- ו"צק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה ןסינב ח"כ * ערוצמ-עירזת תשרפ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלו


ןויליגה ירודמ
ץבוק תדרוה עובשה חול תודיסחה ינייעממ יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד

תוכלמ רבד


יוליג ידי-לע תולגה ןוקית
הלואגל התכיפהו יתימאה הניינע


םע ,הלואגו הדיל הניינעש ,'עירזת' תשרפ תרבחתמ ךיא
* ?תולגה יאולחתל הרושקה ,הרהטה ךפה ,'ערוצמ' תשרפ
לש בצמ - 'עירזת' רחאלש ירשפא דציכ ,ןיבהל שי ףסונב
ק"כ תחישמ * ?תולג לש בצמ - 'ערוצמ' אובי ,הלואג
ונרוד אישנ ר"ומדאדחא לכ לש ותלועפב ךרוצה רבד לע שממ ןורחאה ןמזב רתויב שגדומו רבודמהל ךשמהב
.1שממ דימו ףכית שממ לעופב ונקדצ חישמ תא איבהל וב יולתה לכ תושעל לארשימ דחאו

(תואלפנ ונארא תנש אהת היהד ןסינ שדוח לש ומויס םע) שממ הלא ונימיבש ןוויכ -
אב דימו ףכיתש יאדוובו ,3שממ וטושפכ (2"ןימיה ץק"ו "םימיה ץק") "ןיציקה לכ ולכ"
אב רבכש ,4"אב (חישמה ךלמ) הז הנה" רמואו ועבצאב הארמ דחאו דחא לכו ,ונקדצ חישמ
- הז עגר ינפלש עגרב (רבע ןושלב)

םוי יניינעב הלואגה תאבהב לארשימ דחאו דחא לכ תלועפו הלואגה ןיינע תשגדה ראבל שי
- הז שדוק תבשה םויל דחוימב םיכיישה הרותה יניינעב - שארל לכל ":5הז שדוק תבשה
שדוק תבשה םויד תובא יקרפב ןכו ,(החנמב אורקל ןיליחתמש השרפה םג ללוכ) עובשה תשרפב
.ןמקלדכ ,הריפסה ימיל עגונב ןהו ,שדוחה תוללכל עגונב ןה - ןמזה לש ונכותב םגו ,6הז

:הלואגה ןיינע רתויב שגדומ - ערוצמ-עירזת - עובשה תשרפב

הלואג לע תזמור ("הדליו") הדילש 7עודיכ - "רכז הדליו עירזת יכ השא" - "עירזת"
הלואגד (רכז) ףקותהו קזוחה לע תזמור רכז תדילו ,("הינב תא ןויצ הדלי" 8בותכש ומכ)
חישמ ידי-לע (9רכז ןושל "שדח ריש") תולג הירחא ןיאש תיחצנ הלואג ,המילשהו תיתימאה
רתויה הגירדממ איהש חישמ תמשנ (תולגתה) תדיל" לע זמור "רכז הדליו"ש ,ונייה ,ונקדצ
.10"ארוכדד אמלעמ . . הנוילע

ןמזב ("השא") לארשי תסנכד הדובעה תוללכ לע יאק - "עירזת יכ השא" :רתוי תויטרפבו
שרשי םיאבה" ,12"ץראב יל היתערזו" בותכש ומכ ,("עירזת") 11"העירז"ל הלשמנש תולגה
ףכית) תישענ 14"תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ"ד העירזה ידי-לעו ;13"'וג בקעי
ידי-לע המילשהו תיתימאה הלואגהד (13"לארשי חרפו ץיצי") החימצה (ללכ קספה אלל ,דימו
."רכז הדליו" - תולג הירחא ןיאש ונקדצ חישמ

לש ערוצמ) ומש יבר יבד ארוויח . . (חישמ לש) ומש המ" 15ארמגב אתיאדכ - "ערוצמ"ו
הכומ עוגנ והונבשח ונחנאו םלבס וניבואכמו אשנ אוה וניילח ןכא 17רמאנש ,(16יבר תיב
ימנ אוהו ,םיעגונמ" ,18"םיאלח ילבוס יינע היניב ביתי "הינמיס יאמ" ,"הנועמו םיקלא
.20"אשנ אוה וניילח ביתכו וניעשפמ ללוחמ אוהו 19ביתכד ,עגונמ

ןיגהונש דעו ,21"ותרהט םויב ערוצמה תרות היהת תאז" בותכה ךשמהכ - רתוי תויטרפבו
דצמש ףאש ,תולגה ןמזב חישמ לש ומש אוה "ערוצמ"ש - 22"הרהט תשרפ" םשב וז השרפ אורקל
,םוקמ לכמ ,"דאמ הבגו אשנו םורי ידבע ליכשי" 23בותכש ומכ ,תומילשה תילכתב אוה ומצע
("עורצה ןמ תערצה עגנ אפרנ"ש) "ותרהט םויב"ו ;תולגה יבואכמו רעצ ומצעב באוכו לבוס
תיתימאה הלואגב לארשי ינב תא לאוגו הלגתמשכ חישמ לש ובצמו ודמעמ לע יאק
.24המילשהו

:25ןיבהל ךירצו

(וידחי םהינש ןירוק םינש המכו המכבש) ערוצמ-עירזת תוישרפה 'בד תוכיישהו רשקה (א
עירזת יכ השא" בותכב שרופמכ ,הדלוהה םע רושק ומצע דצמש) "עירזת" םשה ,הרואכלד -
"ערוצמ" םשה וליאו ,הלואגה לע הרומ ("הדליו"ד ךשמהה אב יזא "עירזת" רשאכש ,"הדליו
םויב"ד בצמו דמעמה לועפל ידכ תדחוימ הלועפב ךרוצ שיו ,הרהטה ךפיה אוה ומצע דצמש)
?וידחי םהינש ורבחתי ךיאו ,תולגה (יבואכמו רעצ) לע הרומ ("ותרהט

השא"ש ירחאל ,הרואכלד - ערוצמ (ךכ רחאו) עירזת - תוישרפה ךשמהל עגונב :רקיעו (ב
ד בצמו דמעמ דוע ךייש אל ,תולג הירחא ןיאש תיחצנ הלואג ,"רכז הדליו עירזת יכ
?תולגה ןיינע םע רושקש "ערוצמ"

:הנכותל סחיב השרפה םש - המצע ינפב תוישרפה 'במ תחא לכב הז ךרד לעו (ג

רקיעו ךשמהו ,("הדליו עירזת יכ השא") הלואגה לע הרומ השרפה םש - "עירזת" תשרפב
תארקנש יפכ) השרפה םש - "ערוצמ" תשרפבו ;27תולגה לע הרומש 26םיעגנ ינידב אוה השרפה
ערוצמה תרות היהת תאז") ערוצמה תרהט ינידב אוה השרפה ךשמהו ,תולגה לע הרומ (הרותב
.הלואגה לע הרומש ("ותרהט םויב

תרבדמש השרפהש רתוי םיאתמ היה ,השרפה ןכות שיגדמו אטבמ השרפה םשש ןוויכ ,הרואכלו
ןיינע) הרהטה ינידב תרבדמש השרפהו ,"ערוצמ" םשב ארקת (תולגה ןיינע) םיעגנ ינידב
?"עירזת" םשב ארקית (הלואגה

- לארשי לש םלאוג אוה חישמש ןוויכ :חישמ לש ומשל עגונב הז ךרד לעו (ד
םשב ותאירק ידי-לע תולגה ןיינע (וניינעו ותוהמ ראתמ םשהש) ומשב םישיגדמ המל
!?"ערוצמ"

:28םיעגנה ןיינעב רואיבה םדקהב ןבויו

הגרדמב אוה םדא"ש 29הרות-יטוקילב ראובמ ,"'וג ורשב רועב היהי יכ םדא" קוספה לע
. . םירבדה לע ןקיתו וישעמ ןירשכומשכ הזה םדא 30. . אלוכד ומילש אוהש יפל הלודג
םידלונו ונממ תלוספהו ערה ררבתנ אל ובש הנותחתה הניחב ורשב רועב ןיידע תויהל לכוי
וישעמב ןקית 'ה תדובעב תוינחורבש ינפמ . . םיעגנה םהו . . ורשבב תוימשגב םינמיס
ףוסבש תלוספ קר ,(שפנה ןמו ףוגה ןמ ערה רוריב) םירבדה לכב בוטה ןמ ערה רריבו
."תוינוציחב קר . . ורשבב ודלונ ןכל ,ררבתנ אל ןיידע וישובל

רועב" :"תערצ עגנל 'וג ורשב רועב היהי יכ םדא" בותכה ןושל קוידב ףיסוהל שיו
וניאש אלא ,ולש םידיגו םדאהד (תוימצעה) "םצעה"ל ךייש וניאש דבלב וז אלש - "ורשב
הייתשו הליכא ידי-לע וב ףסותינו הנתשמה רבד ,םדאהד (םידיגו) "רשב"הל וליפא ךייש
"ורשב רועב"ו ."רשב"הל (תוינוציח) ביבסמש "רוע"הל םא יכ ,ורשבכ רשבו םד םישענש
אלא ,ליגרה רבד הז ןיאש ,ונייה ,"ורשב רועב היהי יכ םדא" - אפוג (רשבהד תוינוציחה)
קר הז ירה ("ורשב רועב היהו"שכ) זא םגו .31ליגרה רדגמ אצויה ("תירקנ הרקמ") הרקמ
,וילא) ךייש וניא יוצר יתלבה ןיינעהש ,ונייה ,העיגנ ןושלמ םג "עגנ" - "תערצ עגנ"
.וב עגונ קר אלא ,("ורשב רוע") ותוינוציחל (אל וליפא

