- ד"צק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה ןסינב ד"י * חספה גח ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


אישנ ר"ומדא ק"כמ יללכ בתכמ
ונרוד

(שידיאמ םוגרת)

ו"משת'ה לודגה תבש יאצומ ,ןסינ א"י .ה"ב

.י.נ ,ןילקורב

לארשי תונבו ינב לא

םהש םוקמ לכב

ויחי םהילע 'ה

!הכרבו םולש

םיחקלהו תוארוהה לש תדחוימה תובישחה לע רבוד ובש ,ןסינ שדוח-שאר םוימ בתכמל ךשמהב
- לעופב השעמל עגונב חספה גח לש םיטרפ יטרפו םיטרפה לכמ

(תוכוסו תועובש ,חספ) םייללכה םיגחה תשולשב ןושארה אוה חספה גח יכ ןובשחב האבה ךות
,חספה גח לש ךשמה םה םירחאה םיגחה ינשש וז הניחבמ םג אלא ,ןמזב קר אל ןושאר -

ןתמ תליחתב דימ רבכ ,הרות ןתמ גח ,תועובשה גחב יוטיב ידיל אב רבדהש יפכ ,הזמ רתויו
."םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקולא 'ה יכונא" :תורבדה תרשעו הרות

ינב תא יתבשוה תוכוסב יכ םכיתורוד ועדיי ןעמל 'וג ובשת תוכוסב" - תוכוסה גחב ןכו
,"ובשת תוכוסב" לש הווצמה ןמ קלח איה העידיה ,"םירצמ ץראמ םתוא יאיצוהב לארשי

.תולילה איבהל ,םימיה לכו םוי לכ ,"ךייח ימי לכ" םירצמ תאיצי תריכז לש ןיינעל דעו

,"םישענו םירכזנ" - לעופ ידיל ,עודיכ ,האב הרות לש הריכז לכ ירהו

לש ןיינעה - רומאה בתכמה לש תיזכרמה הדוקנב רתוי דוע קמעתהל ,אופיא ,יואר -
ויה רשאכ דוע ,ותליכא תעשבו ,חספ ןברק תליכאל הנכהכ ןה ,םירצמ תאיציל רשקב ,ןוזפחה
.םעה חרב :ןוזפח לש ןפואב התיהש ,םירצממ האיציה תעשב ןהו ,םירצמב לארשי ינב

* * *

םוחתב שרדנה ןוזפחה לע הארוה הווהמ םירצמ תאיציב ןוזפחה ןיינעש םדוקה בתכמב רבוד
ץרא השעמכ" - םירצמ לש ערה ןמו ,ללכב ער לכמ רשפאה לככ רהמ חורבל ,"ערמ רוס" לש
.טרפב - 'וכו "םירצמ

אלש אוה הזב לודג רקיע :הברדאו ,תוזירז תשרדנ "בוט השעו" לש ןוויכב םגש תורמלו
:ירק) "תוצמה תא םתרמשו"מ םידמול ל"ז ונימכחש יפכ הווצמה תא "ץימחהל"ו תוחדל
,"ערמ רוס"ב ןוזפח רדעיהב הנשיש הרמוחל רבדה עיגמ אל תאז לכב - ("תווצמה תא םתרמשו"
.ןבומכ ,בוט לש וכופיה הווהמ רשא לכמ החירבה תא םיהשמ וא םיחוד רשאכ

:תוניחב שולשב הרותב עיפומ םירצמ תאיצי םע רשקב ןוזפחה לע יוויצהש ךכב ןנובתהל שי
ירה תוטשפב .םדוקה בתכמב רכזומש יפכ ,םכדיב םכלקמו םכילגרב םכילענ ,םירוגח םכינתמ
תוארוה הלא "םיטרפ" םיללוכ רתוי הקומע תועמשמב לבא ,ןוזפח לש םיינוציח םינמיס הלא
.רתויב תובושח תויללכ

ןפואב ,םיקולח ,םיינחורה וייח אוה םדאה לצא רקיעה ירהו ,תומדא ילע שונא ייח :םידקנ
לגוסמ הילאש תומילש לש רתויב ההובגה הגרדה תשרדנ םהמ דחא לכבו ,םימוחת השולשל ,יללכ
לכמ תוררחתשה ,תוריח ידי לע הנושארבו שארב ,עיגהל ןתינ וז הגרדל .עיגהל דחא לכ
םיליבגמ תוחפל וא םדאל םיעירפמה םיילילש םירבדמ ,םיישונא-יתלבה תונוכתהו םירבדה
.תומילשל וכרדב ותוא

לכ תאו ,ותומילשב םדאה תא הפיקמה ,תימצע תומילשל עיגהל ,תישאר :םה םימוחתה תשולש
."בוט השעו" ןהו "ערמ רוס"ב ןה ,ותגהנה

ףוגה לכ דימעמה רבד םה םיינתמה"ש תוטשפב םיאור ונא ,"םירוגח םכינתמ"ב זומר הז לכ
.תוזירזו ןוזפחב תושעיהל בייחו ךירצ הז לכ ."םהילע דמועו בצינה שארה םע

* * *

לועפלו תושעל :הביבסה לכ םעו םירחא םישנא םע ולש רשקה אוה םדאה ייחב ינשה םוחתה
תוקולא סינכהל ללכבו ,םהייחב תומילש איבהל ,עגמב אב אוה םתיאש םישנאל עויסו הרזעב
.בוט השע"ו "ערמ רוס" לש םיווקה ינשב ,הביבסה לכב השודקו

ותועצמאבש ומצע םדאה ףוגב קלח ותוא םה םיילגרה ."םכילגרב םכילענ"ב זומר הז רבד
.המדאה םע "עגמב" אבו ,ךלוהו םדאה דמוע

ןכל יחרכה .םיברקעו םישחנ ,םיצוק וא ,םיטלובו םידח םינוש םישושבג םייוצמ המדאה לע
שורד רבד לכ תושעל ידכ ,שורד םוקמ לכל תכלל רשפא היהיש ידכ ,םיילגרל םיילענ לוענל
.קזניהל אלו

אלש ךכ ידכ דע ,ךרד לולסל ןתינ םיילגרב םיילענה תרזעב :םיילענל ןורתי דוע ונשי
.םיילענ ילב - ךרדה לע ךלהתהל םילוכי םירחא וליפאו ,ןכמ רחאל םהל וקקדזי

- םדאה לש םיינחורה םייחב ,םיטרפה יטרפו םיטרפה לכ לע - "םכילגרב םכילענ" לש לשמנה
.ליעל רומאכ ,תוזירזו ןוזפחב לועפל םדאה ךירצ הז םוחתב םגש השגדהה םע דחי ,ןבומ

* * *

.וילא תוכייש ול ןיא ,הרואכל ,רשא םלועה ןמ קלח ותואב רושק םדאה ייחב ישילשה םוחתה
םדא בייח" ,םרב .וילא עיגהל לגוסמ אל אוהו ,תינחור הניחבמ וא תוטשפב ,ונממ קוחר אוה
ךרדכ ,הז קלח לע םג עיפשהל ךרד אוצמל ,אופיא ,יחרכה - "םלועה ארבנ יליבשב :רמול
.דיב וילא עיגהל רשפא יאש רבדל עיגהל ידכ לקמל קקדזהל יחרכהש

לקמ"ו "םעונ לקמ" :"לקמ" יגוס ינש םנשי ,תיללכ ."םכדיב םכלקמ"ב זומר הז רבד
לשומ ךלמ :ןוטלש לש אישל דע ,ןוטלשו חוכ לש ןמיס ,ללכ ךרדב ,אוה "לקמ" ."םילבוח
.(םלועה לכ לע ךלומה) הפיכב

תוללכו ,םדאה לש םיינחורה םייחב םג םנשי - "םילבוח לקמ"ו "םעונ לקמ" - םירבדה ינש
."ערמ רוס"ל עגונב וא ,"בוט השעו" לש הגהנהל עגונב :רבדה

.אקווד תוזירזו ןוזפחב - הז לכו

* * *

סח ,תותפתהל אלו ,ולש "ףוגה הז - הנטק ריע"ב ,"הפיכב לשומ" תויהל ךירצ ידוהי
,ופוג תוירמוח םאו .ורובע ידמ ההובג הגרד הווהמ רבדה וליאכ ערה-רציה תנעטל ,הלילחו
ןמ ,הפי ןיעבו ,חוכ תניתנ םג איהש ,הארוהה ול שי ,ךכב ול העירפמ ,םלועה תוירמוח וא
וילע ."ומע בוזעת בוזע 'וגו ךאנוש רומח הארת יכ" קוספה לע תססובמה בוט-םש-לעבה
,הברדא ,םא יכ ,"ךאנוש רומח" תויהל הלדח איהש דע .ותוירמוח ךוכיזל לומעלו דובעל
- ל"זח תשרדכ ,"םייתפשמה ןיב ץבור" ,"יואשמל" - "רומח"ה לש תוחוכב שמתשמ אוה ,"ומע"
דע - תווצמה םויקב רודיה - "השעמ ידיל איבמש דומיל לודג"ו ,הרותה דומילב הדמתהל
.םגישהל לגוסמ היה אל ,הלאה תוחוכה תא םג לצנמ היה אל וליא רשא םירבד גישמ אוהש

* * *

ונארה" לארשי תורימז םיענ תוליהת רפסב הליפתה שממ ונימיב הרהמב םייוקתש ןוצר יהיו
."ונצראב דובכ ןוכשל ועשי" (ללוכ) "ונל ןתת ךעשיו ךדסח (הליחתב דימ הארנש -) 'ה

.ונקדצ חישמ ידי לע המילשהו תיתימאה הלואגב

החלצהל הכרבבו דובכב

,רומאה לכב תובוט תורושבלו

חמשו רשכ חספה גחלו


'מע תורגא - צ"יול יטוקל הארו .ט"ס םש הארו .ו"טס ט"כתס ח"וא ז"הדא ע"וש) רשא ינבל אישנ :ןסינ א"י
םיגהנמו םימעט יטוקל םע פ"שגה - רשא ה"ד הרעה ה"משת'ה ןסינ א"י בתכמ הארו .טית 'מע םש .הכש-גכש
.גנשת 'מע ל"נה פ"שגה - ןסינ א"י ה"ד הרעה מ"דשתה ןסינ א"י בתכמ הארו - .(זסשת 'מע (ו"משת ת"הק)

מ"ההל א"וקל הארו .נ"שו .לת ס"ר ח"וא (ז"הדאו) ע"ושוט .ב ,זפ תבש - ותואו ה"דות האר :לודגה תבש
תורודב וגהנ"ו ,גחה ינפלש תבשה אוה - .(ךליאו א"עס ,ל) וחקו וכשמ פ"הע ת"וא .ד"כקס (ת"הק תאצוה)
השעמה םהל דמללו 'ה יכרד םהל תורוהלו שורדל רקיעהו . . וינפלש תבשב חספ תוכלה שרוד םכחהש םינורחאה
געט עטלייצעג ה"ד הרעה ה"משת'ה ןסינ א"י בתכמ הארו .(נ"שו .ב"ס ט"כתס ח"וא ז"הדא ע"וש) "ןושעי רשא
.(זסשת 'מע ל"נה פ"שגה)

