- א"צק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה רדאב ב"כ * ידוקפ-להקיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


אלא ,הינחב וניא םלועל ידוהי
הכילהב דימת


ידוהיה לע ,םייחב הפוקת לכ םויסב ומכ ,הרותב רפס םויסב
יוטיב ידיל אב תומש רפסב * לוכה-ךסו שפנ-ןובשח ךורעל
,םירצמ רוריבו תריבש ,םירצמל הדירי - ידוהיה ייח לולכמ
תאז לכ םויסבו * ןכשמה תמקהו יניס-רהב הניכשה תולגתה
ק"כ תחישמ * ...החונמל תע האבש בושחלו תועטל היה רשפא
ונרוד אישנ ר"ומדא


.תומש רפס - הרות ישמוח השמחמ ינשה רפס תא ומייס וז תבשב

תושעל הדחוימ תוררועתה (םייסמה) ידוהיה לצא ררועל ךירצ ללכב השודקבו הרותב םויס לכ
הליחתמש ,הדובעב שדחה בלשל ןנוכתהל םגו ,הז ינפלש הפוקתב ותדובעמ לכה-ךסו קדצ ןובשח
.ארקיו רפס תלחתה - ןדיד ןודינבו ,וישכע

שדוח - הנשה ףוסב :ידוהי לש (ותדובעבו) וייחב תונושה תופוקתד םימויסב םיאורש יפכ
ותגהנהמ לכה-ךסו שפנה ןובשח תושעל ךירצ ידוהיש ,הרבעש הנש לע 1ןובשחה שדוח ,לולא
שדוח-שאר ברע - שדוח לכ ףוסב ;השדחה הנשל תומיאתמה תונכהה תושעל םגו ,הנשה ךשמב
ןנוכתהלו ,שדוחה ךשמב הדובעהד ןובשחה תושעל םיאתמה ןמז (2"ןטק רופיכ םוי" ארקנש)
,עובשה לכמ לכה-ךס תושעלו שפנה ןובשחל ןמז אוה (4תבש - םגו) 3תבש ברע ;שדחה שדוחל
,הטמה לעש עמש תאירקב ,םויה ףוסב אוה הזל ןמזה - םוי לכבש דעו ;5שדחה עובשל הנכהו
."יחור דיקפא ךדיב" ינפל

לכש ,7הרותב םלש רפס - 6הרות(ה םע םייח)ב הפוקת םימייסמ רשאכ םג אוה ןכש ,ןבומ הזמ
הז ירה - 10(רפס לכד ןכותהמ םג תוטשפב םיאורש יפכ) 9ומצע ינפב 8ןיינע אוה הרותב רפס
,ולש הדובעהו הארוהה ,רפסהד ןכותהמ לכה-ךסו שפנה ןובשח תושעל םיאתמה ןמז 11יאדווב
.שדחה רפסב האבה השדחה הדובעהל דחוימב ןנוכתהלו

םויסב לכה-ךסו ןובשח(ה לש ןכות)הש ,ןבומ ןכלו .קוידה תילכתב אוה הרותב ןיינע לכ
םידמולו םיארוקש קלחב - אפוג הרותב םיזמורמ ,הז ירחאלש הדובעהל הנכההו תומש רפס
תליחתב - הז ירחאלו ,(לכה-ךסו ןובשח אוה יולגה ונכותש) ידוקפ תשרפ - תומש רפס םויסב
.ןמקלדכ .ארקיו תשרפ ,ארקיו רפס

התליחתמ ,12םדאה תדובע תוללכ תפקתשמ (ל"נכ ומצע ינפב םלש רפס אוהש) תומש רפסב
:הפוס דעו

הרומה ,13םירצמ תולגב הדיריה ,"המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלאו" רפסה תלחתה
ףוגה רצימ (ןושל םירצמ)ל (לארשי ינב) המשנה תדירי תוללכ - (םדאה תדובעב) תאטבמו
.ירמוחהו ימשגה הזה םלועה רצימו

לע יאק הזש ,תוכמה רשע ידי-לע םירצמ (תפילק)ד רוריבו הריבשה תודוא - 14הזל ךשמהבו
,םירצמ תאיציל איבמש - דעו ;םלועה תוירמוחו תוימשג ךוכיזו רוריבד הדובעה תוללכ
רהה לע םיקולאה תא ןודבעת"ל 15הנכהכ ,םלועד םילובגו םירצימהד דובעישה לועמ ררחתשהל
ולעי אל םינותחתו הטמל ודריי אל םינוילעד הריזגה הלטבתנ זאש ,17הרות-ןתמ ,16"הזה
תושעל חוכה םע דחיב ,תווצמו הרות ןתנו יניס-רה לע 'ה דריו - ליחתמה ינאו ,18הלעמל
הריד תושעל - תומלועה לכ תאירב תילכת םילשהלו ,השודק (לש אצפח) - ימשגה הזה םלועמ
.םינותחתב ךרבתי ול

ןכשמ ושע לארשי ינבש ,20"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" ידי-לע 19הזב תומילשה - דעו
ףסכו בהז") םלועבש םיימשגה םירבדהמ ,ןכשמה תובדנ תאבהב םתכאלמו םתיישעמ לחה ה"בקהל
- טרפבו) 21תומש רפסד ךשמהב תויטרפב רפוסמכ ה"בקהל ןכשמ ושעי הזמש ,("'וג תשוחנו
.לעופב היישעה תודוא ךכ-רחאו ,ןכשמה ילכו ןכשמה תיישע לע יוויצה תודוא (ומויסב

תודוא טרפב רבודמ םשש ,ידוקפ תשרפ - תומש רפסד ךשמהו םויסל םיאב הז ירחאלו
.22"שדקמ יל ושעו"ד הדובעה לש לכה-ךסו ןובשחה

הרותב (תומש רפס) הפוקתה םויסב לכה-ךסו ןובשחהש ךיא יולגבו תוטשפב םיאור הזבש -
- ('א ףיעס ףוס ל"נכ) הז רפס םויסב הרותה קלחב שגדומ

וז השרפב" :י"שר שוריפכ ,"ידוקפ" - (השרפה לכ ןכות לע הרומש) השרפה םשב םג שגדומכ
תאז ."ותדובע לכל וילכ לכ ונמנו תשוחנלו בהזלו ףסכל ןכשמה תבדנ ילקשמ לכ ונמנ
תובדנד לכה-ךסהו ןובשחה אוה "ןכשמה ידוקפ"ו ,ןובשחו ןיינמ ןושל אוה "ידוקפ" :תרמוא
.השרפה ךשמהב תויטרפב טרופמכ ,ותדובע לכל וילכ לכו ןכשמה

הדובעה תוללכד לכה-ךסו ןובשחה םישוע - תומש רפס םויסב ,ידוקפ תשרפבש ,אצמנו
,םירצמ תאיצי ,"המירצמ םיאבה לארשי ינב תומש הלא"מ לחה) הז רפסב רבודמ היתודואש
הריד ,"םכותב יתנכשו" היהיש ידכב ,"שדקמ יל ושעו" :(אוה הז לכמ תומילשהש ,הרות-ןתמ
.םינותחתב ךרבתי ול

ךותב ,"םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו"ב ידוהי לש ותדובעל עגונב הארוהו דומיל שי הזמו
רוסמלו תושעל וילע ,(תומש רפס םימייסמש) הרותב הפוקתה םויסב ודמעבש - 23דחאו דחא לכ
תיישעבו ,(ןכשמה תבדנל) תריסמו תניתנב ותדובע תוללכמ לכה-ךסו ןובשח - "ןכשמה ידוקפ"
ןפוא הזיאבו ךיא קדצ ןובשח - ךרבתי ול הריד ה"בקהל שדקמו ןכשמ םיימשגה ויניינע לכ
.הזב גהנתה

,קייודמו רורב ןובשח - יוליג ןושל "הלא" ,24"ידוקפ הלא"ד ןפואב תויהל ךירצ הזו
"ןכשמה ידוקפ הלא" (- םיבר ןושלבו ,הז) רמואו עבצאב תוארהל םילוכיו יולגב םיאורש
.השע ידוהיהש 'הל ןכשמהמ

- הזבש םויסל דע ,תומש רפס לכד הדובעה ושע רבכש ירחאל - רפסה םויסל םיעיגמ רשאכ
,םייחב הפוקת לכד םויסב םישועש יפכ) הדובעה לכד ,לכה-ךסו ןובשחה ,"ןכשמה ידוקפ הלא"
רשפא וישכעו ,ורמג רבכ הזבש בושחל רשפא - לעופב ןכשמה תמקה םגו ,('א ףיעס ל"נכ
."חונל"

לכה-ךסו םויסהש - רפסהו השרפה םויסב י"שר שוריפו ןורחאה קוספהמ דומילה ונשי הז לע
קר וניאש ,השודקו הרותב םויס לכ ומכ] ותדובעב שדח בלש ,רתוי תילענ היילע ררועל ךירצ
:[25רתוי תילענו השדח הגירדמל האיבמה ,הנכה םג אלא ,הז ינפלש הגירדמה ףוס

וילע ןכש יכ דעומ להוא לא אובל השמ לוכי אל"ש תרפסמ הרותהש ירחאל) השרפה םויסב
ןנע יכ ,'וג םהיעסמ לכב לארשי ינב ועסי ןכשמה לעמ ןנעה תולעהבו" :26רמאנ ("'וג ןנעה
."םהיעסמ לכב לארשי לכ יניעל 'וג םמוי ןכשמה לע 'ה

("'וג ועסי 'וג ןנעה תולעהב" אקוודש) תועסמה רדס ןיבש תוכיישה יהמ :27ןיבהל ךירצו
?28ןכשמב הניכשה תארשה תודוא רבודמהב ,ןאכ השרפה ןכות םע

רשא םוקמב ןכוש ןנעה היה םיעסונ ויהש עסמ לכב" :השרפה םויסב י"שר ירבד יפ-לע ןבויו
וארקנ ךכל ועסנו ורזח הינחה םוקממש יפל ,'וכ עסמ יורק אוה ףא ןתיינח םוקמ ,םש ונחי
."תועסמ ןלוכ

ידכב (ןכשמב הניכשה תארשה תודוא רבודמש ירחאל) תועסמה ןיינע תודוא הפיסומ הרותה
- הזמ הריתיו ,29"ימד והל עיבקד ןאמכ"ש דעו ,הרות יפ-לע הינח ,ןתיינחב וליפאש ,דמלל
הלוכי התיה - (ותומצעו ותוהמב רתכה תניחב דע) "םש ונחי רשא םוקמב ןכוש ןנעה היה"
;תומילשה תילכתל ועיגה יכ ,חונלו םוקמ ותואב ראשיהל ,הרואכל ,ךתעד-אקלס-אק תויהל
'וג ןנעה תולעהבו" היהי ךכ-רחא(ש תעדל ךירצ הינחה תעשב םג)ש ,הרותה ונתוא תדמלמ
.רתוי תילענ הגירדמל היילעו העיסנב ךישמהל ךירצ ,"'וג ועסי

