םינבא בצחמהמ בוצחל וניבר השמל
אלו ,ןמצע "תוחול"ה לע יאק "ךל לספ"ש ,ונייה ,"םינושארה תוחולה לע ויה רשא םירבדה
!?תוחולה לש "תלוספה" לע

.הזב םיקויד המכ דועו

:ןיבהל ךירצ - ינשה "ךל לספ" ליחתמה רובידב

לכ לע לשמה תוכירא לכ תא ראבל י"שר קוקז וראבל ידכש ארקמ לש וטושפב ישוקה והמ (א
אלל םג תוטשפב ןבומ "תורחא ךל לספ התא תונושארה תרבש התא" שוריפה ,הרואכל - ויטרפ
?לשמה תוכירא

בתוכו הנשמ - לשמה ךשמהבו ,"ותסורא" י"שר בתוכ לשמה תלחתהב הנה - ומצע לשמב (ב
?"ותסורא" בוש בתוכ ושוריפ םויסבו ,("ךתסורא" אלו) "ךתשא"

בותכא ינאו ,רחא ריינ הל הנק התא ,התוא תערק התא" ןיבשושל רמא ךלמהש לשמב ראובמ (ג
,ןכ םא ,הבש "בתכ"ה אלא "ריינ"ה הניא הבותכה רקיעש ןוויכמ ,הרואכלו ."ידי בתכב הל
,(ריינ קר אל) "הבותכ" ערק אוה ירה - "רחא ריינ" הנקי ןיבשושהש ךכב ךלמה קפתסמ עודמ
הל בותכא ינאו ,רחא ריינ הל הנק התא" ךלמה רמא עודמו ,תרחא הבותכ איבהל ךירצ ןכלו
?"'וכ

תוחולה לע יתבתכו 'וג תוחול ינש ךל לספ" רמאנ קוספבש ינפמ אוה םעטהש ץרתל ןיאו
ןיא ירהש - (ןיבשושה) וניבר השמ אלו ,תוחולה לע בותכי (ךלמה) ה"בקהש ,ונייה ,"'וג
רבש וניבר השמש ןוויכמ ,אישק אפוג אה :לשמנל לשמהמ אישוקה תרבעה םא יכ "ץורית" הז
תוחול איביש אלו ,(רבשש תוחולה ומכ) בתכ םע תורחא תוחול איצמהל וילע - בתכ םע תוחול
!ה"בקה בותכי - בתכהו ,דבלב

השמ ידי-לע םנמא ובתכנ תוינש תוחולש 4שרדמב וניצמ רשאכ - רתוי דוע תקזחתמ וז אישוק
וניבר השמל רוזעי ה"בקהש - (בותכי ה"בקהש) "'וג יתבתכו" בותכש המב שוריפהו ,וניבר
?שרדמה ירבדכ י"שר שרפמ אל עודמ - הז יפ-לעו .תוחולה תא בותכל

:י"שר שוריפב רואיבה

ה תודוא רבודמש ןוויכמ :הטושפ הלאש תררועתמ - "ךל לספ" תוביתה תא םידמול רשאכ
יפכ] "תלוספ" לש ןיינע לע םג לפונש ןושל ,"לספ" ןושלה בותכב רמאנ עודמ ,"תוחול"
איה וז תבית ,הז םע דחיב לבא ,בוצחלו לוספל םנמא ושוריפ "לספ"ש ארקמל שמח ןבה עדויש
,"ךל בוצח" - היקנ ןושלב שמתשהל רתוי םיאתמ ,הרואכל ,["תלוספ" תביתד שרושה םג
?הזב אצויכו

םידקמ וניא ,וכרדכו - (ןושארה ךל לספ ליחתמה-רובידב) ושוריפב י"שר ץרתמ וז אישוקו
ךכל םעטהש ,ונייה ,"ךלש היהי תלוספה ול רמא" :רואיבה תא דימ בתוכ אלא ,אישוקה תא
תלוספהש וניבר השמל רמול ידכ - אוה "ךל לספ" ןושלב רמאנ תוחולה תביצחד ןיינעה ןכותש
.ולש היהי תוחולה לש

,תוחולה תא (בוצחי) לוספי וניבר השמש - אוה "ךל לספ"ד שוריפהש טושפו ןבומ :רמולכ
איה "ךלש היהי תלוספה" ושוריפב י"שר תנווכו ,ןמצע תוחולה תודוא אוה רבודמהש ,ונייה
תלוספה"ש ,ףסונ ןיינע שיגדהל ידכ ,אקווד "ךל לספ" ןושלב בותכה שמתשמ עודמ ראבל -
."ךלש היהי

הזבש ,"ןונירפנס בצחמ והארה" בתוכש ךכב ,ושוריפב הז ישוק זמרמ י"שרש - ףיסוהל שיו
לספ" רמאנש המו ,("ךל בוצח") "בצחמ" תביתב םג אטבתהל לוכי ןיינעה ןכותש י"שר זמרמ
."ךלש היהי תלוספה"ש ףיסוהל ידכ הז ירה ,"ךל

:"הברה השמ רשעתנ םשמו" - י"שר שוריפב ךישממו

דחאו דחא לכש ,ןבומ הזמש ,5םיה תזיבו םירצמ תזיב תודוא רבכ דמל ארקמל שמח ןבה
6ל"זח ישרדמב - .וניבר השמ םג הז בצמב היה יאדוובו ,תורישע לש בצמב היה לארשימ
,ףסוי לש ונורא םע וניבר השמ קסעתה םירצמ תזיבב םיקוסע ויה לארשי ינב רשאכש וניצמ
ול םג עיגה ,ףסוי לש ונורא םע קוסע היהש תורמלש רמול רבתסמ ארקמ לש וטושפב ,לבא
.םירצמ תזיבמ

תזיבמ ,הז ינפל התיהש תורישעה לע ףסונ - "הברה השמ רשעתנ םשמו" י"שר שיגדמ ןכלו
.םיה תזיבו םירצמ

םיכירצ ויהש ןוויכמד - הברה תורישעב ךרוצ היה המ םשל ארקמל שמח ןבל ראבל ךרוצ ןיאו
ןכל ,םיאולימ ינבאו םהוש ינבא ,תוילגרמו תובוט םינבא ,ףסכו בהז - ןכשמה רובע איבהל
לע ,ול יוארה ןפואב ןכשמה תבדנ רובע תתל לכויש ידכ ,הברה רשעתהל וניבר השמ ךירצ היה
תעדל ירהו !הזמ רתוי דועו ,7"םיאולימה ינבא תאו םהושה ינבא תא ואיבה םיאישנ"הש ךרד
.לגעה אטח ירחאל ןכשמה תבדנ התיה - 8י"שר

:"םינבא תוחול" רמאנ קוספבש ףא - "ןונירפנס בצחמ והארה" י"שר בתכש המב רואיבה

תוחולהש ןוויכמ ,הרואכלו ."םינושארכ םינבא תוחול ינש ךל לספ" השמל הוויצ ה"בקה
תוחול ינש ךל לספ" ה"בקה יוויצ ,אופיא ,םייקתנ דציכ - 9"םיקולא השעמ" ויה םינושארה
!?השמ השעמ ויהש תוחולב "םינושארכ םינבא

:"ןונירפנס"מ ויה תוחולהש - ארקמ לש וטושפב - החירכמ וז אישוקו

היה הטמהש ןאכמ ,רוצב אלא רמאנ אל רוצה לע" :י"שר שרפמ - 10"רוצב תיכהו" קוספה לע
יושע היה השמ לש והטמש ,ונייה ,"וינפמ עקבנ רוצהו ,ןונירפנס ומשו קזח רבד ןימ לש
."ןונירפנס"מ

השמ לש הטמה ונממ השענ ןכלש ,רתויב הלענו דחוימ ןיינע אוה "ןונירפנס"ש ,ןבומ הזמו
.11"םיקולאה הטמ" -

םה ירה הז ידי-לעש ןוויכמ - "ןונירפנס"מ ויה תוחולה םגש שרפל חרכהה והזו
היהש השמ לש הטמהש םשכ ,"םיקולא השעמ" ויהש םינושארה תוחולה תמגודב ,"םינושארכ"
."םיקולאה הטמ" אוה "ןונירפנס"מ

:"ולהוא ךותמ ןונירפנס בצחמ והארה" - י"שר שוריפב ךישממו

לא אצי 'ה שקבמ לכ היהו דעומ להוא ול ארקו להואה תא חקי השמו" 12הז ינפל שרופמ
לא 'ה רבדו 'וג השמ םע רבדו 'וג ןנעה דומע דרי הלהואה השמ אובכ היהו" ,"דעומ להוא
ולהואב היה (14ןכשמה תמקהל דע) השמל ה"בקה רובידש ,ונייה ,13"''וג םינפ לא םינפ השמ
.15השמ לש

לש ולהואב היה - "'וג רקובב תילעו 'וג ךל לספ השמ לא 'ה רמאיו"ש ןבומ הז יפ-לעו
יוויצה ןיב) םייתניב 'וכו האיציד קספה היה אל ארקמ לש וטושפ יפ-לעש ןוויכמו .השמ
לש בצחמ והארה"ש רמול חרכהב ירה - (יניס רה לא היילעהו יוויצה םויקל "ךל לספ"
הלעו תוחולה תא לספ הז ירחאל דימו ,ומע רביד ובש םוקמה והזש ,"ולהוא ךותמ ןונירפנס
.ל"נכ ,םייתניב ('וכ האיציד) קספה לכ אלל ,יניס רה לע