.תומש פ"ר ל"זיראהל םיטוקילה (רפסו) רעש ,ל"זיראהל ת"ל כ"גייע :תדחוימה תובישחה

תשגדה - .ו ,ה ןנחתאו .ב ,כ ורתי :םירצמ ץראמ ךיתאצוה רשא ךיקולא 'ה יכונא . . יוטיב ידיל אב
צ"מאהדא ירמאמ 'סב רוכזת ןעמל ה"ד .םש ורתי פ"הע ע"באר) א"וש יתארב רשא ל"לוהש ןוויכ ,רתויב תוכיישה
סש 'מע ת"רטע מ"הס) ת"רטע ךיקלא 'ה יכנא ה"ד .(םש תורעהב ןמסנהב הארו) ךליאו את 'מע א"ח ארקיו
.(דועו .(ךליאו 20 'מע ת"ש'ה מ"הס) ךליאו ב"פ ת"ש'ה שדוחה ה"ד ,(ךליאו

.גמ-במ ,גכ רומא :'וג ובשת תוכוסב

םיארקנו ה"ד) ח"ס ח"וא ח"בב ז"דעו .ה"כרת הכוס 'לה ח"וא רוטל ח"ב :הווצמה ןמ קלח איה העידיה
.ה"כרתס הכוס 'לה ח"וא ז"הדא ע"וש םג הארו .(תיציצ

.ג ,זט האר :ךייח ימי לכ

םע פ"שגה הארו .ו"ה א"פ תוכרב ימלשורי .(הנשמב) ב ,בי תוכרבמ ,א"ר רמא אקסיפ פ"שגה :תולילה איבהל
זס 'יס ח"וא ז"הדא ע"וש .ג"ה א"פ ש"ק 'לה ם"במר הארו .תולילה איבהל ה"ד הרעהב םיגהנמו םימעט יטוקל
.א ףיעס

.ט"כפ (א"דיחהל) דוד בל רפסב ראבתנו אבוה ,םיבבוש ןוקית רפסב ז"מר הארו .חכ ,ט רתסא :םישענו םירכזנ

תוחתפמב ל"נה פ"שגה האר - ומדקש ןסינ יבתכמב וראבתנש תודוקנ תמישר :רומאה בתכמה לש תיזכרמה הדוקנ
.(XIV-XI 'מע) רפסה תליחתבש

.ה ,די חלשב :םעה חרב

.(ךליאו טלק 'מע ח"ערת מ"הס) ח"ערת רומא ןכל ה"ד הארו .וט ,דל םילהת :בוט השעו . . ערמ רוס

.ג ,חי ירחא :םירצמ ץרא השעמכ

ומויסב ז"לרת הככו ךשמה ;(ךליאו שד 'מע) ח"ס אב ת"הואב הככו ה"ד הארו - .א"כס ק"הגא הארו :תוזירז
.'וכו (ב ,טס - מ תוא תויתואה רעש) ה"לשמ - ןוזפחו תוזירזד קוליח (ד"לקפ)

רומג בויח והז המכ תעדלש תוצמל ןימידקמ ןיזירז ךרע תידומלת הידפולקיצנא האר :לודג רקיע . . תוזירז
.םש הככו ךשמה הארו .הרותב בתכנ ולאכ

.פ"הע (י"שרפב אבוה) אתליכמ .זי ,בי אב :"תוצמה תא . . םידמול ל"ז ונימכחש יפכ

ח"שת םולחיו ה"ד .(טי 'מע ט"נרת מ"הס) ט"נרת לארשי הבוש ה"ד האר :ערמ רוסב ןוזפח . . רבדה עיגמ אל
כ"הבב וא ץחרמב רוסיא רבדמ שירפהל ול ןמדזנ םא" הכלההמ ריעהלו .(ךליאו 83 'מע ח"שת מ"הס) ךליאו ד"ס
.ה"ה ג"פ ש"ק 'לה ם"במר .ב ,מ תבשמ .ד"ס ה"פס ח"וא ז"הדא ע"וש) "שדוק ןיינעבו ק"הלב וליפא שירפמ
.(ב"ס םש ע"וש

.אי ,םש אב :םכדיב . . םכינתמ

עגונב ,ומצעל עגונב :*הדובעד םינפוא 'ג - ןלהל ראובמה ןכותל :םימוחת השלש . . תומדא ילע שונא ייח
.ב"עס ,דנ תבשמ ריעהל - (םלועה) הקוחרה הביבסל עגונב ,הבורקה הביבסל

---------
תורפושו תונורכז תויוכלמ ישורד ה"ר ת"וקל) םהינשמ הלעמלשו ע"כוס ע"כממ - םארובל םימוד םיקידצו (*
.((ךליאו ב ,חנ)


ז"בדר .(ב"עס ,פ) ו"פ א"הויהעש .בל פ"ר .(א ,ול) ט"כפ אינת האר :םיינחורה וייח אוה םדאה לצא רקיעה
.םש תורעהבו (גסשת 'מע ל"נה פ"שגה) ה"משת'ה ןסינ ח"ר בתכמ הארו .ד"ה ב"פ םירממ 'לה ם"במרל

.א"ער ,זס תובותכ האר :תומילש . . תשרדנ

זקת ע"ס ל"נה פ"שגה הארו) "וניתוריח ןמז" (שודיקהו הליפתה חסונב) פ"הגחד ומשכ :תוריח ידי לע
.םש ל"נה בתכמ הארו .(ךליאו

.םש ת"הוא האר :תוזירזו ןוזפחב . . םכינתמ

.(ד"פ) ותליחתב ל"נה הככו ךשמה .(ךליאו וש 'מע) י"ס םש ת"הוא הארו .א"סר ק"הגא :םהילע . . םכינתמ

.ו"פר תועיד 'לה ם"במר הארו .מ"פר ב"ח נ"ומ - "עבטב ינידמ םדאה"ד :םירחא םישנא םע ולש רשקה

.(דועו .זט אשנ אמוחנתמ ,ו"לפר אינת האר) םינותחתב הריד 'תי ול תושעל וניווטצנ ירהש :הביבסה לכב

.ךליאו ח"קפ ל"נה הככו ךשמה הכוראב האר :םכילגרב םכילענ

.(ןיינעו) רבא לכבש "םיילגר"ה קלחב ז"דעו :םדאה ףוגב

.ב ,גכ תינעת הארו .גיק פ"ר ל"נה הככו ךשמה האר :םיילגרל םילענ . . םינוש םישושבג

זפקתת 'מע 'ג ךרכ ש"הש ת"הוא .ךליאו ב ,אכר חלשב ח"ות האר :םיינחורה םייחב . . םכילגרב םכילענ
.ךליאו

.ב"יה ג"פ ןירדהנס 'לה ם"במר .(הנשמב) א"עס ,זל ןירדהנס :םלועה . . בייח

זטק קרפ) ומויסב ל"נה הככו ךשמה הכוראב הארו .א ,דכ ןירדהנס הארו .ז ,אי 'ירכז :םילבוח . . לקמ
.(ךליאו

הארו .(ט"יקפ םש הארו .זכק פ"ר ל"נה ךשמהב אבוה) ג"פר ז"ע האר :ךלמ . . ןוטלש . . ןמיס . . לקמ
.והיידי תוחת יארצמד ןלחד לכ אייפכתאל םכדיב םכלקמו :א ,אנר ג"חז

געש 'מע צ"יול תרות האר - הלבק פ"עו .(ג ,זמ) הכש 'יס (ת"הק תאצוה) ט"שכ האר :םיינחורה םייחב לקמ
.ךליאו

.(א"ער ,די) ט"פ אינת הארו .(טעקתת זמר) פ"הע ש"לי .ב ,בל םירדנ .די ,ט תלהק :ףוגה הז הנטק ריע

.נ"שו .זט 'יס תופסוה ט"שכ .טבש ח"כ "םוי םויה" :בוט-םש-לעבה ןמ . . הארוה

הנתמו 'יכז 'לה .(א ,הס ב"במ) ד"ה ה"כפ הריכמ 'לה ם"במר - ןתונ אוה הפי ןיעב ןתונה לכד :הפי ןיעבו
.דועו .(א"עס ,אע ב"במ) ב"כה א"יפ

.ה ,גכ םיטפשמ :קוספה

.ב ,ה ז"ע :"יואשמל" - "רומח"

.דועו .בי ,ח"צפ ר"ב .די ,טמ יחיו :םיתפשמה ןיב ץבור

ז"הדאל ת"ת 'לה הארו .א"ה ג"פ .ג"ה א"פ ת"ת 'לה ם"במר .ב ,מ ןישודיק :השעמ ידיל איבמש דומיל לודג
.ג"ס ד"פ

.ד"וי ,םש ע"באר) ינש תיבב היה אל דובכה יכ דעל רומזמה הזו - .ד"וי-ח ,הפ םילהת :ונצראב . . רפסב
.(םישרפמ המכבו .םש 'יפב רומזמהד םיבותכ דועב ז"דעו

."לארשי (לכ םשב) תורימז"ה רמאש - (התליחתב) ד ,ד"פ ר"שהש הארו .א ,גכ ב"ש :לארשי תורימז םיענ

.ךעשיו ךדסח ('וכו םימחרה תדמ) אקווד :'ה ונארה

.פ"הע םילהתל "טעמ שדקמ"ב אבוה - .ד ,גצ ה"ר םש םג הארו .(ב ,דפ) ןנחתאו 'פ יול תשודק :דימ הארנש

תיבב וליפאו (א"ה ב"פ תינעת ימלשורי .ב ,אכ אמוי) ביתכ 'ה רסח הדבכאוד ינש תיבב כ"אשמ :דובכ ןוכשל
ז"הואיב הארו .ונב רשא םויה ןמל (אל ,בל 'ימרי) ארק רמא וזמ הרתיו .חצנל "ןוכשל" היה אל ןושאר
.ותליחתב

םש 'וג השביל םי ךפה (ו ,וס םילהת) פ"הע ל"זחד ד"עו .ז ,הפ םילהת) ךב וחמשי ךמעו ,התומילשב :חמשו
.ה"בקהב ךב :(הפוסל בורק ד ,א"פ) ךב החמשנו הליגנ (ד ,א ש"הש) פ"הע ר"שהש האר) אקווד וב - וב החמשנ
תשש ה"ד .ו"נפס הנומאה רעשב ז"דעו .שממ ותומצעו ותוהמב שממ וב החמשנ םש :ב"עס ,דס חלשב א"ות הארו
ה"ד חלשב ח"ותב הכוראב ראבתנ .דועו .(כר 'מע א"ח ארקיו צ"מאהדא ירמאמ 'ס) צ"מאהדאל תוצמ לכאת םימי
.((ךליאו א ,חעק) ךטמ תא םרה התאו
חישמ םע תויחל


תומיד הפוקתב וישכע םיאצמנ
חישמה


דחא עגרב השענ הלואגל תולגמ רבעמהו

רשאכש ,ןבומ ירה ,ןברוחה ירחאלש עגרב תויהל הלוכי התיה ונקדצ חישמ תאיבש תורמל
סחיב "תונחמה לכל ףסאמ" תניחבב אוהש רודב ,אחישמד אתבקעב ,תולגה ןמז ףוסב םיאצמנ
.ונקדצ חישמ תאיבל רתויב רשכומו לגוסמ ןמז הז ירה - תורודה לכל