יפל ,עסמ יורק אוה ףא ןתיינח םוקמ" םגש ,העיסנה ןיינע חרכומ ךכ ידכ דע :הזמ הריתיו
תוינחה לכבו - המצע הינחה תעשב םג :"תועסמ ןלוכ וארקנ ךכל ועסנו ורזח הינחה םוקממש
תועסמה רמג ,ןדריל רבעמ הנורחא הינחה וליפא ,הלודג הינח וא הנטק הינח - ("ןלוכ")
הינחה םוקממש" שיגרהל ידוהי ךירצ - 30תבשונ ץרא ,לארשי-ץראב רבכ םיבשייתמו ,רבדמב
ןכותה תלבקמ (אלא ,ףוס ,הינח אל) איה יכ ,"עסמ יורק" ,המצע הינחהש דעו ,"ועסנו ורזח
.(תולעל ךישמהל) העיסנד

,ךלהמ היהי דימתש ונממ תשרדנש - ידוהי לש הינח ,"ןתיינח" הז יכ - אוה הז לע םעטהו
.ךרעב אלש איהש תיתימא הכילהב - דעו ,ליח לא ליחמ

הרות יפ-לעו - חנ ידוהי רשאכ וליפא :ידוהי לש םוי-םויה ייחב דומילה םג ונשי הזמ
ורזח" תויהל ךירצ הזמש שיגרהלו תעדל (השעמ תעשב) ךירצ - 31ןמזל ןמזמ חונל ךירצ
.32העיסנ(מ קלח) איהש שגרנ המצע הינחבש דע ,רתוי הלעמל ,"ועסנו

:תומש רפס םויסב הדובעהל עגונב םג ןבומ הזמ

("ןכשמה ידוקפ הלא") לכה-ךסו ןובשחה ללוכ ,ןכשמה תמקהו תיישעד הדובעה ומייסש ירחאל
םע דחיבש ,דומילה דימ ונשי - "ןכשמה תא אלמ 'ה דובכ" לעפנ רבכו ,וז הפוקת םויסב אבש
רפס - הגרדמב שדח בלש ,היילעו עסמ דימ תויהל ךירצ אלא ,(הינח) ראשיהל ךירצ ןיא הז
לארשי ינב תא ףחודו "חירכמ" ומצע הז ןיינע :הזמ הריתיו ,(ארקיו רפס) הרותב שדח
."ועסי 'וג ןנעה תולעהבו" - האלה עסילו תולעל

השמ לוכי אל" "ןכשמה תא אלמ 'ה דובכ"ש הז ללגב :אפוג תוערואמה ךשמהב ןאכ היהש יפכ
רוא תארשהו תכשמה" אוה "ןנעה וילע ןכש" יכ ,"ןנעה וילע ןכש יכ דעומ להוא לא אובל
יוליג םוש וב ךייש אלש 'וכ ורתס ךשוח תשי וב רמאנש דואמ ארונו ןוילע םוקממ ףוס-ןיא
;33"'וכ הגשה

ארקיו" ידי-לעש ,רתוי תילענ הגירדמל היילע התיה - ארקיו רפס תלחתהב - הז ירחאלו
םג יוליגה תא לבקלו ,34"דעומ להואב סנכי(הל לכוי)ש לעפנ האירקה ידי-לעש - "השמ לא
- אלפ תויתוא ף"לא) ארקיוד ף"לאה זמרמ הז לעש ,רתכה תריפסמ ,ורתס ךשוח תשי תניחבמ
.35"אריעז ף"לא"ב הזש יפכ םינפ-לכ-לע ,(רתכה תניחב

.36ותומצעו ותוהמב רתכמ םג לבקל ילכ ךכ-רחא השענ הזש ,רמול שיו

תילכת (ןכשמה תמקהב ולש תומילשה ירחאל) ףסותינ השמ לצאש הז ידי-לע אוה הזל ילכהו
עיגה"ו "הכדנו רבשנ בל" ולצא היהש ,אריעז ף"לא תניחבב ,("אובל לוכי אל"ש) לוטיבה
אכד"ה - הז ירה ןכלו .37"אריעז ף"לא םע ארקיו רמאנ (ןכל) ,הוונעב תילענ יכה אגרדל
םג אוהש ,40ימצעה בחרמ ,39רתכה םצע - 38"ןוכשא שודקו םורמ"ל ילכה היה - "חור לפשו
.41תוטשפתהו יוליגמ הלעמל ,(אריעז) הדוקנ ומכ

םג ולא תוניחב ךיישו תיחצינ איה הרותה" יכ - דחאו דחא לכל עגונב דומילה םג הזמ
לכב שיש לוטיבה תניחב איה(ש) ארד לכב השמד אתוטשפתא 43תניחב" דצמ טרפבו ,42וישכע
תשיד ףיקמה תניחבמ 44ךישממ" - הרותה דומילב קסעה ידי-לעש - "השמ תניחבמ אוהש םדא
רוא תויהל ,רוא הרותו רמאנ הז לעו ,יוליגו רוא תניחבב םלעהו ךשוח אוהש ורתס ךשוח
תניחבב המוצעו הלודג הראה ריאמ ףיקמה תוימצעמש ,'וכ הלעמל ומכ הטמל הרוש ףוס-ןיא
."'וכ תימינפ

שי ,45תולגה ןמזב םג ,םוקמ לכבו ןמז לכב (וברקבש השמ ידי-לע) דחאו דחא לכ :תוטשפבו
רתסהה ריסהל - ונוצרב אלא יולת רבדה ןיאו ,םילענ יכה םייוליגה וילא ולגתייש וחוכב
יכה םיניינעה ול הלגמ ה"בקה - תווצמו הרותב ותדובעב הפסוה ידי-לע ,46תימהבה שפנה לש
יכה םייוליג םהל שיש המכו המכ םנשי - םידוהי יוביר לש הביסמ לכבש רורבו] םילענ
םג וילע לעופש דעו ,48תואיצמה הנשמ הז ןיא - 47םישיגרמ אל םאב וליפאו ,[םילענ
.תוימשגב

תעד ,הניב ,המכחב דע ,םילענ יכה םייוליג ולגתי דחאו דחא לכ לצאש ,רוזעי ךרבתי 'ה -
םיניבמ אל םאב וליפא - םשיגרהל םג הכזנו ,השעמו רוביד ,הבשחמב דע ,ויתודמבו ,ולש
םשל "ועיגה" ךיא םיניבמ אלו תילענ הגרדמל םילעתמש םישיגרמ םימעפלש עודיכ ,םתוא
וליפא הלעמלש) ףיקמד ףיקמ תניחבמ אליעלד אתורעתאו יוליג - תונכה הזל ויה אלש ירחאל
יוליגה ךרד-לע ,םינפ-לכ-לע וא ,ןיעמ ,(אתתלד אתורעתא ידי-לע האבה אליעלד אתורעתאמ
.49"השמ לא ארקיו"ד
,ב ךרכ ,ט"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ט"משת'ה ינש רדאב 'ד ,ידוקפ תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 408-400 'מעפ"הע ל"זיראהל ת"ל .םיארונה םימי 'לה ל"ירהמ יטוקל הארו .129 ,78 ,75 'מע שידיא םירמאמה רפס האר (1
590 'מע ט"יח ש"וקל הארו .ידודל ינא ה"ד ת"וקל .אפקת ס"ר ח"ואוט .םימי חרי 'וג התכבו (גי ,אכ אצת)
.לולא שדוח ה"ד הרעהב (דועו)

.דועו .גנר 'מע אב ת"הוא האר (2

."תבשה םוי ינפל" (הלילב) י"פס ת"הגא האר (3

ינפל האתת הבושתד המדקהה ירחאל האבה ,האליע הבושת איה (ומצע) תבשד הבושתהש אלא) בשת תויתוא (4
.םש ת"הגא - (תבשה

.(א ,חפ .ב ,גס ב"חז) תבשה םוימ ךרבתמש (5

ב"שת תוחישה 'ס .ןושח 'ב "םוי םויה") עובשה תשרפ םע ,ןמזה םע תויחל ךירצש :עודיה ז"הדא םגתפכ (6
.(ךליאו 92 'מע

.נ"שו .474 'מע ה"כח ש"וקל האר - "קזחתנו קזח קזח" םיזירכמ רפסה םויסבש (לארשי גהנמ פ"ע) טרפבו (7

דחוימ ןכות וב שיו ע"פב ע"וה רפס לכ מ"מ ,דחא ךשמה םה םירפסה לכב תוערואמה רופיסש ףא ,ונייה (8
רפסב םג אוה ןכ לבא) הרותב רחואמו םדקומ ןיאש (נ"שו .ב ,ו םיחספ) ללכהמ ריעהלו .םירפסה ראשמ הנושש
.(ב ,בת ה"לש האר) ז"ע םעט שי םעפ לכב לבא - א ,ס ןיטיג הארו .(ומצע דחא

ם"במר .םש ןיטיגמ ריעהלו .א ,זטק תבש הארו .תואבה תורעה האר - ל"זחב םירפס תקולח קוידמ הארנכ (9
"ינש שמוח"ל עגונב ב"ע שיר ,ול הטוס הארו .םירפס 'הל הקולחה - ח"פ םש הארו .זט-ד"יה ז"פ ת"ס 'לה
.דועו .(רשיה רפס) תישארב רפסל עגונב א ,הכ ז"ע .(הנשמב) ב ,מ םשו ;(רבדמב) "םידוקפ שמוח"ו (תומש)

רפס ,'וכ הרות ישמוח השמח דגנכ הרוא ןאכ ביתכ םימעפ 'ה :(ח ,ד"ספ םש הארו) ה ,ג"פ ר"ב האר (10
רפס ,'וכ הרואל הליפאמ לארשי ואצי ובש תומש הלאו רפס ,'וכ ומלוע תא ארבו ה"בקה קסעתנ ובש תישארב
הרות הנשמ רפס ,'וכ ץראה יאבל םירצמ יאצוי ןיב לידבמ אוהש רבדמב רפס ,'וכ תובר תוכלה אלמ אוהש ארקיו
.'וכ תובר תוכלה אלמ אוהש

םויסב כ"וכאע ,('וכו שדוח ףוס ,הנש ףוסב) םלועה ןמזב ל"נה תופוקת םויסב ןובשחהמ ו"קו ש"כמבו (11
הרותה ליבשבו .(ב"ער ,אסק ב"חז) אמלע ארבו אתיירואב לכתסא ,םלועבש םירבדה לכ רוקמ איהש - הרותב רפס
.(תישארב פ"ר י"שרפ) םלועה לכ ארבנ

ליבשבו הרותה ליבשב התאירב תנווכ הב הלגתנש ינפל) האירבה ד"ע רקיעב ונכותש - תישארב רפס ירחאל (12
- הנכה התיה םתדובע ירה ,םלועמ הלעמל ויהש ףאד ,תובאה תדובע ד"עו ,(478 'מע ז"טח ש"וקל האר - לארשי
ובש ,*תומש רפסב רקיע איה התלחתהש ,(238 'מע ו"ח ש"וקל האר) םינבה תדובעל - םינבל ןמיס תובא השעמ
ב ,הלק ש"ח .ךליאו א ,דפ ךל) ח"ות הארו .(םינפב ןמקלדכ) 'וכו הרות ןתמו (לארשי םע תדיל) מ"יצי ד"ע
."םירפסה ראשו תומש 'סב ובתכיש תוצמל רוקמו שרש" אוה תישארב רפסש (ךליאו
----------------

