- ב"צק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה ןסינב 'ז * לודגה תבש / וצ 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול ןסינב א"י ריהבה םויה תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


ןיעמ - םירצמב "לודג סנ"ה
םויכ הליל" ,הדיתעה הלואגה
"ריאי


רשא ,עבטה דודיש ,עבטהמ הלעמלש הגהנה ,ושוריפ םתס סנ
סנ" * וז הגהנה בכעל םילוכי םניא םלועה עבטו תואיצמ
רדוחש ןפואב םא יכ ,עבטה דודישד ןפואב אל אוה "לודג
הכמל"ד "לודג סנ"ב שודיחה * אפוג םלועה עבטו תואיצמב
םישרוד םמצע "םירצמ ירוכב"ש אוה ,"םהירוכבב םירצמ
אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמ * םירצממ לארשי תא איצוהל הערפמ
ונרודינפלש תבש" - 2ףסוי-תיבהד 1ךורע-ןחלושב םלש ןמיס שי לודגה תבש לש וניינע תודוא
."וב השענש סנה ינפמ לודגה תבש ותוא ןירוק חספה

לודגה תבש ותוא ןירוק חספה ינפלש תבש" - 1ןקזה וניבר לש ךורע-ןחלושב רתוי תויטרפבו
.ןמקלדכ ,"לודג סנ"ה לש ונכות 4ראבל ךישממו ,3"לודג סנ וב השענש יפל

ךורעה ןחלוש" - אוה ןכ ומשכ ,רשא ,"ךורע ןחלוש"ב (םלש ןמיסל דע) ןיד הזש ןוויכמו
הז רפס םש יתארק" ךורע -ןחלושל ותמדקהב ףסוי-תיבה ןושלבו ,5"םדאה ינפל לוכאל ןכומו
,"םירורבו םירודס םירומשו לכב םיכורע םימעטמ ינימ לכ הגוהה אצמי וב יכ ךורע-ןחלוש
אוה "לודגה תבש" םשה תאירק םגש ,ןבומ - 6"יקנו ךז ןושלב" ,"חצ ןושלב הרצק ךרדב"
הזב שיש - רקיעו דועו ,(7לודגה תבשד םידחוימה םיגהנמה דבלמ) השעמל הכלה לש ןיינע
לכ רשיילו תועדה ןקתל" םניינעש הרותה יניד לככ) ונוקל םדאה תדובעב הארוהו דומיל
.לעופב השעמל ,(8"םישעמה

תבש" םשה תאירקל הביסהו םעטה) "לודג סנ"ה לש ונכותמ הארוהו דומיל - רתוי תויטרפבו
סנ"הש ,ונייה ,"לודגה תבש ותוא ןירוק חספה ינפלש תבש"ש הזמ דומיל םגו ,("לודגה
.ןמקלדכ ,"חספה ינפלש תבשתולדג לש ןיינע לעופ "לודג

:ןקזה וניבר בתוכ - "לודג סנ"ה לש ונכות רואיבב

לארשי וחקלשכו . . היה תבש םויה ותואו . . שדוחל רושעבמ וחקמ היה םירצמ חספ"
ורמא ,ךכ ןישוע םה הז המל םולאשו לארשי לצא םירצמ ירוכב וצבקתנ ,תבש ותואב םהיחספ
שקבל הערפ לאו םהיתובא לצא םהירוכב וכלה ,םירצמ ירוכב גורהיש 'הל אוה חספ חבז םהל
9בותכש הזו ,םהמ הברה וגרהו המחלמ םהמיע תורוכבה ושעו ,וצר אלו לארשי תא וחלשיש םהמ
."לודגה תבש והוארקו ,תבשב תורודל ןורכיזל הז סנ ועבקו ,םהירוכבב םירצמ הכמל

:ןיבהל ךירצו

ללגב הערפ םע המחלמ תיישעל דעו ,םירצממ לארשי תא חלשל הערפמ םירצמ ירוכב תשקב (א
עשת לכב השמ לש ויתורהזאש וארש ירחאל ,ירהש ,יעבט ןיינע אוה - םתשקב אלמל ובוריס
,ןכ םאו ,תורוכב תכמ רבד לע ותרהזא םג םייקתתש םיחוטב ויה ,לעופב ומייקתנ תוכמה
המכו-המכ-תחא-לעו ,סנ לש ןיינע אלו ,תיעבט האצות אוה "םהירוכבב םירצמ הכמל"ד ןיינעה
!?"לודג סנ" הז ןיאש

האצותכ יוניש השענ אל םלצאש ,10לארשי (לש םתלואג) םע רושק וניא ,הרואכל ,הז סנ (ב
:יכ - "םהירוכבב םירצמ הכמל"ד סנהמ

המכ "1"םירצמב וניתובאמ הדובע הלטב הנשה שארב" ,ירה - םירצמ דובעש לוטיבל עגונב
."םהירוכבב םירצמ הכמל"ד סנה ינפל םישדוח

הערפש ליעוה אל "םהירוכבב םירצמ הכמל"ד סנה םג ,ירה - םירצממ האיציל עגונב וליאו
.תורוכב תכמל דע ןיתמהל וכרצוהו ,םירצממ םחלשי

םירצמ) םמצע ןיבל םניב םירצמל ךיישה (הרואכל) ידדצ ןיינע אוה הז סנש ןוויכמו
אלו ,הנשו הנש לכב חספה ינפלש תבשב "תורודל ןורכזל" הז סנ עובקל ואר המ - (םהירוכבו
תבשה ארקנ הז םש לעש ,ךכ ידכ דע ,חספה ינפלש תבשב ירקיע ןיינע והואשעש ,אלא ,דוע
!?"לודגה תבש" - 12ולוכ

:הזב רואיבה רמול שיו

,13תולואגה לכל שרוש תישענש יפכ דחוימבו ללוכ - םירצמ תאיציד םיירקיעה םיניינעהמ
"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" ,ונקדצ חישמ ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגל דע
,תאז דוע אלא ,םירצממ םילאגנ לארשיש דבלב וז אל ,ונייה ,ערה תרבעהו לוטיב - 14
תא" - הדיתעה הלואגב רמאנש המ תמגודבו ךרד לע ,15םירצמד הרבעההו לוטיבה םג השענש
.16"ץראה ןמ ריבעא האמוטה חור

הז ידי-לע ,רשא ,19"ריאי םויכ 18הליל" ,17"ארוהנל אכושח אכפהתא" - הזמ הריתיו
ןותחת ,"םינותחת"ה תואיצמ םגש ,ונייה ,20םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל הנווכה תמלשנ
.ךרבתי ול הריד תישענ ,(22"ץראה תוורע" ,םירצמ ץרא) 21ונממ הטמל ןיאש

סנה"ב הליחתה - ("ארוהנל אכושח אכפהתא"ל דע ,ערה תרבעהו לוטיב) וז תומילשו
:23"םהירוכבב םירצמ הכמל"ד "לודג

-לע ("םירצמ הכמל") םירצמד האכהה - אוה ,"םהירוכבב םירצמ הכמל"ד "לודג סנ"ב שודיחה
םתלואגל דגנמ וניא "םירצמ"ש דבלב וז אל ,רמולכ ,םמצע ("םהירוכבב") םירצמ ירוכב ידי
המחלמ ומע םישועש דעו) הערפמ םישרוד םמצע "םירצמ ירוכב"ש - הזמ הריתי אלא לארשי לש
.םירצממ לארשי תא איצוהל ('וכ

:רתוי תויטרפבו

הז תמועלד רתכ - 25תודיסחהו הלבקה ןושלבו .24םירצמד ףקותה לע הרומ - "םירצמ ירוכב"
.26

ףקותהב הריתי הפסוה תויהל ךירצ ,ליגרה ךרד לע "םירצמ ירוכב"ד ףקותה דבלמש ,ןבומו
.("הכמל") האכהה תלועפ ךרוצל םהלש

דחוימה ףקותה ןכו ,"םירצמ ירוכב"ד ףקותהש - "םהירוכבב םירצמ הכמל"ד שודיחה והזו
המחלמ תושעל - םירצמ לש וזמ תיכפה הרטמל םדי לע לצונמ ,האכהה תלועפ ךרוצל ףסותינש
.םירצממ לארשי תא וחלשיש ידכ םירצמו הערפ םע

,"לודג סנ" ארקנ - (27םיסנ ראשב ותמגוד וניצמ אלש) הז סנב דחוימה שודיחה דצמו
:םיסינה ןיינעב תולדג ,רמולכ

םניא םלועה עבטו תואיצמ ,רשא ,עבטה דודיש ,עבטהמ הלעמלש הגהנה ,ושוריפ ,םתס סנ
.וז הגהנה בכעל םילוכי

ןפואב םא יכ ,עבטה דודישד ןפואב אל - אוה (סנה ןיינעב תולדג) "לודג סנ" ,םנמא
םלועבו ,29םלעה ןושלמ "םלוע" ותויה תרומת ,רשא "28אפוג םלועה עבטו תואיצמב רדוחש
ץרא ,21"ךרבתי ורוא רתסה ןיינעב ונממ הטמל ןותחת ןיאש הגרדמב ןותחתה" אוה ירה אפוג
אפוג עבטה הנתשמ - (הז תמועלד ףקותה תילכת) "םירצמ ירוכב"ל דע ,"ץראה תוורע" ,םירצמ
לש םתלואג ליבשב םירצמו הערפ םע םימחלנ (הז-תמועלד ףקות) "םירצמ ירוכב"ש ןפואב 30
ןיעמ ,תומילשה תילכתב "ארוהנל אכושח אכפהתא"ד ןיינע והזש ,31םה םפקות ידי-לע לארשי
.32"ריאי םויכ הליל"ש ,אובל דיתעלד תומילשל (הנכהו) אמגודו

- םייתשבו ,לארשיל ךייש "םהירוכבב םירצמ הכמל"ד "לודג סנ"ה םגש ןבומ הז יפ לע
סנ"המ האצותכ השענש בבוסמהל עגונבו (ב) ,"לודג סנ"ה אב הדי-לעש הביסהל עגונב (א)
:"לודג