ירה - אחישמד אתבקעד הפוקתב אצמנ אוהש הדבועב ןנובתמ ידוהי רשאכש ןבומ הז יפ-לעו
יהוזש ,ונקדצ חישמ תאיב םע םירושקה םיניינעה לכב ףיסוהל וילע תלעופ וז תוננובתה
.היתווצמו הרותה םויקד הדובעה תוללכ

ידי-לע הנה - ולש תיטרפה הלואגה תא לעופש דעו ,תיטרפה ותדובעב ףיסומ ידוהי רשאכו
תיטרפה הלואגהש (ד"ס) שדוקה-תרגיאב ראובמכ ,לארשי תוללכד תיללכה הלואגה תלעפנ הז
.לארשי תוללכד תיללכה הלואגה םע הרושק לארשימ דחאו דחא לכד

ולוקב םא םויה . . חישמ יתא תמיא" :(א,חצ ןידהנס) ארמגב רבדה שרופמ - םצעבו
לכ ידי-לע תווצמו הרותה םויק) "ועמשת ולוקב"ד ןיינעה תוללכ ידי-לעש ,ונייה ,"ועמשת
.ונקדצ חישמ תאיבל םיכוז (לארשימ דחאו דחא

ירה - ונקדצ חישמ תאיבל תורושקה תולועפ תודוא ומע םירבדמ דציכ :לאוש ידוהי רשאכו
חישמ תאיב תודוא ומע רבדל וליחתה התע הז יכ ,דבלב "ןטק קונית" אוה הז ןיינעל סחיב
!?ונקדצ

ןיא ךיז טניפעג'מ") חישמ תאיבד הפוקתב ונא םיאצמנש תויה - ול םירמוא הז לע הנה
תובקע" אלו ,"אחישמ תובקע" ארמגה ןושל תודוא םישרפמה קוידכו] ("ןטייצ ס'חישמ
אתבקע" םשב וז הפוקת תארקנ ,תולגה ןמז ףוס תודוא םירבדמש תורמל ,ונייה ,"תולגה
םירבדמ ,ןכלו ,ירמגל הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב םישענ םיניינעה לכ ירה - ["אחישמ
.(הז ןיינעב "ןטק קונית" ותויה תורמל) ונקדצ חישמ תאיב תודוא ומע

תאיציד הלואגל עגונב ל"זח ורמא ירהש - דחא עגרב השענ הלואגל תולגמ רבעמהש ןבומכו
אבומ הז ןיינעש רחאמו ,"ןיע ףרהכ וליפא םוקמה ןבכיע אל ץקה עיגה" רשאכש ,םירצמ
התיה הלואגהש - וטושפכ אוה רבדב שוריפהש ,ןבומ ,(אמ,בי אב) הרותה לע י"שר שוריפב
!(ןטק יכה ןמז ךשמ) "ןיע ףרהכ" וליפא ןיתמהל םיכירצ ויה אלו ,דימו ףכית

הלואגהו תויהש םימעפ המכ רבודמכ - לארשימ דחאו דחא לכל ךייש הלואגה ןיינע תוללכו
לכל עגונב התיה םירצמ תאיציד הלואגהש םשכ הנה ,"םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" היהת הדיתעה
הלואגב היהי ןכ ומכ ,םירצמ תולגב ראשנ אל דחא ידוהי וליפאש דעו ,שממ לארשי ינב
...תולגב ראשי אל דחא ידוהי וליפאש ,("תואלפנ ונארא" רשאכ) הדיתעה

,םדוק תחא העש הפיו ,תוזירזב השעיי רבדהש לדתשהל םיכירצ - אפוג הז ןיינעב לבא
הז ןיינעש ,("רעק א") הנפה ןושלמ "העש" אלא ,תוקד םישש תללוכה "העש" קר אל ,ונייה
.ןמזה ןיינעבש ןטק יכה קלחב השענ
- 1289-1288 'מע ,ג ךרכ ,ב"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"משת'ה חספ-לש-ןורחא תחישמ)
(הגומ יתלב

יהויחבמ ריתי


'יאסנפ' אוה דיסח


םוקמ לכב 'חישמ תדועס'ד ןיינעה םסרפל

:אלפנ רבד םיאור

השדח" ,הזכ רבד לבקתי דציכ ,"חישמ תדועס"ד ןיינעה םוסרפמ םייוסמ דחפ היה הליחתב
הז ןיינע ומסריפו וזירכה רשאכ ,םנמא ."חישמ תדועס" רותב תימשג הדועס םילכואש ,"ץראב
,ןכ גהנתהל וכשמנ םה םגש ,לארשימ תובבר לצא תוביבחב לבקתנ רבדהש לעופב ואר - יבמופב
.תאז ולבקיש הליחתב ורעיש אלש ולאכ םידוהי וליפא - ללוכ

:תודיסחה תצפהד ןיינעה תוללכל עגונב אוה ןכש ,ריעהלו

יסנפ קילדהל תובוחרב ךלוהש שיאה אוה דיסח" ,"קיצשרעטעמאל א זיא דיסח א" םגתפה עודי
."ריעה

קילדהלו ,ךשוח וב ררושש םוקמ ,"םיברה תושר" ,תובוחרל תאצל - דיסח לש ודיקפת ,רמולכ
ואבחנ םישנאהש וא ,בוחרב םישנא האור אל םא םג - תאזו ,בוחרה תכשח תא ריאיש "סנפ" םש
...חספה ינפל ץמחמ םוקדב םא םיעדוי ןיאש "םיקדסו םירוח" - ללוכ ,"םיקדסבו םירוחב"
לכמ םישנאה לכ םהילאמ וצבקתי יזא - "סנפ"ה תא קילדהל ודיקפת תא אלמי רשאכ ,ןכש
םלוכ ואוביו ...םישנא םש םיאצמנש ןכתייש ללכ רעיש אלש ולאכ תומוקממ םג ,תומוקמה
םהש ,ךכ ידכ דעו ,'וכ הברדא אלא ,רואהמ ודחפי אלש דבלב וז אל ,רמולכ ,רואה םוקמל
."ריאהל תורנ" ,"קיצשרעטעמאל" תויהל וכפהי םמצע

תראה יוליגד ןיינעה תוללכ ןכו ,חספ-לש-ןורחאב "חישמ תדועס"ל עגונב םג ןבומ הזמו
ידי-לעו ,לארשי תוצופת לכב רבדה תא םסרפל שיש - לארשימ דחאו דחא לכל ותוכיישו חישמה
.לארשימ דחאו דחא לכ תדובעב ולא םיניינע לכב םילעופ הז

(לעופב השעמ ,ץעה לע ןזרגה) "וחאלפ-אד-וראפאט" - ליעל רומאה לכב הדובעהש ןוצר-יהיו
.הגלפומו הבר החלצהב היהת -

לכ תא ץבקל ,ןיינעה תדוקנ ,רשא ,ליעל רומאה לכב וניתדובעו ונישעמ ידי-לעש - רקיעהו
ץוביקד ןיינעה תא םירהממ - ("קיצשרעטעמאל" לש ודיקפת) םהילא עיגהל םילוכיש םידוהיה
.ונקדצ חישמ ידי-לע לארשי יחדנ

םעונ יכרדב תויהל הכירצ (תוינחורב לארשי יחדנ ץוביק) הרומאה הדובעהש ,ןבומ הזמו
הדיתעה הלואגב לארשי יחדנ ץוביק תמגודבו ךרד לע - םימחרבו דסחב ,םולש יכרדו
םיאלט ץבקי ועורזב ורדע הערי העורכ" בותכש ומכ ,(התמגוד איהש הדובע ידי-לע םילעופש)
."להני תולע אשי וקיחבו

ןאצ העור ה"ע וניבר השמ היהשכ" - "ןושאר לאוג" - וניבר השמ לצא ןכ וניצמש ,ףיסוהלו
גוהנל םימחר ךל שי ה"בקה רמא . . ופתכ לע וביכרה . . וירחא ץרו ,ידג ונממ חרב . .
דוד לצא ןכו ,"העור היה השמו . . לארשי ינאצ הערת התא ךייח ךכ ,םדו רשב לש ונאצ
רחאמ ביתכד אוה אדה ,ימעב העריו אובי וחוכ יפל שיא ןאצה תוערל עדוי אוהש ימ" - ךלמה
ידבעו" - "ןורחא לאוג" - אחישמ אכלמ דוד הז ךרד לעו ,"ומע בקעיב תוערל ואיבה תולע
."םלוכל היהי דחא העורו םהילע ךלמ דוד

חישמו וניבר השמד ץוצינה דצמ - לארשימ דחאו דחא לכ תדובעב םג תויהל ךירצ הז ןיעמו
.ותמשנבש ונקדצ
יתלב - 149-148 'מע ,ג ךרכ ,ו"משת'ה 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ו"משת'ה חספ-לש-ןורחא תחישמ)
(הגומ

יבר יצוצינ


יברה תוארוהכ חספל תונכה


לש רואל-התאצוהב הרושקה תוכרדה תרוש ונינפלש המישרב
ד"בח-תדוגא-יריעצ ידי-לע םירויצ ץבוקו חספ לש הדגה
ז"משת תנשב ק"האברפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

"'הל ןכשמ"ל יטרפה תיבה תא ךופהל ךרוצה לע רבדל יברה הבריה ז"משת-ו"משת םינשב
ידי-לע ,"'הל ןכשמ" תויהל ךירצ םידליה לש םרדחש ,ךכ לע םג רביד יברה ."שדקמ-תיב"לו
.הקדצ-תפוקו שמוח ,רודיס עבק-ךרדב וב ויהיש

םירופ תודעוותהב היה הז .לארשי ידלימ דחא לכל "חספ לש הדגה" לש תפסותה האב זאו
:(637 'מע 'ב ךרכ ז"משת תויודעוותה) יברה רמא תודעוותהה ףוס תארקל .(ז"משת)

רודיס םמצעל ושכרי הדליו דלי לכש תולדתשהה רבד-לע ליעל רכזנהל ךשמהב
וב וניצמש] "גחה ינפל םוי םישולש" ונדמעב הנה - םהלשמ הקדצ תפוקו שמוחו
ונשיי אלש ידכ םיניינע המכ םינשמש דעו) תוקונית לע תדחוימ השגדה
תוקוניתה רובע ןיכהל רתויב יאדכש ,ררועלו ףיסוהל שי ,[(תוקוניתה
"םירויצ" םע תויהל תוכירצ ולא תודגהש ןבומכו ,םהלשמ תושדח "תודגה"
אל ועדייש ,'וכ םביל ךישמהל ידכ ,("והוונאו יל-א הז") האנ הרוצבו ,'וכו
...תולאשה לכ לע םיצוריתה םג אלא ,תוישוק 'דה קר

רדסה לילב ירקיע ןיינע

'מע םש) רמאו אשונב קוסעל יברה בש ,רדאב ז"טב ,םיימוי רובעכ הכרענש 'תיללכ תודיחי'ב
:(648