םיקלא ארב תישארב") "ומעל דיגה וישעמ חכ" ד"ע איה הרותה תלחתהש ,(תישארב פ"ר) י"שר ןושלבו (*
.(תומש רפסבש) "םכל הזה שדוחה"(מ לחה) ,תווצמה ד"ע כ"חאו ,("'וג


.םש ו"ח ש"וקל האר - תולג ךייש היה אל תובאה לצא כ"אשמ (13

.חלשבו אב אראו תוישרפב (14

םירצמ תולגש (דועו .א ,דע א"ות) מ"כב ראובמכ ,ת"מל הנכה איה (תומש רפס תליחתב) םירצמ תולג םגו (15
השענ ז"יעו ,םלועה ךכדזנ - םדי לעו ,לארשי ךכדזנו ררבתנ ודי לעש (כ ,ד ןנחתאו) "לזרבה רוכ" היה
.'וכ הרות ןתמד יוליגהל הנכהה

.239 'מע ו"ח .ךליאו 265 'מע א"ח ש"וקל הכוראב הארו .ב"עס ,זס א"ות הארו .בי ,ג תומש (16

םויסב םגו .יניסמ הלא ףא יניסמ םינושארה המ) םיטפשמה הלאו 'פב םינידה - הזל ךשמהבו .ורתי תשרפב (17
.(הרות ןתמ ד"ע - השרפה

.דועו .ג ,ב"יפ ר"ומש .וט אראו אמוחנת (18

,"ןכשמה םקוהש םויב ץראב הניכשה התרש יתמיא" (מ"כבו .ו ,ב"יפ .ב ,ג"יפ ר"בדמב) שרדמב אתיאדכ (19
איה התומילשו ,הלעמלמ יוליגה רקיעב היה ת"מב יכ ,הרות ןתמב הליחתהש ץראב הניכשה תכשמה המלשנ זאש
.(נ"שו .ךליאו 150 'מע א"כח ש"וקל הכוראב האר) "'וג שדקמ יל ושעו" - אקווד הטמה תדובע י"ע השענשכ

.ח ,הכ המורת (20

.להקיו אשת ,הוצת ,המורת תוישרפב (21

(לכה-ךסו ןובשחה ינפל) ז"נפלש תוישרפב "שדקמ יל ושעו"ד הדובעה יבגל שודיח םג הזב שיש רמול שיו (22
.ו"ס החישה ףוגב ןמקל האר -

ופוסל בורק ח ,הכ המורת פ"הע ךישלא .(םיקוספ ינשו ה"ד) ותליחתל בורק ו"פ הבהאה רעש המכח תישאר (23
.ב ,וכש .ב ,הכש .א ,אר .א ,טס ה"לש .(ןכתי דוע ה"ד)

"תוליפת רדס"ב) ם"במרבו (הרותה תאירק רדס) ג"סרה רודיסב ("ידוקפ הלא") השרפה תארקנ ןכש ריעהלו (24
.(ופוסב (הבהא ס"וסב) ולש

חסונכו .ב"ויכו ס"שה םויסב םיגהונ ןכו ."המלשהל הלחתה ןיפיכתמ" (ת"חמשב) כ"בשות םויסב ןכלו (25
."'וכ ךלע ןרדה" - ס"שה םויס

.ךליאו ול ,מ (26

.ךליאו 457 'מע ז"טח ש"וקל םג האר (27

.תועסמה רדס תודוא הכוראב רפוסמ םשש ךתולעהב 'פב הרואכל ךייש הז ןיינע (28

.ב ,הנ ןיבוריע (29

.הל ,זט חלשב (30

.(הלודג העיגי ירחאל טרפבו) םוי לכב חונל םיכירצש ,םדא ינב עבטב לעופב הארנכו (31

.(כ"ה ה"פ תועובש 'לה ם"במר האר - םימי השולש ךותב פ"כע) עבט פ"ע חרכומה רבד - הנישה י"ע טרפבו
."תועש הנומש 'וכ ןשיל םדאל ול יד"ש .(ד"ה ד"פ) תועד 'לה ם"במר הארו

התיה ז"הועב ותריד ןפואו ותגהנה ןכלו ,רחא ןפואב ללכב אוה תיבב :דיגמה ברה םגתפו רופיסמ ריעהל (32
בשיו םש ז"דעו) ב ,טכר חלשיו ת"הוא הארו .(ש"ייע .א ,דיר ב"ח ד"וקל) ךרדה עצמאב ומכ ,יארע ןפואב
יפל ,םירג םיארקנ םיקידצהש וניצמ ןכ רג ארקי תרחא ריעל וריעמ הלוגש םשכו :רג ךרע חמקה דכמ (א ,זסר
.יארע אלא ןתריד ןיאו םולכל ז"הועה ןיבשחמ ןיאש

.(א ,א) ארקיו פ"ר ת"וקל (33

.(ב ,א) ב"פ םש ת"וקל הארו .דועו .ו ךתולעהב אמוחנת .(ב ,ג) םש רהז .('חו 'א) ארקיו פ"ר אמוחנת (34

.ב"עס ,םש ת"וקל - םוצמצ ידי לע הטמל ךשמנש ומכ רתכ תראה (35

םצמצמש אלא שממ דיחי 'יחב אוהו 'וכ אברבר ףלאה ומכ שממ אלפו ףלא 'יחב אוהש") אריעז ף"לא ירהש (36
ךשוח תשיד ןנעה וילע ןכש ןכ 'יחבמש הכשמהו הראה אוה" (ךליאו חיר 'מע ארקיו ת"הוא - "'וכ ותניכש
אובל ךכ רחא לכוי הז ידי לעש הראה ול ךשמנ"ש ,(ב"עס) םש ת"וקל הארו .(ד ,א - ג"פס םש ת"וקל) "ורתס
םדוק וילא אובל לוכי אלש ןנעה ותוא אוה הז ןנע (מ"שפב) ירהו - "ןנעה וילע ןכש רשא דעומ להוא לא
.האירקה

.ךליאו 1 'מע ז"יח ש"וקלב ראבתנו אבוה .68 'מע ת"ש'ה תוחישה 'סב הספדנ - ז"הדא תרות (37

.וט ,זנ 'יעשי (38

רעשב אגרדהמ הלעמלש ,(זיר 'מע םש ת"הוא האר) רתכה תוימינפ ,ן"ונה רעשבש הנוילעה אגרדה ד"ע (39
םילגמ "ידוקפ הלא" י"עש ,ליעל ראבתנש ףאו .(ךליאו א ,בי רבדמב ת"וקל האר) םירעש ט"מל ךיישש ן"ונה
םנשי המצע ן"ונה רעשב הנוילעה אגרדב םגש ןבומ ירה - ן"ונה רעש ונייה ,(האירבהמ דסחש) "תחא" 'יחב
.תוגירדמ כ"וכ

.ז"ס ט"משת ינש ח"רדא ,'ג םוי תחיש םג האר (40

סרטנוק) ליעל ת"נשמכ - 'וכ רויצ רדג לכמ הלעמל איהש ,התרהטב הקדצ ,"שא לש עבטמ"ד ןיינעה ד"ע (41
.(ט"משת אשת פ"ש תחישמ

.(ד ,א) ד"פר םש ת"וקל (42

.(א ,ב) םש (43

.(ךליאו ד ,א) םש (44

דגנ דומעל ידכ ,םיאלפנ תוחכ הלעמלמ םינתונ (אחישמד אתבקעב טרפבו) תולגה ךשוח ןמזב :הברדאו (45
ירעש - "דוע היהי אלו") תוריזגה לכ ירמגל ורמגנ רבכש ,םינורחאה תורודב טרפבו .תולגבש 'וכ תוריזגה
.(תודיריה י"ע ואבש) תוילעהו םילענ תוחכה קר םנשיו .(ב ,ה א"ח (צ"מאהדאל) הבושת

.(א ,ב) םש ת"וקל הארו (46

.(ןמז רחאל דע) הזמ ועדי אלו והילא םהילא הלגתנש כ"וכ ויהש - ל"זחמ ירופיס המכ ד"עו (47

ד"ע בשוח הלגע-לעבהו ,ןבתה תודוא בושח סוסהש ףאד ,הלגעב םיבשויה םימכחהמ עודיה לשמה ד"עו (48
תחיש האר) הלגעה ךותב םיבשויה םימכחה ירבדבש ןיינעהו הנבהה תיתימא הנשמ הז ןיא - ב"ב תסנרפו ותסנרפ
.(דועו .א"משת אראו פ"ש תחיש הארו .(ךליאו גר ע"ס ח"פרת מ"הסל תופסוהב הספדנ) ח"פרת אשת 'פ ק"ש ליל

.ה"שת .ח"ערת ארקיו ה"ד .םש ארקיו ת"הוא האר (49
חישמ םע תויחל


ףסונ בלש אוה הלואג לש בצמ לכ
המלשה הלואגב


יחצינ ןפואבו תיתימא תומילש היהת זא קר

:"הלואג"ה ןיינע םצעל עגונב םג אטבתמ . . ליעל רומאה

תומילשה תילכת תודוא םישקבמו םישרוד אפוג הז בצמב ירה - הלואג לש בצמ ונשי רשאכ םג
,"םכל הזה שדוחה" קוספה לע שרדמה ירבדב שגדומכו .הדיתעה הלואג - הלואגה ןיינעד
,רמולכ ,"לאגיהל ןידיתע ובו םירצממ לארשי ולאגנ ובש - הלואג לש שדוח שאר וב עבק"ש
ראבתנש ךרד-לע) הדיתעה הלואגל םיאב הדי-לעו הנממש ןפואב איה אפוג םירצמ תלואגש
.(ליעל

,ןכלו ,הלבגהו הדידממ הלעמלש העונת ךותמ איה הלואגה ןיינע תוללכל השיגה םג :רמולכ
תילענ הגרדל הנכהו ,הלואגה ןיינע תוללכב םייוסמ בלש םג הווהמ הלואג לש ןיינע לכ
.הדיתעה הלואג - הלואגד תומילשה תילכתל דע ,רתוי

ירחאל וליפא ,הדיתעה הלואגה לע לארשי-ינב םישקבמו ושקיב םינמזה לכבש המ והזו
ינש תיבבש ןוויכמ יכ ,םייק היה (ינש תיב) שדקמה-תיבש ןמזב םגו ,לבב תולגמ הלואגה
,ינש תיבד םיבוט יכה םינמזב וליפא - תאזו ,(השודקה ןיינעב ןורסיח) םירבד 'ה ורסח
- תומילשה תילכת תודוא רבכ םישקבמ ,(הלואג) רבדה תומילש תודוא םישקבמ רשאכ יזא
.תומילשה תילכתב ישילשה שדקמה-תיב היהי זאש ,הדיתעה הלואג

