- ב"צק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה רדאב ט"כ * שדוחה / ארקיו תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


לכל חוכה ןתינ ןסינ שדוח-שארב
"תורטע רשע" לוטיל ידוהי


שדוחה תשרפ הרמאנ םירצמ תאיצי לש הנשב ןסינ שדוח-שארב
ומצע םוי ותוא * ןכשמה םקוה ,ןכמ רחאלש הנשב ,הז םויבו
השעמל ןושאר" - ןהבו "תורטע רשע" ,ל"זח ירבדכ ,לטנ
רשקהו םירבדה תוהמ רואיב * "םישדוחל ןושאר"ו "תישארב
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישב םהיניב3הרמאנ - 2םירצמ תאיצי לש הנשב :1םיינשב אוה ןסינ שדוח-שאר לש ותלעמו ודוחי
הנשב םגו ;םירצמ תאיציל םירושקה 'וכו חספ ןברק יניד ,4שדוחה תשרפ ןסינ שדוח-שארב
דחאב תינשה הנשב ןושארה שדוחב יהיו" - ירקיע ןיינע הז םויב לחה ,םירצמ תאיצי רחאלש
.5"ןכשמה םקוה שדוחל

ינפלש תבשב וא (תבשב לחשכ) ןסינ שדוח-שארב :תוערואמה ינש תא םיריכזמ הנשו הנש לכבו
הנשב" היהש ,ןכשמה תמקהד ערואמה תא םגו ;6שדוחה תשרפ תא הנש לכב םיארוק - שדוח-שאר
םושמ "'וכו ןינעתמ ןיא" ןסינ שדוחבש 7ךורע -ןחלושב אבומכ ,הנש לכב םיריכזמ ,"תינשה
םיקהל השמ תולכ םויב" ,8ןסינ שדוח-שארב הלחהש (חבזמה תכונחל) םיאישנה תונברק תברקה
(שפנ לכל הוושה 11רודיסב םגו 10ךורע-ןחלושב אבומכ) גהנמל םעטה והזו .9"ןכשמה תא
אישנ ןברק לש הרותב השרפה תא םוי לכב םירמוא (ןסינ ב"י דע) ךליאו ןסינ שדוח-שארמש
.חבזמה תכונחל אוהה םויב בירקהש טבשה

-שארב ןכשמה תמקה ןיינעש ,רבתסמ - קוידה תילכתב םה הרותב םיניינעה לכש ןוויכ
ךכל תדחוימ תוכייש ול שי ,םירצמ תאיציל (תוכימסבו) "תינשה הנשב" היהש ןסינ שדוח
.12םירצמ תאיציל הרושקה שדוחה תשרפ הרמאנ (הנש ינפל) ןסינ שדוח-שארבש

הנשב ןסינ שדוח-שארל עגונב :ארמגב תזמורמ םיניינעה ינש לש םתוכיישש ,רמול שיו
תירישעה הרטעהו ."תורטע רשע לטנ םוי ותוא" 13ארמגב רמאנ ,"ןכשמה םקוה" רשאכ ,תינשה
תשרפ - 16"הנשה ישדוחל 'וג ןושאר" אוה ןסינש "םישדוחל ןושאר" - איה (15הנורחאה) 14
.שדוחה

םה "תומבה רוסיאל ןושאר"ל דע 'וכו "םיאישנל ןושאר" ,תורטעה לש םלוככ םבורש ןוויכו
הרטעה 17םגש אופיא רבתסמ - ןכשמה תמקהל םירושקה םיניינע (אלא ,תולעמ םתס אל)
םתס אל) םה "םישדוחל ןושאר"ו "תישארב השעמל ןושאר" ,14הנורחאה הרטעהו הנושארה
.ןכשמה ןיינעל תוכייש (ןה אלא ,תולעמ

:הזב רואיבה

רמול שיו ."םכותב יתנכשו שדקמ יל ושעו" (18ארקב שרופמכ) - אוה ןכשמה לש וניינע
לכ לש הנווכה תילכת יכ ,"תישארב השעמ (ל ןושאר)"ל ןכשמה לש תוכיישהו רשקה והזש
"שדקמ"ו "ןכשמ" ימשגה הזה םלוע תא ושעי ,םתדובע ידי-לע ,לארשיש איה האירבה
.םינותחתב ךרבתי ול הריד :19עודיה ןושלבו,ה"בקהל

רקי-ילכב בותכ :"תורטע רשע לטנ (20ןכשמה תמקה לש) םוי ותוא"ש המב ןכותה םג והז רשא
ןימינ הרשע לש רוניכה) ןיעמ יוליג אוהש ,"תורטע רשע" תניחב הריאה הז םויבש ,21
."םינותחתב הריד"ה תומילש ,הטמל תוקולאה יוליג תומילש תילכת היהת זאש ,22אבה-םלוע(ב

רשע לטנ םוי ותוא"ל (ןכשמה תמקהב התשענש) "םינותחתב הריד"ד תוכיישה רואיב
:רתוי תויטרפב "תורטע

(א) :םירבד ינש םישגדומ "םינותחתב ךרבתי ול הריד" ןיינעבש םימעפ המכ רבוד רבכ
תולגתהש (ב) םגו ,23ךרבתי ותומצע תולגתה אוה ("הריד" םשב ארקנה) תוקולאה יוליגש
.24ונממ הטמל ןותחת ןיאש ןותחתל דע - "םינותחתב" היהת וז תילענ

םע רתויב ןותחתה רוביח הזב שגדומ - "תורטע רשע לטנ םוי ותוא"ל עגונב הז ךרד לעו
רשע לטנ" ,ןכ -יפ-לע-ףאו ,(ןמקלדכ) רתויב ןותחת אוה (ןמז) "םוי" :רתויב ןוילעה
.רתויב ןוילע - "תורטע

לכמ תילענו ההובג הרטעהש תרמוא תאז ,ושאר לע ךלמה ןתונ ,רתכ ,הרטעש תוטשפב םיאור
.ושארמ וליפא ההובג ,ךלמה לש המוקה רויצ

25םיניינעה תוינחורב ,לשמנב הרטעל עגונב אוה ןכש (ירמגל ךרעב אלש ןפואבו) ןבומו
,ןוילעה םדאב ,תוקולאב תילענ יכה הגרדה לע יאק הרטעש - ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ לצא
,ולש (שאר) ןיחומה ןמו תודימה ןמ תילענה הגרד לע

רשע ולשלתשנ ןהמש) תוריפס רשעמ הלעמלש ,26רתכ תניחב לע יאק הרטע :תודיסחה ןושלבו
.(27תוחוכה

תאז .28רפסמה תומילש ,"תורטע רשע" יוליג ןסינ שדוח-שארב היה - אפוג (רתכ) הרטעבו
תומילש איה - "תורטע רשע"ו ,תוגירדמ המכו המכ ןנשי אפוג (רתכ) "הרטע"בש ,תרמוא
.29"הרטע"ב

,לובג םהינש םוקמו ןמזש ךכל ףסונ יכ ."ןותחת"ל רושק 30(ןמז) "םוי" ,אסיג ךדיאלו
(32םייוסמ טרפב) ןמזה ,אפוג "םלוע"ה רדגב הנה - 31םוקמו ןמז אוה "םלוע"ה רדג ןכלו
ךפיה ,ףלוחו הנתשמ אוה דימת - יוניש אוה ןמזה רדג ןכש ,33םוקמה ןמ רתוי דוע ןותחת
.34תועיבקה ןיינע

.רתויב ןוילעה םע רתויב ןותחתה רוביח אוה "תורטע רשע לטנ םוי (ותוא)"ש ןבומ ןאכמו

:"לטנ"ד ןפואב אוה "תורטע רשע"ל "םוי"ה לש ותוכיישש - הזב תפסונ השגדהו

םדאהש (א) :םינפוא ינש (ללכב) הזב םנשי ,תוקולא יוליגב העודי הגרדל עיגמ םדא רשאכ
.(הזב אצויכו) הנתמ ךרדב הלעמלמ אב רבדהש (ב) ,ולש ותדובע ידי-לע הז יוליג גישמ

אוהש העשב ומכ ,ומצע םדאל (ךכ לכ) רושק וניא יזא הלעמלמ אב יוליגה רשאכש יפ-לע-ףאו
תדובע תועצמאב גשומה יוליגהש ,ןבומ לבא - ומצע דצמ ותדובע ידי-לע יוליגה תא גישמ
.םדאה תדובעב וגישהל רשפא-יאש ,הלעמלמ אבה יוליגה ןמ הברהב ךומנ םדאה

:הרואכלד ,"םוי םישימח ורפסת 'וג םכל םתרפסו" 36קוספה לע 35תודיסחב ראובמה ךרד לעו
-לעש ,אלא ?"םוי םישימח ורפסת"ד שוריפה ןכ םא והמו ,םוי העשתו םיעברא קר םירפוס ירה
.םישימחה רעש ךשמנ הניב ירעש ט"מב הדובעה ידי

יפכ םישימחה רעש (א) :תוגירדמ יתש שי םישימחה רעשבש ,37תודיסחה תרות הזב תראבמו
תכשמנ ן"ונה רעש לש וז הגירדמו .(םהמ הלענ אוהש יפ-לע-ףא) םירעשה ט"מל ךרעב אוהש
םג תלדבומ) םירעשה ט"ממ תלדבומה ,ן"ונה רעשד תומצעה (ב) .םירעשה ט"מב הדובעה ידי-לע
,הדובע ידי-לע גישהל רשפא-יא וז הגרדו .(םירעשה ט"מל ךרעב איהש ן"ונה רעשב הגרדה ןמ
.הנתמ ךרדב הלעמלמ האב איה אלא

:"תורטע רשע לטנ םוי ותוא" - ונניינעל עגונבו

ל"נכ) רתכה תומילש ,"תורטע רשע" ןיינעו .("הרטע") רתכה תניחב אוה (ללכב) ן"ונה רעש
רדסמ לדבומו קתענה ,38"קיתע" תניחב - רתכב הנוילעה הגרדה םע רושק ,('ד ףיעס
.(תולשלתשהה ךרעבש רתכב הנותחתה הגרדה ןמ םג לדבומו) תולשלתשהה

הניחב) "תורטע רשע לטנ" אפוג "םוי"הש ,"תורטע רשע לטנ םוי ותוא" ,ןכ-יפ-לע-ףאו
.הלעמלמ ול תוכשמנ ןהש אלו ,(רתכבש הנוילעה

:רתוי לודג הזב שודיחהש ,ףיסוהל שיו

תניחבל עיגי ןותחתהש ידכ הנה ,םינותחתל תצק ךרעב איהש ,רתכבש הנותחתה הניחבה םג
.רתכה תניחבל עיגיש דע ,תוגרד המכו המכ תולעתהלו "ותוינותחת"מ תאצל וילע רתכה

,תונכה םוש אלל ,ותואיצמב אוהש יפכ "םוי"הש ,ושוריפ "'וכ לטנ םוי ותוא" ןכ-ןיאש-המ
.השעמל לטונ ןכא אוהו ,לוטיל וחוכב שי

