- ה"צק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה ןסינ 'כ * חספ לש יעיבש ברע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


חוכ ןתונ םירצממ תלואג ןורכז
הדיתעה הלואגל אובל


ןמזב התיה ,תולגה לע הרומה ,רורמ תליכאש ןכתיי ךיא
* !?ןנברדמ איה ,תולגה ןמזב ,וישכעו אתיירואדמ שדקמה
אוה הזה ןמזב הבויח ,הלואגה תא תלמסמש ,הצמ תליכא ךיאו
* ?ןנברדמ קר הבויח היה תיבה ןמזב וליאו אתיירואדמ
ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ תחישמלע םוקמה חספש םוש לע . . חספ" :"רורמו הצמ ,חספ" - םיניינע 'ג םנשי חספה גחב
. . רורמ .'וכ ץימחהל וניתובא לש תקצב קיפסה אלש םוש לע . . הצמ .'וכ וניתובא יתב
."'וכ וניתובא ייח תא םירצמה וררמש םוש לע

ןמזב קר ךייש - חספ :יכ ,"הצמ" אוה הזה ןמזב ראשנש הלא םיניינע 'גמ ירקיעה ןיינעהו
םיבירקמ ןיאש הזה ןמזב ןכ-ןיאש -המ ,חספ ןברק םיבירקמ ויה זאש ,םייק היה שדקמה-תיבש
ןמ הבויח הזה ןמזב םג - הצמו .ןנברדמ אלא וניא הזה ןמזב ובויח - רורמ .חספ ןברק
.1הרותה

:ןיבהל ךירצו

לע") הצמו ,תולגה לע הרומ ("'וכ וניתובא ייח תא םירצמה וררמש םוש לע") רורמש ןוויכ
ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ םהילע הלגנש דע ץימחהל וניתובא לש תקצב קיפסה אלש םוש
(תולגה לע הרומש) רורמה םייק שדקמה-תיבש ןמזבש ןכתיי ךיא - הלואג לע הרומ ("םלאגו
אוה תולגה ןמזב רורמ :הזמ הריתיו ?ןנברדמ אוה תולגה ןמזב אקוודו ,הרותה ןמ אוה
תולגה ןמזש העשב הב - הרותה ןמ (תולגה ןמזב םג) איה (הלואג) הצמ אקוודו ,ןנברדמ
!?הלואג הניינעש הצמל אלו ,אקווד רורמל ךייש

ירה ,דבלב העש יפל ותויה םעש - םירצמ תאיציד ןיינעה תוללכב רואיבה םדקהב ןבויו
,2רמאנ הילעש הדיתעה הלואגהל דע הז ירחאלש םיניינעה לכ לע חוכ-תניתנו הלחתה םג אוה
איה םירצמ תאיציש 3ר"ומדא ח"ומ ק"כ ראבמש יפכ ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"
.המילשהו תיתימאה הלואגל דע תולואגה לכל הלחתה

:רתוי תויטרפבו

םיכלמה -יכלמ-ךלמ םהילע הלגנ" ,רתויב הלענ יוליג ותויה םע - םירצמ תאיציד יוליגה
םתרפסו"ד הדובעה ליחתהל הכרצוה הז ירחאלו ,דבלב העש יפל אלא היה אל - "םלאגו ה"בקה
ךרד-לע ,הרות-ןתמל םייואר תויהל לארשיד הרהטה תישענ אקווד הדי-לעש ,4"תותבש עבש םכל
.6רהוזב אתיאדכ ,5"'וג הל הרפסו"ש הז ידי-לע הלעבל תרהטתמש אתובאסמד השא תמגודבו

-ןתמד הלחתהה םג אוה ירה ,העש יפל אלא היה אל םירצמ תאיציד יוליגהש ףא ,ךדיאלו
התשענ (רמועה תריפסד הדובעה ידי-לע הנכהה םג ללוכ) הרות-ןתמל תורשפאהש ןוויכ ,הרות
.7אקווד םירצמ תאיציד יוליגה ידי-לע

םג (אלא ,הרותד אילגד הרות-ןתמ תלחתה קר אל) אוה םירצמ תאיציד יוליגה :הזמ הריתיו
אל םירצמ תאיציד הלואגהש ףא ,יכ ,אובל דיתעל הלגתתש הרותה תוימינפד הרות-ןתמ תלחתה
עגונב 8ל"זח ןושל ךרד-לעו) תויולג דוע ויה הירחאל ירהש ,המילשו תיתימא הלואג התיה
הלואגהל חוכ-תניתנו הלחתה איה ירה ,("ןנא שורושחא ידבע יתכא" :םירופד הלואגל
יוליגה ידי-לע הרות-ןתמד תומילשה םג היהת זאש ,9תולג הירחא ןיאש המילשהו תיתימאה
.הרותה תוימינפד

לכ וניתדובעו ונישעמ תוללכל חוכ-תניתנ אוה "םירצמ תאיציל רכז"ד ןיינעהש ןבומ הזמו
.הדיתעה הלואגהל ףוס-ףוס םיאב 10הז ידי-לעש תולגה ךשמ ןמז

לכד הלחתה םגו ,דבלב העש יפל) םירצמ תאיציבש תווצקה 'ב תמגודש ,רמול שיו
:חספ ןברקב םג וניצמ (הז ירחאלש םיניינעה

וניא חספד יוליגהש שגדומ הזבש - םייק וניא שדקמה-תיבש הזה ןמזב ברק וניא חספ ןברק
.דבלב העש יפל אלא

רתומ ,םייק שדקמה-תיב ןיאש הזה ןמזב םגש תועד המכ םינורחאב וניצמ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
חספד יוליגהש שגדומ הזבש - (11הזב אירטו-אלקשה יטרפ הכוראב ראובמכ) חספ ןברק בירקהל
ןיינעה ךייש זא םגש) תולגה ןמזבש הדובעה ןה ,הז ירחאלש םיניינעה לכל הלחתה אוה
.הדיתעה הלואגהב התרטמו התילכת (רקיעבו) ןהו ,(חספ ןברקד

גהנמ") לארשי לש םגהנמ יפ-לע] "ללה יצח" תרימאל ימינפה םעטה םג והזש ,רמול שיו
םינושאר םימי ירחאל [הכרבה תרימאל עגונב אירטו-אלקש שי ,ןכלש ,(12"איה הרות לארשי
תניחבב ,תולגב ןיידע םיאצמנש ,העש יפל םירצמ תאיציד יוליגה ירחאל םגש - 13חספד
ידבע יתכא"ש םירופב ומכ ,ללה תרימאל הרואכל םוקמ ןיא זאש) "ןנא הערפ ידבע יתכא"
.תולגה ןמזב םג הלואגה תא לועפלו ךישמהל ידכ "ללה (יצח)" םירמוא ,(8"ןנא שורושחא

הצמ לע הרותה ןמ בויח שי הזה ןמזבש ,הצמו רורמבש תווצקה 'ב םג ראבל שי הז יפ-לע
:תנתונה איה ,יכ - הלואגה לע הצמו תולגה לע הרומ רורמש יפ-לע-ףא ,רורמ לע אלו

אוה ומצע תולגהש יפל ,אוה ,רורמ תליכא לע הרותה ןמ בויח ןיא תולגה ןמזבש םעטה
רבד) רורמ תליכא ידי-לע תולגה ןיינע תא רתוי שיגדהל ךרוצ ןיא ןכלש ,רורמ לש ןיינע
בויחו ךרוצ שי םייק שדקמה-תיבש ןמזב ןכ-ןיאש-המ ,('וכ שואי לש שגרל איבהל לוכיש
,ףיסוהלו .תולגה לש בצמו דמעממ הלואגה ןורכז תא שיגדהלו ררועל ידכ רורמ תליכאב
תליכאב םג אטבתמ הז ירה ,תולג הירחא שיש הלואג ,העש יפל איה םירצממ הלואגהש ןוויכש
.םייק היה שדקמה-תיבש ןמזב (תולגה לע הרומש) רורמ

תנתונש םירצממ הלואגה ןורכז ,אוה ,תולגה ןמזב השגדהה רקיע איה ובש ירקיעה ןיינעהו
לע הרותה ןמ בויחהב שגדומכ - הדיתעה הלואגהל אובל ידכ תולגה ןמזב הדובעה תוללכל חוכ
.הלואגה םע הרושקה הצמ תליכא

דע ץימחהל וניתובא לש תקצב קיפסה אלש םוש לע . . םילכוא ונאש וז הצמ" - הזמ הריתיו
:"םלאגו ה"בקה םיכלמה-יכלמ-ךלמ םהילע הלגנש

םתויהב לארשי -ינב ולכאש הצמה - תוצח םדוקש הצמ (א) :הצמ יגוס 'ב םנשיש 14עודי
שודיחהו .םירצממ םתאצב לארשי-ינב ולכאש הצמה - תוצח ירחאלש הצמ (ב) ,םירצמ תולגב
לארשי-ינב ולכאש הצמה ,תוצח רחאש הצמה דגנכ איה תוצח םדוק םילכוא ונאש הצמהש - אוה
.םירצממ םתאצב

לארשי -ינב ולכאש הצמה תמגודב איה תולגה ןמזב םילכוא ונאש הצמהש - הזב ןיינעהו
םתאצב תוצח ירחאלש הצמה דגנכ איה ירה ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,םירצמ תולגב םתויהב תוצח םדוק
.הדיתעה הלואגל תכיישו הרושק תולגה ןמזב הצמה תליכא םגש ןוויכ ,םירצממ

:םדאה תדובעב הזמ הארוההו

לופיל ןיא - ובצמו ודמעמ הישפנב שיניא עדישכ טרפבו ,ללכב תולגה תכשחב םיאצמנשכ םג
הדובעה תוללכל חוכ-תניתנה איהש ,הלואגה תודוא רוכזל שי ,הברדא אלא ,םולשו-סח שואיב
.הדיתעה הלואגה תא איבהל תולגה ןמזב

ןמזל םיפצמו םיכחמ םהבש רמועה תריפס ימיב ,םירצמ תאיצי ןמזל תוכימסבו ירחאל טרפבו
הלחתהה םג (אלא ,דבלב העש יפל קר אל) איה םירצמ תאיציש שגדומ הז ןמזבש ,15הרות-ןתמ
תלחתה םג איהש םירצממ הלואגה ןורכז תא שיגדהל ךירצש המכו-המכ-תחא-לע - הרות-ןתמד
תוימינפ תולגתהב הרות-ןתמד תומילשהל םיפצמו םיכחמש ךכב תאטבתמש ,הדיתעה הלואגה
.הדיתעה הלואגב הרותה