ינש תיבב היה אלש (השודקה תומילש) םירבד השימחד יוליעה היה ןושאר תיבב ,הנהד
הזה תיבה דובכ היהי לודג"ד יוליעה היה ינש תיבב - ךדיאלו ,(םירבד 'ה וב ורסחש)
תיב לע יאק "ןורחאה הזה תיב"ש (ךליאו א"עס ,ג ב"ב) ארמגב ראובמכ] "ןושארה ןמ ןורחאה
תיבמ םגו ינש תיבמ םג ,םהינשמ (ךורע -ןיאב) רתוי הלענ היהי ישילשה שדקמה-תיבו ;[ינש
:ןושאר

הלענ ןפואבו ,(םיפסונ םיניינע דועו) םתומילשב םירבד השימחה ויהי ישילשה שדקמה-תיבב
תיבה דובכ תולדג תלעמל עגונבו ;(השודקה ןיינעב תומילשה תילכת) ןושאר תיבמ רתוי
לש ןמז ךשמ תפסוה םא הנה - ("ןורחאה הזה תיבה דובכ היהי לודג" - ינש תיבב התיהש)
דובכ היהי לודג"ד תומילשה תא תלעופ (ןושאר תיבמ רתוי ינש תיב דמעש) דבלב םינש רשע
-א שדקמ" - ישילשה שדקמה-תיבד תויחצנה ןיינע תפסוהש המכו-המכ-תחא-לע ירה ,"'וג תיבה
!תומילשה תילכתב "תיבה דובכ היהי לודג"ד יוליעה תא תלעופ - "ךידי וננוכ ינד

הדיתעה הלואגב יכ - "להקיו"ד ןיינעה םע (שדוחה) הלואגה ןיינעד רשקה םג אטבתמ הזבו
לודג להק" :בותכה ןושלבו ,"להק"ד תומילשה תילכת םג היהי (הלואגה ןיינע תומילש)
."לודג להק" םא יכ ,םתס "להק" קר אל ,רמולכ ,"הנה ובושי
'מע ,ו ךרכ ג"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ג"משת'ה שדוחה תשרפ ,ידוקפ-להקיו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 1126-1124

יהויחבמ ריתי


התע רבכ תשגרומ םיאישנה לצא
הלואגה תחמש


"לארשי לש םביל" םה םיאישנה

,ןבומ הז יפ לע .המילשהו תיתימאה הלואגל םג אלימבו חספד הלואגל תכייש הרפ תשרפ
.המילשהו תיתימאה הלואגהד החמשה רבכ תשגרנ הרפ תשרפבש

הרותה תקוח תאז"ד המדקהה ירחאל אבש) "חספה תקוח תאז" קוספה לע שרדמה ירבד םדקהבו
. . רז ברעתי אל ותחמשבו ושפנ תרמ עדוי בל בותכה רמאש והז" - ("הרפ ךילא וחקיו 'וג
רזגו תאצל ואבש ןוויכו ,דובעשב םירצמב םינותנ ויהש לארשי ולא - ושפנ תרמ עדוי בל
ןב לכ םולשו סח ,םיקולאה םהל רמא ,םהמע לוכאל םירצמה ואב ,חספ תושעל ה"בקה ןהילע
:"רז ברעתי אל ותחמשב . . וב לכאי אל רכנ

יפכו .ןיבמו עדוי חומהש ינפל דוע - הליחת שיגרמ בלהש אוה שרדמה ירבדב שודיחה
םהמ םיעדוי אל דועו ואב אל ןיידעש הלאכ םיניינעמ םג חמשו באוכ בלהש שחומב םיאורש
יפ-לעו ...ןיבמו עדוי וניא ןיידע חומהש המ וליפא שיגרמ בלהש ןוויכ ,חומבש לכשב
המ םג שיגרמ בלהש ןוויכ ,םתודוא םיעדוי אלש הלאכ םיניינעמ םג החמש תכיישש רומאה
עדוי חומהש ינפל דועש ,הלואגה םע הרושקה החמשהל עגונב םג ןבומ - עדוי וניא חומהש
.בלה שגרה דצמ הלואגה תחמש רבכ תויהל הלוכי ,הלואגה תודוא

.הלואגה תולגתה תא תלעופ המצע החמשהו ,הלואגה תחמש תויהל הכירצש - הזמ הריתיו

:רתוי תויטרפבו

םביל םה םיאישנהש ןוויכ ,וניאישנ וניתובר לצא תשגדומ - בלה שגרה דצמ הלואגה תחמש
.לארשי לש

ןושל םג וניצמ לבא ,לארשי-ינבד (חומ) שארה אוה אישנהש אוה אד-ןוגכב ליגרה ןושלה -
- לארשי לש םביל אוה אישנהש

-ינבד םצעה םה םיאישנהש ,לארשי-ינב תוללכב הז ךרד-לעו ,המשנה םצע הרוש בלב יכ
.לארשי לש םביל םיארקנ ןכלו ,לארשי

תחמש תכשמנ םדי-לעו ,הלואגה תחמש םלצא תשגרנ ,לארשי לש םביל םה םיאישנהש ןוויכו
.(ובילב רבדה שגרנ אל ומצע דצמ רשאכ םג) לארשימ דחאו דחא לכ לש ובילב הלואגה

:החמשב תויהל ומצע תא חירכהל דחאו דחא לכ ךירצ - לעופל עגונבו

תויהל םיכירצש חיכוהלו ("ן'הנעט-ןייא") ריבסהל תורשפא שי - חומה דצמש החמשל עגונב
תא חירכהל דחאו דחא לכ ךירצ - בלה דצמ (חומהמ הלעמל) איהש החמשל עגונב לבא ,החמשב
.החמשב תויהל ומצע

והשימ לש ותחמשב הבוח ידי תאצל רשפא-יאש ךכ ,ופוגבש הווצמ אוה הז ןיינעש ,ןבומו
.החמשב תויהל ומצעב לדתשהל ךירצ דחאו דחא לכ אלא ,רחא

ונגנו םייחל וחק=] ןוגינ ןכעליירפ א טגאז ןוא םייחל טמענ :(ר"ומדא ק"כ םייסו)
.[חמש ןוגינ

.[החמשה ריבגהל 'קה ודיב ענענ ר"ומדא ק"כו ,חמש ןוגינ ונגינ
'ב ךרכ 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"ישת ןסינ שדוח םיכרבמ ,הרפ תשרפ ,ינימש תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 336-334 'מע

יבר יצוצינ


חריה לע םדא


םידוהיו חריה לע םדאה תחנ םינש עשתו םירשע ינפל
לע רגית תאירק ךכב וארש ויה ףאו ולבלבתה םיבר םינימאמ
הנומאל הריתס לכ ךכב האר אל יברה * ארובב הנומאה
הנומאל קוזיחו הכימת ערואמב אצמ ףא הברדאו ,הרותלו
לש ןושאר םוסריפ ןלהל * םדאה תדובעב תושדח תוארוהו
ט"כשת שגיו תשרפ תבש תודעוותהמ דוביע לע יברה תוהגה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

המגרות) ןירג (לוולעו) באז רוספורפל יברה רגישש ו"לשת לולא שדוח-שארמ תישיא תרגיאב
:יברה בתוכ (דק 'מע ,'ג ךרכ ,'םחנמ לכיה'ב המסרופו תילגנאמ

ועיגהש םינורחאה "גניקיו" ינייוול תוברל ,ללחה תוסיטו ללחה תייגולונכט
'םיצצפומ' םה םגש ,םידוהי לש םיבחרנ םיגוח לע םוצע םשור ושע ,םידאמל
,הזמ האצותכ .'וכו םוליצה לש יתוזחה טקפאה םע תרושקתה יעצמא ידיב רידת
שיש םיטביהה תאיצמ ידי-לע ,ןוכנה ןוויכב הז לכב שמתשהל היהי רשפא םא
לע תיגולוכיספה העפשהה ירה ,םהילע העבצהו תווצמלו הרותל תוכייש םהל
םע דחא הנקב הלוע הז רבד .המוצע תויהל היושע םוימויה ייחב תווצמה תרימש
."הנממ רוסי אל ןיקזי יכ םג ,וכרד יפ לע רענל ךונח" קוספה

דלונה תא האור

לע לעופב התיחנה םדוק םינש עבשכ תאז ,אשונל יברה לש ותוסחייתה תא עמשש םינושארה דחא
יפד לעמ המישרב םוסרפל הכזו ב"כשת תנשב עריא רבדה .ןומידקנ המלש יאנותיעה היה ,חריה
:תרתוכב ריתכה ותמישר תא .(39 'מע 'תואישנ תונש םישולש - יברה'ב םשמ) 'תורח' ןותיעה
הסיטה אשונל סחייתמה עטקה ןלהל .'ללחל תוסיט לע רבדל תלוכי רחא ר"ומדא הזיא םע'
:ללחל

?עיגהל ולכוי ןטקה רואמה אוה ,חריה לאו :יתלאש

.חריה לא עיגהל םילוכי :יברה

?וילא ועיגי רשאכ חריב ואצמי המו :יתלאש

וצרי אל ,םש ואצמיש המ דיגא םא .עיגנ רשאכ הארנ םש ואצמיש המ תא :יברה
...חריה לא עיגהל

?ולא שונא ינב תונויסינ לע תלכתסמ הרותה דציכו :יתלאש

םוטאה יקיקלחו םוטאה חטשב םייעדמה םייוליגה :(תיעוצקמ החנהב) יברה
.ללחה שוביכ רשאמ תידוהי םלוע תפקשהל רתוי םיעגונ ,םהב םיררושה םיקוחהו
.הקינכטהו עדמה תומדקתהל ףסונ דעצ אוה ללחה שוביכ

.הכ דע ולעפ םהיפל עדמה תודוסי תא םירערעמ םוטאה יקוחב םייוליגה םלוא
,םיאור התע םלוא .הנומא אלא הניא - הרותה ;אוה ביצי - עדמה :ורמא הכ דע
ןתותימא ןיא ,הקינכטבו הקיזיפב עדמה תוחנה לכ ,הכ דע עדמה תודוסי לכ יכ
תוישוקה לכ אופא תולפונ .םוטאה תרותב אקווד ולגתנ םירבדהו הרק .תמייק
.הלחתהמ תשדוחמ הניחב ךירצ עדמה לכש ןוויכמ ,תדה לע עדמה לש

הניחב תשירדו רוערע ףיסוי םוטאה יקלח ןיב השענב ףסונ גשיה לכש הארנ
.(.נ.ש יברה לש ותיזחת) םימייקה עדמה יגשיהב שדחמ

?ללחה רקח תרסוא וא תענומ הרותה ןיאו :יתלאש

.רוקחל ךישמהל תודגנתה ןיא הרותל :יברה

תודלות תשרפ ,100 ןויליגל 'עובשה תחיש'ל קינעהש ןויארמ) ןירג רוספורפה לש 'תודיחי'ב
:ללחה רקח ךשמה תוכזב יברהמ םירבד אוה ףא עמש (ט"משת