אוהש יפכ "םוי"הש :רתויב ןוילעה םע רתויב ןותחתה רוביח תא רתוי דוע שיגדמ הז רבדו
.רתכבש הנוילעה הניחב ,"תורטע רשע" "לטונ" אוה ירה - רתויב ןותחת ,ותוהמב

:ןכשמה תמקה ןיינעל "תורטע רשע לטנ םוי ותוא"ד תוכיישה תנבומ ל"נה לכ יפ-לע

היה הרות -ןתמב םגש יפ-לע-ףאו] 39םינותחתב הניכשה תארשה הלעפנ ןכשמה תמקה תעב
הריד ,[41ןכשמה תמקהב ומכ 'וכו עובק ןפואב הז היה אל לבא - 40"יניס רה לע 'ה דריו"
.םינותחתב ךרבתי ול

ןיאש ןותחת ,"םוי" לש רוביחה - "תורטע רשע לטנ םוי ותוא"ש ךכב יוטיב ידיל אב רבדהו
.האירבה ןמ תלדבומו תקתענה תוקולאב הגרדה ,"תורטע רשע"ה םע ,(ל"נכ) ונממ הטמל

השעמל ןושאר") רשעה ךותמ הנורחאהו הנושארה הרטעה עודמ ראבל םג רשפא הז יפ-לע
הזמ חכומדכו] ןכשמל (הרואכל) םירושק םניאש םיניינע םה ("םישדוחל ןושאר"ו "תישארב
:[ןכל םדוק םג ויה םהש אפוג

הגרד וז ,דחא דצמ :תווצק ינש שי - ןכשמה תמקהב הלעפנש םינותחתב הניכשה תארשהב
וניא הז הלענ יוליג ,ךדיאלו ;םלועה ןמ ךורע-ןיאב תילענש תוקולא יוליגב דאמ הנוילע
.ומצע םלועל רושק אלא ,םלועל "ףסונה" רבד

:"םישדוחל ןושאר"ו "תישארב השעמל ןושאר"ב יוטיבל םיאב ולא תווצק ינשו

ןכשמהד תוקולאה יוליגש ,אוה ,תישארב השעמל ןושאר םויב התיה ןכשמה תמקהש ךכב זמרה
םלועה תאירבמ קלח אוה ןכשמהש ךכ ידכ דע (ירמגל ךורע-ןיאב םהש יפ-לע-ףא) םלועל רושק
(םצע) ארבנ ובש ,"תישארב השעמל ןושאר"ל רושק - רתוי דועו ,42"תישארב השעמ" -
.43םיארבנה לכ לש תואיצמה

ןיינע איה ,הניכשה תארשה תניחב הכשמנ םלועבש אדבועהש - אוה "םישדוחל ןושאר"ב זמרהו
,(הזל ךייש אל ומצע דצמ םלועהש) שודיח לש

ןיא" 44שרדמה ןושלבו ,(רתויב לודגה) שודיחהו ןושארה "םישדוחל ןושאר" - אפוג הזבו
."ןושאר ארקנ ךכיפל הזמ לודג רשא שדוח םכל

היה וליאכ השענש דע םלועב ךכ לכ רדוח אוה יזא ,הז שודיח םלועב ךשמנ רבכש רחאל קרו
."תישארב השעמל ןושאר" ,האירבה ןמ קלח

,תינשה הנשב ןסינ שדוח-שארב ןכשמה תמקה ןיב רשקה תא ראבל שי ל"נה לכ יפ-לעו
:הנושארה הנשב ןסינ שדוח-שארב התיהש םירצמ תאיצי תליחתל

,45םיסינל רושק ןסינ שדוחש םושמ אוה ,"םישדוחל ןושאר"ה אוה (אקווד) ןסינש ךכל םעטה
("םיסינ יסינ" טרפבו) "סנ"ש ןבומ - עבט אוה םלועה רדגש ןוויכו ,46"םיסינ יסינ"ל דעו
.שודיח לש רבד אוה

ןושלמ "םירצמ" אוה םלועה רדג יכ - םירצמ תאיצי התיה אקווד ןסינב עודמ םעטה םג והזו
"שודיח" לש ןיינע אוה - תולבגההו םירצימה ןמ תאצל ,םירצמ תאיצי וליאו ,47לובגו רצימ
.48

םגש רמול חירכמ ,49הרות-ןתמ ינפל התיה םירצמ תאיציש ,אפוג הז רבדש יפ-לע-ףאו
ןוויכ ,תאז תורמל - האירבה רדגל רושק (ותעשב היהש יפכ) םירצמ תאיציבש "שודיח"ה
.הרות-ןתמל הנכה היה הז "שודיח" הנה ,שודיח רבד והז םינפ-לכ-לע םלועה ךרעבש

,"שדוחל דחאב ןושארה שדוחב" שודיחה לעפנ ובש (ןמז) םויב ,"תינשה הנשב" ,וזמ הריתיו
."תורטע רשע לטנ םוי ותוא" ,50ןכשמה לש יוליגל "ילכ" השענ

רשע לטנ םויה ותוא" - ןסינ שדוח-שארד יוליעה ,51םישענו םירכזנ הלאה םימיהו
.52הנשב הנש ידימ ןסינ שדוח-שארב הנשנו רזוח - "תורטע

םיניינעה תא "לוטיל" ידוהי לכ לש וחוכב שי (הנשב הנש ידימ) הז םויבש ,תרמוא תאז
ןפואבו .הלעמלש (הרטע) רתכה תניחב (רשע) תומילש - "תורטע רשע"ל דע ,רתויב םילענה
אוה ןכש ,ןתוא "לוטיל" ומצעב לגוסמ אוה אלא ,תורטעה תא ול ונתייש ךרוצ ןיאש ,"לטנ"ד
אוה ןמזהש םגה ,"תורטע רשע לטנ םוי ותוא" םא המו :רמוחו-לקו ןכש-לכמבו .ול תוכייש
שי רשאו ,(םויה) ןמזהו 54םלועה ארבנ וליבשבש - ידוהיש המכו-המכ-תחא-לע ,'וכו 53ארבנ
."תורטע רשע"ה תא "לטנ" - 55"שממ לעממ הקולא קלח" איהש המשנ ול
תויודעוותה םחנמ -תרות ;ח"משת'ה ןסינ שדוח-שאר ,שדוחה תשרפ ,ארקיו תשרפ תבש תחישמ םיעטק)
(שידיאמ םוגרת - 477-472 'מע ,ב ךרכ ,ח"משת
.(ךליאו 244 'מע ב"כח ש"וקל) א"משת ןסינ שדוח יבתכמ םג האר (1

- ח"מת'ב) םירצמ תאיציל הנש (האמ םימעפ ג"ל) תואמ שולשו םיפלא תשולש תנש איה וז הנשש ריעהלו (2
.ךליאו ב"ס ח"משת'ה רדא 'ז תוחישמ סרטנוק הכוראב האר - (ח"משת'ה

אתליכמ הארו .ג ,בי אב י"שרפו אתליכמ .םש יאממ ה"דותבו ב ,ו םיחספ - לארשי ינבל השמ תרימא םג (3
- םירואיבו םיגהנמ ,םימעט יטוקל םע חספ לש הדגה) תורעהב ז"לשת ןסינ ח"ר בתכמ הארו .חכ ,םש י"שרפו
.(תרדע 'מע - ךליאו ו"משת ת"הק

.ךליאו א ,בי אב (4

.זי ,מ ידוקפ (5

.ד"ס ה"פרתס ח"וא ע"ושוט .כ"ה ג"יפ הליפת 'לה ם"במר .ךליאו א"עס ,טכ הליגמ (6

.ב"ה א"כפ םירפוס תכסממ .ט"ס םש ז"הדא ע"וש .םש י"בבו ט"כתס ח"וא רוט (7

םירמוא ןיא םג הז םעטמש - ("'וכ וכמסו 'וכ ולא םירבדה לכו") םש ז"הדא ע"ושבו ג"קס םש א"גמ הארו (8
.(ח"ס םש) 'וכו ןסינ שדוחב ןונחת

.ךליאו א ,ז אשנ (9

.נ"שו .א"ס ז"משת ארקיו פ"ש תחישמ סרטנוק הארו .ב ,מק םיחספ 'סמ ה"לשמ .ו"טס םש ז"הדא (10

.(הרעהב "הכונח ימיל האירק"ב) 'ה תלהתו רוא-הרות (11

,"ט"וי ןיעכ שדוק (ןסינ שדוחה לכ) ולוכ תושעל ןיגהונ"ש הז לע םעטהד ,םש ז"הדא ע"ושמ םג ריעהל (12
םינושארה םימי ג"י :םיניינעה ינש םיללכנ - שדוחה בורד השודקהבו ,"השודקב שדוחה בור אציש" ינפמ אוה
דצמ אוה םהבש ט"ויהד ,חספה ימי 'חו חספ ברעו ;(תינשה הנשד) םיאישנה תונברק דצמ אוה םהבש ט"ויהש
.םירצמ תאיציו חספה תברקה

.((ז"פ - אבר) םלוע רדסמ) בי ,ז אשנ .םש י"שרפ .ינימש פ"ר כ"ותב ה"כו .ב ,זפ תבש (13

.םש תבשב (14

.(א ,בי תוכרב) םותיחה רחא ךלוה לכהד (15

.ב ,בי אב (16

.ומויסבו ותלחתהב רקיעב אטבתמ ןיינע לכ ,הברדאו (17

.ח ,הכ המורת (18

.ו"לפ אינת .ב ,ג"יפ .ו ,ב"יפ ר"בדמב הארו .זט אשנ אמוחנת (19

הזמ לבא ."ןכשמה תמקהל ןושאר בישח אלד אה" לע (םש תבש - רשע ה"ד) תופסותב םיצוריתה ינשמ ריעהל (20
,"תורטע רשע לטנ םוי ותוא" רמוא הז לעו "ןכשמה םקוה 'וג ןושארה שדוחב יהיו" קוספה אבוה םש ארמגבש
ינש ןיבש קוליחהו ,ןכשמה םקוה ובש םוי לע יאק "םוי ותוא" - תופסותהד ןושארה ץוריתל םגש אידהל חכומ
וניאש דעו ,תורטעה רשע תלעממ תוחפ אוה "ןכשמה תמקהל ןושאר"ד ןיינעה ,ןושארה ץוריתלד ,אוה םיצוריתה
לטנ" הז דצמו .ןכשמה םקוה ובש אוה "םוי ותוא" לש ותלעמ רקיע ,הברדא - ינשה ץוריתלו ;םהיניב ללכ הנמנ
."תורחא תורטע רשע (םג)

.ינימש פ"ר (21

.ב ,גי ןיכרע (22

'מע (ב ךרכ) ש"הש ת"הוא - תוהגה םעו .ךליאו טפת 'מע א"ח ח"סקת מ"הס) ח"סקת ךנתי ימ ה"ד האר (23
.דועו .ג ע"ס ו"סרת ךשמה .זצקתת 'מע קלב ת"הוא .(ךליאו טערת