,ונייה ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" רמאנ הדיתעה הלואגל 16עגונב
.הדיתעה הלואגה לע "לשמ" איה םירצמ תלואגש

לכש ,ןבומ ,18לשמנהל םינווכמ לשמה יטרפ לכש ,17הרות לש "לשמ" אוה הז "לשמ"ש ןוויכו
.ןמקלדכ ,הדיתעה הלואגהל םג ואיבי ,םירצמ תאיציל ואיבהש םיניינעה

- לארשי-ינבד שפנ-תוריסמו ףקותה אוה םירצמ תאיציל ואיבהש םיירקיעה םיניינעהמ
:חספ ןברקב שגדומכ

םכל היהו 'וגו הש שיא םהל וחקיו הזה שדוחל רושעב" ,19רמאנ חספ ןברקד יוויצהב
."וגו ותוא וטחשו הזה שדוחל םוי רשע העברא דע תרמשמל

:הז ינפל םימי העברא השה תא חקילו םידקהל וכרצוהש םעטה 20ל"זח וראיבו

- םהיתבב הש םיקיזחמ המ םשל םתוא ולאשיו ,הש םיחקול לארשי-ינבש וארי םירצמה רשאכ
.ןברק ובירקהלו וטחושל ידכ ונתיבב השה תא ונא םיקיזחמ :ובישיו לארשי-ינב ולעפתי אל

חבזנ ןה" הערפל השמ רמא ןכלש) םהלש הרז-הדובעה היהש השל םידבוע ויה םירצמה ,הנהד
םהיתבב השה תא קיזחהל לארשי-ינבל ה"בקה הוויצ ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,(21"ונולקסי אלו 'וג
.'הל ובירקהלו וטחושל םתנווכש - םתלאשל הנעמב - םירצמהל בישהלו ,םימי 'ד

תא איבה - 22םירצמהמ לעפתהל אלש לארשי-ינב לש שפנ-תוריסמהו ףקותה - הז ןיינעו
תאו" ,24ש"מכ ,תווצמה ןמ םימורע לארשי-ינב ויה םירצמב םתויהבש 23ל"זר ירבדכ ,הלואגה
םהל ןתנ ןכלו ,25"הרז-הדובע ידבוע וללהו הרז-הדובע ידבוע וללה"ש דעו ,"הירעו םורע
םירצממ ולאגנ - הז ןיינעב םהל התיהש שפנ-תוריסמה תוכזבו ,26חספ ןברקד הווצמה ה"בקה
.27

-לע אובת הדיתעה הלואגה םגש ,ןבומ ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ"ש ןוויכו
.שפנ-תוריסמו ףקותב הכילהה ידי

לכ דוסי - לארשי-תבהא תווצמ תאש ןכש-לכ ,ףקותב םייקל ךירצ תווצמה לכ תא םא
.םדא םושמ לעפתהל ילבמ ,ףקותב םייקל ךירצ - 28הרותה

דוע רבדל םיכירצ ,םילעופ םניא םירבדה םאו ,תווצמו הרות תודוא ידוהי םע רבדל םיכירצ
:הברדא .לעפתהל םיכירצ אל זא םג - ("ךיז טעקירב רענעי") "טעוב" הלה םא וליפאו ,םעפ
םיכירצ ,אלימבו - ("ןא םיא טריר סע") 30ול עגונ רבדהש 29החיכומ ,"טעוב" הלהש הדבועה
.םירבדה ולצא ולבקתיש דע ,םעפ דועו םעפ דוע ומיע רבדל

םגתפכו) םירבדה ולבקתיש ידכ ,תחנ ירבדב רבדל םנמא םיכירצ - .ףקות ךותמ תכלל םיכירצ
.ףקות ךותמ - לבא ,("זאנ םעד ןסיירפארא טינ םענעי ףראד ןעמ" :ר"ומדא ח"ומ ק"כ

יכ ,'וכ שאייתהלו לעפתהל ןיא - רבדל םינתונ אלו תסנכ-תיבל םיכלוהשכ הז ךרד-לעו]
דע ,ףקותה לכב לבא ,ןבומכ ,תחנו םעונ יכרדב ,רבדל ונתיש תולובחתו תוצע שפחל ,םא
.[31שפנ-תריסמד ףקותל

.וחילצי - ףקותבו תחנב ורבדישכו

,אוה בוט - תלוזה .וב אלא ותלוזב הניא המשאהש תעדל וילע - חילצה אל ןיידעש ןמז לכו
לא םיסנכנ םירבדה ןיא ,ןכלו ,בלה ןמ םיאצויה םירבדב וניא תלוזה םע ולש רובידהש אלא
ןמ םיאצוי ויהי וירבדש םילהת לטיפאק רמול אופיא אוה ךירצ - .(32רמאמה ךשמהכ) בלה
.בלה לא םיסנכנ םג ויהי אלימבו ,בלה

:תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכו

םהמיע וחקל םגו ,םירצממ ואצי - םירצמהמ ולעפתה אלש לארשי-ינבד ףקותה ידי-לעש םשכ
דחאה םגו ,33"דחא דע םהב ראשנ אל"ו ,םיב ועבט םלוכ םירצמהו ,םירצמ לש םבהזו םפסכ
,34תורצ םש לבסו הוונינל לגלגתנ - הערפ - ראשנש

לכ ולטבתי ,םדא םושמ לעפתהל ילבמ ,שפנ-תוריסמו ףקות ךותמ וכליי רשאכש - התע םג ךכ
.ונימיב הרהמב הדיתעה הלואגה אובתו ,םידגנמה
(הגומ יתלב - ב"ישת'ה חספ-לש-ןורחא תחישמ םיעטק).ו"טס ה"עתס ח"וא ז"הדא ע"וש .א,כק םיחספ (1

.וט,ז הכימ (2

.(164 'מע ח"שת מ"הס) ב"יפ ח"שת פ"שחאד צ"מראמ ךתאצ ימיכ ה"ד (3

.וט,גכ רומא (4

.חכ,וט ערוצמ (5

.ךליאו א"עס ,זצ ג"ח (6

.ז"סוס חספה גחד 'ב ליל תחיש םג האר (7

.א,די הליגמ (8

.ב,זטק םיחספ - ג"ה ה"דותב אבוה .א,וט חלשב אתליכמ (9

.ז"לפר אינת האר (10

.38 הרעה 60 'מע ג"ל ךרכ ש"וקלב ןמסנהב האר (11

.ז"טס ד"צתס .א"יס ב"לתס .פק ס"וס ח"וא ז"הדא ע"וש האר (12

.נ"שו .י"ס .ה"ס ללה ךרע תידומלת 'קיצנא הארו .ללה ינפל ז"הדא רודיס (13

.נ"שו .ב"ס פ"החד 'ב ליל תחיש האר (14

.2 הרעה 114 'ע ב"כח ש"וקלב ןמסנהב הארו .םיחספ ףוס ן"ר (15

.ךליאו 127 ע"ס ,'א ךרכ ש"וקלב ספדנו ,א"טילש ר"ומדא ק"כ ידי-לע הגוה - זי ס"וס דע ןאכמ (16

הרעה 145 'מע ,'ב ךרכ .180 'מע שיר א"ח א"ישת תויודעוותה - םחנמ-תרות .118 'ע םש ש"וקל םג האר (17
.23

לשמבש םיניינעה יטרפ לכ ןכ-ןיאש -המ ,לשמנה לע הרומ לשמה תוללכ קרש *נ"ומל החיתפב ם"במרה ש"מו (18
הארתהו ןוימד וב ואצמש אלא ,לשמנהמ רז רבד אוה ומצעלשכ לשמהש ,םדא-ינב ידי-לע ןתינש לשמב קר ז"ה -
םנשי לשמה יטרפ לכש חרכהב ,לשמנהמ לשלתשנש ,יתימא לשמ ותויהל ,הרות לש לשמב ןכ-ןיאש -המ ;לשמנה לא
.לשמנהמ לשלתשנ לשמה לש ורקיע לכש ןוויכ ,לשמב םג ויה אל ,לשמנב ויה אל וליא :הברדאו ,לשמנהב םג
יתלב החנהמ) הלילש לש ןפואב פ"כע וא ,בויח לש ןפואב ,לשמנהל עגונב דומלל םילוכי לשמהב טרפ לכמ ,ןכלו
.(הגומ
-------------------------
.הרעהב 529 'מע ז"ט ךרכ ש"וקל םג האר (*


.ו-ג,בי אב (19

.ג ,םש ת"העבמ םינקז תעד האר (20

.י"שרפבו בכ,ח אראו (21

(ה ,ט"יפ ר"ומש) שרדמב אתיאדכ ,חספה תיישע תעב ןכו ,םהיתבב השה תא וקיזחהש םימיה 'ד ךשמב (22
.(םש כ"מ) םוי 'מ ךלהמ התיהש םירצמ ץרא לכב ,"םוי 'מ ךלהמ ךלוה וחיר היה . . חספה תא השמ השעש"כש

.ו,בי אב י"שרפו אתליכמ (23

.ז,זט לאקזחי (24

.טכ,די חלשב ר"ליב אבוה .ח ,ג"מפ ר"ומש .חכ,די חלשב אתליכמ .ב"ער ,עק ב"חז האר (25

הסיפתנ ז"יעו .(םש י"שרפו אתליכמ) "הלימ םדו חספ םד" ,"ייח ךיימדב ךל רמואו" :רתוי תויטרפבו (26
.(הגומ יתלב החנהמ) *"'וכ ז"ע ידבוע וללה" הנעטש ןידה תדמ
-------------------------
.ךליאו 114 'מע ז"ט ךרכ ש"וקל הכוראב האר (*


לש (רשה) םהיהולאד הייפכה ולעפ ,הטמל םירצמ לש םהיהולא תטיחשל עגונב שפנ-תוריסמה ידי-לע ,יכ (27
.(הגומ יתלב החנהמ) הלעמל םירצמ

.בל קרפ אינת .א,אל תבש האר (28

.(הגומ יתלב החנהמ) ול עגונ רבדהשו ...!יח אוהש (29

.10 'מע ,םולש-תרות ש"הס .ח"פ הליפתה סרטנוק האר (30

.הגומ יתלב החנהמ - הז עטק (31

.א,טס ה"לשב אבוה .ג"יש ת"רל רשיה רפס (32

.חכ,די חלשב (33

.נקת זמר הכימ ש"לי האר (34
חישמ םע תויחל


ונקדצ חישמו חספה ימי לכ ורבע
!אב אל ןיידע


אדח אתעשבו אדח אעגירב תוועמה ןקתל רשפא

ימיכ" בותכש ומכ - הדיתעה הלואגה םע םג רושק (םירצמ תאיצי) חספה גחד ןיינעה תוללכ
ץראמ ךתאצ ימיכ" היהת הדיתעה הלואגהש ,ונייה ,"תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ
."םירצמ