תוטשפכ ,חספה תחיקלב לארשי לש םתלועפ - "לודג סנ"ה אב הדי-לעש הביסהל עגונב (א
םולאשו לארשי לצא םירצמ ירוכב וצבקתנ . . םהיחספ לארשי וחקלשכ"ש ,סנהד ערואמה
. םהמ הברה וגרהו המחלמ םהמיע תורוכבה ושע"ש דע םירבדה ולגלגתנ הזמ האצותכו ,"'וכו
,םירצמ תאיציל תונכהב םהלש תא םישוע לארשי-ינב רשאכ ,רמולכ ."םהירוכבב םירצמ הכמל .
,םלועהב רוריבה תומילש 33אליממ ךרדב םילעופ יזא ,םלועה תומוא יניעל םג יולג ןפואבו
אכושח אכפהתא) לארשי לש םתלואג ליבשב םירצמו הערפ םע ומחליי "םירצמ ירוכב"ש
.(ארוהנל

תרבעהו לוטיב ידי-לעש ליעל רומאכ - "לודג סנ"המ האצותכ השענש בבוסמהל עגונבו (ב
תילכת" ןיעמ ,םינותחתב ךרבתי ול הריד תישענ ,ארוהנל אכושח אכפהתאל דע הז-תמועלה
.34"ימשגה הזה םלועב אוה-ךורב ףוס-ןיא-רוא יוליג . . חישמה תומי לש . . תומילשה

:"לודגה תבש והוארקו תבשב תורודל ןורכזל הז סנ ועבק"ש המ םג ראבל שי הז יפ-לע

ימי תשש ןה ,עובשה ימי לכ ,35"ןימוי והלוכ ןיכרבתמ הינימ"ש - תבשה םוי לש וניינע
ךרבתמ םג אוה ירה ,ומצע דצמ וב שיש הכרבה דבלמ ,רשא ,םהירחאלש תבשה םוי ןהו ,השעמה
.וינפלש תבשה םוימ

םויש וז הנש תועיבקב םג ללוכ ,חספה גח ךרבתמ ונממש - "חספה ינפלש תבשב" הז ךרד לעו
."חספה ינפלש תבש" ,וינפלש תבשהמ ךרבתמש ,תבשב לח חספד ןושאר

תולדגה תא אל) שיגדמ ("לודג סנד תבש" אלו) "לודגה תבש" םשהש רמול שי הז יפ-לעו
-) חספה יבגל ("לודגה תבש ותוא ןיארוק"ש) חספה ינפלש תבשד תולדגה תא (אלא ,סנהד
.(חספה תא ךרבל וחוכב ,ןכלש

הרמא הרותה יכ" - "לודגה תבש" םשה תאירק םעטב רחא םוקמב ראובמה יפ-לע רתוי קתמויו
. חספ לש בוט םוי םא יכ תישארב תבש וניא ןאכ רומאה תבש 36. . תבשה תרחממ םכל םתרפסו
ינבל עידוהל ,לודגה תבש חספה ינפלש תבשל אורקל םלוע ימימ וגיהנה . . הזל רשא 37.
חספ לש בוט םוי אוהו ,והומכ לודג וניאו תבש ארקנש הארנו ךומס וירחא םוי שי יכ םדא
חספ יבגל ("לודגה תבש") חספה ינפלש תבשד תולדגה תשגדומ הזבש ,38"תבש ןכ םג ארקנש
.(םתס "תבש")

(םינותחתב ךרבתי ול הריד ,ארוהנל אכושח אכפהתא) הלואגה תומילשש ליעל רומאה יפ-לעו
יבגל חספה ינפלש תבשד יוליעה ןכות ראבל שי ,"םהירוכבב םירצמ הכמל"ד ןיינעהב ליחתה
לעופ "לודגה תבש"ש - חספה ימי תא ךרבמש (חספד םתס תבשמ הלעמל) "לודגה תבש" ,חספה
,םתס סנ לש ןפואב אל היהת חספד הלואגהש ,ונייה ,39חספב םג ("לודג סנ") תולדג ךישממו
.40"לודג סנ" לש ןפואב אלא

םירצמ הכמל"ד "לודג סנ"ד ןיינעהב קר אל איה "לודגה תבש"ד הלועפה :רחא ןונגסבו
(ךרבמו) ינפלש תבש"ב תולדג תכשמה 41םג אלא ,(םירצמד אכפהתאו רוריבל סחיב) "םהירוכבב
הז ידי-לעש ,תולדג לש ןפואב ויהי חספה ןיינעב לארשי לש םתדובע יטרפ לכש ,"חספה
.("לודג סנ") תולדג לש ןפואב חספד הלואגה תוללכ תישענ

ןהו ,"לודג סנ"ד תולדגה ןה - םיניינעה ינש םילולכ "לודגה תבש"בש ,ףיסוהל שיו
:יכ ,חספה ןיינעב תולדגה

תומילש ,ירהו .האירבה תומילש ,(תישארב ימי תעבש) םלועה תואיצמ םע רושק תבשה םוי
יכה םיניינעל דע ,האירבה יניינע לכד תיתימאה תואיצמה הלגתמשכ - איה התתימאל האירבה
סנ"ד ןכותה - ארוהנל אכושח אכפהתאד ןיינע והזש ךרבתי ול הריד םישענ םה םגש ,םינותחת
.42"םהירוכבב םירצמ הכמל" ,"לודג

םויל ,44תבשה םויל ריש 43רומזמ" - הלואגה תומילש לע םג הרומ תבשה םוי ,הזל ףסונו
תולדג ,"לודגה תבש"ב רתויב שגדומ הז ןיינעו ,45"םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש
.(תבש) הלואגה ןיינעב (תומילש)
'מע ,ב ךרכ ,ח"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ח"משת'ה לודגה תבש ,וצ תשרפ תבש תוחישמ םיעטק)
(514-509
.ל"תס ח"וא (1

.ח"ס שגיו פ"ש תחיש - הכוראב האר) ףסוי תיבה לש ותדלוהל תואמ שמחה תנש איה וז הנשש ,ריעהל (2
וישעמ לכד תומילשה תילכת ,(וכרעב א"דיחהל ג"הש) ותוקלתסה םוי - ןסינ ג"י ךרבתמ הז ק"שה םוימו .(דועו
- ע"ושה רוביחב ותלועפל תוקלתסהה םויד תוכיישהמ םג ריעהלו ,וייח ימי לכ דבע רשא ותדובעו ותרותו
ךלמה ירפוס וארקיו" (בי ,ג רתסא) בותכב תזמורמ ןסינ ג"יב (צ"צה ןכו) י"בה לש ותוקלתסהש םגתפה עודיכ
."וב םוי רשע השלשב (ןסינ) ןושארה שדוחב (ע"ושה רוביח ש"ע)

רוטב ראבתנ סנה ןכותש ,אלא ,(םש ח"וא) רוטבו (ב ,זפ תבש - ותואו ה"ד) 'סותב - "לודג סנ" - ה"כו (3
.10; 31 תורעה ןמקל הארו .(ז"הדא ע"ושב אבוהש) 'סותהמ א"ואב

ע"ושל רבחמה ןואגה ינב םינברה תמדקה האר) תוכלהה ימעט םג ראבל - ולש ע"ושב ןקזה וניבר לש וכרדכ (4
.(ז"הדא

וב השענש" ז"הדא ןושלל ,"וב השענש (םתס) סנה ינפמ" ונחלושב י"בה ןושל ןיב קוליחה םג ראבל שי ז"פעו
ןירוק" עודמ ראבמש ןדיד ןודינב םג ,ןכל ,תוכלהה ימעט ראבל וכרד ןיאש ןוויכמ ,י"בה :יכ - "לודג סנ
ןקזה ר"ומדא ךורע ןחלושב ןכ-ןיאש-המ ,"וב השענש סנה ינפמ" - יללכ רואיבב קפתסמ ,"לודגה תבש ותוא
.(5 הרעה 33 'מע ב"יח ש"וקל הארו) "לודג סנ וב השענש" שיגדמו ףיסומ ,תוכלהה ימעט םג ראבמש

.םיטפשמ פ"ר י"שר ןושל (5

.ז"הדא ע"ושל רבחמה ןואגה ינב םינברה תמדקה (6

אלא ישפנ יכרב א"א החנמב לודגה תבשבש ולא תונידמב ןיגהונ) ןקזה וניבר בתוכ 'ב ףיעסב קר ,ירהש (7
תרימאד גהנמה ד"ע ללכ ריכזה אל רבחמהש - (רוטבו) י"בהד ע"ושב רתוי שגדומו ."'וכ ונייה םידבע םירמוא
."לודגה תבש" םשה תאירק ד"ע אלא וניא ןמיסה לכו ,(א"מרה תהגהב ףסותינו) ונייה םידבע

.הרומת 'לה ףוסב ם"במרה ןושל (8

.םש ד"וצמו י"שר .םש םילהת שרדמ הארו .י ,ולק םילהת (9

םהל רמול ןיאשר ויה אלו ןהיהלא תא ןיטחושש לע תוהק םהיניש ויה" - רוטב אבוהש םעטהל כ"אשמ (10
טוחשל םיחספה ןיחקולשכ םירצמה וארשכ" :(ג ,גי אב) תופסותה ילעב םינקז תעד םג הארו] "רבד (לארשיל)
הרואה רפסב ז"דעו ,"ולוצינו סנ ה"בקה םהל השעו ,תומהב ויה םירצמ לש ןתארי יכ ,ןגרהל םהילע וצבקתנ
,ןיכעדנ שאבו ןיכתוחמ םהיעמ ויהו ,םהמ םוקנלו םוקל םיצור ויה םיירצמה ןכ וארשכ" :(ב"סס ב"ח) י"שרל
.לארשיל סנ הז ירה - ["לארשיל וקיזה אלו ,םירמו םיער םיילחו םירוסיב ןינודנו

.א ,אי ה"ר (11

- ע"הוא לצא עריאש ןיינע ,"םהירוכבב םירצמ הכמל"ד סנה ןיינע המ :רתוי קמועב - רחא ןונגסבו (12
.ב"עס ,חנ ןירדהנס) ותואיצמ ךפיהד ע"וה תבשש ם"וכעש דעו) אקווד לארשיל אלא וניא ותואיצמ לכש ,תבשל
.((ךליאו 49 'מע ו"טח ש"וקל הארו

תלואגבש (ב"נפ םש הארו .א"ספ) גארפמ ל"רהמל 'ה תורובג הארו .ב"יפר ח"שת ךתאצ ימיכ ה"ד האר (13
.א ,מ ב"חז הארו .ללכ הז לטבמ ז"חאלש תולגד הרקמה ןיאו ןירוח ינבד תימצע הלעמ י"נב ולבק םירצמ