המכ דע תולגל םדאה לש ותבוחמ .םישופיחב ךשמה - אצמת אל םאו ,דוע שפח
.ארובה ישעמ לדוג תא רשפאש

הרותב תושדח תוכלה

המורתו הכימת םהב אצמ ףא אלא ,הרותל עדמה ישודיח ןיב הריתס האר אלש דבלב וז אל יברה
-101 'מע ,א ךרכ ב"נשת תויודעוותה ,ב"נשת תוכוסה גחד 'ו לילמ) המגוד הנה .הרותל
:(102

םינורחאה תורודב םלועה יניינעב ושדחתנש םישודיחהמ האצותכש שחומב םיאור
'קיתו דימלת' ידי-לע) הרותב (תושדח תוכלה) םישדח םיניינע ופסותינ
אלש ןמז לכ הז ינפלש תורודב םתודוא אירטו-אלקש התיה אלש (ולא תורודבש
.םלועב וז תואיצמ השדחתנ

םיניינע ולגתנ אל ,ןכלו ,איה םימשב אל הרותה ירה ,אילג אימש יפלכש ףאו
.ץראב תואיצמה השדחתנש ירחאל אלא הרותב ולא

לע תוחנלו תיללחב סוטל לוכי םדאש ,הז ונרודב שודיחהל עגונב :המגודלו
לע אצמנש םדא גהני ךיא ,המגודלו ,הכלהב תושדח תולאש תוררועתמ זאש ,חריה
...!?'הנבל שודיק'ל עגונב חריה

:(158 'מע ,א ךרכ ב"נשת שדוק-תוחיש) החישה התוא ךשמהבו

רודכב ,עיגה ונממש םוקמב הנבל שודיקד ןמזה עיגמש עגרב תושעל וילע המ
- ךדיאלו ?ץראה רודכב םישדקמש ומכ הנבלה תא זא שדקל וילע םאה ,ץראה
!!הנבלה יבג לע םיאצמנשכ הנבלה תא שדקל םוקמ ןיאש טושפ הרואכל

היופצ-יתלב תודעוותה

תוחפל .קזחמו עייסמ םרוג יברה יניעב חריל העגהה התייה יתנומא-יפוסוליפה רושימב םג
שדוק-תבש תויודעוותהב .הז אשונל יבמופב יברה סחייתה (ט"כשת תנשב) תויונמדזה עבראב
קרפ ,'ךישעמ ובר המ' רפס האר) ןיינעל םירבד שידקה הארו ןנחתאו ,םירבד ,שגיו תשרפ
רפכ' ,'הכר התיחנ' - יקסבונירמ השמ ברה תמישר .םירבדה םוכיס - ללחו הפועת ,ינימש
ברה תאמ "שטיוואבוילמ יברה לש ותנשמב ללחה" - הבחרהבו .11-10 'מע 392 ןוילג 'ד"בח
.(ןזור הדוהי-קחצי

תוחיש') רפיס ומצע יברה .הרומג העתפהב התיה שגיו תשרפ שדוק תבשב הנושארה תודעוותהה
,תודעוותה םייקתת אל וז תבשבש עידוה הליחתכלמש (252 'מע ,א ךרכ ט"כשת 'שדוק
תבש התואב המייקתהש (יברה לצב תובשל האבש םיטנדוטס תצובק לש) תיתנשה 'השיגפ'לו
ןכלו יוניש רצונ הז עובשב שחרתהש שדח ערואמ" דצמש אלא .תמדוקה תבשב םירבד שידקה
יונישש ,איבנהמו השרפהמ תואמגוד יברה איבה תודעוותהה ךשמהב) "תודעוותה תמייקתמ
.(תמאל דגונ וניא הבוטל

דחאו ארקמ םיינש תרימאב םיבייוחמ וב םוי ,ישיש םויב שחרתה" ,יברה ךישמה ,"ערואמה"
ףיסומה י"שר שוריפב םג שמתשהל רשפא ןכלש הגשהו הנבה םג קינעהל ותרטמ 'םוגרת') םוגרת
..."(השרפה תא ריבעהל םהל עירפהש דע) לבלבתהל םישנאל םרג אוהו ,(הנבהל

ףיסוהו ההיגה יברהו ,תילגנאב הדבועש החישמ ('ישפוח םוגרת'ב ןאכ) ןושאר םוסרפ ןלהל
:(תושגדומ ןהשכ ןאכ תואב הלא םילימ) ושדוק-די בתכב םילימ הל

,יופצ יתלב רבד ,הזה עובשה לש עוריאה אוה םויה לש תודעוותהל ףסונ םרוג
תונומתה רודישו ומוליצ ףאו ,לפאה ודיצל ןהו ראומה ודיצל ןה ,חריל העגהה
.שארמ וננכותש הדוקנבו עגרב ,םיטואנורטסאה ודרי ןכמ רחאל .ץראה רודכל

הזמ דומלל שי ,עמוש וא האור םדאש המ לכש ,ט"שעבה תרות יפל ,ראובמ
יתלבה עיתפמה עוריאל עגונב (?)וליפא ךייש הז ןורקיעו ,'ה תדובעל עגונב
.םיטואנורטסאה לש םעסמ ומכ ללכ ליגר

,הנומאה לע יהשלכ רגית תאירק ןפוא םושב וז ןיאש ,טושפו ןבומש המדקהבו
תא קזחל יושעה רבד ,םדאה לש ותלוכיל תיטמרד המגוד ךכב םיאורה שיש םגה
רבדה ןיא ,השעמל .'הזה ליחה תא יל השע ידי םצועו יחוכ' לש הריהיה השיגה
תלודג .'דמוע התא ימ ינפל' לש הרכהה תא שטשטל וא ,הנומאה תא רערעל ךירצ
.הנומאל הריתסב תדמוע הניא םדאה

.הנומאב קפס תלטהל עגונה לכב םימת ןיינע רשאמ רתוי אוה עוריאה םלואו
תא קזחל וילע .'ה תדובעל ותמורתל רשאב ךכמ קיפהלו קזחתהל וילע ,הברדאו
ובר המ'ו 'ךישעמ ולדג המ'ב ,ה"בקה לש םייפוסניאה ותמכחבו וחוכב ותנומא
.'ךישעמ

הנומאל שדח דמימ

.תיחטש ,תינוציח תויהל היושע הנומאה םימעפל .קזחלו חפטל שי הנומאה תא
,הבשחמ לכ לע תידוסי הרוצב עיפשהל ,םדאה ךותב רודחל הכירצ תיתימא הנומא
'רזנ' אוה םדאהש ןיבמו 'ה ישעמ תלודגמ םעפתמ םדא רשאכ .ולש השעמו רוביד
הננער הרכה וישכע ונל שי .רתוי תימינפ המצוע תלבקמ ותנומא יזא ,האירבה
המ'ו ''ה ךישעמ ובר המ' ,'ה תדובעב תוננובתהב .םדאה ארוב ,'ה תלודגב
םיעיגמ זאו ,הריתי הדימב (היעשי) 'םכיניע םורמ ואש' ידי-לע ,'ולדג
;תוקולאב ןנובתהל תלוכיב ןחינ םדאה .'הלא ארב ימ וארו' :קוספה ךשמהל
.ולש תוננובתהה תלוכי רתוי הלודג ןכ ,רתוי לודג [םדאה] ריציהש לככו
.ותלודגבו ה"בקב ונתרכה תא הקימעמ חריל העגהה תדבועב הרכה

תוריהמל עיגהל תלוכיה-יא :תובר תוביסמ ירשפא-יתלב בשחנ הזה ברה השעמה
תורוטרפמטב ,םיצחלב דומעל ולכויש םירמוחה תא חתפל תלוכיה-יא ,תשרדנה
ןיאש םיאור ונא לבא .'וכו ,תוהובג הכ תויוריהמב םירצונה םיפסונ םיאנתבו
.ירשפא-יתלב הז

לכשה לע ןיטולחל ךומסל רשפא-יאש ,דחאה :םירבד ינש דומלל לכונ ןאכמ
.רחמ ירשפא תויהל טלחהב לוכי םויה ירשפא-יתלב בשחנש המ ןכש ;ישונאה
םיילכשה םיגשיההש לככ ,תאז םע .ןמזה לכ םדקתהל בייח םדאהש ,ינשהו
לכב ןיאש ,ןאכמ .םדאהמ לודג 'תי אוהש רוכזל םיבייח ונא ,םיביהרמ
דגונמה רבד םוש ונתרותב ןיא .ונתנומא לע רוערע םושמ וללה תויושחרתהה
הנומאה תא רערעל םוקמב ,ךכיפל .םיבכוכל וליפאו ,חריל עיגהל תורשפאל
םיחנומב קר הנניא וז המורת .'ה תדובעב שדח דמימ סינכהל רבדה ךירצ
.דימ הארנש יפכ ,םיטרפב םג אלא םייללכ

ללכה לע טרפה תעפשה

והשימ .חריה ימוליצ רואל רתוי בוט ןבוי רשא ,המ רבד שחרתה הממיכ ינפל
וילע ,רשכ אל לכוא לש הנטק הסיפ לכא םדא םאש ,תרמואה הכלהה לע לאש
ויניינעב ברעתהל הרותה הלוכי דציכ ,התייה ותלאש .תוקלמ ט"ל תוקלל
ט"ל לש שנוע וילע ליטהל - רשכ יתלב והשמ לכוא אוה םאו ,םדא לש םייטרפה
םייוסמ םדא לש וישעמ םא .ללכה יניינעב ברעתהל רתוי לבוקמש הארנ ?תוקלמ
ברעתהל םה םיזיעמ םה ךיא ךא ;רבדב ברעתהל ןוכנ ,רחא םדא לע םיעיפשמ
?ולש םייטרפה הליכאה ילגרהב ,ונייהד ,דחא ףא לש וניינעמ םניאש םירבדב
?היטרקומדהו תוריחה םוצמצ םושמ ךכב ןיאה

תא ריהזהל ,ונייהד - תורתהל שי ,תישאר .םימדקומ םיאנת המכ שי תוקלמל
םידע ינש ינפב תושעיהל הכירצ וז הארתהו - השעמה תא השעי אלש םדאה
םאש ,םידע ינפב ותוא םיריהזמש ,רבדה שוריפ .םייניע עבראב אלו ,םירשכ
שנוע תא וילע ליטהל לגוסמ ןידה-תיבש ןיבמ אוה ;הקלי - הז השעמ השעי
.לוכאל שקעתמ תאז לכבו ,תוקלמה

תוינש ךותב ,הארתהה רחאל דימ השעמה תא תושעל וילע .יגס אל ךכב ךא
ףסונ עגר וליפא רבוע םא .םילימ שולש תרימאל שורדה ןמזה קרפ - שממ תודחא
.'יתחכש' ןועטל לוכי אוהש ןוויכ ,הקול וניא - לכוא אוהש ינפל

רע אוהש יפ-לע-ףא ;תורופס תוינש ןתוא וליפא הכחמ וניא הזה םדאה םלואו
בייחו ,קקושה ונובאית תא רוצעל לוכי אוה ןיא ,תוקלל לולע אוהש ךכל
םינתונש ינפל וללה םיאנתה לכב הדימעש ןאכמ .יתימא ןרגרג והז .דימ לוכאל
.םינש תורשע המכב םעפ ילוא שחרתמה ,רידנ עוריא חרכהב איה תוקלמה תא