ל"זח ישרדמב ראובמה יפ-לע ןבומכ - (חספה גח תלחתה) ןסינב ו"טב רבכ ךייש הז ןיינעו
הירחא ןיאש ,המלש הלואג (ןסינב ו"טב) םירצמ תאיציד הלואגה התיה לארשי וכז וליאש
.תולג

ןכלו - חספ-לש-ןורחאב דחוימב שגדומ הדיתעה הלואגה ןיינע תוללכ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
- ונקדצ חישמ תאיבב ויהיש םיניינעה יטרפ תודוא הכוראב רבודמ חספ-לש-ןורחא תרטפהב
.וניאישנ וניתובר ידי-לע הכוראב ראבתנש יפכ

,"חישמ לש ותדועס" - תישילש הדועס חספ-לש-ןורחאב לוכאל ט"שעבה תנקת ירחאל טרפבו
הייתשו הליכא) תימשג הדועס םע ונקדצ-חישמ תאיבד ןיינעה תוללכ תא םירשקמש ,ונייה
.(וטושפכ

היהת אובל דיתעלש ל"זר ישרדמב ראובמכ - אובל-דיתעלד הדועסה תמגודב איה וז הדועסו
ןה) "היוור יסוכ"ד ןפואב ,רמושמה ןיימ ותשיו ,רבה-רושו ןתיוולה תא ולכאי הבש הדועס
.(הייתש ןהו הליכא

םויה םויסב התע ונא םיאצמנו ,חספה ימי לכ רבכ ורבעש לעופב םיאור - ל"נה לכ ירחאלו
!"ונעשונ אל ונחנאו" - אב אל ןיידע ונקדצ חישמו ,(םינורחאבש ןורחא) חספ-לש-ןורחאד

חספה ימיב םייוסמ עגר היהש ,ונייה ,חספה ימי תדובעב ןורסח היהש םושמ - רבדה םעטו
"ודביא"ו תודהיל וברקל םיכירצ ויהש םייוסמ ידוהי היהש וא ,םיאתמה ןפואב לצונ אלש
.הזב אצויכו ,ותוא

לכ תא אלמלו םילשהל וחוכב חספ-לש-ןורחאב ודמועבש - ידוהיל םירמוא הז לע הנה
ףסאמ"ד ןיינעה תמגודב אוה חספ-לש-ןורחא יכ ,הז ינפל ותדובעב םירסח ויהש םיניינעה
הלואגה ןיינע תוללכ םע הרושקה - חספה ימיד הדובעה תוללכל סחיב) "תונחמה לכל
.(הדיתעה

"הבושתה ינפב דמועה רבד ךל ןיא" ל"זח ורמא הילעש - הבושתה תדובע תוללכ תמגודבו
תדובע הליעומ םג - "'וכ סנכנו קחד"ד ןפואב תדחוימ תולדתשהל םיקוקזש הרקמב וליפאו]
"תויכז"ל םייוצר יתלבה םיניינעה תא ךופהל וחוכב הבושתה תדובע ידי-לעש דעו ,[הבושתה
.(ןוימדה ף"כ אלל) שממ

,"אדח אעגרבו אדח אתעשב" לעפנ הז ןיינעש ,ןבומ - הבושתה תדובע תודוא רבודמש רחאמו
.חספ-לש-ןורחא ,דחוימה םוי - "אדח אמוי" תודוא רבודמ יכ
יתלב - 1284-1282 'מע ,ג ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"משת'ה חספ-לש-ןורחא תחישמ)
(הגומ

יהויחבמ ריתי


תארוהכ תושעל אוה רודיהה
וניאישנ וניתובר


"הימופמ קיפנו ליאוה"

תוצמה תוסכל - תורמוח לש םיניינע המכ םישועש דעו ,היורש הצממ תוריהזה לדוג עודי
.היורש ששחמ תילכתב רהזיהל ידכ - הזב-אצויכו ןחלושה יבג-לעש

ןיב הצמ רוריפ ראשנ אמש ,גלזמב שמתשהל אלש דיפקמ היה ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ק"כ
הב שמתשה ךכ-רחא קרו ,התוא בגנמ היה ,שמתשהש םעפ לכבו ,תיפכב קר שמתשהו ,גלזמה יניש
.היורש ששחמ ,תינש

וז אל ,חספ-לש-ןורחאב ןכ-ןיאש-המ ,חספה ימי תעבש ךשמב קר ויה תורמוחה לכ ,םנמא
יתיארש יפכ - אקווד היורש לוכאל םירדהמ ויה ,הברדא אלא ,היורש ששחמ ורהזנ אלש דבלב
דבלמש) קרמב ,םיגדב :רשפאד המ לכב הצמה תורשל לדתשמ היהש ר"ומדא ח"ומ ק"כ לצא
.(טופמוק) ןתפלהבו ,רשבבש תיחולחלב ,(הצמ םג הרוש היה "ךאלדיינק"ה

רודיהה ילצא בשייתנ ודי-לעש ןמקלד בתכמה תלבקל דע - ילצא ההומת התיה וז הגהנה
.חספ-לש-ןורחאב היורש לוכאל

:הכוס תכסמב ארמגה ירבד יפ-לע -

ברש ןוויכ ,רמולכ ,"אנהכ ברד הימופמ קיפנו ליאוה דחו ירתא רדהמ אברד הירב אחא בר"
ץקוע ךותמ ןיאצוי וילע תשולשש סדה) "אניקב יפרט אתלת" ויהיש חרכה ןיאש רבוס אנהכ
היה ,ןכל ,רשכ םג ("הטמלמ דחא הלעו דחא ץקועב ןילע ינש") "דחו ירת וליפא" אלא ,(דחא
לכ אניק דחב אתלתד בג-לע-ףא) דחו ירתא רדהמ" (אברד הירב אחא בר) אנהכ בר לש ודימלת
."אנהכ ברד הימופמ קיפנו ליאוה ,(רשכד ןכש

היורש תליכאב רדהל ר"ומדא ח"ומ ק"כ לש ותגהנה ילצא הבשייתנ [...] הז יפ-לעו
:חספ-לש-ןורחאב

,חספ -לש-ןורחאב היורש לכוא היה ע"נ (ב"שרוהמ) ר"ומדא ויבאש האר ר"ומדא ח"ומ ק"כ
תורודב וניאישנ וניתובר לצא הז ךרד-לעו ,ש"רהמ ר"ומדא לצא וז הגהנה האר ע"נ ר"ומדאו
.הז ינפלש

היורש תליכאב רדהמ היה ,חספ-לש-ןורחאב היורש לוכאל רתומש ויתוברמ עמשש ןוויכו
.ויתוברד הימופמ קיפנו ליאוה - חספ-לש-ןורחאב

:םידיסחה יכרד לע םילאושש תולאשה לכל עגונב הז ךרד-לעו

יפכ םידיסחה יכרד תודוא רבודמש םיעדויש ןוויכ - ללכ תעגל תוכירצ ןניא תולאשה לכ
.םייברהמ ועמש וא וארש

,הנמזב הלפת ללפתייש ,המגודלו ,בוט רתוי ול היהי רחא ןפואב גהנתיישכש המדנשכ םג
קפנו ליאוה" ,ירה - הזב-אצויכ םיבוט םיניינע דועו ,הרות דומלתב קוסעל ןמז חיווריו
,הברדאו ,םירודיה שפחל ול ןיא ,םייברה תגהנה יהוזש עדויש ןוויכ ,"אנהכ ברד הימופמ
.("דחו ירתא רדהמ") אקווד וז הגהנהב רדהל וילע

והזש - "לאמשו ןימי ךל ודיגי רשא רבדה ןמ רוסת אל . . ךורוי רשא הרותה יפ לע" ביתכ
לאמש לעו לאמש אוהש ןימי לע ךל רמוא וליפא" ,ךרודבש ןיד-תיב תארוהכ תושעל בויחה
-תיב תארוהכ אלש תושעל הרוה םא ,הארוהל עיגהש דימלת וליפאש ,ךכ ידכ דעו ,"ןימי אוהש
יפכ םידיסחה יכרדב הגהנההש ,ןדיד-ןודינב הז ךרד-לעו .ארממ ןקז לש ןיד ול שי ,ןיד
רבדה ןמ רוסת אל" ,"ךורוי רשא הרותה יפ לע"ד בויחה רדגב איה וניאישנ וניתובר תארוה
וניתובר תארוהכ תושעל - אוה רודיהה אלא ,םירודיה שפחל ןיא ,אלימבו ,"ךל ודיגי רשא
.וניאישנ
(הגומ יתלב -ב"ישת'ה חספ-לש-ןורחא תחישמ)

יבר יצוצינ


'הכולהת'ב תופתתשהה


םיבורק תסנכ-יתבל םיגחב תכלל רוביצה תא דדוע יברה
,החמש תאבהמ ץוח * גחה תחמשב םידוהי חמשל ידכ םיקוחרו
אמויד יניינעמ הרות ירבד םוקמ לכב עימשהל יברה ארק
הכולהתב םיפתתשמל ותביח תא * הצוח תונייעמה תא ץיפהלו
תונוש תורוצב יברה הליג


רפואל השנמ יכדרמ ברה תאמ

(1931 -1932 'מע ,ב ךרכ 'מ"דשת תויודעוותה') מ"דשת תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהב
אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ תארוה" תא םימייקמ ךכבש ,הכולהתל הכילהה תבוח לע יברה רביד
ףידע םכח' ,הזמ הרתיו ,'םיאיבנה וידבע לא ודוס הליג' ,ה"בקה לש ותוחילשב - ונרוד
."'איבנמ

:רמאו המצע 'הכולהת'ה לע רביד וירבד ךשמהב

. ותחמשב םירחא ףתשמש ןפואב החמשה ןיינע תויהל ךירצ םהבש ,םיבוט םימיב
האר אל םלועמו םריכמ וניאש םידוהי ,בוט-םוי תחמשב םידוהי חמשלו תכלל .
םידוהי םיפסאתמ ובש תסנכ-תיב ונשי ינולפ םוקמבש עמשש ןוויכמ אלא ,םתוא
ידכ ,ברה קחרמה לע טבה ילבמ ,אוהה םוקמל וילגר תא תתכמ אוה ירה -
.ולא םידוהי לצא בוט -םוי תחמשב ףיסוהל