- שדוק ירפס ויהי םידליה ירדחבש תוציחנה רבד-לע הנורחאל שגדוה הז םעטמ
חרכומ ןכלו . . קזח םשור םהילע השוע םרדחב םירפסה תואיצמ םצע יכ
לש הדגהו רודיס ,שמוח - םירפס השולש םע םינפ-לכ-לע רדחה תא "תואלמל"
.חספ

-לילב ירקיע ןיינע ,ןכש ,םידליל דחוימב תכייש חספ לש הדגהש - ףיסוהלו]
תוקונית ליבשב ,רמולכ ,ונשיי אלש ידכ תוקוניתה תא הימתהל - אוה רדסה
ידכ ,חספ ליל רדסב םיניינע המכ תונשל םיבייח ,םינשי ויה םמצע דצמש ולאכ
.[...!'וכו תוישוק 'דה ולאשיו ,'וכ ופתתשי םה םגש

תובהלתהו תויח ףיסוי

ןיינעב ץירמהל יברה ףיסוה ,הרפ-אשית תשרפ שדוק-תבש תודעוותהב ,ןכמ רחאל םידחא םימי
:(692 'מע םש)

תלחתהו םירופ עצבמ תמלשה - אמרג ןמזהש םיניינעל עגונב דחוימ זוריזו
שגדומכ ,"ךנבל תדגהו" ,ךוניחה ןיינעל עגונב - דחוימבו ללוכ ,חספ עצבמ
.תוקוניתה ונשיי לש תודחוימ תולועפ םישועש ךכב "רדס"ה תלחתהב

דחאו דחא לכלש ןוכנו יאדכש הז ינפלש תודעוותהב רבודמה םג ללכנ הזבו
-תפוק ןכו רודיס ,שמוחה לע הפסוהב) "חספ לש הדגה" היהת לארשי ידלימ
.'וכ םירויצ םע - בוט המו ,ולשמ (הקדצ

:(766 'מע םש) יברה רמא ,ןסינב 'ה ,ארקיו תשרפ שדוק-תבשב

לכ לש ותיבב ח"מגו הליפתו הרות תיב תיישעד ןיינעה תוללכש ףיסוהל שיו
השענ הז ידי-לעש ןוויכמ - חספה גחל דחוימב רושק ,לארשימ דחאו דחא
."'וג לארשי-ינב יתב לע חספ"ד ןיינעה

הדגה" םג היהי הדליו דלי לכלש - חספה גח תארקל תונכהל רשקב - הפסוהבו
לכב הריתי תובהלתהו תויח םלצא ףסותי הז ידי-לע רשא ,םהלש "חספ לש
תוללכ ןכש ,לארשי ידלי לש םתובישחו םתלעמ תשגדומ ובש ,חספה גח יניינע
המכ םישוע רדסה תלחתהב דימש דעו ,"ךנבל תדגהו" םש-לע אוה "הדגה"ה ןיינע
.תוישוקה 'ד ולאשיש תוקוניתה תא הימתהל ידכ םייוניש

..."ד"בח חסונב"

תושעל ךרוצה לע יברה ירבד ובו ,םידליל ןולע ד"בח-תדוגא-יריעצ זכרמ ץיפה הפוקת התואב
דלי לש תומד קר רויצב םיאורש ריעה ,ןולעה תא יברה לביק רשאכ .'הל 'שדקמ' םרדח תא
,יברה שקיבש ןוקיתה םע ,ןולעה לש השדח הרודהמ תנכהב וקסעש העשב .הדלי ףיסוהל ךירצו
.םידליל הדגה רבדב הארוהה האב

:רמאנ וכותבו ,ח"וד יברל בונורהא קחצי-ףסוי ברה ,ח"וגאצ ר"וי בתכ ,םירופ תרחמל

הקדצה-תפוקו שמוחה ,רודיסה תודוא םידליל ןולעה לש םיקתועה 200,000-ו ליאוה"
רויצב ףיסוהל א"טילש ר"ומדא ק"כ תשקב תובקעבו ,רבכ ולזא דלי לכל תויהל םיכירצש
...ןולעה לש תשדוחמה ותנכהב ונלחתה ,הדלי

הזו .ולשמ 'הדגה' היהת דלי לכלש ךרוצה רבד-לע בתכיי ,שולתה עגרכ אצמנ ובש םוקמב"
:חסונה

!ברקתמ חספ ,םידלי"

-הדגה' םכל שי רבכ םאה .רדסה ליל תא ךורעל בשנ ונלוכו חספה-גח עיגי המ-ןמז דועב"
דחא לכל היהת רדסה-לילבש ידכ ,חספ-לש-הדגה םכל ונקו ורהמ ,אל םא ?םכלשמ 'חספ-לש
.'הדגה'ה תא םלוכ םע דחי וארקת הכותמו םכמש תא ובתכת הילעש ,תישיא 'הדגה' םכמ תחאו

."!םהלשמ 'הדגה' הדליו דלי לכל םגו הלשמ 'הדגה' אמאל ,ולשמ 'הדגה' אבאל"

:בתכנ ח"ודה ףוסב

'הדגה' סיפדהל ךרטצנ הארנה לככו ,קושב השענה תא וישכע םיקדוב ונא - 'הדגה'ה אשונב"
."ד"בח-יתב תועצמאב םידליה ברקב םיקתוע יפלא תורשעב ץפותש ונלשמ

תספדהב ךרוצל תסחייתמה ,ל"נה הנורחאה הקספה תא ןמיס אוה .דימ הלבקתה יברה תבושת
:הדיצב בתכו ,'הדגה'ה

.חסונ לכל הוושה ומצע ינפב םירויצ ץבוק הזל ףסונו ד"בח חסונב

אל םירויצה (ב ,ד"בח חסונב היהת ספדותש 'הדגה'ה (א :םירבד השולש יברה עבק ואכ
יגוס לכל םימיאתמ תויהל םירויצה לע (ג ,תיוולנ תרבוחב אלא ,הדגההמ קלחכ וספדוי
.'הדגה'ה לש תואחסונה

"חור-תחנ םורגל הכזנש"

:ראשה ןיב ,רמאנ ובו ףסונ ח"וד ח"וגאצ ידי-לע חלשנ ,רדאב ז"טב ,תרחמל

םירויצ ץבוק הל ףסונבו ד"בח חסונ 'הדגה' תספדהל הדובעב ונלחתה יכ עידוהל וננה"
קושבש 'תודגה'ה יריחמש םושמ 'הדגה'ה תספדהב ךרוצ םיאור ונא .חספה אשונב םימוליצו
תארוה אלמל דציכ ךרד םישפחמ ונאו ,תחאו דחא לכל 'הדגה' תיינקמ םידלי עיתרהל םילולע
.'הדגה' היהת הדליו דלי לכלש א"טילש ר"ומדא ק"כ

.םירבדה ינשל ,(םידלי יבגל הלעמ וב שי ףא ילואש) ןטק טמרופ לע םיבשוח ונא ךכ םושמ"
ץבוקמ ץוח) 'הדגה'ה תינכות .תחוורמו תרדוהמ ,הפי הרוצב סיפדהל איה הנווכה ,תאז םע
.םידומע 64-כל איה (םירויצה

:ןכו ,הנוכנ וז תיללכ השיג םא םילאוש ונא"

?המודכו םיקוספל תואכרמ ,האירקו הלאש-ינמיס ,קוסיפ-ינמיס ףיסוהל רשפא םאה .1"

?'וכו האירקה תוחונ יפל םיעטקל קלחל ,םילימ לידגהל רשפא םאה .2"

?ןקזה ר"ומדא ירבד תא דקנל רשפא םאה .3"

ימ דחא ,אידג-דח ומכ םיליגרה 'םיריש'ה סינכהל יאדכ םירויצה-ץבוקב םאה :תפסונ הלאש"
?אוה רדא ,האנ ול יכ ,עדוי

חור תחנ םורגל הכזנשו ,'וכו ןמזה רצוק תורמל ,ל"נה לכ תחלצהל הכרב םישקבמ ונא"
."שפנה תחונמו הבחרה ךותמ א"טילש ר"ומדא ק"כל

"םחילצי 'הו"

:יברה הנע ,תיללכה השיגה הנוכנ םא ,הנושארה הלאשה לע .דימ העיגה יברה תבושת

.(םיחמומ) הזב םיניבמ םידידי תצעכ

:יברה הנע ,ב"ויכו םילימ תלדגה ,קוסיפ ינמיס תפסוה רבדב ,2-ו 1 תולאש לע

.'ה תלהת [רוא-הרות רודיסב=] א"ות 'יסב םנשי רבכש הלא קר

םיאבומה תוארוההו םינידל הנווכה) ןקזה ר"ומדא ירבד תא דקנל רשפא םא ,3 הלאש לע
:הבושתה התייה ,(הדגהה יעטק ןיב תונטק תויתואב

.אל

תשגדהל םיווק ינש יברה ריבעה ,םירויצה-ץבוקב םירישה תללכה רבדב ,"תפסונ הלאש"ה לע
:דצב בתכו ,הלילשה

.ד"בח חסונ םבתככ [הז ירה=] ז"ה

:יברה בישה ,ל"נה תחלצהל הכרבה תשקב לע

.[הזב ףרוצמה=] ב"וצמה לכב םחילצי 'הו

"ןח תואושתו לבקתנ"

םירויצה -ץבוק ףוריצב ,השדחה 'הדגה'ה תא יברל ד"בח-תדוגא-יריעצ וריבעה ןסינב 'זב
.תורורבו תואנ תויתואב הרדוסו הדלקוה םג אלא ,שדחמ הספדוה קר אל הדגהה ,בגא .הוולנה
:ראשה ןיב בתכנ ,'הדגה'ל הוולנה ,ח"וגאצ לש ח"ודב

לע ןולעב ונזרכה וילעש עצבמב ופתתשהש םידליל ישכ וחלשיי םג תרבוחה םע הדגהה"
."םידליה לכל תויהל םיכירצש הקדצ-תפוקו שמוח ,רודיסה

:יברה הנעמ אב ךכ לע

.'וכו הבר החלצהל ןויצה לע ריכזא ,ח"תו לבקתנתודיסחה ינייעממ


הדגהב םינויע - חספה גח


"הקזח דיב םשמ וניקולא 'ה ונאיצויו"


םייואר ויה אל םמצע דצמ לארשי לבא ,ה"בקה דצמ האב הלואגה - "וניקולא 'ה ונאיצויו"
ןיידע לארשי תושפנבש ערה"ש ךכ ,האמוט ירעש ט"מב םיעוקש ויה םירצמב םתויהב ,ןכש .ךכל
."ופקותב היה

.לאגיהל םייואר םניא לארשי יכ הנעטש ,ןידה תדימל דוגינב - "הקזח דיב"
(82 'מע ,זי ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


"םירצממ וניתובא תא ה"בקה איצוה אל וליאו"