וניאש ,ןה םיהובג םירבד םיעגנ םגו" - 32הרות-יטוקילב ףיסומש יפכ - רקיעו דועו
33האמוט ללכב םיעגנה ןיא אמט םש ול ארק אל ןיידעשכו ,אמט ןהכה ונארקיש דע אמט ארקנ
."השודקד אישק אניד םהש קר ,34םינוילע תורוא םה ,הברדא אלא ,

וישובל ףוסבש תלוספ קר םה םיעגנהש] ולא םיניינע 'בש ,רמול שיו
םיניינע) "םינוילע תורוא . . םיהובג םירבד" םהו ,"ררבתנ אל ןיידעש (תוינוציחב)
:הזב הז םייולת - [(הרואכל םייכפה

םהמ לשלתשנשכ םג ,ןכל ,"םינוילע תורוא . . םיהובג םירבד" םצעב םה "םיעגנ"ש ןוויכ
העיגנ) עגונש ינוציח ןיינע קר הז ירה ,םינוציחה תקיני ידי-לע יוצר יתלב ןיינע
.דבלב ("וישובל ףוסב") הנותחתה הניחבב (דבלב

-לע (אלא ,ירמגל שדח ןיינע ידי-לע אל) אוה (ערוצמה תרהט) הז לע ןוקיתה םג ,ןכלו
תאז" בותכה ןושלב זמורמכ - "םינוילע תורוא" םהש םיעגנה לש יתימאה םניינע יוליג ידי
,יוליגו רוא וניינעש ,"םוי" ידי-לע איה "ותרהט"ש ,"ותרהט םויב ערוצמה תרות היהת
םניינע) םינוילע תורואה יוליג ,ונייה ,"םוי רואל םיקולא ארקיו" 35בותכש ומכ
וליפא הרהטה ךפיהל דע םינוציחה תקיני תלטבתמ הז ידי-לעו) םיעגנה לש (יתימאה
.(36דבלב תוינוציחב

:37ןיינעה רואיבו

תורואה"מ (תוינוציחבו יולגב) הרהטה ךפיהל דע תוינוציחה תקיניל תורשפאה תביס
םילוכי םניאש "םינוילע תורוא"ה תלעמ לדוג ינפמ ,איה ,(םתתימאל) םיעגנד "םינוילע
םילכ"ב תושבלתהמ הלעמלש 38"והותד תורוא" - תודיסחהו הלבקה ןושלבו ."םילכ"ב שבלתהל
.םייוצר יתלבה םיניינעה לכ ('וכ הריבשה ירחאל) ולשלתשנ םהמש ,"ןוקיתד

:םדאה תדובעב ןיינעהו

ןיינע אוהש - "אוצר" לש העונת םילעופ "םילכ"ב םישבלתמ םניאש "םינוילע תורוא"ה
אלש םילכה טועימ . . םילכה ןמ קלתסתו שפנה רוא הלכת הלכש" ,שפנה תולכ
תויהל לוכי הזמו .39"'ה רואב ללכילו הלעמל קלתסהל אלא ,הטמל תוטשפתה תניחב היהי
תניחבמ יזא ,השודקד תויתואו םילכב בוש תניחב ךשמנ ןיאש תמחמ" - םינוציחה תקיני
קסוע וניא םא הליפתב תובהלתהה רחאש ומכ ,םינוציחה תקיני ףעתסהל לכוי דבל אוצרה
תוסגו שי ןכ םג ףעתסנ הזמו ,סעכו אדיפק םיניד תניחב תובהלתההמ תווהתהל לכוי הרותב
.40"'וכ

תויהל ךירצ "אוצר"ה ירחאלש ,"דחאל בוש ךבל ץר םא" 41ל"זר רמאמכ - הזל הצעהו
לעפתהל ללכ חוכ ול ןיא ןיא(ש) . . תואיצמב לוטיב"ל דע ,לוטיבה ןיינע אוהש ,"בוש"
ינפל דבעה אובב םיאור ונאש ומכ . . םמוד ןבאכ אוה אלא ,רבדו שי תניחבב שא יפשרב
לטבתנש ינפמ . . זועו חוכ וב ראשנ אל זא ךלמה ינפל דומעל דאמ בורקמ אבשכ . . ךלמה
הטמל םינוש םילכמ םילכב טשפתהל הבשהה אובי . . לוטיבה דצמו . . ירמגל ותואיצממ
הריד ךרבתי ול תויהל ה"בקה הוואתנש הנוילעה הנווכה תמלשנ הז ידי-לעו ,"אקווד
.42אקווד םינותחתב

הלעמלש "םינוילע תורוא"ה םגש ,איה ,"אוצר"ה ירחאלש "בוש"ה תלועפש ,אצמנו
.(בושה תעונת) "םילכ"ב ולגתיו וכשמוי (אוצרה תעונת) םילכב תושבלתהמ

ךירצ ,הרובגו דסח ,הכשמהו האלעה ,בושו אוצרד תועונתה 'ב רוביח תויהל לכויש ידכו
רדסמ הלעמלש רתכה תניחבב השרושש ,תראפתה תניחב - םהינשמ הלעמלש הניחב תולגתה תויהל
,בושו אוצר ,הכשמהו האלעה ,43הרובגו דסחד ןיווקה 'ב רוביח השענ הדי-לעש ,תולשלתשה
.44"םילכ"ב ולגתיו וכשמוי םילכמ הלעמלש "םינוילע תורוא"ה םגש

"ערוצמה תרות" - "ותרהט םויב ערוצמה תרות היהת תאז" - ערוצמה תרהט ןיינע והזו
. . הרותה קסע ידי -לע . . (ערוצמה לש) ונוקית"ש ,(הזב אצויכו "ערוצמה תרהט" אלו)
היהת לכל 46רפעכ ישפנו" בותכש ומכו ,45"לוטיב תניחבב תויהל ךירצ הרותה קסע רקיע יכ
איהש ,הרותל "ילכ" השענ רפעכ לוטיבה ידי -לעש ,"ךתרותב יבל חתפ (הז ידי-לעו)
47ל"זר רמאמכ ,תראפתה תניחב - תולשלתשה רדסמ הלעמלש רתויב תילענ הניחבמ
םינוילע תורואה םגש ,בושו אוצרד תועונתה 'ב רבחל החוכב ןכלו ,"הרות ןתמ וז תראפת"
הרהטה ךפיהל דע םינוציחה תקיניד תורשפאה תלטבתמ הז ידי-לעו ,םילכב ולגתיו וכשמוי
.הטמל םילגתמו םיכשמנ (םיעגנה לש יתימאה םניינע) םינוילע תורואהש ןוויכ ,םיעגנד

םתרהטו (תולג) ערוצמה יעגנ - הלואגו תולגד ןיינעה תוללכל עגונב םג ןבומ הזמו
:(הלואג)

,"'וג וניאר אל וניתותוא" 48בותכש ומכ ,יקלאה רואה רתסהו םלעה וניינעש - תולג
ןיינע אוה ורוקמו ושרוש דצמ - תולגה ןמז ףוסד לפוכמו לופכ ךשוחה טרפבו ,ךשוחל דעו
יוליגמ הלעמלש הניחבל דעו ,םילכב תולגתהמ הלעמלש "םינוילע תורוא" ,49רתויב הלענ
תורואה תאלפהו תלעמ לדוג ינפמו ,51"ורתס ךשוח תשי" תניחב ,(50"וניאר אל") ירמגל
יתלבה םיניינעה לכ םיאב הזמש ,וטושפכ ךשוחו רתסהו םלעה הטמל לשלתשנ ,יוליגמ הלעמלש
.תולגה ןמזבש םייוצר

,ןכל ,יוליגמ הלעמלש םינוילע תורוא ,רתויב הלענ ןיינע אוה ורוקמו ושרושבש ןוויכו
,'וכו הרהטה ךפיהד םיניינעל דע ,וטושפכ ךשוחו רתסהו םלעהל הטמל לשלתשנש ירחאל םג
.דבלב העיגנ לש ןפואבו הנותחתה אגרדבו תוינוציחב אלא הז ןיא

ידי-לע אל) אוה "תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ" ידי-לעש ןוקיתה םג ,ןכלו
ןוקיתהש םג שגדומכ] תולגה לש יתימאה וניינע תולגתה ידי-לע (אלא ,ירמגל שדח ןיינע
ידי-לעש 52עודיכ ,הלואגל תולגה תכיפה ידי-לע (אלא ,תולגה לוטיב ידי-לע אל) אוה
םינוילע תורוא - [53"הלואג" "הלוג"מ השענ (םלוע לש ופולא) ף"לאה יוליגו תכשמה
ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ" ידי -לע ,רשא ,("ורתס ךשוח תשי") יוליגמ הלעמלש
ידי-לעו) 54הטמל ולגתיו וכשמוי יוליגמ הלעמלש םינוילעה תורואה םגש םילעופ "תולגה
תוינוציחב וליפא הרהטה ךפיהל דע 'וכ רתסהו םלעהל תורשפאה אליממ ךרדב לטבתת הז
.(דבלב