.וט ,ז הכימ (14

,די חלשב) "םיה תפש לע תמ םירצמ תא לארשי אריו" - םירצממ האיציה תומילש - ףוס םוי תעירקב ש"מכ (15
.ע"פב תילכתו ןיינע םג אוה םירצמד התימה ,ירה ,םירצמ תמיא י"נב לצא הלטב ז"יעש ךכל ףסונש ,ל"יד .(ל

.ב ,גי הירכז (16

.א ,ד א"חז האר (17

.נ"שו .זצקת-וצקת 'מע ךשוחל סחיב - רוא ךרע ב"ח ד"בח םיכרעה רפס הארו .בי ,טלק םילהת (18

השענ הלילה ל"על לבא ,רבוע סנ היהש הלילב סנ םהל השע ז"הועב" (אי ,ח"יפ ר"ומש) ל"זראממ ריעהל (19
.(ג ,ד"וי ונתשרפ ת"וקל הארו) "'וג המחה רואכ הנבלה רוא 'יהו (וכ ,ל 'יעשי) רמאנש ,םוי

.דועו .ו"לפ אינת .זט אשנ אמוחנת (20

.םש אינת (21

.ופוסב ד ,א"פ ר"הק הארו .בי ,םש .ט ,במ ץקמ (22

.דועו .ךליאו 45 ע"ס ז"כח ש"וקל .61 'מע ז"יח .35 'מע ב"יח ש"וקל םג האר - ןמקל אבהב (23

."יפקת שירו יליח" - (ג ,טמ יחיו) "ירוכב" 'יפב סולקנוא םוגרת האר (24

.בנקתת'ב 'מע 'ח ךרכ אב ת"הוא .א ,טמק ג"חזל ז"מר האר (25

ירוכב" ,ןכלו ,(א ,ו ב"חז .ה ,די חלשב אתליכמ) הפיכב לשומ היה הערפ ירהש - תוטשפב םג ןבומו (26
.ז"ועלה תוללכד ףקותה ,ע"הוא לכד ףקותה תילכת - אוה ,הערפד ףקותה ,"םירצמ

םתאו רמא ומצע אוה ךיניעב בוטכ וב תושעל םעהו רמאש ומצע הפה ותוא"ש ףאש ,םירופד סנה םג ללוכ (27
םירופד "אכפהתא"ה :יכ - (*ב ,דצ א"ות) "ארוהנל אכושח אכפהתא ע"והש ,םכיניעב בוטכ םידוהיה לע ובתכ
לע ובתכ םתאו" ,רתסאו יכדרמל שורושחא לש ורובידל עגונב קרו (ב) ,רתסא לש התשקב י"ע תישענ (א)
ירוכב י"ע תישענ (א) "םהירוכבב םירצמ הכמל"ד "אכפהתא"ה כ"אשמ ,(ז ,ח רתסא) "םכיניעב בוטכ םידוהיה
וגרהו וכיה (ב"ויכו םרוביד פ"ע קר אל) םמצע םהו (ב) ,(רבד םהמ ושקיב אל י"נב ירהש) םמצע דצמ םירצמ
.םירצמב

--------------
ירה - (אכפהתא 'יחב ,הזמ הלעמל אוה םירופ סנו) דבלב איפכתאד ע"וה "םהירוכבב םירצמ הכמל"ש םש ש"מו (*
תכמ לע יאק "םהירוכבב םירצמ הכמל"ש (פ"הע םילהתל ע"באר .גי השרפ (אתליכמ) שוריפהל יאק םשש ינפמ הז
.(א ,דצ - םש שרופמכ) תורוכב

ה"בקה לש ודסח תכשמה - ("םהירוכבב םירצמ הכמל"ד בותכה םויסכ) "ודסח םלועל יכ" רמאנ הז לעו (28
.(ד"שת תואלפנ השועל ה"דס הארו) אפוג םלוע(ה עבט)ב "םלועל" (תולשלתשהמ הלעמלש דסח - א ,חיק םיחספ)

.דועו .הנש 'מע א"ח צ"צהל ז"הואיב .ד ,זל חלש ת"וקל (29

א"ות) "עבטהמ הלעמל קר ויה תוביסה לכש שוחב הארנ" ,מ"מ ,עבטב שבולמ סנ ותויה םעש ,םירופב כ"אשמ (30
.(א ,ק .ד ,גצ םש

בירקהל לארשימ עונמל ולכי אל םירצמהש סנה) רוטב אבוהש םעטה תא טימשה ז"הדאש םעטה ראבל שי ז"פעו (31
תלעמ רתוי הלידגמ ,םיסנ 'ב ,םימעט 'ב תאבהש ףא) "םהירוכבב םירצמ הכמל"ד םעטה תא קר איבהו ,(חספה
,חספה בירקהל לארשימ עונמל ולכי אל םירצמהש סנה ןכות ,יכ - (ולא םיסנ וב ושענש (לודגה תבש) םויה
.םינפבכ ,אפוג עבטב ,"לודג סנ" אלו ,עבטה דודיש ,םתס סנ לש ע"וה

"ןוביבס"ה לע בותכל י"נבד גהנמה עודיכ - "(םש 'יה) לודג סנ"ד ןיינעה שגדומ הכונחב םגש ,ריעהלו (32
- ((ב ,ומ) 'ב רמאמ תבט ולסכ שדוח ירמאמ רכשי ינב האר) "םש 'יה לודג סנ" ת"ר ,'ש 'ה 'ג 'נ תויתואה
,"ארוהנל אכושח אכפהתא"ש דע ,"יכשח 'יגי 'יוהו" אקווד ךשוחה רוריבד ןיינעה שגדומ הכונחב םג ,יכ
.(הכונח ישורדב ראובמכ) "ריאי םויכ הליל"

הז ושעש ,אלא ,חספל הנכהב םהלש הדובעב וקסעש ,םא יכ ,םירצמ ירוכב לע לועפל ונווכתנ אל ירהש (33
- יולגב ובישה ,"ךכ ןישוע םה הז המל" םולאש רשאכש ,ךכ ידכ דעו ,םירצמ ירוכבל םג ,לכל יולג ןפואב
."םירצמ ירוכב גורהיש 'הל אוה חספ חבז"

.ז"לפר אינת (34

.א ,חפ .ב ,גס ב"חז (35

.וט ,גכ רומא (36

.א"יה ז"פ ןיפסומו ןידימת 'לה ם"במר .םש רומא י"שרפו כ"ות .ךליאו ב ,הס תוחנמ (37

ונרוויל) רומה ןמש ת"ושב אבוה .דכ דומל (ח"יקת רימזא - יבאז לארשי םהרבא 'רל) םילודג םירוא רפס (38
.ד"ס ב"יפ (רשכ ברהל) המלש הדגה םג הארו .ו"טס ד"ויח (ג"נקת

תוללכל הלחתה - "םיסנהו הלואגה תלחתה התיה לודגה תבשבש" - (ב"ס) ז"הדא ןושלב םג זמורמש ל"יו (39
.חספד הלואגה

ג"אדחבו א"ער ,זנ תוכרב האר - "ןסינ"ד ןינ"ונ 'בב זמורמה) "םיסנ יסנ" יבגל םג תולדג - ל"יו (40
א"ות האר - תוכרב האמ ןיינעב עודיכ) תומילשה ןיינע - האמ אירטמיגב ןינ"ונ 'בש ,ריעהלו .(א"שרהמ
ןפואב אוה תולדגה תפסוהו .(דועו .ח"לרת ךרבל םדא בייח ךשמה .ש"ייח פ"ר ז"הואיב .ד ,אכק תופסוה
.ירמגל - דעו ,רפסמה ןיינעמ הלעמלש

םג השענ ז"יעו ,חספה יניינעב לארשי לש םתדובעב איה תולדגה תלועפ - לעופב הדובעל עגונב :הברדאו (41
.(םינפב ל"נכ) ארוהנל אכושח אכפהתא ,"םהירוכבב םירצמ הכמל"ד הלועפה - אליממ ךרדב -

- (םידעומה לכ ועבקנש ךרדכ) שדוחה ימיב אלו ,אקווד תבשב "לודג סנ"ה תעיבק םעט קתמוי ז"פעו (42
.(ו"משת לודגה תבש ש"וקל האר) שדוחה ימי םע אלו ,עובשה ימי םע הרושקה ,האירבה תומילש ונכותש ןוויכמ

.א ,בצ םילהת (43

םלועה ןמ ןיקיזמ תיבשמל" ,"תבשה םויל ריש רומזמ" פ"הע ל"זח תשרדכ - אכפהתאד ןיינעה םע םג רושקו (44
אלא ,(םתס תבש) ןיקיזמה תואיצמ לוטיב קר אל - אפוג הזבו ,(ו ,וכ יתוקוחב ש"ליו כ"ות) "וקיזי אלש
ש"וקל הארו .ךליאו א"סקפ ו"לרת םיבר םימ ךשמה האר) "לודגה תבש" ,בוטל םיכפהתמ םמצע ןיקיזמהש ןפואב
.(ךליאו 59 'מע ז"יח

.הפוסב דימת (45
חישמ םע תויחל


ןיינעה לעפנ רבכ תולגב םג
"םהירוכבב םירצמ הכמל"ד


לארשי-ינבל עייסל םדיקפתש םיעדוי םלועה תומוא

:םדאה תדובעב - "םהירוכבב םירצמ הכמל"ד ןיינעה תוללכמ הארוהה

הכירצ - "לארשיל םיריצמ" ,םירצמ תניחבב םהש ,םלועה יניינעב קסוע ידוהי רשאכ םג
ךרוצל םלועה יניינע תא לצנמש ,ונייה ,"םהירוכבב םירצמ הכמל"ד ןפואב ותדובע תויהל
.("והעד ךיכרד לכב"ו ,"םימש םשל ויהי ךישעמ לכ") 'ה תדובע

םלועה יניינעב ותוקסעתה רשאכ םג :"םהירוכבב םירצמ הכמל"ד ןיינעה תוללכ והזו
ומצע תא עיקשיש וילע לעופ הז ןיא - (םירצמ ירוכב) הבר החלצה לש ןפואב איה ("םירצמ")
תדובעב הפסוהל לצונמ אפוג םירצמ ירוכבד ןיינעה :הברדא אלא ,רתוי הבורמ הדימב ויקסעב
."םהירוכבב םירצמ הכמל" - 'ה