םתוארב - ולא םידוהי לצא תלעפנש החמשה לדוג תא לעופב םיאורש יפכו
לאש אלש דעו ,האנה תבוט לכ אלל ,םליבשב ומצע תא חירטהש ידוהי ונשיש
םינקז םידוהי םה םאה ,הז תסנכ-תיבב םיללפתמש םידוהיה םה ימ הליחת רריבו
אחריט ךסח אלו הזב אצויכו ,וריעמ רתוי הבושח ריעמ םאצומ םאה ,םידבכנו
.בוט-םוי תחמשב םלצא ףסונ הז ידי-לע הנה ,םחמשל ידכ בר ךלהמ תכלל ומצעמ

יבר תיבב גהנמ

:הכולהתל הכילהה תא ,כ"שת תנשמ תרגיאב ,ל"ז רמיצ לאירוא ברה ראתמ ךכו

לכב חולשל (מ"גבנ צ"יירהומ ר"ומדא ימימ דוע) המימי םימימ הפ יבר תיבב אוה גהנמ"
ררועל ריעהמ םינוש םיקלחב תויסנכ-יתבל םיכרבא םגו םירוחב (םירופב םג םיתעלו) לגר
תחמשב חמשל םגו - םוקמה ךרוצ יפל לוכה - המודכו ךוניח - םיצוחנ םיניינע רבד-לע
- חספבו תועובשה גחד 'ב לילב - תועובשב ,הרות-תחמש לילב רקיעב הז - תוכוסב .לגרה
,גח לכב םיכלוה ריעה יקלחמ קלח הזיאל תרוסמ החתפתה םינשה ךשמב .חספ-לש-ןורחא לילב
."גרובסמאיליוול םיכלוה חספבש גהנמה שרתשנ רבכו

:ותרגיא ךשמהב

(ח"אצ הזב םילפטמ תונורחאה םינשב ,בגא) םיפתתשמה לכש רחאש אוה רדסהמ קלח ,הנהו"
תיבב םלוכ םיצבקתמ - בירעמל החנמ ןיב - םידיחי וא תוגוז - םינושה תויסנכ-יתבל וכלה
.דוקירו הרישב '770'ל םירזוחו םימעוטו םישדקמ ,הנוכש התואב ש"נא יבושחמ דחא
תרות' יכינחמ) דניקסיז םהרבא 'ר ח"הרה לש ותיבב ל"נכ הנש לכ םיפסאתמ גרובסמאיליווב
-רחאו 'וכו ןיקפיל עשוהי 'רו גרבדלוג דוד 'ר ח"הרה לש םרבח - םילשוריו ןורבחב 'תמא
אצמנ יכ) םינשב תורשע רבכ וז הנוכשב רגה ,(אשרווב שטיוואבויל 'םימימת יכמות'ב ךכ
קחרה אל אליממ תרבועה - הרזח ךרדבש אלא .הנשה םג היה ןכו - (הנש םישולשכ הז רבכ ןאכ
- המינפ סנכיהל ולכוישמ םישנא רתוי היה - יתיב דיל םג הדובכה לכ הרצענ - יתיבמ
הלאה םיעצבמה לע חצנמהש ןוויכש אלא .םיעגר המכ ונדקרו ונרשו ונדמע ךכו הצוחה יתאציו
די לעבכ עודי אוהו - ח"אצ ישארמ - (ןויצל-ןושארמ ןיקסר י"יר לש ונב) ןיקסר דוד אוה
הזכ לק יונישל ףאש םינעוטה ארבס ילעב שי - תונשקע ידכ דע לוע תלבק לעבו הקזח
שיא ןיא רוריבב לבא ,'הובגמ' הארוה לביק אלמלא םיכסמ ןיקסר דוד היה אל 'תינכת'ב
."עדוי

..."הוואתנ"

יברה ירבד תא (9 'מע ,ה"נשת תועובשה גח ברע ,המ ןויליג ,הז רודמב) ונאבה רבכ ותעשב
:ח"אצ לש ונוגריאב ,הנושארל גח ותואב המייקתהש הכולהתל רשקב ו"טשת תועובשה גחב

ינא םג רמוא - הז 'ןובשח לע'ו ,םהב אנקמ ינא ךא ,יתכלה אל ינא
...'םייחל'

יברה אטבתמ ,(4-בש 'מע ,ז"ישת 'שדוק תוחיש') ז"ישת חספ-לש-ןורחאב ,ןכמ רחאל םייתנש
:תצק הנוש ןונגסב

ינא םג רמוא - הז 'ןובשח לע'ו ,תכלל הוואת יל התיה ךא יתכלה אל
...םייחל

.חמש ןוגינ ןגנלו 'םייחל' רמול םיכלוהה לכל הרוה ןכל םדוק

וכזו םידוהי וחמישש םינחדב ינש לע ארמגה רופיס תא יברה איבה ךכל המדקש הרצק החישב
הרושק החמשה ןיאשכ וליפא ידוהי חמשל הלודג הלעמש ךכמ קיסהו ,אבה-םלועל ךכ לשב
םידעומ ,(המשנה תחמש יהוז זאש) הווצמב הרושקה החמשב המכו-המכ-תחא-לע .אקווד תווצמב
.הרישה ןמז - חספ-לש-ןורחאו חספ-לש-יעיבשב ,ומצע הזבו ,החמשל

"לגרב ורבעי רהנב"

הכולהתב וכלהש ימ לכל יברה לחיא (276 'מע ,כ"שת 'שדוק תוחיש') כ"שת חספ-לש-ןורחאב
הדובעה רקיעש ,ראיב ןכל םדוק ."'וב החמשנ םש לגרב ורבעי רהנב'ל שממ בורקב וכזיש"
דצמ" :ףיסוהו ,לעופו היישעל םירושקה ,("לגרב ורבעי רהנב") םיטושפ םירבדב היהת דיתעל
דע - םג םכישמהלו תונייעמה ץיפהל ,לגרו לגר לכב םיכלוהש הכולהתה ןיינע םג גהנוה הז
."תודיסחב םרשקלו 'ךיצע בטוח'ב - הטמ הטמל

.חספ-לש -ןורחאב הכשמנו חספ-לש-יעיבשב הלחה לומתא הב וכלהש הכולהתה" :רמא ןכמ רחאל
."וב החמשנ םש"ד (ב ,חספד (א :תוחמש 'ב אופא ויה

תויונמדזהה תחאב .הכולהתל רשקב תובר םימעפ רכזנ אקווד םיילגרב לגרל היילעה ןיינע
:יברה רמא (טצק 'מע ,י"חשת 'שדוק תוחיש' - י"חשת חספ-לש-ןורחא)

ךירדהו' לש יוליגהל וכזי ,םילגרב םישועש הווצמ ,לגרל היילעה ידי-לע
תוכייש טרפמ 'םידרח רפס'ב) םיילגרב םישועש הווצמ לכב אוה ןכו .'םילענב
.יוליגה ותואל וכזי ,הווצמ רבדל ץר ומכו (םדאבש דחוימ רביאל הווצמ לכ
.לודג ךלהמו הרתי החרט הב שיש הכולהתב םיפתתשמ רשאכ טרפבו

יניס רהמ העיסנה תמגודב

:(1931 'מע ,ב ךרכ 'מ"דשת תויודעוותה') יברה רמא מ"דשת תנשב

תויסנכ-יתבב םיאצמנש םידוהי חמשל ידכ ולש תסנכה-תיבמ ךלוה ידוהי רשאכ
תמגודב אוה ולש תסנכה-תיב ןכש ,יניס-רהמ העיסנה תמגודב הז ירה - םירחא
ירהש - יניס-רהמ העיסנ הנכות ךרדב הכילהה ןכ-םאו ,וילא סחיב "יניס רה"
לא ,ךרדב וזגרת לא" - יעבדכ הרותב קוסעל לוכי וניא ךרדב הכילהה תעב
םיקוקזו ,םידוהי םניא ןיב םיכלוהש םג המו ."'וכ הכלה רבדב וקסעתת
לכ ךשמבש טלמי אל הזכ בצמבש - 'וכ וידחי תכלל םלוכ םיכירצ ןכלו הרימשל
!הלק העשל וליפא הרותה דומילמ קיספי אל הלוכ ךרדה

תעבש ולאכ םנשי םנמאש ראתל ינלוכי לבא ,'הכולהת'ב ימצעב יתכלה אל
םנשי הז םע דחיב לבא ,תודיסחו הלגנ ,הרות ירבדב םהיניב םירבדמ הכילהה
ךלוה ךיא םילכתסמש וא ,'הרטשמ'ה לש תוינוכמה לע םילכתסמ םגש ולאכ אמתסמ
תסנכ-תיבל תכללו טמתשהל הסנמ אוה םאה ,ותכילהב ענענתמ אוה םאה ,ינולפ
הרותה דומילמ וקיספיש טלמיי אל - םינפ-לכ-לעו .וב אצויכו ,רתוי בורק
...הלק העשל

לארשיב םתומכ ובריי

תמועל ט"שעבה תדובעבש שודיחה לע דמע הבש ,הכורא החיש יברה עימשה א"כשת תועובשה גחב
תוצופת לכב ,'וכו רפכל רפכמו ריעל ריעמ ךלה ומצע אוהש ךכב ,והומדקש לארשי ילודג
:(190-188 'מע ,א"כשת 'שדוק תוחיש') רמא ךכל ךשמהב .הרות םידוהי םע דמלו ,לארשי

אליממו .ותאיב תא זרזל לכוי אוהש ידכ ,תונייעמה תצפהל עייסמ ומצע חישמ
לע םירבדה םילעופ םימעפש אלא .םתלועפ ולעפי םירבדמש םירבדהש אוה עיפשמ
יאדו - לועפל ךא 'ןמז רחאל רחמ שי' תניחבב םימעפו ,רחמל םימעפ ,רתא
.ולעפיש

:(םש) יברה רמא ףוסבל

םתומכ ובריו ,ןוגינב 'םייחל' ורמאיש ,תסנכ-יתבל לומתא וכלהש ימ לכ
.םיחפט הרשעמ הטמל רמ יתאק הז ידי-לעש הרותה תוימינפ וציפיש ,לארשיב

אמויד אניינעמ הרות ירבד

הכולהתה תא יברה ריכזה (288 'מע ,ג ךרכ נ"שת תויודעוותה) נ"שת תועובשה גחד 'ב םויב
גחמש ךכל ךשמהכ ורמאנ םירבדה) םיכלוה םהילאש תסנכה-יתבב ריבעהל שיש רסמה תאו
הדובעב קר אל ןוצרהו ץפחה תניחב ךשמייש ,הז ירחאלש םימיה לכ לע חוכ םילטונ תועובשה
בקעל דע ףוגה ירביא םע הרושקה םלועה יניינעב הדובעב םג אלא ,הרותה דומילד תינחורה
:רמא ןכמ רחאל .(תועובשה גח ירחאל הרקיעש ,לגרבש