הז ידי-לעש) "תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ"ב ןורתיהש ,רמול שיו
שפנ-תוריסמהו לוטיבה דצמ אוה (הטמל ולגתיו וכשמוי םינוילעה תורואהש םילעופ
תניחב דצמש שפנ-תוריסמהו לוטיבה ידי-לעו ,תולגה ןמזב (רקיעבו) רתויב םישגדומש
'ב רוביח השענ ,תולשלתשהה רדס לכמ הלעמלש "דיחי" תניחבמ תלבקמו הרושקה ,הדיחיה
.םילכב םילגתמו םיכשמנ םינוילעה תורואהש ,בושו אוצרד תועונתה

ןיינע ,(תולגו הלואג) ערוצמ-עירזת תוישרפה ךשמהו תוכיישהו רשקה ןבומ הז יפ-לע
:(ג"ס ל"נכ) ערוצמ תשרפב םתרהטו ,עירזת תשרפב םיעגנה

תולגה לש יתימאה וניינע תולגתה (אלא ,ומצע ינפב ןיינע אל) איה הלואגהש ןוויכ
המדקהה ירחאל ,ןכל - (םיעגנה לש יתימאה םניינע תולגתה ידי-לע ערוצמה תרהט תמגודב)
תולגה ןמזב הדובעה תוללכ לע זמורש "רכז הדליו עירזת יכ השא" (תוישרפה 'בל) תיללכה
("רכז הדליו") תולג הירחא ןיאש המילשהו תיתימאה הלואגל םיאב הז ידי-לעש ("עירזת")
:תוישרפה ךשמהב םיניינעה יטרפ םיאב -

תורוא םה םיעגנהש ןוויכ - (תולג) םיעגנה ןיינעב רבודמ (הלואג) עירזת תשרפב
הטמל ולגתיו וכשמויש ,("ורשב רוע"ב קר הז ירה הטמל הדיריה ירחאל םג ,ןכלש) םינוילע
;הלואגהב

איה םיעגנה תרהטש ןוויכ - (הלואג) םיעגנה תרהט תודוא רבודמ (תולג) ערוצמ תשרפבו
הנכותש ,ונייה ,(תולגה לש יתימאה וניינע) םיעגנה לש יתימאה םניינע תולגתה ידי-לע
יכפה ןיינעל תורשפאה תללשנש ןפואבו ,55אתוילעמל "ערוצמ"ד ןיינע אוה הלואגה לש
תולג הירחא ןיאש תיחצנ הלואג ,(הטמל םילגתמו םיכשמנ םינוילעה תורואהש ןוויכ)
.("רכז הדליו")

,"יבר תיב לש ערוצמ" - 56ערוצמ םשב ארקנש (לאוגה) חישמ לש ומשב רתוי דוע שגדומו
םלועב אצמנ חישמש - "עגונמ ימנ אוהו ,םיעגונמ" ,"םיאלח ילבוס יינע היניב ביתי"ש
15ארמגה ךשמהכ] תולגה יאולחת לבוסש ,תולג לש בצמבו ,תולגה םוקמו ןמזב
יאדו 57וישכע ןייחש ןתואמ חישמ םא" ,"שודקה וניבר ןוגכ אוה אייח ןמ יא ,בר רמא"
ןוילכבו חור רצוקב הפצמו ,[59"הווה רומג דיסחו םיאולחת לבוסד ,58שודקה וניבר ונייה
הלואגב לארשי תא לאוג חישמה ךלמד ,(תולגה בצמו ןמזב םלעההמ) תולגתהל 60םיניע
."'וכו דוד תיבמ ךלמ דומעי" 61ם"במרה ןיד קספכ ,תולג הירחא ןיאש המילשהו תיתימאה
'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ,א"שנת'ה רייאב 'ו ,ערוצמ-עירזת תשרפ תבש תודעוותהמ םיעטק)
(160-153 'מע ,'ג ךרכ ,א"שנת
.ינימש פ"ש תוחישמ סרטנוק .ןסינ ח"כ תחיש (1

.נ"שו ץקמ פ"ר ת"הוא האר (2

.(ב ,זצ ןירדהנס) "ןיציקה לכ ולכ" רבכ ארמגה ןמזבש ךכל ףסונ (3

.((ב) ח ,ב"פ) פ"הע ר"שהשבו ח ,ב ש"הש (4

רומזמ ,תבשה םויל ריש רומזמ" - םוי לש ורישב תבשה םויל הלואגד תיללכה תוכיישה תשגדה לע ףסונ (5
.(הפוסב דימת) "םימלועה ייחל החונמו תבש ולוכש םויל ,אובל דיתעל ריש

ףא) הרות ןתמל הנכהכ ,תרצעל חספ ןיבש תותבשב - (וז הנשב) ירקיעהו הנושארה םעפב דומילהב טרפבו (6
תומיב םג) הלוכ הנשה תותבש לכבו לע תכשמנ הלועפד ןפואבו ,(ץיקה תותבש לכב םג אוה דומילה ךשמהש
.(םימשגה

צ"מהס .ךליאו ב ,וצ םש ח"ות ,אראו פ"ר א"ות םג הארו .ע 'מע (א ךרכ) ונתשרפ ת"הוא (7
.דועו .(ךליאו ב"עס ,זע צ"מרד) ב"פ פ"ק תוצמ צ"צהל

.ח ,וס 'יעשי (8

.ב ,זטק םיחספ - רמאנו ג"ה ה"דותב אבוה .א ,וט חלשב אתליכמ הארו .ד"וי ,במ 'יעשי .א ,וצ םילהת (9

- ח"הואה 'יפל צ"צה תוהגה םג הארו) עירזת פ"ר ח"הואה םשב - אצת 'מע (ב ךרכ) ונתשרפ שיר ת"הוא (10
הניחבמ . . חישמ לע יאק רכז הדליו" :7 הרעהבש ת"הואבו .(ךליאו טתת 'מע ('ג ךרכ) ונתשרפ שיר ת"הואב
."קיתע 'יחבמ הנוילע הגירדמו

.מ"כבו .חלשב פ"ר םש .ךליאו ג ,גנ תומש א"ות האר (11

.הכ ,ב עשוה (12

.ו ,זכ 'יעשי (13

.ז"לפר אינת (14

.ב ,חצ ןירדהנס (15

.ח"ס ןמקל הארו .םש י"שרפ (16

.ד ,גנ 'יעשי (17

.א ,םש ןירדהנס (18

.ה ,םש 'יעשי (19

.םש ןירדהנס י"שרפ (20

.חישמה תאיבל ערוצמ תרהטד תוכיישהב םיזמרה יטרפ - ערוצמ פ"ר ח"הוא הכוראב האר (21

.5 הרעה 100 'מע ז"ח ש"וקל האר (22

.ב ,אפק א"חז .פ"הע םוגרת .גי ,בנ 'יעשי (23

לע (ופוסב אנקת זמר ונתשרפ ש"ליב אבוה .אכ אתחיתפ ר"כיא) שרדמב אתיאדכ - ק"מהיבל עגונב ז"דעו (24
"עורצ" ארקנש - "'וכ שדקמה תיב הז עורצהו" ,"'וגו עגנה וב רשא עורצהו" (המ ,גי ונתשרפ) קוספה
ןינב לע תזמור ותרהטו ,("ינש ןברוחו ןושאר ןברוח ארקי אמט אמטו" :םש ךשמההכ) ונברוחב ("ערוצמ")
הז ,םכתזוחא ץרא תיבב (תערצ עגנ יתתנו)" :(םיתב יעגנב) ז"יפס ונתשרפ ר"קיוב ז"דעו - .ק"מהיב
,חכ 'יעשי) רמאנש ,תורחא םינבא וחקלו ל"ת םלועל לוכי . . 'ירתס אנד אתיבו ,תיבה תא ץתנו . . ק"מהיב
."'וג תרקי תנפ ןחב ןבא ןבא ןויצב דסי יננה םיקלא 'ה רמא הכ ןכל (זט

.ךליאו 70 'מע ב"כח ש"וקל םג האר - ןמקל אבהב (25

עגנ וב היהי יכ דגבהו" - םידגב יעגנו ,(ב ,גי) "'וגו תאש ורשב רועב היהי יכ םדא" - םדא יעגנ (26
.(זמ ,םש) "'וגו תערצ

וז תערצ עגנ . . ןוי וז תרהב . . ידמ וז תחפס . . לבב וז תאש" :ו"טפס ונתשרפ ר"קיו האר (27
."םודא

.נ"שו .א"שנת עירזת ש"וקל םג האר - ןמקל אבהב (28

.ב ,בכ ונתשרפ (29

.א ,חמ ונתשרפ רהז האר (30

ךא . . םייוצמה תוחילמ םניאש . . עבטה ךרדכ אלש" םה םיעגנהש ,(ם"במרה ירבדמ) םש ת"וקל האר (31
.(9 הרעה 65 'מע ב"כח ש"וקל האר) "םה םיסנ השעמ

.ותלחתב ערוצמ תאמוט תוצמ צ"צהל צ"מהס םג הארו .םש (32

פ"ר כ"ות .ב ,גי ונתשרפ י"שרפו כ"ות הארו .ב"ה ט"פ תערצ תאמוט 'לה ם"במר .ג"פר םיעגנ הנשמ (33
.ערוצמ

ל"י ז"פעו ,(דועו .א ,גער ג"ח .ב ,הסר ב"ח .ב"ער ,וכ א"ח רהז) "גנע" תויתוא "עגנ"ש ,ריעהל (34
.(56 הרעה ןמקל הארו) ןוילעה גנוע 'יחב לע יאק "םיעגנ"ד "םינוילע תורוא"הש