?הנש תואמ-עברא ףוסב הלואגה החטבוה ירהו :םישרפמה ושקה

יוליג דצמ האב הלואגה התיה אל וליא - רמולכ ,"ה"בקה איצוה אל וליא" :רמול שיו
רוזחל םיטילחמ ויה האיציה ירחאלש ןכתיי ,לארשי-ינב תדובע דצמ קר אלא ,הלעמלמ
םאיצוה ה"בקהש רחאל וליפא ירהש) "ישפח אצא אל . . ינודא תא יתבהא" םרמאב ,םירצמל
.הערפל םידבעושמ ונייה הזה םויה דעו ,(המירצמ בושל וצר
(82 'מע ,זי ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


"םירצמ תאיציב רפסל הברמה לכו"

,ןוגכ ,םירצמ תאיצי רופיסב םיילוש םיטרפ לע רבדמש ימ תא םג לולכל אב "לכ" ןושלה
.םירצמ יאצוי ושבל םידגב הזיא
(262 'מע ,ו"צרת תוחישה-רפס)


"חבושמ הז ירה"

- םירצמ תאיציב רפסל הברמש ימ ."הז וניקולא הנה" בותככ ,השודקה םלועל זמור "הז"
.חבושמ ולש "הז"ה
(225 'מע ,ו"צרת תוחישה-רפס)


"םירצמ תאיציב םירפסמ ויהו"

.עבטה לש לובגהו רצימהמ תאצל ידכ ,(תוריהבו תוריפס ןושלמ םירפסמ) רוא וריאה םה
(262 'מע ,ו"צרת תוחישה-רפס)


"הלילה ותוא לכ"

תניחבב "הליל" היה םלצאש ,ץריתו ?"התוא" אלו "ותוא" רמאנ עודמ :השקה דחא דיסח
.חישמה יוליג לש תוקיתמה תא תולגב ואר םהו ,תולגל זמור "הליל" .עיפשמ תניחב ,"רכז"

ןכש ,הישוק הניא הישוקה :ךכ לע רמא ,ב"שרה יברה ינפל ץוריתהו הישוקה לע ורזחשכ
וב שי - הלואגה םעונ תא םישיגרמ תולגה תורירמבש - ץוריתה לבא .רכז ןושל אוה "הליל"
.קומע םעט-בוט
(71 'מע ,ג"שת תוחישה-רפס)


םהידימלת ואבש דע

ןבא ןושלמ "םירפסמ ויה") הלילה תכשח תא םיאנתה וריאה םירצמ תאיציב רופיסה ידי-לע
."תירחש לש עמש-תאירק ןמז עיגה" םרמאכ ,הז רואב םידימלתה ושיגרהש דע ,(ריפס

היה םלצאש יאדו ירה ,םהידימלתל רוא ריאהל וללה םיאנתה וחילצה םא :הלאשה תלאשנו
?םידימלתה תעדוהל וקקזוה עודמו ,רוא

ךא ;"רוא" היהנ ןכא םתגרדו םכרע יפל ןכש ,םהידימלתל קיפסה םיאנתה וכישמהש רואה אלא
םירציממ האיציה עצמאב ןיידע ודמע םה ,רוא קיפסמ היה אל ןיידע - םמצע םיאנתה יבגל
.םילובגו

עצמאב ןיידע םיזחוא םתא תילענה םכתגרד דצמש ןוכנ !וניתובר" :ורמאו םידימלתה ואב
אורקל םתא םג םילוכי ןכ-םאו ,ונלש ךשוחה תא ריאהל םתחלצה רבכ לבא ,םירצמ תאיצי
."תירחש לש עמש תאירק

ולש "םירצמ"המ אוה ףא אצוי - ולש "םירצמ"המ תאצל ותלוזל עייסמש ימ :רמוא יווה
.ומצע
(540 'מע ,ב ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


"הנש םיעבש ןבכ ינא ירה"

,הנש ב"נ יחש ,איבנה לאומש לש לוגלג היה הירזע ןב רזעלא יברש ,ל"זיראה רודיסב בותכ
.הנש םיעבש ןב היה ,ח"י ןב זא היהש ,ויתונש ףוריצבו

:הזמ שקבתמה חקלה

,'ה תדובעב רבד םדאל ןמדזמשכ ,ןכל .םדוק לוגלגב םלועל ואב רבכ ונרוד לש תומשנה בור
,םדוק לוגלגמ בוטה תא ףא ףרצלו תולגל ןתינש תעדל שי ,ועצבל לגוסמ וניאש ול המדנש
.המישמה עוציבב עייסמ רבדהו

ער וליאו ,תיחצנ תואיצמ אוה בוט ,ןכש .ערה אל ,ףרטצמ םדוקה לוגלגה לש בוטה קר ךא
(אטחה תא קרממה) שנוע וא הבושת ידי-לעו .דבלב רתסהו םלעה אוה אלא ללכ תואיצמ ונניא
.דוע ונניאו ערה לטבתמ
(246 'מע ,א ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)

עובשה חול


*ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל

,תומוקמה -יארמו תורעהה תא טימשהל םעפה ונצלאנ םיגהנמהו םינידה יוביר תאפמ :הרעה*
.ונל ושדחתנש םירבד המכמ ץוח


.'ונייחהש'ו 'בוט םוי לשו תבש לש רנ קילדהל' םיכרבמ הקלדהב :רנה תקלדה

ןברק רדס' םיארוק ,העיקשה םדוק ,החנמ רחא .תבש-ברע לכבכ ,'ודוה' םירמוא :החנמ
.'חספ

םיבשומה תעצה ללוכ ,(הרעקה רודיסמ ץוח) וביבסו ןחלושה לע לוכה םיניכמ תיבה ינב
.תסנכה תיבב תיברע םיללפתמש העשב ,הבסהל

.תוריח ךרד ,חספ-לילב םיאנ םילכב תוברהל בוט

םג" םירמוא 'םולשב יאוב' זורחב .ולוכ 'ידוד הכל' טויפ ,'דודל רומזמ' :תבש תלבק
- הרשע-הנומש רחא .בוט-םוי לש תיברע .אנווגכ .("הנירב" םירמוא ןיאו) "הלהצבו החמשב
לע ךרבל ליחתהו ץ"שה העט םא] הכרבב םלש ללה .('עבש ןיעמ' תכרב םירמוא ןיאו) ולוכיו
רומזמ .לבקתת שידק .['ולוכיו' ורמאי ךכ-רחאו ללהה תא רומגי ,'ולוכיו' ינפל ללהה
.םותי שידק .ונילע .וכרב .שידק יצח .יעור 'ה דודל

רדסה ליל

.ונשיי אלש תוקוניתה ליבשב ,רדסה תא ליחתהל רהמל הוצמ

.שחלב - 'ליח תשא'ו 'םכילע םולש' :םירמוא תיבב

.ובשומ םוקמ היהי םימשה תוחור עבראמ וזיאל םידיפקמ ןיא ןכו ,רדסהל לטיק םישבול ןיא

-םויד 'וניקתא' ,שחלב - 'אתדועס איה אד' ,'דודל רומזמ' םירמוא ,הרעקה תא םירדסמ
.שודיקו ,בוט

.דמועמ הרעקה תא רדסמ היה יברה

,הז ןיינעב רודיסב בותכה תא יברה רמוא ,הרעקב רבד לכ תחנה ינפל ,הרעקה רודיס תעשב
ונמז עיגמשכו .הדגהב םיבותכ םהש יפכ ,דחי רדסה ינמיס לכ תא רמוא הרעקה רודיס רחאו
.שחלב ויה ולא תורימא לכ .ויטרפל הז 'ןמיס' רמואו רזוח ,'ןמיס' לכ לש

.הרעקה ןימיל יברה לש וסוכ אצמנ רדסה ןמז לכ ךשמב

:הרעקה רודיס

'תורשקתה'ב וטרופ רבכ ,רדסה יביכר ראשו הציב ,עורז ,ןייל רשקב וניגהנממ המכ]
.[בצק ןויליג

.תוצמה תחת שממ לש הרעק חינהל ךירצ *

.ןהכה וילעו ,יולה וילעו ,לארשיה [םדוק] םירדסמש אתיא ןקזה ונבר רודיסב *

רורמה תא םישביימ .תודרפנ תוירעק ךותב אלו ,תוסוכמה תוצמה לע םיחנומ םינימה *
.'הייורש' ששח תעינמל ,תויפמב

לע םריאשהל םיגהונהכ אלו ,המצע הרעקה לעמ םיחקלנ רדסה לילב םילכאנה םינימה לכ *
.ןחלושה לע חנומהמ לוכאלו הרעקה

.איהש תומכ המוקמ לע הדימעהל השקש ףא ,הציבה תפילק תא רובשל אלש קדקד יברה *

ןיכמו ,ודיב בטיה ןתוא טחוס ,ןוחט 'ןיירח' תואלמ תולודג תופכ עברא דדומ היה יברה *
וא םילודג םיינש) הסח ילעב דצ לכמ תאז ףטוע ךכ-רחא .הציב לדוגל בורק לוגיע ונממ
ןויליג ,ד"בח רפכ) תררופמ הניאש 'ןיירח' תכיתח םינפב חינה ךכל ףסונבו ,(םינטק השולש
.(42 'מע 759

םע (םלש לצב יברה חקל תחא םעפו) לצב לש הלודג הכיתח םילטונ הרעקה לעש 'ספרכ'ל *
.(ימינפה וקלחמ ןיכסב לטנ יברה) ותצקמ קר םילכואו ,התפילק

.תווצמ-ןב לכל 'הרעק' אהתש םידיפקמ *

תודעוס ויהש החפשמ תובורקל םג ,םישנל ולשמ רורמו ספרכ קלחמ היה ש"רהמ ר"ומדא *
.הצמ תליכאל אל ךא ,םמע

לכב ('ךוניחל ועיגה' רדג והזש) םתנבה יפל רדסה תווצמב םיבייח םינטק תונבו םינב *
ןיא .תיעיבר םיליכמה תוסוכ םהמ דחא לכ רובע ןיכהל שי ןכלו ,דרפנב תוסוכהמ תחא
.הביסהב תווצמ ליג ינפל םינטק ךנחל םיליגר

תחלצה התיה יברה לצא) יהשלכ הריבשב ידו .וכותל ףטפטל ידכ ,רובש ילכ ןיכהל שי *
.(המלש תיארנ

- 'למרכ' תונייב רכוס תואצמיה תודוא 18 'מע בצק ןויליג 'תורשקתה'ב רומאה :ןוקית
.תופסותב אלו ,ומצע ןייה לש יעבט רכוסב קר רבודמ

שדק

לילב םגו ,(הלדבהבכ) הצוחה טעמ ךפשייש דע גוזמל ,הכרב לש סוכ לכבו שודיקב ונגהנמ *
.ךכ גוהנל שי רדסה

.ול גוזמל םירחאל חינה אל ףא לעופבו ,"רחא גוזמיש ןיקדקדמ ןיא" הדגהב בתכ יברה *

.םידמוע םיעמושה םגו .בוט-םויו תבשב ןה חספב ןה ,דמועמ שדקל םיגהונ *

היבגמ ךכ-רחא ,חפט תהבגומ הניא ונימיב סוכה חינמשכ .רתויב הלודג יברה לש וסוכ *
סוכה לטונש םעפ לכב .םיחפט השולש סוכה תא היבגה יברהש ואר אל ךא ,טעמ סוכה םע ודי
.הז ףיעסב רכזנה רדסכ השוע ,רדסה ךשמב