:המגודלו - ומצע תועובשה גחב םג הנשי לגרה םע הדובעהש :ףיסוהל שיו
חמשל ידכ תויסנכ-יתבל לגרב הכילהה ןכו ,בוט-םוי תחמש דצמ לגרב דוקירה
הרות ירבד (תקולחו) תרימא ידי-לע םג ללוכ ,בוט-םוי תחמשב םידוהי
ללוכ) הרותה יפ-לע ךוניח ,הרותה דומיל רבד לע תוררועתה ,אמויד אניינעמ
אצויכו (רשכה ךוניחד ץיק תונחמל םידליה חולשל - ץיקה ימיל תוכיישב - םג
.הזב

:ףיסוה יברה

,ותיבל ןימזמש םיחרואה םע ןכו ,ותיב ינב םע חומשל ךירצ בוט-םויבש ףאו
םיחרוא-תסנכהד ןיינעה ךפה הז ירהש ,רחא םוקמל ךלילו םחינהל לוכי וניאש
תויסנכ-יתבל הכילהה רדסל םילוכיש יאדווב ירה - הניכש ינפ תלבקהמ הלודגש
.טושפכ ,םיחרוא תסנכהו בוט-םוי תחמשמ ערגיי אלש ןפואב

המוקמב אלש 'תוחקיפ'

תועובשה גח תודעוותהב רמא לשמל ךכ .םהינימל םיטמתשמהו םילצעתמה תא יברה רקיב םעפ אל
:מ"דשת

וכלייש הז ידי-לע - הריתי אחריטמ טמתשהל דציכ םיכרד םישפחמש ולאכ שי
ךלי ורבחש - םמצעל םה םיבשוח - ןכתייה .םוקמ בוריקב אצמנה תסנכ-תיבל
םיגד ,בוט-םוי תדועס לוכאל לכויו םדקהב ותיבל רוזחיו ,בורק תסנכ -תיבל
,וילגר תא תתכי ינשהש בטומ !וילגר תא תתכי - אוהו ,םימעטמ לכו רשבו
לכויש ךכ ,בורק םוקמ אצמי ,[חקיפ רוחב=] "יוב-טראמס" ותויהל ,אוהו
.דימ ותיבל רוזחל

רובע . . וב שיש 'תוחקיפ'ה תא לצנל םוקמב !וזכש 'תוחקיפ'ל יובאו יוא
קמחתהל ידכ תאז םילצנמ . . ימויה רועישב ם"במר ץרתל . . השודק יניינע
םוקמל םיכלוהש הז ידי-לע ,תומילשה תילכתב ונרוד אישנד תוחילשה יוליממ
.אקווד קוחר

ףתתשהל "ודובכ יפל וניאו ןקז" תניחבב םמצע תא םישיגרמש ולאכ םנשיו
אל אליממו ,תינולפ הרייעמ ,םינשיה םידיסח לש החפשממ ואצומ .'הכולהת'ב
...'הכולהת'ל םיכלוהש 'רבד אמע' םע ברעתהל ול םיאתמ

ונרוד אישנ יוויצ םייקל

רמא ךכ .הזל רשקב תויואטבתה המכ ןלהל .הכולהתב םיפתתשמה תא דואמ יברה חביש םתמועל
:(1933 'מע ,ג ךרכ מ"דשת תויודעוותה) מ"דשת תועובשה גחד 'ב םוי תודעוותהב

אישנ לש תוחילשהו יוויצה תא םייקל ידכ דבלב תחא המא וכלהש ולא וליפא
,'וכו תומא 'ה ,תומא 'ד וכלהש ולא טרפבו ,לודג רבד רבכ הז ירה - ונרוד
אלש רתוי לודג יוליע ףסונ הז ידי-לעש - ןילימ המכ ךלהמל דעו לימ ךלהמ
יוליע תלעופ 'תומכ'ב הפסוה ,השודק יניינעבש עודיכ ,רבדה תוכיאב םג ךרעב
לכש ירחאל המכו-המכ-תחא-לעו ,המצע הכילהל עגונב - הז לכו .'תוכיא'ב םג
ןפואב ונרוד אישנ לש ותוחילש תא אלממו ,וצפח זוחמל עיגמ דחאו דחא
.םיאתמה

תיחצינ הארוה

:יברה רמא (1934 'מע םש) מ"דשת תועובשה גח תודעוותהב

ח"ומ ק"כ ידי-לע הנתינש הארוהל םאתהב - 'הכולהת'ב ופתתשהש ולא לכ
םידעומל עגונב ןכו ,הז תועובשה גחב םג הפקותב איה וז הארוהש ,ר"ומדא
.'םערוטש'ו החמש ךותמ 'םייחל' התע ורמאי - םולשל ונתארקל םיאבה םילגרלו

יתלבה תובשחמהו םירדגה לכ תא וז החמש ץורפת - רדג תצרופ החמשש ןוויכמו
,(םינושמו םינוש םימעט ינפמ) 'הכולהת'ב ופתתשה אלש ולא לכ לש תויוצר
היהת אבהלו ןאכמש - החמש ךותמו םולש יכרדו םעונ יכרדב - םהילע ולעפיו
.'ךיקולא 'ה םע היהת םימת'ד ןפואב םתיב ינב תגהנהו םתגהנה

ךאובבו ךתאצב התא ךורב

רדוסמ אבצכ דמעש - הכולהתב םיפתתשמה להקה תא תווללו ורדחמ תאצל יברה גהנ תובר םינש
.םיכלוהה ןורחא קפואב עלבנש דע 'קה ויניעב םרקוס אוהשכ - הדוקפל ןכומה

הכרב רסומ ר"ומדא ק"כ היה ,תסנכה-תיבל הווצמ יחולשה תרזחב הנה ,םינש המכ ךשמב"
.(190 'מע (ןוסגילז) 'גחב גחה תוכלה' רפס) "וריכזמ ידי-לע (הרצק)

םג הווצמ יחולש ינפ לבקל 'קה ורדחמ תאצל א"טילש ר"ומדא ק"כ גהונ תונורחאה םינשב"
."וז תוחילשמ םתריזחב

א"טילש ר"ומדא ק"כ ליאוה 'הכולהת'ה תרזחב . . חספ-לש-ןורחא לילב ,א"שנת תנשב"
.המילשהו תיתימאה הלואגו חספ-לש-ןורחא רבד לע הרצק החישב םתוכזל (ץוחב ודמועב)

הרצק החישב םתוכזל א"טילש ר"ומדא ק"כ ליאוהש . . תועובשה גחד 'ב לילב" םג עריא ןכו
.(228 ,190 'מע םש) "'ץק'ה ןיינעו אמויד אניינע רבדבתודיסחה ינייעממ


חספ-לש-יעיבש


שפנ תוריסמל הנשה-שאר

תוריזג דגנכ בצייתה םש ,גרוברטפל ועסמ תא קדצ-חמצה יברה ךרע ג"רת חספה גח רחאל דימ
חספ-לש-יעיבש ליל תדועסב .לעופב שפנ-תוריסמב ךורכ היהש רבד ,ךוניח יניינעב תוכלמה
:יברה רמא ,הנש התואב

-ינב לא רבד" 'ה רמאמ תא ונבר השמ רסמשכ .שפנ-תוריסמל הנשה-שאר אוה חספ-לש-יעיבש
לע ושפנ תא רסמ אוה .שפנ-תוריסמ ךותמ ,םיל בדנימע ןב ןושחנ דימ ץפק ,"ועסיו לארשי
.וניבא םהרבא וב לחהש "עוסנו ךולה"ה ,"ועסיו"

,חספ לש ןושארה הלילה לש יוליגל יעיבשה םויב רבודמשכ דחוימבו ,"ןיביבח ןיעיבשה לכ"
חספ-לש-יעיבש לש םייוליגה תארקל ,ןכ-יפ-לע-ףאו ."ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ םהילע הלגנ"
ויה - "אילגתאד אמלע"ל ךפהנ "איסכתאד אמלע" ,השביל ךפהנ םי רשאכ - ףוס םי תעירקו
.שפנ-תוריסמ לש המדקהל םיקוקז

הרות ןעמל שפנ-תוריסמ לש תופיקתה תא ומצע לע לבקל דחא לכ לוכיו ךירצ חספ-לש-יעיבשב
.הנשה לכל שפנ-תוריסמב ארובה תדובעו תווצמו
(92 'מע ,ג"שת תוחישה-רפס)


גחה רמגו םויס

םגו ."םותיחה ירחא ךלוה לוכה" .ומתוחו ומויסב השגדהבו הטלבהב יוטיב ידיל אב רבד לכ
גחה לש ןורחאה םויה .גחה לש ןורחאה םויב תדחוימ הטלבהב תעבומ איה :ךכ םירצמ תאיציב
וניינעש ,(תוילג לש ינש בוט םוי אוה ירה חספ-לש-ןורחא) חספ-לש-יעיבש - אוה הרותה ןמ
ףא ,ןכש .ףוס םי תעירק תעב היה םירצמ תאיצי לש ףקותהו רמגה - ןכאו .ףוס םי תעירק
ואר רשאכ ,םיה תעירק תעב קר .םהילע םירצמ תמיא ןיידע התייה ,םירצממ ואצי רבכ לארשיש
.םירצמ תמיאמ םג אלא ,םירצמ ץראמ קר אל ,ירמגל םירצממ ואצי ,םיה תפש לע תמ םירצמ תא
(269 'מע ,ז ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


רמואה תריצקב

.החמשה רוקמ אוה חספ-לש-יעיבשו ,החמשה ןמז אוה תרצע-ינימש :רמא בוט םש לעבה *
(52 'מע ,ש"ת תוחישה-רפס)

,םכידליל ,םכל !הרהט וחק ,תודיסח וחק :וינבל ,חספ-לש-יעיבשב םעפ רמא ןקזה ר"ומדא *
.תורוד ירודל ,םכידלי ידליל
(87 'מע ,ג"שת תוחישה-רפס)

:רמא ןקזה ר"ומדא *

ונבל הנופה באכ אוה ,"ה"בקה םיכלמה יכלמ ךלמ םהילע הלגנ" ,םירצמ תאיצי לש יוליגה
.ויבאל הנופה ןבכ אוה ,"יל-א הז" ,ףוס םי תעירק לש יוליגה ,תאז תמועל .וקבחמו
(70 'מע ,ש"ת תוחישה רפס)

.ולש ישיאה םיה תא עורקל ךירצ ידוהי לכש ?ףוס םי תעירק והמ :רמא קדצ-חמצה ר"ומדא *
.הברחב תכללו ,המה 'הל אל רשא תובשחמה לכ ,ולש תובשחמה םי תא עורקל דחא לכ לע
(232 'מע ,ו"צרת תוחישה-רפס)