ןיאש ןוויכמ - (הזב אצויכו "ארב" אלו) "'וכ ןונירפנס בצחמ והארה" י"שר בתכש המו
לש וטושפב ןבומש ליעל רומאכ] "ןונירפנס בצחמ" ארבי הז םוקמבש סנ השענש רמול ךרוצ
בצחמ" היה הז םוקמבש תוטשפב רמול שי אלא ,["אנגמל אסינ ה"בוק דיבע אל"ש ארקמ
השמ לש ולהואש ךכ ,םייוסמ םוקמב דמענ לארשי ינב הנחמ ינפל ךלהש ןנעהו ,"ןונירפנס
."ןונירפנס בצחמ" אצמנ ובש םוקמב קוידב םקוי

:ינשה ךל לספ ליחתמה-רובידב י"שר שוריפב רואיבה

,דבלב ולא תובית שוריפ לע אל) י"שר בכעתמ ינשה "ךל לספ" ליחתמה-רובידבש ליעל ראבתנ
,"ךל לספ" תוביתה תא קר קיתעמש םעטהו .תונורחא תוחולד ןיינעה ןכות תוללכ לע (םא יכ
.ןיינעה ןכות לכד "תרתוכ"ה םה ולא תוביתש ןוויכמ - אוה ,"'וגו" וליפא ףיסומ וניאו
"דופאה תא ושעו" תוביתה תא קיתעמש ,16"דופאה תא ושעו" קוספה לע י"שר שוריפ ךרד-לעו
תומכ םהישעמ בתוכ ינא ךכל") דופאה השעמ לכ תא שרפמש ףא ,"'וגו" תפסוה אלל ,דבלב
.ןיינעה תוללכד "תרתוכ"ה םה ולא תוביתש ןוויכמ ,("'וכ ארוקה וב ץורי ןעמל ,אוהש

:םיבותכה תוטשפב ישוק ונשי - תונורחא תוחולד ןיינעה תוללכל עגונב ,הנהו

ךשמהבו ,לגעה אטח לע הליחמו החילס ה"בקהמ שקיב וניבר השמש ירחאל ואב תונורחא תוחול
החמשב לארשיל ה"בקה הצרתנ"ש אטבתמ םדי-לעש ,תונורחא תוחול לע ה"בקה ול הוויצ הזל
.17"םלש בלבו

תא השעי השמש ,"'וג תוחול ינש ךל לספ" השמל ה"בקה הוויצ עודמ :ןבומ וניא הז יפ-לעו
םא :ךשפנ-הממ הרואכל - ("תוחולה לע יתבתכו" ,ה"בקה ידי-לע היהי בתכה קרו) תוחולה
תא השעש יפכ ,תוחולה תא ומצעב השעי אל עודמ ,"םלש בלבו החמשב" לארשיל הצרתנ ה"בקה
!?םינושארה תוחולה

י"שר איבמו ,"תורחא ךל לספ התא תונושארה תרבש התא" י"שר שרפמ הז ןיינע ראבל ידכו
.ןמקלדכ ,לשמה תוכירא לכ תא

ןוערג וב ןיא "רחא ריינ הל הנק התא" ןיבשושל ךלמה יוויצש ,ןבומ - לשמה יפ-לע
המו ,"תוחפשה ןמ אלא לוקלקה היה אלש אצמו ךלמה קדב" ירהש ,ותסוראל ךלמה לש סחיב ללכ
הנק התא התוא תערק התא" :תידדצ הביס ינפמ קר הז ירה - ריינה תא איבהל ךירצ ןיבשושהש
."רחא ריינ ךל

,דבלב ריינה תא תונקל םא יכ ,הבותכה תא בותכל ןיבשושל ךלמה הוויצ אל - הז םעטמו
לש התובישחב ןוערג רכינ היהי ,ןיבשושה ידי-לע (היינשה) הבותכה בתכית וליא ירהש
לש ודי בתכש ןוויכמ ,לכל רכינה רבד והזש ,ךלמה לש ודי בתכב הבתכנ אלש ,הבותכה
.ךלמה לש ודי בתכמ הנוש ןיבשושה

רמול קיפסמ ,הרואכלד ,"ידי בתכב הל בותכא ינאו . . ךלמה רמא" י"שר קיידמ ןכלו
קוליחה תא י"שר ראבמ הזב יכ - (ךלמה לש ודי בתכב והזש ןבומ ומצעמו) "הל בותכא ינאו"
ןיבשושה לוכי ,ןכלו ,ןיבשושה וא ךלמה ,והנק ימ רכינ אל - ריינב :בתכל ריינה ןיבש
ךלמה לש סחיב ןועריג אטבי רבדהש ילבמ (הבותכה תא ערקש הז אוהש ינפמ) ריינה תא תונקל
ןיבשושה םא ירהש ,"ידי בתכב הל בותכא ינא"ש חרכהב - בתכל עגונב ןכ-ןיאש-המ ;ותסוראל
.הז די בתכ ימ לש םיאור לכה ,ןכש ,הבותכה לש התובישחב ןוערג היהי - בותכי

:לשמנב ןבומ הז ךרד-לעו

הבותכב ןורסיח םוש תויהל לוכי אל - "םלש בלבו החמשב לארשיל ה"בקה הצרתנ"ש ןוויכמ
התא תונושארה תרבש התא" ,תידדצ הביסמ - תוחולה תא איבי השמש ךרוצ שיש המו ,(תוחול)
.תוחולה תובישחב ערוג הז ןיא רשאכ קר הז ירה ,"תורחא ךל לספ

השעמ"ל תוכייש םהל היהי ןכ-יפ-לע-ףאו םשעי השמש תורשפא שי - תוחולל עגונב :ןכלו
לבא ;(ל"נכ) "םיקולאה הטמ" ומכ ,"ןונירפנס"מ ושענש ןוויכמ ,("םינושארכ") "םיקולא
ןכלו ,וניבר השמ ידי-לע השעיי רבדהש תורשפא לכ ןיא - "םיקולא בתכמ" ,בתכל עגונב
:י"שר שוריפבו ,"םהירבע ינשמ םיבותכ" ויהש טרפבו ."ידי בתכב הל בותכא ינא"ש חרכהב
."תוחולה לע יתבתכו" ,ומצע ךלמה ידי-לע היהי בתכהש חרכהב ןכלו ,"היה םיסנ השעמ"

:ןבומ וניא ןיידע ,םנמא

,בר ברעה ידי-לע השענ אטחה רקיעש ,לארשי ינב ראשל "בר ברע"ה ןיב קלחל ךייש דציכ
ברע ,ךמע תחיש אלא רמאנ אל םעה תחיש" :י"שר שרפמו ,"ךמע תחיש יכ דר ךל" 18בותכש ומכ
ורייגתנ יאדווב ירה - ("תוחפשה ןמ אלא לוקלקה היה אל" :לשמנב ותמגודו) "'וכ בר
תחא הרות" 19בותכש ומכו ,לארשי ינב ראש לככ םניד ,ןכש ןוויכמו ,השמ ידי-לע הכלהכ
!?"'וג רגלו חרזאל היהי

תיב ותואב ןהיתש תואצמנ החפשהו השיאה :החפשו השיאד לשמה יפ-לע י"שר ראבמ הז ןיינעו
ברעה"ש - לשמנב וניינעו .ןהיניב קוליח שיש תוטשפב ןבומ ,םוקמ לכמו ,ךלמה לש ותיב -
החפש ןיבש קוליחה תמגודב ,םהיניב קוליח ונשי ,םוקמ לכמו ,לארשי םעל םיכייש "בר
חכומ ,לארשי לש ונידל הווש רגה לש ונידש שיגדהל ךרוצ שיש אפוג הזמ :הברדאו .השיאל
.םהיניב קוליח שיש

לש ותסורא לש לוקלק ומכ (ךכ לכ) רומח וניא תוחפשה לש לוקלקש ,ןבומ ,ןכש ןוויכמו
.ךלמה

- לשמנבו ,"ער םש (ךלמה לש ותסורא לע) הילע אצי תוחפשה לוקלק ךותמ"ש ןוויכמ ,םנמא
,התבותכ תא ערקו הניבשוש דמע" ,ןכל ,'וכ לארשי ינב לע םג לעפ "בר ברע"ה לש לוקלקהש
."ךתשא הניא ןיידע ול רמוא ,'וכ ךלמה רמאי םא ,רמא

:"ךתשא הניא ןיידע" י"שר קיידמו

איהו 'וג תמ ךנה" 20ארקב שרופמכ ,האושנב םא יכ ,הסוראב וניא ("הגרוהל") התימ בויח
."לעב תלועב

-ןתמד ןיינעה רמגו םויס - (וטושפכ ןדיד ןודינב ללכ ךייש וניא ירהש) לשמנב וניינעו
.(הבותכ) תוחולה תניתנ ידי-לע לעפנ הז ןיינעש ,הרות

םא יכ ,ןיינעה רמג ןיידע היה אל - (הבותכה תעירק) תוחולה תא רבש השמש ןוויכמ ,ןכלו
."ךתשא הניא ןיידע" :לשמה ןושלבו ,אובל דיתעה לע םכסהו רוביד