ןיידע ,השעמל הכלה תונתינ ןניא םלועל טעמכ תוקלמהש יפ-לע-ףא ,םלואו
?טרפה יניינעב יהלשכ תוברעתה תויהל ללכב הכירצ עודמ :ןועטל רשפא

לכ ךכיפל . . ידיחי םדאה ארבנ ךכיפל" :תאז ןיבהל ונל רוזעת תחא הנשמ
םדאה ישעמ .(א,זל ןירדהנס) "'םלועה ארבנ יליבשב' :רמול בייח דחאו דחא
וילע קר עיפשמ השוע אוהש המש בושחל שיאל ול לא .הלוכ האירבה לע םיעיפשמ
בוט השעמו ,םלועל םגפו קזנ איבמ אטח .תעפשומ האירבה לכש םושמ ,ומצע
ףכ תא תוטהל לוכי דחא השעמש ,םידמלמ ל"זח .הלוכ האירבה לכל הבוט איבמ
וניא אטחה .השדח תולכתסה ונינפל חתופ הז רבד .ןאכל וא ןאכל תושונאה
השעמלו ,וצראל ,ותליהקל קיזמ אוה אלא ,ותחפשמ תא וא דבלב אטוחה תא ןכסמ
.ולוכ םלועל

הז :ךרע רסחו טועפ רבד הנניא לכאש ןוזמ לש הנטנטק הסיפ התוא ,ךכיפל
קפסמ אוה תאז לכבו ,םישורדה םיאנתה לכ יפל ,רהזוה הזה שיאה !לפש השעמ
:תלוזל קיזמ אוה .םייתש וא היינש וליפא לודחל ןכומ וניאו ,דימ ורצי תא
דוע המ .עשפ השעמ הז .ול תפכא אלו - הלוכ תושונאל ,וצרא-ינבל ,וינכשל
לבקיש םושמ ,הכלהה תרימש רובעב והשמ בירקי וא לובסיש ונממ םיפצמ ןיאש
.הפירט קר לוכאל שקעתמו ופרוע השקמ אוה ךא ;םיירהצה תחוראל הרשכ הצמוא
תוניגה לש הלאשב אלא ,דבלב הרותה יקוח לע הריבעב ןיינע ןאכ ונל ןיא
תובשחתה לכ ילב ונובאית תא עיבשהל םדא ותוא לש ותושקעתהב ,תישונא
.תלוזה לע ךכל ויהיש תוכלשהב

םישנא השולשל רמאנ הנה .םיטואנורטסאל הנפנ ,ונתנבהל הז לכ ברקל ידכ
,םהל תויהל תויושעש תולאשמהו תוישיאה תופדעהה לכ לע רתוול םהילע היהיש
םהל ובצקוה .יתמו לוכאל המ םהל רמאנ .םהל םירומש יפכ קוידב לוכה תושעלו
לכש ,ןיבה םהמ דחאו דחא לכ .לוענל םיילענ וליא םהל רמאנ .הנישל םינמז
םוכס - םירלוד ידראילימ ןוימיטל דירוהל הלולע ,רתויב הנטקה ולו ,הלועפ
ולש ונוחטיב תא ןכסל :ךכמ רתוי ףאו - ךייש אוה ימל הנשמ הז ןיאו ,םישרמ
.ויתובקעב םיאבה לש םנוחטיב תאו

,תננכותמה תינבתב דומעל חילצי אל אוה םאו ;ירקחמ אוה וזה תוחילשהמ קלח
יושע טואנורטסאה .ףוחד עדימ לש תמייוסמ תומכ רסחת ויתובקעב םיאבל ירה
םימלש םייח ךשמב דומלל ךירצ - טרפ לכ לש תועמשמה תא ואולמב ןיבהל אלש
,טועימ אוה ללח סייט לכש םגה :דועו .הנשמ הז ךיא ךא - תאז ןיבהל ידכ
העפשהה חוכמ המואמ דבאמ וניא ולש ןטק יכה השעמ לכש ירה ,השולשמ דחא
.םירחא לעו ומצע וילע ולש ילאיצנטופה

"םיקדייח"מ תורטפיה

ולש-וניינע קר וניא דחא יטרפ םדא לש םייוסמ השעמ :תווצמל תאז םגרתנ הבה
.ולוכ ישונאה ןימה לכ לשו וינכש לש םג אלא ,הבורקה ותחפשמ לשו

רוזעל ידכ הרוקש המ לכב שמתשהל רשפאש ,ט"שעבה לש ורמאמל רשקב דועו
לוכי רשא חריה לא הזה עסמב ףסונ טביה שי :'ה תא דובעל ךיא ןיבהל ידוהיל
חיטבהל ידכ םיטרפ יטרפל וסנכנ ,ללחה תניפס תא וננכתש ,םינעדמה .ונדמלל
םיקדייחמ םייקנ ויהי ,םיטואנורטסאה ללוכ ,הכותבש המ לכו ללחה תניפס יכ
הכ דעו ,הליחתכלמ םיאירב ויה וללה םיטואנורטסאהש יפ-לע-ףא .רשפאה לככ
השגרהה תאז תורמל ,םביבסש 'םילמרונ'ה םיקדייחה לכ םע םיאירב םייח ויח
ללוכ ,המדאה יבג לע רשאמ תילכתב םינוש ללחב םיאנתהו ליאוהש ,התיה
- 'וכו 'וכו ,םלוכ אלו םיעודי םתצק קרו ,ףועמה תעב ללחה את ךותב םיאנתה
,החרטב הלעתש בשחתהל ןיאו ירשפאה תילכתבו הרתי תוריהז תויהל הכירצ
ידכ םירתי תוריהז יעצמא טוקנל שי 'וכו 'וכו תולודג תואצוהו הדובע
וא םויא םיווהמ םניא םיליגרה םיאנתב רשא ,םיליגרה םיקדייחה וליפאש
.וללה םישדחה םיאנתב םומינימל םצמוצי [םרפסמ] ,והשלכ ןוכיס

איבמ םוי לכש ןיבהל בייח ,םוי-םויב םיינחורה וייחב ,ידוהיה ךכל המודב
ול ויה אל דוע םלועמש ,תושדח תויונמדזהו תושדח תוביסנ ,השדח הביבס ומע
תורטפתה לש תמייוסמ המרל עיגהש ךכב קפתסהל ול לא ךכיפל .םתומכ
אוה םויכ יכו ,'אירב' ידוהי היה הכ דעש ןכתיי :'םיקיזמ םיקדייח'מ
םינכומ תויהל ונילעו ,עודי יתלבה תא איבמ רחמה םלואו ,בוט ינחור 'בצמ'ב
'ווק סוטטס'ב קפתסהל אל םלועל - איה תאז חיטבהל ךרדה .תירשפא ךרד לכב
דע 'ליח לא ליחמ תכלל'ו םוי לכב ונמצע תא רפשלו ףיסוהל אלא ,םייקה
ילוחל רוקמ תויהל םילוכיה ,'םיינחור'ה םיקדייחה תובקע לכ תא םידימשמש
.ינחור

ינחור הבוגל םמורתהל

תויעב לע תורבגתהה היה ללחה תוניפס חותיפ לש הקינכטב םיביכרמה דחא
הלודג תומכב ךרוצ היהי יכ ררבוה .ללח תוסיט לש הקיטסיגולב תומייוסמ
תושורדה תולודגה היגרנאה תויומכ תא קפסל תנמ לע (קלד) רמוח לש דואמ
לככ לבא ,'וכו רתוי לודג לכימ םג ךירצ אלימבו
.ללחה לא תיללחה תקנזהל
ןוויכמ ,דועו .'וכו היבגהל הייגרנא רתוי ךירצ ללחה את תומכ לדגתש
םישמושמה םירמוחה םע תושעל המ ,היעבה הררועתה קלדה תא םיפרוש םיליטהש
תומכ ירה ןורתפ אצמנ אל וליא .הסיטה לש אבה בלשה לע הסמעמ ווהי אלש ידכ
התוא הלכיש הממ רתוי הלודג התיה [ללחה תניפס] התייה הכירצש רמוחה
ךכבו ,םישמושמה םירמוחה תא ךילשהל :ןורתפה אצמנ ףוסבל .תאשל היגרנאה
.םהילע טלתשהל רשפאש םידממל לקשמה תסמעמ תא לקהל

ידכ .בוטהו ערה תוחוכ ןיב ידוהיה לש ימינפה-ינחורה קבאמב ןידה אוה
חוכבו היגרנאב שמתשהל וילע ינחורה ועסמב 'םמורתה'ל לכוי ידוהיהש
רשפא םהבש ,םידדצ רבד לכב שי ןכש - ותוירמוחו ופוגב ,ובש ערב םייובחה
וא ,םינשב) ןטקל םיחיטבמ :הלעמל הטמלמ ךוניחה רדס .הבוטל שמתשהל ךירצו
ב"צויכו םיעוצעצב 'וכו 'כח דומילב דימתי םאב רכש (העידיו הנבהב
המכחה ךרעו -
זא ותאנהו ותנבה ךרעבש םירבדב שנועב ותוא םידיחפמו
ותאנהו .'וכו 'וכו ,הזב הלעתמ ןמזל ןמזמו .ללכ הזל ךייש וניא (?)ע"צמ
[תא] :רחא ןונגסב ."המשל"ד תילכתל אבש דע רתוי םיינחור םירבדל תילעתמ
םתוא ךופהלו ,תולעהל רשפא תייכונאה תואשנתההו תוירמוחה תואנהה ,תוואתה
םישמתשמש עגרב ךא .תלוזל רוזעל ןוצרל ,תווצמ םייקלו הרות דומלל ןוצרל
יתלב" םידדצ םתוא לכ תא ךילשהל שי ,הבוטל תימהבה שפנה לש החוכב
לכוי ותוללכב ידוהיהש ידכ - 'וכו םייכונא םיעינמ :םדאה לש "םיישומיש
.וארוב תדובעב 'םמורתהל'

...הנבל שודיקל שוריפ

,א"תב ד"בח תסנכ-תיב ידי-לע המסרפתה ט"כשת באב ו"טמ 'םירעש' ןותיעב יכ ןייצל ןיינעמ
עוגנל לוכי יניאו ךדגנכ דקור ינאש םשכ"ל שוריפהש רבסוה הבו ,יברה תחיש יפל ,העדומ
.חסונה תונשל ןיאו םיבכוכלו חריל עיגהל רשפאש יאדו לבא ,וז הדיקרב - אוה "ךכבתודיסחה ינייעממ


ידוקפ-להקיו תשרפ


הלא םהלא רמאיו לארשי-ינב תדע לכ תא השמ להקיו
(א ,הל) םתא תשעל 'ה הוצ רשא םירבדה

(י"שר) רהה ןמ דרישכ ,םירופיכה-םוי תרחמל :השמ להקיו

םדא ןיב םיכוסכסה בור .ןוממה אוה לארשי תודחא ךפה םימרוגש םיירקיעה םירבדה דחא
הלעמ שי ןכשמה תכאלמל םנוממ תבדנ ידי-לע לארשי-ינב תודחאתהב ןכל .ויטעב םיאב ורבחל
.הרתי