רשתו" אלו ,ךלמה דוד תריש ,"דוד רבדיו" םיריטפמ חספ-לש-יעיבשב :רמא קדצ-חמצה *
הלגתמ חספ לש ןורחאבו יעיבשב ,ןכש .חלשב תשרפב םיריטפמש יפכ ,הרובד תריש ,"הרובד
.דוד תרישב ןיריטפמ ,דוד ןב אוהש ,חישמ לש ודובכלו ,חישמה ךלמ תראה
(283 'מע ,ו"צרת תוחישה-רפס)

:קדצ-חמצה רמא םעפ *

תולעפתהב ויה לארשי לכ - ?ףוס םי תעירק תעב ונבר השמ לש תדחוימה ותולדג התיה המ
.(הרירק תולעפתה =) "דנארב עטלאק" היה וניבר השמל וליאו ,הלודגו היולג

:ב"שרה יברה ראיבו

,דרב תכמב היהש יפכו .היולג הניא תובהלתהה ,תורירקב איה תאז םעו הלודג תולעפתה שי
:השודקב - לידבהל - הז ךרד-לעו ."דרבה ךותב תחקלתמ שאו" ,תורירק ,דרב היהש
לש העונת םוש וב תיארנ אל ,ללכ רכינ וניא רבדה ךא ,שא תדקוי םדאה לש ותוימינפב
.תולעפתה
(233 'מע ,ו"צרת תוחישה-רפס)

,תולגתה לש םינמז שי .דחאו דחא לכל םיחותפ םירעשה חספ-לש-יעיבשב :רמא ב"שרה יברה *
לכ רקייל אופא שי .ולא םינמזמ דחא אוה חספ-לש-יעיבשו ,"ושדוק עורז תא 'ה ףשח" ומכ
!עגר
(270 'מע ,ו"צרת תוחישה-רפס)

,וניבר השמ הנה - םימה ועקבנ זא קרו ,לארשי לכ וירחאלו ,םיל ןושאר ץפק ןושחנ רשאכ *
האניק "תוליצאד המכח" .םהלש הטושפה הנומאבו שפנה-תוריסמב ,םהב אניק ,"תוליצאד המכח"
.טושפ ידוהי לש ותנומאב
(99 'מע ,א"שת תוחישה-רפס)

.ונוקל םדאה תדובעב םיבלש ינש םילמסמ ףוס םי תעירקו םירצמ תאיצי *

האיצי .הב לגרומ םדאש תוליגרהמ האיציה ונייה ,םילובגו םירצממ האיציה - םירצמ תאיצי
תושעל תוצרל ךירצ אוהש אלא .ידוהי לכ לש ודי גשיהב איה ךא ,שפנ-תוריסמ תשרוד ןכא וז
.'חוכב' הבוח ידי תאצל אלו ,לעופב תאז

:אוהש ,אבה בלשל עיגהל לוכי ,תוליגרה תשיטנל עיגמ ןכאו ומצע לע דבועש ימ

,ץראו םימש האורו בוחרב ךלוה אוהשכ :רמולכ ."ארובה תומצע תשגרה" - ףוס םי תעירק
.וזכ האירב אורבל לגוסמ אוה-ךורב ףוס-ןיא תומצע קרש שיגרמ אוה
(94 'מע ,ג"שת תוחישה-רפס)

ךלוה ידוהי רשאכש ,הרכהה תא ונתיאמ דחא לכב קזחל לגוסמה םוי אוה חספ-לש-יעיבש *
.וינפל םיעקבנ םימי זאו ,יעבט בוכיע םושמ לעפתמו םשרתמ אוה ןיא הרותה תא לבקל
(166 'מע ,בי ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
,ישיש םוי
חספ-לש-יעיבש ,ןסינב א"כ

.1תבש ברעב ומכ בוט-םוי ברעב הקלדהה הליחתכל םידקהל ונגהנמ :בוט-םוי רנ

.2שודיקב אלו תורנה תקלדהב אל ונייחהש םיכרבמ ןיא

דועב חספ לש יעיבשב תבש יכרוצ תושעל רתומ 3ןילישבת בוריע תחנה רחא :2תבשל תונכה
רשפא היהיש ןמזב השעית הנמטההו ,ומצע בוט-םויב םהמ תונהיל יואר ןיידעש ,לודג םויה
םילדתשמו .תבש תוכאלמ לכ רמג דע םייק בוריעה היהיש ךירצו 4םוי דועבמ בטיה לשבתהל
.5לודג םויה דועב תוכאלמה לכ םייסל

הלאמ םידרפנ םילכב ,ןבומכ) 'ךלדיינק' ןוגכ ,היורש הצממ םילישבת תבשל ןיכהל ןתינ
.6(גחה ילישבת םילשבתמ םהבש

התיה ובש ןוויכ ,7חספה ימי ראש לש וזמ הלודג (חספ לש ןורחאו) חספ לש יעיבש תחמש
-חמצה םשב ורסמש שי .8לארשי תומשנ תדיל התיה אקווד זאו ,םירצמ תאיצי ןיינע תומילש
.9'ןיביבח ןיעיבשה לכ'ד הגרדה אוה חספ לש יעיבשש קדצ

תועובשה גחב ןכו) חספ-לש-יעיבשב תכלל ,םינש המכו המכ הז גיהנה ר"ומדא ק"כ :הכולהת
המכו המכב תושרדמ-יתבבו תויסנכ-יתבבש לארשי-ינב תא רקבל 'הכולהת'ב (תרצע-ינימשבו
,(תונוכש ראשבש לארשי-ינבמ םיבר םע תודחאתהה ידי-לע) גחה תחמשב ףיסוהל ידכ ,תונוכש
תוימינפו הרותד הלגנ ,("בל יחמשמ םירשי 'ה ידוקיפ") הרות ירבד תרימא ידי-לע טרפבו
.10הרותה

.םידעוותמו 11הרות דומילב םיקסוע ,הלילה לכ םירועינ שטיוואבוילב

הרשע-שולש ,הרות -ירפס ינש םיאיצומ .םוי לש ריש .לבקתת שידק .ללה יצח :12תירחש
םיארוק ןושארה רפסב .'וכו הימש ךירב ,יתליפת ינאו ,םלוע-לש-ונוביר ,(תחא םעפ) תודימ
.םידמוע - םיה תריש תאירק תעב ."ךאפור 'ה . . חלשב יהיו" חלשב תשרפב םילוע השימחל
ריטפמל םיארוק ינשה רפסב .שידק יצח םירמואו המיבה לע ינשה רפסה תא םיחינמ 12*
."דוד רבדיו" הרטפה .(13ריטפמל ןטק תולעהל ןיא) לומתאדכ ,"םתברקהו"

רוכזי תרימא תעב הרותה-רפס לש םייחה-ץעב זוחאל וגהנ וניאישנ וניתובר :תומשנ תרכזה
הנשב (יריצב 'ב) לבא .תומשנ תרכזה ןמזב תסנכה-תיבמ אצוי ,םייחב וירוהש ימ .14
תומשנ תרכזהב .15תומשנ ריכזמ וניא ךא תסנכה-תיבב ראשנ ,ומא וא ויבא תתימל הנושארה
.16"תינולפ ןב" םירמוא

.ירשא .17'םימחרה בא' רמול יאשר תומשנ ריכזמ וניאש ימ םג .'םימחרה בא' םירמוא
.18ףסומ תליפת .וללהי

הלופשמ אבסה ק"הרה לש 'קאזאק פוה' ןוגינה תא םינגנמ ויה חספ-לש-ןורחאבו הרות-תחמשב
.20וללה םידעומה תודוקנ ,ןוחצינו החמש לש ןוגינ והזש ןוויכ ,19

תארקנ התיהו (ל"וחב) 'חספ לש ןורחא' םויב תישילש הדועס לכוא היה בוט-םש-לעבה ונבר
.22חישמה תראה יוליג ריאמ הז םויבש םושמ .21"חישמ תדועס" ולצא

תוסוכ עברא .23ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ גיהנה ,וז הדועסב תוסוכ 'ד תותשל עובק גהנמ
טעמ התשי ,ול השקש ימ .24לארשי תא תוקשהל ה"בקה דיתעש המחנה תוסוכ עברא דגנכ ,ןיי
'םייחל' רמול רשפא תוסוכה עברא רחאל םג .25תפסונ סוככ ול בשחייו םעפ לכב תצק ףיסויו
ךפיהו יוויצה ךפיה ,םולשו-סח ,תורכישמ תוריהז לש ןפואב [היהי הז לכש] - אטישפו ,26
.27הזב אצויכו ,סוכ בור התשיש וא ,וכרע-יפלש תוסוכ חקיש הז ידי-לע ,יוצרה

.28"חספ -לש-יעיבשב (תוסוכ עברא םיתושו) חישמ תדועס םילכוא לארשי-ץראב"

םמצעל םינב) תווצמ ליג ינפלש לארשי ידליל תוביסמו םיסוניכ ךורעל שי :'ה תואבצ
-תריסמו םירצמ תאיצי תועמשמ תא םהל ריבסהל ,חספ-לש-יעיבשב שדוקה-ץראבו (ןמצעל תונבו
-ןתמל דעו םיה תעיקב תא איבהש המ ,הרות-ןתמל עיגהל ידכ םיב רובעל זא לארשי לש םשפנ
תא םירהממו םלועה םויק םיקזחמ הז ידי -לעו ,חישמ תדועס םע םרשקל ןוכנו יאדכו ,הרות
.29תולגה ץק

.30'והילא חתפ' םיליחתמ אלא ,'ודוה' םירמוא ןיא החנמ םדוק

ינימש תשרפ ,שדוק תבש
גח-ורסיא ,ןסינב ב"כ

,אקווד הצמ תליכאב ןה תבשד תודועסהו ,31ללכ ץמח וב ןיא - תבשב לחש ,הז 'גח ורסא'"
.32"חספה גחל תוכיישהו ךשמהה רתוי רכינ הזבש

םירמוא .33"הלהצבו הנירב םג" :םירמוא 'ידוד הכל'ב .'דודל רומזמ'ב םיליחתמ תבש תלבק
.34'אנווגכ'

.35'גח-ורסא' םויהש ןוויכ ,הדועסב םיפיסומ

הילע עוצבלו ,תבשה תודועס לכב הנשמ-םחלל ןילישבת בוריע לש הצמה תא חינהל םיגהונ
.36תרחא הווצמ וב תושעל יואר ,תחא הווצמ וב התשענש רבד יכ ,תישילש הדועסב