עיגי"ד ןפואב ,בלו בל אלב ,חרכה לש ןפואב איה םלועה יניינעב ותוקסעתה :תוטשפבו
הרותד הלגנ ,הרות ירבדב רהרהמ אוה ירה םלועה יניינעב וקסע תעב םג ןכלו ,דבלב "ךיפכ
.היליד ארועיש םופל דחו דח לכ ,תודיסחה תרות ,הרותה תוימינפ וא

רחסמ יניינעב קסוע היה הימחנ 'ר :הנווארבודמ הימחנ 'ר תודוא םידיסחה רופיס עודיכו
ךירצ הבש הנותחתה הרושל עיגהו ,רחסמה יניינעב ןובשח םעפ ךרע רשאכו ('וכו תותילט)
...!"ודבלמ דוע ןיא" בתכ - הז ןובשחד "לוכה-ךסה" עיפוהל

הכמל"ד הדובעה תוללכל עגונב חוכ-תניתנ הנשי הנשב הנש ידימש ןבומ ליעל רומאה יפ-לע
..."םהירוכבב םירצמ

רבכ לעפנ - ץקה עיגמש םדוק ,תולגה ןמזב םיאצמנ לארשי-ינב רשאכ םג :תרמוא תאז
עייסל םתוחילשו םדיקפתש םיעדוי םלועה תומואש ,ונייה ,"םהירוכבב םירצמ הכמל"ד ןיינעה
.םהיניינע לכב לארשי-ינבל

דמעמב םיאצמנ םה ירה ,(הז ונתולגד) םינורחאה תולגה ימיב םיאצמנ לארשי-ינב רשאכ םגו
,תולגה ןמזב ןיידע םתויה תורמלש ,ונייה - "םתובשומב רוא היה לארשי-ינב לכל"ד בצמו
רוא היה לארשי-ינב לכל" ירה ,"ץרא הסכי ךשוחה" רשאכ ,םירצמ ץראב "םתובשומב"
."םתובשומב

גח תא םיגגוח אליממ ךרדבו ,חספה ימי םדוק ,תולגהמ לארשי-ינב לכ םיאצוי שממ בורקבו
תיתימאה הלואגב ,"םיחספה ןמו םיחבזה ןמ םש לכאנו" - הלואג לש בצמו דמעמב חספה
."וניתונבבו ונינבב ונינקזבו ונירענב" ,ונקדצ חישמ ידי-לע המלשהו
-1128 'מע ,ב ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"משת לודגה תבש ,וצ תשרפ תבש תחישמ)
(הגומ יתלב - 1131

יהויחבמ ריתי


לכב ךרעב אלש שודיח תויהל ךירצ
הדובעה יניינע


ימויה ם"במרה דומילב הפסוהו תוקזחתה - ללוכ

,הדובעה יניינע לכב שודיח תויהל ךירצ... :לעופב השעמל עגונב ליעל רומאה לכמ הארוהה
הדובעה ןפוא יבגל ךורע-ןיאב ,היתווצמו הרות ,השודק יניינעב ןהו תושרה יניינעב ןה
הזמ הריתיו ,לובג ילבמ הלעמלש לובג ילב ,יוליע רחא יוליעב - אפוג הזבו... ,הז ינפלש
,םא יכ ,'וכ רדגו גוס ותואב ןיידע איהש ךורע-ןיאו לובג ילב לש ןפואב הפסוה קר אל -
...ירמגל ירחא רדגו גוס ,ונייה ,הדילה ןיינע תמגוד ,ירמגל השדח תואיצמ לש ןפואב

:רתוי תויטרפבו

תועמ" ,גחה תוכלה דומיל ,חספה גחל תונכהל עגונב - אמרג ןמזהש ןיינעב - שארל לכל
יאדוובו ,"תורשכ תקזחב לארשי לכ"ש ףא ,רשא ,הזב-אצויכו הרומש הצמ תקולח ,"םיטח
רתיב ולא םיניינע לכב ףיסוהל שי ,"ךליאו םירופמ" ,גחה ינפל םוי םישולש הזב וליחתה
עגונב (המכו-המכ-תחא-לעו) ןהו ,ומצעל עגונב ןה ,שודיח לש ןפואב ,זוע רתיבו תאש
ןותנ" ,"חתפת חותפ"ד ןפואבו ,"ךומכ ךערל תבהאו" יוויצהכ ,תלוזה לע הלועפל
."םימעפ האמ וליפא","ןתת

דחוימבו ללוכ ,שודיח לש ןפואב תווצמו הרותה יניינע לכב הפסוהל עגונב הז ךרד לעו
שדחל (םג ,הרות דומיל לע ףסונ) לארשימ דחאו דחא לכ לע בויח שיש ,הרותה דומילל עגונב
."הל אשפאל" ,הרותב

ולא םגש... - ם"במרה דומילל עגונב שודיח תפסותבו םעפה דוע ררועל םוקמה ןאכו
םידמולש ולא םגו ,םויל םיקרפ 'ג דומללו ףיסוהל ולדתשי ,םויל דחא קרפ ם"במר םידמולש
הכלה קר םידמול םיאתמה ןויעבו ,(ךרע יפל) תויחטשב אוה םדומילש אלא ,םויל םיקרפ 'ג
דחאו דחא לכ ,םיאתמה ןויעב תוכלה 'ג וא 'ב דומלל ףיסוהל ולדתשי - (הזב אצויכו) תחא
המכ רבודמכ ,םישודיחה סיפדהלו םסרפל םגו ,ם"במרה דומילב שדחל - םג ללוכ ,וכרע יפל
ימ ןכ םא אלא) הרותב םישודיח סיפדהלו םסרפל וענמנ םינושארה תורודבש יפ-לע-ףאש םימעפ
רודד (םיבוטה) "םישודיח"המ ,ירה ,('וכ הרות לש התתימאל ןווכל הכזש ,ךכל יוארש
דומילב תויח ףסותינ הז ידי-לעש ןוויכ ,הרות ישודיח םסרפל לדתשהל םיכירצש ןורחאה
םדא קוסעי םלועל" ל"זר רמאמכו - "המשל אלש"ד ןפואב הז ירה התע תעל םא םג) הרותה
.שחומב םיאורש יפכ ,("המשל אב המשל אלש ךותמש המשל אלש יפ-לע-ףא . . הרותב

דחוימבו ללוכ ,(אפוג הרותבש "הרטע"ה תניחב) הרותה תוימינפ דומילל עגונב הז ךרד לעו
תגרדב שודיחה ןה ,"שודיח" לש ןפואב הזב ףיסוהל שיש - הצוח תונייעמה תצפה
,(הצפה לש ןפואב תונייעמה תא םיאיבמ וילאש) "הצוח"ה תגרדב שודיחה ןהו ,"תונייעמ"ה
.רתוי ןותחת "הצוח"
'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ט"משת'ה ינש רדאב ה"כ ,שדוחה תשרפ ,ינימש תשרפ תבש תוחישמ)
.(513-511 'מע ,ב ךרכ ,ט"משת

יבר יצוצינ


ןכלו קדצ-חמצה םש לע ארקנ יננה"
"וכרדכ גוהנל לדתשמ יננה


"וכרדב תכלל לדתשמ יננה"ו "קדצ-חמצה לש םידימלת םלוכ"
קדצ-חמצה לע יברה לש תודחוימה ויתויואטבתהמ תצקמ הלא -
תיקנעה ותוישיאל יברה לש תונוש תויוסחייתה לע םיביבש *
אלוליהה םוי לגרל * וכרדלו ותרותל ,ישילשה אישנה לש
ןסינב ג"יב ,ולש


רפואל השנמ יכדרמ ברה תאמ

וירפס יוביר ,לשמל .םירבד המכו המכב קדצ-חמצה ר"ומדא ק"כ דחייתמ ד"בח יאישנ לכ ןיב
ןסינב ג"י תודעוותהב .'רתסנ' ןיבו 'הלגנ' ןיב וישודיחב םייקתמה דחוימה בולישהו
ותרות תיברמש ,הדבועה תא םג הלאל יברה ףיסומ (א-331 'מע ,ו"כשת שדוק-תוחיש) ו"כשת
דומלת תוכלה"כ - לשמל ,ןקזה ונבר יבתככ אלש .ןיד-אמלעב וייחב אלש הספדנ קדצ-חמצה לש
.וייחב וספדנש - "אינת"הו ,רודיסבש תוכלהה ,"ןינהנה תוכרב רדס" ,"הרות

,'קדצ -חמצ' ארקנ אוה םמש לעש תובושתה ירה ,קדצ-חמצה" ,יברה רמוא ,"ןכ-ןיאש-המ"
ירחא םינש המכ הנושארל וספדוה תודיסח יפ-לע םיניינעהו ולש תודיסחה ירמאמ ןבומכו
םירמאמב םייוצמש תומוקמה-יארמו תורעהה ,תוהגהה ןה ללכה ןמ םיאצוי .ותוקלתסה
."ותויח םייחבו ודי-לע וספדנש הרות-יטוקילבש

:יברה רמוא (ה-331 'מע םש) החישה םויסב

רשא ,הצוח ךיתונייעמ וצופיד ןפואל דע ,רוא יוביר ךכ-רחא אצי םוצמצהמו
ורהמיו) שממ בורקב קדצ לאוג תאיב דע ךלנו עסינ - קדצ-חמצה לש - ורואל
ול ומדקשו אלוליהה לעב תרות דומילב תומכבו תוכיאב הפסוהה ידי-לע תאז
.(רודה אישנ תרות דע וירחאלשו

םלוכ לע לבוקמ

'מע םש .38 'מע ,ב ךרכ ,ג"לשת שדוק-תוחיש) ג"לשת חספ-לש-ןורחאו ןסינב א"י תוחישב
אל . . ורמוא םשב רבד" - תורוקמ ריכזהל קדצ-חמצה לש וגהנמ תא הבחרהב יברה ראיב (99
.". . םשהו ףדה ,קרפה ,רפסה םש םג אלא ,ורמא ימ קר

,ותפוקתב םיגוחה לכ דצמ הצרעהל הכז קדצ-חמצהש הדבועה םג ןייצל יברה גהנ תובר םימעפ
:(267 'מע ,ג"כשת שדוק-תוחיש .ג"כשת חספ-לש-ןורחא תודעוותה) 'םידגנתמ'ה יגוח ללוכ