ןפואב הרותה דומילד יוליעה ונשי םהבש ,תונורחא תוחול תודוא רובידהמש ןוצר-יהיו .אי
השדח הרות" רשאכ ,הרותה דומילד תומילשה תילכתל שממ בורקב הכזנ - "היישותל םיילפכ"ד
,21"אצת יתאמ

דומעי ןכ 'וג השוע ינא רשא השדחה ץראהו םישדחה םימשה רשאכ יכ" דועייה םייוקיו
.22"םכמשו םכערז

.שממ ונימיב הרהמב ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב
ךרכ ,מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה ןטק םירופ-ןשוש ,אשת תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(הגומ יתלב - 1115-1097 'מע ,ב
.א,דל ונתשרפ (1

.נ"שו .49 'מע ו"ח ש"וקל האר (2

.ב"ה ה"פ םילקש ימלשורי .ו"מפ א"רדרפ .ב,ב"לפ רומא ר"קיו (3

.ב,ז"מפ ונתשרפ ר"ומש (4

.בכ,וט חלשב י"שרפ (5

.טי,כ"פ ר"ומש .א,גי הטוס (6

.זכ,הל להקיו (7

.153 'מע ו"ח ש"וקל הארו .אי,גל .חי,אל ונתשרפ (8

.זט,בל ונתשרפ (9

.ו,זי חלשב (10

.כ,ד תומש (11

.ז,גל ונתשרפ (12

.אי-ט םש (13

.אי ,םש י"שרפ (14

.ז ,םש י"שרפ םג האר (15

.ו,חכ הווצת (16

.אי,גל ונתשרפ י"שרפ (17

.ז,בל ונתשרפ (18

.טמ,בי אב (19

.ג,כ אריו (20

.ג ,ג"יפ ר"קיו האר (21

.בכ,וס 'יעשי (22
חישמ םע תויחל


לובסל םילוכי םניא לארשי-ינב
תולגה תא דוע


!"יתמ דע" - ףקותה לכב ה"בקהמ םיעבות ןכלו

יפכ ,הלואגה ןיינע לע ה"בקהמ לארשי-ינב תעיבתו תשירד תודוא . . ריכזהל םוקמה ןאכ
םילוכי םניא לארשי-ינבש - ונכותש ,'יתמ דע' ןושלה 'תוצח ןוקית'ד םיטויפב שגדומש
.הלואגה אובת רבכש ה"בקהמ םיעבות ןכלו ,תולגה ןיינע תא דוע לובסל

םילפלפתמ ןיידע - טושפ יכה ןפואב הז ןיינעב רואיבה תוכירא תורמל הנה ,אלפה הברמלו
!'וכו תורוקמ םישפחמו ,הזב

הצע הנשי יזא ,םהילגרו םהידי םיאצומ םניאו םייוסמ ןיינעב םילבלבתמ םירגובמ רשאכ
:ארקמל שמח ןב לצא לואשל - הטושפ

עגונב - שמוחב רבכ םדמלש תובית] "יתמ דע" תוביתה שוריפ והמ ארקמל שמח ןבל ולאשי
ןמ ,"יתית יכיהמ"ד ןפואב השקב וליפא וא העצה ,םירבד רופיס והז םאה ,[םירצממ הלואגל
"יתמ דע"ד שוריפהש ונממ ועמשי זאו .ףקותה לכב תרמאנש העיבת יהוזש וא ,ץוחלו הפשה
...!ףקותה לכב תרמאנש העיבת - אוה

:וז תבשד הרטפהב םג תשרופמ - "יתמ דע" ןושלב תאטבתמש העיבתהו השירדה ,הנהו

לארשי -ינבל איבנה והילא הנפ ובש ,למרכה רהב והילאד ערואמה תודוא רפוסמ הרטפהב
."'וגו וירחא וכל םיקולאה אוה 'ה םא ,םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע" :םהל רמאו

-ינבמ המכו המכ לצא לועפל םיכירצ ויה ובש בצמ - הז ערואמ יטרפב עגרל ןנובתנ רשאכ
והילא הנב וז הרטמלו ,םולשו סח לעבל ודבעי אלו ,"םיקולאה אוה 'ה"ש ועדייש לארשי
הז דמעמבו ,[העש תארוה רותב ,ץוח יטוחשד רוסיאה תורמל] ץוחב ןברק בירקהו חבזמ איבנה
- "'וגו םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא יתמ דע" :םהל רמואו לארשי-ינבל איבנה והילא הנופ
רותב ורמאנ אל איבנה והילא לש וירבדש ,הטושפ יכה הנקסמל דחאו דחא לכ עיגי יאדווב
ינוצרב ,[םידוהי ובישקה=] "ןדיא ןייא ךיז טרעה" :דבלב העצה רותב וא ,אמלעב רופיס
םיחסופ" לש בצמב תויהל םכל "םיאתמ אל"ש ינרובס ,"ןובנו םכח םע" םכתויהלש ,םכל ריעהל
יתמ דע" :ףקותה לכב העיבת לש ןפואב ולא םירבד ורמאנ יאדווב אלא ..."םיפיעסה יתש לע
...!"םיפיעסה יתש לע םיחסופ םתא

בושחיש ימ לכו ,"ךומכ ךערל תבהאו" טרפבו ,לארשי-תבהאב והשלכ גשומ ול שיש ימ לכ
איבנה והילא לש ובילל עגנ המכ דע תוטשפב ןיבי - איבנה והילא תודוא רבודמהש עגרל
םירבד רמא איבנה והילאש דחא ףא לש ותעד לע הלעי אל ,ןכש ןוויכמו ,לארשי-ינב לש םבצמ
רעטצהו באכ איבנה והילא ...םולשו סח לייטל ךלה ךכ-רחאו ,העצה וא רופיס רותב ולא
םתא יתמ דע" :ףקותה לכב םהמ עבתו ובל תוריקמ קעצ ןכלו ,לארשי-ינב לש םבצמ לע רתויב
...!"םיפיעסה יתש לע םיחסופ

שורד ,ארקמ לש זמר יפ-לע ןכו ,ארקמ לש וטושפב "יתמ דע"ד טושפה שוריפה והז - רומאכו
...ארקמ לש דוס - המכו המכ תחא לעו ,ארקמ לש
'מע ,ב ךרכ ,מ"דשת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;מ"דשת'ה ןטק םירופ-ןשוש ,אשת תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 1081-1079

יהויחבמ ריתי


- יברה לא תורשקתהה היהתש חרכהב
רודבש השמ


ףוס-ןיא תומצע םע תורשקתה - ודי לע

,יעצמאה ר"ומדא ,ןקזה ר"ומדא - וניאישנ וניתובר ידי-לע ורמאנש ,אשית תשרפ ירמאמב
םתוא םיראובמ - ר"ומדא ח"ומ ק"כו ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ,ש"רהמ ר"ומדא ,קדצ-חמצה
,לארשי-ינבד הנומאה תא סנרפמו העורש השמ לש ותלועפ - ליעלד רמאמב וראבתנש םיניינעה
...'וכו ןימלע לכ בבוס תניחבב הרקיעש

ינב םינימאמ" לארשי-ינב םיארקנ ןכלו ,וניבא םהרבאמ השוריב איה וז הנומאש ףאד
.אקווד השמ ידי-לע איה תוימינפב התולגתהו התכשמה ,םוקמ לכמ ,"םינימאמ

אמעט קיספ םהרבא םהרבאש ,השמל םהרבא ןיבש קוליחהל םאתהב והזש רחא םוקמב ראובמכו
הריצי האירבב ותדיריל תוליצאב אוהש ומכ םהרבא לש ותגרד ןיב שרפה שיש ,והייווגב
הריצי האירבל ותדיריב םגש ,והייווגב אמעט קיספ אל השמ השמ ןכ-ןיאש-המ ,היישעו
תישענ אקווד ודי-לע ןכלו ,("השמ רעבלעז רעד") תוליצאב אוהש ומכ אוה ירה היישעו
.תוימינפב אוה-ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצעב הנומאה תכשמה

:רתוי תויטרפבו

םיתס והלוכבו ,לארשיו אתיירוא ,ה"בוק ,אדב אד ןרשקתמ ןוניא ןירשק תלת" רהוזב אתיא
אילגב םג רשקתמ הז ידי -לעו הרותד אילגב רשקתמ לארשיד אילגש תודיסחב ראובמו ,"אילגו
.ה"בוקד םיתסב רשקתמ הז ידי-לעו הרותד םיתסב רשקתמ לארשיד םיתסו ,ה"בוקד

תניחב ,המשנה םצע תכשמהו יוליג השענ ודי-לעש ןוויכ - השמ ידי-לע השענ הז לכו
,הרותה תוימינפ ,הרותד םיתסה םע רבחתמו רשקתמש ,לארשיד םיתסה והזש ,שפנב הדיחיה
.אוה-ךורב ףוס-ןיא תומצעו תוימינפ ,ה"בוקד םיתסה םע םג הז ידי-לעו