שודיקהו ןפגה תכרב תעשבו ,(םהילע וכריבש ולא - ףידע) תורנב ויניע ןתי 'ולוכיו'ב *
.סוכב -

.התע הוכרבי אל ,ןמצעב תושדקמ םא םג ,תורנה תקלדהב 'ונייחהש' וכריבש תבו השא *

.תחא-תבבו הלוכ - חספב םיתושש תוסוכה עבראמ תחא לכ *

אלש ידכ' ןכו] המ ןמז ןיתמהל םיכירצ רשאכו ,רדסה תעשב 'םינוגינ' םינגנמ ןיא *
'המכו המכ תחא לע' ,'ונתלאג םירצממ' ןוגכ ,הדגהה ירישמ םירש ['תוקוניתה ונשיי
.המודכו

ץחרו

רודיס הארו .םש ד"בח רפכ) 'ספרכ' לע רודיסב רומאה תא םג וז הליטנ ינפל ארק יברה
.(ט-ח ,אפ קרפ ב"ח לאירבג יעטנו ,דס 'מע ב"ח ותכלהכ חספ

ספרכ

לככ הליכאל הכרבה ףוכתל ידכ ,םיכרבמ ךכ-רחאו םיליבטמ .םרג 17-מ תוחפ :ורועיש
ןכמ רחאל .הביסהב אלש ולכואל םיגהונ .ךרוכה םגו רורמה םג איצוהל םינווכמו .רשפאה
.(הנממ םיריסמ ,ראשנ םא ףאו) הרעקל ונממ רתונה תא םיריזחמ ןיא

.חלמ ימב םימעפ 'ג ליבטה יברה

ץחי

לודג דחאה :םיקלח ינשל הצמה תא םיסרופ .הסוכמ ,הפמה ךותב איהשכ הצמה תא םיסרופ
.תוצמה יתש ןיב ומוקמב םיחינמ ןטקהו ,ןמוקיפאל םיחינמ לודגה קלחה .ונממ ןטק ינשהו

ןמדזנ םעפ .תוכיתח שמחל ןמוקיפאה תא םירבוש ויה ע"נ צ"יירוהמו ב"שרוהמ ר"ומדא ק"כ
.הדיצה תחא חינהו ,תוכיתח ששל רבשנש

['תבינג'] תפיטחב םיגהונ ןיא" .םהיתחת אלו ,םירכ ינש ןיב ןמוקיפאה תא םיניפצמ
."ברה תיבב ןמוקיפאה

דיגמ

."תוצמה תצקמ םילגמ קרו ,הרעקה םיהיבגמ ןיא ברה תיבב"

,הבבסמ היהש םירמוא שיו ,הסורפה םג ,תוצמה 'ג לכ לש ןתצקמ תולגל גהונ היה יברה
.ץוח יפלכ הלוגמ םלשה דצה היהיש

ק"כ היה ןכלש רמול שיו .החמשבו הניר לוקב הדגהה תא רמול ךירצש ל"זיראה יבתכב אתיא"
,םר לוקב ומצעב רמול היה לוכי אלש םינמזבו ,םר לוקב הדגהה תא רמול גהונ ר"ומדא ח"ומ
שרוד םינמז םתואב היה ,םר לוקב רמוא וניאש םיימשגה וישוחב רחאל הארנש תרמוא תאז
."םר לוקב םה ורמאיש םירחאמ

.לוקב הדגהה תא רמאי םיבוסמהמ דחא לכש ץפח היה ש"רהמ ר"ומדא

,ץמקב םירמוא וליאכ איה הנווכהש יפ-לע-ףא) "אינע אמחל (יריצב 'ה) אה" :דוקינה
.('הנה' אלו ,'הז' ונייה

.הבישיבו ,תחא םעפ תאז םירמוא

ינב האבה הנשל" וליאו ,(רבע ןושל) 'ליעלמ'ב םימיעטמ - "לארשיד אעראב האבה הנשל"
.(העק ,אי ק"גא הארו) (דיתע ןושל) 'ערלמ'ב םימיעטמ - "ןירוח

תוצמה ךא ,(העמיק הטיסה קר יברה) רחא דצל תוצמה םע הרעקה םיקלסמ 'אמחל אה' ירחא *
.תולוגמ תוראשנ

.שודיקה םדוק הוחידהו הופטש ירהש ,הגיזמה ינפל סוכה תא חידהלו ףוטשל ךירצ ןיא *

הנתשנ המ

,םידעומה חבש 'סב - שידיאל אלמה םוגרתה] שידיא - וניבר תיבב) תרבודמה הפשב םילאוש
יפ-לע תולאשה תא םישרפמו םיטרפמ שדוקה-ןושלב םירבדמה םגו ,([207 'מע ג"נשת תרודהמ
.הדגהל יברה ירואיבב טרופמה

.סוכה תא םיהיבגמ ךכ-רחא קרו תוצמה תא םיסכמ "הדמעש איהו" ינפל

.הבישיב - הדמעש איהו

.םר לוקב הקסיפה תא םייס הדגהה אירקמש דע ,וידימ סוכה תא חינמ היה אל יברה

:סוכהמ ןיי תכיפש

לכב םימעפ רשע ;"ןשע-תורמיתו ,שאו ,םד" תרימאב םימעפ שולש :סוכהמ ןיי ךופשל םיגהונ
."ב"חאב ,ש"דע ,ך"צד" םינמיסה תרימאב תופסונ םימעפ שולשו ;תוכמה ןמ תחא

.ומצע סוכב םיכפוש אלא ,עבצא ידי-לע ןיי םיפיטמ ןיא

לע ןותחתה ילכהשכ אלא ןחלושה לע אוהשכ ילכל ןייה תא ךופשל אלש םירהזנ ברה תיבב
.ךופשה ןייה םע ילכה תא ןחלשה יבג לע םיריבעמ ןיא ןכו .ץראה

:שדחמ סוכה יולימ

.םימעפ 'ג - בושו בוש האלממו ,(שודיקל ומכ) היתודג לע תכפשנש דע האלממ יברה

ונייד

םירואיב רמוא היה אל צ"יירהומ ר"ומדא ק"כ .'ונייד' רשע העבראה תרימאב םיקיספמ ןיא
.םמויס ירחאל וא םתליחת ינפל אלא ,'ונייד'ה עצמאב

"...לאילמג ןבר"

.עורזה לע צ"יירוהמ ר"ומדא טיבה אל 'הז חספ' תרימאב *

.הרעקבש םינימב יברה טיבה "רורמו הצמ" םילימב *

דע ,ןהילעש הפמה ידי-לע תישילשהו היינשה ,תוצמה זוחאל ברה תיב גהנמ - 'וז הצמ' *
.ינשה "םוש לע"

"םוש לע" דע - ךרוכהו רורמה לע םיידיה (יתש) חינהל ברה תיב גהנמ - 'הז רורמ' *
.ינשה

רמאנו" דע סוכה תא םיזחוא .סוכה תא םיהיבגמ ךכ-רחאו תוצמה תא םיסכמ 'ךכיפל' ינפל *
םירזוחו ,םינושארה ללהה יקרפ ינש תרימאל ,ןחלושה לע התוא םידימעמו ,"ה-יוללה וינפל
."ונלאג רשא" תכרבל התוא םיהיבגמו

.תוריח ךרד ,בשוימ (וליפא) ותוא םיארוקו .רדסבש 'ללה'ה לע םיכרבמ ןיא *

.'ךרוכ' דע 'הצחר'מ ,רודיסבש םינידה לכ תא שחלב ויפב יברה רמא 'הצחר' ינפל *

ילכה תא םיחקול .םיידיה תויקנ תא םיאדוומו הליחת םיקדוב :ונגהנמ .םיידי תליטנ *
ילכה תא זוחאל ונגהנמ .םיידיב תוביטרמ םירהזנ .לאמש דיל ותוא םיטישומו ןימי דיב
בוגינה ינפלו הכרבה ירחא .ד"בח תונבו ישנ ןיב םג ונימיב טשפ הז גהנמו ,תבגמב
.הכרבה תא םיליחתמ ףושפשה תליחת ירחא .וזב וז םידיה תא הפי םיפשפשמ

הצמ איצומ

,החפשמה שאר ידי-לע םיאצוי 'הנשמ םחל' תבוח ידי .ולא תווצמב םיבייח תיבה ינב לכ *
.ומצעל ךרבמ דחאו דחא לכ ךא

."'איצומה' ךרביו ודיב םזחאיו ,תומילשה יתש ןיב הסורפה ,םחינהש רדסכ תוצמה חקיו" *

הנוילעה םע הסורפה לע ךרביו .ודימ טמשיהל תישילשה הצמה חיני אלא ,ןהמ עצבי אלו"
תליכא םגו ,תישילשה הצממש הכירכה תליכא ןכ-םג רוטפל ןווכיו .וז הכרב ,םרבשי םרט
."'הצמ תליכא לע' - וז הכרבב רוטפי ןמוקיפאה

ויתועבצאשכ ,תוצמה שולש תא וידי יתשב לטונ .בשוימ וללה תוכרבה לכ תא ךרבמ יברה *
ךרבמו ,וידימ טמשיהל הנותחתה הצמל חינמ ךכ-רחא .איצומה ךרבמו ,הצמל הצמ ןיב תודירפמ
לע וז ןרדסמ .וכרוצ ידכ תונטק תוסורפל - תוסוכמ ןתויהב - ןהמ רבושו הצמ תליכא לע
'םיתיז'ה עלוב וניאש רכינ .תחא-תבב ויפל ןסינכמ וניא .וידי יתשב דחי ןלכואו וז יבג
.םתומלשב

די-תצמב ולקשמו ,וסחודל ןיא ירה ק"מס 27 אוה תיזכה חפנש טוקננ םא םג .תיזכ רועיש *
,הז לע ךומסל שי ךרוצה םוקמבו ,(הנטק די תצמ תיעיבשכ) םרג 11 רשאמ רתוי וניא
.ןושארה תיזכה ירחאש ןנברדמש 'םיתיז'ב יאדוובו

רחאל הנה ,הזב םירימחמהו .קספה תניחבב הניא הכרבה רחא דימ תיבה ינבל הצמה תקולח *
דחאל וא ותגוזל רסומו ,ומצעל 'םיתיזכ'ה תא תיבה לעב חקול ,הצמו איצומה תכרב
.לבקמשכ לכואו ךרבמ דחא לכו ,קספה ול היהי אלש ידכ ראשה לכל קלחלו ןיכהל םירגובמה

רועישה ךשמ יפכ ,תוקד 4 דע הליחתכל (ךרוכבו רורמב םג) 'תיזכ' לכ תליכא םימייסמ *
.'סרפ תליכא ידכ' לש רצקה

רורמ

רורמה תצקמ םילבוט .סוכל תחתש ילכה ךותבש ןייב הרעקה לעש תסורחהמ תצקמ םיככרמ *
,"רורמ תליכא לע" םיכרבמ זאו .תורירמה םעט לטבתי אלש ,תסורחה תא םירענמ .תסורחב
ידכ בטיה םיסעול .הביסהב אלש םילכואו ,'ךרוכ'בש רורמה תא םג הזב רוטפל םינווכמו
.תורירמה םעט תא שיגרהל