םג וימיב וליפא לבוקמ היהו תוימינפבו הלגנב קסופ אוה ירה קדצ-חמצה
לחה זאו םיברב עדונ לארשי ירעב ויתועסמב ןכש ,םידיסח םניאה לש םיגוחב
.ויקספו ויתובושת יפלכ (אתוילעמל) רחא סחי

"הככ םימעפ המכ"

ו"כשת שדוק-תוחיש) ו"כשת תנשב .םוצעה םפקיהו קדצ-חמצה ירפס תלעמב יברה אילפה םעפ אל
םימעפ המכ ויה קדצ-חמצה לש םישודיחו תובושתו תולאשה" ,השעמל יכ יברה רמא (107 'מע
."ספדנה לע ףסונ הככ

:(זר 'מע ,א ךרכ ,'וביסמב ךלמה') רמא (ח"כשת חספה גחד 'ב םוי) תרחא תונמדזהבו

ףלא העבראו םירשע - קדצ-חמצה לש ותביתכ תודוא רפוסמהש רובס יתייה םעפ
ספדנש המ רואל םלוא ,הברה והז - [םידומע הנומשל הווש "ןיגיוב"] ןיגיוב
.הברה ךכ-לכ וניא ל"נה ןיינמהש הארנ

:יברה אטבתה (גנ 'מע ט"ישת שדוק-תוחיש) ט"ישת תנשב תחא תונמדזהב

הכלה תולאש לע תובושת ןה [קדצ-חמצ תובושתו תולאש ירפסב] תובושתה בור
לאשנש) . . םיניינע המכב םירואיב ןהש תובושת ןכ-םג שי םנמא .השעמל
.(ןהב

תומוקמ-יארמ 'םתס' אל

רמאמב .ולש תויואטבתה טעמ-אלב תרכינ ותרותו קדצ-חמצל יברה לש תדחוימה ותכרעה ,רומאכ
"הנשה שאר לש בוט םוי" ה"ד ,ה"לשת תנש לש ןורחאה םויה ברעב יברה עימשהש תודיסח
:רתיה ןיב רמא ,(489 'מע 'ה"לשת םירמאמה רפס')

איה הזב ותנווכו ."טכ השרפ ףוס רומא שרדמב אוה ןכו" םש ךישממ קדצ-חמצהו
אוה תבשב לחש הנשה-שארבש) ל"נה ןיינעש אלא ,םוקמ-הארמ דועל ןייצל קר אל
שדוקה-תרגיאב אתיא הנהד .הרותה תוימינפ יפ-לע םג אוה (העורת ןורכיז קר
ארמגה קדצ-חמצה איבמ ןכלו ,הרותה תודוס בור ןיזונג (שרדמ) הדגאבש
.תוימינפ יפ-לע ןיב הלגנ יפ-לע ןיב אוה הז ןיינעש שיגדהל ידכב ,שרדמהו

:(ו"טשת שדוק-תוחיש) ו"טשת רבדמב תשרפ תבש תודעוותהב יברה רמא ךכו

םש ,ס"שה תרוסמבש תומוקמה-יארמ ומכ םניא קדצ-חמצה לש תומוקמה-יארמ
רשאכש תורוקמ ןייצמ קדצ-חמצה אלא ,הזב רבודמ םהב תומוקמ דוע ונייוצ
.רואיבב ףסותי ,םהב ונייעי

תדלוהה םוי דע

:ותרותו קדצ-חמצב תורושקה תודחוימ תויואטבתהו תוירוטסיה תודבוע תרוש איבנ ןלהל

הנ 'מע ,ה"נשת קרוי-וינ) 'שדוקה תדובע' ורפסב רקוס ןיול רעבוד-םולש ברה ןרפסה
- קדצ-חמצ תכירע םשל יכ ,הלגמ אוה ראשה ןיב .ודי-לע 'םירפסה תכירע' ךילהת תא (ךליאו
:ףרוצמה ובתכמ לע םשרו די-יבתכ לש ךרכ ורובעב איצוה יברה - 'ד ךרכ םיאולימה רעש

ריהמ

לע=] פ"כע יוצר ,([קדצ-חמצ=] צ"צ) תדלוה םוי - [הנשה שאר ברע=] ה"רע
.הזל הבושח הלחתה [םינפ לכ

הפוקת ינפ-לע תובושת

.בונילב 'יש קחצי-ףסוי ג"הרה תאמ 'ןלבק ברעב ץמח תריכמ' רפסה עיפוה ה"משת ףרוחב
רואל ואיצוהל יאדכ...") רפסל םשה תא קינעה ףאש ,ר"ומדא ק"כ תכרב תססונתמ רפסה שארב
.("ןויצה לע ריכזא . . החמשו גנוע הברה . . יפט ילעמ טישפד ןלבק ברעב ץמח תריכמ . .
ירבד תא ואיבהב ,ויתובושתמ תחאבו ס"שה ישודיחב דועבש הדבועב רבחמה ןד רפסב 'ד ןמיסב
יקספ'בש ירה ,הדוהי-תיראשה ירבדל ןייצ ,ותנקת תא ןקזה ר"ומדא ססיב םהילעש ף"ירה
הזמ האר אלש עמשמ (..."יתעד תוינעל הארנ םעטהו") ומצעמ הז םעט קדצ-חמצה בתכ 'םיניד
רפס תא ול היהש םדוק בתכ 'םיניד יקספ' רפסה תאש עבקנ ןכ םא אלא .הדוהי-תיראשב
:יברה ןייצ ךכ לע .ל"ירהמ

ךשמב [םא יכ=] א"כ ,תחא תבב ובתכנ אלש טרפבו ,[הזב אצויכ=] ב"צויכ וא
האר) וקתענ םהמ [די יבתכה=] י"תכה יונישמ ,ןונגסהמ ןבומכ - (בר) ןמז
.דועו (םפוסבש המישרה

שרדמב יקב ותודלימ

:יברה רמא (58 'מע ,ג"ישת שדוק-תוחיש) ג"ישת תישארב תבשב

,ולש תודיסחה ירמאמב ל"זר ירמאמ תאבהב תוברהל גהנ אל יעצמאה ר"ומדא
.ל"זח ירמאמ תאבהב וירמאמב תופוכת םיתעל הברמ היה קדצ-חמצה וליאו
.ךכל םיליגר ויה אלש ינפמ ,םירמאמה תרזחב ושקתה םידיסחה

."ךמע יכוח לע רפכתו קובשתו ירשת ,ירשת" ןושלה תא קדצ-חמצה איבה םעפ
ינקזו םירזוחה ולפלפתה 'הרזח'ה תעבו ,םירבדה תנווכ תא ןיבה אל להקה
רבכ היהו שש וא שמח ןב דלי זא היה ש"רהמה יברה .םירבדה שוריפב םידיסחה
ןושל והז :רמאו דליה ארק .(ארוק היהש 'הניארו הניאצ'המ) שרדמב יקב זא
והשמ יל ונתתש ינוצר :םהל בישה ?ומוקמ היא :םידיסחה והולאש .שרדמה
שרדמה תא םהל הארה ,ול ונתנשכו - עוצעצ הזיאב היה רבודמ - יוליגה תרומת
.(ח,טכ השרפ ,הבר ארקיו)

.(ג-331 'מע ,ו"כשת שדוק-תוחיש .ו"כשת ןסינב ג"י תחיש םג הוושה)

םיליהתל תומישרה

,ץרמנ רוציקד ןפואב והזש תומוקמ םנשיש אלא ,רוציקב םה ןכלו ,םירמאמ םניא תומישרה"
רמא ךכ - "'וכו תומוקמ -יארמו רואיב תפסוהב אלא ,ךכ-לכ רוציקב הז ןיאש תומוקמ םנשיו
.(1262 'מע ,ג ךרכ ,'ב"משת תויודעוותה') ב"משת ןסינב ג"י תודעוותהב יברה

בתכנש הדבועה תא הרעהב יברה ץרתמ ,אפ 'מע (קדצ-חמצהמ) אינתה לע םירוציקה רפסב
:'קה ונושל הזו .םש רבודמהל ךשמה ול ןיאש ,עצמאב ןיינע

ילושב םשור היה ,תופוכת םיתעל ,קדצ-חמצה הנה יכ ,יניעב יאדוול בורקו
דומעב רבדי םהבש םיניינעהמ םיקרפ-ישאר וא ןכות ,תודחא תוביתב ,דומעה
הזכ היה ןאכ םגו .ח"אדבו הלגנב שדוק די יבתכ יפוגמ המכב הארנכו .אבה
םויסב םינפב זמרה קיתעהו העט קיתעמהו (ולא םיניינעב רבדמש ןמקל האר)
.דומעה

םכתמכח איה יכ

רמא (266 'מע ,ה"כשת שדוק-תוחיש ,ה"כשת תומש תשרפ תבש תחיש) ה"כשת תנשב תויודעוותהב
:יברה

רשא ,(רהוזה רפסבו שרדמב ל"זח ירבד לע דסוימ) בתוכ קדצ-חמצה ר"ומדא
ירה ,םיווש יולגב םיארנש תורמלו] הטמל םיבכוכה םיעיפשמ םיינרקה תועצמאב
ךא ,ולא םירבדמ וגעל םעפ הנהו .[הטמל ןאכ ותוחילש ול שי דחאו דחא לכ
םירבד .אוה ןכש הנקסמל םינעדמה ועיגה ,תונורחאה םינשה 4-3-ב ,הנורחאל
..."עדמה יפ-לע םינוכנכ התע ולגתנ ותעשב קדצ-חמצה בתכש

"ברע שורד"ו "אלפנ רמאמ"

תומישר) תורוש רפסממ רתוי ונניאש תורמל - קדצ-חמצה לש אלפנ רמאמ ונשי
םניינע - םירצמה-ןיב תותבשש בתוכ אוה ובש - (45 'מע הכיא תליגמ לע
.'הכמל האופר םידקמ'ה 'ה תאופר ,האופר תמדקה
.(356 'מע ,ב ךרכ ,ה"לשת שדוק-תוחיש) ה"לשת ןוזח תבש תודעוותהב יברה רמא ךכ -

:יברה אטבתה (333 'מע ,א ךרכ ,'ב"משת תויודעוותה') ב"משת תנשב תרחא תונמדזהב
- שרדמה רמאמ לע דסוימ ,קדצ-חמצהמ (ברע שורד=) "שורד רעקאמשעג א" ונשי
.םיליהת רפס תלחתהו הרות ישמוח השימח םויסל עגונב

"קדצ-חמצה לש וכרדב"