:ארד לכב השמד אתוטשפתא ,רודבש השמ - יברל תורשקתהה ןיינעב חרכהה לדוג ןבומ הזמו

רבודמש ןוויכ ,םוקמ לכמ ,דבלב תוטשפתה ,"השמד אתוטשפתא" אוה ןושלהש ףאש - המדקהבו
םגש ךכ ,"ולוכב ספות התא ותצקמב ספות התאשכ םצעה"ש ןפואב הז ירה ,ימצע תודוא
.השמד םצעה לכ ונשי רודבש השמד אתוטשפתאב

םיתסה תא יברה רשקמ - השמד םצעה לכ וב שיש ,רודבש השמ - יברל תורשקתהה ידי-לעו
.ה"בוקד םיתסה םע (הרותד םיתס ידי-לע) המשנבש

,יברל תורשקתה אלל ,דבלב תווצמו הרותה םויק ידי-לעש עדיל םיכירצ לארשי לכ :ןכלו
,השודקב תולענ יכה תוגרדל םנמא םיעיגמ ,םייברה ידי-לע התלגתנש הרותה תוימינפ אללו
היהתש חרכהבו ;אוה -ךורב ףוס-ןיא תוהמו תומצע םע המשנה םצעד תורשקתהה הרסח לבא
,לארשיד םיתסה תא רשקמ אוהש - השמד םצעה לכ וב שיש ,רודבש השמ - יברה לא תורשקתהה
םע הז ידי-לעו ,םייברה ידי-לע התלגתנש הרותה תוימינפ ,הרותד םיתס םע ,המשנה םצע
.ה"בוקד םיתס
- םחנמ-תרות' ;א"ישת'ה ינש רדא שדוחה םיכרבמ ,םילקש תשרפ ,להקיו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 273-269 'מע ,א ךרכ ,א"ישת 'תויודעוותה

יבר יצוצינ


תפלחומ אהת אל הרותה תאז


תווצמלו הרותל םידוהי בוריקב יברה הליגש 'תוחיתפ'ה דצל
דמע ,תודהיה תצפהל היגולונכטהו עדמה ישודיח לוצינלו
םחל יברה * םיגהנמ לש וליפא ,הרותב םייוניש דגנ ץרפב
האר םהבש םיאשונב דחוימבו ,םישדח םיגהנמ שודיק דגנ
"וכלת אל םהיתוקוחב" תניחב


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

,'םיאנק'ה הלא דחא דצמ :םיגוס ינש םיאצומ ונא םהיתורודל תודהיה יגיהנמ ברקב
,ינש דצמ ;'הרותה ןמ רוסא (שדח לכ) שדח' תניחבב ,שודיחו יוניש לכ םירסואה
.םיינורקע םיאשונב םג םיתיעל ,םייונישלו םישודיחל םיחותפה 'םילרביל'ה

להבנ אל דחא דצמ .ירוקמו ידוחיי וק ונימיב הווט ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ,תאז הניחבמ
יכרוצל םלצנל ארק ףא ,הברדא .תודהיל הריתס םהב האר אלו םלועב םישודיחה ינפמ םעפ-ףא
עגונה לכב ,אסיג ךדיאל .ודובכל אלא ארב אל ומלועב ה"בקה ארבש המ לכ ירהש ,תודהיה
המישרב .יוניש לכ דגנכ הבר תואנקב םחל ,היגהנמ תרימשו היניד ,תודהיה יניינעל
.יברה לש ותטישב הזה קלחל תועגונה תואמגוד המכ גיצנ ונינפלש

ראשנ ימו דחכנ ימ

ברקתהש םדאל (זלש 'מע ,כ ךרכ שדוק-תורגיא) א"כשת לולאב ב"כב יברה בתכש םירבד הנה
:רעונ-ינב תכרדהב קסעתהו תודהיל

םויק לע הרמשש הגהנהה איה המ תוארלו ,לארשי-ינב ונמע ירבדב ןנובתהל שי
,תורמל - םויק ;םיכוראה ולש םימיה ירבד לש ,תונושמו תונוש תופוקתב ונמע
תומוא) םירוביגו םיברו וניתולכל ונילע ודמע רודו רוד לכב ,עודיה חסונכש
.םיטעמו םישלח לע (םלועה

תלבוקמה ךרדה ןמ וטסו ורסש םיגוחה ולא לכש ,םיאור הלק תוננובתהב םגש
,ונמע "ןושלל הוקיתעה" םג םא ףא ,םהל ביבסמש תוצראה תוברתב םחטבמ ומשו
תיב ןמזו תפוקתב לבבו רושא ירחא םיטונה) ונמע תוברתל המיאתהל וצר וא
ולא ,רתוי הברה תרחואמ הפוקתב ,ינש תיב תפוקת תלחתהב םינוויתמה ,ןושאר
ידימלת הז ךרד לעו .םייניבה ימיב דרפסב תטלשה היפוסוליפ ירחא וטנש
רובעכ הנה ,(םימרופרה ידילומ ,תפרצ תלכשה ירחא וטנש זנכשאב ןוסלדנמ
-ינב ונמע יככותב טילפו דירש םהמ ראשנ אל ,תורוד השולש וא ,םיינש ,רוד
רשא םייוגה ןיב לילכ ועמטנ קלחו ,הרומאה םתעדמ ורזח םהמ קלח :לארשי
.םהירחאלש רודב ללכ םשור ילבמ - רומאכו ,םתוביבס

זא רמאנש ,יניס-רהב הרות-ןתמ ימימש - לעופב תוישעמ תווצמד ןיינעה קרו
ךרד לעו ,'וכו הכאלמ לכ השעת אל ,תבשה םוי תא רומש ,לספ ךל השעת אל -
הסרפ תסרפמ הניאש המהבו היח לש הליכא רוסיא ,ןיליפתו תיציצ תווצמ הז
תשולש לכ ךשמב םתוא ונא םיאצומש ןה ןה - הזב אצויכו ,הרג הלעמ הניאו
,הזב םייוניש לכ ילבמ לארשי-ינב לש הירוטסיהה לש רתויו הנש םיפלאה
.תנבומ הנקסמהו

'םישדחמ'ב הכימתמ ענמיהל

ןיד-תיב באו ישאר בר שמישש ,אילאדעמ ללה 'ר ברה יברה לא הנפ ז"כשת זומת שדוחב
ובישה יברה .תונוגע תנקתל העצהב ותעד-תווח תא שקיבו ,ןפרווטנאב תידוהיה הליהקה
ןוויסב ד"כ ,ןורב תחפשמ 'ןיאושינ תחמשמ הרושת'ב םסרפתה הבושתהמ ושדוק די בתכ םוליצ)
:(18 'מע ו"נשת

קימעמ ןויע רחאל ןבומכ ,יתעדל איה הנוכנ ללכב - תונוגע תונקתל העצההב
התע תעלש - ובתככו 'וכו התביתכ ןמז ,אחסונהב הארוה ילודגמ המכ ידי-לע
.ןיינעה תוללכ רבד לע בר ןד

:ךישממ יברהו

אוהש לכ עויס הז ידי-לע ףסותי אלש טלחהב לולשל ךיא לודג ןויע ךירצש אלא
קספמ ךפיה) 'וכו 'וכו ונימיבש תואיצמהל המיאתהלו הכלהה 'שדחל' םיצחולהל
םיברה וניתונוועב ,ירהו (ואצמה תתימאמ ךא איה תואיצמ לכש ם"במרה ןיד
םיכפהמו 'וכו םימש-יארי םה םייטרפה םהייחבש ולאכ םג םנשי םיצחולה ןיב
.ןיבמל ידו .'וכו תפלחומ אהת אלש הדוסיש ,הרותה לע רוגטקל הז רוגינס םה

אירטו אלקשה םסרפתת ףוס-ףוס יאדווב - תמוסרפ ולש סומלובש ונרודב ירהו
רמוחו-לקו ןכש-לכ הזמש ןיד קוספי ךימימ באוש דע םכישארמ דחאו דחא לכו
השענ(ש לולע) לארשיל ריתמה לכו .'וכו תווצמה ב"ירת ראשב ולש תועצהל
יכ ,ןיינעה לכ יאדכ םא ינקפוסמ - לולשל רשפא-יא םאבו .ןיבמל ידו ,שאר
.ףידע ירב - (תלעותב) אמשו ירב

...'ןטק קדס' םיחתופשכ

תרגיאב .תרחא הלאשל יברה סחייתה (ח"לשת וא ז"לשת תנשב ךרעב) ןכמ רחאל םינש רשעכ
לבויה רפס'ב הנושארל הספדנ) יברעמה לתוכה בר ,ל"צז ץ"ג ןהכה ריאמ-הדוהי ברל רגישש
,לתוכה ינבא תא תופצל העצה הררועתהש הלאש רבדב ,(וער 'מע ,ב"נשת ת"הק ,'ק"ידצ תונרק
.'וכו םרמשל ידכ

:יברה בישה הכו

תואושתו לבקתנ (יברעמה לתוכ(ה ינבא)ב לופיט רבד לע) ליעל רכזנהב ףרוצמה
.ןח

שארמ) הז רבד לע ןושארה ובתכמב ותרות דובכ תדמע םע ירמגל ינא ההזו
."לכו לכמ הז ןויער" תוחדל ונושלבו (ןושח-רמ שדוח

ותעד (התע) עיצמה ירואיב עמשש ירחאלש ולסכ 'המ ותרות דובכ בתכמ ןכותלו
,'וכ םימייוסמ םיאנתב ןויד ךורעל שיש