.ו"לפ אינת (24

אוה הרטעד יוליעה רקיעש ,ןבומ הזמו .אעראד אתוכלמב תימשג הרטעב אוה ןכש לשלתשנ םשמ - הברדאו (25
.אעיקרד אתוכלמב

.ד"שת .(ב"ח ב"רעת ךשמהב) ר"תעה .ב"רעת ל"נה ה"דס .הכ 'מע ארקיו ת"הואב ינימשה םויב יהיו ה"ד (26
.ה"שת

.ג"פר אינת (27

.ב רעש סדרפ .וט ,ג תומש ע"באר (28

.קיתע 'יחב יוליג אוה ,ןימינ הרשע לש רונכ ע"והש ,תורטע רשעד (אנקתת ע"ס) םש ב"רעת ךשמה האר (29
.ה ףיעס ףוס ןמקל הארו

ריזנ) ל"זרמכ ,ןמזה תוקלחתה רקיע אוה ובש יפל אוהש ל"י - "םוי" לע אוה ןמזב השגדהה רקיעש הזו (30
.ח"לשת ןקז םהרבאו ה"ד .1194 'מע ד"ח ש"וקל םג הארו ."ידדהא יקספמ ימוי" (א ,ז

.ךליאו חלש 'מע א"ח ב"רעת ךשמה הארו (א ,בפ) ז"פ א"הויהעש (31

ןופצ ,ברעמ ,חרזמ) םוקמ ךרעב ינחור אוה (דיתעו הוה רבע) ןמזהד .םוקממ הלעמל אוה ןמז ,ללכבש ףא (32
,333 'מע כ"ח ש"וקלמ םג ריעהלו .ןמזה תדידמ כ"אשמ ,םידיב ששמל רשפא םוקמה תדידמו .(הטמו הלעמ ,םורדו
.םוקמל םדוק אוה ןמזד

ל"נה ןקז םהרבאו ה"ד הארו .תוכלמב אוה ןמזו א"זב אוה םוקמש (גער 'מע שיר) צ"יול תרות םג האר (33
.ןמזה ןוקיתו רוריבב אוה םינותחתב הרידד ןיינעה רקיעש 67 הרעהבו ח"ס

'מע ג"מרת מ"הס) עודיהמ ריעהלו .ףקותב אוה ומוקמב לבא ,רחא םוקמב וניאש אוה םוקמד הלבגהה כ"אשמ (34
.ומויק תעב םג תיתימא תואיצמ וניא םלועהש החכוה איה (ןינש יפלא תיש) םלועבש ןמזה תלבגהד (מ"כבו .וצ
תלבגהל עגונב אוה הז לכד - "ןיבזכמ" םשב 'קנ וישכע םגש (ט"מ ח"פ הרפ) "עובשל דחא םיבזכמה םימ" ומכו
רהנה חטששכ םג ,תורהנב ז"דעו] ('וכו הנש ק"ת ךלהמ עיקרל ץראהמ) םוקמב לבגומ םלועהש הז כ"אשמ .ןמזה
הז ןיא ,רחא םוקמב אצמנ וניאש הז יכ .תמא וניא אצמנ ובש םוקמהב םגש החכוה הניא ,[רתויב ןטק אוה
.(אצמנ אוהש םוקמב) ותואיצמב "תושילח"

.מ"כבו .(ךליאו א ,י) רואיב 'סותו ורואיבו םתרפסו ה"ד רבדמב ת"וקל (35

.זט-וט ,גכ רומא (36

.ב-א ,בי םש ת"וקל (37

.קיתעו ךירא (תמגוד) םה ן"ונה רעשד תוניחבה 'בש ,םש ת"וקל האר (38

.19 הרעהבש ר"בדמב האר (39

.כ ,טי ורתי (40

.ךליאו 150 'מע א"כח ש"וקל הכוראב האר (41

דע" :אי ,ב"יפ םשו .ןכשמהב םתמגוד שי - תישארב ימי תעבשד םיניינעה לכש ,גי ,ב"יפ ר"בדמבמ ריעהל (42
."םלועה ססבתנ ןכשמה םקוהשמ ,חתור םלועה היה ןכשמה םקוה אלש

.די ,א תישארב י"שרפ (43

.תורטע רשעד "םישדוחל ןושאר" ןיינעל (ב ,זפ תבש) א"שרהמ ג"אדחב אבוה - א ,ו"טפ ר"ומש (44

שדוחה ה"דס הארו ."םיסנ וב תושעל דחוימ שדוח אוהש" "םישדוחל ןושאר" ןיינעב םש א"שרהמ ג"אדח האר (45
אוה ירשת עבטה תגהנהל עגונב כ"אשמ) םיסנה ןיינעל עגונב אוה "ןושאר" אוה ןסינש הזד ,מ"כבו ו"סרת
.("ןושאר"ה

.םש תוכרב א"שרהמ ג"אדח הארו .י"שרפבו א"ער ,זנ תוכרב האר (46

.דועו .ךליאו ג ,אע א"ות האר (47

.ךליאו ז"פ ת"ש'ה שדוחה ה"ד הכוראב האר (48

אמוחנת .ג ב"יפ ר"ומש) הלעמל ולעי אל םינותחתו הטמל ודרי אל םינוילעד הריזגה לטבתנ זא אקוודש (49
.(וט אראו

הניכש הרשיו ןכשמ ול ושעיש תנמ לע אלא (םירצממ) םשמ םאיצומ וניאש" .ו ,ב"יפ ר"בדמבמ ריעהלו (50
."םהיניב

.ט"כפ א"דיחהל דוד בל רפסב ראבתנו אבוה .ז"מרהל ם"יבבוש ןוקית רפס הארו .חכ ,ט רתסא (51

השעמל ןושאר"ד הרטעה םג ,תורטעה רשע לכ וב שי - עובשב 'א םויב וניא ןסינ ח"רש םינשהב םגד (52
ז"דעש ,ךליאו 143 'מע ב"כח ש"וקל הארו .ןמזב יולגב תכשמנ הניא וז הרטע - ולא םינשבש אלא ."תישארב
.הכוראב ש"ייע ,םיניינע כ"וכב אוה

.ךליאו ד"עס ,הע ש"קה רעש ח"אד םע רודיס (53

.תישארב פ"ר י"שרפ (54

.ב"פר אינת (55
חישמ םע תויחל


הלא םימיב תדחוימ חוכ תניתנ
הלואגה ןיינע לועפל


לאגיהל ןידיתע ןסינבו ולאגנ ןסינב

:הלואגה ןיינע - אוה ןסינ שדוחד דחוימה ןכותה

ויקולא 'ה רשא יוגה ירשא ביתכד אוה אדה" :שרדמב אתיא - "םכל הזה שדוחה" קוספה לע
שאר וב עבק וינבו בקעיב רחבשכו ,םינשו םישדוח ישאר וב עבק ומלועב ה"בקה רחבשמ ,'וגו
ץראמ ךתאצ ימיכ רמאנש ,לאגיל ןידיתע ובו םירצממ לארשי ולאגנ ובש ,הלואג לש שדוח
."תואלפנ ונארא םירצמ

,םירצממ הלואגה התיה ןסינ שדוחב ,ןכלש ,"הלואג לש שדוח" אוה ןסינ שדוח :רמולכ
,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" רמאנש ומכ - הדיתעה הלואגה היהת ןסינ שדוחבו
שדוחב - ("םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ") םירצממ הלואגה ומכ היהת הדיתעה הלואגהש ,ונייה
.ןסינ

הנשי - ןסינ שדוח םיכרבמ תבשב ,הז ינפל דועו ,ןסינ שדוח-שאר אובבש ,ןבומ הזמו
ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" רמאנ הילע ,הדיתעה הלואגה תא לועפל תדחוימ חוכ תניתנ
..."תואלפנ

-המכ-תחא -לעו ,ןסינ שדוח-שאר דע ,םולשו סח ,ןיתמהל ךרוצ ןיאש טושפ םגו ןבומ םנמא
,דימו ףכית אובל הכירצו הלוכי הדיתעה הלואגה ."םירצמ ץראמ ךתאצ ימי" ,ןסינ ו"ט המכו
לש בצמ ,אליממ ךרדב ,רבכ היהי - (ןסינ ו"ט המכו-המכ-תחא-לעו) ןסינ שדוח-שאר אובבו
.המילשו תיתימא הלואג

:תוטשפבו

ןויצל ךבושב וניניע הניזחתו" :לארשימ דחאו דחא לכ שקבמ - םויו םוי לכבש הליפת לכב
תא" שקבל ףיסונ - תבש יאצומבו ;תבשה םויד ףסומ תליפתב התע הז ונשקיבש יפכ ,"םימחרב
ירה ,םדו רשב תשקבו תליפת תודוא רבודמש ןוויכמ רשא ,"חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ
ןיתמהל ילבמ ,שממ דימו ףכית ,רמולכ ,םדו רשב לש םיגשומה יפל - אוה "הרהמ"ד שוריפה
.דבלב דחא עגר וליפא

תויטרפבו) לארשי תומשנ אוביר םישיש רובע תולג לש בצמ תודוא רבודמ רשאכ :ךמצע עגהו
אוביר םישישל קלחתמ שרוש לכו ,םישרוש ןה ולא תויטרפ תומשנ אוביר םישיש" - רתוי
םע דחיב ,"אתולגב אתניכש" ,הזל ףסונו ,("'וכו תחא המשנ אוה ץוצינ לכש ,תוצוצינ
דבלב דחא עגרל וליפא הלואגה בוכיעש ןבומ ירה - 'וכ םורמ יכאלמ לכו הנוילעה הבכרמה
...!"חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" השקבה ךפיה - אטישפו ,רתויב רומח רבד אוה

:עבטה תגהנה דצמ םג תויהל ךירצו לוכי הז ןיינע

הבושתה ןיינעש ןוויכמו ."הבושתב אלא יולת רבדה ןיאו ןיציקה לכ ולכ" :ארמגב אתיא
ףרה"ד ןמז ךשמב) דבלב "הבושת רוהרה" ידי-לע ןכש ,"אדח אעגרבו אדח אתעשב" - אוה
ףכית הלואגה ןיינע תויהל ךירצו לוכי עבטה דצמש ,ןבומ ירה ,"רומג קידצ" השענ ("ןיע
."ןיע ףרהכ וליפא ןבכיע אל" ,דימו
'תויודעוותה - םחנמ -תרות' ;ו"משת'ה ןסינ שדוחה םיכרבמ ,שדוחה תשרפ ,ינימש תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 804-802 'מע ,ב ךרכ ,ו"משת