.ה ,א תישארב (35

יטרפ לכ ל"צ - (םינוילע תורואה תולגתה ינפל) רבכ תישענש פ"כע תוינוציחב הרהטה ךפיה לטבל ידכו (36
.השרפה ךשמהבש ערוצמה תרהטד םיניינעה

.םש צ"צהל צ"מהס .ערוצמ פ"ר ת"וקל האר - ןמקל אבהב (37

.(טסק 'מע צ"יול תרות) "והת אירטמיגב ערוצמה" - "והות"ל "ערוצמ"ד תוכיישהמ ריעהל (38

.א"פ םש צ"צהל צ"מהס (39

.םש ת"וקל (40

.הרעהב איר 'מע ט"נרת מ"הס הארו .(א ,ז) המדקהב ז"וקת .ח"מ א"פ הריצי רפס (41

.נ"פס אינת םג הארו .םש צ"צהל צ"מהסו ת"וקל (42

.ךליאו ג ,גכ ונתשרפ ת"וקל האר (43

ירחא ת"הואב תובבלה לכו ה"ד .(גל 'ע) אינזאל ךלהתא ז"הדא ירמאמב - ח"הואב בותכ ה"ד םג האר (44
.ז"משת ירחא .119 'ע ז"כח .ךליאו 988 'ע ג"ח ש"וקל .ט"מרת תומ ירחא ה"ד .ךליאו חלקת 'ע (ב ךרכ)

.א ,הכ ונתשרפ ת"וקל (45

לכל "ילכ" השענ רפעכ לוטיבה ידי-לע ,ןכלו ,(כ ,ג תלהק) "רפעה ןמ היה לכה"ש - אקייד "רפעכ" (46
.םינפב ןמקלדכ ,הרות - בוט יכה ןיינעל דעו ,םיבוטה םיניינעה

.א"עס ,חנ תוכרב (47

.ט ,דע םילהת (48

,"תולשלתשהה לכמ הלעמ הלעמל" .(דועו .ב ,כ ג"חז) "אליעלו אליעל קילס אתולגב ה"בוק"ש ריעהל (49
.י"ס (החישה ףוגב) ןמקל הארו .(ופרת 'מע ש"הש ת"הוא) "שממ 'ימצעה 'יחבב"

השועל נ"זעו . . *תומייק וניתותוא מ"מ לבא . . רשב יניעל הלגנו הארנ וניאש ,אקייד וניאר אל" (50
אוהש עדוי ודבל אוה) ודבל 'יחבב ןהש אלא דימת תולודג תואלפנ ךישממש ,ודבל תולודג תואלפנ
.(דכקת 'מע םש ת"הוא .א ,דל ש"הש ת"וקל) "םלעה 'יחבב וניהד ,(סנ
-----------------
יוליגו תכשמה השענ הרותה י"עש ל"י ז"פעו - .(םש) "'וכ הרותה תויתוא ונייהד ,וניתויתוא ןהש" (*
.(54 הרעה ןמקל הארו) רשב יניעל הלגנו הארנה ןפואב ("ודבל תולודג תואלפנ") תולגה ןמזד "וניתותוא"ה.בי ,חי םילהת (51

.מ"כבו .ג ,הל ךתולעהב ת"וקל .ב"לפס ר"קיו האר (52

'יחב ,אלפ אוהש . . ף"לא תוא י"ע אוה הלואג ןיבו הלוג ןיב שרפהה" :גער 'מע אב ת"הוא האר (53
,םכל אוה ןושאר ךשמנ ובו םישדח שאר אוה יכ ,הלואג לש שדוח ןסינ ח"ר 'קנ ןכלו" :םשו ."תואלפנ ונארא
םע ,שממ םינורחאה םימיב הלואגה ןיינע תשגדה קתמות ז"פעו - ."םלוע לש ופולא 'וכ ןושאר ינא 'יחב
.תואלפנ ונארא תנשד ןסינ שדוח לש ומויס

אלפומו רתסומש המ אוה תואלפנ 'יפ ,תואלפנ ונארא םירצמ ץראמ ךתאצ ימיכ" :49 הרעהבש ת"הוא האר (54
אוביש וללה תואלפנ ונאראו . . אליעלו אליעל קילס אתולגב ה"בוק . . יוליע רחא יוליעב תוקלתסהה 'יחבב
המ" ,תולגה לש יתימאה וניינע יוליג אוה ("תואלפנ ונארא") הלואגה ןיינעש ,ונייה ,"הטמ הטמל הלגתיו
.הטמל הלגתמו ךשמנש ,"אליעלו אליעל . . אלפומו רתסומש

- תולגבו ,(ומ ,גי ונתשרפ) "בשי דדב" - ערוצמב] "דדב" רמאנ (תולגבו ערוצמב) םהינשבש ,ריעהל (55
("דדב") ירמגל תלדבומש רתויב תילענ אגרד לע הרומש ,אתוילעמל "דדב" - [(א ,א הכיא) "דדב הבשי הכיא"
הנה" ש"מכ ,םעה לכמ ירמגל לדבומ אוה ("ערוצמ" ארקנש) חישמה םגש ,ריעהלו - .תוגרדה ראשמ
.(די תודלות אמוחנת האר) 'וכ השממ הלעמלו ,תובאהמ הלעמל ,"דאמ הבגו אשנו םורי ידבע ליכשי

. . גלשכ הזע תרהב"ש יפל ,אוה ,"יבר יבד ארוויח" ארקנ חישמש םעטהש (גצ 'מע) ך"נ ת"הוא האר (56
עגנה לבוס ןוילעה גנוע תוימינפ יוליג אוהש חישמ כ"עו ,רויח גלתכ 'ישובל ןוילעה גנעד ז"ועלה (איה)
."רויח גלתכ גנועה ךשמוי ז"יעש ידכב

.ךלמ רבכ אוהש ונייה - "'וכ דוד תיבמ ךלמ דומעי םאו" (א"יפס םיכלמ 'לה) ם"במרה ד"ספ פ"עו (57

יאני יבר יבד ,הליש אובי יכ דע רמאנש ,ומש הליש ירמא אליש יבר יבד" :(איגוסה תלחתהב) םשו (58
יבד ,ומש ןוני שמש ינפל םלועל ומש יהי רמאנש ,(*ומש רחא שרוד היה דחא לכ ,יאני ומכ) ומש ןוני ירמא
יכ רמאנש ,ומש **'יקזח ןב םחנמ םירמוא שיו ,הנינח םכל ןתא אל רשא רמאנש ,ומש הנינח ירמא הנינח יבר
לע צ"יול יטוקל הארו .אנ ,א"פ ר"כיא .ד"ה ב"פ תוכרב ימלשורי םג הארו ."ישפנ בישמ םחנמ ינממ קחר
.ש"ייע ,"ח"אד ולאו ולאו םה תמא תועדה לכ"ש וק 'מע ל"זראמ

- (ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כ טרפבו ,וניאישנ וניתוברל עגונב) והיירתבא 'ינענ (םידיסח) ןנאו
קוחש אלמי זא" רמאנש ,ומש קחצי ,"'וג לארשי יחדנ ףסאו 'וג ודי תינש י-נדא ףיסוי" רמאנש ,ומש ףסוי
."וניפ
-----------------
םשכ ומשש ושדיח םידימלתהש אלו) "ומש רחא שרוד 'יה דחא לכ" י"שר ןושל קוידמ ריעהלו - .םש י"שרפ (*
.(םבר

תבית קיתעמ י"שרש ריעהלו - .םתס "םחנמ" :ר"כיאו ימלשוריבו ,ונינפלש םיסופדב ("'יקזח ןב") ה"כ (**
וטימשהו "ןקית" רעצעזה-רוחבהש אלא ,"'יקזח ןב ג"ה" י"שרפב ל"צש הארנכו ."'יקזח ןב" ףיסומו ,"םחנמ"
.ע"צעו ."ג"ה"היהש . . יבר ארקנש שודקה וניבר ש"ע" ,"יבר יבד (ערוצמ) ארוויח" ארקנ הז ש"עו - .םש י"שרפ (59
.(םש א"שרהמ ג"אדח) "והומכ םירוסיו םיאולחת לבוס

םיעגנ ינש ריתמ וניאו ,ןכ השועו רחאה ריתמ ורשוקו וחנקמו עגנ ריתמ) דח ריסאו דח ירש" ןכלש (60
תא לואגלו תאצל יל יעב יא) בכעיא אלד אניעבמ אמליד רמא ,((םהיניב בשויש םיאלח ילבוסה ראשכ) דחי
.י"שרפבו םש ןירדהנס - (םיעגנ ינש תרישק ידכ בכעתיא אל לארשי

.57 הרעהבש (61
חישמ םע תויחל


ךותמ תויהל הכירצ לארשי תדובע
הלואגל תידימת הייפיצ


לארשי-ינב לש יעבטה םמוקמ הניא תולגה

:דחיב - "היהת תאז"ו "עירזת" - תוישרפה 'ב תאירקמ הארוהה

טלחומו רורב רבד הז ירה ,"היהת תאז" - הלואגה ןיינע תוללכ תודוא רבודמ רשאכ
תא איבהל חרכומ אוהש (לוכיבכ) ומצע תא ליבגה ה"בקה יכ ,הלואגה אובת יאדוובש
רבודמ רשאכ וליפאו ,ו"ח "וכז אל"ד בצמו דמעמב ויהי לארשי-ינב םא וליפא ,הלואגה
.ו"ח "בייח ולוכ"ש רודב