לע יוויצה תא עומשל לארשי לכ תפיסאש הדבועה תא שיגדמ י"שרש (תימינפה) הביסה םג וז
:"םירופיכה-םוי תרחמל" התיה ןכשמה תכאלמ

האנק תביזע םוי ,תוערו הבהא תמיש םוי" אוהש (הליפתה חסונב) רמאנ הזה שודקה םויה לע
לכ הבש תודהיה תדוקנ איה ,שפנבש 'הדיחי'ה יוליג םוי הז - תודיסחה ןונגסבו) "תורחתו
רחאל םגש ,םירופיכה-םוי תרחמל םג תכשמנ וז תודחאש ,אופא אוה שודיחה .(םיווש לארשי
לארשיב רורשל תודחאה הפיסומ ,םלועה יניינעל הרזח 'הדירי'ה רחאלו יניס-רהמ השמ תדירי
...םנוממב ףא רכינ רבדהש ךכ ידכ דע
(ט"משת להקיו תשרפ תבש תחישמ)


לכ .ואיבה . . ןמגראו תלכת ותא אצמנ רשא שיא לכו
ותא אצמנ רשא לכו . . ואיבה תשחנו ףסכ תמורת םירמ
(ד-גכ ,הל) ואיבה . . םיטש יצע

יפכ ואיבה השאו שיא לכ - דחא דצמ :וכופיהו רבד היה ןכשמה תכאלמל לארשי-ינב תבדנב
הבדנב ופתתשה ללכה ןמ אצוי ילב לארשי לכ - ינש דצמו ,םדיב היהש המ יפכו םביל תבדנ
.וז

:תימינפה םירבדה תועמשמ

ומכ ,םיאשונ שי ,תאז תמועל .תוישעמה תווצמה ומכ ,םיווש לארשי לכ םהבש םיטרפ שי
ידיל אובת תודחאהש ,איה הנווכה תילכת ךא .תונוש תובר תוגרד שי םהבש ,ותאריו 'ה תבהא
,םילדבהה תורמלש רכינ היהיש ,ונייהד ,והערל שיא ןיב םילדבה שי םהבש םירבדב םג יוטיב
.ה"בקה ינפל םיווש םלוכו םידחואמ םלוכ

י"שר שוריפכ ,לעופב ןכשמה תיישעב םגו ,רומאכ ,ןכשמה תבדנב םג יוטיב ידיל אב הז רבד
טבשמ באילהאו" :"ןד הטמל ךמסיחא ןב באילהאו אוה ובלב ןתנ תורוהלו" ,השרפב בותכה לע
ילודגמ אוהו ןכשמה תכאלמל לאלצבל םוקמה והוושהו תוחפשה ינבמ םיטבשבש ןידוריה ןמ ןד
"עוש" ןיב םילדבהה תורמל ,רמולכ ."לד ינפל עוש רכינ אלו רמאנש המ םייקל ,םיטבשה
."לד ינפל עוש רכינ אל" - "לד"ו
(217 דומע ,אל ךרכ תוחיש-יטוקיל)


םיזעה תא ווט המכחב הנתא ןבל אשנ רשא םישנה לכו
(וכ,הל)

(י"שר) ןתוא ןיווט םיזיעה יבג-לעמש ,הריתי תונמוא התיה איה :םיזעה תא ווט

ןה .תאז תושעל ןמצעמ וררועתנש אלא ,םיזיעה יבג-לע היווטה תא תושעל ווטצנ אל םישנה
רשאכש ונדמל ןאכמ .ןכשמה ןיינבל ותרטמ ,'ה תאמ וב וננוחש הז דחוימ ןורשיכ יכ וניבה
םלועה תא תושעל ,'ה תדובעל םלצנל וילע ,םידחוימ תונורשיכו םישוח םדאל קינעמ ה"בקה
.ךרבתי 'הל 'הריד'ו ןכשמ
(456 'מע ,זט ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(אכ,חל) תדעה ןכשמ ןכשמה ידוקפ הלא

ןכשמהו הלעמלש ינחורה ןכשמה - תונכשמ ינש לע זמרל אב "ןכשמ ןכשמה" לופכה ןושלה
.הטמלש ימשגה

רבד לע הלח הניא תודע ןכש - ימשגה ןכשמה - אקווד ינשה ןכשמב הרמאנ "תודעה" הלימה
,יוליגב תיארנ תוקולאה ןיא תימשגה תואיצמבש רחאמ .םלענו הסוכמ רבד לע קר אלא יולג
.הניכשה תארשה התיה ימשגה ןכשמב םגש ,'תודע' םיכירצ ןכל
(198 'מע ,א ךרכ תוחיש יטוקיל)


(אכ,חל) תדעה ןכשמ

אטח ידי -לע .הרות-ןתמ תעשב לארשי ולביקש (םירתכ) "םיידע"ל תזמור - "תודע" הלימה
רהמ םיידע תא לארשי -ינב ולצנתיו" (גל תומש) בותככ ,םיידע תא לארשי-ינב ודביא לגעה
ורזח אליממו ,(הבר-שרדמב אתיאדכ) ה"בקה םהל הצרתנ ןכשמה תיישע תעשב וליאו ,"ברוח
."תודעה ןכשמ" ןכשמה ארקנ הז םש לע .םיידעה םהל וכשמנו
(גלר'ב 'מע ,ו ךרכ הרותה רוא)


(בכ,חל) השמ תא 'ה הוצ רשא לכ תא השע . . לאלצבו

ח"י דגנכ ןה הרשע-הנומש תליפתבש תוכרבה ח"יש ,ורמא (ג"ה ד"פ תוכרב) ימלשוריב
ףוס דע (גכ קוספ) "באילהא ותאו"מ ,ונתשרפב םיבותכה ("'ה הוויצ רשאכ") םייוויצה
לאלצב וב רכזנש רחאמ ,ןיינמה ןמ וניא הז קוספב רומאה "'ה הוויצ רשא" לבא .השרפה
.באילהא אלב דבלב

םיקוספה תא קר םינומ עודמ (ב ?ןכשמל הליפתבש תוכרבה ןיב רשקה המ (א :הזב קדקדל שיו
?באילהא םג רכזנ םהבש

רתויב םיתוחנה םיניינעה ךוכיזו רוריב - אוה דח הליפתה ןיינע ןכותו ןכשמה ןכות :אלא
תארשהל םוקמ ושע םהמש םיימשג םירמוחמ השענ ןכשמה .הניכשה הרשת ובש ןכשמל םתכיפהו
םיניינע) הצרא בצומ םלוס" ,םייצרא םיניינע תררבמו הלעמ איה םג הליפתה .הניכשה
."המימשה עיגמ ושארו (םייצרא

תא תולעהל תבייח איה ןכ ,םלועב רתויב (ןותחתה) רמוחה תא תולעהל הניינע הליפתש םשכ
קר םייוויצה ח"י תא םינומ ןכל .רתויב םיתוחנה שפנה תוחוכ הלא ,שפנבש 'ןותחת'ה
ןמ באילהאו םיטבשה ילודגמ היה לאלצב יכ ,באילהאו לאלצב םירכזומ םהבש םיבותכהמ
'לאלצב'ה תא קר אל תולעהל םיכירצ הליפתב ןכש .(דל,הל תומש י"שר) םיטבשבש םידוריה
.שפנבש 'באילהא'ה תא םג אלא שפנבש
(199 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
ידוקפ-להקיו תשרפ ,שדוק-תבש

רדאב ג"כ ,הרפ תשרפ

.הליפתה ןכ-ירחאו ,תודיסח רמאמ העשכ םידמול ךכ-רחא .המכשהב םיליהתה לכ תרימא

ינפל (תסנכה -תיבבש רתויב רדוהמה) הרפ תשרפ תאירקל דעוימה הרותה-רפס תא ןיכהל יוצר
.1ארוביצד אחריט עונמל ידכ ,הליפתה

.עובשה תשרפב םילוע העבשל םיארוק ןושארב .הרות-ירפס ינש םיאיצומ

םויסב .2דומעל גוהנ ,תומש רפס לכ תא םייסמה ,השרפה לש ןורחאה קוספה תאירק ןמזב
4תאז רמוא הרותל הלועה םגו ,3"!קזחתנו קזח קזח" :ארוקה וירחאו ,רוביצה לכ רמוא רפסה
.

ינשה רפסב .שידק יצח םירמואו ,ןושארה דיל המיבה לע ינשה הרותה-רפס תא םיחינמ
-א,טי רבדמב) "ברעה דע אמטת" דע התליחתמ 'תקוח' תשרפב ,5הרפ תשרפ תא ריטפמל םיארוק
.(בכ

.6(ול-זט,ול לאקזחי) "יתישעו יתרביד 'ה ינא . . 'ה רבד יהיו" :הרטפה

.םיקלח 9-ו 2:31 ,שדוק-תבש ליל :דלומה

."םימחרה בא" םירמוא ןיא .שדוק-תבשה םויב ןסינ שדוח-שאר :שדוחה םיכרבמ

.תסנכה-תיבב תודעוותה

ישיש םוי

שדוח שאר ברע ,רדאב ט"כ

םוקמבש הליפת) הדובע ,הרות :ןיווקה 'גב ףיסוהל שי - 'ןטק רופיכ םוי' - הז םויב
.7הקדצו םידסח-תולימג ,(תונברק

לש 'החמשב ןיברמ'ה רחאל ,רתויב הגלפומ החמש תויהל הכירצ רדא שדוח לש ןורחאה םויב
ובש ,ןסינ שדוחד הלואגה תא ךישמהל עויסהו חוכה תא תנתונ איהו ,םויל םוימ רדא ימי לכ
תא תצרופ ,ובש ןורחאה םויב טרפבו ,רדא שדוחבש החמשה יכ ,לאגיהל ןידיתע ובו ולאגנ
הלע" וב רמאנש ונקדצ חישמ ידי-לע ,המלשהו תיתימאה הלואגה תא האיבמו תולגה ירדג
.8שממ בורקב ,"םהינפל ץרופה.'ותעב רבד' חול (1

.םש - קוספה תאירק תא בטיה עמשי רוביצהש ידכ ,קוספה תליחת ינפל אעמיק קיספי ארוקהש יוצר (2

.12 'מע אפק ןויליג ,יחיו ק"שע 'תורשקתה'ב תויטרפבו ,טלק ס"וס א"מר האר (3

.די 'מע ד"ח ק"גא .ד"בח-ללוכ חול .31 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (4

,הרותה ןמ איה רוכז תשרפ קרש ז"טס בפר 'יס ז"הדא ןושל תועמשמ .כ"ונו ז"ס ה"פרת 'יס ע"וש ןייע (5
תשרפ םגש ויתורוקמו (א"י םשב) ל"נה י"בה ע"ושמ (קר) איבמ (הגומ) 466 'מע ב"ח ט"משת תויודעוותהב לבא
.תורעהב ש"ייעו ,הרותה ןמ איה הרפ