יהויחבמ ריתי


ןפואב ומצע דימעה ונרוד אישנ
ומע תוכייש ונל היהתש


תייצל והוחירכיש תוכחל ךירצ אל דיסח

אישנש - רקיעהו ,ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ םע תוכייש ול שיו התיהש עדוי דחא לכ
םא ןיב) איה תיחצנ וז תוכייש ןכלו ,ומע תוכייש ול היהתש בצמב ומצע תא דימעה ונרוד
אישנ לש ויתוארוה יפ-לע גהנתהל אוה חרכומ הז םושמו ,(הצור וניא םא ןיבו הצור אוה
.'וכו 'וכו הצוח תונייעמהו תודהיה תצפהל עגונב ,ונרוד

ןיאו ,ןכ גהנתהל ותוא חירכמ הז ירה ,ונרוד אישנ םע תוכייש ול שיש ןוויכמ - רומאכו
.רחא ןפואב גהנתהל הרירב ול

ול שי ה"בקה יוויצל עגונב םא :רמוחו-לקו ןכש-לכמבו ,'וכ הריחב ול שיש ןעוט רשאכו
אוה ןכש המכו -המכ-תחא-לע ירה ,'וכ הריחבה תא תחרכמ הניא הלעמלש העידיהו ,הריחב
- ונרוד אישנ לש יוויצל עגונב

תא חירכמ וניא הלעמלד יוויצהו העידיה - !"אקווד-ואל" :תודיסח (תרמוא=) טגאז
םלועב ךשמנו הלגתנ אל הז ןיינעש ,ונייה ,"אילג אל אמופל אביל"ש ןויכמ ,הריחבה
,רובידב רבדה הלגתנו ךשמנ - ונרוד אישנד יוויצל עגונב ןכ-ןיאש-המ ,'וכ רובידה
!הריחבה תא חירכמ הז ירה ,ןכלו ,הז ןינע לע ושפנ רסמש דעו ,לעופב השעמב :וזמ הריתיו
...!ונרוד אישנ לש ויתוארוה תא אלמל חרכומ אוה ,תרחא הרירב ול ןיא -

דגנ אוה םחול הזבש ,םולשו סח ונרוד אישנ דגנ םחליהל - איה ול שיש הדיחיה הרירבה
!ונרוד אישנ לש ויתוארוה יפ-לע גהנתהל חרכומש המ ,ולש תואיצמה

ףוס לכ ףוסו ,ונרוד אישנ לש ויתוארוה תא אלמל אלא הרירב ול ןיאש עדויש ןוויכמו
דסחד ןפואבו ,דימו ףכית ,הליחתכלמ תאז השעיש בטומ ירה - ןכ גהנתהל חרכומ היהי
רמאש ר"ומדא ח"ומ ק"כ םגתפ עודיכו .('וכ וחירכהל ךרוצ היהי אלש ןוויכמ) םימחרו
ק"כ םגתפ עודי ןכ-ומכו .'וכ םימחרבו דסחב היהת הגהנההש ונוצרש - ותואישנ תלחתהב
אל ףוס-לכ-ףוסש ועדויב ,ןכלו ,[חקיפ אוה דיסח=] "רעגולק א זיא דיסח א" ר"ומדא ח"ומ
הז ירה אלימבו ,הליחתכלמ ךכ גהנתמ אוה ירה - ןכ גהנתהל חרכומ היהיו ,הרירב ול היהת
.'וכ םימחרבו דסחב

ךותמו רודיה לש ןפואב תאז השועו ,ונרוד אישנ לש ויתוארוה יפ-לע איה ותגהנה רשאכו
..."יד ילב דע"ד ןפואבו ,תוכרבה לכ תכשמהב רודיהו הפסוה לעופ הז ירה - 'וכ תוזירז

,ישילשה שדקמה -תיבב - תוטשפב תונברקה תדובע תוללכל שממ בורקב םיכוז הז ידי-לעו
- תומילשה תילכתב "'הל חוחינ חיר"ד ןיינעה תוללכ היהי זאו ,"ךידי וננוכ י-נדא שדקמ"
,"ךנוצר תווצמכ"

ןה דימ"ד ןפואבו ,שממ ונימיב הרהמב ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגב
."ןילאגנ
- 1168-1167 'מע ,ב ךרכ ,ג"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ג"משת'ה ארקיו תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב

יבר יצוצינ


(ב) חריה לע םדא


םירמוא ונאש חסונל הריתס םושמ שי חריל הסיטה םצעב םאה
ינבל ןתנ ץראהו 'הל םימש םימשה" םע המו * ?הנבל שודיקב
תווצמב תוריהז חריל הסיטהמ םידמול דציכ * ?"םדא
היינש המישר * הרות לוטיבמ תוענמיהו


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

לובלב הררוע חריה לע םדאה תתיחנ ,(אצק ןויליג 'תורשקתה') תמדוקה המישרב ןייוצש יפכ
ףא םינותיעהמ המכבו ,הנומאה לע רוערע ךכב וארש ויה .םדא-ינב טעמ אל לצא תויהתו
.תודהיה יפ-לע ןיינעה 'בושיי'ב וקסעש תודחוימ ןויד-תומב וחתפנ

"לודג ןוהמית"

לע ההימת יברה הלעמ (479 'מע ,וט ךרכ תוחיש-יטוקיל) א"לשת תוחילסה ימימ בתכמב
:תונושה 'תוישוק'הו םינוידה

לע התיחנה ץרתל" ךיא 'וכו תע-יבתכמב אירטו אלקשה יתארק לודג ןוהמתב
."'וכו םדאה תולפשב תוננובתההו הרותהו הנומאה רערעל אלש ןפואב חריה

'הל םימש םימשה :בותכה רביד אלמ ארקמד 'תשרופמה הריתס'המ ליחתמ ןבומכו
.םדא ינבל ןתנ ץראהו

םיקולאה" - דעו 'םימשה ףוע'ב שוריפ ליחתמ 'םימשב' םישוריפ המכ ירהו
:דחי םהינש ואבש המלש תליפתמ ריעהלו .(א,ה תלהק) "ץראה לע התאו םימשב
.'וגו ךתבש ןוכמ םימשה 'וג רטמ היהי אלו םימש רצעהב

םיהובגה םירה :וער וילע דיגיו הישוקל םוקמ ןיא הליחתכלמ - ללכב]
.[הזב אצויכו םיבותכ המכו .םינפשל הסחמ םיעלס םילעיל

הדיצב הרבושו - "ךב עוגנל לוכי יניאו" הנבלה שודיק תכרבמ 'הישוקה'
ךב עוגנל (וז הדיקר ידי-לע) לוכי יניאו ךדגנכ דקור ינא ירה" הל םדוקו
."'וכ ולכוי אל ךכ

םא וליפא הנה - "עיקרל הלעתש תנמ לע" ירשפא יתלב רבדכ ל"זחב אבומה
םיקולא םתוא ןתיו רמאנש ןוויכ ,ןידה אוה חריה לע התיחנד רמול יצמית
המכו המכמ תושקהל היל יווה אפידע - (הזב ןויע ךירצ ןיידעו) םימשה עיקרב
הז ירה - םירצמ ירואי ,םי יכבנב ואב ירהו .טל-חל בויא אמגודלו) םיבותכ
.('וכו 'וכו םדא ינב השעמ ידי-לע הלעת ףטשל גלפ

- הזב אצויכו םדאה תולפשל עגונב

בתכב וא ,סופדב םהירבד יתיארש) םיצרתמהמ דחא ףא רשא רתויב הימתמ
לש תיעדמ הנבה'ב הפסוהכו יעדמ שודיח רותב רשא הז לע דמע אל (רובידבו
ללכ תיעדמ הכפהמ לכ הללוח אלש) חריה לע התיחנה תוושהל ןיא 'האירבה
המכ תלילשו רוערעל האיבהש םוטאה ךותב הרידחל (עיתפמ שודיח אל וליפאו
.'וכו עבטו סנ ,תישפח הריחב ןיינעל עגונב תוכלשה הל שיו - עדמה ידוסימ

.הז ינפלש 'םישודיח' המכו המכ הז ךרד לעו

המצע הרותל עגונב וליפאד רמימל היל יווה יפידע הזב םג רשא רקיעו דועו
-אבב) ותרימא תעב ךייח אקד אלא דוע אלו "ינב ינוחצנ" 'ה רמא הינידו
שיר הקזחה-די ורפסב םיכובנה הרומ רמא אד ןוגכ לכ לעו .(ב,טנ אעיצמ
ימכח תצע הרעבנו הלודג תועט םדאה ינב ועט שונא ימיב :הרז -הדובע תוכלה
ןוויכו 'וכ דובכ םהל קלחו 'וכ ולא םיבכוכ ארב םיקולאה 'וכ רודה ותוא
אלו :'ב קרפ שיר םש ןייעו .'וכו ארונהו דבכנה םשה חכתשנ םימיה וכראש
.'וכ םיקולאה אוה 'הש עדוי דבועהש יפ-לע-ףאו ןהמ םיארבנה לכמ דחא
.בוטב םימייסמו

"לקושו בשוי יהת לא"

'מע ,א ךרכ ,ג"לשת שדוק-תוחיש) היינשה החישב ,ג"לשת תומש תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב
:םיחקל המכ קיפהל רשפא חריל העיסנהמ יכ יברה רמא (ךליאו 240

לודג ףסכ םוכסב .ההובגה תולעה אוה חריל הסיטב םייזכרמה םיאשונה דחא
םיניינע המכו המכ תושעל ולכי (רלוד ןוילימ 500 :םוכסב בקנ יברה) הזכש
.דבלב םימי רפסמל איהש הסיטב ףסכה תא ועיקשה הז םוקמבו ,תורוד ךשמל
לש היתווצמב לקושו בשוי יהת לא" :ל"זח ירבדל רשקב הארוה םידמל ןאכמ
."ןיווש - תורומחבש הרומחו תולקבש הלק" אלא "הרות

רבודמ עודמ ,לוקישל םוקמ ןיא םא :ומצע תא רתוס הז ל"זח רמאמ ,הרואכלש
,הז םעו ,תורומחו תולק ןיב לדבה שי ןכאש אלא ?'תורומח' לומ 'תולק' לע
ןיבל תולק ןיב הליקש לש ןפואב אל ,הווש הדימב ןלוכ תא םייקל ךירצ
םייקלו ,הלק הווצמ לש תוזירזו תולק התואב הרומח הווצמ םייקל אלא תורומח
.הרומח הווצמ וז התיה וליאכ בל תמישו שפנ-תוריסמ ,תויח התואב הלק הווצמ
ולא ירה ,הוושב ןלוכ תא םייקל שי תאז לכב עודמ :הלאשה תלאשנ ןכ-םא
?'תורומח' ולאו 'תולק'

'תולק' :תוגרדה יתש תועיפומ םש םג .חריל הסיטה ןמ םידמל ונא ךכ לע
םתובישח ,בר ףסכו ןמז שורד םרוציי םשלש םיקלח שי תיללחב .'תורומח'ו
םיתיעלו) רתויב םילודגה םינעדמה לש םלופיט תא הכירצמ הברה םתונידעו
.בר ףסכ ךירצמש המ - (ימוחת-ןיב חותיפו רקחמ שורד