אובי (הלואגה ןיינע תוללכ) "היהת תאז"ד ןיינעהש לדתשהל םיכירצ ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא
הלואגהש ,ונייה ,תולגה ןמזב לארשי-ינב תדובע תוללכ - "עירזת"ד ןיינעה םע דבב דב
זמורמכ ,תולגה ןמזב לארשי-ינב לש םתדובע תמדקה ירחאלו ידי-לע אובת
המדקהה ירחאלו תוכימסב האב ("היהת תאז") הלואגהש ,"עירזת" םע "היהת תאז"ד רוביחב
.("עירזת") לארשי-ינב תדובעד

,"היהת תאז"ד ןיינעה םע רבוחמ תויהל ךירצ "עירזת"ד ןיינעהש - ךדיאל הז ךרד לעו
הווקת ךותמ תויהל הכירצ ("עירזת") תולגה ןמזב לארשי-ינב תדובע תוללכש ,ונייה
.("היהת תאז") הדיתעה הלואגל (רוביח) תידימת הייפיצו

רקיעהש םרמואב ,תולגב ןיידע םיאצמנ םהש םהל תפכיא אלש םידוהי םנשי . . תרמוא תאז
תולגב אצמיהל םהל תפכיא אל ןכלו ,תווצמ םייקלו הרות דומלל תורשפאה םהל תנתינש אוה
!ו"ח ןמז ךשמ דוע

שוריפ תא עמוש אוהו ,"חימצת הרהמ ךדבע דוד חמצ תא" ותליפתב םנמא רמוא ל"נה ידוהי
ול תפכיא אלו ,הדיתעה הלואגל הייפיצ לש שגר שח וניא ,ןכ-יפ-לע-ףא לבא ,תולימה
!תולגב אצמנש

המשנ" איה ותמשנו ,"יתולג ףוג" אוה ופוג !"יתולג ידוהי" אוהש יפל - רבדה םעטו
!תולגב אצמיהל ול תפכיא אל ןכלו ,(םינפ לכ לע התוינוציחב) "תיתולג

-ינבש זאמש ל"רהמה בתכש המ עודיכו ,יתימאה ומוקמ וניא תולגהש תעדל ךירצ ידוהי
-ינבש ןכתיי אלש ,ונייה ,ירמגל תודבעה תואיצמ לכ םלצא ללשנ םירצמ ץראמ ואצי לארשי
יידבע" - "םידבע לארשי-ינב יל יכ" בותכש ומכו ,ו"ח תודבע לש בצמו דמעמב ויהי לארשי
...!"םידבעל םידבע אלו םה

רשאכ ירה - תולגב תויהל ול תפכיא אל ןכלו ,הרותה דומיל אוה רקיעהש ןעוטש המו
.הרותה דומילד ןיינעה תוללכב ןורסח ונשי תולגב םיאצמנ

:הזב רואיבהו

ונצראמ ונילגו שדקמה-תיב ברחש םוימ" - הרותד הלגנב - ל"זר רמאמ עודי
תולגה ןמזבש ןבומ הזמו ,(ב,בי הליגמ) "'וכ ןודל םיעדוי ונא ןיאו ונממ הצע הלטינ
תולגב ראשיהל ול תפכיא אלש רמוא ידוהי רשאכ ,ןכלו . . הרותה דומילב ןורסח ונשי
ןפואש ורמאב) ןלציל אנמחר תולגב הרותה תא סינכמ אוה ירה ,הרות דמול אוהש רחאמ
.(תומילשב אוה תולגה ןמזב ולש הרותה דומיל
'מע ,ג ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"משת'ה רייא ח"רד 'ב ,ערוצמ-עירזת תשרפ תבש)
(הגומ יתלב - 1383-1381

יהויחבמ ריתי


הלולסה ךרדב הכילהב קפתסהל ןיא


"רעבירא הליחתכל"ד ןפואב לועפל שי

,לארשי-ינב לכל עגונב ותלועפ לעופ - רבוג ולזמש - לארשיב אישנ לש תדלוהה םויש ןבומ
הרשי ךרדב" הכילהב ףיסוהלו ןנובתהל ידכ - "הנשב תחא" - הז הלוגס םוי לצנל שי ןכלו
."דעו הלס חצנ"ב ןפואב "ויתוחרואב הכלנו . . ונרוה רשא

"ןתי") ול םינתונש המ חקיל ךירצש ,ונייה ,"וביל לא ןתי יחהו" - עודיה ןושלבו
ינפל לוכאל ןכומו ךורעה ןחלושכ") ןכומה ןמ ("ןתונ הפי ןיעב ןתונה לכ" ,אקייד
,ףוגה ירביא לכב לעופו ךשמנש ,"ןיפייש לכל גילפ אביל" ,רשא ,וביל לא ןתילו ,("םדאה
תודיסח תטישכ ,ורשבכ רשבו םד השענש דע ,ותוימינפב רדוחש ןוויכמ ,םדאה תואיצמ לכ
רשבו םד תישענש הייתשו הליכא תמגודב ,אקווד "ןוסנרפתי"ש ןפואב תויהל ךירצש ד"בח
.ורשבכ

הליחתכל"ד ןפואב הגהנהה רבד-לע תדלוהה םוי לעב לש תיללכה הארוהה - שארל לכלו
."רעבירא
(הגומ יתלב - 217 'מע ,ג ךרכ ,ח"משת תויודעוותה םחנמ-תרות ;ח"משתה רייאב 'ב תחישמ)


ךוניחב דחוימו "םיעצבמ"ה לכב תוקזחתה

תודהיה תצפהד תולועפה לכל עגונב) הלולס ךרד לע רבכ םיאצמנש תויהש בושחל ןיאש ןבומ
ךרדב תכלל םילוכיו ,'וכ הלודג תולדתשה ךותמ הזב קוסעל ךרוצ ןיא בוש (תונייעמהו
ןפואבו ,ץרמ הנשמב ל"נה תולועפה לכב ףיסוהל םיכירצ אלא - הניש ידכ ךות הלולסה
."ךיפ בחרה"ד

זא טגאז טלעוו יד" - רייאב 'בד תדלוהה םוי לעב רמאש עודיה םגתפה יפ-לע טרפבו
הליחתכל ןייג ףראד'מ זא גאז ךיא ןוא ,רעבירא ןעמ טייג רעטנורא טינ ןעק'מ ביוא
ךירצש רמוא ינאו ,הלעמלמ םירבוע ,הטמלמ תכלל רשפא-יא רשאכש ,רמוא םלועה=] "רעבירא
םיכלוה הרירב ןיא רשאכ קרו ,"רעטנורא" תכלל תוסנל אל ,ונייה ,[הלעמלמ הליחתכל תכלל
..."רעבירא הליחתכל" ךליל םיכירצ אלא ,"רעבירא"

:"ךוניח עצבמ" - אמרג ןמזהש ןיינעל עגונב הז ךרד-לעו

המ בושחל רבכ םיליחתמ - לוח ידומילמ "שפוח" ונשי זאש ,ץיקה ימיל םיברקתמש תויה
,ןכלו .(הזב אצויכו ,םתוא חולשל "ץיק הנחמ" הזיאל) ץיקה ימיב םידליה םע תושעל
םיכנחמ םהבש תומוקמל םהידלי תא וחלשיש םירוהה לע עיפשהל ידכ ולא םימי לצנל םיכירצ
.שדוקה תרהט לע ךוניחב םידליה תא
'מע ,ג ךרכ ,ב"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ב"משת'ה רייא ח"רד 'ב ,ערוצמ-עירזת תשרפ תבש)
(הגומ יתלב - 1397-1396

יבר יצוצינ


לומי ינימשה םויבו


ונתשרפב העיפומה הלימה תווצמל יברה לש תויוסחייתה טקל
םבצמל םג אלא לומינה ךרל קר אל גואדל להומה לע *
לכב םישודיח תסנכהל דגנתה יברה * וירוה לש ינחורה
רוד רודמ הגוהנה הלימה תרוסמל רושקה


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

להומה חכנ הב ,(61 'מע ,ז"טשת ,שדוק-תוחיש) ז"טשת הרות-תחמש םוי תודעוותהב
ומשרנ םירבדה) ול רמאו יברה וילא הנפ ,ל"ז ןיקסר ףסוי-בקעי 'ר ח"הרה םסרופמה
-חי 'מע 'םחנמ תירב'ב ועיפוהו ןיישדנומ 'יש י"ר ח"הרה ודכנ ידי-לע שדוקה-ןושלב
:(טי

ןיאש ןבומ ןכ לעו ,'ערמ רוס' ןיינע איה הלרעה תרסהש הרות-יטוקילב אתיא
.'בוט השעו'ב הדובעה םג תויהל הכירצו ,ךכב יד

קר קפתסהל ול לא ,הלרעה תא ריסהל ידכ לארשי יתבב אבש להומ ,ךכיפל
,ףוס-ןיא תניחבב איה הרותהש רחאמו .'בוט השעו'ב םג תושעל וילעו ,הזב
אל ירה ,'בוט' םדאה היהיש המכו ,רועיש הב תתל ןיא וז הלועפ םג ןכל
.דוע וב ףיסוהל ןתינש םייוסמ ןיינע וב היהי אלש טלמי

