- ז"צק - "תורשקתה" ןועובש

ח"נשת'ה רייאב 'ה * םישודק-ירחא 'פ ק"שע

ונרוד אישנ ,שטיוואבוילמ ר"ומדא ק"כ תרותמ יעובש סרטנוק
שטיוואבוילמ י"ולר ק"הרהב לדנעמ םחנמ יבר
ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז
יברה לא תורשקתהה קוזיחלוןויליגה ירודמ
יבר יצוצינ יהויחבמ ריתי חישמ םע תויחל תוכלמ רבד
ץבוק תדרוה עובשה חול רודו רוד תורצוא תודיסחה ינייעממ

תוכלמ רבד


- םיכפה רבחל ידוהי לש וחוכב
"תוענמנה ענמנ"


,"ךשפנ לכבו ךבבל לכב"ד ןפואב איה "ירחא"ד הדובעה
איה "םישודק"ד הדובעה * ותואיצמב ראשנ דבועה םדאהש
רוביח * ירמגל ותואיצממ לטבתמש ,"ךדואמ לכב" תניחבב
הלבגהו הדידממ הלעמלש הדובע ותועמשמ הלא תוניחב יתש
ק"כ תחישמ * הלבגהו הדידמב םה םעבט דצמש םיניינע ךותב
ונרוד אישנ ר"ומדא:"ירחא"ד הארוהה ןכות

ןודינבו ,וינפלש ערואמה ירחאל - אוה (םיטושפבש טושפ םג ןיבמש יפכ) "ירחא"ד שוריפה
."ןורהא ינב ינש תומ ירחא" - ןדיד

שפנה תולכל דע 'הב םתוקיבד לדוג ינפמ התיה ןורהא ינב ינש תתימ :הדובעב וניינעו
המשנ איה הדובעה רקיעש השגדהה האב - "ןורהא ינב ינש תומ ירחא" ,הז ירחאלו .1לעופב
הריד ךרבתי ול תושעל הנוילעה הנווכה תא םימילשמ הז ידי-לע רשא ,אקווד ףוגב
ליבשב" הז ןיאש ,"הגרדמל הגרדממ םתדיריו תומלועה תולשלתשה תילכת" יהוזש ,םינותחתב
הזה םלוע אוה תילכתה אלא ,ךרבתי וינפ רואמ הדירי םהלו ליאוה ,םינוילעה תומלוע
.2םינותחתב ךרבתי ול הריד ,אקווד "ןותחתה

:רואיב רתיל

,(ןוילעה ירחא אבה ןותחת) וינפלש וזמ רתוי הכומנ הגרד ותויה לע הרומ "ירחא"
םיניינעה לכל "רוניצ"ו "רעש" השענש ,תאז דוע אלא ,הלעמ וב שיש קר אל ,ךדיאלו
."תונחמה לכל ףסאמ" ,וינפלש

סחיב ("ירחא") הכומנ הגרד איה ןותחתה ימשגה הזה םלועב הדובעה :הדובעב וניינעו
הרידד הנווכה תא םימילשמ הדי-לע אקווד ,ןכ-יפ-לע-ףאו ,שפנה תולכד תינחורה הדובעל
.("תונחמה לכל ףסאמ") םינוילעה תומלועה לכ תולשלתשהד הנווכה תילכת יהוזש ,םינותחתב

באושו ךיצע בטוח" דע "םכיטבש םכישאר"מ ,לארשימ דחאו דחא לכל תכייש וז הארוהו
:"ךימימ

,ןותחתה הזה-םלועד םיימשגה םיניינעב םתדובע רקיעש תויהל - קסע ילעב ,םיטושפ םישנא
- "ירחא"ד הארוהה האב הז לעו ,'וכ הדיריה לדוג ינפמ םברקב םחור לופיתש ןכתיי ירה
הרידד הנווכה תילכת תמלשנ םתדובע ידי-לע אקוודש ןוויכמ ,םברקב םחור לופית אלש
.םינותחתב

רשא אוה" ןורהאל השמ ירבדכו ,ןורהא ינב ינש לש םתלעמ לדוג תורמלש - רתוי קתמויו
ןוויכמו] 3"ךממו ינממ םילודג םהש ינא האור וישכע" ,"שדקא יבורקב רמאל 'ה רביד
לש ןיינע הז ןיאש ,ןבומ ,4"תמא ותרותו תמא השמ ,וניבר השמ ידי-לע ורמאנ ולא םירבדש
הכירצ הדובעהש - "ירחא"ד הארוהה האב ,הז לכ ירחאל הנה ,[תמאה אוה ןכ אלא ,דבלב המחנ
הריד ךרבתי ול תושעל ,אקווד םיימשג םיניינעבו ,אקווד ףוגב המשנד ןפואב תויהל
םה םיאצמנש תורמלש - קסע ילעב ,םיטושפ םישנאל תדחוימה תוכיישה יהוזו ,םינותחתב
,םוקמ לכמ ,םהמ רתוי תילענ הגרדב םיאצמנה םידוהי םנשיש םיעדויו ,'וכ הכומנ הגרדב
ידי-לעש דעו ,םינותחתב הריד ךרבתי ול תושעל איה הדובעה לכ תילכתו רקיעש םהל םיריבסמ
.'וכ םינוילעה תומלועה לכ תולשלתשהד הנווכה םג תמלשנ הז

ןוויכמש ובשחי אלש - "םכיטבש םכישאר"ל דע ,להוא יבשויל וז הארוה תכייש ןכ ומכו
בוריק" לש ןפואב םתדובע תויהל הכירצ ,ןכל ,"םכיטבש םכישאר"ד גוסב םדימעה ה"בקהש
ינב ינש תדובעל עגונב 5שודקה ח"הואה ןושלכ) "'וכ תוקיתמ . . תובירע תומיענ תוקיבדל
וז הרטמלו ,םינותחתב הריד - איה הנווכה תילכתש רוכזלו תעדל םהילע אלא ,(ןורהא
הז בצמו דמעמב םתויהב םגש ידכ ,"םכיטבש םכישאר"ל דע ,להוא יבשויד גוסב ה"בקה םדימעה
השעמ אוה רקיעה - אפוג ןותחתהו ימשגה הזה-םלועב ,רמולכ ,6"רקיעה אוה השעמה"ש ועדיי
.םינותחתב הרידד הנווכה תמלשנ הז ידי-לעש ןוויכמ ,רתויב ןותחת ,לעופב

:"םישודק"ד הארוהה ןכות

ווה" - "ויהת םישודק" :ארקמ לש וטושפב י"שר שרפמש יפכ ,"םישורפ" - ושוריפ "םישודק"
."םישורפ

,רמולכ ,םלועה יניינעמ םא יכ . . ו"ח השודק יניינעמ אל יאדווב - ?שורפל םיכירצ הממ
לע יאקד 7ן"במרה שרפמש יפכו תושרה יניינעמ וליפא אלא ,רוסיא יניינעמ יעבמ אל
ןמ םישורפ היהנש" - "ויהת םישודק" יוויצה אב הז לעו ,"הרותה תושרב" םהש םיניינע
.8"םישורפ ויהת םתא שורפ ינאש םשכ ,םישודק ויהת םתא ךכ שודק ינאש םשכ" ,"תורתומה

"ירחא"ד הארוהה ,ןכש ,"ירחא"ד הארוההמ יכפהה הצקה איה "םישודק"ד הארוההש ,אצמנו
שיש - איה "םישודק"ד הארוהה ,תאז תמועלו ,םלועה יניינעב קוסעלו תדרל שיש - איה
.םלועה יניינעמ שורפל

:דחי ("םישודק-ירחא") תוישרפה 'ב ףוריצד הארוהה ןכות

וא םלועל הדירי) תויכפה תועונת םתויהל - "םישודק"ו "ירחא" - ולא הדובע ינפוא 'ב
תוישרפ תודרפנ םינש המכב ,ןכלו .דחיב םהינש ויהיש ןכתיי אלש ,ןבומ ,(םלועהמ השירפ
.המצע ינפב םישודק תשרפו ,המצע ינפב ירחא תשרפ - ולא

גוסו ,"ירחא"ד ןפואב ותדובעש גוס - לארשי ינבמ םיגוס 'ב לצא (א) :הזב םינפוא המכו]
ןמז ,םינוש םינמזב - דחא (ידוהיו) גוס לצא וליפא (ב) ,"םישודק"ד ןפואב ותדובעש
וליפא (ג) ,"םישודק"ד ןפואב ותדובעש דחוימ ןמזו ,"ירחא"ד ןפואב ותדובעש דחוימ
.[ןמקלדכ ,םלעהב םהמ דחאו יוליגב אוה םהמ דחא - דחא ןמזב םיאבשכ

,השדח (חוכ תניתנו) הארוה הנשי זאש - וידחי תוישרפה 'ב ףוריצמ הארוהה האב הז לעו
ינפוא 'ב ולצא ויהיש ידוהי לש וחוכבו ותלכיב ,םייכפה הדובע ינפוא 'ב םתויה תורמלש
!אתחמ אדחב ולא הדובע

ןפואב היהת ותדובעש חוכ ול םינתונו ידוהימ םישרודש םימעפ המכ רבודמכ - רבדה םעטו
,לארשיב הז חוכ ונשי ןכ ומכ ,9"תוענמנה ענמנ" ה"בקהש םשכ ,רמולכ ,םיכפה רוביח לש
םתדובעש םהמ םישרוד ,ןכלו ,11"םארובל ןימוד - 10 "םיקידצ םלוכ ךמעו" - םיקידצ" ירהש
,דחיב "םישודק-ירחא" - ןדיד ןודינבו ,"תוענמנה ענמנ" ,םיכפה רוביח לש ןפואב היהת
.ןמקלדכ

שודק יכ ויהת םישודק" קוספה לע 12ל"זח רמאמ שוריפב תודיסחה רואיב םדקהב ןבויו
:"םכתשודקמ הלעמל יתשודק ,ינא שודק יכ רמול דומלת ,ינומכ לוכי ,ויהת םישודק" ,"ינא

,ןכש ,ה"בקה לש ותשודקכ הניא לארשי לש םתשודקש - אוה ל"נה ל"זר רמאמב טושפה שוריפה
."םכתשודקמ הלעמל יתשודק ,ינא שודק יכ" - אנקסמהו ,"ינומכ לוכי" אוה ךתעד-אקלס-אקה