,תונמואב ךרוצ ןיא םרובעש ,ידמל םיטושפ םיביכר - 'תולק' שי ,ךדיאל
אלו םילודג םימכחב ךרוצ ןיא םרוציי םשלש ,תובר םינש רבכ םיעודיה םירבד
.םיבורמ םיפסכב וא ךורא ןמזב

'תורומח' לש םיניינעהש םשכו ,םיגוסה ינשל םיקוקז חריל סוטל ידכב םלוא
םיטרפל ,'תולק'ל םיקוקז ךכ ,םהידעלב העצבל ןתינ אלו הסיטל םיבושח
.רתויב םיטושפה

גרוב לש ותובישח

גרובש ינפמ ,ןמז ךשמל הסיטה תא וחד ףוסבלו ,חריל סוטל ודמעו עריאש השעמ
ידכ לודג םכחל םיקוקז אלו רתויב לק רבד הז ,הרואכל .רבוחמ היה אל דחא
וא 'תולק' - רסח המ הנשמ הז ןיא הסיטל רבדה עיגמשכ ,תאז-לכבו ,ונקתל
.טרפו טרפ לכל םיקוקז חריל עיגהל ידכ .'תורומח'

ודיקפת תא אלימ אלש אלא ,םש היה אוה ,רסח אל גרובה ,ומצע גרובל עגונבו
.הלוכ הסיטה התחדנ הז ללגבו ,םידרפנ םירבד ינש ןיב רבחל - אוהש

לכ לע עיפשהל לולע ,ודיקפת תא אלממ וניאש רתויב ןטק טרפ וליפאש ,ןאכמו
.'תולק'ל ןכ-םא תוקוקז 'תורומח'ה .הסיטה

תווצמו תולק תווצמ שיש יפ-לע-ףא ."לקושו בשוי יהת לא" :לשמנב םג ךכ
תאז לכב .הב םיבותכ םניאש םיגהנמ שיו ,הרותב תושרופמה תווצמ שי ,תורומח
.הרותה ןמ הווצמ םימייקמש תויח התואב ומייקל שיו "הרות - לארשי גהנמ"
ירה ךרבי םאו ,וילע ךרבל רוסא ללכ ךרדבו ,הווצמ וניא גהנמש יפ-לע-ףאו
םימייקמש תובהלתה התואב גהנמה תא םייקל שי תאז-לכב . . הלטבל הכרב וז
.הווצמ

ודיקפתו דחא לכ

ומצע אוה ירה ,גרובה רסחי אלש גואדל ךירצ לודגה םכחהש ףא לע ,לשמבש םשכ
דומלל לגוסמה לכש הרותה דומילב םירמואש יפכ ,ךכב קוסעל ךירצ וניא
-יטוקיל ןייע) "הרות לוטיב"ב רבוע - דבלב יחטש דומילל רסמתמו ,ןויעב
.(566 'מע ,ב ךרכ ,תוחיש

םישנא שי ךא ,םיטושפ םיניינע םישורד םנמא .חריל הסיטהמ םידמול תאז םגו
םושמ ךכב היהי ,'םיגרב'ב וקסעי םה םאו ,םילענה םיניינעב קוסעל םהילעש
.רומח זובזב

,םחל תייפא תכאלמב קוסעל ול רוסא "תוילגרמ בקונ" תויהל יוארה םדא
תולועפ הלא ןכש ,ללכ לכש שורד אל הזלש ,העירזו השירחב אלש יאדוובו
.דבלב םיידיב תויולתה

קוסעל ול רוסא םיבושח םיניינעב קוסעל ודיקפתש ימ .םיניינעה לכב ךכו
אל וז .םהינשל םיקוקז ,הרטמה תגשה תניחבמ ,תאז-לכבו ,םיטושפ םיניינעב
הבש ,תוימשגב המו :'רמוחו לק'בו .וידחי 'תולק'הו 'תורומח'ה אלב גשות
המכו-המכ-תחא-לע ,הווצמה עוציב יבגל םלוכ םיווש ,רקיעה איה תומכה
הנווכה יולימ יבגל םיווש לוכהש יאדו ,רקיע תוכיאה הבש ,תוינחורב
.הנוילעה

הנבל שודיק חסונ

ןיינעב לאושל יברה בישמ הבש ,(ט"כשת תבטמ) האבה תרגיאה תאבומ 'ויתוחרואב הכלנ' רפסב
שודיק חסונל חריה לע התיחנה ןיב ,לוכיבכ ,ל"נה 'הריתס'ה רבדב שדוק-תחישב וירואיב
לאושה בתכמ םג קתענ ןינעה תומילשל .לאושה בתכמ ןויליג לע הבתכנ הבושתה) הנבלה
:(יברה הנעמ וירחאלו

:הלאש

רמאנ אל יביואל עגונב רשא הנעמה היה - 1'וכו ךדגנכ דקור ינאש םשכ ןיינעב הלאשהל
אוה ילארשיה שיא לש הדיקרה ןיינעו ,עוגנל ולכוי אלש םתס אלא ,ועגי אל ודקרי םאבש
.'וכו טיטל ןמיסו רכז קר אוהש חספב תסורח אמגוד ד"ע

רוזחמב ה"כו .[ב,כ] םירפוס 'סמ םשב) ו"כת 'יס ח"וא רוטב אבומה חסונהמ 2ריעהל םא
לוכי יניאו ךדגנכ דקור ינאש םשכ רמאיו תודיקר 'ג דקורו :(דועו שובל ,םהרדובא ,ירטיו
:זסק 'יס טקלה ילבשבו .יב עגיל ולכוי אל ינקיזהל ידגנכ םירחא ודקרי םא 3ךכ ,ךב עגיל
.יב ועגי אל ילע םירחא ודקרי םא ךכ . . דקור ינאש תודיקר שלש רמאיו

:הבושת

אישוק=] "אישק ענדאמ א" יתמייסש המ א"כ - הנעמה (רקיע) והז אל [1]
,וט ךל) י"שרפב (תאז השקי אוהש ימ םא ג"עצו) "אישוקה" תמגודבו .[הרזומ
אלא .'וג לע דרי טיעהו םדגנ אב דוד ירה :'וכ אוביש זמר :(ופוסב אי
.['וכו טיטל ןמיסו רכז קר אוהש]

[ריעהל] אל [2]

ותעדל (2 .הדיקר אקווד ואלש טושפ םעטהו הז חסונ לבקתנ אל (1 :ירה [3]
?םימעפ 4 דוקרי ביואה םאב רוטה תעד יהמ -
:םיאבה רבסהה ירבד ובתכנ ל"ומה תרעהב

הארנ ונכותמ ךא ,ותביתכ ךיראת רסח - לאושה בתכמ ןויליג לע שדוק-די-בתכ ףוג םוליצמ
.ט"כשת'ה תבט שדוחב בתכנש

(254 'מע ,א"ח ,ט"כשת שדוק-תוחיש) ט"כשת שגיו פ"ש תחישב :הנעמה (רקיע) והז אל
הנבל שודיקב רמאנה חסונל הריתס הזמ ןיא ,חריב עוגנל םילוכי םישנאש יפ-לע-ףאש ,ראבתנ
ןוויכמ - "'וכ יביוא לכ ולכוי אל ךכ ,ךב עוגנל לוכי יניאו ךדגנכ דקור ינאש םשכ"
,(הטמל) הנבל שודיקב הדיקרה תעבש (םא-יכ ,חריב עוגנל ללכ רשפא-יאש הניא) הנווכהש
הנעמה תא ןיבה לאושה לבא - .(479 'מע ו"טח ש"וקל םג האר) חריב עוגנל לוכי וניא
.(ליעל קתענ - ובתכמבכ) רחא ןפואב

.חישמה ךלמ אוביש דע םימשה ןמ ותוא םיחינמ ןיאו םתולכל ישי ןב דוד :אוביש זמר

.ןאכל ונמוסו וניבר ידי-לע ולגוע ,לאושה בתכמ ךותמ ,הלא תובית :'וכו . . אוהש

תוביתה יתש תא לגיעו ,"אל" :בתכ המוקמבו "(ריעהל) םא" תבית תא קחמ וניבר :אל
.(םינפבכ)תודיסחה ינייעממ


ארקיו תשרפ


(ב,א) םכנברק תא ובירקת . . בירקי יכ םדא

תא ובירקת" - 'ינש ףוג'ב םייסו ,"בירקי יכ םדא" ,'ישילש ףוג'ב בותכה חתפ המל
:ןקזה ונבר ראבמ ?"םכנברק

תנווכ ."הלעמלמ וילע םדא הארמכ תומד אסכה תומד לעו" (א לאקזחי) רמאנל זמור - "םדא"
.םדא םלצבו תניחבב ןהש ,ומלוע תא ה"בקה גיהנמ ןתועצמאבש ,תונוילעה תוריפסל םירבדה

לא רואמה בוריק' תניחבב ,הטמלש םדאה לא ומצע תא ברקמ 'ןוילעה םדא'שכ - "בירקי יכ"
,םירבדה עבטמש אלא .תוקולאל ברקתהל םדאה ררועתמ ךכמ האצותכ ירה ,'ץוצינה
ןמז רובעכו ,אמייק-תרב הניא איה ,םדאה תדובע ידי-לע אל ,הלעמלמ האב תוררועתההשכ
:הרותה הריהזמ ךכ םושמ .תרבועו תפלוח איה םייוסמ

.ומצע חוכב 'ה תא דובעל ידכ וז תוררועתה דימ לצנל םדאה לע - "םכנברק תא ובירקת"

לש םייוסמ קלח אלא תררועמ הניא הלעמלמ האבה תוררועתהה - "המהבה ןמ ,'הל ןברק םכמ"
םג תוררועתהה תא רידחהל םדאה לש ודיקפתו ;"םכמ" ,תיקולאה ושפנ תא ונייה ,דבלב םדאה
."המהבה ןמ" - תימהבה ושפנב
(ב 'מע ,ארקיו הרות-יטוקיל)


(ז,א) חבזמה לע שא ןהכה ןרהא ינב ונתנו

(אכ אמוי) טוידהה ןמ איבהל הווצמ םימשה ןמ תדרוי שאש יפ-לע-ףא

.'הל הבהאה שא יפשר ונייה - "שא"

.וניתובאמ השוריכ ,התדלותו העבטמ המשנ לכב היוצמה 'ה תבהאל תזמור - "הלעמ לש שא"
.הלעמל העבט םצעב הרושק המשנהש ךכמ תעבונ איה ןכש ,"הלעמ לש שא" םשה םיאתמ וז הבהאל

ארובה תלודגב תוננובתהה תועצמאב ושפנב ררועמ םדאש 'ה תבהאל תזמור - "הטמ לש שא"
.הזב אצויכו

,תיעבט 'ה תבהא לעב אוה ידוהי לכש יפ-לע-ףא - "םימשה ןמ תדרוי שאש יפ-לע-ףא"
:אלא ,ךכב קפתסהל ול לא ,שדוק יררהב התדוסיש