לא (ךרעל ב"כשת תנשב) םעפ סנכנ ,יבו'צגארה ןואגה תרות ירידהממ ,גרבסורג השמ ברה
ומכ הרותה תבשחמו הלגנ לש בוליש לארשי ילודג לצא םיאצומ אלש רמאו 'תודיחי'ל יברה
'מע ,ב ךרכ ,'וביסמב ךלמה') יברה ביגה ךכ לע .דחאל םבלשל וכרד רשא ,יבו'צוגארה לצא
:(טנר

ךרד' ורפסב קדצ-חמצה ר"ומדא - יבו'צוגארה ינפל דוע ,םימלועל היה רבכ
.'ךיתווצמ

הדוקנב יתנחבה ךא - יתיאר אל םנמא קדצ-חמצה לש רכזנה ורפס" :גרבסורג ברה רמא הבוגתב
."רתסנהו הלגנה בוליש תא םיאור םש ,א"טילש ר"ומדא ק"כ תוחישב וז

:בישה יברה

.וכרדכ גוהנל לדתשמ יננה ןכלו קדצ-חמצה םש לע ארקנ יננה

:יברה אטבתה (499 'מע ,'ב ךרכ ,ה"לשת שדוק-תוחיש) ה"לשת ןסינב ג"י לילב ,תרחא םעפו

לכ לצא הבחרה היהיש ה"בקה ןתי ,קדצ-חמצה לש םידימלת םלוכ ירה םויכ
.ידוהיתודיסחה ינייעממ


וצ תשרפ


וצ תשרפ

(חכת ןמיס ח"וא ,ךורע-ןחלוש) הטושפב חספ םדוק ןורהא תא וצ ןירוק םלועל

:אוהו ,רשק םהיניב שיש החיכומ חספה-גח םדוק וצ תשרפ לש התאירק

אב) רמאנש יפכ ,תוזירזה ןיינע שגדומ חספב םגו ,(י"שר) זוריז לש ןושל אוה וצ (א
."ןוזפיחב ותוא םתלכאו" ,(בי

יוביכ לש הדובעה וזש ,ראובמו ,"הבכת אל 'וג דקות דימת שא" רמאנ ונתשרפ תליחתב (ב
הכיפה ."ןה"ל "אל"ה תא ךופהי ךרבתי םשהש דעו ,("אל"ה תא הבכ ,"הבכת - אל") "אל"ה
םירצמ ירוכבש - חספה-גח ינפלש תבשה ,לודגה תבש לש סנה ןכות םג איה בוטל ערה לש תאזכ
.לארשי לש םתלואג ןעמל ומחלנ םמצעב
(263 'מע ,א ךרכ ,ח"משת תוחישה-רפס)


(ו,ו) הבכת אל . . דקות דימת שא

:'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ שרפמ

,ושפנבש תיקולאה 'דימתה שא' תא ררועמו ורבח םע דמולה הז - "דימת שא"

.דעל ול דומעת וז תוכז - "הבכת אל"
(טל 'מע ,םוי-םויה)


(ו,ו) חבזמה לע דקות דימת שא

(ד"פ אמוי ,ימלשורי) האמוטב וליפא - דימת .תבשב וליפא - דימת

.(ןוציחה חבזמה אוה ןאכ רומאה חבזמה יכ) בלה תוינוציחל זמור - "חבזמ"

,בלה תוינוציחב םג תשגרומ תויהל הכירצ 'ה-תבהא לש "שא"ה - "חבזמה לע דקות דימת שא"
.תרתסומהו תימינפה הבהאב יד אלו

,תוקולא תגשהל תזמור ,לוחד ןידבועמ תולעתה הנכותש ,תבש - "תבשב וליפא ,דימת"
תוקולאב הלודג הגשה לעב אוהש ימ םג ,רמולכ .םלועה יניינעמ םדאה תא הלידבמו תממורמה
.ה"בקל תשגרומו היולג הבהא ובילב ררועל וילע אלא ,ךכב קפתסהל יאשר וניא

תא תולגלו ררועל בייחו לוכי תונוועבו םיאטחב אמטנש ימ םג - "האמוטב וליפא ,דימת"
.ושפנב הנומטה תיקולאה 'דימתה שא'
(217 'מע ,א ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


ברעב התיצחמו רקבב התיצחמ . . וינבו ןרהא ןברק הז
(גי,ו)

ןורהא ןברק" לש תינחורה תועמשמה .לארשי-םע לש 'תיללכה הדיחי'ה אוה לודגה ןהוכה
יטרפ ךות לא שפנבש 'הדיחי'ה תמצוע תרדחה ,איה םדאה תדובעב (לודג-ןהוכ יתיבח) "וינבו
."ברעבו רקובב" ,תעל-תעמה ךשמב הדובעה

יניד םיאב ('הדיחי'ה ןיינע) ןיתיבח תחנמ תשרפ רחאל דימש ,ךכב יוטיב ידיל אב רבדה
.םימלשו םשא ,תאטח - םייטרפה תונברקה
(ו"משת רתסא תינעת תחישמ)


(בי,ז) ונבירקי הדות לע םא

אפרתנש הלוחו םירוסאה-תיב ישובחו תוירבדמ יכלוהו םיה ידרוי ןוגכ ,ול השענש סנ לע
(י"שר)

.תולגב ידוהיה לש ובצמ תא םילמסמ ולא םירבד עברא

.תולגה ןמזב הסנרפה תודרט לש 'םיברה םימ'ל זמור - "םי"

.תולגב ררושה ינחורה ןוממישל זמור - "רבדמ"

.םירוסאה-תיבב שובחה םדאכ תולגב רוגסו אולכ ידוהיה - "םירוסא-תיב"

תלוח' תניחבב השענש דע ,ה"בקל הזע הקושתו הבהא ידוהיב תררועמ תולגה תכשח - "הלוח"
.'הבהא

תעברא לע 'הדות ןברק' בירקנ זא-וא ,תולגהמ ונאיצויו הרהמב ונקדצ חישמ אובישכ
.ונל ועריאש םיסינה
(מ"שת וצ תשרפ תבש תחישמ)


(דל,ז) המורתה קוש תאו הפונתה הזח תא יכ

(י"שר) דירומו הלעמ ,איבמו ךילומ

ןושלמ - ןברק) ה"בקל רתויו רתוי ברקתהל דימת ץמאתהל םדאה לע - "דירומו הלעמ"
.('דירומ') הדירי לש תותיעב ןהו ('הלעמ') היילע לש תותיעב ןה ,(בוריק

ותבוחמ אלא ,ה"בקל ומצע תא ברקל לדתשמש ךכב יד רמול יאשר םדא ןיא - "איבמו ךילומ"
.םימשבש םהיבא לא םברקל ,םירחאל םג תווצמהו הרותה יניינע תא "איבמו ךילומ" תויהל
(ו"משת וצ תשרפ תבש תחישמ)


(הל,ח) םימי תעבש הלילו םמוי ובשת דעומ להא חתפו

םויב ןה הרות לש הלהואב תבשל בייח להוא-בשוי - "הלילו םמוי ובשת דעומ להוא חתפו"
,הלילב ןהו

ןה ,(םידחוימ םימי םהש) ישימחו ינש ימיב ןה ,עובשה ימי תעבש ךשמב - "םימי תעבש"
.תבשב ןהו ,לוחה תומי ראשב

תותשל ,לוכאל חרכומ אוה ירהו ,קספה אלב ,שרדמה-תיבב דימת אצמיהל לכוי דציכ ךא
- בותכה רמוא הז לע ?ןושילו

,ודומילל רוזחל לכויו אירבו קזח היהיש ידכ ןשיו לכואש ימ - "ובשת דעומ להוא חתפו"
ומצע תא ןיכמו 'חתפה דיל דמוע' אוה ;"דעומ להוא חתפ" דיל הנישהו הליכאה תעב םג יוצמ
.בוש סנכיהל
(ט"כשת וצ תשרפ תבש תחישמ)

ןסינב א"י ריהבה םויה


רודה אישנ תדלוה םוי


ותדובע הלחה ובש - רודה אישנל תדלוה-םוי לש וניינע
ותדלוה-םויב רמוא ב"שר יברה * ולוכ םלועל ריאהל לחהו
רחאל תדלוה -םוי * ודיחי ונבל יטרפ תודיסח רמאמ
"ונכלמ םוי" רפסה ךותמ * תוקלתסהה"ולוכ םלועל ריאהל לחה ותדילב"

הלענה הכרע תורמל ירה ,רוביעה ןמז לכ .ר"ומדא ח"ומ ק"כ תדלוה םוי אוה זומתב ב"י םוי
הרותה לכ ותוא ןידמלמ" תניחבש רורבש ךכ) םישודקה וירוה תובישחו המצעלשכ המשנה לש
םויב ךא .םלועהו תיבה יבגל ןיינע הזב היה אל ,(רתויב תילענ הגרדב התייה "הלוכ
לארשי ללכל רשפאל ,"םיבכוכ אוביר םישישל ריאהל" ךכ-רחא התייהש ,ותדובע הלחה תדלוהה
וידיסחל - ןכש לכו ,(זומתב ב"יל ובתכמב יוטיבה יפכ "הנוכי לארשי םשב רשא לכל")
אלמתנ - זא .ךרבתי ול הריד ולוכ םלועה תא תושעלו םיבוט םישעמו הרות םייקל ,וירשוקמו
.רוא ולוכ (ארובה תריד) תיבה

החמש וז ."הנש לכב םישענו םירכזנ הלאה םימיה"ו ,יברה תדלוה םוי תחמש הלודג ךכ םושמ
ותדילבש יפל ,"הנוכי לארשי םשב רשא לכל" םא יכ ,ותרותמ ונהנו וכזש ולא ליבשב קר אל
.ולוכ םלועל ריאהל לחה

םלועה תאירב תחמשמ ,תומייוסמ תוניחבמ ,הלודג איה לארשי ןב לש "ותדובע"מ האבה החמשו
םאיבהל תורשפאה הרצונ ןאכו ,םלעהבו "חוכב" םיניינעה ויה זא ןכש ,הרות-ןתמ תחמשמו
.שממ בורקב ונקדצ-חישמ תולגתהב "ךיתדילי םויה ינא"ל דע ,תולגתהו לעופ ידיל
(607-599 'מע ,ב ךרכ תוחיש-יטוקילמ םוגרת ;ב"כשת זומתב ב"י ,קלב-תקוח תשרפ תבש תחישמ)