לארשי לש םתלכיבש ,ונייה ,אתוחינב "ינומכ לוכי" - אוה 13תודיסחה שוריפ ,םנמא
,"םכיקולא 'ה ינא שודק יכ" - רבדה םעטו ,"ינומכ"ד השודקה תגרדל עיגהל ("לוכי")
."ינא שודק"ד השודקה תגרדל עיגהל חוכה תא םהל ןתונ ("םכיקולא 'ה") ה"בקהש ,ונייה

ל"זר רמאמד טושפה שוריפה תא הנשמ תדיסחה תרותש ןכתייה - "םישקבמ םה הנאות"ש ולאלו
!דבלב ךתעד-אקלס-אק אלא הז ןיא ירה - הרותב ךתעד-אקלס-אק והזש ףאו !?שממ ךפיהל ל"נה

:ארקמ לש וטושפ ,הרותה לע י"שר שוריפב רבדה שרופמ הנה

:י"שר שרפמ - 14"ינא שודק יכ םישודק םתייהו םתשדקתהו םכיקולא 'ה ינא יכ" קוספה לע
ינאש יפל . . הטמל םכמצע תא ושדק ,םתשדקתהו ךכ ,םכיקולא 'ה ינאש ,שודק ינאש םשכ"
שודק"ד ("ךכ 'וכ םשכ") ןפוא ותואב איה לארשי לש םתשודקש ,ונייה ,"'וכ םכתא שדקא
.15"ינא

םתשדיק וליאכ םכילע ינא הלעמ םכמצע םתא םישדקמ םא" :16ל"זח ירבדב וניצמ וזמ הלודגו
לוכי") "ינא שודק"ד השודקה תגרדל עיגהל לארשי לש םחוכבש דבלב וז אל ,רמולכ ,"יתוא
וליאכ" ,הלעמלד השודקב (לוכיבכ) ףיסוהל םחוכבש - הזמ הריתי אלא ,(אתוחינב "ינומכ
!"יתוא םתשדיק

ולכויש חוכה תא םהל ןתנש ,("ינא שודק יכ") ה"בקה לש וחוכב אוה הז ןיינע םגש ,ןבומו
םתשדיק וליאכ םכילע ינא הלעמ" :ל"זח ןושל קוידכ - הלעמלד השודקב (לוכיבכ) ףיסוהל
הלעמ ה"בקהש ,ונייה ,היילע ןושלמ ,"םכילע ינא הלעמ" - השגדהבו ,אקייד "ינא" ,"יתוא
םתשדק") הלעמלד השודקב (לוכיבכ) ףיסוהל ולכויש דע ךכ לכ תילענ הגרדל לארשי תא
.("יתוא

(לוביבכ) קקותשמו ףסוכ ה"בקהש ,ונייה ,17"ףוסכת ךידי השעמל"ד ןיינעה ךרד לעו
םתויהל - (םדי -לע יוליע לעפנש) רבדה םעטו ,לארשי לש םתדובע ידי-לע לעפנש יוליעל
ןוילעל המדא םש-לע םדא ארקנש ,ןותחתה) םדאה לשמכ ,ה"בקה לש וידי השעמ ,"ךידי השעמ"
לארשי תא הלעמ ה"בקהש - לשמנב ותמגודו ,ושארמ וליפא הלעמל וידי תא היבגמש (18
ףיסוהל םחוכב הז ידי-לעו ,19"שאר יל" - "לארשי" ,ושארמ וליפא הלעמלש הניחבל
.ה"בקה לש ותשודקב (לוכיבכ)

לוכי" ,"ינא שודק יכ ויהת םישודק" םהל רמאנש ,לארשי לש םתלעמ הלדג ךכ לכש ןוויכמו
םחוכבש ךכב אלפ ןיא בוש - "יתוא םתשדיק וליאכ םכילע ינא הלעמ"ש דעו ,אתוחינב "ינומכ
-ירחא" - ןדיד ןודינבו ,"תוענמנה ענמנ" ,םיכפה רוביחד ןפואב םתדובע דובעל םתלכיבו
.דחיב "םישודק

,"ינומכ לוכי"ד ןיינעה םע הרושק המצע ינפב "םישודק"ד הדובעה םג - רתוי תויטרפבו
"םישודק"ד ןיינעה םגש ,ונייה ,"ויהת םישודק" לע יאק "ינומכ לוכי" ל"זר רמאמ ,ןכש
הגרד שי :תוגרד 'ב םנשי אפוג הזב ,םנמא .(ןמקלדכ) "ינומכ לוכי" דצמ אוה ומצע ינפב
דצמש - רתוי תילענ הגרד שיו ,"םישודק"ד ןפואב איה ותדובע "ינומכ לוכי"ד ןיינעה דצמש
,דחיב "םישודק-ירחא" ,םיכפה רוביח לש ןפואב איה ותדובע "ינומכ לוכי"ד ןיינעה
.ןמקלדכ

םדקהב ןבוי - "ינומכ לוכי"ד ןיינעה דצמ איה "םישודק"ד הדובעהש ןיינעה רואיב
ןיבש קוליחה ךרד לע אוה "םישודק"ד הדובעל "ירחא"ד הדובעה ןיבש קוליחה תוללכש רואיבה
:"ךדואמ לכב"ד הדובעל "ךשפנ לכבו ךבבל לכב"ד הדובעה

ןיינעה ךפיה - 'וכ תובשייתהב ,ותואיצמב ראשנ דבועה םדאהש ןפואב איה "ירחא"ד הדובעה
,ונייה ,"ךשפנ לכבו ךבבל לכב"ד הדובעה וז ירה - תוללכבו ."ותומיו 'ה ינפל םתברקב"ד
.20םדאה לש ושפנבו ובלב תבשייתמה 'ה תבהא

,ונייה ,ותואיצמ רויצמ םגו ,םלועה תואיצממ ומצע שרופש - איה "םישודק"ד הדובעהו
יתלב 'ה תבהא ,ונייה ,"ךדואמ לכב"ד הדובעה וז ירה - תוללכבו ,ותואיצממ לטבתמש
.21ףוגה ילכמ תאצל ,שפנה תולכו אוצר תניחבב אוהש דע ,םדאה בלב תבשייתמ הניאש תלבגומ

לכב"ד הדובעה יכ - 22"םוקמ לש ונוצר ןישוע"ד ןפואב איה "ךדואמ לכב"ד הדובעה ,ןכלו
לכו ,תואיצמ םוש ול ןיאש ,ונייה ,ותואיצממ לטבתמו שרופ םדאהש ןפואב איה "ךדואמ
דצמ אל) אוה וז הדובעל חוכה םג :הזל ףסונו .םוקמ לש ונוצר תושעל אלא וניא וניינע
."םוקמ לש ונוצר" ,ה"בקה לש וחוכ דצמ (םא יכ ,23םדאה לש ותואיצמ

ותואיצמ דצמ יכ - "ינומכ לוכי"ד ןיינעה דצמ איה "םישודק"ד הדובעהש ןבומ הז יפ-לעו
ןיינעה דצמ םא יכ ,ותואיצמ לוטיבו האיצי לש ןפואב היהת ותדובעש ךייש אל םדאה לש
."ינומכ לוכי"ד

ןיינעה םע םג הרושק ,"םוקמ לש ונוצר ןישוע" ,"ךדואמ לכב"ד הדובעהש ,ףיסוהל שיו
,"םוקמ לש ונוצר ןישועד שוריפה 24עודיכ - הלעמלש השודקב (לוכיבכ) םיפיסומ לארשיש
."ךדואמ לכב"ד ןפואב םתדובע ידי-לע ,ןוצרה תא םיווהמו םישוע לארשיש

:הבושת-ילעבה תדובעל םיקידצה תדובע ןיבש קוליחה ןכות םג אוה ל"נה קוליח ,הנהו

,"ךשפנ לכבו ךבבל לכב"ד ןפואב איה (התוללכב) םיקידצה תדובעש 25תומוקמ המכב ראובמ
םוקמב הליחת ותויה ינפמש ,ונייה ,"ךדואמ לכב"ד ןפואב איה הבושת-ילעבה תדובע וליאו
איצוהל ,ירמגל תלבגומ יתלב הבהאל דע ,26זוע רתיו תאש רתיב 'הל ושפנ האמצ ,'וכ ךשוחה
.שממ וב הקבדלו היבא קיח לא ךפתשהל הרסאממ ושפנ

,םיקידצה תדובע - איה ,הלבגהו הדידמ ,תובשייתה לש ןפואב ,"ירחא"ד הדובעהש ,אצמנו
תדובע - איה ,הלבגהו הדידממ הלעמל ,ותואיצממ האיציו תושירפ ,"םישודק"ד הדובעהו
.הבושתה

לוכי"ד ןיינעה םע הרושק - הבושתה תדובע - "םישודק"ד הדובעהש ןבומ הז יפ-לעו
:"ינומכ

לוכי" ,ה"בקה לש וחוכ דצמ איה ותואיצמ תלבגהו ירדגמ האיציד העונתה תוללכש ךכל ףסונ
הרות ,השודק יניינעב הפסוה תלעופ הבושתה תדובע ירה - (ה ףיעס ל"נכ) ,"ינומכ
-ןיאש-המ ,הגרדמה רדסכ ,"םרדסכ םידימת"ד ןפואב איה םיקידצה תדובעש עודיכ ,היתווצמו
זאש תבשה םויל רשקהמ ריעהלו] "םתכלהכ םיפסומ"ד ןפואב איה הבושת-ילעבה תדובע ןכ
28"הישותל םילפכ"ד ןיינעה ךרד לע ,27"לופכ ונברק"ד ןיינע והזו ,"םיפסומ" םג םיבירקמ
הלבגהו הדידממ הלעמל ,הגרדהו רדס יפ-לע הניא םתדובעש ינפמ ,[הבושת-ילעבה תדובעבש
.הרותד

ןכש ,הרותמ וליפא רתוי תילענ הגרדל עיגהל םתלכיב הבושתה תדובע ידי-לעש המ והזו
.היתווצמו הרותה יניינע לכ תא םילשהלו ןקתל הבושתה תדובע לש החוכב

תדובע ידי-לע עיגהל םילוכיש הממ רתוי תילענ הגרדל םיעיגמ הז ידי-לעש ,ךכ ידכ דע
ןילוכי םירומג םיקידצ ןיא ןידמוע הבושת-ילעבש םוקמ" - (הרותד הלבגהו הדידמ) םיקידצה
!םהלש תלוכיב וליפא הז ןיאש ,ונייה ,(29ם"במרה תסריגכ) "וב דומעל