תוננובתה ידי-לע 'ה תבהא ושפנב דילוהלו ץמאתהל וילע - "טוידהה ןמ איבהל הווצמ"
.ארובה תלודגב
(חס 'מע ,םירבד הרות-יטוקיל)


(זי,א) 'הל חחינ חיר השא

,טיעממה דחאו הברמה דחא :ךל רמול ,חוחינ חיר המהבב רמאנו ,חוחינ חיר ףועב רמאנ
(י"שר) םימשל ובל תא ןווכיש דבלבו

תלועבו ,חוחינ חיר השיא המהב תלועב רמאנ" :תוחנמ תכסמ ףוסב הנשמ אוה םירבדה רוקמ
ריכזמ עודמ ,הלאשה אופא תלאשנ ."'וכ חוחינ חיר השיא החנמבו ,חוחינ חיר השיא ףוע
?'החנמ' טימשמו ,'המהב'ו 'ףוע' קר ושוריפב י"שר

רמא ;ינע ,החנמ בדנתהל וכרד ימ" :אבה קוספב י"שר ירבדב אוצמל רשפא ךכל הבושת
."ושפנ בירקה וליאכ וילע ינא הלעמ :ה"בקה

אצמנ הז יפל .ףועו המהב ןברקב ותומכ ןיאש ,אלפנ יוליעו ןורתי אופא שי החנמ ןברקב
.("'וכ טיעממה דחאו הברמה דחא") םיווש םתשולש יכ רמול ןיא בושש
(טס 'מע ,ב רהוזל קחצי-יול יטוקיל)


(א,ב) החנמ ןברק בירקת יכ שפנו

(םינהכ תרות) םיצע ןברק םיבירקמש דמלמ ,החנמ בירקת יכ רמאנ אלו

:תינחור הדובעב "םיצע ןברק" ןכות רואיב ירה

,שפנב םימייוסמ תוחוכ לש ,תיקלח הברקה לע םירומ ('וכ םימלש ,הלוע) םינושה תוברקה
רסומ םדאה - שפנה םצע לש ,תיללכ הברקה למסמ םיצעה ןברק וליאו ;וניינע יפל ןברק לכ
.ה"בקל ,ולוכ-לכ ,ומצע תא

.תוביס יתשמ ,םיצע ןברקב אקווד תזמרנ וז הברקה

."הדשה ץע םדאה יכ" (כ םיטפוש) בותככ ,ץעל לשמנ םדאה (א

ותברקה תא רשפאל ידכ אלא םיאב םה ןיא ירהש ,"הווצמ רשכה" רדגב םה הכרעמה יצע (ב
ברקמש ימ :םדאה תדובעב ותמגוד .םבג לע ברקנש ןברקה רשב ונייה ,רחא רבד לש ותלעהו
םלשומו טלחומ לוטיבל ןמיסו תוא איה וזכ הדובעב קוסעל תונוכנה .ה"בקל ינש ידוהי
.ה"בקל
(11 'מע ,בכ ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


לאו 'הל םתא ובירקת תישאר ןברק . . שבד לכו ראש לכ
(בי-אי ,ב) חחינ חירל ולעי אל חבזמה

:בוט-םש-לעבה רמא

םשל ,ראפתהל) הוואג ךותמ 'ה תא דובעל יאשר ארובה תדובעב וכרד תישארב אצמנש םדא
תגרדל עיגמ אוהשכ ,תאז תמועל .המשל אב המשל אלש ךותמ ןכש ,(הזב אצויכו רכש תלבק
.(זט ילשמ) "בל הבג לכ 'ה תבעות" ירהש ,ןיטולחל הוואגה ןמ רהטיהל וילע - "המשל"

:בותכה זמרש והז

.הוואגל םיזמור ,םילועו םיחיתרמה ,שבדו רואש - "שבד לכו רואש לכ"

,ךרבתי םשל תוברקתהה תליחתבו תישארב - "תישאר ןברק"

ךא .םדי לע תולעתהל רתומ - "'הל םתוא ובירקת"

,יוארכ 'ה תא םידבוע רבכש העשב ,ןוילעה - "חבזמה לא"

.תושיו הוואגמ ךרבתי וינפל חור תחנ ןיא - "חוחינ חירל ולעי אל"
(זנ 'מע ,בוט-םש-רתכ)


(בכ,ד) אטחי אישנ רשא

(י"שר) .ותגגש לע הרפכ איבהל בל ןתונ ולש אישנהש רודה ירשא

,םדאה ירשא - "רודה ירשא"

,ושארו וחומ ונייה - "ולש אישנהש"

,(בלב הרקיעש) הבושתב ררועתמו אטחה ןיינע תרמוחב קימעמו ןנובתמ - "בל ןתונ"

לע םג הרפכ איבהל שיש הרכה ידיל אב וז תוננובתהמ האצותכו - "ותגגש לע הרפכ איבהל"
.גגושב השענש אטח
(40 'מע ,זי ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
שדוחה תשרפ ,ארקיו תשרפ שדוק-תבש
ןסינב 'א ,שדוח-שאר

.םותי שידק ,ישפנ יכרב ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,ןקז םהרבאו ,ללה יצח .תירחש
םיארוק] עובשה תשרפב םילוע השישל םיארוק ןושארה רפסב .הרות-ירפס 1השולש םיאיצומ
םיהיבגמ .שידק יצח אלב ,ןושארה דיל ינשה רפסה תא םיחינמ .[השרפה ףוס דע ישישל
.(וט-ט,חכ רבדמב) שדוח-שארו תבש יפסומב יעיבשל םיארוק ינשה רפסב .ןושאר רפס םיללוגו
.ינש רפס םיללוגו םיהיבגמ .שידק יצח םירמואו ,ישילשה הרותה-רפס תא ודיל םיחינמ

.(כ -א ,בי תומש) "תוצמ ולכאת . . הזה שדוחה . . רבדיו" - "שדוחה תשרפ" ריטפמל
,2(וט,ומ -חי,המ לאקזחי) "דימת תלוע . . שדוחל דחאב ןושארב . . רמא הכ" :הרטפה
היהו" ;"יאסכ םימשה ,'ה רמא הכ" :שדוח-שאר תבש תרטפהמ ןורחאו ןושאר קוספ םיפיסומו
.3"שדוח ידמ היהו" ;"ואציו" ;"...שדוח ידמ

.[זפק,גפק,טעק,אעק :תונויליג ,'תורשקתה'ב הנורחאל וטרופ שדוח שאר יגהנמ]

ןסינ שדוח

בא" ,לוחה תומיב 6"ךנעי . . חצנמל"ו 5"םיפא ךרא ל-א" ,4ןונחת םירמוא ןיא שדוחה לכב
רוכבו ותפוח םויב ןתח אלא םינעתמ ןיא .4החנמב תבשב "ךתקדצ"ו ,תבש ףסומ ינפל "םימחרה
.7חספ-ברעב

םוי לכב (11םיליהת תרימא ירחא) 10הליפתה רחא 9אורקל 8גהנמה תא קזחל הווצמ :אישנ
יהיו" םיליחתמ םויה .םיאישנה תשרפב ומויב םוי רבד ,ללכב דעו ןסינ ג"י דע םויהמ לחה
םירמוא ךכ-רחא .(זי-א,ז רבדמב) "בדנימע ןב ןושחנ ןברק הז" םימייסמו "השמ תולכ םויב
םירמוא םייוולו םינהוכ םג .13'ה-תלהת ירודיסב ספדנה "ןוצר יהי"ה תא 12(תבשב םג)
.14ותוא

לע קר םיכרבמ .17תוכרבמ םישנ םג .16ןסינ שדוחב 15קר התוא םיכרבמ :תונליאה תכרב
דועב ךרבל קיפסה אלש ימ .19תונליא ינש תוחפל ויהיש לדתשהל שי הליחתכל .18לכאמ ינליא
.20תוריפה לע ךכ-רחא ךרבי אל ,תונליאה לע םיחרפה

ןושאר םוי
ןסינב 'ב

ר"ומדא ,שטיוואבוילמ ע"נ רעבוד-םולש ונבר ר"ומדא ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
-ותחונמ םשו ,ןוד רהנ לע בוטסור ריעב ,פ"רת תנשב ,21ד"בח יאישנל ישימח רוד ,ב"שרהומ
תודעוותהה) תודעוותה םוי .23ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ לש תואישנה תלחתה םוי .22דובכ
.(ןלהל הארו 23*.תסנכה תיבב -

ליחתמה הנשמ קרפ דומלל (א :ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ
לעב לש ותרות דומילב 25ףיסוהל (ב .24(דחא קרפ םינפ-לכ-לע) שודקה ומשמ תחא תואב
הנכתנו ,ודי לע שדחתנ הרבסההו הנבה לש ןפואב תודיסחה יוליג רקיע"ש ,26אלוליהה
,הקדצ תניתנב 25ףיסוהל (ד .הליפתה תדובעב 25ףיסוהל (ג .27"'תודיסחה תרותד ם"במרה'
םיקסועה תודסומל וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל ךיישה ןיינעל - בוט המו
"הרותה תומילש תשגדומ הבש ,םימימת-יכמות תבישי דוסייב - ושודיח רקיע"ש ,ותדובעב
תדובעבו ,29"הצוח תודיסחה תרות תצפה רקיע הליחתה ודי-לע"ו ,28דחאכ תודיסחו הלגנ
.ומוקמ יאלממ וניאישנ וניתובר

הרות יניינעב תובוט תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,החמש לש תודעוותה םייקל (ה
.30תווצמו
ךורע 'עו ,ןושארה רפסב תישילשה האירקל ורזחיש ט"סרת ס"וס א"מרה קספ ,הרות-ירפס ינש קר שי םא (1
.וס ףיעס ח רעש םירפא ירעשל םירעש יחתפ ,ינשה ת"סב ןיארוקש דועב ת"סה לולגל ןיא .א"ס םש ןחלשה

ח"ר תבש לע ןסינ ח"ר תבשב ת"ס 'גב האירקב תדחוימ הלעמ שיש ראבתנ 379 'מע א ךרכ א"שנת תוחישה רפסב
.ש"ייע ,גהנמ איה וב ת"ס 'גב האירקהש ת"חמש לע ףאו ,רדאו תבט

םיקוספה תא םיפיסומ ויה תואישנה תלבק רחאל וניאישנ וניתובר .33 'מע םיגהנמה רפס .ד"בח-ללוכ חול (2
ג"הושב 380 'מע םש א"שנת ש"הס - ('אישנה' תודוא רבודמ םהבש) םיזנכשאה גהנמכ הרטפהה םויסבו תליחתב
.13 הרעהל 'בה