"יתדלונ וב רשא םויה"

,שטיוואבויל ,ד"נרת ןוושח-רמ ט"י ,[הרש-]ייח 'א

.הליל הרשע-תחאה העש

ינארק [ב"שרה] ר"ומאא ק"כ יכ ,יל רמאיו רטנק לדנעמ םחנמ 'ר תרשמה אב תישימחה העשב
.ץ"בשרה ירומ םע דומילה עצמאב ינאו ,וילא אובאש

.ר"ומאא ק"כל יתכלהו ידומילמ יתקספה ירומ תושרב

אל הז הלילב יכ ול רמוא ר"ומאא ק"כו בייל-סחנפ 'ר תרשמה םש דמע ר"ומאא ק"כל יתאבשכ
ץ"בשרה ךרומ לא ךל ,ר"ומאא ק"כ יל רמא בייל-סחנפ 'ר ךלהשכ .תודיחיל םיחרוא לבקי
אובת תושר ךל ןתי םאו ,יל התא שורד יכ ,הז ברעב דומלל ילבל תושר ךל ןתי יכ והשקבתו
.ילא

יכ יתינעו ,אוה ךרוצ הזיאל ינלאש ,ר"ומאא ק"כ ירבד ול יתרסמו ץ"בשרה ירומל יתאבשכ
.שקובמה תושר יל ןתנו ,עדא אל

ךל רפסלו ךתיא רבדל יצפח הנה יל רמאו ,תלדה רוגסל יל הוויצ ר"ומאא ק"כל יתאבשכ
.ךדבל ךל קר רבדה היהיו ,רבד רפסת אל רשא יאנתב לבא ןיינע הזיא

,ייח תשרפ 'ב םויב א"כרת תנשב יתדלונ וב רשא םויה אוה - ר"ומאא ק"כ יל רמוא - רחמ
.תודיסח רמאמ ךל רמואו ,םינש שולשו םישולש יל ואלמי ,רקוב רחמו ,רקוב תיעישתה העשב

ידי יתקשנו קפאתהל יתלוכי אלו ,הכרב ירבדב יתכראה יתחמש בורמו ,דואמב יתחמש יכונא
.ר"ומאא ק"כ

יניא ןיידע .ךתרותמ תואלפנ הטיבאו יניע לג ,ליחתמ .תודיסח רמאמ רמא ר"ומאא ק"כ
העשב - ילש היונפה העשב הנה ,ה"יא רחמ רשא יל חיטבה ר"ומאא ק"כו ,בוטב ותוא עדוי
הכו ,םעפ דוע דומילה רחא תיעישתה העשב ברעבו ,םעפה דוע רמאמה ינפל רמאי - תישילשה
.ירפסב ובתכא ה"יא זאו ,וב יקב היהא רשא דע םימעפ המכ רמאי

-ירעש רפס דומיל רבדב (א :השעמ רפיס ןיינע לכ לעו ,םיניינע 'ג יל רמא ר"ומאא ק"כ
תועובש ינשב םעפו ,'ה םויד הלילה לכ רע תויהל תועובש ינשב םעפ (ב ,הנוי ונברל הבושת
ןמזהמ שילש קוסעל תושרה יל שי רע יננהש תולילהב .שדוק-תבש יאצומד הלילה לכ רע תויהל
.םייחה -רואו י"שר שוריפ םע שמוח דומלל (ג .הביתכב

םירופיסהו חונל בכשל ךלאש יב רעג ץ"בשרה ירומו ,הליל תוצח רחא הנושאר העש תעכ
.םיאבה םימיב בותכא
(חכ-זכ 'מע ,ג תרבוח ,'םימתה' ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ תומישרמ)


"תדלוה םוי ויבגל שי התע םג"

שי יתמ דעו ,(םילהתבש) א"ע קרפ תא רמול שי טבש ד"וי רחאל םג םא םילאושל הבושתה
.זומת ב"י דע רמול ךישמהל שי :איה הבושתה .ורמואל

לש ןיינע ונשי תוקלתסהה רחאל םג םא ד"בארהל ם"במרה ןיב אתגולפ וזש םירמוא שי
תוקלתסהה רחאל םגש תוחכוה יתש שי .תורגבתהו לודיג לש ןיינע ןאכ שי םא .ןמז-תפסות
:ולא םיניינעל םנשי

ןורכיז -םוי לש וניינע .הנש לכב ןורכיז-םוי םייקל לארשי תוצופתב גוהנהמ תחא החכוה
.ןמזב הייולתה תפסות שי המשנב םגש ,אופא עמשמ .המשנה תיילע אוה ירה

ר"ומדא ק"כ ,ויבא ול רמא וב הליל-ןויזח הלעמ אוה הב ,יברה לש המישרמ תפסונ החכוה
ואלמ וב ,ה"שת ןוושח 'כ םוימ איה המישרה .םיליהתבש ד"פ קרפ לע שורד רמאיש ,ע"נ
עודיכ ,ד"פ קרפל תוכיישה תמייתסמ זאש ,ע"נ ר"ומדא ק"כ תדלוה םוימ הנש עבראו םינומש
.םילהת תרימא יגהנמב

- ע"נ ר"ומדא ק"כ תודוא ךכ בתכ יברהש רחאמו ,םיניינע המכו המכל זמר יברהש רבוד ירה
ויבגל ןנשי התע םגו ,תדלוה םוי ויבגל שי התע םגש .ןדיד יבגל םג הכלה קספ ךכב היה
הנכה התייה תמדוקה "הדובע"הש ררבתמ ,היילע לכ רחאלשכ ,יוליע רחא יוליעב תוילע
.תיחכונל
(496 'מע ,ב ךרכ ,תוחיש-יטוקילמ םוגרת .א"ישת טבשב 'י תחישמ)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
וצ תשרפ שדוק-תבש
לודגה תבש ,ןסינב 'ח

ןורכיזל הז סנ ועבקו .'םהירוכבב םירצמ הכמל' . . לודג סנ וב השענש יפל - לודגה תבש
."םיסינהו הלואגה תלחתה" וב התיהש ינפמ 'לודגה תבש' והוארקו תבשב תורודל

ליל'ל םידליה תנכה ,חספה תוכלה דומיל ומכ חספל הנכהה :היניינע לכו ,וז תבשב החמשה
'וכו םיטיח תועמ תניתנל הנכהה ןכו ,רדסה יניינע ראשו תוישוקה עברא תא ועדייש ,'רדסה
.תולדג לש ןפואב לארשימ תחאו דחא לכ לצא תויהל םיכירצ -

. . חספ ברע וניא םא וינפלש תבשב חספ תוכלה שרוד םכחהש םינורחאה תורודב וגהנ"
."וישכע ןיגהונש ומכ אלו ,ןושעי רשא השעמה םהל דמלל . . רקיעהו

"'ה םואנ . . ללהתי לא 'ה רמא הכ .םהיפמ התרכנו הנומאה הדבא . . 'ה רמא הכ" :הרטפה
.(גכ-בכ ,ט ;חכ-אכ ,ז הימרי)

יברה ."וניתונווע לכ לע רפכל" דע "ונייה םידבע"מ ,הדגהה תא םירמוא החנמ תליפת רחא
.ומוקמ לע הבישיב ,רוביצה םע הרמואל גהנ

חבש ,ל"ז ןיקרובד ש"זרגה) "שודק התאו" ,"םעונ יהיו" רמול םיגהונ - שדוק-תבש יאצומ
.הנבל שודיק .(ד"בח-ללוכ חולב ש"מכ אלד ,184 'מע םידעומה

הקידבה תעשבש םיעדויו ,תונוכמ וא םיזגרא אלמ ןסחמ ץמח תקידב ינפלש םימיב םיקנמשכ *
שי ,"ץמח וב ןיסינכמש םוקמ"ב רבודמ םא הנה ,םמוקממ םיצפחה תא בוש זיזהל ולכוי אל
ץמח תקידב ליל הז ןיאש יפ-לע-ףא ,ןויקנה תעשב (הכרב אלב) רנה רואל רדחה תא קודבל
'מע בנ ןויליג .י.נ הרות -לידגי ,ל"ז אדנל י"רגהל ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ תוארוהמ]
.(ז,גלת ז"הדא ע"וש הארו .נק

ישיש םוי
ןסינב א"י ריהבה םויה

יעיבש רוד ,ב"סרת תנשב שדוק-תבש-ברע 'ו םויב ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי
.(א"ישת טבש ד"וימ תומילשב תואישנה תלבק .ךליאו י"שת תנשמ) ד"בח יאישנל

.ויתונש רפסמ יפל ,דחא לכל םיאתמה רומזמה ךכ-רחאו ,ז"צ רומזמ רמול םיליחתמ םויה

ישימח םוי
ןסינב ג"י

םויב) ד"בח יאישנל ישילש רוד ,ע"נ 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא ק"כ לש אלוליה-תוקלתסהה םוי
דובכ ותחונמו ,ו"כרת תנשב קלתסנ .(יולגב תואישנה תלבק - ח"פקת ןוויסב 'ג
.ע"נ ש"רהמ ר"ומדא ק"כ ,ריעצה ונב לש תואישנה תלחתה םוי .שטיוואבוילב

-לע) הנשמ יקרפ דומלל (א :ידכ ,וז 'ןוצר תע' ולצני ,ףטו םישנ םישנא ,תחאו דחא לכ
לעב לש ותרות דומילב ףיסוהל (ב .שודקה ומש לש (תחא תואב ליחתמה ,דחא קרפ םינפ-לכ
ךיישה ןיינעל - בוט המו ,הקדצ תניתנב ףיסוהל (ד .הליפתה תדובעב ףיסוהל (ג .אלוליהה
וניתובר תדובעבו ,ותדובעב םיקסועה תודסומל וא אלוליהה לעב לש תדחוימה ותדובעל
תוטלחה םיפסאנה םהילע ולבקי הב ,החמש לש תודעוותה םייקל (ה .ומוקמ-יאלממ וניאישנ
.תווצמו הרות יניינעב תובוט

דגנכ איהש ,"הרונמה תא השע ןכ" דע "חבזמה תכונח תאז" תשרפ תא םירמוא םויה :אישנ
.יול טבש

,ישיש םוי
חספ ברע ,ןסינב ד"י

-רחאל תוחדל יאדכ ןיא :חספ-ברעב ותדלוה םויש ,ןבה תרופסת ןמז תודוא :הווצמ-תרופסת
.חספ-ברע םויב וא ד"יל רוא לילב תרופסתה תושעל םא יכ ,ןמז