ה"בקהש ןוויכמ - "ינומכ לוכי"ד ןיינע םע הרושק ("םישודק") הבושתה תדובעש המ והזו
היהת םתשודקש לארשיל חוכ ןתונ ה"בקהש ליעל רומאכ ,הז ןיינעל חוכה תא םהל ןתונ
,הלעמלד השודקב (לוכיבכ) ףיסוהל חוכה תא םהל ןתונש דעו ,"ינומכ לוכי" ,ותשודקכ
.30"םיפסומ"ד ןפואב הדובע

ןיינעה דצמש ,ונייה ,המצע ינפב "םישודק"ד הדובעל עגונב אוה ליעל רומאה לכ ,הנהו
ינפב הדובע יהוז ,לבא ,הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב איה ותדובע - "ינומכ לוכי"ד
.הלבגהו הדידמבש הדובע ,"ירחא"ד הדובעל תכייש הניאו ,המצע

לכלו ,הבושת-ילעבו םיקידצ - לארשיב םיגוס 'ב לצא םה ולא תודובע ינפוא 'ב ,ןכלו
לארשימ דחאו דחא לכ תדובעב - אמגודלו ,םינוש םינמזב לבא ,דחא גוסב וליפא - רתויה
,הלבגהו הדידממ הלעמלש ןפואב איה - הדימעה תליפת טרפבו ,עמש-תאירקד הדובעה :םוי לכב
(הז ירחאלו הז ינפל) םויה ינמז ראשד הדובעה וליאו ;31"הירמ ימק אדבעכ" ,"ךדואמ לכב"
.הלבגהו הדידמ לש ןפואב איה -

רוביח לש ןפואב איה הדובעהש - "ינומכ לוכי"ד ןיינעב רתוי תילענ הגרד הנשי ,םנמא
ןכ ומכ ,"תוענמנה ענמנ" אוה ה"בקהש םשכ ירה ,"ינומכ לוכי"ש ןוויכמש ,ונייה ,םיכפה
רודחת ("םישודק") הלבגהו הדידממ הלעמלש הדובעהש ,ונייה ,םיכפה רבחל ידוהי לש וחוכב
.("ירחא") הלבגהו הדידמבש תרדוסמה הדובעב

:םיבלש 'ב (תוללכב) םנשי - "ינומכ לוכי"ד ןיינעה דצמ האבה הדובעבש ,אצמנו

ןפואב הדובעל עיגמ יזא - ושפנ תוימינפבש "ינומכ לוכי"ד הניחבה תא הלגמ ידוהי רשאכ
.("םישודק") הלבגהו הדידממ הלעמלש הדובע ,"םיפסומ"ד

וזכ הגרדל עיגמ יזא - "ינומכ לוכי"ד הניחבה תא רתויו רתוי תולגל ףיסומ רשאכו
הרותד הדובעה לע ףיסוהל ותלכיבש ךכב קר אל) יוטיב ידיל אב "ינומכ לוכי"ד ןיינעהש
,םיכפה רוביח לש ןיינעב - רתוי קומעו הלענ ןיינעב םג (אלא ,הגרדהו רדס דצמש תווצמו
"םישודק-ירחא"ד ןפואב איה ותדובעש ,ונייה "תוענמנה ענמנ"ד ןיינעה תמגודבו ךרד לע
.דחי םג הלבגהו הדידממ הלעמלו הלבגהו הדידמ ,וידחי
יתלב - 1938-1931 ,ג ךרכ ,ה"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ה"משת םישודק-ירחא תשרפ תבש)
(הגומ
.נ"שו .120-119 'מע ז"כח ש"וקל (1

.ו"לפ אינת (2

.י"שרפבו ג ,י ינימש (3

.ח"יפ ר"בדמב .א"עס ,יק ןירדהנס .א ,דע ב"ב הארו .אי חרק אמוחנת (4

.(ירחא) ונתשרפ שיר (5

.ז"ימ א"פ תובא (6

.(םישודק) ונתשרפ שיר (7

.ונתשרפ שיר ן"במרב אבוה - (ח ,כ םישודק) ונתשרפ כ"ות (8

.מ"כבו .כת 'מע ח"ערת מ"הס .ב"עס ,דל צ"צהל הריקחה 'סב אבוה ,ח"יתס א"ח א"בשרה ת"וש האר (9

.ה"ה ג"פ הבושת 'לה ם"במר .א"יפר ןירדהנס הארו .אכ ,ס 'יעשי (10

.ב ,ו"פ ר"תסא .ה ,י"פ ר"בדמב .ח ,ז"ספ ר"ב הארו .ג ,ד"פ הבר תור (11

.ט ,ד"כפ ר"קיו (12

.(ךליאו הק 'מע) פ"הע ת"וא הארו .(ב ,זמ) פ"הע םיניע רואמ האר (13

.דמ ,אי ינימש (14

.(ב"ס) ליעל קתענ - ן"במרב אבוהש כ"ות םג האר (15

.(םישודק) ונתשרפ שיר כ"ות (16

.ותלחתב הדובעה קלח שדוקה תדובע .(ךליאו ב ,טכ) לודגה 'ש ה"לש הארו .וט ,די בויא (17

.ג"לפ ב"ח ח"כא רמאמ מ"שע .ב ,אש .ב ,חסר .ב ,כ .א"ער .ג ה"לש האר (18

.הצ ע"ס חספל םישורד יעצמאה ר"ומדא ירמאמב ןמסנה האר (19

.נ"שו .ךליאו חית ח"ס 'א ךרכ םיכרעה רפס האר (20

.נ"שו .חכת 'מע םש םיכרעה רפס האר (21

.במת 'מע םש םיכרעה רפס הארו .(ב ,הל תוכרב א"שרהמ ג"אדח םג הארו) המ ינפמ ה"ד בקע תשרפ ת"הוא (22
.נ"שו

.304 הרעהב םש אבומהבו אמת ע"ר םש םיכרעה רפס האר (23

.נ"שו .דמת 'מע םש םיכרעה רפס האר (24

.מ"כבו .ךליאו ד"עס ,פ תוכוס .א ,טל אצת ת"וקל האר (25

.ז"פ אינת (26

.חלשב פ"ר ת"וקל הארו .ותלחתב בצ רומזמ םילהת שרדמ (27

.א,ו"מפ ר"ומש הארו .ו ,אי בויא (28

.ב ,דל תוכרב הארו .ב .גיק .ב-א ,וק ב"ח א ,טל א"חזמ - ד"ה ז"פ הבושת 'לה (29

.ג ,אנ םיבצנ ת"וקל האר (30

.הצ ס"וס ח"וא ז"הדא ע"וש .ד"ה ה"פ הליפת 'לה ם"במר הארו .א"ער .י תבש (31
חישמ םע תויחל


תולגתה תא לעופב םיאיבמ דציכ
?ונקדצ-חישמ תאיבו


"הרשי ךרד"ה - הרותה דומיל

יבר" ותלחתהש - (הז שדוק תבשה םויב םידמולש) תובאד ינש קרפ םע םג רושק ליעל רומאה
..."םדאה ןמ ול תראפתו הישועל תראפת איהש לכ םדאה ול רוביש הרשי ךרד איה וזיא רמוא

.חישמה תאיבו תולגתהל עגונב ליעל רומאהל ךשמהב - הזב רואיבה רמול שיו

ונייה יאדו וישכע ןייחש ןתואמ חישמ םא" (ונמזב) רמאנ וילע - (שודקה וניבר) יבר
,ותדובע רמגש ,"רומג דיסח" היהש ףאד ,"הווה רומג דיסחו םיאולחת לבוסד ,שודקה וניבר
,"יבר יבד ארוויח" ומשש) חישמ ומכ ,תולגה יאולחת ,םיאולחת לבוס היה ןכ-יפ-לע-ףא
.תולגה יאולחת באוכו לבוס ,תומילשה תילכתב ותויה םעש ,("יבר תיב לש ערוצמ"

:"םדאה ול רוביש הרשי ךרד איה וזיא רמוא יבר" - ורמאמ ןכותו

וישעמ ןירשכומשכ ("אלוכד ומילש . . הלודג הגרדמב אוה"ש) הזה םדא" לע יאק - "םדאה"
- תולגה ןיינע דצמ "'וכ ררבתנ אל ןיידע וישובל ףוסבש תלוספ קר . . םירבדה לכ ןקיתו
ומלשנו ומייתסנ רבכש ,אחישמד אתבקע ,תולגה לש ןורחאה רוד - הז ונרודבו :יבר ומכ
.וז הגרדב םה לארשי-ינב לכש רמול שי - תולגה ןמז ךשמב

ךרד"ה יהמ - "תולגה ךשמ ןמז לכ וניתדובעו ונישעמ" ומייתסנ רבכש ןויכ :איה הלאשהו
(לארשי-ינב תוללכ) םדאה ול רוביש (הרותה יכרד לכ ןיבמ רתויב הריהמהו הלקה) "הרשי
?חישמה תאיבו תולגתה לועפל ידכ הדובעה יניינע רמגש

:"םדאה ןמ ול תראפתו הישועל תראפת איהש לכ" - הזל הנעמהו

'ב רבחל החוכב התלעמ לדוג דצמש ,("הרות ןתמ וז תראפת") הרותה לע יאק - "תראפת"
ול תראפת" ,הטמל הכשמה) בושו ("הישועל תראפת" ,ה"בקהל תוקיבדו בוריק) אוצרד תועונתה
הניינע הלגתמ הז ידי -לעש ,םילכב ולגתייו וכשמוי םינוילעה תורואהש ,("םדאה ןמ
ןיאש הלואג ,וטושפכ תולגה ןיינע ללשומש ןפואב ,(םינוילע תורוא) תולגה לש יתימאה
.תולג הירחא

לע - חישמה תאבהו תולגתהל "הרשי ךרד" איה (תראפת) הרותהש םעטה רואיבב ףיסוהל שיו
לכ תא הרות דמליש) ברו (חישמה ךלמה) ךלמ :םיניינע 'ב םנשי ונקדצ חישמבש עודיה יפ
-לע תישענש ףיקמ ןפואב העפשהה לע הרומ חישמבש "ךלמ"ה ןיינעש ,םהיניבש קוליחהו ,(םעה
ימינפ ןפואב העפשהה לע הרומ חישמבש "בר"ה ןיינעו ,ותוכלמ לוע תלבקד לוטיבה ידי
ךלמ) םהינש ףוריצש ,רמול שיו ."ודלי וליאכ" בישחש דע הרותה דומיל ידי-לע תישענש
םא יכ) םילכב תושבלתהמ הלעמלש םינוילע תורואה םגש הרומ וידחי (ימינפו ףיקמ ,ברו
.("תראפת") הרותה חוכב ,(ימינפ ןפואב) םילכב םילגתמו םיכשמנ (דבלב ףיקמ ןפואב
(498-497 'מע ,ב ךרכ ,א"שנת תוחישה רפס ;א"שנת'ה רייאב 'ו ,ערוצמ-עירזת תשרפ תבש)