רחא שורדלו רוקחל שי - 'ערמ רוס' והזש - הלרעה תרסה תלועפ רחא ,ןכל
םינועטה םיניינעה לכש תוארל םיכירצ .לומינה ךרה ירוה לש םהיתוגהנה
.ןקתל םהילע דציכ ךרדהו ןפואה תא םהל רמול שי .ונקותי ןכא ןוקית
שקבל ,רוא תפסות םג לועפל שי אלא ,םיבוט םניאש םירבדה ןוקיתב יד ןיאו
.רואה ףסותי ותועצמאבש םייוסמ ןיינע אוצמלו

בייח וניא תלוזה ירה ,הגרדמ התואב דמוע וניא ןיידע ומצע אוה םא םגו
ומכו .םלשה םדאה תויהל אוה ךירצ דציכו המ ול תורוהל וילעו הזמ לובסל
'ןוילע'ה - ה"בקהש רחאמו ,'ןוילעל המדא' ןושלמ אוה 'םדא'ש ה"לשה שריפש
.דועו דוע ףיסוהל דימת ךירצ םדאה םגש ירה ,ףוס ןיא אוה -

'טראוו טוג א' םתס אל

:רמאו ךישמה יברה

- טחושו להומל ותוא השע ה"בקהו ליאוה ירהש ,ונוצרב אלא יולת רבדה ןיאו
,'ךשמו אלא טחשו ןיא' ארמגה תרמוא הרותד הלגנ יפ-לע םגש
ךכיפל - 'םלוע לש ודיחי' דיחיה תושרל םיברה תושרמ ,תושרל תושרמ הכישמ
שיש ולא לכב לועפל לכוי תמאב הצרי קר םאש ,ונוצרב אלא יולת רבדה ןיא
.רתוי הלעמל תחא הלעמב ולעתי - 'םיבוט' םה ויהיש לככו ,םירשק םתיא ול

תמלשנו ,הטמל יקולא רוא םיפיסומ תפסונ הגרדב תולעתה התוא ידי-לעו
הרידל הנכהב יהשלכ תפסות םיפיסומש הזבו .'םינותחתב הריד' לש הנווכה
הרהמב המילשהו תיתימאה הלואגה תא םיזרזמו םירהממ ,ךרבתי ול המיאתמה
.ונקדצ חישמ ידי-לע ונימיב

ל"זר רמאמל שוריפ וא אדירג 'טראוו טוג א' םשל הניא ל"נה לכב הנווכהו
ינולפ ןב ינולפש ,שממ לעופב םירבדה תא איבהל איה הרטמה אלא ,אמלעב
םויקל רשקב םלצא השענה לכ לע לומינה ךרה ירוה לצא שורדלו רוקחל בייח
'תויתוא'ה תא ואצמי ,הז ןיינעב 'םיחנומ' ויהישכו .היתווצמו הרותה
וחילצי ,תמאב ךכב וצרישכו .תלוזה לש וביל תא שוכרל דציכ תומיאתמה
ידי-לעו םתיבב רואה ףסותיש ,שממ לעופב תישעמה םתגהנה לעו םהילע לועפל
.םהל ךרטצמה לכב תוינחורבו תוימשגב הכרב תפסות םג עפשות הז

,החלצההו הכרבה םתיב לא ה"בקה תאמ אובת ותועצמאבש חילשה אוהש תויהו
ינבלו ומצע ול םג הכרב ףסותיתש ירה ,"הירב לכ רכש חפקמ ה"בקה ןיא"ו
תוינחורבו תוימשגב וחילצי האבה הנשלש - הז ללכב אוה םג ונתחו - ותיב
.דחי םג

ןב ינולפמ 'טראוו טוג א' םיעמושש ךכב הבוח ידי תאצל רשפא-יא הז רבדבו
קוסעל לטומ בוחהש אלא ...ןושיל םיכלוה ךכ-רחאו ,ומע םימיכסמו ינולפ
תעגי' - ארמגה קספכ - ירה םיעגייתמש העשבו ,העיגיו למע ךותמ ךכב
םיניינעב םג אליממ ךרדבו ,םייללכה םיניינעב הרוש החלצההש ,'תאצמו
.םייטרפה

תוחילסה ינפל יברה תדריט

וירוה תיבל עוסנל ותנווכ לע יברל 'םימימת'ה דחא עידוה ז"כשת בא-םחנמ שדוחב
רוזעי ה"בקהו לולא שדוח יניינעב רבדל לדתשיש ,התיה יברה תבושת .הדנק-וטנורוטבש
שקיב יברה לא סינכהש ףסונ קתפבו הניבה אל הבושתה לבקמ .הבר החלצהב היהיש
לכ) םיבותכב שלושמו םיאיבנב ,הרותב בותכש ומכ ,טושפו ןבומש ,ול בתכ יברה .רואיב
.('וכו לולא שדוח לש תוביתה ישאר

ןכו יברה לש שדוק תחיש לע ש"נא ינפל םש רזחו וטנורוטב וירוה תיבל עסנ רוחבה
עבש רוחבה היה אל ובל ךותב .קרוי-וינב הבישיל בש ןכמ רחאל .'ןיליפת עצבמ'ב קסעתה
,בקע תשרפ תבשב .לולא שדוחל עגונב יטרפו רישי ןפואב לעפ אלש ןוויכ ,ומצעמ ןוצר
ול םירמוא הווצמב ליחתמה" ןיינעב החיש יברה עימשה ,קרוי-וינב ותוהשל הנושארה תבשה
,(105-104 'מע םש טרפבו 94 'מע ,טי ךרכ תוחיש-יטוקילב הספדנו ךכ רחא ההגוה) "רומג
אוהו יברל ךכ לע בתכ תבשה רחאל .ורובע תנווכמ הארוה וזיא ןאכ שיש ןיבה רוחבהו
.רומגלו רוזחל וילעש טושפ ליחתהש ןוויכמש ובישה

תודוא לואירטנומ ינברמ 'ארוק לוק' םוסרפ םזי םש ,הדנקל הרזח עסנו רוחבה םק דימ
םג לעפ םימי םתואב .('םרוד ינבו ד"בח יאישנ' רפסב םסרופ) 'ןיליפת עצבמ'
טנדוטס שגפ ותוליעפ ךלהמב .תודהיל םידוהיה םיטנדוטסה תא ברקל ידכ ,הטיסרבינואב
ענכיש הרהמ דע .הלימ תירב ול וכרע אלו (ל"חר) ודמתשה וירוה יכ ול הליגש ,ידוהי
תכירעל רות עבקו םיכסה טנדוטסה .אפור-להומ ידיב תירבה תא עצבל טנדוטסה תא רוחבה
יברל ריבעהו 770-ל הרזחב רוחבה עיגה 'תוחילס תבש'ל .םישדוח רפסמ רובעכ הלימ תירב
.הדנקב ויתואצומ לכ לע טרופמ ח"וד

,ד"כ ךרכ ,שדוק-תורגיא רפסב ספדנ) ןלהלד קתפה תא יברה בתכ תוחילסל ותאצ ינפל דוע
:(וצש 'מע

הז השעיש הצע אוצמל לכוי יאדוובו . . םע םעפה דוע רבדיו !!!ליהבמ
ג"י וילע ותרכנש ןיינעב רבודמה ירהש - םימיב יתנווכ ירשפא יכה םידקהב
הלימ תוכלה ףוס ם"במר ןייעו תותירב קר הרותה תווצמ לכו תותירב
.הרות ןתמ רחאל טרפבו ''וכ היהש יפ-לע-ףא תחא העש וליפא 'ילע ה"ערמל'
.תוריכזמהמ קלוסי - תויפסכ תואצוהב הנימ אקפנ םאו

.ןמז תוכימסב הכרענ ןכא תירבש היה רבד ףוס

ארמוחל - קפסב

:הנמזב תירב ןיינעב בא תלאשל יברה תבושת העיפומ (זמ 'מע 'א ךרכ) 'םחנמ לכיה' רפסב
ןכו ,ריתמ אפורה .תירבה תושעל רתומ םא םיקפתסמ ןכלו טנופ ששל תחתמ וננב לש לקשמה"
המכו המכ םלוא .םויה וליפא תירבה תושעל רתומש יל רמא ןיקראווד ןועמש ןמלז 'ר ןואגה
."טנופ 6 לקשמ דליל היהיש דע תירב תושעל אלש םידיפקמ םילהומ

:יברה תבושת

ןושלבו ,ארמוחל וקיפס הזב אצויכבש הרוי חטבו ,'יחיש ברהל הז לכ רפסי
.תובוט םינשו םימי ךיראיו ,'ןמז רחא לומל רשפא' עודיה

-בלר 'מע 'םחנמ לכיה' תאצוה ,'הלימ ירעש'ב ףסאנה האר) יברהמ תובושת דוע ויה ולאכ
,"ןוכנ םעט ילבמ רחאל ןיא" :תונורקע ינש לע ןיינעב ויתוארוה תא דימעה יברה .(גלר
קפס הזיא שי םאו" ,"תומילשב תואירב בצמ היהישכ תושעל ךירצ הלימ תירבה" דבב דב ךא
."םייתרחמל וא רחמל תושעל רשפא ירה ,אקיפס קפס וא