.רורמ 'תיזכ'ל דחי םיפרטצמ 'ןיירח'הו הסחה *

ריהזה ךא .דחוימב לודג רועיש לכא .ןוחט-אל ,אכמתה שארמ קלח םג לוכאל גהנ יברה *
תמחמ ולבוסל םילוכי ןיאש רורמב הבוח ידי םיאצוי ןיאש ,ע"נ צ"יירהומ ר"ומדא םשב
.ותופירח

דבכ אוהש) חלק םילכוא םא םלוא .םרג 19 רורמ תיזכ רועיש - 'הרות ירועיש' 'ס יפל *
.םיינישה ןיב קובד ראשנש המ רובע ןכו ,םרג 2 דוע ףיסוהל שורד ,(רתוי

.לכא אל הסחה יחלק תא .ונימי לש הציב רועישכ חקל יברה

ךרוכ

לע השבי תסורח טעמ םיחינמ .םיגוסה ינשמ רורמ תיזכו הנותחתה הצמהמ תיזכ םיחקול
הב לבטש תסורחה הלפנשכ ילוא - תסורח חרמ יברה) ךכ-רחא דימ התוא םירענמו ,רורמה
המלשה אכמתה תכיתח תא לבוט היה 'ךרוכ'ה ףוסב .םילעה לע אלו אכמתה לע - אכמתהמ
השע ןכ" םירמוא ,דחי םתוא םיכרוכ .(רעינ אלו - הסחה ילעב הפוטע הלכואו ,תסורחב
.הביסהבו דחיב םילכואו "...לליה

ךרוע-ןחלוש

.הביסהב אלש םילכוא *

.התליכא ינפל הציבה תא ללכ חתפ אלו קדב אל יברה .הרעקה לעש הציבה תליכאב םיליחתמ *
.הלכואו חלמב םימעפ 'ג הצמה תא לבוט הדועסה ךשמב .חלמ-ימב םימעפ 'ג הליחת התוא לבט

.חספה ימי תעבש לכב ,םייתפשה לע תועבצאה ריבעהל ןיא םינורחאו םייעצמא םימל *

.תוסוכה לע ףיסומכ האריי אלש ,'םייחל' רמול םיגהונ ןיא *

.הפטושל הרסמ ישילש סוכ תגיזמ ינפלו ,הדועסה ךשמב וסוכמ התש יברה *

.ךכ רחא ןואמיצ ידיל אובי אלש ןפואב תותשל שי ןמוקיפאה תליכא ינפל :ןופצ

ינש לוכאל בוט .תיזכ תחאו דחא לכל םיקלחמ ,ןמוקיפאה תא םיאיצומ הדועסה ףוסב
.דחא םוקמב ולוכ תא לוכאל שי .ומע תלכאנה הצמל רכז דחאו חספל רכז דחא ,'םיתיזכ'
.[ל"נה 'ד"בח רפכ'ב ע"עו] (ץראה זכרמב 12:41) תוצח םדוק ומייסל שיו ,הביסהב םילכוא

ךרב

.ישילש סוכ ול גזמ וירחאו ,ןוזמה תכרב םדוק דימת והילא לש סוכ גזמ יברה

.םגפ אלב הקלח איה םא הילושב הליחת הקדבו ,והילא לש וסוכל תיכוכז סוכב שמתשה יברה

.ןמזמה אוה הדגהה אירקמ

.'םילשורי הנוב' ירחא דע סוכה תא ודיב זחוא םיבוסמהמ דחא לכ *

אלב ,ןבומכ ,הנשה) םיכלוהו ,יעיבר סוכ םיגזומ ישילש סוכ תייתש רחא :ךתמח ךופש
ךופש" םירמוא .םיברה תושר ןיבל רדסה תכירע םוקמ ןיבש תותלדה לכ תא חותפל (תורנ
םירמוא םיחולשה קרו ,םמוקמב תאז םירמוא םיבוסמה לכ .דומעל ךירצ ןיאו הבישיב "ךתמח
.תלדה לצא ותוא

.םיינחור םיניינע לע (הבשחמב) הב שקבל שיו ,יתבר ןוצר תע איה תלדה תחיתפ תעש

הצרנ ללה

."ונל אל" םיליחתמ ,םירזוח םיחולשהשכ

.ללה תרימא תעב תסנכה-תיבב גוהנה רדסכ 'ודוה' םינוע ,רדסל םיבוסמ םניאש םיחרוא םג

.רודיסב ספדנכ ה"יוה םש תויתואב םינווכמ :"ודסח םלועל יכ . . ודוה"

יכ .ערלמ-ליעלמ המעטהב םיקדקדמ ןיא ןאכ ,(םש האר) 'אינע אמחל אה'בכ אלש .האבה הנשל
.'םילשוריב האבה הנשל' היהי אליממו ,דימ ליחתיש רקיעה

וסוכמ ןייה ךפושו ריזחמ ר"ומדאה ,"םילשוריב האבה הנשל" תרימא רחא :ברה תיב גהנמ *
תרשעמ - "ךדואו התא יל-א" ןוגינה וז העשב םינגנמ םיבוסמה לכו ,קובקבל והילא לש
.ןקזה ונבר לש םינוגינה

.(חספ -לש-תודגהו םירודיס ראשב םיאבומה) םינומזפ רמול םיגהונ ןיא ברה תיבב *

."חספ רודיס לסח" םירמוא ןיא *

אלב - ןבומכ) דעוותהל גהונ יברה היה ,רדסה רחאל ,ללכב דעו ל"שת דע א"ישת תנשמ *
.תסנכה תיבב ('םייחל'

בחרה רוביצלו םילועל - יללכ רדס

התיה הרעק לכלשו ,תסנכה-תיבב םירדסה תכירע תודוא בתכש הממ יתינהנ" :יברה בתכממ *
."הרומש הצמ

* * *

.'ליפמה' תכרבו 'עמש' תשרפ קר ותטימ לע תורקל םיגהונ :הטימה לעש עמש תאירק

,הרות-ירפס ינש תאצוה .םותי שידק ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,םלש ללה :תירחש תליפת
.'וכו הימש ךירב - תבש לכבכ אלא ,תודימ הרשע-שולש םירמוא ןיא

ינשה רפסה תא םיחינמ ,"וחקו וכשמ" אב תשרפב םילוע השימחל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
שדוחבו" סחניפ תשרפב ריטפמל ינשבו .הלילגו ההבגה ,שידק יצח םירמואו המיבה לע
.וללהי .ירשא .ךריבש ימ .ינשהו ןושארה ןקרופ םוקי .הרטפה .הלילגו ההבגה ."ןושארה
.שידק יצח

דירומו חורה בישמ" רמול םיקיספמ וז הליפתבו ,"לטה דירומ" שמשה זירכמ ףסומ םדוק
התא"ל רזוח - 'םיתמה היחמ' תכרב םייסש םרט רכזנ םא ,'םשגה דירומ' רמא) ."םשגה
םייסי ,"'ה התא ךורב" רמאש רחא רכזנ ,['לטה דירומ' דימ רמול ינהמ אלו] "רוביג
עיגהשכ רכזנ .הליפתה שארל רזוח - ךכ-רחא רכזנ ,"רוביג התא" ליחתיו 'ךיקוח ינדמל'
םישולש דע - קפוסמהו ,רזוח וניא "לטה דירומו חורה בישמ" רמא .םייתש ללפתמ ,החנמ ןמז
- רחא ןיינמב ללפתמ וניא םא - תירחש ללפתהש םדוק 'לטה דירומ' תזרכה עמש .רזוח ,םוי
.('לטה דירומ' תירחשב םג רמאי

.לט תליפת - ץ"שה תרזחב

תויודעוותה האר) 'תלוס תחקלו' תבש לכבכ םירמוא ,שודיקה ינפל ,םיליהת תרימא רחאל
.תוריכז ששו ,(186 ע"ס ג"ח ו"משת

,'רוכז' ,'אתדועס איה אד' ,'בישת םא' ,'ורמשו' ,'וניקתא' ,'דודל רומזמ' :שודיקב
.'ןפגה ירפ ארוב'ו ,'ידעומ הלא' לוקב םירמוא ךכ-רחאו .שחלב - 'ןכ-לע'

תצק הזב שיו ,םימי השישהב םג הצמ תליכא [תודיסח יפ-לע] תויהל הכירצ" :הצמ תליכא
."הווצמ

בוט-םויב םוי לכב ןיי תיעיבר תותשל םיבייחו ,אתיירואדמ הב םיבייח :בוט-םוי תחמש
,ם"במרה ירבדכ ,הז-לכ-םעו ;(שודיקה ןייב םג וז הבוח-ידי םיאצוי יכ םא) דעומה לוחו
."ןייב ךשמיי אל"

ןושאר םוי
דעומה-לוחד 'א ,ןסינב ז"ט

:שדוק תבש יאצומ

:ולא םירבד העברא רמול רוכזל שי דעומה-לוח לש הנושארה הליפתב :תיברע

.אוביו הלעי (ד ;הכרב ןתו (ג ;ונתננוח התא (ב ;לטה דירומ (א

:ותליפת םייסש רחא רכזנו ,םהמ דחא חכש

.הליפתה שארל רוזחי - "םשגה דירומו חורה בישמ" רמא

רמאי הלדבה ינפל הכאלמ תושעל ךירצ םא אלא) רוזחי אל - "ונתננוח התא" רמול חכש
.("לוחל שדוק ןיב לידבמה ךורב" :הרשע-הנומש ירחא

.הליפתה שארל רוזחי - 'רטמו לט ןתו' רמא

.הליפתה שארל רוזחי - 'אוביו הלעי' חכש

.'שודק התאו' ,'םעונ יהיו' םירמוא ןיא .לבקתת שידק

.שחלב םירמוא 'ךל ןתיו' .'ןרופיצ'ב םישמתשמ ןיא הלדבהב םימשבל

רמועה תריפס

הלילה לש הריפסה תא תעדל ךירצ הליחתכלו .םיבכוכה תאצ רחא ,הדימעב םירפוסו םיכרבמ
.םותי שידק ,ונילע :(הירחאלש חסונהו) הריפסה ירחא .הכרבה תעשב

280 'מע ז"ח ש"וקל םג האר - םישנל ע"הפס רבדב) .הכרבבו ,תורפוס םישנה םג ונגהנמל
.(9 'עה

התע תאצל הצור וניאש שרופמב ןווכיש בוט ,ומצעב רפס םרטב םירחאמ רמועה תריפס עמושה
.(ב"יס טפת ז"הדא ע"וש) ללכ הבוח-ידי

אלש תחא םעפ גליד םאו .ךרבי תולילה ראשבו ,הכרב אלב םויב רופסי ,הלילב רפס אלש ימ
.םירחאמ העימשב ותבוח ידי תאצל לוכיו ,הכרב אלב תולילה ראש רופסי - םויב םג רפס
.הכרבב רפוס - םוי גליד םא קפסבו