יהויחבמ ריתי


ןפואב איה הדובעה וישכעש הזרכה
"רעבירא הליחתכל"ד


רודה ינב לכל הארוה וז ירה

ןנחוי ןבר לש וידימלת תשמחמ דחא - ךרע ןב רזעלא יבר לש ותלעמ הראבתנ תובאד ינש קרפב
- (םידימלתה יוביר ראש לכ תא םיללוכה ,םידימלת לש םייללכ םיגוס השימח) יאכז ןב
ןב רזעלאו . . םיינזאמ ףכב לארשי ימכח לכ ויהי םא"ש ,ךכ ידכ דעו ,"רבגתמה ןייעמכ"
."םלוכ תא עירכמ ,היינש ףכב ךרע

..."רעבירא הליחתכל"ד ןפואב איה "רבגתמה ןייעמ"ד הלעמהו הנוכתה ,ןכבו

תלחתהב דימש ,איה - "רעבירא הליחתכל" ,"רבגתמה ןיעמכ" - ךרע ןב רזעלא יבר לש ותטיש
...תוהמו תומצע - "למע התא ימ ינפל" תעדל ידוהי ךירצ הדובעה

םידימת" ,הגרדהו רדסב - (רקיעב) אוה ,תורודה לכב ,ליגרה הדובעה רדסש - הזב ןינעהו
,םנמא ;"הפט דבאמ וניאש דוס רוב" ,סונקרוה ןב רזעילא 'ר לש ותלעמ יהוזש ,"םרדסכ
2וישכעש - רודה אישנ - יאכז-ןב ןנחוי יבר לש ומשב זירכמו ,לואש אבא אב ,ןכ ירחאל
םיפסומ" ,הגרדהו רדס יפ-לע אלש הדובע ,"רבגתמה ןייעמ"ד ןפואב הדובעה תויהל הכירצ
.סונקרוה ןב רזעילא יבר לש ותלעמ יבגל ךרע ןב רזעלא יבר לש ותלעמ תערכה - "םתכלהכ

תא םסריפו הליג ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כש ירחאלש - ולא ונימיב ןבומ הז ךרד לעו
רודה ינב לכל הארוה וז ירה ,"רעבירא הליחתכל" ,ש"רהמ ר"ומדא ק"כ לש ותדובע ךרד
."רעבירא הליחתכל"ד ןפואב תויהל הכירצ םתדובעש - [...]

טמתשהל םירתיה שפחל אל

:לעופל עגונב

ףיסוהל תנמ לע - ןסינ שדוח ךשמב ונתינש םייוליעה לכ תא לצנל דחאו דחא לכ לע
,היתווצמו הרות ,תודהיה תצפהב זוע רתיבו תאש רתיב הפסוהה ידי-לע ,םלועב ותדובעב
.ונמיה הצוח ןיאש הצוחל דע ,הצוח תונייעמה תצפהו

שפחי אל יאדווב - (ל"נכ) וז הדובעבש יוליעה לדוג תודוא עמוש ידוהי רשאכש ,טושפו
...!וז תילענ הדובעמ ,ו"ח ,טמתשהל "םירתיה"

דומיל ,תודהיו השודק יניינע ראשב חנומש ינפמ - איה הזב תוקסעתהה רדעהש ןכתיי
.'וכ הרותה תוימינפל דע ,הרותה

ראבתנ הבו ,דמל אל ןיידעש הרותה תוימינפב "השדח היגוס" הנשיש ול םירמואשכ ,ןכלו
ךותמ הזב קוסעל ליחתי יאדווב ירה - (הכוראב ל"נכ) אקווד םלועב הדובעד יוליעה לדוג
.'וכ תויחו ץרמ

ולצא חנוי ןיינעהש דע ,היירובלו הרושאל איגוסה לכ תא דמליש דע ןיתמהל ןיאש ,ןבומו
קוסעל וילע שארל לכל ירה - אמרג ןמזהש ןיינע והזש ןוויכמ :הברדא אלא - שפנבש ד"בחב
תארוהו רואיב לע חוטבו ךומס ותויהב ,שממ לעופב הצוח תונייעמהו תודהיהו הרותה תצפהב
- וז הדובעמ הנפתישכ ,ןכ ירחאלו ;ונרוד אישנ ר"ומדא ח"ומ ק"כל דע ,וניאישנ וניתובר
הדובעב תוקסעתההש אלא ,דוע אלו ,הגשהו הנבה לש ןפואב איגוסה יטרפ לכ תא דומלל לכוי
.'וכ הקמעהו הרבסהו הנבה תפסותב היהי אפוג דומילהש לעפת וז
'מע ,ג ךרכ ,ו"משת 'תויודעוותה - םחנמ-תרות' ;ו"משת רייא שדוח שארד 'ב ,םישודק תשרפ תבש)
(הגומ יתלב - 246-245 ,265-263

יבר יצוצינ


'רפוס-םתח'ה לעב ןואגה


-םתח"ה לעב רפוס השמ יברל יברה תאמ העדונ הרתי הביח
תויואטבתהה תחא וז - "רפוס-םתחהמ לודג ונל ימ" * "רפוס
דכנ * םינורחאה תורודה לש םיקסופה יקנעמ דחאל יברה לש
יבתכב יקב שממ אוהש יתיאר" :יברה לע דיעה רפוס-םתחה
לע שוריפ רבחמ יתייה ,ןמז יל היה וליא" * "רפוס -םתחה
יברה םעפ רמא ,"רפוס-םתחה יריש


רפואל השנמ-יכדרמ ברה תאמ

הלוגה ינב לכ לש ןבר ,םיעורה ריבא ,םינורחאה תורודב הרותה יציברמו םיקסופה יקנעמ
-םתח'ה לעב ,רפוס השמ יבר היה היקבולסוכ'צו הירגנוה תונידמב הרות לש הלוע םיקמו
.'רפוס

סחייתהלו ויקספמ טטצל ,םיברב וריכזהל הברהש ,יברה תאמ ול העדונ הריתי הביח
.ויאצאצל דחוימ בוריק לש סחי קינעה ףא אוה .ויתוגהנהל ויתורגיאבו ויתוחישב

...ןתחה חוכ הפי

יבר" :ג"שרה רמא (פ-טע 'מע ,א ךרכ ,'וביסמב ךלמה') ד"כשת הנשה-שארד 'ב ליל תדועסב
:יברה ביגה ."לבוקמ היה אל אוה ןכ-יפ-לע-ףאו 'רפוס-םתח'ה לש ונתוח היה רגיא אביקע
."לבוקמ היה 'רפוס -םתח'ה ונתח ךא ,לבוקמ היה אל םנמא רגיא אביקע יבר"

:(הרעהב 31 ןויליג 'ד"בח ןואטב') בתוכ ןיישדנומ עשוהי ברה .הז ןיינעב דועו

תונווכמ רפוס-םתחה ת"וש לכש (רפוס 'יש א"ר ג"הרהמ) יתעמש א"טילש ר"ומדא ק"כ םשבו"
."הלבק יפ-לע םג

וירפסו ויריש לע

רמא ,יריאמה ירפס דחוימבו ,םינושארה ירפס רידהמ ,רפוס םהרבא 'ר ,'רפוס-םתח'ה דכנל
הבית לכש תוארהל 'רפוס -םתח'ה יריש לע שוריפ רבחמ יתייה ןמז יל היה וליא" :יברה םעפ
.(801 'מע ,ב ךרכ ,'ךלמ ימי'ב אבומ) ,"הלבקב הרוקמ

יברה רמאש תא יתמסרפ (18 'מע ,ז"משת ןסינ א"י ,283 ןויליג 'ד"בח רפכ') רחא םוקמב
ירפסב דומלל דיפקמ אוה סומעה ומוי רדסו ויתודרט תורמל יכ ,רפוס-םתחה יאצאצמ תחאל
.רפוס-םתחה

דכנל דחוימ בוריק

,650 ןויליג .23 'מע ,593 ןויליג 'ד"בח רפכ' האר) יברהמ דחוימ בוריקל הכז ל"נה דכנה
:רפיס יברה םע ולש הנושארה השיגפה רחאל רבכ (23 'מע

ןאכמ תוישפוחב טטצמו רפוס-םתחה יבתכב יקב שממ אוהש יתיאר רבדל ליחתה יברהש עגרב"
."םשמו

הרות-תחמש תחיש םג הארו .273 'מע ,ו"כשת שדוק-תוחיש - ו"כשת םירופ) תויונמדזה המכב
רפוס-םתחה לש ותרמא העודי" יכ יברה ריכזה (67 'מע ,ז"משת ת"הק ,תוחילשה רפס - ח"כשת
רתסנה לע קלוחה' - ומצע רפוס-םתחל דע ןב יפמ ןב תאז עמש יכ רמאש ודכנמ היתעמש -
..."'תחא הרות' ירהש טושפ םגו ןבומ רבדהו ,'רתסנב הלגנה לע אוה קלוח ,הלגנב

.רפוס םהרבא ברהל יברה ןווכתה "ודכנ"בש הארנ

"לודג ונל ימו"

לע בתוכש המב" :יברה בתוכ (כת 'מע ,אי ךרכ ,שדוק-תורגיא) ו"טשת תוחילסה ימימ תרגיאב
םעט וא ךרוצ הזיא שיש םוקמב תוטישפב ןכ ןיגהונ וניתונידמ לכב . . םרפסמל ןובשחה רבד
.(הק,גצ 'מע) םירפוס תורגיא 'סב רפוס -םתחה םגו א"קער . . א"מרהמ לודג ונל ימו . .
."דועו גמ 'א קלח רזעה-ןבא רפוס-םתח ת"ושבו

'מע ,די ךרכ - ז"ישת ןוושחרמב ז"ימ תרגיא) יברה בתוכ הליפתה חסונ יוניש ןיינעלו
:(אצ

רבע רעלדא ןתנ ברה ורומ רשא ,ו"ט ןמיס ,םייח-חרוא קלח ,רפוס-םתח ת"ושב
.זנכשא חסונב וללפתה וניינמב רוביצה לכש ףא ל"זיראה חסונב הביתה ינפל