.'ינימש' תשרפ ,תבשה תאירקל הרותה-רפס תא דעומ-דועבמ לולגל ורכזי תסנכה-יתב יאבג

.37תובא יקרפ םירמוא ןיא ןיידע וז תבשב

ןפואב - ףיסוהלו ךישמהל . . םיאתמה ןפוא ואצמי יאדווב" :יברה רמא וז הנשבכ תועיבקב
ומכ שממ הדועס ,החנמה תליפת רחאל ךורעל הנווכה .38"תבשה םויב 'היישותל םיילפכ'ד
לש הצמה לע התע עוצבל יוצר ,ךכש ןוויכו .39םש םישועש ןמזה ותואבו ל"וחב םישועש
.ל"נכ ,'ןילישבת בוריע'

ונגראי 40חספה גחל תוכימסבו ךשמהבש ,םינש המכ הז" ,גיהנה ר"ומדא ק"כ :הרות סוניכ
ט"וקש המכו המכ ובש ,קוחרמ םג וילא עיגהל ולכויש ןפואבו גחה רחאל דימ ,'הרות סוניכ'
'יניסמ הרות לביק השמ'ד ןיינעה שדחמ ליחתמ חספה גחל ךשמהב יכ ,הרות ירבדב םילפלפמו
םיאתמה ןמזה והז אליממו ,שדחל דיתע קיתו דימלתש המ לכו הפ-לעבש הרותו בתכבש הרות
- ודי-לע ירה ,(בויח אלו) לארשי גהנמ אוה הרות סוניכהש ףאו .הרותה דומילב ףיסוהל
דחיבו ,םיברב הרות-דומלתו ,הרות-דומלתד הרותה ןמ השע-תווצמ םימייקמ - סוניכה תעשב
...םיברה ידי-לעו ,גהנמ ידי-לע םיפסונה תובהלתההו שגרה םע - הז םע

דואמ בוטו ןוכנ רבדש ,ירשפאה םוקמו םוקמ לכב םידוהי ררועל יאדכ ,הזב ףיסוהל ידכו"
ירחאלש םימיב וא ,האבה תבשב םינפ-לכ-לע וא ,הז עובשב ולא םימיב 'הרות סוניכ' וכרעיש
ופיסוי - הרות סוניכ רבכ םיכרועש תומוקמבו .(ןמזהו םוקמה יאנת יפל - םוקמ לכב) הז
...תוכיאבו תומכב ,הזב

-לע אוה תאז חיטבהל םיעצמאה דחאו ,"הברה םידימלת ודימעהו" םג איה םיסוניכה תילכת"
.41"('האנ וידו האנ ףלקב') םיסוניכב רמאנה תספדה ידי

הריפסה ימי יגהנמ

םירשע לע םהב םילבאתמו ןיד ימי םהש יפל ,תרצעל חספ ןיב םישנ םיאשונ ןיא :ןיאושינ
.42ולא םימיב ותמש אביקע יבר ידימלת ףלא העבראו

רוא לילב אלו רמועב ג"ל םויב [הפוחה תא] התושעל שי" - רמועב ג"לב ןיאושינ רבדב
.43"רמועב ג"לל

רתומ .45רמז -ילכו תולוחמ ,ןידוקיר אלב ןיכודיש-תדועסו ןיכודיש תושעל 44רתומ לבא
.44"תוריתי תוחמשו תולוחמ ןידוקיר" ילב לבא ,תושר-תודועס ךורעל

רמזלו דעוותהל וגהנ לבא .עובשה ימי ראשבמ רתוי האצומבו שדוק-תבש ברעב הזב לקהל ןיא
.45םירסוא ןיא תודעוותהבש תולוחמה ףאו ,לוקמשרב ףאו הפב םיידיסח םינוגינ

.גוהנכ ,תולוחמבו םיפותב םג 46םיריתמ הרות-רפס תסנכה

גח ברע דע ,רמועב ג"לב וליפאו ,תירב ילעב םג ,םירפתסמ ןיא 47ל"זיראה יפ-לע :תרופסת
ךנחל גוהנ .48הינפלש תבש ברע דע - תבשב לח תועובשה גח ברעש ,וז הנשבו ,תועובשה
.49םינטקה תא םג הז ןיינעב

50רמועב ג"לב הושעי - רמועב ג"ל דע לח םתדלוה םויש הלא :שולש ינבל הווצמ תרופסת
גח ברעש וז הנשבו ,51תועובשה גח ברעב - וירחא ודלונש הלאו ,(ןורימב - רשפא םאו)
החוד זאש שממ תועובשה גח ברעב דלונ ןכ םא אלא ,הינפלש תבש ברעב - תבשב לח תועובשה
.תועובשה גח רחאל תרופסתה תא

הז ליגל דליה עיגה םא .52םינש שולש תואלמ ינפל רמועב ג"לל תרופסתה םידקהל ןיא לבא
םייסל לוכי רתויה לכלו ,רמועב ג"ל דע (ךוניחה תלחתהו) תרופסתה תוחדל ןיא ,חספה ינפל
.53רמועב ג"לב תרופסתה

הניאו שארה-יוסיכל ץוחמ תואצויה תורעש ןתוא הריפסה ימיב רפסל השאל רתומ :םישנ
.55תרופסת תבשחנ הניא םיילגרהו םיסירה ,תובגה רעש תטירמ .54ןתוסכל הלוכי

ץימחהל םילולעש רבד לכבו ןבה-ןוידפ לע דבלמ) ונייחהש ןיכרבמ ןיאש ןיגהונ :ונייחהש
.58םיכרבמ - רמועב ג"לבו תבשב ךא .57הריפסה ימיב (56

דע ,ךליאו המחה תעיקשמ הריפסה ימי לכ הכאלמ תושעל אלש םישנו םישנא םיגהונ :הכאלמ
.(60ורפסי םישנה םגש תפסונ הביס וזו) ,59הריפסה רחאל

'שדח' רוסיא
םיקסופב הלודג תקולחמ .ןסינב ז"י ליל תליחת דע הזה ןמזב ףא 61'שדח' לוכאל רוסא
.63"'שדח'ב וננמזב ןירהזנ ןיא לעופב" יברה רמא השעמלו ,62ל"וח תאובת תודוא
.נ"שו ,ול 'מע ק"שנ יניד רוציק (1


.ג"משת פ"שחא תחישב הזב רואיב הארו .ב"י 'יעס צ"ת 'יס ז"הדא ע"וש (2

.הזב ונגהנמ ב"צו .ותעב רבד חול האר ,ק"ש דובכל הליבט יבגל (2*

,ברעל חכשש ימ ןכו ,תבש -ילכאמ תנכה םייס םרטב תיזכ ונממ ראשנ אלו בוריעה לישבת דבא וא לכאנ םא (3
.ךליאו זכ ףיעס ז"כקת ןמיס ז"הדא ע"ושב האר

הזב ןיאיקב לכה ןיאש ןוויכ ךא ,(ג"יס גנר 'יס ז"הדא ע"וש האר) ולושיב שילש תוחפלו יצח - ןידה ןמ (4
.149 'מע םידעומה חבש ,ל"ז ןיקרובד ש"זרגה - וכרצ לכ ולשבל שי

.ד"בח ללוכ חול .ח"ס ז"כקת 'יס ז"הדא ע"וש (5

גפק 'מע תבשב לחש חספ 'סב הכוראב הזב תועדה האר .24 'מע המ ןויליג 'תורשקתה' - ל"וחב ונגהנמ ןכ (6
.שדח ב"י רבע אל םא ףא האבה הנשל ולא םילכב שמתשהל ןתינ .ותעב רבד חולבו ,ךליאו


םימיהש - קדצ-חמצה ירבדמ) 71 'מע ת"ש'ה ץיק תוחישה רפס האר" :םשו ,42 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (7
-חמצה ירבדב רואיב ףסונ םש) 545 'מע ב ךרכ תוחיש-יטוקיל .(הדיתעה הלואגל םיכייש חספה גחד םינורחאה
."1298 'מע ד ךרכ .(בלה רשבב תשגרנ וז החמש ןיא ןיידעש ינפמ ונייחהש םיכרבמ ןיאש ,קדצ

.הנק 'מע א"ח וביסמב ךלמה (8

.58 'מע ב"ח ז"כשת שדוק-תוחיש (9

.הרעהב 436 'מע א"ח א"שנת תוחישה רפס (10

רצוא - 'ןוקית' םירמוא ןיא ךא .ד"בח ללוכ חול ,42 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס ,ןסינ אכ 'םוי םויה' (11
זא ודמלש - 'םיבשוי'ל םעפ רמא ש"רהומ ר"ומדאש ,רפוסמ 274 'מע ץ"חרת תוחישה 'סב .דיר 'מע ד"בח יגהנמ
לובטל גהנמ שי ןכא םא ע"צו .(םש 'רצוא'ב אבוה) םנמנתהל וליפא םהל ןיא הווקמה רחא דעש - שטיוואבוילב
.תועובשה גחב ומכ םויה רוא םדוק הלילה

ןלהל אבה ןכו ,םש אבוה ,187 'מע י"שת מ"הס ,ט"שת חספ תוחישמ) רתסנו הלגנ ,םירועיש המכ םידמול ויה
'סוניו האר םיה' ה"ד רמאמה תא הז לילב דומלל (צ"יירוהמ ר"ומדא הרוה ןכו) םירומ ויה םעפ .(וז הרעהב
.(ד,זט) הרות יטוקלבש 'ףינהו' ה"ד רמאמה תא דומלל ,הרוה תרחא םעפו .(ב,זט) הרות יטוקלבש

איה (דומיל אלל ,רע ראשיהל=) המצעלשכ הבישיה" פ"ששבש ,ע"נ ב"שרהומ ר"ומדא םשב ,324 'מע ז"צרת ש"הסב
."ןיינע ןכ-םג

.ד"בח-ללוכ חול (12

,ב"שרוהמ ר"ומדא גהנ ךכש ,בתכ 25 'מע ה תרבוח ויתומישרבו .הרותה רפס לא וינפשכ דמוע היה יברה (12*
- [םיברל הארוה הניא וז הארנכו] .'םוי םויה'מ תאז טימשה ,תורבדה תרשע תאירקבכ אלש ,הז םוי ןיינעל ךא
.זטר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא

םוקמב ןבור ,םש ד"בח יגהנמ רצואב איבהש תואחסונה יתש יפל ,גוהנכ תדחוימ הניגנב תורמאנה םילימה ןלהל
השמבו 'הב ונימאיו ,(ינשה) םלאמשמו םנימימ :םיעבורמ םיירגוסב ןאכ וסנכנ ןהיניב םיקוליחהו ,'ה םש
ארונ ,בייוא ץערת 'ה ךנימי ,ומש 'ה ,והנממוראו יבא יקלא [והונאו יל-א הז] ,םיב המר ובכורו סוס ,ודבע
השביב וכלה] ,דעו םלועל ךולמי 'ה ,תינק וז םע רובעי דע ,[ךשדק הוונ לא ךזעב תלהנ] ,אלפ השוע תולהת
.[םיב המר ובכורו סוס (...םירמ םהל ןעתו) ,םיה ךותב

לש 'דובכו לוסלס' םושמ - םעפה .ריטפמל ןטק ןילעמ ןיא ונגהנמל ה"אלב יכ ,ךרוצ םוקמב וליפא תאזו (13
ח ק"ס ח"כת א"גמב אבומה גהנמהמ ריעהלו) ח"ס דפר 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,הבוש תבשבו תועובשב ומכ ,הרטפהה
עבראב כ"אשמ .(וז האירקל הלוע ד"באהש ,א ק"ס ב"מר ד"וי הבושת יחתפב אבוה שד 'יס ז"בדרה ת"ושבו
.ז"טס בפר 'יס םש ,ריטפמל ןטק תולעהל םיאשר ,ץ"שה ארוק ןמצע תוישרפה תאש ןוויכ ,תוישרפ

.טש 'מע א"ח וביסמב ךלמה (14

.59 'מע ד"בח-םיגהנמה רפס (15

א"ח רהוזה פ"ע זל ק"ס דפר 'יס םייחה ףכ .וסק 'מע ב"ח וביסמב ךלמה ,259 'מע רוא הרות רודיס (16
.א,דפ

.טנ-חנ 'מע ב"ח וביסמב ךלמה - ןכ תושעל יוצרו (17

ןירדהמ" (ד"בח ללוכ חולבו ד"בח-םיגהנמה רפסב םג אבוה) ןסינ בכ ,'םוי-םויה' חולב רומאה יבגל (18
הלאשה .אסק 'מע א"ח וביסמב ךלמה האר ,"בוט םוי תדועס ךכ-רחאו ,החנמה תליפת םיללפתמ ךכ-רחא .שדקל
.צחר 'מעב םש רבכ הלאשנ ,םויכ גוהנ הז ןיא עודמ

.116 'מע ד"שת תוחישה רפס - דכ ןוגינ א"ח םינוגינה רפס (19

.זנק 'מע א"ח וביסמב ךלמה (20

-יטוקיל ,ורשבכ רשבו םד ,תוימינפב - םויה תרטפהב תוכיראב עיפומה - חישמ ןיינע תכשמה ונייהד (21
.חנק 'מע א"ח וביסמב ךלמה הארו .273 'מע ז קלח תוחיש

.1298 'מע ד קלח תוחיש-יטוקיל .ד"בח ללוכ חול .םוי םויה (22

אל התיה הארוההש ןבומ"ש יברה הילע רמאש ,ו"סרת תנשב םימימתה ידימלתל ב"שרהומ ר"ומדא תארוה פ"ע (23
ךלמה) ט"כשת פ"שחא םוי תודועסבו ,ל"נה ד"ח תוחיש -יטוקיל ,"םינשה לכ רובע ,םא יכ ,איהה הנש רובע קר
.ונרוד אישנ לש וישודיחמ והזש ,(איש 'מע א"ח וביסמב

.דועו .36 הרעה 320 'מע ד"יח .םש תוחיש-יטוקיל (24

'תורשקתה) פ"שחאב םיאלמ תוסוכ עברא יברה התש אל םינשה בורבש א"י .חש 'מע ז"ישת שדוק-תוחיש (25
.(24 'מע המ ןויליג

.1848 'מע ג"ח ה"משת תויודעוותה - רדסה לילבכ אלש (26

.173 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה (27

תאירק ףאו ,'דוד תריש'ב םויה תרטפה םג הזל רשקמ םשו .77 הרעה 444 'מע א"ח א"שנת תוחישה רפס (28
,וז הנשבכ תועיבקה התיה הבש ,ח"משת תנשבש ,ןלהל הארו .הדיתעה הלואגב המתוחו המויסש םיה תרישב םויה
.ק"ש תחנמב םג וז הדועסל ךשמה תושעל יברה הרוה

.217 'מע בכ קלח תוחיש-יטוקיל (29

.ד"בח ללוכ חול (30

.וז תבשב ץמח תריכמ רטשב לולכ היהש ץמח תליכא רבדב תועדה וצבקנ זצק 'מע תבשב לחש חספ רפסב (31
ילכב ץמח ברעל אלש ידכ ,לעופב ,םוקמ לכמו .הצקומ רוסיא הז ץמחב ןיאש עמשמ (ד"ס יש 'יס) ז"הדא ירבדמו
.ירמגל הזמ םיענמנ ,חספה

.1 הרעה 436 'מע א"ח א"שנת תוחישה רפס (32

.תונורחאה םינשב ק"הרא ת"הק תאצוה ,'ה תליהת רודיס יסופדמ המכב ספדנש ומכ אלדו .ד"בח-ללוכ חול (33


.ד"בח-ללוכ חול (34

.ז"יס טכת 'יס ז"הדא ע"וש פ"ע ,ותעב רבד חול (35

.ה"כס זכקת 'יס ז"הדא ע"וש (36

-יטוקיל] האבה תבשב תובא יקרפ רמול םיליחתמה ל"וח ינבל תוותשהל ידכ - הארנכ .ד"בח ללוכ חול (37
הרעהל 'אה ג"הוש ,485 'מע ב"ח ט"משת ש"הס :םג הארו .27 'מע המ ןויליג 'תורשקתה' ,303 'מע ז"יח תוחיש
.םידרפסה גהנמ ןכו .[ו"כס ק"הלב החנה ,א"משת ןנחתאו פ"ש תחיש ;2 'מע ק"ודהמ תובא יקרפל םירואיב ;66
קרפ רמול ,ותעב רבד חולבו בסק 'מע תועובשל חספ ןיב 'סב תוטישפב ש"מכ - (םיזנכשאה) םלועה גהנמכ אלדו
.וז תבשב 'א

.76 'מע ג"ח ח"משת תויודעוותה (38

.24 'מע המ ןויליג 'תורשקתה' ,רנורג 'יש ל"יר ח"הרה (39

.תוכוסה גחו תועובשה גחל םגו (40

.413-411 'מע ב"ח ט"משת תוחישה רפס (41

.א"ס גצת 'יס ז"הדא ע"וש (42

תוארוהה פ"ע - רבעב גוהנכ ,םימייוסמ םיכיראתל ןיאושינה תייחד תלילש .חיש 'מע ח ךרכ ק"גא פ"ע (43
.נ"שו טעק ןויליג ףוס 'תורשקתה'ב אבומכ ,תונורחאה םינשב

.הפר 'מע תועובשל חספ ןיב 'סב ונמסנש תורוקמהו ב"ס ןחלשה ךורע (44

.("תורתי תוחמשו...") תואכרמב ןושלה קויד פ"ע ,ל"ז קילרג ז"שרגה םשב (45

.ופר 'מע תועובשל חספ ןיב (46

.גצת ס"וס הבושת ירעשב אבוה ב 'יס ז"מרה תורגא (47

.19-18 תורעה 18 'מע דמ ןויליג 'תורשקתה'ב ןמסנהו .9 הרעה 187 'מע םידעומה חבש םג האר (48

גמש 'יס ז"הדא ע"ושב אתיאדכ ,הז ןיינעב הנבהל םתעגהב יולת הרואכלו .מר 'מע תועובשל חספ ןיב (49
.ג"ס

.349 'מע ז"ח תוחיש-יטוקיל (50

.אמת 'מע ב"יח ק"גא (51

.טל 'מע ד"יח ק"גא (52

.סר-טנר 'מע ד"בח יגהנמ רצואב אבומה ז"כב הארו .טל 'מע ד"יח ,בכ 'מע ה"ח ק"גא (53

.188 'מע םידעומה חבש ,אמר 'מע תועובשל חספ ןיב (54

.םש תועובשל חספ ןיב (55

.ז"יס א"נקת 'יס םייחה ףכ האר (56

.זט קרפ תועובשל חספ ןיב .ד ק"ס גצת 'יס םייחה ףכ הארו .ןסינ דכ םוי םויה (57

.חנר 'מע ד"בח יגהנמ רצוא הארו .745 'מע ב"ח ט"משת תוחישה רפס (58

.גצת ס"וס ז"הדא ע"וש (59

םייסמש ןוויכ - "הבוח םהילע וז הוצמ םישנה ומש תונידמ תצקמבו" ב"ס טפת 'יס ז"הדא ירבד לע ףסונב (60
."הלילה לכ הכאלממ תובשל ןהל שיש רשפא ,תורפוס ןניאש םישנה ןתואו" :(רגסומב) גצת ס"וסב

תישעמ הלאשה .האבה הנשב ןסינ ז"ט םות דע ןיתמהל שיש ,ןסינב ז"ט ירחא השירשהש האובתל הנווכה (61
םוקמ רתוי שי ןאכל האבוהש ןוויכו) ק"הראל םג תאבוימ וז האובת .תוינופצ תוצראב הלדגה תיביבא האובתב
ימרוג תושירד ינפמ תונורחאה םינשבו ,('שדח' ךרע תידומלת הידפולקיצנאב ןמסנה האר ,ל"וחב רשאמ רוסאל
.רתומש ןמזה דע קווישה תא םיבכעמ םיידרחה תורשכה

ומכ םיזנכשאה ילודגו ,זנכשא תוצראב הזב ולקה השעמלו ,אתיירואדמ רוסא 'וכו ע"ושוטהו ם"במרה תעדל (62
קדצ חמצ ת"ושבו ,כ 'יסו 'ו ס"וס ולש ת"ושבו טפת ס"וס ז"הדא ע"ושב ןכו) גהנמה בשייל םיכרד ושפיח ח"בה
שפנ לעב לכ"ש םש ע"ושב קספ ז"הדאו ,ורימחה שפנ ילעבש אלא (בס 'יס ד"ח םיאולימה רעשבו ,חיר 'יס ד"וי
וגהנ ונינפלש תורודב"ש םירבדה ןיב אוה 'שדח'ש ז"ע בתכ ז ס"וס ת"ושבו ,"ול רשפאש המ לכב ומצעל רימחי
."רימחהל םיגהונה ובר ומכ ובר וללה תורודבו ,ןיליקמה תעדכ וניתובא תובא

.סר 'מע ד"בח יגהנמ רצואב אבומה הארו ,(הגומ יתלב) מ"שת פ"שחא תחיש (63

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il