תריפס תא םג ורפסי ,הנמזב עמש-תאירק ךכ-רחא םיארוקו לודג םויה דועב תיברע םיללפתמה
תרחמל םעפ דוע ורפסיש רדסל שי ,לודג םויה דועב הריפסו תיברע םיללפתמה .הנמזב רמועה
רמועה-תריפס ימימ רקוב לכב הריפסה תא זירכהל יוצר .הכרב אלב ןבומכ ,תירחש תליפת תעב
.רופסל חכשש ימ תא ותבוח-ידי איצוהלו ריכזהל ידכ ,תסנכה-תיבב תירחש תליפת םויס ירחא

.הליל לכ לש הריפסה ירחאל ורודיסב ןמיס טטרשלו ןייצל גהונ היה צ"יירוהמ ר"ומדא ק"כ

םגש םירמוא שיו ,המצע ינפב הווצמ איה הליל לכ יכ הליל לכב םיכרבמש ףא ,הרואכל"
'וכו דחא םוי אוהש תעדלו רופסל קר אל איה הליל לכד הווצמה - וזב וז תויולת ןניא
'וכו דחא םוי והזש העידיה ךרד-לע ,הווצמה םויקמ קלחכ - ןווכל) תעדל םג אלא ,רמועל
."תועובש העבש (תריפס)מ קלח והזש (רמועל

.ותריפס לע ךרבל לוכי ,תוריפס יתש קפסמ רפוסו ,דמוע הריפסל םוי הזיאב קפוסמה

'ןנברד ירת' היה םדוקש ףא) הכרבב ותריפס ךישממ ,הריפסה ימי עצמאב תווצמל עיגהש ןטק
,םילודג ףאו (הרותה ןמ הזה ןמזב רמועה תריפסש ם"במרה תעדל ףאו ,'ןנברד דח' התעו
אלש ףא ,אתיירואד היהת זא הריפסהש םירמוא שיש) הריפסה ימי עצמאב ונקדצ חישמ אובישכ
ןמ ורפסיו וכישמי ,(תועובשה גחב םחלה יתש תברקה תארקל הריפסכ ,רמועה תא ונברקה
.'היבשחא - היתווצמ'ו הרות לש תואיצמ איה םג תמדוקה הריפסהש ןוויכ ,הרותה

הילרטסואל ויחולשל יברה הרוה ןכו) רמועה תריפס ימיב ךיראתה וק תא תוצחל אלש יוצר
וא הברעמ רבעמ ידי-לע םוי 'דיספה' וא 'חיוורה'ש םדא ,יברה תעד יפלו רחאמ ,('וכו
ישנא וא לארשי ללכ תריפס יפל אלו ולש םימיה יפל רפוסו ךישממ ,ךיראתה וקמ החרזמ
ןמז' זא רמאי אלש אלא) אוה-ותריפסל םישימחה םויב עבקנ ולש תועובשה-גח ףאו ,םוקמה
.('ונתרות ןתמ

.םויל ףד - םיעובקה םירועישה לע ףסונ - הטוס תכסמ הריפסה ימיב דומלל םיגהונ

,'ב ףד ,תכסמה תלחתה" :יברה הרוה ,הריפסה ימי ט"מל הטוס תכסמ יפד ח"מ תקולח רבדב
לש ינש םויב אלו) רמועה תריפסד 'ב םוי ,[ל"וחב] דעומה-לוח לש ןושאר םויב םידמול
ןכו ,'ג ףד םידמול דעומה לוח לש ינש םויבו ,(רמועה תריפסד ןושאר םוי אוהש בוט-םוי
ןושארה םויבש ,תאז ריבסהו ."תכסמה םויס ,ט"מ ףד םידמול ובש תועובש ברעל דע ,האלה
.םויל ףד ךליאו רחממ דומלל םיטילחמו ,תכסמה םש תא ללוכש 'רעשה ףד' תא םידמול

דעומה-לוח

.חספה-גחד 'א םוי ליעל האר - ןייב החמש ןיינעב

הרות דומיל

תבשה םוי ןיאש דחא ךשמהב םיאבש - וז הנשד חספ דעומה-לוח ימי לש תועיבקל רשקב"
ראשנ . . :הלא םימיב דחאו דחא לכ לש 'ה תדובעב תדחוימ הארוה הנשי . . םהיניב קיספמ
דבלמ ,ןבומכ) "שממ הלילו םמוי הרותב קוסעל בייח" לש אלמה יוויצה דחאו דחא לכ לע
לוחב םג הרותה ןמ השע-תוצמ איהש 'ךגחב תחמשו' תווצמ םויקלו הליפתל םידעוימה םינמזה
.(הזב אצויכו ,דעומה

הרותה דומילב העיגיו הפסוה ידי-לע ולוכ םלועה לכ "שוביכ" רבד לע רבודמל ךשמהבו..."
דחאו דחא לכ ףיסוי חספ דעומה-לוח ימיב רשא בוטו ןוכנו יוארהמ - זוע רתיבו תאש רתיבו
,וילע לועפל לוכיש ימ לכ םע לדתשהל :תלוזל עגונב ןהו אוה ודומילב ןה ,הרותה קסעב
ךייש ל"נה ןיינעש אטישפו .ל"נהל םאתהבו ולא םימיב ודומילב ץמוא ףיסוי אוה םגש
- ןמזה תומכ ןבומב םג איה "עבק םתרות" ירה םימיה ראשב םגד ,תובישיה ידימלתל דחוימב
דומילב ףיסוהל הבוטל ונילע אבה חספ דעומה-לוח ימי לכ תא לצנל דחוימ בויח לטומ םהילע
.(266 'מע ז"ח תוחיש יטוקל) "זע רתיבו תאש רתיב הרותה

ךוניח

לע ,(בפש-פש 'מע ,בי ק"גא) ונרוד אישנו צ"יירהומ ר"ומדא ,וניתובר ק"כ תארוהב
.דעומה-לוח ימיב תו/םידימלתה םע רשק רומשל תו/םירומה

אלש םידימלתה תא קיסעהל ידכ ,בותכל םג - ךרוצ שי םאו ,רפס-תיב חותפל (הווצמו) רתומ
.דעומה-לוח ימיב תוצוחב םנמז תא ולביו ובבותסי

.אוביו הלעי .(חספה ימי לכב) 'הדותל רומזמ' םירמוא ןיא .ןיליפת םיחינמ ןיא :תירחש
םיארוק ןושארב ,הרות ירפס ינש םיאיצומ .םותי שידק ,םוי לש ריש .לבקתת שידק ,ללה יצח
יפכ - תוקספהה םוקימ .דמ,גכ - וכ,בכ ארקיו) 'בשכ וא רוש' רומא תשרפב םילוע השולשל
,הלילגו ההבגה ,(ארימג דע ארוק לארשיהו ,בוט-םויל ונרודיסבש לארשי ,יול ,ןהכ תאירק
ןויצל אבו ,ירשא .הלילגו ההבגה .שידק יצח ,'םתברקהו' סחניפ 'פב יעיבר הלעי ינשבו
.ףסומ תליפת .שידק יצח .וללהי .לאוג

רכז (םלוכב וא 'םייחל'ב ,ןוגינב ,הליכאב :הפסוה ונייהד) רבד הזיא הדועסב תושעל בוט
.ןמה הלתנ ובש ,הז םויב התייהש רתסא תדועסל

רבע .הנטק הדועס וליפא ליחתהל ןיא ךא ,המ-רבד םועטל רתומ תושמשה-ןיב ינפל העש יצח
ןמז עיגהש ירחא הדועסב ליחתה םא לבא ,ותדועס קיספהל ךירצ וניא - הדועסב ליחתהו
.ותדועס עצמאב רופסלו םיבכוכה תאצב קיספהל ךירצ הריפסה

ינש םוי
דעומה-לוחד 'ב ,ןסינב ז"י

רפסבו ,"...יל שדק 'וג רבדיו" אוב תשרפב םילוע השולשל םיארוק ןושארה הרותה רפסב
.לומתאדכ יעיברל ינשה

ישילש םוי
דעומה-לוחד 'ג ,ןסינב י"ח

ינשה רפסבו ,"...ףסכ םא" םיטפשמ תשרפב םילוע השולשל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
.לומתאדכ יעיברל

,ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ לש ויבא ,ןוסרואינש קחצי יול 'ר לבוקמה ןואגה תדלוה םוי
.ה"עאא לש ותירבב ר"ומדא ק"כ לש ותסנכה םויו

יעיבר םוי
דעומה-לוחד 'ד ,ןסינב ט"י

רפסבו ,"...ךל לספ 'וג רמאיו" אשת תשרפב םילוע השולשל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
.לומתאדכ יעיברל ינשה

ישימח םוי
דעומה-לוחד 'ה ,ןסינב 'כ

,"...יניס רבדמב 'וג רבדיו" ךתולעהב תשרפב םילוע השולשל םיארוק ןושארה הרותה-רפסב
.לומתאדכ יעיברל ינשה רפסבו

.(לת ס"וס ז"הדא ע"וש האר) 'תורשעמ רועיב' םוי

:ןילישבת בוריע

דיב ןתיו ,תיזכ רועישב גד וא רשב ןוגכ בושח לישבת םע ,הציבכ רועישב המלש תפ לטונ
םא ,םילודג וליפא ,תב וא ןב ידי-לע אלו תווצמ-ןב םדא ידי-לע םיכזמ - הליחתכל) רחא
הצורש ימ לכל הכזמ ינא" :רמואו ,להקה לכל ודי-לע (חתפב 'ז-ה) תוכזל (ולשמ םילכוא םה
ןמ (מ"ס 8) חפט בוריעה תא היבגמ הכוזה ."הז בוריע לע ךומסלו (קיריחב 'ל-ה) תוכזל
בוריעה לטונו רזוחו ,ריוואב תהבגומה ודי-לע וחינה םא וליפא ,וילע חנומ היהש םוקמה
ימ ."...ןידב" רמואו "בוריע תוצמ לע ונויצו ויתווצמב ונשדק רשא" ךרבמו ,הכוזה דימ
רתומ היהי הזה בוריעב" :ןיינעה ןכות .ןיבמ אוהש ןושלב רמול ךירצ ,תימרא ןיבמ וניאש
,תבשל בוט-םוימ וניכרצ לכ תושעלו ןקתלו רנ קילדהלו ןימח ןימטהלו לשבלו תופאל ונל
."תאזה ריעב םירדה לארשי לכלו ונל

השעי ,םיבכוכה -תאצ עיגה םאו .תושמשה-ןיב םג וחינהל יאשר ,ןילישבת בוריע תושעל חכש
.םכח תלאש

-לש-ןורחאב הליכאל תבש-ברעב לחש חספ-לש-יעיבשב 'ךלדיינק' וניכהש רדסה היה יברה לצא
'יש ל"יר ח"הרה) ללכ ךכמ הצורמ יברה היה אל ,תאז וניכה אלשכ ,תחא םעפ .תבשב לחש חספ
.(24 'מע המ ןויליג 'תורשקתה' ,רנורג

.'ונייחהש' אלב ,'בוט-םוי לש רנ קילדהל' תוכרבמ :תורנ תקלדה

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il