'וגימ'ה תודוס

חילש ,רדנלרבוא ךורב ת"הרה ידי-לע םשרנש יפכ ,ןהכ 'יש לאוי 'ר ח"הגה לש ורופיס ןלהל
:טשפדובב יברה

ושקבמ יברה היה םעפ לכבו ,'תודיחי'ל יברה לא תובר םימעפ סנכנ היה רפוס םהרבא ברה
"ומייתסנ" ןמז רובעכ .ודיב םילבוקמש םירבדהמ ,רפוס-םתחה ובס לע םירבד רפסיש
:יברל רמא תחא םעפ .דועו דוע עומשל ריצפהו שקיב דימתו רתיו אל יברה ךא ,וירופיס
םירתסנ םירבד וב םיזמורמ הלגנה תרותב רבד לכש ,םעפ רמא - רפוס-םתחה - יבסש יתרכזנ
.םיקומע יכה םירבדה וב םיזמורמ 'וגימ' לש ןיינעבו .הרותה תוימינפמ

!ןיינ !?עטספיט יד" :ביגה ךכ-רחאו טעמ ןנובתה ,תמייוסמ האילפב םירבדל בישקה יברה
תא לביק יברה ,רמולכ .[םיקומע םירבד !אל !?רתויב םיקומעה םירבדה=] "!!עפיט ראנ
.םיקומע םירבד קר אלא ,םיקומע יכה םירבדה אל :לק ןוקיתב ךא םירבדה

.ןהכ לאוי ברל רפוס ברה רפיס םירבדה תא

ןימאמ ינא

תבושת תא יברה ריכזה (973 'מע ,ב"כשת שדוק-תוחיש ;ב"כשת ןסינב א"י תחיש האר) םעפ אל
ג"יב וללכש לע ותהימת תא עיבמ אוה הבש ,[(ונש ןמיס) ופוסב העד-הרוי] רפוס-םתחה
הזשו ,אובי חישמש יאדו רבד והז .רקיע הז ןיא ,ותעדל .חישמה תאיב ןיינע תא םירקיעה
לארשי ללכ לצא ולבקתנ ,ןכ-יפ-לע-ףאש ,ןייצ בירה .רקיע הז ןיא ךא ,ןדיד אלגעב היהי
'רקיע' איה חישמה תאיבש ,קלח קרפ תוינשמה שוריפב ם"במרה םעבקש יפכ םירקיעה ג"י
.(יברה לש תומוצע תויכבב העטקנ וז החיש ,בגא)

ךיא הבחרהב (קלב תשרפל 'ב החיש ,יח ךרכ תוחיש-יטוקיל) יברה ראבמ ןיינע ותואב
.(ס"תחה תלאש ץרתמו) היתווצמו הרותה תומילשל עגונ הז ןיינעש

ןפוד-אצוי

,'ס"שה לע םינרדה' .1030 'מע ,ד ךרכ תוחיש-יטוקיל האר) יברה ריכזה תובר תויונמדזהב
,תועובשה גח לש ינש בוט-םויל עגונב םיעודיה רפוס-םתחה ירבד תא (טמת 'מע ,'ב ךרכ
לש חוכ וב שי אלא ,קפסה דצמ אב וניא יכ ,תויולג לש םיינש םיבוט-םימי ראשמ רומח אוהש
איה ותועיבק יכ) תוכוסו חספבכ קפס היה אל םלועמ תועובשה גחב :הז לע םעטהו .יאדו
."תודעומב קולחל אלש" ידכ קר אוה םימי ינש תועובש םישועש המו ,(רמועל םישימחה םויב

.םינוש םיאשונ ךכב ראיבו יברה ץרית םעפ אל

"אכמס רב אוה ירה רפוס-םתחה"

רקבל ,א"טילש רפוס ןנחוי ר"רוהמ ג"הרה ,יולרע ד"באג ,רפוס-םתחה לש בושח דכנ עיגהשכ
תויודעוותה' - ט"משת ינש רדא 'ה ,ארקיו תשרפ 'א םוי) הקדצל תורטשה תקולחב יברה לצא
אל") הרות רבד עימשהל ונממ עבתו לודג דובכב ולביק יברה ,(547 'מע ,ב ךרכ ,'ט"משת
.("הרות רבד ורמאתש דע םכמ הפרא

םינומעפה יבגל ן"במרהו י"שר תקולחמב ,הרותל ושוריפב רפוס-םתחה ירבד לע רזח חרואה
ןומעפ היה יכ ,םייח םיקולא ירבד ולאו ולא רמוא יתייה אניפתסמד ילולו" :םינומירהו
ךריבו "ביבס ביבס ליעמה ילוש לע היה ןכו . . וכותב ןומעפו ןומיר ךכ-רחאו ןומיר אלב
:יברה רמא הבוגתב .יברה תא

םינומירה רפסמש רמול ךירצ הז יפ לע ,ירהש ,לודג שודיח אוה הז שוריפ
.אכמס רב אוה ירה רפוס-םתחה ,םנמא .לופכ היה םינומעפהו

'רפוס-םתחה' לע ךמוס

המכ .ןמזה רחאל יצחו העשכ "הנבל שודיק" יברה ךרע ,א"כשת ןוויסב ו"ט ,ג םויל רוא
שודיקל םייוארה םימיה לכ ךשמב הנבלה תא וריתסה םיננעש ןכ םג עריא ןכל םדוק םינש
-םתחה לע ךמתסמ ינא" :ורמואב 'הנבל שודיק' יברה השע הרומאה העשב ןורחאה םויבו ,הנבל
.בק ןמיס ,םייח-חרוא קלח 'תובושתו תולאש'ב וירבדל הנווכה ."רפוס

וירבדל ךמס

התוושוה הלימ :קומינה .םיחא ינש לצא קדנס תויהל םדא ותוא דבכל אלש לארשי גהנמ
לע ןתנוי םוגרתמ ךכ לע ושקה םינורחאהמ ."הב םדא הנש אל םלועמ" ,רמאנ הבש תרוטקל
- "ףסוי יכרב לע ודלוי השנמ ןב ריכמ ינב םג ,םישלש ינב םירפאל ףסוי אריו" ,בותכה
ןוניריזג" רמוא םוגרתהו "ריכמ ינב" רמאנ בותכבש ונייה ,"ףסוי ןוניריזג ודליתא דכ"
,"ריכמ ינב" לש קדנסה היה אוה ןכ-םאו .ויכרב לע ולומינש ,קדנסה היה ףסויש ,"ףסוי
.וצריתש המ וצריתו .םיבר ןושל

ךמס אוצמל ןתינ וללה םוגרתה ירבדמש עיבצמ (742 'מע ,'כ ךרכ תוחיש-יטוקיל) יברה ךא
תמגודבו - םירוה םתוא לש םינב המכ לצא קדנס תויהל לוכי ארתאד-ארמש ,רפוס-םתחה ירבדל
ןהכה יבגל אל ךא ,םירחא םינהכל עגונב קר אוה "תרוטקל םישדח"ד ןידהש תרוטקה תרטקה
.הצריש תע לכב תרוטק ריטקהל לוכי היהש לודגה

.ארתאד -ארמ (תמגודב) "ץראה לע טילשה" היהש ןוויכ - יברה רמוא - ףסוי הז ךרד לעו

'שדח' רוסיא

-םתחה לש םימסרופמה םימגתפה דחא תא תובר םימעפ טטצל גהנ יברה :'םישודיח'ל שודיחמ
.214 'מע ,א ךרכ ,ב"לשת ,שדוק-תוחיש :הוושה) 'םישודיח'ו הרותב םייוניש דגנ רפוס
ןתונש) טוטיצל הנווכה .(מ"דשת ולסכ ט"י .447 'מע ,א ךרכ ,ו"לשת .36 ,א ךרכ ,ה"לשת
."הרותה ןמ רוסא שדח" :(ל"זח ירבדל תפסונ תועמשמ

ד"בח גהנמכ

גרהלו - דבאלו גרהל" (אי קוספ ,ח קרפב) םיארוק הבש ,הליגמה תאירקב ד"בח גהנמל
יברה המת - "םהינפל דמע אל שיאו - םהינפב דמע אל שיאו" (ב קוספ ,ט קרפבו) "דבאלו
:(4 'עה 73 'מע 'םיגהנמה רפס')

ןושארה רוקמ שופיח ךירצ לבא .הרוסמה ירפסב ואבוה תואחסונה יתש הנהו
.תועדה לכ ידי תאצל ןפואב תורקל וגהנ ןאכ אקווד רשא ,רבדה םעטב ןויעו

:רפוס-םתחה גהנמ םה ולא תומוקמ תליפכ יכ יברה ןייצמ ךשמהב

גיהנה רפוס-םתחה רשא זכ ןמיס םייח-חרוא קלח רפוס-טבש ת"ושמ אבומ יתיאר
גרהל בותכ היה ולש הליגמבו גרהלו גרהל תואחסונה יתש תורקל ושרדמ תיבב
םהינפב עגונב םג גיהנה ןכש - רפוסה תסק רפס םשבו .גרהלו ןיטישה ןיבו
...היולת ד"מל תואו םהינפב בותכ היה םינפב ותליגמבו םהינפל

תווצמ עבש

ינב ווטצנש תווצמ לבקל םלועה יאב לכ תא ףוכל ןיינעב (אמק 'מע וכ ךרכ) תוחיש-יטוקילב
םלישכהל לבא 'וכ ריתה םנוממד יהנו :ה"פק ןמיס טפשמ-ןשוח רפוס-םתח ת"ושמ אבומ ,חנ
.םתורוהל הווצמ הברדא ?ריתה ימ 'ה תדובעב

םינבר תחדה דגנ

יברה להינש קבאמה לע (15-14 'מע ,ו"נשת ורתי תשרפ ,אפ ןויליג) הז רודמב בתכנ ותעשב
םש בתכמה םוליצ) בתכ זא .ג"לשת תנשב בושו א"כשת תנשב ,םהיתורשממ םינבר תחדה דגנ
:(15 'מעב

לע תדסוימה הדמע ,תמדוקה םעפב תישארה תונברהל תוריחבה תעב יתדמעל םיאתמ
בר תחדה דגנ יננה ,תועודיה רפוס-םתח ת"וש םהמ ,תומוקמ המכב ראובמה
םדובכב םולשו סח ללכ עגופ הז ןיאו ,הזב אצויכו הזוח ןמז םויסב ותרשממ
.ודגנ םידמעומה לש