תווצמו הרותה לתוכב 'ןטק קדס' םיחתופשכ - ונתפוקתב (א :ריעהל דבכתא
םיינוליח םיארקנה םימרוגל םג הטלחהה םירסומ ,(הבוט יכה הנווכב וליפא)
וליפאו ,('וכ לדגתמו אוה ךלוה - אלימבו) ומתוסל דואמב השק - 'וכו
ורקחיש תודעו ובישוי (א :ןכומה ןמ הנעמה - םיאנתה ומייקתנ אלש םינעוטשכ
קדסהד רתיהה - רקיעו (ב ,'וכו תויודע ולבקיו ןוזפיח ילבמו אוה ןכה
תעד לואשל שי" םירימחהד םיאנתה ןכ-ןיאש -המ ,תותימצלו תוטשפב לבקתמ
..."'וכו םיליקמה

:םתוחו 'וכו לתוכה יופיצ תלילשל םיקומינ ינש דוע ףיסומו ךישממ יברה

העצההד - "וערגת אלו ופיסות אל" יוויצה רדסב לארשי ילודג שוריפ עודיו
חטב לבא ,הז לכב דוע ךיראהל שי .ופיסותד העצהה הל םדקו הליחתמ וערגתד
.רמד היתווכדל הזב ךרוצ ןיא

ערוג ףיסומה לכ

בתכמ יברה רגיש דמעמה תארקל .ו"ת םילשוריב ד"בח ןוכישל הניפ ןבא החנוה כ"שת תנשב
םתחנ רשא ,(ביר -יר 'מע ,ט"י ךרכ ,שדוק-תורגיא) תוכרדהו תוארוה ובו טרופמו דחוימ
:אבה עטקב

םיבתוכ ,הניפ ןבא תחנה תעבש הלאכ םנשיש העומש ינתעיגה רשא ,ריעהל דועו
וא לע הליגמה םיחינמו ,'וכו ירושא בתכב היהיש ןירדהמ שיו הליגמב ןיינעה
בתכ תשודקל עגונהב העודיה ם"במרה תבושת לע ףסונ הנהו - הניפה ןבאל תחתמ
ונרודב טרפבו רתויב ענמיהל שי - הביתכה היהת אלש ךיא ירה ,'וכו ירושא
.םייח תרות ונתרותב דסומ דוסי םהל אצמייש דע - םישדח םיגהנמ גיהנהלמ הז
לארשי יגהנמ תובישחו תוביבחב ערוג - הזב ףיסומה לכ :ל"ז ונימכח ןונגסבו
.םה הרות רשא ,םילבוקמה

:רפוסמ 122 'מע (ב"לשת ק"הא) 'םרוד ינבו ד"בח יאישנ' רפסב

לצא [ל"צז רוגמ 'םחנמ ינפ' לעב ר"ומדאה םימיל=] א"טילש רתלא םחנמ-סחנפ יבר רקיבשכ"
ץצוח תאצל םעפ ןווכתה רשא םיחישה דחאב א"טילש ר"ומדא ק"כ ול הליג א"טילש ר"ומדא ק"כ
,הליפתו הרות יתבל הניפ ןבא תחנה תעב המדאב דוסי תליגמ ןימטהל דספנה גהונה דגנכ
ודיל העיגהש הנומת לשב ןכ תושעלמ ענמנ ךא ,םייוגה יכרדב הכילה םושמ הזב שי ותעדלש
."ותבישיל דוסי תליגמ לע םתוח ןיבעשטמ ןואגה הארנ הבו

ןואגה לש ונתחל םירבדה תא מ"פרגה רפיס רשאכש ןייוצי" :רבחמה ףיסומ ,םש 9 הרעהב
הנמטנ אל תמאבש הליג ,א"טילש [ןוסרואינש ןועמש-ךורב יבר ןואגה=] ש"ברגה ,ןיבעשטמ
."ץראב וז הליגמ

..."התע תעל יתאצמ אל"

:אבה ןיינעהמ דומלל ןתינ ,תודהיב םישודיחל 'רשכה' ןתממ יברה רהזנ המכ דע

םש-לע רעי עוטנל ר"זש רמ עיצה ,ןקזה ונבר לש ותריטפל םישימחו האמה תנש ,ג"כשת תנשב
לגרל הכרב תרגיא ר"זש רמל רגיששכ םלוא ,העצהה לע יברה ביגה אל הליחת .תוקלתסהה לעב
ןיב ובתוכב ,וז העצהל םג יברה סחייתה (זכ-וכ 'מע ,ג"כ ךרכ שדוק-תורגיא) ותדלוה םוי
:ראשה

יתעבה זאו ,ןאכ ותויהב וניתוחישמ תחאב וז הלאש התלע ,ינורכיזב םושרכ
ןטק םלועו וטושפכ םלוע ,םלוע תועורז תוקבוח ונתרותו ונתדש העשבש ינוהמת
םגו םיחמשה תוערואמה םג ,ויטרפ יטרפו ויטרפו ויניינע לכ לע ,םדאה הז
וזיא אוצמלו םיינע יחתפ לע רוזחל ונל המל ירה ,םולשו סח ךפיהל םהש ולא
ןיינע התע תעל יתאצמ אל הרואכלו .לארשי תיב םרכב העטנל תנמ לע רז תרומז
לארשי גהנמש ,לארשי יגהנמב אלו לארשי ינידב אל והשימ םש -לע רעי תעיטנד
.הזב אצויכו םולשבא די תמגודבו ןיינב תיינבד ןיינע אצמנש ףא ,אוה הרות

:בתוכו ךישממ יברה

ןב תדילב זרא תעיטנ רבד לע (א,זנ ןיטיג) ל"ז ונימכח ירבדב רפוסמהש ןבומ
.ו,חי 'ב לאומש (ב,די) תינעת ןכו .רומאה גוסמ וניא ,'וכו לארשי תב וא
גייתסמ יננה רומאהל דוסי אצמאש דע ןפוא לכב - .'ז קרפ שיר האפמ ריעהלו
.הזב תעד תווחמ

דוסי םהל ןיא ןהמ המכו ףסכ תויבגמל םיכרד המכש יתעדי םג יתעדי םרב
תעיטנד ןיינע ערג אלו ,ןתלבוס הפיה שפנה קר ןהמ קלחבו ,לארשי יגהנמב
בל םישב ,הז לכב .'וכו תואלקחה חטשב הזב תלעות ירה הברדאו ,ןהמ רעי
,ותוא םישדקמ םימעפ המכ לפכנו השענה רבד םיאורשכ רשא ,ונרוד ינב תנוכתל
אלד קבאד רדגב סנכנ םינפ לכ לע יתעדל הז ירה ,הרתי השודק אלא - דוע אלו
אל לע הריבע - ףיסות אל לע הריבעמ תואצותה םימעפה בורבש טרפבו) ףיסות
(א,די ארתב אבב) יובירבו העיטנה ןיינע ס"שב יתאצמ םנמא . . (ערגת
תווצמ םייק הזבש - םש םישרפמ שי יפ-לע ,רומאהל הזב תוכייש הרואכלו
ןכ-ןיאש-המ ,םימרכ ,ירפ יאשונ תונליאב רבודמה םשש אלא) לארשי-ץרא בושיי
וגילפהש אלא דוע אלו .(ןיכרע ףוס הנשממ ריעהלו .(ב,טכ דימת) קרס ינליא
ליעל רכזנה םג לבא ,(ג,הכ) םישודק תשרפ הבר -שרדמב הז ןוגכב ל"ז ונימכח
.ינולפ ערואמ וא ינולפ שיא לש ןורכז םשל העיטנ ,רבודמה ןיעמ וניא

אל - רעי ,ןכ - ןיינב

:אשונ ותואב (ל"ז) ןיווז ברהל יברה בתוכ (ס 'מע םש) תבט שדוח-שארד 'א ןכמ רחאל שדוח

,הקתעה ואצמי םאבו ,ומצע יבתכמ ול וארה אלש הארנכ - 'וכו רעיהל רשקב (ב
ךפיה ןיינע ךייש ןיא רעיבש - תוישוקה ,ןפוא לכבו ,הז יבתכמל הופרצי
דעווהש ,הטימשה תנשב טרפבו ,אוה ןכ אלש ררוע ומצעב םג ,הווצמהו הרותה
,הז ןוגכב ץראל-ץוחבו ו"ת שדוקה-ץראב הרמה תואיצמה ירה ,רמשמה לע דומעי
.ןיבמל ידו .'וכו דיקפהו רוטקרידה םא יכ ,טילחמה אוה דעווה אלש ,התארה

תיאלקח תלעות הזב שיש ןוויכ - לארשי-ץרא בושיי םע רשקב אישוקהל (ג
,ב,טכ דימת תכסמל יתנייצש אלא ,וז תלעות לע יתוריעה יבתכמב םג - 'וכו
ןורכיזל םש וניצמש ובתוכל ןכ .לארשי-ץרא בושיי תווצמ קרס ינליאב ןיאש
םיניינבל עגונב לבא הז אצמנש ,יבתכמב יתוריעה הז לע םג - ינולפ לש
.הזב אצויכו