.34 הרעה 191 'מע הל ךרכ תוחיש יטוקל פ"ע המלשהו ,ד"בח-ללוכ חול (3

.ח"ס טכת ןמיס ז"הדא ע"וש (4

'ב לודגו ןטק םירופו הכונחב אלו שדוח-שארב אל 'םיפא ךרא ל-א' םירמוא ןיא" ספדנ ז"הדא רודיסב (5
לומיהל דמעש ןבה יבא חכונ היה ה"לשת ירשת 'ו םויב תירחש תליפתב םלוא ."באב העשתו חספ ברעב אלו םימי
ריבסהו ,ונכלמ-וניבא אלו ןונחת רמא אל יברהו ,ץ"שה תרזח ינפל יברה בל תמושת ךכל ובסהו ,םויב וב
'םיפא ךרא ל-א' ,'ונכלמ וניבא'ש ,ד"ס ברת 'יס ע"ושב ז"הדא ש"מ לע דסוימ ,םויב וב תודעוותהב ותגהנה
'םיפא ךרא ל-א' ןינעל םג ןכ ,ןונחתב יולת חצנמלש איה רודיסב הארוההש ןוויכמו ,הווש םניד 'חצנמל'ו
.(וסק 'מע ירשת-לולא ד"בח יגהנמ רצוא)

.הז 'חצנמל' ינפל ,ז"הדא רודיס (6

.ט"ס טכת 'יס ז"הדא ע"ושמ ,ד"בח-ללוכ חול (7

.זע 'מע ב"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש (8

יתעמש .רמועה תריפס רופסל םימיה דחאב חכשי אלש הלוגס שי ,ולש אישנה תא םוי לכב רמול הדפקהבש א"י
.ה"ע קורב לואש 'ר ח"הרה ג"הרה םשב ל"ז ירומ יבאמ

.וכותמ םיאישנה תשרפ אורקלו ת"סה לולגל ןיא האירקה ימיב םג .הרות-רפס ךותמ וארקל ונגהנמ ןיא (9
.םש גהנמו הכלה ירעש - אקווד ןיפסומה תליפת רחא ל"צ םיאישנה תשרפש ,ק"שב טרפבו

.טע 'מע םש - אישנה תאירקמ רתוי תשדוקמו הרידתש ,ףסומ תליפת ירחא ,ףסומ תליפת ישיש םויבו (10

.ג 'מע (ןוויס-ןסינ) ד"בח יגהנמ רצוא הארו ,םדוק רידתד (11

.ו -ד 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .36 'מע םיגהנמה רפס .ןסינ ח"ר ,םוי םויה (12

.ץמק הלוכ "השרפ" םש דקנל ךירצ הרואכל .473 'מע (13

ונייהד) 'רוביע'ל ךייש הזש ןוויכ ,הז טבשמ ונניא אוהו "...טבשמ ךדבע ינא םאבש" םש רכזומש תורמל (14
םוי םויה ,ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תארוה ,(התגרדב תראשנה ,אוה-ותמשנ ךותב תרחא המשנמ םייוסמ יוליג
'מע ב"ח ח"וא 'גהנמו הכלה ירעש'ב .םש ד"בח יגהנמ רצוא הארו .ד"בח ללוכ חול ,םש ד"בח-םיגהנמה רפס ,םש
ןפואב ןה הכשמההו תוכיישה יזא ,וטבש והז םאבש קרו ,לארשימ דחאו דחא לכל תיאדו איה תוכיישהש ,ראבתנ פ
.רתוי הלענ

יכרב ,הלבקה ד"ע אוה ןכו .ז"הדא רודיסבש ןינהנה תכרב רדס פ"ע ,כר 'מע א"ח ח"וא גהנמו הכלה ירעש (15
ק"ס ןחלשה ידבב וס 'יס ןחלשה תוצק פ"ע) ד"בח ללוכ חולב סיפדהל םיכישממש אלפלו .ב ק"ס וכר 'יס ףסוי
ד ךרכ תידומלת הידפולקיצנא הארו .תוגייתסה לכ אלל ,רייא וא רדא ישדוחב םג וז הכרב ךרבל ןתינש (חי
.98 ןויצ ,חנש 'מע

עבצאב הרומ 'סב ראובמה פ"ע טרפבו .ה 'מע ד"בח יגהנמ רצוא האר ,םע בורב וז הכרב וכריבש ויה (16
ושקביו חמוצו םמודב ולגלגתנש תומשנ ןוקיתל איה הכרבה תנווכש (ב ,וצק ג"ח) רהזה פ"ע טצק תוא א"דיחהל
.םימחר ןהילע

.נ"שו ,םוקמה גהנמב יולתו ,רוסיא ןיאש ב 'יס א"ח תעד הוחי ת"וש האר ,תבשב הכרב ןיינעל

קתענו ,היינש היארב ךרבמ הנושאר היארב ךריב אלש ימש תוטישפב טקנ גמק 'יס (תונשיה) ל"ירהמ ת"ושב
וניבר תעדלו ,וילע וקלחנ ובש ,ונייחהש ןידל היאר הזמ איבה םש) אסש 'יס השמ הטמו חיש 'יס רוגאב
ןכ קוספל שי םיקסופה יללכ יפלש 'כ (טר 'מע) וכר 'יס הכלה רוריבבו ,(תוכלמו םש אלל םיכרבמ ורודיסב
תוטשפמ לבא ,ךרבל ןיאש ד"יה ג"יפ ןינהנה תכרב רדסב ןיבה םש ןחלושה ידבב .והואר אלש םינורחאה לכ דגנ
םש 'להמש טרפבו .ךכ םיבתוכ אלש 'וכו גי הכלהב ומכו) הנש התואב תפסונ הכרב לולשל קר הנווכה ןושלה
.תורעהבו ג"ס זפ קרפ רצקה ע"ושב תוכיראב הזב הארו .(הנושארל ךרבמ ןכש עמשמ "ךרבמו רזוח וניא"

.א"יס םש רצקה ע"ושב ןמסנ (17

תוחיש יטוקלב איבהש םיקסופהו ע"ושוטה ,ם"במרה תעד .תורעהבו ה"ס םש רצקה ע"ושב הזב תועדה האר (18
ז"הדא תטמשה לע ריעהש קרו .אקווד ירפ ינליא ל"צש (םש עירכהש הארנש יפכו) 33 הרעה 116 'מע גכ ךרכ
.םש ב"ויכ תוטמשהל רשקב 'מ"כאו' םייסו ,נ"הרב רדסמ

לש הדגה האר ,ךרבל וקספ םיבר לבא ,הזב קפתסמ וכר 'יס א"ער ןוילגב ,הלרע תונשב םדועש תונליא ןיינעל
.דועו זכ 'יס ב"ח בקעי תקלחו ה 'יס ג"ח םירשימ בבוד ת"ושמ די 'מע 'הידבוע ןוזח' חספ

.חי ק"ס וס 'יס ןחלשה ידבו ב ק"ס וכר 'יס םייחה ףכ (19

ולדגו חרפה לפנ םאש ז"הדא 'כ (ג"כה ב"יפ) ןינהנה תכרב חולבש ןוויכ ,תוכלמו םש אלב וליפאו (20
.445 'מע 'נ"הרב רדס רואיב' .תאז טימשה נ"הרב רדסבו ,תוכלמו םש אלב ךרבל בוט תוריפה

רפס' האר ,ד"נרת תנשב קר התיה םיטרפה לכב תואישנה לוע תלבק ךא ,ג"מרת תנשב הלחה תואישנה (21
.34 'מע ,ו"לשת ד"בח רפכ ,ת"הק תאצוה ,'ב"שרוהמ ר"ומדא - תודלותה

.דועו ,ו"לשת ןילקורב ,'יברד אתבכשא' 'סב הספדנ ותוקלתסהו ןיד אמלעב םינורחאה וייח ימי תשרפ (22

שדחה ןימלעה תיבל 'קה ופוג רבעוה ,ןימלעה תיב תא סורהל ודמע ריעה תונוטלשש ןוויכ ,ט"צרת ףרוחב
ןהאסרואינש קחצי יול 'ר ק"הרה ודימלת תוארוה יפ-לע ,ש"נאמ ןיינמ י"ע שפנ-תריסמ ךותמ ריעה התואבש
,151 'מע 'יברד אתבכשא' .ןשיה להואהמ ורבעוהש םינבאה ןתואמ להוא םוקמב ומיקהו ,יברה לש ויבא ,ע"נ
'מעב םש ספדנ ץפושש ןויצה םוליצ .287 'מע א"ח ,ה"נשת ד"בח רפכ ,ת"הק תאצוה ,'קחצי יול תודלות'ב םשמו
.294

רפס .38 הרעה 23 'מע בל קלח .1 הרעהב 146 'מע בי קלח .הרעהב 1293 'מע ד קלח תוחיש יטוקל האר (23
.8 ,7 תורעה 347 'מע א"ח ח"משת תוחישה

.ןסינ 'ל 'םוי םויה' (*23

.296 'מע אכ קלח תוחיש יטוקל פ"ע (24

.הגומ ,286 'מע ב"ח ז"משת תויודעוותה פ"ע (25

.382 'מע ב"נשת שדק-תוחיש פ"ע (26

.277 ,209 'מע ז קלח תוחיש יטוקל (27

.495 ,310 'מע א"ח ז"משת תויודעוותה .25 'מע זכ קלח .67 'מע כ קלח תוחיש יטוקל (28

.186 'מע בכ קלח םש הארו .389 'מע כ קלח תוחיש יטוקל (29

.276 'מע אכ קלח תוחיש יטוקל הארו .292 'מע םש ,25 הרעהב ל"נה החישל תופסוה פ"ע (30

(ג) חספה תוכלהב ןישרודו ןילאוש


רדסל תונכה

תוצמה

.ומצעב שירפהל - ואל םאו ,תוצמה ןמ 'הלח' ושירפהש אדוול חוכשל אל

.1תולופכו תוחופנ ששחמ ןתוא רורבל

רדסה ךרוע לש הרעקב תומלש תוצמ שולש .םיבוסמה לכ רובע תקפסמ תומכב תוצמ ןיכהל שי
(ןתווצמ םויק תארקל די-גשיהב ויהיש) תופסונ תוצמ ןכו ,(הלעמו הווצמ-רבמ ףתתשמ לכו)
.ןמוקיפאו ךרוכ ,הצמ תליכא תווצמל םיבוסמה לכ רובע

הפמב קיספהל ןיגהונו .יתימאה ילכ ןינע והזש ,לוביק תיב - תופופכ תוצמ תחקל םיגהונ
.2הצמל הצמ ןיב

עורזה

.3לשובמ רשב המוקמב חיני ,גחה ברעמ הלצ אלו חכש .עורזה תא תולצל ןיגהונ

הז לכ - 4ךכ -רחא עורזה תא לוכאל אלש ןיקדקדמ ןכ .ףוע ראווצמ קלח תחקל םיגהונ
היה ע"נ צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ הנה הז םעטמו .חספה ןברקל ןוימד לכ היהי אלש הקחרה
.6ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ ויבא םג גהנ ןכו ,1עורזה תומצע לעמ רשבה לכ תא 5טעמכ ריסמ