הירבלק יגורתא

:יברה בתוכ (דכ 'מע ,ד ךרכ ,שדוק-תורגיא) א"ישת ןוושחרמב 'ה םוימ ובתכמב

אלא ונל ןיאש םהילא םיכיישה לכו ד"בח ידיסח ונל עגונ הז ןיאש ןבומו
האר םינמיסה ןיינעבו .אירבאלאק יגורתא לע ךרבל אוהו ןקזה ר"ומדא גהנמ
רשא רפוס-םתח ת"ושמ םש אבומו ,ז"ל קרפ ללוכה-רעשב םיאבומה םירפסב ןכ-םג
םגש הזמ עמשמ הרואכלו .םהילע ןמיס םוש ךירצ ןיא אוונאימ םיאבה םיגורתא
.םינמיסה ךכ לכ עגונ ןיא רימחהל

םיידיסח תונויער

ךרוד ךיז ןפראוו סע") םיידיסח תונויער בורל םיאצומ ונא רפוס-םתחה לש וירפסב"
קהבומה ודימלת ,רלדא ןתנ 'ר לש קהבומ דימלת היה רפוס-םתחה ,ןכש ,("רעטרעוו עשידיסח
א"ישת תוכוס דעומה-לוח תבש תודעוותהב יברה רמא - "דיגמה לש ודימלת ,האלפהה לעב לש
.(31 'מע ,א"ישת 'תודעוותה םחנמ-תרות')

- תופסונ תובר תויונמדזה דועב ומכ) רפוס-םתחה תבושת תאבהל יברה םידקה ולא םירבד
,173 'מע ,א"י ךרכ תוחיש-יטוקילב הרצקב) ה"לשת ידוקפ-להקיו תשרפ תבש תחיש םג האר
הלוח ול שיש ימ" ל"זח ורמא עודמ ראבמ אוה הב ,וסק ןמיס םייח-חרוא קלחב ((31 'עה
השקבהש ,תומשנו םיכאלמ ןיב שרפה שיש - "םימחר וילע שקביו םכח לצא ךליי ותיבב
ינב) תומשנ תועצמאב השקבה ןכ-ןיאש -המ ,םיעצמוממ ידי-לע השקבל תבשחנ םיכאלמ תועצמאב
לארשי לכ"ש ןוויכ ,םיעצוממ ידי-לע השקבל תבשחנ הניא - םיכאלממ הלעמל םהש - (לארשי
םהינשש ןוויכו . . רעצמ ומעו שיגרמ ורבח םג רעטצמ דחאשכו ,תחא שפנו דחא ףוגו םיפתוש
אוה םכח-דימלתה לשמ ךרד לע ,לגרה סנכיישמ (םימחר שקבל) שארה סנכייש רתוי בוט ,רעצב
."'וכ שארה

הדגא רבד

תאצוהל ןוכמה תלהנה"ל (ק 'מע ,י"ח ךרכ ,שדוק-תורגיא) ט"ישת ולסכב ד"י םוימ ובתכמב
:יברה ןייצמ "רפוס-םתחה םש לע םירפס

תאריו םשה תבהא ידיל איבמה הז דומיל חרכה לדוג תומוקמ המכב ראובמ ירהו
רפוס-םתחה תגהנה םג עודי ירהו . . ללכב הרותה דומילל הנכה רותב םגו םשה
.ותליפתב ךיראהל הדגא רבד הרותה דומילל םידקהל הזב

...ןויע ךירצ

הלילב תויהל הכירצ הנישה רשא - (חמת 'מע ,בי ךרכ שדוק-תורגיאב) יברה בתוכ - אטישפ"
הניש ללכה ןמ םיאצוי םירקמב קרו (םלוע לש ועבטב םג הארנכו .רתסנ יפ-לעו הלגנ יפ-לע)
."(רפוס -םתח יגהנמ רפסב הזב בותכש המב ןויע ךירצו) םויב הלק

תניש" :חכ תוא ,'א ןמיסב םש אבומהל הארנה לככ איה רפוס-םתחה יגהנמל ןויצה תנווכ
הכלהל קספנ ןכש ,"ןויע ךירצ"ש יברה ןייצמ ןכלו ,"תועש יתשכ הכשמנ ולש םיירהצה
אוהש סוסה תנישמ רתוי םויב ןשיל רוסא" :א ףיעס ,אלר ןמיס םייח-חרוא ךורע-ןחלושב
.("םויב ןשיי אלו" :'ה הכלה ,'ה קרפ ,תועד 'לה ם"במרבו) "ימשנ ןיתיש

'תושרד'ב ןויד

לש וצוריתל הבחרהב יברה סחייתמ (235 'מע ,הכ ךרכ תוחיש-יטוקיל) הכונחל ויתוחישב
:"םיסינה לעו" חסונל א,זס (א"כשת םילשורי .ט"פרת שזולק) ויתושרדב רפוס-םתחה
.לכיהב ,םינפב אלא שדקמה רצחב ונניא הרונמה םוקמש דועב "ךשדק תורצחב תורנ וקילדהו"
.ראבמו וילע השקמ ,וצוריתב ןתונו אשונ יברה

"ותקדצמ יוארה דחא"

:(470 'מע ,ב ךרכ ב"נשת תוחישה-רפס) "לבבבש וניבר תיב" סרטנוקב יברה איבמ ךכו

הלגי ןמזה עיגישכלו ,לאוג תויהל ותקדצמ יוארה דחא" ונשי רוד לכבש עודיכ
('ו קלח) טפשמ-ןשוח רפוס-םתח ת"וש האר - "'וכ וחלשיו ךרבתי םשה וילא
.(חצ ןמיס) ופוסבתודיסחה ינייעממ


םישודק-ירחא תשרפ


(א,זט) ןרהא ינב ינש

:ךכל םיזמר .הרובג תניחבל םיכייש אוהיבאו בדנש ל"זיראה יבתכב רמאנ

.הרובגב איה אבש תדוקנו ,א"בש תובית-ישאר - ןורהא ינב ינש

.הרובגל ךייש ןייו ,ן"יי תובית-יפוס - ןורהא ינב ינש (ב

.הרובגל ךיישש ,(81) ף"א דחיב םה (25) א"והיבא 56( 17) ב"דנ (ג

,םהרבא לש ונב היה ,הרובג ,קחציש ומכ אוה ,דסחה שיא היהש ,ןורהא לש וינב ויהש המו)
.(דסחה שיא
(טנ 'מע ,ך"נ לע םיטוקיל ,קחצי-יול יטוקיל)


(ד,זט) םשבלו ורשב תא םימב ץחרו םה שדק ידגב

תא שבלש ינפל ומצע תא רהטלו לובטל בייח היה לודגה ןהכה :רמוא 'קדצ חמצ'ה ר"ומדא ק"כ
.(ד"פס הטוס) "השודק ידיל האיבמ הרהט" ןכש ,שדוקה ידגב
(הפר 'מע ,ארקיו ,הרותה-רוא)


(ד,זט) םשבלו ורשב תא םימב ץחרו םה שדק ידגב

.שפנל 'םישובל' וארקנש ,רובידו הבשחמל םיזמור - םידגב

.תודיסחה תרות לש םיניינעב רובידהו הבשחמה - "שדוק ידגב"

הלא ,רשבל לפטה ,"תא"ה חידהל ןכו ,רשבה תא תוקנלו ץוחרל שי - "ורשב תא םימב ץחרו"
.'שדוק רשב' השענ ומצע רשבהש דע ,'תוירשב'ב םרוקמש םינושה םילגרהה

."שדוקה ידגב" תא שובלל רשפא זא-וא - "םשבלו"
(חמ 'מע ,םוי-םויה)


(ח,זט) לזאזעל דחא לרוגו

זאש ,םירופיכה -םויב .ארחא-ארטסלו הפילקל העפשה תפסות ךישממ ןוועו אטח לכש עודי
םיאטחהמ הל העיגמה תפסותה תא תעבותו הפילקה האב ,לארשי לש םהיתונווע םירפכתמ
.התעד תא סיפהל ידכ ,לזאזעל ריעשה תא הל םינתונ ןכל .ורפכתנש
(פ 'מע ,ארקיו ,הרותה-רוא)


(זט,זט) לארשי-ינב תאמטמ שדקה לע רפכו

!?הרפכל קוקזה אוהו אטחש אוה שדוקה יכו :ןקזה ר"ומדא ק"כ השקמ

שי ,וב םרגנש ןורסיחה תא םילשהל ידכו ,"ןוילעה שדוק" תכשמהמ ערוג אטח לכ :ראבמו
ידי-לע ךשמנה) "םישדוק שדוק" ,ונייה ,"ןוילעה שדוק"מ רתוי ההובג הניחבמ ךישמהל
.(הבושתה

:בותכה זמרש והז

תונורסחה תא המילשהו הנקית םישדוקה שדוקל לודגה ןהכה לש ותסינכ - "שדוקה לע רפיכו"
,"שדוק" תניחבב ומרגנש

.לארשי יאטחמו יעשפמ האצותכ - "לארשי-ינב תואמוטמ"
(חס 'מע ,םירבד ,הרות-יטוקיל)


םישודק תשרפ

:'ה-תדובעב - םישודק - ונתשרפ םשמ הארוהה

תושירפל הנווכה ןיא םנמא .י"שר שוריפכ ,הלדבהו השירפ - איה ןאכ "השודק" לש תועמשמה
לש ןפואב תושירפל הנווכה אלא ,םלועהמ ןיטולחל לדבומו שורפ תויהל םדאה לעש ,םתס
אוהש דעו ,ונממ הלעמל ראשנ אוה ,םלועה יניינעב קסוע םדאהש ךכ ידכ ךות ,רמולכ .השודק
.םלועה תא שדקמ

שורפ תויהל וילע ,אמלעד ילימב קוסע םדא רשאכ םגש ,אופא איה ונתשרפ םשמ הארוהה
.השודקה םוחתל םסינכהל ותבוחמו ,םהמ םמורמו
(מ"דשת םישודק תשרפ תבש תחישמ)


(זי,טי) אטח וילע אשת אלו

תא ךמצע-ךב תוארל אלא ,וילע המשאה תא לגלגל ךל לא ,ךרבח לע ךתחכות ירבד ולעפ אל םא
.בלה ןמ ךירבד ואצי אל הארנכ ןכש ,םשאה
(זנ 'מע ,םוי-םויה)