'וכו םשו ןיינבד ,םייח םיקולא ירבד תרותב ראובמה יפ-לע קתמויו
.א"זל ךייש רעיו חמוצ ןכ-ןיאש-המ ,תוכלמה תריפס םניינע םהינש (תוריפסב)

הווצמ-תב תגיגח דגנ

ישארמו שטיוואבויל ינבר דעו ד"באר ,א"טילש רנזוופ ללה 'ר ג"הרה לש 'תודיחי'ב
ךרכ 'גהנמו הכלה ירעש') הווצמ-תב תגיגח יבגל יברה ול רמא ,יברה לצא תפרצב תודסומה
:(ביש-איש 'מע ,ב

-רב ןיעכ הגיגחב םישדחתמה םויה םישועש יפכ הווצמ-תב תגיגח תושעל אל
ונקי םירוההשו ,תדלוה-םוי ןיעכ ,רפסה-תיבב עונצ והשמ תושעל אלא .הווצמ
.'וכו הפי הנתמ הל

הווצמ-תב תכירעל רשקב יברה תבושת המסרפתה ,113 'מע ,מ"דשת הנש לש המושיר ןמויב
:(םש הכלה ירעשב םג ,הקלחב ,הטטוצ)

.הכלמ-הוולמ וא תבש תביסמ רותב קר תושעל

:יברה ןייצמ ךשמהב

דחא=] .ק תולועפב םיגילפמ שממ ולא םימיד תע-יבתכמבש ותעב הארוהו
.'וכו הז גיהנהש אוהש [םימרופרה יגיהנממ

תונלבסב לטבל

השמ ברה םסרפ ט"לשת תנשב .הווצמ-תב תגיגחמ ללכ החונ התיה אל יברה לש ותעד ,רומאכ
:(129 'מע ,מ"דשת ת"הק 'הווצמ רב טוקלי') םיאבה םירבד תא קרוי-וינמ בוטרבל

הנעמהו הווצמ-תב תגיגח תכירע תודוא יתלאש 'תודיחי'ב . . יתייהשכ םינפלמ םינש הזיא"
:(שממ ןושלה אלו ןכותה) היה

ךא .ןיינעה ןיטקהלו ,תושעל הל םג חינהל יזא הגיגח ושע רבכ תורבחה םא
.השעת אלש - אל םאב

ףסכב תושעל וא ,תונלבסב :"יוצר יתלב גהנמ" לטבל םינפוא 'ב שיש ריבסה ר"ומדא ק"כו
.טעומ

םיפסונ םיקומינ

:יברה בתוכ (חלר 'מע ,זי ךרכ ,שדוק-תורגיא) ח"ישת זומתב ג"ימ תרגיאב

לע אל הארנכו ,הווצמ-תב תגיגחד ןיינעה תוללכ לע הזב בכעתמ ינניאש ןבומ
רבד לע קר איה הלאשה ,ותליהקב הווהה בצמב רשא םא יכ ,הלאשב אב הז רבד
.ןמזה תועיבק

לע הז תא םג הלעמ יננה תאש רתיל תאז לכב ,האבה הרעהה רתומל חטב יכ ףא
הזיאבד ,הווצמ-תבה סקטב תומוקמ המכב ומרגנ רשא םילושכמה ינפמ בתכה
םיברה וניתונוועבו םלוק רישב םינתונ הווצמ-תבה סקטב - ןירדהמה תומוקמה
הרשפ ךייש ןיא הזב ירהו ,הלש תורבחהו הווצמ-תבה רקיעבו םישנ תופתתשהב
.טלחומ רוסיאל ךורע-ןחלושב שרופמ ןידה ירהש

"הטושפכ הרז-הדובע"

ןמרטסוש 'יש ןושרג 'ר דיסחה ברה ןיכהש תילגנאב רמאמ ההגהל יברל רסמנ ח"משת תנשב
.'יש והילא ונב לש הווצמה-רבל השרדכ הינרופילק שטיב-גנולמ

ןווכתה (תווצמ תרימשב םידיפקמ םניאש םידוהי ינפל רמאיהל דעונש) השרד חסונ ותואב
(ןווי) הנותאבש היפמילוא רהב רעובה 'יפמילואה דיפל'ה תא והשלכ רשקהב ריכזהל בתוכה
.םיכרענ םהש םוקמ לכב 'םייפמילואה םיקחשמ'ה תא חתופה עודיה דיפלה תא םיקילדמ ונממש

:(223 'מע 'ויתוחרואב הכלנ' רפס) ןייצו ןיינעה לכ תא קחמ יברה

.הטושפכ [הרז הדובעב=] ז"עב - [הז לכ=] ז"כ תלחתה םסרופמכ

וכופיהו רבד - הכונחב דיפל

יברה רמא (13 'מע ,ה"נשת בא-םחנמב 'א ,בנ ןוילג 'תורשקתה'ב טטוצ) א"לשת תנשב רבכ
,םימי םתואב םסרפתהל הדמעש תודעוותה התואמ השדח המישר .311 'מע ,ט"לשת שדוק-תוחיש)
לחהש 'םידיפל ץורימ' םייקל גהנמה לע ולבוקב (בורקב ה"יא םסרופת ,תוקתרמ תופסותב
טילבהל וצר םש ,ןווי תוברתב ורוקמש גהנמ - יברה ןייצ - והז .לארשי-ץראב גהנומ תויהל
.המשנה לע ףוגה ןוטלש תא

:רמא ךכו

ויפ הצפ אל שיאש לע םג אלא - הז גהונ תרדחה םצע לע קר אל אוה בלה באכ
םיקילדמ .הכונחה גח לש תיתימאה ותועמשממ ךפיהה קוידב אוה גהונהש לע
. . ומיע םיצרו - קבאמה רקיע לכ להנתה ,םירעשמ ,םש - ןיעידומב דיפל
...שדוקה ריע םילשוריל ותוא םיאיבמותודיסחה ינייעממ


אשית-יכ תשרפ


(בי,ל) םהידקפל לארשי-ינב שאר תא אשת יכ

,תונמל הצרתשכ - "אשית יכ"

,('ת תוא דעו 'א תואמ) הרות תויתוא - "תא"

,תויתוא אוביר םישיש ןהש ךל עדת - "שאר"

.תומשנ אוביר םישיש םה םגש ,לארשי ינב ןיינמכ - "לארשי-ינב"

- לארשי תביתב םג ,עודיכ תזמרנ הרותה תויתוא רפסמל תומשנה רפסמ לש וז האוושה)
.(הרותל תויתוא אוביר םישיש שי :תובית-ישאר
('ד 'מע גמ ףד ,ינש קלח ,בוט-םש-רתכ)

* * *

הזו ,הבושתל םררועמו םהיאטח לע םשינעמ אוה ,לארשי לש םהיתונוע תא דקופ ה"בקהשכ
.לארשי-ינב שאר תאישנל םרוג

םשב תארקנה ,ףוגהב שבולמה המשנה קלחל תסחייתמ 'הליגר'ה 'ה תבהא יכ עודי ירהש
הלעמל תראשנה ,המשנה רקיעל תסחייתמ שממ 'שפנה תולכ' תניחבבש 'ה תבהא וליאו ;'לגר'
.'שאר' םשב תארקנו

הייצ ץראב ,קוחר היהש רחאמ ,וזכ הבר הבהאב ררועתהל הכוזש אוה הבושת-לעבה אקווד
."לארשי-ינב שאר תא אשת יכ" השענ הבושתה ידי-לעש ,רומאכ אצמנ .ףייעו
(ופ-הפ ףד רוא-הרות)

* * *

:םיקידצה תוקלתסה ןיינע םע הז קוספ רשקמ שודקה 'םייחה רוא'ה

,איה הביסה יכ תעדל םכילע ,"לארשי-ינב שאר" אוהש קידצ םלועהמ קלתסמשכ - "אשת יכ"
.םכלש םיאטחהו ןורסחה ללגב - תודקפנ ןושלמ - "םהידוקפל"

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ ךכ לע ףיסומ

ןיבל הז שוריפ ןיב רשקה והמ .קוספ ותואב םישוריפ המכ ןיב ימינפ רשק שיש עודי
?לגעה אטחל הרפכו ןוקית היהש ,לקשה תיצחמ לע רבדמה ,קוספה לש טושפה שוריפה

תוללכב םגופ הזכ אטח .יללכ ןוועו אטח אוהש ,הרז-הדובע התיה לגעה תיישע :אוה רבסהה
םרגש ,לגעה אטחב םיאצומ ונא ךכ .רודבש 'תיללכה המשנ'ב אוה םגופ ןכ-ומכו ,המשנה
- דר ךל" (ז,בל ןמקל) י"שר שוריפכ ,לארשי-ינב שאר ,ונבר השמב םג תמייוסמ הדירי
."ךתלודגמ

ךאלממ תוריח" לש בצמל לארשי וכז הרות-ןתמ תעשב יכ] התימה ןיינע תא איבה לגעה אטח
התימ איבהש ,תעדה ץע אטח תא שדחמ ררוע לגעה אטחו ;(ונ ןוקת רהוז-ינוקית) "תוומה
ןאכמ .('תיללכה המשנ'ה) ונבר השמ לצא םג 'התימ'ה ןיינעל םרג הז אטחש אצמנ .[םלועל
.םיקידצ תוקלתסה ןיבל טושפה שוריפה ןיב רשקה
(924 'מע ,ג ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