.33 'מע םיגהנמה רפס .ד"בח ללוכ חול (6

.מ"כבו ,663 'מע ו"לשת שדוק-תוחיש (7

.1274 'מע 'ד ךרכ תוחיש-יטוקיל (8

(ב) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש


1םינוש םירודיה

.2םידלי אל וליפא ,הנוכמ תוצמ םילכוא ןיא *

לכוא דחא לכ :לעופב] תוסוכמ ןחלושה לעש תוצמה ןכלו .היורש הצממ רתויב ןירהזנ *
.הצמ םע אלו ,דרפנב - םיתושש ןכש-לכו 'וכו םילישבתה תא םילכוא .תיקש ךותמ ומצעל
ולפי אלש ןכו ,םימ תפיט ןהילע לופית אמש ,[תוריפ-ימב הצמ םינגטמ ןיא ףא ,השעמל
וא סוכל ,םהב םיברועמ םימש תואקשמ וא ,םימ םיכפושש םדוק .קרמל וא םימל הצמה ירוריפמ
םיענמנ ,הצמ-רוריפ וב לפנש חל רבד םע ילכ] הצמ ירוריפ ילכב ויהי אלש םיקדוב ,הרעקל
.3[הז חספב וב שמתשהלמ

.4היורש הצממ רהזיהל םיכירצ םינטקה םג - ךוניחה דצמ

.5חספב ש"יי תייתשמ םירהזנ *

(קובקבה תא םיחתופ ותועצמאבש) 'ןחתופ'הש ורהזנ ,ןייה יקובקבמ תומתוחה תא וריסהשכ *
.6ומצע ןייב עגיי אל

.7חספ ינפל םיציבה תא ופטש אל םלצאש הרמא ע"נ הקבר תינברה *

[ללכב םינילבתב שמתשהל אל ןכו] תסורחל ןומניקו הדיק תחקל אל ונגהנמ םינש המכ הז *
.8ץמח תבורעת ששחמ

לוטיל רתומ לבא ,הייתשו הליכאב הז תא הז דבכל ךירצ ןיא חספב" :רמא ןקזה ונבר *
.9"ומצעב

.10םעט ילב ,חספב ןונצ תליכא רסא קדצ-חמצה *

.11חספב םיגד םילכוא ויה וניתובר *

.12(וניתובר םג הזב ולקה ,ללכב לבא) חספב הת התוש היה אל יברה ,הארנכ *

.13חספב בלח ילכאמ לכוא היה יברה *

.14ןתפש ביבס בהז יספ םע תוחלצ םג ויה וניאישנ וניתובר לש חספה ילכ ןיב *

םתוא ונקיש דיפקהו ,האופרל םיקותמ םידקש חספב לוכאל ךירצ היה ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא *
.15ץמח ירצומ ללכ תרכומ הניאש תונחב (חספה םדוק)

וניאישנ וניתובר יתעמש אלו יתיאר אל" - חספל דחוימ חבטמ וא 'חספ תריד' רבדב *
.16"ןכ םיגהונ

לטבל הצר ,וילע השק היהשכ ,ךכ-רחאו ,גחה לכל םימ ומצעל ןיכהל גהנ םידיסחה דחא *
ומצעב ר"ומדאש ףא ,ולטבל אלש ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ול הרוהו ,םירדנ תרתה ידי-לע גהנמה
.17ט"שעבה תוגהנהמ אוה הז גהנמש ןוויכ ,הזב גהנ אל

.18םימה ןוניסל ,זרבה שארב המודכו דב םיחינמ *

רפוסמ יברה לע .חספב 'םחל' םש ריכזהלמ םיענמנה שיש ,אבומ דועו 'יבשת' 'סב *
.19חספב וריכזהל יאדכ אל :רמאו ביגה ,'ץמח' וב שיש םייוסמ רדח לע ול ורמאשכש

.20ץמח ילכאמל םימודה (הפאמו) לכאמ ינימ חספב ןיכהלמ םיענמנ ןיא *

ךולכל וב ןיאש אדוול ידכ ,חספל דעוימה רכוסה תא דבב םיננסמו םילשבמ חספ ינפל *
םירצומ וא רכוס ללכ םילכוא םניאו ,םמצע וניאישנ וניתובר גהנמכ םיגהונש שי .והשלכ
.21םיברל הארוה וז םא עדוי וניאש רמא יברה ךא ,חספב ותוא םיליכמה

.22םילכב ףא הליחתכלו ,הפצרה לע לפנש לכאממ םירהזנ *

תוינבגע וליפא) הליכאה ינפל ותוא םיפלקמו ,23הפילק לעב קרי וא ירפ קר םילכוא *
.םילכאמ ךותיחל וב םישמתשמ ןיאש ,ךכל דחוימה ןיכסב (םירמתו

.24חספב ('גנירה') םיחולמ םיגד לוכאל אלש םיגהונ *
םעטה - תוצמה גחב םירודיהב גוהנל ןיאש ,רמוא היה ע"נדא ק"כ" :אתיא ,9 'מע חל תרבוח ,'תומישר'ב (1
םתסה ןמו ,רתויב םיבר םירודיהב וגהנ וניתובר אלה ,שרפתנ אלו ."ש"דא ח"ומ ק"כ .רדנב הלבקב לוחי אלש
.רדנ ילב היהיש ונתה

תוצמל סחיה לע אל-טכ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' האר .7 'מע ב"ח א"ישת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' (2
.הנוכמ

.חמ,טמ 'מע ד"בח יגהנמ רצוא פ"ע - םיירגוסב רומאה .41 'מע םיגהנמה רפס (3

הנווכה ,הזב דיפקהל ןיאש א"ישתד ל"נה החישב רמאנהו .258 הרעה 111 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה (4
.הנוכמ תצמ רשאמ היורש םליכאהל ףידעש ,ךוניחל ועיגה םרטש רתויב םינטקל

םא םג םירסוא השעמל .אנ ס"וס ח"וא קדצ-חמצה ת"וש .דמ ,אנת 'יס ז"הדא ע"וש האר ,הזבש תוששחל (5
.ונממ האנהב ורהזנ אלש ונ 'מעב םשו ,נ"שו דנ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - ותורשכב ןיטולחל םיחוטב

.846 'מע םירוביד-יטוקיל (6

דיפקה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כש םש איבמו .אסר 'מע םירופיס יטוקילמ ,דס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (7
דחוימב םיקוושמו ,םיציבה ג"עש ןומיסב להוכל םיששוחה שי וננמזב .ץוחרל ורדיהש שטיוואבוילב םירוחבה לע
.ןומיס אלב

ד"בח-רפכד א"דמה בתכמ האר) ללכב היישעת ירצוממ רשפאה לככ םיענמנ לעופבו .39 'מע םיגהנמה רפס (8
.(64 'מע 759 ןויליג 'ד"בח רפכ'ב ןודינב

ואיבהלו והשימל תוחונ-יא תשגרה םורגל אלש ידכ קר ונייהו .42 'מע םיגהנמה רפס .זמ 'מע 'םוי םויה' (9
91 'מע ה"שת תוחישה-רפס האר .חראמה לע ךמוס םא ,תחקל תורשפאה תתלו חראל שיש יאדו לבא ,וירודיה לטבל
.נ"שו ,זס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' .דועו

הזב איבהש המ הארו .ה"ע אדנל י"רגה םשב) רוסאל ונגהנמ ןיא ,םוש יבגל .בס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (10
.(195 'מע ג"נשת םידעומה-חבש 'סב

.םש אבומה טושפה גהנמכ ,חספ ינפל םתוא וניכהו ונק הארנכו .ס 'מע םש (11

יפמ אבומ ,14 'מע ה"נשת חספ ברע מ"יב ןויליגבו .םימח םימב לוהמ בלח ומוקמב התשש ,גנ 'מע םש (12
ר"ומדא לעו ,הת תותשל וגהנש אבומ ל"נה 'מעב .תיבב טחסנש םיזופת ץימ התיה חספה ימיב הייתשהש ק"בשמה
.וק 'מעב אבומ - צ"יירוהמ

יברה יבגל) הז היהש א"יו .(29 'מע ,ו"נשת רדא 'ח ,ח"הנ ,'הרושת') ןיילק 'יש ןימינב ח"הרה יפמ (13
ו תוא ומ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הארו .(םש מ"יב) הניבג םג לכא זאמשו .ךליאו ח"לשת תנשמ קר (ומצע
.י תוא גנ 'מעו

.ה"ע ןילסיז ב"דשר ח"הרה םשב ה"ע ןהכה ןמחנ-לאפר 'ר ח"הרהמ ,טנ ע"ס 'ד"בח יגהנמ רצוא' (14

.ה"ע אדנל בקעי 'ר ג"הרהמ ,דס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (15

לעבש ,בעקת 'יס חספ 'לה 'םולשו םייח יכרד'ל םש ןייצמו .הרעהב 204 'מע ,בל ךרכ תוחיש-יטוקיל (16
.(זצ תוא ו"לרת 'מע םילשורי ןוכמ תאצוה 'םיגהנמ - ל"ירהמ' 'ס 'עו) .ןכ גהנ רזעלא-תחנמה

.םויכ םג הזב םיגהונה ש"נאמ שיו .זנ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (17

,םיארחאה לש םביל תמושת תא ךכל ריעהש עריא ,'רדס'ה תכירע םדוק ךוניחה תודסומב רייסמ יברה היהשכ (18
'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא') םייוצר יתלב םיניינע הב וסנכיי אלש תננסמה תא םעפל םעפמ קודבל שיש ריעה ןכו
.(םורטשרבליז 'יש 'יבוט 'ר ח"הרה השעמה לעב םע יתקדבו ,טנ

ענמנ יברה ,בגא .וס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' ,13 'מע חל ןויליג 'תורשקתה' ,ט"לשת רדסה-לילמ (19
רפכ'ב םג הז רופיס הארו) .זמ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' - 'ךאלדיינק' אוהש תועטב וילע ורמאש לכאמ לוכאלמ
.(158 'מעו 44 'מע 759 ןויליג 'ד"בח

.דס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' (20

ר"ומדא ק"כ רבכש ,םשו .ךליאו נ 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' הכוראב הארו .זש 'מע א"ח 'וביסמב ךלמה' (21
.הזב ותוא םיקחמש בהוא וניאש רמא ע"נ ב"שרוהמ

,ילכ ןיינעלו .לכאמה תא םילכואו םיפלוקה שיש בתכ (רוקמ ןויצ אלל) ס 'מע 'ד"בח יגהנמ רצוא' 'סב (22
.הנש התואב דבעידב ףא וב שומישמ םיענמנש בתכ

ץוחמ םילכוא ןיא הסח םג ,יקסבלסורי 'יש י"י ברה ג"הרה ירבדל .המודכו בורכ םילכוא ןיא ,לשמל (23
.רדסה-לילב ךרוכו רורמל

.(םויכ תואיצמה רוריבל ללכ סנכנ אלש לבחו) ש"ייע ,אס 'מע םש (24

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il