(חי,טי) ךומכ ךערל תבהאו

:ונרוד אישנ ר"ומדא ק"כ רפיס

,טפשמ -ןשוח) ךורע-ןחלושב קספנ וילעש ימ וליפא ,ידוהי לכ ברקל גהנ צ"יירה יברה
."ךער םד לע דומעת אל"ד ןידה לח אל ויבגלש (הכת ןמיס

:ומע וקומינו ומעטו

רתוי שי ומצע טפשמ-ןשוחב .יעיברה קלחה אוה טפשמ-ןשוחו ,ךורע-ןחלושב םיקלח העברא
אופא שי .ובש םינורחאה םינמיסב םיעיפומ םירומאה םינידה יטרפו ,םינמיס תואמ-עבראמ
קרו ,ולא םינמיסל דעו םייח-חרוא תליחתמ ,ךורע-ןחלושה יניד לכ תא םדוק םייקלו דומלל
...ולא םינידב םג קוסעל םוקמ היהי זא
(134 'מע ,א ךרכ תוחיש-יטוקיל)


(ול,טי) םירצמ ץראמ םכתא יתאצוה רשא םכיקלא 'ה ינא

:רמול היה ליגר ןקזה ר"ומדא

תא בטיה עדויש העשב ,ארובה תדובעב תולענ תוגרדל עיגהל לכוי דציכ ,בושחל םדא לולע
?ושפנ-תרמו ובצמ תולפש

לש האמוט ירעש םישימחמ וניתובא תא ה"בקה איצוהש םשכ :ןנד קוספה ול רמוא ךכ לע
.הרואל הליפאמ ואיצוהלו ולש 'םירצמ'המ ידוהי לכ תולעהל ותלוכיב ןכ ,םירצמ
(הכת 'מע ,תומש ,הרותה-רוא)


(וכ,כ) יל תויהל םימעה ןמ םכתא לדבאו

םימשבש יבאו השעא המו ישפא :רמאי לבא ,םייאלכ שובלל ישפא יא . . םדא רמאי אלש ןינמ
(י"שר) יל תויהל םימעה ןמ םכתא לידבאו :רמול-דומלת ?יילע רזג

:שטירזממ דיגמה ברה ךכ לע רמוא

םעפ לשכנש ,הבושת-לעב לבא .םלועמ אטח םעט םעט אלש ,קידצב אלא םירומא ולא םירבד ןיא
רוסא רבד - "םייאלכ שובלל ישפא-יא" רמול טלחהב וילעו ,הרתי תוריהז טוקנל בייח ,אטחב
.תילכתב סואמ ולצא תויהל ךירצ
(ט 'מע ,םירבד ,הרות-יטוקיל)

רודו רוד תורצוא


?יהמ - תודיסחה

תודיסחהש ועדי יכ וזכ הלאש התייה אל רבעב
הדובע ילב תודיסח * המשנל "אפרמ םס" איה
תודיסחה * תודיסח הנניא ,תובוט תודימב לעופב
קר אל תשרוד איהו תורשפ ילב תויהל הכירצ
אוה תודיסחה לש השודיח * טולקל םג אלא עומשל
רוקייו תודימה ןוקית אוה הרקיעו הליפתב יכבה
טושפה ידוהיה

התופלעתהמ המשנה תררועמ

הלכשה- איה המ תודיסחה :וידחי םתודעוותה תעב םידיסח בשומ תיבב הלודג הלאש הלאשנ רבכ
.לעופב הדובעב הגהנהו הכרדה וא הנבהו

.ולאכ תולאש ולאשנ אל הזל םדוק יכ ,ךרעב תונורחאה םינשה םישולשב הררועתה וז הלאש
תא תררועמ תודיסחה .ףוגב תשבולמה המשנה תראה לש אפרמה ימס איה תודיסחה יכ ועדי לוכה
.ותמהוזמ ורהטל ףוגה תא החידמו ,התנשמ התוא הציקמ ,התופלעתהמ המשנה
(887 'מע ,ד-ג ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


םילפונ אל - םירושקשכ

תוביסבש אלא ,הייקנו האירב ,הבחר הלולס ךרד ה"ב איה .הלולס ךרד איה תודיסחה ךרד
ארפ יבשע ו"ח םיחמוצ ןכלו ,תויאמצע םיכרדב תודיסח םידמולה ,םידיסחה יריעצ לש תונוש
ילגר ל"ר קחודה "ינא" ,הגשה לש "ינא"ה אוהש ,ימצעה "ינא"ה םהש ,וז הלולס ךרד לע
ילב תודיסח ,רומאכ ירהש ,תודיסח תויהלמ לודחל וז תודיסחל םרוג רבדה ירה - הניכשה
םייק אל םתסה ןמו ,ןניקסע אל ינטפושב אלא) תודיסח הנניא תובוט תודימב לעופב הדובע
םא יכ ("הז תמועל" לש המכחל השודקד המכח ןיב לדבהה הז ירהש) הזכ תודיסח דומיל
.(רוזעי ת"ישהו ,תאז ןקתל חרכהה ןמ י"הזעבו ,םירופס םירקמב

ר"ומזאא ויבא לצא תודעוותהב םעפ בשי ע"יז מ"גבנ בייל-הדוהי 'רה ינקז ידוד ק"כ
ךרד לע) ההבגהב היה םימעפ ,םינוש םינמז ויה ל"ירה ינקז ידודל) "קדצ חמצ" ר"ומדא
,הרמזו רישב הליפתב ותדובע ןפוא עודיש יפכו ,בל בוטו חמש היהו ('וכ "ובל הבגיו"
,תודיסח הפיא" ,ורעצ עיבה ומכ ,תודעוותהב זא ותבשבו (תובצעבו הגאדב יורש היה םימעפו
בשוח התא המ :"קדצ חמצ" ר"ומדא ר"ומזאא ויבא ק"כ ול בישהו ,"הלכשה הפיא ,הדובע הפיא
רהוזב ארקנש המ תא ריסהל הצר אוה ?תודיסחו םידיסחמ - לודגה ונבר - יברה אבסה הצר
לעפ ושפנ תוריסמבו ,"ןימחד המ ןיעדי אלו ןימח ,ןיניע ןימיתס ,ןיבל ןימיטא" שודקה
.ןימחד המ ןיעדיו ןיניע ןיחקפ ,ןיבל ןיחיתפל ,תודיסח ידי-לע ,ה"ב

םנשי םויכ וליאו ,ומצע םע םדאה תדובעב התיה הלחתההו ,הדובע - תודיסחה התיה םעפ
,ותלוז תא לטבל איה הדובעה תלחתהו ,(תושי טושפ) תוממור איה םהיבגל תודיסחהש הלאכ
,תודיסחב םירושק תויהל שי ,חורב לופיל ןיא תאז לכבו ,שממ תודיסחה ךפיה אוהש רבד
.תמאה לא אובל ןמזה עיגה רבכ ךא ,םילפונ אל - םירושקשכו
(42-41 'מע ,ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירובד-יטוקיל)


...תוחפ רבדל ,הברה בושחל

.םינפלמ דיסח לש ותוהמ יהוז - ומצע םע לכהו ,הברה תושעלו ,תוחפ רבדל ,הברה בושחל

:והנעיו ,"תודיחי"ב יבר לא סנכנ - ותואישנ ינפל ןבומכ - יבר

רכיאה לשמכו ,"םילזונו"ה ובחרתייש ,שיגרי תלוזהש דע ,ךמצע םע קוסעל איה ךתדובע
לבא ,חמקה תא ןתונ - חמקה אצוי םשמש ךפשמה לש בקנהש בשוח אוה ירה ,ןוחטל םיטח איבמה
לבא ,ךפשמב חמק זא שי - םיטחה םש םינתונש םוקמ - הרעקב חמק םיכפוששכש עדוי ןחוטה
.חמק היהי אל לוח םשל וכפשיי םאו ,הזב אצויכו לוח אלו םיטח םש תתל ךירצש רבדב יאנת
.תויחהל םחל היהת זלהל עיגתש םחלה תסורפש ידכ ,תורשפ ילב תויהל הכירצ תודיסחה ןכלו

טולקל ,הרות שוחלו טולקל ,תוקולא שוחלו טולקל ,טולקל אלא עומשל קר אל תשרוד תודיסח
.תלוזה תא שוחלו
(63 'מע ,ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


...תוכבל הברמה לכו

הז ירה ,ןסילפ ןוא ןסיג ךיז לאז סע ,תוכבל איה בלבש הדובעב העיגיה לכ רשא העדה
ןכלו ההובג הגירדמ לעב אוה תוכבל הברמה לכו ,הליפתב תוכבל תודיסחה תדובע לש השודיח
.תיתימא הנכהל םיקוקז הגונע תורמרמתהב הליפתב וכביי ןכאש ידכו .הזב תוברהל םיכירצ
.תויכבב ללפתהל זאו ,םיימעפ וא םעפ ,הליפתה ינפל םילהת רמול ,איה תיתימאה הנכההו
(699 'מע ,ד-ג ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


תלוספה תשרפה

התייה ג"רת תנשב גרוברטפב םינברה תפיסאב [צ"צה ר"ומדא] אבסה-בא לאשנש תולאשה ןיב
ויה תודיסחה תרות תולגתה ינפל םג ירה ,תודיסחה תרות השדיח המ :תירקיע תחא הלאש
?הרותב תויח םהל התייהו רסומ ודמלש םיקידצ

:יברה הנע וז הלאש לע

,אה אל - אה אל יא יכ ,תממחמו הריאמ שאו ,שא תארקנ הרות ."ומל תד שא ונימימ" ,בותכ
עבט תא שאב עיבטה ה"בקה .םמחיש ילב רואל רשפא יאו ריאהל ילבמ םח תויהל רשפא יא
לע םיכפושש םינושארה םימה ירה ,התובכל םימ םיזיתמו הרעבת תצרופשכ .ןוחצנהו תורבגתהה
.הידגנמ תא תחצנמ איהו הריאמו תממחמ איה ,שאל הלשמנ הרות .שאה תלדגהל םימרוג שאה

רשפא ,םיער םימ שי םימ לש האירבה ללכבש ןוויכמו ,םיער םימו םיבוט םימ שי םימב
םש ,םיערה םימבש בוט-אלל המוד הניא יכ םא ,בוט-אל לש תבורעת םיפיה םימב םג ויהיש
.םימב ןנשיש תולעמה תא לקלקמה ,רומג ער אוה