(גי,ל) ונתי הז

-רפוכ שיא ונתנו ול רמאש ןוויכ . . וירוחאל עיתרהו ה"בקה ןמ השמ עמש םירבד השולש
אסיכ תחתמ שא לש עבטמ ןימכ ה"בקה לטנ . . ?ושפנ-רפוכ ןתיל לכוי ימ :השמ רמא ,ושפנ
(ב"יפ ר"בדמב) ונתי הזכ ,ונתי הז :השמל ול הארהו דובכה

עבטמ תגצהב ה"בקה ול בישה ךכ לע ?שפנה יאטח לע ףסכב רפכל רשפא ךיא :המת ונבר השמ
לע רפכל וחוכב ,שא לש אוה עבטמהש ךכב יכו ?ההימתה תבשייתמ דציכ :הרואכל .שא לש
!?שפנה

ןכלו ,הלעמל תולעל העבט - שא .תודגונמ שפנ-תונוכת םילמסמ 'עבטמ'ו 'שא' :אוה רבסהה
.תוקולאב ללכיהלו םלועהמ דרפיהל הקושתהו ףסוכה תא ונייהד ,'אוצר'ה תא תלמסמ איה
אוה ןוילעה ןוצרש ךכב הרכה ונייהד ,'בוש' לש בצמ למסמ - 'עבט' ןושלמ - עבטמ ,התמועל
למסמ שאל עבטמ ןיב רוביחה .עבטה ישובלב שבולמה ,ימשגה הזה םלועב הריד 'תי ול היהיש
תלבק דצמ םייקמ םדאהש םירבד םתואב תובהלתהו תויח תרדחה :תועונתה יתש גוזימ תא אופא
.לוע

יפכ שפנה םצעל זמורה ,דובכה אסיכ תחתמ אב הז 'עבטמ' ,אלא ?הז גוזימ ירשפא דציכ
ירשפא שפנה םצע דצמ .דובכה אסיכ תחתמ תורוזג תומשנה לכ ןכש ,הלעמל תשרשומ איהש
.הלא םיכפה ינש ןיב רוביחה

העיגפ ןיא שפנה םצעב ךא ,שפנה תוינוציחב קר םימגופ םיאטחה .השמ תאילפ הבשייתנ ךכב
רוביח לש הדובעה ידי-לע ."ותיא הנמאב התייה אטחה תעשב םג" .'הב תוקבדה תומלשב
לכ תא ןקתל ןתינ ,(דובכה אסיכ תחת) שפנה םצע דצמ האבה ,(שאו עבטמ) 'בוש'ו 'אוצר'
.המשנה תוינוציחב ומגפ ,רומאכש םימגפה
(178 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקיל)

* * *

.('םיעצבמ'ה רתי לשו) 'ןיליפת עצבמ' לש הנווכהו ןכותה תא ריבסהל םג רשפא ךכב
אוה ירה ?ךכב שי תלעות וזיא ,ןיליפת ומע םיחינמו בוחרב ידוהי םיספותשכ ,הרואכל
!וב םיריצפמו ונממ םישקבמש ינפמ קרו ,תויח לכ אלב הווצמה תא םייקמ

גונעת אלל ,דבכ אשמ תאישנכ תאז השוע םא ףא ,הווצמ םייקמ ידוהישכ :ל"נכ ,אוה רואיבה
אב הז ירהש ."שא לש עבטמ" והז זא םג - תמייוסמ הייפכ לש ךרדב םא וליפאו ,ןוצרו
.ידוהיה לש יתימאה וגונעתו ונוצר והז ,רבד לש ותימאל רשא ,שפנה םצע לש 'שא'המ ךשמנו
(392 'מע ,זט ךרכ תוחיש-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
אשית תשרפ שדוק-תבש
רדאב ז"ט

רוביצה לכ לכוי זא םגש דיפקהל שי לבא ,1לוקה תא טעמ םיכימנמ לגעה תשרפ תאירקב
.בטיה האירקה תא עומשל

.2(טל-כ ,חי א-םיכלמ) "באחא חלשיו" :הרטפה

.3םירופל ךשמהב ,תבשה םג דעוותהל שי :תודעוותה

:הנשב םיימעפ הרות-ישודיח ץבוק רואל איצוהל :"םיכרבא ללוכ" לכל הארוה :ינרות ץבוק
.4הנשה-שאר ינפלו ,חספ ינפל

(א) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש

םהב יקב היהיש דע ,לגרה םדוק לגרה תוכלה דומליש דחאו דחא לכ לע הווצמ" :חספל תונכה
.5"השעי רשא השעמה עדייו

וב קובד ראשיי אלש ,השועש רבד לכב ןייעלו רהזיהל בוט ,6חספה ינפל םוי םישולש לכ"
.7"חספ ברע עיגישכ תולקב וריסהל לכוי אלש ןפואב ץמח

ינפל םוי םישולש הצמ תליכאמ רהזיהל שי ןכלש . . הצמה ןיינע רבכ םיליחתמ ולא םימיב"
.8"חספה

ל"וחבש ,חספ-דעומה -לוחד 'א םויל סוניכ עובקל ןיאש ,תוריכזמה תארוה :םיסוניכ ןונכת
תעכ םיאצמנה ל"וחמ םיחרוא םג ויהי וילא םינמזומה ןיב םא ,חספה-גחד 'ב םוי אוה
יבשותכ) םהילעש םויה ותואב סוניכהל ועסיו ועטי אל הלא םיחרואש ידכ תאזו ,ק"הראב
.9בוט-םויכ רומשל (ל"וח

ותיבו שיא דחיב םיאצמנ חספה גחבש ,לארשיב גהונה" :יברה הנעמ - תועיסנ ןונכת
- חספ יניינעב ןוצרה יפכ רדהל רתויב השקש לע ףסונ .החפשמה שאר טרפבו ,(ותיבבו)
.10"ןיבהל לקו .רחא םוקמב םיאצמנשכ

תקולחל ןכו ,12שובלו ןוזמ ,11ןיטיח תועמל גואדל ללוכ ,חספ עצבמל תונכהב ליחתהל שי
.ןלהלדכ הרומש הצמ

שדוק-ירפס ןכו ,ולשמ ,הקדצ תפוק - לידבהלו ,שמוח ,רודיס דלי לכל ויהיש יאדכ :תודגה
רודיס דלי לכל ונקי גחה םדוקש - בוט המו .חספ לש הדגה - אמרג ןמזהש ןיינעבו .םירחא
.14לעופב הזב שמתשהל ץרמו תויח ול ףיסויש המ ,13הזב-אצויכו שדח

וב שוחל שיש תיכוכז ילכ םושב חספב שמתשהל אלש . . ולא תונידמב טושפ גהנמה" :םילכ
םירהזנה .15"תעל -תעמ ץמח הקשמ וכותב ההתשנ אמש וא ,םח ץמח הקשמ וכותל וריע אמש
.16הכרב םהילע אובת ,ללכ םילכה תרשכהל קקדזהל אלשו ,חספל םידחוימ םילכ םהל ויהיש

ידי-לעש ,רדסה תכירע םידימלתל תוארהל יוצר ,חספה גחל םיכומסה םימיב :"המגודל רדס"
אלש ןפואב תאז רדסלו ןנובתהל שי ךא ,ולא םיניינעב תורושקה תוכלהה םנורכזב וקקחי הז
.17םהיתובא יגהנמב עוגנל

לכו ב"וש ,םינבר טרפבו - לדתשהל ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תנקתמ :הרומש הצמ תקולח
תוצמ - םירדסהל םינפ -לכ-לע - םהיריכמל חספה גחל חולשל - רוביצ-יכרוצב םיקסועה
ומכ) םייללכ םירדס םירדסמש תומוקמב ןכו ,הרומש תוצמ אקוודו ,די-תויופא תולוגע
ד"בח ךוניח תודסומ ידימלתל גואדל שי - טרפב .18םינגראמה תאז ורדסי (המודכו תונולמב
- ירשפאה יפכ וז הרומשב רדהמה לכו הרומשה ילבקמ יגוסב הברמה לכש ,ןבומ" .19םהירוהלו
.21תיזכ :אוה וז הקולחל ילמינימה רועישה .20"חבושמ הז ירה

לכ - ונייה ,םייבמופ םירדס וכרעי רתאו רתא לכבש םינברהש ,עיצה יברה :םייבמופ םירדס
,"ריע לש הבוחרב" ,'וכו וידימלתו ותיב ינב םע דחיב ,ולש 'רדס'ה תא ךורעי םהמ דחא
,תימוקמה תונותיעב תועדומ םסרפל .'יבמופה רדס'ב ףתתשהל םוקמה יבשות לכ תא ןימזיו
הצורה לכו ,ינולפ ןמזבו ינולפ םוקמב ,בחרה להקל חותפה 'יבמופ רדס' ךרוע ימוקמה ברהש
ןמ רבד םישרוד ןיאש - השגדהבו ,'וכו תוצמ שולשו תוסוכ עברא לבקל ,רדסב ףתתשהל לכוי
לכ אלא ,רדסה םויס דע ראשיהל תובייוחמ אל םגו ,תרחא אלו תיפסכ הרומת אל ,ףתתשמה
.22הצריש עגרב תאצלו סנכיהל לכוי הצורה