םייונישו םישודיח דגנ

-בקעי ברה לש תודיחיב) יברה ביגה ,ןייטשנורב להומה לש ('ןגמ'ה) השדח הטישל הבוגתב
ףקותב הזל דגנתמ יננה" :(גמר 'מע ,ג ךרכ ,'םחנמ לכיה' .ז"טשת ןוושחרמב ןיקסר ףסוי
:ףיסוהו ."לודג

וב רוזחי אוה םגש רשפאב םא ,וילע עיפשהל םילוכי םתייה םא היה יאדכ
הנתינ הלימה יכ .וידחי העירפהו הלימה תושעל ץרפ ץורפי אלו וכרדמ
הכירצ שוריפב ןכ לעו .יניס רהב וניבר השממ ונלביק העירפה תאו ,םהרבאל
.וידחי ןהיתש אלו ,העירפה םדוק הלימה תויהל

.בכ 'מע ,'םחנמ תירב'ב ומוליצ) ןודינב ףסונ בתכמ יברה בתכ ןכמ רחאל םייתנש
תושעל ןיא ךסמה ירוחאמש תונידמב םגש םשו (דנ 'מע ,'ב ךרכ ,'םחנמ לכיה'ב ספדנו
:ראשה ןיב ןייצמ יברהו ןכ

ןבומ .איצמהש ןגמהו ןילקורבמ 'יש ןייטשנורב להומה תודוא בתכש המב
ילצא רקיב ןילופל ועסנ םדוק ל"נהש אלא דוע אלו ,דמוע ינא זאמ יתעדבש
ותעדב הלע אל יאדוב רשא ,תוטישפב יננעו .הזב יתעד םעפה דוע ול יתרמאו
רשא (ותעדל) הבורק הארי ןיא רשא םוקמ םושב אלו ,ןילופב ןגמהב שמתשהל
םגו ,םימי הנומש םדוק אוה םימעפל ףאו .ולומל אפורל קוניתה רוסמל םיצור
.ןובשחב ל"נה אב הזכ קוחד םוקמב קר ותעדל םגש - 'וכו ידוהי וניא אפורל
טיבמ להקהש ךיאו ,וניינעל םיאתמ ודיקפת ול שי דחא לכלש ,ויתינע הז לעו
,'וכ אחבטמ ארשב אנליקש יא אנא (א,ופ אמוי) ל"זר רמאמ ךרד לעו ,וילע
התיה םא וליפא ןכלו ,ללכ םשה לוליח לש ןינע הז ןיא םירחאל עגונהבש ףא
לארשי תדוגא לע הנמנ אוהש שיא לע אל ,ללכ ששח הב ןיאש הנוכמ הזיא
דצמ םג םא טרפבו .רוד רודמ לארשי גהנמ םינשמה ולאכ םירתיהב קסעתהל
.'וכ םוקמ שי ןידה

תיללכ המדרה אלב

שדוק -תורגא) םילשורימ ןוסרואינש לאומש 'ר ח"הרה לא תרגיאב יברה בתוכ ז"ישת תנשב
:(מדש 'מע וט ךרכ

רבכ םהש םישדחה םילוע ןיב תוקסעתה רבד-לע םדוקה ובתכמב ריכזהש ןוויכ
ררביש יאדכו ,הזב דחאל יתבתכש המ הזב קתעומ ,הווצמ רבה תנוע ירחאל
.רתא לע םינברה תעד תווח

-ףאלש הלימה םדוק ול ונתנ הווצמ רבה ירחאל רבכ אוהש לומנהלש בתוכש...
הרומ בר לצא ררבל םיכירצ ,תיללכ המדרה איה הזב רבדה שוריפש ,קנראטעג
ךומסה םוקמב הקירזל תורשפא שיש רמול םוקמ שיש ןוויכ ,הז-רבד-לע הארוה
ךשמל באכ תשגרה תליטנ קר התלועפש (הרדשה טוחו בגב הז םישוע בור יפ-לע)
לכב בייוחמ תרמוא תאז וישוח לכב טלוש םדאהו ,המדרה הניא לבא ,ןמז
.םינפואה ינש ןיבש םיקוליחה ןבומו ,תווצמהתודיסחה ינייעממ


ערוצמ-עירזת תשרפ


ערוצמ-עירזת

האב תערצ ןכש) םלועה בושיי ךפה לע - "ערוצמ" וליאו ,םלועה בושיי לע הרומ "עירזת"
יתש תולוכי אופא דציכ .(והערל שיא ןיבו ותשאל שיא ןיב דירפמש ,ערה-ןושל ןווע לע
?תחא הפיפכב רודל תוישרפה

הדובע לע הרומ "ערוצמ"ו ,בוט השע - תיבויח ךרדב 'ה-תדובע לע הרומ "עירזת" :אלא
ןה תעה לכ קוסעל שיש ,ונדמלמ "ערוצמ"ו "עירזת" לש רוביחה .ערמ רוס - הלילשה ךרדב
.בוט השעב ןהו ערמ רוסב

המצע-ינפב תוקסעתהו העיגי תשרוד הניא ערה תלילשד הדובעה :רמול שי רתוי קמועבו
.ערה תלילשו לוטיב אליממ תלעופ בויחה וקב הדובעה אלא ,דחוימ ןמזב
(ח"משת ערוצמ-עירזת תשרפ תבש תחישמ)


(ב,בי) רכז הדליו עירזת יכ השא

:שרפמ 'םייחה-רוא'ה

.השאל הלשמנש ,לארשי תסנכ וז - "השא"

."הקדצל םכל וערז" (י עשוה) בותככ ,תווצמה םויק ונייה - "עירזת"

."רכז" תניחב ,תיחצנ הלואג היהתש ,הדיתעה הלואגל זמור - "רכז"

הלואגל הכזנ ,תולגה ןמזב וניתדובעו ונישעמ ידי-לע - "רכז הדליו עירזת יכ השא"
.תולג הירחא ןיאש הלואג ,תיתימא

:העירזל תווצמה ולשמנ עודמ ראבמו ףיסומ 'קדצ-חמצ'ה ר"ומדא ק"כ

הווצמ םויק ידי-לעש םשכ ,האובת לש הלודג תומכ תחמוצ ץראב ןיערג תעירז ידי-לע (א
.םינוילעה תומלועב תוקולא יוליג 'חמוצ'

םג ןכו ,(המגודל ,רבדמב אלו) העירזל יוארה םוקמב אלא חמוצ וניא ןיערגה (ב
'תחימצ' תולעופ ,םישוע םהש תווצמה אקווד - לארשיב אלא תירשפא הנניא תווצמה 'תעירז'
.הלעמל יוליגהו רואה
(זצת 'מע ,ארקיו הרותה-רוא)

* * *

:רמואו ףיסומ ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ

הכירצ הלואגה תא איבתש הדובעה םגש ןבומ ,'רכז' תניחבב היהת הדיתעה הלואגהש רחאמ
ןישודיק) ל"זר רמאמכ ,ץמואו תופיקת לע הרומ 'רכז' :רבדה שוריפ .'רכז' תניחבב תויהל
השודקה םוחתל םסינכהלו ויניינעו םלועה תא 'שובכל' אופא שי ."שובכל וכרד שיא" (הל
.םהינימל םיגיעלמה ינפמ םשרתהל ילבמ ,תופיקת ךותמ
(238 'מע ,א ךרכ ,תוחיש-יטוקיל)


ערוצמ תשרפ

ןכש ."ערוצמ" - אוה השרפה םש ןכ-יפ-לע-ףאו ,ערוצמה לש ותרהט ינידב תקסוע וז התשרפ
תא ריזחהלו ןוועה תא ןקתל םג ודעונ אלא ,ערה-ןושל ןווע לע שנוע קר םניא םיעגנה
לש ונוקיתו ותרהט :"ערוצמ" תארקנ ערוצמה תרהט תשרפש ךכב זמרנ רבדה .הבושתב םדאה
.עגנה תעפוה םע רבכ םיליחתמ ערוצמה

,ג"סרה הל וארקש יפכ) "ותרהט םויב" אלו "ערוצמ" השרפל םירוקש ךכל הביסה םג וז
.ומצע "ערוצמ"ב הליחתמ הרהטהש שיגדהל ידכ ,(דועו ם"במרה
(71 'מע ,בכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ג-ב ,די) הנחמל ץוחמ לא ןהכה אציו :ןהכה לא אבוהו

רוסא ערוצמל ירהש) ?ערוצמה לא אצויה אוה ןהכהש העשב הב ,"ןהכה לא אבוהו" רמאנ עודמ
?וחרוכ לעב אבומ ערוצמהש ועמשמש ,"אבוהו" רמאנ עודמ :םגו .(הנוהכ הנחמל סנכיהל היה

:ךכ תאז שרפל שי אלא

ץוחמ" אצמנ אוהו ,הרומחה "תערצ תאמוט"ב אמטנש ידוהי וליפא - "ןהכה לא אבוהו"
אל"ש אוה רורב רבד ןכש ,רהטייו "ןהכה לא" רבד לש ופוסב אבוי ,השודקד "תונחמ שולשל
רמאנש יפכ ,ךכב ונוצר ןיא םא וליפא עצבתי רבדה .(די ב לאומש) "חדנ ונממ חדי
."םכילע ךולמא 'וג הקזח דיב" :(כ לאקזחי)