הציבה

.1השקתתש דע תלשובמ

יבג -לע המוקמב הדימעהל ול היה חרוטש ףא ,הציבה תפילק רבשית אלש קדקדמ היה יברה
.התומלשב איהשכ תוצמה

רורמה

ןושלב המש ךכ] אכמתו ['תרזח' הנשמה ןושלבו ,תימראב םג המש ךכ] 7הסח תחקל םיגהונ
ןה - דחי םהינש ,['תרזח' תועטב תארקנ ונימיבו ,זנכשא תרוסמב יוהיזה יפל ,הנשמה
.1ךרוכל ןהו רורמל

הקידב הנועט הליגר הסח .לוחה-בובזמ תינוציח הפיטש קר ןועטה ,'טלסח'ב שמתשהל ףידע
,8'שובכ'מ תוריהזה דבלמ] חלמ וא ץמוחב שמתשהל אלש ףידעש ונייצ רבכו ,םיקרחה ןמ בטיה
זוכירב 'המא'ב אלא ,[הלעה ךותב םיראשנו םיתמ םיצצומה םיקרחה ידמ לודג זוכירבש היעבה
,קודבל עדוי וניאש ימ .הנידע 'הפיל' תרזעב בטיה הניפ לכ ףוטשלו ,םילכ תפיטשל ליגרה
.9םיחלק לכא אל יברה יכ םא ,םיקרח םייוצמ ןיא םהב ,םיחלקב שמתשי

.10ותורירממ דבאי אלש ותוא םיסכמו ,םוי-דועבמ אכמתה תא םינחוט

תסורח

וכותב תתל ךירצו ,11לארשי תסנכ םהב הלשמנש תוריפמ השענ .טיטל רכז ,הבע תוריפ קסר
ןומניקו הדיק תחקל אל ונגהנמ םינש המכמ" ךא ,ליבגנזו ןומניק ןוגכ ןבתל המודה ןילבת
ויהש רכז ,יהשלכ תוצימח וב היהתש ךירצ .1"םיזוגאו םיסגא םיחופת קר ,ץמח תבורעת ששחמ
.12םד-תכמל רכז ,םודא ןייב התוא םיככרמו ,תוהק םהיניש ויהש דע לארשיב םידבעשמ
חינמש ידי-לע ,"רורמ" תליכא ינפל קר השענ ןייב הכוכירו ,השבי יברה תרעקבש תסורחה
.ןייה-סוכ לש תיתחתה ךותל התצקמ

ספרכ

לצב תחקל םיגהונ ונאו .13ךרפ-תדובע ודבע אוביר םישיש רמולכ ,ךרפ-'ס :תובית-ישאר
.1(המדא-חופת וא)

ןייה

.ןיי תוסוכ עברא תותשל 14תחאו דחא לכ לע הבוח רדסה לילב

םג םאו ,יעבט םיבנע ץימ וב ברעי ,ול השק םא .דבלב (15םודא) ןיי התשי ,ול רשפאש ימ
.16ודבל יעבט םיבנע ץימ התשי ,השק הז

סוכה

86 - הרות ירועיש רפס יפ-לע תיעיבר רועיש .18'תיעיבר' ליכהלו ,17המלש תויהל תבייח
.19ק"מס

.21לגר םע עיבגב שמתשהל םיגהונ ןיא .20ףסכ עיבגב שמתשהל םיגהונ


רועיש ריסהל שי ,זכ-בכ ,ז"טס אסת 'יס ז"הדא ע"ושב וראבתנש םיטרפה יפל ,שממ החופנ וא הלופכ הצמב (1
.חופנה םוקמל וא לפקל ביבסמ (מ"ס 2 :האנ ח"ארגהל) לדוגא

.םיגהנמה רפס (2

.גס ק"ס םש םייחה ףכ (3

אלש ןיקדקדמש עמשמ ןאכו ,(א"ס ועת 'יס ז"הדא ע"וש) חספ לילב ילצ לוכאל אלש וניתונידמ גהנמ (4
.ב ק"ס םש םייחה ףכב ואבוהש םירסואהכ ,םויב תרחמל םג ללכ הלכואל

.ב"כס געת 'יס ז"הדא ע"וש ,'לישבת' תארקנ הניא רשב אלל םצע ןכש ,הילע ריאשהל ךירצ רשב טעמ לבא (5
-ןסינ ,ד"בח יגהנמ רצוא - תרגרגה ללחבש ימינפה טוחה תא ףא םימעפל ריסמ היה ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ
.לק 'מע ,ןוויס

.93 'מע ב"שת תוחישה רפס (6

השקתמ ,עקרקב ההוש איהשכ םוקמ לכמ ,תורירמ הב ןיא תרזחהש יפ-לע-ףאו . . תרזח רחא רזחל הוצמ" (7
המל רכז . . הקותמ איהשכ ףא הירחא רוזחל הוצמו ,רורמ תארקנ איה ךכ ינפמו ,דואמ רמ השענו הלש חלקה
ז"הדא ע"וש) "...השק הדובעב םהייח וררמ ףוסבלו . . ךר-הפב הליחתב . . וניתובא ייח תא םירצמה וררמש
הז םע הז םיפרטצמש ח"כסבו .ן"יירק ןירוקש אכמתב םג ראשה ןיב םיאצויש איבמ ג"כסב ליעלו .(ל"ס געת 'יס
.תיזכל

ןימ" תחקל ףידעש זצק 'מע הרות ירועיש 'סב כ"שמ יפ-לע ילוא ,'הנימור' גוסמ הסחב שמתשהל םידיפקמ
.י"ס ד"נפ ב"ח חספ לאירבג יעטנ הארו .אקווד "ךוראה

שאה לע וננתיש" אוה ץמוחב וא ריצב 'השיבכ' רועישו ,שובכ אוהשכ רורמב הבוח ידי ןיאצוי ןיאש ןוויכ (8
.תוקד שולש-םייתשב וליפא םימעפל ןכתיי הזו ,(ג"כס געת 'יס ז"הדא ע"וש) "חיתריו

.םהב שמתשהל ףידע יאדוו ןותנה בצמב ךא .אי ק"ס געת 'יס א"גמל הזב םינייצמו (9

.א"יס םש לאירבג יעטנב ןמסנהו ,ג ק"ס םש ת"עש האר (10

.גל-ב"לס םש ז"הדא ע"וש (11

טעמ תתל [יברה גהנ ןכו] צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ גהנמו .לזונב קר ןכתיי 'לוביט'ש ןויכ ,הככרל ךירצ (12
לע ןיי אלמ תויהל ךירצ סוכהש ןוויכ ,תוסוכ 'דהמ ךפשנש ןייה אצמנ הבש ,סוכה תיתחתבש תחלצה ךותב תסורח
.'ךרוכ'בש רורמל אל ךא 'רורמ'ל קר תאזו .(181 'מע ג"ח ו"משת תויודעוותה) ויתודג לכ

.ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל םיגהנמו םימעט יטוקל - ל"ירהמ ,םהרדובא (13

.ה"כס בעת 'יס ז"הדא ע"וש (14

המואמ םיליכמ םה ןיא ןכ .םירטסופמ םה ש"נא ינבר ד"יב רשכהב ןייה ןכו ,יחרזמ למרכ תרצותמ תונייה לכ
.(האבה הרעהב האר - וללה םינינעה ינש יבגל) םייחרכהה םירמוחהו ןייה דבלמ

שי ,םירחא םישבי תונייב) ללכ רכוס ליכמ וניאו טעמכ 'למרכ' לש םודא 'ןויניבוס הנרבק' ןייה :בגא
.(רתויו 4% םיליכמה

יגהנמ רצוא ,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גהנ ןכו ,(ונממ חבושמ ןבלה ןיא םא) ו"כס בעת 'יס ז"הדא ע"וש (15
.טלק 'מע ד"בח

חבושמ רחא ןיי ול ןיא םא לבא .ללכ תבורעת םוש וב ןיאשו לשובמ וניאש ןיי תחקל רחבומה ןמ הווצמ
.(ז"כס בעת 'יס ז"הדא ע"וש) ןפגה תכרבל םירשכ םה םא ,םהב תאצל לוכי הליחתכל וליפא ,והומכ

.י-ט"ס דר 'יס ז"הדא ע"וש האר) רוהט ןיי ותומכמ עבר תוחפל וב שיש אוה ןפגה תכרבל רשכה ןיי ,הליחתכל
,וז הגיזמ ידי-לע ותותשל ךרדהשכ קר אוה הז לכ - םש ראובמה פ"ע ,הרואכלו .חכ 'יס ח"וא קדצ חמצ ת"וש
.(םיבנע ץימב ללכ ךייש וניא הז לכ הרואכל ןכ .תונוש תויצמת תרזעב גשומ םעטהשכ אל לבא

לע םג בותכ ןכו ,לשובמ ןייכ רוטספה לע םיבר םיכמוס ,ןייב םתעיגנב ששח שיש הלאכ םג םיחראמש ,םויכ
תחנמ ת"וש ,בנ 'יס ב"ח ד"וי השמ תורגא ת"וש האר) ןירימחמ שיו .ק"הראב ד"בח ינבר ד"יב רשכהבש ןייה
.(דועו ,הכ 'יס המלש

ןורתפכ םיבנע ץימ עיצמ גיר 'מע טי ךרכ ק"גאב .26 הרעה ג"פ ב"ח ותכלהכ חספ רדס 'סב אבומה האר (16
שדקל יברה אב בלה-ףקתה ירחא ח"לשת צ"עמש לילבש אבומ 'ולסכ ח"ר' סרטנוקב) .הלוחל תוסוכ עברא תייתשל
"ןייוו ףיוא ןעמ טכאמ 'שודיק'" ורמואב ,בריס יברהו ,םיבנע ץימ לע שדקיש םיאפורה ועיצהו ,הכוסב
.([ןיי לע םישוע 'שודיק'=]

.ד"ס גפק 'יס ז"הדא ע"וש (17

.חי-ז"יס בעת 'יס ז"הדא ע"וש (18

.גש 'מע ב"ח וביסמב ךלמה - רתויב הלודג יברה לש וסוכ ךא (19

גזמ 'והילא לש סוכ' ךא .אי ק"ס בעת 'יס םייחה ףכ .כש 'מע ב"ח וביסמב ךלמה .48 'מע ד"בח םרכ (20
.(בכש 'מע םש וביסמב ךלמה) הפוקש תיכוכזב יברה

םג םייקה - הז גהונ ריבסמ ,'ד"בח רפכ' לש 400 ןויליגב ךבנזייא 'יש י"חר ג"הרה לש ורמאמב (21
ןיא ןכלו ,סוכה םע דחי דיה תועבצא שמחמ דחא ןיינע השענ רהוזה פ"עש ןוויכ - תורחא תוידיסח תוליהקב
.הילעמ וא לגרה תחתמ זוחאל שי ןדידל םאה ב"צ ,לגר םע סוכ קר שי םא .םהיניב םיקיספמ

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il