םיאתמ חוכ-יופי וא ,יללכה רטשל ופרצל ולכויש רצק הריכמ-רטש ץיפהל ןוכנ :ץמח תריכמ
לוטיל םילולעש םישנא םג הז ןיינעל ףרצל שי .23ץמח-ילכו ץמח םיאצמנ םהב תומוקמה לכל
.24חספב ץמחה ןמ הלילח

םעונ יכרדב לדתשהלו ,25ןקזה ר"ומדא ק"כ תעדכ ,אקווד ןלבק ברעב ץמח תריכמל גואדל שי
.תאז ושעיש םינברה לכ לצא
השמ לחיו") אורקל םירזוחו ,(י-א ,בל) "לודג יוגל" דע "םעה אריו"מ :ךומנ לוקב םיארוקש םיעטקה הלא (1
- ליגרכ אורקל םירזוחו ,(ו,גל - זי,בל) "ברוח רהמ" דע "עשוהי עמשיו"מ ךומנ לוקב בושו ,ליגרכ (". .
-ירפב - רוקמה .ןפוא 'יש קחצי-ףסוי ר"רה ח"הרהמ - םיטרפה .ונייח תיבבו ש"נא ןיב םג ,ץופנ גהנמה ןכ
הז גהנמ יתאצמ אלש אלפלו .'ותעב רבד' חולב םינוש םיגהנמ הארו ,(םילק םייונישב) ז ק"ס חכת 'יס שדח
.םירפא-ירעש 'סב ללכ

.33 'מע םיגהנמה רפס .ד"בח-ללוכ חול (2

םילשהל יברה גהנ ןכאש יפכ ,ארגפד ימויו ט"וי לכ ירחאש תבשב ה"כ הרואכלו) גכק 'מע אכ ךרכ ק"גא (3
.(זא

ו"לשת שדוק-תוחיש .ג"לשת ףרוח ,(תיליע-תרצנ ריעה בר - םויכ) לצרה 'יש היעשי ר"רה ח"הרהל תודיחי (4
'בל תחא תוחפה לכל . . עיגהל לדתשהל" :(ארוגידס ללוכל) 256 'מע המכחה לצב 'סבו .מ"כבו ,694 'מע ב"ח
."םישדוח 'גל וא

םייחה-ףכ ,םינורחא םשב ב ק"סוס םש הרורב-הנשמ ,חספה ינפל םוי 'ל ונייהו .ג"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (5
.ו"ס םש ןחלושה-ךורע האר - שרדמה תיבו םיכרבא-ללוכ ,הבישיב טרפבו .םירוזחמ םשב ג ק"ס

.א"ס םש ז"הדא ע"וש ,ומצע םירופה םוימ םיליחתמ 'םוי םישולש'ה (6

.ג"כס ולת 'יס ז"הדא ע"וש (7

רחשה דומעמ קר הצמ לוכאל רוסא ןידה ןמ .טיש 'מע ח ךרכ ק"גאמ ,צק 'יס ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (8
ןיגהונ הברהש ג"הנכ יריישמ איבה ז ק"ס םש בקעי-קוחבו .ד"ס אעת 'יס ז"הדא ע"ושב קספנכ ,חספ ברע לש
ראבמ (ךליאו א,ברע) הנק 'יס א"ח ח"וא השמ-תורגיא ת"ושב .םינורחאב אבוהו ,שדוח -שארמ הצמ לוכאל אלש
ירה ,הווצמה תוביבח םושמ אוה םעטהש ןוויכש 'כ (טכ ק"ס ב"יפ) הווצמ-תוצמ 'סבו .ונגהנמלו םגהנמל רוקמ
המכ דע ררבל שי הרואכלו) ע"עו .כ"ע ,םמעטו םתיארמב ןיוושד ,לוכאלמ ענמיהל יואר ץמח לש תוצמב וליפא
-יעטנב כ"כו ,ומצע חספ ברע רקובב רימחהל םוקמ שי פ"כעו .ג"לס הנת 'יס ז"הדא ע"ושב 'ע .שממ ץמח ןה
.(בכ הרעה ב"פ א"ח חספ לאירבג

.דנ 'מע 'ג ךרכ םחנמ-לכיה (9

.ופוסבש םוכיסבו ,ה"נשת ןודנול ,'םוקמל םוקממ רבועהל ינש בוט םוי' סרטנוק הארו

.גצק 'מע 'ג ךרכ םחנמ-לכיה (10

ןילאוש' ןינעל ,רוביחה ו"אובו ,תאז רשוק א"ס םש א"מרבש וריעהו .ךליאו ה"ס טכת 'יס ז"הדא ע"וש (11
.(294 רופיס ,םידעומ ,םידיסח ירופיס האר) ש"ייע ,'ןישרודו

.דועו 339,399 'מע ב"ח א"שנת ,303 'מע ב"ח ח"משת ,977 'מע ב"ח ב"משת תויודעוותה האר (12

ךירצ (ז"ס ט"כקת ח"וא ז"הדא-ע"ושו ע"ושוט .ח"יה ו"פ ט"וי 'לה ם"במר) ןיד-יפ-לעש הממ ןכש-לכמב (13
.םיזוגאו תוילק ול תונקל

תודחוימ תודגה ךכ םשל ק"האב ח"אצ זכרמ י"ע תוצפומו וספדנ ןכאו .343 'מע א"ח ח"משת תוחישה-רפס (14
.ןודנב יברהמ ולבקתנש תוטרופמ תוארוהל םאתהב ונכוהש ,הדומצ תונומת תרבוח םע ת"הק תאצוהב

'סב הארו .םירוסיאמ םג םרישכהל אלש ש"נא ןיב גהנמה ץופנ ןכו .גע ףיעס אנת ןמיס ז"הדא ע"וש (15
ל"נה 'סב האר ,ת"ושה ירפסב תובר ונד 'וכו סקרייפו סקלרוד יבגלו .טנ ףיעס ג"יפ 'חספל םילכ תלעגה'
.העש ףיעס ג"יפ

.'י תוא ,ל"נה 'סל אובמב האר (16

.נש 'מע י ךרכ ק"גא (17

.37 'מע 'ד"בח יגהנמ - םיגהנמה רפס' (18

.ופ 'מע אי ךרכו גמש 'מע בי ךרכ ק"גא (19

.ו 'מע אי ךרכ ק"גא (20

.אי 'מע גי ךרכו גמש 'מע בי ךרכ ק"גא (21

.ק"הראל םיישארה םינברה רוקיב תעב ד"רמ ,851 'מע ב"ח ו"משת תויודעוותה (22

.ופק 'מע כ ךרכ ק"גא (23

.דק 'מע ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש' (24

המכ אטישפ (1 - הז רוסיא לע ורבעי םא םג לבא .תאז תושעל םהל רוסאש םירכומה תא וריהזיש ןבומ :םשו
- לטונהל עגונב וליפא (3 .יווה אל - ןוקיתה תויאדווכ יאדו - םידשחנהל עגונב םג (2 .הז ושעי אל ל"נהמ
אל ותו לטונש המ אוה לזוג םא יכ [די-גי םיפיעס חמת 'יס ז"הדא תעד עמשמ ןכ] הריכמה הלטב אל תועד המכל
- אבהלו ןאכמ והזד ל"י - הריכמה הלטבד [חיק 'יס ב"ח ריכש-הנשמ ת"וש האר :ה"א] רמואהל וליפא (4 .ידימ
השעב ףא וילע ןיקול ןיא תועיד המכל - השעמ וב ןיאש ואלו .וז העש דע אצמי לבו הארי לב רוסיאמ לצינו
-לבד רוסיאב חספה ימי תנומש לכ :עירכמ המ ע"צ - וילע ןיקולד רמאד-ןאמל וליפא (5 .[וילע רובעל] השעמ
ואלב יאק - היינקה לוטיב עגר - דחא עגרש אלא ,רתוי רצק ןמז וא - ןיקול ןיאש ןפואב אלא אצמי-לבו הארי
השעמ ןאכ ןיאש רמול שי הז יפל הברדא הנה - ערפמל הריכמה הלטבד רמול -יצמית-םא וליפא (6 .וילע ןיקולד
.חספה גח ךותב היינקל םוקמ ןיאו ,הריכמ ןאכ התיה אל םלועמ יכ ,הז לע ןיקול ןיאו

:הריכמה רטשל ןלהלד חסונה ףסונ ,תועדה לכל ןוכנ אהיש ידכו ,יברה לש וינוקיתו ויתוארוה פ"ע ,ףוסבלו

וא וליבשב רוכמל סרפ לבקל תנמ לע אלשו הנוקה ירכנהמ השרומ ,הצרי םאב ,היהי וחוכ אב וא רכומה לארשי"
."םירכמנה םיניינעהמ הנתמב תתל

.1399 'מע םש ןלהל ללוכה רעש ח"מהעבמ ורואיבו ,1120 'מע חספ 'לה ףוס ולש ע"ושב ספדנ - ורודיסב (25
קחצי-ףסוי ר"רה ג"הרהל 'ןלבק ברעב ץמח תריכמ' :הז אשונל דחוימה רפסבו .אנר 'מע 'הכלהב םידעומה' הארו
.תוכיראב ,בונילב 'יש

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il