לש "ומוקמ" דע "ןהכ"ה עיגמ רתוי םדקתמ בלשב - "הנחמל ץוחמ לא ןהכה אציו"
ולכש ,ונוצר - "ערוצמ"ה לש ותוימינפל תרדוח הבושתה תוררועתה :רמולכ ."ערוצמ"ה
.ןהכה לש ועויסל דוע קוקז אוה ןיאש ךכ ,ויתודימו
(100 'מע ,ז ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(די ,די) 'וג תינמיה רהטמה ןזא ךונת לע ןהכה ןתנו

העבראב ןתינ ןמשה וליאו ,(לגרבו דיב ,ןזואב) תומוקמ השולשב ןתינ םדהש םיאור ונא
.(שארבו לגרב ,דיב ,ןזואב) תומוקמ

:ה"ע ןוסרואינש קחצי-יול יבר ק"הגה ךכ לע רמוא

:עבראו שולש םירפסמה תא ונאצמ תמב םגו ,תמכ בושח ערוצמהש (דס םירדנ) ורמא ל"זח
."דפסהל עבראו יכבל שולש"
(סש 'מע ,קחצי-יול תרות)


(אכ ,די) תגשמ ודי ןיאו אוה לד םאו

ןברק ודי לע איבמ הז ירה - רישע ערוצמה היהו ,יילע הז ערוצמ לש ונברק רמאש ינע
(זי ןיכרע) רישע

איבהל בייחתמ ,רישעה ורבחל רוזעל שקבמה ינע רשא ,תעבוק ונינפלש הכלהה
הרותהש ונייה ,(ינע ןברק אלא איבמ היה אל ערוצמ היה ומצע אוה םאש תורמל) רישע ןברק
."רישע"ל הזה ינעה תא השוע

:אבה רופיסה תועצמאב תאז ריבסהל ןתינ

יברה עיצה ,"קדצ חמצ תובושתו תולאש" רפסה תא תירבה-תוצראב הנושארל וסיפדה רשאכ
היה אל הלהש יפ-לע-ףא .הספדהה תואצוה תא תוסכל ומצע לע לבקל דחא ידוהיל ץ"יירהומ
לוכי ךכו ,שיאה רשעתה רצק ןמז רחאל .וכריב יברהו ,ךכל םיכסה ,וז האצוהב דומעל לוכי
ךא ;ותלוכי יפל רבדה היה אל ןכא החטבהה תעשבש ,זא רמא יברה .ותחטבה תא םייקל היה
.החלצהו הכרב ,עפש לש "םישדח תורוניצ" הלעמל ורובעב החתפ הבוטה הטלחהה םצע

יפכמ רתוי אוה לדתשמ ותוינע תורמלו ,ויתולבגהמ אצוי ידוהי רשאכש םידמל ונאצמנ
,החלצהו הכרב לש "םישדח תורוניצ" וינפל םיחתפנ - רישעה ורבח לש ותרפכ רובעב ותלוכי
.תורישע ךותמ הבוטה ותטלחה תא םייקל לכויש ידכ
(105 'מע ,זכ ךרכ תוחיש-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
1ערוצמ-עירזת תשרפ שדוק-תבש
ןסינב ט"כ

העשכ ודמלי הרימאה רחא .םיליהתה לכ דיגהל תסנכה-תיבל ש"נא וצבקתי רקובב םכשה
.הליפתה ךכ-רחאו ,םלוכל ןבומ היהיש תודיסח רמאמ

.2(במ-חי,כ א-לאומש) 'שדוח רחמ' :הרטפה

.םיקלח 10-ו 3:15 העשב םיירהצה-רחא ןושאר םוי :דלומה

בא' םירמוא ןיא .ינשה םויבו ןושארה םויב רחמ ,רייא שדוח-שאר :שדוחה םיכרבמ
.'םימחרה

.תסנכה תיבב - תודעוותהה .תודעוותה םוי

.3תובא תכסממ ןושאר קרפ םיארוק .'קדצ ךתקדצ' םירמוא ןיא :החנמ

וניא הניינעש ,החנמ תליפתל ךשמהב האב (ורודיסב ז"הדא ןושלכ) תובא יקרפ תרימא
-לכ דומיל רדגב הניא איה םג ןכלו ,"קוניתה הז תעדל ללפתמ ינא" עודיה ןושלכו ,דומיל
לכב תובא-יקרפ תרימאל ףסונש ,ומצע לע לבקי דחאו דחא לכש רתויב ןוכנו יאדכ ךא .ךכ
ישרפמד םישוריפה םע (תוחפה לכל) תחא הנשמ ןויעב דמליו ףיסוי ,ץיקה תותבשמ תבש
.4וכרע יפל דחא לכ ,הנשמה

ןושאר םוי
שדוח-שארד 'א ,ןסינב 'ל

.[זפק,גפק,העק,אעק :תונויליג 'תורשקתה'ב הנורחאל וטרופ שדוח שאר יגהנמ]

.5םויה הכרבל זרדזי ,'תונליאה תכרב' תא ךריב אל ןיידעש ימ

ינש םוי
שדוח-שארד 'ב ,רייאב 'א

.6רייא - ןיד"וי ינשב בתכנ שדוחה לש ומש

ישילש םוי
רייאב 'ב

.7ד"צקת תנשב ,ע"נ ש"רהומ ר"ומדא ק"כ תא תדלוה םוי ,"תראפתבש תראפת"

* * *

:'שדח' רוסיא ןיינעב הרהבה

:םיבר תלאשל

-חמצהו ז"הדא תובושתמ חכומדכ ,"שדח"מ רהזיהל - היה ד"בח ידיסח ןיב קיתעה גהנמה
.ןודינב קדצ

,םייק בצמ רואית אלא ,הגהנה וא הארוה לכ הזב ןיא (הגומ יתלב) מ"שת פ"שחא תחישב
.העש התואל ןוכנ - הז רוסיאמ ,םיידרחה םיזוכירב םג ,םויכ םירהזנ ןיאש

םגו ל"וחב םיגוחה לכמ הזב רימחהל םיגהונה רתויב ובר ןכמ רחאלש םינשב ,השעמל םלוא
יפכ אלו) ק"האב ידרחה קושל םג עיגהל הלולע השדחה האובתה תאז לכבש אלא ,ק"הראב
.(םדוקה ןויליגב ונבתכש

תידרחה הדעהו קרב-ינב ד"בא א"טילש אדנל ברה תחגשהבש וירצומו חמקה ,ונתעידי בטימל
.תונורחאה םינשב ירמגל הז ששחמ םייקנ ,םילשוריב

.ט"לעבה ףרוחלו ץיקה ףוסל ןבומכ תעגונ הלאשה
תשרפ" תארקנ איה םינוש םירפסב .[ערוצמ] השרפה םש תא ריכזהלמ טמתשמ היה ר"ומדא ח"ומ ק"כ" (1
שדוחב םויה תא רמא וא בתכ רתויה לכל אלא ,והשלכ םשב הארוקל הצר אל ללכב [אוה] . . לבא ,"הרהט
ע"ושו רוט) לארשי גהנמ ,םינורחאה תורודב :יברה רמא רתוי רחואמ .(239 'מע א"ח תוחיש יטוקל) "המודכו
ז"ח ש"וקל) הז םשב הארוקל ([דועו ,תוחיש יטוקל ,'םוי םויה' ,הרות יטוקלב ספדנ ןכו] חכת 'יס ח"וא
,הרות - 'ערוצמ'מ תושעל ,ארוהנל אכושח אכפהתאד יוליגה רבכ בורקש ןוויכ :םעטה ריבסהו ,(100 'מע
,ונקדצ חישמ תאיבל בורק םישיגרמ רבכש זמור הז םשש ,ףיסוה רתוי רחואמ .(103 'מע םש) "ערוצמה-תרות"
490 'מע ב"ח א"שנת ש"הסב רתויבו ,79 'מע ב"כח ש"וקל .ב-א ,חצ ןירדהנס .ד ,גנ היעשי) ךכ ארקנש
.(ש"ייע ,ךליאו

חול) תוכרב אלב הנארקי - תוכרבה רחא רכזנ .'שדוח רחמ' תרטפה הירחא ארוק ,עובשה תרטפה ארקו העט (2
.(תודלות פ"שו חנ פ"ש ,ד"בח-ללוכ

.18 'מע הצק ןויליג 'תורשקתה'ב ונמסנש תורוקמב הארו .ד"בח-ללוכ חול (3

.זל 'יס ,רמועה תריפס 'םידעומה ירעש'ב אבוה .664 ,596 'מע ב"ח א"שנת תוחישה רפס (4

.(כר 'מע א"ח ח"וא ,גהנמו הכלה ירעש) דוע ךרבל ןיא ןסינ אצישמ ,ורודיסב ז"הדא תעדל יכ (5

המילש הבכרמה דוס תובית ישאר אוה ,םלוע ינתוויז וב ודלונש שדוח אוה רייאש ,ראובמה יפ לע טרפבו (6
.ולק 'מע וט קלח ק"גא - (וכרעב רוא ירואמ .ז"ס העבש תלחנ) לחר ,בקעי ,קחצי ,םהרבא -

ןילקורב ,ת"הק תאצוהב) ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כל 'ש"רהומ ר"ומדא - תודלותה רפס'ב וייח תודלות (7
ד"בח-רפכ ,ת"הק תאצוהב ,ןייטשנצילג 'יש ח"אר ח"הרה לש הז םשב רפסב ,ףסונ טוריפבו (ז"נשת ,ז"שת
.15 'מע 804 ןויליג ,'ד"בח רפכ'ב הספדנש 'המישר'ב הארו .ו"לשת

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il