תא אוצמל ידכו ,םיער םימל ויהי םימהש תמרוגה איהש ,םימהמ תלוספה תא דירפהל ידכ
,םימה תא החיתרמש שאה תא האירבב ה"בקה עיבטה - םיבוטה םימב תויהל לולעש בוט-אלה
תלוספה תא םג הלידבמו האיצומ דאה .םיבוטל םיכפהנ םימהו תלוספה תשרפומ ךכ ידי-לעו
.תילכתב םיכזו םייקנ םימל םיפיה םימה תא השועו םיפיה םימב תויהל הלולעש הקדה

הרות םידמולשכ וליאו .םיפיה םימ ולא ירה המשל הרות םידמולשכ .םימ איה הרות לש הלגנ
.תוומה םס םהל תישענ איה - רהייתהלו רטנקל ידכ

,תחלקב רשבכ החתרהה תלועפ איה תודיסחה תרות יפ-לע בלה תדובע .שא איה תודיסחה תרות
.םיפיה םימה לש הקדה תלוספהו םיערה םימה לש הסגה תלוספה תא הדירפמ איה זאו

,ללכב תודיסחה תרות ,םהלש תודיסחה תרותב שטירזממ דיגמהו בוט-םש-לעבה ושדיח תאז
.טרפב ד"בח תודיסח תרותב אבסהו
(629-628 'מע ,ד-ג ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


םד לש העיזו העיגי

תרות תלעמ ןיינעב ,תושודקה ויתוחישב [ב"שרה ר"ומדא] יבאמ עומשל ונל אצי םימעפ הברה
הבש תודיסחה ,ונלש תודיסחה :רמוא היה דחוימב תוריבסמו תוריאמ םינפבו ,תודיסחה
."הלכשה" איה "הדובע"ו "הדובע" איה "הלכשה"

ד"בח תודיסחו ללכב תודיסחה תרות תולגתה לע ת"ישהל חבש ןתונ יבא היה םמורמ חור בצמב
...טרפב

וניחומ תא ריאהו וניניע תא חתפש [ןקזה וניבר] יברל היהיש - יבא רמא - ראומ ןדע ןג
.תודיסחה תרות תולגתהב וניתובלו

לע שרדמה ירבד לע יתרכזנ ,השודק תימינפ תובהלתהב ןרמא יבאש ,ולא תורופס םילמ יעמשב
,תורוד העבש ,םיקידצה תעבש ידי-לע הטמל הניכשה יוליג ןיינעב ,"ינגל יתאב" קוספה
.השמו םרמע ,תהק ,יול ,בקעי ,קחצי ,םהרבא

,ללכב דעו יבאל דע ט"שעבה ונרוממ ,םלועה יאישנ העבש ,תורודה העבש .ה"ב בוט ונל
ותעיגי תונש שמחו םיעבראב יבאו ,ורודב יבר לכ .ד"בח לש תולכיהה ירעש ונינפל וחתפ
.םיקומעה הלכשהה יניינעב רתויב םיבוטה םירבסהה תא ונל ונתנ ,תודיסחב

- יל רמא אוה הז חסונב - םד לש העיזב עגי ,ךרעב םינש הרשע-עשת ןב ותויהב ,יבא
םד תעיגי ,השק העיגי ךא ."ותימאל תמא" תישילשה הגירדמב ,ימצע לכש לש ןיינעה ןיבהל
אוה - דאבנירמב ח"סרת ץיק - ךרעב הנש םישולש רובעכ .הצרנה תלעותה תא האיבה ,וז השק
ןיינעבכ בחר רואיבו רבסהב ,ימצע לכש לש ןיינע ותואב - ונלויט ךלהמב - יתיא חחושמ
לכב םיכורא םירבסהו םירואיבב תודיסחה תרות הבחרתנו הראבתנ ןמזה ךשמב ,ןכש .ישחומ
.ןיינע

,הז םינש לבוי ךשמבו ,הנש םישימחמ רתוי ורבע - ךרעב מ"רת-ט"לרת - הפוקת התואמ
םג ןיבהל לכונש תורשפאה ונל ןתונש רבד ,תודיסחה תרות - ל-אל הליהת - הבחרתנו הראבתנ
.רומאה ןיינעה תא
(389-388 'מע ,ב-א ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)


םייחה ךרד תובילשב

ףוסאל הברה עגי ותורענב דועש ע"יז מ"גבנ ה"הללקוצז "קדצ חמצ" ק"הרה ר"ומזאא ק"כ דוה
בוט-םש-לעבה ונרוממ םמצעב ועמש םימייוסמ םינקזש בוט-םש-לעבה ונרומ לש תורותה תא
ןמזהמ ורכזש םיניינע הברה ורפיסש םידחא םינקז אצמו שפיח ,שטירזממ דיגמה ברה ונרוממו
עמש הלא םינקזמ .ונחלוש לע ךומס תויהל קסבטיווב ונתוח לא עיגה ןקזה ונבר ק"כ דוהש
וסיגו אוהש קחצי-ףסוי ר"רה קידצה ןואגה רתסנה ודוד ק"כמ הרות זא לביק ןקזה ונברש
.ותולגתה תליחתב בוט-םש-לעבה ונרוממ ועמש ךורב ר"רה רתסנה קידצה

היילעה תובילש ןה ולא תודובע .טושפ ידוהי רקיילו תודמה ןוקית אוה תודיסחה רקיע
.רדוסמ ךוליה אוה זאו שישק לש עויסל םיקוקז תובילשב תולעל ידכ ,םייחה ךרדב
(706 'מע ,ד-ג ךרכ - ק"הלל םגרותמ - םירוביד-יטוקיל)

עובשה חול


ד"בח יגהנמו תוכלה

גרובזניג החמש-ףסוי ברה תאמ

ןאכ שקה םדוקה "חול"ל
,םישודק-ירחא תשרפ שדוק-תבש
רייאב 'ו

.1"םיישוכ ינבכ אלה" :הרטפה

דחא םש ללפתמש וא ,הלימ-תירב וב תכרענש וא ,התשמה ימי תעבשב ןתח תסנכה-תיבב שי םא
.2'םימחרה בא' םירמוא ןיא - הריפסבש תותבשב (להומהו קדנסה ,ןבה-יבא) תירבה-ילעבמ

.ב קרפ :תובא יקרפ

,ינש םוי
רייאב 'ח

.3אמק 'ינש' תינעת

םימי 'ז רחאל ,ונגהנמל הנבל שודיק ןמז תליחת - תיברע תליפת רחא ,ינש םויל רוא
.דלומהמ

,ישימח םוי
רייאב א"י

.'ישימח' תינעת

* * *רדס יפל האב ,רודיסב תספדנה רמועה תריפסב תונווכה רבדב ז"הדא תארוה יכ ינוריעה
הביתו [ג] ,'חכב אנא' לש תחא הביתלו [ב] הלילה ותוא לש הריפסל [א] ןיוכי" :םייוסמ
םויה תריפסב קר ,השעמלו ."'וחמשי' קוספמ תחא תואו [ד] ,'וננחי םיקלא' רומזמ לש תחא
.א,ב,ג,ד :ספדנ םירחאה םימיה לכב וליאו ,הז רדס רמשנ ןושארה


הריפסה תרימא ןמזב תאז לכ ןווכל שיש וידימלתל דמיל ה"ע ןהכה ןמחנ-לאפר 'ר ח"הרה
אנא'בש תויתואהו תוביתה תרימאב ןה תונווכהש ח ק"ס טפת 'יס םייחה ףכב ש"מכ אלו)
"...ל ןיוכי" ןושלהמ ןה ,וכותמ חכומ רבדהו .(םמצעב 'וחמשי'ו 'תוניגנב חצנמל' ,'חכב
.רודיסבש תורימאה רדסכ ונניא תונווכה רדס ירהש ,םירבדה רדסמ ןהו ,"...ב" אלו


.ספדנה תא םג דיתעב ןקתלו ,רומאכ השעמל גוהנל שי הרואכלו
.ד"בח-ללוכ חול (1

.י הרעה ג"פ תועובשל חספ ןיב 'סב הארו .םש (2

'יס ז"הדא ע"וש ,אטח ידיל ואב בוט-םויד התשמ ךותמ אמש ששחמ רפכל ידכ ,זנכשא תונידמב קיתע גהנמ (3
.א"ס בצת

הנעתה ר"ומדא ק"כש תורמל] םידיסחה יגוחב (רקיעב - הברדאו) םג ,ב"הב תינעתב ןיגהונ ןיא הלא ונימיב
םיגהונה ,ןבומכ .[וללה םירבדה וחקלנ םהמש ,'ןישוביכ ירבד' םהב רמא ףא ח"משת רייא שדוחבו ,םהב
לכה תבוח ךא ,ףוגה תואירב תשלוח לשב ומכ ,ךרוצל אלא םהל ריתהל ןיאו ,בוטה םגהנמב וכישמי - תונעתהל
ג"ח ח"משת תויודעוותה - "בל יחמשמ ,םירשי 'ה ידוקיפ"ב ,יולגב החמשה וקב ולא "ןוצר ימי"ב ףיסוהל איה
.הזל םעטה ראבתנ םשו ,ךליאו 258 'מע

זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ י"עש שטיוואבויל ןוכמ י"ע ל"וי
ןמרדור ןמלז-רואינש :יארחא ךרוע * רפואל השנמ יכדרמ ברה :ךרוע
דורב 'מ םחנמ :ישאר ךרוע
"תורשקתה" לע יונמ

ראודה תועצמאב ךתיבל תורישי "תורשקתה" ןויליג תא לבקל ןתינ

.(םימולשת 4-ב) ח"ש 177 :ץראב הנשל יונמ ימד
(םימולשת 2-ב) ח"ש 88 :ץראב הנש יצחל יונמ ימד
972-3-9607588 :תינופלט ררבל אנ :ץראל-ץוחב םייונמל יונמ ימד

:תבותכה יפל ,תבותכהו םשה ,יונמה ימד תא חולשל אנ
72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת ,םייונמה תקלחמ ,"תורשקתה"

ישארה ףדל

םיניינע חתפמ | ןיעידומ | סופד תיב | תושדח רדח | םידלי רדח | ןויע רדח | ד"בח תיב

תורומש תויוכזה לכ (c)
רואל האצוהה ףגא - זכרמה - ד"בח תדוגא יריעצ
03-9606169 :'סקפ ,03-9607588 'לט ,72915 ד"בח רפכ 14 ד"ת
ירא-בל ףסוי :"טנרטניא" רודמ שאר * בונורהא ןהכה קחצי ףסוי ברה :ר"וי
chabad@chabad.org.il