:ץמח תקידב

לכ תא זכרל שי ןכ .םקדובל ךירצש םירדחה לכ תא בטיה תוקנל ךירצ הקידבה ינפל :תונכה
.המודכו םידלימ רמתשמה םוקמב ,רקובב תרחמלו ברעב הליכאל דעוימה ץמחה

ןהמ תחא לכ ,השק ץמח לש תוכיתח רשע תיבב םינוש תומוקמב םיחינמ ןכ ינפל רצק ןמז
םינפ-לכ-לע ויהיש ןוכנ) בטיה ףרשנ וניאש ,ףסכ ריינב אל ךא ,ריינב הפוטעו תיזכמ תוחפ
'א דבא םאו ,ץמחה תא וחינה ןכיה המישר וכרעי םידליה] .(תיזכ - דחיב םיתיתפה לכ
.[םכח תלאש ושעי - םיתיתפה

דימתו ,(7:30 העשב - ץראה זכרמב) םיבכוכה תאצ ירחא דימ - רשע-העבראל רוא :הנמז
.תיברע תליפת רחאל

םיכירצ ,יארקאב וליפא ,ץמח םכותל סינכה אמש קפתסהלו שוחל שיש תומוקמה לכ :המוקמ
.הקידב

הנטק תיקשב אצומש ץמחה תא חינמ קדובה .ףוע תצונ ידי-לעו הוועש לש רנ רואל :הנפוא
לכה ףטוע ,הרועק ץע ףכ ךותב רתונש רנהו הצונה ,תיקשה תא חינמ הקידבה רמגב .ריינ לש
וקדהמ ,םימעפ המכ ריינה ביבס טוח ךרוכ ,(הפיטעל ץוחמ תראשנש ףכה תידי דבלמ) ריינב
.ורשוקו

ללכ רבדל אלש ןוכנו .הקידבה יניינעמ וליפא ,ללכ רבדל ןיא הקידבה תליחתל הכרבה ןיב
.הקידבה ןמז לכ הקידבה יניינעמ אלש

וחישי אלו ,ומוקמב שיא וקדביש הכרבה עומשל ולצא ותיב ינבמ דימעיו" :ןקזה ונבר בתכ
ןכתייש יברה בתוכו ,"הכרבה ועמשש םוקמל ךומסה רדחב הליחת קודבל ורהזייו ,םייתניב
-לעב םגש ןוויכו ,ץמחה תקידבב (םירבגה) ותיב-ינב תא םג תוכזל הווצמש ,איה ותנווכש
."וחולשבמ רתוי וב הווצמ" ןידל הריתס הזב ןיא - תצק קודבי ומצעב תיבה

.ןמקלדכ ,רקובב תרחמל םיפרושו ,ל"נכ םירמוש הקידבב אצמנה ץמחה תא

.(ןושארה) "ארימח לכ" תרימאב ,ונאצמ אלש ץמחה תא םילטבמ הקידבה רחא

הליחתכל] .ץמחה תריכמל חוכ-הפוימ ונייהד ,'השרומ'ל ברה תא תושעל םיגהונ :ץמח תריכמ
,םהב אצמנ ץמחהש תומוקמה טוריפ תא ןכו ברה םש תא םיספטב ףיסוהל שי ,בתכב תאז םישוע
תופייל ןתינ הרירב-ןיאב .ףקות רתיל ,ןיינק ףוריצב תאז םישוע ,רשפא םא .המיתחה ינפל
אוהו ,'ןלבק-ברע' ףוריצב ברל ץמחה תא םירכומ ר"ומדאה תיבב .[ןופלטב םג ברה חוכ תא
ןמזב .'ןלבק ברע' םע ,םיפסונ םיניינקבו רטשב יוגל ץמחה תא רכומ ברה .יוגל ורכומ
.ץמח תריכמב חתפמה תריסמב םיקדקדמ ןיא ןורחאה

ךירצ ןיאו ,('ןיעב' ץמח םהילע רתונ אמש) ץמחה ילכ תא םגו ,רומג ץמח םג םירכומ
.חספה רחאל םליבטהל

אלא ,יוגל םרכומל םולשו-סח ונגהנמ ןיא ,יברהמ לבקתנש ץמח ששחב הקשמ וא לכאמ
.[ונמז ינפל ןידכ םרעבל - הרירב-תילבו] ונמצעב םלכואל םילדתשמ

תסורחב םיסנכנה םינימה לכמ לוכאל אלש ונגהנמו .הצמ לוכאל ןידה ןמ רוסא :תירחש
.ךרוכ רחא דע רורמו

[רוכב היה אלש ףא] תכסמ םויס ךרוע .חספ ברעב םוק םיכשמ היה ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
היה ,ץמחה רועיב רחאל דעו .תירחש ללפתמ .(הליפתה ינפל) תירחשד ןיליפת תחנה רחאל
תייפאל הנכהה התיה םויה תוצחב .ץמחה ילכ תנמטהו ץמחה ילכאמ קוליסל תוארוה ןתמב קוסע
רדס תא דמול היה יצחו העש וא העש ךשמב .תמדקומ העשב החנמ ללפתמ היה .'הווצמ תצמ'
ומצע רגוח היה ןכו ,גחה ידגבב שובלו גחה עבוכב שובח אוהשכ ותוא רמוא היה .חספ-ןברק
.תובוהצ םינפב ורמואו ,םורדל וינפו דמוע .טנבאב

.'הדותל רומזמ' םירמוא ןיא ,חספה גח ףוס דעו םויהמ .ללפתהל םימיכשמ :הליפת

טשפתנו .םייולו םינהוכ וליפאו ,םינעתמ ,םאמ ןיבו באמ ןיב ,םירוכבה :תורוכב תינעת
אליממו ,(הווצמ תדועס) תכסמ םויסב חספ ברעב םירוכבה םיפתתשמ תונעתהל םוקמבש ,גהנמה
.ימלשורי דומלתמ םג תכסמ םייסל םילוכי .תינעתה עקפנ

ק"ס ומר ד"וי ך"שב ש"מכ) ןנברד שידק םויסה רחא רמול גהנ ה"ע קורב לואש ברה ח"הרה
יפכ ל"צ םש ספדנה 'וכו 'אנ ברעה' חסונ םג ,בגאו) ס"שב ספדנכ 'לודגה שידק' אלו (זכ
.(ונלש חסונה

ץמחה תא רוכמל ןכו) ופרושל שיו ,10:32 העשה דע ץמח לוכאל רתומ ץראה זכרמב *
ךירצ רוביצה ךא ,רכומה ברל עגונב איה וז העש) 11:36 העשה ינפל (יוגל ,םיריאשמש
.(!הריכמה תא ורחאי לבל ,דעומ דועבמ ברה לא עיגהלו םידקהל

אלא ,והשמ וב םיפוא וא םילשבמש רונתב ותוא םיפרוש ןיא .תישימח העשב - ץמחה תפירש
.רועיב תווצמ וב םייקל ,תיזכ ףורשל ןוכנו .תדרפנ הרודמ ורובע םישוע

לש ולאב טרפבו ,םידגבה יסיכב אצמיהל לולעה ץמחה תא רענל חוכשל ןיא רועיבה םע
.(ןכ-ינפל םש וקדבו וקינ אל םא) תינוכמה ךותב אצמיהל לולעה ץמחה יבגל ןכ .םידליה

.ונאצמ אלשו ונאצמש ,ץמחה לכ תא םילטבמ ובו ,(ינשה) "ארימח לכ" םירמוא הפירשה רחאל

לוטיל רתומ ,חכש םאו) םויה תוצח ינפל רפתסהלו םיינרופיצ לוטיל שי :גחל תונכה
.(ו.ד ,חסת ז"הדא ע"וש ,יוג ידי-לע קר רתומ רפתסהל לבא ,ךכ-רחא וינרופיצ

חכונ ע"נ ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ היה תוצח רחא חספ ברע הרומשה תייפאב - הווצמ תוצמ
.המודכו הייפא ,השילהל עגונהב תורוהל - קרפ עצמאב םג - קיספמ היהו ,ללה ןכ-םג רמואו
.חספ ברעב ולש הווצמ-תוצמה תייפאב חכנ אל יברה

הרומש הצמ קלחל (40 'מע ,759 'ד"בח רפכ' האר ,ללכב דעו ז"לשת תנש דע) גהנ יברה
.טנבא תריגחבו בוט-םויו תבש לש ישמ דגבב שובל אוהשכ ,החנמ ירחא חספה גח ברעב

רדסל תונכה

שי התואש 'הרעק'ה אלל ,המודכו םילכהו ןחלושה רודיס ונייה) םוי דועבמ ונחלוש ךורעי *
.(שודיקה םדוק ,הלילב קר רדסל

.הייפאמב ושירפה םרט םא ,תוצמה ןמ הלח שירפהל םוי דועבמ גואדל שי *

.הרעקב תלשובמ חיני - האלצ אל .םוי דועבמ עורזה תא תולצל שי *

ךירצש (דל ףיעס ג"עת ןמיס ח"וא ע"וש) ןקזה וניבר בתוכ וז הנשבכ תבשב חספ לח םא *
ידי לע תבשב וככרי תבש ברעמ וככרל חכש םאו ,תבש ברעמ הקשמב תסורחה ךכרל רהזיהל
אוה ןכו .תסורחה וכותל ןתיי ךכ רחאו ילכה ךותל הקשמה ןתיי הליחתמש ונייהד ,יוניש
תיתחתה ךותל התצקמ חינמ רורמה תליכא ינפלש אלא השבי תסורח םיחינמ הרעקה לעש ונגהנמל
.ןייה-סוכ לש

יכ ,םיחלקה תא םג תוקנל םיבייח ,ב"ויכו 'טלסח'ב אל ,הליגר הסחב םישמתשמה :ןוקית *
הרותה ןוכמ' תרעה - ב"צק ןויליגב יתבתכש יפכ אלו ,םימייוסמ םיקרח םייוצמ םהב םג
.['ץראהו

.ברעב םג תאז תושעל רשפא ."ךרוכ" ליבשב טרפבו ,הסחה ילע תא בגנל חוכשל ןיא *

."ונייחהש"ו "בוט-םוי לשו תבש לש רנ קילדהל" תוכרבמ :רנה תקלדה *

.'חספ ןברק רדס' תא םיארוק ,העיקשה םדוק ,החנמ רחא *


זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il